ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δημοτικός Κήπος Πληροφ.:Δ.Παρασκάκης Τηλ.: Fax: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤIΕΜΠΛΟΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΔΗΣΗ(ΣΑΠ) ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕΤ : α. Η αριθμ /2098/06 (Β` 441) από φαση του Υπ. Μεταφ. & Επικοινωνιών β. Η αριθμ. 1876/55/09 εγκύκλιος του Υπουργο ύ Μ.Ε. γ. Η αριθμ. Φ106/10007/1312/09 εγκυκλίου Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών,Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΑΠ ΣΕ ΟΕΠΣΑΠ (Τα οχήματα στα οποία επιτρέπεται σύμφωνα με τα σχετικ ά η εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ εφεξής ονομάζονται ΟΕΠΣΑΠ) 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το ΟΕΠΣΑΠ πρέπει να διαθέτει ισχύον Δελτίο Τεχνικο ύ Ελέ γχου (ΔΤΕ) στο οποίο δενέχουν σημειωθε ί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλεί ψεις, προκειμένου να εγκατασταθε ί εκτων υστέρων ΣΑΠ. 1.2 Προκειμένου να διασφαλισθε ί η αποτελεσματικότητα του ΣΑΠ στο δικαιολογητικό της παρ θα πρέπει να αναφέρεται η κατηγορία του ΟΕΠΣΑΠ για την οποία το ολοκληρωμένο σύστημα είναι κατά λληλο. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια αναφορ ά καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός και το είδος των ελεγχόμενων αξόνων αν ά κατηγορία ΟΕΠΣΑΠ. 2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΠ 2.1 Το ΣΑΠ αποτελε ί ολοκληρωμένο Σύστημα (ΚΙΤ-Retrofit),για την εκ των υστέρων τοποθέτηση του επ ί του οχήματος. Διευκρινίζεται ότι με τον όρο Ολοκληρωμένο Σύστημα, προσδιορίζεται και επιβάλλεται ότι όλα τα εξαρτήματα που το αποτελού ν, παρέχονται απ ό τον ίδιο κατασκευαστ ή. 2.2 Το ΣΑΠ έχει Έγκριση Τύπου σύμφωνα με την οδηγία 71/320/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθε ί και ισχύει με την οδηγία 98/12/ΕΟΚ ή μεταγενέ στερη της, σε αντιστοιχία με τις Κατηγορίες των οχημά των ΟΕΠΣΑΠ της παρ. Α.1 ανωτέ ρω. Η έγκριση τύπου θα αποδεικνύεται απ ό το σχετικ ό πιστοποιητικό, το οποίο και θα συνοδεύ ει το ΣΑΠ. Για τις ανάγκες της παρούσας γίνεται δεκτ ό και φύλλο δοκιμώ ν (test report) κοινοποιημένου εργαστηρίου κράτους μέλους της ΕΕ με θεώρηση απ ό την αρμόδια αρχ ή αυτο ύ του κράτους μέλους σύμφωνα με την οδηγία 98/12/ΕΟΚ ή μεταγενέ στερη.

2 2.3 Το ΣΑΠ να είναι Καινού ργιο. Αυτ ό αποδεικνύεται απ ό το τιμολόγιο πώλησης του ΣΑΠ και το δελτίο παροχής υπηρεσιών για την τοποθέ τηση του, σύμφωνα με την παρ Το ΣΑΠ εξασφαλίζει τον αποτελεσματικ ό έλεγχο των απαιτούμενων αξόνων που αναφέρεται στο δικαιολογητικ ό της παρ. Β.2.2. ή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. 2.5 Σε περίπτωση βλάβης ή οποιασδήποτε αστοχί ας του ΣΑΠ, το ίδιο το ΣΑΠ να επιστρέφει το Σύστημα Πέδησης του οχήματος σε Λειτουργία Ασφαλούς Κατάστασης [FAIL-SAFE CONDITION], θέτοντας εκτός λειτουργίας ΣΑΠ τους προβληματικούς άξονες και επιτρέποντας σε αυτούς την πλήρη λειτουργία της πέδης πορεί ας, της εφεδρικής πέδης και της πέδης στάθμευσης. 3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ ΜΗΤΡΩΟ 3.1 Προκειμένου το Συνεργείο να έχει δικαίωμα Τοποθέτησης και Συντήρησης του Συστήματος Αντιεμπλοκής κατ ά την Πέ δηση (ΣΑΠ), πρέπει να πληρο ί τις προϋποθέσεις νομιμότητας και ειδικότητας στα Συστήματα Μηχανικών μερών ή Πέδησης και να έχει εξουσιοδοτηθε ί απ ό την Κατασκευάστρια Εταιρεία του ΣΑΠ ή Εξουσιοδοτημένο προς τούτο Αντιπρόσωπ ό του σύμφωνα με την παρ της παρού σας. 3.2 Προϋπόθεση νομιμότητας συνεργεί ου: Το Συνεργείο πρέπει να πληρο ί τις διατάξεις του Ν.1575/1985 και του Π.Δ. 78/1988 όπως ισχύουν για τις ειδικότητες μηχανικών μερών ή πέ δησης. 3.3 Προϋπόθεση ειδικότητας Υπεύθυνου Συνεργεί ου : Ο κατ ά το νόμο Υπεύθυνος του Συνεργείου πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αυτ ή του Μηχανοτεχνίτη ή του Τεχνίτη Πέ δησης, που καθορίζεται στο Ν.1575/1985 όπως ισχύ ει. 3.4 Εξουσιοδότηση συνεργείου απ ό την κατασκευάστρια εταιρία ΣΑΠ ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρό σωπο της. Η εξουσιοδότηση του Συνεργείου χορηγείται εγγράφως απ ό την Κατασκευάστρια Εταιρεία ΣΑΠ ή τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπ ό της και αφορ ά στη δυνατότητα και ικανότητα του συνεργείου αυτο ύ να τοποθετεί, ρυθμίζει και συντηρε ί τον συγκεκριμένο τύπο ή τύ πους ΣΑΠ. Η εξουσιοδότηση αυτ ή χορηγείται με τις ακόλουθες προϋποθέ σεις: α) Η Κατασκευάστρια Εταιρεία ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός της έχει ελέγξει και διαπιστώσει την επάρκεια μέσων και εγκαταστάσεων του Συνεργεί ου, αναφορικ ά με το χειρισμ ό θεμάτων που σχετίζονται με το ΣΑΠ. β) Η Κατασκευάστρια Εταιρεία ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπό ς της, έχει την υποχρέωση να έχει εκπαιδεύσει επαρκώς με σεμινάριο διάρκειας τουλάχιστον 20 ωρών συγκεκριμένο Τεχνίτη ή Τεχνίτες τοποθέτησης ΣΑΠ του Συνεργείου και να παρέχει ονομαστικ ό πιστοποιητικ ό επάρκειά ς τους. 3.5 Μητρώο εξουσιοδοτημένων συνεργεί ων τεχνιτών τοποθέτησης ΣΑΠ Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρεί ας ΣΑΠ, έχει την ευθύνη για την τήρηση ενημερωμένου αρχείου των Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων και Εξουσιοδοτημένων τεχνιτών τοποθέ τησης ΣΑΠ. Το μητρώο αυτ ό θα είναι στη διάθεση της Αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορώ ν & Επικοινωνιών ή της αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών της Νομαρχιακής Αυτοδιοί κησης. Στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ παύσει τη δραστηριότητ ά του, οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία Μ.Ε. της Ν.Α. για την παράδοση του Μητρώ ου. 4 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΑΠ ΜΗΤΡΩΟ 4.1 Εξουσιοδοτημένοι τεχνίτες τοποθέτησης ΣΑΠ Οι Τεχνίτες που τοποθετούν ΣΑΠ έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,αυτ ή του Μηχανοτεχνίτη η τεχνίτη Πέδησης που καθορί ζεται στον ν.1575/85.

3 Οι τεχνίτες αυτο ί έχουν επαρκώς εκπαιδευτε ί και εξουσιοδοτηθε ί σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. είναι και οι μόνοι Τεχνίτες που έχουν δικαίωμα Τοποθέ τησης, Ρύθμισης και Συντήρησης του τύπου ή των τύπων ΣΑΠ για τους οποίους έχουν πιστοποιηθεί. Οι ανωτέρω Τεχνίτες τοποθέ τησης ΣΑΠ, έχουν την υποχρέωση έκδοσης Βεβαίωσης Καλής Τοποθέ τησης (ΒΚΤ) ΣΑΠ σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 4.4 της παρού σης. Εκδίδουν επίσης την προβλεπόμενη στην παρ.γ.3.2. της παρούσας υπεύθυνη δήλωσησύμφωνα με το παράρτημα Δ για τα οχήματα με προεγκατεστημένο ΣΑΠ 4.2 Εξουσιοδοτημένοι Επιθεωρητέ ς ΣΑΠ. Το Σύστημα Αντιεμπλοκής κατ ά την Πέ δηση (ΣΑΠ) αποτελε ί κρίσιμο σύστημα που αφορ ά στην Οδικ ή Ασφά λεια. Προκειμένου να διασφαλισθε ί η μέγιστη αξιοπιστία του ΣΑΠ που τοποθετείται εκ των υστέ ρων (Retrofit) στα οχήματα της ανωτέρω παραγρά φου Α.1., καθορίζεται δεύτεροςβαθμός ελέγχου τοποθέ τησης, ρύθμισης και καλής Λειτουργί ας του ΣΑΠ, απόεξουσιοδοτημένο επιθεωρητ ή ΣΑΠ στο συνεργείο που αυτ ό τοποθετή θηκε. Επιθεωρητές ΣΑΠ δύναται να είναι μόνο Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ή Πτυχιούχοι Μηχανικο ί Τ.Ε. η άλλων ειδικοτήτων με τα αυτ ά επαγγελματικά δικαιώματα, οι οποίοι έχουν εκτενώς εκπαιδευτε ί και εξουσιοδοτηθε ί απ ό την Κατασκευάστρια Εταιρεία ΣΑΠ ή τον εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπ ό της. Οι ανωτέρω Επιθεωρητές ΣΑΠ έχουν την υποχρέωση έκδοσης Βεβαίωσης Καλής Λειτουργί ας (ΒΚΛ) ΣΑΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ της παρού σης. 4.3 Μητρώο εξουσιοδοτημένων επιθεωρητώ ν ΣΑΠ. Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ έχει την ευθύνη για την τήρηση ενημερωμένου αρχείου των Εξουσιοδοτημένων Επιθεωρητών ΣΑΠ. Το μητρώο αυτ ό θα είναι στη διάθεση της Αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορώ ν & Επικοινωνιών ή της αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών της ΝομαρχιακήςΑυτοδιοί κησης. Στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ παύσει τη δραστηριότητ ά του, οφείλει να ενημερώσει τις Αρμόδιες Υπηρεσί ες του Υ.Μ.Ε., για την παράδοση του Μητρώ ου. 4.4 Βεβαίωση καλής τοποθέτησης ΣΑΠ εξουσιοδοτημένου τεχνίτη και υπεύθυνου εξουσιοδοτημένου συνεργεί ου (ΒΚΤ). Μετ ά την τοποθέ τηση του ΣΑΠ (Retrofit Kit) επ ί του ΟΕΠΣΑΠ, εκδίδεται Βεβαίωση Καλής Τοποθέ τησης (ΒΚΤ) σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, η οποίαυπογράφεται απ ό κοινο ύ απ ό τον Εξουσιοδοτημένο Τεχνίτη Τοποθέ τησης ΣΑΠ και τον υπεύθυνο του εξουσιοδοτημένου συνεργείου Τοποθέτησης ΣΑΠ στο οποίο αυτότοποθετή θηκε. Στην ΒΚΤ επισυνά πτονται: α. Αναλυτικ ό Σχεδιάγραμμα του ΣΑΠ (RETROFIT KIT) που τοποθετήθηκε β. Το δικαιολογητικ ό της παρ της παρούσας 4.5 Βεβαίωση καλής λειτουργίας ΣΑΠ απ ό εξουσιοδοτημένο επιθεωρητ ή (ΒΚΛ) Μετ ά την τοποθέ τηση του ΣΑΠ (Retrofit Kit) επ ί του ΟΕΠΣΑΠ και την έκδοση της Βεβαίωσης Καλής Τοποθέ τησης (ΒΚΤ) ως ανωτέ ρω, ο Εξουσιοδοτημένος ΕπιθεωρητήςΣΑΠ εκτελε ί έλεγχο της όλης διά ταξης ΣΑΠ, της συμβατότητας του συγκεκριμέ νουσαπ (RETROFIT KIT) με το συγκεκριμέ νο ΟΕΠΣΑΠ, των ρυθμίσεων και της καλήςλειτουργί ας του ΣΑΠ. Εφόσον διαπιστωθε ί συμβατό τητα, πληρότητα και ορθ ή λειτουργί α, εκδίδεται Βεβαίωση Καλής Λειτουργί ας (ΒΚΛ), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ της παρού σας, η οποία υπογράφεται απ ό τον Εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητ ή ΣΑΠ, ο οποίος υπόκειται στις διατάξεις του ν. 1599/1986 περ ί ψευδούς βεβαί ωσης. Οι εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές δεν εκδίδουν ΒΚΛ σε οχήματα για τα οποία έχει εκδοθε ί ΒΚΤ απ ό εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το οποίο τυχόν έχουν εργασιακή

4 σχέ ση. 4.6 Αρχείο βεβαιώ σεων. Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ του οποίου οι εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές εκδίδουν ΒΚΛ και το εξουσιοδοτημένο συνεργείο έχουν την ευθύνη για την τήρηση ενημερωμένου Αρχείου των ανωτέρω Βεβαιώσεων που εκδί δουν (ΒΚΤ και ΒΚΛ) αντί στοιχα. 5 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΤΕΟ - ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (ΒΚΤΕΟΤΟΠ) 5.1 Γενικά Μετ ά την τοποθέτηση του ΣΑΠ στο ΟΕΠΣΑΠ και την έκδοση ΒΚΤ και ΒΚΛ απ ό τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη - συνεργείο και εξουσιοδοτημένο επιθεωρητ ή ΣΑΠ αντί στοιχα, διενεργείται ειδικός τεχνικός έλεγχος απ ό ΚΤΕΟ, που χαρακτηρίζεται ως διασκευή, προκειμένου να επαληθευτε ί ότι το ΣΑΠ τοποθετήθηκε στο όχημα σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις δύο ανωτέρω βεβαιώ σεις, και να εκδοθε ί η βεβαίωση ΒΚΤΕΟΤΟΠ απ ό το ΚΤΕΟ. Η ακολουθούμενη διαδικασία περιγράφεται στις επόμενες παραγρά φους. 5.2 Δικαιολογητικ ά για τη διενέργεια απ ό ΚΤΕΟ του ειδικο ύ ελέγχου διασκευής Πριν απ ό την έναρξη του ειδικο ύ ελέγχου διασκευής του οχήματος, λόγω της εκ των υστέρων τοποθέ τησης ΣΑΠ, ο κάτοχος του οχήματος ή ο εκπρόσωπό ς του : Υποβά λλει: α. Αίτηση για τη διενέργεια του ειδικο ύ ελέγχου διασκευής β. Βεβαίωση καλής τοποθέ τησης ΣΑΠ (ΒΚΤ) μετ ά των συνημμέ νων της (αναλυτικό σχεδιάγραμμα του ΣΑΠ και το δικαιολογητικ ό της παρ 2.2.) γ. Βεβαίωση καλής λειτουργίας ΣΑΠ εξουσιοδοτημένου επιθεωρητ ή ΣΑΠ (ΒΚΛ). Επιδεικνύ ει : α. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για τα κυκλοφορούντα ή το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου για τα μεταχειρισμένα οχήματα που εισήχθησαν στη χώρα μας πριν το β. Το ισχύον Δελτίο Τεχνικο ύ Ελέ γχου (ΔΤΕ), στο οποίο δεν έχουν σημειωθε ί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλεί ψεις. γ. Το αποδεικτικ ό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο απ ό το άρθρο 2 της κυα Φ23/51193/5992/2007 (Β 207) ειδικ ό τέλος για τη διενέργει ά του ειδικο ύ ελέγχου επιτρεπόμενης διασκευής οδικο ύ οχήματος. δ. Το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς και το πρωτότυπο δελτίο παροχής υπηρεσιών για την τοποθέ τηση του. Απ ό τα παραστατικ ά αυτ ά προκύπτει ότι το ΣΑΠ (RETROFIT KIT) είναι καινού ργιο, σύμφωνα με παρ. 2.3 της παρούσης και θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ( για τα κυκλοφορού ντα) ή ο αριθμός πλαισίου για τα λοιπά. Επικυρωμέ να φωτ/φα των δικαιολογητικών αυτών τηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ Εάν δεν υποβληθούν ή επιδειχθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικ ά δε διενεργείται ο ειδικός έλεγχος διασκευής του οχήματος. 5.3 Διενέργεια απ ό ΚΤΕΟ του ειδικο ύ ελέγχου της εκ των υστέρων τοποθέτησης ΣΑΠ σε ΟΕΣΑΠ α. Διενεργείται τεχνικός έλεγχος του συστήματος πέδησης του οχήματος με βάση τα σημεία ελέγχου των κεφαλαίων «Σύστημα Πέ δησης» του Πίνακα της παρ. 3, της υπ αριθμ. Υ.Α 44800/123/85 απόφασης του Υφυπουργο ύ Μεταφορών και Επικοινωνιώ ν «Τρό πος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέ ργειας του ΠεριοδικούΤεχνικο ύ Ελέγχου Οχημά των» (Β 781), όπως ισχύ ει. β. Διενεργείται έλεγχος επαλή θευσης: Ότι το ελεγχόμενο όχημα είναι το περιγραφόμενο στην άδεια κυκλοφορίας ή το πιστοποιητικ ό ταξινόμησης του και στις ΒΚΤ και ΒΚΛ. Ότι το ΣΑΠ που περιγράφεται και απεικονί ζεται στις ΒΚΤ, ΒΚΛ, στο αναλυτικό σχεδιάγραμμ ά και το δικαιολογητικ ό της παρ έχει τοποθετηθε ί στο όχημα, ότι τα δομικ ά του στοιχεί α ( όσα είναι οπτικ ά προσπελάσιμα) αναγνωρίζονται στο όχημα και ότι οι προειδοποιητικές λυχνίες λειτουργούν με

5 τον τρόπο που δηλώ νεται στη ΒΚΤ (Παράρτημα Β) για κανονικ ή λειτουργία του συστήματος. Στις περιπτώσεις συνδιασμών οχημάτων ελέγχεται και η λειτουργία της προειδοποιητικής λυχνίας του ρυμ/νου επ ί του ρυμουλκού. Ο έλεγχος είναι οπτικό ς. Ότι η ηλεκτρικ ή συνδεσμολογία με ρυμουλκ ό ή ρυμουλκούμενο που περιγράφεται στις βεβαιώσεις ΒΚΤ είναι τοποθετημένη στα οχήματα και είναι του περιγραφόμενου τύ που. 5.4 Έκδοση Βεβαί ωσης ΚΤΕΟ (ΒΚΤΕΟΤΟΠ) ειδικο ύ ελέγχου για την εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ σε ΟΕΠΣΑΠ α. Η αιτηθείσα βεβαίωση ΒΚΤΕΟΤΟΠ για την εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ σε ΟΕΠΣΑΠ χορηγείται μετ ά απ ό ειδικ ό έλεγχο και εφό σον: Δε διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις κατ ά τον τεχνικ ό έλεγχο του συστήματος πέδησης του οχήματος της ανωτέρω παραγρά φου.5.3.α. και Κατ ά τον έλεγχο επαλήθευσης της ανωτέρω παραγρά φου. 5.3.β δεν υπάρξουν παρατηρή σεις. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διεκπεραιώσει όλες τις απαιτήσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως και 4. Ο γενικός έλεγχος ΚΤΕΟ που περιγράφεται στην παράγραφο 5 θα γίνει με ευθύνη του Δήμου Χανίων, τα έξοδο διενέργειας βαραίνουν το Δήμο και δεν περιλαμβάνονται στην προσφορά του αναδόχου,ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται παραπάνω (Πίνακας Α και Πίνακας Β).Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τον έλεγχο ΚΤΕΟ και να διορθώνει τυχόν παρατηρήσεις,έως τη τελική έκδοση βεβαίωσης (ΒΚΤΕΟΤΟΠ). Στον προϋπολογισμό έχει προβλεφθεί η προμήθεια και τοποθέτηση σε 21 ΟΕΠΣΑΠ,ποσότητα που δεν είναι δεσμευτική.ο τελικός αριθμός οχημάτων με απαίτηση για τοποθέτηση ΣΑΠ, θα καθοριστεί μετά από έλεγχο και με τη συμβολή του αναδόχου. Η τοποθέτηση θα γίνεται σταδιακά ( ένα όχημα κάθε φορά) μετά από προφορική συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Χανίων. Η τοποθέτηση ΣΑΠ από τους τεχνίτες,που περιγράφονται στη παράγραφο 4, θα γίνει εντός των ορίων του Δήμου Χανίων Συνημμένα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β και Γ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πίνακας με τις ελάχιστες απαιτήσεις τοποθέτησης αισθητήρων και διαμορφωτών συστήματος ΣΑΠ ανά ελεγχόμενο άξονα των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ανεξαρτήτως αριθμού αξόνων ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ανεξαρτήτως αριθμού αξόνων ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΑΠ ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ (S) ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ (Μ) 4S/4M 2S/2M ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Κατ' ελάχιστο σε δύο άξονες άμεσα ελεγχόμενους (διευθυντήριο και κινητήριο) Κατ' ελάχιστο σε 1 άξονα άμεσα ελεγχόμενο ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝ Α ανεξαρτήτως αριθμού αξόνων 4S/4M Κατ' ελάχιστο σε 2 άξονες άμεσα ελεγχόμενους ΦΟΡΤΗΓΑ 2-ΑΞΟΝΙΚΑ 4S/4M Και στους 2 άξονες 3-ΑΞΟΝΙΚΑ 4S/4M Κατ' ελάχιστο σε 2 άξονες άμεσα ελεγχόμενους (πρώτο διευθυντήριο και πρώτο κινητήριο) 4-ΑΞΟΝΙΚΑ 4S/4M Κατ' ελάχιστο σε 2 άξονες άμεσα ελεγχόμενους (πρώτο διευθυντήριο και πρώτο κινητήριο) ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

7 ΜΗ ΑΡΘΡΩΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ανεξαρτήτως αξόνων ΑΡΘΡΩΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ανεξαρτήτως αξόνων 4S/4M Κατ' ελάχιστο σε 2 άξονες άμεσα ελεγχόμενους (πρώτο διευθυντήριο και πρώτο κινητήριο 6S/6M Σε όλους τους άξονες

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ (ΒΚΤ) Εξουσιοδοτημένου Τεχνίτη και Υπευθύνου Συνεργείου 1) Ονοματεπώνυμο...Πατρώνυμο... Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας...ΑΦΜ... Αριθμ. αδείας άσκησης επαγγέλματος Ν. 1575/ ειδικότητα... (Μηχανοτεχνίτη - Τεχνίτη Πέδησης) Εξουσιοδότηση εταιρείας...για τοποθέτηση ΣΑΠ. Αριθμ. Εξουσιοδότησης Το ΣΑΠ τοποθετήθηκε στο εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία...συνεργείο ειδικότητας...(μηχανικών μερών ή πέδησης), που βρίσκεται στην οδό... αριθμ...στο Δήμο...του οποίου την κατά νόμο επίβλεψη έχω ο ίδιος ή ο...(αναγράφεται το ονομ/νυμο του υπευθύνου συν.) Ημερομηνία τοποθέτησης ΣΑΠ:... 2) Στο όχημα με τα ακόλουθα στοιχεία: α. Εργοστασίου κατασκευής (Μάρκας)... β. Εργοστασιακού τύπου / Εμπορικής ονομασίας... /... γ. Αριθμός πλαισίου (VIN)... δ. Είδος οχήματος...(φορτηγό, ελκυστήρας (τράκτορας), απλό λεωφορείο, αρθρωτό λεωφορείο, ρυμουλκούμενο με τρίγωνο ζεύξης κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο, ημιρυμουλκούμενο (επικαθήμενο)) ε. Αριθμ.Αξόνων:... 1 ος άξονας... 2 ος άξονας... 3 ος άξονας... 4 ος άξονας... (αναγράφεται διευθυντήριος ή μη --κινητήριος ή μη -- διευθυνόμενος ή μη) στ. Τύπος συστήματος πέδησης:...(αναγράφεται αμιγώς πνευματικό ή μικτό (πνευματικόυδραυλικό) με άξονα (ες) τοποθέτησης ΣΑΠ...(π.χ 2 ος και 3 ος άξονας) ζ. Αριθμός κυκλοφορίας... 3) Τοποθέτησα, με βάση τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή του, σύστημα Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (ΣΑΠ) που περιγράφεται ακολούθως:

9 Α. Κατασκευαστής ΣΑΠ Β. Ονομασία/ μοντέλο ΣΑΠ Γ. Είδος ΣΑΠ (ABS, ABS/ASR, ΕΒS κλπ) Δ. Σύνθεση ΣΑΠ (configuration) Αριθμ. αισθητήρων (S) / διαμορφωτών (Μ) (π. χ 4S/2M, 4S/4M 6S/3M κλπ) Ε. Τρόπος ελέγχου αξόνων Ρυθμίσεις - παρατηρήσεις Ε.1 1ος αξ. Ε.2 2ος αξ. Ε.3 3ος αξ. Ε.4 4ος αξ. ΑΜΕΣ Α ΑΜΕΣ Α ΑΜΕΣ Α ΑΜΕΣ Α ΕΜΜΕ ΣΑ ΕΜΜΕ ΣΑ ΕΜΜΕ ΣΑ ΕΜΜΕ ΣΑ Στ. Στ.1 Στ.2 Εγκέφαλος (ECU) Τύπος - κωδικοί (p/n - s/n) Θέση τοποθέτησης στο όχημα- οπτικά προσπελάσιμος ή μη Ζ. Αισθητήρες (sensors) - δακτύλιοι διέγερσης (pole wheel or exciter ring )-καλωδίωση Ζ.1 Αξονες τοποθέτησης αισθητήρων 1ος 2ος 3ος 4ος Ζ.2 Οπτικά προσπελάσιμοι ή μη (αισθητήρεςδακτύλιοι διέγερσης-καλωδίωση) Η. Διαμορφωτές (modulators-solenoid valves) Η.1 Τροχοί κατά άξονα που ελέγχει κάθε διαμορφωτής Η.2 Θέση τοποθέτησης στο όχημα - οπτικά προσπελάσιμοι ή μη Θ. Ηλεκτρική τροφοδοσία (συνδεσμολογία)

10 με ρυμουλκό ή ρυμουλκούμενο Θ.1 24Ν Πρίζα (socket) η φις (plug) (ISO 1185) Θ.2 24S Πρίζα (socket) η φις (plug) (ISO 3731) Θ.3 15 ακίδων (pin) continental connector (ISO 12098) Θ.4 Πρίζα (socket) η φις (plug) (ISO 6738) I. Τοποθετημένο εικονόγραμμα (αναφέρεται και η θέση τοποθέτησης) Κ. Προειδοποιητική (ές) λυχνία (ες) ή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD display) Αριθμός - θέση τοποθέτησης - είδος εμ]μέρωσης πον παρέχει - χρώμα- τρόπος λειτουργίας όταν α) το ΣΑΠ λειτουργεί κανονικά β) στο ΣΑΠ υπάρχει βλάβη K.l Οχήματα με κινητήρα που ΔΕΝ έλκουν ρυμουλκούμενο Παράδειγμα: α) όταν το ΣΑΠ λειτουργεί κανονικά Μία προειδοποιητική λυχνία χρώματος ερυθρού στον πίνακα οργάνων του οχήματος η οποία όταν ανοίξει ο διακόπτης ανάφλεξης: ανάβει και μετά από μερικά δευτερόλεπτα σβήνει ανάβει και παραμένει αναμμένη μέχρις ότου το όχημα αναπτύξει ταχύτητα 7-15 Km/h ανάβει, σβήνει, ανάβει εκ νέου και παραμένει αναμμένη μέχρις ότου το όχημα αναπτύξει ταχύτητα 715 Km/h Προκειμένου για οθόνη υγρών κρυστάλλων αναγράφονται οι εμφανιζόμενες στην οθόνη ενδείξεις β) όταν στο ΣΑΠ υπάρχει βλάβη όταν ανοίξει ο διακόπτης ανάφλεξη η λυχνία : δεν ανάβει - ανάβει και παραμένει αναμμένη - ανάβει και παραμένει παραμένει αναμμένη ακόμη και όταν το όχημα αναπτύξει ταχύτητα μεγαλύτερη των 10 Km/h - αναβοσβήνει συνεχώς κλπ Κ.2 Οχήματα με κινητήρα που έλκουν ρυμουλκούμενο Παράδειγμα: Δύο προειδοποιητικές λυχνίες χρώματος κίτρινου στον πίνακα οργάνων του οχήματος μία για το ρυμουλκό όχημα και μία για το επικαθήμενο, και τρίτη λυχνία ερυθρού χρώματος αναγγελίας κινδύνου κοινή και για τα δύο οχήματα, οι οποίες όταν ανοίξει ο διακόπτης ανάφλεξης... (συνεχίζεται η περιγραφή ανάμματος-σβησίματος όπως και παραπάνω και _όταν το ΣΑΠ λειτουργεί κανονικά και όταν υπάρχει βλάβη) Κ.3 Ρυμουλκά - Ρυμουλκούμενα Περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας της προειδοποιητικής λυχνίας που βρίσκεται στο ρυμουλκό και αφορά το ρυμουλκούμενο όπως στο Κ2 Λ ΑΛΛΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΑΠ Λ1.

11 Μ. Για όχημα που αποτελεί μέρος συνδυασμού οχημάτων (συρμού) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας και συνδυάζεται με... (αναγρ. Το είδος του οχήματος βάση της 2.δ) για το οποίο έχει εκδοθεί η από ΒΚΤ Διασφαλίζεται η πλήρης συμβατότητα του ΣΑΠ (συνδεσιμότητα-λειτουργία) με το άλλο όχημα του συνδυασμού 4)Έλεγξα και διαπίστωσα ότι το ΣΑΠ λειτουργεί και ανταποκρίνεται αξιόπιστα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας του Κατασκευαστή. 5)Έχοντας γνώση των συνεπειών του Νόμου Βεβαιώνω ότι όλα τα ανωτέρω είναι αληθή. Ο τεχνίτης Ο Υπεύθυνος του Συνεργείου

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (επί εντύπου σύμφωνα με το ν.1599/1986) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΒΚΛ) εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή Όνομα...Επώνυμο...Πατρώνυμο... Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας...ΑΦΜ... Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του...(π.χ ΕΜΠ ή ΑΠΘ), μέλος ΤΕΕ με αριθμό... ή Πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός του...(π.χ ΤΕΙ Αθηνών). Πιστοποιημένος Επιθεωρητής της εταιρείας...με αριθμό εξουσιοδότησης... Βεβαιώνω ότι: 1) Στο όχημα με τα ακόλουθα στοιχεία: α. Εργοστασίου κατασκευής (Μάρκας)... β. Εργοστασιακού τύπου / Εμπορικής ονομασίας... /... γ. Αριθμός πλαισίου (VIN)... δ. Είδος οχήματος...(φορτηγό, ελκυστήρας (τράκτορας), απλό λεωφορείο, αρθρωτό λεωφορείο, ρυμουλκούμενο με τρίγωνο ζεύξης κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο, ημιρυμουλκούμενο (επικαθήμενο)) ε. Αριθμ.Αξόνων:... 1 ος άξονας... 2 ος άξονας... 3 ος άξονας... 4 ος άξονας... (αναγράφεται διευθυντήριος ή μη --κινητήριος ή μη -- διευθυνόμενος ή μη) στ. Τύπος συστήματος πέδησης:...(αναγράφεται αμιγώς πνευματικό ή μικτό (πνευματικόυδραυλικό) με άξονα (ες) τοποθέτησης ΣΑΠ...(π.χ 2 ος και 3 ος άξονας) ζ. Αριθμός κυκλοφορίας... 2) Τοποθετήθηκε το σύστημα Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (ΣΑΠ) που περιγράφεται ακολούθως: Α. Κατασκευαστής ΣΑΠ Β. Ονομασία/ μοντέλο ΣΑΠ Γ. Είδος ΣΑΠ (ABS, ABS/ASR, ΕΒ5κλπ) Δ. Σύνθεση ΣΑΠ (configuration) Αριθμ. αισθητήρων(5)/διαμορφωτών(μ) (π. χ 4S/2M, 4S/4M 6S/3M κλπ) Ε. Τρόπος ελέγχου αξόνων Ρυθμίσεις - παρατηρήσεις Ε.1 l oc αξ. ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ Ε.2 2 ος αξ. ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ Ε.3 3 ος αξ. ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ Ε.4 4 ς αξ. ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ

13 ΣΤ. Για όχημα που αποτελεί μέρος συνδυασμού (συρμού οχημάτων) με ενιαία άδεια και συνδυάζεται με...(αναγρ. το είδος του οχήματος βάσει της 2.δ) για το οποίο έχει εκδοθεί η από...βκτ και η από... ΒΚΛ Διασφαλίζεται η πλήρης συμβατότητα του ΣΑΠ (συνδεσιμότητα-λειτουργία) με το άλλο όχημα του συνδυασμού 3) Η τοποθέτηση έγινε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη... σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος, ότι τα υλικά που τοποθετήθηκαν ήταν καινούργια και αμεταχείριστα. 4) Το σύστημα ΣΑΠ κατά την πέδηση και όλα τα εξαρτήματα του τοποθετήθηκαν με τεχνικά ορθό τρόπο σύμφωνα με τις προδιαγραφές τοποθέτησης της εταιρίας κατασκευής... λειτουργούν ικανοποιητικά με ασφάλεια και αξιόπιστα είναι σωστά ρυθμισμένα ανάλογα με τον τύπο του οχήματος ως ενιαίο σύστημα...και επιτελούν το λειτουργικό τους σκοπό. 5) O L προειδοποιητικές λυχνίες που περιγράφονται στην από...βκτ του ανωτέρω αναφερόμενου εξουσιοδοτημένου τεχνίτη του συστήματος ΣΑΠ λειτουργούν σύμφωνα με τον αναφερόμενο στην ΒΚΤ τρόπο που είναι ικανοποιητικός και σύμφωνος με τις προδιαγραφές λειτουργίας του κατασκευαστή. 6) Με το εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία...συνεργείο ειδικότητας... (μηχανικών μερών ή πέδησης) στο οποίο τοποθετήθηκε το ΣΑΠ δεν έχω καμία εργασιακή σχέση Ο εξουσιοδοτημένος επιθεωρητής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 01-09-2012 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1994L0020 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/20/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 1994 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 10 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση και διόρθωση της υπ αριθμ. 6997/146/ 30.1.2008 (ΦΕΚ 147/τ.Β/30.1.2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3107 19 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του κα ταναλωτή κατά τις προσφορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Γαβριήλ Μαρινάκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 10 Δεκεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3897 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 158 3 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15 Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 12 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 108 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 552 26 Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ16γ/694/7/117/Γ Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Υδρευσης (Κ.Λ.Δ.Υ.) της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα