ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING"

Transcript

1 ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ EL PL OVN BRUGSANVISNING DA

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ τα προϊ ντα µας. Για την καλ τερη δυνατή απ δοση του φο ρνου σας, σας προτείνουµε τα εξής: ιαβάστε προσεχτικά το έντυπο γιατί περιέχει σηµαντικές οδηγίες που αφορο ν στην εγκατάσταση, χρήση και του φο ρνου αυτο. Φυλάξτε το έντυπο σε ασφαλές σηµείο για ε κολη µελλοντική αναφορά. ταν ο φο ρνος τεθεί για πρώτη φορά σε λειτουργία µπορεί να αναδυθεί µυρωδιά καµένης µπογιάς, το οποίο είναι απολ τως φυσιολογικ. ταν συµβεί αυτ, απλώς θα περιµένετε να σταµατήσουν να αναδ ονται αυτές οι µυρωδιές και µετά θα βάλετε το φαγητ στο φο ρνο. Ένας φο ρνος, φυσιολογικά θερµαίνεται πάρα πολ ιδιαίτερα το τζάµι της π ρτας. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να πλησιάζουν το φο ρνο ταν είναι σε λειτουργία, ειδικά ταν είναι σε λειτουργία το γκριλ. Μια ειδικά σχεδιασµένη προστατευτική ασπίδα (σε µερικά µοντέλα µ νο), η οποία µειώνει σηµαντικά την θερµοκρασία στην επιφάνεια της π ρτας του φο ρνου, µπορεί να αποκτηθεί µέσω των εξουσιοδοτηµένων καταστηµάτων µας, τεχνικής υποστήριξης. Αυτή η προστατευτική ασπίδα συνιστάται σε νοικοκυριά µε µικρά παιδιά. Τα µέρη της συσκευής που µπορεί να έρθουν σε επαφή µε φαγητ είναι κατασκευασµένα µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας 89/109. Οι συσκευές αυτές συγκλίνουν µε τις Οδηγίες 89/336/EE, 73/23/EE και τις αλλαγές αυτών. ταν βγάλετε το φο ρνο απ τη συσκευασία του βεβαιωθείτε τι δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζηµιά. Αν έχετε την οποιαδήποτε αµφιβολία µην τον χρησιµοποιήσετε: επικοινωνήστε µε κάποιον αρµ διο. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας, πως πλαστικές σακο λες, πολυστερίνη ή καρφιά µακριά απ παιδιά γιατί είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ο φο ρνος πρέπει να χρησιµοποιηθεί µ νο για το σκοπ για τον οποίο έχει κατασκευαστεί: µ νο για το µαγείρεµα φαγητο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, πως σαν πηγή θέρµανσης, είναι ακατάλληλη και ενδεχοµένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπε θυνος για οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί απ ακατάλληλη, λανθασµένη ή αλ γιστη χρήση. ταν χρησιµοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή πρέπει να ακολουθείτε µερικο ς βασικο ς καν νες: - Μην τραβάτε το καλώδιο για να βγάλετε το φις απ την πρίζα. - Μην ακουµπάτε το φο ρνο µε βρεγµένα ή νωπά χέρια ή π δια. - Μην χρησιµοποιείται το φο ρνο αν δε φοράτε παπο τσια. - Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ανε θυνους ανθρώπους να χρησιµοποιο ν το φο ρνο αν δεν επιτηρο νται. - εν είναι καλή ιδέα να χρησιµοποιείτε µετασχηµατιστές, πολ πριζα και µπαλαντέζες. - Αν ο φο ρνος πάθει κάποια βλάβη σβήστε τον και µην τον ακουµπάτε. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραµµένο πρέπει να αντικατασταθεί αµέσως. ταν αντικαθιστάτε το καλώδιο, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες: - Αφαιρέστε το καλώδιο και αντικαταστήστε το µε ένα ίδιου µήκους, τ που H05RR-F, H05VV-F, H05V2V2-F. ΤΟ δίκτυο πρέπει να διαθέτει την απαιτο µενη ισχ. Η αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να γίνει απ εξουσιοδοτηµένο τεχνικ. Το καλώδιο γείωσης (κίτρινο-πράσινο) πρέπει να είναι 10 µακρ τερο απ το καλώδιο τροφοδοσίας ρε µατος. Χρησιµοποιήστε µ νο ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για τις επισκευές και βεβαιωθείτε τι µ νο γνήσια ανταλλακτικά χρησιµοποιο νται. Εάν οι παραπάνω οδηγίες δεν ακολουθηθο ν, ο κατασκευαστής δεν µπορεί να εγγυηθεί για την ασφαλή λειτουργία του φο ρνου σας. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η εγκατάσταση είναι ευθ νη του πελάτη και ο κατασκευαστής δεν έχει υποχρέωση να συµµετάσχει. Η δι ρθωση βλαβών που έχουν προκληθεί απ λανθασµένη εγκατάσταση, δεν καλ πτεται απ την εγγ ηση. Οι οδηγίες εγκατάστασης για το εξουσιοδοτηµένο προσωπικ πρέπει να ακολουθηθο ν. Λανθασµένη εγκατάσταση µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή τραυµατισµ σε ανθρώπους, ζώα ή περιουσίες. Ο κατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπε θυνος για τέτοιου είδους κίνδυνο ή τραυµατισµ. 1 EL ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Προσαρµ στε το φο ρνο στο χώρο που παρέχεται στην κουζίνα: µπορεί να είναι κάτω απ τον πάγκο εργασίας ή εντοιχιζ µενο σε µια κολώνα. Στερεώστε το φο ρνο στη θέση του βιδώνοντας τις τέσσερις βίδες που βρίσκονται στο πλαίσιο. Για να εντοπίσετε τις υποδοχές, ανοίξτε την π ρτα του φο ρνου και κοιτάξτε µέσα. Για επαρκή εξαερισµ, οι αναφερ µενες µετρήσεις και αποστάσεις στο διάγραµµα στη σελίδα 19 πρέπει να ακολουθηθο ν. Σηµείωση: για τους φο ρνους που είναι εφοδιασµένοι µε εστία πρέπει να διαβαστο ν οι οδηγίες που υπάρχουν στο έντυπο σχετικά µε την εστία. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για να λειτουργήσει ο φο ρνος κανονικά, ο χώρος που παρέχεται για την εγκατάσταση του φο ρνου πρέπει να είναι κατάλληλος. Τα σηµεία που βρίσκονται δίπλα στο φο ρνο πρέπει να είναι φτιαγµένα απ υλικ που αντέχει στις υψηλές θερµοκρασίες. Βεβαιωθείτε τι οι κ λλες που περικλείουν τα τοιχώµατα που βρίσκονται γ ρω απ το φο ρνο είναι ανθεκτικές σε τουλάχιστον 120Γ. Τα πλαστικά ή οι κ λλες που δεν είναι ανθεκτικές σε τέτοιες θερµοκρασίες, θα λιώσουν και θα καταστρέψουν την κουζίνα σας. Εφ σον ο φο ρνος έχει τοποθετηθεί, τα ηλεκτρικά µέρη πρέπει να µονωθο ν εντελώς. Αυτή είναι µια νοµική προδιαγραφή ασφάλειας. λες οι ασφαλιστικές δικλείδες πρέπει να είναι τ σο σφιχτές ώστε να χρειάζεται ειδικ εργαλείο για να αφαιρεθο ν. Αφαιρέστε το πίσω µέρος της κουζίνας ώστε να επιτρέψετε να κυκλοφορεί αρκετ ς αέρας γ ρω απ το φο ρνο. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ Βάλτε το φο ρνο στην πρίζα. Βεβαιωθείτε πρώτα τι υπάρχει η απαραίτητη γείωση. Εάν το µοντέλο του φο ρνου δεν παρέχεται µε φις, τοποθετείστε εσείς ένα στο καλώδιο. Πρέπει, µως, το δίκτυο να παρέχει την ισχ που αναγράφεται στο πλαίσιο. Το καλώδιο γείωσης είναι κίτρινο-πράσινο. Το φις πρέπει να τοποθετηθεί απ εξουσιοδοτηµένο τεχνικ. Αν η πρίζα και το φις δεν είναι συµβατά µεταξ τους, η πρίζα πρέπει να αλλαχθεί απ εξουσιοδοτηµένο τεχνικ. Ο τεχνικ ς πρέπει να βεβαιώσει τι τα καλώδια ρε µατος µπορο ν να υποστηριχθο ν απ το δίκτυο. Ένας ON/O διακ πτης, µε τουλάχιστον 3 απ σταση µεταξ των σηµείων επαφής, µπορεί επίσης να συνδεθεί. Η σ νδεση αυτή πρέπει να είναι συµβατή µε την ισχ του δικτ ου και τα νοµικά πλαίσια που αφορο ν σε αυτ. Το κίτρινο-πράσινο καλώδιο γείωσης δεν πρέπει να έχει καµία σχέση µε το διακ πτη ON/O. Αφο εγκατασταθεί ο φο ρνος, θα πρέπει η πρ σβαση στην πρίζα και στο διακ πτη ON/O να είναι εφικτή. Σηµαντικ : κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το καλώδιο ρε µατος πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να µην εκτίθεται σε θερµοκρασία άνω των 50Γ. Η κατασκευή του φο ρνου συγκλίνει µε λα τα πρ τυπα ασφαλείας που προβλέπει ο ν µος. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: η τάση τροφοδοσίας φαίνεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών (εικ. 4, σελ. 19).

3 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Σ στηµα αυτοπροστασίας Γκριλ Ο φο ρνος διαθέτει ένα νέο σ στηµα αυτοπροστασίας. Αυτ επιτρέπει να τραβήξετε τις σχάρες του φο ρνου ενώ ελέγχετε το φαγητ χωρίς να διατρέχετε τον κίνδυνο να πέσει φαγητ στο φο ρνο ή οι σχάρες να πέσουν έξω απ το φο ρνο. Για να βγάλετε τις σχάρες απ το φο ρνο τραβήξτε προς τα έξω και σηκώστε τις. Το γκριλ επιτρέπει στο φαγητ να ροδοκοκκινίσει γρήγορα. Για να γίνει αυτ πιο αποτελεσµατικά, βάλτε το γκριλ στο τέταρτο επίπεδο. Βέβαια, αυτ εξαρτάται απ την ποσ τητα του φαγητο. Σχεδ ν λα τα φαγητά µπορο ν να µαγειρευτο ν στο γκριλ εκτ ς απ λεπτ κυνήγι και ρολ κρέατος. Το κρέας και το ψάρι που θα µπουν στο γκριλ, πρέπει πρώτα να ραντιστο ν µε λάδι. Χρ νος µαγειρέµατος Για τους συνιστώµενους χρ νους και θερµοκρασίες µαγειρέµατος, για την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε το φο ρνο, κοιτάξτε τους πίνακες στις σελίδες 5, 6. Αν επιθυµείτε, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το φο ρνο βάσει της εµπειρίας σας. Καθάρισµα και συντήρηση Καθαρίστε το ανοξείδωτο ατσάλι και τις λοιπές επιφάνειες µε ζεστ νερ και σαπο νι ή µε κατάλληλα επώνυµα προϊ ντα. Σε καµιά περίπτωση µη χρησιµοποιήσετε καθαριστικά που µπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες και την εµφάνιση του φο ρνου γενικ τερα. Είναι πολ σηµαντικ να καθαρίζετε το φο ρνο µετά απ κάθε χρήση. Λιωµένο λίπος πέφτει στο φο ρνο κατά τη διάρκεια του µαγειρέµατος. Την επ µενη φορά που θα χρησιµοποιήσετε το φο ρνο, δυσάρεστες οσµές θα αναδυθο ν που µπορεί να µην επιτρέψουν την επιτυχία του µαγειρέµατος σας. Χρησιµοποιήστε ζεστ νερ και απορρυπαντικ για να καθαρίσετε: ξεπλ νετε καλά. Για να αποφ γετε λη αυτήν την διαδικασία, µπορείτε να προµηθευτείτε το φο ρνο σας εφοδιασµένο µε σ στηµα αυτοκαθαρισµο φο ρνου το οποίο είναι προαιρετικ. Χρησιµοποιήστε απορρυπαντικά για τις ανοξείδωτες επιφάνειες. Οι γυάλινες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται ταν κρυώσουν. Ζηµιές που µπορεί να προκληθο ν αν το παραπάνω δεν εφαρµοστεί, δεν καλ πτονται απ την εγγ ηση. Για να αντικαταστήσετε το εσωτερικ φως: κλείστε το γενικ και ξεβιδώστε τη λάµπα. Αντικαταστήστε τη λάµπα µε µια ίδια ή παρ µοια που θα µπορεί να αντέξει σε υψηλές θερµοκρασίες. Φο ρνος µε σ στηµα αυτοκαθαρισµο Ειδικά αυτοκαθαριζ µενα πάνελ καλυµµένα µε ένα στρώµα µικροπ ρων είναι διαθέσιµα προαιρετικά για λα τα µοντέλα. Με την παρξη αυτο του συστήµατος δεν χρειάζεται πια να καθαρίζετε οι ίδιοι το φο ρνο. Το λίπος που πέφτει στο φο ρνο κατά τη διάρκεια του µαγειρέµατος µετατρέπεται, µε τη βοήθεια του καταλ τη και των µικροπ ρων, σε αέρια. Παρατεταµένο λίπος στο φο ρνο µπορεί να µπλοκάρει τους π ρους και, ενδεχοµένως, τη διαδικασία του αυτοκαθαρισµο. Η δυνατ τητα του αυτοκαθαρισµο µπορεί να επανέλθει αν το θέσετε σε λειτουργία στην ανώτατη κλίµακα για περίπου λεπτά. Μην χρησιµοποιείτε προϊ ντα, µεταλλικά καθαριστικά µέσα, αιχµηρά αντικείµενα, σκληρ φασµα, ή χηµικά προϊ ντα και απορρυπαντικά που µπορο ν να προκαλέσουν µ νιµη ζηµιά στον καταλ τη. Θα ήταν καλή ιδέα να χρησιµοποιείτε βαθιά ταψιά για να ψήνετε φαγητ µε λίπος και καλ θα ήταν να βάζετε ένα ταψί κάτω απ το γκριλ ώστε να συγκρατεί το επιπλέον λίπος. Αυτά τα απλά µέτρα πρ ληψης µπορο ν να βεβαιώσουν τι ο φο ρνος σας θα έχει τη σωστή θερµοκρασία και, γενικ τερα, τις ιδανικές συνθήκες ώστε το σ στηµα αυτοκαθαρισµο να λειτουργήσει σωστά. Αν τα τοιχώµατα του φο ρνου έχουν ένα παχ στρώµα απ λίπος, πράγµα που κάνει αδ νατη τη λειτουργία του αυτοκαθαρισµο, αφαιρέστε το µε ένα µαλακ πανί ή σφουγγάρι βουτηγµένο σε ζεστ νερ. Σηµείωση: λα τα συστήµατα αυτοκαθαρισµο που υπάρχουν σήµερα στην αγορά έχουν διάρκεια ζωής περίπου 300 ωρών. Αφο περάσουν αυτές οι ώρες, το σ στηµα πρέπει να αντικατασταθεί. Πτυσσ µενο γκριλ ( ιατίθεται σε ορισµένα µ νο µοντέλα) Πρ σβαση για καθαρισµ ρουτίνας µπορεί να επιτευχθεί στο πάνω µέρος του φο ρνου, ξεβιδώνοντας τη βίδα και το παξιµάδι (A) απ τη µέση του γκριλ και γέρνοντας το στοιχείο µε κατε θυνση προς τα κάτω. Αφο καθαρίσετε το γκριλ, µπορείτε να το επαναφέρετε στη σωστή θέση ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία. Σηµείωση: για οδηγίες καθαρισµο ανατρέξτε στο κεφάλαιο µε τίτλο «Καθαρισµ ς και Συντήρηση». ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ο φο ρνος πρέπει να χρησιµοποιείται ταν το γκριλ βρίσκεται στη σωστή θέση. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αν ο φο ρνος σας δε δουλε ει, πριν καλέσετε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης, θα σας συνιστο σαµε να: βεβαιωθείτε τι ο φο ρνος είναι στην πρίζα. Αν η αιτία του προβλήµατος δεν µπορεί να εντοπιστεί: αποσυνδέστε το φο ρνο, µην τον αγγίζετε και καλέστε το σέρβις. Πριν καλέσετε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης θυµηθείτε να σηµειώσετε τον αριθµ σειράς που υπάρχει στο πλαίσιο (εικ. 4, σελ. 19). Ο φο ρνος παρέχεται µε εγγ ηση που βεβαιώνει τι θα επιδιορθωθεί δωρεάν (εκτ ς απ τη χρέωση της επίσκεψης) στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για ένα χρ νο απ την ηµεροµηνία αγοράς. 2 EL

4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ Για να θέσετε το χρονικ διάστηµα µαγειρέµατος περιστρέψτε το κουµπί κατά µια πλήρη περιστροφή και µετά θέστε το δείκτη του στο επιθυµητ χρονικ διάστηµα. ταν το χρονικ αυτ διάστηµα ολοκληρωθεί, ένα ηχητικ σήµα θα ακουστεί για λίγα δευτερ λεπτα. Ο φο ρνος µως δεν θα σταµατήσει τη λειτουργία του. Ο χρονοµετρητής δρα ως προειδοποιητικ ρολ ι µ νο. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ-ΩΡΑ ΤΕΛΟΥΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Πατήστε και κρατείστε πατηµένο το πλήκτρο Πατήστε τα πλήκτρα ή για να θέσετε το χρονικ διάστηµα µαγειρέµατος. Αφήστε ελε θερα λα τα πλήκτρα. Πιέστε το πλήκτρο Θέστε την επιθυµητή λειτουργία µαγειρέµατος µέσω του κουµπιο επιλογέα τρ που µαγειρέµατος του φο ρνου. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TIMER. Πατήστε τα πλήκτρα ή για να θέσετε το επιθυµητ χρονικ διάστηµα µαγειρέµατος. Αφήστε ελε θερα λα τα πλήκτρα. Θέστε την επιθυµητή λειτουργία µαγειρέµατος µέσω του κουµπιο επιλογέα τρ που µαγειρέµατος του φο ρνου. Πατήστε και κρατείστε πατηµένο το πλήκτρο END. Πατήστε τα πλήκτρα για να θέσετε την ώρα κατά την οποία επιθυµείτε να σβήσει ο φο ρνος. Αφήστε ελε θερα τα πλήκτρα. Θέστε την επιθυµητή λειτουργία µαγειρέµατος µέσω του κουµπιο επιλογέα τρ που µαγειρέµατος του φο ρνου. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΩΡΑΣ ταν το χρονικ διάστηµα ολοκληρωθεί, θα ακουστεί ένα ηχητικ σήµα (αυτ το προειδοποιητικ ηχητικ σήµα θα σταµατήσει µ νο του. Παρ λα αυτά µπορείτε να το σταµατήσετε άµεσα πατώντας το πλήκτρο ) Θέστε το κουµπίεπιλογέα τρ που µαγειρέµατος του φο ρνου στη θέση O. ταν το χρονικ διάστηµα ολοκληρωθεί, ο φο ρνος θα σβήσει αυτ µατα. Αν επιθυµείτε να σταµατήσετε το µαγείρεµα νωρίτερα είτε θέστε το κουµπί επιλογέα τρ που µαγειρέµατος στη θέση 0 ή θέστε το χρονικ διάστηµα στο 0:00 (πατώντας το πλήκτρο TIMER και µετά τα πλήκτρα ). Κατά την επιλεγµένη ώρα ο φο ρνος θα σβήσει. Αν επιθυµείτε να σταµατήσετε το µαγείρεµα νωρίτερα θέστε το κουµπίεπιλογέα τρ που µαγειρέµατος στη θέση 0. 3 EL ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΤΕΛΟΥΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Ο χρονοδιακ πτης αυτ ς επιτρέπει τη θέση του χρονικο διαστήµατος µαγειρέµατος (µέγιστο 120 λεπτά) µετά το τέλος του οποίου ο φο ρνος θα σβήσει αυτ µατα. Ο χρονοδιακ πτης θα µετρά αντίστροφα απ το χρονικ διάστηµα που τέθηκε προς τη θέση 0 και θα σβήσει αυτ µατα το φο ρνο. Για κανονική χρήση του φο ρνου (χωρίς έλεγχο απ το χρονοδιακ πτη), θέστε το χρονοδιακ πτη στη θέση. Για να λειτουργεί ο φο ρνος, ο χρονοδιακ πτης δεν πρέπει να τίθεται ποτέ στη θέση 0.. Προειδοποιεί ηχητικά το τέλος του χρονικο διαστήµατος µαγειρέµατος που έχει τεθεί. Ο φο ρνος µως δεν θα σταµατήσει τη λειτουργία του. Ο χρονοµετρητής δρα ως προειδοποιητικ ρολ ι µ νο. Ενδιάµεσα, για να ελέγξετε π σο χρονικ διάστηµα απέµεινε µέχρι το τέλος του, πατήστε το πλήκτρο. Επιτρέπει την κανονική (χωρίς προγραµµατισµο ς) λειτουργία του φο ρνου. Επιτρέπει τη θέση χρονικο διαστήµατος µαγειρέµατος των τροφίµων κατά βο ληση. Ενδιάµεσα, για να ελέγξετε π σο χρονικ διάστηµα απέµεινε µέχρι το τέλος τ ου, πατήστε το πλήκτρο TIMER. Για να αλλάξετε το χρονικ διάστηµα, που θέσατε προηγουµένως, πατήστε το πλήκτρο TIMER και τα πλήκτρα Επιτρέπει τη θέση της ώρας τέλους µαγειρέµατος. Ενδιάµεσα, για να ελέγξετε την ώρα τέλους µαγειρέµατος που θέσατε πατήστε το πλήκτρο END. Για να αλλάξετε το χρ νο-ώρα τέλους µαγειρέµατος, πατήστε το πλήκτρο END και στη συνέχεια τα πλήκτρα Σηµαντικ : Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να γίνει µετά την εγκατάσταση του φο ρνου ή µετά απ διακοπή ρε µατος (στην οθ νη εµφανίζεται η ένδειξη που αναβοσβήνει) είναι η ρ θµιση της σωστής ώρας. Αυτ γίνεται ως εξής: Πατήστε και κρατείστε πατηµένα ταυτ χρονα τα πλήκτρα TIMER και END. ( και TIMER Σε µερικά µοντέλα µ νο) Θέστε την ώρα της ηµέρας µέσω των πλήκτρων Αφήστε ελε θερα λα τα πλήκτρα Προσοχή : ο φο ρνος λειτουργεί άµεσα µ νο στη χειροκίνητη λειτουργία ή στον προκαθορισµένο χρ νο. Σηµείωση : σε µερικά µοντέλα τα σ µβολα αντικαθίστανται απ τα σ µβολα + και - ΠΡΟΣ ΤΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Επιτρέπει τη χρήση του φο ρνου ως προειδοποιητικο ρολογιο (µπορεί να ενεργοποιηθεί είτε ο φο ρνος λειτουργεί είτε χι). Για το µαγείρεµα των διαφ ρων τροφίµων Στο τέλος του επιλεγµένου χρονικο διαστήµατος µαγειρέµατος, ο φο ρνος θα σβήσει αυτ µατα και θα ηχήσει ακουστικ προειδοποιητικ σήµα. Η λειτουργία αυτή βοηθά γενικά στην ευέλικτη θέση του χρ νου-ώρας µαγειρέµατος. Για παράδειγµα, αν ένα τρ φιµο πρέπει να µαγειρευθεί για 45 λεπτά και πρέπει να είναι έτοιµο στις 12:30, απλώς επιλέξτε τον τρ πο µαγειρέµατος, θέστε το χρονικ διάστηµα µαγειρέµατος στα 45 λεπτά και το χρ νο-ώρα τέλους µαγειρέµατος στις 12:30. Το µαγείρεµα θα εκινήσει αυτ µατα στις 11:45 (12:30 µείον 45 λεπτά) και θα συνεχίσει επί 45 λεπτά. Στις 12:30 ο φο ρνος θα σβήσει αυτ µατα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αν ο χρ νος-ώρα τέλους µαγειρέµατος τεθεί χωρίς να έχει τεθεί το χρονικ διάστηµα µαγειρέµατος, ο φο ρνος θα αρχίσει άµεσα τη λειτουργία του και θα σταµατήσει στο τέλος του χρ νου-ώρας τέλους µαγειρέµατος.

5 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η σειρά των φο ρνων περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά µοντέλα και χρώµατα. Για να βρείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του µοντέλου που αγοράσατε, µελετήστε τα διαγράµµατα πιο κάτω. Μερικά µοντέλα είναι εφοδιασµένα µε βυθιζ µενα κουµπιά διακοπτών (push-pull). Πατήστε αυτά τα κουµπιά ώστε να βγουν προς τα έξω και να µπορέσετε να τα περιστρέψετε. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του φο ρνου, η εσωτερική λάµπα του παραµένει αναµµένη. ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΛΥΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ Κουµπί επιλογής τρ που µαγειρέµατος (παράδειγµα) Κουµπί θερµοκρασίας µαγειρέµατος (παράδειγµα) Συνδυασµένο κουµπί τρ που και θερµοκρασίας µαγειρέµατος (µερικά µοντέλα µ νο) C MAX 50 MAX Κουµπί τρ που µαγειρέµατος Κουµπί θερµοκρασίας µαγειρέµατος Λειτουργία Στατικ ς φο ρνος Πολυθερµικ ς φο ρνος Ανάβει την εσωτερική λάµπα του φο ρνου. Αυτοµάτως ενεργοποιείται ο ανεµιστήρας ψ ξης των τοιχωµάτων ( που υπάρχει). Απ ψυξη Κατά τη λειτουργία αυτή ο εσωτερικ ς ανεµιστήρας της συσκευής ανακυκλώνει τον αέρα σε θερµοκρασία δωµατίου γ ρω απ τα κατεψυγµένα τρ φιµα αποψ χοντας τα σε λίγα λεπτά µε ήπιο και ασφαλή για τα συστατικά τους τρ πο. Ψήσιµο µε αέρα Ο αέρας που έχει θερµανθεί απ την κυκλική αντίσταση στο πίσω µέρος του φο ρνου διαχέεται µέσω του εσωτερικο ανεµιστήρα σε διαφορετικά επίπεδα. Η λειτουργία αυτή ενδείκνυται για το ταυτ χρονο µαγείρεµα διαφορετικών ειδών τροφίµων (πχ.κρέας και ψάρι) χωρίς την ανάµιξη οσµών και γε σεων. Μαγειρε ει ήπια και είναι ιδανική και για σπογγώδη µεγάλα κέικς, γλυκά κτλ. Γκρίλ υποβοηθο µενο απο αέρα (µε κλειστή π ρτα) Ο αέρας θερµαίνεται απ το γκρίλ και διαχέεται µέσω του εσωτερικο ανεµιστήρα γ ρω και επάνω στα τρ φιµα στην επιθυµητή θερµοκρασία. Η λειτουργία αυτή εκτελείται σε θερµοκρασίες απο 50 ο έως 200 ο και µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως υποκατάστατο του ψησίµατος στη σο βλα. Ενδείκνυται για το ψήσιµο µεγάλων και ογκωδών ποσοτήτω κρέατος (πχ. πουλερικών, λουκάνικων και κ κκινων κρεάτων). 50 C έως µέγιστη 50 C έως 200 C 50 C έως µέγιστη Κάτω αντίσταση και ανεµιστήρας Ενδείκνυται για ψήσιµο «ευαίσθητων τροφίµων» (πίτες, σουφλέ κτλ.) µέγιστη Ζέσταµα Ενδείκνυται για το ζέσταµα προµαγειρεµένων τροφίµων τοποθετώντας τα τρ φιµα στο δε τερο επίπεδο-ράφι απ πάνω και για την απ ψυξη ψωµιο, πίτσας ή γλυκών τοποθετώντας τα στο κάτω επίπεδο-ράφι. 50 C έως µέγιστη Συµβατικ ψήσιµο Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί την πάνω και κάτω αντίσταση. Είναι ο παραδοσιακ ς τρ πος ψησίµατος. Ενδείκνυται για το ψήσιµο κρεάτων, µπισκ των, µήλων και για να ροδοκοκκινίζει και να κάνει τραγανιστά τα ψητά. Γκριλ (µε κλειστή π ρτα) Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί το θερµαντικ στοιχείο του γκριλ. Ενδείκνυται για τρ φιµα µεσαίου πάχους (πχ. λουκάνικα, µπέικον κτλ.) 50 C έως µέγιστη 50 C έως µέγιστη Λειτουργία pizza (πίτσα) Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί την πάνω και κάτω αντίσταση και τον εσωτερικ ανεµιστήρα. Ενδείκνυται για τρ φιµα πως η πίτσα ή «φοντί» (λειωµένο τυρί). Γκριλ/Σο βλα Ενδείκνυται για ψήσιµο στη σο βλα. * Λειτουργία ελεγµένη κατά τον κανονισµ CENELEC EN ** Λειτουργία ελεγµένη κατά τον κανονισµ CENELEC EN 5034 που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµ της ενεργειακής κατηγορίας της συσκευής Σηµείωση λα τα µοντέλα Σε µερικά µοντέλα µ νο 4 EL

6 ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Οι παρακάτω προτειν µενοι χρ νοι µαγειρέµατος καλ θα ήταν να χρησιµοποιηθο ν απλά σαν οδηγοί. Υπάρχει περίπτωση οι χρ νοι µαγειρέµατος να είναι διαφορετικοί λ γω ποι τητας, φρεσκάδας, µεγέθους και πάχους του φαγητο που µαγειρε ετε. Φυσικά οι χρ νοι µπορεί να είναι διαφορετικοί αναλ γως µε το πώς εσείς προτιµάτε να είναι µαγειρεµένο το φαγητ σας. Μην σερβίρετε το φαγητ αµέσως µ λις το βγάλετε απ το φο ρνο γιατί τα συστατικά συνεχίζουν να µαγειρε ονται για λίγα λεπτά. Συµβουλή: Σβήστε το φο ρνο 10 λεπτά πριν απ τον προκαθορισµένο χρ νο και αφήστε το φαγητ στο φο ρνο. Με αυτ ν τον τρ πο, θα εξοικονοµήσετε ενέργεια και θα είστε σε θέση να µαγειρέψετε το φαγητ πως ακριβώς σας αρέσει. Χαµηλώστε τη θερµοκρασία ώστε να αποφ γετε να γίνει η επιφάνεια του φαγητο σκληρή και στεγνή. Στατικ φο ρνος Οι χρ νοι µαγειρέµατος δεν περιλαµβάνουν και την προθέρµανση του φο ρνου εκτ ς και αν αναφέρετε. είτε στην εικ να 2 τις σωστές θέσεις των ραφιών του φο ρνου. ΡΑΦΙ ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ψωµί Kg 1 2 Πίτσα ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ Λαζάνια Kg 3, Κανελ νια Kg 1, Μακαρονάδα φο ρνου Kg 2, ΨΗΣΙΜΟ ( ΧΙ ΚΕΙΚ) Φ λλο (κατεψυγµένο) 4 Αραβικές πίτες ΚΡΕΑΣ 35 προθέρµανση προθέρµανση 10 Kg n ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μην προθερµάνετε το φο ρνο Μην προθερµάνετε το φο ρνο Μην προθερµάνετε το φο ρνο Φτιάξτε ένα καρβέλι και σχηµατίστε ένα σταυρ µε ένα µαχαίρι στο πάνω µέρος. Αφήστε τη ζ µη να φουσκώσει για τουλάχιστον 2 ώρες. Λαδώστε το ταψί και βάλτε το καρβέλι στη µέση. Προθερµάνετε το φο ρνο για 15 λεπτά και τοποθετήστε την πίτσα σε λαδωµένο ταψί. Γαρνίρετε την µε τοµάτα, µοτσαρέλα, ζαµπ ν, λάδι, αλάτι και ρίγανη. Βάλτε το φ λλο στο φο ρνο και ψήστε το. Προθερµάνετε το φο ρνο για 15 λεπτά, λαδώστε το ταψί, ραντίστε τις 4 πίτες µε λάδι και αλάτι και αφήστε τις να φουσκώσουν σε θερµοκρασία δωµατίου για τουλάχιστον 2 ώρες πριν τις βάλετε στο φο ρνο. λα τα κρεατικά µπορο ν να ψηθο ν σε ρηχά ή βαθιά ταψιά. Θα σας συνιστο σαµε να καλ πτετε τα ρηχά ταψιά για να αποφ γετε το πιτσίλισµα του λίπους στα πλαϊνά του φο ρνου. Οι χρ νοι ψησίµατος, είτε καλ ψετε το ταψί είτε χι, είναι οι ίδιοι. Μοσχαρίσιο κρέας Ρολ µοσχαρίσιο Μοσχαράκι ρολ 200 γραµ. η καθεµία ΕΙ ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΑΦΙ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΟ- ΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΡΑΦΙ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΟ- ΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ΛΕΠΤΑ Kg Kg Βάλτε το κρέας σε ένα βαθ πυρέξ και ρίξτε του αλάτι και πιπέρι. Στα µισά του χρ νου µαγειρέµατος, γυρίστε το κρέας. Μαγειρέψτε το σε ένα πυρέξ µε καπάκι, προσθέτοντας µπαχαρικά, λάδι και βο τυρο. Kg 1, Μαγειρέψτε πως παραπάνω. Φιλέτα µοσχαρίσια Kg Μαγειρέψτε πως παραπάνω. ΨΑΡΙΑ Πέστροφα 3 πεστρ./kg g σε φέτες Σολωµ ς cm πάχος Γλώσσα Filetti / Kg Τσιπο ρα 2 ολ κληρες Γαρνίρετε την πέστροφα µε αλάτι, λάδι και κρεµµ δια και µαγειρέψτε την σε ένα πυρέξ. Μαγειρέψτε το σολοµ σε ανοιχτ πυρέξ µε αλάτι, πιπέρι και λάδι Μαγειρέψτε το σολοµ σε ανοιχτ πυρέξ µε αλάτι, πιπέρι και λάδι Μαγειρέψτε την πέστροφα µε λάδι και αλάτι, µε καλυµµένο σκε ος 5 EL

7 ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΥΝΕΛΙ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΕΙ ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΑΦΙ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΟ- ΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΡΑΦΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ Κυνήγι Kg 1-1, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Βάλτε το κυνήγι σε ένα βαθ πυρέξ ή κεραµικ σκε ος µε πολ λίγολάδι και µπαχαρικά. Κοτ πουλο Kg 1,5-1, Μαγειρέψτε πως το κυνήγι. Κοµµάτια απ κουνέλι ΚΕΪΚΣ Kg 1-1, Κέικ καρ δα σε φ ρµα scatola Το ρτα µαργαρίτα σε φ ρµα scatola Κέικ καρ του σε φ ρµα scatola Πίτα βερίκοκου 700 gr ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μάραθος 800 gr Κολοκυθάκια 800 gr Πατάτες 800 gr Καρ τα 800 gr ΦΡΟΥΤΑ Μήλα Kg Αχλάδια kg Ροδάκινα Kg ΨΗΤΑ Βάλτε λα τα κοµµάτια ίδιου µεγέθους σε ένα γυάλινο σκε ος. Ρίξτε µαπαχαρικά και γυρίστε τα κοµµάτια ταν χρειαστεί. Χρησιµοποιήστε φ ρµα 22 εκ. βάθους. Προθέρµανση 10. Κ ψτε το µάραθο σε 4 κοµµάτια, προσθέστε βο τυρο, αλάτι και πατάτες, αν θέλετε, και τοποθετήστε τα σε ένα πυρέξ. Καλ ψτε το σκε ος. Κ ψτε σε κοµµάτια τα κολοκυθάκια, βάλτε τα σε ένα πυρέξ και προσθέστε βο τυρο και αλάτι. Κ ψτε τις πατάτες σε ίσα µεγέθη και βάλτε τις σε ένα πυρέξ. Ρίξτε αλάτι, ρίγανη και λάδι. Κ ψτε σε κοµµάτια τα καρ τα και βάλτε τα σε ένα πυρέξ. Ψήστε τα φρο τα σε ένα ανοιχτ πυρέξ ή πήλινο σκε ος. Αφήστε τα να κρυώσουν µέσα στο φο ρνο. Ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία. Ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία. Τοποθετήστε το φαγητ κάτω απ το γκριλ. Προειδοποίηση: ταν το γκριλ έχει τεθεί σε λειτουργία παίρνει ένα έντονο κ κκινο χρώµα. Βάλτε το ταψί κάτω απ τη σχάρα του γκριλ για την συλλογή των υγρών και του λίπους του φαγητο που ψήνεται. Ψωµί για τοστ 4 φέτες 4 Ψητά σάντουιτς 4 3 Λουκάνικα n 6 / Kg 0,9 4 Παιδάκια n 4 / Kg 1,5 4 Μπο τι κοτ πουλου n 4 / Kg 1,5 3 5 (5 προθέρµανση) 10 (5 προθέρµανση) 25/30 (5 προθέρµανση) 25 (5 προθέρµανση) 50/60 (5 προθέρµανση) grill 4 5 (10 προθέρµανση) grill 3 grill 4 grill 4 grill 3 5/8 (10 προθέρµανση) 15/20 (10 προθέρµανση) 15/20 (10 προθέρµανση) 50/60 (10 προθέρµανση) grill grill grill grill grill Χρησιµοποιήστε φ ρµα 22 εκ. βάθους. Προθέρµανση 10. Χρησιµοποιήστε φ ρµα 22 εκ. βάθους. Προθέρµανση 10. Χρησιµοποιήστε φ ρµα 22 εκ. βάθους. Προθέρµανση 10. Τοποθετήστε το ψωµί στο ταψί του γκριλ. ταν τοψωµί ψηθεί απ τη µία πλευρά, γυρίστε το απ την άλλη. Τοποθετήστε το ψωµί στο ταψί του γκριλ. ταν το σάντουιτς ψηθεί απ τη µία πλευρά, γυρίστε το απ την άλλη. Κ ψτε τα λουκάνικα στη µέση. Στα µισά του χρ νου µαγειρέµατος, γυρίστε τα. Βεβαιώστε τι τα παιδάκια εκτίθενται στη µεγαλ τερη ισχ του γκριλ Γυρίστε τα δ ο φορές κατά τη διάρκεια του ψησίµατος. 6 EL

8 WSKAZÓWKI OGÓLNE Dziękujemy za wybór jednego z naszych produktów. Aby wykorzystać go w maksymalnym stopniu zalecamy: uważnie zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w niniejszej książeczce zachować ją na wypadek ewentualnej konsultacji. Po pierwszym włączeniu piekarnika może wydobywać się z urządzenia dym o ostrym zapachu, pochodzącym z pierwszego podgrzania kleju, którym przymocowane są płyty izolacyjne stanowiące wykładzinę piekarnika. Jest to zjawisko całkowicie normalne i w przypadku jego wystąpienia należy poczekać aż dym przestanie się wydobywać i dopiero wtedy można umieścić w piekarniku Żywność. Sam piecyk, ze swojej natury, jest urządzeniem rozgrzewającym się, co szczególnie dotyczy przeszklonych drzwiczek. Dlatego też wyraźnym zaleceniem jest niepozwalanie dzieciom na zbliżanie się do piekarnika w czasie jego pracy, a w szczególności gdy pracuje grill. DEKLARACJA ZGODNOśCI Niniejsze urządzenie w częściach przeznaczonych do stykania się z Żywnością, zgodne jest z zapisami dyrektywy CEE 89/109 i Dekretu z mocą ustawy numer 108 z r. Urządzenie zgodne jest z dyrektywami Unii Europejskiej 89/336/CEE, 73/23 CEE wraz z dalszymi mody UWAGA Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do stosowania tylko i wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane, tzn. do wypieku produktów Żywnościowych. Wszelkie inne zastosowanie, (jak np. podgrzewanie otoczenia) jest uważane za niewłaściwe, a tym samym niebezpieczne. Konstruktor nie odpowiada za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego użycia, błędnego i nieracjonalnego zastosowania. Wykorzystywanie dowolnego urządzenia elektrycznego wiąże się z koniecznością przestrzegania niektórych podstawowych reguł, w szczególności: - Nie należy pociągać za kabel zasilający w celu wyjźcia wtyczki z gniazdka sieciowego, - Nie należy dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami. - Nie należy obsługiwać urządzenia stojąc boso. - Nie wolno pozwalać aby urządzenie było obsługiwane przez dzieci lub osoby nie zaznajomione z nim bez właściwego nadzoru. - Ogólnie odradza się stosowanie adapterów, rozdzielaczy lub przedłużaczy. W przypadku awarii lub niewłaściwego działania urządzenia należy je natychmiast wyłączyć i nie posługiwać się nim. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy natychmiast wymienić go, postępując w sposób następujący: - otworzyć wieczko skrzynki zaciskowej odłączyć kabel zasilający i zastąpić go innym o odpowiedniej długości, izolowanym gumą (typu HO5 RR-F, H05VV-F, H05V2V2-F) i przystosowanym do mocy urządzenia. Czynności takiej powinna dokonać osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Przewód uziemiający (Żółto-zielony), powinien obowiązkowo być dłuższy o ok. 10 mm od przewodów sieci zasilającej. O ewentualne naprawy należy prosić wyłącznie upoważnione punkty serwisowe i Żądać stosowania oryginalnych części zamiennych. Niestosowanie się do powyższych wskazówek może poważnie ograniczyć poziom bezpieczeńtwa urządzenia. INSTALACJA Instalacja odbywa się na koszt nabywcy i producent zwolniony jest z tej usługi. Instalacja powinna być dokonana zgodnie z instrukcją i tylko przez wykwalifikowany personel. Błędna instalacja może spowodować obrażenia osób, zwierząt i szkody przedmiotów, za które producent nie jest odpowiedzialny. OSADZENIE URZňDZENIA W OBUDOWIE NaleŻy umieścić urządzenie we wnęce szafki (pod blatem kuchennym lub w pionowej szafce). Mocowanie odbywa się za pomocą czterech śrub przykręcanych w otworach widocznych po otwarciu drzwiczek. Aby zapewnić najlepszą wentylację w szafce, należy wyciąć w niej otwory, zgodnie z wymiarami i odległościami wskazanymi na rysunku na stronie 19. Uwaga! W przypadku piekarników łączonych z płytą kuchenną konieczne jest przestrzeganie zaleceń zamieszczonych w instrukcji dołączonej do kombinowanego urządzenia. 7 PL Uwaga! W celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania urządzenia zabudowanego, konieczne jest, aby szafka lub wnęka charakteryzowały się odpowiednimi parametrami. Ścianki mebli sąsiadujących z piekarnikiem powinny być wykonane z materiału odpornego na wysoką temperaturę. Obowiązuje to szczególnie w przypadku szafek wykonanych z płyty pilśniowej lub pażdzierzowej, wykorzystującej klej, który powinien być odporny na temperaturę 120 C. Szafki sklejane a nieodporne na tę temperaturę mogą stać się przyczyną odkształceń lub odklejania się warstwy laminatu. Według norm bezpieczeństwa z chwilą osadzenia urządzenia w zabudowie nie powinno się wykonywać Żadnych poączeń z elementami elektrycznymi. Wszystkie elementy stanowiące osłonę urządzenia powinny zostać zamocowane w taki sposób, aby nie można ich było zdjąć bez uciekania się do pomocy narzędzi. Aby zapewnić dobrą wentylację, konieczne jest usunięcie tylnej ścianki szafki, pomiędzy ścianą i płytą kuchenną powinna istnieć wolna przestrzeń o rozmiarach co najmniej 45 mm. Podłączenie elektryczne NaleŻy wetknąć wtyczkę w gniazdko sieciowe wyposażone w bolec połączony z uziemieniem. Samo uziemienie powinno być wykonane w sposób prawidłowy. W przypadku modeli bez wtyczki naleņy zamontować na kablu zasilającym wtyczkę znormalizowaną, zdolną wytrzymać obciążenie wskazane na tabliczce znamionowej. Przewód uziemiający jest oznaczony kolorem Żółtym i zielonym. MontaŻu wtyczki powinna dokonać osoba wykwalifikowana. W przypadku niedopasowania gniazdka i wtyczki urządzenia naleņy zamieniĺ gniazdko na inne - odpowiedniego typu, zaś samej wymiany powinna dokonać osoba wykwalifikowana. Powinna ona równieņ upewnić siź, czy powierzchnia przekroju kabli w gniazdku jest odpowiednia dla mocy pobieranej przez urządzenie. MoŻna również dokonać podłączenia do sieci, wstawiając pomiędzy urządzenie i samą sieć przełącznik wielobiegunowy charakteryzujący się minimalną odległością pomiędzy stykami w pozycji otwarcia równą 3 mm, dostosowanego do obciążenia i odpowiadającego obowiązującym normom. Żółto-zielony kabel uziemiający nie może być przerwany Żadnym przełącznikiem. Stosowane gniazdko lub przełącznik wielobiegunowy powinny zapewniać łatwy dostęp do zainstalowanego urządzenia. Uwaga: Podczas instalacji kabel zasilający należy umieścić tak, aby w Żadnym jego punkcie temperatura otoczenia nie była wyższa niż 50 stopni C. Urządzenie zgodne jest z wymaganiami bezpieczeństwa przewidzianymi przez odpowiednie instytucje normatywne. Bezpieczeństwo elektryczne niniejszego urządzenia zapewnione jest jedynie wtedy, gdy jest ono prawidłowo podłączone do sprawnej instalacji uziemiającej, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa elektrycznego. Jest absolutnie niezbędne sprawdzenie tego podstawowego zalecenia bezpieczeństwa, zaś w przypadku wątpliwości należy zażądać dokładnego sprawdzenia instalacji przez wykwalifikowany personel. NaleŻy sprawdzić czy moc elektryczna instalacji i gniazdek sieciowych odpowiadają maksymalnej mocy urządzenia wskazanej na tablicy znamionowej. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do osoby wykwalifikowanej. Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody uczynione osobom lub rzeczom spowodowane brakiem połączenia z instalacją uziemiającą. UWAGA: Napięcie i częstotliwość zasilania wskazane są na tabliczce znamionowej - rys. 4, s. 19.

9 UŻTECZNE WSKAZÓWKI Ruszty piekarnika - system blokady PIECZENIE Z GRILLEM CZASY WYPIEKU Piekarnik wyposażony jest w nowy system blokady rusztów. System ten pozwala na niemal całkowite wysunięcie rusztów, bez groźby wypadnięcia ich z piekarnika, z jednoczesnym utrzymaniem ich pozycji poziomej, umożņliwiając w ten sposób sprawdzenie i wymieszanie potrawy w sposób jak najbardziej pewny i cichy. Aby wyciągnąć ruszty, wystarczy, jak wskazuje rysunek, unieść je, chwytając za przednią część i pociągnąć w swoim kierunku. Ten typ pieczenia pozwala na szybkie zarumienienie potraw. Do tego celu zaleca się umieszczenie rusztu na poziomie 3 lub 4, zależnie od wymiarów potraw (str.11). Na grillu można piec niemal wszystkie rodzaje mięs, z wyjątkiem niektórych chudych mięs z dziczyzny oraz pulpetów. Mięso i ryby do pieczenia na grillu należy lekko natrzeć oliwą. Na stronach 11,12 zamieszczona jest orientacyjna tabela, w której wskazane są czasy i temperatury dla pierwszych wypieków. Wraz z nabywanym doświadczeniem można, zależnie od gustu, zmieniać wartości w tabeli. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Powierzchnie ze stali nierdzewnej i powierzchnie emaliowane należy myć w letniej wodzie z dodatkiem mydła, ewentualnie z użyciem środków dostępnych w handlu, absolutnie unikając stosowania proszków ciernych, które mogłyby uszkodzić powierzchnie i części ozdobne. Bardzo ważnym zagadnieniem jest utrzymywanie w piekarniku czystości, czyszczenie piekarnika należy przeprowadzać po każdorazowym wykorzystaniu go. Na ściankach piekarnika w czasie wypieku osadzają się tłuszcze, które mogą, w trakcie kolejnego uruchomienia, wytwarzać nieprzyjemne zapachy, pogarszające wynik pieczenia. Do czyszczenia wnętrza piekarnika należy stosować ciepłą wodę i środek myjący, na zakończenie należy odpowiednio opłukać ścianki piekarnika. MoŻliwe jest uniknięcie tej niewygodnej czynności dzięki pokryciu ścianek, we wszystkich modelach piekarnika, specjalnymi płytami samooczyszczającymi się, oferowanymi jako akcesoria na Życzenie: patrz odpowiedni paragraf KATALITYCZNY PIEKARNIK SAMOOCZYSZCZAJĄCY SIĘ. Do rusztów ze stali nierdzewnej należy używać detergentów i stalowych druciaków. Czyszczenie powierzchni ze szkła hartowanego należy wykonywać gdy powierzchnie te są ostudzone. Pęknięcia powierzchni szklanych wynikłe z nieprzestrzegania tego zalecenia nie są objęte gwarancją. Żarówkę oświetleniową piekarnika moźna wymienić odłączywszy wcześniej urządzenie od zasilania i odkręcając klosz. NaleŻy wymienić Żarówkę na nową, o tej samej odporności na wysokie temperatury. Katalityczny piekarnik samooczyszczający się Specjalne samooczyszczające się płyty, pokryte lakierem o strukturze mikroporowatej, oferowane dla wszystkich modeli jako akcesoria opcjonalne eliminują konieczność ręcznego czyszczenia piekarnika. Krople tłuszczu osadzające się na ściankach podczas pieczenia rozłożone zostają przez emalię w procesie katalitycznym utleniania i przekształcają się na produkty gazowe. Zbyt duże plamy mogą zatkać mikropory i tym samym przeszkodzić w automatycznym czyszczeniu. Odzyskanie właściwości samooczyszczania uzyskuje się za pośrednictwem podgrzania pustego piekarnika przez okres około minut, nastawiając pokrętło piekarnika na maksymalną temperaturę. Nie wolno stosować produktów ciernych, druciaków, ostrych przedmiotów, szorstkich ściereczek, produktów chemicznych lub detergentów mogących nieodwracalnie zniszczyć powierzchnię emalii. Zaleca się ponadto stosowanie garnków głębokich w przypadku pieczenia potraw szczególnie tłustych (pieczenie, itd.), zaś w przypadku pieczenia na grillu - stosowanie brytfanny. Ta prosta wskazówka pozwala na stworzenie idealnych warunków i temperatury dla czyszczenia katalitycznego Jeśli, z powodu znacznego zabrudzenia piekarnika, nie jest możliwe samooczyszczanie, zaleca się usunąć tłuszcz za pomocą wilgotnej szmatki lub gąbki zanurzonej w ciepłej wodzie. Porowatość emalii jest jej podstawową cechą gwarantującą działanie samooczyszczające. Uwaga: Wszystkie płyty samooczyszczające się, dostępne w handlu, charakteryzują się skutecznością działania przez okres około 300 godzin pracy piekarnika. Po upływie tego okresu eksploatacji naleźy płyty te wymienić. Ruchomy grill (Dostępne tylko w niektórych modelach) Aby ułatwić mycie górnych części piekarnika należy odkręcić śrubę (A) umieszczoną w środkowej części grzałki grilla i opuścić grill. Po zakończeniu mycia należy podnieść grzałkę grilla i przykręcić ją śrubą (A). NB: Informacje na temat mycia zawarte są w rozdziale Czyszczenie i Konserwacja. UWAGA: piekarnik musi pracować z przykręconą grzałką grilla. SERWIS TECHNICZNY Przed zwróceniem się do Centrum Serwisowego Jeśli piekarnik nie działa, radzimy sprawdzić, czy prawidłowo została wetknięta wtyczka do gniazdka sieciowego. Jeśli nie można wykryć przyczyny usterki: NaleŻy odłączyć piekarnik od zasilania elektrycznego, nie dotykać urządzenia i wezwać technika serwisowego. Przed zawiadomieniem Centrum Serwisowego należy zanotować numer seryjny, znajdujący się na tabliczce znamionowej. (patrz Rys. 4, strona 19). GWARANCJA Niniejsze urządzenie dostarczane jest wraz ze świadectwem gwarancji uprawniającym do bezpłatnego korzystania z serwisu technicznego, w okresie gwarancyjnym na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej. 8 PL

10 KORZYSTANIE Z MINUTNIKA Aby ustawić wybrany czas zakończenia pieczenia należy wykonać pełny obrót pokrętłem, aby powrócić wskaźnikiem na pozycję odpowiadającą wybranemu czasowi. Kiedy upłynie ustawiony czas, po kilku sekundach rozlegnie się sygnał dźwiękowy, sygnalizujący koniec pieczenia. KORZYSTANIE Z WYŁĄCZNIKA KOŃCA PIECZENIA Mechanizm ten pozwala zaprogramować w minutach czas pieczenia i automatyczne wyłączenie się piekarnika w ustawionym czasie (max. 120 minut) Po upływie wybranego czasu pokrętło programatora obróci się na pozycję 0 (pozycja sygnału dźwiękowego), w której piekarnik automatycznie się wyłączy. Piekarnik może być włączony jedynie wtedy gdy ustawimy czas pieczenia lub gdy przekręcimy pokrętło na pozycję KORZYSTANIE Z PROGRAMATORA ELEKTRONICZNEGO FUNKCJE Jak włączyć Jak wyłączyć Jak działa Do czego służy Minutnik Ustawianie ręczne Czas trwania pieczenia Zakończenie pieczenia Wcisnąć i przytrzymać przycisk Ustawić czas trwania pieczenia wciskając przyciski i Zwolnić przyciski. Wcisnąć przycisk Wybrać funkcję pieczenia obracając pokrętłem wyboru funkcji. Po zakończeniu ustawionego czasu, funkcja sama się wyłączy i rozlegnie się sygnał dźwiękowy, który wyłączy się po chwili. Aby wyłączyć natychmiast sygnał dźwiękowy należy wcisnąć przycisk Obrócić pokrętło wyboru funkcji na pozycj O. Wcisnąć i przytrzymać Po zakończeniu przycisk TIMER ustawionego czasu Ustawić czas trwania pieczenia przyciskiem i Zwolnić przyciski Wybrać funkcję za pomocą pokrętła wyboru funkcji Wcisnąć i przytrzymać przycisk END Ustawić godzinę zakończenia pieczenia przyciskami i Zwolnić przyciski Wybrać funkcję pieczenia za pomocą pokrętła wyboru funkcji. USTAWIANIE ZEGARA piekarnik sam się wyłączy. Jeśli trzeba wyłączyć piekarnik wcześniej należy obrócić pokrętło wyboru funkcji na pozycję 0 lub ustawić czas pieczenia na 0:00(przyciskami TIMER i i O ustawionej godzinie piekarnik sam się wyłączy Jeśli trzeba go wyłączyć wcześniej należy ustawić pokrętło wyboru funkcji na pozycję 0 Po zakończeniu ustawionego czasu rozlega się sygnał dźwiękowy Aby pokazać czas pozostały do końca pieczenia należy wcisnąć przycisk Uruchamia funkcje piekarnika Pozwala ustawić czas trwania pieczenia Aby pokazać czas pozostały do końca pieczenia należy wcisnąć przycisk TIMER Aby zmienić czas pozostały do końca pieczenia należy wcisnąć przycisk TIMER + i Ustawia godzinę końca pieczenia. Aby pokazać zaprogramowaną godzinę należy wcisnąć przycisk END. Aby zmienić zaprogramowaną godzinę wcisnąć przycisk END+ i UWAGA Pierwszą czynnością po zainstalowaniu piekarnika lub po przerwie w dopływie prądu jest ustawienia zegara. (brak ustawienia jest sygnalizowany znakiem na wyświetlaczu) Aby ustawić zegar należy: Wcisnąć i przytrzymać przycisk TIMER i END ( i TIMER Tylko w niektórych modelach) Ustawić godzinę przyciskami i Zwolnić przyciski UWAGA: piekarnik działa gdy jest ustawiony na sterowanie ręczne lub gdy jest zaprogramowane pieczenie. UWAGA: Do ustawiania funkcji piekarnika w niektórych modelach występują symbole i a w innych i Pozwala na użycie programatora jako budzika. Można go używać przy włączonym lub wyłączonym piekarniku. Realizuje przebieg wybranych funkcji Po zakończeniu ustawionego czasu piekarnik wyłączy się i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Zwykle używa się tej funkcji razem z funkcją Czas trwania pieczenia: np. potrawa ma się piec przez 45 min. i chcemy, żeby była gotowa o godz. 12:30. A zatem należy: -Wybrać odpowiednią funkcję pieczenia - Ustawić czas trwania pieczenia na 45 min (Timer + i ) - Ustawić koniec pieczenia na godz. 12:30 (END + i ) Pieczenie wyłączy się automatycznie o godz. 11:45 (12:30-45 min.) O ustawionej godzinie końca pieczenia piekarnik automatycznie się wyłączy. UWAGA Jeśli ustawimy tylko koniec pieczenia, bez czasu trwania pieczenia, piekarnik włączy się natychmiast i wyłączy o ustawionej godzinie. 9 PL

11 INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA Nasze piekarniki mają różne kolory i estetykę zewnętrzną. Aby zorientować się w charakterystyce technicznej i odpowiednich funkcjach zakupionego piekarnika proszę zapoznać się z podanymi niżej schematami. Niektóre modele są wyposażone w chowane pokrętła. Należy je wyciągnąć i potem obracać. W czasie pracy piekarnika wnętrze piekarnika jest oświetlone. PIEKARNIK STATYCZNY- PIEKARNIK WIELOFUNKCYJNY Pokrętło wyboru funkcji C Pokrętło termostatu Pokrętło wyboru funkcji + termostat (piekarniki statyczne) MAX 50 MAX Opis sterowania Funkcje Piekarnik statyczny Piekarnik wielofunkcyjny Pokrętło wyboru funkcji Pokrętło termostatu Po obróceniu pokrętła sterowania na pozycję Żarówka lampka sy gnalizacyjna pozostanie zapalona w trakcie wszystkich kolejnych operacji. Włączony zostanie również wentylator chłodzący RozmraŻanie Pozycja ta umożliwia obieg powietrza o temperaturze otoczenia wokół zamrożonej potrawy, rozmraża ją w ciągu kilku minut, nie zmieniając przy tym zawartości białka. 50 MAX MAX MAX 50 MAX 50 MAX 50 MAX Pieczenie z nawiewem Włączone są obie grzałki piekarnika: dolna i górna oraz wewnętrzny wentylator. Funkcja ta wskazana jest do pieczenia drobiu, ryb, chleba, pizzy itd. Taki system pieczenia umożliwia pieczenie różnych potraw na różnych poziomach w tym samym czasie ( np. mięsa i ryb) a ich smaki i zapachy nie mieszają się. Grill z nawiewem przy drzwiczkach zamkniętych Powietrze podgrzewane przez grzałkę grilla zostaje zasysane przez wentylator kierujący strumień powietrza na potrawy, przy czym temperatura tego powietrza może wahać się od 50 do 200 C. Funkcja grilla z nawiewem zastępuje z powodzeniem rożen obrotowy i gwarantuje doskonałe wyniki w przypadku pieczenia drobiu, kiełbas i czerwonych mięs, również w dużych kawalkach. Pieczenie z nawiewem i włączoną dolną grzałką Doskonałe do delikatnych wypieków (torty, suflety) Podgrzewanie-Rozmrażanie Służy do podgrzewania potraw wcześniej upieczonych. Ruszt należy umieścić wtedy na drugim poziomie od góry. Służy także do rozmrażania chleba, pizzy i innych produktów tego typu. Wtedy ruszt należy umieścić na na pierwszym poziomie od dołu. Konwekcja naturalna Włączone są obie grzałki: na dole i u góry piekarnika. Jest to tradycyjne pieczenie, doskonałe do wypieku ud ców, dziczyzny, idealna do biszkoptów i przygotowywania potraw bardzo kruchych. Dobre wyniki uzyskuje si w przypadku wypieków na blasze z regulacjà temperatury od 50 do 240 C. Tradycyjne pieczenie na grillu przy zamkniętych drzwiczkach W pozycji tej włączona zostaje grzałka grilla na promienie podczerwone (górna). Idealne przy pieczeniu mięs o średniej i małej grubości (kiełbaski, Żeberka, bekon). Funkcja pizzy Rozprowadzone ciepło pozwala w tej funkcji uzyskać równomierne pieczenie dla wszystkich rodzajów potraw (idealne dla pizzy). Włączenie grzałki grilla oraz silnika obrotu rożna. SłuŻy do pieczenia na rożnie (szaszłyki). ** Program badań zgodny z CENELEC EN ** Program badań zgodny z CENELEC EN używany dla określenia klasy energetycznej. We wszystkich modelach Tylko w niektórych modelach 10 PL

12 TABELA CZASÓW WYPIEKU Sugerowane w poniższych tabelach czasy wypieku mają charakter informacyjny i mogą zmieniać się w zależności od jakości, świeżości, wymiaru i grubości potraw, a także w zależności od gustu użytkownika. Przed podawaniem potraw należy zawsze wszystkie potrawy pozostawić w piekarniku na kilka minut, po to aby po wyjęciu ich z piekarnika pozostawały nadal świeże. Piekarnik statyczny Wszelkie podane czasy wypieku nie obejmują podgrzania wstępnego piekarnika, jeśli nie jest to wyrażnie wskazane w innym przypadku. PoŻyteczna rada: Na co najmniej 10 minut przed upływem wskazanego czasu należy wyłączyć piekarnik, pozostawiając potrawy w jego wnętrzu. Pozwoli to, oprócz oszczędności energii, upiec potrawy zgodnie z własnym smakiem. Aby powierzchnie potraw nie były zbyt suche, konieczne jest obniżenie temperatury. Ruszt Elektryczny piekarnik statyczny Potrawa Ilość Ruszt Czas pieczenia w minutach Temperatura piekarnika Produkty mączne Lasagne Kg 3, Cannelloni Kg 1, Makaron zapiekany Kg 2, Produkty pieczone (nie ciasta) Chleb kg 1 ciasta na chleb (wstępne podgrzanie) (wstępne podgrzanie) Pizza kg Paszteciki Vol au vent (mrożone) Placki Mięsa 24 sztuki g ciasta na każdą sztukę Uwagi Wstawić lasagne do zimnego piekarnika Wstawić cannelloni do zimnego piekarnika. Wstawić makaron zapiekany do zimnego piekarnika. Przygotować ciasto w formie bochenka i naciąć nożem górną powierzchnię bochenka. Pozostawić do rośnięcia na co najmniej 2 godziny. Natrzeć tłuszczem formę i umieścić bochenek dokładnie w środku formy. Po wstępnym podgrzaniu piekarnika przez okres 15 minut przygotować pizzę w natłuszczonej formie dodając pomidory, mozzarellę i szynkę, olej, sól, oregano. Umieścić w formie 24 paszteciki i upiec je. Wszystkie mięsa można piec w pojemniku o wysokiej lub niskiej krawędzi. Zaleca się przykrycie pokrywką pojemnika niskiego, w celu uniknięcia zabrudzenia piekarnika plamami sosu. Mięsa pieczone pod przykryciem będą bardzie miękkie i soczyste, podczas gdy pieczone bez przykrycia staną się bardziej kruche. Wskazane czasy wypieku obowiązują dla potraw w pojemnikach przykrytych lub odkrytych. Cały rostbef Pieczeń wieprzowa zawijana Pieczeń cielęca zawijana Pieczeń wołowa, filet Ryby 1 kg kg ,3 kg Piec jak wyżej. 1 kg Piec jak wyżej. Pstrąg 3 cale / 1 kg Łosoś 700 g w plastrach 2,5 cm grubści Elektryczny piekarnik z nawiewem RusztCzas pieczenia w minutach Temperatura piekarnika Sola Filety / 1 kg Złotnik 2 całe Podgrzać wstępnie piekarnik przez 15 minut, nasmarować tłuszczem formę, 4 placki pokryte tłuszczem, olejem i posolone pozostawić do rośnięcia w temperaturze otoczenia na okres co najmniej 2 godzin, po czym włożyć je do piekarnika. Umieścić mięso w głębokim talerzu ze szkła Żaroodpornego, doprawić solą i pieprzem. Po upływie połowy czasu odwrócić. Piec mięso w przykrytym pojemniku ze szkła Żaroodpornego z dodatkiem soli i pieprzu, przypraw naturalnych, oleju i masła. Piec pstrągi pod przykryciem z dodatkiem oleju soli i cebuli w pojemniku ze szkła Żaroodpornego Piec łososia bez przykrycia w naczyniu Żaroodpornym z dodatkiem soli, pieprzu i oleju. Piec solę z dodatkiem soli i jedną łyżeczką oleju. Piec złotniki w przykrytym naczyniu z dodatkiem oleju i soli. 11 PL

13 TABELA CZASÓW WYPIEKU Elektryczny piekarnik statyczny Potrawa Ilość Ruszt Czas pieczenia w minutach Temperatura piekarnika Drób, królik Tort kakaowy pieczony w foremce Elektryczny piekarnik z nawiewem RusztCzas pieczenia w minutach Temperatura piekarnika Perliczka 1 kg - 1,3 kg Kurczak 1,5 kg - 1,7 kg Piec jak wyżej Królik w ka wałkach Ciastka, torty 1 kg - 1,2 kg Tort margherita Tort marchewkowy scatola Ciasto morelowe 700 gr Warzywa Koper włoski 800 g Cukinia 800 g Ziemniaki 800 g Marchew 800 g Owoce Jabłka 1 kg Gruszki 1 kg Brzoskwinie 1kg Pieczenie - grill Uwagi Umieścić perliczkę w głębokim naczyniu Żaroodpornym lub ceramicznym, przyprawioną przyprawami naturalnymi i małą ilością oleju. W wysmarowanej tłuszczem formie umieścić równe kawałki miąsa przyprawione naturalnymi przyprawami. W razie potrzeby obracać kawałki. W tortownicy o średnicy 22cm. Podgrzanie wstępne - 10 min. Podgrzanie wstępne - 10 min. W tortownicy o średnicy 22 cm. Podgrzanie wstępne - 10 min. W tortownicy o średnicy 22 cm. Podgrzanie wstępne - 10 min. W tortownicy o średnicy 22 cm. W przykrytym naczyniu ze szkła Żaroodpornego rozłożyć koper podzielony na 4 części, z dodatkiem masła, soli, najlepiej ze zwróconą ku górze częścią wewnętrzną. Pokroić cukinię na plastry i piec ją w przykrytym naczyniu ze szkła Żaroodpornego z masłem i W przykrytym naczyniu ze szkła Żaroodpornego umieścić jednakowe kawałki pokrojonych ziemniaków; piec je z olejem, solą, oregano i rozmarynem. Pokroić marchewki na plasterki, przykryć je i piec w naczyniu ze szkła Żaroodpornego. Piec owoce w odkrytym naczyniu ze szkła Żaroodpornego lub ceramiki. Pozostawić w piekarniku do ostygnięcia. Piec jak wyżej Piec jak wyżej Pieczenie grillu wykonujemy układając potrawy tuż pod grillem elektrycznym na promienie podczerwone. Uwaga: Podczas pracy grzałka grilla rozgrzewa się do czerwoności. Pod grill należy wstawić brytfannę do zbierania sosów. 5 5 Tosty 4 kromki 4 (5 ogrzewanie Grill 4 (10 ogrzewanie wstępne) wstępne) Grill 5 5/8 Tosty faszerowane 4 sztuki 3 (5 ogrzewanie wstępne) Grill 3 (10 ogrzewanie wstępne) Grill Kiełbaski n 6 sztuk / 0,9 kg Żeberka wołowe Udka kurczaka 4 sztuki / 1,5 kg 4 sztuki / 1,5 kg 25/30 15/20 4 (5 ogrzewanie Grill 4 (10 ogrzewanie Grill wstępne) wstępne) 25 15/20 4 (5 ogrzewanie Grill 4 (10 ogrzewanie Grill wstępne) wstępne) 3 50/60 50/60 (5 ogrzewanie Grill 3 (10 ogrzewanie wstępne) wstępne) Gril Umieścić kromki tostu na wsporniku grilla. Po pierwszym pieczeniu odwrócić. Uwaga: Przed podaniem do stołu trzymać upieczone tosty w cieple na dnie piekarnika. Umieścić tosty na podstawie grilla. Kiedy się zarumienią, odwrócić tosty - aż do całkowitego zarumienienia. Naciąć kiełbaski i umieścić na grillu częścią wewnętrzną zwróconą ku górze. W połowie pieczenia odwrócić kiełbaski. Uwaga: Co jakiś czas należy kontrolować równomierność pieczenia. W przypadku nierównomiernego pieczenia zamienić miejscami kiełbaski mniej dopieczone z bardziej wypieczonymi. Umieścić Żeberka tuż pod dużym grillem i obrócić je dwukrotnie. Doprawić naturalnymi przyprawami i obracać co pewien czas. 12 PL

14 GENERELT Tak fordi De valgte et af vore produkter. For at få det meste ud af ovnen, anbefaler vi at De: Læser denne manual omhyggeligt, da den indeholder vigtige informationer vedrørende installation, brug og vedligeholdelse af maskinen. Inden ovnen, første gang, anvendes til tilberedning af fødevarer, skal den varmes igennem. Tænd ovnen og lad den opvarme til max. Temperatur. Lad ovnen være i drift ved max. Temperatur i min 15 minutter før den slukkes. Når ovnen igen er afkølet tørres ovnrummet af med en fugtig klud. Vask grundigt alt ovnudstyret, bageplader, riste og bradepander, inden det anvendes første gang. Første gang ovnen opvarmes, kan det forekomme at der kommer lidt røg. Dette er imidlertid et helt normalt fænomen og skyldes at ovnens isoleringsmateriale opvarmes for første gang. Ovnen bliver naturligvis varm når den bruges, specielt bliver glasset på ovnlågen varmt. Det er derfor en god regel ikke at lade børn komme i nærheden af ovnen, når den er i brug. Dette apparat opfylder EEC regulativerne 89/109, 89/336 og 73/23 med medfølgende modifikationer. Efter udpakning af ovnen, kontrolleres det at ovnen er ubeskadiget. Evt. skader skal omgående meddeles til Candy Hoover A/S, eller der hvor De har købt ovnen. Indpakningsmaterialer (Plastik, folie, polystyren o.s.v.) kan være farligt legetøj for mindre børn, og bør omgående fjernes. SIKKERHEDS REGLER. Dette apparat er beregnet til indbygning i køkkenelement og må under ingen omstændig-heder anvendes uden korrekt indbygning og installation. Ovnen må aldrig anvendes til andet end tilberedning af fødevarer. Al anden anvendelse f.eks opbevaring af ting i ovnrummet, brug af ovnen til tørring af maling eller andet, må under ingen omstændigheder finde sted, og kan være direkte livsfarligt. Anvendelse af elektriske apparater kræver omtanke og følgende sikkerhedsregler bør følges: Apparatet skal tilsluttes af aut. Elinstallatør, forsøg aldrig selv at tilkoble apparatet. Dette apparat skal tilsluttes jordforbindelse jævnfør stærkstrøms reglementet. Træk aldrig i apparatets tilslutningskabel, for at trække stikket ud af kontakten. Lad aldrig børn bruge apparatet uden opsyn. Brug aldrig samledåser eller forlængerledninger. Under rengøring skal strømmen til ovnen afbrydes på hovedafbryderen. Hvis apparatet skulle svigte eller en teknisk fejl skulle opstå, må De aldrig forsøge selv at reparere apparatet, men tilkald aut. Candy Hoover A/S Service. Af sikkerhedsgrunde skal det være muligt at komme i kontakt med ovnens elektriske dele, når ovnen er korrekt installeret. Ovnen skal sikres således at enhver adgang til de elektriske dele kræver brug af værktøj. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for skader opstået som følge af forkert brug, installation eller anvendelse af ovnen VIGTIGT For at ovnen skal fungere korrekt og for at undgå varme og fugt skader på køkkenelementerne er det meget vigtigt at ovnen indbygges korrekt. Elementet som ovnen er indbygget i skal kunne modstå temperaturer på op til 120 C. Plastik eller lim der ikke kan modstå 120 C vil få elementet til at smelte. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader på låger, skabe el. lign. Hvis indbygning af ovnen ikke er udført som beskrevet. Elektrisk tilslutning. Denne ovn skal tilsluttes 240 V -1 PH+N 16 Amp. (Se koblingsskema, fig. 4 side 19) APPARATET SKAL TILSLUTTES JORD Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres hvis apparatet er korrekt monteret og tilsluttet en effektiv jordforbindelse, jævnfør stærkstrømsreglementet. Kontroller at strømforsyningen er korrekt, og at sikringer og kabeldimensioner er beregnet til den effekt apparatet kræver. Apparatet skal forbindes til strømkilden med et godkendt gummikabel, der har en ledningstykkelse der svarer til apparatets mærkede effekt. Apparatet skal tilsluttes af aut. Elinstallatør. Advarsel: Forsøg aldrig selv at tilkoble ovnen. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for skader på personer, dyr eller andre ting, hvis skaden skyldes forkert installation, manglende jordforbindelse eller forkert indbygning. INSTALLATION Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres hvis apparatet er korrekt monteret og tilsluttet en effektiv jordforbindelse, jævnfør stærkstrømsreglementet. Apparatet skal tilsluttes af aut. Elinstallatør. INDBYGNING I KØKKENELEMENT Ovnen kan enten indbygges under bordpladen i dertil indrettet skabsmodel eller i dertil indrettet højskab. Ovnen fastgøres til elementet med fire skruer gennem de 4 huller i ovnrammen. Synlig når ovnlågen er åben. For at få den krævede ventilation, skal diagrammet vedrørende indbygning på side 19 følges nøje. 13 DA

15 NYTTIGE TIPS FOR BRUG AF OVN PLADERNE RENGØRING AF LOFT (Kun på nogle modeller) Ovnen er udstyret med et nyt sikkerhedssystem, der gør det muligt at trække pladen ud af ovnen, uden at den vipper. For at tag pladen helt ud, træk og løft op. Grillelementet kan frigøres ved at skrue skruen A ud. Hermed kan elementet skubbes ned og loftet i ovnen kan rengøres. Ovnen må kun bruges når elementet ersat på plads. GRILNING Ved grilning indstilles denne på indstilling 4, afhængig af størrelsen af den mad De ønsker grillet. (se figur side 17) Inden De griller kød og fisk, påfør da lidt olie. TIDER FOR TILBEREDNING Første gang De bruger indstilling af timer for tilberedning, er det vigtigt at De benytter Dem af tabellerne på side 17, 18. Derefter kan De efter egen erfaring, variere tiden og indstillingen. SERVICE Hvis ovnen ikke virker kontrolleres følgende inden der tilkaldes service: er der strøm til apparatet. Kontroller sikringer. Er ovnen ur indstillet korrekt. Er termostaten indstillet rigtigt. Hvis ovnen stadig ikke virker, forsøg da ikke selv at reparere ovnen, men tilkald aut. Candy Hoover A/S Service. Husk at notere ovnens serie nummer, da dette skal oplyses til Candy Hoover A/S Service. (se figur 4, side 19) RENGØRING OG VENDLIGEHOLDELSE Rengør det forkromede, emaljerede og malede med lunkent vand og sæbe. Brug ikke sæbe med slibende effekt, men derimod en mild sæbe, såsom opvaskemiddel. Det er meget vigtigt at rengøre ovnen efter hvert brug, eller sidder der rester af fedt på henholdsvis siderne og bunden af ovnen. Næste gang ovnen bliver brugt vil dette afgive en ubehagelig lugt. Det er muligt at få katalytiske sider til ovnene, det vil lette den daglige rengøring. (se under afsnit katalytisk selvrens ) Rengør rustfri stål med sprit eller lignende rengøringsmidler. Rengør aluminium med en bomuldsklud og lidt planteolie, tør efter med sprit og en tør klud. Ved udskiftning af ovnpæren, sørg for at strømmen til apparatet er afbrudt. Beskyttelses glasset, over pæren skrues af. Pæren skrues ud, og erstattes med en af samme type som kan modstå høje temperaturer. Monter beskyttelsesglasset igen. KATALYTISK SELVRENS Katalytiske selvrensende plader er ekstra udstyr. Pladerne vil forvandle fedtpletter og stænk til kulstøv. kulstøvet fjernes med en fugtig svamp når ovnen er kold. På denne måde bevares pladernes porøse overflade og sikre en effektiv rense effekt. Er der tale om udtalt meget fedt, kan porerne blive tilstoppede og dette hindre en effektiv selvrens. Dette kan afhjælpes ved at tænde den tomme ovn og indstille temperaturen på max. I min. Brug ikke skrappe rengøringsmidler eller skarpe genstande til at rengøre de katalytiske plader, da dette vil beskadige pladerne. Ved grillning er en god ide at bruge en brandpande til at opfange det overskydende fedt. Disse forholdsregler vil gøre det muligt at den katalytiske selvrens kan foregå på de bedst mulige betingelser. N.B: Alle katalytiske selvrensende plader der i øjeblikket er på markedet har en levetid på ca. 300 timer. Efter 300 timers brug, skal disse udskiftes. 14 DA

16 BRUG AF TIMER For at indstille timeren, drej knappen til den ønskede tid. Når tiden er udløbet vil der lyde et signal. BRUG AF SLUT TIMER Denne funktion gør det muligt at indstille den ønskede tid (max 120 min.) ovnen vil automatisk slukke når tiden udløber. Timeren vil tælle ned fra den indstillede tid til 0 og slukke automatisk. For normal brug af ovnen indstil timeren på. For at indstille ovnen vær da sikker på at timeren ikke står på. BRUG AF ELEKTRONISKE PROGRAMMER. FUNKTION AKTIVERING SLUK FOR AKTIVERING HVAD GØR DEN BRUGES VED ÆGGEUR Tryk og hold knappen Tryk på knap eller for at indstille tiden. Nar tiden udløber vil der Et signal lyder når tiden er lyde et signal (signal udløbet stopper af sig selv, men For at se rest tid tryk på kan stoppes ved at trykke knap på knap ) Ovnen kan nu bruges som ægge ur. MANUEL FUNKTION Tryk på knap Indstil funktion med funktionsknappen Drej funktionsknappen til position O. Gør det muligt at bruge ovnen For tiberedning. TIMER FUNKTION Tryk og hold knappen TIMER inde Tryk på knap eller for at indstille tiden For at indstille ovn funktion, drej på funktionsknap Når tiden er udløbet slukker ovnen automatisk. Hvis tiden skal stoppes, drej funktions knappen til 0 eller timer indstilles på 0:00 (TIMER og knap). Muligt at indstille tiden For at se rest tid tryk på timer knap. For at ændre tryk TIMER og knap Ved slut tilberedning lyder et signal og ovnen slukker automatisk SLUT TID Tryk og hold knappen END inde Tryk på knap for at indstille den tid hvor ovnen skal slukke. For at indstille ovn funktion, drej på. Ovnen vil slukke ved den indstillede tid. For at slukke manuelt drej funktionsknap til O. Gør det muligh at indstille slut tid. For at se rest tid tryk på END knap. For at ændre tid tryk på knap END + Denne funktion bruges m. timer. F. eks hvis retten skal tilberedes i 45 min. og skal være færdig kl.12.30, vælg den ønskede funktion indstil tiden til 45 min. og sluttid til INDSTILLING AF URET ADVARSEL: Det første der skal indstilles efter at ovnen er installeret er at indstille uret. (dipay blinker med ) Uret indstilles på følgende måde: Tryk og hold på TIMER og END knapperne. ( modeller) Indstil tiden med knapperne. og TIMER kun på visse Ovnen starter automatisk (12.30 minus 45 min.) og vil fortsætte indstillede sluttid og der på slukker ovnen automatisk. ADVARSEL Hvis sluttid er valgt uden at længden af tilberednings tiden er indstillet så starter ovnen med det samme og slutter ved den indstillede slut tid. BEMÆRK: Ovnen kan kun bruges når den står på manuel eller indstillet N.B.: På visse modeller er symbolerne ændret til + eller - 15 DA

17 ANGÅENDE INSTRUKTIONER Der findes mange forskellige modeller i vores sortiment, for at finde de tekniske specifikationer og funktioner for den model De har købt, gennemgå da diagrammet. Nogle modeller har pop-ud knapper, tryk for at dreje knappen. STATISK OVN MULTIFUNKTIONS OVN Funktions knap (eksempel) Termostat knap (eksempel) Kombineret funktion og temperatur knap (Kun på visse ovne) C MAX 50 MAX Funktions knap Termostat knap Funktion Statisk ovn Multifunktions ovn Tænder for ovnens lys. Dette vil automatisk aktivere afkølingsblæseren. Optøning. Når knappen er indstillet på denne position. Fanen cirkulere luft med rum temperatur rundt om den frosne mad og optør denne i løbet af kort tid. 50 MAX Varmluft. Den varme luft bliver fordelt i ovnen ved hjælp af fanen. Dette program er godt ved tilberedning af forskellige slags mad (f.eks kød og fisk) Grill og varmluft. Grill elementet opvarmer luften og fanen fordeler luften i ovnen. Temperaturindstilling fra 50 til 200 grader. Grill med varmluft er perfekt til tilberedning af kød på spyd og stor mængder af rødt kød og kylling. 50 MAX Varmluft og undervarme. Denne funktion er ideal til tærte og souffle. MAX Opvarmning. Denne funktion er til opvarmning af færdiglavede retter, retten sættes på anden hylde fra oven eller optøning af brød, brødet sættes på hylden nederst i ovnen.. 50 MAX Traditionel opvarmning. Bund og top varmeelementer bruges til opvarmning. Dette er den traditionelle måde. Bruges til forskellige slags bagning. 50 MAX Grill. Denne funktion tænder for det infrarøde grill element. 50 MAX Pizza funktion. Denne funktion med varmluft der cirkuleres i ovnen er perfekt til retter som pizza Grill/spyd. Denne funktion bruges når der skal tilberedes mad på spyd. * Testet i overenstemmelse med CENELEC EN ** Testet i overenstemmelse med CENELEC EN i forbindelse med energi klasse. 16 DA

18 VEJLEDENDE TILBEREDNINGS TIDER Bemærk at de oplyste stege- og bagetider er retningsgivende. Brug tabellerne som udgangspunkt, og juster derefter stege- og bagetiderne på basis af Deres egne erfaringer. Tip: Sluk ovnen ca. 10 min. før endt tilberedningstid, og lad maden blive i ovnen. På denne måde spare De på energien. Ribbe Traditionel ovn Varmluft ovn Ret Mængde Ribbe Tilberedningstid/ Temperatur min Ribbe Tilberedningstid/ min Temperatur Bemærk: Pasta Lasagne Kg 3, Cannelloni Kg 1, Ovn bagt pasta Kg 2, Sæt lasagnen i en kold ovn. Sæt lasagnen i en kold ovn. Sæt lasagnen i en kold ovn. Bagning (ikke kager) Brød Kg (forvarme) (forvarme) 180 Form dejen og rids i toppen og lad dejen hæve. Pizza Kg Sæt pizzaen i varm ovn. Fyld: tomater, olie, Tomater, skinke, salt og origano. Kuvertbød (frosset) Focaccia Kød 24 stk stk. a 200 g Sæt 24 stk kuvertbrød i ovnen og bag. Sæt focaccia en i en varm ovn. Oksesteg Kg Sæt stegen i ovnen og tilsæt salt. Stegen vendes efter behov. Lammekølle (udbenet) Kg Sæt stegen i ovnen og tilsæt krydderier. Kalvesteg Kg 1, Oksefilet Kg Sæt stegen i ovnen og tilsæt salt. Stegen vendes efter behov. Sæt stegen i ovnen og tilsæt salt. Stegen vendes efter Behov. Fysk Ørred 3 stk. el. 1 kg Tilsæt salt, olie og evt. løg. Laks 700 g pr. 2,5 cm stykke Tilsæt salt, olie Fladfisk filety el 1 kg Tilsæt salt, olie 17 DA

19 VEJLEDENDE TILBEREDNINGS TIDER Traditionel ovn Varmluft ovn Ret Mængde Ribbe Tilberedningstid/ Temperatur min Ribbe Tilberedningstid/ min Temperatur Bemærk: Hare og kylling Kylling kg 1, Tilsæt krydderier og olie Hare kg 1, Tilsæt krydderier Vendes efter behov Kager Formkage 700 gr Sæt formkagen i opvarmet ovn. Småkager stk Sæt formkagen i opvarmet ovn. Grøntsager Fennikel 800 g Skær fenniklen i 4 stk. Tilsæt salt og smør. Courgetter 800 g Skær i skiver og Tilsæt smør og salt. Kartofler 800 g Gulerødder 800 g Tilsæt salt Frugt Skær i lige Store stykker og tilsæt salt, origano, olie og rosmarin Æbler 1 kg Bages og lad dem afkøle i ovnen Pærer 1 kg Bages og lad dem afkøle i ovnen Fersken 1 kg Grilnig Bages og lad dem afkøle i ovnen Maden der skal grilles placeres under en infrarøde grill. Advarsel: Når grillen er tændt bliver den helt rød og dermed varm. Brød 4 stk. 4 Sandwich 4 stk. 4 Pølser 6 stk. / kg 0,9 4 Kød 4 stk. / kg 1,5 4 Kylling 4 stk. / kg 1,5 3 5 (5 opvarmning af grill) 10 (5 opvarmning af grill) 25/30 (5 opvarmning af grill) 25 (5 opvarmning af grill) 50/60 (5 opvarmning af grill) 5 Grill 4 (10 opvarmning Grill af grill) 5/8 Grill 3 (10 opvarmning Grill af grill) Grill 4 Grill 4 Grill 3 15/20 (10 opvarmning af grill) 15/20 (10 opvarmning af grill) 50/60 (10 opvarmning af grill) Grill Grill Grill Rist først den ene side, vend derefter og rist den anden sidde Rist først den ene side, vend derefter og rist den anden side Vendes under tilberedning Kødet skal ligge under grillen Vendes under tilberedning 18 DA

20 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EL PL INSTALLATION DA EL PL DA Πινακίδα χαρακτηριστικών Tabliczka znamionowa Udluftning Εικ. 4 Rys. 4 Figur Cod EL PL DA Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader på låger, skabe eller lignende hvis indbygningen af ovnen ikke er udført som beskrevet. 19

Ζυμαρικά. Βάρος Kg. Διάρκεια Σε λεπτά. Θέση Φούρνος αερίου. Θέση Ηλεκτρικός φούρνος. Λαζάνια 3,5. Κανελόνια. Ζυμαρικά. στο φούρνο. Αλμυρές ζύμες.

Ζυμαρικά. Βάρος Kg. Διάρκεια Σε λεπτά. Θέση Φούρνος αερίου. Θέση Ηλεκτρικός φούρνος. Λαζάνια 3,5. Κανελόνια. Ζυμαρικά. στο φούρνο. Αλμυρές ζύμες. Μαγειρέψτε εύκολα και αποτελεσματικά με την βοήθεια των συμβουλών που ακολουθούν. Μην σερβίρετε το φαγητό αμέσως μόλις το βγάλετε από το φούρνο, αφήστε το για μερικά λεπτά να ξεκουραστεί πριν το σερβίρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως HKΧ-740 "Teka" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗKΧ-740 1. Πλήκτρο πρόσβασης στα προγράμματα μαγειρέματος 3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 2. Ηλεκτρονικό ρολόι 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HKL-840 www.teka.com ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η Teka δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SF750OT. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2

SF750OT. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2 Φούρνος Ηλεκτρικός πολυλειτουργικός, ορειχάλκινος, 60 εκ. Αισθητική Cortina. Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709172534 Προγράμματα / Λειτουργίες Λειτουργία καθαρισμού:

Διαβάστε περισσότερα

SF855X. Λειτουργίες. Επιλογές. Εκδόσεις. colonial

SF855X. Λειτουργίες. Επιλογές. Εκδόσεις. colonial Φούρνος 60 εκ, Ηλεκτρικός, αερόθερμος με 11 λειτουργίες Colonial, Inox, Κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709177638 ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ: Αναλογικός χρονοδιακόπτης προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

SE20XMFR8. Λειτουργίες. classic

SE20XMFR8. Λειτουργίες. classic Φούρνος, Ύψος 48εκ, 90 εκ, πολυλειτουργικός, 8 λειτουργιών Σειρά Classic, Inox, Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709146665 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

DO81CSS-5. classic. EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες

DO81CSS-5. classic. EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες Διπλός ηλεκτρικός φούρνος πολλαπλών λειτουργιών, 60εκ., σειρά "Classic new", inox Ενεργειακή Κλάση ΑΑ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

TR93X νέο. Victoria. Κουζίνα "Victoria" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr

TR93X νέο. Victoria. Κουζίνα Victoria 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr TR93X νέο Κουζίνα "" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709191016 ΕΣΤΙΑ: Εμπρός Δεξιά: 1.80kW Πίσω Δεξιά: 2.90kW Εμπρός Κέντρο: 1.00kW Πίσω

Διαβάστε περισσότερα

RO5FM13BL RO5FM13WH. Εντοιχιζόμενος Ηλεκτρικός φούρνος Εγχειρίδιο οδηγιών

RO5FM13BL RO5FM13WH. Εντοιχιζόμενος Ηλεκτρικός φούρνος Εγχειρίδιο οδηγιών RO5FM13BL RO5FM13WH Εντοιχιζόμενος Ηλεκτρικός φούρνος Εγχειρίδιο οδηγιών ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση του με τις πολλές δυνατότητες και

Διαβάστε περισσότερα

SF750RWX. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2

SF750RWX. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2 Φούρνος Ηλεκτρικός πολυλειτουργικός, κόκκινο κρασί, 60 εκ. Αισθητική Cortina. Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709166410 Προγράμματα / Λειτουργίες Λειτουργία καθαρισμού:

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

SUK92MFX5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας Αυτόματος ψυκτικός μηχανισμός προστασίας

SUK92MFX5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας Αυτόματος ψυκτικός μηχανισμός προστασίας SUK92MFX5 Ελεύθερη κουζίνα 90cm, µε 2 φούρνους και εστία αερίου, σειρά Concert, inox Ενεργειακή Κλάση Α (Κυρίως φούρνος) Ενεργειακή Κλάση Α (Δευτερεύων φούρνος) EAN13: 8017709074272 Κυρίως φούρνος: Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

CS150-5. Επισμαλτωμένο ταψί Σχάρα ψησίματος Χρωμιωμένο ράφι Αντικολλητική επιφάνεια Αυτοκαθαριζόμενες πλάκες Σούβλα

CS150-5. Επισμαλτωμένο ταψί Σχάρα ψησίματος Χρωμιωμένο ράφι Αντικολλητική επιφάνεια Αυτοκαθαριζόμενες πλάκες Σούβλα CS150-5 Ελεύθερη κουζίνα 150cm, µε 2 φούρνους, εστία αερίου & ηλεκτρική ψηστιέρα, σειρά Opera, inox Ενεργειακή Κλάση Α (Κυρίως φούρνος) Ενεργειακή Κλάση A (Δευτερεύων φούρνος) EAN13: 8017709100957 Κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

TR4110X νέο. Victoria. Κουζίνα "Victoria" 110x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση AΑ Περισσότερες πληροφορίες στο

TR4110X νέο. Victoria. Κουζίνα Victoria 110x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση AΑ Περισσότερες πληροφορίες στο TR4110X νέο Κουζίνα "" 110x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση AΑ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709191009 Για να δείτε το video πατήστε εδώ ΚΥΡΙΩΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΕΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ 7 λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

SF122B νέο. linea. Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Αισθητική Linea, Λευκό Κρύσταλλο, Ενεργειακή κλάση Περισσότερες πληροφορίες στο

SF122B νέο. linea. Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Αισθητική Linea, Λευκό Κρύσταλλο, Ενεργειακή κλάση Περισσότερες πληροφορίες στο SF122B νέο Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Αισθητική Linea, Λευκό Κρύσταλλο, Ενεργειακή κλάση Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709173234 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Σειρά Linea 1 Οθόνη LCD Φωτιζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ EL ΨΗΣΙΜΟ Μη θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία ενώ είναι άδεια. Μην υπερφορτώνετε το δίσκο, τηρείτε τις συνιστώμενες ποσότητες. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για κλασικό τηγάνισμα (μη γεμίζετε το

Διαβάστε περισσότερα

TR93IX νέο. Victoria. Κουζίνα "Victoria" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Επαγωγική εστία, Ενεργειακή κλάση AΒ Περισσότερες πληροφορίες στο

TR93IX νέο. Victoria. Κουζίνα Victoria 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Επαγωγική εστία, Ενεργειακή κλάση AΒ Περισσότερες πληροφορίες στο TR93IX νέο Κουζίνα "" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Επαγωγική εστία, Ενεργειακή κλάση AΒ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709196660 ΕΣΤΙΑ: 5 full power επαγωγικές ζώνες Εμπρός Δεξιά: Ø

Διαβάστε περισσότερα

TR93IBL νέο. Victoria

TR93IBL νέο. Victoria TR93IBL νέο Κουζίνα "" 90x60 cm, Στιλπνό μαύρο, 3 φούρνοι Επαγωγική εστία, Ενεργειακή κλάση AΒ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709196790 ΕΣΤΙΑ: 5 full power επαγωγικές ζώνες Εμπρός

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

KQG-6617G KOR-6L773S(KOR-7G78)(그)_AMIRIDIS rxnt]]x^nsgrxnt]zyw~oἤpu GGGY YWX]TW`TW\GGG㝘䟸GXa\^a[W

KQG-6617G KOR-6L773S(KOR-7G78)(그)_AMIRIDIS rxnt]]x^nsgrxnt]zyw~oἤpu GGGY YWX]TW`TW\GGG㝘䟸GXa\^a[W KQG-6617G ΟΔHΓOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΑΓΩΜΑ & 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 13 14 15 17 18 0,8 1 2 3 9 10 4 11 12 13 9 6 7 5 Πίνακας ελέγχου Door open button - To open the door push the door open button.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη Εντοιχιζόμενου Ηλεκτρικού Φούρνου

Εγχειρίδιο χρήστη Εντοιχιζόμενου Ηλεκτρικού Φούρνου ES 9550 INOX Εγχειρίδιο χρήστη Εντοιχιζόμενου Ηλεκτρικού Φούρνου Εικόνα προϊόντος μόνο για αναφορά ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να μείνετε ευχαριστημένοι από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

A42A-5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας

A42A-5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας A42A-5 Ελεύθερη κουζίνα 70cm, µε 2 φούρνους και εστία αερίου, σειρά Opera, inox Ενεργειακή Κλάση Α (Κυρίως φούρνος) Ενεργειακή Κλάση Β (Δευτερεύων φούρνος) EAN13: 8017709073497 Κυρίως φούρνος: Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχόµαστε θερµά για ότι καλύτερο µε τη νέα συσκευή σας!

Σας ευχόµαστε θερµά για ότι καλύτερο µε τη νέα συσκευή σας! Εγκατάσταση - χρήση - συντήρηση ΦΟΥΡΝΟΣ NORDTON Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούµε και σας συγχαίρουµε στην επιλογή σας. Αυτό το νέο προσεκτικά σχεδιασµένο προϊόν, που κατασκευάζεται µε υλικά αρίστης ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ EURO - OVEN 1503T- 1503TS SC CER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ EURO - OVEN 1503T- 1503TS SC CER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ EURO - OVEN 1503T- 1503TS - 3503-4003 - 4503-4003SC - 4000CER Σας ευχαριστούμε για την επιλογή αυτής της συσκευής, είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ηλεκτρικό φούρνο KUMTEL. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης, πριν θέσετε σε λειτουργία την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

A3-6. classic. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας. Ρυθμιζόμενο γκριλ Επισμαλτωμένο ταψί Σχάρα ψησίματος Χρωμιωμένο ράφι Σούβλα

A3-6. classic. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας. Ρυθμιζόμενο γκριλ Επισμαλτωμένο ταψί Σχάρα ψησίματος Χρωμιωμένο ράφι Σούβλα A3-6 Kουζίνα 120cm, Opera,µε 2 φούρνους, εστία αερίου & ηλεκτρική ψηστιέρα,inox Ενεργειακή Κλάση Α + Β Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709110611 Κυρίως φούρνος: Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLDM-400A Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική χρήση H COLORATO συνιστά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE

ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE EL PL DA ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ ΦOYPNOΣ O HΓIEΣ XPHΣHΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά

Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά Ηλεκτρική Κουζίνα 60E60V Μικτή ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ! 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

CE6GMLI. classic. Ελεύθερη κουζίνα 60cm, µε 1 φούρνο και εστία αερίου, σειρά Professionale Ενεργειακή Κλάση Α EAN13:

CE6GMLI. classic. Ελεύθερη κουζίνα 60cm, µε 1 φούρνο και εστία αερίου, σειρά Professionale Ενεργειακή Κλάση Α EAN13: Ελεύθερη κουζίνα 60cm, µε 1 φούρνο και εστία αερίου, σειρά Professionale Ενεργειακή Κλάση Α EAN13: 8017709119881 Εστία: Νέος τετράγωνος σχεδιασμός Κρυστάλλινος πίνακας χειρισμού Νέα ηλεκτρονική οθόνη με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργίες. Επιλογές. Κυρίως φούρνος. Δευτερεύων φούρνος

Λειτουργίες. Επιλογές. Κυρίως φούρνος. Δευτερεύων φούρνος A3-7 νέο classic Kουζίνα 120cm, Opera,µε 2 φούρνους, εστία αερίου & ηλεκτρική ψηστιέρα,inox Ενεργειακή Κλάση Α + Α Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709162375 Προγράμματα / Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

SF6905N1. Λειτουργίες. Επιλογές. Victoria

SF6905N1. Λειτουργίες. Επιλογές. Victoria 60εκ. Φούρνος Ηλεκτρικός Αερόθερμος 10 λειτουργιών, σειρά, μαύρος Ενεργειακή Κλάση Α Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709241537 4ετής εγγύηση μόνο από το επίσημο δίκτυο της PETCO AE

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ A. Διακόπτης ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 319252GR.fm Page 53 Wednesday, September 3, 28 5:17 PM ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της νέας μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΥΡΝΟΥ COMPACT HK-800 "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HK-800......... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ COMPACT (ΓΕΝΙΚΑ)...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 8 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CP3639 220-240V~ 50/60Hz 1900-2250W ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Βραστήρας D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη φροντίδα. Φυλάξτε τις προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

espresso D 2302 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική αναφορά

espresso D 2302 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική αναφορά espresso D 2302 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική αναφορά Σημαντικές προειδοποιήσεις ασφάλειας: Πριν τη χρήση αυτής της ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 04L P.0 X/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη,4 Περιγραφή της συσκευής,5 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,4 Εκκίνηση και χρήση,6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,8

Διαβάστε περισσότερα

SF140. linea. Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Inox & Stopsol, Αισθητική Linea, Ενεργειακή Κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.

SF140. linea. Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Inox & Stopsol, Αισθητική Linea, Ενεργειακή Κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco. SF140 linea Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Inox & Stopsol, Αισθητική Linea, Ενεργειακή Κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709177119 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Λειτουργίες: 17 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ (GR) TYPE H6001 1 2 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΙΤΣΑ2915 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές σηµείο

Διαβάστε περισσότερα

TR4110P1 νέο. Victoria. Κουζίνα "Victoria" 110x60 cm, Μπεζ, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση AΑ Περισσότερες πληροφορίες στο

TR4110P1 νέο. Victoria. Κουζίνα Victoria 110x60 cm, Μπεζ, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση AΑ Περισσότερες πληροφορίες στο TR4110P1 νέο Κουζίνα "" 110x60 cm, Μπεζ, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση AΑ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709176655 Για να δείτε το video πατήστε εδώ ΚΥΡΙΩΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΕΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ 7 λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA.

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA. FK 0L P 0 X/HA Iталiиська Довідник користувача ДУХОВКА Зміст Довідник користувача, Запобіжні заходи, Допомога, Опис приладу,5 Опис приладу,8 Установлення,7 Запуск і використання,9 Програми, Запобіжні заходи

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH Πρόβληµα Αιτία Λύση Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό στο κάτω σηµείο Είναι δύσκολο να βγάλετε το ψωµί από τον κάδο ψησίµατος Τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ FOUR TURBO AIR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ FOUR TURBO AIR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥ FOUR TURBO AIR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΦΤΟΥΡΜΠΟ Οδηγίες ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 1. Οθόνη 2. Πλήκτρο για ενεργοποίηση της συσκευής 3. Ανεµιστήρας 4. ιαφανής θόλος 5. Έλικας θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

SF4750VCOT νέο Σύντομα διαθέσιμο cortina

SF4750VCOT νέο Σύντομα διαθέσιμο cortina SF4750VCOT νέο Σύντομα διαθέσιμο cortina Compact πολυλειτουργικός + ατμός 60εκ., 45εκ ύψος Σειρά Cortina ορείχαλκος, Ενεργειακή κλάση: A+ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr Εμπρός πάνελ ορειχάλκινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.bauknecht.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 2 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 2 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 2 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model:EO 9719 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κουζίνας. Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και για τη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ...

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ... Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ... 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 7 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ... 8 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-935 / HA-900 "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HA-935 & HA-900........ 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.whirlpool.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα