<;) --- ~4~[.\H.~v. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΑΙΔΕΙΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΙΗΣ ΚΑΙ θρηικευματων rιλ'h":ι~ οι"',, )~~; :~., '2tJ) Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "<;) --- ~4~[.\H.~v. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΑΙΔΕΙΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΙΗΣ ΚΑΙ θρηικευματων rιλ'h":ι~ οι"',, )~~; :~., '2tJ) Ι"

Transcript

1 ~4~[.\H.~v <;) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΑΙΔΕΙΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΙΗΣ ΚΑΙ θρηικευματων rιλ'h":ι~ οι"',, )~~; :~., '2tJ) Ι '.VJ Η...,.. ~,.. ι"" ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟ/ΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟ ~5ArjJ.ίΊ;ίtIΠ...Α..8.-Ι-λ ΑΝΩΤΑΤΗΣΕΚΠΑ/ΔΕΥΣΗΣ Ψ, 1'1. ~. ~11 ~ ΕΙΔΙΚΗ rpammaτflh Irtj.!"..ρc~Τfιa...!.ι.2.ι A.Παnανδρέoυ 37, Ημερομηνία: 14 Μαρτίου Μαρούσι Βαθμός προτ.: ΠληροΦορίες: Κουής Δημήτριος Αρ.Πρωτ.258 ΤηλέΦωνο: , 3635 Faχ: 2 1 Ο Ο E-maίl: ΠΡΟΣ:Πανεπιστήμια και ΤΕΙ(κοινοποίηση προς όλη την Ακαδημαϊκή Κοινότητα) Αξιότιμοι Πρυτάνεις και Πρόεδροι, Σε συνέχεια των επιστολών της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «ΠρΟβολή και Ενθάρρυνση τ/ς Αριστεία.ς στα Ελληνικά ΠανΕΠιστήμια και ΤΕΙ)) (14/12/2010, Α.Π / 12419), σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» η υποστηρικτική δράση για τη δημιουργία ενιαίου ψηφιακοίι Αποθετηρίου Αριστείας για την Ανώτατη Εκπαίδευση με τίτλο ((Τεκμηρίωση και ανάδειξη της Αριστείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση») και Φορέα υλοποίησης Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ). το Ερευνητικό Ακαδημα'ίκό Ινστιτούτο ΤεχνΟλογίας Ο στόχος της προαναφερθεισας δράσης είναι η ανάδειξη με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο των βραβευ μένων δραστηριοτήτων στο χώρο της διδασκαλιας, της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της προσφοράς των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.Η Αριστεία αφορά κάθε κλάδο της Επιστήμης και ΤεχνΟλογίας και κάθε κατεύθυνση της 'ερευνας και της Διδασκαλίας, χωρίς Θεματικές Προτεραιότητες. 'ετσι, δράσεις Αριστείας αποτελούν, επί παραδείγματι, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό επίτευγμα, μια πρωτοπόρος πειραματική διάταξη, μια πρωτοποριακή θεωρία, καθώς και περιπτώσεις καινοτόμου διδασκαλίας που έχουν διακριθεί σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Μία δραστηριότητα με στοιχεία Αριστείας μπορεί να είναι είτε συλλογική είτε ατομική: μπορεί να προέρχεται τόσο από μεμονωμένα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (μέλη ΔΕΠ προπτυχιακούς και μεταmυχιακοίις Φοιτητές, προσωπικό κ.λπ.) όσο και από δομές (εργαστήρια, τομείς Κ.λπ.). Σε αυτήν την κατεύθυνση το Υπουργείο Παιδείας καλεί τα ελληνικά Ιδρύματα να προβάλλουν κάθε έτος τις δράσεις Αριστείας τους στο αποθετήριο Αριστείας, που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό και που θα είναι προσπελάσιμο από κάθε 'ελληνα και μη πολίτη.

2 Το ΥπουΡΥείο Παιδείας σε συνερυασία με τους συντελεστές των επιλευμένων δράσεων αριστείας θα προβάλλει επίσης τις δράσεις Αριστείας με τη δημιουρυία παρουσιάσεων αλλά και τη θέσπιση ετήσιου συνεδρίου aριστείας. Για τη διευκόλυνση της ι5ιαδικασίας υποβολής-συλλουήςτων προτάσεων Αριστείας από τα ελληνικά Ιδρύματα, και με δεδομένη την 1!ρόσκληση της ΥπουΡΥού Παιδείας, δημιουρυήθηκε ο ιστότοπος Στον ιστότοπο αυτό οι ενδιαφερόμενοι από την Ακαδημα"ίκήΚοινότητα θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν την πρόταση τους σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 1. ΕννραΦή στον ιστότοπο: Για να εννραφεί ο χρήστης θα χρησιμοποιεί ουσιαστικά δύο στοιχεία: α) τη διεύθυνσή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (emaii) η οποία θα αποτελεί και τη μοναδική ταυτότητα του στο σύστημα (username) και β) ένα κωδικό Που θα επιλέυει ο ίδιος. Η δυνατότητα εννραφής και υποβολής των προτάσεων θα ενερνοποιηθεί 21/3/2011. από τις 2. Με την εννραφή του ο χρήστης θα μπορεί να υποβάλλει την πρόταση του συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα υποβολής. Η Φόρμα είναι διαθέσιμη από το σύνδεσμο 'Υποβολή'. Αυτή η Φόρμα θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της δράσης Αριστείας (τίτλος δράσης, σύντομη nεριyραφή, Φορέας βράβευσης κ.λπ.) καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου ή του εκπροσώπου αν αφορά συλλουική διάκριση (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση K.λn.). Στη Φόρμα είναι είτο1 u α όtoοποίοπ οέ OW ευθέ 3. Για τη διευκόλυνση της υποβολής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αρχικά να συμπληρώσουν μια Φόρμα (MS WORD) τοπικά στον υπολουιστή τους. Η Φόρμα αυτή έχει ακριβώς τα ίδια πεδία που έχει και η Φόρμα στον ιστότοπο και είναι διαθέσιμη σε σχετικό σύνδεσμο. Προτείνεται η συμπλήρωση και αποθήκευση της τοπικά και στην συνέχεια, όταν είναι πλήρης, η αντιυραφή των επιμέρους πεδίων στον ιστότοπο Υια την υποβολή της πρότασης. 4. Τα Ιδρύματα, μέσω ειδικού λουαριασμού,ο οποίος θα ενερυοποιηθεί σε δεύτερη Φάση, θα έχουν πρόσβαση στις προτάσεις που θα υποβληθούν από τα μέλη τους και στη συνέχεια θα επιλέξουν τις δράσεις Αριστείας Που θα εκπροσωπήσουν το Ίδρυμα. S. Για την τελική επεξερυασία και προβολή των προτάσεων που τα Ιδρύματα θα επιλέξουν, θα υπάρξει επικοινωνία και άμεση συνερυασια μεταξύ των υπευθύνων Υια κάθε δράση αριστείας και της ομάδας υποστήριξης που έχει συσταθει από το ΥΠΔΒΜΘ,στο πλαίσιο της δράσης. 6. Η υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων (υποψήφιεςδράσεις ΑριστεΙας, Ιδρύματα, κοινό) θα παρέχεται από την ομάδα υποστήριξης της δράσης μέσω: ο Emall ο τηλεφωνικά στο (9:00 ~17:00) Σε ό,τι αφορά τις προτεινόμενες δράσεις Αριστείας:

3 1. Η διαδικασία U,J:οβΟλήςπροτάσεων θα επαναλαμβάνεται κάθε έτος. Καθώς η Φετινή υποβολή είναι η πρώτη, μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για δράσεις Αριστείας που διαιφίθηκαν τα τελευταία 5 έτη. 2. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος παρατείνεται ως και τις 6/4/ Με τη λήξη της nρoθεσμίας υποβολής, η αρμόδια αρχή του κάθε Ιδρύματος θα έχει τη δυνατότητα επισκόπησης των προτάσεων αριστείας που έχουν υποβληθεί από το συγκεκριμένο ίδρυμα για την επιλογή των προτάσεων που θα παρουσιάζουν την συνολική δράση του Ιδρύματος. Η αρμοδιότητα έτ~ για την επιλογή των προτάσεων ανήκειαποκλειστικά στην αρχή του Ιδρύματο_, Με στόχο την ενδυνάμωση και την προβολή του πολύ σημαντικού έργου που πραγματοποιείται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στη δημιουργία αυτού του νέου θεσμού. Μετψή, Ο Ειδικός Γραμματέας, Β. Ι. Παπάζογλου "ΡΙΒΕΣ ΑΝτ\ΓΡΑΦΟ 1\1, ~ Φ""ΣΤΑΜΕΝΟΣ ο ΠΡ" ι ;...,.-...,~. ~

4 Ι Ο ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOΊPrEIO ΠΑιΔΒΑΣ ΔΙΑ ΒίΟν ΜΑθΗΣΗΣ ΚΑι ephij( YMAmN ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟIΚΗ11ΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΉΣ EΚΠAIΔEVΣHΣ εlδjκh ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ A.Παπaνδρέou 31, Μαρούσι ΠληροΦορlΕς: κουής Δημήτριος ΤηλέΦωνο: , 3635 fax: Hμερoμηνlα: 3 Mαtot.ι 2011 θαθμός nρoτ.: Αρ.Πρωτ. 620 ΠΡΟΣ:ηaνεmατήμια. τει, ΑΣΠΑΙτε Θέμα; Ενθάρρυνση και α.vάδειξη αρι.σrεω.ς Η ενθάρρυνση και ανάδειξη της Aρισu;(ας στα Dληνικά. Πaνεπ.ιατήμια και Τεχνολογικά Eισταιδεuτυtά.Ιδρύματα θα πρέπει να ειvαι μιασυνεχής προσπάθειιι. Το ΥΠΔΒΜΘμέσα από τ/ δράση caριmεια» στηριζει την προσπάθεια αυτή. Πιο συνκειcρψέvα. δημιoόργrισε ένα μηχανισμό νια τη συλλογή ι(α/ ανάδειξη tω'oiδραστηριοτήτων iιε χαρακτηριστικά αρισu;(ας και κάλεσε τα μέλη -της ακαδημαϋcής κοινότητας σε έναν πρώτο κύκλο υποβολής των δράσεων που έχουν διαιφιθει. Η υποβολή των προτάσεων πραyμιmmoιήθηkε ωιευθεlας από τα μtλη της AιιαδημαϋCής Κοινότητας στον ι.σrότoπo (http://excellence.minedu.gov,gr). Παράλληλα, otov ιστ6τοπο αυτό καταχωρήθηκαν και οι δράσεις που ouλλtxθηκαν από τα Ιδρύματα και στάλθηκαν σε έντυπη μορφή. Μέχρι σήμερα ΈΧουνκαταχωρηθεΙ 211 δράσεις από 24 Πaνεnι.σrήμια και ΤΕΙ(αναλυτικός πιvaκας ιmάρxει oto ttλoς της παρούσας επι.σroλής). Η εnιλoνή των πρστάσεων αρι.σrεiας με τις oπoler;θα επρooωrtηθoύνκαι θα προβληθούν τα ιδρύματα στα εκερχόμενα ouνέδρια ειναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Ιδρυμάτων και των συλ/.ουικώ'ιι τους οργδνων. Γιατον σκοπό αυτό, ti1lδρύματα θα αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα υποβολής t':l'v προτάσεων, ώστε να παρακολουθούν τις υποβληθε(σες -από την KOΙVΌτητΔτους πρστάσεις- και να εnιλtξouν αυτές που θα προβληθούν. Έτσt, είναι σκόπψο τα Πανεnιατήμια και ΤΕΙνα προβούν στις ακόλουθες ενέρνειες:

5 Α. ~ uιτeuθuvoυ r:mιtoιvf.lmtτς Για τον καλύτερο OU~ό και παραιcoλoόθηση 'ti1ci δράσης από την κλευρά του lδρύμ<noς θα πρέπει να οριστεί ένας υπεόθuνσςmuι:oινωvιας.βασικές αρμοδιότητές tou θα είναι: 2. ΠαpαKoλOVQησητων npσrάσεωv που γiνσνrαι από την κοινότητα roιι lδρύμαroς Ο οριαμένοι; -από κάθε Ίδρυμα- ιιπεύθυvoς θα nαραλάβει τους κωδικούς που mιτρέn:oυν την πρόσβαση τou lδρύμcnoς στο σόστημα υn:oβοαών (httojllexqllence.minedu.gov,gr). Έτσι. οι αρχές του κάθε Ιδρύματος θα Jtα4)ακoλoυθoύν τις υπof3ληθεi.oεζ. αjtό τα δικά τους μέλη, nρoτάoεις και θα επιλέγουν στη ouνtxεια τις δράσεις με τις οπο(ες θα εκnρoσωnoόνται και θα ιφοβάλλονται. 2. ΔιειικdAvνοη της F.Πικoινωνiας Ο υπεύθυνος του lδρuμαtoς θα μεταφέρει την εμχεφία του Ιδρύματος στο ΥΠΔβΜθ, καθώς επίσης και προτάσεις νια την απoδoτιχόtερη υλοn:o(ηση της δράσηζ. ενω ανrtστo\xα θα ενημερώνει την κοινότητα του Ιδρύμαt'όc; του νια εξελ(ξεις και δυνατότητες που nαρtxoνται από τη δράση.. Η απόφαση ορισμού και η κοιvoπο(ηση των σα>ιχεlων επιkoινωνiας τou uπεόθtινoυ (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, emaii, τηλέφωνο επικoινωνiας) θα πρέπει να γίνει με cιnoστoλή emafi στη διεύθυνση και την ηqρqσκεuή 6 Mα'Coy. Για την επιτάχυνση της διαδικασ~ πρστείνεται ως υπεύθυνος να οριστε( ο ειcάατστε Αντιπρότανης ή Avmφόεδpoς AKαδημαIιcώνYπoθtσεων, χωρ(ι;αυτό να ειναι υπoxρεωtικό, Οι ενδα/φερόμε:νοι θα ~ι:'" τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις δράσεις τους στον ιστότοπο htto:uepllence.minedu.gov.gr xωρ~ xρovucό'lttριopιoμό. ΈτσΙ.,.θα εππευχθε( η καλύτερη δημοσιοποίηση του ouνoaucoύ έργου του κάθε Παvεπιστημi.oυ και ΤΕΙ, αλλά και θα αποφευχθούν περuπώσεις μη καταγραφής ΠΡΑΓΜΑΤUCά αξιόλογων δράσεων που ειναι ννωστό ότι υπάρχουν σε όλα τα Ιδρύματα. Το ΥΠΔβΜθ θα διοργανώσει στο πρooεxtς διάστημα 10 πρώτο OUVΙδρφ Aρunεkις, το on.oid θα ~ Ι(άθε χρόνο ιcαιστο οποίο θα προβληθούν τα επιτεύγματα των Πανεπιστημιων και ΤΕΙ.Osπpoτάαm πou θα Qouν εmλιyε( αm\ 111!δριiu,cmι μhσι wν oαιpu.6της ηuιoounνfqς διdqyωyήc ΤΟΥ σwdρjgυ Qsι unooo(ιy να αvιι.uιnσxouν OD quνl6ρφ. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να καθοριστει ο χρόνος διεξavωγής του σuνεδρlou για το 2011.

6 <Ο ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μαρούσι, 14 Δεκεμβρίου 201Ο Αρ. ΠρωΤ.:12419 Πρύτανη ΕΜ Πολυτεχνείου Κύριο Σίμο Σιμόπουλο Θέμα: «Προβολή και Ενθάρρυνση της Αριστείας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια)) Κύριε Πρύτανη, Υπουργείο και Ακαδημαϊκές Αρχές, ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με τις παθογένειες της Ανώτατης Εκπαίδευσης τις οποίες όλοι έχουμε ευθύνη να αντιμετωπίσουμε. Την ίδια στιγμή όμως οφείλουμε και να φωτίσουμε με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο τα μικρά διαμάντια που δεν λείπουν από τον χώρο της διδασκαλίας, της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της προσφοράς των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθηαης και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε από τον Μάρτιο του 2009 ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη της καινοτομίας, της αριστείας και της προσφοράς στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από την ανάδειξη των συντελεστών της εκπαίδευσης. Το 2010 υλοποιήθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος στην Α' βάθμια και Β' βάθμια εκπαίδευση, ενώ οργανώθηκε πρόγραμμα για την ανάδειξη και προβολή των επιτευγμάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, όπως ειχα την ευκαιρία να σας ενημερώσω στη Σύνοδο Πρυτάνεων στις 23 Οκτωβρίου ~I!!!!IIII!!!!I ~!!!Bi2r'i 1III!!!!I!!!!8I!!!!!8I1!!!11I1!!!11"_!!!!I!III!!!I!8_I8!!! ~Ii!!!8I1!!!11!!8 Ταχ. ΔΙνση: Ανδρ. Παπανδρέου ΜαρούσΙ" Τηλ: Fax: Σελίδα 1

7 Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, αλλά πάνω από όλα η ελληνική κοινωνία, έχουν σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά ανάγκη από πρότυπα ήθους, δημιουργικότητας και αριστείας. Η ανάδειξη των διακεκριμένων περιmώσεων όλων των ιδρυμάτων, δίνει μια σαφή απάντηcη Υ'ιατις πραγματικές δυνατότητες του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου. Σε αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προτίθεται να δημιουργήσει ένα Δίκτυο Αριστείας και για το λόγο αυτό χρειάζεται τη συμβολή των ίδιων των Ιδρυμάτων που θα συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία βάσει των οποίων θα χαρτογραφηθούν οι βέλτιστες πρακτικές ανά Ίδρυμα. Επιδίωξη του Υπουργείου είναι να δημιουργηθεί ένα Ψηφιακό Αρχείο Αριστείας, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση Έλληνες και ξένοι πολίτες. Για τον καλύτερο συντονισμό της ενέργειας θα θεσπιστεί Επιτροπή Ανάδειξης και Προβολής της Αριστείας, η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου, θα το αξιολογεί και θα εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα. Το Δίκτυο Αριστείας θα προχωρά στην δημοσιοποίηση των επιτευγμάτων των Ιδρυμάτων μέσα από μία σειρά μέσων. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι από τους τρόπους δημοσιοποίησης: ειδική ιστοσελίδα του Δικτύου Αριστείας, διοργάνωση διαλέξεων όπου οι διακριθέντες θα παρουσιάζουν το θέμα στο οποίο αρίστευσαν, μαγνητοσκόπηση και ψηφιοποίηση των διαλέξεων και διάθεσή τους στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και προβολή τους στην Ελληνική Εκπαιδευτική Τηλεόραση, θέσπιση ετήσιου Συνεδρίου Προβολής της Αριστείας, κοινοποίηση των επιτευγμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε ιδρύματα, φορείς, οργανισμο:jι; και εταιρείες (εφόσον τα Ιδρύματα το επιθυμούν). Ταχ. Δ/νση: Ανδρ. Παπανδρέου ΜαρούσΙ, Τηλ: ,3505 Fax: Σελίδα 2

8 Το Δίκτυο Αριστείας φιλοδοξεί να συμβάλει στην αύξηση της εξωστρέφειας των Ιδρυμάτων, στη γόνιμη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ομάδων, στην αξιοποίηση των καινοτόμων ιδεών και στην ανάδειξη των διακεκριμένων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Επιπλέον, η προσπάθεια αυτή θα συμβάλει θετικά στην δημιουργία και προβολή θετικών προτύπων για τους νέους ανθρώπους καθώς και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συγκεντρωθούν αφορούν στη διδασκαλία και στην έρευνα, βασική και εφdρ~jοσμένηκαθώς και στη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και μπορούν να είναι αποτέλεσμα είτε ατομικής είτε ομαδικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός προτάσεων που θα καταθέσει κάθε ίδρυμα ανέρχεται από 1Ο έως 40 και επιμερίζεται σε επιτεύγματα μελών ΔΕΠ και επιτεύγματα φοιτητών προπτυχιακού ή μεταmυχιακού επιπέδου. Βασική προϋπόθεση είναι οι προτάσεις να έχουν βραβευθεί από Εθνικό ή Διεθνή φορέα. Επισημαίνεται, ότι έχει ληφθεί πρόνοια για την προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων των δημιουργών. Για την προβολή των επιτευγμάτων αυτών σε διεθνές επίπεδο οι προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν και στην αγγλική γλώσσα ώστε να συμπεριληφθούν στη διεθνή ιστοσελίδα. Ζητάμε να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση αυτή και να υποβάλλετε ης προτάσεις του Ιδρύματός σας μέχρι 15 Μαρτίου Με εκτίμηση Άννα Διαμαντοπούλοu Ταχ. Δ/νση: Ανδρ. Παπανδρεου Μαρούσι, Τηλ.: , 3505 Fax: Σελίδα 3

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Η πρόταση για το Νέο Λύκειο Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Υπουργείο Παιδείας 1/2/2012 Χρήσιμα Διαγράμματα Άρης Γιαβρής [Πληκτρολογήστε το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 22/12/2010 Αρ. Πρωτ.: Εξ./382/2010 Προς : Υπουργό Παιδείας, ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, diavoulefsiaei@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 Ταχ. Κώδικας: 106 81 - Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 28135 Τηλ. Επικοιν: 210 3898005, 022 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα