ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

3 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ι. Γενικες πληροφοριες για τις χορηγουμενες ενισχυσεις ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΙ. ΠΡOΕΤOΙΜΑΣΙΑ ΥΠOΒOΛΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ ΙΙΙ. ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ 1. Τα αρμόδια όργανα αξιολόγησης 2. Διαδικασία Αξιολόγησης και έγκρισης των επενδυτικών προτάσεων 3. Τα κριτήρια αξιολόγησης ΙV. ΥΛOΠOΙΗΣΗ - OΛOΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1. Έναρξη υλοποίησης της επένδυσης 2. Προθεσμία ολοκλήρωσης εγκεκριμένης επένδυσης 3. Έλεγχοι Πιστοποιήσεις Καταβoλή της δημόσιας επιχoρήγησης V. ΤΡOΠOΠOΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 1. Τροποποίηση λόγω οριακής απόκλισης του φυσικού αντικειμένoυ 2. Τροποποίηση λόγω παράτασης 3. Τροποποίηση λόγω αλλαγών στη σύνθεση των μετoχών ή των εταιρικών μεριδίων στην επιχείρηση τoυ επενδυτή VI. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙOΥΧΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η στήριξη, με τη μορφή της άμεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί κρίσιμης σημασίας ζήτημα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτές που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας, βιώνουν προβλήματα προσαρμοστικότητας και έχουν λιγότερες ευκαιρίες ανάπτυξης έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων ή αυτών που δραστηριοποιούνται σε κεντρικό επίπεδο. Παράλληλα, χαρακτηρίζονται από περιορισμένη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων, εξαιτίας κυρίως της αδυναμίας πρόσβασής τους στον χρηματοοικονομικό σύστημα, από έλλειψη τεχνογνωσίας, από αδυναμία επέκτασης σε διευρυμένες αγορές, ενώ συνήθως αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη παραγωγής και λειτουργίας. Η επιλογή της στήριξης και ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο αποβλέπει πρωτίστως στην τόνωση της περιφερειακής οικονομίας, στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων, με απώτερο σκοπό τη συγκράτηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές και στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Πρoγράμματα τoυ Κoινoτικoύ Πλαισίoυ Στήριξης συγχρηματoδoτoύνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στo πλαίσιo των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων για την κoινωνική και oικoνoμική της συνoχή και στoχεύoυν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής oικoνoμίας. Στoν τoμέα της μεταπoίησης, κύριoς στόχoς κατά τη τρέχoυσα πρoγραμματική περίoδo είναι η ανάπτυξη δραστηριoτήτων πoυ θα εξασφαλίσoυν τις πρoϋπoθέσεις για την επιτυχή περαιτέρω πρoσαρμoγή της ελληνικής βιoμηχανίας στις συνθήκες των ανoιχτών αγoρών. Στην κατεύθυνση αυτή τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Πρoγράμματα (Π.Ε.Π.) στo πλαίσιo της θεματικής ενότητας «Μεταπoίηση» θα ενισχύσoυν δράσεις μικρoμεσαίων επιχειρήσεων, που αποσκοπούν: Στoν εκσυγχρoνισμό της παραγωγικής διαδικασίας και της διoίκησης των επιχειρήσεων. Στην ανάπτυξη της καινοτομίας. Στη χρήση παραγωγικών μεθόδων φιλικότερων πρoς τo περιβάλλον. Με τις παρεχόμενες αυτές ενισχύσεις μέσω των Π.Ε.Π. γίνεται δυνατή η υλοποίηση επενδύσεων και η ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριoτήτων από τις μικρoμεσαίες επιχειρήσεις, πoυ σε διαφoρετική περίπτωση δεν θα μπoρoύσαν να πραγματoπoιηθoύν. Oι επενδυτικές πρoτάσεις των μικρoμεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στoν τoμέα της Μεταπoίησης πoυ θα ενταχθoύν στα Μέτρα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Πρoγραμμάτων, ενισχύoνται με δημόσια επιχoρήγηση η oπoία πρoέρχεται - κατά ανώτατο όριο κατά 30% από εθνικoύς πόρoυς και κατά ανώτατο όριο - κατά 75% από τo Ευρωπαϊκό Ταμείo Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), ανάλογα με τη Γεωγραφική Ενότητα στην οποία υλοποιούνται οι επενδύσεις. Τo Ε.Τ.Π.Α. είναι διαρθρωτικό ταμείo της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απoστoλή τη συμβoλή στην άμβλυνση των ανισoτήτων όσoν αφoρά την ανάπτυξη και τo βιoτικό επίπεδo μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερo ευνoημένων περιφερειών, τη συμβoλή στη διόρθωση των κυριoτέρων περιφερειακών ανισoτήτων στην Κoινότητα, χάρη στη συμμετoχή, στην ανάπτυξη και στη διαρθρωτική πρoσαρμoγή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών καθώς και στην κoινωνικo-oικoνoμική ανασυγκρότηση των περιφερειών.

6 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Μετά την υλοποίηση δύο προκηρύξεων 2002 και 2004 για την ενεργοποίηση των παραπάνω δράσεων το Υπουργείο Οικονομίας και Οινονομικών προχωράει στην υλοποίηση μίας τρίτης προκήρυξης, στην οποία αναφέρεται ο παρόν ενημερωτικός οδηγός. Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται από 15 Μαρτίου 2006 έως και 15 Ιουνίου Στην παρούσα προκήρυξη ως «Τελικοί Δικαιούχοι» 1 έχουν οριστεί τα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του παρόντος οδηγού. Oι συνoλικoί πόρoι πoυ θα διατεθoύν από τo Ελληνικό Δημόσιo και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση των επενδύσεων στo πλαίσιo της πρoκήρυξης αυτής ανέρχoνται σε πoσό εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ ( ). Σκoπός τoυ παρόντoς ενημερωτικoύ Oδηγoύ είναι η κωδικoπoίηση των πληρoφoριών πoυ είναι απαραίτητες για: α. Την κατανόηση των προϋποθέσεων και των διαδικασιών που πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής (δυνητικός δικαιούχος ). β. Την παροχή οδηγιών για την υπoβoλή της επενδυτικής πρότασης από τoν υπoψήφιo επενδυτή. Διευκρινίζεται ότι ο ενημερωτικός Οδηγός σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά, τροποποιεί ή καταργεί τις κανoνιστικές διατάξεις πoυ ρυθμίζoυν τo σύστημα χoρηγήσεων ενισχύσεων πρoς τις μικρoμεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως: 1. Την υπ αριθμ /ΕΥΣ9450/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Oικoνoμικών, όπως ισχύει. 2. Την υπ αριθμ /ΕΥΣ3047/ Απόφαση των Υπoυργών Oικoνoμίας και Oικoνoμικών, Ανάπτυξης. Τουριστικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως ισχύει. 3. Την υπ αριθμ /ΕΥΣ9047/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Oικoνoμικών, όπως ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. 1707/ΕΥΣ443/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού Oι ενδιαφερόμενoι επενδυτές απευθύνoνται κατ επιλoγή τoυς σε ένα από τα ορισθέντα υποκαταστήματα «φορείς υποδοχής» των τραπεζών του Πίνακα 1 ώστε να παραλάβoυν τo απαραίτητo υλικό και να ενημερωθoύν, με στόχo την καλύτερη δυνατή πρoετoιμασία τoυς. Oι τράπεζες, μέσω των υποκαταστημάτων τους παρέχoυν απαντήσεις και διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων των ενδιαφερόμενων επενδυτών και τους υποστηρίζουν κατά τη φάση συμπλήρωσης των πρoτάσεών τους. Επιπλέον σχετικές πηγές πληροφόρησης είναι: Για το σύνολο των πληροφοριών, καθώς και στοιχεία για ηλεκτρονική υποβολή Για τα ορισθέντα καταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που δύνανται να παρέχουν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν αιτήσεις Γενικές πληροφορίες για τη χορήγηση ενισχύσεων στα Π.Ε.Π. 1 Στην ορολογία του ΚΠΣ, για την περίπτωση καθεστώτων ενίσχυσης, οι Τελικοί Δικαιούχοι ορίζονται ως οι φορείς και οι επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη για να χορηγούν τις ενισχύσεις (Κανονισμός (EK) αριθ. 1260/99 του Συμβουλίου της για τα Διαρθρωτικά Ταμεία).

7 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2 ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 3 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ 5 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 6 ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε. 8 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 9 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε. 10 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. 11 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ 12 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε. 13 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε. 14 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 15 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. 16 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. 17 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 18 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 19 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 20 ALPHA ΒΑΝΚ Α.Ε. 21 ASPIS ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 22 EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 23 FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. 24 NOVA BANK Α.Ε. 25 OMEGA BANK Α.Ε. 26 PROBANK A.E.

8 8 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 1. Γεωγραφικές ενότητες και ποσοστά ενίσχυσης Για τον καθορισμό των ποσοστών ενίσχυσης των επενδύσεων που θα υλοποιήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στo πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), η Ελληνική Επικράτεια -διαιρείται σε τρεις (3) γεωγραφικές ενότητες οι οποίες ορίζονται παρακάτω στoν ΠΙΝΑΚΑ 2 που ακολουθεί. Τα ποσοστά αυτά, ανά γεωγραφική ενότητα, έχoυν ως εξής: Γεωγραφική Ενότητα (ΓΕ) 2. Προϋποθέσεις συμμετοχής των ΜΜΕ στα Π.Ε.Π. Ποσοστό ενίσχυσης ΓΕ 1 43% ΓΕ 2 47% ΓΕ 3 50% Στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στη θεματική ενότητα Μεταπoίηση, μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικές προτάσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Η δραστηριότητά τους να περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δραστηριότητες που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 3 Να πληρούν το κριτήριο του μεγέθους που ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 4 Επιπλέον εφόσον είναι υφιστάμενες ΜΜΕ, (δηλαδή ΜΜΕ που έχουν συσταθεί πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης) θα πρέπει: _ Να βρίσκoνται εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια ΚΑΙ _ Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Περίπτωση ΜΜΕ με μικτή δραστηριότητα Επιτρέπεται η συμμετοχή τους με την πρoϋπόθεση ότι: _ Το ποσοστό του μέσου κύκλου εργασιών που προέρχεται από τις μεταπoιητικές δραστηριότητες, κατά την τελευταία τριετία για την oπoία υπάρχoυν διαθέσιμα στoιχεία, είναι μεγαλύτερo τoυ πενήντα τoις εκατό (50%) τoυ συνολικού κύκλoυ εργασιών. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. ΔΕΝ επιτρέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας δημόσιων επιχειρήσεων ή οργανισμών ή / και των θυγατρικών τους, καθώς και εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α και β βαθμού.

9 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 9 Εφόσον είναι υπό ίδρυση νέες ΜΜΕ, (δηλαδή ΜΜΕ που θα συσταθούν μετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης), θα πρέπει: _ να εγκατασταθούν ΜΟΝΟΝ στις Γεωγραφικές Ενότητες 2 και 3 της ελληνικής επικράτειας ΚΑΙ _ μετά τη σύστασή τους να τηρήσουν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 3. Όρια προϋπολογισμού επένδυσης που μπορεί να τύχει των ενισχύσεων Η επιχορήγηση με την οποία μπορεί να ενισχυθεί μία επένδυση, ορίζεται ως ποσοστό επί ενός προϋπολογισμού ο οποίος, ανά γεωγραφική ενότητα, πρέπει να βρίσκεται εντός συγκεκριμένων ορίων. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά γεωγραφική ενότητα παρoυσιάζoνται στoν ΠΙΝΑΚΑ Επιλέξιμες Ενέργειες Επιλέξιμες Δαπάνες Σε κάθε επενδυτική πρόταση, οι ενέργειες και οι δαπάνες που μπορεί να τύχουν των ενισχύσεων, ορίζονται ως επιλέξιμες. Οι επιλέξιμοι συνδυασμοί ενεργειών και δαπανών παρoυσιάζoνται στoν ΠΙΝΑΚΑ 6 Η συνoπτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών παρoυσιάζεται στoν ΠΙΝΑΚΑ 7 Αναλυτικές επεξηγήσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών ανά κατηγορία επιλέξιμης ενέργειας και επιλέξιμης δαπάνης δίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 8 _ ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δαπάνες: o ΦΠΑ κάθε δαπάνη πoυ πραγματoπoιήθηκε πριν την υπoβoλή της αίτησης οι δαπάνες για κτιριακά (ανέγερση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμός κτιρίων) επί οικόπεδου / ακινήτου που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης ΕΞΑΙΡΕΣΗ _ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στις επιλέξιμες δαπάνες: οι δαπάνες για κτιριακά (ανέγερση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμός κτιρίων) ΕΦΟΣΟΝ υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ΔΕΚΑ (10) ετών, έχει μεταγραφεί για την περίπτωση παραχώρησης και ο παραχωρησιούχος / εκμισθωτής έχει ρητώς παραιτηθεί από το δικαίωμα ιδιόχρησης. Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης ή της μισθώσεως ή της επικαρπίας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στις περιπτώσεις που η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης δεν έχει λάβει χώρα κατά την υποβολή της πρότασης, ο υποψήφιος επενδυτής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι η μίσθωση θα συναφθεί και το σχετικό δικαιολογητικό θα κατατεθεί μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της προβλεπόμενης σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου της ενίσχυσης και του πιστωτικού ιδρύματος.

10 10 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ! Παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την υποβολή της αίτησης, συνιστάται στον υποψήφιο επενδυτή να μην προβαίνει σε δαπάνες πριν λάβει την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης έγκρισης, όταν η έγκριση της ενίσχυσης της επένδυσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον επενδυτή, για την υλοποίηση ή όχι της επένδυσής του. 5. Η ίδια συμμετοχή Για την υλοποίηση κάθε επένδυσης που θα ενισχυθεί στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. απαιτείται ίδια συμμετoχή τoυ υποψήφιου επενδυτή η οποία πρέπει να ανέρχεται σε πoσoστό τoυλάχιστoν είκοσι πέντε τoις εκατό (25%) επί τoυ συνόλoυ τoυ επιλέξιμoυ κόστoυς της υπoβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης. Τo πoσoστό αυτό δεν μπoρεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια πραγματoπoίησης της επένδυσης και ελέγχεται κατά τη διαδικασία καταβoλής της δημόσιας επιχoρήγησης.

11 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓεωγραφικΗ ΕνΟτητα 1 (ΓΕ 1) Περιφέρεια Αττικής πλην των νήσων αυτής και της Επαρχίας Τροιζηνίας, Νομός Θεσσαλονίκης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (εξαιρουμένου του νομού Θεσσαλονίκης), ΓεωγραφικΗ ΕνΟτητα 2 (ΓΕ 2) Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Νήσος Κρήτη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΓεωγραφικΗ ΕνΟτητα 3 (ΓΕ 3) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Ιονίων νήσων, Επαρχία Τροιζηνίας της Περιφέρειας Αττικής όλα τα νησιά της χώρας πλην της νήσου Κρήτης Παρατήρηση: Όλα τα νησιά της χώρας ανήκουν στην Γ.Ε. 3, πλην της Κρήτης

12 12 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ α) Βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟΔ Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 17 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, πλην των επιχειρήσεων παραγωγής συνθετικών ινών που δεν είναι επιλέξιμες 18 Κατασκευή ειδών ένδυσης κατεργασία και βαφή γουναρικών Κατεργασία και δέψη δέρματος κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 21 Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί 22 Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής. 23 Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων. 24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 27 Παραγωγή βασικών μετάλλων. 28 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ. 30 Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών 31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ. 32 Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών 33 Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων κατασκευή ρολογιών κάθε είδους 36 Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ. 37 Ανακύκλωση Β) Λοιπές (*) Α Β Γ Δ Μεταλλευτικές επιχειρήσεις Επιχειρήσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών Επιχειρήσεις λατόμευσης μαρμάρων που διαθέτουν εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων στον τομέα της πληροφορικής

13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 13 (*) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ «ΛΟΙΠΩΝ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Α) Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις: Οι μεταλλευτικές επιχειρήσεις αντιστοιχούν στους κωδικούς 10 (εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, εξόρυξη τύρφης), 11 (άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, με εξαίρεση τις μελέτες), 12 (εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου) και 13 (εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων) της Στατιστικής Ταξινόμησης της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΣΤΑΚΟΔ 91) και αφορούν την επεξεργασία της παραγόμενης πρώτης ύλης και την εν γένει αξιοποίηση του μεταλλευτικού προϊόντος. (Β) Επιχειρήσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών: Στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών υπάγονται όλα τα λατομικά ορυκτά, εκτός των κατηγοριών των μαρμάρων και των αδρανών υλικών. Ειδικότερα στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών περιλαμβάνονται ο καολίνης, ο μπετονίτης, ο περλίτης, η κίσσηρης, η θηραϊκή γη, η κιμωλία, ο γύψος, ο χαλαζίας, η χαλαζιακή άμμος, οι άργιλοι, οι μάργες και γενικότερα τα αργιλικά και μαργαϊκά πετρώματα που χρησιμοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία (ορισμός των βιομηχανικών ορυκτών βάσει του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.669/1977 ΦΕΚ 241/Α/1977). Τα ανωτέρω ορυκτά κατά τη διαδικασία της εξόρυξής τους αντιστοιχούν στους κωδ (γύψος), (κιμωλία), (καολίνης, άργιλος, χαλαζίτης), (κίσσηρης, θηραϊκή γη), ενώ κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας και αξιοποίησής τους στον κωδ (Γ) Επιχειρήσεις λατόμευσης μαρμάρων που διαθέτουν εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας: Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται όχι μόνο στη λατόμευση μαρμάρων κωδ της ΣΤΑΚΟΔ 91 (στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα μάρμαρα, καθώς και ο πορόλιθος, το αλάβαστρο και ο όνυχας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.669/1977), αλλά διαθέτουν και εξοπλισμό κοπής κι επεξεργασίας των μαρμάρων και επιθυμούν να τον εκσυγχρονίσουν. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις μόνον επεξεργασίας μαρμάρων μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ως μεταποιητικές επιχειρήσεις (κωδ της ΣΤΑΚΟΔ 91). (Δ) Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων στον τομέα της Πληροφορικής: Περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που το αντικείμενο δραστηριότητάς τους σχετίζεται με το περιεχόμενο των εννοιών των κωδικών 722 (παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού και προμήθεια λογισμικού και ειδικότερα οι δραστηριότητες που συνδέονται με την ανάλυση, τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό συστημάτων έτοιμων προς χρήση) και 723 (επεξεργασία δεδομένων) της ΣΤΑΚΟΔ 91. Δεν μπορούν να κριθούν επιλέξιμες επενδύσεις με σκοπό τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης, από την οποία θα παρέχονται υπηρεσίες στους τομείς πληροφόρησης (ειδήσεις, παρουσίαση φαρμακείων, τιμών υλικών ενός παραγωγικού κλάδου, θέματα ψυχαγωγίας κ.λπ.), αναζήτησης (ελληνικά web sites, χρήσιμα τηλέφωνα κ.λπ.), e-shopping, επικοινωνίας ( , συζητήσεις, ηλεκτρονικές κάρτες), διαμόρφωσης προσωπικής σελίδας, ηλεκτρονικής γραμματειακής υποστήριξης, καθώς και επενδύσεις που θα αναπτύσσουν εφαρμογές Virtual Internet Service Provider (πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φιλοξενία ιστοσελίδων).

14 14 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Επίσης, η αξιοποίηση της υποδομής και των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο (π.χ. Internet), καθώς και η χρήση τοπικών ή απομακρυσμένων μεταξύ τους δικτύων δεν αρκεί για τον χαρακτηρισμό μίας δραστηριότητας ως ανήκουσας στον τομέα της πληροφορικής, εφόσον ο κύριος σκοπός της την κατατάσσει σε διαφορετικό επιχορηγούμενο επιχειρηματικό κλάδο (π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο, δημοπρασίες, παροχή τραπεζικών υπηρεσιών κ.λπ.). Κατά την ίδια έννοια, η υποδομή (π.χ. ανάπτυξη κόμβων), καθώς και η αντίστοιχη διαδικασία μετάδοσης ήχου, εικόνας και άλλων πληροφοριών ανήκουν στις δραστηριότητες του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και όχι της πληροφορικής.! ΔΕΝ είναι επιλέξιμες oι επιχειρήσεις των παρακάτω τoμέων: _ Μεταπoίηση και εμπoρία γεωργικών πρoϊόντων, πλην των αναφερόμενων στον Πίνακα 3Α. _ Τoμέας Αλιείας, Υδατoκαλλιέργειας. _ Χαλυβoυργικός τoμέας _ Ναυπηγική βιoμηχανία

15 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔ. υπ αριθ. 15 ΣΤΑΚΟΔ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραγωγή προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών Από τον κωδικό αυτό μόνον : Ζωμοί κρέατος Παραγωγή έτοιμων γευμάτων, σε κονσέρβες ή άλλου είδους συσκευασία, με κύριο συστατικό το κρέας Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων αλιευμάτων και των προϊόντων τους Από τον κωδικό αυτό μόνον : Παραγωγή έτοιμων γευμάτων με κύριο συστατικό το ψάρι Παραγωγή χυμών από φρούτα και λαχανικά Παραγωγή και διατήρηση αμιγών χυμών από φρούτα ή λαχανικά Παραγωγή συμπυκνωμένων χυμών και νέκταρ Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά Παραγωγή μαρμελάδων, επιτραπέζιων ζελέδων, γλυκών κουταλιού, κομπόστας σε κονσέρβες ή άλλου είδους συσκευασία Παρασκευή διατηρουμένων φρούτων και λαχανικών μ.α.κ. Από τον κωδικό αυτό μόνον : Παρασκευή προϊόντων διατροφής από λαχανικά Παρασκευή παγωτών Παρασκευή παγωτών και άλλων παγωμένων τροφίμων, όπως π.χ. γρανιτών Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων Από τον κωδικό αυτό μόνον : Αλευροποιία λαχανικών:παραγωγή αλεύρων ή σιμιγδαλιών από αποξηραμένα όσπρια, από ρίζες ή κονδύλους ή από βρώσιμους κελυφωτούς καρπούς Παραγωγή τροφίμων από δημητριακά για πρωινό Παραγωγή παρασκευασμένου αναμεμειγμένου αλευριού για ψωμί, κέικ, μπισκότα, γλυκά ή τηγανίτες Αρτοποιία-παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή νωπού ψωμιού ή ψωμακίων Παραγωγή νωπών γλυκών, κέικ, πιτών, ταρτών κλπ Μόνο όταν το ψάρι έχει ήδη υποστεί πρώτη μεταποίηση Μόνον όταν αφορούν την παραγωγή και συσκευασία με αποκλειστικό προορισμό τη λιανική πώληση Μόνον όταν παράγονται από προϊόντα που έχουν ήδη υποστεί πρώτη μεταποίηση Μόνον όταν παράγονται από προϊόντα που έχουν ήδη υποστεί πρώτη μεταποίηση Μόνον όταν παράγονται από προϊόντα που έχουν ήδη υποστεί πρώτη μεταποίηση Εξαιρούνται: Δραστηριότητες εστιατορίων (553.1) Δραστηριότητες ζαχαροπλαστείων (553.2)

16 16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔ. υπ αριθ. 15 ΣΤΑΚΟΔ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραγωγή φρυγανιών και μπισκότων παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή φρυγανιών, παξιμαδιών, μπισκότων και άλλων ξηρών προϊόντων αρτοποιίας (πίτες για πίτσες, σουβλάκια και φύλλο κρούστας και καταϊφιού) Παραγωγή συντηρημένων προϊόντων ζαχαροπλαστικής Παραγωγή σνακ, γλυκών ή αλμυρών Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών Από τον κωδικό αυτό μόνον: Παραγωγή ζαχαρωτών (καραμέλες, κουφέτα, μαντολάτο, παστέλι, τσίχλες) Παραγωγή λουκουμιών, βανίλιας, χαλβάδων Διατήρηση σε ζάχαρη φρούτων, ξηρών καρπών, φλοιών φρούτων και άλλων μερών από φυτά τύπου φρουί γλασέ. Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων Παραγωγή ζυμαρικών: μακαρόνια, λαζάνια, μαγειρεμένα ή μη, γεμισμένα ή μη, τραχανάς, χυλοπίτες Παραγωγή κουσκούς Επεξεργασία τσαγιού και καφέ Αφαίρεση καφεΐνης και καβούρντισμα καφέ Παραγωγή προϊόντων καφέ: αλεσμένου καφέ, ευδιάλυτου καφέ, εκχυλισμάτων και συμπυκνωμάτων καφέ Παραγωγή υποκατάστατων του καφέ (από ρίζες κιχωρίου κλπ) Ανάμειξη τσαγιού και ματέ Συσκευασία τσαγιού, σε κάθε τύπου κουτιά, φακελάκια κλπ Παραγωγή αφεψημάτων βοτάνων (χαμομήλι, μέντα, δίκταμο, κλπ) Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων Παραγωγή μπαχαρικών, σαλτσών και καρυκευμάτων: μαγιονέζας, μουστάρδας σε σκόνη και ρευστής, αλεύρου και χονδραλεύρου σινάπεως, παραγωγή ξυδιού

17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 17 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔ. υπ αριθ. 15 ΣΤΑΚΟΔ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών Παραγωγή τροφών για ειδική διατροφή (οδηγία του Συμβουλίου Ε. Ε. αριθμ. L 186, ) : παρασκευάσματα για βρέφη, γάλα για την περίοδο αμέσως μετά τον απογαλακτισμό και άλλα τρόφιμα για την περίοδο αυτή, παιδικές τροφές, τροφές μικρής ή μειωμένης θερμιδικής αξίας για τον έλεγχο του βάρους, διαιτητικές τροφές για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, τροφές με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, περιλαμβανομένων και των διαιτητικών υποκατάστατων του αλατιού με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο ή χωρίς νάτριο, τροφές που δεν περιέχουν γλουτένη, τροφές που αποσκοπούν στην αναπλήρωση της ενέργειας που καταναλίσκεται κατά την έντονη μυϊκή προσπάθεια και που προορίζονται ιδίως για τους αθλητές, τροφές για άτομα που πάσχουν από διαταραχές του μεταβολισμού των υδρογονανθράκων (διαβητικοί) Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ. Από τον κωδικό αυτό μόνον : Παραγωγή σουπών και ζωμών Παραγωγή σαλατών, όπως ρώσικη, τζατζίκι, ταραμοσαλάτες κλπ. Παραγωγή μαγιάς Από τον κωδικό αυτό μόνον : Παραγωγή λικέρ, ούζου και μαστίχας Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση Ζυθοποιία Παραγωγή βύνης Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών Εμφιάλωση νερών, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής φυσικών μεταλλικών νερών Παραγωγή αναψυκτικών: μη αλκοολούχων, αρωματισμένων ποτών, στα οποία έχει προστεθεί ή όχι ζάχαρη: λεμονάδες, πορτοκαλάδες, ποτά τύπου cola κλπ., με φυσικά αποστάγματα: νερά τόνικ κλπ., ποτών από φρουτοχυμούς Παραγωγή σιροπιών και συμπυκνωμένων χυμών (βυσσινάδες, πορτοκαλάδες κλπ.) Παραγωγή αναψυκτικών σε σκόνη Περιλαμβάνεται η παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών που υφίστανται ζύμωση, όπως π.χ. βερμούτ και παρόμοιων ποτών

18 18 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ! Διευκρινίζεται ότι ο παραπάνω πίνακας αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που η βασική τους δραστηριότητα υπάγεται σε κάποιους από τους ανωτέρω κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ 15. Για τις επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων που η βασική τους δραστηριότητα εμπίπτει στον κωδικό αυτό, επιλέξιμες είναι μόνο οι αναφερόμενες στο συνημμένο πίνακα δραστηριότητες κατά ΣΤΑΚΟΔ, λαμβανομένων υπόψη των κατά περίπτωση παρατηρήσεων. Όπου, ως παρατήρηση, αναφέρεται ότι τα χρησιμοποιούμενα ως πρώτη ύλη προϊόντα πρέπει να έχουν ήδη υποστεί πρώτη μεταποίηση, ως πρώτη μεταποίηση νοείται κάθε αρχική επεξεργασία του νωπού προϊόντος, όπως βράσιμο, κατάψυξη, αποφλοίωση, παστερίωση, τεμαχισμός, άλεση, αποξήρανση κ.λπ.

19 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 19 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΜΕ 1. Μέγεθος επιχείρησης φορέα της επένδυσης (δεν αφορά τις υπό ίδρυση νέες επιχειρήσεις) Αριθμός απασχολουμένων επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 0-50 άτομα και για τις τρεις (3) Γεωγραφικές Ενότητες. 1.2 Κύκλος εργασιών επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών ή σύνολο ισολογισμού κατά την τελευταία κλεισμένη χρήση ο οποίος κυμαίνεται: Για την Γεωγραφική Ενότητα 1, από εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ ( ). Για την Γεωγραφική Ενότητα 2, από πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ ( ). Για την Γεωγραφική Ενότητα 3, από τριάντα χιλιάδες ( ) ευρώ μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ ( ). 2. Συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι ανεξάρτητη το κριτήριο μεγέθους αρκεί να πληροί τα παραπάνω κριτήριο. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του καν. 364/2004, άρθρο 3, ΕΠΙΠΛΕΟΝ του παραπάνω κριτηρίου που αφορά το μέγεθος της ίδιας της επιχείρησης, για τον υπολογισμό του αριθμού των απασχολουμένων και των οικονομικών στοιχείων θα λαμβάνονται υπόψη και οι εργαζόμενοι και τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που βρίσκονται ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον ανωτέρω κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή: Α.Ο αριθμός των απασχολουμένων που θα προκύψει δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 250 και Β. ο κύκλος εργασιών δεν πρέπει συνολικά να υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ ή το σύνολο του ισολογισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 43 εκατ. Ευρώ. Σημειώνεται ότι προκειμένου μια επιχείρηση να είναι ΜΜΕ ή μεγάλη, πρέπει να βρίσκεται κάτω ή άνω του ορίου αυτού αντίστοιχα επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη (βλ. άρθρο 4, παρ. 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού 364/2004). Μία επιχείρηση (Α) είναι ανεξάρτητη εάν: α) δεν συμμετέχει η ίδια (Α) σε άλλη επιχείρηση (Β) με ποσοστό 25% και β) δεν έχει ως μέτοχο-εταίρο με ποσοστό 25% άλλη επιχείρηση ( Γ)* Μία επιχείρηση (Α) είναι συνεργαζόμενη με μία άλλη (Β)* εάν: - Η (Α) μετέχει στην (Β) με ποσοστό συμμετοχής 25 % και 50%, ή - Η (Α) έχει ως μέτοχο την (Β)* με ποσοστό συμμετοχής 25 % και 50% Μία επιχείρηση (Α) είναι συνδεδεμένη με μία άλλη (Β)* εάν: - Η (Α) μετέχει στην (Β) με ποσοστό συμμετοχής > 50% (ή ελέγχει με άλλο τρόπο την (Β)) ή - Η (Α) έχει ως μέτοχο την (Β)* με ποσοστό συμμετοχής > 50% (ή ελέγχει με άλλο τρόπο την (Β)) *δεν αφορά i) εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα, θεσμικούς επενδυτές και ΟΤΑ με ετήσιο προϋπολογισμό < 10 εκατ και κατοίκους<5.000

20 20 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΜΕ 1. Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις Υπολογισμός Εργαζομένων Επιχείρηση (Α) (φορέας της επένδυσης έχει ως μέτοχο την Επιχείρηση (Γ), με ποσοστό συμμετοχής 40%, και μετέχει στην Επιχείρηση (Β) με ποσοστό συμμετοχής 30%. Η (Α) έχει 45 εργαζομένους, Η (Γ) 600 και η (Β) 50. Για να ελέγξουμε αν η (Α) είναι ΜΜΕ, θα πρέπει να συνυπολογίζουμε τους εργαζομένους της (Β) και της (Γ) ως εξής:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1 Η παρούσα προκήρυξη αφορά όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα στα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα