ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Περιεχόµενο Μαθηµάτων"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Περιεχόµενο Μαθηµάτων

2

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Αγγλικά Ορολογία: ιδασκαλία Αγγλικής σε προηγµένο επίπεδο µε σκοπό να µπορούν οι σπουδαστές να κατανοούν, µε άνεση, αγγλοσαξονικά βιβλία και σχετικά άρθρα σχετικά µε τα σπουδαιότερα µαθήµατα γενικής και ειδικής υποδοµής. Σκοπός του µαθήµατος είναι η απόκτηση ικανότητας χειρισµού της γλώσσας σε ειδικά θέµατα διαχείρισης της πληροφορίας. Αγγλικά/Γερµανικά Ι: Εµπέδωση της γνώσης της γλώσσας στην προφορική και γραπτή επικοινωνία. υνατότητα χρήσης της γλώσσας σε κοινωνικό και επαγγελµατικό επίπεδο. Απλά κείµενα ειδικότητας σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος, απλές επιστολές, βιογραφικά σηµειώµατα, περιλήψεις. Ασκήσεις γραµµατικής. Αγγλικά/Γερµανικά ΙΙ: Βελτίωση και εµπέδωση της γλώσσας στην προφορική και γραπτή επικοινωνία. Απόκτηση ικανότητας χρήσης της γλώσσας ειδικότητας (ορολογία) για επαγγελµατικούς σκοπούς. Κείµενα ειδικότητας σχετικά µε το αντικείµενο της πληροφορίας. Επιστολές, αιτήσεις, απλές αναφορές, note taking, εµβάθυνση γραµµατικών φαινοµένων. Αλγοριθµοποίηση: Αλγόριθµοι-Βασικές έννοιες. Ανάπτυξη αλγορίθµων. Μεθοδολογίες σχεδιασµού και χαρακτηριστικά αλγορίθµων. Τρόποι παράστασης αλγορίθµων (διαγράµµατα ροής, ψευδοκώδικας). Ανάπτυξη προγράµµατος και θεµελιώδεις έννοιες προγραµµατισµού σε αλγοριθµική γλώσσα. Βασικές αλγοριθµικές δοµές. οµή ακολουθίας, δοµές επιλογής, δοµές επανάληψης. Ανάλυση Συστηµάτων-Τεχνολογία Λογισµικού: Μεθοδολογία Ανάλυσης και σχεδίασης συστηµάτων. Σχεδίαση Λογικών εδοµένων και Επεξεργασιών. Περιγραφή Συστήµατος Ανάπτυξης Εφαρµογών. Βασικές αρχές τεχνολογίας λογισµικού, η ανάπτυξη λογισµικού ως βιοµηχανική διαδικασία. Κύκλος ζωής λογισµικού, µοντέλα κύκλου ζωής. Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισµικού. ιοίκηση έργων λογισµικού, επίπεδα ωριµότητας της διαδικασίας ανάπτυξης λογισµικού. Χρήση τεχνολογίας CASE. Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός: Αφοµοίωση της αντικειµενοστρεφούς προσέγγισης για τον προγραµµατισµό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εµπέδωση µέσα από

4 θεωρητική διδασκαλία και από εργαστηριακές ασκήσεις των πλεονεκτηµάτων του αντικειµενοστρεφούς σχεδιασµού και προγραµµατισµού Η/Υ. Εκµάθηση της γλώσσας προγραµµατισµού C++, ως γλώσσας αντικειµενοστρεφούς προγραµµατισµού, αλλά και ως υπερσυνόλου της C. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων: Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία: Ασύµµετρα και συµµετρικά κρυπτοσυστήµατα. Επαλήθευση ταυτότητας. Μηχανισµοί Αυθεντικοποίησης. Συναρτήσεις Κατακερµατισµού Ψηφιακές Υπογραφές. Έλεγχος Πρόσβασης. Ασφάλεια Υπολογιστών. Ασφάλεια UNΌX.Έννοιες Ασφάλειας ικτύων. ιαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Επικ. Συστηµάτων. Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Firewalls. Γερµανικά Ορολογία: Εκµάθηση ορολογίας σχετικής µε το αντικείµενο των υπολογιστών και της διαχείρισης της πληροφορίας. Εµπλουτισµός λεξιλογίου και µε κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία για την κατανόηση της γερµανικής κουλτούρας και των εργασιακών και κοινωνικών σχέσεων. Κατανόηση προφορικού και γραπτού κειµένου, απόκτηση ικανότητας συµµετοχής σε διάλογο. Γραφικά: Εισαγωγή στα γραφικά µε υπολογιστή (computer graphics: αρχεία και δεδοµένα γραφικών. Θεµελιώδη θέµατα δισδιάστατων γραφικών. Θεµελιώδη θέµατα τρισδιάστατων γραφικών. Υπολογιστική γεωµετρία. Αρχεία γραφικών. Συµπίεση δεδοµένων γραφικών. ιακριτά Μαθηµατικά - Γραµµική Άλγεβρα: Ανάπτυξη των βασικών θεµάτων των διακριτών µαθηµατικών και της γραµµικής άλγεβρας που βρίσκουν εφαρµογές στην οικονοµική επιστήµη και την επιστήµη της πληροφορικής. Βασικές έννοιες της απαρίθµησης των γραφηµάτων και της άλγεβρας Boole. ιαχείριση Έργων: Κύκλος ζωής του έργου, Μελέτη σκοπιµότητας, ίκτυο έργου, Κύκλος προγραµµατισµού και ελέγχου, ιαδικασία εκτίµησης και δοµική ανάλυση έργου, Γραµµικά χρονοδιαγράµµατα, το διάγραµµα Gantt, η µέθοδος PERT, Προγραµµατισµός πόρων, Λογιστική έργου, ιαχείριση έργου σε συνθήκες αβεβαιότητας, Σχέση κόστουςχρόνου, ιοίκηση έργου µε Η/Υ. ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων: Εισαγωγή στην ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων. Επιχειρησιακή στρατηγική και στρατηγική διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων. Σηµασία, στόχοι, αρµοδιότητες και ο ρόλος του τµήµατος Ανθρώπινων Πόρων. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού. Οργάνωση και στελέχωση του τµήµατος Ανθρώπινων Πόρων.

5 Προγραµµατισµός, στρατολόγηση και επιλογή Ανθρώπινου υναµικού. Αξιολόγηση απόδοσης. Αµοιβές. Ανάπτυξη προσωπικού. Οργάνωση εργασίας. Σχεδιασµός καριέρας. ιοίκηση ειδικών οµάδων. ιαχείριση Βάσεων εδοµένων στο ιαδίκτυο: Κατάρτιση στις αρχιτεκτονικές των εφαρµογών διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µέσω διαδικτύου. Γνώση ανάπτυξης δικτυακών εφαρµογών µε δυνατότητα χρήσης βάσεων δεδοµένων. ιαχείριση Κρίσεων: ιαχείριση Κρίσεων ως διοικητικό έργο. Ορισµός, οριοθέτηση, σηµασία και επιπτώσεις των κρίσεων. Τυπολογία των επιχειρησιακών κρίσεων. Χαρακτηριστικά, φάσεις, πορεία των κρίσεων. υνητικές αιτίες και αφορµές πρόκλησης κρίσεων. Πεδία κρίσεων. ιαδικασία µιας στοχοθετηµένης διαχείρισης κρίσεων. Αναγνώριση ενδείξεων-παρατήρηση-αξιολόγηση συµπτωµάτων. Ο σχεδιασµόςπρογραµµατισµός ως προστάδιο της σύγκρισης δέον/είναι. Ανάλυση αιτίων- ιάγνωση. Προληπτική ανάλυση κινδύνων. ιερεύνηση των ερεθισµάτων. Σχεδιασµός µέτρων - θεραπεία. Προληπτικό Μάνατζµεντ κρίσεων. Αντιµετώπιση κρίσεων. ιαχείριση Πληροφοριών σε Περιβάλλον Client/ Server: Σύγχρονες αρχιτεκτονικές. Γενικά για το µοντέλο Client/Server. Κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων. Θεωρία συναρτησιακών εξαρτήσεων και προχωρηµένα θέµατα κανονικοποίησης. Βελτιστοποίηση αιτηµάτων προσπέλασης. Σύγχρονες κατευθύνσεις τεχνολογίας Βάσεων εδοµένων. Βάσεις κειµένου. Βάσεις πολυµέσων. Βάσεις στο ιαδίκτυο. Συστήµατα ανάκτησης πληροφοριών. οµηµένη Γλώσσα Προγραµµατισµού (SQL) και συστήµατα τέταρτης γενιάς (4GLs). ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο: Κατάρτιση στις υπηρεσίες του Internet. Στη γλώσσα περιγραφής υπερκειµένου HTML. Γνώση ανάπτυξης εφαρµογών Web Based. Εισαγωγή στη χρήση των της γλώσσας προγραµµατισµού Tcl και javascript. ιδακτική στην Πληροφορική και την ιοίκηση: Βασικές έννοιες της Γενικής ιδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής. Μέθοδοι διδασκαλίας, ιδακτικές ασκήσεις σε εικονικές και πραγµατικές συνθήκες διδασκαλίας - Ανάλυση της διδακτικής διαδικασίας µε παραδείγµατα. Υιοθέτηση αρχών, οι οποίες βοηθούν στην ανανέωση της διδακτικής του µαθήµατος. Οι αρχές αυτές στηρίζονται στην παιδαγωγική ψυχολογία και στην οργάνωση των σύγχρονων Αναλυτικών Προγραµµάτων. ιοίκηση Επιχειρήσεων: Το Μάνατζµεντ από θεσµική και διαδικαστική άποψη. Τάσεις και προβληµατισµοί στην επιστήµη του Μάνατζµεντ. Οικονοµικοί οργανισµοί και

6 επιχειρήσεις. Στρατηγικός Σχεδιασµός/Προγραµµατισµός, Οργάνωση, Στελέχωση, Ηγεσία, Έλεγχος. οµές εδοµένων: Τύποι και χαρακτηριστικά δεδοµένων και µεταβλητών. Γραµµικές δοµές δεδοµένων. Μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι πίνακες σταθερών διαστάσεων. Λίστες. Η έννοια του κόµβου ως δοµικό στοιχείο της λίστας. Απλά/ ιπλά συνδεδεµένες λίστες. Στοίβες-Ουρές. υναµικές οµές. οµές ένδρων. Γράφοι. Προβλήµατα ταξινόµησης σε πίνακες και λίστες. Γραφήµατα και βασικοί αλγόριθµοι. Πίνακες µεταβλητού µεγέθους. Τα διανύσµατα. Εναλλακτικοί τρόποι δεικτοδότησης σε πίνακες. οµηµένος προγραµµατισµός: Η ιστορία των Γλωσσών Προγραµµατισµού-Αρχές οµηµένου Προγραµµατισµού. Η έννοια της Αφαίρεσης (Abstract)-Tύποι (Typing)- Αφαιρετικοί Τύποι εδοµένων (Abstract data types). Συντακτικό. Μεταγλώττιση και εκτέλεση προγράµµατος. Αλγόριθµοι-Βασική δοµή προγράµµατος. Η γλώσσα C++ και η περιγραφή της. Τύποι δεδοµένων, εκφράσεις. Βασικές εντολές προγραµµατισµού. ιαδικασίες, υποπρογράµµατα, συναρτήσεις. Μεταβίβαση Παραµέτρων. Πίνακες (Arrays). Αναζήτηση, Ταξινόµηση, Παρεµβολή, Σύζευξη, Ενηµέρωση αρχείων, Επίπεδα ελέγχου. Ειδικά Θέµατα ικαίου: Ειδικές πτυχές του δικαίου που αφορούν σε ζητήµατα νοµότυπης διαχείρισης και διάδοσης πληροφοριών µέσω ηλεκτρονικών δικτύων καθώς και σε ζητήµατα που ανακύπτουν από την ψηφιοποίηση / αποϋλοποίηση και την παγκοσµιοποίηση της οικονοµικής δραστηριότητας. Έκφραση & Επικοινωνία: Ο ρόλος και οι γενικές αρχές της επικοινωνίας. Ειδικές µορφές γραπτής επικοινωνίας: Προσωπικά έγγραφα. Υποµνήµατα και υπηρεσιακά σηµειώµατα. Προτάσεις. Συµφωνίες. Συµβάσεις (δηµόσιες και ιδιωτικές). Οδηγίες. Σύνταξη υπηρεσιακών εκθέσεων. Αλληλογραφία δηµοσίων υπηρεσιών. Βασικά χαρακτηριστικά και κανόνες. Αποδέκτες. Τραπεζικές εργασίες και αλληλογραφία. Προφορική επικοινωνία. Ηλεκτρονικές Μορφές Επικοινωνιών. Αυτόµατη Ροή Εγγράφων και Μαζική Αποστολή εµπορικής αλληλογραφίας. Επιχειρηµατικές Σελίδες στο Ιnternet. Παρουσίαση προϊόντων και πληροφοριών µέσω του ιαδικτύου. Κιόσκια Πληροφοριών. Έµπειρα Συστήµατα & Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων: Έµπειρα συστήµατα και ανάπτυξη παραδειγµάτων έµπειρων συστηµάτων σε µια συναρτησιακή γλώσσα µε τη βοήθεια κελύφους ανάπτυξης. Το µάθηµα προσφέρει µια σε βάθος µελέτη των τεχνικών ανάπτυξης των Εµπείρων Συστηµάτων (ΕΣ) και αναλύει τη σηµερινή κατάσταση στο χώρο των ΕΣ fόσον αφορά τις εφαρµογές τους. Παράλληλα παρουσιάζεται σε λεπτοµέρεια η ανάπτυξη µιας παραδειγµατικής fuzzy inference engine και γίνονται πολλά παραδείγµατα

7 ανάπτυξης ασαφών έµπειρων συστηµάτων κυρίως αναφορικά µε επιχειρηµατικές εφαρµογές. Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή: Ανάλυση και κατανόηση του τρόπου επικοινωνίας των ανθρώπων µε τους υπολογιστές µέσω της διεπιφάνειας χρήστη και της βασικής έννοιας της ευχρηστίας µίας διεπιφάνειας χρήστη. Μέθοδοι ανάλυσης, σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης διεπιφανειών χρήστη και διαδραστικών συστηµάτων γενικότερα. Επικοινωνίες εδοµένων- ίκτυα Η/Υ: Εισαγωγή στις βασικές αρχές επικοινωνίας δεδοµένων, στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες καθώς και στις βασικές έννοιες ικτύων επικοινωνιών. Κατανόηση της τεχνολογίας ικτύων Υπολογιστών σε επίπεδο αρχιτεκτονικών και πρωτοκόλλων και των επιπέδων του µοντέλου αναφοράς OSI. Επιχειρηµατικότητα- ιοίκηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων: Ίδρυση Μικροµεσαίας Επιχείρησης. Τα χαρακτηριστικά του επιχειρηµατία- εοντολογία. Κύκλος ζωής και δοµής της ΜΕ. Επιχειρηµατικός σχεδιασµός. Χρηµατοοικονοµικά θέµατα. Άσκηση Ηγεσίας. Στρατηγική επιχειρησιακών αποφάσεων. Εναλλακτικές λύσεις στρατηγικών αποφάσεων. Συγκριτική ιοίκηση Επιδόσεων. ηµιουργικότητα και καινοτοµία. Επιχειρησιακή Έρευνα: Θεµελιώδη εργαλεία της Επιχειρησιακής 'Έρευνας και χρησιµοποίηση Μαθηµατικών Μεθόδων για την επίλυση Προβληµάτων Βελτιστοποίησης. Βασικές έννοιες της Επιχειρησιακής 'Έρευνας του Μαθηµατικού Προγραµµατισµού και της χρησιµότητας των Μαθηµατικών Μοντέλων για την επίλυση συγκεκριµένων οικονοµικών προβληµάτων. Ευρωπαϊκός Πολιτισµός & Ευρωπαϊκή Ένωση: Εξοικείωση µε τους θεσµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα στάδια εξέλιξης και τις Αρχές λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του µαθήµατος αποτελεί η απόκτηση ικανότητας εύκολης διάγνωσης του πλαισίου συνθηκών που επηρεάζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της επιχείρησης. Εφοδιαστική (Logistics): Ο σκοπός, το αντικείµενο, οι στόχοι, τα στοιχεία της διαχείρισης αποθήκης και διανοµής (logistics). Η Πολιτική εξυπηρετήσεως των πελατών, κύκλος παραγγελίας, πιστωτική πολιτική, αξιολόγηση του επιπέδου εξυπηρετήσεως των Πελατών. ιοίκηση και έλεγχος αποθεµάτων. Η σηµασία των Logistics για την επιχείρηση και την οικονοµία. Κανάλια διανοµής. Πολιτική και έλεγχος Logistics. Τεχνική και µεθοδολογία Logistics. Χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις. ιοίκηση ροής υλικών.

8 Προµήθειες (αγορές). Επεξεργασία παραγγελιών και πληροφοριακά συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων. Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή ράση: Παρουσίαση των δοµικών στοιχείων του Ηλεκτρονικού Εµπορίου, των κρίσιµων πεδίων εφαρµογής του, των τεχνολογιών που αξιοποιεί, τις επιπτώσεις του στην Επιχείρηση και την απασχόληση, καθώς και την προσέγγιση ζητηµάτων που αφορούν την ηλεκτρονική επιχειρησιακή δραστηριότητα. Ιδιωτική Οικονοµική: Τυπολογία και Μορφολογία των Οικονοµικών Μονάδων- ιάκριση των επιχειρήσεων. Ανάλυση του νεκρού σηµείου του κύκλου εργασιών. Παραγωγικότητα και Αποτελεσµατικότητα-Αποδοτικότητα. Επιχειρησιακοί κίνδυνοι και Ανάλυση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. είκτες Αποτελεσµατικότητας, διάρθρωση και µέθοδοι αξιολόγησης Επενδύσεων. Ρευστότητα και δείκτες διάρθρωσης. Τεχνικές αριστοποίησης και προγνώσεων. Ανάλυση παραγόντων της παραγωγικότητας. Κριτήρια βιωσιµότητας Επιχειρήσεων. Λειτουργικά Συστήµατα: Παρουσίαση των βασικών στοιχείων των Λειτουργικών Συστηµάτων Η/Υ και των προσφεροµένων στους χρήστες υπηρεσιών και δυνατοτήτων διαχείρισης υπολογιστικών συστηµάτων µέσα από τα σύγχρονα Λειτουργικά Συστήµατα. Λογιστική: Η απόκτηση ικανότητας αυτόνοµης Λογιστικής παρακολούθησης των στοιχείων του ενεργητικού, Ξένου κεφαλαίου και Ιδίου κεφαλαίου µιας επιχειρηµατικής µονάδας. Εκµάθηση των λογιστικών εννοιών και κατανόηση του µηχανισµού της λογιστικής εργασίας στο σύνολο της. Μαθηµατικά στη ιοίκηση: Ανάπτυξη βασικών θεµάτων του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισµού και των διαφορικών εξισώσεων α' τάξης που βρίσκουν εφαρµογές στην οικονοµική επιστήµη και την επιστήµη της πληροφορικής. Βασικών έννοιες, τεχνικών και µεθόδων παραγώγισης και ολοκλήρωσης. Η προαγωγή της µαθηµατικής παιδείας και σκέψης του σπουδαστή. Μάρκετινγκ της Πληροφορίας: Η έννοια, η φιλοσοφία, το περιβάλλον και τα συστήµατα Marketing. Ανάλυση του προγραµµατισµού, Συστήµατα Πληροφοριών και έρευνα Marketing. Η αγοραστική συµπεριφορά του καταναλωτή. Στρατηγική του προϊόντος, της τιµολόγησης, του συστήµατος διανοµής, της επικοινωνίας και προβολής. Οργάνωση και υλοποίηση του προγράµµατος Marketing. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος των αποτελεσµάτων του Marketing. Βιοµηχανικό, κοινωνικό και διεθνές Marketing.

9 Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας: Επιστηµονική προδιάθεση και καλλιέργεια αυτής. Ορισµός, αντικείµενο, σκοποί και χρησιµότητα της επιστήµης. Επιστηµονικές µέθοδοι, αναζήτηση και εκλογή θέµατος επιστηµονικής εργασίας. Επιστηµονική εργασία (προκαταρκτικές ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες συγγραφής, δοµή, κριτική. Μηχανογραφηµένη Εµπορική ιαχείριση: Οργάνωση στοιχείων αποθήκης σε αρχεία. Περιγραφή βασικών λειτουργιών συστήµατος αποθήκης και υλοποίηση τους µε υπολογιστή. Ο κύκλος αγορών-πληρωµών, εισπράξεων-πωλήσεων, αξιόγραφων. θέµατα Μισθοδοσίας. Εφαρµογές λογιστικών πακέτων. Τήρηση Μητρώου Παγίων. Φορολογία Εισοδήµατος φυσικών ή νοµικών προσώπων. Εφαρµογές σχετικών πακέτων. Μηχανογραφηµένη Λογιστική: ιερεύνηση των πληροφοριακών αναγκών των επιχειρήσεων. Αντιµετώπιση τους µε την δηµιουργία και λειτουργία των λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων (Λ.Π.Σ). Κατανόηση των Λ.Π.Σ από τους σπουδαστές. Έννοιες Μηχανογράφησης- Μηχανοργάνωσης. Οικονοµική: Εισαγωγή στις βασικές οικονοµικές έννοιες της οικονοµικής επιστήµης και το οικονοµικό πρόβληµα. Τα οικονοµικά αγαθά, πώς παράγονται, οι συντελεστές παραγωγής, η ανταλλαγή-εξειδίκευση και το θέµα της ανάπτυξης. Το αντικείµενο και η µεθοδολογική προσέγγιση της οικονοµικής επιστήµης και η διάκριση της σε µικροοικονοµία και µακροοικονοµία. Ολική ιαχείριση Ποιότητας: Τα δοµικά στοιχεία της Ολικής ιαχείρισης Ποιότητας (Ο Π) και ειδικότερα: Τα εργαλεία του Μάνατζµεντ πελατών. Ανθρώπινο κεφάλαιο και Ολική Ποιότητα. Το πρόγραµµα µηδενικών λαθών. Το σύστηµα Ο Π. Κόστος ποιότητας. Πιστοποίηση µε το πρότυπο ISO 9000 και ISO Εφαρµογές της Ο Π. Κριτική της Ο Π. Προοπτικές. Ο Π σε έργα Λογισµικού. Οπτικός Προγραµµατισµός: Η αφοµοίωση του οπτικού προγραµµατισµού µέσω της εκµάθησης της γλώσσας Visual Basic. Οι εντολές, τύποι δεδοµένων, µεταβλητές, σταθερές, πίνακες και εγγραφές. Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων εφαρµογής της Visual Basic, µε την εκπόνηση εργαστηριακής εργασίας. Παιδαγωγική: Αναλύονται το αντικείµενο, οι µέθοδοι έρευνας και η αυτοτέλεια της επιστήµης της Παιδαγωγικής, τίθενται και συζητούνται βασικά προβλήµατα, ερωτήµατα και ζητήµατα της, παρουσιάζονται και αναπτύσσονται θέσεις, αντιθέσεις και προβληµατισµοί για θέµατα, σχετικά µε την Παιδαγωγική.

10 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης: Στοιχεία θεωρίας συστηµάτων και εφαρµογή στα πληροφοριακά συστήµατα (ΠΣ) των επιχειρήσεων και οργανισµών. οµή, συστατικά στοιχεία, µορφολογία και ανάπτυξη Π.Σ. Είδη πληροφοριακών συστηµάτων. Κύκλος ζωής ενός Π.Σ., Μεθοδολογίες ανάλυσης συστηµάτων, Μελέτη σκοπιµότητας. Στρατηγικός σχεδιασµός, Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης έργων Πληροφορικής. ιαδικασίες προµήθειας, εγκατάστασης και ολοκλήρωσης Π.Σ. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Αξιολόγηση συστηµάτων Πληροφορικής. Πληροφορική στη ιοίκηση: Εξοικείωση µε βασικές έννοιες της Πληροφορικής, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την οικοδόµηση περισσότερο εξειδικευµένων γνώσεων. Ιστορική εξέλιξη της Πληροφορικής. Συστήµατα αρίθµησης. Κωδικοποίηση της πληροφορίας. Το υλικό και λογισµικό του υπολογιστή. Τηλεπληροφορική και τηλεπικοινωνίες. ίκτυα υπολογιστών. Αυτοµατισµός γραφείου. Βασικές Υπηρεσίες του Internet. Παγκόσµιος Ιστός. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. File Transfer Protocol. Πολυµέσα στη ιαχείριση Πληροφοριών: Χαρακτηριστικά των Συστηµάτων Πολυµέσων. Ψηφιακή Αναπαράσταση Πληροφορίας. Τεχνικές Συµπίεσης Κειµένου, Εικόνας και Video. Αποθηκευτικά Μέσα. Σύνθεση Αντικειµένων Πολυµέσων στο Χώρο και στο Χρόνο. Πρότυπα Συγχρονισµού και Αποθήκευσης Αντικειµένων Πολυµέσων. Κατανεµηµένα Συστήµατα Πολυµέσων. ιαχείριση Πόρων στα Συστήµατα Πολυµέσων, Μεθοδολογία και Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρµογών Πολυµέσων. Εισαγωγή σε συστήµατα ανάκτησης Πολυµεσικής Πληροφορίας. Προηγµένες Τεχνικές Προγραµµατισµού: Εκµάθηση και εµπέδωση µοντέρνων τεχνικών προγραµµατισµού για την ανάπτυξη πολύπλοκων εφαρµογών που περιπλέκουν προηγµένες δοµές δεδοµένων, πολυνηµατική επεξεργασία, επικοινωνία µε βάσεις δεδοµένων, περιβάλλον Internet, γραφικά user-interfaces, αντικειµενοστραφείς έννοιες και χειρισµός εξαιρέσεων (exception handling). Σεµινάριο Τελειοφοίτων: Παρουσίαση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος πληροφοριών το οποίο τεκµηριώνουν κατά τρόπο που να το καθιστούν λειτουργικό στο περιβάλλον µιας επιχείρησης. Η εργασία περιλαµβάνει ανάπτυξη τεχνικής τεκµηρίωσης, συγγραφή οδηγιών προς τους χρήστες και παρουσίαση της εργασίας τους. Εναλλακτικά, παρουσίαση ενός επιχειρησιακού προβλήµατος µε τη χρήση ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης: Εισαγωγή στις προβλέψεις: Η ανάγκη για προβλέψεις. Είδη προβλέψεων. Επιλογή µεθόδου πρόβλεψης. ιερεύνηση χρονοσειράς

11 δεδοµένων. Ανάλυση της αυτοσυσχέτισης. Προβλέψεις µε µέσους όρους. Εκθετικές µέθοδοι εξοµάλυνσης. Στατιστική Επιχειρήσεων: Εισαγωγικές γνώσεις και µεθοδολογία της στατιστικής επιστήµης. Εφαρµογή των σηµαντικότερων στατιστικών εργαλείων και µεθόδων στη διοίκηση των επιχειρήσεων µε τη χρήση του στατιστικού πακέτου Minitab for Windows. Η σύνδεση όλων αυτών των γνώσεων µε την επιχείρηση και το µάνατζµεντ. Στοιχεία Αστικού ικαίου: Έννοια του προσώπου (φυσικό νοµικό). Το δικαίωµα (κτήση, προστασία, περιορισµοί). Οι δικαιοπραξίες (είδη, προϋποθέσεις για την κατάρτιση τους, ελαττώµατα). Ειδικό ενοχικό δίκαιο (µισθώσεις, αδικοπραξίες, αδικαιολόγητος πλουτισµός, εγγύηση). Ζητήµατα εµπράγµατου και κληρονοµικού δικαίου. Στοιχεία Εµπορικού & Εργατικού ικαίου: Εκπαίδευση σε θέµατα σχετικά µε την εµπορική πρακτική από νοµικής απόψεως. Βασικά νοµικά ζητήµατα του εµπορίου προς διευκόλυνση των εµπορικών συναλλαγών. Η ισχύουσα Εργατική Νοµοθεσία και Νοµολογία. Η αντιµετώπιση των διαφορών µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων µε την εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων. Συστήµατα Βάσεων εδοµένων: Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Περιβάλλον Βάσεων εδοµένων. Βασικές δοµές φυσικής δεικτοδότησης δεδοµένων. ιαγράµµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων. Η γλώσσα SQL - Κανονικοποίηση. Χρηµατιστήριο-Τεχνική Ανάλυση: Ο ρόλος και η ιστορική εξέλιξη του χρηµατιστηριακού θεσµού. Είδη επιµελητηρίων, κύρια και παράλληλη αγορά. Το θεσµικό πλαίσιο. Η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς και η εποπτεία των συναλλαγών. Χρηµατιστηριακή διαδικασία διαµόρφωσης και διακύµανσης των τιµών. Μετοχές και µετοχική Ανάλυση. Μέθοδοι ανάλυσης των χρηµατιστηριακών τιµών. Ανάλυση Χαρτοφυλακίου. Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση & Αποτίµηση Επιχειρήσεων: Ο ρόλος και η φύση της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης. Τεχνικές Προϋπολογισµού Κεφαλαίου. Αποτίµηση ενεργητικών περιουσιακών στοιχείων. Μελέτη της χρηµατοδοτικής ισορροπίας. Ανάλυση µε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Χρηµατοοικονοµική πρόβλεψη. Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Ισολογισµός-Αποτελέσµατα Χρήσης-Κύκλος Ταµειακών Ροών. Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών δεικτών - Αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών ενεργητικών στοιχείων. Τεχνικές Ελέγχου του Κόστους.

12 Στον Πίνακα 12.4 αναγράφονται οι τίτλοι των µαθηµάτων, οι διδάσκοντες, η ύπαρξη ή µη ιστοσελίδας µαθήµατος, η σελίδα του Οδηγού Σπουδών στην οποία αναφέρεται το µάθηµα καθώς και ο τύπος του µαθήµατος. Στον Πίνακα 12.5 αναγράφεται για κάθε µάθηµα ανά εξάµηνο η περιγραφή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιµοποιούνται, η πολλαπλή βιβλιογραφία, το σύνολο ωρών και οι διδακτικές µονάδες του µαθήµατος, άλλες δραστηριότητες που πιθανώς υπάρχουν τέλος αν υπάρχει επάρκεια εκπαιδευτικών µέσων. Όλα τα παραπάνω στοιχεία προέκυψαν από τα απογραφικά δελτία µαθήµατος των δύο τελευταίων εξαµήνων καθώς και από τα ερωτηµατολόγια του εκπαιδευτικού προσωπικού επίσης για τα δύο τελευταία εξάµηνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος : 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2000-2001, 2001-2002 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδ. έτος : 2016-2017. ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Τεχνικές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Γλώσσες Προγραµµατισµού, Θεωρία Γλωσσών Προγραµµατισµού 1999-2002 Θεωρία Γλωσσών 1996-2000, 2000-2002 Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού 2002-2005 Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2002-2003 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας ΣΠΟΥ ΕΣ 2009 1 Οδηγίες χρήσης Η Εισαγωγή Τα Θέµατα Τα Μόρια Μηχανογραφικό Σχολές - Βάσεις ΕΠΑΛ Μεταπτυχιακά Ανοικτό Πανεπ. ΙΕΚ Κολέγια Στο Εξωτερικό Υποτροφίες Επαγγέλµατα Σχετικά 240 ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

13/6/ :00-15:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΠΔΟ Μ) -0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΕΠΔΟ Μ) -1 ΚΟΥΓΙΑΣ

13/6/ :00-15:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΠΔΟ Μ) -0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΕΠΔΟ Μ) -1 ΚΟΥΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΕΣΥΔ) -11 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ 13/6/2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ (Α-Λ) (Μ-Ω) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΑΜΦ 13 Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου... 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρηματικές ραστηριότητες... 29 1.1 Γενικά...29 1.2 Η υναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 5-4. Γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδ. έτους 2015-2016 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 6-4. Γραμμική Άλγεβρα 4 6 2Ε 5. Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) - 6 ΤΡΙΤΗ 26/1/2016 15:00-17:00

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 1 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (NEO Δ.Ε.) ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ. Θερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015) 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι I (ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) 1 ΔΕΥΤΕΡΑ 1/9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι I (ΝΕΟ) Δ. Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2011 Οδηγίες προς τους φοιτητές Εάν δεν βρίσκετε το μάθημα που χρωστάτε στο εξάμηνο που το διδαχτήκατε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013

Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013 Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013 Η παρούσα έκδοση καταργεί κάθε προηγούμενη. Παρακαλούμε ελέγχετε συχνά για τυχόν αλλαγές. ΗΜΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ιοίκηση Παραγωγής και Συστηµάτων Υπηρεσιών ΕνηµερωτικόΦυλλάδιο Αθήνα, Νοέµβριος 2013 Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την : ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ184 /30-12-2015 Άρθρο 6 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 3.Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών  ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016 Διεύθυνση Σπουδών http://www.unipi.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πειραιάς:12/7/2016

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3/6/2013-28/6/2013 ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝ Ο ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ- ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( )

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ) ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΔΩΝ (00-007) Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-03 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά σπουδαστές που εισήχθηκαν μέχρι και το 007-08 Εαρινό. ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...1 1. Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...3 Κατηγορίες των Γεωγραφικών εδοµένων...3 Γεωγραφικές οντότητες...3 ιαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΚΩΔΙΚΟΣ Κατηγορία Υ/ΕΥ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 2 η 2.1 Προκλήσεις για τη ιοίκηση 1. Ολοκλήρωση: ιαφορετικά συστήµατα εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες. Ηολοκλήρωσησυστηµάτων σε διαφορετικά επίπεδα είναι δύσκολη τεχνολογικά και κοστίζει. 2. ιεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΓΕΝΙΚΑ... 19 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 19 ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ... 21 ΕΙΔΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 22 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης 1 of 9 26/2/2015 12:51 µµ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Βαθµολογίες ΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (052753) όνοµα χρήστη:it052753 Αρχική Βαθµολογίες µαθηµάτων. Η λίστα αναφέρεται στους βαθµούς

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Από τα αρχαιότερα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα (1927) Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Μαθήματα 1 ου έτους Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 23320-52460 - FAX: 23320-52462 - website: http://www.uom.gr - e-mail: itsecr@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμμα Σπουδών Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων - Εισακτέοι και μετά

Προγράμμα Σπουδών Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων - Εισακτέοι και μετά Προγράμμα Σπουδών Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων - Εισακτέοι 2016-1017 και μετά Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Ασκ. 1 Α Μακροοικονομική Ανάλυση 5 2 2 4 125 Υ ΝΚΟΙ3101 ΜΚΟ ΥΠ 2 Α Μικροοικονομική Ανάλυση 5 2 2 4 125 Υ ΝΚΟΙ3204

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 Όσοι οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα ακολουθούν τις εξής Διευκρινιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 3 η 3.1 Κύριες επιχειρηµατικές λειτουργίες 1. Συστήµατα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ 2. Συστήµατα Παραγωγής 3. Συστήµατα Οικονοµικής και Λογιστικής ιαχείρισης 4. Συστήµατα ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ. Ενότητα 98 η ίκτυα ΟΠ νθρώπινου υναµικού 1

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ. Ενότητα 98 η ίκτυα ΟΠ νθρώπινου υναµικού 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ [1] εν εφαρµόζονται τυπικές συνταγές. Αδυναµία επίβλεψης και ελέγχου. Περιορισµένη και έµµεση επιρροή της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας. [2] Ένταξη οργανωτικών αναγκών σε ρεύµατα ενεργειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πληροφορίες: τηλ Θεσσαλονίκη

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πληροφορίες: τηλ Θεσσαλονίκη ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες: τηλ. 2310 891217 Θεσσαλονίκη 27-3-2015 Μεταβατικές Διατάξεις μετά τη συγχώνευση των Τμημάτων Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2016-2017 1 ο ΕΤΟΣ Μαθήματα Α εξαμήνου (Υ) Διδάσκοντες Ώρες Εισαγωγή στην Πληροφορική Μαμάτας Ελευθέριος Λέκτορας, Σουραβλάς Σταύρος Λέκτορας, Πετρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής Ι) Τροποποίηση της Διάρκειας, Δομής και Περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών 1 Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος διαρκεί τρια (3) διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε-mail:

Ε-mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μάθηµα Κατεύθυνσης Πληροφορική Επιστήµη Η.Υ. Β Ενιαίου Λυκείου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 1 Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Κατεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία για µελέτη...71 Πρακτική εφαρµογή Απαντήσεις... 37

Ορολογία για µελέτη...71 Πρακτική εφαρµογή Απαντήσεις... 37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ... 13 Γενική περιγραφή των συστηµάτων παραγωγής και εκµετάλλευσης... 16 Λειτουργίες µεταποίησης και λειτουργίες υπηρεσιών... 18 Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Επιστηµονικό Πεδίο 3 5ο Επιστηµονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι των παρακάτω Σχολών δεν εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο: Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

επιφάνεια πυριτίου Αναφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό : 5. Αναφορά στο Εργαστήριο :

επιφάνεια πυριτίου Αναφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό : 5. Αναφορά στο Εργαστήριο : 2. Α/Α Διάλεξης : 1 1. Τίτλος : Εισαγωγή στην Ψηφιακή Τεχνολογία 2. Μαθησιακοί Στόχοι : Λογικές Πύλες και η υλοποίησή τους με τρανζίστορ. Κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 3. Θέματα που καλύπτει : Λογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποθεμάτων και Προμηθειών σε Μονάδες Υγείας

Διαχείριση Αποθεμάτων και Προμηθειών σε Μονάδες Υγείας Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Διαχείριση Αποθεμάτων και Προμηθειών σε Μονάδες Υγείας Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Το αναλυτικό πρόγραμμα στο οποίο βασίζεται η εξέταση είναι το αναλυτικό πρόγραμμα του Μαθήματος Κατεύθυνσης Πληροφορική Επιστήμη Η.Υ της Γ Ενιαίου Λυκείου Γενικός Σκοπός Το μάθημα κατεύθυνσης της στη Γ'

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΆΛΓΕΒΡΑ ΒΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

παραγωγής 3 Συντελεστές της

παραγωγής 3 Συντελεστές της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α Το µάθηµα των Οικονοµικών στοχεύει να προσφέρει στους µαθητές της Α' Λυκείου γενικές, απλές και προκαταρκτικές γνώσεις στον ευρύτερο τοµέα των οικονοµικών της καθηµερινής µας ζωής. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2702002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ Εισαγωγή στην Ανάλυση Αλγορίθμων Εισαγωγή στην Ανάλυση Αλγορίθμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Σαμαράς Νικόλαος, Επ. Μαυρίδης Ιωάννης, Επ. Ρεφανίδης Ιωάννης, Επ. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕ C Σαμαράς Νικόλοας, Επ. Σατρατζέμη Μαρία-Αικατερίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Tο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι ένα από τα πρώτα οργανωµένα µεταπτυχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ 8-9 Ασκήσεις (Α - Ω) 9-10 Δομές Δεδομένων ( Τμήμα Α & Β) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Παραδόσεις 4. Βάσεις Δεδομένων Ι

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Παραδόσεις 4. Βάσεις Δεδομένων Ι ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2630 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βάσεις Δεδομένων ΙΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Από Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Μάρκετινγκ άλλαξε σε Κατεύθυνσης (Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία)

Από Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Μάρκετινγκ άλλαξε σε Κατεύθυνσης (Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία) Μεταβατικές Διατάξεις του Νέου Προγράμματος Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 για τους εισαχθέντες των ακαδημαϊκών ετών 2014-2015 και 2015-2016, που μεταβαίνουν αυτόματα στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών καθώς

Διαβάστε περισσότερα