C 75 C 100 C 100 AZ. Installation Instructions Instrukja Instalowania Οδηγίε συναρµολ γηση. Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "C 75 C 100 C 100 AZ. Installation Instructions Instrukja Instalowania Οδηγίε συναρµολ γηση. Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó"

Transcript

1 Installation Instructions Instrukja Instalowania Οδηγίε συναρµολ γηση Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó for the Automatic Garage Door Operators dla automatycznego urz¹dzenia do otwierania drzwi gara owych για του κινητήρε π ρτα γκαράζ äëÿ ïðèâîäîâ âîðîò ãàðàæà C 75 C 100 C 100 AZ Please read these instructions carefully! We disclaim all liability under the terms of teh warranty for any damage caused by improper installation! Prosimy dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsza instrukcj¹. Nie uznamy adnej reklamacji w ramach gwarancji za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane nieprawid³ow¹ instalacj¹ urz¹dzenia. Παρακαλο µε διαβάστε αυτέ τι οδηγίε συναρµολ γηση! Για ζηµιέ που προκαλο νται λ γω λανθασµένη συναρµολ γηση δεν παρέχουµε καµµία εγγ ηση! Ïðî èòàéòå íàñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå! Çà óáûòêè, ïðîèñøåäøèå âñëåäñòâèè íåïðàâèëüíîãî ìîíòàæà, ìû íå ïðåäîñòàâëÿåì ãàðàíòèè! GB PL GR RUS V07-01 DEC16

2 IMPORTANT INFORMATION FOR THE INSTALLER WAZNE IN ORMACJE DLA INSTALATORA ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ÂÀÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÌÎÍÒÅÐÎÂ IMPORTANT INFORMATION ON EUROPEAN REGULATIONS! PLEASE READ THIS BEFORE THE INSTALLATION! WAZNE WSKAZÓWKI NA TEMAT NORM I DYREKTYW! KONIECZNIE PRZECZYTAC PRZED MONTAZEM! ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ! ΙΑ ΑΣΤΕ ΤΕΣ ΟΠΩΣ ΗΠΟΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ! ÂÀÆÍÛÅ ÓÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ È ÄÈÐÅÊÒÈÂÀÌ ÅÑ! ÎÁß ÇÀÒÅËÜÍÎ ÈÇÓ ÈÒÜ ÄÎ ÍÀ ÀËÀ ÌÎÍÒÀÆÀ! The use of a Seip door-operator with any garage-door that was approved for the use with other certified door-operators is possible without any restrictions! Zastosowanie mechanizmów napedu bram firmy Seip jest mozliwe bez ograniczen w bramach przystosowanych do zastosowania innych mechanizmów napedowych zgodnych z normami! Η εγκατάσταση εν κινητήρα π ρτα γκαράζ, σε συνδυασµ µε π ρτε που είναι προετοιµασµένε για τη λειτουργία µε άλλου κινητήρε π ρτα γκαράζ σ µφωνα µε τι προδιαγραφέ, δεν υπ κειται σε κανέναν περιορισµ! Ïðèâîäû äëÿ âîðîò ôèðìû SEIP ìîæíî íåîãðàíè åííî èñïîëüçîâàòü ñ ëþáûìè âîðîòàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè äëÿ ðàáîòû ñ ïðèâîäàìè äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé è îòâå àþùèìè òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùèõ ñòàíäàðòîâ! Regulations The door-operators C75, C75 AZ and C 100 AZ are manufactured according to the latest European regulations and meet all requirements. You will find the Declaration of Conformity at the end of these instructions. Use of the operators The operators are designed for the use with up-and-over doors and sectional doors. Side-hung doors can also be operator with an adaption-kit. Normy i dyrektywy Mechanizmy napedu bram C75, C75AZ i C100AZ zostaly wykonane zgodnie z najnowszymi europejskimi normami i spelniaja wszystkie wymagania - odpowiednie oswiadczenie o zgodnosci znajduje sie na koncu instrukcji montazu. Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem Mechanizmy napedu bram zostaly zaprojektowane do stosowania z bramami przechylnymi i segmentowymi. Zastosowanie w bramach skrzydlowych jest mozliwe z pomoca przystawek. Προδιαγραφέ και οδηγίε Οι κινητήρε π ρτα γκαράζ C75, C75AZ και C100AZ κατασκευάζονται σ µφωνα µε τι νε τερε ευρωπα κέ προδιαγραφέ και ανταποκρίνονται σε λε τι απαιτήσει η ανάλογη δήλωση ανταπ κριση -συµβατ τητα βρίσκεται στο τέλο αυτή τη οδηγία συναρµογή. Ενδεδειγµένη χρήση Οι κινητήρε π ρτα γκαράζ είναι κατασκευασµένοι για χρήση σε ανατρεπ µενε και τµηµατικά υποδιαιρεµένε π ρτε. Η χρήση του σε θυρ φυλλα είναι δυνατή µε τη χρήση προσαρµογέα. Ñòàíäàðòû è äèðåêòèâû Ïðèâîäû äëÿ âîðîò Ñ75, Ñ75ÀZ è Ñ100AZ èçãîòàâëèâàþòñÿ ñîãëàñíî íîâåéøèì åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì è îòâå àþò âñåì âûñòàâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì: ïîäòâåðæäàþùèé ýòî Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ Âû íàéäåòå â êîíöå íàñòîÿùåé èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó. Èñïîëüçîâàíèå ïî íàçíà åíèþ Ïðèâîäû äëÿ âîðîò ðàçðàáîòàíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ ïîäúåìíîïîâîðîòíûìè è ñåêöèîííûìè âîðîòàìè. Èñïîëüçîâàíèå ñ ðàñïàøíûìè âîðîòàìè âîçìîæíî ïóòåì äîïîëíèòåëüíîé íàëàäêè. Garage Doors Starting in January 2001 the new European regulations EN12604 and EN12605 became compulsory for garage doors. Before installing any door operator please make sure that the garage door meets the requirements of the regulations (this information can be obtained from the door manufacturers Declaration of Conformity ). According to the regulations a garage door which does not meet the regulations may not be automated. The use of a CEconformed operator does not remove the lack of the garage-door. Advise (not legally binding) Even older garage doors might be within the entire CE-regulations - until January 2001 it was not compulsory to state the regulations EN12604 and EN12605 in the Declaration of Conformity. For the installer, it will not be possible to proof this. If, however, the installer should decide to make an installation in spite of this, we strongly recommend to completely maintain the garage door before the installation (according to the manufacturers instructions). An installation on this basis is not within the CE-regulations. The installer cannot issue a Declaration of Conformity for the whole installation (Door+Operator) and may not CE-label the installation. Bramy garazowe W maju 2001 roku obowiazujacej mocy w stosunku do bram garazowych nabraly normy europejskie EN i EN Dlatego, od czerwca roku 2001 przed montazem mechanizmu napedu bramy nalezy sprawdzic, czy brama garazowa odpowiada wymogom wspomnianych norm (informacja na ten temat jest podana w oswiadczeniu producenta bramy o zgodnosci). Do bramy niespelniajacej wymogów tych norm nie mozna montowac urzadzen automatyzujacych w rozumieniu dyrektyw. Zastosowanie niezgodnego z normami mechanizmu napedu bramy nie eliminuje wad bramy niezgodnej z normami. Zalecenie (niewiazace prawnie) W pewnych okolicznosciach takze starsze bramy moga spelniac wymagania nowych norm - powolanie sie na normy EN i EN w oswiadczeniu o zgodnosci nie bylo przymusowo konieczne do maja 2001 roku. Dla instalatora jest z reguly rzecza niemozliwa rozpoznac taka zgodnosc z normami bez stwierdzenia jej w oswiadczeniu o zgodnosci lub sprawdzic ja. Jesli mimo tego instalator zdecyduje sie na zautomatyzowanie bramy, to najpierw powinien przeprowadzic pelne czynnosci konserwacyjne zgodnie z instrukcja producenta bramy. Wykonana na tej podstawie automatyzacja bramy nie odpowiada wymogom norm. W takim przypadku instalator nie moze wystawic oswiadczenia o zgodnosci calej instalacji (bramy i mechanizmu napedowego) z norma ani tez naniesc znaku CE. 2 Π ρτε Γκαράζ Απ το Μάιο 2001 έγινε υποχρεωτική η τήρηση των ευρωπα κών προδιαγραφών ΕΝ12604 και ΕΝ12605 για τι π ρτε γκαράζ. Απ τον Ιο νιο του 2001 πρέπει λοιπ ν να εξεταστεί πριν απ την εγκατάσταση εν κινητήρα π ρτα γκαράζ εάν η εν λ γω π ρτα γκαράζ ανταποκρίνεται στι απαιτήσει των παραπάνω προδιαγραφών (την απάντηση θα την βρείτε στη δήλωση ανταπ κριση - συµβατ τητα του εκάστοτε κατασκευαστή τη π ρτα γκαράζ). Στο πνε µα των προδιαγραφών αυτών π ρτα που δεν ανταποκρίνεται σε αυτέ δεν επιτρέπεται και να αυτοµατοποιηθεί. Η χρήση κινητήρα π ρτα γκαράζ συµβατή µε τι προδιαγραφέ δεν καλ πτει τι ελλείψει µια µη συµβατή π ρτα. Σ σταση (νοµικά µή δεσµευτική) Και παλαι τερε π ρτε µπορο ν υπ ορισµένε προ ποθέσει να ανταποκριθο ν στι νέε προδιαγραφέ στη δήλωση ανταπ κριση - συµβατ τητα µέχρι το Μάιο του 2001 δεν ήταν υποχρεωτική η αναφορά στι προδιαγραφέ ΕΝ12604 και ΕΝ Ο εγκαταστάτη κατά καν να δεν µπορεί να αναγνωρίσει ή να ελέγξει τέτοιου είδου ανταπ κριση-συµβατ τητα µε την προδιαγραφή. Εάν πάραυτα ο εγκαταστάτη αποφασίσει να αυτοµατοποιήσει την π ρτα, θα έπρεπε κατ αρχά να κάνει µια γενική συντήρηση βάσει των υποδείξεων του κατασκευαστή τη π ρτα. Αυτοµατοποίηση που έγινε πάνω σε αυτή τη βάση δεν ανταποκρίνεται στι προδιαγραφέ. Ο εγκαταστάτη δεν µπορεί στην περίπτωση αυτή να εκδώσει για την εγκατάσταση αυτή (θ ρα και κινητήρα ) δήλωση ανταπ κριση συµβατ τητα ή να επικολλήσει την ένδειξη ποι τητα CE. Ãàðàæíûå âîðîòà Â ìàå 2001 ãîäà åâðîïåéñêèå ñòàíäàðòû EN12604 è EN12605 ñòàëè îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ãàðàæíûõ âîðîò. Â ðåçóëüòàòå ñ èþíÿ 2001 ãîäà ïåðåä ìîíòàæîì ïðèâîäà âîðîò íåîáõîäèìî ïðîâåðÿòü, ñîîòâåòñòâóþò ëè ãàðàæíûå âîðîòà óêàçàííûì ñòàíäàðòàì. (Ýòó èíôîðìàöèþ Âû íàéäåòå â Ñåðòèôèêàòå ñîîòâåòñòâèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ âîðîò). Âîðîòà, íå ñîîòâåòñòâóþùèå íàçâàííûì ñòàíäàðòàì, íåëüçÿ àâòîìàòèçèðîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè äèðåêòèâàìè. Ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ ñòàíäàðòèçèðîâàííîãî ïðèâîäà íåëüçÿ óñòðàíèòü íåäîñòàòêè âîðîò, íåñîîòâåòñòâóþùèõ ýòèì òðåáîâàíèÿì. Ðåêîìåíäàöèè (çàêîíîì íå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ) Ïðè îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ è óæå ñóùåñòâóþùèå âîðîòà ìîãóò îòâå àòü òðåáîâàíèÿì íîâûõ ñòàíäàðòîâ. Ññûëêà íà ñòàíäàðòû EN12604 è EN12605 â Ñåðòèôèêàòå ñîîòâåòñòâèÿ íå òðåáîâàëàñü äî ìàÿ 2001 ãîäà. Êàê ïðàâèëî, ìîíòåð íå ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî óñòàíîâèòü èëè ïðîâåðèòü ñîîòâåòñòâèå ýòèì ñòàíäàðòàì, áåç óêàçàíèÿ íà ýòî â Ñåðòèôèêàòå ñîîòâåòñòâèÿ. Åñëè æå ìîíòåð âñå æå ðåøèòüñÿ àâòîìàòèçèðîâàòü òàêèå âîðîòà, òî âíà àëå ñëåäóåò ïðîâåñòè ïîëíîå òåõîáñëóæèâàíèå âîðîò ñîãëàñíî óêàçàíèÿì èõ ïðîèçâîäèòåëÿ. Àâòîìàòèçàöèÿ, ïðîâåäåííàÿ íà ýòîé îñíîâå, íå ñîîòâåòñòâóåò óêàçàííûì ñòàíäàðòàì. Â ýòîì ñëó àå ìîíòåð íå ìîæåò âûïèñàòü Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ íà òàêîé ìîíòàæ (âîðîòà + ïðèâîä) èëè æå îáîçíà èòü èõ çíàêîì ÑÅ.

3 SAFETY INSTRUCTIONS INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ÓÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Important Safety Instructions for Installation WARNING: INCORRECT INSTALLATION CAN LEAD TO SEVERE INJURY Follow all Installation Instructions. - Before installing the drive, remove unnecessary ropes from the existing installation - If possible, install the drive at a height of at least 2,10 m and the manual release at a height less than 1,80 m - Locate the control actuator within sight of the door but away from moving parts and at a minimum height of 1,50 m - Fix the label warning against entrapment next to the control actuator - The label fixed to the manual release may not be removed - After installation, ensure that the mechanism is properly adjusted and that the drive reverses when the door contacts a 40 mm high object placed on the floor. Important Safety Instructions WARNING - IT IS VITAL FOR THE SAFETY OF PERSONS TO FOLLOW ALL INSTRUCTIONS Save these Instructions - Do not allow children to play with door controls. Keep remote controls away from children. - Watch the moving door and keep people away until the door ins completely closed. - Use caution when operating the manual release with the door open since it may fall rapidly due to weak or broken springs. Details on how to use the manual release shall be given. - Frequently examine the installation for signs of wear, damage or improper balance. Do not use before repair or adjustment. - Each month check that the drive reverses when the door contacts a 40 mm high object placed on the floor. Recheck after adjustement. To change the bulb unplug the powercord and then take off the small housing on the front side of the operator. The operators case may only be taken off by a professional installer. If your operator does not work refer to a professional installer. Repairs and exchanging parts may only be done by a professional installer. Wa ne zalecenia bezpieczeñstwa przy instalowaniu. OSTRZE ENIE! Nieprawid³owa instalacja mo e prowadziæ do powa nych obra eñ cielesnych. Prosimy stosowaæ siê do wszystkich instrukcji instalowania. - Przed zainstalowaniem napêdu, usun¹æ wszystkie niepotrzebne linki z istniej¹cych urz¹dzeñ; - O ile to mo liwe, instalowaæ napêd na wysokoœci co najmniej 2,10 m, a zwalniacz rêczny na wysokoœci mniejszej ni 1,80 m. - Przycisk sterowania zlokalizowaæ w miejscu, w którym widaæ drzwi, ale z dala od ruchomych czêœci i na minimalnej wysokoœci 1,50 m. - W s¹siedztwie przycisku umieœciæ tabliczkê ostrzegawcz¹ o mo liwoœci pochwycenia przez drzwi. - Tabliczka przytwierdzona do zwalniacza rêcznego nie mo e byæ zdejmowana. - Po zainstalowaniu, upewniæ siê, e mechanizm jest prawid³owo wyregulowany, i e napêd zmienia kierunek ruchu kiedy drzwi zetkn¹ siê one z przedmiotem wysokoœci 40 mm znajduj¹cym siê na posadzce. Wa ne instrukcje bezpieczeñstwa OSTRZE ENIE! Z PUNKTU WIDZENIA BEZPIECZEÑSTWA OSÓB, WA NE JEST PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH PODANYCH NI EJ INSTRUKCJI: - Nigdy nie pozwalaæ dzieciom bawiæ siê otwieraniem czy zamykaniem drzwi. Piloty do sterowania trzymaæ poza zasiêgiem dzieci. - Obserwowaæ poruszaj¹ce siê drzwi i trzymaæ ludzi z dala dopóty dopóki drzwi nie zostan¹ ca³kowicie zamkniête. - Zachowaæ szczególna ostro noœæ przy manipulowaniu zwalniaczem rêcznym przy otwartych drzwiach, poniewa mog¹ one raptownie opaœæ wskutek s³abej lub pêkniêtej sprê yny. Nale y poznaæ szczegó³y w jaki sposób korzystaæ ze zwalniacza rêcznego. - Regularnie sprawdzaæ ca³¹ instalacjê, czy nie nosi œladów zu ycia, uszkodzeñ czy utraty w³aœciwego wywa enia. Nie u ywaæ mechanizmu zanim go siê nie naprawi i wyreguluje. - Co miesi¹c sprawdzaæ, czy napêd cofa siê, kiedy drzwi napotkaj¹ przedmiot o wysokoœci 40 mm ustawiony na posadzce. Po wyregulowaniu, sprawdziæ jeszcze raz dla upewnienia siê. W celu wymiany arówki, nale y wy³¹czyæ mechanizm z sieci, a nastêpnie zdj¹æ ma³¹ os³onê znajduj¹c¹ siê po przedniej stronie mechanizmu. Obudowa mechanizmu otwierania drzwi mo e byæ zdejmowana tylko przez kwalifikowanego instalatora. Jeœli mechanizm nie dzia³a dobrze, to zwróciæ siê do fachowca. Równie wszystkie naprawy i wymiana czêœci mog¹ byæ dokonywane tylko przez fachowca. Σηµαντικέ υποδείξει ασφαλεία για την εγκατάσταση ΠΡΟΣΟΧΗ: ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟ ΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ακολουθήστε τι οδηγίε εγκατάσταση - Αποµακρ νετε προτο την εγκατάσταση λα τα περιττά σχοινιά απ την περιοχή τη π ρτα και την π ρτα - Εάν είναι δυνατ ν, τοποθετήστε τον κινητήρα σε ένα ψο τουλάχιστον 2,10 µέτρων και προσέξτε η επείγουσα απασφάλιση να µην βρίσκεται πάνω απ 1,80 µέτρα - Τοποθετήστε τον πληκτροδιακ πτη σε ορατή απ σταση απ την π ρτα και σε ψο τουλάχιστον 1,50 µέτρων - Τοποθετήστε τα παραδοθέντα κίτρινα προειδοποιητικά αυτοκ λλητα εµφανώ πάνω απ τον διακ πτη. Κατατοπίστε λου του χρήστε του γκαράζ για του κινδ νου που προκ πτουν απ την χρήση εν κινητήρα π ρτα γκαράζ (βλέπε κάτωθι: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) - Μην αποµακρ νετε την θηλειά µε τι υποδείξει για την χρήση τη επείγουσα απασφάλιση απ τον κινητήρα - εβαιωθείτε µετά την εγκατάσταση του κινητήρα τι η π ρτα κατά την διάρκεια του κλεισίµατο γυρίζει αυτ µατα πίσω, ταν προσκρο ει επάνω σε ένα εµπ διο ψου 40 mm (=ανοίγει ξανά) Σηµαντική υπ δειξη ασφαλεία ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΥΤΕΣ ΟΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ! ιαφυλάξτε οπωσδήποτε αυτήν την οδηγία εγκατάσταση! - Ενα κινητήρα π ρτα γκαράζ δεν είναι παιχνίδι - µην επιτρέπετε στα παιδιά σα να παίζουν µε αυτ ν. Κρατήστε τα παιδιά σα µακριά απ τον τηλεχειρισµ. - Επιβλέπετε πάντα κατά την διάρκεια τη λειτουργία του κινητήρα την π ρτα του γκαράζ και κρατήστε άτοµα µακριά απ την π ρτα, έω του κλείσει εντελώ - Χρησιµοποιήστε την επείγουσα απεµπλοκή σε ανοικτή π ρτα µ νο ταν αυτ είναι αναπ φευκτο η π ρτα µπορεί να κλείσει απροσδ κητα, εάν τα ελατήρια έχουν κοπώσει ή σπάσει - Ελέγξτε την εγκατάσταση σε τακτικά διαστήµατα για βλάβε και ζυγοστάθµιση - Ελέγξτε µηνιαίω την αυτ µαη επαναφορά σε άγγιγµα εν επί του εδάφου τοποθετηµένου εµποδίου ψου 40 mm. Ελέγξτε την λειτουργία µετά απ κάθε διενεργηθείσα αλλαγή στην συναρµολογηµένη εγκατάσταση - Σε λειτουργικέ βλάβε πρέπει να ειδοποηθεί ένα ειδήµονα. Επισκευέ πρέπει να διενεργο νται µ νο απ έναν ειδικ Ο λαµπτήρα αλλάζεται µε αφαίρεση τη τοποθετηµένη καλ πτρα στην πρ σοψη. Τραβήξτε τον ρευµατολήπτη προτο αφαιρέσετε την καλ πτρα του λαµπτήρα. Ο κινητήρα επιτρέπεται να ανοιχθεί µ νο απ τον ειδικ. Âàæíûå óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ïðè ìîíòàæå ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÌÎÍÒÀÆ ÌÎÆÅÒ ÏÐÈÂÅÑÒÈ Ê ÑÅÐÜ ÇÍÛÌ ÒÐÀÂÌÀÌ Ñëåäóéòå èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó -Ïåðåä íà àëîì ìîíòàæà óäàëèòå âñå íåíóæíûå òðîñû èç îáëàñòè âîðîò è ñ âîðîò. -Ìîíòèðóéòå ïðèâîä, åñëè âîçìîæíî, íà âûñîòå íå ìåíåå 2,10 ì è ñëåäèòå çà òåì, òîáû ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ýêñòðåííîãî îòêðûâàíèÿ äâåðè íàõîäèëîñü íå âûøå åì 1,80 ì. -Óñòàíîâèòå êíîïî íûé ïåðåêëþ àòåëü òàê, òîáû åãî áûëî âèäíî îò âîðîò è íà âûñîòå íå ìåíåå 1,50 ì. -Ïðèêðåïèòå âõîäÿùóþ â êîìïëåêò ïîñòàâêè æ ëòóþ ïðåäóïðåæäàþùóþ íàêëåéêó íàä êíîïî íûì ïåðåêëþ àòåëåì òàê, òîáû å áûëî îò òëèâî âèäíî. Ïðîèíôîðìèðóéòå âñåõ, êòî ïîëüçóåòñÿ ãàðàæîì, îá îïàñíîñòÿõ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèâîäîì âîðîò ãàðàæà (ñì. íèæå: ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ). -Íå óäàëÿéòå ñ ïðèâîäà ïåòëþ ñ óêàçàíèÿìè ïî ïîëüçîâàíèþ óñòðîéñòâîì ýêñòðåííîãî îòêðûâàíèÿ -Ïîñëå îêîí àíèÿ ìîíòàæà ïðèâîäà óáåäèòåñü â òîì, òî âîðîòà, âñòðå àÿñü âî âðåìÿ çàêðûâàíèÿ ñ ïðåïÿòñòâèåì âûñîòîé 40 ìì, àâòîìàòè åñêè âîçâðàùàþòñÿ â èñõîäíîå ïîëîæåíèå (= îïÿòü îòêðûâàþòñÿ). Âàæíîå óêàçàíèå ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÑËÅÄÓÅÒ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÑÎÁËÞÄÀÒÜ ÄËß ÎÁÅÑÏÅ ÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ËÞÄÅÉ! Îáÿçàòåëüíî ñîõðàíèòå íàñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó! -Ïðèâîä äëÿ âîðîò ãàðàæà íå èãðóøêà. Íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì èãðàòü ñ ïðèâîäîì. Ñëåäèòå, òîáû äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå íå ïîïàëî â ðóêè äåòÿì. -Âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè ïðèâîäà íå âûïóñêàéòå èç âèäó âîðîòà Âàøåãî ãàðàæà è íå ïîçâîëÿéòå ïåðñîíàì ïðèáëèæàòüñÿ ê âîðîòàì, ïîêà îíè íå áóäóò ïîëíîñòüþ çàêðûòû. -Çàäåéñòâóéòå óñòðîéñòâî ýêñòðåííîãî îòêðûâàíèÿ ïðè îòêðûòûõ âîðîòàõ ëèøü â òîì ñëó àå, åñëè ýòîãî íåëüçÿ èçáåæàòü - âîðîòà ìîãóò íåîæèäàííî çàõëîïíóòüñÿ, åñëè ïðîèçîøëî óòîìëåíèå ìàòåðèàëà ïðóæèí èëè ïðóæèíû ñëîìàëèñü. -Ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå óñòàíîâêó íà ïðåäìåò áàëàíñèðîâêè è ïîâðåæäåíèé -Ðàç â ìåñÿö ïðîâåðÿéòå àâòîìàòè åñêîå âîçâðàùåíèå âîðîò â èñõîäíîå ïîëîæåíèå ïðè ñîïðèêîñíîâåíèè ñ ðàñïîëîæåííûì íà ïîëó ïðåïÿòñòâèåì âûñîòîé 40 ìì. Ïðîâåðÿéòå ýòó ôóíêöèþ ïîñëå êàæäîãî èçìåíåíèÿ â ñìîíòèðîâàííîé óñòàíîâêå. -Ïðè íàðóøåíèÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íåîáõîäèìî âûçâàòü ñïåöèàëèñòà. Ðåìîíò äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî ñïåöèàëèñòîì. Ëàìïà íàêàëèâàíèÿ çàìåíÿåòñÿ ïîñëå ñíÿòèÿ êðûøêè íà ôðîíòàëüíîé ñòîðîíå. Âûòÿíèòå èç ðîçåòêè øòåïñåëüíóþ âèëêó, ïðåæäå åì ñíÿòü êðûøêó ëàìïû. Îòêðûâàòü ïðèâîä ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî ñïåöèàëèñòó. 3

4 BEFORE GETTING STARTET... PRZED PRZYST PIENIEM DO INSTALACJI... ΠΡΟΤΟΥ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ÏÅÐÅÄ ÒÅÌ ÊÀÊ ÍÀ ÀÒÜ... (1) (2) (3) (1) If the minimum head-room above the garage-door is less than 35 mm (see page 4) you need a door-arm extension. The operator then must be mounted in the back part of your garage. (2) For fixing the operator to an insideturning garage-door a kurved door-arm is required. It is available as an optional extra. (3) If your garage-door is higher than 2,25m a C-rail extension-piece is required. Otherwise the garage-door will not open in total. 1. Make sure, that your garage-door runs smoothly. If necessary grease or oil certain parts. 2. Your garage-door-operator needs a power-supply of 230V. Let a specialist fix a power-supply-plug on the ceiling of your garage. Position: messure 3,50 m from the middle of your garage-door into the garage and then 30 cm to the left or the right. The plug then will be out of the range you need for mounting your operator. 3. The enclosed fixing-material will be satisfactory for a standard-garage. 4. For explaining the mounting procedure we are using a up-and-overdoor in this hand-book. The procedure remains the same for other door-types. 5. Pay attention to page 3 Safety Instructions While working on the operator the power-cord has to be unplugged. Connecting the operator directly to the power supply (=removing the power-cord) may only be done by a professional! The wall-socket for the powersupply must be free of obstacles. It must always be possible to unplug the power-supply-cable easily! (1) Jeœli odstêp pomiêdzy górn¹ krawêdzi¹ drzwi a sufitem wynosi mniej ni 35 mm, to potrzebny bêdzie przed³u acz. W takim przypadku urz¹dzenie nale y zainstalowaæ w tylnej czêœci gara u. (2) Jeœli urz¹dzenie ma s³u yæ do drzwi gara owych otwieraj¹cych siê do wewn¹trz, to konieczne bêdzie zastosowanie specjalnego wygiêtego ramienia. Ramiê takie dostêpne jest jako wyposa enie dodatkowe na yczenie. (3) Jeœli drzwi gara owe s¹ wy sze ni 2,25 m to konieczne bêdzie zainstalowanie przed³u acza z ceownika. W przeciwnym razie drzwi gara u nie otworz¹ siê do koñca. 1. Dopilnowaæ aby drzwi gara u otwiera³y siê p³ynnie. W razie potrzeby, nasmarowaæ lub naoliwiæ odpowiednie czêœci. 2. Urz¹dzenie do automatycznego otwierania drzwi gara owych wymaga zasilania o napiêciu 230V. Zainstalowanie gniazdka na suficie gara u do pod³¹czenia elektrycznego urz¹dzenia nale y powierzyæ fachowcowi. Wyznaczyæ punkt na suficie w odleg³oœci 3,5 m od œrodka drzwi gara owych i przesun¹æ go od tego po³o enia o 30 cm w lewo lub w prawo. W ten sposób gniazdko znajdzie siê poza obszarem przeznaczonym do zamontowania urz¹dzenia otwieraj¹cego. 3. Dla standardowego gara u wystarczy u yæ do³¹czonych materia³ów instalacyjnych. 4. Dla objaœnienie procedury monta u urz¹dzenia, w niniejszej instrukcji oparto siê na przyk³adzie podnoszonych drzwi gara owych. Dla pozosta³ych typów drzwi, procedura jest taka sama. 5. Prosimy zwróciæ uwagê na zalecenia podane w rozdz. Instrukcje bezpieczeñstwa. Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynnoœci przy urz¹dzeniu do otwierania drzwi, kabel zasilania musi byæ wyci¹gniêty z gniazdka sieciowego. Pod³¹czenie urz¹dzenia bezpoœrednio do sieci (bez poœrednictwa kabla sieciowego) mo e byæ dokonane wy³¹cznie przez fachowca. Gniazdko œcienne s³u ¹ce do pod³¹czenia urz¹dzenia nie mo e byæ zainstalowane w miejscu trudnym do odszukania. Zawsze musi byæ mo liwoœæ ³atwego wyci¹gniêcia kabla sieciowego z gniazdka. (1) Εάν το ψο πάνω απ το υπέρθυρο είναι κάτω των 35 mm (βλέπε επίση σελίδα 4), χρειάζεστε µία προέκταση διωστήρα. Ο κινητήρα πρέπει τ τε να συναρµολογηθεί στο πίσω µέρο του γκαράζ (2) Για την συναρµολ γηση εσωτερικά ανατρεπ µενων πορτών χρειάζεται ένα βραχίονα π ρτα. Αυτ διατίθεται ω εξτρά. (3) Εάν η π ρτα του γκαράζ σα είναι υψηλ τερη των 2,25 m χρειάζεστε για την συναρµολ γηση µία προέκταση (1) οδηγο C, αλλιώ δεν δ ναται να ανοίξει η π ρτα εντελώ. Την προέκταση του οδηγο µπορείτε να την αποκτήσετε ω εξτρά. 1. Εξασφαλίστε τι η π ρτα σα ανοίγει και κλείνει οµαλά. Λαδώστε και γρασσάρετε λα τα σηµεία περιστροφή και αξ νων. 2. Ο κινητήρα του γκαράζ σα χρειάζεται τροφοδοσία ρε µατο 230 V. Αφήστε να τοποθετήσει ένα ειδικ έναν ρευµατοδ τη στην οροφή του γκαράζ. Θέση: µετρήστε απ το κέντρο τη π ρτα περίπου 3,20 m προ το γκαράζ και απ εκεί περίπου 30 προ τα αριστερά ή δεξιά. Τοιουτοτρ πω βρίσκεται ο ρευµατοδ τη εκτ περιοχή συναρµολ γηση του κινητήρα. 3. Το συµπεριλαµβαν µενο υλικ συναρµολ γηση επαρκεί για την συναρµολ γηση σε ένα στάνταρ γκαράζ. 4. Σε αυτή την οδηγία περιγράφουµε την συναρµολ γηση κάνοντα χρήση µη ανατρεπ µενη π ρτα. Η διαδικασία µω σε τµηµατικέ και εσωτερικά ανατρεπ µενε π ρτε είναι ουσιαστικά η ίδια. 5. Προσέξτε στην σελίδα 15 τι Υποδείξει ασφαλεία Σε εργασίε πάνω στον κινητήρα, πρέπει πάντοτε ο ρευµατολήπτη να έχει τραβηχθεί απ το ρε µα. Η άµεση σ νδεση του κινητήρα µε το ρε µα (= το καλώδιο ρε µατο αποµακρ νεται) επιτρέπεται να διενεργηθεί µ νο απ έναν ειδικ! Ο ρευµατοδ τη πρέπει πάντοτε να είναι προσιτ (ελε θερο εµποδίων), ώστε σε περίπτωση ανάγκη να µπορείτε να τραβήξετε τον ρευµατολήπτη απ το ρε µα! (1) Åñëè âûñîòà ïåðåìû êè ñîñòàâëÿåò ìåíüøå åì 35 ìì (ñì. òàêæå ñòðàíèöó 4), òî Âàì ïîòðåáóåòñÿ óäëèíåíèå äëÿ òîëêàþùåé øòàíãè.  ýòîì ñëó àå ïðèâîä äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí â çàäíåé àñòè ãàðàæà. (2) Äëÿ ìîíòàæà ïðèâîäà íà âîðîòàõ, îòêðûâàþùèõñÿ íå ïóò ì ïîâîðîòà íàðóæó, íåîáõîäèìî êðèâîëèíåéíîå ïëå î, êîòîðîå íå âõîäèò â êîìïëåêò è êîòîðîå íàäî çàêàçûâàòü îòäåëüíî. (3) Åñëè Âàøè âîðîòà âûøå åì 2,25 ì, òî Âàì äëÿ ìîíòàæà ïîòðåáóåòñÿ óäëèíåíèå Ñ-ðåëüñà (1 ì.), èíà å íåâîçìîæíî áóäåò ïîëíîñòüþ îòêðûòü âîðîòà. Óäëèíåíèå Ñ-ðåëüñà íå âõîäèò â êîìïëåêò, åãî íàäî çàêàçûâàòü îòäåëüíî. 1. Óáåäèòåñü â òîì, òî âîðîòà Âàøåãî ãàðàæà áåñïåðåáîéíî îòêðûâàþòñÿ è çàêðûâàþòñÿ. Ñìàæòå âñå òî êè âðàùåíèÿ è ïåòëè ìàñëîì èëè êîíñèñòåíòíîé ñìàçêîé. 2. Âàøåìó ïðèâîäó äëÿ âîðîò ãàðàæà íåîáõîäèìî ýíåðãîñíàáæåíèå 230 V. Ïîðó èòå ñïåöèàëèñòó óñòàíîâèòü íà ïîòîëêå Âàøåãî ãàðàæà øòåïñåëüíóþ ðîçåòêó. Ïîçèöèÿ ðîçåòêè: îòìåðüòå îò ñåðåäèíû âîðîò ïðèìåðíî 3,20 ì. ïî íàïðàâëåíèþ âíóòðü ãàðàæà, îò ýòîé òî êè îòìåðüòå ïðèìåðíî 30 ñì. âëåâî èëè âïðàâî, òåì ñàìûì ðîçåòêà íàõîäèòñÿ âíå ó àñòêà, ãäå áóäåò óñòàíîâëåí ïðèâîä. 3. Âõîäÿùåãî â êîìïëåêò îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ìîíòàæà äîñòàòî íî äëÿ óñòàíîâêè âîðîò â ñòàíäàðòíîì ãàðàæå. 4.  íàñòîÿùåì ðóêîâîäñòâå ìîíòàæ îïèñûâàåòñÿ íà ïðèìåðå îòêèäíûõ âîðîò. Ìîíòàæ ñåêöèîííûõ âîðîò è îòêèäíûõ âîðîò áåç ïîâîðîòà íàðóæó, îäíàêî, â ïðèíöèïå ïðîèçâîäèòñÿ òàêæå. 5. Ñîáëþäàéòå îïèñàííûå íà ñòð. 15 Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè Ïðè ðàáîòå ñ ïðèâîäîì âñåãäà äîëæíà áûòü âûòÿíóòà èç ðîçåòêè ñåòåâàÿ øòåïñåëüíàÿ âèëêà. Ïðÿìîå âêëþ åíèå ïðèâîäà â ñåòü (=êàáåëü ñåòåâîãî ïèòàíèÿ óäàë í) ïîçâîëÿåòñÿ ïðîâîäèòü òîëüêî ñïåöèàëèñòó! Øòåïñåëüíàÿ ðîçåòêà äîëæíà áûòü ïîñòîÿííî äîñòóïíîé (í íåëüçÿ íè åì çàãîðàæèâàòü), òîáû ìîæíî áûëî â ñëó àå íåîáõîäèìîñòè âûòÿíóòü ñåòåâóþ âèëêó èç ðîçåòêè! 4

5 (1) (3) (2) PRE-MOUNTING MONTA WSTÊPNY ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÀŸ ÑÒÀÄÈŸ ÌÎÍÒÀÆÀ (1) (3) (4) During this procedure be careful not to twist the chain. Therefore do not lift the parts - slide them along the floor. 1. The operator is laying unpacked in front of you. The motor-head unit is on your right hand side. 2. Lay part (1) to the front. 3. Fix through pushing the C-profile coupling piece (2) over it all the way home. 4. Slide C-rail part (3) in front of part (1) 5. Set part (3) in the C-rail coupling piece (4) at an angle, inserting it from above as shown. 6. Press down part (3) to tension the chain. 7. Turn around the operator and screw in the milled nuts into the C-rail coupling pieces. Your operator now is readily premounted for installation. The chain has been pretensioned in the factory; do not change the cahin tension! ATTENTION: The limit-switches of your operator have been put to a factory-position. Do not change this limit-switch adjustement until the operator is mounted to the ceiling and the garagedoor! Otherwise the carriage could crash into the motor-head unit when the operator is running without being mounted! This would cause high damage to your operator! (Please also refer to page 9) Podczas wykonywania poni szej procedury nale y zachowaæ ostro noœæ aby nie skrêciæ ³añcucha. Dlatego te nie nale y podnosiæ poszczególnych czêœci a przesuwaæ je po posadzce. 1. Po³o yæ nierozpakowane urz¹dzenie przed sob¹. G³owica silnikowa powinna znajdowaæ siê po prawej stronie. 2. Po³o yæ czêœæ [1] z przodu. 3. Po³¹czyæ j¹ przez przesuniêcie z³¹czki ceowej [2] przez ca³¹ jej d³ugoœæ a na swoje miejsce. 4. Nasun¹æ szynê ceow¹ [3] z przodu czêœci [1]. 5. Ustawiæ czêœæ [3] w z³¹czce ceowej [4] pod odpowiednim k¹tem, zak³adaj¹c j¹ od góry, tak jak pokazano. 6. Wcisn¹æ czêœæ [3] tak, aby napi¹æ ³añcuch. 7. Obróciæ urz¹dzenie i za³o yæ nakrêtki na z³¹czki ceowe. Teraz urz¹dzenie jest gotowe do zainstalowania. Naci¹g ³añcucha zosta³ wstêpnie nastawiony w fabryce. Nie nale y zmieniaæ tego nastawienia. UWAGA: Wy³¹czniki krañcowe urz¹dzenia zosta³y wyregulowane fabrycznie. Nie nale y zmieniaæ tej regulacji dopóki urz¹dzenie otwieraj¹ce nie zostanie przymocowane do sufitu i po³¹czone z drzwiami gara owymi. W przeciwnym wypadku, przy uruchomieniu niezamontowanego urz¹dzenia wózek mo e najechaæ na g³owicê silnikow¹ powoduj¹c powa ne uszkodzenia (patrz tak e rozdz. Regulacja wy³¹czników krañcowych ). ώστε προσοχή να µην περιτυλίγεται η αλυσίδα. ΓιB αυτ µην σηκώνετε κατά την προσυναρµολ γηση τα εξαρτήµατα, αλλά ωθήστε τα! 1. Ο κινητήρα κείτεται εκτυλιγµένο µπροστά σα, η κεφαλή κινητήρα βρίσκεται δεξιά. 2. Πάρτε τώρα το στο σχέδιο ω (1) χαρακτηριζ µενο κοµµάτι οδηγο C και τοποθετήστε το µπροστά. 3. Ωθήστε το ω (2) χαρακτηριζ µενο συνδετικ κοµµάτι µέχρι το τέρµα. 4. Πάρτε τώρα το µε (3) χαρακτηριζ µενο κοµµάτι οδηγο C και ωθήστε το µπροστά απ το ήδη συναρµολογηµένο κοµµάτι οδηγο C. 5. Τοποθετήστε το κοµµάτι (3) πω δείχνεται στην απεικ νιση πλάγια απ πάνω στο ελαφρά προεξέχον συνδετικ κοµµάτι C (4). 6. Πιέστε το τελευταίο τµήµα (3) του κοµµατιο οδηγο C τώρα προ τα κάτω. Η αλυσίδα είναι τώρα τανυσµένη και το συνδετικ κοµµάτι C (4) µπορεί τώρα να προωθηθεί µέχρι το τέρµα. 7. Γυρίστε τώρα τον κινητήρα ανάποδα και βιδώστε του συµπεριλαµβαν µενου ακέφαλου κοχλίε στο συνδετικ κοµµάτι C. Ο κινητήρα είναι τώρα προσυναρµολογηµένο και έτοιµο να εγκατασταθεί. Η αλυσίδα είναι εκ του εργοστασίου προτανυσµένη. Μην µεταβάλετε την τάνυση τη αλυσίδα! ΠΡΟΣΟΧΗ Οι τερµατικοί διακ πτε του κινητήρα βρίσκονται σε εργοστασιακή ρ θµιση. Μην µεταβάλετε αυτή την ρ θµιση προτο συναρµολογηθεί ο κινητήρα στην οροφή και µε την π ρτα του γκαράζ, αλλιώ ο κινητήρα µπορεί να καταστραφεί, εάν τεθεί ασυναρµολ γητο σε λειτουργία (το έλκηθρο µεταφορά µπορεί να εισχωρήσει στην κεφαλή κινητήρα). Λάβετε επ` αυτο υπ` ψιν και την σελίδα 7. Ñëåäèòå çà òåì, òîáû íå ïåðåêðóòèëàñü öåïü. Äëÿ ýòîãî íà ïîäãîòîâèòåëüíîé ñòàäèè ìîíòàæà íå ïîäíèìàéòå îòäåëüíûå àñòè ïðèâîäà, à ïåðåäâèãàéòå èõ ïî ïîëó! 1. Ïðèâîä â ðàñïàêîâàííîì âèäå ëåæèò ïåðåä Âàìè; ãîëîâêà ðû àãà êîíå íîãî âûêëþ àòåëÿ íàõîäèòñÿ ñïðàâà. 2. Âîçüìèòå àñòü Ñ-ðåëüñà, îáîçíà åííóþ íà ðèñóíêå êàê (1), è ïðèñòàâüòå å ê ïåðåäíåìó êðàþ. 3. Ïðîäâèíüòå ñîåäèíèòåëüíóþ äåòàëü Ñ-ðåëüñà, îáîçíà åííóþ íà ðèñóíêå êàê (2), äî óïîðà. 4. Òåïåðü âîçüìèòå îáîçíà åííóþ (3) àñòü ðåëüñà è ïðîäâèíüòå å ïî ïîëó äî óæå ñîáðàííîé àñòè Ñ- ðåëüñà. 5. Ïðèñòàâüòå àñòü (3), êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå, ïîä óãëîì â íàïðàâëåíèè ñâåðõó â ñëåãêà âûñòóïàþùóþ ñîåäèíèòåëüíóþ äåòàëü Ñ-ðåëüñà (4). 6. Íàæìèòå íà ïîñëåäíþþ àñòü (3) Ñ-ðåëüñà ïî íàïðàâëåíèþ âíèç. Òåïåðü öåïü íàòÿíóòà è ñîåäèíèòåëüíàÿ äåòàëü Ñ-ðåëüñà ìîæåò áûòü ïðîäâèíóòà âïåð ä äî óïîðà. 7. Òåïåðü ïåðåâåðíèòå Âàø ïðèâîä è ââèíòèòå âõîäÿùèå â êîìïëåêò ïîòàéíûå âèíòû â ñîåäèíèòåëüíóþ äåòàëü Ñ-ðåëüñà. Ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ñòàäèÿ ìîíòàæà çàêîí åíà è ïðèâîä ãîòîâ ê äàëüíåéøåìó ìîíòàæó. Íàòÿæåíèå öåïè óñòàíàâëèâàåòñÿ çàâîäîì-èçãîòîâèòåëåì. Íå èçìåíÿéòå íàòÿæåíèå öåïè! Âíèìàíèå: Êîíå íûå âûêëþ àòåëè ïðèâîäà íàñòðîåíû çàâîäîìèçãîòîâèòåëåì. Íå ìåíÿéòå ýòó íàñòðîéêó, ïðåæäå åì ïðèâîä áóäåò ïðèêðåïë í ê ïîòîëêó è ê âîðîòàì ãàðàæà.  ïðîòèâíîì ñëó àå ïðèâîä ìîæåò áûòü ðàçðóøåí, åñëè ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ïðîèçâîäèòñÿ â íåñìîíòèðîâàííîì âèäå (òðàíñïîðòíûå ñàëàçêè ìîãóò íàåõàòü íà ãîëîâêó ïðèâîäà). Îáðàòèòå âíèìàíèå òàêæå è íà ñòðàíèöó 7. 5

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

CS 1418. hu-hu Használati- és szerelési utasítás. el-gr ÆõãáñéÜ Ïäçãßåò ñþóçò êáé ôïðïèýôçóçò. ru-ru,ua,kz Âåñû Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè è ìîíòàæó

CS 1418. hu-hu Használati- és szerelési utasítás. el-gr ÆõãáñéÜ Ïäçãßåò ñþóçò êáé ôïðïèýôçóçò. ru-ru,ua,kz Âåñû Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè è ìîíòàæó CS 1418 hu-hu Mérleg Használati- és szerelési utasítás el-gr ÆõãáñéÜ Ïäçãßåò ñþóçò êáé ôïðïèýôçóçò ru-ru,ua,kz Âåñû Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè è ìîíòàæó M.-Nr. 07 269 630 Tartalom hu-hu...3 Készülékleírás...3

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

PhysicsAndMathsTutor.com

PhysicsAndMathsTutor.com PhysicsAndMathsTutor.com June 2005 1. A car of mass 1200 kg moves along a straight horizontal road. The resistance to motion of the car from non-gravitational forces is of constant magnitude 600 N. The

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING CAR DOOR VVVF.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ = ΚΑ / CLEAR OPENING = CO 2 1 220 ΚΑ (CO) + 200 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Your child s safety depends on you. Proper playard usage cannot be assured unless you follow these instructions. Η ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ WIRELESS MANAGEMENT LIGHTING OF BUILDING Επιβλέπων Καθηγητής: Μαλατέστας Παντελής Σπουδαστής: Ρόκος

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111 8 9 ΚΩΔ / CODE CT-100 ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (οριζόντια) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 5 Κ-STYLE ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 1.00μ 1.50μ 2.00μ2.50μ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C An alcoholometer is a device that measures the concentration of ethanol in a water-ethanol mixture (often in units of %abv percent alcohol by volume). The depth to which an alcoholometer sinks in a water-ethanol

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el Linea ROSH-el Linea SUAW-el ΝΕΟ Σωληνωτά µοτέρ µε ενσωµατωµένη ηλεκτρονική ανίχνευση εµποδίου NEW tubular motors with integrated electronic Προηγµένη τεχνολογία για ρολά (ROSH-el) και τέντες (SUAW-el)

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε.

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 95 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2003). Το πρόβλημα του νερού στη Θεσσαλία και προτάσεις για την αντιμετώπισή του στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AIAI, AIA2, AIA3, AIA4, AIA5, AIA6, AIA7 BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 BIBI, BIB2, BIB3, BIB4, BIB5, BIB6, BIB7

AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AIAI, AIA2, AIA3, AIA4, AIA5, AIA6, AIA7 BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 BIBI, BIB2, BIB3, BIB4, BIB5, BIB6, BIB7 Δίφυλλη θύρα τηλεσκοπικού ανοίγματος Two panel telescopic door AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 Δίφυλλη θύρα τηλεσκοπικού ανοίγματος - A2 Two panel telescopic door - A2 AAI, AA2, AA3, AA4, AA5, AA6, AA7 Δίφυλλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Solution to Review Problems for Midterm III

Solution to Review Problems for Midterm III Solution to Review Problems for Mierm III Mierm III: Friday, November 19 in class Topics:.8-.11, 4.1,4. 1. Find the derivative of the following functions and simplify your answers. (a) x(ln(4x)) +ln(5

Διαβάστε περισσότερα

WANHAO i3 UNBOXING AND HARDWARE SET UP

WANHAO i3 UNBOXING AND HARDWARE SET UP WANHAO i3 UNBOXING AND HARDWARE SET UP Άνοιγμα συσκευασίας και hardware setup Η συσκευασία του duplicator i3 δείχνει πόσο προσεκτικά έχει πακεταριστεί για εσάς! Ελπίζουμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Let H 1 and H 2 be Hilbert spaces and let T : H 1 H 2 be a bounded linear operator. Prove that [T (H 1 )] = N (T ). (6p)

2. Let H 1 and H 2 be Hilbert spaces and let T : H 1 H 2 be a bounded linear operator. Prove that [T (H 1 )] = N (T ). (6p) Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Andreas Strömbergsson Prov i matematik Funktionalanalys Kurs: F3B, F4Sy, NVP 2005-03-08 Skrivtid: 9 14 Tillåtna hjälpmedel: Manuella skrivdon, Kreyszigs bok

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A CRUSHER MODULE USING P.L.C.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A CRUSHER MODULE USING P.L.C. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ BARBED FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ / DRIPPER PIPE FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ TAPE FITTINGS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ BARBED FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ / DRIPPER PIPE FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ TAPE FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ BARBED FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ / DRIPPER PIPE FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ TAPE FITTINGS Εξαρτήματα Φις / Barbed Fittings ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ / BARBED COUPLING FOR PE PIPE ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions 009 Classical Greek Advanced Higher Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 009 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΥΑΛΙΝΗ FULL GLASS CENTRAL CABIN DOOR.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑ / CLEAR OPENING CO ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Μ / OPERATOR O 1/2 ΚΑ + 00 / 1/2 CO + 00 220 4 22 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

OST-7080HD Διασυνδέσεις Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα