Υ ΚΑΙ ΚΟΡΝΙΖΑ ΠΑΣΠ. Το πασπαρτού. Αναδείξ"τε τις φωτογραφίες σας. δυναμική σχέση με το ΦΩΙΟ 106 ΙΙΑΙΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υ ΚΑΙ ΚΟΡΝΙΖΑ ΠΑΣΠ. Το πασπαρτού. Αναδείξ"τε τις φωτογραφίες σας. δυναμική σχέση με το ΦΩΙΟ 106 ΙΙΑΙΟΣ"

Transcript

1 ΕΙναι οι mo 6μορφες ιιαι m:nιxιιμcνες φωτουραφιες αας. Συνδέεστε αυνσ,α8ημσπιι:ά και αια9ηnιιά μαζι τους. ΠΟλύnμες ειk6vι:ς που αξιζε, να μεγεθυνθούν, να τοποθετηθούν aε πασπαρτού. να ιι:oρνιζαp,aτoύν κα. να ιπολίαουν ιιάπαιο αημειο του αmnoύ ή να εmιrο,νωνήαοuν με τους ομ6τε:χνους σε μια φωτουραφιιιή cιιθεαη. Το άρθρο αυτ6 φιλοδοξει να πσρουφάacι ιδέες ΚΩ, προτ6σεις Υια την ιιαλύτερη προιιολή ιιαι αξιοπαιηαη ιων φωτουραφιών. που υλοποιούνται χάρη σε δύο μιαα τ6αα παλιά 6aα ιιαι η Ιδια η φωτoyραφlα: το πασπσρτού ιιαι την ιιορνιζα. ΠΑΣΠ Υ ΚΑΙ ΚΟΡΝΙΖΑ Αναδείξ"τε τις φωτογραφίες σας ΚΕΙΜΕΝΟ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΧΡIΣΤιΝΑ ΒΑΖΟΥ Κάθε φωτογραφία αναmύσσει δυναμική σχέση με το περ ιβάλλον ότ αν εκτίθεται. Μπορεί να κ ινήσε ι το ενδιαφ έ ρον του θ εατή ή να τ ον αφήσε ι αδιάφορο. Α υτό εξαρτάται εκτός απ ό π αραμέτρους όπ ως το θέ μ α και η σύνθεση της ίδιας της φωτογραφίας, και από την α ισθητική το υ π αρατη ρητή και τις υποκε ιμεν ι κές του εκτιμή σεις. Το ανθρώπ ινο μάτι τείνε ι να ο μαδοποιεί τα οπτ ικό ερεθίσματα και να τα επεξεργάζεται σχεδόν ενστικτωδώς. Ακολο υ θώντας μια ψ υχολογ ική διε ργασία π ου δεν είναι πλήρως απ οσαφη νισμένη, δ ια μο ρφ ώνο υμε συ γκεκρ ιμένη οmική αντίληψη κα ι π ροσανατολ ι σ μό. ' Ετσι, απο ρ ρ ίmο υμε, χωρίς πολλούς ενδοιασμούς, ό, τι φαίνεται άσχη μ ο και δεχόμαστε ΦΩΙΟ 106 ΙΙΑΙΟΣ οτιδήποτε ελκυ στ ι κό κα ι ό μο ρ φο. Εναπ όκειται σε μας να βοηθήσο υ με τον πα ρατηρητήθεατή να ενδ ιαφ ε ρθ ε ί γ ια τις φωτογραφίες, να σχη ματ ίσε ι άπ οψ η γ ι ' αυτές και να τις κρατήσει στη μνήμη του. Για το σκοπό αυτό, η εκ μετόλλευ ση του π ασπ αρτού και της κορνίζας ως π ρόσφορων όσο και δημ ιο υ ργ ικών τ ρόπ ων παρο υ σίαση ς φωτογραφ ίας, είναι ένα από τα κυριότερα ε ργαλεία μας. Το πασπαρτού Το πασπαρτο ύ είναι ένα άσπρο, μα ύρο ή χρω ματιστό, συνή θως χάρτινο πλαίσ ι ο γ ύρ ω απ ό μ ία τυπω μένη φωτογραφία. Η κενή επιφάνεια γ ύ ρω από την ε ικόνα ξεκουράζει το μ άτι, αφήνε ι ελεύθερο χώρο γ ια να κινηθεί και ξεχωρίζει τη φωτογ ρ αφία

2 από τις ακμές της κορνίζας. Ακόμη, οι φωτογραφίες προστατεύονται από δαχτυλιές κατά την τοποθέτησή τους πίσω από το τζάμι του κάδρου. Ταυτόχρονο, το χάρτινο πασπαρτού καλύπτει τις άκρες του φωτογραφικού χαρτιού και προφυλάσσει τη φωτογραφία από άμεση επαφή με το τζάμι της κορνίζας. Η παρουσίαση μίας εικόνας σε πλαίσιο δεν υποδηλώνει μόνο επαγγελματισμό, αλλά αναδεικνύει την ίδια την εικόνα. Κα. μια ετυμολουική πaριkiiααη Η λέξη "passe - partout" είναι γαλλική και υποδηλώνει τα. αντικλείδια των κλεφτών. Τώρα, στα καθ' ημάς προσφέρονται δύο εκδοχές για τη χρήση του όρου "πασπαρτού" στη φωτογραφία. Χρησιμοποιείται μεταφορικά είτε α. εννοώντας ότι τα χάρτινα αυτά πλαίσια ταιριάζουν παντού ή β. επειδή το πασπαρτού είναι μια αρμαθιά από αντικλείδια, έτσι και τα δείγματα από φωτογραφικό πασπαρτού συνήθως σχηματίζουν μια αρμαθιά, οπότε υπάρχει μια άμεση αναλογία που οδηγεί και στην ταύτιση της ονομασίας. ΦωΤΟΥραφΙες μευάλων δισιπάαεων Η εμπειρία δείχνει ότι φωτογραφίες μεγάλων διαστάσεων, από 30χ40εκ. και πάνω, δέxovταιπaσπαρτoύ χωρίς να δημιουργούνται αρνητικές εντυπώσεις ή να συγχέεται το θέμα. Σε αυτό τις βοηθά κυρίως το μέγεθός τους, πσυ επιβάλλει το αντικείμενο της εικόνας στη συνολική οmική εντύπωση. Όμως. ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται συνήθως για πασπαρτού με απαλούς και διακριτικούς χρωματισμούς. Όσο πιο λίγα χρώματα και μικρή θεματική ποικιλία περιλαμβάνει η εικόνα, τόσο λιγότερο ενοχλεί το έγχρωμο περιθώριο. Χρειάζεται όμως προσοχή. Στις φωτογραφίες πορτρέτων, π.χ., το πρόσωπο του απεικονιζόμενου ατόμου επηρεάζεται από το πλαίσιο. 'Έτσι παρά το ότι στην πραγματικότητα δεν αλλάζει τίποτε, υποκειμενικά νομίζουμε ότι η φωτογραφία αποκτά μία άσχημη, αφύσικη απόχρωση. Το πράσινο χρώμα, κυρίως, μπορεί να δράσει αρνητικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι συνθέσεις με πολλές φωτογραφίες είναι ακόμη πιο ευαίσθητες στους κακούς χρωματικούς συνδυασμούς με διάφορα πασπαρτού. Εάν λοιπόν αποφασίσουμε να συμπεριλάβουμε στην ίδια ενότητα πολλές εικόνες ε(ναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε πασπαρτού ίδιου χρώματος. Παραπtρα δuνατ6τητες Πέρα από το πασπαρτού προσφέρονται και άλλες παρεμφερείς εκδοχές παρουσίασης. Η φωτογραφία μπορεί να μπει μέσα σ' ένα λεmό πλαίσιο (μια ψιλή γραμμή) σε χρώμα της αρεσκείας του φωτογράφου, που θα σχεδιαστεί ή θα κολληθεί με ειδική ταινία πάνω στο πασπαρτού. κατασκευιί πασπαρτού Τέτοιες αυτοκόλλητες πολύ λεπτές ταινίες διατίθενται στην αγορά από τις εταιρίες Letraset και Mecanorma σε πολλά χρώματα και πλάτη. Το χρώμα της γραμμής είναι καλό να αντιστοιχεί σε κάποιο από τα χρώματα της φωτογραφίας. Για πιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα, η ταινία κόβεται στις άκρες, εκεί Το nlfafoio που nepi/jdflrei τη φωτογρσφ(α εγναιδυνσrό να δημιoυργnθε( Kσr6 την εκτύπωση, ιf να anortfle(rai από χαρτόνι Μπορούμε να κοιfιfrfσαυμε τη φωταγραφ(α ηάνω στο χαρτόνι n να την τοποθετπσουμε στον ειδικό χώρο ηου έxειδημιoυργnθε( και ε(ναι {σος με τις διαστάσεις της εικόνας που θέrουμε να ηρο/jάffιfουμε. Το άνοιγμα του nffaio(ou γ(νεται μ ' ένα QnfftJ κοη(δι ιf μ ' ένα κοηγδι φσffτσογωνιά. Σ ' συτπ την περ(nτωση, γισ ηιο σωστές γων(ες, ε(ναι προτιμότερο να xρπσιμoπoιιfooυμε το πισ xσνrρd χαρτ6νι για μοκέτες ιi Λευκό,μαύρο ιι έγχρωμο nασnαρrού; Iro εμπόριο υπάρχει μεγάί1π ποικιί1γσ από έτοιμσ ί1ευκά, μαύρα. γκρι κσι έγχρωμσ πσσπσρroύ αε διάφορσ μεγέθπ κσι ποικίί1ες ποι6τπτες. Στις Α/Μ φωτογραφίες είναι ποί1ύ δύσκοί10 να τσιριάξει ένα χρωμσrισrό πσσπσρrού. Αί1ί1ά και σrις έγχρωμες ίσως δπμιουργπθούν πρo{3ί1ι1μαrσ. επειμ μόνο π χρωμαrικι1 αρμονία {30πθά να μπν κί1έ{3ει ro πασπαρrού τπν πσρόσrσσπ. Έχει αυμ{3εί επισκέπτες μιας φωτογραφικπς tkeean, να συζnrούν για rnv σνrισroιxo rετραπλού Ρόρους. Ο ελεύθερος Χώροι; πρέπει να ειναι ελόxισrα ποπυμορφ(α των πασπαρτού που xρnaiμonoinbnkav an6 το μικρότερος αηό τσ μέγεθος της εικόνας. Έτσι, όταν τσ χαρτόνι τσποθετηθε( φωτογράφο και όχι γισ τσ θέματα των φωrογραφιών τσ οποίσ - ηάνω στη φωτογραφ(α, τα όρια της απεικόνισης θα ε(ναι καθαρά. Η εκτύπωση εκτίθενται. σrηρfζεται π(σω με δύο κομμάτια oeflortin πάνω στο χαρτόνι. ΦΩΤΟ 107 ΜΑΙΟΣ

3 Πσρά6ειγμσ με εφσρμσγfι άσπρου πσσπσρτσύ Πσρd6ειγιισ με εφσρμογι1 μούρου ποσπσρτού όπου συνανnέται με την επ όμενη και δημιουργεί γων{α, λοξά, γιο να δέσει ακριβώς με τη συνtxειά της. Οι μανιώδεις μπορούν να διαμορφώσουν το πασπαρτού πιο δημιουργικά, χρωματίζοντας ένα μέρος με παστέλ και ξυλομπογιές. EγτUΠωσιαKά απoτελtσματα επιτυγχάνονται όταν επάνω στο πασπαρτού ζωγραφιστεί ένα μικρό σχέδιο που συνδυάζεται με το εικονιζόμενο θέμα. Ο, δ,αcrrάιπ,ς κα, το σχήμα Μεγάλο ρόλο εκτός από το χρώμα, που τελικό είναι συνήθως μονόχρωμο λευκό ή μαύρο, παιζει το μέγεθος και το σχήμα του πασπαρτού. _ Τετράγωνες φωτογραφίες σε τετράγωνο πασπαρτού δεν ερεθίζουν τόσο το ενδιαφέρον του παρατηρητή. Αντίθετα τα ανισομεγέθη περιθώρια είναι πιο εντυπωσιακά εφόσον μελετηθοίιν σωστό. Ικανοποιητική ισορροπία επιτυγχόνεται όταν το κάτω μέρος του πλαισίου είναι κατά 10% πιο φαρδίι από τις υπόλοιπες πλευρές. Ιδίως τα απαλά μοτίβα περιβάλλονται, μ' αuτό τον τρόπο, από κάποιο δυναμισμό. Σημασία έχει και ο " αέρας ", η aπόσταση από την εκτύπωση μέχρι την κορνίζα, δηλαδή το μέγεθος του πλαισιου, για να μην ασφυκτιά η φωτογραφία ανάμεσα στις τέσσερεις πλευρές του κάδρου. Auτό εξαρτάται βεβαιως από το θέμα και από τη διάταξη των στοιχείων της φωτογραφίας, επίσης από το πασπαρτού και από την κορνιζα που θα χρησιμοποιήσουμε. ο. κορνίζες Αν και το πασπαρτού λογικά και λειτουργικά τοποθετείται στη φωτογραφία πριν από την κορνίζα, είναι απαραίτητο να έχουμε σχηματίσε ι ολοκληρωμένη άποψη και για τα δύο στοιχεία πριν αγοράσουμε ή κατασκευάσουμε. Το πασπαρτοίι δεν πρέπει να ταιριάζει μόνο xpωμαnkά με την κορνίζα, αλλά να έχει και τις ανάλογες διαστάσεις. Χρειάζεται ακόμη να ταιριάζε ι το ύφος και η σχεδίαση της κορνίζας στην απεικόνιση και στο χώρο γ ια τον οποίο προορ ί ζεται. Η Koρνfζα ως σπ6υονος της σmατοιχης των ζωυραφικών mνάkων Από τα πρώτα στάδια της ζωής της η φωτογραφία υιοθέτησε την κορνίζα σαν μέσο για να παρουσιαστεί. Ήταν αναμενόμενο, εάν σκεφτεί κανε(ς ότι η καινούρια ανακάλυψη όταν εμφανίστηκε στα μέσα του 190υ αιώνα τέθηκε εξ ορισμοίι στη σφαίρα επιρροής της ζωγραφικής. ΟΙ πρώτοι καλλιτέχνες φωτογράφοι θέλησαν να μιμηθούν τη ζωγραφική. Έκανα.. λοιπόν προσπάθειες να αποδώσουν την ίδια αίσθηση και υφή στις φωτογραφίσεις πορτρέτων και τοπιων, ενώ συνέθεταν ονειρικές εικόνες, πολλές φορές με αλληγορική σημασία. Η φωτογραφική κορνίζα έπρεπε από τη μεριά της να παρασύρει το θεατή, να τον βοηθήσει στην παράσταση που έβλεπε μπροστά του. Ταυτόχρονα, λειτουργούσε σαν διακοσμητικό Τσ ποlιιά π ορτρα(τσ rartllnyav n6vrore σε ι6ποισ κορνι7:σ And rn σullllσvr! τοο ιntematlonal Mι.ιseυm of f'tiofo9raρhy σro Rochester, G. Eastman Hoυse. ΦΩ ΨJoΣ

4 χρησιμοποιούνται τροπικά ή όλλα ξυλα σε ευρύτατη ποικιλία. Μερικές βιοτεχνίες έχουν κατοχυρώσει με διπλώματα ευρεσιτεχνίας μεθόδους συναρμολόγησης και στήριξης των κορνιζών. Παραπέρα ξανοίγονται κι άλλες δυνατότητες. Αν έχει κανείς ιδιαίτερη ανόγκη ή δεν βρίσκει στην αγορό το μέγεθος που χρειόζεται μπορεί να απευθυνθεί κατευθε[αν στις κορνιζοποιίες. Μία 6λλη λύση είναι η παραγγελία στον ειδικό κορνιζά της γειτονιάς. Εκτός οπό ξύλινα πλα[σια οι περισσότεροι διαθέτουν και μεταλλικές κορνιζες πολλών χρήσεων σε μεγόλη γκάμα σχεδίων και χρωμάτων σε όλες τις διαστόσεις. Όσοι έχουν όρεξη και μερόκι να κατασκευόσουν μόνοι τους μια κορνίζα θα βρουν παρακότω χρήσιμες πληροφορίες. στοιχε(ο και μέσο εντυπωσιασμού. Αποσκοπούσε στην επιβολή ή δημιουργούσε μία αίσθηση κομψότητας και χόρης, πάντα επηρεασμένη από τη ζωγραφική παρόδοση. Σήμερα σπόνια συναντό κανε[ς μεγόλες, βαριές κορν{ζες με κυρτές και κοίλες γραμμές ή ανόγλυφες παραστόσεις που KOσμOUΝ φωτογραφίες. Οι περισσότεροι επαγγελματίες, αλλό και ερασιτέχνες φωτογρόφοι προτιμούν απλές ξύλινες ή μεταλλικές κορν{ζες, ακόμη και χωρίς πλα(σιο. Σε αντίθεση με τις επιτοίχιες κορν{ζες τα μικρό επιτραπέζια κόδρα μοιάζουν ακόμα πολυ με τις κορνίζες που χρησιμοποιούνταν παλιότερα για τους μικρούς πίνακες ή τις δαγεροτυπ{ες. Για λόγους προστασίας ενσωματώνουν τζόμι και τοποθετούνται σε δερμάτινες ή βελούδινες θήκες ή σε ξυλινα διακοσμημένα πλαίσια. Ayoράζoνn:rς κορνιζες Παλαιότερα ήταν μόλλον ΔUσKOλO να βρει κόποιος σε μαγαζιά με φωτογραφικό είδη, έτοιμες επιτο{χιες κορν{ζες πολλών χρήσεων με ή χωρίς πλαίοιο. Σιγά σιγά η εικόνα της αγοράς όλλαξε. Σήμερα οι κορνίζες με ωραίες προστατεunκές συσκευασίες κορνίζες. βρίσκονται παντου σε ρόφια Οι περισσότερες ειδικών και μη καταστημάτων, κοτασκευάστριες εταιριες που διπλα στα φιλμ και τα άλμπουμ. προμηθευουν τα φωτογραφεlα Όλο και περισσότεροι και όλλα μαγαζιά είναι ερασιτέχνες δειχνουν ελληνικές. Kαλύmoυν πλήρη ενδιαφέρον για την παρουσίαση γκάμα διαστόσεων και των φωτογραφιών τους μέσα μοντέλων για όλα τα γούστα σε από την ποικιλ{α των πολύ καλή ποιότητα και επιτραπέζιων κόδρων ε(τε προσιτές τιμές. Κατό κανόνα οι χρησιμοποιώντας τις πρώτες υλες έχουν επιλεχθε{ μεγαλύτερες επιτοίχιες προσεκτικό πχ ΦΩlο 109 ΜΑιΟΙ ΜικρΙς ΟΙΚΟΥcνεΙΩκΙς " ΠP~KΙς~τσypσφlcς Εκτός από τα κόδρα που κρεμιούνται στον το{χο υπάρχουν και οι πιο μικρά KάδρO/nλα(σια που στηριζονται, με ειδική βόση, πόνω σε μια oριζόvπα επιφόνεια, Π.χ. σ' ένα κομοδίνο. Χρησιμοποιούνται συνήθως για να αναδείξουν κόποιες οικογενειακές και προσωπικές φωτογραφ(ες. Η επιλογή των κορνιζών αυτών εξαρτάται απόλυτα από το γούστο του καθενός, μια και η ποικιλομορφία τους αυξάνεται διαρκώς. Έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι εύχρηστες και δεν χρει.άζεται χρονοβόρα διαδικασία για να τοποθετηθε! η φωτογραφlα. Τα απλό πλαίσια αυτού του είδους είναι συρταρωτά, έχουν σχισμές σε κάθε γων{α για το κρότημα της φωτογραφίας, χρησιμοποιούν μια - ευρεία επιφάνεια πισω οπό την οπο[α μno(νει η εκf(ιπωση

5 Πώς ιισταcnccυάζnαι μια ιιoρν l"ζa Πίσω άnoιιιπ πιισισιου =ιjι'tr,q: nιt.nιι:: με nστoιίρα ~τoorιbnιo roι.ι t{oμoύ... Kaιoaκιυπ ιπιτοίχιοζ κορνίζος f. Απά lva ξύlίoυργε(o nρoμπθευdμaσrε nnxdkta νια κορνν. ζε ~ (οε δισroμι! ΓΙ. Αυτά πρlπει να κοπούν oro απαιτοι)μενα μι!κπ αε γωνία 45'. 2. Ενώνουμε τα 4 μlρπ μεταξύ ταυ~ σε γωνfσ 90' με ειδική ξυμκοιιlια. Γιο μεyσllύrερπ σrσθtpdmro xρnσιμonoιαι)με owxpdvωι; μικρό κορφόισσ. J. Ένας σφιxrιiρσ~ /loi186 noιιύ να πιέσουμε KGflύrερo rις yωvfc~ μεταξύ τους μlχρι να KOIIIlι!σσυv. Σε πεp(πrωσπ παυ τα ππχάκια είναι αρκετά πllαrιά τα ενώνουμε με ειδικl~ yωvftt: noυ βι6ώνσνrαι σrα ξύlίo. 4. ΤΟ τζάμι nρlπει να εfναι κομμlνο σrις 6ισσrάσεις Μς εσωτερικι'ίς επιφάvειoς roυ nflaισfoυ (όnω( rσ noonσproύ και n πl'jάrπi. Ταnoθεrεπαι πάνω σro ΕύlΙο noυ εξωι nιxx ro μlσσ. Enάvω του ακσυμπάει rσ πσonσpτoύ, n φωτονρσ. φ/α και μ(α πllάm απδ xovrpό χαρτόνι ή Kάνrρα πllσkι 5. Για να αυνιφσrείται n πlίάrπ Mvω σro nfla(aio ιφπαιμοπ οιovμε κσρφάισα τα οποια Kαρφώνανrαι Ωc τπ μέσπ σro Εύflο lroi ώστε n KεφσlΊή rσυς να εφάrπεται σro xαρτάvr ή σro Kάνrρσ πlιακ!. 6. Τέ/Ία;'. lvo ει6ικά μεtalllfikd φfyωνo noυ θα κορφωθεί σrπν πfσω εnάvω μεριά ΠΙ( lroιμfl{ ΚοΡνίζας επιrρlnει το κρέμασμα. Εάν n KOΡv(ζα εfναι μευ6l1π και βοριά nρoτιμdμε δύο βάσεις σνάριnoπς που βι(ιώνσνrαι στις κάθετες πllειr ρt<. 7. Μ (α dfllίn. απlίoύσrερn, llύon εiναι να Τonoθεrnθε( n φωrσyρσφίσ ανάμεσα οε ι{ι1μι και κάνrρσ nllakl ονιμανων διoorάσεων. Για να owδεθε( rσ σάvrσυιrς, μnopoύμε να συroσxεδιάooυμε ;φnoιμonoιώνrσς cflσrnρiωrd ιdtιn VfG xoρrιά (nωfloύνrai σrα xαρτonωιιεiαi. από ια οποία θα αφαιρlσoυμε τα πιaστράkια. εκrdς σπά tvσ vm το κρέμασμα. Φf)Ίo 11 Ο ι.w o [ κ. τ.λ. Τα περισσότερα διοθέτουν και ένα έτοιμο πασπορτού. Ένας απλούστερος τρόπος παpaυσ{ασης αυτών των φωτογραφιών είναι να κολληθοιν, όπως ε {ναι, σε μία πόρτα ή σ ' ένα πίvoκα ανακοινώσεων. ΦωτονρaφΙες εmκολαημένες οι: mνοκιδες Avτ{ να τοποθετηθε{ μ{α φωroγραφ{α σε πλαίσlο!κόδρο, μπορε{ να πλασnκoπoιηθε { και VO παρουοιαστε { πόvω σε ξύλινη πινακ{δα του {διου ή λίγο μεγaλ(περoυ μεγέθους. Αυτή η διαδικασ{α γίνεται με ειδικές μεθόδους συγκόλλησης. Τα περισσότερα φωτογραφικό εpyaoτήptd αvαλαμβόνoυν τέτοιες παραγγελίες. ΠαΡόμοιο aπoτέλεσμα' αν και πιο ερασιτεχνικό. μπορε{ να επιτευχθε{ αν κολλήσουμε εμε{ς οι {διοl τη φωτογραφία σε μια ξύλινη βόση aπό νοβοπόν ή K6nOlO συνθετικό υλικό. Όσο mo μεγόλο το φορμό, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η σuγkόλληση, για την οπο{α χρησιμοποιε {ται φωτογραφική κόλλα, κόλλα σε σπρέι σαν αυτή που χρησιμοποιούν οι γραφ{στες (για μόνψη σuγkόλληση πρέπει να ρανπστούν και οι δύο επιφόνειες). ή αυτοκόλλητα φύλλα δtπλής όψης. Εδώ χρειόζεταl κ6nοια προσοχή για να μην τσaκ{σει, παραμορφωθε{ ή ξεκολλήσει το χαρτί μετό από καιρό. Την κρεμόμε με μεταλλικό τριγωνόκια που θα καρφώσουμε στην πίσω μεριό του κόδρου. Δlαβό:ζoνrας αυτό το όρθρο αρκετοί {σως ήδη aπέκτησαν πιο ολοκληρωμένη όποψη για τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η παρουofαση μίας φωτογραφίας. Ας μη ξεχνόμε όμως όμως ότt ε ίναι πολύ δύσκολο ν ' αλλόξεl η ΣVΝOλιKή ποιότητα μιας υπόρχουσας εικόνας. AΞCζει να αναδειξουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους τις φωτογραφ{ες μας, πρoσtxoνrας όμως να προσαρμοζόμαστε στο ύφος και το σκοπό της παρουofασης.

6 ._ ,.,.. _ ΝΙ ' ΙΝ 7. ~--,. _.. Ι _..

Στόχος του μακιγιάζ των ματιών είναι να τους δοθεί ζωντάνια, φωτεινότητα, και να φαίνονται ομορφότερα διορθώνοντας τυχόν ατέλειές τους.

Στόχος του μακιγιάζ των ματιών είναι να τους δοθεί ζωντάνια, φωτεινότητα, και να φαίνονται ομορφότερα διορθώνοντας τυχόν ατέλειές τους. ΜΑΤΙΑ Γενικά Τα μάτια αποτελούν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του προσώπου. Αυτά δίνουν έκφραση και ζωντάνια. Πολλές φορές έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τις προθέσεις κάποιου άλλου από το βλέμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «διακοσμητικές εφαρμογές» αφορά μια τεράστια ποικιλία αντικειμένων που μας περιβάλλουν και που είναι δύσκολο να τα απαριθμήσουμε ένα-ένα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Housekeeping: το πιο σηµαντικό τµήµα του ξενοδοχείου

Housekeeping: το πιο σηµαντικό τµήµα του ξενοδοχείου Housekeeping: το πιο σηµαντικό τµήµα του ξενοδοχείου Στεφανάκη Ελευθερία Μιχαήλ Αναστασία Σ..Ο. Τµήµα Τουριστικ ών Επιχ / σεων ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Βερνάρδου Ειρήνη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ ΜΕΡΟΣ Ά... 1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ..

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Android. Guide. Τα βασικά του Android Οδηγός αγοράς για. smartphones και tablets

Android. Guide. Τα βασικά του Android Οδηγός αγοράς για. smartphones και tablets Android Guide Όσα θα θέλατε να γνωρίζετε για το νο1 λειτουργικό για smartphones και tablets Τα βασικά του Android Οδηγός αγοράς για smartphones και tablets Ρυθμίστε σωστά την Android συσκευή σας Έξυπνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς Οµάδα εργασίας για την εποπτεία της πρακτικής άσκησης Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς άσκαλος Μέλη Αναστασίου Αργυρώ ραµατοθεραπεύτρια Βογινδρούκας Γιάννης Λογοπεδικός έδες ηµήτρης άσκαλος ε.α. ίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Περάσματα. Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων

Περάσματα. Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων Περάσματα Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων Περάσματα ενα παιχνιδι ευαισθητοποιησης για τη ζωη των προσφυγων Δημιουργήθηκε από τους Chantal Barthélémy-Ruiz, Benoît Carpier και Nadia

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Β ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Β ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ! Β ΕΝΟΤΗΤΑ 57 Γενικές οδηγίες Το παρόν πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για κάθε δάσκαλο/εκπαιδευτικό που επιθυμεί να υλοποιήσει μια σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ STOP MOTION - PIXILATION ANIMATION»

Πτυχιακή Εργασία: «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ STOP MOTION - PIXILATION ANIMATION» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία: «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ STOP MOTION - PIXILATION ANIMATION»

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ 3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ 3.1 Γενικά Τα μεταλλικά φύλλα μπορούν να κοπούν με μια μεγάλη ποικιλία από εργαλεία, όπως ψαλίδια μαχαιρωτά, ψαλίδια με ορθογωνισμένες κοπτικές ακμές, ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία Euronet 50/50 Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία E-Pack Ενημέρωση - Οδηγός για το πρόγραμμα 50/50 1 Εισαγωγή Ο παρών οδηγός έχει στόχο να σας προσφέρει μια μεθοδολογία οργάνωσης του προγράμματος 50/50

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Οι πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασµού στο σύνολο των ακεραίων µε εποπτικό τρόπο: Ένα µοντέλο ή ένα παιχνίδι; ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.ptheodoropoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

"Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005)

Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης (διάλεξη-2005) "Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005) διάλεξη, ανοιχτή για το κοινό, από τους ψυχοθεραπευτές Χριστίνα Πατρινιού και Πέτρο Θεοδώρου διοργάνωση : Συµβουλευτικό Κέντρο Σ.ΚΕ.Ψ.Η.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα