Byron Georgantopoulos, Stelios Piperidis

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Byron Georgantopoulos, Stelios Piperidis"

Transcript

1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑτΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Βύρων Γεωργαvτόπουλος, Στέλιος Πιπερίδης Περίληψη Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα μιας μεθόδου αυτόματης εξαγωγής όρων από σώματα κειμένων. Η μέθοδος στηρίζεται στην εφαρμογή μιας γραμματικής προτύπων που χρησιμοποιεί το φορμαλισμό ενοποίησης (feature-structure unification} και τελεστές κανονικών εκφράσεων-γραμματικών {regular expressions). τ ο σώμα κειμένων που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα εγχειρίδιο οδηγιών της Hewlett-Packard μεγέθους περίπου λέξεων που περιελάμβανε έναν κατάλογο όρων έναντι του οποίου αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα της μεθόδου. Η μέθοδος εξήγαγε 124 από τους 214 όρους που είχαν εξαχθεί χειρωνακτικά, παρουσιάζοντας ποσοστό ανάκτησης (recall) 58%. AUTOMAτiC TERM EXTRACτiON BASED ΟΝ PATTERN GRAMMARS Byron Georgantopoulos, Stelios Piperidis Abstract ln this paper, we present a method for the automatic extraction of terms from machine readable text corpora. The method is based aπ a pattern grammar endowed with regular expressions and feature structure unification capacity. The text corpus we haνe used consisted of a sottware manual by HeiNiett. Packard extending to around wordforms, containing a term index against which the resu1ts of the method were eva1uated. The method extracted 124 out of 214 manually coded terms, featuring a 58'% reca\1. 267

2 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΥΙΚΗΣ ΠΡΟΥΥΠΩΝ Βύρων Γεωργαντόπουλος, Στέλιος Πιπερίδης 1. Εισαγωγή Στο άρθρο αυτό παροuσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα μιας μεθόδοu αυτόματης εξαγωγής όρων από σώματα κειμένων. Η αuτόματη εξαγωγή όρων αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα που μεγάλοι όγκοι κειμένων παράγονται πλέον ηλεκτρονικά, γεγονός που οδηγεί στην διατύπωση νέων απαιτήσεων για την διαχείριση και επεξεργασία τους (αυτόματη ταξινόμηση, ανάκτηση πληροφοριών, κλπ). Η εφαρμογή σuστημάτων γλωσσικής τεχνολογίας για την ικανοποίηση των αναγκών αuτών απαιτεί την προσαρμογή (customisation) του συστήματος στην θεματική περιοχή, το γνωστικό πεδίο, των προς επεξεργασία κειμένων. Βασικό βήμα στην διαδικασία αυτή αποτελεί η βελτrωση και ο εμπλουτισμός των γλωσσικών πόρων (language resources) με την ενσωμάτωση της κατάλληλης ορολογίας. Η εφαρμογή μεθόδων αυτόματης εξαγωγής όρων προσφέρει μια έγκυρη, γρήγορη και χαμηλού κόστους λύση στην διαδικασία προσαρμογής. Η εξαγωγή όρων βρ(σκει πολλές εφαρμογές στο χώρο της επεξεργασ(ας φυσικής γλώσσας και ειδικά με τον διαρκώς αυξανόμενο όγκο ηλεκτρονικών κειμένων σήμερα: δεικτοδότηση κειμένων (text indexing) - οι εξαγόμενοι όροι χρησιμοποιούνται απεuθεrας στον κατάλογο όρων του κειμένου κατηγοριοπο(ηση-ταξινόμηση κειμένων (text classificalion) παρόμοιους όρους ταξινομούνται στην (δια θεματική περιοχή κε(μενα με ανάκτηση/εξαγωγή πληροφορfας (information retrieνal/extraction) - ο χρήστης αναζητά κείμενα ποu τον ενδιαφέρουν με τη μορφή ερωτήσεων αποτελούμενων από όρους-κλειδιά. Από όλα τα διαθέσιμα κείμενα επιστρέφονται μόνο αυτά που περιέχουν αuτούς τους συγκεκριμένους όρους κατασκευή περ(ληψης (text abstracting/summarisation) - οι προτάσεις που περιέχουν όρους του κειμένου είναι κατά κανόνα και οι σημαντικότερες προτάσεις, αυτές ποu υποδηλώνουν σαφέστερα το περιεχόμενό τοu. 268

3 παραλληλοπο(ηση κειμένων (text alignment) όροι της μιας γλώσσας αντιστοιχούν συνήθως σε έναν μόνο όρο μιας άλλης γλώσσας 2. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις Σαν όρους ενός κειμένου ορίζουμε γενικά τις γλωσσικές πραγματώσεις των εννοιών ενός κειμένου. Δύο είναι οι βασικές μεθοδολογικές τάσεις στην εξαγωγή όρων σήμερα: 1. Με χρήση μιας ειδικά σχεδιασμένης γραμματικής όρων (συνήθως ελεύθερης συμφραζομένων), η οποfα εφαρμόζεται σε κείμενα κατάλληλα γραμματικά σχολιασμένα και εξάγει όσες φράσεις αναγνωρίζονται από αυτή τη γραμματική [1]. 2. Με χρήση στατιστικών εργαλείων αντίστοιχων με αυτά που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές ανάκτησης πληροφοριών και δεικτοδότησης κειμένων. Στα εργαλεία αυτά περιλαμβάνονται μετρήσεις συχνοτήτων, μετρικές από τη θεωρία πληροφορiας, μετρικές που υπολογίζουν τα συμφραζόμενα των λέξεων κ.α.[2], [9] Αξίζει να σημειωθούν κάποιες διαφορές ανάμεσα στις δύο αυτές μεθόδους. Η γραμματική όρων περιγράφει τη συντακτική δομή που πρέπει να ικανοποιεί κάθε έγκυρος όρος, χωρfς να αποκλείεται το ενδεχόμενο αυτές α συντακτικές δομές να ικανοποιούvrαι και από άλλες ακολουθίες λέξεων που δεν θεωρούνται σωστο( όροι. Αν, για παράδειγμα, ένας από τους κανόνες περιγράψει ότι ένα επίθετο και ένα ουσιαστικό συγκροτούν έναν όρο, η εφαρμογή της γραμματικής στην προηγούμενη πρόταση θα επιστρέψει ως αποτέλεσμα τις φράσεις "συντακτικές δομές", "έγκυρος όρος" και ''σωστοί όροι". Για τη θεματική κατηγορία του παρόντος κειμένου, ο πρώτος όρος είναι αποδεκτός, ο δεύτερος αποδεκτός σε ευρύτερο πλαίσιο αλλά ο τρίτος όχι. Η αδυναμία της γραμματικής έγκειται στο ότι εφαρμόζει τοuς κανόνες της χωρfς διάκριση, περιγράφοντας την ικανή αλλά όχι και αναγκαία συνθήκη για να είναι μια ακολοuθfα λέξεων όρος. Επιπλέον μπορεί να εντοπfσει μόνο όρους με περισσότερες από μ{α λέξεις, μιας και μόνο σε αυτούς μπορεf να αποδοθεί συντακτική δομή. Συμπερασματικά, ο απώτερος στόχος μιας γραμματικής όρων ε(ναι ο εντοπισμός σε ένα πρώτο στάδιο "υποψήφιων όρων". Η στατιστική προσέγγιση στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι όροι, ως λέξεις ή φράσεις που είναι χαρακτηριστικές της θεματικής περιοχής του κειμένου, έχουν την τάση να εμφανίζονται συχνά. Η συχνότητα επιδέχεται δύο διαφορετικές ερμηνείες: (1\ συχνότερα aπό ότι σε ένα κείμενο που δεν ανήκει στη συγκεκριμένη θεματική περιοχη 269

4 και (2) απλά συχνότερα από τις άλλες λέξεις ή φράσεις του κειμένου. Με βάση αυτή τη συγκριτική αντίληψη, για κάθε φράση υπολογίζεται ένα βάρος που εκφράζει τη σημασία της για το κείμενο, εξαιρώντας τις γραμματικές λέξεις, άρθρα, αντωνυμίες, προθέσεις κλπ. οι οποίες εμφανίζουν αρκετά υψηλή συχνότητα σε οποιοδήποτε κείμενο αλλά δεν θεωρούνται όραι. Οι φράσεις για τις οποίες υπολογίζεται το μεγαλύτερο βάρος παρουmάζουν την μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι οι όροι του κειμένου. Στα χαρακτηριστικά της προσέγγισης αυτής είναι η δυνατότητα εντοπισμού μονολεκτικών όρων. Στα μειονεκτήματά της καταγράφεται η αδυναμία να εξάγει όρους που δεν ικανοποιούν τα στατιστικά κριτήρια, καθώς είναι πιθανό έγκυροι όροι να εμφανίζονται μόνο μία ή γενικά λίγες φορές στο κείμενο. Τέλος, η επιλογή της στατιστικής φόρμουλας επηρεάζει την αποδοτικότητα της προσέγγισης αυτής, με τρόπο ανάλογο με αυτόν που η καλυmικότητα της γραμματικής επηρεάζει την προηγούμενη προσέγγιση. Αλλες προσεγγίσεις συνδυάζουν την στατιστική επεξεργασία με την γλωσσολογική μοντελοποίηση [3], [4], [5], [6]. Πρόκειται για υβριδικά συστήματα που αρχικά δημιουργούν μια λίστα υποψήφιων όρων με τη βοήθεια γραμματικών και στη συνέχεια "φιλτράρουν" αυτούς τους όρους με στατιστικά εργαλεία ώστε να απομακρύνουν τους όρους εκείνους που ικανοποιούν μεν τη γραμματική, αλλά δεν είναι χαρακτηριστικοί της θεματικής περιοχής του κειμένου ώστε να αποτελούν έγκυρους όρους. 3. Περιγραφή της μεθόδου Η μέθοδος που περιγράφεται στο άρθρο αυτό έχει στόχο την εξαγωγή υποψήφιων όρων, η εγκυρότητα των οποίων θα ελεγχεί χειρωνακτικά. Τα βασικά στάδια της μεθόδου συνίστανται σε : α. γραμματικό χαρακτηρισμό με βάση ένα μορφολογικό λεξικό και ένα σύστημα κανόνων για επίλυση μορφολογικών αμφισημιών β. συντακτική ανάλυση με βάση μια γραμματική προτύπων γ. λημματοποίηση με βάση το μορφολογικό λεξικό και την γραμματική κατηγορία που προκύmει από τον γραμματικό χαρακτηρισμό. Το διάγραμμα ροής της μεθόδου απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα: 270

5 Κανόνες της γραμματικής προτύπων Μετατpοm] σε πεπερασμένα αυτόματα Σώμα =: Γραμματικός =: Γραμματική ~ Λημματοποιητής h Λίστα υποψήφιων όρων κειμένων χαρακτηριστής προτύπων σε κανονική μορφή ''{πολογισμός Κατάλογος όρων Γραμματικός χαρακτηριστής Λίστα όρων σε κανονική μορφή ανάκτησης/ακρίβειας (recall/pre-cision) / Η γραμματική που χρησιμοποιήθηκε για την συντακτική ανάλυση είναι ένα υποσύνολο της γραμματικής προτύπων που παρουmάστηκε στο [8]. Πρόκειται για μια γραμματική που χρησιμοποιε( το φορμαλισμό ενοποfησης (feature-structure unifιcation) και τελεστές κανονικών εκφράσεων-γραμματικών (regular expressions). Για παράδειγμα, το πρότυπο πα.ι περιγράφει όρους της μορφής ΟΥΣΙΑΣτΙΚΟ ΠΡΟΘΕΣΗ ΟΥΣΙΑΣτΙΚΟ έχει την παρακάτω διατύπωση: term_ pattern : (cat = Νο term = τt;tc), Λ(cat = Pn type = Cl), [[ (cat = Pp type = Sp); Λ (cat = At 271

6 gender = G number =Ν case = C)] ; (cat = Pp type = Pa gender = G number =Ν case = C)], (cat = Νο term = τt;tc gender = G number =Ν case = C). Το σύμβολο υποδηλώνει προαιρετικότητα (Ο ή 1 εμφάνιση) και το σύμβολο ';' ε(ναι ο διαζευκτικός τελεστής. Ο βασικός περιορισμός που εκφράζεται από το παραπάνω πρότυπο ε(ναι η συμφωv(α αριθμού, γένους και πτώσης για τα επιμέρους στοιχεία του όρου (ουσιαστικά, άρθρο, κλπ). Από την γραμματική του [8] που αριθμούσε 77 κανόνες κωδικοποιήθηκε ένα υποσύνολο που αναγνωρίζει δ(λεκτους και τρίλεκτους όρους. Κάθε κανόνας μετατράπηκε σε ένα πεπερασμένο αυτόματο (fιnite-state aυtomaton) ενισχυμένο (1) με δυνατότητες ενοποίησης συντακτικών χαρακτηριστικών και (2) με τελεστές κανονικών εκφράσεων. Τα χαρακτηριστικά αυτά, όπως φαίνεται aπό το παράδειγμα, μπορεί να είναι η γραμματική κατηγορία (ουmαστικό, άρθρο, επ(ρρημα, κλπ.) ή χαρακτηριστικά υποκατηγοριοποίησης όπως γένος, πτώση, αριθμός, έγκλιση, φωνή κλπ. Οι τελεστές κανονικών εκφράσεων περιλαμβάνουν τελεστές όπως προεραιτικότητα, επανάληψη, διάζευξη κλπ. Το σώμα κειμένων που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή της μεθόδου ε(ναι ένα εγχειρ(διο οδηγιών της Hewlett-Packard μεγέθους περ(που λέξεων. Το κείμενο αυτό επιλέχτηκε επειδή συμπεριλάμβανε έναν κατάλογο όρων έναντι του οπο(ου αξιολογούνται τα αποτελέσματα της μεθόδου. Κατά την αξιολόγηση χρηmμοποιείται η κανονική μορφή των όρων στην οπο(α κάθε λέξη αντικαθ(σταται από το λήμμα της. 272

7 4. Αποτελέσματα - εκτιμήσεις Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων βασίστηκε στην σύγκριση των όρων που εξάγει η μέθοδος με τους όρους που απαρτίζουν τον κατάλογο όρων που συνόδευε το κείμενο. Προηγουμένως όλοι οι όροι μετασχηματίστηκαν σε μια κανονικοποιημένη μορφή η οποία περιλαμβάνει μόνο τα λήμματα των λέξεων. Με αυτόν τον τρόπο ταυτίστηκαν όροι που περιείχαν τις fδιες λέξεις ελάχιστα διαφοροποιημένες, π.χ. στην πτώση. Για παράδειγμα, ο όρος δεfκτης επιλογής του καταλόγου όρων απαντάται στο κείμενο μόνο ως δεfκτη επιλογής. Εξαιρώντας τους μονολεκτικούς όρους, το κατάλογος όρων του κειμένου περιεfχε συνολικά 214 όρους. Η μέθοδος εξήγαγε 4729 όρους από τους οπaιους 124 περιλαμβάνονταν στους 214 σωστούς όρους. Υπολογίστηκαν έτm: ποσοστό ανάκτησης (recall) 124/214 = 58% ποσοστό ακρfβειας (precision) 124/4729= 2,6%. Το ποσοστό ανάκτησης κρίνεται ικανοποιητικό. Μελέτη των όρων που δεν εντοπfστηκαν έδειξε ότι το 17% από αυτούς περιείχε μη ελληνικές λέξεις, λέξεις που δεν περιέχονταν στο λεξικό του γραμματικού χαρακτηριστή ή λέξεις για τις οποfες ο γραμματικός χαρακτηριστής απέδιδε λανθασμένη γραμματική κατηγορία. Ποσοστό 8,8% ήταν όραι αποτελούμενοι από 4 λέξεις, ενώ η γραμματική περιελάμβανε κανόνες κάλυψης όρων μέχρι 3 λέξεων. Αντίθετα, το ποσοστό ακρίβειας εfναι χαμηλό, γεγονός αναμενόμενο που αποδfδεται στην εγγενή ιδιότητα των γραμματικών να παράγουν περισσότερες υποψήφιες φράσεις επειδή οι κανόνες τους εfναι γενικοf και παραμένουν πάντα στο συντακτικό επίπεδο. Η παρούσα γραμματική προτύπων μπορεf να εμπλουτιστεf με επιπλέον χαρακτηριστικά που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητά της. Σε αυτά περιλαμβάνονται: ο Η στατιστική επεξεργασfα (με μεθόδους όπως: μετρήσεις συχνοτήτων, υπολογισμός βάρους με τfidf [11], NC-νalυe [7], log-likelihood, mutυal information [2]) των όρων που εξάγει η γραμματική ώστε να προκριθούν οι έγκυροι όροι του κειμένου. Η κωδικοπάηση στο πεπερασμένο αυτόματο κανόνων που αναγνωρίζουν όρους μεγαλύτερου μήκους. ο Η χρήση μόνο του μέγιστου σε κάλυψη όρου, σε περ(πτωση που αυτός εμπεριέχει μικρότερους σε μήκος όρους. ΚατΏυτόν τον τρόπο α ανακτώμενοι όροι μειώνονται σημαντικά. 273

8 Ο αποκλεισμός των λειτουργικών λέξεων (functional words) από τους όρους κατά τη διαδικασ(α αξιολόγησης. Η χρηmμοπο(ηση επιπλέον συντακτικής πληροφορ(ας (όπως η κεφαλή στις ονοματικές φράσεις) ώστε να ταυτ(ζονται ονοματικές φράσεις με το (διο περιεχόμενο αλλά με διαφορετική σειρά λέξεων (π.χ. εταιρrες κατασκευών, κατασκευαστικές εταφfέ:ς). 5. Αναφορές [1] Bourigault D. (1992). Surface Grammatical Analysis for the Extraction of Terminological Noun Phrases. Proceedings of the 14'h lnternational Conference on Computational Linguistics. [2] Church Κ. W. and Hunks Ρ. (1990) Word Association, Norms, Mutual lnformation, And Lexicography Comρutational Linguistics, Vol16, Number 1. [3] Dagan Ι. and Church Κ. W. (1994) Termight: ldentifying and Translating Techical Terminology. Proceedings of the EACL [4] Daille Β., Gaussier Ε., Lange J. Μ.,(1994) Towards automatic extraction of monolingual and bilingual terminology, Proceedings of COLING 94, pp [5] Daille Β. (1994), Study and implementation of combined techniques for automatic extraction of Terminology. in The Balancing Act: Combining Symbolic and Statistical Aρproaches to Languages, Workshop at the 32nd Annual Meeting of ACL, Las Cruces, Nouνeau Mexique. [6] Frantzi Κ. and Ananiadou S.,(1996) Extracting nested collocations, Proceedings of COLING 96, pp [7] Frantzi, Κ. Τ. and Ananiadou, S. (1997) Automatic term recognition using contextual clues, Proceedings of Mulsaic 97, IJCAI, Japan [Β] Gaνriilidou Μ, Lambropoulou Ρ. Report on the Constituent Grammar, RENOS project, LREI , Athens,

9 [9] Hatcher A.J. (1960) An introduction to the analysis of English noun compounds. ln Word, 16, [10] Smadja F. Α. and McKeown Κ. R. (1990) Automatically Extracting and Representing Collocations For Language Generation, Proceedings of the 28'" annual Meeting of the ACL. [11] Salton, G. (1989), Automatic text processing : the transformation, analysis, and retrieval of information by computer, Reading, Mass. Wokingham : Addison-Wesley. Βύρων Γεωρyαντόποuλος Στέλιος Πιπερ!δης Ινστιτούτο Επεξερyασιας Λόγου Μάρyαρη 22, Αθήνα {byron, 275

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μηνάς Καραολής Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010 Εκτιμήσεις του παγκόσμιου οργανισμού υγείας δείχνουν ότι οι καρδιακές παθήσεις είναι και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο

Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο Σχολη Ηλεκτρολογων Μηχανικων και Μηχανικων Υπολογιστων Τομεας Σηματων, Ελεγχου και Ρομποτικης Μη-γραμμική Διάχυση στην Οραση Υπολογιστών και Στατιστικά Μοντέλα Σχήματος με Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν. Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Θησαυροί και θεµατική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για τη θεµατική ευρετηρίαση χρησιµοποιούνται δύο κύριες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισάγοντας αρχάριους στον προγραμματισμό με τα περιβάλλοντα Kara: Μια προσέγγιση βασισμένη στη θεωρία υπολογισμού

Εισάγοντας αρχάριους στον προγραμματισμό με τα περιβάλλοντα Kara: Μια προσέγγιση βασισμένη στη θεωρία υπολογισμού Εισάγοντας αρχάριους στον προγραμματισμό με τα περιβάλλοντα Kara: Μια προσέγγιση βασισμένη στη θεωρία υπολογισμού Α. Μάργαρης 1, Μ. Παπαστεργίου 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης amarg@uom.gr 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέθοδος ανάλυσης της επιχειρηματολογίας σχολικών βιβλίων: Η περίπτωση της περιοδικότητας σε κείμενα Φυσικής

Μια μέθοδος ανάλυσης της επιχειρηματολογίας σχολικών βιβλίων: Η περίπτωση της περιοδικότητας σε κείμενα Φυσικής Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Μια μέθοδος ανάλυσης της επιχειρηματολογίας σχολικών βιβλίων: Η περίπτωση της περιοδικότητας σε κείμενα Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Βιβλιοθήκες και το εν δυνάμει κοινό τους: Μέθοδοι επικοινωνίας και προσέλκυσης Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή γραπτών αφηγήσεων από μαθητές/τριες Δ -ΣΤ Δημοτικού μέσω δύο τεχνικών υψηλής καθοδήγησής της

Παραγωγή γραπτών αφηγήσεων από μαθητές/τριες Δ -ΣΤ Δημοτικού μέσω δύο τεχνικών υψηλής καθοδήγησής της Παραγωγή γραπτών αφηγήσεων από μαθητές/τριες Δ -ΣΤ Δημοτικού μέσω δύο τεχνικών υψηλής καθοδήγησής της Ξάνθη Στυλιανή Δασκάλα Ειδικής Αγωγής Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό στη Γνωσιακή Επιστήμη sxanthi@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα