ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή"

Transcript

1 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΠΣΩΥΔΤΗ 1. κοπόρ ηος Νόμος Ο λφκνο γηα ηελ Δηαζπλνξηαθή Πηψρεπζε βαζίδεηαη ζηνλ Πξφηππν Νφκν ηεο Επηηξνπήο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ γηα ην Δηεζλέο Εκπνξηθφ Δίθαην (UNCITRAL). Ο ζθνπφο ηνπ λφκνπ είλαη λα εμνπιίζεη ην Ειιεληθφ δίθαην κε έλα ζχγρξνλν θαη ελαξκνληζκέλν πιαίζην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεπζέηεζε πεξηπηψζεσλ δηαζπλνξηαθήο πηψρεπζεο, φηαλ ν αθεξέγγπνο νθεηιέηεο έρεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα Κξάηε ή νξηζκέλνη απφ ηνπο πηζησηέο ηνπ νθεηιέηε δελ είλαη απφ ην θξάηνο φπνπ δηεμάγεηαη ε δηαδηθαζία πηψρεπζεο. Ο λφκνο αληαλαθιά πξαθηηθέο ζε δεηήκαηα δηαζπλνξηαθήο πηψρεπζεο νη νπνίεο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ζχγρξνλσλ απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ο λφκνο δελ απνπεηξάηαη κηα νπζηαζηηθή ελνπνίεζε ηνπ Ειιεληθνχ δηθαίνπ γηα ηελ πηψρεπζε. Πξνζθέξεη ιχζεηο νη νπνίεο βνεζνχλ κε αξθεηνχο απινχο αιιά ζεκαληηθνχο ηξφπνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο : (α) Σεο παξνρήο ζην πξφζσπν πνπ δηαρεηξίδεηαη κηα αιινδαπή δηαδηθαζία πηψρεπζεο («αιινδαπφο ζχλδηθνο»), πξφζβαζεο ζηα Ειιεληθά 1

2 δηθαζηήξηα ψζηε λα πξνζηαηεπζεί πξνζσξηλά ε πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε κέρξηο φηνπ ηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα απνθαζίζνπλ πνηνο ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ δηθαηνδνζηψλ ή άιιε έλλνκε πξνζηαζία εγγπάηαη ηελ θαιχηεξε δηεπζέηεζε ηεο πηψρεπζεο, (β) Σνπ θαζνξηζκνχ πφηε κηα αιινδαπή δηαδηθαζία πηψρεπζεο πξέπεη λα είλαη «αλαγλσξίζηκε» θαη πνηεο κπνξεί λα είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο αλαγλψξηζεο, (γ) Σεο δεκηνπξγίαο θαζεζηψηνο δηαθάλεηαο γηα ην δηθαίσκα αιινδαπψλ πηζησηψλ λα πξνβαίλνπλ ή ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζία πηψρεπζεο ζηελ Ειιάδα, (δ) Σεο παξνρήο δπλαηφηεηαο ζηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα λα ζπλεξγάδνληαη πην απνηειεζκαηηθά κε ηα αιινδαπά δηθαζηήξηα θαη ηνπο αιινδαπνχο ζπλδίθνπο πνπ εκπιέθνληαη ζε κηα ππφζεζε πηψρεπζεο, (ε) Σεο δπλαηφηεηαο ησλ Ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο δηαδηθαζίεο πηψρεπζεο ζηελ Ειιάδα λα δεηνχλ ζπλδξνκή ζην εμσηεξηθφ, (ζη) Σεο παξνρήο δηθαηνδνζίαο ζηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ηελ θαζηέξσζε θαλφλσλ ζπληνληζκνχ φηαλ κηα δηαδηθαζία πηψρεπζεο ζηελ Ειιάδα δηεμάγεηαη ζπγρξφλσο κε κηα αλάινγε δηαδηθαζία ζε έλα αιινδαπφ θξάηνο, (δ) Σεο θαζηέξσζεο θαλφλσλ γηα ηνλ ζπληνληζκφ πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη ζηελ Ειιάδα ππέξ δχν ή πεξηζζφηεξσλ δηαδηθαζηψλ πηψρεπζεο νη νπνίεο κπνξεί λα δηεμάγνληαη ζε αιινδαπά θξάηε ζρεηηθά κε ηνλ ίδην νθεηιέηε. 2

3 2. Ππακηική αναγκαιόηηηα ηος νόμος ζε ζσέζη με ηο ιζσύον ζηην Δλλάδα δίκαιο Η απμαλφκελε ζπρλφηεηα πεξηπηψζεσλ δηαζπλνξηαθήο πηψρεπζεο αληαλαθιά ηελ ζπλερηδφκελε παγθφζκηα εμάπισζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ. Ωζηφζν, ην Ειιεληθφ δίθαην έρεη ειιηπή εμνπιηζκφ γηα λα αληηκεησπίζεη πεξηπηψζεηο δηαζπλνξηαθήο θχζεο. Η ρψξα καο εηζήγαγε λέν πησρεπηηθφ θψδηθα κε ην λ. 3588/2007. Ελ φςεη ηεο ζχγρξνλεο επεμεξγαζίαο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ, ν πησρεπηηθφο θψδηθαο φπσο θαη ην πξντζρχζαλ πησρεπηηθφ δίθαην (Εκπ. Ν. άξζξα 525 επ) δελ πεξηέιαβε δηαηάμεηο γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο πησρεχζεηο νχηε πιαίζην ξπζκίζεσλ πνπ λα είλαη θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ησλ δηαζπλνξηαθψλ επελδχζεσλ. Απηφ ζπρλά θαηαιήγεη ζε αλεπαξθείο λνκηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο παξαθσιχνπλ ηε δηάζσζε ησλ νηθνλνκηθά πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, δελ νδεγνχλ ζε δίθαηε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πεξηπηψζεσλ δηαζπλνξηαθήο πηψρεπζεο, εκπνδίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αθεξέγγπνπ νθεηιέηε έλαληη δηαζθνξπηζκνχ θαη εκπνδίδνπλ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Επηπιένλ, ε απνπζία πξνβιεςηκφηεηαο ζηε δηαρείξηζε πεξηπηψζεσλ δηαζπλνξηαθήο πηψρεπζεο εκπνδίδεη ηε ξνή ηνπ θεθαιαίνπ θαη είλαη αξλεηηθφ θίλεηξν γηα δηαζπλνξηαθέο επελδχζεηο. Δφιηεο πξαθηηθέο απφ αθεξέγγπνπο νθεηιέηεο, ηδηαίηεξα κε ηε ζπγθάιπςε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ηε κεηαθνξά ηνπο ζε κηα αιινδαπή δηθαηνδνζία, είλαη έλα απμαλφκελν πξφβιεκα, φζνλ αθνξά θαη ηε ζπρλφηεηά ηνπ θαη ην κέγεζφο ηνπο. Ο ζχγρξνλνο, δηαζπλδεφκελνο θφζκνο θάλεη επθνιφηεξε ηελ επηλφεζε θαη δηεμαγσγή δφιησλ πξαθηηθψλ. Οη κεραληζκνί 3

4 δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο πνπ θαζηεξψλνληαη απφ ηνλ λφκν ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο δηεζλνχο δνιηφηεηαο. Δηάθνξεο ηερληθέο θαη ηδέεο ρξεζηκνπνηνχληαη ελφςεη απνπζίαο ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο : εθαξκνγή ηνπ δφγκαηνο αβξφηεηαο απφ ηα δηθαζηήξηα θνηλήο δηθαηνδνζίαο, πεξίαθή εθηειεζηήξηνπ ηχπνπ, εθαξκνγή αιινδαπψλ απνθάζεσλ πεξί πηψρεπζεο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε λνκνζεζία εθαξκνγήο αιινδαπψλ απνθάζεσλ θαη ηερληθέο φπσο αηηεηηθά έγγξαθα γηα απνζηνιή αηηεκάησλ δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο. Οη πξνζεγγίζεηο φκσο πνπ βαζίδνληαη θαζαξά ζην δφγκα αβξφηεηαο ή εθηειεζηφηεηαο δελ παξέρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ πξνβιεςηκφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο πνπ κπνξεί λα παξαζρεζεί απφ ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία φπσο εθείλε πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ λφκν γηα ηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία, γηα ηελ αλαγλψξηζε αιινδαπψλ δηαδηθαζηψλ πηψρεπζεο θαη ηελ πξφζβαζε γηα αιινδαπνχο ζπλδίθνπο ζηα δηθαζηήξηα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζε έλα δεδνκέλν λνκηθφ ζχζηεκα ε γεληθή λνκνζεζία γηα ακνηβαία αλαγλψξηζε απνθάζεσλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθηειεζηφηεηαο, κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ απνθάζεσλ ή γηα επηδίθαζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ ή ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζε δηκεξείο δηαθσλίεο, εμαηξψληαο έηζη ηηο απνθάζεηο πνπ εηζάγνπλ ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο πηψρεπζεο. Πεξαηηέξσ, ε αλαγλψξηζε αιινδαπψλ δηαδηθαζηψλ πηψρεπζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο δήηεκα αλαγλψξηζεο κηαο αιινδαπήο «απφθαζεο» γηα παξάδεηγκα, εάλ ε αιινδαπή απφθαζε θήξπμεο πηψρεπζεο ζεσξείηαη φηη είλαη απιά κηα δήισζε θαηάζηαζεο ηνπ νθεηιέηε ή δελ είλαη νξηζηηθή. 4

5 ηνλ βαζκφ πνπ ππάξρεη έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη ζπληνληζκνχ κεηαμχ δηθαζηεξίσλ θαη ζπλδίθσλ απφ ζρεηηθέο δηθαηνδνζίεο, είλαη πην πηζαλφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία λα δηαζθνξπηζηνχλ, δνιίσο λα απνθξπθηνχλ ή πηζαλφλ λα εθθαζαξηζηνχλ, ρσξίο αλαθνξά ζε άιιεο πην επσθειείο ιχζεηο. Ωο απνηέιεζκα, φρη κφλν κεηψλεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ πηζησηψλ λα ιάβνπλ ηελ πιεξσκή αιιά επίζεο κεηψλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα δηάζσζεο ησλ νηθνλνκηθά βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ θαη εξγαζηαθψλ ζέζεσλ. Αληίζεηα, νη κεραληζκνί ζηελ εζληθή λνκνζεζία γηα ζπληνληζκέλε δηαρείξηζε πεξηπηψζεσλ δηαζπλνξηαθήο πηψρεπζεο, θαζηζηνχλ πηζαλή ηελ πηνζέηεζε ιχζεσλ νη νπνίεο είλαη επαίζζεηεο θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ πηζησηψλ θαη ηνπ νθεηιέηε. Η παξνπζία απηψλ ησλ κεραληζκψλ ζην δίθαην ελφο Κξάηνπο σο εθ ηνχηνπ εθιακβάλεηαη σο επσθειήο γηα ηηο αιινδαπέο επελδχζεηο θαη ην εκπφξην ζε απηφ ην Κξάηνο. Ο λφκνο ιακβάλεη ππφςε ηα απνηειέζκαηα άιισλ δηεζλψλ πξνζπαζεηψλ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο χκβαζεο γηα Δηαδηθαζίεο Πηψρεπζεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ηελ Επξσπατθή χκβαζε γηα πγθεθξηκέλεο Δηεζλείο Πιεπξέο Πηψρεπζεο (1990), ηηο πλζήθεο Μνληεβίδεν γηα ην δηεζλέο εκπνξηθφ δίθαην (1889 θαη 1940), ηε χκβαζε πεξί Πηψρεπζεο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Nordic (1933) θαη ηε χκβαζε πεξί Ιδησηηθνχ Δηεζλνχο Δηθαίνπ (Κψδηθαο Bustamante,1928)πξνηάζεηο απφ κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο νη νπνίεο έρνπλ ιεθζεί ππφςε πεξηιακβάλνπλ ηνλ Δηεζλή Πξφηππν Νφκν γηα ηε πλεξγαζία επί Πησρεχζεσλ θαη ην Κνλθνξδάην πεξί Δηαζπλνξηαθήο Πηψρεπζεο, θαη ηα δπν αλεπηπγκέλα απφ ηελ Επηηξνπή J ηνπ Σνκέα Δηθαίνπ Επηρεηξήζεσλ ηνπ Δηεζλνχο Δηθεγνξηθνχ πιιφγνπ. 5

6 Με ην εχξνο ηνπ πεξηνξηζκέλν ζε δηθνλνκηθέο πιεπξέο πεξηπηψζεσλ δηαζπλνξηαθήο πηψρεπζεο, ν λφκνο πξννξίδεηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ηζρχνληνο ζηελ Ειιάδα δηθαίνπ ηεο πηψρεπζεο. Απηφ εθδειψλεηαη κε αξθεηνχο ηξφπνπο : (α) Η λέα λνκηθή νξνινγία, πνπ πξνζηίζεηαη ζην ππάξρνλ δίθαην απφ ηνλ λφκν, είλαη πεξηνξηζκέλε. Νένη λνκηθνί φξνη είλαη εθείλνη πνπ αλαθέξνληαη ζην δηαζπλνξηαθφ πιαίζην, φπσο «αιινδαπή δηαδηθαζία» θαη «αιινδαπφο ζχλδηθνο». Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ λφκν δελ ζπγθξνχνληαη κε ηελ νξνινγία ζην Ειιεληθφ δίθαην, (β) Ο λφκνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επζπγξάκκηζεο ηεο έλλνκεο πξνζηαζίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαγλψξηζε κηαο αιινδαπήο δηαδηθαζίαο κε ηελ αλαγλψξηζε πνπ απνδίδεηαη ζε ζπγθξίζηκε δηαδηθαζία ζην εζληθφ δίθαην, (γ) Η αλαγλψξηζε αιινδαπψλ δηαδηθαζηψλ δελ εκπνδίδεη ηνπο εκεδαπνχο πηζησηέο απφ ηελ εηζαγσγή ή δηαηήξεζε ζπιινγηθψλ δηαδηθαζηψλ πηψρεπζεο ζηελ Ειιάδα (άξζξν 28), (δ) Η ιήμε κέηξσλ πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ζηε δηάζεζε ηνπ ζηνλ αιινδαπνχ ζπλδίθνπ ηειεί ππφ ηνλ φξν πξνζηαζίαο ησλ εκεδαπψλ πηζησηψλ θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νθεηιέηε, έλαληη παξάλνκεο δηαθηλδχλεπζεο. Η ιήςε ηέηνησλ κέηξσλ ηειεί επίζεο ππφ ηνλ φξν ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ Ειιεληθνχ δηθαίνπ θαη ηηο ηζρχνπζεο πξνυπνζέζεηο γλσζηνπνηήζεσλ (άξζξν 22 θαη άξζξν 19 παξ.2), (ε) Ο λφκνο δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα απνθιεηζκνχ ή πεξηνξηζκνχ νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο ππέξ ηεο αιινδαπήο δηαδηθαζίαο, 6

7 πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαγλψξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο βάζεη πξνηεξαηφηεηαο ησλ επηθπιάμεσλ πεξί δεκφζηαο ηάμεο, παξφιν πνπ αλακέλεηαη ε εμαίξεζε ιφγσ δεκφζηαο ηάμεο λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπάληα (άξζξν 6), (ζη) Ο λφκνο έρεη ηελ επέιηθηε κνξθή ηεο ππνδεηγκαηηθήο λνκνζεζίαο ε νπνία ιακβάλεη ππφςε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε εζληθνχο λφκνπο γηα ηελ πηψρεπζε θαη ηηο δηαθνξνπνηνχκελεο ηάζεηο Κξαηψλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη ζπληνληζηνχλ ζε δεηήκαηα πηψρεπζεο (άξζξα 25-27). Η επειημία πξνζαξκνγήο ηνπ λφκνπ ζην λνκηθφ ζχζηεκα ηεο Χψξαο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε δένπζα πξνζνρή γηα ηελ αλάγθε νκνηνκνξθίαο ζηελ εξκελεία ηεο θαη γηα ηα νθέιε ηεο Χψξαο απφ ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ γεληθά απνδεθηψλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ ζε δεηήκαηα πηψρεπζεο. Έηζη πεξηνξίδνληαη νη παξεθθιίζεηο απφ ην νκνηφκνξθν θείκελν ζην ειάρηζην. Έλα πιενλέθηεκα ηεο νκνηνκνξθίαο είλαη φηη ζα θαηαζηήζεη επθνιφηεξν γηα ηελ Χψξα καο λα επηηχρεη ζπλεξγαζία κε άιια Κξάηε ζε δεηήκαηα πηψρεπζεο. 3. Πεδίο εθαπμογήρ ηος νόμος Ο λφκνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνιιέο θαηαζηάζεηο δηαζπλνξηαθήο πηψρεπζεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο: (α) Αηηήκαηνο πξνο ην εζσηεξηθφ γηα ηελ αλαγλψξηζε αιινδαπήο δηαδηθαζίαο, (β) Αηηήκαηνο πξνο ην εμσηεξηθφ απφ Ειιεληθφ δηθαζηήξην ή ζχλδηθν γηα αλαγλψξηζε δηαδηθαζηψλ πηψρεπζεο πνπ άξρηζε ζχκθσλα κε ην Ειιεληθφ δίθαην, 7

8 (γ) πληνληζκνχ ζπληξερνπζψλ δηαδηθαζηψλ ζε δχν ή πεξηζζφηεξα Κξάηε, θαη (δ) πκκεηνρήο αιινδαπψλ πηζησηψλ ζε δηαδηθαζίεο πηψρεπζεο πνπ δηεμάγνληαη ζηελ Ειιάδα (άξζξν 1). Γηα λα εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, κηα αιινδαπή δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη λα έρεη: (α) (β) (γ) Θεκειίσζε ζε λφκν γηα ηελ πηψρεπζε ηνπ θξάηνπο πξνέιεπζεο, πκκεηνρή πηζησηψλ ζπιινγηθά, Έιεγρν ή επνπηεία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνζέζεσλ ηνπ νθεηιέηε απφ έλα δηθαζηήξην ή άιιν επίζεκν θνξέα, θαη (δ) Εθθαζάξηζε ή αλαδηνξγάλσζε ηνπ νθεηιέηε σο ζθνπφ ηεο δηαδηθαζίαο (άξζξν 2, εδάθην (α)). ην πιαίζην απηψλ ησλ παξακέηξσλ, κηα πνηθηιία ζπιινγηθψλ δηαδηθαζηψλ έρνπλ πηζαλφηεηεο αλαγλψξηζεο, είηε αλαγθαζηηθέο είηε εθνχζηεο, είηε εηαηξηθέο είηε αηνκηθέο, είηε εθθαζάξηζεο είηε αλαδηνξγάλσζεο. ε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνληαη εθείλεο ζηηο νπνίεο ν νθεηιέηεο ηεξεί θάπνην κέηξν ειέγρνπ ζηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία αλ θαη ππφ δηθαζηηθή επνπηεία (π.ρ. αλαζηνιή πιεξσκψλ). Μηα πεξηεθηηθή πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο φζνλ αθνξά ηα πηζαλά είδε νθεηιεηψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ λφκν. Ωζηφζν, ν λφκνο αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλφηεηα εμαίξεζεο απφ ην εχξνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, φπσο είλαη ηξάπεδεο ή αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ ξπζκίδνληαη εηδηθά ζε ζρέζε κε ηελ πηψρεπζε, απφ ηνπο λφκνπο ηνπ ζεζπίδνληνο Κξάηνπο (άξζξν 1, παξάγξαθνο 2). 8

9 4. Αίηηζη ζςνδπομήρ από Δλληνικά δικαζηήπια ππορ απσέρ ηος εξωηεπικού Πέξαλ ηεο εμνπζίαο ησλ Ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ πξνο εμέηαζε αηηεκάησλ αλαγλψξηζεο δηαδηθαζηψλ άιισλ ρσξψλ, ν λφκνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα λα δεηήζνπλ ζπλδξνκή ζην εμσηεξηθφ ζε ζρέζε κε δηαδηθαζίαο πνπ δηεμάγεηαη ζηελ Ειιάδα (άξζξν 25). Η δπλαηφηεηα απηή ησλ Ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ λα δεηήζνπλ ζπλεξγαζία ζην εμσηεξηθφ, βνεζάεη ζηελ πιήξσζε ελφο θελνχ ηεο Ειιεληθήο λνκνζεζίαο. Χσξίο απηή ηε λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα ζα ακθέβαιαλ σο πξνο ην εάλ ζα είραλ ηελ επρέξεηα απηή, θάηη ην νπνίν ζα δεκηνπξγνχζε πηζαλά εκπφδηα ζε κηα ζπληνληζκέλε δηεζλή αληαπφθξηζε ζε πεξίπησζε δηαζπλνξηαθήο πηψρεπζεο. Ο λφκνο επίζεο θαιχπηεη έλα θελφ ζηελ Ειιεληθή λνκνζεζία σο πξνο ηηο «ζην εμσηεξηθφ» εμνπζίεο πξνζψπσλ πνπ νξίδνληαη γηα ηε δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ πηψρεπζεο ζχκθσλα κε ην Ειιεληθφ δίθαην. Σν άξζξν 5 εμνπζηνδνηεί ηα πξφζσπα απηά λα επηδηψμνπλ ηελ αλαγλψξηζε θαη ζπλδξνκή γηα απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, απφ ηα αιινδαπά δηθαζηήξηα. 5. Ππόζβαζη αλλοδαπών ζςνδίκων ζε Δλληνικά δικαζηήπια Έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο ηνπ λφκνπ είλαη λα παξέρεη γξήγνξε θαη απεπζείαο πξφζβαζε γηα αιινδαπνχο ζπλδίθνπο ζηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα. Ο λφκνο απνθεχγεη λα ζηεξηρζεί ζε πεξίπινθεο θαη ρξνλνβφξεο αηηήζεηο ή άιιεο κνξθέο δηπισκαηηθήο ή πξνμεληθήο επηθνηλσλίαο πνπ κπνξεί δηαθνξεηηθά λα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Απηφ δηεπθνιχλεη κηα 9

10 ζπληνληζκέλε, ζπλεξγαζία γηα ηε δηαζπλνξηαθή πηψρεπζε θαη θαζηζηά δπλαηή ηελ γξήγνξε ελέξγεηα. Επηπξφζζεηα ζηελ θαζηέξσζε ηεο αξρήο απεπζείαο πξφζβαζεο ζε δηθαζηήξηα γηα ηνλ αιινδαπφ ζχλδηθν, ν λφκνο : (α) Οξίδεη απινπνηεκέλεο πξνυπνζέζεηο απνδείμεσλ γηα ηελ επηδίσμε αλαγλψξηζεο θαη ιήςεο κέηξσλ πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο γηα αιινδαπέο δηαδηθαζίεο, ζχζηεκα ην νπνίν απνθεχγεη ηηο ρξνλνβφξεο πξνδηαγξαθέο «επηθχξσζεο» πνπ εκπιέθνπλ ζπκβνιαηνγξαθηθέο ή πξνμεληθέο δηαδηθαζίεο (άξζξν 15), (β) Πξνβιέπεη φηη ν αιινδαπφο ζχλδηθνο έρεη δηθνλνκηθφ δηθαίσκα γηα ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο πηψρεπζεο ζηελ Ειιάδα (ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζεζπίδεη ην Ειιεληθφ δίθαην) θαη φηη ν αιινδαπφο ζχλδηθνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθαζία πηψρεπζεο ζηελ Ειιάδα (άξζξα 11 θαη 12), (γ) Επηβεβαηψλεη, ππφ ηνλ φξν άιισλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ Ειιεληθνχ δηθαίνπ, πξφζβαζε ησλ αιινδαπψλ πηζησηψλ ζηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα γηα ηνλ ζθνπφ έλαξμεο ζηελ Ειιάδα κηαο δηαδηθαζίαο πηψρεπζεο ή ζπκκεηνρήο ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία (άξζξν 13), (δ) Δίλεη ζηνλ αιινδαπφ ζχλδηθν ην δηθαίσκα λα παξεκβαίλεη ζε αηνκηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηνλ νθεηιέηε ζηελ Ειιάδα πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηειεπηαίν ή ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία (άξζξν 24), θαη (ε) πξνβιέπεη φηη ην απιφ γεγνλφο κηαο αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε ζηελ Ειιάδα δελ ζεκαίλεη φηη ηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα έρνπλ δηθαηνδνζία γηα φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνζέζεηο ηνπ νθεηιέηε (άξζξν 10). 10

11 6. Αναγνώπιζη αλλοδαπών διαδικαζιών 6.1. Απόθαζη αναγνώπιζηρ Ο λφκνο θαζηεξψλεη θξηηήξηα γηα ην εάλ κηα αιινδαπή δηαδηθαζία πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί (άξζξα 15-17) θαη πξνβιέπεη φηη, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα παξάζρεη πξνζσξηλή πξνζηαζία, εθθξεκνχζεο κηαο απφθαζεο πεξί αλαγλψξηζεο (άξζξν 19). Η απφθαζε θαηά ηελ αιινδαπή δηαδηθαζία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ λνκηθή βάζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αιινδαπή δηαδηθαζία πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη σο «θχξηα» ή «κε θχξηα» αιινδαπή δηαδηθαζία πηψρεπζεο. Σα δηθνλνκηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ γλσζηνπνίεζε γηα ηελ θαηάζεζε κηαο αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε ή γηα ηελ απφθαζε ηεο αλαγλψξηζεο δελ αληηκεησπίδνληαη ζηνλ λφκν, ζπλερίδνπλ λα δηέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Ειιεληθνχ δηθαίνπ. Μηα αιινδαπή δηαδηθαζία ζεσξείηαη φηη είλαη ε «θχξηα» δηαδηθαζία εάλ έρεη αξρίζεη ζην Κξάηνο φπνπ «ν νθεηιέηεο έρεη ην θέληξν ησλ θχξησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ». Απηφ αληηζηνηρεί ζηελ δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 3 ηεο χκβαζεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα Δηαδηθαζίεο Πηψρεπζεο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αλαδπφκελε ελαξκφληζε φζνλ αθνξά ηελ έλλνηα κηαο «θχξηαο» δηαδηθαζίαο. Ο θαζνξηζκφο φηη κηα αιινδαπή δηαδηθαζία είλαη «θχξηα» δηαδηθαζία κπνξεί λα επεξεάζεη ηε θχζε ηεο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ αιινδαπφ ζχλδηθν ςνέπειερ αναγνώπιζηρ Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη θαηά ηελ αλαγλψξηζε κηαο αιινδαπήο θχξηαο δηαδηθαζίαο, πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαζηνιή ησλ 11

12 αηνκηθψλ δηψμεσλ ησλ πηζησηψλ ελαληίνλ ηνπ νθεηιέηε ή αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ζρεηηθά κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε θαη αλαζηνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ νθεηιέηε λα κεηαβηβάζεη ή επηβαξχλεη ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία (άξζξν 20, παξάγξαθνο 1). Απηή ε πξνζηαζία είλαη «ππνρξεσηηθή» (ή «απηνδίθαηε) κε ηελ έλλνηα φηη πξνθχπηεη απηφκαηα απφ ηελ αλαγλψξηζε κηαο αιινδαπήο θχξηαο δηαδηθαζίαο ή, εθφζνλ απαηηείηαη δηθαζηηθή δηάηαμε γηα ηελ αλαζηνιή, ην δηθαζηήξην δεζκεχεηαη λα εθδψζεη ηελ πξνζήθνπζα δηάηαμε. Η αλαζηνιή ελεξγεηψλ ή δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο είλαη απαξαίηεηε γηα λα παξάζρεη άκεζα ρξφλν, κέρξη λα ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αλαγλψξηζε ή ηελ εθθαζάξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε. Η αλαζηνιή ησλ κεηαβηβάζεσλ είλαη απαξαίηεηε επεηδή ζε έλα ζχγρξνλν, παγθνζκηνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη πηζαλφ πνιπεζληθνί νθεηιέηεο λα θηλνχλ γξήγνξα ρξήκαηα θαη πεξηνπζία δηαζπλνξηαθά. Η ππνρξεσηηθή αλαζηνιή ησλ θαηαδηψμεσλ, σο ζπλέπεηα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αιινδαπήο θχξηαο δηαδηθαζίαο παξέρεη έλα γξήγνξν «πάγσκα», απαξαίηεην γηα λα εκπνδίζεη ηπρφλ δφιηεο ελέξγεηεο θαη λα πξνζηαηεχζεη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ κέρξη ην δηθαζηήξην λα ελεκεξψζεη φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη λα εθηηκήζεη ηελ θαηάζηαζε. Εμαηξέζεηο θαη πεξηνξηζκνί ζην εχξνο ηεο πξνζηαζίαο (π.ρ. εμαηξέζεηο γηα αζθαιηζκέλεο απαηηήζεηο, πιεξσκέο απφ ηνλ νθεηιέηε πνπ έγηλαλ θαηά ηε ζπλήζε πνξεία εξγαζηψλ, ζπκςεθηζκνί, εθηέιεζε πξαγκαηνπαγψλ δηθαησκάησλ) θαη ε πηζαλφηεηα ηξνπνπνίεζεο ή παχζεο ηεο πξνζηαζίαο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ζπγθξίζηκεο απνθάζεηο δηαδηθαζηψλ πηψρεπζεο ζχκθσλα κε ην Ειιεληθφ δίθαην (άξζξν 20, παξάγξαθνο 2). 12

13 Πέξαλ απφ ηελ ππνρξεσηηθή πξνζηαζία, ν λφκνο παξέρεη ζην δηθαζηήξην ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα αλαγλσξίζεη κηα αιινδαπή δηαδηθαζία, είηε είλαη «θχξηα» δηαδηθαζία είηε φρη (άξζξν 21). Απηή ε δηαθξηηηθή επρέξεηα αλαγλψξηζεο ζπλίζηαηαη, γηα παξάδεηγκα, ζε αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηψλ ή αλαζηνιή ηνπ δηθαηψκαηνο επηβάξπλζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ζηνλ βαζκφ πνπ απηή ε αλαζηνιή δελ έρεη ηζρχζεη απηφκαηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 20), δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, νξηζκφ ελφο πξνζψπνπ γηα λα δηαρεηξίδεηαη φια ή ηκήκα ησλ πεξηνπζηαθψλ απηψλ ζηνηρείσλ θαη θάζε άιιε πξνζηαζία ε νπνία κπνξεί λα παξέρεηαη ζχκθσλα κε ην Ειιεληθφ δίθαην. Επείγνπζα αλαγθαία πξνζηαζία κπνξεί λα παξαζρεζεί ήδε κε ηελ θαηάζεζε αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε (άξζξν 21). 7. Πποζηαζία πιζηωηών και άλλων ενδιαθεπομένων πποζώπων Ο λφκνο πεξηέρεη κηα ζεηξά απφ δηαηάμεηο γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ πηζησηψλ (ζπγθεθξηκέλα ησλ εκεδαπψλ πηζησηψλ), ηνπ νθεηιέηε θαη άιισλ επεξεαδφκελσλ πξνζψπσλ. πγθεθξηκέλα ε πξνζσξηλή πξνζηαζία θαηά ηελ θαηάζεζε αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε κηαο αιινδαπήο δηαδηθαζίαο ή θαηά ηελ αλαγλψξηζε ππφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ. Ρεηά πξνβιέπεηαη φηη θαηά ηελ παξνρή κηαο ηέηνηαο πξνζηαζίαο ην δηθαζηήξην πξέπεη λα έρεη πεηζηεί φηη ηα ζπκθέξνληα ησλ πηζησηψλ θαη άιισλ πξνζψπσλ πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νθεηιέηε, πξνζηαηεχνληαη επαξθψο (άξζξν 22, παξάγξαθνο 1). Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα ζέζεη ηελ πξνζηαζία, ηελ νπνία παξέρεη, ππφ φξνπο ηνπο νπνίνπο ζεσξεί απαξαίηεηνπο, ή λα ηξνπνπνηήζεη ή λα παχζεη ηελ πξνζηαζία πνπ 13

14 παξαζρέζεθε εάλ δεηεζεί απφ πξφζσπν πνπ επεξεάδεηαη απφ απηή (άξζξν 22, παξάγξαθνη 2 θαη 3). Επηπξφζζεηα ζηηο δηαηάμεηο απηέο ν λφκνο κε έλαλ γεληθφ ηξφπν, πξνβιέπεη φηη ην δηθαζηήξην κπνξεί λα αξλεζεί λα πξνβεί ζε ελέξγεηα ε νπνία δηέπεηαη απφ ηνλ λφκν εάλ ε ελέξγεηα είλαη εκθαλψο αληίζεηε κε ηελ Ειιεληθή δεκφζηα ηάμε (άξζξν 6). Σα δεηήκαηα γλσζηνπνίεζεο ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ελψ ζρεηίδνληαη ζηελά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, γεληθά δελ ξπζκίδνληαη ζηνλ λφκν. Έηζη απηά ηα δεηήκαηα δηέπνληαη απφ ηνπο Ειιεληθνχο δηθνλνκηθνχο θαλφλεο, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα έρνπλ ραξαθηήξα δεκφζηαο ηάμεο. Γηα παξάδεηγκα, ην Ειιεληθφ δίθαην ζα θαζνξίδεη εάλ πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ νθεηιέηε ή άιιν πξφζσπν αίηεζε γηα αλαγλψξηζε αιινδαπήο δηαδηθαζίαο θαη πνηα ζα είλαη ε πξνζεζκία γηα ηελ επίδνζε ηεο γλσζηνπνίεζεο. 8. Γιαζςνοπιακή ζςνεπγαζία Η ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ δηθαζηψλ απφ δηαθνξεηηθέο δηθαηνδνζίεο, ζε πεξίπησζε δηαζπλνξηαθήο πηψρεπζεο, δπζρεξαίλεη απφ ηελ έιιεηςε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ή απφ ηελ αβεβαηφηεηα εάλ έρεη αξκνδηφηεηα ζρεηηθή δηθαζηηθή αξρή γηα ηελ επηδίσμε ζπλεξγαζίαο κε ηα αιινδαπά δηθαζηήξηα. Η εκπεηξία έρεη δείμεη φηη, αλεμάξηεηα απφ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηελ νπνία ηα δηθαζηήξηα κπνξνχλ παξαδνζηαθά λα απνιακβάλνπλ ζε έλα θξάηνο, ε ζέζπηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ είλαη ρξήζηκε γηα ηελ επίηεπμε δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζε δηαζπλνξηαθέο πεξηπηψζεηο. Αλάινγα, ν λφκνο θαιχπηεη ην θελφ πνπ ππάξρεη ζην Ειιεληθφ δίθαην 14

15 παξέρνληαο ξεηή εμνπζία ζηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα λα επεθηείλνπλ ηε ζπλεξγαζία ζηνπο ηνκείο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ λφκν (άξζξα 25-27). Γηα παξφκνηνπο ιφγνπο, πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ελφο Ειιεληθνχ δηθαζηεξίνπ θαη ελφο αιινδαπνχ ζπλδίθνπ θαη κεηαμχ ελφο εκεδαπνχ ζπλδίθνπ θαη ελφο αιινδαπνχ δηθαζηεξίνπ (άξζξν 26). Ο λφκνο απαξηζκεί πηζαλέο κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη αθήλεη ζηνλ Έιιελα λνκνζέηε ηελ επρέξεηα λα θαηαγξάςεη θαη άιιεο (άξζξν 27). Είλαη ζθφπηκν ν θαηάινγνο, πνπ ζεζπίδεηαη λα είλαη ελδεηθηηθφο κάιινλ παξά εμαληιεηηθφο, έηζη ψζηε λα κελ εκπνδίδεη ηα δηθαζηήξηα λα δίλνπλ ιχζεηο ad hoc ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. 9. ςνηονιζμόρ ζςνηπεσοςζών διαδικαζιών 9.1. Γικαιοδοζία ειζαγωγήρ ηοπικήρ διαδικαζίαρ Ο λφκνο δελ επηβάιιεη πεξηνξηζκφ ζηελ δηθαηνδνζία ησλ Ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ λα αξρίζνπλ ή ζπλερίζνπλ δηαδηθαζίεο πηψρεπζεο ζηελ Ειιάδα. χκθσλα κε ην άξζξν 28, αθφκε θαη κεηά ηελ αλαγλψξηζε κηαο αιινδαπήο «θχξηαο» δηαδηθαζίαο, ηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα κπνξνχλ λα αξρίζνπλ κηα δηαδηθαζία πηψρεπζεο ζηελ Ειιάδα, εάλ ν νθεηιέηεο έρεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ Ειιάδα. Εάλ ν Έιιελαο λνκνζέηεο επηζπκνχζε λα πεξηνξίζεη ηε δηθαηνδνζία ηνπ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν νθεηιέηεο φρη κφλν έρεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αιιά θαη εγθαηάζηαζε ζηελ Ειιάδα, ε πηνζέηεζε ελφο ηέηνηνπ πεξηνξηζκνχ δελ ζα ήηαλ δπλαηή. 15

16 Επηπξφζζεηα, ν λφκνο ζεσξεί φηη ε αλαγλσξηζκέλε θχξηα αιινδαπή δηαδηθαζία ζπληζηά απφδεημε φηη ν νθεηιέηεο είλαη αθεξέγγπνο, γηα ηνπο ζθνπνχο έλαξμεο εκεδαπήο δηαδηθαζίαο (άξζξν 31). Η απνκάθξπλζε ηεο αλάγθεο γηα επαλαιακβαλφκελε απφδεημε νηθνλνκηθήο αδπλακίαο κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα θαζπζηεξεί ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη απφθξπςεο ή κεηαθνξάο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ςνηονιζμόρ πποζηαζίαρ όηαν οι διαδικαζίερ διεξάγονηαι ηαςηόσπονα Ο λφκνο αζρνιείηαη κε ηνλ ζπληνληζκφ κεηαμχ κηαο εκεδαπήο δηαδηθαζίαο θαη κηαο αιινδαπήο δηαδηθαζίαο ζρεηηθά κε ηνλ ίδην νθεηιέηε (άξζξν 29) θαη δηεπθνιχλεη ηνλ ζπληνληζκφ κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ αιινδαπψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην νθεηιέηε (άξζξν 30). Ο ζηφρνο ησλ δηαηάμεσλ είλαη λα ελζαξξπλζνχλ ζπληνληζκέλεο απνθάζεηο πνπ ζα επηηχγραλαλ θαιχηεξα ην ζθνπφ θαη ησλ δχν δηαδηθαζηψλ (π.ρ. κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε ή ηεο πιένλ επσθεινχο αλαδηνξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο). Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθφο ζπληνληζκφο θαη πξνζαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην δηθαζηήξην λα ζπλεξγαζηεί ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ κε ηα αιινδαπά δηθαζηήξηα θαη ηνπο αιινδαπνχο ζπλδίθνπο (άξζξα 25 θαη 30). Όηαλ ε εκεδαπή δηαδηθαζία πηψρεπζεο είλαη ήδε ζε εμέιημε θαηά ηνλ ρξφλν πνπ δεηείηαη ε αλαγλψξηζε κηαο αιινδαπήο δηαδηθαζίαο, ν λφκνο απαηηεί θάζε έλλνκε πξνζηαζία πξνο φθεινο ηεο αιινδαπήο δηαδηθαζίαο λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ εκεδαπή δηαδηθαζία. Πεξαηηέξσ, ε δηεμαγσγή ήδε 16

17 δηαδηθαζίαο θαηά ηνλ ρξφλν πνπ αλαγλσξίδεηαη ε αιινδαπή θχξηα δηαδηθαζία, εκπνδίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 20. Όηαλ δελ ππάξρεη εκεδαπή δηαδηθαζία ζε εθθξεκφηεηα, ην άξζξν 20 επηβάιιεη ηελ αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ ή δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ελαληίνλ ηνπ νθεηιέηε θαη ηελ αλαζηνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ νθεηιέηε λα κεηαβηβάζεη ή επηβαξχλεη ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία. αλ ε εκεδαπή δηαδηθαζία αξρίζεη κεηά ηελ αλαγλψξηζε ή ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε κηαο αιινδαπήο δηαδηθαζίαο, ε έλλνκε πξνζηαζία ε νπνία έρεη παξαζρεζεί πξνο φθεινο ηεο αιινδαπήο δηαδηθαζίαο, πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί θαη ηξνπνπνηεζεί ή ιήμεη εάλ δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ εκεδαπή δηαδηθαζία. Εάλ ε αιινδαπή δηαδηθαζία είλαη θχξηα δηαδηθαζία, ε αλαζηνιή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 20, πξέπεη επίζεο λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ιήμεη εάλ δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ ηνπηθή δηαδηθαζία. Όηαλ ην δηθαζηήξην αληηκεησπίδεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα αιινδαπέο δηαδηθαζίεο ην άξζξν 30 πξνβιέπεη ηελ παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ αιινδαπψλ δηαδηθαζηψλ. Εάλ κηα απφ ηηο αιινδαπέο δηαδηθαζίεο είλαη θχξηα δηαδηθαζία, νπνηαδήπνηε έλλνκε πξνζηαζία πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ θχξηα απηή δηαδηθαζία. Άιινο θαλφλαο πνπ πξννξίδεηαη λα βειηηψζεη ηνλ ζπληνληζκφ ζπληξερνπζψλ δηαδηθαζηψλ είλαη θαη εθείλνο γηα ην πνζνζηφ πιεξσκήο ησλ πηζησηψλ (άξζξν 32). Πξνβιέπεη φηη έλαο πηζησηήο, αλαγγέιινληαο απαηηήζεηο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα δηαδηθαζίεο, δελ κπνξεί λα ιάβεη πεξηζζφηεξα απφ ηελ αλαινγία πιεξσκήο πνπ ιακβάλνπλ άιινη πηζησηέο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. 17

18 10. Ολοκλήπωζη ηος ζςζηήμαηορ ηηρ πηώσεςζηρ. Μεηά ην λέν Πησρεπηηθφ Κψδηθα (λ. 3588/2007) θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνηλνηηθψλ πησρεχζεσλ κε ηνλ Καλνληζκφ 1346/2000/ΕΚ, κε ηελ πηνζέηεζε θαη πξνζαξκνγή ζηνλ Πξφηππν Νφκν γηα ηηο Δηαζπλνξηαθέο Πησρεχζεηο νινθιεξψλεηαη ην ζχζηεκα ηεο πηψρεπζεο, κε βάζε ηηο λέεο ηάζεηο ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ δηεζλψο θαη ηελ νκνηνκνξθία ησλ ξπζκίζεσλ γηα ζέκαηα δηαζπλνξηαθψλ πησρεχζεσλ. λνκνζρεδίνπ. Με ην αθξνηειεχηην άξζξν, θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ 18

19 Αζήλα 2010 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Λ. ΚΑΣΔΛΗ Α. ΛΟΒΔΡΓΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Υ. ΚΑΣΑΝΙΓΗ 19

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΔΜΔΤΗ ΚΑΙ ΓΗΜΔΤΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΔΜΔΤΗ ΚΑΙ ΓΗΜΔΤΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΔΜΔΤΗ ΚΑΙ ΓΗΜΔΤΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ» ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΤΡΩΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗ ΒΑΡΟΒΙΑ ΣΗ 16εο ΜΑΪΟΤ 2005, ΔΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ 42/2014/ΔΔ ΚΑΙ ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2010 1 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Δηζαγσγή Η αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα γελληέηαη

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

I. Έλαξμε ηζρχνο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ

I. Έλαξμε ηζρχνο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Ε Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ. : 106 72 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα