C 75 C 100 C 100 AZ. Installation Instructions Instrukja Instalowania Οδηγίε συναρµολ γηση. Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "C 75 C 100 C 100 AZ. Installation Instructions Instrukja Instalowania Οδηγίε συναρµολ γηση. Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó"

Transcript

1 Installation Instructions Instrukja Instalowania Οδηγίε συναρµολ γηση Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó for the Automatic Garage Door Operators dla automatycznego urz¹dzenia do otwierania drzwi gara owych για του κινητήρε π ρτα γκαράζ äëÿ ïðèâîäîâ âîðîò ãàðàæà C 75 C 100 C 100 AZ Please read these instructions carefully! We disclaim all liability under the terms of teh warranty for any damage caused by improper installation! Prosimy dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsza instrukcj¹. Nie uznamy adnej reklamacji w ramach gwarancji za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane nieprawid³ow¹ instalacj¹ urz¹dzenia. Παρακαλο µε διαβάστε αυτέ τι οδηγίε συναρµολ γηση! Για ζηµιέ που προκαλο νται λ γω λανθασµένη συναρµολ γηση δεν παρέχουµε καµµία εγγ ηση! Ïðî èòàéòå íàñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå! Çà óáûòêè, ïðîèñøåäøèå âñëåäñòâèè íåïðàâèëüíîãî ìîíòàæà, ìû íå ïðåäîñòàâëÿåì ãàðàíòèè! GB PL GR RUS V07-01 DEC16

2 IMPORTANT INFORMATION FOR THE INSTALLER WAZNE IN ORMACJE DLA INSTALATORA ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ÂÀÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÌÎÍÒÅÐÎÂ IMPORTANT INFORMATION ON EUROPEAN REGULATIONS! PLEASE READ THIS BEFORE THE INSTALLATION! WAZNE WSKAZÓWKI NA TEMAT NORM I DYREKTYW! KONIECZNIE PRZECZYTAC PRZED MONTAZEM! ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ! ΙΑ ΑΣΤΕ ΤΕΣ ΟΠΩΣ ΗΠΟΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ! ÂÀÆÍÛÅ ÓÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ È ÄÈÐÅÊÒÈÂÀÌ ÅÑ! ÎÁß ÇÀÒÅËÜÍÎ ÈÇÓ ÈÒÜ ÄÎ ÍÀ ÀËÀ ÌÎÍÒÀÆÀ! The use of a Seip door-operator with any garage-door that was approved for the use with other certified door-operators is possible without any restrictions! Zastosowanie mechanizmów napedu bram firmy Seip jest mozliwe bez ograniczen w bramach przystosowanych do zastosowania innych mechanizmów napedowych zgodnych z normami! Η εγκατάσταση εν κινητήρα π ρτα γκαράζ, σε συνδυασµ µε π ρτε που είναι προετοιµασµένε για τη λειτουργία µε άλλου κινητήρε π ρτα γκαράζ σ µφωνα µε τι προδιαγραφέ, δεν υπ κειται σε κανέναν περιορισµ! Ïðèâîäû äëÿ âîðîò ôèðìû SEIP ìîæíî íåîãðàíè åííî èñïîëüçîâàòü ñ ëþáûìè âîðîòàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè äëÿ ðàáîòû ñ ïðèâîäàìè äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé è îòâå àþùèìè òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùèõ ñòàíäàðòîâ! Regulations The door-operators C75, C75 AZ and C 100 AZ are manufactured according to the latest European regulations and meet all requirements. You will find the Declaration of Conformity at the end of these instructions. Use of the operators The operators are designed for the use with up-and-over doors and sectional doors. Side-hung doors can also be operator with an adaption-kit. Normy i dyrektywy Mechanizmy napedu bram C75, C75AZ i C100AZ zostaly wykonane zgodnie z najnowszymi europejskimi normami i spelniaja wszystkie wymagania - odpowiednie oswiadczenie o zgodnosci znajduje sie na koncu instrukcji montazu. Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem Mechanizmy napedu bram zostaly zaprojektowane do stosowania z bramami przechylnymi i segmentowymi. Zastosowanie w bramach skrzydlowych jest mozliwe z pomoca przystawek. Προδιαγραφέ και οδηγίε Οι κινητήρε π ρτα γκαράζ C75, C75AZ και C100AZ κατασκευάζονται σ µφωνα µε τι νε τερε ευρωπα κέ προδιαγραφέ και ανταποκρίνονται σε λε τι απαιτήσει η ανάλογη δήλωση ανταπ κριση -συµβατ τητα βρίσκεται στο τέλο αυτή τη οδηγία συναρµογή. Ενδεδειγµένη χρήση Οι κινητήρε π ρτα γκαράζ είναι κατασκευασµένοι για χρήση σε ανατρεπ µενε και τµηµατικά υποδιαιρεµένε π ρτε. Η χρήση του σε θυρ φυλλα είναι δυνατή µε τη χρήση προσαρµογέα. Ñòàíäàðòû è äèðåêòèâû Ïðèâîäû äëÿ âîðîò Ñ75, Ñ75ÀZ è Ñ100AZ èçãîòàâëèâàþòñÿ ñîãëàñíî íîâåéøèì åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì è îòâå àþò âñåì âûñòàâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì: ïîäòâåðæäàþùèé ýòî Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ Âû íàéäåòå â êîíöå íàñòîÿùåé èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó. Èñïîëüçîâàíèå ïî íàçíà åíèþ Ïðèâîäû äëÿ âîðîò ðàçðàáîòàíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ ïîäúåìíîïîâîðîòíûìè è ñåêöèîííûìè âîðîòàìè. Èñïîëüçîâàíèå ñ ðàñïàøíûìè âîðîòàìè âîçìîæíî ïóòåì äîïîëíèòåëüíîé íàëàäêè. Garage Doors Starting in January 2001 the new European regulations EN12604 and EN12605 became compulsory for garage doors. Before installing any door operator please make sure that the garage door meets the requirements of the regulations (this information can be obtained from the door manufacturers Declaration of Conformity ). According to the regulations a garage door which does not meet the regulations may not be automated. The use of a CEconformed operator does not remove the lack of the garage-door. Advise (not legally binding) Even older garage doors might be within the entire CE-regulations - until January 2001 it was not compulsory to state the regulations EN12604 and EN12605 in the Declaration of Conformity. For the installer, it will not be possible to proof this. If, however, the installer should decide to make an installation in spite of this, we strongly recommend to completely maintain the garage door before the installation (according to the manufacturers instructions). An installation on this basis is not within the CE-regulations. The installer cannot issue a Declaration of Conformity for the whole installation (Door+Operator) and may not CE-label the installation. Bramy garazowe W maju 2001 roku obowiazujacej mocy w stosunku do bram garazowych nabraly normy europejskie EN i EN Dlatego, od czerwca roku 2001 przed montazem mechanizmu napedu bramy nalezy sprawdzic, czy brama garazowa odpowiada wymogom wspomnianych norm (informacja na ten temat jest podana w oswiadczeniu producenta bramy o zgodnosci). Do bramy niespelniajacej wymogów tych norm nie mozna montowac urzadzen automatyzujacych w rozumieniu dyrektyw. Zastosowanie niezgodnego z normami mechanizmu napedu bramy nie eliminuje wad bramy niezgodnej z normami. Zalecenie (niewiazace prawnie) W pewnych okolicznosciach takze starsze bramy moga spelniac wymagania nowych norm - powolanie sie na normy EN i EN w oswiadczeniu o zgodnosci nie bylo przymusowo konieczne do maja 2001 roku. Dla instalatora jest z reguly rzecza niemozliwa rozpoznac taka zgodnosc z normami bez stwierdzenia jej w oswiadczeniu o zgodnosci lub sprawdzic ja. Jesli mimo tego instalator zdecyduje sie na zautomatyzowanie bramy, to najpierw powinien przeprowadzic pelne czynnosci konserwacyjne zgodnie z instrukcja producenta bramy. Wykonana na tej podstawie automatyzacja bramy nie odpowiada wymogom norm. W takim przypadku instalator nie moze wystawic oswiadczenia o zgodnosci calej instalacji (bramy i mechanizmu napedowego) z norma ani tez naniesc znaku CE. 2 Π ρτε Γκαράζ Απ το Μάιο 2001 έγινε υποχρεωτική η τήρηση των ευρωπα κών προδιαγραφών ΕΝ12604 και ΕΝ12605 για τι π ρτε γκαράζ. Απ τον Ιο νιο του 2001 πρέπει λοιπ ν να εξεταστεί πριν απ την εγκατάσταση εν κινητήρα π ρτα γκαράζ εάν η εν λ γω π ρτα γκαράζ ανταποκρίνεται στι απαιτήσει των παραπάνω προδιαγραφών (την απάντηση θα την βρείτε στη δήλωση ανταπ κριση - συµβατ τητα του εκάστοτε κατασκευαστή τη π ρτα γκαράζ). Στο πνε µα των προδιαγραφών αυτών π ρτα που δεν ανταποκρίνεται σε αυτέ δεν επιτρέπεται και να αυτοµατοποιηθεί. Η χρήση κινητήρα π ρτα γκαράζ συµβατή µε τι προδιαγραφέ δεν καλ πτει τι ελλείψει µια µη συµβατή π ρτα. Σ σταση (νοµικά µή δεσµευτική) Και παλαι τερε π ρτε µπορο ν υπ ορισµένε προ ποθέσει να ανταποκριθο ν στι νέε προδιαγραφέ στη δήλωση ανταπ κριση - συµβατ τητα µέχρι το Μάιο του 2001 δεν ήταν υποχρεωτική η αναφορά στι προδιαγραφέ ΕΝ12604 και ΕΝ Ο εγκαταστάτη κατά καν να δεν µπορεί να αναγνωρίσει ή να ελέγξει τέτοιου είδου ανταπ κριση-συµβατ τητα µε την προδιαγραφή. Εάν πάραυτα ο εγκαταστάτη αποφασίσει να αυτοµατοποιήσει την π ρτα, θα έπρεπε κατ αρχά να κάνει µια γενική συντήρηση βάσει των υποδείξεων του κατασκευαστή τη π ρτα. Αυτοµατοποίηση που έγινε πάνω σε αυτή τη βάση δεν ανταποκρίνεται στι προδιαγραφέ. Ο εγκαταστάτη δεν µπορεί στην περίπτωση αυτή να εκδώσει για την εγκατάσταση αυτή (θ ρα και κινητήρα ) δήλωση ανταπ κριση συµβατ τητα ή να επικολλήσει την ένδειξη ποι τητα CE. Ãàðàæíûå âîðîòà Â ìàå 2001 ãîäà åâðîïåéñêèå ñòàíäàðòû EN12604 è EN12605 ñòàëè îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ãàðàæíûõ âîðîò. Â ðåçóëüòàòå ñ èþíÿ 2001 ãîäà ïåðåä ìîíòàæîì ïðèâîäà âîðîò íåîáõîäèìî ïðîâåðÿòü, ñîîòâåòñòâóþò ëè ãàðàæíûå âîðîòà óêàçàííûì ñòàíäàðòàì. (Ýòó èíôîðìàöèþ Âû íàéäåòå â Ñåðòèôèêàòå ñîîòâåòñòâèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ âîðîò). Âîðîòà, íå ñîîòâåòñòâóþùèå íàçâàííûì ñòàíäàðòàì, íåëüçÿ àâòîìàòèçèðîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè äèðåêòèâàìè. Ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ ñòàíäàðòèçèðîâàííîãî ïðèâîäà íåëüçÿ óñòðàíèòü íåäîñòàòêè âîðîò, íåñîîòâåòñòâóþùèõ ýòèì òðåáîâàíèÿì. Ðåêîìåíäàöèè (çàêîíîì íå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ) Ïðè îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ è óæå ñóùåñòâóþùèå âîðîòà ìîãóò îòâå àòü òðåáîâàíèÿì íîâûõ ñòàíäàðòîâ. Ññûëêà íà ñòàíäàðòû EN12604 è EN12605 â Ñåðòèôèêàòå ñîîòâåòñòâèÿ íå òðåáîâàëàñü äî ìàÿ 2001 ãîäà. Êàê ïðàâèëî, ìîíòåð íå ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî óñòàíîâèòü èëè ïðîâåðèòü ñîîòâåòñòâèå ýòèì ñòàíäàðòàì, áåç óêàçàíèÿ íà ýòî â Ñåðòèôèêàòå ñîîòâåòñòâèÿ. Åñëè æå ìîíòåð âñå æå ðåøèòüñÿ àâòîìàòèçèðîâàòü òàêèå âîðîòà, òî âíà àëå ñëåäóåò ïðîâåñòè ïîëíîå òåõîáñëóæèâàíèå âîðîò ñîãëàñíî óêàçàíèÿì èõ ïðîèçâîäèòåëÿ. Àâòîìàòèçàöèÿ, ïðîâåäåííàÿ íà ýòîé îñíîâå, íå ñîîòâåòñòâóåò óêàçàííûì ñòàíäàðòàì. Â ýòîì ñëó àå ìîíòåð íå ìîæåò âûïèñàòü Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ íà òàêîé ìîíòàæ (âîðîòà + ïðèâîä) èëè æå îáîçíà èòü èõ çíàêîì ÑÅ.

3 SAFETY INSTRUCTIONS INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ÓÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Important Safety Instructions for Installation WARNING: INCORRECT INSTALLATION CAN LEAD TO SEVERE INJURY Follow all Installation Instructions. - Before installing the drive, remove unnecessary ropes from the existing installation - If possible, install the drive at a height of at least 2,10 m and the manual release at a height less than 1,80 m - Locate the control actuator within sight of the door but away from moving parts and at a minimum height of 1,50 m - Fix the label warning against entrapment next to the control actuator - The label fixed to the manual release may not be removed - After installation, ensure that the mechanism is properly adjusted and that the drive reverses when the door contacts a 40 mm high object placed on the floor. Important Safety Instructions WARNING - IT IS VITAL FOR THE SAFETY OF PERSONS TO FOLLOW ALL INSTRUCTIONS Save these Instructions - Do not allow children to play with door controls. Keep remote controls away from children. - Watch the moving door and keep people away until the door ins completely closed. - Use caution when operating the manual release with the door open since it may fall rapidly due to weak or broken springs. Details on how to use the manual release shall be given. - Frequently examine the installation for signs of wear, damage or improper balance. Do not use before repair or adjustment. - Each month check that the drive reverses when the door contacts a 40 mm high object placed on the floor. Recheck after adjustement. To change the bulb unplug the powercord and then take off the small housing on the front side of the operator. The operators case may only be taken off by a professional installer. If your operator does not work refer to a professional installer. Repairs and exchanging parts may only be done by a professional installer. Wa ne zalecenia bezpieczeñstwa przy instalowaniu. OSTRZE ENIE! Nieprawid³owa instalacja mo e prowadziæ do powa nych obra eñ cielesnych. Prosimy stosowaæ siê do wszystkich instrukcji instalowania. - Przed zainstalowaniem napêdu, usun¹æ wszystkie niepotrzebne linki z istniej¹cych urz¹dzeñ; - O ile to mo liwe, instalowaæ napêd na wysokoœci co najmniej 2,10 m, a zwalniacz rêczny na wysokoœci mniejszej ni 1,80 m. - Przycisk sterowania zlokalizowaæ w miejscu, w którym widaæ drzwi, ale z dala od ruchomych czêœci i na minimalnej wysokoœci 1,50 m. - W s¹siedztwie przycisku umieœciæ tabliczkê ostrzegawcz¹ o mo liwoœci pochwycenia przez drzwi. - Tabliczka przytwierdzona do zwalniacza rêcznego nie mo e byæ zdejmowana. - Po zainstalowaniu, upewniæ siê, e mechanizm jest prawid³owo wyregulowany, i e napêd zmienia kierunek ruchu kiedy drzwi zetkn¹ siê one z przedmiotem wysokoœci 40 mm znajduj¹cym siê na posadzce. Wa ne instrukcje bezpieczeñstwa OSTRZE ENIE! Z PUNKTU WIDZENIA BEZPIECZEÑSTWA OSÓB, WA NE JEST PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH PODANYCH NI EJ INSTRUKCJI: - Nigdy nie pozwalaæ dzieciom bawiæ siê otwieraniem czy zamykaniem drzwi. Piloty do sterowania trzymaæ poza zasiêgiem dzieci. - Obserwowaæ poruszaj¹ce siê drzwi i trzymaæ ludzi z dala dopóty dopóki drzwi nie zostan¹ ca³kowicie zamkniête. - Zachowaæ szczególna ostro noœæ przy manipulowaniu zwalniaczem rêcznym przy otwartych drzwiach, poniewa mog¹ one raptownie opaœæ wskutek s³abej lub pêkniêtej sprê yny. Nale y poznaæ szczegó³y w jaki sposób korzystaæ ze zwalniacza rêcznego. - Regularnie sprawdzaæ ca³¹ instalacjê, czy nie nosi œladów zu ycia, uszkodzeñ czy utraty w³aœciwego wywa enia. Nie u ywaæ mechanizmu zanim go siê nie naprawi i wyreguluje. - Co miesi¹c sprawdzaæ, czy napêd cofa siê, kiedy drzwi napotkaj¹ przedmiot o wysokoœci 40 mm ustawiony na posadzce. Po wyregulowaniu, sprawdziæ jeszcze raz dla upewnienia siê. W celu wymiany arówki, nale y wy³¹czyæ mechanizm z sieci, a nastêpnie zdj¹æ ma³¹ os³onê znajduj¹c¹ siê po przedniej stronie mechanizmu. Obudowa mechanizmu otwierania drzwi mo e byæ zdejmowana tylko przez kwalifikowanego instalatora. Jeœli mechanizm nie dzia³a dobrze, to zwróciæ siê do fachowca. Równie wszystkie naprawy i wymiana czêœci mog¹ byæ dokonywane tylko przez fachowca. Σηµαντικέ υποδείξει ασφαλεία για την εγκατάσταση ΠΡΟΣΟΧΗ: ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟ ΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ακολουθήστε τι οδηγίε εγκατάσταση - Αποµακρ νετε προτο την εγκατάσταση λα τα περιττά σχοινιά απ την περιοχή τη π ρτα και την π ρτα - Εάν είναι δυνατ ν, τοποθετήστε τον κινητήρα σε ένα ψο τουλάχιστον 2,10 µέτρων και προσέξτε η επείγουσα απασφάλιση να µην βρίσκεται πάνω απ 1,80 µέτρα - Τοποθετήστε τον πληκτροδιακ πτη σε ορατή απ σταση απ την π ρτα και σε ψο τουλάχιστον 1,50 µέτρων - Τοποθετήστε τα παραδοθέντα κίτρινα προειδοποιητικά αυτοκ λλητα εµφανώ πάνω απ τον διακ πτη. Κατατοπίστε λου του χρήστε του γκαράζ για του κινδ νου που προκ πτουν απ την χρήση εν κινητήρα π ρτα γκαράζ (βλέπε κάτωθι: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) - Μην αποµακρ νετε την θηλειά µε τι υποδείξει για την χρήση τη επείγουσα απασφάλιση απ τον κινητήρα - εβαιωθείτε µετά την εγκατάσταση του κινητήρα τι η π ρτα κατά την διάρκεια του κλεισίµατο γυρίζει αυτ µατα πίσω, ταν προσκρο ει επάνω σε ένα εµπ διο ψου 40 mm (=ανοίγει ξανά) Σηµαντική υπ δειξη ασφαλεία ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΥΤΕΣ ΟΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ! ιαφυλάξτε οπωσδήποτε αυτήν την οδηγία εγκατάσταση! - Ενα κινητήρα π ρτα γκαράζ δεν είναι παιχνίδι - µην επιτρέπετε στα παιδιά σα να παίζουν µε αυτ ν. Κρατήστε τα παιδιά σα µακριά απ τον τηλεχειρισµ. - Επιβλέπετε πάντα κατά την διάρκεια τη λειτουργία του κινητήρα την π ρτα του γκαράζ και κρατήστε άτοµα µακριά απ την π ρτα, έω του κλείσει εντελώ - Χρησιµοποιήστε την επείγουσα απεµπλοκή σε ανοικτή π ρτα µ νο ταν αυτ είναι αναπ φευκτο η π ρτα µπορεί να κλείσει απροσδ κητα, εάν τα ελατήρια έχουν κοπώσει ή σπάσει - Ελέγξτε την εγκατάσταση σε τακτικά διαστήµατα για βλάβε και ζυγοστάθµιση - Ελέγξτε µηνιαίω την αυτ µαη επαναφορά σε άγγιγµα εν επί του εδάφου τοποθετηµένου εµποδίου ψου 40 mm. Ελέγξτε την λειτουργία µετά απ κάθε διενεργηθείσα αλλαγή στην συναρµολογηµένη εγκατάσταση - Σε λειτουργικέ βλάβε πρέπει να ειδοποηθεί ένα ειδήµονα. Επισκευέ πρέπει να διενεργο νται µ νο απ έναν ειδικ Ο λαµπτήρα αλλάζεται µε αφαίρεση τη τοποθετηµένη καλ πτρα στην πρ σοψη. Τραβήξτε τον ρευµατολήπτη προτο αφαιρέσετε την καλ πτρα του λαµπτήρα. Ο κινητήρα επιτρέπεται να ανοιχθεί µ νο απ τον ειδικ. Âàæíûå óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ïðè ìîíòàæå ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÌÎÍÒÀÆ ÌÎÆÅÒ ÏÐÈÂÅÑÒÈ Ê ÑÅÐÜ ÇÍÛÌ ÒÐÀÂÌÀÌ Ñëåäóéòå èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó -Ïåðåä íà àëîì ìîíòàæà óäàëèòå âñå íåíóæíûå òðîñû èç îáëàñòè âîðîò è ñ âîðîò. -Ìîíòèðóéòå ïðèâîä, åñëè âîçìîæíî, íà âûñîòå íå ìåíåå 2,10 ì è ñëåäèòå çà òåì, òîáû ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ýêñòðåííîãî îòêðûâàíèÿ äâåðè íàõîäèëîñü íå âûøå åì 1,80 ì. -Óñòàíîâèòå êíîïî íûé ïåðåêëþ àòåëü òàê, òîáû åãî áûëî âèäíî îò âîðîò è íà âûñîòå íå ìåíåå 1,50 ì. -Ïðèêðåïèòå âõîäÿùóþ â êîìïëåêò ïîñòàâêè æ ëòóþ ïðåäóïðåæäàþùóþ íàêëåéêó íàä êíîïî íûì ïåðåêëþ àòåëåì òàê, òîáû å áûëî îò òëèâî âèäíî. Ïðîèíôîðìèðóéòå âñåõ, êòî ïîëüçóåòñÿ ãàðàæîì, îá îïàñíîñòÿõ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèâîäîì âîðîò ãàðàæà (ñì. íèæå: ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ). -Íå óäàëÿéòå ñ ïðèâîäà ïåòëþ ñ óêàçàíèÿìè ïî ïîëüçîâàíèþ óñòðîéñòâîì ýêñòðåííîãî îòêðûâàíèÿ -Ïîñëå îêîí àíèÿ ìîíòàæà ïðèâîäà óáåäèòåñü â òîì, òî âîðîòà, âñòðå àÿñü âî âðåìÿ çàêðûâàíèÿ ñ ïðåïÿòñòâèåì âûñîòîé 40 ìì, àâòîìàòè åñêè âîçâðàùàþòñÿ â èñõîäíîå ïîëîæåíèå (= îïÿòü îòêðûâàþòñÿ). Âàæíîå óêàçàíèå ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÑËÅÄÓÅÒ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÑÎÁËÞÄÀÒÜ ÄËß ÎÁÅÑÏÅ ÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ËÞÄÅÉ! Îáÿçàòåëüíî ñîõðàíèòå íàñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó! -Ïðèâîä äëÿ âîðîò ãàðàæà íå èãðóøêà. Íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì èãðàòü ñ ïðèâîäîì. Ñëåäèòå, òîáû äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå íå ïîïàëî â ðóêè äåòÿì. -Âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè ïðèâîäà íå âûïóñêàéòå èç âèäó âîðîòà Âàøåãî ãàðàæà è íå ïîçâîëÿéòå ïåðñîíàì ïðèáëèæàòüñÿ ê âîðîòàì, ïîêà îíè íå áóäóò ïîëíîñòüþ çàêðûòû. -Çàäåéñòâóéòå óñòðîéñòâî ýêñòðåííîãî îòêðûâàíèÿ ïðè îòêðûòûõ âîðîòàõ ëèøü â òîì ñëó àå, åñëè ýòîãî íåëüçÿ èçáåæàòü - âîðîòà ìîãóò íåîæèäàííî çàõëîïíóòüñÿ, åñëè ïðîèçîøëî óòîìëåíèå ìàòåðèàëà ïðóæèí èëè ïðóæèíû ñëîìàëèñü. -Ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå óñòàíîâêó íà ïðåäìåò áàëàíñèðîâêè è ïîâðåæäåíèé -Ðàç â ìåñÿö ïðîâåðÿéòå àâòîìàòè åñêîå âîçâðàùåíèå âîðîò â èñõîäíîå ïîëîæåíèå ïðè ñîïðèêîñíîâåíèè ñ ðàñïîëîæåííûì íà ïîëó ïðåïÿòñòâèåì âûñîòîé 40 ìì. Ïðîâåðÿéòå ýòó ôóíêöèþ ïîñëå êàæäîãî èçìåíåíèÿ â ñìîíòèðîâàííîé óñòàíîâêå. -Ïðè íàðóøåíèÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íåîáõîäèìî âûçâàòü ñïåöèàëèñòà. Ðåìîíò äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî ñïåöèàëèñòîì. Ëàìïà íàêàëèâàíèÿ çàìåíÿåòñÿ ïîñëå ñíÿòèÿ êðûøêè íà ôðîíòàëüíîé ñòîðîíå. Âûòÿíèòå èç ðîçåòêè øòåïñåëüíóþ âèëêó, ïðåæäå åì ñíÿòü êðûøêó ëàìïû. Îòêðûâàòü ïðèâîä ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî ñïåöèàëèñòó. 3

4 BEFORE GETTING STARTET... PRZED PRZYST PIENIEM DO INSTALACJI... ΠΡΟΤΟΥ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ÏÅÐÅÄ ÒÅÌ ÊÀÊ ÍÀ ÀÒÜ... (1) (2) (3) (1) If the minimum head-room above the garage-door is less than 35 mm (see page 4) you need a door-arm extension. The operator then must be mounted in the back part of your garage. (2) For fixing the operator to an insideturning garage-door a kurved door-arm is required. It is available as an optional extra. (3) If your garage-door is higher than 2,25m a C-rail extension-piece is required. Otherwise the garage-door will not open in total. 1. Make sure, that your garage-door runs smoothly. If necessary grease or oil certain parts. 2. Your garage-door-operator needs a power-supply of 230V. Let a specialist fix a power-supply-plug on the ceiling of your garage. Position: messure 3,50 m from the middle of your garage-door into the garage and then 30 cm to the left or the right. The plug then will be out of the range you need for mounting your operator. 3. The enclosed fixing-material will be satisfactory for a standard-garage. 4. For explaining the mounting procedure we are using a up-and-overdoor in this hand-book. The procedure remains the same for other door-types. 5. Pay attention to page 3 Safety Instructions While working on the operator the power-cord has to be unplugged. Connecting the operator directly to the power supply (=removing the power-cord) may only be done by a professional! The wall-socket for the powersupply must be free of obstacles. It must always be possible to unplug the power-supply-cable easily! (1) Jeœli odstêp pomiêdzy górn¹ krawêdzi¹ drzwi a sufitem wynosi mniej ni 35 mm, to potrzebny bêdzie przed³u acz. W takim przypadku urz¹dzenie nale y zainstalowaæ w tylnej czêœci gara u. (2) Jeœli urz¹dzenie ma s³u yæ do drzwi gara owych otwieraj¹cych siê do wewn¹trz, to konieczne bêdzie zastosowanie specjalnego wygiêtego ramienia. Ramiê takie dostêpne jest jako wyposa enie dodatkowe na yczenie. (3) Jeœli drzwi gara owe s¹ wy sze ni 2,25 m to konieczne bêdzie zainstalowanie przed³u acza z ceownika. W przeciwnym razie drzwi gara u nie otworz¹ siê do koñca. 1. Dopilnowaæ aby drzwi gara u otwiera³y siê p³ynnie. W razie potrzeby, nasmarowaæ lub naoliwiæ odpowiednie czêœci. 2. Urz¹dzenie do automatycznego otwierania drzwi gara owych wymaga zasilania o napiêciu 230V. Zainstalowanie gniazdka na suficie gara u do pod³¹czenia elektrycznego urz¹dzenia nale y powierzyæ fachowcowi. Wyznaczyæ punkt na suficie w odleg³oœci 3,5 m od œrodka drzwi gara owych i przesun¹æ go od tego po³o enia o 30 cm w lewo lub w prawo. W ten sposób gniazdko znajdzie siê poza obszarem przeznaczonym do zamontowania urz¹dzenia otwieraj¹cego. 3. Dla standardowego gara u wystarczy u yæ do³¹czonych materia³ów instalacyjnych. 4. Dla objaœnienie procedury monta u urz¹dzenia, w niniejszej instrukcji oparto siê na przyk³adzie podnoszonych drzwi gara owych. Dla pozosta³ych typów drzwi, procedura jest taka sama. 5. Prosimy zwróciæ uwagê na zalecenia podane w rozdz. Instrukcje bezpieczeñstwa. Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynnoœci przy urz¹dzeniu do otwierania drzwi, kabel zasilania musi byæ wyci¹gniêty z gniazdka sieciowego. Pod³¹czenie urz¹dzenia bezpoœrednio do sieci (bez poœrednictwa kabla sieciowego) mo e byæ dokonane wy³¹cznie przez fachowca. Gniazdko œcienne s³u ¹ce do pod³¹czenia urz¹dzenia nie mo e byæ zainstalowane w miejscu trudnym do odszukania. Zawsze musi byæ mo liwoœæ ³atwego wyci¹gniêcia kabla sieciowego z gniazdka. (1) Εάν το ψο πάνω απ το υπέρθυρο είναι κάτω των 35 mm (βλέπε επίση σελίδα 4), χρειάζεστε µία προέκταση διωστήρα. Ο κινητήρα πρέπει τ τε να συναρµολογηθεί στο πίσω µέρο του γκαράζ (2) Για την συναρµολ γηση εσωτερικά ανατρεπ µενων πορτών χρειάζεται ένα βραχίονα π ρτα. Αυτ διατίθεται ω εξτρά. (3) Εάν η π ρτα του γκαράζ σα είναι υψηλ τερη των 2,25 m χρειάζεστε για την συναρµολ γηση µία προέκταση (1) οδηγο C, αλλιώ δεν δ ναται να ανοίξει η π ρτα εντελώ. Την προέκταση του οδηγο µπορείτε να την αποκτήσετε ω εξτρά. 1. Εξασφαλίστε τι η π ρτα σα ανοίγει και κλείνει οµαλά. Λαδώστε και γρασσάρετε λα τα σηµεία περιστροφή και αξ νων. 2. Ο κινητήρα του γκαράζ σα χρειάζεται τροφοδοσία ρε µατο 230 V. Αφήστε να τοποθετήσει ένα ειδικ έναν ρευµατοδ τη στην οροφή του γκαράζ. Θέση: µετρήστε απ το κέντρο τη π ρτα περίπου 3,20 m προ το γκαράζ και απ εκεί περίπου 30 προ τα αριστερά ή δεξιά. Τοιουτοτρ πω βρίσκεται ο ρευµατοδ τη εκτ περιοχή συναρµολ γηση του κινητήρα. 3. Το συµπεριλαµβαν µενο υλικ συναρµολ γηση επαρκεί για την συναρµολ γηση σε ένα στάνταρ γκαράζ. 4. Σε αυτή την οδηγία περιγράφουµε την συναρµολ γηση κάνοντα χρήση µη ανατρεπ µενη π ρτα. Η διαδικασία µω σε τµηµατικέ και εσωτερικά ανατρεπ µενε π ρτε είναι ουσιαστικά η ίδια. 5. Προσέξτε στην σελίδα 15 τι Υποδείξει ασφαλεία Σε εργασίε πάνω στον κινητήρα, πρέπει πάντοτε ο ρευµατολήπτη να έχει τραβηχθεί απ το ρε µα. Η άµεση σ νδεση του κινητήρα µε το ρε µα (= το καλώδιο ρε µατο αποµακρ νεται) επιτρέπεται να διενεργηθεί µ νο απ έναν ειδικ! Ο ρευµατοδ τη πρέπει πάντοτε να είναι προσιτ (ελε θερο εµποδίων), ώστε σε περίπτωση ανάγκη να µπορείτε να τραβήξετε τον ρευµατολήπτη απ το ρε µα! (1) Åñëè âûñîòà ïåðåìû êè ñîñòàâëÿåò ìåíüøå åì 35 ìì (ñì. òàêæå ñòðàíèöó 4), òî Âàì ïîòðåáóåòñÿ óäëèíåíèå äëÿ òîëêàþùåé øòàíãè.  ýòîì ñëó àå ïðèâîä äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí â çàäíåé àñòè ãàðàæà. (2) Äëÿ ìîíòàæà ïðèâîäà íà âîðîòàõ, îòêðûâàþùèõñÿ íå ïóò ì ïîâîðîòà íàðóæó, íåîáõîäèìî êðèâîëèíåéíîå ïëå î, êîòîðîå íå âõîäèò â êîìïëåêò è êîòîðîå íàäî çàêàçûâàòü îòäåëüíî. (3) Åñëè Âàøè âîðîòà âûøå åì 2,25 ì, òî Âàì äëÿ ìîíòàæà ïîòðåáóåòñÿ óäëèíåíèå Ñ-ðåëüñà (1 ì.), èíà å íåâîçìîæíî áóäåò ïîëíîñòüþ îòêðûòü âîðîòà. Óäëèíåíèå Ñ-ðåëüñà íå âõîäèò â êîìïëåêò, åãî íàäî çàêàçûâàòü îòäåëüíî. 1. Óáåäèòåñü â òîì, òî âîðîòà Âàøåãî ãàðàæà áåñïåðåáîéíî îòêðûâàþòñÿ è çàêðûâàþòñÿ. Ñìàæòå âñå òî êè âðàùåíèÿ è ïåòëè ìàñëîì èëè êîíñèñòåíòíîé ñìàçêîé. 2. Âàøåìó ïðèâîäó äëÿ âîðîò ãàðàæà íåîáõîäèìî ýíåðãîñíàáæåíèå 230 V. Ïîðó èòå ñïåöèàëèñòó óñòàíîâèòü íà ïîòîëêå Âàøåãî ãàðàæà øòåïñåëüíóþ ðîçåòêó. Ïîçèöèÿ ðîçåòêè: îòìåðüòå îò ñåðåäèíû âîðîò ïðèìåðíî 3,20 ì. ïî íàïðàâëåíèþ âíóòðü ãàðàæà, îò ýòîé òî êè îòìåðüòå ïðèìåðíî 30 ñì. âëåâî èëè âïðàâî, òåì ñàìûì ðîçåòêà íàõîäèòñÿ âíå ó àñòêà, ãäå áóäåò óñòàíîâëåí ïðèâîä. 3. Âõîäÿùåãî â êîìïëåêò îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ìîíòàæà äîñòàòî íî äëÿ óñòàíîâêè âîðîò â ñòàíäàðòíîì ãàðàæå. 4.  íàñòîÿùåì ðóêîâîäñòâå ìîíòàæ îïèñûâàåòñÿ íà ïðèìåðå îòêèäíûõ âîðîò. Ìîíòàæ ñåêöèîííûõ âîðîò è îòêèäíûõ âîðîò áåç ïîâîðîòà íàðóæó, îäíàêî, â ïðèíöèïå ïðîèçâîäèòñÿ òàêæå. 5. Ñîáëþäàéòå îïèñàííûå íà ñòð. 15 Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè Ïðè ðàáîòå ñ ïðèâîäîì âñåãäà äîëæíà áûòü âûòÿíóòà èç ðîçåòêè ñåòåâàÿ øòåïñåëüíàÿ âèëêà. Ïðÿìîå âêëþ åíèå ïðèâîäà â ñåòü (=êàáåëü ñåòåâîãî ïèòàíèÿ óäàë í) ïîçâîëÿåòñÿ ïðîâîäèòü òîëüêî ñïåöèàëèñòó! Øòåïñåëüíàÿ ðîçåòêà äîëæíà áûòü ïîñòîÿííî äîñòóïíîé (í íåëüçÿ íè åì çàãîðàæèâàòü), òîáû ìîæíî áûëî â ñëó àå íåîáõîäèìîñòè âûòÿíóòü ñåòåâóþ âèëêó èç ðîçåòêè! 4

5 (1) (3) (2) PRE-MOUNTING MONTA WSTÊPNY ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÀŸ ÑÒÀÄÈŸ ÌÎÍÒÀÆÀ (1) (3) (4) During this procedure be careful not to twist the chain. Therefore do not lift the parts - slide them along the floor. 1. The operator is laying unpacked in front of you. The motor-head unit is on your right hand side. 2. Lay part (1) to the front. 3. Fix through pushing the C-profile coupling piece (2) over it all the way home. 4. Slide C-rail part (3) in front of part (1) 5. Set part (3) in the C-rail coupling piece (4) at an angle, inserting it from above as shown. 6. Press down part (3) to tension the chain. 7. Turn around the operator and screw in the milled nuts into the C-rail coupling pieces. Your operator now is readily premounted for installation. The chain has been pretensioned in the factory; do not change the cahin tension! ATTENTION: The limit-switches of your operator have been put to a factory-position. Do not change this limit-switch adjustement until the operator is mounted to the ceiling and the garagedoor! Otherwise the carriage could crash into the motor-head unit when the operator is running without being mounted! This would cause high damage to your operator! (Please also refer to page 9) Podczas wykonywania poni szej procedury nale y zachowaæ ostro noœæ aby nie skrêciæ ³añcucha. Dlatego te nie nale y podnosiæ poszczególnych czêœci a przesuwaæ je po posadzce. 1. Po³o yæ nierozpakowane urz¹dzenie przed sob¹. G³owica silnikowa powinna znajdowaæ siê po prawej stronie. 2. Po³o yæ czêœæ [1] z przodu. 3. Po³¹czyæ j¹ przez przesuniêcie z³¹czki ceowej [2] przez ca³¹ jej d³ugoœæ a na swoje miejsce. 4. Nasun¹æ szynê ceow¹ [3] z przodu czêœci [1]. 5. Ustawiæ czêœæ [3] w z³¹czce ceowej [4] pod odpowiednim k¹tem, zak³adaj¹c j¹ od góry, tak jak pokazano. 6. Wcisn¹æ czêœæ [3] tak, aby napi¹æ ³añcuch. 7. Obróciæ urz¹dzenie i za³o yæ nakrêtki na z³¹czki ceowe. Teraz urz¹dzenie jest gotowe do zainstalowania. Naci¹g ³añcucha zosta³ wstêpnie nastawiony w fabryce. Nie nale y zmieniaæ tego nastawienia. UWAGA: Wy³¹czniki krañcowe urz¹dzenia zosta³y wyregulowane fabrycznie. Nie nale y zmieniaæ tej regulacji dopóki urz¹dzenie otwieraj¹ce nie zostanie przymocowane do sufitu i po³¹czone z drzwiami gara owymi. W przeciwnym wypadku, przy uruchomieniu niezamontowanego urz¹dzenia wózek mo e najechaæ na g³owicê silnikow¹ powoduj¹c powa ne uszkodzenia (patrz tak e rozdz. Regulacja wy³¹czników krañcowych ). ώστε προσοχή να µην περιτυλίγεται η αλυσίδα. ΓιB αυτ µην σηκώνετε κατά την προσυναρµολ γηση τα εξαρτήµατα, αλλά ωθήστε τα! 1. Ο κινητήρα κείτεται εκτυλιγµένο µπροστά σα, η κεφαλή κινητήρα βρίσκεται δεξιά. 2. Πάρτε τώρα το στο σχέδιο ω (1) χαρακτηριζ µενο κοµµάτι οδηγο C και τοποθετήστε το µπροστά. 3. Ωθήστε το ω (2) χαρακτηριζ µενο συνδετικ κοµµάτι µέχρι το τέρµα. 4. Πάρτε τώρα το µε (3) χαρακτηριζ µενο κοµµάτι οδηγο C και ωθήστε το µπροστά απ το ήδη συναρµολογηµένο κοµµάτι οδηγο C. 5. Τοποθετήστε το κοµµάτι (3) πω δείχνεται στην απεικ νιση πλάγια απ πάνω στο ελαφρά προεξέχον συνδετικ κοµµάτι C (4). 6. Πιέστε το τελευταίο τµήµα (3) του κοµµατιο οδηγο C τώρα προ τα κάτω. Η αλυσίδα είναι τώρα τανυσµένη και το συνδετικ κοµµάτι C (4) µπορεί τώρα να προωθηθεί µέχρι το τέρµα. 7. Γυρίστε τώρα τον κινητήρα ανάποδα και βιδώστε του συµπεριλαµβαν µενου ακέφαλου κοχλίε στο συνδετικ κοµµάτι C. Ο κινητήρα είναι τώρα προσυναρµολογηµένο και έτοιµο να εγκατασταθεί. Η αλυσίδα είναι εκ του εργοστασίου προτανυσµένη. Μην µεταβάλετε την τάνυση τη αλυσίδα! ΠΡΟΣΟΧΗ Οι τερµατικοί διακ πτε του κινητήρα βρίσκονται σε εργοστασιακή ρ θµιση. Μην µεταβάλετε αυτή την ρ θµιση προτο συναρµολογηθεί ο κινητήρα στην οροφή και µε την π ρτα του γκαράζ, αλλιώ ο κινητήρα µπορεί να καταστραφεί, εάν τεθεί ασυναρµολ γητο σε λειτουργία (το έλκηθρο µεταφορά µπορεί να εισχωρήσει στην κεφαλή κινητήρα). Λάβετε επ` αυτο υπ` ψιν και την σελίδα 7. Ñëåäèòå çà òåì, òîáû íå ïåðåêðóòèëàñü öåïü. Äëÿ ýòîãî íà ïîäãîòîâèòåëüíîé ñòàäèè ìîíòàæà íå ïîäíèìàéòå îòäåëüíûå àñòè ïðèâîäà, à ïåðåäâèãàéòå èõ ïî ïîëó! 1. Ïðèâîä â ðàñïàêîâàííîì âèäå ëåæèò ïåðåä Âàìè; ãîëîâêà ðû àãà êîíå íîãî âûêëþ àòåëÿ íàõîäèòñÿ ñïðàâà. 2. Âîçüìèòå àñòü Ñ-ðåëüñà, îáîçíà åííóþ íà ðèñóíêå êàê (1), è ïðèñòàâüòå å ê ïåðåäíåìó êðàþ. 3. Ïðîäâèíüòå ñîåäèíèòåëüíóþ äåòàëü Ñ-ðåëüñà, îáîçíà åííóþ íà ðèñóíêå êàê (2), äî óïîðà. 4. Òåïåðü âîçüìèòå îáîçíà åííóþ (3) àñòü ðåëüñà è ïðîäâèíüòå å ïî ïîëó äî óæå ñîáðàííîé àñòè Ñ- ðåëüñà. 5. Ïðèñòàâüòå àñòü (3), êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå, ïîä óãëîì â íàïðàâëåíèè ñâåðõó â ñëåãêà âûñòóïàþùóþ ñîåäèíèòåëüíóþ äåòàëü Ñ-ðåëüñà (4). 6. Íàæìèòå íà ïîñëåäíþþ àñòü (3) Ñ-ðåëüñà ïî íàïðàâëåíèþ âíèç. Òåïåðü öåïü íàòÿíóòà è ñîåäèíèòåëüíàÿ äåòàëü Ñ-ðåëüñà ìîæåò áûòü ïðîäâèíóòà âïåð ä äî óïîðà. 7. Òåïåðü ïåðåâåðíèòå Âàø ïðèâîä è ââèíòèòå âõîäÿùèå â êîìïëåêò ïîòàéíûå âèíòû â ñîåäèíèòåëüíóþ äåòàëü Ñ-ðåëüñà. Ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ñòàäèÿ ìîíòàæà çàêîí åíà è ïðèâîä ãîòîâ ê äàëüíåéøåìó ìîíòàæó. Íàòÿæåíèå öåïè óñòàíàâëèâàåòñÿ çàâîäîì-èçãîòîâèòåëåì. Íå èçìåíÿéòå íàòÿæåíèå öåïè! Âíèìàíèå: Êîíå íûå âûêëþ àòåëè ïðèâîäà íàñòðîåíû çàâîäîìèçãîòîâèòåëåì. Íå ìåíÿéòå ýòó íàñòðîéêó, ïðåæäå åì ïðèâîä áóäåò ïðèêðåïë í ê ïîòîëêó è ê âîðîòàì ãàðàæà.  ïðîòèâíîì ñëó àå ïðèâîä ìîæåò áûòü ðàçðóøåí, åñëè ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ïðîèçâîäèòñÿ â íåñìîíòèðîâàííîì âèäå (òðàíñïîðòíûå ñàëàçêè ìîãóò íàåõàòü íà ãîëîâêó ïðèâîäà). Îáðàòèòå âíèìàíèå òàêæå è íà ñòðàíèöó 7. 5

6 MOUNTING MONTA ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ÌÎÍÒÀÆ (1) (2) (3) (4) (5) Messure the distance between the ceiling and the highest point reached by the garage-door (1). The minimum-headroom necessary for mounting the operator is 35 mm. If there is less headroom please pay attention to page 2. The front fixing-angle can be mounted either at the lintel or at the ceiling. 1. Messure the middle of your garagedoor and make a mark on the lintel and the top of your door. 2. Fix the front fixing-angle in the middle- either at the lintel or at the ceiling. (We recommend the lintel if possible). 3. Attach the C-rail to the front fixingangle (4). Put a carton-piece under the motor-head unit to avoid damages. 4. To fix the motor-head at the ceiling we recommend to use a ladder (5). When the operator is laying on the ladder you can open the garage-door. Adjust the C-rail according to the mark you made in the middle of the garagedoor. Fix the operator to the ceiling when you made sure the C-rail is running straight to the front. 5. Now fix the door-arm at the garagedoor. Take care that the angle between the operator and the door-arm does not exceed a max. of 45 (it may be lower). 6. Before running the operator dismount the doors locking-bolts! Else the operator cannot open the door and this will lead to damages on your operator and the garagedoor. The self-locking gear of your operator will asure that the door cannot be manually opened (please also refer to page 8). If you wish an additional security by using door bolts, please ask your dealer for our lockingset, which is available as an optional extra. Dokonaæ pomiaru odleg³oœci pomiêdzy sufitem a najwy szym po³o eniem jakie osi¹gaj¹ drzwi gara owe (1). Minimalna iloœæ miejsca potrzebna do zamontowania urz¹dzenia otwieraj¹cego wynosi 35 mm. Jeœli odleg³oœæ ta jest mniejsza, prosimy siêgn¹æ do rozdz. Przed przyst¹pieniem do instalacji. Przedni k¹townik monta owy mo e byæ zamocowany albo do nadpro a albo do sufitu. 1. Zmierzyæ drzwi gara owe i ustaliæ ich œrodek, a nastêpnie nanieœæ odpowiedni znak na nadpro e u szczytu drzwi. 2. Zamocowaæ przedni k¹townik monta owy w wyznaczonym œrodku albo do nadpro a albo do sufitu (o ile mo liwe, zalecamy mocowanie do nadpro a). 3. Przytwierdziæ szynê ceow¹ do przedniego k¹townika monta owego (4). W celu ochrony przed uszkodzeniem, pod³o yæ kawa³ek kartonu pod g³owicê silnikow¹. 4. Przy mocowaniu g³owicy silnikowej do sufitu radzimy skorzystaæ z drabinki (5). Po u³o eniu mechanizmu otwieraj¹cego na drabince, mo na otworzyæ drzwi gara u. Ustawiæ szynê ceow¹ odpowiednio do znaku naniesionego na œrodku drzwi gara owych. Przymocowaæ mechanizm otwieraj¹cy do sufitu pilnuj¹c aby szyna ceowa bieg³a prosto do przodu. 5. Teraz przyst¹piæ do zamocowania ramienia do drzwi gara owych. Uwa aæ aby k¹t pomiêdzy urz¹dzeniem otwieraj¹cym a ramieniem drzwiowym nie przekroczy³ max 45 (k¹t ten mo e byæ mniejszy). 6. Przed uruchomieniem urz¹dzenia otwieraj¹cego, zdemontowaæ rygle blokuj¹ce drzwi. W przeciwnym wypadku urz¹dzenie nie bêdzie w stanie otworzyæ drzwi co mo e doprowadziæ do uszkodzenia samego urz¹dzenia jak i drzwi gara u. Automatyczna blokada urz¹dzenia otwieraj¹cego gwarantuje, e drzwi nie da siê otworzyæ rêcznie. Jeœli jednak u ytkownik bêdzie yczy³ sobie dodatkowego zabezpieczenia, powinien zwróciæ siê do dealera po nasz zestaw blokuj¹cy, który dostêpny jest jako wyposa enie dodatkowe na yczenie. 6 Μετρήστε την απ σταση µεταξ του επάνω άκρου τη π ρτα και τη οροφή (1). Η ελάχιστη απ σταση για την συναρµολ γηση του κινητήρα πρέπει να ανέρχεται σε 35 mm (αλλιώ βλέπε σελίδα 2). Η γωνία στερέωση του υπέρθυρου του κινητήρα µπορεί να στερεωθεί τ σο στην οροφή (3) σο και στο υπέρθυρο (2). 1. Μετρήστε το κέντρο τη π ρτα του γκαράζ σα και σηµαδέψτε το στο υπέρθυρο και στο επάνω άκρο τη π ρτα. 2. Στερεώστε την γωνία στερέωση υπέρθυρου στο µέσο του υπέρθυρου ή στην οροφή (εάν είναι δυνατ ν, εµεί προτείνουµε το υπέρθυρο). 3. Τοποθετήστε τον οδηγ C του κινητήρα στην γωνία στερέωση υπέρθυρου (4). Τοποθετήστε επ αυτο ένα χαρτ νι κάτω απ το πλαίσιο τη κεφαλή του κινητήρα, ώστε να αποφευχθο ν ζηµιέ. 4. Για να στερεώσετε την κεφαλή του κινητήρα στην οροφή, προτείνουµε να τοποθετήσετε απ κάτω µία σκάλα. ταν γίνει αυτ, µπορείτε να ανοίξετε την π ρτα και να ευθυγραµµίσετε τον οδηγ του κινητήρα µε την βοήθεια των σηµαδιών του επάνω άκρου τη π ρτα. Στερεώστε την µετά απ αυτ µε τι παραδοθείσε γωνίε στην οροφή. 5. Στερεώστε τώρα του βραχίονε τη π ρτα στο πλαίσιο του θυρ φυλλου. Προσέξτε ώστε ο βραχίονα να βρίσκεται σε µία γωνία το ανώτερο 45 0 προ τον κινητήρα. Η γωνία δεν επιτρέπεται σε καµµία περίπτωση να είναι πι ρθια. 6. Προτο την εκκίνηση λειτουργία του κινητήρα πρέπει να αποµακρυνθο ν οι σ ρτε τη π ρτα αλλιώ προκαλο νται ζηµιέ στην π ρτα και στον κινητήρα! Ο αυτοαναστελ µενο µηχανισµ µετάδοση του κινητήρα εµποδίζει ένα άνοιγµα τη π ρτα δια χειρ (προσέξτε επ` αυτο οπωσδήποτε την σελίδα 6). Εάν επιθυµείτε πρ σθετη ασφάλιση τη π ρτα µέσω συρτών εδάφου, µπορείτε να αγοράσετε το σετ συρτών ω εξάρτηµα. Èçìåðüòå ðàññòîÿíèå ìåæäó âåðõíèì êðàåì âîðîò è ïîòîëêîì (1). Ìèíèìàëüíîå ðàññòîÿíèå, íåîáõîäèìîå äëÿ ìîíòàæà ïðèâîäà, äîëæíî ñîñòàâëÿòü 35 ìì. (åñëè ðàññòîÿíèå ìåíüøå, òî ñì. ñòð. 2). Óãîëîê äëÿ ïðèêðåïëåíèÿ ïðèâîäà ìîæåò áûòü ïðèêðåïë í êàê ê ïîòîëêó (3), òàê è ê ïåðåìû êå âîðîò (2). 1. Âûìåðüòå ñåðåäèíó âîðîò ãàðàæà è îòìåòüòå å íà ïåðåìû êå âîðîò è íà âåðõíåì êðàå âîðîò. 2. Ïðèêðåïèòå óãîëîê êðåïëåíèÿ â ñåðåäèíå ïåðåìû êå èëè ê ïîòîëêó (ìû ðåêîìåíäóåì ïðèêðåïëÿòü ê ïåðåìû êå, åñëè ýòî âîçìîæíî). 3. Ïðèêðåïèòå Ñ-ðåëüñ ïðèâîäà ê óãîëêó êðåïëåíèÿ (4). Ïðè ýòîì ïîäëîæèòå ïîä êîðïóñ ãîëîâêè ïðèâîäà êóñîê êàðòîíà, òîáû ïðåäîòâðàòèòü ïîâðåæäåíèÿ. 4. Äëÿ òîãî, òîáû ïðèêðåïèòü ãîëîâêó ïðèâîäà ê ïîòîëêó, ìû ðåêîìåíäóåì ïîäñòàâèòü ñòðåìÿíêó. Ïîñëå òîãî, êàê ñòðåìÿíêà ïîäñòàâëåíà, ìîæíî îòêðûòü âîðîòà è ñ ïîìîùüþ îòìåòêè íà âåðõíåì êðàå âîðîò óñòàíîâèòü ðåëüñ ïðèâîäà ïðÿìî. Ëèøü ïîñëå ýòîãî ñëåäóåò ïðèêðåïèòü ãîëîâêó ïðèâîäà ê ïîòîëêó ñ ïîìîùüþ âõîäÿùèõ â êîìïëåêò ïîñòàâêè óãîëêîâ. 5. Òåïåðü ïðèêðåïèòå ðû àã äëÿ âîðîò íà äâåðü âîðîò. Ñëåäèòå çà òåì, òîáû ðû àã äëÿ âîðîò íàõîäèëñÿ ïîä óãëîì ê ïðèâîäó ìàêñèìóì 45. Óãîë íè â êîåì ñëó àå íå äîëæåí ïðåâûøàòü Ïåðåä ââîäîì ïðèâîäà â ýêñïëóàòàöèþ íåîáõîäèìî óáðàòü çàäâèæêè âîðîò, â ïðîòèâíîì ñëó àå áóäóò ïîâðåæäåíû âîðîòà è ïðèâîä! Ñàìîòîðìîçÿùàÿ ïåðåäà à ïðèâîäà çàòðóäíÿåò îòêðûâàíèå âîðîò âðó íóþ (îáÿçàòåëüíî îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñòð. 6). Åñëè Âû õîòèòå äîïîëíèòåëüíî çàêðûâàòü âîðîòà íà çàäâèæêè, âäâèãàåìûå â ïîë, òî Âû ìîæåòå äîïîëíèòåëüíî çàêàçàòü íàø íàáîð çàäâèæåê.

7 MOUNTING MONTA ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ÌÎÍÒÀÆ Mounting the push-button: Mount the push-button close to the exit of your garage at an hight of 1,50 m at minimum (please pay attention to the security advise on page 23). Connect the push-button to the operator with a two-pole cable (0,3 mm). The connections on the operators PCB are shown on page 8. Mounting a key-switch: A key-switch is available as an optional extra. It must be mounted besides the garage-door. Connect the key-switch to the operator with a two-pole cable (0,3 mm). The push-button can be connected inbetween (parallel). The connections on the operators PCB are shown on page 8. ATTENTION: Do not put any electrical tension on the operator! Please pay attention to the security advises on page 3. Connecting photo-cells and other external securitys is possible to all operators. Zamontowanie przycisku Przycisk do otwierania nale y zamontowaæ w pobli u wjazdu do gara u, na wysokoœci minimum 1,50 m (prosimy zwróciæ uwagê na zalecenie bezpieczeñstwa). Pod³¹czyæ przycisk do mechanizmu otwieraj¹cego przy pomocy kabelka dwu y³owego (0,3 mm) Pod³¹czenia do p³ytki obwodów drukowanych nale y dokonaæ zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹. Zamontowanie wy³¹cznika z kluczem Wy³¹cznik z kluczem dostêpny jest jako wyposa enie dodatkowe na yczenie. Nale y go montowaæ obok drzwi gara u. Wy³¹cznik nale y pod³¹czyæ do mechanizmu otwieraj¹cego przy pomocy kabelka dwu y³owego (0,3 mm). W obwód ten mo na w³¹czyæ przycisk otwieraj¹cy (równolegle). Pod³¹czenie do p³ytki obwodów drukowanych nale y dokonaæ w taki sposób jak to pokazano w rozdz. P³ytka obwodów drukowanych. UWAGA: Urz¹dzenie nie powinno znajdowaæ siê pod wp³ywem jakichkolwiek naprê eñ.. Prosimy zwróciæ uwagê na zalecenia bezpieczeñstwa podane w rozdz. Dane techniczne. Wszystkie urz¹dzenia otwieraj¹ce maj¹ mo liwoœæ pod³¹czenia fotokomórek lub innych systemów zabezpieczaj¹cych. Τοποθέτηση του πληκτροδιακ πτη: Στερεώστε τον πληκτροδιακ πτη πλησίον τη εξ δου του γκαράζ σα σε ένα ψο τουλάχιστον 1,50 µέτρων (προσέξτε τι οδηγίε ασφαλεία στην σελίδα 16). Τοποθετήστε απ τον κινητήρα προ το πλήκτρο ένα δίκλωνο καλώδιο µε διατοµή τουλάχιστον 0,3 mm. Οι συνδέσει στον κινητήρα εξηγο νται στην σελίδα 8 Τοποθέτηση εν κλειδοδιακ πτη: Μπορείτε να αγοράσετε έναν κλειδοδιακ πτη ω εξτρά. Αυτ τοποθετείται στην έξω πλευρά του γκαράζ, δίπλα απ την π ρτα. Χρησιµοποιήστε για την σ νδεση ένα δίκλωνο καλώδιο µε ελάχιστη διατοµή 0,3 mm. Ο πληκτροδιακ πτη µπορεί να συνδεθεί ενδιάµεσα (παράλληλα σ νδεση). Οι συνδέσει στον κινητήρα εξηγο νται στην σελίδα 8. ΠΡΟΣΟΧΗ: εν επιτρέπεται δια µέσου µέσου τη σ νδεση πληκτροδιακ πτη και κλειδοδιακ πτη να εφαρµοστεί τάση επάνω στον κινητήρα! Λάβατε υπ ψιν προ τη εκκίνηση λειτουργία του κινητήρα τι οδηγίε ασφαλεία στην σελίδα 16. Σε λου του κινητήρε δ ναται να συνδεθο ν πήχει επαφή, φωτοκυταρρικοί φραγµοί και ασφάλειε ατοµική π ρτα Óñòàíîâêà êíîïî íîãî ïåðåêëþ àòåëÿ: Óñòàíîâèòå êíîïî íûé ïåðåêëþ àòåëü âáëèçè âûõîäà èç ãàðàæà íà âûñîòå êàê ìèíèìóì 1,50 ì.(ñîáëþäàéòå ïðàâèëà ïî áåçîïàñíîñòè, îïèñàííûå íà ñòð. 16). Ïðîëîæèòå äâóæèëüíûé êàáåëü ñ ïîïåðå íûì ñå åíèåì êàê ìèíèìóì 0,3 ìì. îò ìîòîðà ê ïåðåêëþ àòåëþ. Êîíòàêòû ïðèâîäà, ê êîòîðûì ïðîèçâîäèòñÿ ïîäêëþ åíèå, îáúÿñíåíû íà ñòðàíèöå 8. Óñòàíîâêà ïåðåêëþ àòåëÿ, ïðèâîäèìîãî â äåéñòâèå êëþ îì: Òàêîé ïåðåêëþ àòåëü Âû ìîæåòå çàêàçàòü äîïîëíèòåëüíî, îí íå âõîäèò â êîìïëåêò. Îí ìîíòèðóåòñÿ íà íàðóæíîé ñòîðîíå ãàðàæà, ðÿäîì ñ âîðîòàìè. Äëÿ ïîäêëþ åíèÿ Âû äîëæíû èñïîëüçîâàòü äâóæèëüíûé êàáåëü ñ ïîïåðå íûì ñå åíèåì êàê ìèíèìóì 0,3 ìì. Êíîïî íûé ïåðåêëþ àòåëü ìîæåò áûòü ïðèñîåäèí í â ïðîìåæóòî íîì ïîëîæåíèè (ïàðàëëåëüíîå ïîäêëþ åíèå). Íà ñòðàíèöå 8 îáúÿñíÿåòñÿ, êàêèì îáðàçîì ïðîèçâîäèòñÿ ïîäêëþ åíèå ê ïðèâîäó. ÂÍÈÌÀÍÈÅ: åðåç êîíòàêòû êíîïî íîãî ïåðåêëþ àòåëÿ è ïåðåêëþ àòåëÿ, ïðèâîäèìîãî â äåéñòâèå êëþ îì, íà ïðèâîä íå äîëæíî ïîäâîäèòüñÿ íàïðÿæåíèå òîêà! Ïåðåä ââîäîì ïðèâîäà â ýêñïëóàòàöèþ îáðàòèòå âíèìàíèå íà ïðàâèëà ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, îïèñàííûå íà ñòð mm Êî âñåì ïðèâîäàì ìîãóò áûòü ïîäêëþ åíû êîíòàêòíûå êîëîäêè, ôîòîýëåêòðè åñêèå ðåëå è ïðîòèâîáóêñîâî íîå óñòðîéñòâî äâåðè mm mm mm mm 7

8 EMERGENCY RELEASE OTWIERANIE AWARYJNE ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ÝÊÑÒÐÅÍÍÎÅ ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ ÄÂÅÐÈ In case of a power-failure or an error with the operator you can open your garage-door manually. Therefore the operator must be disconnected from the garage-door. If your garage has a separate entrance: You may leave the Bowden-cable as it is. In one of the above mentioned cases you can pull the cable to disconnect the operator from the garage-door. To connect it again, just switch on the operator. If your garage-door is the only entrance to your garage: You have to connect the emergency release to your door-handle. Else you will not be able to open your door in one of the above mentioned cases. Follow the steps: 1. Figure out in which direction the door-handle moves when opening the door. 2. Drill a hole in that side of the doorhandle which turns downwards. 3. Thread the cable through the hole and fix it with the enclosed metalclamps. Be carefull not to put a high tension on the Bowden-cable - the operator then might release from the garage-door during a normal openingcycle. 4. Control the function of the emergency release together with a second person. Stay inside the garage and close the door with the operator. Let the second person open the door manually with the door-keys. If this works, the emergency-release is mounted properly. Do not leave the garage and close the garage-door with the operator before you have tested the emergency-release! W przypadku braku pr¹du lub ewentualnego niedomagania urz¹dzenia otwieraj¹cego, u ytkownik mo e otworzyæ drzwi gara u rêcznie. Aby tego dokonaæ, mechanizm otwieraj¹cy musi byæ od³¹czony od drzwi gara u. Kiedy gara ma oddzielne wejœcie Linka Bowdena mo e pozostaæ tak jak jest. W tym przypadku nale y poci¹gn¹æ linkê, aby od³¹czyæ mechanizm otwieraj¹cy od drzwi gara u. W celu ponownego pod³¹czenia, wystarczy w³¹czyæ mechanizm otwieraj¹cy. Kiedy drzwi gara u s¹ jedynym wejœciem do niego W takim przypadku konieczne jest od razu zainstalowanie awaryjnego otwierania drzwi, gdy w przeciwnym razie nie bêdziemy w stanie dostaæ siê do œrodka. W tym celu nale y post¹piæ jak ni ej: 1. Ustaliæ w którym kierunku obraca siê klamka otwieraj¹ca drzwi. 2. Wywierciæ otwór po tej stronie klamki po której obraca siê ona w dó³. 3. Przeci¹gn¹æ linkê Bowdena przez wywiercony otwór i przymocowaæ j¹ dostarczonymi uchwytami. Uwa aæ, aby linka nie by³a za mocno naci¹gniêta, gdy wtedy przy normalnym otwieraniu drzwi mechanizm mo e ulegaæ od³¹czeniu od drzwi. 4. Korzystaj¹c z pomocy drugiej osoby, sprawdziæ funkcjonowanie awaryjnego otwierania. Pozostaæ wewn¹trz gara u i zamkn¹æ drzwi przy pomocy mechanizmu otwieraj¹cego. Nastêpnie osoba pozostaj¹ca na zewn¹trz powinna spróbowaæ otworzyæ drzwi rêcznie kluczem. Jeœli drzwi daj¹ siê otworzyæ to awaryjne otwieranie zamontowane jest prawid³owo. UWAGA: Pamiêtaæ, aby nie opuœciæ gara u i nie zamkn¹æ drzwi za pomoc¹ mechanizmu otwieraj¹cego zanim nie sprawdzi siê, czy awaryjne otwieranie dzia³a poprawnie. Σε περίπτωση διακοπή ρε µατο ή µία βλάβη στον κινητήρα, µπορείτε να ανοίξετε την π ρτα µε το χέρι. Προ το το πρέπει πρώτα να απεµπλακεί ο κινητήρα. Εάν διαθέτετε χωριστή είσοδο προ το γκαράζ: Μπορείτε να αφήσετε το συρµατ σχοινο τ που Bowden να κρέµεται περιτυλιγµένο. Σε περίπτωση ανάγκη τραβάτε το καλώδιο, µετά απασφαλίζεται το έλκηθρο µεταφορά και η π ρτα σα µπορεί τώρα να ανοίξει δια χειρ. Για να εµπλέξει, θέστε απλώ τον κινητήρα σε λειτουργία. Εάν η π ρτα του γκαράζ είναι η µοναδική πρ σβαση προ το γκαράζ: Είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε την επείγουσα απεµπλοκή στην λαβή τη π ρτα. Αλλιώ δεν µπορείτε, σε περίπτωση διακοπή ρε µατο ή βλάβη στον κινητήρα, να εισέλθετε στο γκαράζ σα. Ακολουθήστε την εξή διαδικασία: 1. ιαπιστώστε ταν ανοίγετε την π ρτα,προ ποία κατέυθυνση γυρίζει η λαβή τη π ρτα σα. 2. Ανοίξτε προ την πλευρά, η οποία οδηγεί προ τα κάτω, µίαν οπή. 3. Τραβήξτε το συρµατ σχοινο τ που Bowden διαµέσου τη οπή και στερεώστε το µε του εσωκλει µενου συσφιγκτήρε. Προσέξτε το συρµατ σχοινο να µην είναι πολ τεταµένο, αλλιώ δ ναται η επείγουσα αποσ νδεση ενδεχοµένω να απεµπλέξει τον κινητήρα και κατά την κανονική διαδικασία ανοίγµατο. 4. Ελέγξτε την λειτουργία τη επείγουσα απεµπλοκή µε την βοήθεια εν δευτέρου ατ µου. Παραµείνετε στο γκαράζ και κλείστε µε τον κινητήρα την π ρτα. Αφήστε το άτοµο που παρευρίσκεται µπροστά απ την π ρτα να ανοίξει ω συνήθω την π ρτα µε το κλειδί και δια χειρ. Εάν αυτ λειτουργεί, τ τε η επείγουσα απεµπλοκή έχει εγκατασταθεί σωστά. Μην εγκαταλείψετε και κλείσετε το γκαράζ µε τον κινητήρα, προτο βεβαιωθείτε τι η επείγουσα απεµπλοκή λειτουργεί άψογα.  ñëó àå íàðóøåíèÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ èëè äåôåêòà ïðèâîäà Âû ìîæåòå îòêðûòü âîðîòà âðó íóþ. Äëÿ ýòîãî ñíà àëà íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè äåáëîêèðîâêó ïðèâîäà. Åñëè â Âàøåì ãàðàæå èìååòñÿ îòäåëüíûé âõîä: Âû ìîæåòå îñòàâèòü âèñåòü òðîñ Áîóäåíà â ñìîòàííîì âèäå.  ñëó àå íåîáõîäèìîñòè ïîòÿíèòå çà êàáåëü; òðàíñïîðòíûå ñàëàçêè áóäóò äåáëîêèðîâàíû è Âû ìîæåòå îòêðûòü âîðîòà âðó íóþ. Äëÿ ââîäà ñàëàçîê â ïàç ïðîñòî âêëþ èòå ïðèâîä. Åñëè âîðîòà ãàðàæà ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûì âõîäîì â ãàðàæ:  ýòîì ñëó àå ñëåäóåò ïðèñîåäèíèòü óñòðîéñòâî äëÿ ýêñòðåííîãî îòêðûâàíèÿ âîðîò ê ðó êå âîðîò.  ïðîòèâíîì ñëó àå Âû áîëüøå íå ñìîæåòå ïîïàñòü â ãàðàæ â ñëó àå íàðóøåíèÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ èëè äåôåêòà ïðèâîäà. Ïîñòóïèòå ñëåäóþùèì îáðàçîì: 1. Óñòàíîâèòå, â êàêîì íàïðàâëåíèè ïîâîðà èâàåòñÿ ðó êà, åñëè Âû îòêðûâàåòå âîðîòà. 2. Ïðîñâåðëèòå îòâåðñòèå ñ òîé ñòîðîíû, êóäà ïîâîðà èâàåòñÿ âíèç ðó êà. Ïðîòÿíèòå òðîñ Áîóäåíà åðåç îòâåðñòèå è çàêðåïèòå åãî ñ ïîìîùüþ ïðèëàãàåìûõ çàæèìîâ. Ñëåäèòå çà òåì, òîáû òðîñ íå áûë ñëèøêîì ñèëüíî íàòÿíóò, èíà å ìîæåò ñëó èòüñÿ òàê, òî óñòðîéñòâî ýêñòðåííîãî îòêðûâàíèÿ ðàçáëîêèðóåò ïðèâîä òàêæå è ïðè íîðìàëüíîì ïðîòåêàþùåì ïðîöåññå îòêðûâàíèÿ âîðîò. 4. Ïðîâåðüòå ôóíêöèîíèðîâàíèå ýêñòðåííîãî îòêðûâàíèÿ âäâî ì ñ ïîìîùíèêîì. Âû îñòà òåñü â ãàðàæå, çàêðûâàåòå âîðîòà ñ ïîìîùüþ ïðèâîäà è ïðîñèòå ïîìîùíèêà, ñòîÿùåãî ñíàðóæè âîðîò, îáû íûì îáðàçîì îòêðûòü âîðîòà êëþ îì è âðó íóþ. Åñëè ýòî ïîëó àåòñÿ, òî óñòðîéñòâî ýêñòðåííîãî îòêðûâàíèÿ äâåðè âìîíòèðîâàíî ïðàâèëüíî è ôóíêöèîíèðóåò. Íå ïîêèäàéòå ãàðàæ è íå çàêðûâàéòå åãî ñ ïîìîùüþ ïðèâîäà, ïîêà íå óáåäèòåñü â òîì, òî óñòðîéñòâî ýêñòðåííîãî îòêðûâàíèÿ âîðîò ôóíêöèîíèðóåò áåçóïðå íî. 8

9 ADJUSTING THE LIMIT-SWITCHES REGULACJA WY CZNIKÓW KRAÑCOWYCH ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΙΑΚΟΠΤΗ ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÊÎÍÅ ÍÛÕ ÂÛÊËÞ ÀÒÅËÅÉ Your garage-door-opener automatically stops when one of the red limit-switch actuators trips a limit-switch (in either CLOSING or OPENING direction). Adjust the limit-switches by hand. OPENING direction Please set the limit-switch actuator for the OPENING direction so that the door comes to a halt about 30 mm (1,2") before its final resting position. CLOSING direction Please set the limit-switch actuator for the CLOSING direction so that the door lightly touches the door frame when closed. ATTENTION: Mount the operator completetly at the garage-door before changing the limitswitch position. Even if the limit-switches then are adjusted improperly, the operator will be stopped by the garage-doors stoppoints. Changing the limit-switch position without having mounted the operator the garage-door dan lead to the destruction of the operator, when the carriage runs into the motor-head unit! Adjusting the OPENING limit-switch improperly (e.g. the limit-switch OPEN never gets activated) will lead to the result, that the operator switches off because of increasing pressure. This will sooner or later lead to damage of the gear - the life-cycle of the operator decreases heavily! Adjusting the CLOSING limit-switch improperly will lead to the result, that the door opens because of the increasing pressure. If the door fits too tight to the frame when closed, the emergency-release will be difficult to use. Mechanizm automatycznego otwierania drzwi gara owych zatrzymuje siê natychmiast po zadzia³aniu jednego z czerwonych wy³¹czników krañcowych (albo w cyklu otwierania albo w cyklu zamykania). Wy³¹czniki krañcowe reguluje siê rêcznie. Cykl otwierania Mechanizm naciskaj¹cy wy³¹cznika krañcowego nale y ustawiæ tak, aby przy otwieraniu, drzwi gara u zatrzyma³y siê oko³o 30 mm od swego koñcowego po³o enia. Cykl zamykania Mechanizm naciskaj¹cy wy³¹cznika krañcowego nale y ustawiæ tak, aby przy zamykaniu, drzwi gara u lekko dotknê³y ramy. UWAGA: Przed przyst¹pieniem do zmiany ustawienia wy³¹czników krañcowych, najpierw ostatecznie zamocowaæ mechanizm otwierania do drzwi. Nawet jeœli wy³¹czniki krañcowe ustawione s¹ niepoprawnie, to i tak mechanizm zostanie zatrzymany przez po³o enia koñcowe drzwi. Zmiana ustawienia wy³¹czników krañcowych bez zamontowania mechanizmu do drzwi gara u mo e doprowadziæ do uszkodzenia mechanizmu wskutek wjechania wózka do g³owicy silnikowej. Niew³aœciwe wyregulowanie wy³¹cznika krañcowego otwierania (np. wy³¹cznik krañcowy nigdy nie zostaje pobudzony) bêdzie prowadzi³o do sytuacji, w której mechanizm bêdzie siê wy³¹cza³ wskutek napotkanego oporu drzwi. Wczeœniej czy póÿniej doprowadzi to do uszkodzenia kó³ zêbatych i ywotnoœæ ca³ego mechanizmu zostanie drastycznie zmniejszona. Niew³aœciwe wyregulowanie wy³¹cznika krañcowego zamykania bêdzie prowadzi³o do sytuacji, e drzwi bêd¹ siê otwieraæ wskutek zwiêkszonego nacisku. Jeœli drzwi zostan¹ zbyt mocno dociœniête do ramy, to mog¹ wyst¹piæ trudnoœci przy awaryjnym otwarciu drzwi. Ο κινητήρα του γκαράζ σα σταµατάει, εάν οι κ κκινοι ενεργοποιητέ του τερµατικο διακ πτη προσκρο σουν επάνω σε έναν τερµατικ διακ πτη (τ σο προ την κατε θυνση ΚΛΕΙΣΙΜΟ σο και προ την κατε θυνση ΑΝΟΙΓΜΑ). ιενεργείστε την ρ θµιση των τερµατικών διακοπτών δια χειρ. Κατε θυνση ΑΝΟΙΓΜΑ Ρυθµίστε τον ενεργοποιητή για την κατε θυνση ΑΝΟΙΓΜΑ έτσι, ώστε η π ρτα να σταµατάει περίπου 30 cm προ του τέλου τη διαδροµή. Κατε θυνση ΚΛΕΙΣΙΜΟ Ρυθµίστε τον ενεργοποιητή για την κατε θυνση ΚΛΕΙΣΙΜΟ έτσι, ώστε η π ρτα να αγγίζει σε κλειστή κατάσταση ελαφρά το πλαίσιο τη π ρτα. ΠΡΟΣΟΧΗ Αλλάξτε την εργοστασιακή ρ θµιση του τερµατικο διακ πτη τ τε µ νο, ταν ο κινητήρα έχει συναρµολογηθεί εξ ολοκλήρου στην π ρτα. Ακ µη και µε λανθασµένη ρ θµιση του τερµατικο διακ πτη περιορίζεται τ τε η πορεία του κινητήρα απ τα σηµεία διακοπή τη π ρτα. Εάν ο κινητήρα δεν έχει ακ µη συναρµολογηθεί στην π ρτα, µπορεί σε περίπτωση λανθασµένη ρ θµιση του τερµατικο διακ πτη το έλκηθρο να εισέλθει στην κεφαλή του κινητήρα και να επιφέρει βαριά ζηµιά (βλάβε του µηχανισµο µετάδοση του κινητήρα κ.λ.π.). Σε περίπτωση ανακριβο ρ θµιση του τερµατικο διακ πτη ΑΝΟΙΓΜΑ (δηλαδή ο τερµατικ διακ πτη ΑΝΟΙΓΜΑ δεν ενεργοποιείται), διακ πτεται η λειτουργία του κινητήρα λ γω τη αυξηµένη πίεση. Αυτ µπορεί µακροπρ θεσµα να οδηγήσει σε βλάβη του µηχανισµο µετάδοση έτσι µειώνεται σηµαντικά η διάρκεια ζωή του κινητήρα σα! Σε περίπτωση ανακριβο ρ θµιση του τερµατικο διακ πτη ΚΛΕΙΣΙΜΟ, ανοίγει η π ρτα ξανά λ γω τη αυξηµένη πίεση. Εάν η κλειστή π ρτα εφαρµ ζει πολ σφιχτά στο πλάισιο, τ τε είναι πολ δ σκολη η χρήση τη έκτακτη απεµπλοκή. Âàø ïðèâîä âîðîò ãàðàæà âûêëþ àåòñÿ, åñëè êðàñíûå îãðàíè èòåëè êîíå íîãî âûêëþ àòåëÿ íàåçæàþò íà êîíå íûé âûêëþ àòåëü (êàê â íàïðàâëåíèè çàêðûâàíèÿ, òàê è â íàïðàâëåíèè îòêðûâàíèÿ âîðîò). Ïðîèçâåäèòå ðó íóþ íàñòðîéêó êîíå íûõ âûêëþ àòåëåé. Íàïðàâëåíèå ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ Êîíå íûé âûêëþ àòåëü äëÿ íàïðàâëåíèÿ ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ íàñòðîéòå òàê, òîáû âîðîòà îñòàíàâëèâàëèñü íå äîõîäÿ ïðèìåðíî 30 ìì. äî êîíå íîãî óïîðà. Íàïðàâëåíèå ÇÀÊÐÛÂÀÍÈÅ Îãðàíè èòåëü êîíå íîãî âûêëþ àòåëÿ äëÿ íàïðàâëåíèÿ ÇÀÊÐÛÂÀÍÈÅ íàñòðîéòå òàê, òîáû âîðîòà â çàêðûòîì âèäå ñëåãêà êàñàëèñü ðàìû âîðîò. ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Èçìåíÿéòå çàâîäñêóþ íàñòðîéêó êîíå íûõ âûêëþ àòåëåé ëèøü ïîñëå òîãî, êàê ïîëíîñòüþ çàêîí åí ìîíòàæ ïðèâîäà íà âîðîòàõ (â ýòîì ñëó àå äàæå ïðè íåïðàâèëüíîé íàñòðîéêå äâèæåíèå ïðèâîäà îãðàíè èâàåòñÿ ïóíêòàìè ñòîï âîðîò. Åñëè æå ïðèâîä íå âìîíòèðîâàí â âîðîòà, òî íåïðàâèëüíàÿ íàñòðîéêà êîíå íûõ âûêëþ àòåëåé ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó, òî òðàíñïîðòíûå ñàëàçêè ìîãóò íàåõàòü íà ãîëîâêó ïðèâîäà è ñåðü çíî ïîâðåäèòü å (ïîâðåæäåíèå ìåõàíèçìà ïåðåäà ìîòîðà è ò. ï.). Ïðè íåòî íîé íàñòðîéêå êîíå íîãî âûêëþ àòåëÿ ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ (ò. å. êîíå íûé âûêëþ àòåëü ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ íå àêòèâèðóåòñÿ) ïðèâîä âûêëþ àåòñÿ èç-çà ïîâûøåííîãî äàâëåíèÿ. Åñëè ýòî ïðîèñõîäèò äëèòåëüíîå âðåìÿ, òî ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ìåõàíèçìà ïåðåäà - èç-çà ýòîãî ñðîê ñëóæáû Âàøåãî ïðèâîäà ðåçêî ñîêðàùàåòñÿ! Ïðè íåòî íîé íàñòðîéêå êîíå íîãî âûêëþ àòåëÿ ÇÀÊÐÛÂÀÍÈÅ âîðîòà èç-çà ïîâûøåííîãî äàâëåíèÿ ñíîâà îòêðûâàþòñÿ. Åñëè çàêðûòûå âîðîòà ñëèøêîì ñèëüíî ïðèëåãàþò ê ðàìå, òî äëÿ ýêñòðåííîãî îòêðûâàíèÿ äâåðè ïðèä òñÿ ïðèëîæèòü î åíü áîëüøèå óñèëèÿ! 9

10 PRINTED CIRCUIT BOARD P YTKA OBWODÓW DRUKOWANYCH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ C75 C100 C100 AZ Please unplug power-supply cable before changing any connection! Do not put any electrical tension from outside onto the electric board! That would damage the circuit board heavily! Test-button for running the operator without remote-control: TEST First push: OPENING, second push: STOP, third push: CLOSING and so on. Connection for external pushbutton or key switch: A + B (NO-contact, resistance-free) Light-barriere and external security: C + D (NO-contact, resistance-free) The connectors C and D are bridged with a resistor. Do not remove this bridge unless you want to connect a light-barrier or external security. Else the operator will not work. ATTENTION: the resistor enables the C75 to check the cabling to the lightbarriere/external security. If you want to connect a light-barriere, please follow these steps: 1 Remove the resistor from the connectors C+D and store it for step 3 2 Connect the impulse-cables of the light-barriere/external security to the connectors C+D 3 Connect the impulse-cables to the NC-connectors on your light-barriere and bridge the NO-connectors additionally with the resistor you took out of C+D on the P.C.B. The NO-connectors on the lightbarriere/external security must be bridged with the resistor; else the operator will not work! Hatch-Door connection: E + F (NC-connection) There is a bridge between the connectors E+F. This bridge must only be removed to connect a hatch-door security-switch; else the operator will not work! UWAGA: Przed prób¹ zmiany jakichkolwiek po³¹czeñ na p³ytce, nale y wy³¹czyæ zasilanie elektryczne przez wyci¹gniecie wtyku kabla sieciowego z gniazda. Nie przyk³adaæ z zewn¹trz adnego napiêcia elektrycznego do p³ytki, gdy w ten sposób mo na doprowadziæ do powa nego uszkodzenia p³ytki. Przycisk testuj¹cy Przycisk TEST s³u y do uruchamiania mechanizmu otwieraj¹cego bez pod³¹czonego przycisku sterowania zdalnego. Pierwsze naciœniêcie realizuje otwieranie, drugie: zatrzymanie, trzecie: zamkniêcie i tak dalej. Pod³¹czenie dla przycisku zewnêtrznego i wy³¹cznika z kluczem A + B (bezstykowe, bezoporowe) otokomórka i zabezpieczenie zewnêtrzne C + D (bezstykowe, bezoporowe) Zaciski C i D s¹ zmostkowane rezystorem. Nie wolno usuwaæ tego mostka, chyba e chcemy pod³¹czyæ zabezpieczenie fotoelektryczne lub inne zabezpieczenie zewnêtrzne, gdy mechanizm nie bêdzie dzia³a³. UWAGA: Rezystor pozwala w modelu C75 na kontrolowanie okablowania zabezpieczenia fotoelektrycznego lub innego. Jeœli chcemy pod³¹czyæ uk³ad fotokomórki, to nale y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Usun¹æ rezystor z pomiêdzy zacisków C i D i zachowaæ go do u ycia w pkt Pod³¹czyæ kable impulsowe uk³adu fotokomórki lub innego zabezpieczenia zewnêtrznego do zacisków C i D. 3. Pod³¹czyæ kable impulsowe do styków rozwiernych na zespole fotokomórki i dodatkowo zmostkowaæ jego styki rozwierne rezystorem usuniêtym z zacisków C i D na p³ytce obwodów drukowanych. UWAGA: Styki zwierne na zespole fotokomórki lub na innym zabezpieczeniu zewnêtrznym musz¹ byæ zmostkowane rezystorem, gdy w przeciwnym razie mechanizm otwierania nie bêdzie dzia³a³. Pod³¹czenie drzwiczek w³azu E + (styki rozwierne) Na zaciskach E i za³o ony jest mostek. Mostek ten mo na usun¹æ wy³¹cznie w celu pod³¹czenia wy³¹cznika bezpieczeñstwa w³azu, gdy w przeciwnym razie mechanizm otwierania nie bêdzie dzia³a³. 10 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τραβήξτε τον ρευµατολήπτη απ το ρε µα προτο διενεργήσετε συνδέσει. Ολε οι εξωτερικέ συνδέσει είναι ελέυθερε δυναµικο. Μην εφαρµ σετε σε καµµία περίπτωση εξωτερική τάση επί τη ηλεκτρονική διάταξη, αλλιώ αυτή θα υποστεί βλάβη! οκιµαστικ κουµπί για το άνοιγµα και κλείσιµο του κινητήρα κατά την εγκατάσταση: οκιµαστική λειτουργία: πρώτο πάτηµα: Ο κινητήρα ΑΝΟΙΓΕΙ δε τερο πάτηµα: Ο κινητήρα ΣΤΑΜΑΤΑ τρίτο πάτηµα: Ο κινητήρα ΚΛΕΙΝΕΙ κ.λ.π. Σ νδεση πληκτροδιακ πτη και κλειδοδιακ πτη: Α + (Σ νδεση ΝΟ, ελε θερη δυναµικο ) Φωτοκυτταρικ φραγµ και πήχυ ασφαλεία : C + D (Σ νδεση ΝΟ, επαφή ελε θερη δυναµικο ) Οι συνδέσει C και D είναι γεφυρωµένε µε µία αντίσταση. Αποµακρ νετε την αντίσταση µ νο ταν συνδέσετε έναν φωτοκυτταρικ φραγµ, αλλιώ ο κινητήρα δεν παρουσιάζει καµµία λειτουργία. ΠΡΟΣΟΧΗ: η ασφάλεια επιτρέπει του C 75 έλεγχο των αγωγών προ τον φωτοκυτταρικ φραγµ /πήχυ επαφή. Εάν συνδέσετε έναν φωτοκυταρικ φραγµ, ακολουθήστε την εξή διαδικασία: 1. Αφαιρέστε την ασφάλεια απ τι συνδέσει C + D και φυλάξτε την για το βήµα 3 2. Συνδέστε του αγωγο ρευµατική ώθηση του φωτοκυτταρικο φραγµο / πήχυ επαφή µε τι συνδέσει C + D 3. Συνδέστε του αγωγο ρευµατική ώθηση µε τι συνδέσει NC του φωτοκυτταρικο φραγµο και επιγεφυρώστε τι συνδέσει ΝΟ µε την αντίσταση, την οποία αφαιρέσατε προηγουµένω απ τι συνδέσει C + D. Η σ νδεση ΝΟ του φωτοκυτταρικο φραγµο /πήχυ επαφή πρέπει να γεφυρωθεί µε την αντίσταση, ειδάλλω ο κινητήρα δεν παρουσιάζει καµµία λειτουργία! Επαφή ατοµική θυρίδα : E + F (Σ νδεση NC) Οι συνδέσει E + F είναι γεφυρωµένε. Αποµακρ νετε αυτή την γέφυρα µ νο ταν συνδέσετε µία επαφή ατοµική θυρίδα (=ασφάλιση µία θυρίδα στην π ρτα), αλλιώ ο κινητήρα δεν παρουσιάζει καµµία λειτουργία ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ïåðåä òåì, êàê ïðîèçâîäèòü ïîäêëþ åíèå, âûòÿíèòå âèëêó ñîåäèíèòåëüíîãî øíóðà èç ðîçåòêè. Âñå íàðóæíèå ïðèñîåäèíåíèÿ íå íàõîäÿòñÿ ïîä ïîòåíöèàëîì. Íè â êîåì ñëó àå íå ïîäâîäèòå íàïðÿæåíèå ïîñòîðîííåãî èñòî íèêà íà ýëåêòðîííûå ýëåìåíòû, èíà å îíè áóäóò ïîâðåæäåíû! Êíîïêà-òåñòåð äëÿ âêëþ åíèÿ è âûêëþ åíèÿ ïðèâîäà ïðè óñòàíîâêå: Òåñòèðîâàíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ: ïåðâîå íàæàòèå íà êíîïêó: ïðèâîä ðàáîòàåò â íàïðàâëåíèè îòêðûâàíèå - âòîðîå íàæàòèå: ïðèâîä â ïîëîæåíèè ñòîï - òðåòüå íàæàòèå: ïðèâîä ðàáîòàåò â íàïðàâëåíèè çàêðûâàíèå è ò. ä. Ïîäêëþ åíèå êíîïî íîãî âûêëþ àòåëÿ è âûêëþ àòåëÿ ñ çàìî íûì óñòðîéñòâîì: À +  (Ïðèñîåäèíåíèå NO, áåç ïîòåíöèàëà) Ôîòîýëåêòðè åñêîå ðåëå è çàùèòíàÿ ïëàíêà: Ñ + D (ïðèñîåäèíåíèå NO, êîíòàêò áåç ïîòåíöèàëà) Êîíòàêòû Ñ è D ñîåäèíåíû ìîñòîì ñ ðåçèñòîðîì. Óäàëÿéòå ýòîò ìîñò òîëüêî â òîì ñëó àå, åñëè Âû ïîäêëþ àåòå ôîòîðåëå, â ïðîòèâíîì ñëó àå ïðèâîä íå ôóíêöèîíèðóåò. ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ðåçèñòîð îáåñïå èâàåò ýëåìåíòó Ñ 75 âîçìîæíîñòü êîíòðîëÿ íàä ïðîâîäàìè, èäóùèìè ê ôîòîðåëå/ êîíòàêòíîé ïëàíêå. Åñëè Âû ïîäêëþ àåòå ôîòîðåëå, òî ïîñòóïàéòå ñëåäóþùèì îáðàçîì: 1. Óäàëèòå ðåçèñòîð èç ñîåäèíåíèé Ñ+D è îòëîæèòå åãî â ñòîðîíó äî òåõ ïîð, ïîêà íå ïåðåéä òå ê îñóùåñòâëåíèþ ïóíêòà 3 2. Ïîäêëþ èòå èìïóëüñíûå ëèíèè ôîòîðåëå/êîíòàêòíîé ïëàíêè ê êîíòàêòàì C+D. 3. Ïîäêëþ èòå èìïóëüñíûå ëèíèè ê êîíòàêòàì NC ôîòîýëåêòðè åñêîãî ðåëå è ñîåäèíèòå ïåðåìû êîé êîíòàêòû NO, ïîäêëþ èâ ðåçèñòîð, êîòîðûé âû ðàíåå óäàëèëè èç êîíòàêòîâ C+D. Êîíòàêò NO ôîòîýëåêòðè åñêîãî ðåëå/êîíòàêòíîé ïëàíêè äîëæåí áûòü ïðèñîåäèí í ïåðåìû êîéìîñòîì ñ ðåçèñòîðîì; èíà å ïðèâîä íå áóäåò ôóíêöèîíèðîâàòü! Êîíòàêò ñêîëüçÿùåé äâåðè: E+ (êîíòàêò NC) Êîíòàêòû E+ ñîåäèíåíû ìîñòîâîé ïåðåìû êîé. Óäàëÿéòå ýòîò ìîñò òîëüêî â òîì ñëó àå, åñëè Âû ïîäêëþ àåòå êîíòàêò ñêîëüçÿùåé äâåðè (=çàùèòà ïðåäîõðàíèòåëÿìè äâåðè â âîðîòàõ); â ïðîòèâíîì ñëó àå ïðèâîä íå ôóíêöèîíèðóåò!

11 PRINTED CIRCUIT BOARD P YTKA OBWODÓW DRUKOWANYCH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ Resistor Rezystor Ðåçèñòîð C75 C100 Light-Barriere receiver otokomórka Ôîòîðåëå ïðè ìíèêà Light-Barriere transmitter Nadajnik œwiat³a fotokomórki Ôîòîðåëå ïåðåäàò èêà 24 V AC connection for powersupply of external components: G + H (max. 100 mamp.) DIP-Switches DS-1: For additional force-adjustments please pay attention to chapter Adjusting the Force No.Function ON OFF 1 Automatic force adjustment ON OFF 2 Manual force 25 kg 15 kg increase 24 VAC Zaciski do pod³¹czania zasilania urz¹dzeñ zewnêtrznych G + H (max 100 ma). DS-1: Prze³¹czniki dwustanowe do dodatkowej regulacji si³y (prosimy tak e siêgn¹æ do rozdz. Regulacja si³y ). Nr unkcja ON O 1 Automatyczna regulacja si³y za³¹c- wy³¹c zona zona 2 Rêczna regulacja si³y 25 kg 15 kg Τάση παροχή 24 V AC για εξωτερικά εξαρτήµατα: G + H µέγ. 100 mamp. ιακ πτη DIP DS-1: Για την ρ θµιση τη δ ναµη µέσω των διακοπτών DIP παρακαλο µε λάβετε υπ` ψιν το κεφάλαιο «Ρ θµιση δ ναµη» Αριθµ.Λειτουργία ON OFF 1 Αυτ µατη µέτρηση δ ναµη ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΛΕΙΝΕΙ 2 Πρ σθεση δ ναµη 25 kg 15 kg 24 V AC (ïåðåìåííûé òîê) íàïðÿæåíèå ñåòè äëÿ âíåøíèõ êîìïîíåíòîâ: G+H Ìàêñèìóì 100 ma DIP-ïåðåêëþ àòåëü DS-1 Äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ñèëû DIPâûêëþ àòåëåì ïðîñèì îáðàòèòü âíèìàíèå íà ãëàâó Ðåãóëèðîâàíèå ñèëû ¹ Ôóíêöèÿ ON O 1 Àâòîìàòè åñêîå èçìåðåíèå ñèëû ÂÊË. ÂÛÊË. 2Ïðèáàâêà ñèëû 25 kg 15 kg 3 Pre-warning Yes No light 3 Lampka ostrzegawcza Tak Nie 3 Προειδοποιητικ φώ αναλαµπή ναί χι 3 Ìèãàþùèé ïðåäóïðåäèòåëüíûé ñèãíàëäà Íåò Blinking pre-warning light: If DIP-switch no.3 is set to ON the prewarning function of the operators lighting is activated. An external warning-light can easily be connected: it must be connected together with the operators lighting to the connectors 5+6 on the P.C.B. (please use a permanent light: the blinking will be caused by the P.C.B.!) Alltogether: The connectors for external components: Component Connector Push-Button (NO) A + B Key-Switch (NO) A + B Light-Barriere (NO) C + D Security-Contact (NO) C + D Hatch-Door Sec.-Switch (NC) E + F 24 V AC max. 100 mamp. G + H The LED-lamps The LED-lamps provide the following information: Jeœli prze³¹cznik dwustanowy Nr 3 jest za³¹czony (po³o enie ON), to uruchomiona zostanie funkcja w³¹czania œwiat³a ostrzegawczego przez mechanizm otwieraj¹cy. Zewnêtrzn¹ lampkê ostrzegawcz¹ pod³¹cza siê bardzo ³atwo. Lampkê nale y pod³¹czyæ razem z oœwietleniem mechanizmu otwieraj¹cego do zacisków 5 i 6 na p³ytce obwodów drukowanych. Pod³¹cza siê lampkê o dzia³aniu ci¹g³ym, a miganie bêdzie powodowane przez p³ytkê obwodów. Zaciski do pod³¹czania urz¹dzeñ zewnêtrznych unkcja Zaciski Przycisk otwierania (styk zwierny) A + B Wy³¹cznik z kluczem (styk zwierny) A + B Uk³ad fotokomórki (styk zwierny) C + D Uk³ad zabezpieczenia (styk zwierny)c + D Wy³¹cznik zabezpieczenia w³azu 1) E + Zasilanie 24 VAC (max 100 ma) G + H 1) Wy³¹cznik zabezpieczenia w³azu: styk rozwierny Lampki ledowe Lampki ledowe sygnalizuj¹ nastêpuj¹ce sytuacje: LED for component LED on LED off EZ (red) Closing limit-switch not activated aktivated EA (red) Opening limit-switch not activated aktivated ES (red) SOFT-switch not activated aktivated LS (red) Photo-cell blocked (obstacle) or damaged o.k. TA (yellow) Impulse incoming impulse no impulse Προειδοποιητικ φώ : Εάν ο διακ πτη DIP αριθµ. 3 τίθεται στο ΟΝ, ενεργοποιείται ένα προειδοποιητικ φώ αναλαµπή του φωτισµο του κινητήρα. ναται να τοποθετηθεί και ένα εξωτερικ λαµπτήρα. Αυτ πρέπει να συνδεθεί µαζί µε τον εσωτερικ φωτισµ του κινητήρα στου ακροδέκτε (χρησιµοποιήστε έναν λαµπτήρα διαρκεία : η αναλαµπή ελέγχεται απ την ηλεκτρονική διάταξη). Οι εξωτερικέ συνδέσει µε µία µατιά Εξάρτηµα Πληκτροδιακ πτη (NO) Κλειδοδιακ πτη (NO) Σ νδεση A + B A + B Φωτοκυτταρικ φραγµ (NO) C + D Επαφή ασφαλεία (NO) C + D Ατοµική θυρίδα (NC) E + F 24 V AC µέγ. 100 mamp G + H Οι λυχνίε LED Οι λυχνίσκοι LED δείχνουν τι εξή πληροφορίε : Ìèãàþùèé ïðåäóïðåäèòåëüíûé ñèãíàë: Åñëè DIP-âûêëþ àòåëü ¹ 3 ñòàâèòñÿ â ïîëîæåíèå ON, òî âêëþ àåòñÿ ìèãàþùèé ïðåäóïðåäèòåëüíûé ñèãíàë îñâåùåíèÿ ïðèâîäà. Ìîæåò áûòü òàêæå ïðèäåëàíà âíåøíÿÿ ëàìïî êà. Ýòà ëàìïà äîëæíà áûòü âìåñòå ñ âíóòðåííèì îñâåùåíèåì ïðèâîäà ïîäêëþ åíà ê êëåììàì 5+6 (ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ïåðìàíåíòíóþ ëàìïó: óïðàâëåíèå ìèãàíèåì îñóùåñòâëÿåò ýëåêòðîíèêà). Îáçîð âíåøíèõ êîíòàêòîâ: Êîìïîíåíò Êîíòàêò Íàæèìíàÿ êíîïêà (NO) A+B Âûêëþ àòåëü ñ çàìî íûì óñòðîéñòâîì (NO) A+B Ôîòîðåëå (NO) C+D Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êîíòàêò (NO) C+D Ñêîëüçÿùàÿ äâåðü (NC) E+ 24 V AC (ïåðåìåííûé òîê) ìàêñ. 100 ma G+H Ëàìïû-ñâåòîäèîäû (LED) Ëàìïî êè-ñâåòîäèîäû èçâåùàþò î ñëåäóþùåì: Lampka Element Nie œwieci Œwieci EZ (pomarañc.) Wy³¹cznik krañcowy zamykania nie pobudzony pobudzony EA (pomarañc.)wy³¹cznik krañcowy otwierania nie pobudzony pobudzony ES (czerwony) przelacznik dotykowy nie uaktywniony uaktywniony LS (czerwona) otokomórka zas³oniêta lub uszkodzona sprawna TA ( ó³ta) Linia impulsowa jest impuls brak impulsu LED για εξάρτηµα LED ανάβει LED σβηστή EZ (πορτοκαλί) Τερµατικ διακ πτη ΚΛΕΙΝΕΙ µη ενεργοποιηµένο ενεργοποιηµένο EA (πορτοκαλί) Τερµατικ διακ πτη ΑΝΟΙΓΕΙ µη ενεργοποιηµένο ενεργοποιηµένο ES (κ κκινο) διακ πτη SOFT µη ενεργοποιηµένο ενεργοποιηµένο LS (κ κκινη) Φωτοκυτταρικ φραγµ µπλοκαρισµένο (εµπ διο) ή ελαττωµατικ o.k. TA (κίτρινη) Ρευµατική ώθηση εισερχ µενη ρευµατική ώθηση καµµία ρευµατική ώθηση Ñâåòîäèîä (LED) Äëÿ êîìïîíåíòà Ñâåòîäèîä ãîðèò Ñâåòîäèîä âûêëþ åí EZ (îðàíæåâûé) Êîíå íûé âûêëþ àòåëü çàêðûò Íå àêòèâèðîâàí Àêòèâèðîâàí ÅÀ (îðàíæåâûé) Êîíå íûé âûêëþ àòåëü îòêðûò Íå àêòèâèðîâàí Àêòèâèðîâàí LS (êðàñíûé) Ôîòîðåëå Çàáëîêèðîâàíî (ïðåïÿòñòâèå) èëè èñïîð åíî o. k. ÒÀ (æ ëòûé) Ïîñûëêà èìïóëüñîâ Âõîäíîé èìïóëüñ Èìïóëüñà íåò 11

12 PRINTED CIRCUIT BOARD P YTKA OBWODÓW DRUKOWANYCH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ C100 AZ WARN Min. DIP-Switches DS-1: For additional force-adjustments please pay attention to chapter Adjusting the Force DS-1: Prze³¹czniki dwustanowe do dodatkowej regulacji si³y (prosimy tak e siêgn¹æ do rozdz. Regulacja si³y ). ιακ πτη DIP DS-1: Για την ρ θµιση τη δ ναµη µέσω των διακοπτών DIP παρακαλο µε λάβετε υπ` ψιν το κεφάλαιο «Ρ θµιση δ ναµη» Widerstand Resistor Résistance Weerstand Lichtschranke Empfänger Light-Barriere receiver Barrage photoélectrique recepteur Lichtschranke Sender Foto-elektrische beveiliging ontvanngertje Light-Barriere transmitter Barrage photoélectrique emetteur Foto-elektrische beveiliging zendertje DIP-ïåðåêëþ àòåëü DS-1 Äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ñèëû DIPâûêëþ àòåëåì ïðîñèì îáðàòèòü âíèìàíèå íà ãëàâó Ðåãóëèðîâàíèå ñèëû No.Function ON OFF 1 Automatic force adjustment ON OFF 2 Manual force 25 kg 15 kg increase 3 Closing on Impulse Yes No Closing on Impulse: If DIP-switch no. 3 is set to ON the operator will close the door either on impulse (by handtransmitter or push-button) or after the automatic-closing time has elapsed. When the switch is set to OFF any incoming impulse will extend the time for which the door will stay open. The door will be closed only after the automatic-closing time has elapsed. Using the AZ-function (automatic closing) If you use this function you must also mount a red warning light outside the garage. Using the AZ-function in garages with more parking spaces you additionally must install a red warning light inside the garage. It is compulsory to connect a light barriere or a security contact if you use the AZ-function! Pre-warning light: before closing of the door the pre-warning light will blink for about 5 seconds. The opener will close the door only after this period of time. Activating the AZ-function (via potentiometer AUTO): The AZ-function is activated by the time setting. If the time is set to 0 (turning the potentiometer AUTO to its total left) the automatic closing is deactivated. Turning the potentiometer AUTO to the right increases the time for automatic closing (turning it to its total right corresponds to a time of about 180 seconds). Alltogether: The connectors for external components: Component Connector Push-Button (NO) A + B Key-Switch (NO) A + B Light-Barriere (NO) C + D Security-Contact (NO) C + D Hatch-Door Sec.-Switch (NC) E + F 24 V AC max. 100 mamp. G + H Pre-Warning Light, 230V WARN Nr unkcja ON O 1 Automatyczna regulacja si³y za³¹c- wy³¹c zona zona 2 Rêczna regulacja si³y 25 kg 15 kg 3 zamykanie na impuls tak nie Zwarcie na impuls: Jesli przelacznik DIP nr 3 jest ustawiony w polozeniu ON, to mechanizm napedowy zamknie brame, badz w reakcji na odbierany impuls (z pilota lub wylacznika przyciskowego) albo po uplywie zaprogramowanego czasu otwarcia bramy. W przypadku ustawienia przelacznika w polozeniu O odbierany impuls powoduje przedluzenie czasu otwarcia bramy - brama zostanie zamknieta wylacznie po uplywie zaprogramowanego czasu. Wykorzystanie funkcji AZ (automatycznego zamykania) W razie zamiaru wykorzystywania tej funkcji uzytkownik musi zamontowac lampke ostrzegawcza w widocznym miejscu na zewnetrznej scianie garazu. W przypadku garazu wielostanowiskowego dodatkowo konieczne jest zamontowanie takiej lampki ostrzegawczej wewnatrz garazu. W przypadku wykorzystywania funkcji automatycznego zamykania AZ konieczne jest podlaczenie bariery fotokomórkowej i listwy stykowej (w celu zapobiezenia wypadkom). Wstepne ostrzezenie przy uzyciu czerwonej lampki: Przed automatycznym zamknieciem czerwona lampka miga ostrzegawczo przez ok. 5 sekund. Mechanizm napedowy zamknie brame dopiero po uplywie tego czasu wstepnego ostrzezenia. Uaktywnienie funkcji AZ: potencjometrem AUTO unkcja automatycznego zamykania AZ jest uaktywniana przez ustawienie czasu. Jesli wartosc czasu zostanie ustawiona na 0, to nie nastapi automatyczne zamkniecie. Przez obracanie potencjometrem AUTO w prawo zwieksza sie czas automatycznego zamkniecia (obrócenie do prawego skrajnego polozenia odpowiada czasowi ok. 180 s). Zestawienie przylaczy zewnetrznych: unkcja Zaciski Przycisk otwierania (styk zwierny) A + B Wy³¹cznik z kluczem (styk zwierny) A + B Uk³ad fotokomórki (styk zwierny) C + D Uk³ad zabezpieczenia (styk zwierny) C + D Wy³¹cznik zabezpieczenia w³azu 1) E + Zasilanie 24 VAC (max 100 ma) G + H Lampka ostrzegawcza (czerwona) 230 V WARN 12 Αριθµ.Λειτουργία ON OFF 1 Αυτ µατη µέτρηση δ ναµη ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΛΕΙΝΕΙ 2 Πρ σθεση δ ναµη 25 kg 15 kg 3 Κλείσιµο µε παλµώθηση ναί χι Κλείσιµο µε παλµώθηση: Εφ σον ο διακ πτη DIP αρ. 3 έχει τεθεί στο ÏÍ ο κινητήρα κλείνει την π ρτα είτε µε εισερχ µενη παλµώθηση (χειροποµπ / τηλεχειριστήριο ή πλήκτρο πίεση ) ή µετά το πέρα του προκαθορισµένου χρ νου που παραµένει ανοικτή η π ρτα. Στη θέση ÏFF η εισερχ µενη παλµώθηση παρατείνει το χρ νο που παραµένει ανοικτή η π ρτα, η οποία κλείνει αποκλειστικά και µ νο µετά το πέρα του προκαθορισµένου χρ νου. Χρήση τη λειτουργία AZ (αυτ µατο κλείσιµο): Εφ σον κάνετε χρήση τη λειτουργία αυτή πρέπει να εγκαταστήσετε σε εµφανέ σηµείο θη εξωτερική πλευρά του γκαράζ κ κκινο προειδοποιητικ φω αναλαµπή. Εάν το γκαράζ διαθέτει πολλαπλέ θέσει στάθµευση πρέπει επιπλέον να εγκατασταθεί κ κκινο προειδοποιητικ φω αναλαµπή και στο εσωτερικ του γκαράζ. Κάνοντα χρήση τη λειτουργία είναι υποχρεωτικ να συνδέσετε έναν φωτοκυτταρικ φραγµ και µια επαφή ασφαλεία (προστασία κατά ατυχήµατο ). Κ κκινο προειδοποιητικ φω αναλαµπή : Πριν απ το αυτ µατο κλείσιµο τη π ρτα αναλάµπει το κ κκινο προειδοποιητικ φω περίπου 5 δευτερ λεπτα. Ο κινητήρα κλείνει την π ρτα µετά το πέρα του χρ νου προειδοποίηση. Ενεργοποίηση τη λειτουργία AZ: Ποτενσι µετρο AUTO Η λειτουργία ενεργοποιείται µέσω τη ρ θµιση του χρ νου που η π ρτα παραµένει ανοικτή. Εάν ο χρ νο τεθεί στο 0 (στρέφοντα το ποτενσι µετρο AUTO τελείω αριστερά) αποκλείεται το αυτ µατο κλείσιµο. Στρέφοντα το ποτενσι µετρο AUTO προ τα δεξιά παρατείνεται ο χρ νο που η π ρτα παραµένει ανοικτή (στρέφοντα το ποτενσι µετρο AUTO τελείω δεξιά ο χρ νο αυτ ανταποκρίνεται περίπου σε 180 δευτερ λεπτα). Οι εξωτερικέ συνδέσει µε µια µατιά: Εξάρτηµα Πληκτροδιακ πτη (NO) Κλειδοδιακ πτη (NO) Σ νδεση A + B A + B Φωτοκυτταρικ φραγµ (NO) C + D Επαφή ασφαλεία (NO) C + D Ατοµική θυρίδα (NC) E + F 24 V AC µέγ. 100 mamp G + H Προειδοποιητικ φω 230 V WARN ¹ Ôóíêöèÿ ON O 1 Àâòîìàòè åñêîå èçìåðåíèå ñèëû ÂÊË. ÂÛÊË. 2 Ïðèáàâêà ñèëû 25 kg 15 kg 3 Ìèãàþùèé ïðåäóïðåäèòåëüíûé ñèãíàëäà Íåò Èìïóëüñíîå çàêðûâàíèå: Åñëè ïðèâåñòè ïåðåêëþ àòåëü ñ äâóõðÿäíûì ðàñïîëîæåíèåì âûâîäîâ DIP 3 â ïîëîæåíèå ON, òî ïðèâîä çàêðûâàåò âîðîòà èëè ïðè âõîäÿùåì èìïóëüñå (ðó íîé ïåðåäàò èê, êíîïî íûé ïåðåêëþ àòåëü), èëè ïî èñòå åíèè óñòàíîâëåííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè îòêðûòîãî ñîñòîÿíèÿ âîðîò. Åñëè ïåðåêëþ àòåëü íàõîäèòñÿ â ïîëîæåíèè O, òî âõîäÿùèé èìïóëüñ ïðèâîäèò ê ïðîäëåíèþ âðåìåíè îòêðûòîãî ñîñòîÿíèÿ: âîðîòà çàêðûâàþòñÿ èñêëþ èòåëüíî ïî èñòå åíèè óñòàíîâëåííîãî âðåìåíè. Èñïîëüçîâàíèå ôóíêöèè AZ ( àâòîìàòè åñêîå çàêðûâàíèå ) Åñëè Âû ïîëüçóåòåñü ýòîé ôóíêöèåé, òî ñ âíåøíåé ñòîðîíû Âàøåãî ãàðàæà íàäî óñòàíîâèòü îò åòëèâî âèäèìûé ñèãíàëüíûé ìàÿê. Ïðè ïîëüçîâàíèè ýòîé ôóíêöèåé â ìíîãîìåñòíûõ ãàðàæàõ íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíî óñòàíîâèòü ñèãíàëüíûé ìàÿê â ñàìîì ãàðàæå. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåæèìà àâòîìàòè åñêîãî çàêðûâàíèÿ îáÿçàòåëüíî ïîäêëþ èòü ñâåòîâîé çàòâîð è êîíòàêòíûé ïðåäîõðàíèòåëü íà êðîìêàõ (äëÿ çàùèòû îò íåñ àñòíûõ ñëó àåâ). Ïðåäóïðåæäåíèå ñèãíàëîì êðàñíîãî ôîíàðÿ: Ïåðåä àâòîìàòè åñêèì çàêðûâàíèåì ïðîèñõîäèò ïðåäóïðåæäåíèå ìèãàþùèì ñâåòîì êðàñíîãî ôîíàðÿ â òå åíèå îêîëî 5 ñåê. Ïðèâîä àâòîìàòè åñêè çàêðûâàåò âîðîòà ëèøü ïî îêîí àíèè ïðåäóïðåäèòåëüíîãî ñèãíàëà. Àêòèâèðîâàíèå ôóíêöèè AZ ( àâòîìàòè åñêîãî çàêðûâàíèÿ ): Ïîòåíöèîìåòð AUTO Ôóíêöèÿ àâòîìàòè åñêîãî çàêðûâàíèÿ àêòèâèðóåòñÿ óñòàíîâêîé âðåìåííîãî èíòåðâàëà. Åñëè âðåìÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ íà 0, àâòîìàòè åñêîãî çàêðûòèÿ ÍÅ ïðîèñõîäèò. Ïóòåì ïîâîðîòà ïîòåíöèîìåòðà AUTO âïðàâî âðåìÿ àâòîìàòè åñêîãî çàêðûâàíèÿ óâåëè èâàåòñÿ. Ïîâîðîò âïðàâî äî óïîðà ñîîòâåòñòâóåò ïðèìåðíî 180-ñåêóíäíîìó èíòåðâàëó. Îáçîð âíåøíèõ ïîäñîåäèíåíèé: Êîìïîíåíò Êîíòàêò Íàæèìíàÿ êíîïêà (NO) A+B Âûêëþ àòåëü ñ çàìî íûì óñòðîéñòâîì (NO) A+B Ôîòîðåëå (NO) C+D Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êîíòàêò (NO) C+D Ñêîëüçÿùàÿ äâåðü (NC) E+ 24 V AC (ïåðåìåííûé òîê) ìàêñ. 100 ma G+H

13 ADJUSTING THE FORCE REGULACJA SI Y ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÑÈËÛ C75 C100 C100 AZ Automatic Force Measurement (DIP-switch 1: ON) The factory setting for the operator is automatic force-measurement. If the operator is mounted within a country of the European Community this setting may not be changed! (EC- Regulation EN 12453) To set up the force the operator needs to do three reference-runs. At the end of each run the operator must reach its limit-switches. During the learning procedure the operators lighting keeps blinking - once the lighting stays on permanently during a run the setup was finished correctly. After every power-cut the operator will do a new setup-run (fully automatic - no action required). The maximum pulling-force for the learning-drive is limited according to the settings of the potentiometers AUF/OPEN and ZU/CLOSE. The potentiometers are factory preset to a maximum force of 40kg - to avoid damages or injuries we highly recommend not to increase this force! Adding force manually Due to different conditions of weather the needed force for operating a garage-door can vary throughout the year. Generally more force is needed in winter, as the doors tend to get heavier due to cold springs. Therefore you can add 15kg or 25kg manually to the automatically adjusted pullingforce. Use DIP-switch Nr. 2 to achieve this. To avoid damages during operation we highly recommend not to add more than 15kg to the automatically adjusted pulling-force! An automatic update of the pullingforce can be achieved at any time by simply unpluging the power-cord. The operator is also equipped with a manual force-setting function (DIPswitch 1 on OFF). This function may not be used within the European Community! (Regulation EN 12453) DIP-switches DS-1: Automatyczne uczenie i nastawianie sily (przelacznik DIP 1: ON) Uklad napedowy jest fabrycznie ustawiony na automatyczne nastawianie sily. W przypadku stosowania ukladu napedowego w krajach Uni Europejskiej nie wolno zmieniac tego ustawienia (norma EN 12453)! Dla celu wyuczenia sie niezbednej sily uklad napedowy potrzebuje trzech wzorcowych cykli pracy - kazdy z nich musi zakonczyc sie osiagnieciem wylacznika krancowego. Podczas cyklu uczenia miga lampka ostrzegawcza - cykl wzorcowy zostaje calkowicie zakonczony dopiero z chwila, gdy uklad napedowy zrealizuje odcinek otwierania i zamykania przy stale swiecacej lampce. Po kazdej przerwie w zasilaniu energia elektryczna pomiar sily odbywa sie automatycznie od nowa! Maksymalna wartosc sily ciagnacej i pchajacej w cyklu uczenia jest okreslona przez ustawienie potencjometrów: otwierania AU / OPEN i zamykania ZU/CLOSE. Wartosc ustawiona fabrycznie wynosi ok. 40 kg - zalecamy nie zwiekszac tej wartosci podczas cyklu uczenia, aby utrzymac ryzyko na minimalnym poziomie. Reczne zwiekszanie sily (przelacznik DIP 2): Ze wzgledu na zmienne warunki atmosferyczne wielkosc sily potrzebnej do automatycznego otwierania i zamykania bramy moze zmieniac sie na przestrzeni roku. Opory ruchu bramy sa silniejsze w zimie niz w lecie. W celu skompensowania tych wahan mozna przy pomocy przelacznika DIP 2 dodac recznie 15 kg lub 25 kg do automatycznie ustawionej wartosci potrzebnej sily. W celu zapobiezenia wypadkom takze i tu zalecamy wybieranie mniejszej wartosci! Pózniej mozna zawsze przeprowadzic automatyczne dostosowanie wartosci sily przez wyjecie wtyku z gniazda sieciowego. Uklad napedowy posiada takze opcje recznego ustawiania sily (przelacznik DIP 1 w polozeniu O ). W krajach Unii Europejskiej nie wolno jednak korzystac z tej funkcji (norma EN 12453). Αυτ µατη εκµάθηση και ρ θµιση τη δ ναµη : ( ιακ πτη DIP 1: ON) Ο κινητήρα έχει ρυθµιστεί απ το εργοστάσιο παραγωγή κατά τρ πο ώστε να ρυθµίζει αυτ µατα τη δ ναµή του. Κάνοντα χρήση του κινητήρα στι χώρε τη Ευρωπα κή Ενωση δεν επιτρέπεται η µεταβολή τη θέση αυτή του διακ πτη (προδιαγραφή EN 12453)! Για την προσαρµογή τη απαιτο µενη δ ναµη ο κινητήρα χρειάζεται τρεί διαδροµέ αναφορά κάθε µιά απ αυτέ τι διαδροµέ εκµάθηση πρέπει να περατωθεί στον τερµατικ διακ πτη. Οσο διαρκεί η κάθε διαδροµή εκµάθηση αναβοσβήνει το φωτειν σήµα του κινητήρα ένα κ κλο αναφορά έχει περατωθεί πλήρω µ νο ταν ο κινητήρα εκτελεί τη διαδροµή ανοίγµατο και κλεισίµατο τη π ρτα µε διαρκή φωτισµ. Μετά απ κάθε διακοπή παροχή ρε µατο διενεργείται αυτ µατα εκ νέου µέτρηση τη δ ναµη. Η µεγίστη δ ναµη έλξη /ώθηση κατά τη διάρκεια τη διαδροµή εκµάθηση καθορίζεται απ τη ρ θµιση των πενσιοµέτρων AU / OPEN και ZU/CLOSE. Απ το εργοστάσιο παραγωγή έχουν ρυθµιστεί περίπου 40kg ω µεγίστη δ ναµη για την αποφυγή ατυχηµάτων προτείνουµε να µην τα αυξήσετε! Χειροκίνητη πρ σθεση δ ναµη ( ιακ πτη DIP 2): Λ γω διακυµάνσεων των καιρικών συνθηκών η απαιτο µενη δ ναµη για την αυτ µατη κίνηση µια π ρτα µπορεί να µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτου. Κατά καν να το χειµώνα οι π ρτε είναι πι δυσκίνητε απ τι το καλοκαίρι. Για την εξουδετέρωση των διακυµάνσεων αυτών µπορείτε µε το διακ πτη DIP αριθµ 2 να προσθέσετε στην αυτ µατα ρυθµισµένη απαιτο µενη δ ναµη χειροκίνητα 15kg ή 25kg. Για την αποφυγή ατυχηµάτων προτείνουµε και εδώ να επιλέγετε πάντα τη µικρ τερη τιµή! Αυτ µατη προσαρµογή τη δ ναµη µπορεί αργ τερα να επιτευχθεί πάντα τραβώντα το ρευµατολήπτη! Ο κινητήρα διαθέτει και την επιλογή τη χειροκίνητη ρ θµιση τη δ ναµη (διακ πτη DIP 1 στο OFF). Χρήση τη λειτουργία αυτή ωστ σο δεν επιτρέπεται να γίνει στι χώρε τη Ευρωπα κή Ενωση (προδιαγραφή EN 12453)! Ñàìîîáó åíèå ïðèâîäà è ñàìîþñòèðîâêà óñèëèÿ (ïåðåêëþ àòåëü DIP 1: ON) Íà çàâîäå-èçãîòîâèòåëå ïðèâîä íàñòðîåí íà ñàìîþñòèðîâêó óñèëèÿ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðèâîäà â ñòðàíàõ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà ýòó íàñòðîéêó ïåðåêëþ àòåëÿ èçìåíÿòü çàïðåùåíî (ñòàíäàðò EN12453)! Äëÿ îáó åíèÿ âûáîðó íåîáõîäèìîãî óñèëèÿ ïðèâîäó òðåáóåòñÿ òðè èñïûòàòåëüíûõ ïóñêà. Êàæäûé èç ýòèõ îáó àþùèõ ïóñêîâ äîëæåí çàêàí èâàòüñÿ äîñòèæåíèåì êîíöåâîãî âûêëþ àòåëÿ. Âî âðåìÿ îáó àþùèõ ïóñêîâ ìèãàåò îñâåùåíèå ïðèâîäà: èñïûòàòåëüíûé öèêë ïîëíîñòüþ çàêîí åí ëèøü òîãäà, êîãäà ïðèâîä âûïîëíèë ïðîöåññ îòêðûâàíèÿ è çàêðûâàíèÿ ïðè íåïðåðûâíîì îñâåùåíèè. Ïîñëå êàæäîãî ïðåêðàùåíèÿ òîêà â öåïè óñèëèå àâòîìàòè åñêè èçìåðÿåòñÿ çàíîâî! Ìàêñèìàëüíîå òÿãîâîå è íàæèìíîå óñèëèå âî âðåìÿ îáó àþùåãî ïóñêà îïðåäåëÿåòñÿ íàñòðîéêîé ïîòåíöèîìåòðà ÎÒÊÐÛÒÎ/OPEN è ÇÀÊÐÛÒÎ/CLOSE. Íà çàâîäåèçãîòîâèòåëå óñòàíîâëåíî óñèëèå, ñîñòàâëÿþùåå îêîëî 40 êã. Ìû ðåêîìåíäóåì ÍÅ ïîâûøàòü ýòî óñèëèå ïðè îáó àþùèõ ïóñêàõ äëÿ ñíèæåíèÿ âîçìîæíîãî ðèñêà äî ìèíèìóìà. Óâåëè åíèå óñèëèÿ âðó íóþ (ïåðåêëþ àòåëü DIP 2): Â ðåçóëüòàòå ðàçëè íûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé óñèëèå, íåîáõîäèìîå äëÿ àâòîìàòè åñêîãî îòêðûâàíèÿ è çàêðûâàíèÿ âîðîò, ìîæåò âàðüèðîâàòüñÿ â òå åíèå ãîäà. Çèìîé âîðîòà îòêðûâàþòñÿ è çàêðûâàþòñÿ òðóäíåå, åì ëåòîì. Äëÿ òîãî òîáû ñáàëàíñèðîâàòü ýòè êîëåáàíèÿ, ñ ïîìîùüþ ïåðåêëþ àòåëÿ DIP 2 ìîæíî âðó íóþ äîáàâèòü 15 èëè 25 êã ê àâòîìàòè åñêè óñòàíîâëåííîìó íåîáõîäèìîìó óñèëèþ. Â ýòîì ñëó àå ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ íåñ àñòíûõ ñëó àåâ ìû ðåêîìåíäóåì âñåãäà âûáèðàòü áîëåå íèçêîå çíà åíèå óñèëèÿ! Ñàìîþñòèðîâêó óñèëèÿ âñåãäà ìîæíî ïðîâåñòè ïîçæå ïóòåì âûòÿãèâàíèÿ øòåêåðà èç ñåòè. Ýòîò ïðèâîä îáëàäàåò òàêæå îïöèåé þñòèðîâêè óñèëèÿ âðó íóþ (ïåðåêëþ àòåëü DIP 1 â ïîëîæåíèè O ). Îäíàêî â ñòðàíàõ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà ýòîé ôóíêöèåé ïîëüçîâàòüñÿ íåëüçÿ (ñòàíäàðò EN12453)! No.Function ON OFF 1 Automatic force adjustment ON OFF 2 Manual force 25 kg 15 kg increase Nr unkcja ON O 1 Automatyczna regulacja si³y za³¹c- wy³¹czona zona 2 Rêczna regulacja si³y 25 kg 15 kg Αριθµ.Λειτουργία ON OFF 1 Αυτ µατη µέτρηση δ ναµη ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΛΕΙΝΕΙ 2 Πρ σθεση δ ναµη 25 kg 15 kg ¹ Ôóíêöèÿ ON O 1 Àâòîìàòè åñêîå èçìåðåíèå ñèëû ÂÊË. ÂÛÊË. 2Ïðèáàâêà ñèëû 25 kg 15 kg 3 Pre-warning Yes No light (DIP-Switch no. 3 is different for AZ-version - please refer to page 12) 3 Lampka ostrzegawcza Tak Nie 13 3 Προειδοποιητικ φώ αναλαµπή ναί χι (Ο διακ πτη DIP 3 στο AZ είναι κατειληµµένο διαφορετικά - βλ. σελίδα 12) 3 Ìèãàþùèé ïðåäóïðåäèòåëüíûé ñèãíàë Äà (Ïåðåêëþ àòåëü DIP 3 èìååò ïðè ÀZ äðóãóþ ôóíêöèþ, ñì. ñòð. 12). Íåò

14 REMOTE-CONTROL STEROWANIE ZDALNE ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ A C B Lern 12Bit Lern R ol. Lern A Lern B A - Receiver-module Fixes the frequency used (e.g. 40 or 433 Mhz) B - Decoder board Fixes the coding-system: 12-bit or rolling code (Description on the reverse side: Lern 12-bit = 12-bit decoder Lern Rol. = rolling code) C - Midi-transmitters for different frequencies and for 12-bit and rolling code Difference: 12-bit and rolling code A 12-bit remote-control can be identified by the 10 or 12 switches on the inside of a hand-transmitter (C). With those switches you can set any code you like - they provide a maximum of 4096 different codes. On a hand-transmitter with rollingcode no adjustments can be done. Transmitter and receiver will change the code every time the handtransmitter s button is pressed. The system will always pick one code by chance out of a pool with billions of different codes. Adjusting the antenna Fully unroll the antenna and try putting the antenna in different directions (to the back, to the front, to the side of the garage) and choose the position where the result is the best. Avoid putting the antenna in contact with metal or electrical wires (otherwise the range might be reduced dramatically). A - Modu³ odbiorczy Ustala stosowan¹ czêstotliwoœæ (np. 40 lub 433mhz) B - P³ytka dekodera Ustala system kodowania: 12-bitowy lub cykliczny. (Napis na odwrocie: Lern 12-bit = Dekoder 12-bitowy Lern Rol. = Kod cykliczny) C - Pilot standardowy lub miniaturowy dla ró nych czêstotliwoœci i na kod 12-bitowy lub kod cykliczny. Ró nica pomiêdzy kodem 12- bitowym a cyklicznym Pilot z 12-bitowym kodem sterowania mo na rozpoznaæ po10 lub 12 prze³¹cznikach we wnêtrzu pilota (C). Przy pomocy tych prze³¹czników mo na nastawiæ sobie dowolny ¹dany kod z poœród 4096 dostêpnych kombinacji. Natomiast w pilocie z kodem cyklicznym nie mo na dokonywaæ adnych zmian kodu. Pilot i odbiornik bêd¹ zmieniaæ kod za ka dym razem kiedy naciœniêty zostanie przycisk pilota. System zawsze wybierze losowo jeden kod z puli milionów dostêpnych kodów. Ustawianie anteny Wyci¹gn¹æ antenê ca³kowicie i ustawiaæ j¹ w ró nych kierunkach ( do przodu, do ty³u i na boki gara u) a znajdzie siê miejsce gdzie odbiór jest najlepszy. Unikaæ kontaktu anteny z elementami metalowymi czy przewodami elektrycznymi, gdy w ten sposób zakres odbioru ulega silnym wahaniom. Α Εν τητα δέκτη (τµήµα HF) Η εν τητα δέκτη καθορίζει την ραδιοσυχν τητα (π.χ. 40 ή 433 MHz). B Πίνακα αποκωδικοποίηση Προσδιορίζει το είδο τη κωδικοποίηση : 12-bit ή διαρκώ µεταβαλλ µενο κωδικ (χαρακτηρισµ στην πίσω πλευρά: Lern 12-bit= αποκωδικοποιητή 12-bit Lern Rol.= διαρκώ µεταβαλλ µενο κωδικ ) C Τηλεχειρισµοί στάνταρ και midi σε διαφορετικέ συχν τητε. Κωδικοποιήσει σε 12 bit και διαρκώ µεταβαλλ µενο κωδικ. ιαφορά: 12-bit και διαρκώ µεταβαλλ µενο κωδικ Οταν τον ανοίξετε (C), αναγνωρίζετε έναν τηλεχειρισµ 12-bit µέσω των 10 και 12 αντίστοιχα διακοπτών, µε την µετατ πιση των οποίων µπορείτε να ρυθµιστεί οποιοσδήποτε τυχών κώδικα. Με 12 διακ πτε συνεπάγονται διαφορετικέ πιθαν τητε κωδικοποίηση. Σε έναν τηλεχειρισµ µε διαρκώ µεταβαλλ µενο κωδικ δεν δ νασθε να διενεργήσετε καµµία δική σα ρ θµιση. Ο τηλεχειρισµ και ο δέκτη µεταβάλλουν αυτ µατα τον κωδικ µετά απ κάθε πάτηµα του πλήκτρου, γι` αυτ τον σκοπ είναι διαθέσιµοι δισεκατοµµ ρια πιθανοί κωδικοί, οι οποίοι χρησιµοποιο νται σ µφωνα µε την αρχή των πιθανοτήτων. Τοποθέτηση τη κεραία Ξετυλίξτε πλήρω το καλώδιο τη κεραία και δοκιµάστε διαφορετικέ κατευθ νσει τοποθέτηση (προ τα εµπρ, πίσω, δεξιά, αριστερά, διαγώνια), επιλέξτε αυτή, η την οποία φέρνει το καλ τερο αποτέλεσµα. Αποφε γετε επαφή µεταξ κεραία και µετάλλου ή ηλεκτρικών καλωδίων (αλλιώ µπορεί να µειωθεί δραστικά η εµβέλεια) À - ìîäóëü ïðè ìíèêà (âûñîêî àñòîòíûé ýëåìåíò) Ìîäóëü ïðè ìíèêà îïðåäåëÿåò ðàäèî àñòîòó (íàïðèìåð, 40 èëè 433 MHz).  - ïëàòà äåêîäåðà Óñòàíàâëèâàåò âèä êîäèðîâàíèÿ: 12 áèò èëè èçìåíÿþùèéñÿ êîä (îáîçíà åíèå íà îáðàòíîé ñòîðîíå: Lern 12-bit Decoder = äåêîäåð 12 áèò Lern Rol. = èçìåíÿþùèéñÿ êîä) Ñ - Ïåðåäàò èê ðó íîé ñòàíäàðòíûé è ñðåäíå àñòîòíûé â ðàçëè íûõ àñòîòàõ Êîäèðîâàíèå â 12 áèò è èçìåíÿþùèìñÿ êîäå. Îòëè èÿ 12-òè áèòîâîãî êîäà îò èçìåíÿþùåãîñÿ êîäà 12-áèòîâîå ðàäèî ìîæíî ëåãêî óçíàòü ïðè îòêðûòîì ðó íîì ïåðåäàò èêå (Ñ) ïî 10-òè èëè 12-òè øèáåðíûì âûêëþ àòåëÿì, ïåðåêëþ àÿ êîòîðûå ìîæíî ââåñòè ëþáîé êîä. 12 âûêëþ àòåëåé äàþò âîçìîæíîñòü ââåäåíèÿ òè ðàçëè íûõ êîäîâ. Ðó íîé ïåðåäàò èê ñ èçìåíÿþùèìñÿ êîäîì íå äà ò âîçìîæíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî ââîäèòü êîä. Ðó íîé ïåðåäàò èê è âîñïðèíèìàþùåå óñòîéñòâî-ïðè ìíèê àâòîìàòè åñêè èçìåíÿþò êîä ïîñëå êàæäîãî íàæàòèÿ íà êíîïêó; äëÿ ýòîãî â ðàñïîðÿæåíèè èìåþòñÿ òðèëëèîíû êîäîâ, ýòè êîäû èñïîëüçóþòñÿ ïî ïðèíöèïó ñëó àéíîñòè. Èçìåíåíèå ïîëîæåíèÿ àíòåííû Ïîëíîñòüþ ðàçìîòàéòå êàáåëü àíòåííû è ïîïðîáóéòå ðàçëè íûå ïîëîæåíèÿ àíòåííû (âïåð ä, íàçàä, âïðàâî, âëåâî, ïî äèàãîíàëè); îñòàíîâèòå ñâîé âûáîð íà òîì ïîëîæåíèè, êîòîðîå ïðèâåëî ê ñàìîìó ëó øåìó ðåçóëüòàòó. Èçáåãàéòå ñîïðèêîñíîâåíèÿ àíòåííû ñ ìåòàëëîì èëè ýëåêòðè åñêèìè êàáåëÿìè (èíà å ìîæåò ðåçêî ñíèçèòüñÿ äàëüíîñòü äåéñòâèÿ). 433 MHZ RECEIVER-MODULE Using a 433 MHz receiver-module the antenna must be shortend to a length of approx. 35cm. Otherwise only a short range can be reached. The antenna can be left inside the motorhead unit. MODU³ ODBIORNIKA 433 MHZ Jeœli korzysta siê z modu³u odbiornika 433 Mhz, to antenê nale y skróciæ do d³ugoœci ok. 35 cm. W przeciwnym razie dostêpny bêdzie tylko zakres fal krótkich. Antenê mo na zostawiæ wewn¹trz g³owicy ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΗ 433 MHz! Κατά την χρήση µία εν τητα δέκτη 433 MHz πρέπει η κεραία να κοντ νει σε µήκο περίπου 35 cm, αλλιώ επιτυγχάνονται µ νο µικρέ εµβέλειε. εν είναι αναγκαίο η κεραία να τοποθετηθεί αλλο, δ ναται απλώ να παραµείνει στην κεφαλή του κινητήρα. Ìîäóëü ïðè ìíèêà 433 MHz Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìîäóëÿ ïðè ìíèêà â 433 MHz àíòåííà äîëæíà áûòü óêîðî åíà äî äëèíû ïðèìåðíî 35 cm, â ïðîòèâíîì ñëó àå ìîæåò áûòü äîñòèãíóòà ëèøü íåáîëüøàÿ äàëüíîñòü äåéñòâèÿ. Íå òðåáóåòñÿ èçìåíÿòü ïîëîæåíèå àíòåííû, îíà ìîæåò ïðîñòî îñòàâàòüñÿ â ïðèâîäíîé ãîëîâêå. 14

15 A REMOTE-CONTROL STEROWANIE ZDALNE ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ B Lern 12Bit Lern R ol. Lern A Lern B Our standard-receivers are selflearning: the code is simply being transmitted from the transmitter to the receiver. The receiver will save the code in its memory. Clearing the receiver s memory ATTENTION: for testing purposes there is a factory-code saved in the receiver s memory; this code must be cleared out of the memory first! Press the button on the decoderboard for approx. 10 sec.. You can release the button when the LED-light goes on; the memory then is cleared. Coding the hand transmitter (only applies to 12-bit remote-controls) If your operator has been delivered with a 12-bit remote-control you must set up a code on your hand transmitter first. Open your transmitter (as shown on drawing C) and set the switches to any code you like (avoid putting all the switches to ON or OFF). After you set up the transmitter s code you can start feeding the code to the receiver. Feeding the code from the transmitter into the receiver 1. Shortly press the button on the Decoder-board (B). The LED-lamp starts flashing. 2. Press the hand-transmitter button you want to use with the receiver. (Do not go too close to the receiver). The LED-lamp starts flickering when the signal receiver recognizes the incoming signal. The LED will go off after a short while and the operator will start running; your handtransmitter has then been fed successfully into the receiver. You can now activate your operator with the hand-transmitter. Maximum quantity of handtransmitters The 12-bit receiver allows a maximum of 5 different codes. E.g. you can use as many transmitters with the same code as you like, but only 5 with different codes. The receiver with rolling code allows a maximum of 15 transmitters to be used. Nasze standardowe odbiorniki s¹ samoucz¹ce: kod jest po prostu przesy³any z pilota do odbiornika, a odbiornik zachowuje ten kod w pamiêci. Kasowanie pamiêci odbiornika UWAGA: W pamiêci odbiornika zachowany jest kod u ywany fabrycznie do testowania. Ten kod musi byæ skasowany z pamiêci odbiornika jako pierwszy. Nacisn¹æ przycisk na p³ytce dekodera na okres ok. 10 sekund. Zwolniæ przycisk kiedy zapali siê lampka ledowa oznaczaj¹ca, e pamiêæ jest wyczyszczona. Kodowanie pilota (dotyczy tylko pilotów z kodem 12- bitowym) Jeœli mechanizm otwierania zosta³ dostarczony z pilotem o kodzie 12- bitowym, to najpierw nale y nastawiæ kod w pilocie. Otworzyæ pilota (tak jak pokazano na rys. C) i nastawiæ prze³¹czniki na dowolny kod jaki siê chce (unikaæ jednak ustawienia wszystkich prze³¹czników w po³o enie ON lub O ). Po ustawieniu kodu w pilocie, mo na przyst¹piæ do przekazania kodu do odbiornika. Przes³anie kodu z pilota do odbiornika 1. Krótko nacisn¹æ przycisk na p³ytce dekodera (B). Zacznie migaæ lampka ledowa. 2. Nacisn¹æ przycisk pilota, którego bêdzie siê u ywaæ razem z odbiornikiem (nie podchodziæ zbyt blisko do odbiornika). Kiedy odbiornik zacznie rozpoznawaæ nadsy³any sygna³, zacznie migaæ lampka ledowa. Po krótkiej chwili lampka ledowa zgaœnie i mechanizm otwierania zacznie dzia³aæ - co oznacza, e pilot pomyœlnie przekaza³ swój kod do odbiornika. Od tego momentu mo na uruchamiaæ mechanizm otwierania przy pomocy pilota. Maksymalna iloœæ pilotów Odbiornik 12-bitowy pozwala na stosowanie maksimum 5 ró nych kodów, tzn. mo na mieæ tak wiele pilotów jak siê chce, ale tylko 5 z ró nymi kodami. Odbiornik z kodem cyklicznym pozwala na u ywanie max 16 pilotów. Οι ασ ρµατοι δέκτε µα είναι αυτοδιδασκ µενοι: ο κωδικ του τηλεχειρισµο χειρ µεταβιβάζεται απλά µε πίεση του πλήκτρου στον δέκτη και εκεί αποµνηµονε εται. Σβήσιµο τη µνήµη του δέκτη ΠΡΟΣΟΧΗ: για δοκιµαστικο λ γου µεταβιβάζεται ήδη εκ του εργοστασίου ένα κώδικα στον δέκτη. Γι` αυτ σβήστε πρώτα την µνήµη του δέκτη! Προ το το κρατήστε το πλήκτρο επί του πίνακα αποκωδικοποίηση περίπου 10 δευτερ λεπτα πατηµένο. Η LED ανάβει ταν η µνήµη έχει εκκενωθεί πλήρω έπειτα µπορείτε να αφήσετε το πλήκτρο. Ρ θµιση τηλεχειρισµο χειρ (ισχ ει µ νο για ασ ρµατε εγκαταστάσει 12-bit) Εάν ο κινητήρα σα έχει παραδοθεί µε µία ασ ρµατη εγκαταστάση 12-bit, πρέπει πρώτα να ρυθµίσετε στον τηλεχειρισµ χειρ τον κωδικ που επιθυµείτε. Για να γίνει αυτ ανοίξτε την θήκη τη µπαταρία του τηλεχειρισµο σα (βλέπε απεικ νιση C) και ρυθµίστε του ωθο µενου διακ πτε σ µφωνα µε τι ανάγκε σα (αποφε γετε επb αυτο να θέσετε λου του διακ πτε στο ON ή OFF). πειτα µπορείτε να αρχίσετε µε την µεταβίβασηση του κωδικο στον δέκτη. Μεταβίβαση του κωδικο απ τον τηλεχειρισµ στον δέκτη 1. Πιέστε σ ντοµα το πλήκτρο επί του πίνακα αποκωδικοποίηση ( ). Μία LED αρχίζει να αναβοσβήνει. 2. Πιέστε τώρα στον τηλεχειρισµ σα το κουµπί, στο οποίο πρέπει να αντιδράσει ο δέκτη. (Μην πηγαίνεται µε τον τηλεχειρισµ πολ κοντά στον δέκτη). Η LED επί του πίνακα αποκωδικοποίηση αρχίζει να τρεµοσβήνει ταν λαµβάνεται το σήµα. Λίγο µετά απ αυτ σβήνει η LED και ο κινητήρα αρχίζει να κινείται ο τηλεχειρισµ έχει µεταβιβαστεί στον δέκτη. Τώρα µπορείτε να χειριστείτε τον κινητήρα τη π ρτα σα µέσω του τηλεχειρισµο. Μέγιστο αριθµ τηλεχειρισµών Οι ασ ρµατοι δέκτε 12-bit µπορο ν να αποµνηµονε σουν το ανώτερο 5 διαφορετικο κωδικο τηλεχειρισµών. Αυτ σηµαίνει τι µπορείτε να χρησιµοποιήσετε σου τηλεχειρισµο µε τον ίδιο κωδικ θέλετε, αλλά µ νο 5 µε διαφορετικ κωδικ. Ο δέκτη µε διαρκώ µεταβαλλ µενο κωδικ µπορεί να εκµάθει το ανώτερο 16 τηλεχειρισµο. Íàøè ðàäèîïðè ìíèê ÿâëÿþòñÿ ñàìîîáó àþùèìèñÿ : êîä ðó íîãî äàò èêà ñ ïîìîùüþ ïðîñòîãî íàæàòèÿ íà êíîïêó çàïîìèíàåòñÿ ïðè ìíèêîì è çàíîñèòñÿ â åãî ïàìÿòü. Ñòèðàíèå ïàìÿòè ïðè ìíèêà ÂÍÈÌÀÍÈÅ: â öåëÿõ òåñòèðîâàíèÿ çàâîäèçãîòîâèòåëü óæå âí ñ îäèí êîä â ïàìÿòü ïðè ìíèêà, ïîýòîìó â ïåðâóþ î åðåäü ïðîèçâåäèòå ñòèðàíèå ïàìÿòè ïðè ìíèêà! Äëÿ ýòîãî íàæìèòå â òå åíèå 10-òè ñåêóíä íà êíîïêó íà ïëàòå äåêîäåðà. Ñâåòîäèîä çàãîðàåòñÿ, åñëè åñëè ïàìÿòü ïîëíîñòüþ ñò ðòà, ïîñëå ýòîãî îòïóñòèòå êíîïêó. Íàñòðîéêà êîäà ðó íîãî äàò èêà (òîëüêî â ñëó àå 12-áèòîâîé ðàäèîñèñòåìû) Åñëè Âû ïîëó èëè ïðèâîä ñ 12-òè áèòîâîé ðàäèîñèñòåìîé, òî Âû äîëæíû âíà àëå ââåñòè æåëàåìûé êîä â ðó íîé ïåðåäàò èê. Äëÿ ýòîãî îòêðîéòå îòäåëåíèå ðó íîãî ïåðåäàò èêà äëÿ áàòàðåéêè (ñì. ðèñóíîê Ñ) è íàñòðîéòå øèáåðíûå âûêëþ àòåëè ñîîòâåòñòâåííî Âàøåìó æåëàíèþ (ïðè ýòîì ñëåäóåò èçáåãàòü òîãî, òîáû âñå âûêëþ àòåëè íàõîäèëèñü â ïîëîæåíèåå ON èëè O ). Ïîñëå ýòîãî ìîæåòå íà èíàòü ââåäåíèå êîäà â ïðè ìíèê. Ââåäåíèå êîäà â ïðè ìíèê 1. Êðàòêîâðåìåííî íàæìèòå íà êíîïêó íà ïëàòå äåêîäåðà (Â). Îäèí ñâåòîäèîä íà èíàåò ìèãàòü. 2. Òåïåðü íàæìèòå íà òó êíîïêó Âàøåãî ðó íîãî ïåðåäàò èêà, íà êîòîðóþ äîëæåí ðåàãèðîâàòü ïðè ìíèê. (Ïðè ýòîì íå ïîäõîäèòå ñëèøêîì áëèçêî ñ ðó íûì äàò èêîì ê ïðè ìíèêó.) Ñâåòîäèîä íà ïëàòå äåêîäåðà íà í ò ìèãàòü, åñëè ñèãíàë âîñïðèíèìàåòñÿ. Âñêîðå ïîñëå ýòîãî ñâåòîäèîä ãàñíåò è ïðèâîä íà èíàåò äâèãàòüñÿ; òåì ñàìûì êîä ðó íîãî ïåðåäàò èêà ââåä í â ïðè ìíèê è Âû òåïåðü ìîæåòå ïðèâîäèòü ïðèâîä âîðîò â äâèæåíèå ñ ïîìîùüþ ðó íîãî ïåðåäàò èêà. Ìàêñèìàëüíîå êîëè åñòâî ðó íûõ ïåðåäàò èêîâ 12-òè áèòîâûå ðàäèîïðè ìíèêè ìîãóò çàïîìèíàòü ìàêñèìóì 5 ðàçëè íûõ êîäîâ ðó íîãî ïåðåäàò èêà. Ýòî çíà èò, òî Âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ëþáîå êîëè åñòâî îäèíàêîâî çàïðîãðàììèðîâàííûõ ðó íûõ ïåðåäàò èêîâ, êîëè åñòâî ðàçëè íûõ êîäîâ, îäíàêî, íå ïðåâûøàåò 5-òè. Ïðè ìíèê ñ âðàùàþùèìñÿ êîäîì ìîæåò çàïîìíèòü êîäû ìàêñèìóì16-òè ðó íûõ ïåðåäàò èêîâ. 15

16 REMOTE-CONTROL STEROWANIE ZDALNE ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Ant. Shirm ~ - ~ + Rel Rel R Ant. Shirm Rel 2 Rel 2 Rel 1 Rel 1 Gnd Vcc N Using other remote-controls with our operators You can also use remote-controls from other manufacturers. The receivers must be resistance-free - receivers with only 3 cables cannot be used. Dependent on the type of receiver it can be connected either internally or externally. U ywanie innych sterowników zdalnych Nasz mechanizm otwierania drzwi mo e byæ tak e u ywany ze sterownikami zdalnymi innych producentów. Odbiornik musi byæ bezoporowy. Odbiorniki tylko z trzema kablami nie mog¹ byæ stosowane. Zale nie od typu odbiornika, mo e byæ on pod³¹czony wewnêtrznie lub zewnêtrznie. Χρήση άλλων ασ ρµατων τηλεχειρισµών µε του δικο µα κινητήρε Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µε του δικο µα κινητήρε επίση ασ ρµατου τηλεχειρισµο άλλων κατασκευαστών. Ο δέκτη πρέπει να είναι ελε θερο δυναµικο Συστήµατα λήψη µε µ νο τρία καλώδια σ νδεση δεν µπορο ν να χρησιµοποιηθο ν. Ανάλογα µε τον τ πο του δέκτη µπορεί να γίνει η σ νδεση εξωτερικά ή εσωτερικά. Ïðèìåíåíèå äðóãèõ äèñòàíöèîííûõ óïðàâëåíèé ñ íàøèìè ïðèâîäàìè Ñ íàøèìè ïðèâîäàìè Âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü òàêæå äèñòàíöèîííûå óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà äðóãèõ ôèðì. Ïðè ìíèêè äîëæíû áûòü áåç ïîòåíöèàëà - ñèñòåìû ïðè ìíèêîâ, îáëàäàþùèõ òîëüêî 3-ìÿ ïðèñîåäèíèòåëüíûìè êàáåëÿìè, ïðèìåíÿòüñÿ íå ìîãóò. Â çàâèñèìîñòè îò òèïà ïðè ìíèêà ïîäêëþ åíèå ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî ñíàðóæè èëè âíóòðè. Using the internal pin-socket You can plug receiver from another manufacturer onto the internal pinsocket (shown in the drawing above). The pins are configured as follows: Wykorzystanie gniazdka wewnêtrznego Odbiornik wykonany przez innego producenta mo e zostaæ osadzony w gniazdku wewnêtrznym (pokazanym na rysunku powy ej). Styki gniazdka maj¹ nastêpuj¹c¹ konfiguracjê: Χρήση του εσωτερικο υποδοχέα Στον εσωτερικ υποδοχέα µπορο ν να συνδεθο ν ασ ρµατοι δέκτων άλλων κατασκευαστών. Οι βελ νε έχουν την εξή διάταξη: Èñïîëüçîâàíèå âíóòðåííåé øòåêåðíîé ïëàíêè Íà âíóòðåííåé øòåêåðíîé ïëàíêå ìîãóò áûòü ïðèêðåïëåíû ðàäèîïðè ìíèêè äðóãèõ èçãîòîâèòåëåé. Øòûðè ïîäêëþ åíû ñëåäóþùèì îáðàçîì: Jumper adjusted to R (complies to receivers from the company RIB): 1- antenna 2- suppression 3- not used 4- not used 5-24V DC (~ -) 6-24V DC (~ +) 7- not used 8- not used 9- relay 10- relay Jumper adjusted to N (complies with receivers from the company NICE): 1- antenna 2- suppression 3- relay 2 4- relay 2 5- relay 1 6- relay 1 7- ground 8-24V DC 9- not used 10- not used External receivers A 24V DC power-supply can be obtained from the terminals H+G on the P.C.B.. A power supply of 230V cannot be obtained from the operator. The external receiver s impulse giving wires must be connected together with the push-button to the terminal A+B on the P.C.B.. Mostek nastawiony na R (odpowiada odbiornikom firmy RIB): 1 antena 2 t³umik 3 nie u ywany 4 nie u ywany 5-24 VDC VDC 7 nie u ywany 8 nie u ywany 9 przekaÿnik 10 przekaÿnik Mostek nastawiony na N (odpowiada odbiornikom firmy NICE): 1 antena 2 t³umik 3 przekaÿnik 2 4 przekaÿnik 2 5przekaŸnik 1 6 przekaÿnik 1 7 uziemienie 8 24 VDC 9 nie u ywany 10 nie u ywany Odbiorniki zewnêtrzne Zasilania 24 VDC mo na uzyskaæ na zaciskach H i G na p³ytce obwodów drukowanych. Z mechanizmu nie mo na pobraæ zasilania 230 V. Przewody impulsowe odbiornika zewnêtrznego musz¹ byæ pod³¹czone razem z przyciskiem do zacisków A i B na p³ytce obwodów drukowanych. Jumper τοποθετηµένο στο R (αντιστοιχεί τη διάταξη συνδε µενων δεκτών τη εταιρεία RIB): 1- Κεραία 2- Θωράκιση 3- κεν 4- κεν 5-24 V συνεχέ ρε µα (~ -) 6-24 V συνεχέ ρε µα (~ +) 7- κεν 8- κεν 9- Ηλεκτρον µο 10- Ηλεκτρον µο Jumper τοποθετηµένο στο Ν (αντιστοιχεί τη διάταξη συνδε µενων δεκτών τη εταιρεία NICE): 1- Κεραία 2- Θωράκιση 3- Ηλεκτρον µο 2 4- Ηλεκτρον µο 2 5- Ηλεκτρον µο 1 6- Ηλεκτρον µο 1 7- Γείωση 8-24V συνεχέ ρε µα 9- κεν 10- κεν Εξωτερικοί δέκτε Ρε µα παροχή 24 V µπορείτε να εκλάβετε απ του ακροδέκτε H + G τη ηλεκτρονική διάταξη. Ρε µα παροχή 230 V πρέπει να ληφθεί απ µία εξωτερική γραµµή. Τι γραµµέ ρευµατική ώθηση του εξωτερικο δέκτη παρακαλο µε συνδέστε του µαζί µε τον πληκτροδιακ πτη στου ακροδέκτε Α + Ïåðåìû êà âîòêíóòà â R (ñîîòâåòñòâóåò êîíôèãóðàöèè øòåêåðíûõ ïðè ìíèêîâ ôèðìû RIB): 1- àíòåííà 2- ýêðàí 3- ïóñòîé 4- ïóñòîé 5-24V DC (~ - ) DC=ïîñòîÿííûé òîê 6-24V DC (~ +) 7- ïóñòîé 8- ïóñòîé 9- ðåëå 10- ðåëå Ïåðåìû êà âîòêíóòà â N (ñîîòâåòñòâóåò êîíôèãóðàöèè øòåêåðíûõ ïðè ìíèêîâ ôèðìû NICE) 1- àíòåííà 2- ýêðàí 3- ðåëå 2 4- ðåëå 2 5- ðåëå 1 6- ðåëå 1 7- çåìëÿ 8-24V DC 9- ïóñòîé 10-ïóñòîé Âíåøíèå ïðè ìíèêè Òîê ïèòàíèÿ 24V Âû ìîæåòå ñ ïîìîùüþ êëåìì H+G ïîäàòü íà ýëåêòðîíèêó. Òîê ïèòàíèÿ â 230V äîëæåí ïîòðåáëÿòüñÿ èç âíåøíåé ýëåêòðîëèíèè. Èìïóëüñíûå ëèíèè âíåøíåãî ïðè ìíèêà ïîäêëþ èòå âìåñòå ñ íàæèìíîé êíîïêîé ê êëåììàì À+B.ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 16

17 3 WIRING DIAGRAM SCHEMAT PO CZEÑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÀß ÑÕÅÌÀ E Seip SC75MZ F WARN MBX DIP 2 1TEST A B C D E F G H F Printed Circuit Board (E): 1- blue, power-supply, 230V 2- brown, power-supply, 230V 3- black, transformer, 230V 4- black, transformer, 230V 5- blue, lighting, 230V 6- blue, lighting, 230V 7- green, motor, 24V 8- red, motor, 24V 9- red (2 cables), transformer, 0V 10- white, transformer, 24 V AC 11- white, transformer, 24 V AC Transformer (T): black - 230V, P.C.B. (3+4) white - 24V AC, P.C.B. (11) white - 24V AC, P.C.B. (10) red - 0V, P.C.B. (9) red - 0V, P.C.B. (9) Motor (M): green - PCB (7) red- PCB (8) Power-Supply Cable: brown- PCB (2) blue- PCB (1) green/yellow- earth-cable to the baseplate Lighting: blue- PCB (5) blue- PCB (6) Fuses: PCB-Fuse: T1,6 Amp. P³ytka obwodów drukowanych (E): 1 niebieski, zasilanie 230 V 2 br¹zowy, zasilanie 230 V 3 czarny, transformator 230 V 4 czarny, transformator 230 V 5niebieski, oœwietlenie 230 V 6 niebieski, oœwietlenie 230 V 7 zielony, silnik 24 V 8 czerwony, silnik 24 V 9 czerwony (2 kable), transformator 0V 10 bia³y, transformator 24 VAC 11 bia³y, transformator 24 VAC Transformator (T): czarny V, p³ytka obwodów drukowanych (3 + 4) bia³y - 24 VAC, p³ytka obwodów drukowanych (11) bia³y - 24 VAC, p³ytka obwodów drukowanych (10) czerwony - 0 V, p³ytka obwodów drukowanych (9) czerwony - 0 V, p³ytka obwodów drukowanych (9) Silnik (M): zielony - p³ytka obwodów drukowanych (7) czerwony - p³ytka obwodów drukowanych (8) Kabel sieciowy br¹zowy - p³ytka obwodów drukowanych (2) niebieski - p³ytka obwodów drukowanych (1) zielono- ó³ty - kabel uziemiaj¹cy do p³yty podstawy Oœwietlenie: niebieski - p³ytka obwodów drukowanych (5) niebieski - p³ytka obwodów drukowanych (6) Ηλεκτρονική διάταξη (Ε): 1- µπλέ, καλώδιο δικτ ου, 230 V 2- καφέ, καλώδιο δικτ ου, 230 V 3- µα ρο, µετασχηµατιστή, 230 V 4- µα ρο, µετασχηµατιστή, 230 V 5- µπλέ, φώ, 230 V 6- µπλέ, φώ, 230 V 7- πράσινο, κινητήρα, 24 V 8- κ κκινο, κινητήρα, 24 V 9- κ κκινο (2 καλώδια), µετασχηµατιστή, 0 V 10- άσπρο, µετασχηµατιστή (24 V AC) 11- άσπρο, µετασχηµατιστή, (24 V AC) Μετασχηµατιστή (Τ): µα ρο V ηλεκτρονική διάταξη (3+4) άσπρο - 24 V AC, ηλεκτρονική διάταξη (11), άσπρο - 24 V AC, ηλεκτρονική διάταξη (10), κ κκινο - 0 V, ηλεκτρονική διάταξη (9), κ κκινο - 0 V, ηλεκτρονική διάταξη (9), Κινητήρα (Μ): πράσινο - ηλεκτρονική διάταξη (7) κ κκινο - ηλεκτρονική διάταξη (8) Καλώδιο δικτ ου: καφέ - ηλεκτρονική διάταξη (2) µπλέ - ηλεκτρονική διάταξη (1) πράσινο/κίτρινο - γειωµένο σε βασική πλάκα Φώ µπλέ - ηλεκτρονική διάταξη (5) µπλέ - ηλεκτρονική διάταξη (6) Ασφάλειε : Ηλεκτρονική ασφάλεια: Τ1,6 Amp. Ýëåêòðîííûå ýëåìåíòû (Å) 1- ãîëóáîé, ñåòåâîé êàáåëü, 230V 2- êîðè íåâûé, ñåòåâîé êàáåëü, 230V 3- ðíûé, òðàíñôîðìàòîð, 230V 4- ðíûé, òðàíñôîðìàòîð, 230V 5- ãîëóáîé, ñâåò, 230V 6- ãîëóáîé, ñâåò, 230V 7- çåë íûé, ìîòîð, 24V 8- êðàñíûé, ìîòîð, 24V 9- êðàñíûé (2 êàáåëÿ), òðàíñôîðìàòîð, 0V 10- áåëûé, òðàíñôîðìàòîð (24V AC) ÀÑ=ïåðåìåííûé òîê 11- áåëûé, òðàíñôîðìàòîð (24V AC) Òðàíñôîðìàòîð (Ò) ðíûé - 230V, ýëåêòðîíèêà (3+4) áåëûé - 24V AC, ýëåêòðîíèêà (11) áåëûé - 24V AC, ýëåêòðîíèêà (10) êðàñíûé - 0V, ýëåêòðîíèêà (9) êðàñíûé - 0V, ýëåêòðîíèêà (9) Ìîòîð çåë íûé - ýëåêòðîíèêà (2) êðàñíûé - ýëåêòðîíèêà (8) Ñåòåâîé êàáåëü êîðè íåâûé - ýëåêòðîíèêà (2) ãîëóáîé - ýëåêòðîíèêà (1) çåë íî-æ ëòûé - çàçåìë í íà áàçîâîé ïëàòå Ñâåò ãîëóáîé - ýëåêòðîíèêà (5) ãîëóáîé - ýëåêòðîíèêà (6) Ïðåäîõðàíèòåëè Ýëåêòðîííûå ïðåäîõðàíèòåëè: Ò1,6Amp. Bezpiecznik: Bezpiecznik p³ytki obwodów drukowanych; T1, 6A Component Connector Push-Button A + B Key-Switch A + B Light-Barriere C + D Security-Contact C + D Hatch-Door Sec.-Switch E + F 24 V AC max. 100 mamp. G + H Element Zaciski Przycisk otwierania A + B Wy³¹cznik z kluczem A + B Uk³ad fotokomórki C + D Styk bezpieczeñstwa C + D Wy³¹cznik zabezpieczenia drzwiczek w³azu E + Zasilanie 24 VAC, max 100 ma G + H Εξάρτηµα Σ νδεση Πληκτροδιακ πτη (NO) A + B Κλειδοδιακ πτη (NO) A + B Φωτοκυτταρικ φραγµ (NO) C + D Επαφή ασφαλεία (NO) C + D Ατοµική θυρίδα (NC) E + F 24 V AC µέγ. 100 mamp G + H Êîìïîíåíò Íàæèìíàÿ êíîïêà (NO) Êîíòàêò A+B Âûêëþ àòåëü ñ çàìî íûì óñòðîéñòâîì (NO) A+B Ôîòîðåëå (NO) C+D Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êîíòàêò (NO) C+D Ñêîëüçÿùàÿ äâåðü (NC) E+ 24 V AC (ïåðåìåííûé òîê) ìàêñ. 100 mag+h 17

18 SPARE-PARTS CZÊŒCI ZAMIENNE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÇÀÏÀÑÍÛÅ ÀÑÒÈ C 75 1 Motor Motor Silnik ìîòîð PL Transformator Transformer Transformator òðàíñôîðìàòîð PH Elektronik Printed Circuit Board P³ytka obw odów drukow anych ýëåêòðîíèêà PE Lampenfassung Lampholder Opraw ka do lampki ëàìïîâûé ïàòðîí PH Glühbirne Light-Bulb arów ka ëàìïà íàêàëèâàíèÿ ñ ãðóøåâèäíîé êîëáîé PJ Netzkabel Pow er-supply Cable Kabel sieciowy êàáåëü ýëåêòðîñåòè PJ Endschaltereinheit Limit-Sw itch-unit Zespó³ w y³¹cznika krañcowego åäèíèöà êîíå íîãî âûêëþ àòåëÿ PH Endschalterschieber Limit-Sw itch-actuator Przycisk wy³¹cznika krañcow ego äâèæîê êîíå íîãî âûêëþ àòåëÿ PI Stirnrad Spur toothed wheel Ko³o zêbate, w alcow e öèëèíäðè åñêîå çóá àòîå êîëåñî PH Stufenrad Step w heel Ko³o zêbate, stopniow e còóïåí àòîå êîëåñî PI Gehäuse Case Obudow a êîðïóñ PH Lampenabdeckung Case for the lighting Os³ona oœw ietlenia êðûøêà ëàìïû PI Abstandshalter Threaded distance piece Gw intow any element dystansowy äèñòàíöèîííàÿ ðàñïîðêà PI Zentriertülle Tw isted nippel Zakrêtk öåíòðîâî íàÿ âòóëêà PI Kettenritzel Pinion Wa³ek zêbaty øåñòåð íêà öåïè PM Einschub-C C-shaped part Ceow nik Ñ-â ñò àâ êà PH

19 SPARE-PARTS CZÊŒCI ZAMIENNE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÇÀÏÀÑÍÛÅ ÀÑÒÈ 19 Kette Chain añcuch öåïü PM Kettenspanner Chain tensioning unit Napinacz ³añcucha óñòðîéñòâî íàòÿæåíèÿ öåïè PH Verschlußglied Chain closing link Ogniw o spinaj¹ce ³añcucha çàìûê àþùåå çâåíî PM Transportschlitten Carriage Wózek òðàíñïîðòíûå ñàëàçêè PH Torarm Door-arm Ramiê drzw iowe ðû àã âîðîò PH Bow denzugkabel Bow den cable Linka Bow dena òðîñ Áîóäåíà PM Umlenkrollenhalter Guide pulley holder Uchw yt kó³ka prow adz¹cego äåðæàòåëü îáâîäíîãî ðîëèêà PM Umlenkrolle Guide pulley Kó³ko prow adz¹ce îáâîäíîé ðîëèê PI Sturzbefestigungsw inkel Fixing square K¹tow nik mocuj¹cy óãîëîê äëÿ ïðèê ðåïëåíèÿ ê ïåðåìû ê å âîðîò PM Kettenführungsblock Chain-guide block Blok prow adz¹cy ³añcucha íàïðàâëÿþùèé áëîê öåïè PI Überw urf-c C-profile coupling piece ¹cznik ceowy ñîåäèíèòåëüíàÿ äåòàëü Ñ-ðåëüñà PM C-Schiene (Teil) C-rail (1part) Szyna ceow a (jedna czêœæ) C-ðåëüñ ( àñòü) PH3000/PH

20 TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ D Gleichstrommotor Getriebe Geschwindigkeit Schnell gang Geschwindigkeit Schleichgang Einschaltdauer Kraft AUF/ZU Anschlußspannung Haupttransformator Beleuc htung Beleuc htungszeit Nettolauflänge Gesamtlänge Motorkopfl änge Motorkopfbreite Motorkopfhöhe mit Gehäuse Gewicht mit Verpackung Gewicht ohne Verpackung Rotleuchtenvorwarnung cm/sek. % max. V AC V AC V AC Sek. Technische Änderungen vorbehalten! geräuscharm, V DC selbsthemmend cm/sek. C V 75 kg 75 kg V 230/24 V 230V max 40W mm 3210 mm 370 mm 265 mm 165 mm 22 kg 19 kg möglich durch Aktivierung des Frankreich-Modus C V 100 kg kg V 230/24 V 230V, max 40W mm 3210 mm 370 mm 265 mm 165 mm 22 kg 19 kg GB DC-motor Gear Drive-speed Soft-mode speed Duty-cycle OPEN/CLOSE force Power-Supply Main-Transformer Lighti ng Lighting Durance Net runni ng lengt h Overall length Motor-head length Motor-head width Motor-head hight Weight incl. packaging Weight without pack aging Pre-warning light low-noise, V DC self-locking cm/sec. cm/sec. % max. V AC V AC V AC sec. C kg 75 kg V 230/24 V 230V max 40W 2640 mm 3210 mm 370 mm 265 mm 165 mm 22 kg 19 kg möglich durch Aktivierung des Frankreich-Modus We reserve the right to make technical alterati ons without giving notice! 24 V C V 100 kg kg V 230/24 V 230V, max 40W mm 3210 mm 370 mm 265 mm 165 mm 22 kg 19 kg PL ilnik pr¹du sta³ego Przek³adni a Ruch szybki Ruch dosuwaj¹cy Czas pracy Si³a zamykania / otwierania Zasilanie Transformator g³ówny Oœwietlenie Czas trwania oœwietlenia D³ugoœæ robocza netto D³ugoœæ ca³kowita D³ugoœæ g³owicy silnikowej Szerokoœæ g³owicy silnikowej Wysokoœæ g³owicy silnikowej Ciê ar z opakowaniem Ciê ar bez opakowania Lampka ostrzegawcza Cichobie ny V DC Samohamowna Nastawny lub cm/s Nastawny lub cm/s % Nastawna lub... pr¹d zmienny V AC V AC V AC sek C V 75 kg 50% 75/40 kg V 230/24 V 230V max 40W 2640 mm 3210 mm 370 mm 265 mm 165 mm 22 kg 19 kg Dostê pna przy zastosowaniu trybu francuskiego Zastrzegamy sobie prawo dokonywani a zmian technicznych bez powiadomienia C V 100 kg % 100 kg V 230/24 V 230V, max 40W mm 3210 mm 370 mm 265 mm 165 mm 22 kg 19 kg C 75 C 100 Κινητήρα συνεχο ρε µατο χαµηλο θορ βου, V DC 24 V 24 V Μετάδοση αυτοαναστελλ µενη 75 kg 100 kg Ταχ τητα υπερπολλαπλασιαστή ρυθµιζ µενη... ή...cm/sec Χαµηλή ταχ τητα ρυθµιζ µενη... ή...cm/sec 8 7 ιάρκεια λειτουργία % ναµη ΑΝΟΙΚΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ ρυθµιζ µενη... ή kg/40 kg 100 kg Τάση σ νδεση V AC V V Κεντρικ µετασχηµατιστή V AC 230 V, 24 V 230 V, 24 V Φωτισµ V AC 230 V, 230 V, µέγιστη 40 Watt µέγιστη 40 Watt ιάρκεια φωτισµο sec Καθαρ µήκο διαδροµή mm mm Συνολικ µήκο mm 3.210mm Μήκο κεφαλή κινητήρα 370 mm 370 mm Πλάτο κεφαλή κινητήρα 265 mm 265 mm Υψο κεφαλή κινητήρα µετά πλαισίου 165 mm 165 mm άρο µετά συσκευασία 22 kg 22 kg άρο άνευ συσκευασία 19 kg 19 kg Αυτ µατο κλείσιµο ρυθµιζ µενο απ... έω... sec Προειδοποιητική κ κκινη λυχνία διαθέσιµη µε ενεργοποίηση τη µεθ δου Γαλλία Επιφυλασσ µεθα τεχνικών αλλαγών!

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING 1/12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING Ανοίγουμε τρύπες Ø8 x 80mm στο σημείο κατασκευής, με τρυπάνι. To προτεινόμενο πλάτος και μήκος μεταξύ των 2 οπών να είναι 30-35εκ.,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης: Μαϊος 2017

Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης: Μαϊος 2017 DegerHellas Μον.ΕΠΕ Ενεργειακά Συστήματα, Μεγάλου Αλεξάνδρου 169, 13562,Αγιοι Ανάργυροι, Αθήνα Τ: 211-0127290 F: 211-0127293, E: info-greece@degerenergie.com Θέμα: Κείμενο Εγγυήσεων DegerTrackers Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Homework 8 Model Solution Section

Homework 8 Model Solution Section MATH 004 Homework Solution Homework 8 Model Solution Section 14.5 14.6. 14.5. Use the Chain Rule to find dz where z cosx + 4y), x 5t 4, y 1 t. dz dx + dy y sinx + 4y)0t + 4) sinx + 4y) 1t ) 0t + 4t ) sinx

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANELS CENTRE PARTING LANDING DOOR.1. Πόρτα ορόφου χωρίς κάσωμα, για ανακαινίσεις Landing door without frames, for modernization

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

1) Formulation of the Problem as a Linear Programming Model

1) Formulation of the Problem as a Linear Programming Model 1) Formulation of the Problem as a Linear Programming Model Let xi = the amount of money invested in each of the potential investments in, where (i=1,2, ) x1 = the amount of money invested in Savings Account

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

2. Μηχανικό Μαύρο Κουτί: κύλινδρος με μια μπάλα μέσα σε αυτόν.

2. Μηχανικό Μαύρο Κουτί: κύλινδρος με μια μπάλα μέσα σε αυτόν. Experiental Copetition: 14 July 011 Proble Page 1 of. Μηχανικό Μαύρο Κουτί: κύλινδρος με μια μπάλα μέσα σε αυτόν. Ένα μικρό σωματίδιο μάζας (μπάλα) βρίσκεται σε σταθερή απόσταση z από το πάνω μέρος ενός

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

(REV:01) RYOBI 48 Volt Lawn Mower Model No. RY14110A Replacement Parts List

(REV:01) RYOBI 48 Volt Lawn Mower Model No. RY14110A Replacement Parts List 9000-7 9-- (REV:0) RYOBI 4 Volt Lawn Mower Model No. RY0A Replacement Parts List RYOBI RY0A 4 VOLT LAWN MOWER 3 3 39 44 39 3 34 3 42 3 39 3 4 37 34 3 43 2 0 37 2 33 32 3 9 7 22 30 4 7 3 20 9 3 2 2 27 2

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

Second Order Partial Differential Equations

Second Order Partial Differential Equations Chapter 7 Second Order Partial Differential Equations 7.1 Introduction A second order linear PDE in two independent variables (x, y Ω can be written as A(x, y u x + B(x, y u xy + C(x, y u u u + D(x, y

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Problem Set 3: Solutions

Problem Set 3: Solutions CMPSCI 69GG Applied Information Theory Fall 006 Problem Set 3: Solutions. [Cover and Thomas 7.] a Define the following notation, C I p xx; Y max X; Y C I p xx; Ỹ max I X; Ỹ We would like to show that C

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

MS SERIES MS DESK TOP ENCLOSURE APPLICATION EXAMPLE FEATURE. Measuring instruments. Power supply equipments

MS SERIES MS DESK TOP ENCLOSURE APPLICATION EXAMPLE FEATURE. Measuring instruments. Power supply equipments MS SERIES MS DESK TOP ENCLOSURE FEATURE Available in 176 sizes. Screws are not appeared on the surface. Usable as rack mount case with optinal mounting bracket. There are no ventilation hole for cover

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΜΕΣ / SKATES AND CAMS

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΜΕΣ / SKATES AND CAMS ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΜΕΣ / SKATES AND CAMS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΟΡΟΦΟΥ 40/10 VF ΚΑΙ 50/11 VF...15. 5 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 40/10 VF ΚΑΙ 50/11 VF...15. 6 ΨΑΛΙΔΙ Q ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: OSPF Cost

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: OSPF Cost Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: OSPF Cost Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος Basic OSPF Configuration Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti - Megrendelés Εξετάζουμε την αγορά... Hivatalos, kísérleti Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL Μήκος 2,5 μέτρα, από λαμαρίνα γαλβανισμένη κατά ΕΝ 10142, 2 χωρισμάτων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ και 3 χωρισμάτων. Πάχος ελάσματος καλύμματος και βάσης 1,5mm Standard length 2,5 m, sheet steel galvanized

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS ΔΡ ΣΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ FOUNDER AND MANAGING DIRECTOR GRANTXPERT CONSULTING LTD 06/09/2017 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ O ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.0 Page: 1/23 TYPE: HYDRO HYDRAULIC LIFTS. Date: Range of Application

Version: 1.0 Page: 1/23 TYPE: HYDRO HYDRAULIC LIFTS. Date: Range of Application Page: 1/23 Range of Application Page: 2/23 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 3 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 3 Technical specification... 3 Plan view... 3 SINGLE ENTRANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

PhysicsAndMathsTutor.com

PhysicsAndMathsTutor.com PhysicsAndMathsTutor.com June 2005 1. A car of mass 1200 kg moves along a straight horizontal road. The resistance to motion of the car from non-gravitational forces is of constant magnitude 600 N. The

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION HYDRO DL. ver sion 1.1 / web:

RANGE OF APPLICATION HYDRO DL. ver sion 1.1 / web: RANGE OF APPLICATION HYDRO DL ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING CAR DOOR VVVF.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ = ΚΑ / CLEAR OPENING = CO 2 1 220 ΚΑ (CO) + 200 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΝΑ ΦΛΟΚΑ Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος- Μετεωρολογίας ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Πληθυσµός Σύνολο ατόµων ή αντικειµένων στα οποία αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1

Main source: Discrete-time systems and computer control by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 A Brief History of Sampling Research 1915 - Edmund Taylor Whittaker (1873-1956) devised a

Διαβάστε περισσότερα

10 MERCHIA. 10. Starting from standing position (where the SIGN START ) without marshal (self start) 5 minutes after TC4 KALO LIVADI OUT

10 MERCHIA. 10. Starting from standing position (where the SIGN START ) without marshal (self start) 5 minutes after TC4 KALO LIVADI OUT Date: 22 October 2016 Time: 09:00 hrs Subject: BULLETIN No 5 Document No: 1.6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

CS 1418. hu-hu Használati- és szerelési utasítás. el-gr ÆõãáñéÜ Ïäçãßåò ñþóçò êáé ôïðïèýôçóçò. ru-ru,ua,kz Âåñû Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè è ìîíòàæó

CS 1418. hu-hu Használati- és szerelési utasítás. el-gr ÆõãáñéÜ Ïäçãßåò ñþóçò êáé ôïðïèýôçóçò. ru-ru,ua,kz Âåñû Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè è ìîíòàæó CS 1418 hu-hu Mérleg Használati- és szerelési utasítás el-gr ÆõãáñéÜ Ïäçãßåò ñþóçò êáé ôïðïèýôçóçò ru-ru,ua,kz Âåñû Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè è ìîíòàæó M.-Nr. 07 269 630 Tartalom hu-hu...3 Készülékleírás...3

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.0 Page: 1/27 Date: HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO. Range of Application.

Version: 1.0 Page: 1/27 Date: HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO. Range of Application. 1/27 Range of Application 2/27 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 10η: Basics of Game Theory part 2 Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 10η: Basics of Game Theory part 2 Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 0η: Basics of Game Theory part 2 Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Best Response Curves Used to solve for equilibria in games

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. Ειδική διάλεξη 2: Εισαγωγή στον κώδικα της εργασίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. Ειδική διάλεξη 2: Εισαγωγή στον κώδικα της εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ειδική διάλεξη 2: Εισαγωγή στον κώδικα της εργασίας Χειμερινό εξάμηνο 2008 Αρχίζοντας... Αρχίζοντας... http://folk.ntnu.no/nilsol/ssiim/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα