ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δημοτικός Κήπος Πληροφ.:Δ.Παρασκάκης Τηλ.: Fax: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤIΕΜΠΛΟΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΔΗΣΗ(ΣΑΠ) ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕΤ : α. Η αριθμ /2098/06 (Β` 441) από φαση του Υπ. Μεταφ. & Επικοινωνιών β. Η αριθμ. 1876/55/09 εγκύκλιος του Υπουργο ύ Μ.Ε. γ. Η αριθμ. Φ106/10007/1312/09 εγκυκλίου Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών,Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΑΠ ΣΕ ΟΕΠΣΑΠ (Τα οχήματα στα οποία επιτρέπεται σύμφωνα με τα σχετικ ά η εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ εφεξής ονομάζονται ΟΕΠΣΑΠ) 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το ΟΕΠΣΑΠ πρέπει να διαθέτει ισχύον Δελτίο Τεχνικο ύ Ελέ γχου (ΔΤΕ) στο οποίο δενέχουν σημειωθε ί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλεί ψεις, προκειμένου να εγκατασταθε ί εκτων υστέρων ΣΑΠ. 1.2 Προκειμένου να διασφαλισθε ί η αποτελεσματικότητα του ΣΑΠ στο δικαιολογητικό της παρ θα πρέπει να αναφέρεται η κατηγορία του ΟΕΠΣΑΠ για την οποία το ολοκληρωμένο σύστημα είναι κατά λληλο. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια αναφορ ά καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός και το είδος των ελεγχόμενων αξόνων αν ά κατηγορία ΟΕΠΣΑΠ. 2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΠ 2.1 Το ΣΑΠ αποτελε ί ολοκληρωμένο Σύστημα (ΚΙΤ-Retrofit),για την εκ των υστέρων τοποθέτηση του επ ί του οχήματος. Διευκρινίζεται ότι με τον όρο Ολοκληρωμένο Σύστημα, προσδιορίζεται και επιβάλλεται ότι όλα τα εξαρτήματα που το αποτελού ν, παρέχονται απ ό τον ίδιο κατασκευαστ ή. 2.2 Το ΣΑΠ έχει Έγκριση Τύπου σύμφωνα με την οδηγία 71/320/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθε ί και ισχύει με την οδηγία 98/12/ΕΟΚ ή μεταγενέ στερη της, σε αντιστοιχία με τις Κατηγορίες των οχημά των ΟΕΠΣΑΠ της παρ. Α.1 ανωτέ ρω. Η έγκριση τύπου θα αποδεικνύεται απ ό το σχετικ ό πιστοποιητικό, το οποίο και θα συνοδεύ ει το ΣΑΠ. Για τις ανάγκες της παρούσας γίνεται δεκτ ό και φύλλο δοκιμώ ν (test report) κοινοποιημένου εργαστηρίου κράτους μέλους της ΕΕ με θεώρηση απ ό την αρμόδια αρχ ή αυτο ύ του κράτους μέλους σύμφωνα με την οδηγία 98/12/ΕΟΚ ή μεταγενέ στερη.

2 2.3 Το ΣΑΠ να είναι Καινού ργιο. Αυτ ό αποδεικνύεται απ ό το τιμολόγιο πώλησης του ΣΑΠ και το δελτίο παροχής υπηρεσιών για την τοποθέ τηση του, σύμφωνα με την παρ Το ΣΑΠ εξασφαλίζει τον αποτελεσματικ ό έλεγχο των απαιτούμενων αξόνων που αναφέρεται στο δικαιολογητικ ό της παρ. Β.2.2. ή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. 2.5 Σε περίπτωση βλάβης ή οποιασδήποτε αστοχί ας του ΣΑΠ, το ίδιο το ΣΑΠ να επιστρέφει το Σύστημα Πέδησης του οχήματος σε Λειτουργία Ασφαλούς Κατάστασης [FAIL-SAFE CONDITION], θέτοντας εκτός λειτουργίας ΣΑΠ τους προβληματικούς άξονες και επιτρέποντας σε αυτούς την πλήρη λειτουργία της πέδης πορεί ας, της εφεδρικής πέδης και της πέδης στάθμευσης. 3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ ΜΗΤΡΩΟ 3.1 Προκειμένου το Συνεργείο να έχει δικαίωμα Τοποθέτησης και Συντήρησης του Συστήματος Αντιεμπλοκής κατ ά την Πέ δηση (ΣΑΠ), πρέπει να πληρο ί τις προϋποθέσεις νομιμότητας και ειδικότητας στα Συστήματα Μηχανικών μερών ή Πέδησης και να έχει εξουσιοδοτηθε ί απ ό την Κατασκευάστρια Εταιρεία του ΣΑΠ ή Εξουσιοδοτημένο προς τούτο Αντιπρόσωπ ό του σύμφωνα με την παρ της παρού σας. 3.2 Προϋπόθεση νομιμότητας συνεργεί ου: Το Συνεργείο πρέπει να πληρο ί τις διατάξεις του Ν.1575/1985 και του Π.Δ. 78/1988 όπως ισχύουν για τις ειδικότητες μηχανικών μερών ή πέ δησης. 3.3 Προϋπόθεση ειδικότητας Υπεύθυνου Συνεργεί ου : Ο κατ ά το νόμο Υπεύθυνος του Συνεργείου πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αυτ ή του Μηχανοτεχνίτη ή του Τεχνίτη Πέ δησης, που καθορίζεται στο Ν.1575/1985 όπως ισχύ ει. 3.4 Εξουσιοδότηση συνεργείου απ ό την κατασκευάστρια εταιρία ΣΑΠ ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρό σωπο της. Η εξουσιοδότηση του Συνεργείου χορηγείται εγγράφως απ ό την Κατασκευάστρια Εταιρεία ΣΑΠ ή τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπ ό της και αφορ ά στη δυνατότητα και ικανότητα του συνεργείου αυτο ύ να τοποθετεί, ρυθμίζει και συντηρε ί τον συγκεκριμένο τύπο ή τύ πους ΣΑΠ. Η εξουσιοδότηση αυτ ή χορηγείται με τις ακόλουθες προϋποθέ σεις: α) Η Κατασκευάστρια Εταιρεία ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός της έχει ελέγξει και διαπιστώσει την επάρκεια μέσων και εγκαταστάσεων του Συνεργεί ου, αναφορικ ά με το χειρισμ ό θεμάτων που σχετίζονται με το ΣΑΠ. β) Η Κατασκευάστρια Εταιρεία ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπό ς της, έχει την υποχρέωση να έχει εκπαιδεύσει επαρκώς με σεμινάριο διάρκειας τουλάχιστον 20 ωρών συγκεκριμένο Τεχνίτη ή Τεχνίτες τοποθέτησης ΣΑΠ του Συνεργείου και να παρέχει ονομαστικ ό πιστοποιητικ ό επάρκειά ς τους. 3.5 Μητρώο εξουσιοδοτημένων συνεργεί ων τεχνιτών τοποθέτησης ΣΑΠ Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρεί ας ΣΑΠ, έχει την ευθύνη για την τήρηση ενημερωμένου αρχείου των Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων και Εξουσιοδοτημένων τεχνιτών τοποθέ τησης ΣΑΠ. Το μητρώο αυτ ό θα είναι στη διάθεση της Αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορώ ν & Επικοινωνιών ή της αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών της Νομαρχιακής Αυτοδιοί κησης. Στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ παύσει τη δραστηριότητ ά του, οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία Μ.Ε. της Ν.Α. για την παράδοση του Μητρώ ου. 4 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΑΠ ΜΗΤΡΩΟ 4.1 Εξουσιοδοτημένοι τεχνίτες τοποθέτησης ΣΑΠ Οι Τεχνίτες που τοποθετούν ΣΑΠ έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,αυτ ή του Μηχανοτεχνίτη η τεχνίτη Πέδησης που καθορί ζεται στον ν.1575/85.

3 Οι τεχνίτες αυτο ί έχουν επαρκώς εκπαιδευτε ί και εξουσιοδοτηθε ί σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. είναι και οι μόνοι Τεχνίτες που έχουν δικαίωμα Τοποθέ τησης, Ρύθμισης και Συντήρησης του τύπου ή των τύπων ΣΑΠ για τους οποίους έχουν πιστοποιηθεί. Οι ανωτέρω Τεχνίτες τοποθέ τησης ΣΑΠ, έχουν την υποχρέωση έκδοσης Βεβαίωσης Καλής Τοποθέ τησης (ΒΚΤ) ΣΑΠ σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 4.4 της παρού σης. Εκδίδουν επίσης την προβλεπόμενη στην παρ.γ.3.2. της παρούσας υπεύθυνη δήλωσησύμφωνα με το παράρτημα Δ για τα οχήματα με προεγκατεστημένο ΣΑΠ 4.2 Εξουσιοδοτημένοι Επιθεωρητέ ς ΣΑΠ. Το Σύστημα Αντιεμπλοκής κατ ά την Πέ δηση (ΣΑΠ) αποτελε ί κρίσιμο σύστημα που αφορ ά στην Οδικ ή Ασφά λεια. Προκειμένου να διασφαλισθε ί η μέγιστη αξιοπιστία του ΣΑΠ που τοποθετείται εκ των υστέ ρων (Retrofit) στα οχήματα της ανωτέρω παραγρά φου Α.1., καθορίζεται δεύτεροςβαθμός ελέγχου τοποθέ τησης, ρύθμισης και καλής Λειτουργί ας του ΣΑΠ, απόεξουσιοδοτημένο επιθεωρητ ή ΣΑΠ στο συνεργείο που αυτ ό τοποθετή θηκε. Επιθεωρητές ΣΑΠ δύναται να είναι μόνο Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ή Πτυχιούχοι Μηχανικο ί Τ.Ε. η άλλων ειδικοτήτων με τα αυτ ά επαγγελματικά δικαιώματα, οι οποίοι έχουν εκτενώς εκπαιδευτε ί και εξουσιοδοτηθε ί απ ό την Κατασκευάστρια Εταιρεία ΣΑΠ ή τον εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπ ό της. Οι ανωτέρω Επιθεωρητές ΣΑΠ έχουν την υποχρέωση έκδοσης Βεβαίωσης Καλής Λειτουργί ας (ΒΚΛ) ΣΑΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ της παρού σης. 4.3 Μητρώο εξουσιοδοτημένων επιθεωρητώ ν ΣΑΠ. Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ έχει την ευθύνη για την τήρηση ενημερωμένου αρχείου των Εξουσιοδοτημένων Επιθεωρητών ΣΑΠ. Το μητρώο αυτ ό θα είναι στη διάθεση της Αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορώ ν & Επικοινωνιών ή της αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών της ΝομαρχιακήςΑυτοδιοί κησης. Στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ παύσει τη δραστηριότητ ά του, οφείλει να ενημερώσει τις Αρμόδιες Υπηρεσί ες του Υ.Μ.Ε., για την παράδοση του Μητρώ ου. 4.4 Βεβαίωση καλής τοποθέτησης ΣΑΠ εξουσιοδοτημένου τεχνίτη και υπεύθυνου εξουσιοδοτημένου συνεργεί ου (ΒΚΤ). Μετ ά την τοποθέ τηση του ΣΑΠ (Retrofit Kit) επ ί του ΟΕΠΣΑΠ, εκδίδεται Βεβαίωση Καλής Τοποθέ τησης (ΒΚΤ) σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, η οποίαυπογράφεται απ ό κοινο ύ απ ό τον Εξουσιοδοτημένο Τεχνίτη Τοποθέ τησης ΣΑΠ και τον υπεύθυνο του εξουσιοδοτημένου συνεργείου Τοποθέτησης ΣΑΠ στο οποίο αυτότοποθετή θηκε. Στην ΒΚΤ επισυνά πτονται: α. Αναλυτικ ό Σχεδιάγραμμα του ΣΑΠ (RETROFIT KIT) που τοποθετήθηκε β. Το δικαιολογητικ ό της παρ της παρούσας 4.5 Βεβαίωση καλής λειτουργίας ΣΑΠ απ ό εξουσιοδοτημένο επιθεωρητ ή (ΒΚΛ) Μετ ά την τοποθέ τηση του ΣΑΠ (Retrofit Kit) επ ί του ΟΕΠΣΑΠ και την έκδοση της Βεβαίωσης Καλής Τοποθέ τησης (ΒΚΤ) ως ανωτέ ρω, ο Εξουσιοδοτημένος ΕπιθεωρητήςΣΑΠ εκτελε ί έλεγχο της όλης διά ταξης ΣΑΠ, της συμβατότητας του συγκεκριμέ νουσαπ (RETROFIT KIT) με το συγκεκριμέ νο ΟΕΠΣΑΠ, των ρυθμίσεων και της καλήςλειτουργί ας του ΣΑΠ. Εφόσον διαπιστωθε ί συμβατό τητα, πληρότητα και ορθ ή λειτουργί α, εκδίδεται Βεβαίωση Καλής Λειτουργί ας (ΒΚΛ), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ της παρού σας, η οποία υπογράφεται απ ό τον Εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητ ή ΣΑΠ, ο οποίος υπόκειται στις διατάξεις του ν. 1599/1986 περ ί ψευδούς βεβαί ωσης. Οι εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές δεν εκδίδουν ΒΚΛ σε οχήματα για τα οποία έχει εκδοθε ί ΒΚΤ απ ό εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το οποίο τυχόν έχουν εργασιακή

4 σχέ ση. 4.6 Αρχείο βεβαιώ σεων. Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ του οποίου οι εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές εκδίδουν ΒΚΛ και το εξουσιοδοτημένο συνεργείο έχουν την ευθύνη για την τήρηση ενημερωμένου Αρχείου των ανωτέρω Βεβαιώσεων που εκδί δουν (ΒΚΤ και ΒΚΛ) αντί στοιχα. 5 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΤΕΟ - ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (ΒΚΤΕΟΤΟΠ) 5.1 Γενικά Μετ ά την τοποθέτηση του ΣΑΠ στο ΟΕΠΣΑΠ και την έκδοση ΒΚΤ και ΒΚΛ απ ό τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη - συνεργείο και εξουσιοδοτημένο επιθεωρητ ή ΣΑΠ αντί στοιχα, διενεργείται ειδικός τεχνικός έλεγχος απ ό ΚΤΕΟ, που χαρακτηρίζεται ως διασκευή, προκειμένου να επαληθευτε ί ότι το ΣΑΠ τοποθετήθηκε στο όχημα σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις δύο ανωτέρω βεβαιώ σεις, και να εκδοθε ί η βεβαίωση ΒΚΤΕΟΤΟΠ απ ό το ΚΤΕΟ. Η ακολουθούμενη διαδικασία περιγράφεται στις επόμενες παραγρά φους. 5.2 Δικαιολογητικ ά για τη διενέργεια απ ό ΚΤΕΟ του ειδικο ύ ελέγχου διασκευής Πριν απ ό την έναρξη του ειδικο ύ ελέγχου διασκευής του οχήματος, λόγω της εκ των υστέρων τοποθέ τησης ΣΑΠ, ο κάτοχος του οχήματος ή ο εκπρόσωπό ς του : Υποβά λλει: α. Αίτηση για τη διενέργεια του ειδικο ύ ελέγχου διασκευής β. Βεβαίωση καλής τοποθέ τησης ΣΑΠ (ΒΚΤ) μετ ά των συνημμέ νων της (αναλυτικό σχεδιάγραμμα του ΣΑΠ και το δικαιολογητικ ό της παρ 2.2.) γ. Βεβαίωση καλής λειτουργίας ΣΑΠ εξουσιοδοτημένου επιθεωρητ ή ΣΑΠ (ΒΚΛ). Επιδεικνύ ει : α. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για τα κυκλοφορούντα ή το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου για τα μεταχειρισμένα οχήματα που εισήχθησαν στη χώρα μας πριν το β. Το ισχύον Δελτίο Τεχνικο ύ Ελέ γχου (ΔΤΕ), στο οποίο δεν έχουν σημειωθε ί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλεί ψεις. γ. Το αποδεικτικ ό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο απ ό το άρθρο 2 της κυα Φ23/51193/5992/2007 (Β 207) ειδικ ό τέλος για τη διενέργει ά του ειδικο ύ ελέγχου επιτρεπόμενης διασκευής οδικο ύ οχήματος. δ. Το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς και το πρωτότυπο δελτίο παροχής υπηρεσιών για την τοποθέ τηση του. Απ ό τα παραστατικ ά αυτ ά προκύπτει ότι το ΣΑΠ (RETROFIT KIT) είναι καινού ργιο, σύμφωνα με παρ. 2.3 της παρούσης και θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ( για τα κυκλοφορού ντα) ή ο αριθμός πλαισίου για τα λοιπά. Επικυρωμέ να φωτ/φα των δικαιολογητικών αυτών τηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ Εάν δεν υποβληθούν ή επιδειχθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικ ά δε διενεργείται ο ειδικός έλεγχος διασκευής του οχήματος. 5.3 Διενέργεια απ ό ΚΤΕΟ του ειδικο ύ ελέγχου της εκ των υστέρων τοποθέτησης ΣΑΠ σε ΟΕΣΑΠ α. Διενεργείται τεχνικός έλεγχος του συστήματος πέδησης του οχήματος με βάση τα σημεία ελέγχου των κεφαλαίων «Σύστημα Πέ δησης» του Πίνακα της παρ. 3, της υπ αριθμ. Υ.Α 44800/123/85 απόφασης του Υφυπουργο ύ Μεταφορών και Επικοινωνιώ ν «Τρό πος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέ ργειας του ΠεριοδικούΤεχνικο ύ Ελέγχου Οχημά των» (Β 781), όπως ισχύ ει. β. Διενεργείται έλεγχος επαλή θευσης: Ότι το ελεγχόμενο όχημα είναι το περιγραφόμενο στην άδεια κυκλοφορίας ή το πιστοποιητικ ό ταξινόμησης του και στις ΒΚΤ και ΒΚΛ. Ότι το ΣΑΠ που περιγράφεται και απεικονί ζεται στις ΒΚΤ, ΒΚΛ, στο αναλυτικό σχεδιάγραμμ ά και το δικαιολογητικ ό της παρ έχει τοποθετηθε ί στο όχημα, ότι τα δομικ ά του στοιχεί α ( όσα είναι οπτικ ά προσπελάσιμα) αναγνωρίζονται στο όχημα και ότι οι προειδοποιητικές λυχνίες λειτουργούν με

5 τον τρόπο που δηλώ νεται στη ΒΚΤ (Παράρτημα Β) για κανονικ ή λειτουργία του συστήματος. Στις περιπτώσεις συνδιασμών οχημάτων ελέγχεται και η λειτουργία της προειδοποιητικής λυχνίας του ρυμ/νου επ ί του ρυμουλκού. Ο έλεγχος είναι οπτικό ς. Ότι η ηλεκτρικ ή συνδεσμολογία με ρυμουλκ ό ή ρυμουλκούμενο που περιγράφεται στις βεβαιώσεις ΒΚΤ είναι τοποθετημένη στα οχήματα και είναι του περιγραφόμενου τύ που. 5.4 Έκδοση Βεβαί ωσης ΚΤΕΟ (ΒΚΤΕΟΤΟΠ) ειδικο ύ ελέγχου για την εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ σε ΟΕΠΣΑΠ α. Η αιτηθείσα βεβαίωση ΒΚΤΕΟΤΟΠ για την εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ σε ΟΕΠΣΑΠ χορηγείται μετ ά απ ό ειδικ ό έλεγχο και εφό σον: Δε διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις κατ ά τον τεχνικ ό έλεγχο του συστήματος πέδησης του οχήματος της ανωτέρω παραγρά φου.5.3.α. και Κατ ά τον έλεγχο επαλήθευσης της ανωτέρω παραγρά φου. 5.3.β δεν υπάρξουν παρατηρή σεις. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διεκπεραιώσει όλες τις απαιτήσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως και 4. Ο γενικός έλεγχος ΚΤΕΟ που περιγράφεται στην παράγραφο 5 θα γίνει με ευθύνη του Δήμου Χανίων, τα έξοδο διενέργειας βαραίνουν το Δήμο και δεν περιλαμβάνονται στην προσφορά του αναδόχου,ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται παραπάνω (Πίνακας Α και Πίνακας Β).Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τον έλεγχο ΚΤΕΟ και να διορθώνει τυχόν παρατηρήσεις,έως τη τελική έκδοση βεβαίωσης (ΒΚΤΕΟΤΟΠ). Στον προϋπολογισμό έχει προβλεφθεί η προμήθεια και τοποθέτηση σε 21 ΟΕΠΣΑΠ,ποσότητα που δεν είναι δεσμευτική.ο τελικός αριθμός οχημάτων με απαίτηση για τοποθέτηση ΣΑΠ, θα καθοριστεί μετά από έλεγχο και με τη συμβολή του αναδόχου. Η τοποθέτηση θα γίνεται σταδιακά ( ένα όχημα κάθε φορά) μετά από προφορική συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Χανίων. Η τοποθέτηση ΣΑΠ από τους τεχνίτες,που περιγράφονται στη παράγραφο 4, θα γίνει εντός των ορίων του Δήμου Χανίων Συνημμένα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β και Γ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πίνακας με τις ελάχιστες απαιτήσεις τοποθέτησης αισθητήρων και διαμορφωτών συστήματος ΣΑΠ ανά ελεγχόμενο άξονα των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ανεξαρτήτως αριθμού αξόνων ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ανεξαρτήτως αριθμού αξόνων ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΑΠ ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ (S) ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ (Μ) 4S/4M 2S/2M ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Κατ' ελάχιστο σε δύο άξονες άμεσα ελεγχόμενους (διευθυντήριο και κινητήριο) Κατ' ελάχιστο σε 1 άξονα άμεσα ελεγχόμενο ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝ Α ανεξαρτήτως αριθμού αξόνων 4S/4M Κατ' ελάχιστο σε 2 άξονες άμεσα ελεγχόμενους ΦΟΡΤΗΓΑ 2-ΑΞΟΝΙΚΑ 4S/4M Και στους 2 άξονες 3-ΑΞΟΝΙΚΑ 4S/4M Κατ' ελάχιστο σε 2 άξονες άμεσα ελεγχόμενους (πρώτο διευθυντήριο και πρώτο κινητήριο) 4-ΑΞΟΝΙΚΑ 4S/4M Κατ' ελάχιστο σε 2 άξονες άμεσα ελεγχόμενους (πρώτο διευθυντήριο και πρώτο κινητήριο) ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

7 ΜΗ ΑΡΘΡΩΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ανεξαρτήτως αξόνων ΑΡΘΡΩΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ανεξαρτήτως αξόνων 4S/4M Κατ' ελάχιστο σε 2 άξονες άμεσα ελεγχόμενους (πρώτο διευθυντήριο και πρώτο κινητήριο 6S/6M Σε όλους τους άξονες

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ (ΒΚΤ) Εξουσιοδοτημένου Τεχνίτη και Υπευθύνου Συνεργείου 1) Ονοματεπώνυμο...Πατρώνυμο... Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας...ΑΦΜ... Αριθμ. αδείας άσκησης επαγγέλματος Ν. 1575/ ειδικότητα... (Μηχανοτεχνίτη - Τεχνίτη Πέδησης) Εξουσιοδότηση εταιρείας...για τοποθέτηση ΣΑΠ. Αριθμ. Εξουσιοδότησης Το ΣΑΠ τοποθετήθηκε στο εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία...συνεργείο ειδικότητας...(μηχανικών μερών ή πέδησης), που βρίσκεται στην οδό... αριθμ...στο Δήμο...του οποίου την κατά νόμο επίβλεψη έχω ο ίδιος ή ο...(αναγράφεται το ονομ/νυμο του υπευθύνου συν.) Ημερομηνία τοποθέτησης ΣΑΠ:... 2) Στο όχημα με τα ακόλουθα στοιχεία: α. Εργοστασίου κατασκευής (Μάρκας)... β. Εργοστασιακού τύπου / Εμπορικής ονομασίας... /... γ. Αριθμός πλαισίου (VIN)... δ. Είδος οχήματος...(φορτηγό, ελκυστήρας (τράκτορας), απλό λεωφορείο, αρθρωτό λεωφορείο, ρυμουλκούμενο με τρίγωνο ζεύξης κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο, ημιρυμουλκούμενο (επικαθήμενο)) ε. Αριθμ.Αξόνων:... 1 ος άξονας... 2 ος άξονας... 3 ος άξονας... 4 ος άξονας... (αναγράφεται διευθυντήριος ή μη --κινητήριος ή μη -- διευθυνόμενος ή μη) στ. Τύπος συστήματος πέδησης:...(αναγράφεται αμιγώς πνευματικό ή μικτό (πνευματικόυδραυλικό) με άξονα (ες) τοποθέτησης ΣΑΠ...(π.χ 2 ος και 3 ος άξονας) ζ. Αριθμός κυκλοφορίας... 3) Τοποθέτησα, με βάση τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή του, σύστημα Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (ΣΑΠ) που περιγράφεται ακολούθως:

9 Α. Κατασκευαστής ΣΑΠ Β. Ονομασία/ μοντέλο ΣΑΠ Γ. Είδος ΣΑΠ (ABS, ABS/ASR, ΕΒS κλπ) Δ. Σύνθεση ΣΑΠ (configuration) Αριθμ. αισθητήρων (S) / διαμορφωτών (Μ) (π. χ 4S/2M, 4S/4M 6S/3M κλπ) Ε. Τρόπος ελέγχου αξόνων Ρυθμίσεις - παρατηρήσεις Ε.1 1ος αξ. Ε.2 2ος αξ. Ε.3 3ος αξ. Ε.4 4ος αξ. ΑΜΕΣ Α ΑΜΕΣ Α ΑΜΕΣ Α ΑΜΕΣ Α ΕΜΜΕ ΣΑ ΕΜΜΕ ΣΑ ΕΜΜΕ ΣΑ ΕΜΜΕ ΣΑ Στ. Στ.1 Στ.2 Εγκέφαλος (ECU) Τύπος - κωδικοί (p/n - s/n) Θέση τοποθέτησης στο όχημα- οπτικά προσπελάσιμος ή μη Ζ. Αισθητήρες (sensors) - δακτύλιοι διέγερσης (pole wheel or exciter ring )-καλωδίωση Ζ.1 Αξονες τοποθέτησης αισθητήρων 1ος 2ος 3ος 4ος Ζ.2 Οπτικά προσπελάσιμοι ή μη (αισθητήρεςδακτύλιοι διέγερσης-καλωδίωση) Η. Διαμορφωτές (modulators-solenoid valves) Η.1 Τροχοί κατά άξονα που ελέγχει κάθε διαμορφωτής Η.2 Θέση τοποθέτησης στο όχημα - οπτικά προσπελάσιμοι ή μη Θ. Ηλεκτρική τροφοδοσία (συνδεσμολογία)

10 με ρυμουλκό ή ρυμουλκούμενο Θ.1 24Ν Πρίζα (socket) η φις (plug) (ISO 1185) Θ.2 24S Πρίζα (socket) η φις (plug) (ISO 3731) Θ.3 15 ακίδων (pin) continental connector (ISO 12098) Θ.4 Πρίζα (socket) η φις (plug) (ISO 6738) I. Τοποθετημένο εικονόγραμμα (αναφέρεται και η θέση τοποθέτησης) Κ. Προειδοποιητική (ές) λυχνία (ες) ή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD display) Αριθμός - θέση τοποθέτησης - είδος εμ]μέρωσης πον παρέχει - χρώμα- τρόπος λειτουργίας όταν α) το ΣΑΠ λειτουργεί κανονικά β) στο ΣΑΠ υπάρχει βλάβη K.l Οχήματα με κινητήρα που ΔΕΝ έλκουν ρυμουλκούμενο Παράδειγμα: α) όταν το ΣΑΠ λειτουργεί κανονικά Μία προειδοποιητική λυχνία χρώματος ερυθρού στον πίνακα οργάνων του οχήματος η οποία όταν ανοίξει ο διακόπτης ανάφλεξης: ανάβει και μετά από μερικά δευτερόλεπτα σβήνει ανάβει και παραμένει αναμμένη μέχρις ότου το όχημα αναπτύξει ταχύτητα 7-15 Km/h ανάβει, σβήνει, ανάβει εκ νέου και παραμένει αναμμένη μέχρις ότου το όχημα αναπτύξει ταχύτητα 715 Km/h Προκειμένου για οθόνη υγρών κρυστάλλων αναγράφονται οι εμφανιζόμενες στην οθόνη ενδείξεις β) όταν στο ΣΑΠ υπάρχει βλάβη όταν ανοίξει ο διακόπτης ανάφλεξη η λυχνία : δεν ανάβει - ανάβει και παραμένει αναμμένη - ανάβει και παραμένει παραμένει αναμμένη ακόμη και όταν το όχημα αναπτύξει ταχύτητα μεγαλύτερη των 10 Km/h - αναβοσβήνει συνεχώς κλπ Κ.2 Οχήματα με κινητήρα που έλκουν ρυμουλκούμενο Παράδειγμα: Δύο προειδοποιητικές λυχνίες χρώματος κίτρινου στον πίνακα οργάνων του οχήματος μία για το ρυμουλκό όχημα και μία για το επικαθήμενο, και τρίτη λυχνία ερυθρού χρώματος αναγγελίας κινδύνου κοινή και για τα δύο οχήματα, οι οποίες όταν ανοίξει ο διακόπτης ανάφλεξης... (συνεχίζεται η περιγραφή ανάμματος-σβησίματος όπως και παραπάνω και _όταν το ΣΑΠ λειτουργεί κανονικά και όταν υπάρχει βλάβη) Κ.3 Ρυμουλκά - Ρυμουλκούμενα Περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας της προειδοποιητικής λυχνίας που βρίσκεται στο ρυμουλκό και αφορά το ρυμουλκούμενο όπως στο Κ2 Λ ΑΛΛΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΑΠ Λ1.

11 Μ. Για όχημα που αποτελεί μέρος συνδυασμού οχημάτων (συρμού) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας και συνδυάζεται με... (αναγρ. Το είδος του οχήματος βάση της 2.δ) για το οποίο έχει εκδοθεί η από ΒΚΤ Διασφαλίζεται η πλήρης συμβατότητα του ΣΑΠ (συνδεσιμότητα-λειτουργία) με το άλλο όχημα του συνδυασμού 4)Έλεγξα και διαπίστωσα ότι το ΣΑΠ λειτουργεί και ανταποκρίνεται αξιόπιστα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας του Κατασκευαστή. 5)Έχοντας γνώση των συνεπειών του Νόμου Βεβαιώνω ότι όλα τα ανωτέρω είναι αληθή. Ο τεχνίτης Ο Υπεύθυνος του Συνεργείου

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (επί εντύπου σύμφωνα με το ν.1599/1986) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΒΚΛ) εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή Όνομα...Επώνυμο...Πατρώνυμο... Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας...ΑΦΜ... Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του...(π.χ ΕΜΠ ή ΑΠΘ), μέλος ΤΕΕ με αριθμό... ή Πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός του...(π.χ ΤΕΙ Αθηνών). Πιστοποιημένος Επιθεωρητής της εταιρείας...με αριθμό εξουσιοδότησης... Βεβαιώνω ότι: 1) Στο όχημα με τα ακόλουθα στοιχεία: α. Εργοστασίου κατασκευής (Μάρκας)... β. Εργοστασιακού τύπου / Εμπορικής ονομασίας... /... γ. Αριθμός πλαισίου (VIN)... δ. Είδος οχήματος...(φορτηγό, ελκυστήρας (τράκτορας), απλό λεωφορείο, αρθρωτό λεωφορείο, ρυμουλκούμενο με τρίγωνο ζεύξης κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο, ημιρυμουλκούμενο (επικαθήμενο)) ε. Αριθμ.Αξόνων:... 1 ος άξονας... 2 ος άξονας... 3 ος άξονας... 4 ος άξονας... (αναγράφεται διευθυντήριος ή μη --κινητήριος ή μη -- διευθυνόμενος ή μη) στ. Τύπος συστήματος πέδησης:...(αναγράφεται αμιγώς πνευματικό ή μικτό (πνευματικόυδραυλικό) με άξονα (ες) τοποθέτησης ΣΑΠ...(π.χ 2 ος και 3 ος άξονας) ζ. Αριθμός κυκλοφορίας... 2) Τοποθετήθηκε το σύστημα Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (ΣΑΠ) που περιγράφεται ακολούθως: Α. Κατασκευαστής ΣΑΠ Β. Ονομασία/ μοντέλο ΣΑΠ Γ. Είδος ΣΑΠ (ABS, ABS/ASR, ΕΒ5κλπ) Δ. Σύνθεση ΣΑΠ (configuration) Αριθμ. αισθητήρων(5)/διαμορφωτών(μ) (π. χ 4S/2M, 4S/4M 6S/3M κλπ) Ε. Τρόπος ελέγχου αξόνων Ρυθμίσεις - παρατηρήσεις Ε.1 l oc αξ. ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ Ε.2 2 ος αξ. ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ Ε.3 3 ος αξ. ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ Ε.4 4 ς αξ. ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ

13 ΣΤ. Για όχημα που αποτελεί μέρος συνδυασμού (συρμού οχημάτων) με ενιαία άδεια και συνδυάζεται με...(αναγρ. το είδος του οχήματος βάσει της 2.δ) για το οποίο έχει εκδοθεί η από...βκτ και η από... ΒΚΛ Διασφαλίζεται η πλήρης συμβατότητα του ΣΑΠ (συνδεσιμότητα-λειτουργία) με το άλλο όχημα του συνδυασμού 3) Η τοποθέτηση έγινε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη... σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος, ότι τα υλικά που τοποθετήθηκαν ήταν καινούργια και αμεταχείριστα. 4) Το σύστημα ΣΑΠ κατά την πέδηση και όλα τα εξαρτήματα του τοποθετήθηκαν με τεχνικά ορθό τρόπο σύμφωνα με τις προδιαγραφές τοποθέτησης της εταιρίας κατασκευής... λειτουργούν ικανοποιητικά με ασφάλεια και αξιόπιστα είναι σωστά ρυθμισμένα ανάλογα με τον τύπο του οχήματος ως ενιαίο σύστημα...και επιτελούν το λειτουργικό τους σκοπό. 5) O L προειδοποιητικές λυχνίες που περιγράφονται στην από...βκτ του ανωτέρω αναφερόμενου εξουσιοδοτημένου τεχνίτη του συστήματος ΣΑΠ λειτουργούν σύμφωνα με τον αναφερόμενο στην ΒΚΤ τρόπο που είναι ικανοποιητικός και σύμφωνος με τις προδιαγραφές λειτουργίας του κατασκευαστή. 6) Με το εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία...συνεργείο ειδικότητας... (μηχανικών μερών ή πέδησης) στο οποίο τοποθετήθηκε το ΣΑΠ δεν έχω καμία εργασιακή σχέση Ο εξουσιοδοτημένος επιθεωρητής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 / 9 /2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. 9527/535

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 / 9 /2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. 9527/535 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 / 9 /2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. 9527/535 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Προµήθεια και τοποθέτηση Συστήµατος Αντιεµπλοκής κατά. την Πέδηση (ABS) σε οχήµατα του ήµου Νεάπολης Συκεών».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Προµήθεια και τοποθέτηση Συστήµατος Αντιεµπλοκής κατά. την Πέδηση (ABS) σε οχήµατα του ήµου Νεάπολης Συκεών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ /ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜ.: Έργων-Μελετών & Σχεδίου Πόλης Ταχ. /νση: Λεχόβου 4 Ταχ. Κώδικας: 566 26 Πληροφορίες: ηµήτρης Αµουτζιάς Τηλέφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 / 5 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ο ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Σύνταξη: Ηλίας Κουβαράς, Δικηγόρος L.L.M., Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα FAX: 210 3233027

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της λειτουργίας για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.

1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της λειτουργίας για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 153 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Περί αλλαγής κυρίων χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων.

Περί αλλαγής κυρίων χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων. 1 ΥΑ ΣΤ/20270/1973 / Β-884 ( T o π α ρ ό ν σ υ ν ι σ τ ά β ο ή θ η μ α τ ε κ μ η ρ ί ω σ η ς κ α ι δ ε ν δ ε σ μ ε ύ ε ι τ ι ς υ π η ρ ε σ ί ε ς. Π α ρ α τ ί θ ε τ α ι γ ι α τ ην ε ν ημέ ρ ω σ η τ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 1 8.α. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ονομάζεται η εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 23 03 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 2680 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 25 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-13 Πρώτη Γραπτή Εργασία Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισµάτων και αγκυρώσεων ζωνών - καθισµάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις µεταφοράς µαθητών Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισµάτων και αγκυρώσεων ζωνών - καθισµάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις µεταφοράς µαθητών Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /4/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 19.7.2006 Αρ.πρωτ.662. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 19.7.2006 Αρ.πρωτ.662. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 19.7.2006 Αρ.πρωτ.662 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Σύμβαση Χάγης. Κρίναμε αναγκαίο να αναφερθούμε στις διατάξεις της σύμβασης της Χάγης, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας, Τέρμα Τυχερού, 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Συνέδριο: Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας Αθή να, 2 και 3 Φ εβρουαρίου 2006 Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Γεώργιος Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Α) Ορισμός και γενικά χαρακτηριστικά Ως προϋπολογισμός ορίζεται ο ετήσιος νόμος, με τον οποίο προσδιορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 9//2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 6428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες :Σκιαδάς Λουκάς Γρ. Πληροφορικής Τηλ. Επικοιν. 228402200

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Γεώργιος Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Έννοια Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της Χώρας, που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Με τους παρόντες Κανονισμούς ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λεμεσού. 2. Οι παρόντες Κανονισμοί εγκρίνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20105387/30-08-2010/Φ.334 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράδοση 3η: Ενδεικτική Νομολογία ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. : 50715/6588 Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού Η δομή, η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL 6 η Συνάντηση Γ Ενότητα: Ρύθμιση Χρεών Δικαίωμα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έχουν οι οφειλέτες, που δημιούργησαν την οφειλή, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Λ. Κουτσούκου Τηλέφωνο: 210 3744522

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Η εργασιακή διαδικασία και τα στοιχεία της. Η κοινωνική επικύρωση των ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η παρεχόμενη ασφάλεια των αυτοκινήτων: χωρίζεται σε:

Η παρεχόμενη ασφάλεια των αυτοκινήτων: χωρίζεται σε: 1. Γιατί το αυτοκίνητο εξοπλίζεται με σύστημα ABS; Η παρεχόμενη ασφάλεια των αυτοκινήτων: χωρίζεται σε: Παθητική ασφάλεια: Τεχνικές εφαρμογές που μειώνουν τις συνέπειες ατυχημάτων (π.χ. ζώνες ασφαλείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΓΙΓΑΝΤΙ ΟΥ Τοµεάρχης Λειτουργίας Κέντρων Ελέγχου Συστηµάτων Μεταφοράς ιεύθυνσης ιαχείρισης Νησιών ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2009 Εγκατεστηµένη Ισχύς (Ατµοµονάδες, Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Αριθμ.8220/131/14/2014. (Δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1651 Β /23 Ιουνίου 2014)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Αριθμ.8220/131/14/2014. (Δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1651 Β /23 Ιουνίου 2014) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ.8220/131/14/2014 (Δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1651 Β /23 Ιουνίου 2014) Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών,επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον

Διαβάστε περισσότερα

Projects για το εργαστήριο. των Βάσεων Δεδομένων

Projects για το εργαστήριο. των Βάσεων Δεδομένων Projects για το εργαστήριο των Βάσεων Δεδομένων Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος Δεκέμβριος 2013 1. Το πολυκατάστημα Το πολυκατάστημα έχει ένα σύνολο από εργαζομένους. Κάθε εργαζόμενος χαρακτηρίζεται από έναν κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-12 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 14 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) που έχει την έδρα της στη Λάρισα (οδός Τέρμα Τυχερού) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 4 η ΕΝΟΧΕΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΕΣ Εννοιολογική προσέγγιση. Διαζευκτική είναι η ενοχή που έχει ως αντικείμενο δύο ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 217 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1. Γενικά Η οργάνωση και η λειτουργία της βιβλιοθήκης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων στην Αίγυπτο Ο κλάδος των τροφίμων φρέσκων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Α3/165/251 Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ ΣΥΜΒΑΣΗ. Aρ. Σύμβ. 1211. Στο Ηράκλειο σήμερα 9 9 2011 μεταξύ των :

ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ ΣΥΜΒΑΣΗ. Aρ. Σύμβ. 1211. Στο Ηράκλειο σήμερα 9 9 2011 μεταξύ των : Aρ. Σύμβ. 1211 ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Ηράκλειο σήμερα 9 9 2011 μεταξύ των : 1. Ευριπίδη Στεφάνου Πρύτανη και νομίμου εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 241/29 7 2011 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), σύμφωνα με το αρθρ.3 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα

Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα Great talent can come from anywhere, free your mind Το ταλέντο μπορεί να εμφανιστεί από οπουδήποτε, ελευθερώστε το μυαλό σας 1 Επιχειρηματίας Entrepreneur Γαλλική προέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 Παναγιάρη Μαρία, Πολυμερή Σχέδια «Μεταφορά Καινοτομίας» ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1) ΠΟΤΕ; Στη μέση της υλοποίησης (άρθρο V

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών.

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου 21 Iουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ Α2/25040/3788 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 2013: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» Μονάδα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OIKONOMIAΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. : 39459/1524 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις Αναγνώριση Προτύπων Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις 1 Λόγος Πιθανοφάνειας Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκη: Κινητά εμπορευματοκιβώτια ειδικής χρήσης 2013/S 044-070489. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Θεσσαλονίκη: Κινητά εμπορευματοκιβώτια ειδικής χρήσης 2013/S 044-070489. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70489-2013:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Κινητά εμπορευματοκιβώτια ειδικής χρήσης 2013/S 044-070489 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2013/1

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2013/1 Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2013/1 Θέμα : Βαθμολογούμενοι Αγώνες, Τρόπος Βαθμολόγησης. Οι βαθμολογούμενοι αγώνες για το έτος 2013 είναι οι κάτωθι : - Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2x18μ. - Ανοιχτό Πρωτάθλημα 2x70μ. για

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. : : Μεταφορά συσκευασιών από εργολάβο κατόπιν ανάθεσης ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ.Πρωτ. 6381/

Κ.Α. : : Μεταφορά συσκευασιών από εργολάβο κατόπιν ανάθεσης ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ.Πρωτ. 6381/ Κ.Α. : 20-6277.001: Μεταφορά γυάλινων ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ.Πρωτ. 6381/29-03-2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η μεταφορά των δημοτικών αποβλήτων γυάλινων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ /6321 ΤΜΗΜΑ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ /6321 ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. 46297/6321 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Σκοπός της διοικητικής οργάνωσης του κράτους είναι: α) Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας. β) Η προώθηση της Κυβερνητικής Πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια.

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ταξινόμηη των μοντέλων διαποράς ατμοφαιρικών ρύπων βαιμένη ε μαθηματικά κριτήρια. Μοντέλο Ελεριανά μοντέλα (Elerian) Λαγκρατζιανά μοντέλα (Lagrangian) Επιπρόθετος διαχωριμός Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 4 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 4 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 4 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Aριθ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16722 / 2100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ Αθήνα 17 Ιουνίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας στέλνουμε συνημμένα το αναμορφωμένο τιμολόγιο που ισχύει από 18 Ιουνίου 2015, που περιέχει συγκεντρωτικά τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.2: Τα βασικά στοιχεία της επιτυχημένης. Διοίκησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τη σημασία της σωστά

Κεφάλαιο 2.2: Τα βασικά στοιχεία της επιτυχημένης. Διοίκησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τη σημασία της σωστά Κεφάλαιο 2.2: Τα βασικά στοιχεία της επιτυχημένης Διοίκησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τη σημασία της σωστά οργανωμένης Διοίκησης μιας Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ΨΣ19/1/12

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, 8/10/2010 153 41 Αγία Παρασκευή Αρ. Πρωτ.: 4099 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Υποβολή μελετών... 2 Αξιολόγηση, διόρθωση και τελική υποβολή των προς δημοσίευση μελετών... 2 Έκδοση εγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σόμπα pellet Αέρος Mod.8 Mod.10 Mod.12

Σόμπα pellet Αέρος Mod.8 Mod.10 Mod.12 Σόμπα pellet Αέρος Mod.8 Mod.10 Mod.12 Οδηγίες εγκατάστασης (Μετάφραση από το πρωτότυπο) Το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (σύμφωνα με την Υ.Α. 58930/480/99 ΦΕΚ Β 526). 10.1 Γενικά. Για την απόκτηση άδειας οδηγήσεως λεωφορείου (κατηγορίας Δ και Δ+Ε) ο υποψήφιος οδηγός πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την

Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την Καραίσκος Δημήτριος: Δικηγόρος υπ. Διδάκτωρ Ιδιωτικού Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Άσκηση και κατάχρηση του δικαιώματος Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία αναζήτησης Ένας σύντομος οδηγός για τους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σύνταξη : Θεοδώρα Τσώλη, Βιβλιοθηκονόμος MSc Νοέμβριος 2014 Βιβλιοθήκη Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΟΣ 2011 Επιμέλεια : Mάρκου, Καρ. Μαρία, Δικηγόρος, Μs Ποινικού Δικαίου

ΜΑΙΟΣ 2011 Επιμέλεια : Mάρκου, Καρ. Μαρία, Δικηγόρος, Μs Ποινικού Δικαίου ΜΑΙΟΣ 2011 Επιμέλεια : Mάρκου, Καρ. Μαρία, Δικηγόρος, Μs Ποινικού Δικαίου Απάντηση σκέλους Ποινικού Δικαίου Ποινικής Δικονομίας Α) Η εγκληματική ομάδα της παρ. 1 του άρθρου 187 Π.Κ. διαστέλλεται από αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL

Επιμέλεια : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Επιμέλεια : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Με βάση το άρθρο 26 του ν. 2190/1920 για την πρόσκληση της γενικής συνέλευσης προβλέπεται ότι: Η Γενική Συνέλευση, πρέπει να καλείται είκοσι

Διαβάστε περισσότερα

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσικλετών με έδρα τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για τεχνικό έλεγχο για το έτος 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσικλετών με έδρα τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για τεχνικό έλεγχο για το έτος 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 13 12 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 130770/7690 ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: Λέρος 27 / 4 / 2016 Αρ. πρωτ.: 3429 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1 Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ο δημόσιος προϋπολογισμός είναι σχεδόν πάντοτε τεχνικά ισοσκελισμένος. Ένα τέτοιο όμως

Διαβάστε περισσότερα

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι:

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: α) Ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής των οσπρίων, ο καταναλωτής θα δαπανά πάντα ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις»

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις» ( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «πεικονίσεις» 1. ΣΧΕΣΕΙΣ: το σκεπτικό κι ο ορισμός. Τ σύνολ νπριστούν ιδιότητες μεμονωμένων στοιχείων: δεδομένου συνόλου S, κι ενός στοιχείου σ, είνι δυντόν είτε σ S είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Παράδοση 6η : Ενδεικτική Νομολογία 486/2010 ΕΦ ΑΘ (ΔΕΕ 2010/579) Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Έννοια, φύση και περιεχόμενο αυτής.

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαθιστούµε την έγκριση τύπου µε αρ. πρωτ /2487/09 (6/11/2009), µε το ελτίο Κοινοποίησης που ακολουθεί. Συνηµµένα Σελίδες πέντε (5)

Αντικαθιστούµε την έγκριση τύπου µε αρ. πρωτ /2487/09 (6/11/2009), µε το ελτίο Κοινοποίησης που ακολουθεί. Συνηµµένα Σελίδες πέντε (5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/10/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ. οικ: 48676/3614 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Στατιστική και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο. «ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ Pierre Fabre»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο. «ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ Pierre Fabre» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο «ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ Pierre Fabre» 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα