C 75 C 100 C 100 AZ. Installation Instructions Instrukja Instalowania Οδηγίε συναρµολ γηση. Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "C 75 C 100 C 100 AZ. Installation Instructions Instrukja Instalowania Οδηγίε συναρµολ γηση. Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó"

Transcript

1 Installation Instructions Instrukja Instalowania Οδηγίε συναρµολ γηση Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó for the Automatic Garage Door Operators dla automatycznego urz¹dzenia do otwierania drzwi gara owych για του κινητήρε π ρτα γκαράζ äëÿ ïðèâîäîâ âîðîò ãàðàæà C 75 C 100 C 100 AZ Please read these instructions carefully! We disclaim all liability under the terms of teh warranty for any damage caused by improper installation! Prosimy dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsza instrukcj¹. Nie uznamy adnej reklamacji w ramach gwarancji za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane nieprawid³ow¹ instalacj¹ urz¹dzenia. Παρακαλο µε διαβάστε αυτέ τι οδηγίε συναρµολ γηση! Για ζηµιέ που προκαλο νται λ γω λανθασµένη συναρµολ γηση δεν παρέχουµε καµµία εγγ ηση! Ïðî èòàéòå íàñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå! Çà óáûòêè, ïðîèñøåäøèå âñëåäñòâèè íåïðàâèëüíîãî ìîíòàæà, ìû íå ïðåäîñòàâëÿåì ãàðàíòèè! GB PL GR RUS V07-01 DEC16

2 IMPORTANT INFORMATION FOR THE INSTALLER WAZNE IN ORMACJE DLA INSTALATORA ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ÂÀÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÌÎÍÒÅÐÎÂ IMPORTANT INFORMATION ON EUROPEAN REGULATIONS! PLEASE READ THIS BEFORE THE INSTALLATION! WAZNE WSKAZÓWKI NA TEMAT NORM I DYREKTYW! KONIECZNIE PRZECZYTAC PRZED MONTAZEM! ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ! ΙΑ ΑΣΤΕ ΤΕΣ ΟΠΩΣ ΗΠΟΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ! ÂÀÆÍÛÅ ÓÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ È ÄÈÐÅÊÒÈÂÀÌ ÅÑ! ÎÁß ÇÀÒÅËÜÍÎ ÈÇÓ ÈÒÜ ÄÎ ÍÀ ÀËÀ ÌÎÍÒÀÆÀ! The use of a Seip door-operator with any garage-door that was approved for the use with other certified door-operators is possible without any restrictions! Zastosowanie mechanizmów napedu bram firmy Seip jest mozliwe bez ograniczen w bramach przystosowanych do zastosowania innych mechanizmów napedowych zgodnych z normami! Η εγκατάσταση εν κινητήρα π ρτα γκαράζ, σε συνδυασµ µε π ρτε που είναι προετοιµασµένε για τη λειτουργία µε άλλου κινητήρε π ρτα γκαράζ σ µφωνα µε τι προδιαγραφέ, δεν υπ κειται σε κανέναν περιορισµ! Ïðèâîäû äëÿ âîðîò ôèðìû SEIP ìîæíî íåîãðàíè åííî èñïîëüçîâàòü ñ ëþáûìè âîðîòàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè äëÿ ðàáîòû ñ ïðèâîäàìè äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé è îòâå àþùèìè òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùèõ ñòàíäàðòîâ! Regulations The door-operators C75, C75 AZ and C 100 AZ are manufactured according to the latest European regulations and meet all requirements. You will find the Declaration of Conformity at the end of these instructions. Use of the operators The operators are designed for the use with up-and-over doors and sectional doors. Side-hung doors can also be operator with an adaption-kit. Normy i dyrektywy Mechanizmy napedu bram C75, C75AZ i C100AZ zostaly wykonane zgodnie z najnowszymi europejskimi normami i spelniaja wszystkie wymagania - odpowiednie oswiadczenie o zgodnosci znajduje sie na koncu instrukcji montazu. Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem Mechanizmy napedu bram zostaly zaprojektowane do stosowania z bramami przechylnymi i segmentowymi. Zastosowanie w bramach skrzydlowych jest mozliwe z pomoca przystawek. Προδιαγραφέ και οδηγίε Οι κινητήρε π ρτα γκαράζ C75, C75AZ και C100AZ κατασκευάζονται σ µφωνα µε τι νε τερε ευρωπα κέ προδιαγραφέ και ανταποκρίνονται σε λε τι απαιτήσει η ανάλογη δήλωση ανταπ κριση -συµβατ τητα βρίσκεται στο τέλο αυτή τη οδηγία συναρµογή. Ενδεδειγµένη χρήση Οι κινητήρε π ρτα γκαράζ είναι κατασκευασµένοι για χρήση σε ανατρεπ µενε και τµηµατικά υποδιαιρεµένε π ρτε. Η χρήση του σε θυρ φυλλα είναι δυνατή µε τη χρήση προσαρµογέα. Ñòàíäàðòû è äèðåêòèâû Ïðèâîäû äëÿ âîðîò Ñ75, Ñ75ÀZ è Ñ100AZ èçãîòàâëèâàþòñÿ ñîãëàñíî íîâåéøèì åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì è îòâå àþò âñåì âûñòàâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì: ïîäòâåðæäàþùèé ýòî Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ Âû íàéäåòå â êîíöå íàñòîÿùåé èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó. Èñïîëüçîâàíèå ïî íàçíà åíèþ Ïðèâîäû äëÿ âîðîò ðàçðàáîòàíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ ïîäúåìíîïîâîðîòíûìè è ñåêöèîííûìè âîðîòàìè. Èñïîëüçîâàíèå ñ ðàñïàøíûìè âîðîòàìè âîçìîæíî ïóòåì äîïîëíèòåëüíîé íàëàäêè. Garage Doors Starting in January 2001 the new European regulations EN12604 and EN12605 became compulsory for garage doors. Before installing any door operator please make sure that the garage door meets the requirements of the regulations (this information can be obtained from the door manufacturers Declaration of Conformity ). According to the regulations a garage door which does not meet the regulations may not be automated. The use of a CEconformed operator does not remove the lack of the garage-door. Advise (not legally binding) Even older garage doors might be within the entire CE-regulations - until January 2001 it was not compulsory to state the regulations EN12604 and EN12605 in the Declaration of Conformity. For the installer, it will not be possible to proof this. If, however, the installer should decide to make an installation in spite of this, we strongly recommend to completely maintain the garage door before the installation (according to the manufacturers instructions). An installation on this basis is not within the CE-regulations. The installer cannot issue a Declaration of Conformity for the whole installation (Door+Operator) and may not CE-label the installation. Bramy garazowe W maju 2001 roku obowiazujacej mocy w stosunku do bram garazowych nabraly normy europejskie EN i EN Dlatego, od czerwca roku 2001 przed montazem mechanizmu napedu bramy nalezy sprawdzic, czy brama garazowa odpowiada wymogom wspomnianych norm (informacja na ten temat jest podana w oswiadczeniu producenta bramy o zgodnosci). Do bramy niespelniajacej wymogów tych norm nie mozna montowac urzadzen automatyzujacych w rozumieniu dyrektyw. Zastosowanie niezgodnego z normami mechanizmu napedu bramy nie eliminuje wad bramy niezgodnej z normami. Zalecenie (niewiazace prawnie) W pewnych okolicznosciach takze starsze bramy moga spelniac wymagania nowych norm - powolanie sie na normy EN i EN w oswiadczeniu o zgodnosci nie bylo przymusowo konieczne do maja 2001 roku. Dla instalatora jest z reguly rzecza niemozliwa rozpoznac taka zgodnosc z normami bez stwierdzenia jej w oswiadczeniu o zgodnosci lub sprawdzic ja. Jesli mimo tego instalator zdecyduje sie na zautomatyzowanie bramy, to najpierw powinien przeprowadzic pelne czynnosci konserwacyjne zgodnie z instrukcja producenta bramy. Wykonana na tej podstawie automatyzacja bramy nie odpowiada wymogom norm. W takim przypadku instalator nie moze wystawic oswiadczenia o zgodnosci calej instalacji (bramy i mechanizmu napedowego) z norma ani tez naniesc znaku CE. 2 Π ρτε Γκαράζ Απ το Μάιο 2001 έγινε υποχρεωτική η τήρηση των ευρωπα κών προδιαγραφών ΕΝ12604 και ΕΝ12605 για τι π ρτε γκαράζ. Απ τον Ιο νιο του 2001 πρέπει λοιπ ν να εξεταστεί πριν απ την εγκατάσταση εν κινητήρα π ρτα γκαράζ εάν η εν λ γω π ρτα γκαράζ ανταποκρίνεται στι απαιτήσει των παραπάνω προδιαγραφών (την απάντηση θα την βρείτε στη δήλωση ανταπ κριση - συµβατ τητα του εκάστοτε κατασκευαστή τη π ρτα γκαράζ). Στο πνε µα των προδιαγραφών αυτών π ρτα που δεν ανταποκρίνεται σε αυτέ δεν επιτρέπεται και να αυτοµατοποιηθεί. Η χρήση κινητήρα π ρτα γκαράζ συµβατή µε τι προδιαγραφέ δεν καλ πτει τι ελλείψει µια µη συµβατή π ρτα. Σ σταση (νοµικά µή δεσµευτική) Και παλαι τερε π ρτε µπορο ν υπ ορισµένε προ ποθέσει να ανταποκριθο ν στι νέε προδιαγραφέ στη δήλωση ανταπ κριση - συµβατ τητα µέχρι το Μάιο του 2001 δεν ήταν υποχρεωτική η αναφορά στι προδιαγραφέ ΕΝ12604 και ΕΝ Ο εγκαταστάτη κατά καν να δεν µπορεί να αναγνωρίσει ή να ελέγξει τέτοιου είδου ανταπ κριση-συµβατ τητα µε την προδιαγραφή. Εάν πάραυτα ο εγκαταστάτη αποφασίσει να αυτοµατοποιήσει την π ρτα, θα έπρεπε κατ αρχά να κάνει µια γενική συντήρηση βάσει των υποδείξεων του κατασκευαστή τη π ρτα. Αυτοµατοποίηση που έγινε πάνω σε αυτή τη βάση δεν ανταποκρίνεται στι προδιαγραφέ. Ο εγκαταστάτη δεν µπορεί στην περίπτωση αυτή να εκδώσει για την εγκατάσταση αυτή (θ ρα και κινητήρα ) δήλωση ανταπ κριση συµβατ τητα ή να επικολλήσει την ένδειξη ποι τητα CE. Ãàðàæíûå âîðîòà Â ìàå 2001 ãîäà åâðîïåéñêèå ñòàíäàðòû EN12604 è EN12605 ñòàëè îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ãàðàæíûõ âîðîò. Â ðåçóëüòàòå ñ èþíÿ 2001 ãîäà ïåðåä ìîíòàæîì ïðèâîäà âîðîò íåîáõîäèìî ïðîâåðÿòü, ñîîòâåòñòâóþò ëè ãàðàæíûå âîðîòà óêàçàííûì ñòàíäàðòàì. (Ýòó èíôîðìàöèþ Âû íàéäåòå â Ñåðòèôèêàòå ñîîòâåòñòâèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ âîðîò). Âîðîòà, íå ñîîòâåòñòâóþùèå íàçâàííûì ñòàíäàðòàì, íåëüçÿ àâòîìàòèçèðîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè äèðåêòèâàìè. Ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ ñòàíäàðòèçèðîâàííîãî ïðèâîäà íåëüçÿ óñòðàíèòü íåäîñòàòêè âîðîò, íåñîîòâåòñòâóþùèõ ýòèì òðåáîâàíèÿì. Ðåêîìåíäàöèè (çàêîíîì íå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ) Ïðè îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ è óæå ñóùåñòâóþùèå âîðîòà ìîãóò îòâå àòü òðåáîâàíèÿì íîâûõ ñòàíäàðòîâ. Ññûëêà íà ñòàíäàðòû EN12604 è EN12605 â Ñåðòèôèêàòå ñîîòâåòñòâèÿ íå òðåáîâàëàñü äî ìàÿ 2001 ãîäà. Êàê ïðàâèëî, ìîíòåð íå ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî óñòàíîâèòü èëè ïðîâåðèòü ñîîòâåòñòâèå ýòèì ñòàíäàðòàì, áåç óêàçàíèÿ íà ýòî â Ñåðòèôèêàòå ñîîòâåòñòâèÿ. Åñëè æå ìîíòåð âñå æå ðåøèòüñÿ àâòîìàòèçèðîâàòü òàêèå âîðîòà, òî âíà àëå ñëåäóåò ïðîâåñòè ïîëíîå òåõîáñëóæèâàíèå âîðîò ñîãëàñíî óêàçàíèÿì èõ ïðîèçâîäèòåëÿ. Àâòîìàòèçàöèÿ, ïðîâåäåííàÿ íà ýòîé îñíîâå, íå ñîîòâåòñòâóåò óêàçàííûì ñòàíäàðòàì. Â ýòîì ñëó àå ìîíòåð íå ìîæåò âûïèñàòü Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ íà òàêîé ìîíòàæ (âîðîòà + ïðèâîä) èëè æå îáîçíà èòü èõ çíàêîì ÑÅ.

3 SAFETY INSTRUCTIONS INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ÓÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Important Safety Instructions for Installation WARNING: INCORRECT INSTALLATION CAN LEAD TO SEVERE INJURY Follow all Installation Instructions. - Before installing the drive, remove unnecessary ropes from the existing installation - If possible, install the drive at a height of at least 2,10 m and the manual release at a height less than 1,80 m - Locate the control actuator within sight of the door but away from moving parts and at a minimum height of 1,50 m - Fix the label warning against entrapment next to the control actuator - The label fixed to the manual release may not be removed - After installation, ensure that the mechanism is properly adjusted and that the drive reverses when the door contacts a 40 mm high object placed on the floor. Important Safety Instructions WARNING - IT IS VITAL FOR THE SAFETY OF PERSONS TO FOLLOW ALL INSTRUCTIONS Save these Instructions - Do not allow children to play with door controls. Keep remote controls away from children. - Watch the moving door and keep people away until the door ins completely closed. - Use caution when operating the manual release with the door open since it may fall rapidly due to weak or broken springs. Details on how to use the manual release shall be given. - Frequently examine the installation for signs of wear, damage or improper balance. Do not use before repair or adjustment. - Each month check that the drive reverses when the door contacts a 40 mm high object placed on the floor. Recheck after adjustement. To change the bulb unplug the powercord and then take off the small housing on the front side of the operator. The operators case may only be taken off by a professional installer. If your operator does not work refer to a professional installer. Repairs and exchanging parts may only be done by a professional installer. Wa ne zalecenia bezpieczeñstwa przy instalowaniu. OSTRZE ENIE! Nieprawid³owa instalacja mo e prowadziæ do powa nych obra eñ cielesnych. Prosimy stosowaæ siê do wszystkich instrukcji instalowania. - Przed zainstalowaniem napêdu, usun¹æ wszystkie niepotrzebne linki z istniej¹cych urz¹dzeñ; - O ile to mo liwe, instalowaæ napêd na wysokoœci co najmniej 2,10 m, a zwalniacz rêczny na wysokoœci mniejszej ni 1,80 m. - Przycisk sterowania zlokalizowaæ w miejscu, w którym widaæ drzwi, ale z dala od ruchomych czêœci i na minimalnej wysokoœci 1,50 m. - W s¹siedztwie przycisku umieœciæ tabliczkê ostrzegawcz¹ o mo liwoœci pochwycenia przez drzwi. - Tabliczka przytwierdzona do zwalniacza rêcznego nie mo e byæ zdejmowana. - Po zainstalowaniu, upewniæ siê, e mechanizm jest prawid³owo wyregulowany, i e napêd zmienia kierunek ruchu kiedy drzwi zetkn¹ siê one z przedmiotem wysokoœci 40 mm znajduj¹cym siê na posadzce. Wa ne instrukcje bezpieczeñstwa OSTRZE ENIE! Z PUNKTU WIDZENIA BEZPIECZEÑSTWA OSÓB, WA NE JEST PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH PODANYCH NI EJ INSTRUKCJI: - Nigdy nie pozwalaæ dzieciom bawiæ siê otwieraniem czy zamykaniem drzwi. Piloty do sterowania trzymaæ poza zasiêgiem dzieci. - Obserwowaæ poruszaj¹ce siê drzwi i trzymaæ ludzi z dala dopóty dopóki drzwi nie zostan¹ ca³kowicie zamkniête. - Zachowaæ szczególna ostro noœæ przy manipulowaniu zwalniaczem rêcznym przy otwartych drzwiach, poniewa mog¹ one raptownie opaœæ wskutek s³abej lub pêkniêtej sprê yny. Nale y poznaæ szczegó³y w jaki sposób korzystaæ ze zwalniacza rêcznego. - Regularnie sprawdzaæ ca³¹ instalacjê, czy nie nosi œladów zu ycia, uszkodzeñ czy utraty w³aœciwego wywa enia. Nie u ywaæ mechanizmu zanim go siê nie naprawi i wyreguluje. - Co miesi¹c sprawdzaæ, czy napêd cofa siê, kiedy drzwi napotkaj¹ przedmiot o wysokoœci 40 mm ustawiony na posadzce. Po wyregulowaniu, sprawdziæ jeszcze raz dla upewnienia siê. W celu wymiany arówki, nale y wy³¹czyæ mechanizm z sieci, a nastêpnie zdj¹æ ma³¹ os³onê znajduj¹c¹ siê po przedniej stronie mechanizmu. Obudowa mechanizmu otwierania drzwi mo e byæ zdejmowana tylko przez kwalifikowanego instalatora. Jeœli mechanizm nie dzia³a dobrze, to zwróciæ siê do fachowca. Równie wszystkie naprawy i wymiana czêœci mog¹ byæ dokonywane tylko przez fachowca. Σηµαντικέ υποδείξει ασφαλεία για την εγκατάσταση ΠΡΟΣΟΧΗ: ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟ ΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ακολουθήστε τι οδηγίε εγκατάσταση - Αποµακρ νετε προτο την εγκατάσταση λα τα περιττά σχοινιά απ την περιοχή τη π ρτα και την π ρτα - Εάν είναι δυνατ ν, τοποθετήστε τον κινητήρα σε ένα ψο τουλάχιστον 2,10 µέτρων και προσέξτε η επείγουσα απασφάλιση να µην βρίσκεται πάνω απ 1,80 µέτρα - Τοποθετήστε τον πληκτροδιακ πτη σε ορατή απ σταση απ την π ρτα και σε ψο τουλάχιστον 1,50 µέτρων - Τοποθετήστε τα παραδοθέντα κίτρινα προειδοποιητικά αυτοκ λλητα εµφανώ πάνω απ τον διακ πτη. Κατατοπίστε λου του χρήστε του γκαράζ για του κινδ νου που προκ πτουν απ την χρήση εν κινητήρα π ρτα γκαράζ (βλέπε κάτωθι: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) - Μην αποµακρ νετε την θηλειά µε τι υποδείξει για την χρήση τη επείγουσα απασφάλιση απ τον κινητήρα - εβαιωθείτε µετά την εγκατάσταση του κινητήρα τι η π ρτα κατά την διάρκεια του κλεισίµατο γυρίζει αυτ µατα πίσω, ταν προσκρο ει επάνω σε ένα εµπ διο ψου 40 mm (=ανοίγει ξανά) Σηµαντική υπ δειξη ασφαλεία ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΥΤΕΣ ΟΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ! ιαφυλάξτε οπωσδήποτε αυτήν την οδηγία εγκατάσταση! - Ενα κινητήρα π ρτα γκαράζ δεν είναι παιχνίδι - µην επιτρέπετε στα παιδιά σα να παίζουν µε αυτ ν. Κρατήστε τα παιδιά σα µακριά απ τον τηλεχειρισµ. - Επιβλέπετε πάντα κατά την διάρκεια τη λειτουργία του κινητήρα την π ρτα του γκαράζ και κρατήστε άτοµα µακριά απ την π ρτα, έω του κλείσει εντελώ - Χρησιµοποιήστε την επείγουσα απεµπλοκή σε ανοικτή π ρτα µ νο ταν αυτ είναι αναπ φευκτο η π ρτα µπορεί να κλείσει απροσδ κητα, εάν τα ελατήρια έχουν κοπώσει ή σπάσει - Ελέγξτε την εγκατάσταση σε τακτικά διαστήµατα για βλάβε και ζυγοστάθµιση - Ελέγξτε µηνιαίω την αυτ µαη επαναφορά σε άγγιγµα εν επί του εδάφου τοποθετηµένου εµποδίου ψου 40 mm. Ελέγξτε την λειτουργία µετά απ κάθε διενεργηθείσα αλλαγή στην συναρµολογηµένη εγκατάσταση - Σε λειτουργικέ βλάβε πρέπει να ειδοποηθεί ένα ειδήµονα. Επισκευέ πρέπει να διενεργο νται µ νο απ έναν ειδικ Ο λαµπτήρα αλλάζεται µε αφαίρεση τη τοποθετηµένη καλ πτρα στην πρ σοψη. Τραβήξτε τον ρευµατολήπτη προτο αφαιρέσετε την καλ πτρα του λαµπτήρα. Ο κινητήρα επιτρέπεται να ανοιχθεί µ νο απ τον ειδικ. Âàæíûå óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ïðè ìîíòàæå ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÌÎÍÒÀÆ ÌÎÆÅÒ ÏÐÈÂÅÑÒÈ Ê ÑÅÐÜ ÇÍÛÌ ÒÐÀÂÌÀÌ Ñëåäóéòå èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó -Ïåðåä íà àëîì ìîíòàæà óäàëèòå âñå íåíóæíûå òðîñû èç îáëàñòè âîðîò è ñ âîðîò. -Ìîíòèðóéòå ïðèâîä, åñëè âîçìîæíî, íà âûñîòå íå ìåíåå 2,10 ì è ñëåäèòå çà òåì, òîáû ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ýêñòðåííîãî îòêðûâàíèÿ äâåðè íàõîäèëîñü íå âûøå åì 1,80 ì. -Óñòàíîâèòå êíîïî íûé ïåðåêëþ àòåëü òàê, òîáû åãî áûëî âèäíî îò âîðîò è íà âûñîòå íå ìåíåå 1,50 ì. -Ïðèêðåïèòå âõîäÿùóþ â êîìïëåêò ïîñòàâêè æ ëòóþ ïðåäóïðåæäàþùóþ íàêëåéêó íàä êíîïî íûì ïåðåêëþ àòåëåì òàê, òîáû å áûëî îò òëèâî âèäíî. Ïðîèíôîðìèðóéòå âñåõ, êòî ïîëüçóåòñÿ ãàðàæîì, îá îïàñíîñòÿõ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèâîäîì âîðîò ãàðàæà (ñì. íèæå: ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ). -Íå óäàëÿéòå ñ ïðèâîäà ïåòëþ ñ óêàçàíèÿìè ïî ïîëüçîâàíèþ óñòðîéñòâîì ýêñòðåííîãî îòêðûâàíèÿ -Ïîñëå îêîí àíèÿ ìîíòàæà ïðèâîäà óáåäèòåñü â òîì, òî âîðîòà, âñòðå àÿñü âî âðåìÿ çàêðûâàíèÿ ñ ïðåïÿòñòâèåì âûñîòîé 40 ìì, àâòîìàòè åñêè âîçâðàùàþòñÿ â èñõîäíîå ïîëîæåíèå (= îïÿòü îòêðûâàþòñÿ). Âàæíîå óêàçàíèå ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÑËÅÄÓÅÒ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÑÎÁËÞÄÀÒÜ ÄËß ÎÁÅÑÏÅ ÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ËÞÄÅÉ! Îáÿçàòåëüíî ñîõðàíèòå íàñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó! -Ïðèâîä äëÿ âîðîò ãàðàæà íå èãðóøêà. Íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì èãðàòü ñ ïðèâîäîì. Ñëåäèòå, òîáû äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå íå ïîïàëî â ðóêè äåòÿì. -Âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè ïðèâîäà íå âûïóñêàéòå èç âèäó âîðîòà Âàøåãî ãàðàæà è íå ïîçâîëÿéòå ïåðñîíàì ïðèáëèæàòüñÿ ê âîðîòàì, ïîêà îíè íå áóäóò ïîëíîñòüþ çàêðûòû. -Çàäåéñòâóéòå óñòðîéñòâî ýêñòðåííîãî îòêðûâàíèÿ ïðè îòêðûòûõ âîðîòàõ ëèøü â òîì ñëó àå, åñëè ýòîãî íåëüçÿ èçáåæàòü - âîðîòà ìîãóò íåîæèäàííî çàõëîïíóòüñÿ, åñëè ïðîèçîøëî óòîìëåíèå ìàòåðèàëà ïðóæèí èëè ïðóæèíû ñëîìàëèñü. -Ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå óñòàíîâêó íà ïðåäìåò áàëàíñèðîâêè è ïîâðåæäåíèé -Ðàç â ìåñÿö ïðîâåðÿéòå àâòîìàòè åñêîå âîçâðàùåíèå âîðîò â èñõîäíîå ïîëîæåíèå ïðè ñîïðèêîñíîâåíèè ñ ðàñïîëîæåííûì íà ïîëó ïðåïÿòñòâèåì âûñîòîé 40 ìì. Ïðîâåðÿéòå ýòó ôóíêöèþ ïîñëå êàæäîãî èçìåíåíèÿ â ñìîíòèðîâàííîé óñòàíîâêå. -Ïðè íàðóøåíèÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íåîáõîäèìî âûçâàòü ñïåöèàëèñòà. Ðåìîíò äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî ñïåöèàëèñòîì. Ëàìïà íàêàëèâàíèÿ çàìåíÿåòñÿ ïîñëå ñíÿòèÿ êðûøêè íà ôðîíòàëüíîé ñòîðîíå. Âûòÿíèòå èç ðîçåòêè øòåïñåëüíóþ âèëêó, ïðåæäå åì ñíÿòü êðûøêó ëàìïû. Îòêðûâàòü ïðèâîä ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî ñïåöèàëèñòó. 3

4 BEFORE GETTING STARTET... PRZED PRZYST PIENIEM DO INSTALACJI... ΠΡΟΤΟΥ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ÏÅÐÅÄ ÒÅÌ ÊÀÊ ÍÀ ÀÒÜ... (1) (2) (3) (1) If the minimum head-room above the garage-door is less than 35 mm (see page 4) you need a door-arm extension. The operator then must be mounted in the back part of your garage. (2) For fixing the operator to an insideturning garage-door a kurved door-arm is required. It is available as an optional extra. (3) If your garage-door is higher than 2,25m a C-rail extension-piece is required. Otherwise the garage-door will not open in total. 1. Make sure, that your garage-door runs smoothly. If necessary grease or oil certain parts. 2. Your garage-door-operator needs a power-supply of 230V. Let a specialist fix a power-supply-plug on the ceiling of your garage. Position: messure 3,50 m from the middle of your garage-door into the garage and then 30 cm to the left or the right. The plug then will be out of the range you need for mounting your operator. 3. The enclosed fixing-material will be satisfactory for a standard-garage. 4. For explaining the mounting procedure we are using a up-and-overdoor in this hand-book. The procedure remains the same for other door-types. 5. Pay attention to page 3 Safety Instructions While working on the operator the power-cord has to be unplugged. Connecting the operator directly to the power supply (=removing the power-cord) may only be done by a professional! The wall-socket for the powersupply must be free of obstacles. It must always be possible to unplug the power-supply-cable easily! (1) Jeœli odstêp pomiêdzy górn¹ krawêdzi¹ drzwi a sufitem wynosi mniej ni 35 mm, to potrzebny bêdzie przed³u acz. W takim przypadku urz¹dzenie nale y zainstalowaæ w tylnej czêœci gara u. (2) Jeœli urz¹dzenie ma s³u yæ do drzwi gara owych otwieraj¹cych siê do wewn¹trz, to konieczne bêdzie zastosowanie specjalnego wygiêtego ramienia. Ramiê takie dostêpne jest jako wyposa enie dodatkowe na yczenie. (3) Jeœli drzwi gara owe s¹ wy sze ni 2,25 m to konieczne bêdzie zainstalowanie przed³u acza z ceownika. W przeciwnym razie drzwi gara u nie otworz¹ siê do koñca. 1. Dopilnowaæ aby drzwi gara u otwiera³y siê p³ynnie. W razie potrzeby, nasmarowaæ lub naoliwiæ odpowiednie czêœci. 2. Urz¹dzenie do automatycznego otwierania drzwi gara owych wymaga zasilania o napiêciu 230V. Zainstalowanie gniazdka na suficie gara u do pod³¹czenia elektrycznego urz¹dzenia nale y powierzyæ fachowcowi. Wyznaczyæ punkt na suficie w odleg³oœci 3,5 m od œrodka drzwi gara owych i przesun¹æ go od tego po³o enia o 30 cm w lewo lub w prawo. W ten sposób gniazdko znajdzie siê poza obszarem przeznaczonym do zamontowania urz¹dzenia otwieraj¹cego. 3. Dla standardowego gara u wystarczy u yæ do³¹czonych materia³ów instalacyjnych. 4. Dla objaœnienie procedury monta u urz¹dzenia, w niniejszej instrukcji oparto siê na przyk³adzie podnoszonych drzwi gara owych. Dla pozosta³ych typów drzwi, procedura jest taka sama. 5. Prosimy zwróciæ uwagê na zalecenia podane w rozdz. Instrukcje bezpieczeñstwa. Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynnoœci przy urz¹dzeniu do otwierania drzwi, kabel zasilania musi byæ wyci¹gniêty z gniazdka sieciowego. Pod³¹czenie urz¹dzenia bezpoœrednio do sieci (bez poœrednictwa kabla sieciowego) mo e byæ dokonane wy³¹cznie przez fachowca. Gniazdko œcienne s³u ¹ce do pod³¹czenia urz¹dzenia nie mo e byæ zainstalowane w miejscu trudnym do odszukania. Zawsze musi byæ mo liwoœæ ³atwego wyci¹gniêcia kabla sieciowego z gniazdka. (1) Εάν το ψο πάνω απ το υπέρθυρο είναι κάτω των 35 mm (βλέπε επίση σελίδα 4), χρειάζεστε µία προέκταση διωστήρα. Ο κινητήρα πρέπει τ τε να συναρµολογηθεί στο πίσω µέρο του γκαράζ (2) Για την συναρµολ γηση εσωτερικά ανατρεπ µενων πορτών χρειάζεται ένα βραχίονα π ρτα. Αυτ διατίθεται ω εξτρά. (3) Εάν η π ρτα του γκαράζ σα είναι υψηλ τερη των 2,25 m χρειάζεστε για την συναρµολ γηση µία προέκταση (1) οδηγο C, αλλιώ δεν δ ναται να ανοίξει η π ρτα εντελώ. Την προέκταση του οδηγο µπορείτε να την αποκτήσετε ω εξτρά. 1. Εξασφαλίστε τι η π ρτα σα ανοίγει και κλείνει οµαλά. Λαδώστε και γρασσάρετε λα τα σηµεία περιστροφή και αξ νων. 2. Ο κινητήρα του γκαράζ σα χρειάζεται τροφοδοσία ρε µατο 230 V. Αφήστε να τοποθετήσει ένα ειδικ έναν ρευµατοδ τη στην οροφή του γκαράζ. Θέση: µετρήστε απ το κέντρο τη π ρτα περίπου 3,20 m προ το γκαράζ και απ εκεί περίπου 30 προ τα αριστερά ή δεξιά. Τοιουτοτρ πω βρίσκεται ο ρευµατοδ τη εκτ περιοχή συναρµολ γηση του κινητήρα. 3. Το συµπεριλαµβαν µενο υλικ συναρµολ γηση επαρκεί για την συναρµολ γηση σε ένα στάνταρ γκαράζ. 4. Σε αυτή την οδηγία περιγράφουµε την συναρµολ γηση κάνοντα χρήση µη ανατρεπ µενη π ρτα. Η διαδικασία µω σε τµηµατικέ και εσωτερικά ανατρεπ µενε π ρτε είναι ουσιαστικά η ίδια. 5. Προσέξτε στην σελίδα 15 τι Υποδείξει ασφαλεία Σε εργασίε πάνω στον κινητήρα, πρέπει πάντοτε ο ρευµατολήπτη να έχει τραβηχθεί απ το ρε µα. Η άµεση σ νδεση του κινητήρα µε το ρε µα (= το καλώδιο ρε µατο αποµακρ νεται) επιτρέπεται να διενεργηθεί µ νο απ έναν ειδικ! Ο ρευµατοδ τη πρέπει πάντοτε να είναι προσιτ (ελε θερο εµποδίων), ώστε σε περίπτωση ανάγκη να µπορείτε να τραβήξετε τον ρευµατολήπτη απ το ρε µα! (1) Åñëè âûñîòà ïåðåìû êè ñîñòàâëÿåò ìåíüøå åì 35 ìì (ñì. òàêæå ñòðàíèöó 4), òî Âàì ïîòðåáóåòñÿ óäëèíåíèå äëÿ òîëêàþùåé øòàíãè.  ýòîì ñëó àå ïðèâîä äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí â çàäíåé àñòè ãàðàæà. (2) Äëÿ ìîíòàæà ïðèâîäà íà âîðîòàõ, îòêðûâàþùèõñÿ íå ïóò ì ïîâîðîòà íàðóæó, íåîáõîäèìî êðèâîëèíåéíîå ïëå î, êîòîðîå íå âõîäèò â êîìïëåêò è êîòîðîå íàäî çàêàçûâàòü îòäåëüíî. (3) Åñëè Âàøè âîðîòà âûøå åì 2,25 ì, òî Âàì äëÿ ìîíòàæà ïîòðåáóåòñÿ óäëèíåíèå Ñ-ðåëüñà (1 ì.), èíà å íåâîçìîæíî áóäåò ïîëíîñòüþ îòêðûòü âîðîòà. Óäëèíåíèå Ñ-ðåëüñà íå âõîäèò â êîìïëåêò, åãî íàäî çàêàçûâàòü îòäåëüíî. 1. Óáåäèòåñü â òîì, òî âîðîòà Âàøåãî ãàðàæà áåñïåðåáîéíî îòêðûâàþòñÿ è çàêðûâàþòñÿ. Ñìàæòå âñå òî êè âðàùåíèÿ è ïåòëè ìàñëîì èëè êîíñèñòåíòíîé ñìàçêîé. 2. Âàøåìó ïðèâîäó äëÿ âîðîò ãàðàæà íåîáõîäèìî ýíåðãîñíàáæåíèå 230 V. Ïîðó èòå ñïåöèàëèñòó óñòàíîâèòü íà ïîòîëêå Âàøåãî ãàðàæà øòåïñåëüíóþ ðîçåòêó. Ïîçèöèÿ ðîçåòêè: îòìåðüòå îò ñåðåäèíû âîðîò ïðèìåðíî 3,20 ì. ïî íàïðàâëåíèþ âíóòðü ãàðàæà, îò ýòîé òî êè îòìåðüòå ïðèìåðíî 30 ñì. âëåâî èëè âïðàâî, òåì ñàìûì ðîçåòêà íàõîäèòñÿ âíå ó àñòêà, ãäå áóäåò óñòàíîâëåí ïðèâîä. 3. Âõîäÿùåãî â êîìïëåêò îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ìîíòàæà äîñòàòî íî äëÿ óñòàíîâêè âîðîò â ñòàíäàðòíîì ãàðàæå. 4.  íàñòîÿùåì ðóêîâîäñòâå ìîíòàæ îïèñûâàåòñÿ íà ïðèìåðå îòêèäíûõ âîðîò. Ìîíòàæ ñåêöèîííûõ âîðîò è îòêèäíûõ âîðîò áåç ïîâîðîòà íàðóæó, îäíàêî, â ïðèíöèïå ïðîèçâîäèòñÿ òàêæå. 5. Ñîáëþäàéòå îïèñàííûå íà ñòð. 15 Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè Ïðè ðàáîòå ñ ïðèâîäîì âñåãäà äîëæíà áûòü âûòÿíóòà èç ðîçåòêè ñåòåâàÿ øòåïñåëüíàÿ âèëêà. Ïðÿìîå âêëþ åíèå ïðèâîäà â ñåòü (=êàáåëü ñåòåâîãî ïèòàíèÿ óäàë í) ïîçâîëÿåòñÿ ïðîâîäèòü òîëüêî ñïåöèàëèñòó! Øòåïñåëüíàÿ ðîçåòêà äîëæíà áûòü ïîñòîÿííî äîñòóïíîé (í íåëüçÿ íè åì çàãîðàæèâàòü), òîáû ìîæíî áûëî â ñëó àå íåîáõîäèìîñòè âûòÿíóòü ñåòåâóþ âèëêó èç ðîçåòêè! 4

5 (1) (3) (2) PRE-MOUNTING MONTA WSTÊPNY ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÀŸ ÑÒÀÄÈŸ ÌÎÍÒÀÆÀ (1) (3) (4) During this procedure be careful not to twist the chain. Therefore do not lift the parts - slide them along the floor. 1. The operator is laying unpacked in front of you. The motor-head unit is on your right hand side. 2. Lay part (1) to the front. 3. Fix through pushing the C-profile coupling piece (2) over it all the way home. 4. Slide C-rail part (3) in front of part (1) 5. Set part (3) in the C-rail coupling piece (4) at an angle, inserting it from above as shown. 6. Press down part (3) to tension the chain. 7. Turn around the operator and screw in the milled nuts into the C-rail coupling pieces. Your operator now is readily premounted for installation. The chain has been pretensioned in the factory; do not change the cahin tension! ATTENTION: The limit-switches of your operator have been put to a factory-position. Do not change this limit-switch adjustement until the operator is mounted to the ceiling and the garagedoor! Otherwise the carriage could crash into the motor-head unit when the operator is running without being mounted! This would cause high damage to your operator! (Please also refer to page 9) Podczas wykonywania poni szej procedury nale y zachowaæ ostro noœæ aby nie skrêciæ ³añcucha. Dlatego te nie nale y podnosiæ poszczególnych czêœci a przesuwaæ je po posadzce. 1. Po³o yæ nierozpakowane urz¹dzenie przed sob¹. G³owica silnikowa powinna znajdowaæ siê po prawej stronie. 2. Po³o yæ czêœæ [1] z przodu. 3. Po³¹czyæ j¹ przez przesuniêcie z³¹czki ceowej [2] przez ca³¹ jej d³ugoœæ a na swoje miejsce. 4. Nasun¹æ szynê ceow¹ [3] z przodu czêœci [1]. 5. Ustawiæ czêœæ [3] w z³¹czce ceowej [4] pod odpowiednim k¹tem, zak³adaj¹c j¹ od góry, tak jak pokazano. 6. Wcisn¹æ czêœæ [3] tak, aby napi¹æ ³añcuch. 7. Obróciæ urz¹dzenie i za³o yæ nakrêtki na z³¹czki ceowe. Teraz urz¹dzenie jest gotowe do zainstalowania. Naci¹g ³añcucha zosta³ wstêpnie nastawiony w fabryce. Nie nale y zmieniaæ tego nastawienia. UWAGA: Wy³¹czniki krañcowe urz¹dzenia zosta³y wyregulowane fabrycznie. Nie nale y zmieniaæ tej regulacji dopóki urz¹dzenie otwieraj¹ce nie zostanie przymocowane do sufitu i po³¹czone z drzwiami gara owymi. W przeciwnym wypadku, przy uruchomieniu niezamontowanego urz¹dzenia wózek mo e najechaæ na g³owicê silnikow¹ powoduj¹c powa ne uszkodzenia (patrz tak e rozdz. Regulacja wy³¹czników krañcowych ). ώστε προσοχή να µην περιτυλίγεται η αλυσίδα. ΓιB αυτ µην σηκώνετε κατά την προσυναρµολ γηση τα εξαρτήµατα, αλλά ωθήστε τα! 1. Ο κινητήρα κείτεται εκτυλιγµένο µπροστά σα, η κεφαλή κινητήρα βρίσκεται δεξιά. 2. Πάρτε τώρα το στο σχέδιο ω (1) χαρακτηριζ µενο κοµµάτι οδηγο C και τοποθετήστε το µπροστά. 3. Ωθήστε το ω (2) χαρακτηριζ µενο συνδετικ κοµµάτι µέχρι το τέρµα. 4. Πάρτε τώρα το µε (3) χαρακτηριζ µενο κοµµάτι οδηγο C και ωθήστε το µπροστά απ το ήδη συναρµολογηµένο κοµµάτι οδηγο C. 5. Τοποθετήστε το κοµµάτι (3) πω δείχνεται στην απεικ νιση πλάγια απ πάνω στο ελαφρά προεξέχον συνδετικ κοµµάτι C (4). 6. Πιέστε το τελευταίο τµήµα (3) του κοµµατιο οδηγο C τώρα προ τα κάτω. Η αλυσίδα είναι τώρα τανυσµένη και το συνδετικ κοµµάτι C (4) µπορεί τώρα να προωθηθεί µέχρι το τέρµα. 7. Γυρίστε τώρα τον κινητήρα ανάποδα και βιδώστε του συµπεριλαµβαν µενου ακέφαλου κοχλίε στο συνδετικ κοµµάτι C. Ο κινητήρα είναι τώρα προσυναρµολογηµένο και έτοιµο να εγκατασταθεί. Η αλυσίδα είναι εκ του εργοστασίου προτανυσµένη. Μην µεταβάλετε την τάνυση τη αλυσίδα! ΠΡΟΣΟΧΗ Οι τερµατικοί διακ πτε του κινητήρα βρίσκονται σε εργοστασιακή ρ θµιση. Μην µεταβάλετε αυτή την ρ θµιση προτο συναρµολογηθεί ο κινητήρα στην οροφή και µε την π ρτα του γκαράζ, αλλιώ ο κινητήρα µπορεί να καταστραφεί, εάν τεθεί ασυναρµολ γητο σε λειτουργία (το έλκηθρο µεταφορά µπορεί να εισχωρήσει στην κεφαλή κινητήρα). Λάβετε επ` αυτο υπ` ψιν και την σελίδα 7. Ñëåäèòå çà òåì, òîáû íå ïåðåêðóòèëàñü öåïü. Äëÿ ýòîãî íà ïîäãîòîâèòåëüíîé ñòàäèè ìîíòàæà íå ïîäíèìàéòå îòäåëüíûå àñòè ïðèâîäà, à ïåðåäâèãàéòå èõ ïî ïîëó! 1. Ïðèâîä â ðàñïàêîâàííîì âèäå ëåæèò ïåðåä Âàìè; ãîëîâêà ðû àãà êîíå íîãî âûêëþ àòåëÿ íàõîäèòñÿ ñïðàâà. 2. Âîçüìèòå àñòü Ñ-ðåëüñà, îáîçíà åííóþ íà ðèñóíêå êàê (1), è ïðèñòàâüòå å ê ïåðåäíåìó êðàþ. 3. Ïðîäâèíüòå ñîåäèíèòåëüíóþ äåòàëü Ñ-ðåëüñà, îáîçíà åííóþ íà ðèñóíêå êàê (2), äî óïîðà. 4. Òåïåðü âîçüìèòå îáîçíà åííóþ (3) àñòü ðåëüñà è ïðîäâèíüòå å ïî ïîëó äî óæå ñîáðàííîé àñòè Ñ- ðåëüñà. 5. Ïðèñòàâüòå àñòü (3), êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå, ïîä óãëîì â íàïðàâëåíèè ñâåðõó â ñëåãêà âûñòóïàþùóþ ñîåäèíèòåëüíóþ äåòàëü Ñ-ðåëüñà (4). 6. Íàæìèòå íà ïîñëåäíþþ àñòü (3) Ñ-ðåëüñà ïî íàïðàâëåíèþ âíèç. Òåïåðü öåïü íàòÿíóòà è ñîåäèíèòåëüíàÿ äåòàëü Ñ-ðåëüñà ìîæåò áûòü ïðîäâèíóòà âïåð ä äî óïîðà. 7. Òåïåðü ïåðåâåðíèòå Âàø ïðèâîä è ââèíòèòå âõîäÿùèå â êîìïëåêò ïîòàéíûå âèíòû â ñîåäèíèòåëüíóþ äåòàëü Ñ-ðåëüñà. Ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ñòàäèÿ ìîíòàæà çàêîí åíà è ïðèâîä ãîòîâ ê äàëüíåéøåìó ìîíòàæó. Íàòÿæåíèå öåïè óñòàíàâëèâàåòñÿ çàâîäîì-èçãîòîâèòåëåì. Íå èçìåíÿéòå íàòÿæåíèå öåïè! Âíèìàíèå: Êîíå íûå âûêëþ àòåëè ïðèâîäà íàñòðîåíû çàâîäîìèçãîòîâèòåëåì. Íå ìåíÿéòå ýòó íàñòðîéêó, ïðåæäå åì ïðèâîä áóäåò ïðèêðåïë í ê ïîòîëêó è ê âîðîòàì ãàðàæà.  ïðîòèâíîì ñëó àå ïðèâîä ìîæåò áûòü ðàçðóøåí, åñëè ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ïðîèçâîäèòñÿ â íåñìîíòèðîâàííîì âèäå (òðàíñïîðòíûå ñàëàçêè ìîãóò íàåõàòü íà ãîëîâêó ïðèâîäà). Îáðàòèòå âíèìàíèå òàêæå è íà ñòðàíèöó 7. 5

ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE

ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE EL PL DA ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ ΦOYPNOΣ O HΓIEΣ XPHΣHΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ

Διαβάστε περισσότερα

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Model / Μοντέλο KOR-09 KOR-12 KOR-14 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS Safety

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Models / Μοντέλα: TKRMC-15 / TKRMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8 2 ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric

Διαβάστε περισσότερα

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SRMH-15 / SRMH-20 Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΤ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΚΡΑΒΟΥΡΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION LEAFLET IN A SAFE PLACE. Important recommendations

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION LEAFLET IN A SAFE PLACE. Important recommendations Important recommendations Safety instructions Please read these instructions carefully before first use. This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure

Διαβάστε περισσότερα

Installation, use and maintenance instructions. Oil burner. One stage operation 3742693 G3X 450 M1 2902604 (1)

Installation, use and maintenance instructions. Oil burner. One stage operation 3742693 G3X 450 M1 2902604 (1) Installation, use and maintenance instructions Oδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης GB GR Oil burner Καυστήρες Πετρελαίου One stage operation Μονοβάθμιοι CODE - Κ ΙΚΟΣ MODEL - ΜΟΝΤΕΛΟ TYPE - ΤΥΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate Βίντσια Άγκυρας Windlasses LEWMAR Η πιό πλήρης σειρά στα βίντσια άγκυρας The most complete windlass series Πώς γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εργάτη? Όσα αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα αποτελούν μία

Διαβάστε περισσότερα

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1.

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1. A028IVZ.fm TKHS 315 C Handleiding.........................3 Manual de operação.................16 Instrukcja obsługi....................29 Οδηγίες Χρήσης...................2 115 168 2207 / 3603-1.1 U2a0280.fm

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Semi-hermetic Reciprocating Compressors. Półhermetyczne sprężarki tłokowe Συµπιεστές KP-100-4 PL GR. R134a R404A R507A R407C R22.

Semi-hermetic Reciprocating Compressors. Półhermetyczne sprężarki tłokowe Συµπιεστές KP-100-4 PL GR. R134a R404A R507A R407C R22. Semi-hermetic Reciprocating s ółhermetyczne sprężarki tłokowe Hµιερµητκοί Εµβολοφόροι Συµπιεστές K-00- L GR R3a RA R7A R7C R Version Hz Semi-hermetic Reciprocating s ółhermetyczne sprężarki tłokowe Ηµιερµητικοί

Διαβάστε περισσότερα

CH-X1500/X550 ZMIENIARKA CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ-АВТОМАТ КОМПАКТ-ДИСКОВ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

CH-X1500/X550 ZMIENIARKA CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ-АВТОМАТ КОМПАКТ-ДИСКОВ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ LT097-004A [E/EX] POLSKI Dzi kujemy za nabycie produktu firmy JC. Przed rozpocz ciem korzystania z urzàdzenia prosimy o dok adne zapoznanie si z niniejszà instrukcjà obs ugi, co umo liwi optymalne wykorzystanie

Διαβάστε περισσότερα

Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής. Implanted Central Lines (Ports):

Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής. Implanted Central Lines (Ports): Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής Τι Πρέπει Να Γνωρίζετε Implanted Central Lines (Ports): What You Need To Know Εισαγωγή *Η εμφύτευση κεντρικής γραμμής ίσως να είναι αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας σας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

HP DeskJet 1125C. Getting Started Guide ➎❽➄❹➍9➌ ❸➀➆➈❸➀ ❾❽➌❷➂❸. Οδηγός Εκκίνησης. Professional Series ❸❺ ➇❷10 ❸➀❽❻➎ ➃❽❽➆. Read Me First!

HP DeskJet 1125C. Getting Started Guide ➎❽➄❹➍9➌ ❸➀➆➈❸➀ ❾❽➌❷➂❸. Οδηγός Εκκίνησης. Professional Series ❸❺ ➇❷10 ❸➀❽❻➎ ➃❽❽➆. Read Me First! HP DeskJet 1125C Professional Series Getting Started Guide Οδηγός Εκκίνησης ➎❽➄❹➍9➌ ❸➀➆➈❸➀ ❾❽➌❷➂❸ Read Me First! ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΟ! ❸❺ ➇❷10 ❸➀❽❻➎ ➃❽❽➆ Acknowledgements Microsoft is a U.S. registered trademark

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. γυνή&θάλασσα Από τη Βάλια Νούσια Φωτογραφίες: Παναγιώτα Καραστεργίου By Valia Nousia Photos: Panagiota Karastergiou Γυναίκες εν πλω Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DEANXIT ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 1. WHAT DEANXIT IS AND WHAT IT IS USED FOR

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DEANXIT ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 1. WHAT DEANXIT IS AND WHAT IT IS USED FOR Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Patient Information Leaflet: Information for the user Deanxit επικαλυμμένα δισκία Flupentixol (as dihydrochloride) + melitracen (as hydrochloride) Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση

Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση Γρήγορες (Greek) Cbus speaks your language Superannuation at a glance Η Cbus μιλάει τη γλώσσα σας Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση με μια ματιά General advice warning This information is about Cbus. It doesn

Διαβάστε περισσότερα

D-630 ZOOM FE-5500 X-600

D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Φωτογραφίστε και παίξτε! GR Βασικό Εγχειρίδιο Χρήσης Απολαύστε ακόµη περισσότερο τη µηχανή Τι µπορείτε να κάνετε µε αυτή τη µηχανή Χρήση της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα