Φεβρουάριος Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος"

Transcript

1 Φεβρουάριος 2013 Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Προϊστάμενος Μονάδας Νομικής Υποστήριξης

2 Στόχος Παρουσίασης Έννοια Δημόσιας Σύμβασης Δημόσιες συμβάσεις και ΕΣΠΑ Διαδικασίες ανάθεσης Κριτήρια ποιοτικής επιλογής και ανάθεσης Ειδικότερα ζητήματα δημοσίων συμβάσεων

3 1η έκθεση Task Force «4.5. Δημόσιες συμβάσεις Η ελληνική κυβέρνηση δαπανά ετησίως ποσοστό περίπου 11% του ΑΕΠ της για την αγορά αγαθών, εργασιών και υπηρεσιών. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των τελευταίων χωρών όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των (άνω του ορίου των κοινοτικών οδηγιών) δημόσιων συμβάσεων. Κατά μέσο όρο απαιτούνται 230 ημέρες για τη σύναψη και ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης αριθμός υπερδιπλάσιος του μέσου όρου στην ΕΕ. Κάθε διαδικασία απαιτεί επένδυση άνω των 60 ανθρωποημερών (40 για την εταιρία και 20 για τους προσφοροδότες).»

4 Έννοια Δημόσιας Σύμβασης Διάκριση συμβάσεων εργασίας με δημόσιες συμβάσεις Σύμβαση εργασίας: Tα μέρη αποβλέπουν στην εργασία του μισθωτού καθ εαυτή. Δημόσιες συμβάσεις έργου/αγαθών/υπηρεσιών: οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στο αποτέλεσμα της εργασίας με την επίτευξη συγκεκριμένου τελικού αποτελέσματος και όχι μόνο στην εργασία. Διαφορετικές διαδικασίες πρόσληψης και ανάθεσης

5 Έννοια Δημόσιας Σύμβασης Διοικητική σύμβαση και δημόσια σύμβαση Διοικητική σύμβαση: Κατ αντιδιαστολή με την «ιδιωτική σύμβαση» / κρατούσα «έννοια» στην ελληνική επιστημονική ορολογία. Ένα συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να είναι οπωσδήποτε φορέας του Κράτους ή ΝΠΔΔ (οργανικό κριτήριο) Δημόσια σύμβαση: Κρατούσα «έννοια» στην ενωσιακή ορολογία. Με τη σύμβαση να εξυπηρετείται κατά τρόπο άμεσο δημόσιος σκοπός / δημόσιο συμφέρον (λειτουργικό κριτήριο)

6 Έννοια Δημόσιας Σύμβασης Δημόσιες συμβάσεις είναι : συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Οι μονομερείς διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν υποχρεώσεις σε κάποιο φορέα δεν εμπίπτουν στην έννοια της δημόσιας

7 Διαρθρωτικά Ταμεία Κανόνες Δημοσίων Συμβάσεων και διαχείριση πόρων της Ε.Ε. Υποχρέωση χρήσης των πόρων κατά νόμιμο και ορθό τρόπο και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. ΚΑΤA ΣΥΝΕΠΕΙΑ Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση των πολιτικών συνοχής

8 Δημόσιες Συμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προέβη στο συντονισμό των εθνικών διαδικασιών αποσκοπώντας στην ανάπτυξη πραγματικού ανταγωνισμού, στην επίτευξη διαφάνειας κατά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίου χρήματος, δημοσίων συμβάσεων και διάθεσης στη δημιουργία συνθηκών ίσης μεταχείρισης και αποτροπή άνισης και διακριτικής μεταχείρισης αλλά και στην κλιμάκωση της δημοσιονομικής αυστηρότητας έναντι ΚΜ.

9 Νομικό πλαίσιο Η ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων δημοσίων συμβάσεων δεν είναι πάντα ευχερής. Λόγοι Ευρωπαϊκή Κοινότητα προέβη στο συντονισμό των εθνικών διαδικασιών αποσκοπώντας Έντονη τυπικότητα και μεταβλητότητα διατάξεων Δυναμική Μονάδα και Νομικής κινητικότητα Υποστήριξης δημοσίων συμβάσεων

10 Εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο Ο προσδιορισμός του εφαρμοζόμενου νομικού πλαισίου είναι συνάρτηση των ακόλουθων παραμέτρων: του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης, της «φύσης» και της νομικής μορφής της Αναθέτουσας Αρχής και του αντικειμένου της σύμβασης.

11 Εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο Προϋπολογισμός της Σύμβασης Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές Μη κεντρικοί φορείς Προμήθειες & υπηρεσίες Έργα

12 Εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο Νομική Μορφή Αναθέτουσας Αρχής Ανάλογα με τη φύση της αναθέτουσας αρχής εφαρμόζονται ειδικότεροι κανόνες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ενδεικτικά: ΟΤΑ α και β βαθμού: N. 3463/2006, Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ), ΠΔ 28/1980 Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ: ΠΔ 4/2002

13 Εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο Αντικείμενο σύμβασης Αν και πλέον σε κοινοτικό επίπεδο με την «κλασική οδηγία» ενοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο κείμενο οι επιμέρους διατάξεις, σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν διακριτά νομοθετήματα που διέπουν την ανάθεση των συμβάσεων αυτών. Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων: Ν. 3669/2008, Ν. 3316/2005 Νομοθεσία περί Προμηθειών: Ν. 2286/1995 & το ΠΔ 118/2007 Νομοθεσία περί Υπηρεσιών: Αναλογική εφαρμογή Κανονισμού Προμηθειών μέχρι της έκδοσης π.δ/τος άρθρο 239 ν. 4072/2012).

14 Εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο Συμβάσεις άνω των κοινοτικών ορίων Κοινοτική Νομοθεσία (ενσωματωμένη στην εθνική έννομη τάξη): ΠΔ 60/2007 ή 59/2007, Ν. 3886/2010 Εθνική νομοθεσία: ενδεικτικά εφόσον έργα Ν. 3669/2008, εφόσον μελέτες για έργα υποδομής Ν. 3316/2005, εφόσον προμήθειες ΠΔ 118/2007. Γενικές Αρχές Κοινοτικού Δικαίου

15 Εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο Συμβάσεις κάτω των ορίων Εθνική νομοθεσία: Ν. 2362/1995 για κεντρικές αναθέτουσες αρχές ή ειδικότερος κανονισμός ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων φορέα. Γενικές Αρχές Ενωσιακού Δικαίου

16 Εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο Νομοθεσία κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων Ανάθεση συμβάσεων: Συμβάσεις άνω των ορίων: Κοινοτική νομοθεσία, Αρχές Ενωσιακού Δικαίου. Εθνική νομοθεσία & Γενικές Συμβάσεις κάτω των ορίων: Εθνική νομοθεσία & Γενικές Αρχές Ενωσιακού Δικαίου. Εκτέλεση συμβάσεων: Εθνική νομοθεσία Υπηρεσία Θεσμικής & Γενικές Υποστήριξης Αρχές Ενωσιακού

17 Συμβάσεις Προμηθειών ν. 2286/1995 Νομοθετικό πλαίσιο ν. 3463/2006 (ΚΔΔ) άρθρο 209 Έ.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Απόφαση 11389/1993 Υπ. Έσωτερικών) ν. 3614/2007 (άρθρο 25)

18 Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών Νομοθετικό πλαίσιο ν. 3463/2006 (ΚΔΔ) άρθρο 209 και 273 π.δ. 28/1980 ν. 3731/2008 (άρθρο 20) ν. 3614/2007 (άρθρο 25)

19 Συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από ΕλΣυν για συμβάσεις άνω των 5 εκατ. Ευρώ Δυνατότητα σύμπτυξης σταδίων ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς Δυνατότητα σύμπτυξης σταδίων αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς και ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου

20 Συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις Δυνατότητα υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού αντί για δικαιολογητικά Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής Ημερομηνία υπογραφής ΥΔ έως και 30 ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς

21 Βασικές Αρχές

22 Ίση μεταχείριση & αποφυγή διακρίσεων Απαγόρευση με βάση την ιθαγένεια ή οποιοδήποτε άλλο κριτήριο / συγκαλυμμένη μορφή διακρίσεως. Παρόμοιες καταστάσεις να μην αντιμετωπίζονται κατά τρόπο διαφορετικό και διαφορετικές καταστάσεις να μην αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο. Αντικειμενική σύγκριση προσφορών Εφαρμογή σε όλα τα στάδια (ετοιμασίας / αξιολόγησης προσφορών και υλοποίησης της σύμβασης

23 Διαφάνεια Η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως συνεπάγεται υποχρέωση διαφάνειας, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος τηρήσεώς της. Ευρεία δημοσιότητα προκηρύξεων / Διάχυση πληροφόρησης. Διασφάλιση προσήκοντος βαθμού δημοσιότητας που να καθιστά δυνατό το άνοιγμα της αγοράς δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό καθώς και τον έλεγχο του αμερόληπτου χαρακτήρα. Προσδιορισμός με σαφήνεια των κριτήριων ανάθεσης γεγονός που καθιστά ανεπίτρεπτη τη μεταβολή ουσιωδών όρων της προκήρυξης μετά την δημοσίευση.

24 Αναλογικότητα Κάθε μέτρο που επιλέγεται πρέπει να είναι αναγκαίο και πρόσφορο και να προκαλεί τα λιγότερα δυνατά «προβλήματα». Οι Αναθέτουσες Αρχές δεν έχουν το δικαίωμα να αξιώνουν τεχνικές, επαγγελματικές ή χρηματοοικονομικές ικανότητες δυσανάλογες και υπερβολικές σε σχέση με το αντικείμενο της σχετικής σύμβασης.

25 Αμοιβαία αναγνώριση Υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να δεχθεί τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ελέγχους, καθώς επίσης τους τίτλους, τα πιστοποιητικά και τα προσόντα που απαιτούνται σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε., στο μέτρο που αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με εκείνα τα οποία απαιτούνται στην χώρα, όπου εδρεύει η αναθέτουσα αρχή.

26 Υποχρέωση αιτιολόγησης βλαπτικών πράξεων Επιβάλει στην αναθέτουσα αρχή να ελέγχει, να στοιχειοθετεί και να δικαιολογεί ειδικώς κάθε δυσμενή ή απορριπτική απόφαση που λαμβάνει. Συνδέεται με την αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας

27 Χρηστή διοίκηση Διαπνέει τη διεξαγωγή των διαδικασιών αναθέσεως δημόσιων συμβάσεων Απαιτεί οι εξεταστές που καλούνται να αξιολογήσουν τις προσφορές να ενεργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο, βαθμολογώντας με βάση πραγματογνωμοσύνη που διενεργούν προσωπικά.

28 Βασικές Αρχές Ίση μεταχείριση Διαφάνεια Αναλογικότητα Αμοιβαία αναγνώριση Αιτιολόγηση βλαπτικών πράξεων Χρηστή διοίκηση Έλεγχος και αξιολόγηση επί «ίσοις όροις» Αντικειμενική σύγκριση προσφορών Αμεροληψία & αντικειμενικότητα Δημοσιότητα / Διάχυση πληροφόρησης Πρόσβαση σε έγγραφα διαγωνισμού Αμετάβλητοι όροι Επιλογή κριτηρίων Επαγγελματικοί τίτλοι / Τεχνικές προδιαγραφές Στοιχειοθέτηση απορρίψεων Λειτουργία οργάνων διαγωνισμού

29 Διαδικασίες ανάθεσης Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων είναι: η ανοικτή, η κλειστή (δύο σταδίων), με διαπραγμάτευση με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και ο ανταγωνιστικός διάλογος.

30 Ανοιχτή Διαδικασία Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής της προσφοράς μετά τη δημοσίευση προκήρυξης ανέρχεται σε 52 ημέρες. Η αποστολή της προκήρυξης με ηλεκτρονικά μέσα επιτρέπει τη σύντμηση των προθεσμιών έως και κατά επτά ημέρες. Η παροχή άμεσης και πλήρους ηλεκτρονικής πρόσβασης στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα του διαγωνισμού επιτρέπει τη σύντμηση των προθεσμιών έως και κατά πέντε ημέρες.

31 Κλειστή (δύο σταδίων) διαδικασία Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει αλλά μόνον εκείνοι που προσκαλούνται μπορούν να υποβάλουν προσφορά. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι 37 ημέρες και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι σαράντα ημέρες. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να οριστεί ελάχιστη προθεσμία 15 ημερών (10 ημερών εάν η προκήρυξη είναι ηλεκτρονική) για τις αιτήσεις συμμετοχής και 10 ημερών για την παραλαβή

32 Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης Για τις συμβάσεις έργων και υπηρεσιών: εντός του ορίου του 50 % του ποσού της αρχικής σύμβασης, για τα συμπληρωματικά έργα ή τις υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα μελέτη και τα οποία κατέστησαν αναγκαία λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων για νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων εργασιών ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα ανάδοχο Μονάδα Νομικής της Υποστήριξης αρχικής σύμβασης για τρία έτη κατ' ανώτατο όριο.

33 Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης Προσφυγή στις ανωτέρω διαδικασίες ανάθεσης σημαίνει «νέα σύμβαση». Χρήση σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις με μεγάλη φειδώ και προσοχή.

34 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής και ανάθεσης Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτήριων, είτε της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς είτε της χαμηλότερης τιμής, αφού οι αναθέτουσες αρχές ελέγξουν την καταλληλότητα των οικονομικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί για λόγους που αφορούν την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων.

35 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής και ανάθεσης Η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού αρθρώνεται σε δύο κύρια και διακριτά μεταξύ τους στάδια, τα οποία βασίζονται σε διαφορετικής φύσης κριτήρια: Α στάδιο: έλεγχος κριτηρίων αποκλεισμού και κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Αφορά και εστιάζει στον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ. Β στάδιο: αξιολόγηση κριτηρίων ανάθεσης για την ανάδειξη του αναδόχου που. Αφορά και εστιάζει στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ αυτή καθεαυτή.

36 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής Ειδικότερα η διενέργεια των διαδικασιών του α σταδίου διακρίνεται στον έλεγχο: των κριτήριων για την προσωπική κατάσταση ενός οικονομικού φορέα, αναφορικά με την άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητάς του, των κριτήριων της οικονομικής και χρηματοοιικονομικής επάρκειάς του και των κριτήριων συναφών με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητές του. Τα κριτήρια αυτά δεν είναι βαθμολογούμενα.

37 Κριτήρια ανάθεσης Αποκλειστικά χαμηλότερης τιμής Εξαιρετικά απλοποιημένη διαδικασία. Συνάδει περισσότερο για προμήθεια αγαθών. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Δύναται να αξιολογηθούν: η ποιότητα, η τιμή, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης.

38 Κριτήρια ανάθεσης Υποχρέωση περιγραφής με σαφήνεια του τρόπου αξιολόγησης με έμφαση στον επακριβή προσδιορισμό της στάθμισης ή της βαρύτητας κάθε κριτηρίου και υποκριτηρίου. Τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να είναι σαφή, μετρήσιμα και αντικειμενικά.

39 Σύγχυση κριτηρίων ποιοτικής επιλογής & ανάθεσης Τα κριτήρια που δεν σκοπούν στον εντοπισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αλλά συνδέονται κυρίως με την εκτίμηση της καταλληλότητας των διαγωνιζομένων να εκτελέσουν την εν λόγω σύμβαση όπως η ΕΜΠΕΙΡΙΑ, τα προσόντα και τα μέσα που μπορούν να διασφαλίσουν την προσήκουσα εκτέλεση της εν λόγω συμβάσεως. δεν αποτελούν «κριτήρια αναθέσεως» ΑΛΛΑ κριτήρια ποιοτικής επιλογής.

40 Απαγόρευση κατάτμησης Απαγορεύεται η κατάτμηση του προϋπολογισμού των συμβάσεων έργων/προμηθειών/υπηρεσιών σε επιμέρους όμοια ή ομοειδή τμήματα με στόχο την αποφυγή εφαρμογής διαδικασίας ανάθεσης

41 Απαγόρευση κατάτμησης Ενδείξεις κατάτμησης: Ομοιότητα των συμβάσεων (όμοιο ή ομοειδές αντικείμενο σύμβασης). Οικονομική και τεχνική λειτουργία την οποία εκπληρώνουν οι κατά περίπτωση συμβάσεις. Δυνατότητα εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης από έναν και μόνο ανάδοχο. Ύπαρξη μίας και μόνο Αναθέτουσας Αρχής. Ανάθεση εντός του ιδίου οικονομικού έτους. Ταυτόχρονη έναρξη της σχετικών συμβάσεων. διαδικασίας των Δυνατότητα πρόβλεψης της ανάγκης εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης.

42 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Προϊστάμενος Μονάδας Νομικής Υποστήριξης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Αθήνα, 30/07/2014 Αριθμ. Πρωτ: 3220 ΠΡΟΣ : ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0018 EL 01.01.2010 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ...6 3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, ΑΘΗΝΑ 10671 Τηλέφωνο : 210-3680775 Fax : 210-3680773 Πληροφορίες : Δρ. Παναγιώτης Μούργος Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στην θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ο τρόπος εκτέλεσης των Προμηθειών και Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α βαθμού»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ο τρόπος εκτέλεσης των Προμηθειών και Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α βαθμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο τρόπος εκτέλεσης των Προμηθειών και Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α βαθμού» Νομικές ρυθμίσεις-περιγραφή διαδικασιών- Σύγκριση θεσμικού πλαισίου τους με άλλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΠ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚτΠ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Οδός : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26610-39814, e-mail: info@corfucci.gr ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ 80%-

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα