5. Τραπεζικό δίκαιο (ευθύνη τραπεζών και ηλεκτρονική µεταφορά χρηµάτων)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. Τραπεζικό δίκαιο (ευθύνη τραπεζών και ηλεκτρονική µεταφορά χρηµάτων)"

Transcript

1 ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 109. Controversial = Αµφιλεγόµενος 110. Attachment = Κατάσχεση 111. Tax = Φόρος, φορολογικός, φορολογώ 112. In principle = Κατ αρχήν 113. Provide = Προβλέπω 114. Canton = Καντόνι (αυτοδιοίκητη περιφέρεια της Ελβετίας, ως οµοσπονδίας) 115. Fraud = Απάτη 116. Shelter = Προστατεύω 117. Comprehensive = Πλήρης, εκτενής, κατανοητός 118. Mutual assistance = Αµοιβαία βοήθεια 119. Enter into force = Θέτω σε ισχύ 120. Voluntary basis = Εθελοντική βάση 121. Bilateral treaty = Διµερής συνθήκη 122. Conclude = Υπογράφω συνθήκη, συµπεραίνω 123. Explicit = Ρητός, σαφής 5. Τραπεζικό δίκαιο (ευθύνη τραπεζών και ηλεκτρονική µεταφορά χρηµάτων) A. TEXT CHAPTER 12 The Giro System and Electronic Transfers of Funds 1. INTRODUCTION AND BASIC CONCEPTS The word giro, which is used to describe money transfer operations is derived from the Hellenic word for circle. Giro denotes the cyclic operation involved in the transfer of credit balances from one bank account into another. On the Continent such systems have been used successfully for a considerable period of time as an alternative to the payment of accounts by cheques. Even in the United Kingdom, where payment by cheques has been predominant for a considerable period of time, the money transfer system is no novelty. In an elementary form it has been operable for along time by means of individual letters in which customers instructed their banks to pay given amounts of money to 106

2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ the credit of designated payees. As a fully operative system providing an alternative to the settlement of accounts by cheques, the bank giro came into operation in the 1960s, in the wake of the introduction of the national giro, originally operated by the Post Office. 62 In the early 1980s, the bank giro and the national giro became linked so that an amount could be transferred from an account maintained with a clearing bank to an account maintained with the National Girobank. Subsequently, in 1985, the National Girobank became a member of the clearing house. Later still, it was acquired by the Leicester and Alliance Building Society. At present, the Girobank (at it is currently known) is a member of APACS and of its subsidiaries and the national giro has become amalgamated with the bank giro. The current bank giro, which is of considerable magnitude, is a money-transfer system which operates either on the basis of a written instruction or, in some cases, on the basis of instructions encoded on a tape. Certain transactions, such as the withdrawal of cash, can, further, be carried out by means of plastic tokens, known as cashpoint cards or ATM cards, used at computer terminals linked to the system. In a giro operation, the person who wishes to effect payment -the payor- instructs his bank (the transferring bank ) to pay a specified amount to the credit of a designated account, maintained either in the payor s own name or, more usually, in the name of a third party. The bank to whom the amount is to be remitted, is best described as the recipient bank and the person whose account is to be credited as the payee. Where a payor wishes to use the bank giro he has to complete a standard form, issued by his own bank. The form is signed by the payor and, usually, is either delivered by him to the branch with which he maintains his account or posted to it. Such procedure is employed in the case of individual money transfer orders. The very nature of giro operations anticipates the existence of a suitable clearing system. Where two banks are involved, the settlement between the transferring and recipient bank is not made by delivery of cash but by the striking of a balance between the total amounts transferred on a given day. At present there are a number of clearing systems in operation for these procedures. An electronic system for substantial payments was introduced in It is known as CHAPS 63 and is operated by means of gateways utilizing a network of British telecommunications. 62 Operations commenced in the 1960s. Subsequently, the Post Office (Banking Services) Act 1976 (which widened the scope of s. 7(1)(b) of the Post Office Act 1969 which, basically, conferred only the power to engage in giro activities) conferred on the Post Office the power to provide full banking services for its clients. And see the British Telecommunications Act 1981, s. 58(1). 63 Clearing House Automated Payments Systems. 107

3 ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ An entirely separate system is used for the electronic transfer of funds overseas, known as SWIFT. 64 It facilitates the transfer of amounts by a telecommunications system operable for bankers international transactions throughout the world. An alternative method for such transfers remain telex and the mail transfers. In operations of this type, the transferring bank communicates to the recipient bank, either directly or through an intermediary, details of the account to be credited with the amount involved and the method by which the recipient bank is to reimburse itself. 5. THE LEGAL NATURE OF MONEY TRANSFER ORDERS (v) Position of the correspondent bank It will be recalled that the correspondent bank is employed only where the transferring bank is unable to transmit the funds directly to the recipient bank. As the correspondent is engaged by the transferring bank, there is no privity of contract between the correspondent bank and the payor. The fact that under English law there is no privity between the payor ad the transferring bank s correspondent should not, however, lull British banks that have offices abroad into a sense of safety. The point is illustrated by an American authority. In Evra Corporation v. Swiss Bank Corporation (522 F Supp. 820 (1981)), a rental was due under a charterparty at the Banque de Paris in Geneva at a predetermined time. The charterer ordered his bank in Chicago to effect the transfer. A telex message was duly transmitted by the London branch of the Chicago bank to its correspondent in Geneva, the defendants. Owing to the fact that the defendants telex terminal in Geneva ran out of paper, the message was not received, although the terminal automatically acknowledged the message to the transferring bank s branch in London. When the breakdown was discovered, the time for the payment of the amount to the shipowners bank, the Banque de Paris in Geneva, was over. The shipowner accordingly withdrew the ship. The charterer then brought an action against the correspondent bank, the defendants, in Illinois. The United States District Court held that bank liable in damages for breach of contract and in negligence. It concluded, by an analogy from article 4 of the Uniform Commercial Code, that under the common law of the United States there was privity of contract between the charterer -the payor- and the defendants, his bank s Swiss correspondents. The same conclusion would undoubtedly have been reached if the correspondents had been a British bank. This decision was reversed by the Circuit Court of Appeals (Seventh Circuit), on the ground that the defendants, who had not been familiarized with the special circumstances of the case, where not liable for consequential loss. The loss sustained 64 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. 108

4 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ by the charterers as a result of the withdrawal of the ship was t o o r e m o t e. But the appellate court did not question the existence of privity between the charterers or transferors and the correspondent bank. Although this decision may be questioned on the basis of considerations of private international law (was the alleged contract between the charterer and the correspondent governed by Swiss or by American law?), it constitutes a cause for alarm. The United States is not the only country in which a correspondent bank is deemed to have privity of contract with the customer of the bank by which it is engaged. [Ellinger EP & Lomnicka E, Modern Banking Law, Clarendon Press, Oxford, 1996, pp , ] C. LEGAL TERMS AND WORDS 1. Concept = Έννοια 2. Giro =Γύρος, σύστηµα µεταφοράς χρηµάτων µέσω λογαριασµών 3. Transfer of funds =Μεταφορά κεφαλαίων 4. Operation = Λειτουργία 5. Derive from = Προέρχοµαι από, spring from 6. Circle = Κύκλος 7. Denote = Σηµαίνω 8. Cyclic = Κυκλικός 9. Credit balance = Πιστωτικός ισολογισµός 10. Bank account = Τραπεζικός λογαριασµός 11. On the Continent = Στην Ηπειρωτική Ευρώπη 12. Considerable = Σηµαντικός 13. Alternative = Εναλλακτική λύση 14. Payment of account = Πληρωµή λογαριασµού 15. Cheque = Επιταγή 16. Predominant = Επικρατέστερος 17. Novelty = Πρωτοτυπία, νέο 18. Elementary = Στοιχειώδης 19. Operable= Λειτουργικός, ικανό να λειτουργεί 109

5 20. By means of = Μέσω 21. Individual = Ατοµικός 22. Instruct = Καθοδηγώ 23. Given amounts of money = Δεδοµένα ποσά χρηµάτων 24. Credit = Πίστωση, πιστώνω 25. Designated = Καθορισµένο 110 ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 26. Payee = Δικαιούχος πληρωµής, ο προς ον η πληρωµή (κοµιστής επιταγής) 27. Provide = Προβλέπω 28. Settlement = Διακανονισµός, συµβιβασµός 29. Bank giro = Τραπεζικό σύστηµα διακανονισµού λογαριασµών σε σύνολο τραπεζών 30. Come into operation = Αρχίζει να λειτουργεί 31. In the wake = Ως επακόλουθο 32. Introduction = Εισαγωγή 33. Originally = Αρχικά 34. Post Office = Ταχυδροµείο 35. Commence = Αρχίζω 36. Post Office Banking Services Act = Νόµος ταχυδροµικών τραπεζικών υπηρεσιών 37. s. = section Άρθρο (νόµου) 38. Scope = Πλαίσιο, πεδίο εφαρµογής 39. Confer = Παρέχω 40. Power to engage in giro activities = Εξουσία να µετέχω στις δραστηριότητες του γύρου (υπό 2 έννοια) 41. Client = Πελάτης, customer 42. British Telecommunications Act = Νόµος Βρετανικών Τηλεπικοινωνιών 43. Link = Σύνδεσµος 44. Maintain = Διατηρώ, υποστηρίζω 45. Clearing bank = Η τράπεζα που πληρώνει την επιταγή 46. National Girobank = Εθνική τράπεζα µεταφορών ταχυδροµικών λογαριασµών 47. Subsequently = Επακολούθως

6 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 48. Member = Μέλος 49. Clearing house = Γραφείο που οι τράπεζες ανταλλάσσουν επιταγές και τακτοποιούν λογαριασµούς πληρωνόµενες σε µετρητά 50. Acquire = Αποκτώ 51. Leicester and Alliance Building Society = Οργάνωση παρέχουσα δάνεια στα µέλη της που επιθυµούν να χτίσουν ή να αγοράσουν σπίτι, χρησιµοποιώντας κονδύλια που καταβάλλονται από τα µέλη της 52. Currently = Υπό τις παρούσες συνθήκες 53. Subsidiaries = Θυγατρικές (εταιρείες) 54. Amalgamate = Συγχωνεύω 55. Magnitude = Σπουδαιότητα, µέγεθος 56. Written instruction = Γραπτή οδηγία 57. Encode = Κωδικοποιώ 58. Withdrawal (of cash) = Ανάληψη (µετρητών) 59. Plastic tokens = Πλαστικές κάρτες 60. Cashpoint card = Κάρτα τραπεζικής συναλλαγής 61. ATM card = Κάρτα ΑΤΜ, Automated Teller Machine 62. Computer terminal = Ηλεκτρονικός υπολογιστής 63. Effect payment = Ενεργοποιώ πληρωµή 64. Payor = Πληρωτής 65. Third party = Τρίτο µέρος 66. Remit = Εµβάζω ποσό, απαλλάσσω από 67. Recipient bank = Η παραλήπτρια Τράπεζα 68. Payee = Δικαιούχος πληρωµής, ο προς ον η πληρωµή (κοµιστής επιταγής) 69. Complete = Πλήρης 70. Standard form = Πανοµοιότυπη µορφή (συµβολαίου) 71. Sign = Υπογράφω 72. Deliver = Παραδίδω 73. Branch = Υποκατάστηµα (τράπεζας) 74. Procedure = Διαδικασία 111

7 ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 75. Employ =Απασχολώ 76. Order = Σειρά, τάξη 77. Anticipate = Προεξοφλώ, προλαµβάνω 78. Suitable = Κατάλληλος, appropriate 79. Striking of balance = Το να πετυχαίνω την ισορροπία 80. Total = Ολοκληρωτικός 81. Substantial = Ουσιώδης 82. CHAPS = Γραφείο (υπό 49 έννοια), Clearing House Automated Payments Systems 83. Gateway = Πύλη 84. Utilize = Εκµεταλλεύοµαι 85. Network = Δίκτυο 86. Entirely = Εξ ολοκλήρου 87. Overseas = Εξωτερικό (όταν µιλούν οι Άγγλοι, οι Κύπριοι, οι Αυστραλοί, κλπ) 88. SWIFT = Οργάνωση (υπό 82 έννοια), Society for Worldwide Interbank 89. Facilitate = Διευκολύνω 90. Transaction = Συναλλαγή 91. Telex transfer= Μεταφορά µέσω τέλεξ 92. Mail transfer = Μεταφορά µέσω ταχυδροµείου 93. Directly = Απευθείας 94. Intermediary = Μεσίτης, µεσάζων 95. Reimburse = Αποζηµιώνω 96. Legal nature = Νοµική φύση 97. Correspondent bank = Τράπεζα ανταποκριτής 98. Transmit = Μεταβιβάζω 99. English law = Αγγλικό δίκαιο, αγγλικός νόµος 100. Engage = Προσλαµβάνω, σχετίζω, συνδέω 101. Privity of contract = Νοµική σχέση σύµβασης 102. Lull = Κατευνάζω 103. Sense of safety = Αίσθηση ασφάλειας 112

8 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 104. Illustrate = Διευκρινίζω, επεξηγώ 105. American authority = Αµερικανική αρχή 106. Rental = Μίσθωµα 107. It is due = Οφείλεται 108. Charterparty= Ναυλοσύµφωνο 109. Banque de Paris = Τράπεζα του Παρισιού 110. Geneva = Γενεύη (Πρωτεύουσα της Ελβετίας) 111. Predetermined = Προκαθορισµένο 112. Charterer Ναυλωτής 113. Duly = Δεόντως 114. Defendant = Εναγόµενος, κατηγορούµενος 115. Run out of = Εξαντλούµαι (αποθέµατα) 116. Receive = Δέχοµαι 117. Breakdown = Κατάρρευση 118. Time is over = Ο χρόνος έληξε 119. Shipowner = Πλοιοκτήτης 120. Accordingly = Αναλόγως 121. Withdraw the ship = Ανακαλώ το πλοίο 122. Bring an action = Ενάγω 123. Illinois = Ιλλινόις (Πολιτεία των ΗΠΑ µε πρωτεύουσα το Σικάγο) 124. United States District Court = Περιφερειακό δικαστήριο ΗΠΑ 125. Liable in damages = Ευθύνη προς αποζηµίωση 126. Breach of contract = Παραβίαση σύµβασης 127. Liable in negligence = Ευθύνη εξ αµελείας 128. Conclude = Καταλήγω 129. By analogy = Κατ αναλογία 130. Uniform Commercial Code = Ενιαίος Εµπορικός Κώδικας 131. Common law = Κοινοδίκαιο που διαµορφούται από την νοµολογία 132. Undoubtedly = Αναµφίβολα 113

9 133. Reach the conclusion = Φθάνω στο συµπέρασµα 134. British bank = Βρετανική τράπεζα (χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα) 135. Decision is reversed Η απόφαση ακυρώθηκε (από Εφετείο) 136. Circuit Court of Appeals = Περιφερειακό Εφετείο 137. On the ground that = Βάσει του ότι 138. Familiarize = Εξοικειώνω 139. Consequential loss = Συνακόλουθη απώλεια 140. Sustain = Αποδέχοµαι Θεωρώ 141. Remote = Απόµακρος, [τηλεχειριστήριο = remote control] 142. Appellate court = Εφετείο 143. Transferors = Μεταφορείς 144. Question = Ερώτηµα 145. On the basis of = Βάσει του 146. Consideration = Μελέτη, λήψη υπ όψη 147. Private International Law = Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 148. Allege = Κατηγορώ, ισχυρίζοµαι 149. Alarm = Συναγερµός C. QUESTIONS 1. Is there any other way for payment of accounts except cheques? 2. Which are the three phases of the bank giro s evolution? 3. Why is the Post Office involved in bank giro? 4. Could you explain how ATM cards operate? 5. Could you name the parties in a giro operation? 6. Which is the procedure in case of individual money transfer orders? 7. How do two banks co-operate in giro operations? 8. Which are the major differences between CHAPS and SWIFT? ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 9. Which were the facts in Evra Corp., what was held in the first and second instances, why can man question the decision and why does it constitute a cause for alarm? 114

10 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ANSWERS 1. Yes. 2. Individual letters, national giro by the post office, ATM. 3. Because it is suitable. 4. The holder of the account has an ATM card, he enters the PIN and the Automated Teller Machine supplies him with money or information required. 5. The payor, the transferring bank, the corresponding bank, the recipient bank, the payee. 6. In a giro operation, the person who wishes to effect payment -the payor- instructs his bank (the transferring bank ) to pay a specified amount to the credit of a designated account, maintained either in the payor s own name or, more usually, in the name of a third party. The bank to whom the amount is to be remitted, is best described as the recipient bank and the person whose account is to be credited as the payee. Where a payor wishes to use the bank giro he has to complete a standard form, issued by his own bank. The form is signed by the payor and, usually, is either delivered by him to the branch with which he maintains his account or posted to it. Such procedure is employed in the case of individual money transfer orders. 7. By the striking of a balance between the total amounts transferred on a given day. 8. The SWIFT is international. 9. In Evra Corporation v. Swiss Bank Corporation (522 F Supp. 820 (1981)), a rental was due under a charterparty at the Banque de Paris in Geneva at a predetermined time. The charterer ordered his bank in Chicago to effect the transfer. A telex message was duly transmitted by the London branch of the Chicago bank to its correspondent in Geneva, the defendants. Owing to the fact that the defendants telex terminal in Geneva ran out of paper, the message was not received, although the terminal automatically acknowledged the message to the transferring bank s branch in London. When the breakdown was discovered, the time for the payment of the amount to the shipowners bank, the Banque de Paris in Geneva, was over. The shipowner accordingly withdrew the ship. The charterer then brought an action against the correspondent bank, the defendants, in Illinois. The United States District Court held that bank liable in damages for breach of contract and in negligence. It concluded, by an analogy from article 4 of the Uniform Commercial Code, that under the common law of the United States there was privity of contract between the charterer -the payor- and the defendants, his bank s Swiss correspondents. The same conclusion would undoubtedly have been reached if the correspondents had been a British bank. 115

11 ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ This decision was reversed by the Circuit Court of Appeals (Seventh Circuit), on the ground that the defendants, who had not been familiarized with the special circumstances of the case, where not liable for consequential loss. The loss sustained by the charterers as a result of the withdrawal of the ship was t o o r e m o t e. But the appellate court did not question the existence of privity between the charterers or transferors and the correspondent bank. Although this decision may be questioned on the basis of considerations of private international law (was the alleged contract between the charterer and the correspondent governed by Swiss or by American law?), it constitutes a cause for alarm. The United States is not the only country in which a correspondent bank is deemed to have privity of contract with the customer of the bank by which it is engaged. 6. Αθλητικό δίκαιο A. TEXT [Gardiner S, Felix A, James M, Welch R, O Leary J, Sports Law, Cavendish Publishing Limited, London, Sydney, 1998, pp ] B. LEGAL TERMS AND WORDS 1. Legal control = Νόµιµος έλεγχος 2. Non-legal control = Παράνοµος έλεγχος 3. Sportsfield violence = Βία στον αγωνιστικό χώρο 4. Liability = Ευθύνη 5. Match official = Επίσηµος υπεύθυνος αγώνα (διαιτητής, παρατηρητής, κλπ) 6. Player violence = Αθλητική βία 7. Injuries = Τραυµατισµοί 8. Judicial thought = Δικαστική σκέψη 9. Potential = Πιθανός 10. Suffer = Υποφέρω 11. Create a massive area = Δηµιουργώ µια µεγάλη περιοχή 12. In all probability = Πολύ πιθανό 13. Coach = Προπονητής 14. Plaintiff = Ενάγων 116

12 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 15. In the front row = Στην πρώτη γραµµή 16. Scrum = Συµπλοκή 17. Under-19s = Κάτω των Colts = Άπειροι νεαροί, πουλάρια 19. Rugby = Ράγκµπι 20. Fixture = Ηµέρα αθλητικού αγώνα, εξάρτηµα 21. During the course = Κατά την διάρκεια της εξέλιξης 22. Game = Αγώνας, παιχνίδι 23. Collapse = Καταρρέω 24. It is found = Αποδείχθηκε 25. Abnormally = Αντικανονικά 26. Procedure = Διαδικασία 27. Engage = Συνδέω 28. Rule = Κανόνας 29. Suppose = Υποθέτω 30. Ensure = Διαβεβαιώνω, εξασφαλίζω 31. Safety = Ασφάλεια 32. At junior levels = Σε επίπεδο µίνι (παιδιών) 33. Court = Γήπεδο, δικαστήριο 34. Referee = Διαιτητής 35. Enforce = Επιβάλλω 36. Correct = Ορθό, διορθώνω 37. Engagement = Ενασχόληση, σύνδεση 38. High number = Μεγάλος αριθµός 39. Suffer a broken neck = Υποφέρω από σπασµένο λαιµό 40. Paralyse = Παραλύω 41. The court held = Το δικαστήριο είπε 42. Law = Δίκαιο, νόµος 43. It is stated = Λέγεται 117

13 ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 44. Namely = Δηλαδή 45. Standard of care = Ο µέσος όρος µέριµνας 46. Negligence = Αµέλεια 47. In all the circumstances = Σε κάθε περίπτωση 48. Καθήκον = Duty 49. Impose on = Επιβάλλω σε 50. Exercise care = Επιδεικνύω επιµέλεια 51. Degree of care = Βαθµός επιµέλειας 52. Appropriate = Κατάλληλος, αρµόδιος 53. Grounds = Βάσεις 54. Public policy = Δηµόσια πολιτική 55. Operate = Λειτουργώ 56. Exclude liability = Εξαιρώ ευθύνη 57. Role = Ρόλος 58. Especially = Ειδικά 59. Evidence = Στοιχεία 60. Inference is drawn = Συµπέρασµα εξήχθη, conclusion is drawn 61. Breach the duty = Παραβίαση καθήκοντος, υποχρέωσης 62. Fail = Αποτυγχάνω 63. Reasonable care = Επιµέλεια του µέσου συνετού ανθρώπου 64. Skill = Ικανότητα 65. Prevention = Αποφυγή 66. Sufficient = Αρκετός 67. Instruction = Οδηγία 68. Unexplored area = Ανεξερεύνητη περιοχή 69. Open up = Ανοίγω 70. Judge = Κρίνω, δικαστής 71. Particular facts of the case = Ειδικά περιστατικά της υπόθεσης 72. General applicability = Γενική ισχύς 118

14 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 73. Levels of sport = Επίπεδα αθλητισµού 74. Effect = Αποτέλεσµα 75. Negligently = Αµελώς 76. Allow breaches = Επιτρέπω παραβιάσεις 77. Safety rules = Κανόνες ασφαλείας 78. As opposed = Όπως αντιτίθεται 79. Merely = Απλώς 80. Playing rules = Κανόνες παιχνιδιού 81. Result = Αποτέλεσµα 82. Bring a civil action = Ενάγω 83. Civil action = Αγωγή 84. Consequence = Συνέπεια 85. Potentially = Πιθανόν 86. Very far reaching = Φθάνει πολύ µακρυά 87. Send a player off = Αποβάλλω παίχτη 88. Offence = Έγκληµα 89. Liable for = Υπεύθυνος για 90. Commit foul = Κάνω φάουλ 91. In the first place = Κατ αρχήν, σε πρώτο βαθµό/ επίπεδο 92. Problem arise from = Το πρόβληµα µπορεί να προκαλείται από 93. State = Κράτος, δηλώνω 94. Playing surface = Επιφάνεια αγωνιστικού χώρου 95. Pitch = Γήπεδο, βολή 96. Uneven = Ανώµαλη (επιφάνεια αγωνιστικού χώρου) 97. Allow the game to proceed = Επιτρέπω να συνεχιστεί το παιχνίδι, ο αγώνας 98. Negligently = Αµελώς 99. Unplayable = Μη δυνατόν να παιχτεί (παιχνίδι) 100. Unsafe = Μη ασφαλές 101. Consequent = Με συνέπεια 119

15 102. Find myself liable = Θεωρώ τον εαυτό µου υπεύθυνο 103. True extent = Αληθής έκταση 104. Over time = Μετά από καιρό ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 105. Cases are brought before the court = Υποθέσεις έρχονται στο δικαστήριο 106. Devastating = Καταστροφικός 107. Immediate = Άµεσος 108. Outcome = Αποτέλεσµα 109. Insure = Ασφαλίζω 110. Take to the field = Παίρνω στο γήπεδο 111. Too great risk to run = Υπερβολικά µεγάλο ρίσκο για να το πάρω 112. Fun element = Στοιχείο διασκέδασης 113. Remove = Μετακινώ, αφαιρώ 114. Grow from = Προέρχεται από 115. Negligent application of the rules = Αµελής εφαρµογή κανόνων 116. By analogy = Κατ αναλογία 117. Negligent supervision = Αµελής επίβλεψη 118. Training methods = Προπονητικές µέθοδοι 119. Training tactics = Προπονητικές τακτικές 120. Growth = Μεγάλωµα 121. Players are forced to play = Οι παίχτες εξαναγκάζονται να αγωνιστούν, να παίξουν 122. Whilst = Ενώ 123. Still recovering from injury = Ακόµα αναρρώνουν από τραύµα 124. Exacerbation = Χειροτέρευση (τραύµατος, πόνου) 125. Fault = Σφάλµα 126. True nature = Αληθής φύση 127. It is kept from player = Κρύβεται από τον παίχτη 128. Encourage = Ενθαρρύνω 129. Play on = Συνεχίζω να παίζω 120

16 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 130. Increasingly = Αυξανόµενα 131. Law involved in sport = Το δίκαιο αναµιγνύεται στον αθλητισµό 132. New situations = Νέες καταστάσεις 7. Αθλητικό δίκαιο (συνέχεια) Α. TEXT [Extracts] 1 Doctor Andrian Whiteson, Chief Medical Officer of the British Boxing Board of Control and Chair of the World Boxing Council s Medical Commission, says= diet, no smoking, very little drink, certainly no drugs. [Gardiner S, Felix A, James M, Welch R, O Leary J, Sports Law, Cavendish Publishing Limited, London, Sydney, 1998, p.111]. *-* 2 The doctor-author (Delbeke) describes the medical issues of the abuse of doping agents in competed body builders in Flanders ( ). He draws the conclusion that anabolic steroids might have contributed to rident behaviour including homicide and near-homicide! E x t e n s i v e testing for drugs in body builders is therefore imperative. [Delbeke F. T. and others, The Abuse of Doping Agents in Competing Body Builders in Flanders ( ), Int. J. Sports Med. 16 (1995), p.69]. *-* 3 Doping can be traced back to the third century BC, at the Ancient Olympic Games. In Hellas nowadays, the definition of doping in sport is based on the European Anti- Doping Convention and article 7.1 of Law 1646/1986 relating to the use of drugs= the taking of a blood sample is prohibited, as is administration (by an athlete or any other person) of a substance which would affect natural athletic capability (doping). The element of affecting natural athletic capability in the doping definition is interesting because it does not distinguish between increasing or decreasing of the athlete s performance. In most definitions in other countries, it is stated to enhance performance or (in French definition) to modify capability. 121

17 ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ For amateur or professional soccer players the penalties are= a. Minimum of two years suspension, b. Removal of the athlete s name from the register, c. Withdrawal of his or her professional license. Apart from the criminal penalties which are different for an athlete (maximum of one year s imprisonment) and for any person pushing a prohibited substance to the athlete (minimum of one year s imprisonment and fine), there is the penalty of s u s p e n s i o n o f l i c e n s e for a period equal to the period of imprisonment for the pushers. This penalty can be regarded as either a secondary criminal penalty or as an administrative penalty. Furthermore, the Secretariat General for Sport (responsible for general anti-doping polices) may (a) have the competent disciplinary authority to institute disciplinary proceedings against the perpetrator of the violation and (b) revoke financial aid to athletes. [IOC, Rules Governing Doping and Drug Trafficking in the various countries, Summary 1998, Internet, p. 31]. *-* 4 Are athletes who have been found guilty of doping liable for criminal sanctions, or only sanctions given by sports authorities? At the moment, on an international level, athletes found guilty of doping are subject only to sanctions imposed by the sports movement (International Olympic Committee and International Federations). However, when the nature of the offence is such that athletes face legal proceedings (use of or trafficking in illegal drugs, incitement to doping, supplying doping substances), athletes are, of course, subject to the provisions of the law like everyone else. [IOC, Frequently Asked Questions, Internet, *-* 5 3. Any person assisting or inciting others, or admitting having incited or assisted others, to use a prohibited substance, or prohibited techniques, shall have committed a doping offence and shall be subject to sanctions in accordance with Rule 60. If that person is not an athlete, then the Council may, at its discretion, impose an appropriate sanction. 122

18 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 4. Any person trading, trafficking, distributing or selling any prohibited substance otherwise than in the normal course of a ecognized profession or trade shall also have committed a doping offence under these Rules. [IAAF Control of Drug Abuse, Rule 56 - Ancillary Offences] *-* 6 The Tour de France drug scandal took another turn today when the doctor for the ousted Festina team charged that riders were ordered by the team manager to pay for illegal substances. The riders were obliged to put part of their win bonuses into a black box fund to buy banned substances, Arsene Ryckaert, lawyer for team doctor Eric Ryckaert, told Le Parisien newspaper. These products, like regular drugs, were held at Festina s headquarters in Lyon. [Associated Press, Paris, ] *-* 7 Frischke (coach of Dynamo Berlin swimming club) charged with giving drugs causing bodily harm to seven young female swimmers. [Associated Press, Another ex- coach fined in German drug trial http= //espn.go.com/ other/news/ / html] John Coates (President of the Australian Olympic Committee) cited the case of a Chinese swimming coach who was stopped by customs while entering Australia for the world championships this year (1998). The coach s luggage was searched and found to contain vials of banned growth hormone. The coach was deported. [Reuters, Australia wants to jail pushers, not athletes, ] *-* 8 Carl Lewis states= there is no question in my mind that they (officials) have more knowledge about the drug problem than they are telling the public. This statement of one of the greatest Legends in all athletics supports the view that they (Government, Organizations, Clubs, Media) are responsible, they are aware of it. [Reuters, Carl Lewis accuses officials of hiding doping, news/970521/ html] *-* 123

19 9 124 ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ The pharmaceutical manufacturers have a moral and professional obligation to contribute to the campaign against doping in sport. [Revised Canadian Position and Recommendations on Doping in Sport submitted to the IOC World Conference on Doping in Sport, 16 December 1998, p.6]. B. LEGAL TERMS AND WORDS 1. Chief Medical Officer = Ιατρικός διευθυντής 1. British Boxing Board = Βρετανική οµοσπονδία πυγµαχίας 2. Chair = Πρόεδρος 3. World Boxing Council s Medical Commission = Ιατρική επιτροπή διεθνούς οµοσπονδίας πυγµαχίας 4. Diet = Δίαιτα 5. No drugs = Όχι φάρµακα 6. Abuse of doping agents = Κατάχρηση ουσιών ντόπινγκ 7. Competed body builders = Συναγωνιζόµενοι µπόντι µπίλντερς 8. Draw the conclusion = Εξάγω το συµπέρασµα 9. Anabolic steroids = Αναβολικά στεροειδή 10. Contribute to = Συµβάλλω σε 11. Rident = Επιθετικός 12. Homicide = Ανθρωποκτονία 13. Extensive = Εκτενής 14. Imperative = Επιτακτικός 15. Int. J. Sports Med. = Διεθνές Περιοδικό για την Αθλητιατρική 16. Trace = Ίχνος 17. Doping = Ντοπάρισµα 18. Law = Δίκαιο, νόµος 19. Convention = Σύµβαση 20. Blood sample = Δείγµα αίµατος 21. Administration of substance = Χρήση ουσίας 22. Affect = Επηρεάζω

20 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 23. Athletic capability = Αθλητική ικανότητα 24. Element = Στοιχείο 25. Definition = Ορισµός 26. Distinguish = Διαχωρίζω 27. Increase = Αυξάνω 28. Decrease = Μειώνω 29. Performance = Απόδοση, επίδοση 30. Enhance = Ανεβάζω, ανυψώνω 31. Modify = Τροποποιώ, µετριάζω 32. Amateur = Ερασιτέχνης 33. Professional = Επαγγελµατίας 34. Soccer player = Παίχτης ποδοσφαίρου 35. Minimum = Ελάχιστο όριο 36. Suspension = Αποκλεισµός 37. Removal = Μετακίνηση 38. Register = Εγγράφοµαι, µητρώο 39. Withdrawal = Ανάληψη, αφαίρεση 40. Professional license = Επαγγελµατική άδεια 41. Criminal penalty = Ποινή ποινικού δικαίου 42. Maximum = Ανώτατο όριο 43. Imprisonment = Φυλάκιση 44. Prohibit = Απαγορεύω 45. Equal to = Ίσος προς 46. Regard = Θεωρώ, αφορώ 47. Secondary criminal penalty = Δευτερεύουσα ποινή ποινικού δικαίου 48. Administrative penalty = Διοικητική ποινή 49. Secretariat General for Sport = Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού 50. Responsible for = Υπεύθυνος για 51. Policy = Πολιτική 125

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5 Module 1 Computerized Bookkeeping/Accounting The following is the Syllabus for Computerized Bookkeeping/Accounting, which provides the basis for the practical based test in this module domain. Module Goals

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

FSM Toolkit Exercises

FSM Toolkit Exercises ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Καθηγητής: Αλέξανδρος Ποταμιάνος Ονοματεπώνυμο: Α Μ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΗΛ 413 : Συστήματα Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομότιμη παραγωγή. προβλήματα και πιθανές λύσεις

Ομότιμη παραγωγή. προβλήματα και πιθανές λύσεις Ομότιμη παραγωγή προβλήματα και πιθανές λύσεις Redhat 1. Δεδομένα επιχειρησης - πελατολόγιο, νομικες σχεσεις πελατων με την επιχειρηση 2. Brand - οχι ανα ατομο, ουτε ανα οργανωτικη δομη 3. Πατέντες 4.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου.

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 ΑΘΗΝΑ (τηλ.210 6183500 - fax 210 6819231) (www.obi.gr) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ * Στοιχεία αιτούντος I : Ονoματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Indirect Tax Update Issue 109A

Indirect Tax Update Issue 109A Indirect Tax Update Issue 109A 23 rd November 2015 Reduced VAT rate for the supply of gas (LPG) in cylinders The present update supplements Indirect Tax Update 109 circulated on 6 th October advising of

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ CLINICAL TRIALS LIABILITY PROPOSAL FORM

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ CLINICAL TRIALS LIABILITY PROPOSAL FORM National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, τηλ.:+ 30 210-8127600, fax:+30 210-8027189 Yποκ. Θεσσαλονίκης : Μαρίνου Αντύπα 42, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη

ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη Αργύρης Οικονόμου Διευθυντής Ν.Υ. τηςδεη Συνέδριο ACC / Απρίλιος 2009 R-E-S-P-E-C-T (Ηαξία της Aretha

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας

Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας Εργασία 2010 Σχολιασμός των όρων του facebook ως προς την πνευματική ιδιοκτησία και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών με βάση τους νόμους 2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΙΡΟΥΡΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ Φορολογικός Τομέας

ΚΥΠΡΟΣ ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΙΡΟΥΡΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ Φορολογικός Τομέας ΚΥΠΡΟΣ ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΙΡΟΥΡΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ Φορολογικός Τομέας ΚΥΠΡΟΣ - ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Page 2 Πλεονεκτήματα που προσέφερε η Κύπρος Χαμηλός φορολογικός συντελεστής αρχικά στο 4,25% και

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Private Company (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.) capital: 1 one or more persons company s liability up to its property for company s obligations

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas Επι Mένοντας Διεθνώς Λίζα Μάγιερ Managing Director, Fortis Venustas Reinventing your Business Διαγράφοντας το παρελθόν και χαράζοντας το μέλλον Υπάρχει μέλλον μετά την κρίση; Ηκρίσηοδηγεί στην αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ Φαίδρα Σταυρινίδου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα