ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΧΡΙ ΟΣ*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΧΡΙ ΟΣ*"

Transcript

1 97 1. Εισαγωγικά ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΧΡΙ ΟΣ* Η Αρχιεπισκοπή Αχρίδος υπήρξε µια απ τις µητροπ λεις του Οικου- µενικο Πατριαρχείου, που προσέφερε πολλά στον Μακεδονικ Αγώνα. Το δε έργο της συνιστά απ δειξη χι µ νο της δικής της προσφοράς αλλά και της προσφοράς του Οικουµενικο Πατριαρχείου, υπ του οποίου την κανονική δικαιοδοσία, αλλά και την εποπτεία και κάλυψη, τελο σε. Κατά τη µακραίωνη πορεία της ως ανεξάρτητη εκκλησιαστική περιφέρεια τ σο το νοµά της σο και η αµέσως συνδε µενη µ αυτ θέση της ε- ντ ς της Ορθ δοξης Εκκλησίας υπέστησαν επανειληµµένως µεταβολές 1. * Aνακοίνωση στο Eπιστηµονικ Συνέδριο «Xριστιανική Mακεδονία / Θεσσαλονίκη- Bελεσσά», 5-7 Nοεµβρίου Για την ιστορία της εκκλησιαστικής αυτής περιφέρειας βλ. Ν. οξαπατρής, Τάξις των Πατριαρχικών Θρ νων, J. P. Migne, P. G. 132, Ν. Γρηγοράς, Ρωµαϊκή Ιστορία, J. P. Migne, P. G. 148, Λ γος Β, Κεφ. Β Μελέτιος, Μητροπολίτης Αθηνών, Εκκλησιαστική Ιστορία, τ. Α, εν Κωνσταντινουπ λει Μ. ήµιτσας, Τα περί Αυτοκεφάλου Αρχιεπισκοπής της Πρώτης Ιουστινιανής Αχρίδος και Βουλγαρίας, εν Αθήναις 1859 Γρηγ ριος, Αρχιγραµµατε ς της Ιεράς Συν δου της του Χριστο Μεγάλης Εκκλησίας, Πραγ- µατεία περί της κανονικής δικαιοδοσίας του Οικουµενικο Πατριαρχικο Θρ νου επί της εν Βουλγαρία ορθοδ ξου Εκκλησίας, εν Κωνσταντινουπ λει 1860 Άνθιµος Αλεξο δης, Μητροπολίτης Αµασείας, Σ ντοµη ιστορική περιγραφή της ιεράς µητροπ λεως Βελεγράδων και της υπ την πνευµατικήν αυτής δικαιοδοσίαν υπαγοµένας χώρας, εν Κερκ ρα 1868 ο ίδιος, «Χρονολογικ ς κατάλογος των πάλαι ποτέ Αρχιεπισκ πων της Πρώτης Ιουστινιανής Αχριδών», Εκκλησιαστική Αλήθεια 9 ( ) (επανεκδ. Ι.Λ.Μ. 1986) ιοµ. Κυριακ ς, Εκκλησιαστική Ιστορία απ της ιδρ σεως της Εκκλησίας µέχρι των καθ ηµάς χρ νων, τ. Γ, εκδ. ευτέρα επηυξηµένη, Αθήναι 1898 Καλ. ελικάνης (Αρχι- µανδρίτης), Πατριαρχικών Εγγράφων, τ. 3ος, Έγγραφα Αρχιεπισκοπής Αχριδών, εν Κωνσταντινουπ λει 1905 A.-P. Péchayre, «L Archevêché d Ochrida de 1394 à 1764», Echos d Orient XXXV (1936) 30. Ζακυθην ς, «Συµβολαί εις την ιστορίαν των Εκκλησιών Αχρίδος και Ιπεκίου», Μακεδονικά Α (1940) βλ. Γερ. Κονιδάρης, «Συνοπτική Ιστορία της Αρχιεπισκοπής Αχριδών», Συµβολαί εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Αχρίδος, σ. 75, Αθήναι 1967 A. A. Ταχιάος, Ιστορία των Σλαβικών Ορθοδ ξων Εκκλησιών, Θεσσαλονίκη 1976 (στο εξής: Iστορία) ο ίδιος, «Ο τελευταίος Αρχιεπίσκοπος Αχριδών», Μακεδονικά ΙΒ (1972) (στο εξής: «O τελευταίος Aρχιεπίσκοπος») Σ. Βαρναλίδης, Ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ζωσιµάς ( ) και η εκκλησιαστική και πολιτική δράση αυτο, Θεσσαλονίκη 1974 Α. Αγγελ πουλος, Το εκκλησιαστικ ν καθεστώς των Μητροπ λεων της Βορείου Μακεδονίας απ το 1913 µέχρι σήµερον, Θεσσαλονίκη 1976 (άνατυπο) Ι. Ταρνανίδης, Η διαµ ρφωσις του αυτοκεφάλου της Βουλγαρικής Εκκλησίας ( ), Θεσσαλονίκη 1976 G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινο Κράτους (µτφρ. Ι. Παναγ - 8

2 98 Aναστάσιος Kων. Bαβο σκος ο, µως, είναι τα σηµεία σταθµοί που επέφεραν θεµελιακές µεταβολές στο καθεστώς της κανονικής δικαιοδοσίας: (1) οι νοµοθετικές διατάξεις του Ιουστινιανο, δια των οποίων η Αρχιεπισκοπή Αχρίδος καθίσταται ανεξάρτητη και (2) η κατά το έτος 1767 πλήρης επανυπαγωγή της υπ την κανονική δικαιοδοσία του Οικουµενικο Πατριαρχείου. Το πρώτο νοµά της ήταν Αρχιεπισκοπή της Πρώτης Ιουστινιανής και αναφέρεται στη Νεαρά 11 και µεταγενεστέρως στη Νεαρά 131 του Ιουστινιανο οφείλει δε το νοµα αυτ αλλά και τα προν µιά της στο γεγον ς - τι ήταν η πατρίδα του αυτοκράτορα Ιουστινιανο και ο ίδιος ανέλαβε την α- νακαίνισή της δίδοντας της το νοµά του 2. Το τελευταίο, δε, νοµά της, αυτ δηλαδή που έφερε κατά την επανυπαγωγή της υπ τη δικαιοδοσία του Οικουµενικο Πατριαρχείου ήταν Αρχιεπισκοπή Αχριδών. 2. Η κήρυξη του αυτοκεφάλου καθεστώτος και το νοµοκανονικ υπ βαθρο αυτο Το χρονικ σηµείο, το οποίο αποτελεί και την αφετηρία του «βίου» της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος ως αυτοκέφαλης, είναι το έτος 536, ταν ο αυτοκράτορας Ιουστινιαν ς θεσπίζει τη Νεαρά ΙΑ «Περί Προνοµίων του Αρχιεπισκ που της Πρώτης Ιουστινιανής». Κατά την ως άνω διάταξη 3 : Πολλο ς κα διαφ ροις τρ ποις τ ν µετέραν πατρίδαν µεγαλ νειν πιθυµο ντες, ν θε ς δωκεν µ ν λθε ν ε ς τ ν κ σµον το τον τ ν π α το κτισθέντα κα περ τ ν ερατικ ν τάξιν βουλ µεθα α τ ν µεγίσταις προσαυξήσεσι πλατ νεσθαι, πως το Α Iουστινιαν ς πατρίδος µ ν, ερώτατος κατ καιρ ν προϊστάµενος ο µ νον Μητροπολίτης λλ κα Aρχιεπίσκοπος γένηται κα α λοιπα παρχίαι π τ ν α το ξου- πουλου), τ. 2, Αθήναι E. Στεργιάδου Τέγου, Τα σχετικά µε την Αρχιεπισκοπή Αχρίδας Σιγγίλια του Βασιλείου του Β, Θεσσαλονίκη 1988 (στο εξής: Tα σχετικά µε την Aρχιεπισκοπή) η ίδια, Η Αρχιεπισκοπή Πρώτης Ιουστινιανής: Συµβολή στη διερε νηση του προβλήµατος, Θεσσαλονίκη 2001 (στο εξής: H Aρχιεπισκοπή Πρώτης Iουστινιανής) Ι. Καραγιανν πουλος, Ιστορία Βυζαντινο κράτους, ( ), τ. Α, Θεσσαλονίκη Ελεον. Ναξίδου, Εκκλησία και εθνική ιδεολογία απ την Αρχιεπισκοπή Αχρίδος µέχρι την ίδρυση της αυτοκέφαλης «Μακεδονικής Εκκλησίας», Θεσσαλονίκη Βλ. το σχ λιο του Θ. Βαλσαµώνος στο Κεφ. Ε του Τίτλ. Α του Νοµοκάνονα του Φωτίου, σε Γ. Ράλλη Μ. Ποτλή, Σ νταγµα των θείων και ιερών καν νων (φωτοτυπική ανατ πωση), τ. Α,σ.44:Σηµείωσαι π τ ς παρο σης Iουστινιανείου νεαρ ς (εννοείται η νεαρά ΡΛΑ ) τ προν µια το Aρχιεπισκ που Βουλγαρίας, ο τος γάρ στιν ρχιεπίσκοπος τ ς α Iουστινιαν ς τ ς πατρίδος το Βασιλέως Ιουστινιανο. Κα µ ν Βουλγαρία δι το το καλε ται Iουστινιανή, δι τ τ ν βασιλέα Iουστινιαν ν ποκαταστ σαι τ βασιλεί α τ ν Ρωµαίων τ ν τοια την χώραν. 3. Η απ δοση του κειµένου της διατάξεως στα ελληνικά είναι του Αρχιµανδρίτη Κ. ελικάνη,.π., σσ

3 Nοµοκανονική θεώρηση του καθεστώτος της Aρχιεπισκοπής Aχρίδος 99 σίαν σιν, τοι τε ακία Μεσογαία κα Παρ χθιος ακία, πρ ς δ ευτέρα Μυσία κα αρδανία κα Πραιβαλιτάνη παρχία κα δευτέρα Μακεδονία κα τ µέρος τ ς δευτέρας Παννονίας τ ν τ π λει Βακένσ η ι, τε σ µακαρι της κα πάντες ο τ ς ε ρηµένης πρώτης Iουστινιαν ς προϊστάµενοι, τ το Aρχιεπισκ που χέτωσαν προν µιον, κα π σαν δειαν πεκτε ναι α τα ς τ ν αυτ ν ξουσίαν, α το ς χειροτονε ν, καί ν πάσαις τα ς προµνησθείσαις παρχίαις τ πρ τον χειν ξίωµα, τ ν πάτην ερωσ νην, τ πατον µεγαλε ον π τ ς σ ς δρας πάντας καθίστασθαι κα σ µ νον Aρχιεπίσκοπον χειν, ο δεµίας πρ ς α το ς κοινωνίας τ τ ς Θεσσαλονίκης πισκ π ω τηρουµένης. Aλλ σ α τ ς κα πάντες ο τ ς Α Iουστινιαν ς προεστ τες, στωσαν δικαστα κα διαγνώµονες πάσης µεταξ α τ ν ναφυείσης διαφοράς, κα α το παφασιζέτωσαν κα τέλος πιτιθέτωσαν, κα α το ς χειροτονήτωσαν, µηδ παρ λλ ω τιν περχέσθωσαν, λλ τ ν αυτ ν γινωσκέτωσαν Aρχιεπίσκοπον π σαι ο προ- µνησθε σαι παρχίαι κα τ ν α το συνειδέτωσαν ψ φον κα ε τε δι αυτο ε τε τ α το ξουσί α κληρικο ς ποστέλλειν χέτω π σαν α θεντίαν κα π σαν ερατικήν ξουσίαν κα χειροτονίας δειαν Iνα τοίνυν σ µακαρι της τ ν τ ς µετέρας θει τητος διάταξιν γινώσσ η, το τον νεκα τ ν παρ ντα ν µον τ σ σεβασµί α δρ α πέµψαµεν, να ε ς τ διηνεκ ς χ η τ ε εργέτηµα το το τ ς µετέρας πατρίδος κκλησία ε ς δ ξαν το παντοδυνάµου θεο κα τ ν µετέρας θει τητος α ωνίαν νάµνησιν. Oσάκις δ τ ν τ ς σ ς δρας θ ντορα συµβαί η το φωτ ς το του πέρχεσθαι, θεσπίζοµεν τ ν κατ καιρο ς Aρχιεπίσκοπον α τ ς, π τ ς σεβασµίας Συν δου τ ν αυτο Μητροπολιτ ν χειροτονε σθαι, σπερ προσήκει µεγαλ νεσθαι, Aρχιεπίσκοπον π πασ ν τιµώµενον τ ν Eκκλησι ν, µηδεµίας λως κοινωνίας καί ν το τ ω τ τ ς Θεσσαλονίκης πισκ π ω φυλαττοµένης 4. Επανάληψη της ως άνω ρυθµίσεως αν και συνοπτικ τερη και συντο- µ τερη βρίσκουµε έναν χρ νο αργ τερα στη Νεαρά ΡΛΑ (131) «Περί εκκλησιαστικών καν νων και προνοµίων», και ειδικ τερα στο Κεφάλαιο 3 αυτής, που γίνεται ειδική αναφορά στην Αρχιεπισκοπή της Νέας Ιουστινιανής. Κατά την ως άνω διάταξη 5 : Τ ν δ κατ καιρ ν µακαριώτατον ρχιεπίσκοπον τ ς Πρώτης Iουστινιαν ς τ ς µετέρας πατρίδος χειν ε π τ ν ο κείαν δικαιοδοσίαν του πισκ πους τ ν παρχι ν Dacias mediterraneas καί Dacias Ripensias, Praevale ς κα Dardanias κα Μυσίας, τ ς νωτέρας κα Παννονίας, κα παρ α το το τους χειροτονε σθαι, α τ ν δ π τ ς 4. Βλ. το πρωτ τυπο στη Λατινική σε Schoell Kroll, Corpus Juris Civilis, editio stereotypa, Vol.3 (Novellae), Βερολίνο 1895, σ Βλ. το κείµενο της Νεαράς,.π., σσ

4 100 Aναστάσιος Kων. Bαβο σκος ο κείας συν δου χειροτονε σθαι, κα ν α τα ς τα ς ποκειµέναις α τ παρχίαις τ ν τ πον πέχειν α τ ν το ποστολικο Pώµης θρ νου κατ τ ρισθέντα π το γίου πάπα Βιγιλίου 6. Συγκρίνοντας και αναλ οντας τις δ ο προαναφερθείσες διατάξεις, τρία είναι τα σηµεία τα οποία χρήζουν της προσοχής µας. Το πρώτο σηµείο είναι ο προσδιορισµ ς των ορίων της κανονικής δικαιοδοσίας της νέας εκκλησιαστικής περιφέρειας. Η κανονική δικαιοδοσία ως µια εκ των δ ο αρχών της κατά τ πον αρ- µοδι τητας οριοθετείται απ δ ο στοιχεία, αυτ της κατά τ πον αρµοδι τητας και αυτ της κατά πρ σωπον αρµοδι τητας 7, στοιχεία τα οποία ρυθ- µίζονται και στη συγκεκριµένη νοµική διάταξη. Κατ αρχήν, ορίζονται τα γεωγραφικά ρια της κανονικής δικαιοδοσίας της νέας εκκλησιαστικής περιφέρειας (το στοιχείο της κατά τ πον αρµοδι τητας). Τα ρια αυτά συµπίπτουν µε τα γεωγραφικά ρια των διοικητικών περιφερειών της Μεσογειακής ακίας και της ακίας της Παρ χθιας, της Πρεβελέας, της αρδανίας, της Μυσίας και της Παννονίας της ανωτέρας. ευτερευ ντως ορίζονται και τα πρ σωπα επί των οποίων ασκείται η κανονική δικαιοδοσία (το στοιχείο της κατά πρ σωπον αρµοδι τητας). Τα πρ σωπα αυτά είναι οι επίσκοποι, οι οποίοι διοικο ν τις ως άνω εκκλησιαστικές και ταυτοχρ νως διοικητικές περιφέρειες. Το δε τερο σηµείο είναι η δηµιουργία συν δου υπ την προεδρία του Αρχιεπισκ που της Πρώτης Ιουστινιανής. Η σ νοδος αυτή αποτελείται απ τους επισκ πους, οι οποίοι υπάγονται υπ τον Aρχιεπίσκοπο της Πρώτης Iουστινιανής, και που δεν είναι άλλοι α- π τους προκαθηµένους των υπαγοµένων στην Αρχιεπισκοπή διοικητικών περιφερειών της Μεσογειακής ακίας, της Παρ χθιας ακίας, της Πρεβελέας, της αρδανίας, της Μυσίας και της Παννονίας της ανωτέρας. Τέλος, το τρίτο σηµείο είναι η νοµοθετική κατοχ ρωση της διασυνδέσεως του δικαίου των χειροτονιών µε τα ρια της κανονικής δικαιοδοσίας. πως σαφώς ορίζεται, ο µεν Αρχιεπίσκοπος της Νέας Ιουστινιανής και πρ εδρος της συν δου χειροτονεί τους επισκ πους του, αυτ ς, δε, χειροτονείται απ τη σ νοδ του. Εξ αυτών των στοιχείων, τα δ ο πρώτα, δηλαδή ο προσδιορισµ ς των 6. Βλ. τη διάταξη αυτή και σε Βασιλικά, Βιβλ. 5, Τίτλ. 3, Κεφ. Α (υπ Ι. Ζέπου, Αθήναι 1910). Βλ. επίσης και Νοµοκάνονα Φωτίου, Τίτλ. Α, Κεφ. Ε, σε Ράλλη Ποτλή,.π., σ. 42: Κα η διάταξη το α τίτλ. τ ν Νεαρ ν κα γ το β τίτλ. ποιο σι τ ν Πρίµας Iουστινιαν ς ρχιεπίσκοπον, κα τι µείζων στ µητροπολίτου, κα τι π τ ς συν δου α το χειροτονε ται, κα ποίας παρχίας χει». 7. Περί αυτών βλ. εκτεν. Αν. Βαβο σκος, Θεµελιώδεις αρχές εκκλησιαστικής δικονοµίας Η αρχή της εξασφαλίσεως της ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας των οργάνων απονοµής της εκκλησιαστικής δικαιοσ νης, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 215επ.

5 Nοµοκανονική θεώρηση του καθεστώτος της Aρχιεπισκοπής Aχρίδος 101 ορίων κανονικής δικαιοδοσίας µε βάση συγκεκριµένες διοικητικές περιφέρειες και µε βάση τους επισκ πους που υπάγονται σ αυτά, και η δηµιουργία της αντίστοιχης συν δου συνθέτουν την έννοια του αυτοκεφάλου, αφο συνιστο ν τις ελάσσονες προϋποθέσεις για τη σ σταση ανεξάρτητης εκκλησιαστικής περιφέρειας. Ελλείπει, µως, πως φαίνεται, µια προϋπ θεση και αυτή είναι η απ φαση της αρµ διας εκκλησιαστικής αρχής περί παραχωρήσεως του αυτοκεφάλου καθεστώτος, ζήτηµα το οποίο θα µας απασχολήσει παρακάτω. µως, ο προβληµατισµ ς γεννάται χι τ σον απ τη ρ θµιση του ζητή- µατος των ορίων κανονικής δικαιοδοσίας της νέας εκκλησιαστικής περιφέρειας σον απ την πρωτοβουλία του επικεφαλής της κρατικής εξουσίας, του αυτοκράτορα Ιουστινιανο, να παραχωρήσει σ αυτήν αυτοκέφαλο καθεστώς µε πολιτειακή πράξη. Και µάλιστα έχοντας ως αιτιολογία χι κάποια συντελεσθείσα µεταβολή διοικητικών ορίων στις συγκεκριµένες επαρχίες, αλλά την ιδι τητα της έδρας της εκκλησιαστικής περιφέρειας ως πατρίδας του νοµοθετο ντος αυτοκράτορα. Κατά το Κανονικ ίκαιο, η παραχώρηση αυτοκεφάλου καθεστώτος σε µία εκκλησιαστική περιφέρεια υπάγεται στην αρµοδι τητα συλλογικο οργάνου της Εκκλησίας, και ειδικ τερα συν δου Επισκ πων. Έτσι, η µεν Α Οικουµενική σ νοδος ρ θµισε τις περιπτώσεις των Εκκλησιών της Ρώµης, της Αλεξανδρείας, της Αντιοχείας και των Ιεροσολ - µων 8,η Β Οικουµενική σ νοδος την περίπτωση της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπ λεως 9 και η Γ Οικουµενική Σ νοδος την περίπτωση της Εκκλησίας της Κ πρου 10. Ύστερα, λοιπ ν, απ τη σ ντοµη παράθεση των βασικών στοιχείων των δ ο νοµοθετικών ρυθµίσεων του Ιουστινιανο, το ερώτηµα που γεννάται είναι το εξής: Υπήρξε κανονική ή χι η σ σταση της αυτοκέφαλης Αρχιεπισκοπής της Νέας Ιουστινιανής; πως προαναφέρθηκε, η Αρχιεπισκοπή της Νέας Ιουστινιανής ανακηρ χθηκε αυτοκέφαλη το έτος 536. Μέχρι το έτος ορ σηµο είχαν ήδη συγκληθεί οι Οικουµενικές και Τοπικές Σ νοδοι των οποίων το νοµοθετικ έργο επικυρώθηκε απ τον Β καν να της Πενθέκτης Οικουµενικής Συν δου 11, µε αποτέλεσµα να έχουµε κατά το µάλλον ή ήττον παγιωµένες τις απ ψεις της Εκκλησίας γ ρω απ τα ζη- 8. Βλ. σχετ. τους καν νες ΣΤ και Ζ, σε Ράλλη Ποτλή,.π., τ. Α, σσ. 128 και αντιστοίχως. 9. Βλ. σχετ. τον καν να Γ, σε Ράλλη Ποτλή,.π., τ. Α,σ Βλ. σχετ. τον καν να Η, σε Ράλλη Ποτλή,.π., τ. Α,σ.203. Βλ. επίσης και τον καν να ΛΘ της Πενθέκτης Οικουµενικής Συν δου σε Ράλλη Ποτλή, αυτ., τ. Α, σσ Βλ. το κείµενο του καν να σε Ράλλη Ποτλή,.π., τ. Α, σσ

6 102 Aναστάσιος Kων. Bαβο σκος τήµατα της παραχωρήσεως αυτοκεφάλου καθεστώτος και των ορίων δικαιοδοσίας. Kαι ήδη, πως προαναφέρθηκε, η µεν Α Οικουµενική σ νοδος είχε ήδη ρυθµίσει τις περιπτώσεις των Εκκλησιών της Ρώµης, της Αλεξανδρείας, της Αντιοχείας και των Ιεροσολ µων, η Β Οικουµενική σ νοδος την περίπτωση της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπ λεως και η Γ Οικουµενική Σ νοδος την περίπτωση της Εκκλησίας της Κ πρου. Με αυτά τα δεδοµένα θα εξετασθο ν µε τη σειρά τα στοιχεία ως συστατικά στοιχεία των δ ο ως άνω Νεαρών. πως ήδη έχει αναφερθεί, το πρώτο στοιχείο είναι αυτ του προσδιορισµο των ορίων κανονικής δικαιοδοσίας. Και στο σηµείο αυτ οι νοµοθετικές ρυθµίσεις του Ιουστινιανο ακολουθο ν τις ρυθµίσεις αλλά και το πνε µα της κανονικής νοµοθεσίας. Αφο σαφώς ορίζουν τις γεωγραφικές περιφέρειες, οι οποίες υπάγονται υπ τη δικαιοδοσία της ιδρυθείσης Αρχιεπισκοπής 12. Πέραν το των, µως, κρίνεται σκ πιµο να επισηµανθο ν και τα εξής: Πρώτον, τι πως έχει ήδη λεχθεί το κριτήριο, άλλως η αιτιολογία, που χρησιµοποιήθηκε για τη µεταβολή του κανονικο καθεστώτος της Αρχιεπισκοπής της Νέας Ιουστινιανής, ήταν η ιδι τητα της έδρας της Αρχιεπισκοπής ως πατρίδας του Ιουστινιανο. Βεβαίως, δεν είναι η πρώτη φορά που το κριτήριο το οποίο χρησιµοποιείται είναι πολιτικής φ σεως. Άλλωστε είναι γνωστή η περίπτωση της ανυψώσεως του Θρ νου της Κωνσταντινουπ λεως, που χρησιµοποιήθηκε ως κριτήριο η ιδι τητα της π λεως ως πρωτε ουσα του Κράτους 13. Αλλά διαφοροποιείται σαφώς ως προς την αξία του κριτηρίου που ε- πέλεξε ο Ιουστινιαν ς, στην ιεραρχική κλίµακα των οµοίων κριτηρίων. Aφο η ιδι τητα αυτή της π λεως 14, ως αφορώσα στο συγκεκριµένο πρ σωπο (αυτ του αυτοκράτορα), θα πρέπει µάλλον να θεωρηθεί υποδεέστερη της αντίστοιχης που κατείχε η Κωνσταντινο πολη, δηλαδή της πρωτε ουσας του Κράτους, και η οποία είναι ευρ τερης σηµασίας και γενικοτέρου ενδιαφέροντος. ε τερον, η Νεαρά ΡΛΑ συνετάγη «κατά τα ορισθέντα υπ του αγίου Πάπα Βιγιλίου» 15. Πράγµα το οποίο επιτρέπει να επισηµανθεί τι στη συ- 12. Βλ. Νεαρά ΚΑ : τε ακία Μεσογαία κα Παρ χθιος ακία, πρ ς δ ευτέρα Μυσία κα αρδανία κα Πραιβαλιτάνη παρχία κα δευτέρα Μακεδονία κα τ µέρος τ ς δευτέρας Παννονίας τ ν τ π λει Βακένση. Βλ. Νεαρά ΡΛΑ :...τ ν παρχι ν Dacias mediterraneas κα Dacias Ripensias, Praevale ς κα Dardanias κα Μυσίας, τ ς νωτέρας κα Παννονίας. 13. Βλ. σχετ. τα κάτωθι του Γ καν να της Β Οικουµενικής Συν δου (.π., σηµ. 8) ερ- µηνευτικά σχ λια των Ι. Ζωναρά, Θ. Βαλσαµώνος και Α. Αριστηνο σε Ράλλη Ποτλή,.π., τ. Α, σσ , 175 και 176 αντιστοίχως. Για τον Γ καν να εκτενέστερα βλ. αντί άλλων Μάξιµος, Μητροπολίτης Σάρδεων, Το Οικουµενικ ν Πατριαρχείον εν τη Ορθοδ ξω Εκκλησία, Θεσσαλονίκη, εκδ. Πατριαρχικο Ιδρ µατος Πατερικών Μελετών, 1972, σ. 101επ. 14. Ως τέτοια ιδι τητα εννοείται αυτή της πατρίδας του αυτοκράτορα. 15. Βλ. το κείµενο της Νεαράς παραπάνω.

7 Nοµοκανονική θεώρηση του καθεστώτος της Aρχιεπισκοπής Aχρίδος 103 γκεκριµένη περίπτωση της Αρχιεπισκοπής της Νέας Ιουστινιανής, η πρωτοβουλία του αυτοκράτορα Ιουστινιανο ανελήφθη κατ πιν προηγο µενης σχετικής σ µφωνης γνώµης του τ τε Πάπα Ρώµης Βιγιλίου περί της ανακηρ ξεως της εκκλησιαστικής αυτής περιφέρειας ως αυτοκέφαλης 16. Και α- πλώς ο αυτοκράτορας Ιουστινιαν ς έσπευσε να κατοχυρώσει και νοµοθετικώς την απ φασή του για την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής της Πρώτης Ιουστινιανής συµφώνως προς την προηγηθείσα εκκλησιαστική πράξη, δηλαδή τη σ µφωνη γνώµη του Πάπα Ρώµης. Συνεπώς, θα µπορο σε κατ αρχήν να υποστηριχθεί η κανονικ τητα της ανακηρ ξεως της Αρχιεπισκοπής της Πρώτης Ιουστινιανής ως αυτοκέφαλης, αφο της πολιτειακής πράξεως είχε προηγηθεί αντίστοιχη πράξη απ ργανο της Εκκλησίας. Το ζήτηµα µως είναι εάν η πράξη αυτή του Πάπα Βιγιλίου πληροί ή - χι τις προϋποθέσεις τις οποίες η κανονική νοµοθεσία προέβλεπε τη χρονική εκείνη στιγµή. ι τι, και αυτ θα πρέπει να ληφθεί υπ ψη, καµία µεταγενέστερη Σ νοδος δεν επεκ ρωσε την ανακήρυξη ως αυτοκέφαλης της Αρχιεπισκοπής της Πρώτης Ιουστινιανής 17. πως είδαµε ήδη παραπάνω, οι µέχρι την ψήφιση της δε τερης Νεαράς, της ΡΛΑ, περιπτώσεις µεταβολής κανονικο καθεστώτος υφισταµένων εκκλησιαστικών περιφερειών κρίθηκαν απ συν δους, και δη Οικουµενικές. Στην περίπτωση της Αρχιεπισκοπής της Πρώτης Ιουστινιανής δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια συνοδική απ φαση, αφο σε κανέναν καν να Οικουµενικής ή Τοπικής Συν δου δεν γίνεται αναφορά στην επαρχία αυτή, είτε προ είτε µετά την ψήφιση της ως άνω δε τερης Νεαράς. Ακ µη και αν ή- θελε θεωρηθεί τι η φράση «κατά τα ορισθέντα υπ του αγίου Πάπα Βιγι- 16. Το κείµενο δεν παρέχει τη δυνατ τητα να προσδιορισθεί η φ ση των απ ψεων του Πάπα Ρώµης, αν δηλαδή επρ κειτο για απλή σ µφωνη γνώµη, επίσηµη απ φαση ή συναίνεση υπ ρους. Το µ νο σίγουρο είναι τι η άποψη του Πάπα Ρώµης πως και αν εκφράσθηκε είχε προηγηθεί της ψηφίσεως της Νεαράς ΡΛΑ, λ γω της χρήσεως της µετοχής αορίστου «ορισθέντα». Κατά την Τέγου-Στεργιάδου, H Aρχιεπισκοπή Πρώτης Iουστινιανής,.π.,σ.24, απ το κείµενο της Νεαράς φαίνεται τι ο Ιουστινιαν ς ήλθε κατά κάποιο τρ πο σε διαπραγµατε σεις µε τον πάπα Βιγίλιο σχετικά µε την εκκλησιαστική δικαιοδοσία του επισκ που της Πρώτης Ιουστινιανής, προφανώς δι τι δεν υπήρξε κάποιο συνοδικ ψήφισµα µε το οποίο να αναγορευ ταν η Εκκλησία σε αυτοκέφαλη. Αντίθετη άποψη φαίνεται να διατυπώνεται στην Καθολική Εγκυκλοπαίδεια (βλ. Newadvent.org/cathen/01103b.htm, λήµµα: Achrida), κατά την οποία η αναγνώριση απ τον Πάπα Ρώµης στον Μητροπολίτη της Πρώτης Ιουστινιανής της εξουσίας ασκήσεως πατριαρχικών δικαιωµάτων εντ ς των ορίων της δικής του (εννοείται του Πάπα) περιφέρειας έγινε υπ καθεστώς πιέσεως απ τον αυτοκράτορα Ιουστινιαν. 17. Κατά την Τέγου-Στεργιάδου, H Aρχιεπισκοπή Πρώτης Iουστινιανής,.π., σ. 24, η σιωπή των συν δων (της Ε και της Πενθέκτης) αποδεικν ει τι εθεωρείτο αντικανονική η ίδρυση της Αρχιεπισκοπής Ιουστινιανής.

8 104 Aναστάσιος Kων. Bαβο σκος λίου» υποκρ πτει πιθανή προγενέστερη συνοδική απ φαση της Εκκλησίας της Ρώµης, στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκε τ τε η γεωγραφική περιφέρεια της µετέπειτα Αρχιεπισκοπής της Πρώτης Ιουστινιανής. Λαµβάνοντας, λοιπ ν, υπ ψη τα παραπάνω, θα πρέπει µάλλον να κλίνουµε προς την άποψη, τι για την ανακήρυξη ως αυτοκέφαλης της Αρχιεπισκοπής της Πρώτης Ιουστινιανής δεν ακολουθήθηκε η κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας διαδικασία. Η Αρχιεπισκοπή της Πρώτης Ιουστινιανής ι- δρ θηκε µε πολιτειακή πράξη, χωρίς προηγο µενη απ φαση της Εκκλησίας. Και πως θα δο µε αµέσως παρακάτω, και µε ανάλογη διαδικασία δηλαδή µε έκδοση πολιτειακής πράξεως έπαυσε η Εκκλησία αυτή να είναι αυτοκέφαλη. 3. Η ανάκληση του αυτοκεφάλου καθεστώτος Το δε τερο σηµείο σταθµ ς στην εξέλιξη του καθεστώτος κανονικής δικαιοδοσίας είναι το έτος , κατά το οποίο η µέχρι πρ τινος κατάσταση ανατρέπεται άρδην και το υπ συζήτησιν ως προς την κανονικ τητά του αυτοκέφαλο αίρεται κατ πιν αιτήσεως της Αρχιεπισκοπής Αχριδών πλέον 19. Το αξιοσηµείωτο είναι τι η αίτηση αυτή υποβλήθηκε απ την αιτο σα Εκκλησία χι στο Οικουµενικ Πατριαρχείο αλλά στη διοικητική αρχή του Οθωµανικο Κράτους, η οποία αφο έκανε δεκτή την αίτηση προχώρησε στη σχετική νοµοθετική ρ θµιση. Σε εφαρµογή, δε, της ρυθµίσεως αυτής το Οικουµενικ Πατριαρχείο απέστειλε στην αιτο σα Εκκλησία το απ 15 Μα ου 1767 Πατριαρχικ και Συνοδικ Γράµµα 20, δια του οποίου της ανακοινώνεται η επανυπαγωγή της υπ τη δικαιοδοσία του Οικουµενικο Πατριαρχείου. πως προκ πτει απ το αµέσως παρακάτω παρατιθέµενο Πατριαρχικ και Συνοδικ Γράµµα, η αιτία για την υποβολή του αιτήµατος επανυπαγωγής στη δικαιοδοσία του Οικουµενικο Πατριαρχείου οφειλ ταν στην ά- σχηµη κατάσταση της αιτο σης Εκκλησίας 21.Για τον λ γο αυτ ν πάντοτε 18. Επί πατριαρχείας Σαµουήλ του Α,η οποία διήρκεσε απ 24 Μαρτ µέχρι 5 Νοεµβρ Βλ. Β. Σταυρίδης, Ιστορία του Οικουµενικο Πατριαρχείου (1453 σήµερον), Θεσσαλονίκη, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, 1987, σ Βλ. και Αλεξο δης, Μητροπολίτης Αµασείας,.π., ( )], 158: µέχρι το 1767 σωτηρίου έτους, τε, α τήσει το κλήρου κα το λαο σ µπαντος το κλίµατος κείνου τ ς Aρχιεπισκοπ ς Aχριδ ν Α Iουστινιαν ς κα πάσης Βουλγαρίας, πετάγησαν προσαρτηθε σαι π σαι α κκλησιαστικα κε ναι µητροπ λεις κα πισκοπα ε ς τ ν κανονικ ν δικαιοδοσίαν το πατριαρχικο θρ νου τ ς Κωνσταντινουπ λεως π τ ς πατριαρχείας το οιδίµου πατριάρχου Κωνσταντινουπ λεως Σαµουήλ το Χαντζερ. 20. Το Γράµµα αφορά στην ανάκληση του αυτοκεφάλου καθεστώτος δ ο Αρχιεπισκοπών, της Αχριδών και της Ιπεκίου. 21. Βλ. επίσης Κυριακ ς,.π., σ. 42, ο οποίος σηµειώνει χαρακτηριστικώς: Κατ δ

9 Nοµοκανονική θεώρηση του καθεστώτος της Aρχιεπισκοπής Aχρίδος 105 κατά το Γράµµα ο αρχιερατικώς προϊστάµενος της Αρχιεπισκοπής Αχριδών ( πως και ο αντίστοιχος της Αρχιεπισκοπής Ιπεκίου) κατ πιν σ µφωνης γνώµης του ποιµνίου και του οικειοθελώς παραιτηθέντος Αρχιεπισκ που απευθ νθηκαν προς τον Σουλτάνο και ζήτησαν την υπαγωγή στη δικαιοδοσία του Οικουµενικο Πατριαρχείου 22. Το κείµενο του Γράµµατος έχει ως εξής 23 : «Aνδρ ν µ ν ε η σοφ ν τ ν µατα παρεξετάζειν το ς πράγµασι, κα µή ς τυχε παραδέχεσθαι, νοµικ ν δ κα τ ν ν α το ς πάτην ποιε σθαι κατάφορον, καπ τ βέλτιον πανάγειν τ πράγµατα. Παραχαράττεται γ ρ πολλάκις ο χ πως το ς ν λ γοις σοφιζοµένοις, λλ δη πο κα ν πολιτείαις το ς µ ρθ ς χρωµένοις το ς πράγµασι, περικαλ µµατά πως το ς ο κείας δοξίας τ σεµν ποιουµένοις τ ν νοµάτων..νεαρ ν ο ν σηµαίνειν ο δαµεν θέσπισµα κα διαταγ ν βασιλέως, τοι τ µ καλ ς χοντα πανορθο σαν τάττουσαν, νθα µηδέποτε ν µος κειτο, ν δ διάταξιν κα ν µον βασιλικ ν κοιν τερον νοµάζοµεν, Pωµαϊστ δ Σάκραν, κα τουρκικώτερον Χάτι Σερίφιον τ ν δ δ νοµοθετε ν µέλλοντα, χρ πανορθο ν τ µ καλ ς κε σθαι δ ξαντα, ο µ ν δ τ καλ ς χοντα περιτρέπειν πιχειρε ν, ς τινές ν ρχα οις χρ νοις τ ν µετέρων κιστα µέν ε ς σ στασιν, νατροπ ν δ µ λλον τ ν καλ ς τ ν ρχ ν τεταγµένων, κα τα τα ερ ν κα κκλησιαστικ ν πραγµάτων, ο κείους ξέθεντο ν µους κα Νεαρ ς πεκάλεσαν. Τ ν γάρ πάλαι φιλαλλήλως συνεστώτων µερ ν κα συναπαρτιζ ντων τ καθ λου τ ς Eκκλησίας σ µα, τ ς δ ο τα τας Eπαρχίας κα Eκκλησίας, τ ς Aχρίδος, φαµέν, κα τ ν Iπεκίου, βιαίως ποσπάσαντες κα φελ µενοι, α τον µους µ λλον πολ τους ε ασαν, καπ το τω Νεαρ ς ξέθεντο, Νεαρ ς δ πολλ ν παραιτίου κακ ν. Eντε θεν γ ρ τ δειν ναρξάµενα, κα προϊ ντι συναυξαν - µενα τ χρ ν ω, µηδεν ς ντος το ναστέλλοντος, πανωλεθρίαν πείλουν τ 1767 π το Πατριάρχου το Α νεκα τ ς θλίας καταστάσεως, ν διέκειντο τ κκλησιαστικ πράγµατα ν Βουλγαρί α, α το ο τοι ο Βο λγαροι πίσκοποι µιµο µενοι τ παράδειγµα τ ν Σέρβων πισκ πων µετ τ ν π α το ς κληρικ ν ζήτησαν ν παχθ σιν π τ Πατριαρχε ον Κωνσταντινουπ λεως, να ε ρωσι προστασίαν παρ α το κατ τ ν διαφ ρων δεσποτ ν. Και συµπληρώνει ο συγγραφέας (βλ. αυτ., σ. 42, σηµ. 1): Μετ µικρ ν δ τ α τ ζηλώσαντες κα διαπραξάµενοι ο ρχιερε ς το κλίµατος τ ν Aχριδ ν τυχον τ ν α τ ν Κονιδάρης,.π., σ. 75 και Ταχιάος, «O τελευταίος Aρχιεπίσκοπος»,.π., Κατά τον Ταχιάο, «O τελευταίος Aρχιεπίσκοπος»,.π., 21, που και περαιτέρω παραποµπή στον Καλλίνικο ελικάνη, ο τελευταίος Αρχιεπίσκοπος Αχριδών Αρσένιος µετέβη στην Κωνσταντινο πολη που υπέβαλε εγγράφως την παραίτησή του (µε ηµερο- µηνία ), συνοδε οντάς την και απ συνυποσχετικ έγγραφο των υπ αυτών µητροπολιτών τι αποδέχονταν την κατάργηση της Αρχιεπισκοπής. 23. Βλ. το κείµενο σε Γρηγορίου,.π., σσ

10 106 Aναστάσιος Kων. Bαβο σκος τα ς κκλησίαις κείναις συχνο γ ρ τ ν φαν ν κα σήµων ξωθέν ποθεν προσβάλλοντες, ντεξωθο ντο λλήλους, κα τ τ ς Aρχιεπισκοπ ς ρπάζοντες νοµα, δειν ς κατωρχο ντο τ ν Eκκλησι ν κείνων, θ οντε κα πολλ οντες κα χρέεσιν πάγοντες χρέη, στε το ς µ ν ν α τα ς προϊστα- µένους Aρχιερε ς δε ς καταδιώκεσθαι, ζηµίαις τε κα περορίαις δίκοις καθυποβάλλεσθαι, τ δ λογικ κε να το Χριστο ποίµνια, το ς ε σεβε ς κα ρθοδ ξους χριστιανο ς κατατρ χεσθαι, κα µονονο κινδυνε ειν ξαφανισθ ναι τέλεον τ ς παρχίας κείνας ε ς τοιο τον γ ρ ξιοθρήνητον πέρας δη ληγο σης τ ς α τονοµίας µφοτέρων τ ν Eκκλησι ν κείνων, ο ν α τα ς ρχιερατικ ς δη προϊστάµενοι µετ τ ν µπεπιστευµένων α το ς λογικ ν ποιµνίων ν µηχανί α γεν µενοι παντελε, κατέφυγον µοθυµαδ ν ντα θα ε ς βασιλε ουσαν, κα γνώµ η κοιν τ ν κε σε χριστιαν ν, συναινο ντων κα τ ν τέως χ ντων τ ς ρχιεπισκοπ ς κείνας κα παραιτουµένων ο κεί α βουλ, προσέδραµον τ βασιλεί ω Κράτει δι κοιν ς α τ ν ναφορ ς, κα δεήθησαν θερµ ς ποκατασθ ναι τ ς δ ο τα τας Aρχιεπισκοπ ς Aχριδ ν κα Iπεκίου, µετ τ ν ν α τα ς Μητροπ λεων κα παροικι ν πασ ν, ε ς τ ν καθ µ ς γιώτατον Aποστολικ ν Πατριαρχικ ν κα Ο κουµενικ ν θρ νον, κα συναρµολογηθ ναι τ λοιπ τ ς Eκκλησίας σώµατι. Το γο ν κραταιοτάτου µ ν Aνακτος ν Κ ριος πλυεοτοίη, πινε σαντος ε µεν ς τα ς θερµα ς α τ ν δεήσεσι, Νεαρά, τοι Χάτι Σερίφιον ξεδ θη, πως ε ς τ ν παντα α να διατελ σιν µφ τεραι α παρχίαι κε ναι Aχριδ ν κα Iπεκίου ποκείµεναι τ καθ µ ς το τ ω τ ς Κωνσταντινουπ λεως θρ ν ω, καθ ς κα α λοιπα Μητροπ λεις κα κατ πάντα διοικο µεναι κα διεξαγ µεναι Ε ς νδειξιν ο ν διηνεκ το ν το ς σχάτοις το τοις χρ νοις γεγον τος, τ ς διαληφθείσας γίας Eκκλησίας Aχριδ ν κα Iπεκίου πρ ς τ ε ναι συνηνωµένας κα ποκειµένας πρ ς τ ν καθ µ ς γιώτατον Aποστολικ ν Πατριαρχικ ν κα Ο κουµενικ ν θρ νον ξετέθη κα τ παρ ν µέτερον Πατριαρχικ ν κα Συνοδικ ν Γράµµα ν τ ερ Κώδικι τ ς καθ µ ς το Χριστο Μεγάλης Eκκλησίας. Eν τει σωτηρί ω αψξζ. πινεµήσεως ΙΕ Μα ου». Η περιγραφή στο ως άνω Πατριαρχικ και Συνοδικ Γράµµα της λης διαδικασίας επανυπαγωγής της Αρχιεπισκοπής Αχριδών (και της Αρχιεπισκοπής Ιπεκίου) υπ τη δικαιοδοσία του Οικουµενικο Πατριαρχείου είναι ιδιαιτέρως ακριβής και σαφής. Παραλλήλως, µως, είναι και ιδιαιτέρως καυστική και αυστηρή, ιδίως στο τµήµα του Γράµµατος που γίνεται µια α- ναδροµή στο διαρρε σαν διάστηµα απ την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής Αχριδών ως Αρχιεπισκοπή της Πρώτης Ιουστινιανής µέχρι την αποστολή της κρίσιµης επιστολής. Απ την ανάγνωση του Γράµµατος προκ πτουν δ ο σηµαντικά στοιχεία:

11 Nοµοκανονική θεώρηση του καθεστώτος της Aρχιεπισκοπής Aχρίδος 107 Το πρώτο είναι τι για το Οθωµανικ Κράτος η Αρχιεπισκοπή Αχριδών 24 είναι αυτοκέφαλη εκκλησιαστική περιφέρεια, αφο ως τέτοια δηλώνεται. Γι αυτ ν τον λ γο προβαίνει στη νοµοθετική ρ θµιση της καταργήσεως του επικαλουµένου απ αυτήν αυτοκεφάλου καθεστώτος και της επανυπαγωγής της υπ τη δικαιοδοσία του Οικουµενικο Πατριαρχείου. Το δε τερο είναι τι για το Οικουµενικ Πατριαρχείο η πάλαι ποτέ Αρχιεπισκοπή της Πρώτης Ιουστινιανής και νυν Αρχιεπισκοπή Αχριδών ουδέποτε έπαυσε να θεωρείται ως αντικανονικώς κηρυχθείσα αυτοκέφαλη Εκκλησία. Και το το, δι τι η επανυπαγωγή της Αρχιεπισκοπής Αχριδών υ- π τη δικαιοδοσία αυτο συντελείται χι µε Πατριαρχικ και Συνοδικ Τ - µο ή Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη, πως συµβαίνει ταν πρ κειται για εκκλησιαστική περιφέρεια που αποκτά δική της οντ τητα και υπ σταση µε την προβλεπ µενη διαδικασία. Συντελείται µε Πατριαρχικ και Συνοδικ Γράµµα, το οποίο βεβαίως δεν συνιστά επίσηµη Πράξη µεταβολής νοµοκανονικο καθεστώτος. Το ως άνω Γράµµα συνιστά µια ανακοίνωση επαναφοράς στην προτέρα κατάσταση, που δεν είναι άλλη απ την κανονική τάξη, η οποία εθεωρείτο τι παραβιάσθηκε απ της εποχής των Νεαρών του αυτοκράτορα Ιουστινιανο. 4. Συµπεράσµατα Τελικώς, πως προκ πτει απ τα προεκτεθέντα, τ σον η ανακήρυξη ως αυτοκέφαλης της Αρχιεπισκοπής της Πρώτης Ιουστινιανής 25 σον και η κατάργηση του αυτοκεφάλου καθεστώτος της διαδ χου αυτής Αρχιεπισκοπής Αχριδών και η επανυπαγωγή της υπ το Οικουµενικ Πατριαρχείο δεν έγιναν δια της «κανονικής» οδο 26. Έτσι, στη µεν πρώτη περίπτωση, αυτή της κηρ ξεως του αυτοκεφάλου καθεστώτος, είχαµε ενέργεια ανωτάτου πολιτειακο οργάνου (του αυτοκράτορα Ιουστινιανο ), η οποία συνίστατο στη θέσπιση νοµοθετικής διατάξεως χωρίς προηγο µενη ενέργεια απ φαση εκκλησιαστικο οργάνου. Στη δε δε τερη περίπτωση, αυτή της καταργήσεως του αυτοκεφάλου καθεστώτος, είχαµε επίσης ενέργεια πολιτειακο οργάνου (του Σουλτάνου), 24. Οι ίδιες διαπιστώσεις ισχ ουν και για την Αρχιεπισκοπή Ιπεκίου. 25. Υπέρ του αντικανονικο χαρακτήρα της ανακηρ ξεως της Αρχιεπισκοπής Αχριδών ως αυτοκέφαλης τάσσεται και ο Γρηγ ριος,.π., σ. 7 επ., που και ισχυρή επιχειρη- µατολογία. Η αναφορά του, βεβαίως, στην Αρχιεπισκοπή Αχριδών οφείλεται στο γεγον ς τι κατά τη συγγραφή του βιβλίου του αυτή ήταν η ονοµασία της εκκλησιαστικής περιφέρειας. Βλ. επίσης και Αγγελ πουλος,.π., σσ Σ µφωνος και ο ήµιτσας,.π., σ. 79 επ., ο οποίος επιχειρηµατολογεί κατά της στάσεως του Οικουµενικο Πατριαρχείου και συγκεκριµένα κατά της στάσεως του τ τε Πατριάρχη Σαµουήλ.

12 108 Aναστάσιος Kων. Bαβο σκος η οποία συνίστατο στην έκδοση Χάτι Σεριφίου, που επέτρεψε την έκδοση του Πατριαρχικο και Συνοδικο Γράµµατος και την επικ ρωση της επαναφοράς στην κανονική τάξη. Χωρίς βεβαίως σε καµία περίπτωση να µπορεί το εν λ γω Γράµµα να θεωρηθεί ως η προβλεπ µενη απ τη διδασκαλία της Εκκλησίας για την κατάργηση αυτοκεφάλου καθεστώτος Πράξη. Ουσιαστικώς, πρ κειται για µια εκκλησιαστική περιφέρεια, η οποία «αντικανονικώς» κηρ χθηκε αυτοκέφαλη και «αντικανονικώς» απώλεσε το αυτοκέφαλο καθεστώς της και επανήλθε στην κανονική τάξη και υπήχθη στη δικαιοδοσία του Οικουµενικο Πατριαρχείου. Και βεβαίως, η «αντικανονική» επαναφορά στην κανονική τάξη ήταν αναπ δραστη συνέπεια της «αντικανονικής» κηρ ξεώς της ως αυτοκέφαλης. Αφο η τυχ ν κατάργηση του «αντικανονικο» αυτοκεφάλου καθεστώτος της Αρχιεπισκοπής της Πρώτης Ιουστινιανής µε τη διαδικασία που προβλέπεται για τις κανονικώς κηρυχθείσες αυτοκέφαλες Εκκλησίες, θα εσήµαινε έµµεση παραδοχή απ πλευράς Οικουµενικο Πατριαρχείου της κηρ ξεως του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας αυτής ως «κανονικής». Τα συµπεράσµατα αυτά, βεβαίως, δεν αναιρο ν την προσφορά της Αρχιεπισκοπής Αχριδών καθ λη τη διάρκεια του έστω και αντικανονικο βίου της. Θα έλεγα µάλιστα τι ιδίως η επανυπαγωγή της παρά τη µη σ µφωνη µε τους ιερο ς καν νες διαδικασία υπ το Οικουµενικ Πατριαρχείο, επηρέασε σηµαντικώς το έργο του τελευταίου σ λο το διάστηµα που ακολο θησε µέχρι τη λήξη του Μακεδονικο Αγώνα. Η επανυπαγωγή της είχε ως άµεση συνέπεια την επέκταση των γεωγραφικών ορίων της κανονικής δικαιοδοσίας της Μητρ ς Εκκλησίας, η ο- ποία είχε ως περαιτέρω συνέπεια τη γεωγραφική επέκταση και της ασκου- µένης απ αυτήν πνευµατικής και διοικητικής εποπτείας. Έτσι, ένα υπολογίσιµο τµήµα του µακεδονικο Ελληνισµο τέθηκε υπ την προστασία αλλά και τον έλεγχο ας µου επιτραπεί η έκφραση του Οικουµενικο Πατριαρχείου, δυνάµενο πλέον να ενεργεί και να ανθίσταται, έχοντας την ενεργ συ- µπαράσταση αλλά και καθοδήγηση των κληρικών αυτο. Και οπωσδήποτε τα πράγµατα δεν θα είχαν έτσι, αν η Αρχιεπισκοπή Αχριδών είχε παραµείνει αυτοκέφαλη εκκλησιαστική περιφέρεια, οπ τε και ο εκεί µακεδονικ ς Ελληνισµ ς θα αγωνιζ ταν µεν για τους ίδιους µε τον υπ λοιπο µακεδονικ Ελληνισµ σκοπο ς, χι µως υπ κοινή εκκλησιαστική σκέπη. Και η διαφοροποίηση αυτή θεωρώ τι είναι κρίσιµη, αφο η κοιν τητα στ χων δεν θα ηκολουθείτο και απ ταυτ τητα εκκλησιαστική ηγεσίας, ταν λοι γνωρίζουµε τον θεµελιακ ρ λο της Εκκλησίας στον Μακεδονικ Αγώνα, και χι µ νον σ αυτ ν. ρ. Nοµικής - ικηγ ρος ANAΣTAΣIOΣ KΩN. BABOYΣKOΣ

13 109 RÉSUMÉ Anastasios K. Vavouskos, Le statut juridictionnel de l Archevêché d Achride. Une perspective nomocanonique. Tant la nomination de l archevêché de Justiniana Prima comme église autocéphale en 536, que l abolition de ce statut administratif (cette foi ci sous son nouveau nom archevêché d Achride) et le fait d être de nouveau soumise sous la juridiction du patriarcat œcuménique en 1767, n étaient pas conformes à la règle ecclésiastique. Dans le premier cas, son caractère autocéphale dérive d un décret de l empereur Justinien, sans avoir la ratification de l administration ecclésiastique. Dans le deuxième cas, c est d après un édit de Sultan que la lettre patriarcale et synodale a mis en rigueur son nouveau statut canonique. Toutefois, les deux actes ont été pris sans avoir des critères convenables au pied de la lettre du droit canon, adopté par l Église Orthodoxe.

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA. EΠIΣKEΨEΩΣ EIΣ KYΠPON THΣ A.M. TOY APXIEΠIΣKOΠOY ΠPAΓAΣ KAI ΠAΣHΣ TΣEXIAΣ KAI ΣΛOBAKIAΣ κ.κ. XPIΣTOΦOPOY

ΠPOΓPAMMA. EΠIΣKEΨEΩΣ EIΣ KYΠPON THΣ A.M. TOY APXIEΠIΣKOΠOY ΠPAΓAΣ KAI ΠAΣHΣ TΣEXIAΣ KAI ΣΛOBAKIAΣ κ.κ. XPIΣTOΦOPOY ΠPOΓPAMMA EΠIΣKEΨEΩΣ EIΣ KYΠPON THΣ A.M. TOY APXIEΠIΣKOΠOY ΠPAΓAΣ KAI ΠAΣHΣ TΣEXIAΣ KAI ΣΛOBAKIAΣ κ.κ. XPIΣTOΦOPOY (22) 25-31 IANOYAPIOY 2011 H A.M. Aρχιεπίσκοπος Πράγας καί πάσης Tσεχίας καί Σλο ακίας

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠPOΓPAMMA ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 10-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 EΠIΣHMOΣ ΣYNO EIA THΣ A.Θ.M. TOY ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 1. Iερώτατος Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική Πολιτική Οικονοµία και Οικονοµικά 2.1. ÔÏÈÙÈÎ ÈÎÔÓÔÌ : appleúòùë ÂÎ Ô Ì ÙÔÙÂÏÔ ÂappleÈÛÙ ÌË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ÛÂˆÓ Εως τώρα απαντήθηκε το πρώτο ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 Α ΦΑΣΗ 17 19 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi KEΦAΛAIO 3 ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Στο βιβλίο του Banal Nationalism (1995) ο Billig ασχολείται µε το ζήτηµα του καθηµερινο εθνικισµο που περνά απαρατήρητος, και εστιάζει στον εθνικισµ των δυτικών κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινωνικ Περιβάλλον και Υγεία Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο µελέτης της υγείας. Επίσης θα περιγραφεί και θα συζητηθεί η σχέση µεταξ της υγείας και της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ ρχων ο τε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 4. ΜΕΧΡΙ 19/1 ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Περιεχόμενα 4. ΜΕΧΡΙ 19/1 ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Περιεχόμενα 1. ΑΝΘΙΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/01/2016 σελ.18 2. ΦΟΒΙΣΜΕΝΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 11/01/2016 σελ.36 3. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου: α) Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας;

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου: α) Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας; ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 11 13 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ να δ μάχη συνέβη κα νθεν ρμηθε ς πέρασεν τ ν δάσπην ποταμ ν πόλεις κτισεν λέξανδρος. Κα τ ν μ ν Νίκαιαν τ ς νίκης τ ς κατ νδ ν πώνυμον νόμασε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Πινάκων... 13. Κατάλογων Σχηµάτων... 17 Ευχαριστίες... 19 Εισαγωγή... 21

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Πινάκων... 13. Κατάλογων Σχηµάτων... 17 Ευχαριστίες... 19 Εισαγωγή... 21 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Πινάκων..................................... 13 Κατάλογος ιαγραµµάτων............................... 15 Κατάλογων Σχηµάτων................................... 17 Ευχαριστίες............................................

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

If you want to learn Greek solely for reading Euclid s Elements, I recommend you to visit the Dr. Elizabeth R. Tuttle s web site, Reading Euclid 4.

If you want to learn Greek solely for reading Euclid s Elements, I recommend you to visit the Dr. Elizabeth R. Tuttle s web site, Reading Euclid 4. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ Note This book is compiled to provide a printer-friendly e-book for you who want to read Euclid s Elements in the original Greek language. The Greek text is borrowed from Perseus Digital

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ ΚΕΦΆΛΑΙΟ EKTO ΣKOΠOI THΣ AΓΩΓHΣ 6.1. H προβληµατική ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ τι δηλώθηκε καθαρά τι πρ κειται για ενέργεια προς κάποιο σκοπ, έχει ένα πρ γραµµα που προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα