Παναγιώτης Γ. Κριμπάς. Περίληψη. ΕΛΕΤΟ 7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, Οκτωβρίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παναγιώτης Γ. Κριμπάς. Περίληψη. ΕΛΕΤΟ 7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 22-24 Οκτωβρίου 2009"

Transcript

1 1 Νομική ορολογία του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελληνική, την Λιθουανική και την Λεττονική: ο αναλογικός κανόνας, η ορολογική ισοδυναμία και τα σχετικά μεταφραστικά ζητήματα Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Περίληψη Ο στόχος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης οδήγησε και οδηγεί στην ανάγκη δημιουργίας νέων νομικών όρων και/ή στην επέκταση του σημασιολογικού πεδίου ήδη υπαρχόντων για την κάλυψη εννοιολογικών κενών που προκύπτουν από την ανάδυση και την χρήση νέων νομικών εννοιών στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ την 7η Φεβρουαρίου 1992 αυτή η ανάγκη εκδηλώθηκε ακόμη εντονότερα λόγω νέων όρων και νέων χρήσεων ήδη υπαρχόντων. Ωστόσο, ένα γεγονός που θα αποκαλούσαμε «έκρηξη ορολογι(α)κής βόμβας» στην νομική γλώσσα ως φαινόμενο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Οι γλώσσες των νέων κρατών-μελών είχαν αρχίσει να αποκαθιστούν τις επαφές τους με τις γλώσσες των δυτικοευρωπαϊκών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόλις την δεκαετία του 90, οπότε δεν ήταν τόσο «αυτόματη» η μέθοδος εναρμόνισης της ορολογίας τους στον εν λόγω τομέα με την αντίστοιχη των «παλαιών» κρατών-μελών. Δύο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις για όσους μελετούν την ελληνική ορολογία είναι εκείνες της Λιθουανικής και την Λεττονικής. Και αυτό κυρίως διότι αυτές οι γλώσσες, πέραν της συγγένειάς τους με την Ελληνική εντός της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, διατήρησαν ή ανέπτυξαν γνωρίσματα κοινά με της Ελληνικής, ώστε να αντιμετωπίζουν κοινά ζητήματα και διλήμματα όσον αφορά την ορολογία. Στο άρθρο επιχειρείται η παρουσίαση στρατηγικών αντιμετώπισης της ανάγκης νέων όρων στον τομέα του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελληνική, την Λιθουανική και την Λεττονική, υπό το φως της αντιπαραβολικής γλωσσολογίας και του «αναλογικού κανόνα» της ονοματοδοσίας (ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1) που μπορεί να εφαρμοστεί και στη νομική ορολογία. Κατόπιν επιχειρείται η επισήμανση των όποιων θετικών ή αρνητικών αποτελεσμάτων των τρεχουσών στρατηγικών στη μεταφραστική διαδικασία σε γλωσσικά ζεύγη με γλώσσα στόχου κάποια από τις προαναφερθείσες γλώσσες. Τέλος, προτείνεται η εισαγωγή της έννοιας της «ορολογικής ισοδυναμίας» ως ειδικής κατηγορίας μεταφραστικής ισοδυναμίας, καθώς και προτάσεις αντιμετώπισης ζητημάτων που ανακύπτουν από το ισχύον γλωσσικό καθεστώς.

2 2 Legal Terminology of European Union Law in Greek, Lithuanian and Latvian: The Analogue Rule, Terminological Equivalence and the Related Translation Issues Panagiotis G. Krimpas Abstract The objective of European integration calls for coining new legal terms and/or expanding the semantic field of existing ones to cover conceptual gaps arising from the emergence and use of new legal concepts in European Union Law. Following the Maastricht Convention of February 7, 1992 such need became even more prominent because of new terms and new usage of existing ones. However, the European Enlargement of 2004 in the context of the European Union may be seen as a real terminological outbreak in legal language. The languages of new member-states began to re-establish contacts with the languages of Western member-states of the European Union as late as the 1990s; hence the method of harmonization of their terminology in the field with the respective terminology of the old member-states was not so automatic. Two interesting instances for Greek terminology scholars are Lithuanian and Latvian, mainly because such languages, apart from their relationship with Greek within the Indo-European linguistic family, have retained or developed some features also shared by Greek, which implies that they have to cope with similar issues and dilemmas with respect to terminology. In this paper an attempt is made to present some strategies of coping with the need for new Greek, Lithuanian and Latvian European Union Law terminology in the light of contrastive linguistics and the analogue rule of naming (ELOT/ΤΕ48/ΟΕ1) which could be applicable in legal terminology as well. There follows a brief evaluation of eventual positive or negative consequences of current translation practice involving language pairs including one of the abovementioned languages as target language. Finally, introduction of the notion of terminological equivalence is suggested as a special category of translation equivalence, plus some suggestions about coping with issues arising from the current language status.

3 3 0. Εισαγωγή 0.1 Οι ζώσες βαλτικές γλώσσες, λιθουανική και λεττονική, αν και ελάχιστα μελετώμενες από ελληνόφωνους, θα παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους τελευταίους, δεδομένου ότι, μαζί με την Ελληνική, είναι οι πλέον αρχαιοπρεπείς ζώσες γλώσσες της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας [Zinkevičius 1993: 9]. Όσοι παρακολουθούσαν καλαθοσφαίριση, θα θυμούνται λιθουανικά ονόματα όπως Σαμπόνις, Καρνισόβας, Μαρτσουλιόνις κ.ά., των οποίων οι καταλήξεις, αναπόφευκτα, φέρνουν στο νου χαρακτηριστικά του ελληνικού κλιτικού συστήματος. Σχεδόν αυτόματα, τείνει κανείς να κλίνει τέτοια ονόματα κατά το ελληνικό παράδειγμα: του Σαμπόν(η), του Καρνισόβα, του Μαρτσουλιόν(η) κ.λπ. Κάποιοι θα χαμογελούσαν ειρωνικά στο άκουσμα τέτοιων κλιτικών «σολοικισμών» ωστόσο, όσοι διαπράττουν το εν λόγω «ολίσθημα», διαισθάνονται πολύ ορθά ότι οι εν λόγω καταλήξεις είναι πράγματι ονομαστικές αρσενικού γένους ενικού αριθμού στη Λιθουανική και όχι τυχαίες ηχητικές ομοιότητες με την Ελληνική, όπως θα συνέβαινε π.χ. με αγγλικά ονόματα του τύπου Morris (ο Μόρις / του Μόρις), Wallace (ο Ουάλας / του Ουάλας) κ.ά. Έτσι, το γερμανικής προέλευσης όνομα Landsberg έγινε στα Λιθουανικά Landsbergis (όνομα επιφανούς λιθουανού πολιτικού), περίπου όπως το ιταλικής προέλευσης όνομα Marchesini έγινε στα Ελληνικά Μαρκεζίνης. Παρόμοιες καταλήξεις διαθέτει και η Λεττονική. Έτσι, για παράδειγμα, ο Γιάννης λέγεται και στα Λεττονικά Jānis και όχι λ.χ. *Jān ή κάτι ανάλογο. Υπάρχει, μάλιστα, και μια παγανιστικής αρχής παραδοσιακή γιορτή των μέσων του θέρους, πολύ διαδεδομένη στη Λεττονία (κάποτε και στην Ελλάδα), κατά την διάρκεια της οποίας οι μετέχοντες ανάβουν φωτιές και πηδούν πάνω από αυτές αυτή η γιορτή ονομάζεται στα Λεττονικά Jāņi (γεν. πληθ. Jāņu), όπως λέμε: τ Αη-Γιαννιού. Στην Λιθουανική συναντάμε λέξεις όπως spauda (πβ. σπουδή), platus (πβ. πλατύς), giedras (πβ. φαιδρός), trys (πβ. τρεις) κ.ά., στην δε Λεττονική λέξεις όπως akmens (πβ. άκμων), melns (πβ. μέλας / -νος), pils (πβ. πόλις) κ.ά. οι οποίες, αν και απαντώνται και σε άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, φαίνεται να συνεχίζουν έναν αρχαιότερο φωνολογικό και κλιτικό κανόνα, όπως συμβαίνει και με τις αντίστοιχες ελληνικές. 0.2 Στην ουσία πρόκειται απλώς για την διατήρηση ή ανάπτυξη παρόμοιας δομής (φωνολογικής, μορφολογικής, συντακτικής κ.ά.) μεταξύ της Ελληνικής και των βαλτικών γλωσσών, χωρίς να λησμονούμε και την πιθανή πανάρχαια συγγένεια των βαλτικών γλωσσών με ινδοευρωπαϊκές γλώσσες που ομιλούνταν στον σημερινό ελληνόγλωσσο χώρο

4 4 [Duridanov 1969], καθώς και κάποιων κοινών ιστορικών συγκυριών που απέτρεψαν εκτεταμένες αποκλίσεις από τον αρχαίο κανόνα. 0.3 Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με προβλήματα ονοματοδοσίας, άρα και μετάφρασης, όρων του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελληνική, την Λιθουανική και την Λεττονική από τις κύριες γλώσσες άφιξης, τ.έ. την Γαλλική και την Αγγλική, εστιάζοντας σε κοινά χαρακτηριστικά των εν λόγω γλωσσών. 2. Ο «αναλογικός κανόνας» και ο «κοινός πρακτικός οδηγός» 2.1 Σύμφωνα με τον «αναλογικό κανόνα» της ονοματοδοσίας, όπως διατυπώθηκε από τον Κ. Βαλεοντή [1997: 33-52]: «Κατά το σχηματισμό ενός όρου σε μια γλώσσα (γλώσσα στόχου) για την ονοματοδότηση μιας νέας έννοιας που έχει ονοματοδοτηθεί πρωτογενώς σε μια άλλη γλώσσα (γλώσσα πηγής) ως πρώτη επιλογή του ονοματοθέτη πρέπει να είναι: η εφαρμογή μηχανισμού σχηματισμού ανάλογου προς το μηχανισμό σχηματισμού του όρου της γλώσσας πηγής». 2.2 Επισημαίνουμε ότι ο αναλογικός κανόνας αφορά εν τέλει και την μετάφραση, αφού η ονοματοδότηση εννοιών που έχουν πρωτογενώς ονοματοδοτηθεί σε κάποια άλλη γλώσσα, λαμβανομένου υπόψη του αναλογικού κανόνα, παραπέμπει ευθέως στην κατηγορία του εκτύπου (μεταφραστικού δανείου). 2.3 Η ιδιαιτερότητα της νομικής ορολογίας σε σχέση με κάθε άλλη ορολογία [Voltmer 1998: 73] έγκειται στο ότι τα επιμέρους εσωτερικά συστήματα δικαίου διαφέρουν, πράγμα που ισχύει και μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι αυτό και αναδύθηκε η έννοια της νομικής ισοδυναμίας [Herbots 1987: ], στην οποία θα επανέλθουμε παρακάτω (βλ. πρκτ. 4.1). Ενδιαφέρον φαίνεται το ότι, στον «Κοινό πρακτικό οδηγό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων στο πλαίσιο των κοινοτικών οργάνων», κατευθυντήρια γραμμή 5, εδάφιο 3, διαβάζουμε: «Αφετέρου, οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται και ιδίως, αλλά όχι μόνο, οι νομικοί όροι δεν πρέπει να συνδέονται πολύ στενά με τη γλώσσα ή το σύστημα δικαίου του συντάκτη διαφορετικά δημιουργείται κίνδυνος για την ποιότητα της μετάφρασης». 1 Αν αναλύσουμε προσεκτικά την διατύπωση του εν λόγω εδαφίου, θα διαπιστώσουμε ότι η νομοτεχνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτρέπει εμμέσως πλην σαφώς στην εξεύρεση αναλογιών μεταξύ των διαφόρων 1 «Κοινός πρακτικός οδηγός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων στο πλαίσιο των κοινοτικών οργάνων» (σ. 19). Η πλαγιογράφηση δική μας.

5 5 εθνικών συστημάτων δικαίου, ούτως ώστε οι χρησιμοποιούμενη ορολογία να είναι διαφανής για οποιονδήποτε λήπτη που προέρχεται από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τις όποιες ιδιαιτερότητες του οικείου συστήματος δικαίου, καθώς θα στηρίζεται σε έναν όρο της γλώσσας στόχου που θα καλύπτει την ίδια «υπεραφηρημένη» έννοια [Sacco 1994: 490]. Αυτό συνεπάγεται ότι ο αναλογικός κανόνας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος όσον αφορά τις εμπλεκόμενες γλώσσες, καθότι η εξεύρεση και αξιοποίηση των αναλογιών στο σχηματισμό όρων οι οποίες υφίστανται μεταξύ διαφόρων γλωσσών μπορεί να συμβάλει, μέσω λ.χ. διαδικασιών νεωνυμίας [Rondeau 1984: 129] και σημασιολογικής επέκτασης [Krimpas 2007: 60-66], στην αποφυγή δυσμετάφραστων και / ή αδιαφανών όρων. 2.4 Ωστόσο, στο εδάφιο 4 της κατευθυντήριας γραμμής 5 του προαναφερθέντος «Κοινού πρακτικού οδηγού», διαβάζουμε: «Το αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί είναι το ακόλουθο: στο μέτρο του δυνατού και λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας του κοινοτικού δικαίου και της ορολογίας του, η πράξη πρέπει να εκλαμβάνεται, από τα άτομα που είναι επιφορτισμένα με την εφαρμογή της ή την ερμηνεία της σε κάθε κράτος μέλος (δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστές, δικηγόροι κ.λπ.), ως κείμενο που σέβεται ένα ορισμένο κανονιστικό τρόπο γραφής και όχι ως «μετάφραση» με την κακή έννοια του όρου. Πράγματι, τα κείμενα που βρίθουν δυσνόητων δανείων, αντιγραφών ή εξεζητημένων όρων, ευθύνονται κατά μεγάλο μέρος για την κριτική που ασκείται κατά της κοινοτικής νομοθεσίας, η οποία αντιμετωπίζεται, στις περιπτώσεις αυτές, ως ξένο σώμα». 2 Αν αναλύσουμε αυτή την διατύπωση, συνάγουμε ότι αποσκοπεί στο να μετριάσει τα αποτελέσματα της πρακτικής στην οποία προτρέπει το προηγούμενο εδάφιο, πράγμα που συνεπάγεται, όσον αφορά τον αναλογικό κανόνα, ότι θα πρέπει κανείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά την εφαρμογή του, έτσι ώστε η ορολογία και εν τέλει ολόκληρο το κείμενο να μην ηχεί ως «μετάφραση». 3. Κοινά ορολογικά ζητήματα μεταξύ Ελληνικής και βαλτικών γλωσσών και οι πρακτικές μετάφρασης όρων 3.1 Ως κοινά μορφολογικά ζητήματα ορολογίας και μετάφρασης όρων τα οποία μοιράζεται η Ελληνική με τις βαλτικές γλώσσες θα μπορούσαν να αναφερθούν ενδεικτικά τα ακόλουθα: α) το ζήτημα της ονομαστικής ενικού και ιδίως όσον αφορά την ονομαστική ενικού αρσενικών ονοματικών τύπων, σε απλούς ή σύνθετους μονολεκτικούς όρους β) το ζήτημα 2 «Κοινός πρακτικός οδηγός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων στο πλαίσιο των κοινοτικών οργάνων» (σσ ). Η πλαγιογράφηση δική μας.

6 6 του γραμματικού γένους γ) το ζήτημα της χρήσης κλιτών όρων που προέρχονται εμφανώς 3 από άλλες γλώσσες δ) το ζήτημα της χρήσης άκλιτων όρων που προέρχονται από άλλες γλώσσες ε) το ζήτημα της χρήσης γενικής προσδιοριστικής σε σύμπλοκους πολυλεκτικούς όρους στ) το ζήτημα της σύνθεσης για την παραγωγή σύμπλοκων μονολεκτικών όρων. 3.2 Ως προς τα εν λόγω ζητήματα, θα εξετάσουμε την απόδοση δύο απλών μονολεκτικών όρων, ενός σύμπλοκου πολυλεκτικού όρου και ενός σύμπλοκου μονολεκτικού όρου. Οι έννοιες όλων των εν λόγω όρων είχαν ονοματοδοτηθεί πρωτογενώς σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες που, όσον αφορά τους ονοματικούς τύπους, δεν διαθέτουν γραμματικό γένος και πτωτικές καταλήξεις ή διαθέτουν μεν γραμματικό γένος, όχι όμως και πτωτικές καταλήξεις, και ιδίως κατάληξη ονομαστικής ενικού και, συγκεκριμένα, στην Αγγλική, την Δανική και την Γαλλική. Πρόκειται για τους όρους Euro (αγγλ.) / euro (γαλλ.), ombudsman (δαν., αγγλ.) / médiateur (γαλλ.), acquis communautaire (αγγλ., γαλλ.) και eurogroupe (γαλλ.) / Euro group (αγγλ.). Συνεπώς, εδώ ομιλούμε για «δευτερογενή» ονοματοδοσία [Sager 1990: 80]. Ας περάσουμε, όμως, στην εξέταση των προαναφερθέντων όρων: 3.3 Euro / euro (θεματικό πεδίο στην βάση δεδομένων IATE: Νομισματική σχέση): Στην μεν Αγγλική, η οποία δεν διαθέτει ούτε γραμματικό γένος (πέραν υπολειμματικών μορφών στις προσωπικές αντωνυμίες) ούτε πτωτικές καταλήξεις (πέραν του υπολειμματικού s), ο όρος Euro (πληθ. Euros) εντάχθηκε αυτόματα στο μορφολογικό παράδειγμα ονοματικών τύπων όπως tomato, potato, biro κ.ά. Στην δε Γαλλική, η οποία διαθέτει γραμματικό γένος αλλά όχι πτωτικές καταλήξεις, ο όρος euro εντάχθηκε ευχερώς στο αρσενικό γένος, ακολουθώντας το παράδειγμα ονοματικών τύπων όπως bureau, bibelot, réchaud κ.ά., πέρα από ζητήματα ορθογραφίας. Ας αντιδιαστείλουμε, τώρα, την προαναφερθείσα κατάσταση προς την περίπτωση της Ελληνικής, της Λιθουανικής και της Λεττονικής, οι οποίες διαθέτουν τόσο γραμματικό γένος, όσο και πτωτικές καταλήξεις, και μάλιστα έχουν διατηρήσει την αρχαιότατη κατάληξη ονομαστικής ενικού στα ονόματα αρσενικού γένους (όμοια με το ελληνικό -ς) Συγκεκριμένα, στην Ελληνική δημιουργήθηκε ο όρος ευρώ, ο οποίος, μολονότι ηχητικά φαινόταν ότι μπορεί να ενταχθεί στο παράδειγμα των ουδετέρων οξύτονων ονομάτων σε -ό (π.χ. ποτό, λουτρό, καθιστικό κ.ά.), τελικά επικράτησε ως άκλιτος, λόγω του ότι, ετυμολογικά, αποτελούσε σύντμηση του κύριου ονόματος Ευρώπη. Το τελικό -ώ ως κατάληξη ονομαστικής απαντά στην νέα Ελληνική μόνο σε ολιγάριθμα θηλυκά, είτε 3 Με το εμφανώς υπονοούμε ότι ως ξένους όρους θεωρούμε πρωτίστως όσους δάνειους όρους είναι άκλιτοι ενώ έχουν διεισδύσει σε κλιτές γλώσσες, καθώς και δάνειους όρους που δεν συμμορφώνονται στο φωνολογικό και / ή φωνοτακτικό σύστημα της εκάστοτε γλώσσας που τους υποδέχεται.

7 7 αρχαιόκλιτα προσηγορικά και κύρια (π.χ. φειδώ, Κλειώ), είτε σε νεότερα κύρια (π.χ. Λενιώ, Μαριώ), τα οποία δεν έχουν πληθυντικό. Συνεπώς, η μόνη δυνατή λύση προσαρμογής του εν λόγω όρου στο κλιτικό σύστημα της Ελληνικής θα ήταν η υπαγωγή του στα ουδέτερα που λήγουν σε -ό, οπότε θα λεγόταν το *ευρό (εν.) / τα *ευρά (πληθ.), τύπος που, ωστόσο, δεν υιοθετήθηκε. Προτάσεις προσαρμογής μέσω τύπων όπως το *ευρώο (εν.) / τα *ευρώα (πληθ.), κατά τα μητρώο, υπερώο, πατρώο κ.λπ., ηχούν μάλλον εξεζητημένες, αλλά και απομακρύνουν τον όρο από τον προβλεπόμενο τετραγράμματο τύπο (βλ. πρκτ ) Αναμένεται, αφενός, ότι η Λιθουανία θα αντικαταστήσει το εθνικό της νόμισμα με το ευρώ μέχρι το 2010 ή το Σήμερα, στην καθομιλούμενη Λιθουανική, η οποία διαθέτει μόνο αρσενικό και θηλυκό γένος (με υπολείμματα ουδετέρου στα επίθετα και κάποιες αντωνυμίες), ο όρος έχει υπαχθεί στο αρσενικό γένος, με ονομαστική ενικού euras, πληθ. eurai (σαν να λέγαμε στα Ελληνικά: ο *ευρός, οι *ευροί), όπου το -as αποτελείται από το θεματικό φωνήεν -a- (όμοιας προέλευσης με το αντίστοιχο ελληνικό θεματικό φωνήεν β κλίσης -ο-) και την κατάληξη ονομαστικής αρσενικού ενικού αριθμού -s (όμοιας προέλευσης με την αντίστοιχη ελληνική κατάληξη -ς). Έτσι, η λιθουανική κατάληξη -as συμπίπτει ετυμολογικά με την ελληνική κατάληξη -ος Αναμένεται, αφετέρου, ότι η Λεττονία να αντικαταστήσει το εθνικό της νόμισμα με το ευρώ μέχρι το Σήμερα, στην καθομιλούμενη Λεττονική, η οποία διαθέτει μόνο αρσενικό και θηλυκό γένος, ο όρος έχει υπαχθεί στο αρσενικό γένος, με ονομαστική ενικού eiro (άκλιτο) ή στο θηλυκό γένος, με ονομαστική ενικού eira, πληθ. eiras (σαν να λέγαμε στα Ελληνικά: η *ευρά, οι *ευρές), όπου το -a είναι ταυτόσημο με την κατάληξη ονομαστικής θηλυκού α κλίσης ενικού αριθμού -α / -η. Ο εν λόγω τύπος αποτελεί, αναμενόμενα, σύντμηση του ονόματος της Ευρώπης, η οποία στα Λεττονικά ονομάζεται Eiropa. Αν είχε ακολουθηθεί διαδικασία ανάλογη με εκείνη της Λιθουανικής, θα προέκυπτε ο αρσενικός τύπος *eirs, με την κατάληξη ονομαστικής αρσενικού ενικού αριθμού -s (όμοιας προέλευσης με την αντίστοιχη ελληνική κατάληξη -ς), αλλά χωρίς θεματικό φωνήεν. Αυτός ο τύπος απορρίφθηκε, προφανώς, διότι διέφερε αισθητά από την ονομασία του νομίσματος στις λοιπές γλώσσες της «ζώνης του ευρώ» Εντούτοις, οι εν λόγω τύποι δεν υιοθετήθηκαν στα επίσημα λιθουανόγλωσσα και λεττονόγλωσσα κοινοτικά κείμενα, δεδομένων των όσων αποφασίστηκαν στη σύνοδο της Μαδρίτης της 15 ης και 16 ης Δεκεμβρίου 1995, καθώς και του Κανονισμού του Συμβουλίου 4 Βλ. (επίσκεψη 12/07/2009). 5 Βλ. (επίσκεψη 12/07/2009).

8 8 (EC) 2169/2005 της 21 ης Δεκεμβρίου 2005 που τροποποιεί τον Κανονισμό (EC) No 974/98 6, όπου προβλέπεται ότι ο όρος Euro θα γράφεται όμοια σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβανομένης υπόψη της χρήσης τυχόν διαφορετικού αλφαβήτου. Αυτό, από καθαρά ορολογική άποψη, έρχεται σε αντίθεση με τον αναλογικό κανόνα, αφού δεν λαμβάνει υπόψη του το κλιτικό και φωνολογικό σύστημα της γλώσσας κάθε κράτους-μέλους. Πάντως, οι επιλογές που πραγματοποιήθηκαν στα επίσημα λιθουανόγλωσσα και λεττονόγλωσσα κοινοτικά κείμενα στάθηκαν υποχρεωτικές δεδομένων των ανωτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων, αφού στις εν λόγω γλώσσες απουσιάζει η κατάληξη ονομαστικής ενικού -ο. Αντίθετα, στην περίπτωση της Ελληνικής, η προτίμηση του τύπου το ευρώ / τα *ευρά δεν θα αντέβαινε στις εν λόγω νομοθετικές ρυθμίσεις, θα ενίσχυε δε το αίσθημα οικειότητας των ελληνοφώνων με την ονομασία του σημερινού νομίσματος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 3.4 Ombudsman / médiateur (θεματικό πεδίο στην βάση δεδομένων IATE: Δίκαιο): Ο δανικός όρος ombudsmand (< om = γύρω, περί + bud = πρέσβυς, απεσταλμένος + mand = άνθρωπος) μεταφέρθηκε αυτούσιος στην Αγγλική με απλή αποβολή του ούτως ή άλλως άφωνου στην Δανική τελικού -d, καθότι το γ συνθετικό του όρου καθιστούσε την χρήση του ευχερή στην Αγγλική και υποβοήθησε την εκεί διάδοσή της. Αντίθετα, η Γαλλική, καθώς τείνει προς την «καθαρολογία», ακολούθησε την στρατηγική της σημασιολογικής επέκτασης ενός ήδη υπάρχοντος όρου (médiateur). Η Ελληνική ακολούθησε το γαλλικό παράδειγμα δεδομένης της όμοιας τάσης της, τουλάχιστον στο επίσημο ύφος, και επεξέτεινε σημασιολογικά τον ήδη υπάρχοντα όρο διαμεσολαβητής. Αντίθετα, οι βαλτικές γλώσσες, αν και διαπνέονται από ανάλογη αρχαιοπρέπεια και διάθεση «καθαρολογίας», ακολούθησαν το παράδειγμα της Αγγλικής. Η πρώτη προσέθεσε την συνήθη κατάληξη ονομαστικής ενικού αρσενικού γένους (ombudsmenas), ενώ η δεύτερη υιοθέτησε μια σύντμηση του δανικού (και αγγλικού) όρου, καθώς το δανικό συνδετικό -s- μπορούσε να αξιοποιηθεί κάλλιστα ως ονομαστική ενικού αρσενικού γένους χωρίς άλλη προσθήκη. Έτσι, στα Λεττονικά ο όρος αποδίδεται ως ombuds (και κλίνεται ανάλογα: γεν. ombuda, δοτ. ombudam κ.ο.κ.). Ασφαλώς, τίποτα δεν απέκλειε την σημασιολογική επέκταση των όρων tarpininkas (λιθ.) και starpnieks / mediators (λετ.) κατά το παράδειγμα της Γαλλικής και / ή της Ελληνικής. 3.5 Acquis communautaire / acquis communautaire ή Community acquis (θεματικό πεδίο στην βάση δεδομένων IATE: Κοινοτικό δίκαιο): Ο εν λόγω γαλλικός όρος διατηρήθηκε αυτούσιος και στην αγγλική κοινοτική ορολογία, προφανώς λόγω του δυσμετάφραστου 6 Βλ. και Convergence Report May 2005, European Central Bank, εδάφιο (Single Spelling of the Euro) (σσ ).

9 9 χαρακτήρα του στην Αγγλική, ενώ χρησιμοποιείται παράλληλα και ο όρος Community acquis. Οι τρεις γλώσσες για τις οποίες συζητούμε εδώ ακολούθησαν διάφορες πρακτικές συγκεκριμένα, τόσο η Ελληνική όσο και η Λιθουανική επέλεξαν την μετάφραση του όρου, η πρώτη δημιουργώντας πλήρως ισοδύναμα μεταφραστικό έκτυπο και τηρώντας, ως προς το σημασιολογικό και το μορφοσυντακτικό μέρος, τον αναλογικό κανόνα (κοινοτικό κεκτημένο), και η δεύτερη δημιουργώντας εν μέρει ισοδύναμο μεταφραστικό έκτυπο και τηρώντας τον αναλογικό κανόνα μόνο ως προς την σημασία του πρώτου λεξήματος του σχετικού σύμπλοκου πολυλεκτικού όρου και του αριθμού των λεξημάτων που συναποτελούν τον εν λόγω σύμπλοκο πολυλεκτικό όρο (Bendrijos teisynas) 7. Σε ελληνική σημασιολογική απόδοση, ο εν λόγω λιθουανικός όρος θα μεταφραζόταν ως κώδικας της Κοινότητας (και, λέξη προς λέξη: *Κοινότητας κώδικας). Στα Λεττονικά χρησιμοποιούνται προς το παρόν δύο όροι και, συγκεκριμένα, ο «μικτός» ως προς την προέλευσή του όρος kopienas acquis 8 και ο «καθαρά» λεττονικός όρος kopienas tiesību kopums 9, οι οποίοι, στα Ελληνικά, θα αποδίδονταν σε περίπτωση όμοιας στρατηγικής ως *acquis / ακί της Κοινότητας και σώμα / κώδικας νόμων της Κοινότητας. Ως προς τον πρώτο όρο, η Λεττονική συμφωνεί με τον αναλογικό κανόνα μόνο ως προς την σημασία του πρώτου λεξήματος του σχετικού σύμπλοκου πολυλεκτικού όρου και του αριθμού των λεξημάτων που συναποτελούν τον εν λόγω σύμπλοκο πολυλεκτικό όρο, ενώ στον δεύτερο όρο συμφωνεί τον αναλογικό κανόνα μόνο ως προς την σημασία του πρώτου λεξήματος του σχετικού σύμπλοκου πολυλεκτικού όρου, ενώ αποδίδει με σύμπλοκο πολυλεκτικό όρο τον απλό όρο acquis (ως μέρος του σύμπλοκου πολυλεκτικού όρου acquis communautaire). 3.6 Euro group (αγγλ.) / eurogroupe (γαλλ.) (θεματικό πεδίο στην βάση δεδομένων IATE: Ευρωπαϊκή Ένωση, Νομισματική σχέση): Στην Ελληνική, αν και αρχικά ήταν σε χρήση ο όρος ομάδα του ευρώ, από το 2005 θεωρείται προτιμότερος ο όρος ευρωομάδα, ο οποίος είναι πλέον νομικά παγιωμένος. Ο εν λόγω επίσημος όρος αποτελεί έκτυπο του γαλλικού όρου, ο δε αναλογικός κανόνας τηρείται, καθώς και η Ελληνική χρησιμοποιεί, κατά το 7 Για τον όρο βλ IP0056/LT P6_TA(2005)0056 Sveikata ir sauga darbo vietoje/europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl sveikatos ir saugos skatinimo darbo vietoje (2004/2205(INI)). Η (Ευρωπαϊκή) Κοινότητα στα Λιθουανικά αποκαλείται Bendrija (γεν. Bendrijos), το οποίο σημαίνει κοινότητα, κοινωνία, εταιρεία κ.τ.ό. Το teisynas σημαίνει κώδικας. 8 Για τον όρο βλ. Eiropas Parlamenta un Padomes gada 11. maija Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 ( Negodīgas komercprakses direktīva ); 32005L0029/LV. 9 Για τον όρο βλ. Eiropas Parlamenta un Padomes gada 15. jūlija Regula (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi;32002r1592/lv.

10 10 παράδειγμα της Γαλλικής, σύμπλοκο μονολεκτικό όρο. Η Λιθουανική προτίμησε την συνήθη γενική προσδιοριστική + προσδιοριζόμενο, δημιουργώντας έναν σύμπλοκο πολυλεκτικό όρο, ο οποίος δεν υπακούει στον αναλογικό κανόνα ως προς την μορφολογική του δομή (euro grupė), ενώ η Λεττονική προτίμησε έναν σύμπλοκο μονολεκτικό όρο (eurogrupa), παρόμοιο με τον όρο της Ελληνικής που προαναφέραμε (ευρωομάδα). Το πλεονέκτημα του λιθουανικού όρου είναι ότι ο άκλιτος τύπος euro γίνεται εδώ εύκολα αισθητός ως γενική ενικού αρσενικού γένους, αφού και ο ανεπίσημος τύπος της καθομιλουμένης euras (βλ. πρπν ) έχει στην γενική τον τύπο euro (= του *ευρού). Δεδομένης δε της προτίμησης της Λιθουανικής για γενική προσδιοριστική (που προηγείται του προσδιοριζομένου) αντί για επίθετο, ο όρος euro grupė προσαρμόζεται απόλυτα στο όλο ύφος της Λιθουανικής. Αντίθετα, στην Λεττονική, αν είχε υιοθετηθεί όμοια στρατηγική, ο άκλιτος χαρακτήρας του όρου euro (που από μόνος του είναι ο επίσημος, όπως προαναφέραμε, βλ. πρπν , 3.3.4) θα έκανε ιδιαίτερα αισθητό τον ξενικό χαρακτήρα του, αν και αυτή η λογική δεν επικράτησε π.χ. στην περίπτωση του όρου euro zona (λετ., λιθ.) < zone euro (γαλλ.). 4. Η «ορολογική ισοδυναμία» και η «νομική ισοδυναμία» 4.1 Αν υποθέσουμε ότι η μόνη περίπτωση «στατικής» [Grammenidis 2006: ] μεταφραστικής ισοδυναμίας (πρέπει να) είναι η ισοδυναμία μεταξύ ενός όρου της γλώσσας πηγής και ενός όρου της γλώσσας στόχου, τότε μπορούμε να θέσουμε δύο ερωτήματα: α) για την επίτευξη «πλήρους» ορολογικής ισοδυναμίας μεταξύ ενός όρου της γλώσσας πηγής και ενός όρου της γλώσσας στόχου και λαμβανομένου υπόψη του αναλογικού κανόνα, αλλά και των κατευθυντήριων γραμμών του προαναφερθέντος «Κοινού πρακτικού οδηγού», απαιτείται ο όρος να είναι μεταφραστικά ισοδύναμος ως προς όσο το δυνατόν περισσότερα συστατικά του; β) η καθαρά «στατική» ορολογική ισοδυναμία αντιβαίνει στην μάλλον «δυναμική» νομική ισοδυναμία; Αν η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι θετική, όπως πιστεύουμε, τότε ο αναλογικός κανόνας, στην περίπτωση γλωσσών με εμφανή μορφολογική, λεξιλογική κ.ά. συγγένεια, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μέχρι και την ελάχιστη δυνατή μονάδα του εκάστοτε προς απόδοση / μετάφραση όρου. Πέραν τούτου, όταν αυτό δεν είναι δυνατό ή είναι μόνο σε περιορισμένο βαθμό, ο αναλογικός κανόνας θα πρέπει να τηρείται τουλάχιστον σε σημασιολογικό επίπεδο. Το διαφορετικό, ωστόσο, που προτείνουμε εδώ είναι να λαμβάνεται πρώτα υπόψη η δυνατότητα «επικοινωνίας» μεταξύ γλωσσών που εμφανίζουν συνάφεια στο μορφολογικό, το λεξιλογικό κ.λπ. επίπεδα και μόνο αν κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο να λαμβάνεται υπόψη η γλώσσα πηγής στην οποία ονοματοδοτήθηκε αρχικά ο όρος. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, η απάντηση μοιάζει να είναι παρομοίως θετική, καθώς και μόνος ο στόχος της οικοδόμησης ενός ενιαίου

11 11 συστήματος δικαίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί τον παραμερισμό της νομικής ισοδυναμίας και την καθιέρωση της ορολογικής ισοδυναμίας, όπως αυτή ισχύει σε κάθε γλώσσα για ειδικούς σκοπούς (LSP). 5. Συμπεράσματα 5.1 Από την πολύ συνοπτική συζήτηση που προηγήθηκε, θα μπορούσαν να εξαχθούν τα εξής συμπεράσματα: α) η Ελληνική προτιμά είτε τα έκτυπα, είτε την σημασιολογική επέκταση υπαρχόντων όρων, με συνήθη αφετηρία την Γαλλική και όχι την Αγγλική, πράγμα που εν μέρει οφείλεται στην μεγαλύτερη ομοιότητα του ελληνικού δικαίου με το γαλλικό δίκαιο («ηπειρωτικά δίκαια»), αλλά και στην εξοικείωση των ελληνόφωνων νομικών με την γαλλική ορολογία. Ως προς τους σύμπλοκους μονολεκτικούς όρους, η Ελληνική είναι μάλλον συγκρατημένη, χωρίς να τους αποκλείει, ενώ και ο αναλογικός κανόνας φαίνεται γενικά να τηρείται μεταξύ Γαλλικής και Ελληνικής. Το θετικό είναι ότι έτσι υπηρετείται η ενδογλωσσική ομοιομορφία, αλλά δημιουργείται ένα «κλειστό» σύστημα όρων που δεν «επικοινωνεί» εύκολα με τους ισοδύναμους άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) η Λιθουανική δείχνει να «φοβάται» λιγότερο τον δανεισμό ξένων όρων, και αυτή όμως είναι μια ιδιαίτερα συντηρητική γλώσσα που και μπορεί και προτιμά να εκφράζεται με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο. Ο αναλογικός κανόνας δείχνει να την ενδιαφέρει κυρίως σε σημασιολογικό επίπεδο και λιγότερο σε μορφολογικό, ενώ εμφανίζεται σταθερή όσον αφορά την προσαρμογή των δάνειων όρων στο κλιτικό και φωνολογικό της σύστημα. Το θετικό εδώ είναι ότι εμφανίζεται κάπως πιο «ανοικτή» προς τις άλλες γλώσσες, ενώ το αρνητικό ότι δεν αξιοποιεί και τόσο τις συνθετικές της ικανότητες, καθώς προτιμά την γενική προσδιοριστική γ) η Λεττονική εμφανίζεται λιγότερο συντηρητική από τις τρεις, ιδίως όσον αφορά την δημιουργία σύμπλοκων μονολεκτικών όρων και γενικά την νεωνυμία που ενίοτε επιτυγχάνεται μέσα από ευφυείς και πρωτότυπους τρόπους (π.χ. σύντμηση). Και η Λεττονική, πάντως, προσπαθεί να προσαρμόζει τους δάνειους όρους στο κλιτικό και φωνολογικό της σύστημα. Το θετικό εδώ είναι ότι η Λεττονική εμφανίζεται ως μια πιο πλαστική και νεωτεριστική γλώσσα δ) οι βαλτικές γλώσσες φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από την Αγγλική (ίσως και λόγω των γεωπολιτισμικών τους σχέσεων με τις σκανδιναυϊκές γλώσσες που συγγενεύουν με την Αγγλική) παρά από την Γαλλική, στο πλαίσιο μιας γενικότερης τάσης των πρώην ανατολικών χωρών να προσεγγίσουν τον αγγλοσαξονικό κόσμο ως σύμβολο του εκσυγχρονισμού και της ανανέωσης. Δύο απλοϊκά παραδείγματα των όσων προτείνουμε είναι λ.χ. η απόδοση του ombudsman με γηγενείς όρους στις βαλτικές γλώσσες κατά το παράδειγμα της Ελληνικής, καθώς και η απόδοση του

12 12 γαλλικού όρου acquis με τον όρο κώδικας (αντί κεκτημένο) στα Ελληνικά κατά το παράδειγμα των βαλτικών γλωσσών (βλ. πρπν. 2.4). 5.2 Η Ελλάδα έχει συνάψει με τις βαλτικές χώρες σημαντικές διμερείς συμφωνίες 10. Θα μπορούσε έτσι να προταθεί και η σύναψη ειδικότερης συμφωνίας περί εναρμόνισης της ορολογίας μεταξύ Ελληνικής, Λιθουανικής και Λεττονικής, με στόχο την ευχερέστερη επικοινωνία (μετάφραση, διερμηνεία, αναζήτηση όρων κ.ά.) των τριών εν λόγω γλωσσών μεταξύ τους, δεδομένου ότι αποτελούν ίσως τις σημαντικότερες μαρτυρίες ενός ευρωπαϊκού παρελθόντος που μπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί για την σύσφιξη των δεσμών μεταξύ Ελλάδας, Λιθουανίας και Λεττονίας, αφού τέτοιοι δεσμοί μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην οριστική οικοδόμηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ταυτότητας που θα υποστηρίζεται κυρίως από πολιτισμικές επιλογές, όπως αυτές εκφράζονται (και) μέσα από την γλώσσα και την ορολογία. 6. Βιβλιογραφία [1] Βαλεοντής, Κ. «Ο Αναλογικός Κανόνας στην υπηρεσία της σύγχρονης Ελληνικής Ορολογίας», Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». Αθήνα, 30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 1997 (σσ ) [2] Duridanov, I. Thrakisch-dakische Studien, I. Teil: Die thrakisch und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen, Балканско езикознание (τ. XIII/2) [3] Grammenidis, S. «L équivalence en traduction: de la pratique traduisante à la définition d un concept» στο Öztürk Kasar, S. (επιμέλεια) Interdisciplinarité en traduction / Interdisciplinarity on Translation, τ. 1 (İsis: Istanbul 2006, σσ ) [4] Herbots, J.H. «La traduction juridique. Un point de vue belge», Le Cahiers de Droit (τ. 28, σσ ) [5] Krimpas, P. G. "European Law and the New Legal Terminology in Bulgarian", Πρακτικά επετειακού συνεδρίου με τίτλο Science, Education and Time as our Concern. Πανεπιστήμιο Paisii Hilendarski Φιλιππουπόλεως, Σμόλιαν, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2007, τ. 1 Language, Literature, Methods of Languge and Literature Teaching (σσ ) [6] Rondeau, G. Introduction à la terminologie (Deuxième édition) (Morin: Chicoutimi, Québec 1984, σ. 129) [7] Sacco, R. La traduzione giuridica, στο Scarpelli, U. / P. di Lucia (επιμέλεια) Il linguaggio del diritto (LED: Milano 1994, σ. 490) 10 Π.χ. με την Λιθουανία την Συμφωνία Συνεργασίας στον Τουριστικό τομέα στις 20/2/1997, την Συμφωνία Συνεργασίας στον αμυντικό τομέα στις 23/9/2003 κ.ά., με την δε Λεττονία την Συμφωνία Διεθνών Οδικών Μεταφορών επιβατών και Αγαθών του 1998 με τον Ν. 2591/ , την Συμφωνία Ναυτιλιακής Συνεργασίας στις 27-29/3/2002 κ.ά.

13 13 [8] Sager, J. C. A practical course in terminology processing (John Benjamins: Amsterdam 1990, σ. 80) [9] Voltmer, L. Experiences in Harmonising στο Chiocchetti, E. / L. Voltmer (επιμέλεια) Harmonizing Legal Terminology (Eurac research: Bolzano 2008, σ. 73) [10] Zinkevičius, Z. Rytų Lietuva praeityje ir dabar (Mokslo ir enciklopedijų leidykla, Vilnius 1993, σ. 9) Δρ Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Δικηγόρος Λέκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Ράμφου ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Ηλ-ταχ.:

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη 9 Ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη ζ Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Μεταφράζοντας το κρίκετ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Εισαγωγικά γ Κρίκετ: ένα ήρεμο ομαδικό άθλημα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

8 η Ενότητα. Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα

8 η Ενότητα. Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα 8 η Ενότητα Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα 1. Εισαγωγή Είχαμε πει στο μάθημα Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, ότι ο τομέας της Σημασιολογίας χωρίζεται στη λεξική και στη δομική σημασιολογία. Όσον αφορά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV)

Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑς ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗς, ΦΥΣΙΚΗς ΑΓΩΓΗς & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV) ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ mpolymer@pe.uth.gr Curriculum Vitae A curriculum vitae

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Εργασίας 1. Ενδεικτικές Απαντήσεις. Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια

Φυλλάδιο Εργασίας 1. Ενδεικτικές Απαντήσεις. Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια Φυλλάδιο Εργασίας 1 Ενδεικτικές Απαντήσεις Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια Κωνσταντίνος Κακαρίκος, Ευφροσύνη Κοντοκώστα k_kakarikos@hotmail.com efkodok@yahoo.gr Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 επί Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα επί σε μερίσματα Νέες που θα επικυρωθούν το 2014 Αυξήσεις συντελεστών Μετατροπή ξένου νομίσματος Αλλαγές στους κανόνες τιμολόγησης Σχέδιο ταμειακής λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 54 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 25 Φεβρουαρίου 2015 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/281

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι. Σαριδάκης, Ν. Τσαλκάνη, Ε. Λαμπή, Ε. Καραγιώργη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα.

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο τη μελέτη ορισμένων δεικτών (γλωσσολογικών χαρακτηριστικών με κανονική κοινωνική κατανομή) της σημερινής κυπριακής διαλέκτου, όπως χρησιμοποιούνται από μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 2 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I -

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχάριστο χρέος αποτελεί για μένα η μνεία των προσώπων που συνέβαλαν, τους τελευταίους εννέα μήνες, στην ολοκλήρωση αυτής της μελέτης. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία διοίκησης έργων. Project management terminology. Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Konstantinos Kirytopoulos ABSTRACT

Ορολογία διοίκησης έργων. Project management terminology. Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Konstantinos Kirytopoulos ABSTRACT Ορολογία διοίκησης έργων Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετικά με τη διοίκηση έργων είναι αρκετά εκτεταμένη, ωστόσο παρουσιάζεται μια σαφής σύγκλιση των απόψεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Ημερίδα στην Ελλάδα στις 1 Μερικές νέες; Ιδέες στην σημερινή κρίση Αγοράστε αμερικανικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κώστας Βαλεοντής Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος ΚΤΣ ΕΝ 206 (89/106) Παρόμοια κριτήρια συμμόρφωσης Τελείως διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT ΕΛΕΤΟ 8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Αγγλικά δίλεκτα του τύπου Noun Noun στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 2382-1:1993 της βασικής ορολογίας πληροφορικής και τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 2 η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία Βαρκελώνη Ισπανίας 26-27 Νοεμβρίου 2004 Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ Κώστας Βαλεοντής, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Young 12.1-12.7 Ζήσος Κεφ.8

ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Young 12.1-12.7 Ζήσος Κεφ.8 ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Young 1.1-1.7 Ζήσος Κεφ.8 ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΔΙΟ ΕΝΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΜΑΖΑΣ- ΓΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. Όταν έχετε κάνει λάθος, διορθώστε το. 5. Να αγαπάτε και να σέβεστε τα κείμενά σας

4. Όταν έχετε κάνει λάθος, διορθώστε το. 5. Να αγαπάτε και να σέβεστε τα κείμενά σας Ε.Κ.Π.Α. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας λ Μετάφραση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή Ιατρικά Κείμενα Χάρης Ε. Καζλαρής, PhD Κλινικός Εμβρυολόγος - Λέκτορας Εμβρυολογίας 29/12/2011 Χάρης Ε. Καζλαρής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γλωσσικό Λάθος Ορισμός και προβλήματα Ως γλωσσικό λάθος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ COMPOUNDS AND TERMINOLOGY ABSTRACT. Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αggeliki Fotopoulou

ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ COMPOUNDS AND TERMINOLOGY ABSTRACT. Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αggeliki Fotopoulou 1 ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ' αυτή την ανακοίνωση θα σκιαγραφήσουμε τα όρια μεταξύ πολυλεκτικών ονοματικών εκφράσεων (σύμπλοκα) όπως παιδική χαρά, φακοί επαφής,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη Σάββας Νικολαΐδης 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα