ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή"

Transcript

1 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΠΣΩΥΔΤΗ 1. κοπόρ ηος Νόμος Ο λφκνο γηα ηελ Δηαζπλνξηαθή Πηψρεπζε βαζίδεηαη ζηνλ Πξφηππν Νφκν ηεο Επηηξνπήο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ γηα ην Δηεζλέο Εκπνξηθφ Δίθαην (UNCITRAL). Ο ζθνπφο ηνπ λφκνπ είλαη λα εμνπιίζεη ην Ειιεληθφ δίθαην κε έλα ζχγρξνλν θαη ελαξκνληζκέλν πιαίζην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεπζέηεζε πεξηπηψζεσλ δηαζπλνξηαθήο πηψρεπζεο, φηαλ ν αθεξέγγπνο νθεηιέηεο έρεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα Κξάηε ή νξηζκέλνη απφ ηνπο πηζησηέο ηνπ νθεηιέηε δελ είλαη απφ ην θξάηνο φπνπ δηεμάγεηαη ε δηαδηθαζία πηψρεπζεο. Ο λφκνο αληαλαθιά πξαθηηθέο ζε δεηήκαηα δηαζπλνξηαθήο πηψρεπζεο νη νπνίεο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ζχγρξνλσλ απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ο λφκνο δελ απνπεηξάηαη κηα νπζηαζηηθή ελνπνίεζε ηνπ Ειιεληθνχ δηθαίνπ γηα ηελ πηψρεπζε. Πξνζθέξεη ιχζεηο νη νπνίεο βνεζνχλ κε αξθεηνχο απινχο αιιά ζεκαληηθνχο ηξφπνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο : (α) Σεο παξνρήο ζην πξφζσπν πνπ δηαρεηξίδεηαη κηα αιινδαπή δηαδηθαζία πηψρεπζεο («αιινδαπφο ζχλδηθνο»), πξφζβαζεο ζηα Ειιεληθά 1

2 δηθαζηήξηα ψζηε λα πξνζηαηεπζεί πξνζσξηλά ε πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε κέρξηο φηνπ ηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα απνθαζίζνπλ πνηνο ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ δηθαηνδνζηψλ ή άιιε έλλνκε πξνζηαζία εγγπάηαη ηελ θαιχηεξε δηεπζέηεζε ηεο πηψρεπζεο, (β) Σνπ θαζνξηζκνχ πφηε κηα αιινδαπή δηαδηθαζία πηψρεπζεο πξέπεη λα είλαη «αλαγλσξίζηκε» θαη πνηεο κπνξεί λα είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο αλαγλψξηζεο, (γ) Σεο δεκηνπξγίαο θαζεζηψηνο δηαθάλεηαο γηα ην δηθαίσκα αιινδαπψλ πηζησηψλ λα πξνβαίλνπλ ή ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζία πηψρεπζεο ζηελ Ειιάδα, (δ) Σεο παξνρήο δπλαηφηεηαο ζηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα λα ζπλεξγάδνληαη πην απνηειεζκαηηθά κε ηα αιινδαπά δηθαζηήξηα θαη ηνπο αιινδαπνχο ζπλδίθνπο πνπ εκπιέθνληαη ζε κηα ππφζεζε πηψρεπζεο, (ε) Σεο δπλαηφηεηαο ησλ Ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο δηαδηθαζίεο πηψρεπζεο ζηελ Ειιάδα λα δεηνχλ ζπλδξνκή ζην εμσηεξηθφ, (ζη) Σεο παξνρήο δηθαηνδνζίαο ζηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ηελ θαζηέξσζε θαλφλσλ ζπληνληζκνχ φηαλ κηα δηαδηθαζία πηψρεπζεο ζηελ Ειιάδα δηεμάγεηαη ζπγρξφλσο κε κηα αλάινγε δηαδηθαζία ζε έλα αιινδαπφ θξάηνο, (δ) Σεο θαζηέξσζεο θαλφλσλ γηα ηνλ ζπληνληζκφ πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη ζηελ Ειιάδα ππέξ δχν ή πεξηζζφηεξσλ δηαδηθαζηψλ πηψρεπζεο νη νπνίεο κπνξεί λα δηεμάγνληαη ζε αιινδαπά θξάηε ζρεηηθά κε ηνλ ίδην νθεηιέηε. 2

3 2. Ππακηική αναγκαιόηηηα ηος νόμος ζε ζσέζη με ηο ιζσύον ζηην Δλλάδα δίκαιο Η απμαλφκελε ζπρλφηεηα πεξηπηψζεσλ δηαζπλνξηαθήο πηψρεπζεο αληαλαθιά ηελ ζπλερηδφκελε παγθφζκηα εμάπισζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ. Ωζηφζν, ην Ειιεληθφ δίθαην έρεη ειιηπή εμνπιηζκφ γηα λα αληηκεησπίζεη πεξηπηψζεηο δηαζπλνξηαθήο θχζεο. Η ρψξα καο εηζήγαγε λέν πησρεπηηθφ θψδηθα κε ην λ. 3588/2007. Ελ φςεη ηεο ζχγρξνλεο επεμεξγαζίαο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ, ν πησρεπηηθφο θψδηθαο φπσο θαη ην πξντζρχζαλ πησρεπηηθφ δίθαην (Εκπ. Ν. άξζξα 525 επ) δελ πεξηέιαβε δηαηάμεηο γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο πησρεχζεηο νχηε πιαίζην ξπζκίζεσλ πνπ λα είλαη θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ησλ δηαζπλνξηαθψλ επελδχζεσλ. Απηφ ζπρλά θαηαιήγεη ζε αλεπαξθείο λνκηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο παξαθσιχνπλ ηε δηάζσζε ησλ νηθνλνκηθά πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, δελ νδεγνχλ ζε δίθαηε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πεξηπηψζεσλ δηαζπλνξηαθήο πηψρεπζεο, εκπνδίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αθεξέγγπνπ νθεηιέηε έλαληη δηαζθνξπηζκνχ θαη εκπνδίδνπλ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Επηπιένλ, ε απνπζία πξνβιεςηκφηεηαο ζηε δηαρείξηζε πεξηπηψζεσλ δηαζπλνξηαθήο πηψρεπζεο εκπνδίδεη ηε ξνή ηνπ θεθαιαίνπ θαη είλαη αξλεηηθφ θίλεηξν γηα δηαζπλνξηαθέο επελδχζεηο. Δφιηεο πξαθηηθέο απφ αθεξέγγπνπο νθεηιέηεο, ηδηαίηεξα κε ηε ζπγθάιπςε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ηε κεηαθνξά ηνπο ζε κηα αιινδαπή δηθαηνδνζία, είλαη έλα απμαλφκελν πξφβιεκα, φζνλ αθνξά θαη ηε ζπρλφηεηά ηνπ θαη ην κέγεζφο ηνπο. Ο ζχγρξνλνο, δηαζπλδεφκελνο θφζκνο θάλεη επθνιφηεξε ηελ επηλφεζε θαη δηεμαγσγή δφιησλ πξαθηηθψλ. Οη κεραληζκνί 3

4 δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο πνπ θαζηεξψλνληαη απφ ηνλ λφκν ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο δηεζλνχο δνιηφηεηαο. Δηάθνξεο ηερληθέο θαη ηδέεο ρξεζηκνπνηνχληαη ελφςεη απνπζίαο ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο : εθαξκνγή ηνπ δφγκαηνο αβξφηεηαο απφ ηα δηθαζηήξηα θνηλήο δηθαηνδνζίαο, πεξίαθή εθηειεζηήξηνπ ηχπνπ, εθαξκνγή αιινδαπψλ απνθάζεσλ πεξί πηψρεπζεο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε λνκνζεζία εθαξκνγήο αιινδαπψλ απνθάζεσλ θαη ηερληθέο φπσο αηηεηηθά έγγξαθα γηα απνζηνιή αηηεκάησλ δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο. Οη πξνζεγγίζεηο φκσο πνπ βαζίδνληαη θαζαξά ζην δφγκα αβξφηεηαο ή εθηειεζηφηεηαο δελ παξέρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ πξνβιεςηκφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο πνπ κπνξεί λα παξαζρεζεί απφ ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία φπσο εθείλε πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ λφκν γηα ηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία, γηα ηελ αλαγλψξηζε αιινδαπψλ δηαδηθαζηψλ πηψρεπζεο θαη ηελ πξφζβαζε γηα αιινδαπνχο ζπλδίθνπο ζηα δηθαζηήξηα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζε έλα δεδνκέλν λνκηθφ ζχζηεκα ε γεληθή λνκνζεζία γηα ακνηβαία αλαγλψξηζε απνθάζεσλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθηειεζηφηεηαο, κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ απνθάζεσλ ή γηα επηδίθαζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ ή ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζε δηκεξείο δηαθσλίεο, εμαηξψληαο έηζη ηηο απνθάζεηο πνπ εηζάγνπλ ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο πηψρεπζεο. Πεξαηηέξσ, ε αλαγλψξηζε αιινδαπψλ δηαδηθαζηψλ πηψρεπζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο δήηεκα αλαγλψξηζεο κηαο αιινδαπήο «απφθαζεο» γηα παξάδεηγκα, εάλ ε αιινδαπή απφθαζε θήξπμεο πηψρεπζεο ζεσξείηαη φηη είλαη απιά κηα δήισζε θαηάζηαζεο ηνπ νθεηιέηε ή δελ είλαη νξηζηηθή. 4

5 ηνλ βαζκφ πνπ ππάξρεη έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη ζπληνληζκνχ κεηαμχ δηθαζηεξίσλ θαη ζπλδίθσλ απφ ζρεηηθέο δηθαηνδνζίεο, είλαη πην πηζαλφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία λα δηαζθνξπηζηνχλ, δνιίσο λα απνθξπθηνχλ ή πηζαλφλ λα εθθαζαξηζηνχλ, ρσξίο αλαθνξά ζε άιιεο πην επσθειείο ιχζεηο. Ωο απνηέιεζκα, φρη κφλν κεηψλεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ πηζησηψλ λα ιάβνπλ ηελ πιεξσκή αιιά επίζεο κεηψλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα δηάζσζεο ησλ νηθνλνκηθά βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ θαη εξγαζηαθψλ ζέζεσλ. Αληίζεηα, νη κεραληζκνί ζηελ εζληθή λνκνζεζία γηα ζπληνληζκέλε δηαρείξηζε πεξηπηψζεσλ δηαζπλνξηαθήο πηψρεπζεο, θαζηζηνχλ πηζαλή ηελ πηνζέηεζε ιχζεσλ νη νπνίεο είλαη επαίζζεηεο θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ πηζησηψλ θαη ηνπ νθεηιέηε. Η παξνπζία απηψλ ησλ κεραληζκψλ ζην δίθαην ελφο Κξάηνπο σο εθ ηνχηνπ εθιακβάλεηαη σο επσθειήο γηα ηηο αιινδαπέο επελδχζεηο θαη ην εκπφξην ζε απηφ ην Κξάηνο. Ο λφκνο ιακβάλεη ππφςε ηα απνηειέζκαηα άιισλ δηεζλψλ πξνζπαζεηψλ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο χκβαζεο γηα Δηαδηθαζίεο Πηψρεπζεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ηελ Επξσπατθή χκβαζε γηα πγθεθξηκέλεο Δηεζλείο Πιεπξέο Πηψρεπζεο (1990), ηηο πλζήθεο Μνληεβίδεν γηα ην δηεζλέο εκπνξηθφ δίθαην (1889 θαη 1940), ηε χκβαζε πεξί Πηψρεπζεο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Nordic (1933) θαη ηε χκβαζε πεξί Ιδησηηθνχ Δηεζλνχο Δηθαίνπ (Κψδηθαο Bustamante,1928)πξνηάζεηο απφ κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο νη νπνίεο έρνπλ ιεθζεί ππφςε πεξηιακβάλνπλ ηνλ Δηεζλή Πξφηππν Νφκν γηα ηε πλεξγαζία επί Πησρεχζεσλ θαη ην Κνλθνξδάην πεξί Δηαζπλνξηαθήο Πηψρεπζεο, θαη ηα δπν αλεπηπγκέλα απφ ηελ Επηηξνπή J ηνπ Σνκέα Δηθαίνπ Επηρεηξήζεσλ ηνπ Δηεζλνχο Δηθεγνξηθνχ πιιφγνπ. 5

6 Με ην εχξνο ηνπ πεξηνξηζκέλν ζε δηθνλνκηθέο πιεπξέο πεξηπηψζεσλ δηαζπλνξηαθήο πηψρεπζεο, ν λφκνο πξννξίδεηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ηζρχνληνο ζηελ Ειιάδα δηθαίνπ ηεο πηψρεπζεο. Απηφ εθδειψλεηαη κε αξθεηνχο ηξφπνπο : (α) Η λέα λνκηθή νξνινγία, πνπ πξνζηίζεηαη ζην ππάξρνλ δίθαην απφ ηνλ λφκν, είλαη πεξηνξηζκέλε. Νένη λνκηθνί φξνη είλαη εθείλνη πνπ αλαθέξνληαη ζην δηαζπλνξηαθφ πιαίζην, φπσο «αιινδαπή δηαδηθαζία» θαη «αιινδαπφο ζχλδηθνο». Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ λφκν δελ ζπγθξνχνληαη κε ηελ νξνινγία ζην Ειιεληθφ δίθαην, (β) Ο λφκνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επζπγξάκκηζεο ηεο έλλνκεο πξνζηαζίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαγλψξηζε κηαο αιινδαπήο δηαδηθαζίαο κε ηελ αλαγλψξηζε πνπ απνδίδεηαη ζε ζπγθξίζηκε δηαδηθαζία ζην εζληθφ δίθαην, (γ) Η αλαγλψξηζε αιινδαπψλ δηαδηθαζηψλ δελ εκπνδίδεη ηνπο εκεδαπνχο πηζησηέο απφ ηελ εηζαγσγή ή δηαηήξεζε ζπιινγηθψλ δηαδηθαζηψλ πηψρεπζεο ζηελ Ειιάδα (άξζξν 28), (δ) Η ιήμε κέηξσλ πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ζηε δηάζεζε ηνπ ζηνλ αιινδαπνχ ζπλδίθνπ ηειεί ππφ ηνλ φξν πξνζηαζίαο ησλ εκεδαπψλ πηζησηψλ θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νθεηιέηε, έλαληη παξάλνκεο δηαθηλδχλεπζεο. Η ιήςε ηέηνησλ κέηξσλ ηειεί επίζεο ππφ ηνλ φξν ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ Ειιεληθνχ δηθαίνπ θαη ηηο ηζρχνπζεο πξνυπνζέζεηο γλσζηνπνηήζεσλ (άξζξν 22 θαη άξζξν 19 παξ.2), (ε) Ο λφκνο δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα απνθιεηζκνχ ή πεξηνξηζκνχ νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο ππέξ ηεο αιινδαπήο δηαδηθαζίαο, 6

7 πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαγλψξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο βάζεη πξνηεξαηφηεηαο ησλ επηθπιάμεσλ πεξί δεκφζηαο ηάμεο, παξφιν πνπ αλακέλεηαη ε εμαίξεζε ιφγσ δεκφζηαο ηάμεο λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπάληα (άξζξν 6), (ζη) Ο λφκνο έρεη ηελ επέιηθηε κνξθή ηεο ππνδεηγκαηηθήο λνκνζεζίαο ε νπνία ιακβάλεη ππφςε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε εζληθνχο λφκνπο γηα ηελ πηψρεπζε θαη ηηο δηαθνξνπνηνχκελεο ηάζεηο Κξαηψλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη ζπληνληζηνχλ ζε δεηήκαηα πηψρεπζεο (άξζξα 25-27). Η επειημία πξνζαξκνγήο ηνπ λφκνπ ζην λνκηθφ ζχζηεκα ηεο Χψξαο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε δένπζα πξνζνρή γηα ηελ αλάγθε νκνηνκνξθίαο ζηελ εξκελεία ηεο θαη γηα ηα νθέιε ηεο Χψξαο απφ ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ γεληθά απνδεθηψλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ ζε δεηήκαηα πηψρεπζεο. Έηζη πεξηνξίδνληαη νη παξεθθιίζεηο απφ ην νκνηφκνξθν θείκελν ζην ειάρηζην. Έλα πιενλέθηεκα ηεο νκνηνκνξθίαο είλαη φηη ζα θαηαζηήζεη επθνιφηεξν γηα ηελ Χψξα καο λα επηηχρεη ζπλεξγαζία κε άιια Κξάηε ζε δεηήκαηα πηψρεπζεο. 3. Πεδίο εθαπμογήρ ηος νόμος Ο λφκνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνιιέο θαηαζηάζεηο δηαζπλνξηαθήο πηψρεπζεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο: (α) Αηηήκαηνο πξνο ην εζσηεξηθφ γηα ηελ αλαγλψξηζε αιινδαπήο δηαδηθαζίαο, (β) Αηηήκαηνο πξνο ην εμσηεξηθφ απφ Ειιεληθφ δηθαζηήξην ή ζχλδηθν γηα αλαγλψξηζε δηαδηθαζηψλ πηψρεπζεο πνπ άξρηζε ζχκθσλα κε ην Ειιεληθφ δίθαην, 7

8 (γ) πληνληζκνχ ζπληξερνπζψλ δηαδηθαζηψλ ζε δχν ή πεξηζζφηεξα Κξάηε, θαη (δ) πκκεηνρήο αιινδαπψλ πηζησηψλ ζε δηαδηθαζίεο πηψρεπζεο πνπ δηεμάγνληαη ζηελ Ειιάδα (άξζξν 1). Γηα λα εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, κηα αιινδαπή δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη λα έρεη: (α) (β) (γ) Θεκειίσζε ζε λφκν γηα ηελ πηψρεπζε ηνπ θξάηνπο πξνέιεπζεο, πκκεηνρή πηζησηψλ ζπιινγηθά, Έιεγρν ή επνπηεία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνζέζεσλ ηνπ νθεηιέηε απφ έλα δηθαζηήξην ή άιιν επίζεκν θνξέα, θαη (δ) Εθθαζάξηζε ή αλαδηνξγάλσζε ηνπ νθεηιέηε σο ζθνπφ ηεο δηαδηθαζίαο (άξζξν 2, εδάθην (α)). ην πιαίζην απηψλ ησλ παξακέηξσλ, κηα πνηθηιία ζπιινγηθψλ δηαδηθαζηψλ έρνπλ πηζαλφηεηεο αλαγλψξηζεο, είηε αλαγθαζηηθέο είηε εθνχζηεο, είηε εηαηξηθέο είηε αηνκηθέο, είηε εθθαζάξηζεο είηε αλαδηνξγάλσζεο. ε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνληαη εθείλεο ζηηο νπνίεο ν νθεηιέηεο ηεξεί θάπνην κέηξν ειέγρνπ ζηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία αλ θαη ππφ δηθαζηηθή επνπηεία (π.ρ. αλαζηνιή πιεξσκψλ). Μηα πεξηεθηηθή πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο φζνλ αθνξά ηα πηζαλά είδε νθεηιεηψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ λφκν. Ωζηφζν, ν λφκνο αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλφηεηα εμαίξεζεο απφ ην εχξνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, φπσο είλαη ηξάπεδεο ή αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ ξπζκίδνληαη εηδηθά ζε ζρέζε κε ηελ πηψρεπζε, απφ ηνπο λφκνπο ηνπ ζεζπίδνληνο Κξάηνπο (άξζξν 1, παξάγξαθνο 2). 8

9 4. Αίηηζη ζςνδπομήρ από Δλληνικά δικαζηήπια ππορ απσέρ ηος εξωηεπικού Πέξαλ ηεο εμνπζίαο ησλ Ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ πξνο εμέηαζε αηηεκάησλ αλαγλψξηζεο δηαδηθαζηψλ άιισλ ρσξψλ, ν λφκνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα λα δεηήζνπλ ζπλδξνκή ζην εμσηεξηθφ ζε ζρέζε κε δηαδηθαζίαο πνπ δηεμάγεηαη ζηελ Ειιάδα (άξζξν 25). Η δπλαηφηεηα απηή ησλ Ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ λα δεηήζνπλ ζπλεξγαζία ζην εμσηεξηθφ, βνεζάεη ζηελ πιήξσζε ελφο θελνχ ηεο Ειιεληθήο λνκνζεζίαο. Χσξίο απηή ηε λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα ζα ακθέβαιαλ σο πξνο ην εάλ ζα είραλ ηελ επρέξεηα απηή, θάηη ην νπνίν ζα δεκηνπξγνχζε πηζαλά εκπφδηα ζε κηα ζπληνληζκέλε δηεζλή αληαπφθξηζε ζε πεξίπησζε δηαζπλνξηαθήο πηψρεπζεο. Ο λφκνο επίζεο θαιχπηεη έλα θελφ ζηελ Ειιεληθή λνκνζεζία σο πξνο ηηο «ζην εμσηεξηθφ» εμνπζίεο πξνζψπσλ πνπ νξίδνληαη γηα ηε δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ πηψρεπζεο ζχκθσλα κε ην Ειιεληθφ δίθαην. Σν άξζξν 5 εμνπζηνδνηεί ηα πξφζσπα απηά λα επηδηψμνπλ ηελ αλαγλψξηζε θαη ζπλδξνκή γηα απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, απφ ηα αιινδαπά δηθαζηήξηα. 5. Ππόζβαζη αλλοδαπών ζςνδίκων ζε Δλληνικά δικαζηήπια Έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο ηνπ λφκνπ είλαη λα παξέρεη γξήγνξε θαη απεπζείαο πξφζβαζε γηα αιινδαπνχο ζπλδίθνπο ζηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα. Ο λφκνο απνθεχγεη λα ζηεξηρζεί ζε πεξίπινθεο θαη ρξνλνβφξεο αηηήζεηο ή άιιεο κνξθέο δηπισκαηηθήο ή πξνμεληθήο επηθνηλσλίαο πνπ κπνξεί δηαθνξεηηθά λα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Απηφ δηεπθνιχλεη κηα 9

10 ζπληνληζκέλε, ζπλεξγαζία γηα ηε δηαζπλνξηαθή πηψρεπζε θαη θαζηζηά δπλαηή ηελ γξήγνξε ελέξγεηα. Επηπξφζζεηα ζηελ θαζηέξσζε ηεο αξρήο απεπζείαο πξφζβαζεο ζε δηθαζηήξηα γηα ηνλ αιινδαπφ ζχλδηθν, ν λφκνο : (α) Οξίδεη απινπνηεκέλεο πξνυπνζέζεηο απνδείμεσλ γηα ηελ επηδίσμε αλαγλψξηζεο θαη ιήςεο κέηξσλ πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο γηα αιινδαπέο δηαδηθαζίεο, ζχζηεκα ην νπνίν απνθεχγεη ηηο ρξνλνβφξεο πξνδηαγξαθέο «επηθχξσζεο» πνπ εκπιέθνπλ ζπκβνιαηνγξαθηθέο ή πξνμεληθέο δηαδηθαζίεο (άξζξν 15), (β) Πξνβιέπεη φηη ν αιινδαπφο ζχλδηθνο έρεη δηθνλνκηθφ δηθαίσκα γηα ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο πηψρεπζεο ζηελ Ειιάδα (ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζεζπίδεη ην Ειιεληθφ δίθαην) θαη φηη ν αιινδαπφο ζχλδηθνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθαζία πηψρεπζεο ζηελ Ειιάδα (άξζξα 11 θαη 12), (γ) Επηβεβαηψλεη, ππφ ηνλ φξν άιισλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ Ειιεληθνχ δηθαίνπ, πξφζβαζε ησλ αιινδαπψλ πηζησηψλ ζηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα γηα ηνλ ζθνπφ έλαξμεο ζηελ Ειιάδα κηαο δηαδηθαζίαο πηψρεπζεο ή ζπκκεηνρήο ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία (άξζξν 13), (δ) Δίλεη ζηνλ αιινδαπφ ζχλδηθν ην δηθαίσκα λα παξεκβαίλεη ζε αηνκηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηνλ νθεηιέηε ζηελ Ειιάδα πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηειεπηαίν ή ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία (άξζξν 24), θαη (ε) πξνβιέπεη φηη ην απιφ γεγνλφο κηαο αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε ζηελ Ειιάδα δελ ζεκαίλεη φηη ηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα έρνπλ δηθαηνδνζία γηα φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνζέζεηο ηνπ νθεηιέηε (άξζξν 10). 10

11 6. Αναγνώπιζη αλλοδαπών διαδικαζιών 6.1. Απόθαζη αναγνώπιζηρ Ο λφκνο θαζηεξψλεη θξηηήξηα γηα ην εάλ κηα αιινδαπή δηαδηθαζία πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί (άξζξα 15-17) θαη πξνβιέπεη φηη, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα παξάζρεη πξνζσξηλή πξνζηαζία, εθθξεκνχζεο κηαο απφθαζεο πεξί αλαγλψξηζεο (άξζξν 19). Η απφθαζε θαηά ηελ αιινδαπή δηαδηθαζία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ λνκηθή βάζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αιινδαπή δηαδηθαζία πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη σο «θχξηα» ή «κε θχξηα» αιινδαπή δηαδηθαζία πηψρεπζεο. Σα δηθνλνκηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ γλσζηνπνίεζε γηα ηελ θαηάζεζε κηαο αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε ή γηα ηελ απφθαζε ηεο αλαγλψξηζεο δελ αληηκεησπίδνληαη ζηνλ λφκν, ζπλερίδνπλ λα δηέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Ειιεληθνχ δηθαίνπ. Μηα αιινδαπή δηαδηθαζία ζεσξείηαη φηη είλαη ε «θχξηα» δηαδηθαζία εάλ έρεη αξρίζεη ζην Κξάηνο φπνπ «ν νθεηιέηεο έρεη ην θέληξν ησλ θχξησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ». Απηφ αληηζηνηρεί ζηελ δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα Δηαδηθαζίεο Πηψρεπζεο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αλαδπφκελε ελαξκφληζε φζνλ αθνξά ηελ έλλνηα κηαο «θχξηαο» δηαδηθαζίαο. Ο θαζνξηζκφο φηη κηα αιινδαπή δηαδηθαζία είλαη «θχξηα» δηαδηθαζία κπνξεί λα επεξεάζεη ηε θχζε ηεο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ αιινδαπφ ζχλδηθν ςνέπειερ αναγνώπιζηρ Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη θαηά ηελ αλαγλψξηζε κηαο αιινδαπήο θχξηαο δηαδηθαζίαο, πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαζηνιή ησλ 11

12 αηνκηθψλ δηψμεσλ ησλ πηζησηψλ ελαληίνλ ηνπ νθεηιέηε ή αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ζρεηηθά κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε θαη αλαζηνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ νθεηιέηε λα κεηαβηβάζεη ή επηβαξχλεη ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία (άξζξν 20, παξάγξαθνο 1). Απηή ε πξνζηαζία είλαη «ππνρξεσηηθή» (ή «απηνδίθαηε) κε ηελ έλλνηα φηη πξνθχπηεη απηφκαηα απφ ηελ αλαγλψξηζε κηαο αιινδαπήο θχξηαο δηαδηθαζίαο ή, εθφζνλ απαηηείηαη δηθαζηηθή δηάηαμε γηα ηελ αλαζηνιή, ην δηθαζηήξην δεζκεχεηαη λα εθδψζεη ηελ πξνζήθνπζα δηάηαμε. Η αλαζηνιή ελεξγεηψλ ή δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο είλαη απαξαίηεηε γηα λα παξάζρεη άκεζα ρξφλν, κέρξη λα ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αλαγλψξηζε ή ηελ εθθαζάξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε. Η αλαζηνιή ησλ κεηαβηβάζεσλ είλαη απαξαίηεηε επεηδή ζε έλα ζχγρξνλν, παγθνζκηνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη πηζαλφ πνιπεζληθνί νθεηιέηεο λα θηλνχλ γξήγνξα ρξήκαηα θαη πεξηνπζία δηαζπλνξηαθά. Η ππνρξεσηηθή αλαζηνιή ησλ θαηαδηψμεσλ, σο ζπλέπεηα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αιινδαπήο θχξηαο δηαδηθαζίαο παξέρεη έλα γξήγνξν «πάγσκα», απαξαίηεην γηα λα εκπνδίζεη ηπρφλ δφιηεο ελέξγεηεο θαη λα πξνζηαηεχζεη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ κέρξη ην δηθαζηήξην λα ελεκεξψζεη φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη λα εθηηκήζεη ηελ θαηάζηαζε. Εμαηξέζεηο θαη πεξηνξηζκνί ζην εχξνο ηεο πξνζηαζίαο (π.ρ. εμαηξέζεηο γηα αζθαιηζκέλεο απαηηήζεηο, πιεξσκέο απφ ηνλ νθεηιέηε πνπ έγηλαλ θαηά ηε ζπλήζε πνξεία εξγαζηψλ, ζπκςεθηζκνί, εθηέιεζε πξαγκαηνπαγψλ δηθαησκάησλ) θαη ε πηζαλφηεηα ηξνπνπνίεζεο ή παχζεο ηεο πξνζηαζίαο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ζπγθξίζηκεο απνθάζεηο δηαδηθαζηψλ πηψρεπζεο ζχκθσλα κε ην Ειιεληθφ δίθαην (άξζξν 20, παξάγξαθνο 2). 12

13 Πέξαλ απφ ηελ ππνρξεσηηθή πξνζηαζία, ν λφκνο παξέρεη ζην δηθαζηήξην ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα αλαγλσξίζεη κηα αιινδαπή δηαδηθαζία, είηε είλαη «θχξηα» δηαδηθαζία είηε φρη (άξζξν 21). Απηή ε δηαθξηηηθή επρέξεηα αλαγλψξηζεο ζπλίζηαηαη, γηα παξάδεηγκα, ζε αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηψλ ή αλαζηνιή ηνπ δηθαηψκαηνο επηβάξπλζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ζηνλ βαζκφ πνπ απηή ε αλαζηνιή δελ έρεη ηζρχζεη απηφκαηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 20), δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, νξηζκφ ελφο πξνζψπνπ γηα λα δηαρεηξίδεηαη φια ή ηκήκα ησλ πεξηνπζηαθψλ απηψλ ζηνηρείσλ θαη θάζε άιιε πξνζηαζία ε νπνία κπνξεί λα παξέρεηαη ζχκθσλα κε ην Ειιεληθφ δίθαην. Επείγνπζα αλαγθαία πξνζηαζία κπνξεί λα παξαζρεζεί ήδε κε ηελ θαηάζεζε αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε (άξζξν 21). 7. Πποζηαζία πιζηωηών και άλλων ενδιαθεπομένων πποζώπων Ο λφκνο πεξηέρεη κηα ζεηξά απφ δηαηάμεηο γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ πηζησηψλ (ζπγθεθξηκέλα ησλ εκεδαπψλ πηζησηψλ), ηνπ νθεηιέηε θαη άιισλ επεξεαδφκελσλ πξνζψπσλ. πγθεθξηκέλα ε πξνζσξηλή πξνζηαζία θαηά ηελ θαηάζεζε αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε κηαο αιινδαπήο δηαδηθαζίαο ή θαηά ηελ αλαγλψξηζε ππφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ. Ρεηά πξνβιέπεηαη φηη θαηά ηελ παξνρή κηαο ηέηνηαο πξνζηαζίαο ην δηθαζηήξην πξέπεη λα έρεη πεηζηεί φηη ηα ζπκθέξνληα ησλ πηζησηψλ θαη άιισλ πξνζψπσλ πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νθεηιέηε, πξνζηαηεχνληαη επαξθψο (άξζξν 22, παξάγξαθνο 1). Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα ζέζεη ηελ πξνζηαζία, ηελ νπνία παξέρεη, ππφ φξνπο ηνπο νπνίνπο ζεσξεί απαξαίηεηνπο, ή λα ηξνπνπνηήζεη ή λα παχζεη ηελ πξνζηαζία πνπ 13

14 παξαζρέζεθε εάλ δεηεζεί απφ πξφζσπν πνπ επεξεάδεηαη απφ απηή (άξζξν 22, παξάγξαθνη 2 θαη 3). Επηπξφζζεηα ζηηο δηαηάμεηο απηέο ν λφκνο κε έλαλ γεληθφ ηξφπν, πξνβιέπεη φηη ην δηθαζηήξην κπνξεί λα αξλεζεί λα πξνβεί ζε ελέξγεηα ε νπνία δηέπεηαη απφ ηνλ λφκν εάλ ε ελέξγεηα είλαη εκθαλψο αληίζεηε κε ηελ Ειιεληθή δεκφζηα ηάμε (άξζξν 6). Σα δεηήκαηα γλσζηνπνίεζεο ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ελψ ζρεηίδνληαη ζηελά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, γεληθά δελ ξπζκίδνληαη ζηνλ λφκν. Έηζη απηά ηα δεηήκαηα δηέπνληαη απφ ηνπο Ειιεληθνχο δηθνλνκηθνχο θαλφλεο, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα έρνπλ ραξαθηήξα δεκφζηαο ηάμεο. Γηα παξάδεηγκα, ην Ειιεληθφ δίθαην ζα θαζνξίδεη εάλ πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ νθεηιέηε ή άιιν πξφζσπν αίηεζε γηα αλαγλψξηζε αιινδαπήο δηαδηθαζίαο θαη πνηα ζα είλαη ε πξνζεζκία γηα ηελ επίδνζε ηεο γλσζηνπνίεζεο. 8. Γιαζςνοπιακή ζςνεπγαζία Η ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ δηθαζηψλ απφ δηαθνξεηηθέο δηθαηνδνζίεο, ζε πεξίπησζε δηαζπλνξηαθήο πηψρεπζεο, δπζρεξαίλεη απφ ηελ έιιεηςε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ή απφ ηελ αβεβαηφηεηα εάλ έρεη αξκνδηφηεηα ζρεηηθή δηθαζηηθή αξρή γηα ηελ επηδίσμε ζπλεξγαζίαο κε ηα αιινδαπά δηθαζηήξηα. Η εκπεηξία έρεη δείμεη φηη, αλεμάξηεηα απφ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηελ νπνία ηα δηθαζηήξηα κπνξνχλ παξαδνζηαθά λα απνιακβάλνπλ ζε έλα θξάηνο, ε ζέζπηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ είλαη ρξήζηκε γηα ηελ επίηεπμε δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζε δηαζπλνξηαθέο πεξηπηψζεηο. Αλάινγα, ν λφκνο θαιχπηεη ην θελφ πνπ ππάξρεη ζην Ειιεληθφ δίθαην 14

15 παξέρνληαο ξεηή εμνπζία ζηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα λα επεθηείλνπλ ηε ζπλεξγαζία ζηνπο ηνκείο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ λφκν (άξζξα 25-27). Γηα παξφκνηνπο ιφγνπο, πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ελφο Ειιεληθνχ δηθαζηεξίνπ θαη ελφο αιινδαπνχ ζπλδίθνπ θαη κεηαμχ ελφο εκεδαπνχ ζπλδίθνπ θαη ελφο αιινδαπνχ δηθαζηεξίνπ (άξζξν 26). Ο λφκνο απαξηζκεί πηζαλέο κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη αθήλεη ζηνλ Έιιελα λνκνζέηε ηελ επρέξεηα λα θαηαγξάςεη θαη άιιεο (άξζξν 27). Είλαη ζθφπηκν ν θαηάινγνο, πνπ ζεζπίδεηαη λα είλαη ελδεηθηηθφο κάιινλ παξά εμαληιεηηθφο, έηζη ψζηε λα κελ εκπνδίδεη ηα δηθαζηήξηα λα δίλνπλ ιχζεηο ad hoc ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. 9. ςνηονιζμόρ ζςνηπεσοςζών διαδικαζιών 9.1. Γικαιοδοζία ειζαγωγήρ ηοπικήρ διαδικαζίαρ Ο λφκνο δελ επηβάιιεη πεξηνξηζκφ ζηελ δηθαηνδνζία ησλ Ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ λα αξρίζνπλ ή ζπλερίζνπλ δηαδηθαζίεο πηψρεπζεο ζηελ Ειιάδα. χκθσλα κε ην άξζξν 28, αθφκε θαη κεηά ηελ αλαγλψξηζε κηαο αιινδαπήο «θχξηαο» δηαδηθαζίαο, ηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα κπνξνχλ λα αξρίζνπλ κηα δηαδηθαζία πηψρεπζεο ζηελ Ειιάδα, εάλ ν νθεηιέηεο έρεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ Ειιάδα. Εάλ ν Έιιελαο λνκνζέηεο επηζπκνχζε λα πεξηνξίζεη ηε δηθαηνδνζία ηνπ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν νθεηιέηεο φρη κφλν έρεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αιιά θαη εγθαηάζηαζε ζηελ Ειιάδα, ε πηνζέηεζε ελφο ηέηνηνπ πεξηνξηζκνχ δελ ζα ήηαλ δπλαηή. 15

16 Επηπξφζζεηα, ν λφκνο ζεσξεί φηη ε αλαγλσξηζκέλε θχξηα αιινδαπή δηαδηθαζία ζπληζηά απφδεημε φηη ν νθεηιέηεο είλαη αθεξέγγπνο, γηα ηνπο ζθνπνχο έλαξμεο εκεδαπήο δηαδηθαζίαο (άξζξν 31). Η απνκάθξπλζε ηεο αλάγθεο γηα επαλαιακβαλφκελε απφδεημε νηθνλνκηθήο αδπλακίαο κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα θαζπζηεξεί ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη απφθξπςεο ή κεηαθνξάο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ςνηονιζμόρ πποζηαζίαρ όηαν οι διαδικαζίερ διεξάγονηαι ηαςηόσπονα Ο λφκνο αζρνιείηαη κε ηνλ ζπληνληζκφ κεηαμχ κηαο εκεδαπήο δηαδηθαζίαο θαη κηαο αιινδαπήο δηαδηθαζίαο ζρεηηθά κε ηνλ ίδην νθεηιέηε (άξζξν 29) θαη δηεπθνιχλεη ηνλ ζπληνληζκφ κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ αιινδαπψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην νθεηιέηε (άξζξν 30). Ο ζηφρνο ησλ δηαηάμεσλ είλαη λα ελζαξξπλζνχλ ζπληνληζκέλεο απνθάζεηο πνπ ζα επηηχγραλαλ θαιχηεξα ην ζθνπφ θαη ησλ δχν δηαδηθαζηψλ (π.ρ. κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε ή ηεο πιένλ επσθεινχο αλαδηνξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο). Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθφο ζπληνληζκφο θαη πξνζαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην δηθαζηήξην λα ζπλεξγαζηεί ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ κε ηα αιινδαπά δηθαζηήξηα θαη ηνπο αιινδαπνχο ζπλδίθνπο (άξζξα 25 θαη 30). Όηαλ ε εκεδαπή δηαδηθαζία πηψρεπζεο είλαη ήδε ζε εμέιημε θαηά ηνλ ρξφλν πνπ δεηείηαη ε αλαγλψξηζε κηαο αιινδαπήο δηαδηθαζίαο, ν λφκνο απαηηεί θάζε έλλνκε πξνζηαζία πξνο φθεινο ηεο αιινδαπήο δηαδηθαζίαο λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ εκεδαπή δηαδηθαζία. Πεξαηηέξσ, ε δηεμαγσγή ήδε 16

17 δηαδηθαζίαο θαηά ηνλ ρξφλν πνπ αλαγλσξίδεηαη ε αιινδαπή θχξηα δηαδηθαζία, εκπνδίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 20. Όηαλ δελ ππάξρεη εκεδαπή δηαδηθαζία ζε εθθξεκφηεηα, ην άξζξν 20 επηβάιιεη ηελ αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ ή δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ελαληίνλ ηνπ νθεηιέηε θαη ηελ αλαζηνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ νθεηιέηε λα κεηαβηβάζεη ή επηβαξχλεη ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία. αλ ε εκεδαπή δηαδηθαζία αξρίζεη κεηά ηελ αλαγλψξηζε ή ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε κηαο αιινδαπήο δηαδηθαζίαο, ε έλλνκε πξνζηαζία ε νπνία έρεη παξαζρεζεί πξνο φθεινο ηεο αιινδαπήο δηαδηθαζίαο, πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί θαη ηξνπνπνηεζεί ή ιήμεη εάλ δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ εκεδαπή δηαδηθαζία. Εάλ ε αιινδαπή δηαδηθαζία είλαη θχξηα δηαδηθαζία, ε αλαζηνιή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 20, πξέπεη επίζεο λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ιήμεη εάλ δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ ηνπηθή δηαδηθαζία. Όηαλ ην δηθαζηήξην αληηκεησπίδεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα αιινδαπέο δηαδηθαζίεο ην άξζξν 30 πξνβιέπεη ηελ παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ αιινδαπψλ δηαδηθαζηψλ. Εάλ κηα απφ ηηο αιινδαπέο δηαδηθαζίεο είλαη θχξηα δηαδηθαζία, νπνηαδήπνηε έλλνκε πξνζηαζία πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ θχξηα απηή δηαδηθαζία. Άιινο θαλφλαο πνπ πξννξίδεηαη λα βειηηψζεη ηνλ ζπληνληζκφ ζπληξερνπζψλ δηαδηθαζηψλ είλαη θαη εθείλνο γηα ην πνζνζηφ πιεξσκήο ησλ πηζησηψλ (άξζξν 32). Πξνβιέπεη φηη έλαο πηζησηήο, αλαγγέιινληαο απαηηήζεηο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα δηαδηθαζίεο, δελ κπνξεί λα ιάβεη πεξηζζφηεξα απφ ηελ αλαινγία πιεξσκήο πνπ ιακβάλνπλ άιινη πηζησηέο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. 17

18 10. Ολοκλήπωζη ηος ζςζηήμαηορ ηηρ πηώσεςζηρ. Μεηά ην λέν Πησρεπηηθφ Κψδηθα (λ. 3588/2007) θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνηλνηηθψλ πησρεχζεσλ κε ηνλ Καλνληζκφ 1346/2000/ΕΚ, κε ηελ πηνζέηεζε θαη πξνζαξκνγή ζηνλ Πξφηππν Νφκν γηα ηηο Δηαζπλνξηαθέο Πησρεχζεηο νινθιεξψλεηαη ην ζχζηεκα ηεο πηψρεπζεο, κε βάζε ηηο λέεο ηάζεηο ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ δηεζλψο θαη ηελ νκνηνκνξθία ησλ ξπζκίζεσλ γηα ζέκαηα δηαζπλνξηαθψλ πησρεχζεσλ. λνκνζρεδίνπ. Με ην αθξνηειεχηην άξζξν, θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ 18

19 Αζήλα 2010 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Λ. ΚΑΣΔΛΗ Α. ΛΟΒΔΡΓΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Υ. ΚΑΣΑΝΙΓΗ 19

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ςποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Κηποςπό Αναγνώζηη από ηον ζποςδαζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 2.2. Απινύζηεπζε θαη λνκνζεηηθόο ζπληνληζκόο ζην θαζεζηώο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Η αρτή ηης ίζης μεηατείριζης ανδρών και γσναικών καηά ηην πρόζβαζη ζηην απαζτόληζη και ηην επαγγελμαηική εκπαίδεσζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σ.Δ.Η. ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΝΗΚΟΛΟΤΕΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ - ΣΑΒΑΛΑ ΑΡΖ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4277

ΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4277 Μεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηε ζπλέρεηα απηνύ. Δηζαγσγή Απηφ ην έγγξαθν παξνπζηάδεη κία πιήξε πεξίιεςε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ λνκνζεηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζα αλαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα ηος Γιώπγος Γεπαπεηπίηη* Ειζαγυγή ηηο 8 Ηνπιίνπ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΑΠΌ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ CONSUMER PROTECTION FROM BANKS ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΑΜΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 2 Διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ με δθμοςιονομικό ενδιαφζρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίθςθ για τθν ϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν οικονομία και τθν μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ

Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ του Γιώργου Σ.Π. Κατρούγκαλου*, Οη αιινδαπνί πνπ δαλείδνπλ ρξήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδωρου Γ. Σιδηροπουλου, Δικηγόρου, LLM Επιζηημονική Επεηηρίδα Δ.Σ.Θ. 18 (1997)

Θεοδωρου Γ. Σιδηροπουλου, Δικηγόρου, LLM Επιζηημονική Επεηηρίδα Δ.Σ.Θ. 18 (1997) Η ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΘΑΛΑΙΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΚΑΙ ΑΜΔΛΟΤ ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΔ ΣΗ ΥΑΓΗ ΒΙΜΠΤ ΟΠΩ ΑΤΣΟΙ ΔΡΜΗΝΔΤΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΚΑΣΗΡΙΑ Θεοδωρου Γ. Σιδηροπουλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 1 ΕΛΛΑΔΑ Μλεκόλην πλελλόεζεο γηα ηηο πγθεθξηκέλεο Πξνϋπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ηξίηε επηθαηξνπνίεζε) 11 Φεβξνπαξίνπ 2011 Οη ηξηκεληαίεο εθηακηεχζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Σν Ννκνζεηηθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο ηωλ Σνπξηζηηθώλ Γξαθείωλ ζηελ Διιάδα». Δπηβιέπωλ: Γξ. Γεκήηξεο

Διαβάστε περισσότερα