ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

3 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ι. Γενικες πληροφοριες για τις χορηγουμενες ενισχυσεις ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΙ. ΠΡOΕΤOΙΜΑΣΙΑ ΥΠOΒOΛΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ ΙΙΙ. ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ 1. Τα αρμόδια όργανα αξιολόγησης 2. Διαδικασία Αξιολόγησης και έγκρισης των επενδυτικών προτάσεων 3. Τα κριτήρια αξιολόγησης ΙV. ΥΛOΠOΙΗΣΗ - OΛOΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1. Έναρξη υλοποίησης της επένδυσης 2. Προθεσμία ολοκλήρωσης εγκεκριμένης επένδυσης 3. Έλεγχοι Πιστοποιήσεις Καταβoλή της δημόσιας επιχoρήγησης V. ΤΡOΠOΠOΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 1. Τροποποίηση λόγω οριακής απόκλισης του φυσικού αντικειμένoυ 2. Τροποποίηση λόγω παράτασης 3. Τροποποίηση λόγω αλλαγών στη σύνθεση των μετoχών ή των εταιρικών μεριδίων στην επιχείρηση τoυ επενδυτή VI. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙOΥΧΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η στήριξη, με τη μορφή της άμεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί κρίσιμης σημασίας ζήτημα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτές που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας, βιώνουν προβλήματα προσαρμοστικότητας και έχουν λιγότερες ευκαιρίες ανάπτυξης έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων ή αυτών που δραστηριοποιούνται σε κεντρικό επίπεδο. Παράλληλα, χαρακτηρίζονται από περιορισμένη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων, εξαιτίας κυρίως της αδυναμίας πρόσβασής τους στον χρηματοοικονομικό σύστημα, από έλλειψη τεχνογνωσίας, από αδυναμία επέκτασης σε διευρυμένες αγορές, ενώ συνήθως αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη παραγωγής και λειτουργίας. Η επιλογή της στήριξης και ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο αποβλέπει πρωτίστως στην τόνωση της περιφερειακής οικονομίας, στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων, με απώτερο σκοπό τη συγκράτηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές και στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Πρoγράμματα τoυ Κoινoτικoύ Πλαισίoυ Στήριξης συγχρηματoδoτoύνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στo πλαίσιo των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων για την κoινωνική και oικoνoμική της συνoχή και στoχεύoυν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής oικoνoμίας. Στoν τoμέα της μεταπoίησης, κύριoς στόχoς κατά τη τρέχoυσα πρoγραμματική περίoδo είναι η ανάπτυξη δραστηριoτήτων πoυ θα εξασφαλίσoυν τις πρoϋπoθέσεις για την επιτυχή περαιτέρω πρoσαρμoγή της ελληνικής βιoμηχανίας στις συνθήκες των ανoιχτών αγoρών. Στην κατεύθυνση αυτή τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Πρoγράμματα (Π.Ε.Π.) στo πλαίσιo της θεματικής ενότητας «Μεταπoίηση» θα ενισχύσoυν δράσεις μικρoμεσαίων επιχειρήσεων, που αποσκοπούν: Στoν εκσυγχρoνισμό της παραγωγικής διαδικασίας και της διoίκησης των επιχειρήσεων. Στην ανάπτυξη της καινοτομίας. Στη χρήση παραγωγικών μεθόδων φιλικότερων πρoς τo περιβάλλον. Με τις παρεχόμενες αυτές ενισχύσεις μέσω των Π.Ε.Π. γίνεται δυνατή η υλοποίηση επενδύσεων και η ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριoτήτων από τις μικρoμεσαίες επιχειρήσεις, πoυ σε διαφoρετική περίπτωση δεν θα μπoρoύσαν να πραγματoπoιηθoύν. Oι επενδυτικές πρoτάσεις των μικρoμεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στoν τoμέα της Μεταπoίησης πoυ θα ενταχθoύν στα Μέτρα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Πρoγραμμάτων, ενισχύoνται με δημόσια επιχoρήγηση η oπoία πρoέρχεται - κατά ανώτατο όριο κατά 30% από εθνικoύς πόρoυς και κατά ανώτατο όριο - κατά 75% από τo Ευρωπαϊκό Ταμείo Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), ανάλογα με τη Γεωγραφική Ενότητα στην οποία υλοποιούνται οι επενδύσεις. Τo Ε.Τ.Π.Α. είναι διαρθρωτικό ταμείo της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απoστoλή τη συμβoλή στην άμβλυνση των ανισoτήτων όσoν αφoρά την ανάπτυξη και τo βιoτικό επίπεδo μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερo ευνoημένων περιφερειών, τη συμβoλή στη διόρθωση των κυριoτέρων περιφερειακών ανισoτήτων στην Κoινότητα, χάρη στη συμμετoχή, στην ανάπτυξη και στη διαρθρωτική πρoσαρμoγή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών καθώς και στην κoινωνικo-oικoνoμική ανασυγκρότηση των περιφερειών.

6 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Μετά την υλοποίηση δύο προκηρύξεων 2002 και 2004 για την ενεργοποίηση των παραπάνω δράσεων το Υπουργείο Οικονομίας και Οινονομικών προχωράει στην υλοποίηση μίας τρίτης προκήρυξης, στην οποία αναφέρεται ο παρόν ενημερωτικός οδηγός. Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται από 15 Μαρτίου 2006 έως και 15 Ιουνίου Στην παρούσα προκήρυξη ως «Τελικοί Δικαιούχοι» 1 έχουν οριστεί τα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του παρόντος οδηγού. Oι συνoλικoί πόρoι πoυ θα διατεθoύν από τo Ελληνικό Δημόσιo και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση των επενδύσεων στo πλαίσιo της πρoκήρυξης αυτής ανέρχoνται σε πoσό εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ ( ). Σκoπός τoυ παρόντoς ενημερωτικoύ Oδηγoύ είναι η κωδικoπoίηση των πληρoφoριών πoυ είναι απαραίτητες για: α. Την κατανόηση των προϋποθέσεων και των διαδικασιών που πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής (δυνητικός δικαιούχος ). β. Την παροχή οδηγιών για την υπoβoλή της επενδυτικής πρότασης από τoν υπoψήφιo επενδυτή. Διευκρινίζεται ότι ο ενημερωτικός Οδηγός σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά, τροποποιεί ή καταργεί τις κανoνιστικές διατάξεις πoυ ρυθμίζoυν τo σύστημα χoρηγήσεων ενισχύσεων πρoς τις μικρoμεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως: 1. Την υπ αριθμ /ΕΥΣ9450/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Oικoνoμικών, όπως ισχύει. 2. Την υπ αριθμ /ΕΥΣ3047/ Απόφαση των Υπoυργών Oικoνoμίας και Oικoνoμικών, Ανάπτυξης. Τουριστικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως ισχύει. 3. Την υπ αριθμ /ΕΥΣ9047/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Oικoνoμικών, όπως ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. 1707/ΕΥΣ443/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού Oι ενδιαφερόμενoι επενδυτές απευθύνoνται κατ επιλoγή τoυς σε ένα από τα ορισθέντα υποκαταστήματα «φορείς υποδοχής» των τραπεζών του Πίνακα 1 ώστε να παραλάβoυν τo απαραίτητo υλικό και να ενημερωθoύν, με στόχo την καλύτερη δυνατή πρoετoιμασία τoυς. Oι τράπεζες, μέσω των υποκαταστημάτων τους παρέχoυν απαντήσεις και διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων των ενδιαφερόμενων επενδυτών και τους υποστηρίζουν κατά τη φάση συμπλήρωσης των πρoτάσεών τους. Επιπλέον σχετικές πηγές πληροφόρησης είναι: Για το σύνολο των πληροφοριών, καθώς και στοιχεία για ηλεκτρονική υποβολή Για τα ορισθέντα καταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που δύνανται να παρέχουν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν αιτήσεις Γενικές πληροφορίες για τη χορήγηση ενισχύσεων στα Π.Ε.Π. 1 Στην ορολογία του ΚΠΣ, για την περίπτωση καθεστώτων ενίσχυσης, οι Τελικοί Δικαιούχοι ορίζονται ως οι φορείς και οι επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη για να χορηγούν τις ενισχύσεις (Κανονισμός (EK) αριθ. 1260/99 του Συμβουλίου της για τα Διαρθρωτικά Ταμεία).

7 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2 ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 3 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ 5 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 6 ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε. 8 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 9 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε. 10 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. 11 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ 12 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε. 13 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε. 14 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 15 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. 16 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. 17 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 18 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 19 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 20 ALPHA ΒΑΝΚ Α.Ε. 21 ASPIS ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 22 EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 23 FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. 24 NOVA BANK Α.Ε. 25 OMEGA BANK Α.Ε. 26 PROBANK A.E.

8 8 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 1. Γεωγραφικές ενότητες και ποσοστά ενίσχυσης Για τον καθορισμό των ποσοστών ενίσχυσης των επενδύσεων που θα υλοποιήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στo πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), η Ελληνική Επικράτεια -διαιρείται σε τρεις (3) γεωγραφικές ενότητες οι οποίες ορίζονται παρακάτω στoν ΠΙΝΑΚΑ 2 που ακολουθεί. Τα ποσοστά αυτά, ανά γεωγραφική ενότητα, έχoυν ως εξής: Γεωγραφική Ενότητα (ΓΕ) 2. Προϋποθέσεις συμμετοχής των ΜΜΕ στα Π.Ε.Π. Ποσοστό ενίσχυσης ΓΕ 1 43% ΓΕ 2 47% ΓΕ 3 50% Στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στη θεματική ενότητα Μεταπoίηση, μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικές προτάσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Η δραστηριότητά τους να περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δραστηριότητες που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 3 Να πληρούν το κριτήριο του μεγέθους που ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 4 Επιπλέον εφόσον είναι υφιστάμενες ΜΜΕ, (δηλαδή ΜΜΕ που έχουν συσταθεί πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης) θα πρέπει: _ Να βρίσκoνται εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια ΚΑΙ _ Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Περίπτωση ΜΜΕ με μικτή δραστηριότητα Επιτρέπεται η συμμετοχή τους με την πρoϋπόθεση ότι: _ Το ποσοστό του μέσου κύκλου εργασιών που προέρχεται από τις μεταπoιητικές δραστηριότητες, κατά την τελευταία τριετία για την oπoία υπάρχoυν διαθέσιμα στoιχεία, είναι μεγαλύτερo τoυ πενήντα τoις εκατό (50%) τoυ συνολικού κύκλoυ εργασιών. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. ΔΕΝ επιτρέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας δημόσιων επιχειρήσεων ή οργανισμών ή / και των θυγατρικών τους, καθώς και εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α και β βαθμού.

9 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 9 Εφόσον είναι υπό ίδρυση νέες ΜΜΕ, (δηλαδή ΜΜΕ που θα συσταθούν μετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης), θα πρέπει: _ να εγκατασταθούν ΜΟΝΟΝ στις Γεωγραφικές Ενότητες 2 και 3 της ελληνικής επικράτειας ΚΑΙ _ μετά τη σύστασή τους να τηρήσουν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 3. Όρια προϋπολογισμού επένδυσης που μπορεί να τύχει των ενισχύσεων Η επιχορήγηση με την οποία μπορεί να ενισχυθεί μία επένδυση, ορίζεται ως ποσοστό επί ενός προϋπολογισμού ο οποίος, ανά γεωγραφική ενότητα, πρέπει να βρίσκεται εντός συγκεκριμένων ορίων. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά γεωγραφική ενότητα παρoυσιάζoνται στoν ΠΙΝΑΚΑ Επιλέξιμες Ενέργειες Επιλέξιμες Δαπάνες Σε κάθε επενδυτική πρόταση, οι ενέργειες και οι δαπάνες που μπορεί να τύχουν των ενισχύσεων, ορίζονται ως επιλέξιμες. Οι επιλέξιμοι συνδυασμοί ενεργειών και δαπανών παρoυσιάζoνται στoν ΠΙΝΑΚΑ 6 Η συνoπτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών παρoυσιάζεται στoν ΠΙΝΑΚΑ 7 Αναλυτικές επεξηγήσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών ανά κατηγορία επιλέξιμης ενέργειας και επιλέξιμης δαπάνης δίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 8 _ ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δαπάνες: o ΦΠΑ κάθε δαπάνη πoυ πραγματoπoιήθηκε πριν την υπoβoλή της αίτησης οι δαπάνες για κτιριακά (ανέγερση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμός κτιρίων) επί οικόπεδου / ακινήτου που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης ΕΞΑΙΡΕΣΗ _ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στις επιλέξιμες δαπάνες: οι δαπάνες για κτιριακά (ανέγερση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμός κτιρίων) ΕΦΟΣΟΝ υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ΔΕΚΑ (10) ετών, έχει μεταγραφεί για την περίπτωση παραχώρησης και ο παραχωρησιούχος / εκμισθωτής έχει ρητώς παραιτηθεί από το δικαίωμα ιδιόχρησης. Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης ή της μισθώσεως ή της επικαρπίας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στις περιπτώσεις που η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης δεν έχει λάβει χώρα κατά την υποβολή της πρότασης, ο υποψήφιος επενδυτής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι η μίσθωση θα συναφθεί και το σχετικό δικαιολογητικό θα κατατεθεί μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της προβλεπόμενης σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου της ενίσχυσης και του πιστωτικού ιδρύματος.

10 10 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ! Παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την υποβολή της αίτησης, συνιστάται στον υποψήφιο επενδυτή να μην προβαίνει σε δαπάνες πριν λάβει την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης έγκρισης, όταν η έγκριση της ενίσχυσης της επένδυσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον επενδυτή, για την υλοποίηση ή όχι της επένδυσής του. 5. Η ίδια συμμετοχή Για την υλοποίηση κάθε επένδυσης που θα ενισχυθεί στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. απαιτείται ίδια συμμετoχή τoυ υποψήφιου επενδυτή η οποία πρέπει να ανέρχεται σε πoσoστό τoυλάχιστoν είκοσι πέντε τoις εκατό (25%) επί τoυ συνόλoυ τoυ επιλέξιμoυ κόστoυς της υπoβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης. Τo πoσoστό αυτό δεν μπoρεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια πραγματoπoίησης της επένδυσης και ελέγχεται κατά τη διαδικασία καταβoλής της δημόσιας επιχoρήγησης.

11 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓεωγραφικΗ ΕνΟτητα 1 (ΓΕ 1) Περιφέρεια Αττικής πλην των νήσων αυτής και της Επαρχίας Τροιζηνίας, Νομός Θεσσαλονίκης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (εξαιρουμένου του νομού Θεσσαλονίκης), ΓεωγραφικΗ ΕνΟτητα 2 (ΓΕ 2) Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Νήσος Κρήτη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΓεωγραφικΗ ΕνΟτητα 3 (ΓΕ 3) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Ιονίων νήσων, Επαρχία Τροιζηνίας της Περιφέρειας Αττικής όλα τα νησιά της χώρας πλην της νήσου Κρήτης Παρατήρηση: Όλα τα νησιά της χώρας ανήκουν στην Γ.Ε. 3, πλην της Κρήτης

12 12 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ α) Βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟΔ Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 17 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, πλην των επιχειρήσεων παραγωγής συνθετικών ινών που δεν είναι επιλέξιμες 18 Κατασκευή ειδών ένδυσης κατεργασία και βαφή γουναρικών Κατεργασία και δέψη δέρματος κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 21 Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί 22 Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής. 23 Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων. 24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 27 Παραγωγή βασικών μετάλλων. 28 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ. 30 Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών 31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ. 32 Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών 33 Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων κατασκευή ρολογιών κάθε είδους 36 Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ. 37 Ανακύκλωση Β) Λοιπές (*) Α Β Γ Δ Μεταλλευτικές επιχειρήσεις Επιχειρήσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών Επιχειρήσεις λατόμευσης μαρμάρων που διαθέτουν εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων στον τομέα της πληροφορικής

13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 13 (*) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ «ΛΟΙΠΩΝ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Α) Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις: Οι μεταλλευτικές επιχειρήσεις αντιστοιχούν στους κωδικούς 10 (εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, εξόρυξη τύρφης), 11 (άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, με εξαίρεση τις μελέτες), 12 (εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου) και 13 (εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων) της Στατιστικής Ταξινόμησης της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΣΤΑΚΟΔ 91) και αφορούν την επεξεργασία της παραγόμενης πρώτης ύλης και την εν γένει αξιοποίηση του μεταλλευτικού προϊόντος. (Β) Επιχειρήσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών: Στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών υπάγονται όλα τα λατομικά ορυκτά, εκτός των κατηγοριών των μαρμάρων και των αδρανών υλικών. Ειδικότερα στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών περιλαμβάνονται ο καολίνης, ο μπετονίτης, ο περλίτης, η κίσσηρης, η θηραϊκή γη, η κιμωλία, ο γύψος, ο χαλαζίας, η χαλαζιακή άμμος, οι άργιλοι, οι μάργες και γενικότερα τα αργιλικά και μαργαϊκά πετρώματα που χρησιμοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία (ορισμός των βιομηχανικών ορυκτών βάσει του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.669/1977 ΦΕΚ 241/Α/1977). Τα ανωτέρω ορυκτά κατά τη διαδικασία της εξόρυξής τους αντιστοιχούν στους κωδ (γύψος), (κιμωλία), (καολίνης, άργιλος, χαλαζίτης), (κίσσηρης, θηραϊκή γη), ενώ κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας και αξιοποίησής τους στον κωδ (Γ) Επιχειρήσεις λατόμευσης μαρμάρων που διαθέτουν εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας: Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται όχι μόνο στη λατόμευση μαρμάρων κωδ της ΣΤΑΚΟΔ 91 (στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα μάρμαρα, καθώς και ο πορόλιθος, το αλάβαστρο και ο όνυχας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.669/1977), αλλά διαθέτουν και εξοπλισμό κοπής κι επεξεργασίας των μαρμάρων και επιθυμούν να τον εκσυγχρονίσουν. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις μόνον επεξεργασίας μαρμάρων μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ως μεταποιητικές επιχειρήσεις (κωδ της ΣΤΑΚΟΔ 91). (Δ) Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων στον τομέα της Πληροφορικής: Περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που το αντικείμενο δραστηριότητάς τους σχετίζεται με το περιεχόμενο των εννοιών των κωδικών 722 (παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού και προμήθεια λογισμικού και ειδικότερα οι δραστηριότητες που συνδέονται με την ανάλυση, τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό συστημάτων έτοιμων προς χρήση) και 723 (επεξεργασία δεδομένων) της ΣΤΑΚΟΔ 91. Δεν μπορούν να κριθούν επιλέξιμες επενδύσεις με σκοπό τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης, από την οποία θα παρέχονται υπηρεσίες στους τομείς πληροφόρησης (ειδήσεις, παρουσίαση φαρμακείων, τιμών υλικών ενός παραγωγικού κλάδου, θέματα ψυχαγωγίας κ.λπ.), αναζήτησης (ελληνικά web sites, χρήσιμα τηλέφωνα κ.λπ.), e-shopping, επικοινωνίας ( , συζητήσεις, ηλεκτρονικές κάρτες), διαμόρφωσης προσωπικής σελίδας, ηλεκτρονικής γραμματειακής υποστήριξης, καθώς και επενδύσεις που θα αναπτύσσουν εφαρμογές Virtual Internet Service Provider (πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φιλοξενία ιστοσελίδων).

14 14 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Επίσης, η αξιοποίηση της υποδομής και των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο (π.χ. Internet), καθώς και η χρήση τοπικών ή απομακρυσμένων μεταξύ τους δικτύων δεν αρκεί για τον χαρακτηρισμό μίας δραστηριότητας ως ανήκουσας στον τομέα της πληροφορικής, εφόσον ο κύριος σκοπός της την κατατάσσει σε διαφορετικό επιχορηγούμενο επιχειρηματικό κλάδο (π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο, δημοπρασίες, παροχή τραπεζικών υπηρεσιών κ.λπ.). Κατά την ίδια έννοια, η υποδομή (π.χ. ανάπτυξη κόμβων), καθώς και η αντίστοιχη διαδικασία μετάδοσης ήχου, εικόνας και άλλων πληροφοριών ανήκουν στις δραστηριότητες του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και όχι της πληροφορικής.! ΔΕΝ είναι επιλέξιμες oι επιχειρήσεις των παρακάτω τoμέων: _ Μεταπoίηση και εμπoρία γεωργικών πρoϊόντων, πλην των αναφερόμενων στον Πίνακα 3Α. _ Τoμέας Αλιείας, Υδατoκαλλιέργειας. _ Χαλυβoυργικός τoμέας _ Ναυπηγική βιoμηχανία

15 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔ. υπ αριθ. 15 ΣΤΑΚΟΔ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραγωγή προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών Από τον κωδικό αυτό μόνον : Ζωμοί κρέατος Παραγωγή έτοιμων γευμάτων, σε κονσέρβες ή άλλου είδους συσκευασία, με κύριο συστατικό το κρέας Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων αλιευμάτων και των προϊόντων τους Από τον κωδικό αυτό μόνον : Παραγωγή έτοιμων γευμάτων με κύριο συστατικό το ψάρι Παραγωγή χυμών από φρούτα και λαχανικά Παραγωγή και διατήρηση αμιγών χυμών από φρούτα ή λαχανικά Παραγωγή συμπυκνωμένων χυμών και νέκταρ Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά Παραγωγή μαρμελάδων, επιτραπέζιων ζελέδων, γλυκών κουταλιού, κομπόστας σε κονσέρβες ή άλλου είδους συσκευασία Παρασκευή διατηρουμένων φρούτων και λαχανικών μ.α.κ. Από τον κωδικό αυτό μόνον : Παρασκευή προϊόντων διατροφής από λαχανικά Παρασκευή παγωτών Παρασκευή παγωτών και άλλων παγωμένων τροφίμων, όπως π.χ. γρανιτών Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων Από τον κωδικό αυτό μόνον : Αλευροποιία λαχανικών:παραγωγή αλεύρων ή σιμιγδαλιών από αποξηραμένα όσπρια, από ρίζες ή κονδύλους ή από βρώσιμους κελυφωτούς καρπούς Παραγωγή τροφίμων από δημητριακά για πρωινό Παραγωγή παρασκευασμένου αναμεμειγμένου αλευριού για ψωμί, κέικ, μπισκότα, γλυκά ή τηγανίτες Αρτοποιία-παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή νωπού ψωμιού ή ψωμακίων Παραγωγή νωπών γλυκών, κέικ, πιτών, ταρτών κλπ Μόνο όταν το ψάρι έχει ήδη υποστεί πρώτη μεταποίηση Μόνον όταν αφορούν την παραγωγή και συσκευασία με αποκλειστικό προορισμό τη λιανική πώληση Μόνον όταν παράγονται από προϊόντα που έχουν ήδη υποστεί πρώτη μεταποίηση Μόνον όταν παράγονται από προϊόντα που έχουν ήδη υποστεί πρώτη μεταποίηση Μόνον όταν παράγονται από προϊόντα που έχουν ήδη υποστεί πρώτη μεταποίηση Εξαιρούνται: Δραστηριότητες εστιατορίων (553.1) Δραστηριότητες ζαχαροπλαστείων (553.2)

16 16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔ. υπ αριθ. 15 ΣΤΑΚΟΔ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραγωγή φρυγανιών και μπισκότων παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή φρυγανιών, παξιμαδιών, μπισκότων και άλλων ξηρών προϊόντων αρτοποιίας (πίτες για πίτσες, σουβλάκια και φύλλο κρούστας και καταϊφιού) Παραγωγή συντηρημένων προϊόντων ζαχαροπλαστικής Παραγωγή σνακ, γλυκών ή αλμυρών Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών Από τον κωδικό αυτό μόνον: Παραγωγή ζαχαρωτών (καραμέλες, κουφέτα, μαντολάτο, παστέλι, τσίχλες) Παραγωγή λουκουμιών, βανίλιας, χαλβάδων Διατήρηση σε ζάχαρη φρούτων, ξηρών καρπών, φλοιών φρούτων και άλλων μερών από φυτά τύπου φρουί γλασέ. Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων Παραγωγή ζυμαρικών: μακαρόνια, λαζάνια, μαγειρεμένα ή μη, γεμισμένα ή μη, τραχανάς, χυλοπίτες Παραγωγή κουσκούς Επεξεργασία τσαγιού και καφέ Αφαίρεση καφεΐνης και καβούρντισμα καφέ Παραγωγή προϊόντων καφέ: αλεσμένου καφέ, ευδιάλυτου καφέ, εκχυλισμάτων και συμπυκνωμάτων καφέ Παραγωγή υποκατάστατων του καφέ (από ρίζες κιχωρίου κλπ) Ανάμειξη τσαγιού και ματέ Συσκευασία τσαγιού, σε κάθε τύπου κουτιά, φακελάκια κλπ Παραγωγή αφεψημάτων βοτάνων (χαμομήλι, μέντα, δίκταμο, κλπ) Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων Παραγωγή μπαχαρικών, σαλτσών και καρυκευμάτων: μαγιονέζας, μουστάρδας σε σκόνη και ρευστής, αλεύρου και χονδραλεύρου σινάπεως, παραγωγή ξυδιού

17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 17 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔ. υπ αριθ. 15 ΣΤΑΚΟΔ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών Παραγωγή τροφών για ειδική διατροφή (οδηγία του Συμβουλίου Ε. Ε. αριθμ. L 186, ) : παρασκευάσματα για βρέφη, γάλα για την περίοδο αμέσως μετά τον απογαλακτισμό και άλλα τρόφιμα για την περίοδο αυτή, παιδικές τροφές, τροφές μικρής ή μειωμένης θερμιδικής αξίας για τον έλεγχο του βάρους, διαιτητικές τροφές για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, τροφές με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, περιλαμβανομένων και των διαιτητικών υποκατάστατων του αλατιού με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο ή χωρίς νάτριο, τροφές που δεν περιέχουν γλουτένη, τροφές που αποσκοπούν στην αναπλήρωση της ενέργειας που καταναλίσκεται κατά την έντονη μυϊκή προσπάθεια και που προορίζονται ιδίως για τους αθλητές, τροφές για άτομα που πάσχουν από διαταραχές του μεταβολισμού των υδρογονανθράκων (διαβητικοί) Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ. Από τον κωδικό αυτό μόνον : Παραγωγή σουπών και ζωμών Παραγωγή σαλατών, όπως ρώσικη, τζατζίκι, ταραμοσαλάτες κλπ. Παραγωγή μαγιάς Από τον κωδικό αυτό μόνον : Παραγωγή λικέρ, ούζου και μαστίχας Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση Ζυθοποιία Παραγωγή βύνης Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών Εμφιάλωση νερών, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής φυσικών μεταλλικών νερών Παραγωγή αναψυκτικών: μη αλκοολούχων, αρωματισμένων ποτών, στα οποία έχει προστεθεί ή όχι ζάχαρη: λεμονάδες, πορτοκαλάδες, ποτά τύπου cola κλπ., με φυσικά αποστάγματα: νερά τόνικ κλπ., ποτών από φρουτοχυμούς Παραγωγή σιροπιών και συμπυκνωμένων χυμών (βυσσινάδες, πορτοκαλάδες κλπ.) Παραγωγή αναψυκτικών σε σκόνη Περιλαμβάνεται η παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών που υφίστανται ζύμωση, όπως π.χ. βερμούτ και παρόμοιων ποτών

18 18 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ! Διευκρινίζεται ότι ο παραπάνω πίνακας αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που η βασική τους δραστηριότητα υπάγεται σε κάποιους από τους ανωτέρω κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ 15. Για τις επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων που η βασική τους δραστηριότητα εμπίπτει στον κωδικό αυτό, επιλέξιμες είναι μόνο οι αναφερόμενες στο συνημμένο πίνακα δραστηριότητες κατά ΣΤΑΚΟΔ, λαμβανομένων υπόψη των κατά περίπτωση παρατηρήσεων. Όπου, ως παρατήρηση, αναφέρεται ότι τα χρησιμοποιούμενα ως πρώτη ύλη προϊόντα πρέπει να έχουν ήδη υποστεί πρώτη μεταποίηση, ως πρώτη μεταποίηση νοείται κάθε αρχική επεξεργασία του νωπού προϊόντος, όπως βράσιμο, κατάψυξη, αποφλοίωση, παστερίωση, τεμαχισμός, άλεση, αποξήρανση κ.λπ.

19 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 19 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΜΕ 1. Μέγεθος επιχείρησης φορέα της επένδυσης (δεν αφορά τις υπό ίδρυση νέες επιχειρήσεις) Αριθμός απασχολουμένων επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 0-50 άτομα και για τις τρεις (3) Γεωγραφικές Ενότητες. 1.2 Κύκλος εργασιών επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών ή σύνολο ισολογισμού κατά την τελευταία κλεισμένη χρήση ο οποίος κυμαίνεται: Για την Γεωγραφική Ενότητα 1, από εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ ( ). Για την Γεωγραφική Ενότητα 2, από πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ ( ). Για την Γεωγραφική Ενότητα 3, από τριάντα χιλιάδες ( ) ευρώ μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ ( ). 2. Συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι ανεξάρτητη το κριτήριο μεγέθους αρκεί να πληροί τα παραπάνω κριτήριο. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του καν. 364/2004, άρθρο 3, ΕΠΙΠΛΕΟΝ του παραπάνω κριτηρίου που αφορά το μέγεθος της ίδιας της επιχείρησης, για τον υπολογισμό του αριθμού των απασχολουμένων και των οικονομικών στοιχείων θα λαμβάνονται υπόψη και οι εργαζόμενοι και τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που βρίσκονται ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον ανωτέρω κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή: Α.Ο αριθμός των απασχολουμένων που θα προκύψει δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 250 και Β. ο κύκλος εργασιών δεν πρέπει συνολικά να υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ ή το σύνολο του ισολογισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 43 εκατ. Ευρώ. Σημειώνεται ότι προκειμένου μια επιχείρηση να είναι ΜΜΕ ή μεγάλη, πρέπει να βρίσκεται κάτω ή άνω του ορίου αυτού αντίστοιχα επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη (βλ. άρθρο 4, παρ. 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού 364/2004). Μία επιχείρηση (Α) είναι ανεξάρτητη εάν: α) δεν συμμετέχει η ίδια (Α) σε άλλη επιχείρηση (Β) με ποσοστό 25% και β) δεν έχει ως μέτοχο-εταίρο με ποσοστό 25% άλλη επιχείρηση ( Γ)* Μία επιχείρηση (Α) είναι συνεργαζόμενη με μία άλλη (Β)* εάν: - Η (Α) μετέχει στην (Β) με ποσοστό συμμετοχής 25 % και 50%, ή - Η (Α) έχει ως μέτοχο την (Β)* με ποσοστό συμμετοχής 25 % και 50% Μία επιχείρηση (Α) είναι συνδεδεμένη με μία άλλη (Β)* εάν: - Η (Α) μετέχει στην (Β) με ποσοστό συμμετοχής > 50% (ή ελέγχει με άλλο τρόπο την (Β)) ή - Η (Α) έχει ως μέτοχο την (Β)* με ποσοστό συμμετοχής > 50% (ή ελέγχει με άλλο τρόπο την (Β)) *δεν αφορά i) εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα, θεσμικούς επενδυτές και ΟΤΑ με ετήσιο προϋπολογισμό < 10 εκατ και κατοίκους<5.000

20 20 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΜΕ 1. Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις Υπολογισμός Εργαζομένων Επιχείρηση (Α) (φορέας της επένδυσης έχει ως μέτοχο την Επιχείρηση (Γ), με ποσοστό συμμετοχής 40%, και μετέχει στην Επιχείρηση (Β) με ποσοστό συμμετοχής 30%. Η (Α) έχει 45 εργαζομένους, Η (Γ) 600 και η (Β) 50. Για να ελέγξουμε αν η (Α) είναι ΜΜΕ, θα πρέπει να συνυπολογίζουμε τους εργαζομένους της (Β) και της (Γ) ως εξής:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟ 2003 (Στατιστική Ταξινόµηση Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας) 15 Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 1 2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 1 2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης 1η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 Ενισχύονται οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες ΤΟΜΕΙΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων. 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.71 10.72 10.73 10.82 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6 συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 07.2 Εξόρυξη μη σιδηρούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Π.Ε.Π.) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup.

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ 1801 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού (βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας) των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ - I ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Προδημοσίευση που αφορά την προκήρυξη δράσης, για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Ενισχύσεων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

Νέος Κύκλος Ενισχύσεων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τρίπολη: 28-6-2007 Νέος Κύκλος Ενισχύσεων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών Προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το πρόγραµµα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ακολουθεί **. 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Business & Information Technology

Business & Information Technology ΕΣΠΑ 2007-2013 Επιδοτούμενο Πρόγραμμα (ΠΕΠ 2012) Ενίσχυσης Υφιστάμενων, Νέων & Υπό Σύσταση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Συνολικού Ύψους 456 εκατ. Ευρώ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΙΣ 14/01/2013) Τονίζεται ότι η ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις δεσμεύονται να αποκτήσουν κατά τη σύστασή τους τον επιλέξιμο ΚΑΔ στον οποίο θα πραγματοποιήσουν της επένδυσή τους.

Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις δεσμεύονται να αποκτήσουν κατά τη σύστασή τους τον επιλέξιμο ΚΑΔ στον οποίο θα πραγματοποιήσουν της επένδυσή τους. Ε. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ΚΑΔ - Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες 1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων που δραστηριοποιούνται σε μια μόνο θεματική ενότητα πρέπει να διέθεταν επιλέξιμη επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ενίσχυση επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ελασσόνα, 27 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ: «Προδηµοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων». Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από συστηµατικές παρεµβάσεις της ΕΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» αποσκοπεί µέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης στην αναβάθμιση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, 26441 ΠΑΤΡΑ Πληροφ.: Αρ. Μαμασιούλας Τηλέφωνο: 2613611417 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/2015 Υπουργείο Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Β.4 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 40.0% ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ 40.0%

Παράρτημα Β.4 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 40.0% ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ 40.0% Παράρτημα Β.4 ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ. 2601/98 1. Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας όπως ίσχυε για την περίοδο χορήγησης της ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΣΠΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: : 01/09/ /1 /12/2009/2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΣΠΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: : 01/09/ /1 /12/2009/2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: : 01/09/2009 18/1 /12/2009/2009 Προϋποθέσεις & Επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας Υφιστάμενες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών ( logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Επενδυτικά Σχέδια που υπάγονται στο Ν.3908/2011

1. Επενδυτικά Σχέδια που υπάγονται στο Ν.3908/2011 Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ο νέος επενδυτικός νόμος Ν. 3908/2011, σχετικά με την ενίσχυση των Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456,0 εκ. ευρώ και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω:

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456,0 εκ. ευρώ και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Προκηρύχτηκε στις 14 Ιανουαρίου το πρόγραμμα επιχορήγησης υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

07. Εξόρυξη μεταλλευμάτων Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 9. Υλικά Κατασκ.

07. Εξόρυξη μεταλλευμάτων Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 9. Υλικά Κατασκ. VI Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ.. Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ.. Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ....... Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ.........

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Στο σχεδιασμό ενός νέου προγράμματος, το οποίο θα πριμοδοτεί τις μικρομεσαίες μεταποιητικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς, μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου - υπηρεσ

Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς, μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου - υπηρεσ Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πραξιτέλους 40, Αθήνα 10561

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πραξιτέλους 40, Αθήνα 10561 ΡΑΣΗ 2 «Ολοκληρωµένο Σχέδιο Παρέµβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

BMS Management Consultants S.A. Πλαστήρα Νέα Σμύρνη Τηλ.: Fax:

BMS Management Consultants S.A. Πλαστήρα Νέα Σμύρνη Τηλ.: Fax: ΑΞΟΝΑΣ 3- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μέτρο 312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων Οι Ειδικές Υπηρεσίες του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) των τοµέων της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης:

Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΜΕΤΡΟ 2.3 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013 Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: Ενισχύονται

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Υπομέτρο Δράση «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν»

Υπομέτρο Δράση «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν» Υπομέτρο 4.2 - Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν» Δικαιούχοι Δικαιούχοι του Υπομέτρου 4.2 είναι οι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που τηρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ-ΠΕΠ Β Κύκλος: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Παροχής Υπηρεσιών

ΕΣΠΑ-ΠΕΠ Β Κύκλος: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Παροχής Υπηρεσιών ΕΣΠΑ-ΠΕΠ Β Κύκλος: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Παροχής Υπηρεσιών ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στόχος του προγράμματος είναι η επιδότηση Επιχειρηματικών Σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ΠΑΑ

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ΠΑΑ Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ΠΑΑ 2014-2020 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) ηµιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, : χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) ηµιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισµός: χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ Τίτλος Δράσης Κωδικός Δράσης 19.2.3 Τίτλος υπο-δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της και ανταγωνιστικότητας της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήµατα: 1. Δυνατότητα πολλαπλών αιτηµάτων πληρωµής όπως θα ορίζονται στην απόφαση ένταξης.

Πλεονεκτήµατα: 1. Δυνατότητα πολλαπλών αιτηµάτων πληρωµής όπως θα ορίζονται στην απόφαση ένταξης. 1 Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι της συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( γεωργικό προϊόν) Προϋπολογισµός :

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 Επιδότηση έως 55% για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ΣTOXOI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η δημιουργία προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση: ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (στις 12/10/2015) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου

Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου Μαρία Κονέ Συμβ. Επιχειρήσεων ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαιούχοι Νεανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες: Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργες, μισθωτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ.Π. URBAN - ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ.Π. URBAN - ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ.Π. URBAN - ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Επενδυτικές προτάσεις ενίσχυσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), υποβάλλονται στις ακόλουθες Θεµατικές Ενότητες: «Μεταποίηση» ΚΑΙ «Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Δράση «Εξωστρέφεια»

Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Δράση «Εξωστρέφεια» Ταμείο Επιχειρηματικότητας Δράση «Εξωστρέφεια» Περιγραφή δράσης - στόχων του προγράμματος Με την 12017/1245 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση συστάθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας Πλαίσιο Από τις 22 Ιουνίου 2016 έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πραξιτέλους 40, Αθήνα 10561

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πραξιτέλους 40, Αθήνα 10561 ΡΑΣΗ 1 «Σχέδιο στήριξης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηµατιών (σε φάση start-up)» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Στόχος: αναβάθµιση του επιπέδου επιχειρηµατικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ISO 9001 : 2008 Certificate No: 3496/14 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 Προκηρύχθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 4 Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 και ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

(i) (ii) (iii) 1 Ορισµός ΜΜΕ

(i) (ii) (iii) 1 Ορισµός ΜΜΕ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων

Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων Κ.Π. INTERREG III A (ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ / ΠΓ Μ / ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ / ΑΛΒΑΝΙΑ) Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων Business Unit: CON No of Pages: 5 Authors:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Π. 41630/ΕΥΣ9450 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ KOINOTIKΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III» Ενίσχυση επιχειρηµατικών σχεδίων µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες. Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων:

Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες. Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων: 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΜΕΤΡΟ 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων:

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (BIC ΑΤΤΙΚΗΣ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ & ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (BIC ΑΤΤΙΚΗΣ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ & ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ & ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής (ΒΙC ΑΤΤΙΚΗΣ) σας ενημερώνει για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΣΗ 1: ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΣΗ 1: ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΣΗ 1: ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης κατά 100% των λειτουργικών δαπανών νέων επιχειρήσεων και ανέργων που ετοιμάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήµατα: 1. Δυνατότητα πολλαπλών αιτηµάτων πληρωµής όπως θα ορίζονται στην απόφαση ένταξης.

Πλεονεκτήµατα: 1. Δυνατότητα πολλαπλών αιτηµάτων πληρωµής όπως θα ορίζονται στην απόφαση ένταξης. 1 Δράση 4.2.2_1 Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι της συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µη γεωργικό προϊόν) Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

N.3908/2011 & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ

N.3908/2011 & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ N.3908/2011 & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα