ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΧΡΙ ΟΣ*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΧΡΙ ΟΣ*"

Transcript

1 97 1. Εισαγωγικά ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΧΡΙ ΟΣ* Η Αρχιεπισκοπή Αχρίδος υπήρξε µια απ τις µητροπ λεις του Οικου- µενικο Πατριαρχείου, που προσέφερε πολλά στον Μακεδονικ Αγώνα. Το δε έργο της συνιστά απ δειξη χι µ νο της δικής της προσφοράς αλλά και της προσφοράς του Οικουµενικο Πατριαρχείου, υπ του οποίου την κανονική δικαιοδοσία, αλλά και την εποπτεία και κάλυψη, τελο σε. Κατά τη µακραίωνη πορεία της ως ανεξάρτητη εκκλησιαστική περιφέρεια τ σο το νοµά της σο και η αµέσως συνδε µενη µ αυτ θέση της ε- ντ ς της Ορθ δοξης Εκκλησίας υπέστησαν επανειληµµένως µεταβολές 1. * Aνακοίνωση στο Eπιστηµονικ Συνέδριο «Xριστιανική Mακεδονία / Θεσσαλονίκη- Bελεσσά», 5-7 Nοεµβρίου Για την ιστορία της εκκλησιαστικής αυτής περιφέρειας βλ. Ν. οξαπατρής, Τάξις των Πατριαρχικών Θρ νων, J. P. Migne, P. G. 132, Ν. Γρηγοράς, Ρωµαϊκή Ιστορία, J. P. Migne, P. G. 148, Λ γος Β, Κεφ. Β Μελέτιος, Μητροπολίτης Αθηνών, Εκκλησιαστική Ιστορία, τ. Α, εν Κωνσταντινουπ λει Μ. ήµιτσας, Τα περί Αυτοκεφάλου Αρχιεπισκοπής της Πρώτης Ιουστινιανής Αχρίδος και Βουλγαρίας, εν Αθήναις 1859 Γρηγ ριος, Αρχιγραµµατε ς της Ιεράς Συν δου της του Χριστο Μεγάλης Εκκλησίας, Πραγ- µατεία περί της κανονικής δικαιοδοσίας του Οικουµενικο Πατριαρχικο Θρ νου επί της εν Βουλγαρία ορθοδ ξου Εκκλησίας, εν Κωνσταντινουπ λει 1860 Άνθιµος Αλεξο δης, Μητροπολίτης Αµασείας, Σ ντοµη ιστορική περιγραφή της ιεράς µητροπ λεως Βελεγράδων και της υπ την πνευµατικήν αυτής δικαιοδοσίαν υπαγοµένας χώρας, εν Κερκ ρα 1868 ο ίδιος, «Χρονολογικ ς κατάλογος των πάλαι ποτέ Αρχιεπισκ πων της Πρώτης Ιουστινιανής Αχριδών», Εκκλησιαστική Αλήθεια 9 ( ) (επανεκδ. Ι.Λ.Μ. 1986) ιοµ. Κυριακ ς, Εκκλησιαστική Ιστορία απ της ιδρ σεως της Εκκλησίας µέχρι των καθ ηµάς χρ νων, τ. Γ, εκδ. ευτέρα επηυξηµένη, Αθήναι 1898 Καλ. ελικάνης (Αρχι- µανδρίτης), Πατριαρχικών Εγγράφων, τ. 3ος, Έγγραφα Αρχιεπισκοπής Αχριδών, εν Κωνσταντινουπ λει 1905 A.-P. Péchayre, «L Archevêché d Ochrida de 1394 à 1764», Echos d Orient XXXV (1936) 30. Ζακυθην ς, «Συµβολαί εις την ιστορίαν των Εκκλησιών Αχρίδος και Ιπεκίου», Μακεδονικά Α (1940) βλ. Γερ. Κονιδάρης, «Συνοπτική Ιστορία της Αρχιεπισκοπής Αχριδών», Συµβολαί εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Αχρίδος, σ. 75, Αθήναι 1967 A. A. Ταχιάος, Ιστορία των Σλαβικών Ορθοδ ξων Εκκλησιών, Θεσσαλονίκη 1976 (στο εξής: Iστορία) ο ίδιος, «Ο τελευταίος Αρχιεπίσκοπος Αχριδών», Μακεδονικά ΙΒ (1972) (στο εξής: «O τελευταίος Aρχιεπίσκοπος») Σ. Βαρναλίδης, Ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ζωσιµάς ( ) και η εκκλησιαστική και πολιτική δράση αυτο, Θεσσαλονίκη 1974 Α. Αγγελ πουλος, Το εκκλησιαστικ ν καθεστώς των Μητροπ λεων της Βορείου Μακεδονίας απ το 1913 µέχρι σήµερον, Θεσσαλονίκη 1976 (άνατυπο) Ι. Ταρνανίδης, Η διαµ ρφωσις του αυτοκεφάλου της Βουλγαρικής Εκκλησίας ( ), Θεσσαλονίκη 1976 G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινο Κράτους (µτφρ. Ι. Παναγ - 8

2 98 Aναστάσιος Kων. Bαβο σκος ο, µως, είναι τα σηµεία σταθµοί που επέφεραν θεµελιακές µεταβολές στο καθεστώς της κανονικής δικαιοδοσίας: (1) οι νοµοθετικές διατάξεις του Ιουστινιανο, δια των οποίων η Αρχιεπισκοπή Αχρίδος καθίσταται ανεξάρτητη και (2) η κατά το έτος 1767 πλήρης επανυπαγωγή της υπ την κανονική δικαιοδοσία του Οικουµενικο Πατριαρχείου. Το πρώτο νοµά της ήταν Αρχιεπισκοπή της Πρώτης Ιουστινιανής και αναφέρεται στη Νεαρά 11 και µεταγενεστέρως στη Νεαρά 131 του Ιουστινιανο οφείλει δε το νοµα αυτ αλλά και τα προν µιά της στο γεγον ς - τι ήταν η πατρίδα του αυτοκράτορα Ιουστινιανο και ο ίδιος ανέλαβε την α- νακαίνισή της δίδοντας της το νοµά του 2. Το τελευταίο, δε, νοµά της, αυτ δηλαδή που έφερε κατά την επανυπαγωγή της υπ τη δικαιοδοσία του Οικουµενικο Πατριαρχείου ήταν Αρχιεπισκοπή Αχριδών. 2. Η κήρυξη του αυτοκεφάλου καθεστώτος και το νοµοκανονικ υπ βαθρο αυτο Το χρονικ σηµείο, το οποίο αποτελεί και την αφετηρία του «βίου» της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος ως αυτοκέφαλης, είναι το έτος 536, ταν ο αυτοκράτορας Ιουστινιαν ς θεσπίζει τη Νεαρά ΙΑ «Περί Προνοµίων του Αρχιεπισκ που της Πρώτης Ιουστινιανής». Κατά την ως άνω διάταξη 3 : Πολλο ς κα διαφ ροις τρ ποις τ ν µετέραν πατρίδαν µεγαλ νειν πιθυµο ντες, ν θε ς δωκεν µ ν λθε ν ε ς τ ν κ σµον το τον τ ν π α το κτισθέντα κα περ τ ν ερατικ ν τάξιν βουλ µεθα α τ ν µεγίσταις προσαυξήσεσι πλατ νεσθαι, πως το Α Iουστινιαν ς πατρίδος µ ν, ερώτατος κατ καιρ ν προϊστάµενος ο µ νον Μητροπολίτης λλ κα Aρχιεπίσκοπος γένηται κα α λοιπα παρχίαι π τ ν α το ξου- πουλου), τ. 2, Αθήναι E. Στεργιάδου Τέγου, Τα σχετικά µε την Αρχιεπισκοπή Αχρίδας Σιγγίλια του Βασιλείου του Β, Θεσσαλονίκη 1988 (στο εξής: Tα σχετικά µε την Aρχιεπισκοπή) η ίδια, Η Αρχιεπισκοπή Πρώτης Ιουστινιανής: Συµβολή στη διερε νηση του προβλήµατος, Θεσσαλονίκη 2001 (στο εξής: H Aρχιεπισκοπή Πρώτης Iουστινιανής) Ι. Καραγιανν πουλος, Ιστορία Βυζαντινο κράτους, ( ), τ. Α, Θεσσαλονίκη Ελεον. Ναξίδου, Εκκλησία και εθνική ιδεολογία απ την Αρχιεπισκοπή Αχρίδος µέχρι την ίδρυση της αυτοκέφαλης «Μακεδονικής Εκκλησίας», Θεσσαλονίκη Βλ. το σχ λιο του Θ. Βαλσαµώνος στο Κεφ. Ε του Τίτλ. Α του Νοµοκάνονα του Φωτίου, σε Γ. Ράλλη Μ. Ποτλή, Σ νταγµα των θείων και ιερών καν νων (φωτοτυπική ανατ πωση), τ. Α,σ.44:Σηµείωσαι π τ ς παρο σης Iουστινιανείου νεαρ ς (εννοείται η νεαρά ΡΛΑ ) τ προν µια το Aρχιεπισκ που Βουλγαρίας, ο τος γάρ στιν ρχιεπίσκοπος τ ς α Iουστινιαν ς τ ς πατρίδος το Βασιλέως Ιουστινιανο. Κα µ ν Βουλγαρία δι το το καλε ται Iουστινιανή, δι τ τ ν βασιλέα Iουστινιαν ν ποκαταστ σαι τ βασιλεί α τ ν Ρωµαίων τ ν τοια την χώραν. 3. Η απ δοση του κειµένου της διατάξεως στα ελληνικά είναι του Αρχιµανδρίτη Κ. ελικάνη,.π., σσ

3 Nοµοκανονική θεώρηση του καθεστώτος της Aρχιεπισκοπής Aχρίδος 99 σίαν σιν, τοι τε ακία Μεσογαία κα Παρ χθιος ακία, πρ ς δ ευτέρα Μυσία κα αρδανία κα Πραιβαλιτάνη παρχία κα δευτέρα Μακεδονία κα τ µέρος τ ς δευτέρας Παννονίας τ ν τ π λει Βακένσ η ι, τε σ µακαρι της κα πάντες ο τ ς ε ρηµένης πρώτης Iουστινιαν ς προϊστάµενοι, τ το Aρχιεπισκ που χέτωσαν προν µιον, κα π σαν δειαν πεκτε ναι α τα ς τ ν αυτ ν ξουσίαν, α το ς χειροτονε ν, καί ν πάσαις τα ς προµνησθείσαις παρχίαις τ πρ τον χειν ξίωµα, τ ν πάτην ερωσ νην, τ πατον µεγαλε ον π τ ς σ ς δρας πάντας καθίστασθαι κα σ µ νον Aρχιεπίσκοπον χειν, ο δεµίας πρ ς α το ς κοινωνίας τ τ ς Θεσσαλονίκης πισκ π ω τηρουµένης. Aλλ σ α τ ς κα πάντες ο τ ς Α Iουστινιαν ς προεστ τες, στωσαν δικαστα κα διαγνώµονες πάσης µεταξ α τ ν ναφυείσης διαφοράς, κα α το παφασιζέτωσαν κα τέλος πιτιθέτωσαν, κα α το ς χειροτονήτωσαν, µηδ παρ λλ ω τιν περχέσθωσαν, λλ τ ν αυτ ν γινωσκέτωσαν Aρχιεπίσκοπον π σαι ο προ- µνησθε σαι παρχίαι κα τ ν α το συνειδέτωσαν ψ φον κα ε τε δι αυτο ε τε τ α το ξουσί α κληρικο ς ποστέλλειν χέτω π σαν α θεντίαν κα π σαν ερατικήν ξουσίαν κα χειροτονίας δειαν Iνα τοίνυν σ µακαρι της τ ν τ ς µετέρας θει τητος διάταξιν γινώσσ η, το τον νεκα τ ν παρ ντα ν µον τ σ σεβασµί α δρ α πέµψαµεν, να ε ς τ διηνεκ ς χ η τ ε εργέτηµα το το τ ς µετέρας πατρίδος κκλησία ε ς δ ξαν το παντοδυνάµου θεο κα τ ν µετέρας θει τητος α ωνίαν νάµνησιν. Oσάκις δ τ ν τ ς σ ς δρας θ ντορα συµβαί η το φωτ ς το του πέρχεσθαι, θεσπίζοµεν τ ν κατ καιρο ς Aρχιεπίσκοπον α τ ς, π τ ς σεβασµίας Συν δου τ ν αυτο Μητροπολιτ ν χειροτονε σθαι, σπερ προσήκει µεγαλ νεσθαι, Aρχιεπίσκοπον π πασ ν τιµώµενον τ ν Eκκλησι ν, µηδεµίας λως κοινωνίας καί ν το τ ω τ τ ς Θεσσαλονίκης πισκ π ω φυλαττοµένης 4. Επανάληψη της ως άνω ρυθµίσεως αν και συνοπτικ τερη και συντο- µ τερη βρίσκουµε έναν χρ νο αργ τερα στη Νεαρά ΡΛΑ (131) «Περί εκκλησιαστικών καν νων και προνοµίων», και ειδικ τερα στο Κεφάλαιο 3 αυτής, που γίνεται ειδική αναφορά στην Αρχιεπισκοπή της Νέας Ιουστινιανής. Κατά την ως άνω διάταξη 5 : Τ ν δ κατ καιρ ν µακαριώτατον ρχιεπίσκοπον τ ς Πρώτης Iουστινιαν ς τ ς µετέρας πατρίδος χειν ε π τ ν ο κείαν δικαιοδοσίαν του πισκ πους τ ν παρχι ν Dacias mediterraneas καί Dacias Ripensias, Praevale ς κα Dardanias κα Μυσίας, τ ς νωτέρας κα Παννονίας, κα παρ α το το τους χειροτονε σθαι, α τ ν δ π τ ς 4. Βλ. το πρωτ τυπο στη Λατινική σε Schoell Kroll, Corpus Juris Civilis, editio stereotypa, Vol.3 (Novellae), Βερολίνο 1895, σ Βλ. το κείµενο της Νεαράς,.π., σσ

4 100 Aναστάσιος Kων. Bαβο σκος ο κείας συν δου χειροτονε σθαι, κα ν α τα ς τα ς ποκειµέναις α τ παρχίαις τ ν τ πον πέχειν α τ ν το ποστολικο Pώµης θρ νου κατ τ ρισθέντα π το γίου πάπα Βιγιλίου 6. Συγκρίνοντας και αναλ οντας τις δ ο προαναφερθείσες διατάξεις, τρία είναι τα σηµεία τα οποία χρήζουν της προσοχής µας. Το πρώτο σηµείο είναι ο προσδιορισµ ς των ορίων της κανονικής δικαιοδοσίας της νέας εκκλησιαστικής περιφέρειας. Η κανονική δικαιοδοσία ως µια εκ των δ ο αρχών της κατά τ πον αρ- µοδι τητας οριοθετείται απ δ ο στοιχεία, αυτ της κατά τ πον αρµοδι τητας και αυτ της κατά πρ σωπον αρµοδι τητας 7, στοιχεία τα οποία ρυθ- µίζονται και στη συγκεκριµένη νοµική διάταξη. Κατ αρχήν, ορίζονται τα γεωγραφικά ρια της κανονικής δικαιοδοσίας της νέας εκκλησιαστικής περιφέρειας (το στοιχείο της κατά τ πον αρµοδι τητας). Τα ρια αυτά συµπίπτουν µε τα γεωγραφικά ρια των διοικητικών περιφερειών της Μεσογειακής ακίας και της ακίας της Παρ χθιας, της Πρεβελέας, της αρδανίας, της Μυσίας και της Παννονίας της ανωτέρας. ευτερευ ντως ορίζονται και τα πρ σωπα επί των οποίων ασκείται η κανονική δικαιοδοσία (το στοιχείο της κατά πρ σωπον αρµοδι τητας). Τα πρ σωπα αυτά είναι οι επίσκοποι, οι οποίοι διοικο ν τις ως άνω εκκλησιαστικές και ταυτοχρ νως διοικητικές περιφέρειες. Το δε τερο σηµείο είναι η δηµιουργία συν δου υπ την προεδρία του Αρχιεπισκ που της Πρώτης Ιουστινιανής. Η σ νοδος αυτή αποτελείται απ τους επισκ πους, οι οποίοι υπάγονται υπ τον Aρχιεπίσκοπο της Πρώτης Iουστινιανής, και που δεν είναι άλλοι α- π τους προκαθηµένους των υπαγοµένων στην Αρχιεπισκοπή διοικητικών περιφερειών της Μεσογειακής ακίας, της Παρ χθιας ακίας, της Πρεβελέας, της αρδανίας, της Μυσίας και της Παννονίας της ανωτέρας. Τέλος, το τρίτο σηµείο είναι η νοµοθετική κατοχ ρωση της διασυνδέσεως του δικαίου των χειροτονιών µε τα ρια της κανονικής δικαιοδοσίας. πως σαφώς ορίζεται, ο µεν Αρχιεπίσκοπος της Νέας Ιουστινιανής και πρ εδρος της συν δου χειροτονεί τους επισκ πους του, αυτ ς, δε, χειροτονείται απ τη σ νοδ του. Εξ αυτών των στοιχείων, τα δ ο πρώτα, δηλαδή ο προσδιορισµ ς των 6. Βλ. τη διάταξη αυτή και σε Βασιλικά, Βιβλ. 5, Τίτλ. 3, Κεφ. Α (υπ Ι. Ζέπου, Αθήναι 1910). Βλ. επίσης και Νοµοκάνονα Φωτίου, Τίτλ. Α, Κεφ. Ε, σε Ράλλη Ποτλή,.π., σ. 42: Κα η διάταξη το α τίτλ. τ ν Νεαρ ν κα γ το β τίτλ. ποιο σι τ ν Πρίµας Iουστινιαν ς ρχιεπίσκοπον, κα τι µείζων στ µητροπολίτου, κα τι π τ ς συν δου α το χειροτονε ται, κα ποίας παρχίας χει». 7. Περί αυτών βλ. εκτεν. Αν. Βαβο σκος, Θεµελιώδεις αρχές εκκλησιαστικής δικονοµίας Η αρχή της εξασφαλίσεως της ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας των οργάνων απονοµής της εκκλησιαστικής δικαιοσ νης, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 215επ.

5 Nοµοκανονική θεώρηση του καθεστώτος της Aρχιεπισκοπής Aχρίδος 101 ορίων κανονικής δικαιοδοσίας µε βάση συγκεκριµένες διοικητικές περιφέρειες και µε βάση τους επισκ πους που υπάγονται σ αυτά, και η δηµιουργία της αντίστοιχης συν δου συνθέτουν την έννοια του αυτοκεφάλου, αφο συνιστο ν τις ελάσσονες προϋποθέσεις για τη σ σταση ανεξάρτητης εκκλησιαστικής περιφέρειας. Ελλείπει, µως, πως φαίνεται, µια προϋπ θεση και αυτή είναι η απ φαση της αρµ διας εκκλησιαστικής αρχής περί παραχωρήσεως του αυτοκεφάλου καθεστώτος, ζήτηµα το οποίο θα µας απασχολήσει παρακάτω. µως, ο προβληµατισµ ς γεννάται χι τ σον απ τη ρ θµιση του ζητή- µατος των ορίων κανονικής δικαιοδοσίας της νέας εκκλησιαστικής περιφέρειας σον απ την πρωτοβουλία του επικεφαλής της κρατικής εξουσίας, του αυτοκράτορα Ιουστινιανο, να παραχωρήσει σ αυτήν αυτοκέφαλο καθεστώς µε πολιτειακή πράξη. Και µάλιστα έχοντας ως αιτιολογία χι κάποια συντελεσθείσα µεταβολή διοικητικών ορίων στις συγκεκριµένες επαρχίες, αλλά την ιδι τητα της έδρας της εκκλησιαστικής περιφέρειας ως πατρίδας του νοµοθετο ντος αυτοκράτορα. Κατά το Κανονικ ίκαιο, η παραχώρηση αυτοκεφάλου καθεστώτος σε µία εκκλησιαστική περιφέρεια υπάγεται στην αρµοδι τητα συλλογικο οργάνου της Εκκλησίας, και ειδικ τερα συν δου Επισκ πων. Έτσι, η µεν Α Οικουµενική σ νοδος ρ θµισε τις περιπτώσεις των Εκκλησιών της Ρώµης, της Αλεξανδρείας, της Αντιοχείας και των Ιεροσολ - µων 8,η Β Οικουµενική σ νοδος την περίπτωση της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπ λεως 9 και η Γ Οικουµενική Σ νοδος την περίπτωση της Εκκλησίας της Κ πρου 10. Ύστερα, λοιπ ν, απ τη σ ντοµη παράθεση των βασικών στοιχείων των δ ο νοµοθετικών ρυθµίσεων του Ιουστινιανο, το ερώτηµα που γεννάται είναι το εξής: Υπήρξε κανονική ή χι η σ σταση της αυτοκέφαλης Αρχιεπισκοπής της Νέας Ιουστινιανής; πως προαναφέρθηκε, η Αρχιεπισκοπή της Νέας Ιουστινιανής ανακηρ χθηκε αυτοκέφαλη το έτος 536. Μέχρι το έτος ορ σηµο είχαν ήδη συγκληθεί οι Οικουµενικές και Τοπικές Σ νοδοι των οποίων το νοµοθετικ έργο επικυρώθηκε απ τον Β καν να της Πενθέκτης Οικουµενικής Συν δου 11, µε αποτέλεσµα να έχουµε κατά το µάλλον ή ήττον παγιωµένες τις απ ψεις της Εκκλησίας γ ρω απ τα ζη- 8. Βλ. σχετ. τους καν νες ΣΤ και Ζ, σε Ράλλη Ποτλή,.π., τ. Α, σσ. 128 και αντιστοίχως. 9. Βλ. σχετ. τον καν να Γ, σε Ράλλη Ποτλή,.π., τ. Α,σ Βλ. σχετ. τον καν να Η, σε Ράλλη Ποτλή,.π., τ. Α,σ.203. Βλ. επίσης και τον καν να ΛΘ της Πενθέκτης Οικουµενικής Συν δου σε Ράλλη Ποτλή, αυτ., τ. Α, σσ Βλ. το κείµενο του καν να σε Ράλλη Ποτλή,.π., τ. Α, σσ

6 102 Aναστάσιος Kων. Bαβο σκος τήµατα της παραχωρήσεως αυτοκεφάλου καθεστώτος και των ορίων δικαιοδοσίας. Kαι ήδη, πως προαναφέρθηκε, η µεν Α Οικουµενική σ νοδος είχε ήδη ρυθµίσει τις περιπτώσεις των Εκκλησιών της Ρώµης, της Αλεξανδρείας, της Αντιοχείας και των Ιεροσολ µων, η Β Οικουµενική σ νοδος την περίπτωση της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπ λεως και η Γ Οικουµενική Σ νοδος την περίπτωση της Εκκλησίας της Κ πρου. Με αυτά τα δεδοµένα θα εξετασθο ν µε τη σειρά τα στοιχεία ως συστατικά στοιχεία των δ ο ως άνω Νεαρών. πως ήδη έχει αναφερθεί, το πρώτο στοιχείο είναι αυτ του προσδιορισµο των ορίων κανονικής δικαιοδοσίας. Και στο σηµείο αυτ οι νοµοθετικές ρυθµίσεις του Ιουστινιανο ακολουθο ν τις ρυθµίσεις αλλά και το πνε µα της κανονικής νοµοθεσίας. Αφο σαφώς ορίζουν τις γεωγραφικές περιφέρειες, οι οποίες υπάγονται υπ τη δικαιοδοσία της ιδρυθείσης Αρχιεπισκοπής 12. Πέραν το των, µως, κρίνεται σκ πιµο να επισηµανθο ν και τα εξής: Πρώτον, τι πως έχει ήδη λεχθεί το κριτήριο, άλλως η αιτιολογία, που χρησιµοποιήθηκε για τη µεταβολή του κανονικο καθεστώτος της Αρχιεπισκοπής της Νέας Ιουστινιανής, ήταν η ιδι τητα της έδρας της Αρχιεπισκοπής ως πατρίδας του Ιουστινιανο. Βεβαίως, δεν είναι η πρώτη φορά που το κριτήριο το οποίο χρησιµοποιείται είναι πολιτικής φ σεως. Άλλωστε είναι γνωστή η περίπτωση της ανυψώσεως του Θρ νου της Κωνσταντινουπ λεως, που χρησιµοποιήθηκε ως κριτήριο η ιδι τητα της π λεως ως πρωτε ουσα του Κράτους 13. Αλλά διαφοροποιείται σαφώς ως προς την αξία του κριτηρίου που ε- πέλεξε ο Ιουστινιαν ς, στην ιεραρχική κλίµακα των οµοίων κριτηρίων. Aφο η ιδι τητα αυτή της π λεως 14, ως αφορώσα στο συγκεκριµένο πρ σωπο (αυτ του αυτοκράτορα), θα πρέπει µάλλον να θεωρηθεί υποδεέστερη της αντίστοιχης που κατείχε η Κωνσταντινο πολη, δηλαδή της πρωτε ουσας του Κράτους, και η οποία είναι ευρ τερης σηµασίας και γενικοτέρου ενδιαφέροντος. ε τερον, η Νεαρά ΡΛΑ συνετάγη «κατά τα ορισθέντα υπ του αγίου Πάπα Βιγιλίου» 15. Πράγµα το οποίο επιτρέπει να επισηµανθεί τι στη συ- 12. Βλ. Νεαρά ΚΑ : τε ακία Μεσογαία κα Παρ χθιος ακία, πρ ς δ ευτέρα Μυσία κα αρδανία κα Πραιβαλιτάνη παρχία κα δευτέρα Μακεδονία κα τ µέρος τ ς δευτέρας Παννονίας τ ν τ π λει Βακένση. Βλ. Νεαρά ΡΛΑ :...τ ν παρχι ν Dacias mediterraneas κα Dacias Ripensias, Praevale ς κα Dardanias κα Μυσίας, τ ς νωτέρας κα Παννονίας. 13. Βλ. σχετ. τα κάτωθι του Γ καν να της Β Οικουµενικής Συν δου (.π., σηµ. 8) ερ- µηνευτικά σχ λια των Ι. Ζωναρά, Θ. Βαλσαµώνος και Α. Αριστηνο σε Ράλλη Ποτλή,.π., τ. Α, σσ , 175 και 176 αντιστοίχως. Για τον Γ καν να εκτενέστερα βλ. αντί άλλων Μάξιµος, Μητροπολίτης Σάρδεων, Το Οικουµενικ ν Πατριαρχείον εν τη Ορθοδ ξω Εκκλησία, Θεσσαλονίκη, εκδ. Πατριαρχικο Ιδρ µατος Πατερικών Μελετών, 1972, σ. 101επ. 14. Ως τέτοια ιδι τητα εννοείται αυτή της πατρίδας του αυτοκράτορα. 15. Βλ. το κείµενο της Νεαράς παραπάνω.

7 Nοµοκανονική θεώρηση του καθεστώτος της Aρχιεπισκοπής Aχρίδος 103 γκεκριµένη περίπτωση της Αρχιεπισκοπής της Νέας Ιουστινιανής, η πρωτοβουλία του αυτοκράτορα Ιουστινιανο ανελήφθη κατ πιν προηγο µενης σχετικής σ µφωνης γνώµης του τ τε Πάπα Ρώµης Βιγιλίου περί της ανακηρ ξεως της εκκλησιαστικής αυτής περιφέρειας ως αυτοκέφαλης 16. Και α- πλώς ο αυτοκράτορας Ιουστινιαν ς έσπευσε να κατοχυρώσει και νοµοθετικώς την απ φασή του για την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής της Πρώτης Ιουστινιανής συµφώνως προς την προηγηθείσα εκκλησιαστική πράξη, δηλαδή τη σ µφωνη γνώµη του Πάπα Ρώµης. Συνεπώς, θα µπορο σε κατ αρχήν να υποστηριχθεί η κανονικ τητα της ανακηρ ξεως της Αρχιεπισκοπής της Πρώτης Ιουστινιανής ως αυτοκέφαλης, αφο της πολιτειακής πράξεως είχε προηγηθεί αντίστοιχη πράξη απ ργανο της Εκκλησίας. Το ζήτηµα µως είναι εάν η πράξη αυτή του Πάπα Βιγιλίου πληροί ή - χι τις προϋποθέσεις τις οποίες η κανονική νοµοθεσία προέβλεπε τη χρονική εκείνη στιγµή. ι τι, και αυτ θα πρέπει να ληφθεί υπ ψη, καµία µεταγενέστερη Σ νοδος δεν επεκ ρωσε την ανακήρυξη ως αυτοκέφαλης της Αρχιεπισκοπής της Πρώτης Ιουστινιανής 17. πως είδαµε ήδη παραπάνω, οι µέχρι την ψήφιση της δε τερης Νεαράς, της ΡΛΑ, περιπτώσεις µεταβολής κανονικο καθεστώτος υφισταµένων εκκλησιαστικών περιφερειών κρίθηκαν απ συν δους, και δη Οικουµενικές. Στην περίπτωση της Αρχιεπισκοπής της Πρώτης Ιουστινιανής δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια συνοδική απ φαση, αφο σε κανέναν καν να Οικουµενικής ή Τοπικής Συν δου δεν γίνεται αναφορά στην επαρχία αυτή, είτε προ είτε µετά την ψήφιση της ως άνω δε τερης Νεαράς. Ακ µη και αν ή- θελε θεωρηθεί τι η φράση «κατά τα ορισθέντα υπ του αγίου Πάπα Βιγι- 16. Το κείµενο δεν παρέχει τη δυνατ τητα να προσδιορισθεί η φ ση των απ ψεων του Πάπα Ρώµης, αν δηλαδή επρ κειτο για απλή σ µφωνη γνώµη, επίσηµη απ φαση ή συναίνεση υπ ρους. Το µ νο σίγουρο είναι τι η άποψη του Πάπα Ρώµης πως και αν εκφράσθηκε είχε προηγηθεί της ψηφίσεως της Νεαράς ΡΛΑ, λ γω της χρήσεως της µετοχής αορίστου «ορισθέντα». Κατά την Τέγου-Στεργιάδου, H Aρχιεπισκοπή Πρώτης Iουστινιανής,.π.,σ.24, απ το κείµενο της Νεαράς φαίνεται τι ο Ιουστινιαν ς ήλθε κατά κάποιο τρ πο σε διαπραγµατε σεις µε τον πάπα Βιγίλιο σχετικά µε την εκκλησιαστική δικαιοδοσία του επισκ που της Πρώτης Ιουστινιανής, προφανώς δι τι δεν υπήρξε κάποιο συνοδικ ψήφισµα µε το οποίο να αναγορευ ταν η Εκκλησία σε αυτοκέφαλη. Αντίθετη άποψη φαίνεται να διατυπώνεται στην Καθολική Εγκυκλοπαίδεια (βλ. Newadvent.org/cathen/01103b.htm, λήµµα: Achrida), κατά την οποία η αναγνώριση απ τον Πάπα Ρώµης στον Μητροπολίτη της Πρώτης Ιουστινιανής της εξουσίας ασκήσεως πατριαρχικών δικαιωµάτων εντ ς των ορίων της δικής του (εννοείται του Πάπα) περιφέρειας έγινε υπ καθεστώς πιέσεως απ τον αυτοκράτορα Ιουστινιαν. 17. Κατά την Τέγου-Στεργιάδου, H Aρχιεπισκοπή Πρώτης Iουστινιανής,.π., σ. 24, η σιωπή των συν δων (της Ε και της Πενθέκτης) αποδεικν ει τι εθεωρείτο αντικανονική η ίδρυση της Αρχιεπισκοπής Ιουστινιανής.

8 104 Aναστάσιος Kων. Bαβο σκος λίου» υποκρ πτει πιθανή προγενέστερη συνοδική απ φαση της Εκκλησίας της Ρώµης, στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκε τ τε η γεωγραφική περιφέρεια της µετέπειτα Αρχιεπισκοπής της Πρώτης Ιουστινιανής. Λαµβάνοντας, λοιπ ν, υπ ψη τα παραπάνω, θα πρέπει µάλλον να κλίνουµε προς την άποψη, τι για την ανακήρυξη ως αυτοκέφαλης της Αρχιεπισκοπής της Πρώτης Ιουστινιανής δεν ακολουθήθηκε η κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας διαδικασία. Η Αρχιεπισκοπή της Πρώτης Ιουστινιανής ι- δρ θηκε µε πολιτειακή πράξη, χωρίς προηγο µενη απ φαση της Εκκλησίας. Και πως θα δο µε αµέσως παρακάτω, και µε ανάλογη διαδικασία δηλαδή µε έκδοση πολιτειακής πράξεως έπαυσε η Εκκλησία αυτή να είναι αυτοκέφαλη. 3. Η ανάκληση του αυτοκεφάλου καθεστώτος Το δε τερο σηµείο σταθµ ς στην εξέλιξη του καθεστώτος κανονικής δικαιοδοσίας είναι το έτος , κατά το οποίο η µέχρι πρ τινος κατάσταση ανατρέπεται άρδην και το υπ συζήτησιν ως προς την κανονικ τητά του αυτοκέφαλο αίρεται κατ πιν αιτήσεως της Αρχιεπισκοπής Αχριδών πλέον 19. Το αξιοσηµείωτο είναι τι η αίτηση αυτή υποβλήθηκε απ την αιτο σα Εκκλησία χι στο Οικουµενικ Πατριαρχείο αλλά στη διοικητική αρχή του Οθωµανικο Κράτους, η οποία αφο έκανε δεκτή την αίτηση προχώρησε στη σχετική νοµοθετική ρ θµιση. Σε εφαρµογή, δε, της ρυθµίσεως αυτής το Οικουµενικ Πατριαρχείο απέστειλε στην αιτο σα Εκκλησία το απ 15 Μα ου 1767 Πατριαρχικ και Συνοδικ Γράµµα 20, δια του οποίου της ανακοινώνεται η επανυπαγωγή της υπ τη δικαιοδοσία του Οικουµενικο Πατριαρχείου. πως προκ πτει απ το αµέσως παρακάτω παρατιθέµενο Πατριαρχικ και Συνοδικ Γράµµα, η αιτία για την υποβολή του αιτήµατος επανυπαγωγής στη δικαιοδοσία του Οικουµενικο Πατριαρχείου οφειλ ταν στην ά- σχηµη κατάσταση της αιτο σης Εκκλησίας 21.Για τον λ γο αυτ ν πάντοτε 18. Επί πατριαρχείας Σαµουήλ του Α,η οποία διήρκεσε απ 24 Μαρτ µέχρι 5 Νοεµβρ Βλ. Β. Σταυρίδης, Ιστορία του Οικουµενικο Πατριαρχείου (1453 σήµερον), Θεσσαλονίκη, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, 1987, σ Βλ. και Αλεξο δης, Μητροπολίτης Αµασείας,.π., ( )], 158: µέχρι το 1767 σωτηρίου έτους, τε, α τήσει το κλήρου κα το λαο σ µπαντος το κλίµατος κείνου τ ς Aρχιεπισκοπ ς Aχριδ ν Α Iουστινιαν ς κα πάσης Βουλγαρίας, πετάγησαν προσαρτηθε σαι π σαι α κκλησιαστικα κε ναι µητροπ λεις κα πισκοπα ε ς τ ν κανονικ ν δικαιοδοσίαν το πατριαρχικο θρ νου τ ς Κωνσταντινουπ λεως π τ ς πατριαρχείας το οιδίµου πατριάρχου Κωνσταντινουπ λεως Σαµουήλ το Χαντζερ. 20. Το Γράµµα αφορά στην ανάκληση του αυτοκεφάλου καθεστώτος δ ο Αρχιεπισκοπών, της Αχριδών και της Ιπεκίου. 21. Βλ. επίσης Κυριακ ς,.π., σ. 42, ο οποίος σηµειώνει χαρακτηριστικώς: Κατ δ

9 Nοµοκανονική θεώρηση του καθεστώτος της Aρχιεπισκοπής Aχρίδος 105 κατά το Γράµµα ο αρχιερατικώς προϊστάµενος της Αρχιεπισκοπής Αχριδών ( πως και ο αντίστοιχος της Αρχιεπισκοπής Ιπεκίου) κατ πιν σ µφωνης γνώµης του ποιµνίου και του οικειοθελώς παραιτηθέντος Αρχιεπισκ που απευθ νθηκαν προς τον Σουλτάνο και ζήτησαν την υπαγωγή στη δικαιοδοσία του Οικουµενικο Πατριαρχείου 22. Το κείµενο του Γράµµατος έχει ως εξής 23 : «Aνδρ ν µ ν ε η σοφ ν τ ν µατα παρεξετάζειν το ς πράγµασι, κα µή ς τυχε παραδέχεσθαι, νοµικ ν δ κα τ ν ν α το ς πάτην ποιε σθαι κατάφορον, καπ τ βέλτιον πανάγειν τ πράγµατα. Παραχαράττεται γ ρ πολλάκις ο χ πως το ς ν λ γοις σοφιζοµένοις, λλ δη πο κα ν πολιτείαις το ς µ ρθ ς χρωµένοις το ς πράγµασι, περικαλ µµατά πως το ς ο κείας δοξίας τ σεµν ποιουµένοις τ ν νοµάτων..νεαρ ν ο ν σηµαίνειν ο δαµεν θέσπισµα κα διαταγ ν βασιλέως, τοι τ µ καλ ς χοντα πανορθο σαν τάττουσαν, νθα µηδέποτε ν µος κειτο, ν δ διάταξιν κα ν µον βασιλικ ν κοιν τερον νοµάζοµεν, Pωµαϊστ δ Σάκραν, κα τουρκικώτερον Χάτι Σερίφιον τ ν δ δ νοµοθετε ν µέλλοντα, χρ πανορθο ν τ µ καλ ς κε σθαι δ ξαντα, ο µ ν δ τ καλ ς χοντα περιτρέπειν πιχειρε ν, ς τινές ν ρχα οις χρ νοις τ ν µετέρων κιστα µέν ε ς σ στασιν, νατροπ ν δ µ λλον τ ν καλ ς τ ν ρχ ν τεταγµένων, κα τα τα ερ ν κα κκλησιαστικ ν πραγµάτων, ο κείους ξέθεντο ν µους κα Νεαρ ς πεκάλεσαν. Τ ν γάρ πάλαι φιλαλλήλως συνεστώτων µερ ν κα συναπαρτιζ ντων τ καθ λου τ ς Eκκλησίας σ µα, τ ς δ ο τα τας Eπαρχίας κα Eκκλησίας, τ ς Aχρίδος, φαµέν, κα τ ν Iπεκίου, βιαίως ποσπάσαντες κα φελ µενοι, α τον µους µ λλον πολ τους ε ασαν, καπ το τω Νεαρ ς ξέθεντο, Νεαρ ς δ πολλ ν παραιτίου κακ ν. Eντε θεν γ ρ τ δειν ναρξάµενα, κα προϊ ντι συναυξαν - µενα τ χρ ν ω, µηδεν ς ντος το ναστέλλοντος, πανωλεθρίαν πείλουν τ 1767 π το Πατριάρχου το Α νεκα τ ς θλίας καταστάσεως, ν διέκειντο τ κκλησιαστικ πράγµατα ν Βουλγαρί α, α το ο τοι ο Βο λγαροι πίσκοποι µιµο µενοι τ παράδειγµα τ ν Σέρβων πισκ πων µετ τ ν π α το ς κληρικ ν ζήτησαν ν παχθ σιν π τ Πατριαρχε ον Κωνσταντινουπ λεως, να ε ρωσι προστασίαν παρ α το κατ τ ν διαφ ρων δεσποτ ν. Και συµπληρώνει ο συγγραφέας (βλ. αυτ., σ. 42, σηµ. 1): Μετ µικρ ν δ τ α τ ζηλώσαντες κα διαπραξάµενοι ο ρχιερε ς το κλίµατος τ ν Aχριδ ν τυχον τ ν α τ ν Κονιδάρης,.π., σ. 75 και Ταχιάος, «O τελευταίος Aρχιεπίσκοπος»,.π., Κατά τον Ταχιάο, «O τελευταίος Aρχιεπίσκοπος»,.π., 21, που και περαιτέρω παραποµπή στον Καλλίνικο ελικάνη, ο τελευταίος Αρχιεπίσκοπος Αχριδών Αρσένιος µετέβη στην Κωνσταντινο πολη που υπέβαλε εγγράφως την παραίτησή του (µε ηµερο- µηνία ), συνοδε οντάς την και απ συνυποσχετικ έγγραφο των υπ αυτών µητροπολιτών τι αποδέχονταν την κατάργηση της Αρχιεπισκοπής. 23. Βλ. το κείµενο σε Γρηγορίου,.π., σσ

10 106 Aναστάσιος Kων. Bαβο σκος τα ς κκλησίαις κείναις συχνο γ ρ τ ν φαν ν κα σήµων ξωθέν ποθεν προσβάλλοντες, ντεξωθο ντο λλήλους, κα τ τ ς Aρχιεπισκοπ ς ρπάζοντες νοµα, δειν ς κατωρχο ντο τ ν Eκκλησι ν κείνων, θ οντε κα πολλ οντες κα χρέεσιν πάγοντες χρέη, στε το ς µ ν ν α τα ς προϊστα- µένους Aρχιερε ς δε ς καταδιώκεσθαι, ζηµίαις τε κα περορίαις δίκοις καθυποβάλλεσθαι, τ δ λογικ κε να το Χριστο ποίµνια, το ς ε σεβε ς κα ρθοδ ξους χριστιανο ς κατατρ χεσθαι, κα µονονο κινδυνε ειν ξαφανισθ ναι τέλεον τ ς παρχίας κείνας ε ς τοιο τον γ ρ ξιοθρήνητον πέρας δη ληγο σης τ ς α τονοµίας µφοτέρων τ ν Eκκλησι ν κείνων, ο ν α τα ς ρχιερατικ ς δη προϊστάµενοι µετ τ ν µπεπιστευµένων α το ς λογικ ν ποιµνίων ν µηχανί α γεν µενοι παντελε, κατέφυγον µοθυµαδ ν ντα θα ε ς βασιλε ουσαν, κα γνώµ η κοιν τ ν κε σε χριστιαν ν, συναινο ντων κα τ ν τέως χ ντων τ ς ρχιεπισκοπ ς κείνας κα παραιτουµένων ο κεί α βουλ, προσέδραµον τ βασιλεί ω Κράτει δι κοιν ς α τ ν ναφορ ς, κα δεήθησαν θερµ ς ποκατασθ ναι τ ς δ ο τα τας Aρχιεπισκοπ ς Aχριδ ν κα Iπεκίου, µετ τ ν ν α τα ς Μητροπ λεων κα παροικι ν πασ ν, ε ς τ ν καθ µ ς γιώτατον Aποστολικ ν Πατριαρχικ ν κα Ο κουµενικ ν θρ νον, κα συναρµολογηθ ναι τ λοιπ τ ς Eκκλησίας σώµατι. Το γο ν κραταιοτάτου µ ν Aνακτος ν Κ ριος πλυεοτοίη, πινε σαντος ε µεν ς τα ς θερµα ς α τ ν δεήσεσι, Νεαρά, τοι Χάτι Σερίφιον ξεδ θη, πως ε ς τ ν παντα α να διατελ σιν µφ τεραι α παρχίαι κε ναι Aχριδ ν κα Iπεκίου ποκείµεναι τ καθ µ ς το τ ω τ ς Κωνσταντινουπ λεως θρ ν ω, καθ ς κα α λοιπα Μητροπ λεις κα κατ πάντα διοικο µεναι κα διεξαγ µεναι Ε ς νδειξιν ο ν διηνεκ το ν το ς σχάτοις το τοις χρ νοις γεγον τος, τ ς διαληφθείσας γίας Eκκλησίας Aχριδ ν κα Iπεκίου πρ ς τ ε ναι συνηνωµένας κα ποκειµένας πρ ς τ ν καθ µ ς γιώτατον Aποστολικ ν Πατριαρχικ ν κα Ο κουµενικ ν θρ νον ξετέθη κα τ παρ ν µέτερον Πατριαρχικ ν κα Συνοδικ ν Γράµµα ν τ ερ Κώδικι τ ς καθ µ ς το Χριστο Μεγάλης Eκκλησίας. Eν τει σωτηρί ω αψξζ. πινεµήσεως ΙΕ Μα ου». Η περιγραφή στο ως άνω Πατριαρχικ και Συνοδικ Γράµµα της λης διαδικασίας επανυπαγωγής της Αρχιεπισκοπής Αχριδών (και της Αρχιεπισκοπής Ιπεκίου) υπ τη δικαιοδοσία του Οικουµενικο Πατριαρχείου είναι ιδιαιτέρως ακριβής και σαφής. Παραλλήλως, µως, είναι και ιδιαιτέρως καυστική και αυστηρή, ιδίως στο τµήµα του Γράµµατος που γίνεται µια α- ναδροµή στο διαρρε σαν διάστηµα απ την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής Αχριδών ως Αρχιεπισκοπή της Πρώτης Ιουστινιανής µέχρι την αποστολή της κρίσιµης επιστολής. Απ την ανάγνωση του Γράµµατος προκ πτουν δ ο σηµαντικά στοιχεία:

11 Nοµοκανονική θεώρηση του καθεστώτος της Aρχιεπισκοπής Aχρίδος 107 Το πρώτο είναι τι για το Οθωµανικ Κράτος η Αρχιεπισκοπή Αχριδών 24 είναι αυτοκέφαλη εκκλησιαστική περιφέρεια, αφο ως τέτοια δηλώνεται. Γι αυτ ν τον λ γο προβαίνει στη νοµοθετική ρ θµιση της καταργήσεως του επικαλουµένου απ αυτήν αυτοκεφάλου καθεστώτος και της επανυπαγωγής της υπ τη δικαιοδοσία του Οικουµενικο Πατριαρχείου. Το δε τερο είναι τι για το Οικουµενικ Πατριαρχείο η πάλαι ποτέ Αρχιεπισκοπή της Πρώτης Ιουστινιανής και νυν Αρχιεπισκοπή Αχριδών ουδέποτε έπαυσε να θεωρείται ως αντικανονικώς κηρυχθείσα αυτοκέφαλη Εκκλησία. Και το το, δι τι η επανυπαγωγή της Αρχιεπισκοπής Αχριδών υ- π τη δικαιοδοσία αυτο συντελείται χι µε Πατριαρχικ και Συνοδικ Τ - µο ή Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη, πως συµβαίνει ταν πρ κειται για εκκλησιαστική περιφέρεια που αποκτά δική της οντ τητα και υπ σταση µε την προβλεπ µενη διαδικασία. Συντελείται µε Πατριαρχικ και Συνοδικ Γράµµα, το οποίο βεβαίως δεν συνιστά επίσηµη Πράξη µεταβολής νοµοκανονικο καθεστώτος. Το ως άνω Γράµµα συνιστά µια ανακοίνωση επαναφοράς στην προτέρα κατάσταση, που δεν είναι άλλη απ την κανονική τάξη, η οποία εθεωρείτο τι παραβιάσθηκε απ της εποχής των Νεαρών του αυτοκράτορα Ιουστινιανο. 4. Συµπεράσµατα Τελικώς, πως προκ πτει απ τα προεκτεθέντα, τ σον η ανακήρυξη ως αυτοκέφαλης της Αρχιεπισκοπής της Πρώτης Ιουστινιανής 25 σον και η κατάργηση του αυτοκεφάλου καθεστώτος της διαδ χου αυτής Αρχιεπισκοπής Αχριδών και η επανυπαγωγή της υπ το Οικουµενικ Πατριαρχείο δεν έγιναν δια της «κανονικής» οδο 26. Έτσι, στη µεν πρώτη περίπτωση, αυτή της κηρ ξεως του αυτοκεφάλου καθεστώτος, είχαµε ενέργεια ανωτάτου πολιτειακο οργάνου (του αυτοκράτορα Ιουστινιανο ), η οποία συνίστατο στη θέσπιση νοµοθετικής διατάξεως χωρίς προηγο µενη ενέργεια απ φαση εκκλησιαστικο οργάνου. Στη δε δε τερη περίπτωση, αυτή της καταργήσεως του αυτοκεφάλου καθεστώτος, είχαµε επίσης ενέργεια πολιτειακο οργάνου (του Σουλτάνου), 24. Οι ίδιες διαπιστώσεις ισχ ουν και για την Αρχιεπισκοπή Ιπεκίου. 25. Υπέρ του αντικανονικο χαρακτήρα της ανακηρ ξεως της Αρχιεπισκοπής Αχριδών ως αυτοκέφαλης τάσσεται και ο Γρηγ ριος,.π., σ. 7 επ., που και ισχυρή επιχειρη- µατολογία. Η αναφορά του, βεβαίως, στην Αρχιεπισκοπή Αχριδών οφείλεται στο γεγον ς τι κατά τη συγγραφή του βιβλίου του αυτή ήταν η ονοµασία της εκκλησιαστικής περιφέρειας. Βλ. επίσης και Αγγελ πουλος,.π., σσ Σ µφωνος και ο ήµιτσας,.π., σ. 79 επ., ο οποίος επιχειρηµατολογεί κατά της στάσεως του Οικουµενικο Πατριαρχείου και συγκεκριµένα κατά της στάσεως του τ τε Πατριάρχη Σαµουήλ.

12 108 Aναστάσιος Kων. Bαβο σκος η οποία συνίστατο στην έκδοση Χάτι Σεριφίου, που επέτρεψε την έκδοση του Πατριαρχικο και Συνοδικο Γράµµατος και την επικ ρωση της επαναφοράς στην κανονική τάξη. Χωρίς βεβαίως σε καµία περίπτωση να µπορεί το εν λ γω Γράµµα να θεωρηθεί ως η προβλεπ µενη απ τη διδασκαλία της Εκκλησίας για την κατάργηση αυτοκεφάλου καθεστώτος Πράξη. Ουσιαστικώς, πρ κειται για µια εκκλησιαστική περιφέρεια, η οποία «αντικανονικώς» κηρ χθηκε αυτοκέφαλη και «αντικανονικώς» απώλεσε το αυτοκέφαλο καθεστώς της και επανήλθε στην κανονική τάξη και υπήχθη στη δικαιοδοσία του Οικουµενικο Πατριαρχείου. Και βεβαίως, η «αντικανονική» επαναφορά στην κανονική τάξη ήταν αναπ δραστη συνέπεια της «αντικανονικής» κηρ ξεώς της ως αυτοκέφαλης. Αφο η τυχ ν κατάργηση του «αντικανονικο» αυτοκεφάλου καθεστώτος της Αρχιεπισκοπής της Πρώτης Ιουστινιανής µε τη διαδικασία που προβλέπεται για τις κανονικώς κηρυχθείσες αυτοκέφαλες Εκκλησίες, θα εσήµαινε έµµεση παραδοχή απ πλευράς Οικουµενικο Πατριαρχείου της κηρ ξεως του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας αυτής ως «κανονικής». Τα συµπεράσµατα αυτά, βεβαίως, δεν αναιρο ν την προσφορά της Αρχιεπισκοπής Αχριδών καθ λη τη διάρκεια του έστω και αντικανονικο βίου της. Θα έλεγα µάλιστα τι ιδίως η επανυπαγωγή της παρά τη µη σ µφωνη µε τους ιερο ς καν νες διαδικασία υπ το Οικουµενικ Πατριαρχείο, επηρέασε σηµαντικώς το έργο του τελευταίου σ λο το διάστηµα που ακολο θησε µέχρι τη λήξη του Μακεδονικο Αγώνα. Η επανυπαγωγή της είχε ως άµεση συνέπεια την επέκταση των γεωγραφικών ορίων της κανονικής δικαιοδοσίας της Μητρ ς Εκκλησίας, η ο- ποία είχε ως περαιτέρω συνέπεια τη γεωγραφική επέκταση και της ασκου- µένης απ αυτήν πνευµατικής και διοικητικής εποπτείας. Έτσι, ένα υπολογίσιµο τµήµα του µακεδονικο Ελληνισµο τέθηκε υπ την προστασία αλλά και τον έλεγχο ας µου επιτραπεί η έκφραση του Οικουµενικο Πατριαρχείου, δυνάµενο πλέον να ενεργεί και να ανθίσταται, έχοντας την ενεργ συ- µπαράσταση αλλά και καθοδήγηση των κληρικών αυτο. Και οπωσδήποτε τα πράγµατα δεν θα είχαν έτσι, αν η Αρχιεπισκοπή Αχριδών είχε παραµείνει αυτοκέφαλη εκκλησιαστική περιφέρεια, οπ τε και ο εκεί µακεδονικ ς Ελληνισµ ς θα αγωνιζ ταν µεν για τους ίδιους µε τον υπ λοιπο µακεδονικ Ελληνισµ σκοπο ς, χι µως υπ κοινή εκκλησιαστική σκέπη. Και η διαφοροποίηση αυτή θεωρώ τι είναι κρίσιµη, αφο η κοιν τητα στ χων δεν θα ηκολουθείτο και απ ταυτ τητα εκκλησιαστική ηγεσίας, ταν λοι γνωρίζουµε τον θεµελιακ ρ λο της Εκκλησίας στον Μακεδονικ Αγώνα, και χι µ νον σ αυτ ν. ρ. Nοµικής - ικηγ ρος ANAΣTAΣIOΣ KΩN. BABOYΣKOΣ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η επïøü τïυ Ιïυστινιανïà (6ïς αι. µ.ì.) ΘευδÛριøï απïκατàσταση της ρωµαϊκüς ïικïυµûνης Ãστρïγïτθικïà âασýλειïυ της ΙταλÝας ρüγα (rex)

2. Η επïøü τïυ Ιïυστινιανïà (6ïς αι. µ.ì.) ΘευδÛριøï απïκατàσταση της ρωµαϊκüς ïικïυµûνης Ãστρïγïτθικïà âασýλειïυ της ΙταλÝας ρüγα (rex) 2. Η εποχή του Ιουστινιανο (6ος αι. µ.χ.) Ο Ιουστινιαν ς σφράγισε µε το έργο του τον 6ο αιώνα. ιαδέχθηκε στο θρ νο το θείο του Ιουστίνο, τον οποίο είχε βοηθήσει στη διακυβέρνηση του κράτους ως σ µβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο µον χωρος να ς των Αγίων Αναργ ρων βρίσκεται σε ψωµα, δεξιά του δρ µου που ενώνει τον σ γχρονο οικισµ των Σερβίων µε το βυζαντιν κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 28 Ιουνίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3584 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3463 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

T LEXIKON ZUR BYZANTINISCHEN GRÄZITÄT

T LEXIKON ZUR BYZANTINISCHEN GRÄZITÄT T LEXIKON ZUR BYZANTINISCHEN GRÄZITÄT ERICH TRAPP ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ BfiÓÓË ταν πριν απ 30 και πλέον χρ νια άρχισα να συλλέγω νέες και πολ σπάνιες λέξεις απ βυζαντινά κείµενα, ευτυχώς δεν ήξερα ακ µη το µέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ παρξη των άλλων διαφορετικών οντοτήτων. Αυτή είναι βασική προϋπ θεση της γενικ τερης καταν ησης που επιδιώκεται, καθώς αυτές οι τοπικές/εθνικές οντ τητες προσφέρουν καταφ γιο και ταυτ τητα στα άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 178 1 Αυγούστου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3601 Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4182 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως,

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως, ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Στο Εκκλησιαστικ Μουσείο της Σιάτιστας φυλάσσεται φορητή εικ να της αγίας Παρασκευής, η οποία συντίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107 9 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 146 14 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλο δαπούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63 16 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON:

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: ƒ µ Hª π ƒ π E ANNE THOMPSON ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Cambridge Τ ο Intermediate Greek-English Lexicon (IGL), έκδοση του Oxford University Press, αποτελεί ανατ πωση της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΟΙΚ. 494 Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ À Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα