ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ."

Transcript

1 ΘΕΜΑ:. Δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, βάσει του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης. Βόλος, 18/07/2013 Μετά από την έγκριση και δημοσίευση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΜΒ (Αριθμ /111793/ Απόφασης Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας-ΦΕΚ 1539Β / ), το Δ.Σ. θα πρέπει να προχωρήσει στην προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Επιχείρησης, βάσει των όσων προβλέπει ο νέος ΟΕΥ, σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα: A. Σχετικά με την προβλεπόμενη, από το νόμο, διαδικασία πρόσληψης του Γενικού Διευθυντή : 1) Στις παρ. 1 και 2, περ. β του άρθρου 5 Ν. 1069/1980, ( Φ.Ε.Κ. Α ), «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», ορίζεται : «1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, πλην των περιπτώσεων καθ' άς άλλως ορίζεται εν τω παρόντι νόμω. 2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ιδία : α) Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων της Επιχειρήσεως. β) Διορίζει τον Γενικόν Διευθυντήν της επιχειρήσεως.». 2) Στην παρ. 1 του άρθρου 6 Ν. 1069/1980, ορίζεται : «1. Των υπηρεσιών της επιχειρήσεως προΐσταται Γενικός Διευθυντής, όστις δέον να τυγχάνει πτυχιούχος ανωτάτης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Τα λοιπά προσόντα, η διαδικασία προσλήψεως και αναπληρώσεώς του, αι αποδοχαί, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα, ως και αι αρμοδιότητες εν γένει ορίζονται δια του κατά το άρθρον 7 του παρόντος προβλεπομένου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.». 3) Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980, ορίζεται : «1. Δι' Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας συντασσομένου δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχειρήσεως, εγκρινομένης υπό του Υπουργού Εσωτερικών μετά γνώμην των οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων, καθορίζεται η οργάνωσις, η σύνθεσις και η αρμοδιότης των υπηρεσιών, ο αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού αναλόγως προς τας ανάγκας της επιχειρήσεως, ή κατά μισθολογικά κλιμάκια κατανομή των θέσεων του προσωπικού καθ' ομάδας ειδικοτήτων και αναλόγως της βαθμίδος εκπαιδεύσεως, αι αποδοχαί, ως και ο τρόπος προσλήψεως και απολύσεως και το αρμόδιον προς τούτο όργανον. 2. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον προσωπικόν της επιχειρήσεως συνδέεται μετ' αυτής δια συμβάσεως εργασίας Ιδιωτικού δικαίου, επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.». 4) Στο εδάφιο ιβ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», ( Φ.Ε.Κ. Α' - 28), ορίζεται : «. 2. Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου: ιβ. Οι απευθείας διοριζόμενοι σε διευθυντικούς βαθμούς ή καθήκοντα. Β. Στις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της ΔΕΥΑΜΒ (Αριθμ /111793/ Απόφασης Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - ΦΕΚ 1539Β / ), ορίζονται : Άρθρο 2. «.Των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με 4ετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τον ορισμό νέου, μετά από δημόσια πρόσκληση, δικαίωμα δε υποψηφιότητας έχουν τόσο τα στελέχη της ΔΕΥΑΜΒ από το μόνιμο και τακτικό προσωπικό, όσο και τα στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα, εφόσον πληρούν τα ειδικότερα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος Ο.Ε.Υ. και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως από την κείμενη νομοθεσία. Σε μία τέτοια περίπτωση, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα στελέχη του μόνιμου και τακτικού προσωπικού της ΔΕΥΑΜΒ και η επιλογή γίνεται μεταξύ αυτών». Άρθρο 3. «..ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Οικονομικού. C:\Documents and Settings\ppan\ Επιφάνεια εργασίας\φάκελος\θεμα 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝ. Δ- ΝΤΗ.doc 1

2 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) Προϋπηρεσία σε θέση Διευθυντή ή Προϊσταμένου Τμήματος στην ΔΕΥΑΜΒ, ή, εφόσον δεν προβλέπεται άλλως στην κείμενη νομοθεσία, αποδεδειγμένα προσόντα στον ιδιωτικό τομέα. β) Ξένη Γλώσσα Άρθρο 4., ΣΤ.2. «1. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή, σε περίπτωση που δεν είναι υπάλληλος της επιχείρησης και προσλαμβάνεται από τον ιδιωτικό τομέα, καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν ορίζεται άλλως από την κείμενη νομοθεσία». Γ. Τέλος, στις ισχύουσες διατάξεις του πρώτου άρθρου (παρ. Γ, υποπαρ. Γ1, παρ. 12) του ν. 4093/2013, σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 2/840/0022/ (ΦΕΚ 37Β ) καθορίζονται οι αποδοχές προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου. Με βάση τα παραπάνω: α) ο υποψήφιος Γενικός Διευθυντής πρέπει να πληροί τους όρους που καθορίζει η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1069/1980, σε συνδυασμό με τα προσόντα ορισμού του Γενικού Διευθυντή που καθορίζονται στο άρθρο 3 του Ο.Ε.Υ. της επιχείρησης, δηλαδή να είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού και συγκεκριμένα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Οικονομικού, β) η θητεία του Γενικού Διευθυντή είναι 4ετής, η οποία παρατείνεται μέχρι τον ορισμό νέου, γ) ο ορισμός του Γενικού Διευθυντή γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση και με τη διαδικασία επιλογής από το Δ.Σ της επιχείρησης, δ) η κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή της επιχείρησης δεν υπόκειται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ, ούτε αυτεπαγγέλτως ούτε κατ ένσταση, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, και ε) δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν : 1. στελέχη της ΔΕΥΑΜΒ από το μόνιμο και τακτικό προσωπικό, εφόσον πληρούν τα ειδικότερα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΜΒ, και 2. στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα, επίσης εφόσον πληρούν τα ειδικότερα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΜΒ. Στην περίπτωση αυτή ο Γενικός Διευθυντής προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών και οι αποδοχές του καθορίζονται, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4093/2012 και την ΚΥΑ 2/840/0022/ (ΦΕΚ 37Β ), ενώ μπορούν να αναπροσαρμόζονται, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν άλλως ορίσει η κείμενη νομοθεσία. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\φάκελος\θεμα 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝ. Δ- ΝΤΗ.doc 2

3 ΘΕΜΑ: Έγκριση αναδόχου για την πιστοποίηση της Επιχείρησης για το ISO 9001:2008. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού: Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Στο Βόλο και στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., σήμερα στις 15 του μήνα Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 70/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω διαδικτύου, για την επιλογή Φορέα Πιστοποίησης «Κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και εκμετάλλευση του δικτύου ύδρευσης & αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων στην περιοχή Μείζονος Βόλου» Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 1. Μαυρογιάννης Λεωνίδας, Πρόεδρος 2. Τουρναβίτης Νικόλαος, μέλος 3. Φαναριώτης Μιλτιάδης, μέλος. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: α. Την αριθμ. 70/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου «περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού», β. Τις προσφορές των συμμετεχόντων, γ. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, Άνοιξε τους φακέλους των οικονομικών προσφορών, οι οποίοι έχουν ως εξής : Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ( ) 1 ΕΒΕΤΑΜ TUV HELLAS TUV AUSTRIA HELLAS Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή, Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι Υπέρ της κατακύρωσης για την επιλογή του Φορέα Πιστοποίησης της ΔΕΥΑΜΒ, στην εταιρία EBETAM, προϋπολογισμού 1.500, πλέον ΦΠΑ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαυρογιάννης Λεωνίδας ΤΑ ΜΕΛΗ: 1.ΤουρναβίτηςΝικόλαος 2. Φαναριώτης Μιλτιάδης Την ανάθεση της πιστοποίησης της Επιχείρησης για το ISO 9001:2008 στην εταιρεία ΕΒΕΤΑΒ, έναντι ποσού 1.500,00 πλέον ΦΠΑ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

4 ΘΕΜΑ : Ορισμός νέας ημερομηνίας Δημοπράτησης του έργου «Νο 93. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ». Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών: ΑΠO : Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σταύρο Τζίνη κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Νο 93 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ» Έχοντας υπόψη: 1. το από Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος με το οποίο κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός επειδή δεν υποβλήθηκε καμιά προσφορά, 2. το άρθρο 18 της υπ αριθμ. πρωτ. 7847/ Διακήρυξης Ανοικτής Δημοπρασίας του έργου ζητούμε την διενέργεια του παραπάνω διαγωνισμού την , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 χωρίς νέα δημοσίευση και με το ίδιο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Η νέα ημερομηνία και ώρα θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Επίσης, μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σε αυτόν, ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίνονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράτε). Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Τη λήψη σχετικής απόφασης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1

5 ΘΕΜΑ : Ορισμός νέας ημερομηνίας Δημοπράτησης του έργου «Νο 94. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ». Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών: ΑΠO : Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σταύρο Τζίνη κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Νο 94 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ» Έχοντας υπόψη: 1. τη μη διενέργεια του διαγωνισμού του έργου του θέματος, λόγω της πανελλήνιας απεργίας την Τρίτη και 2. το άρθρο 18 της υπ αριθμ. πρωτ. 8906/ Διακήρυξης Ανοικτής Δημοπρασίας του έργου ζητούμε την διενέργεια του παραπάνω διαγωνισμού την , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 χωρίς νέα δημοσίευση και με το ίδιο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Η νέα ημερομηνία και ώρα θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Επίσης, μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σε αυτόν, ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίνονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράτε). Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Τη λήψη σχετικής απόφασης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1

6 ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Νο 17. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ». Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ΕΙΣΗΓΗΣΗ προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ της Επιτροπής Διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» για την ανάθεση του έργου: «Νο17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. Στο Βόλο σήμερα την 10 η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, η Επιτροπή Διαγωνισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 8334/ απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ, και αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη απαρτία των παρόντων μελών της επιτροπής αποτελούμενης από: 1. ΦΑΦΟΥΤΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, Πολιτικό Μηχανικό ΔΕΥΑΜΒ, Πρόεδρο 2. ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος 3. ΚΑΨΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ και έχοντας υπόψη: α) το από Πρακτικό του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις β) την μη υποβολή ενστάσεων μετά το πέρας των (5) πέντε ημερών από την ανακοίνωση του Πρακτικού εισηγείται α) την έγκριση του από Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο οι έγκυρες Οικονομικές Προσφορές της «Σ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» και «ΣΠ. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ταυτίζονται απόλυτα με έκπτωση σαράντα δύο τοις εκατό (42,00 %) έκαστος β) τη διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεων των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 της υπ αριθμ. 7600/ αναλυτικής διακήρυξης του έργου), για την ανάδειξη του αναδόχου. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1. Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» για την ανάθεση του έργου: «Νο17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. 2. Tη διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεων των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 της υπ αριθμ. 7600/ αναλυτικής διακήρυξης του έργου), για την ανάδειξη του αναδόχου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1

7 ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Νο 16. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΕΛ». Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ΕΙΣΗΓΗΣΗ προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ της Επιτροπής Διαγωνισμού του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» για την ανάθεση του έργου: «Νο16 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡΩTOBAΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΕΛ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. Στο Βόλο σήμερα την 17 η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, η Επιτροπή Διαγωνισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 9537/ απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ, και αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη απαρτία των παρόντων μελών της επιτροπής αποτελούμενης από: 1. ΣΤΑΝΙΟ ΠΑΣΧΑΛΗ, Μηχανολόγο Μηχανικό, Πρόεδρο 2. ΚΑΨΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., τακτικό μέλος 3. ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., τακτικό μέλος συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ και έχοντας υπόψη: α) το από Πρακτικό του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις β) την μη υποβολή ενστάσεων μετά το πέρας των (5) πέντε ημερών από την ανακοίνωση του Πρακτικού εισηγείται α) την έγκριση του από Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο μειοδότης του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το Ν.3669/2008, αναδείχθηκε ο ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Μ. ΧΡΗΣΤΟΣ με έκπτωση 10% Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΨΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1. Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» για την ανάθεση του έργου: «Νο16 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡΩTOBAΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΕΛ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. 2. Την ανάθεση του έργου στον μειοδότη του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το Ν.3669/2008, ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟ Μ. ΧΡΗΣΤΟ με έκπτωση 10% ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1

8 ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της Μελέτης Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεσης Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: 8769 ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΙΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α. Σήμερα, ημέρα Τρίτη 18 Ιουνίου και ώρα 11:00 πμ του έτους 2013, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Κωνσταντά 141, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών των διαγωνιζόμενων που δεν αποκλείστηκαν με βάση το ΙΙ Πρακτικό της Ε.Δ. και τη σύνταξη του ΙΙΙ πρακτικού, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την υπ αριθμ. 8446/ πρόσκληση της Προέδρου. Η επιτροπή αποτελείται από τους: Διομή Ευτυχία Χημικό Μηχανικό υπάλληλο της ΔΕΥΑΜΒ ως πρόεδρο Φαναριώτη Μιλτιάδη Χημικό Μηχανικό υπάλληλο της ΔΕΥΑΜΒ ως μέλος Αποστόλου Αντώνιο Μηχανολόγο Μηχανικό ως μέλος, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ξεκίνησε η συνεδρίαση. Στη δημόσια συνεδρίαση της Ε.Δ. δεν παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων. Στη συνέχεια η Ε.Δ. προχώρησε στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών των υποψήφιων αναδόχων που μετέχουν στο παρόν στάδιο του διαγωνισμού και κατέγραψε τα στοιχεία αυτών και συγκεκριμένα τα ποσοστά των εκπτώσεων που προσέφεραν ανά κατηγορία μελέτης και παρουσιάζονται με έντονη γραφή στους πίνακες που ακολουθούν. Η Ε.Δ. μετά τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών, τις έκρινε όλες παραδεκτές και προχώρησε στη διόρθωση αυτών στη βάση του ποσοστού έκπτωσης ανά κατηγορία μελέτης, καθώς παρουσιάστηκαν μικρές αποκλίσεις στα αναγραφόμενα ποσά. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι διορθώσεις που έγιναν αφορούν: 1. Στην Οικονομική Προσφορά της σύμπραξης με α/α 4, οι αποκλίσεις αφορούν τα δεκαδικά ψηφία των επιμέρους ποσών αλλά και του συνολικού τιμήματος, ενώ δεν επέρχεται διαφοροποίηση του συνολικού ποσοστού έκπτωσης. 2. Στην Οικονομική Προσφορά της σύμπραξης με α/α 8, οι αποκλίσεις αφορούν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο του συνολικού τιμήματος, ενώ το συνολικό ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται σε 62,91%. 3. Στην Οικονομική Προσφορά της σύμπραξης με α/α 9, οι αποκλίσεις αφορούν τα δεκαδικά ψηφία των επιμέρους ποσών αλλά και του συνολικού τιμήματος, ενώ το συνολικό ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται σε 68,19%. 4. Στην Οικονομική Προσφορά της σύμπραξης με α/α 12, δεν παρατηρήθηκαν αποκλίσεις που να αφορούν είτε τα επιμέρους ποσά είτε το συνολικό τίμημα, ενώ το συνολικό ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται σε 63,22%. 5. Στην Οικονομική Προσφορά της σύμπραξης με α/α 13, οι αποκλίσεις αφορούν τα δεκαδικά ψηφία των επιμέρους ποσών αλλά και του συνολικού τιμήματος, ενώ το συνολικό ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται σε 64,72%. 6. Στην Οικονομική Προσφορά της σύμπραξης με α/α 17, δεν παρατηρήθηκαν αποκλίσεις που να αφορούν είτε τα επιμέρους ποσά είτε το συνολικό τίμημα, ενώ το συνολικό ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται σε 65,06%. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πίνακες με τις οικονομικές προσφορές των υποψήφιων αναδόχων διορθωμένοι κατά τα ανωτέρω.

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΜΕ α/α 04: 1. ΕΠΤΑ Α.Ε., 2.ELXIS Σ.Μ.ΑΕ, 3. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 4. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, 5. ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ, 6. ΜΑΤΙΝΑ ΜΑΡΝΕΡΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟ- ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟ- ΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ- ΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Α Κατηγορία 09: ΗΛΜ ΜΕΛΕΤΕΣ 53, % 25, Κατηγορία 13: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ Β ΜΕΛΕΤΕΣ 163, % 79, Γ Δ Ε ΣΤ Κατηγορία 16: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 37, % 18, Κατηγορία 18: ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4, % 2, Κατηγορία 21: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 29, % 14, Κατηγορία 27: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 23, % 11, ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 311, % 150, Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΜΕ α/α 08: 1. ΤΕΗΜ ΕΠΕ, 2.ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ, 3. ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., 4. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΤΟΠΣΗΣ, 5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ, 6. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ, 7. ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α. ΛΩΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟ- ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟ- ΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ- ΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Α Κατηγορία 09: ΗΛΜ ΜΕΛΕΤΕΣ 53, % 18, Κατηγορία 13: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ Β ΜΕΛΕΤΕΣ 163, % 57, Γ Κατηγορία 16: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 37, % 14, Δ Κατηγορία 18: ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4, % 1, Ε Κατηγορία 21: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 29, % 14, ΣΤ Κατηγορία 27: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 23, % 8, ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 311, % 115, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΜΕ α/α 09: 1. ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ, 2. MELCON ENGINEERING Ε.Ε., 3. ΝΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, 4. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 5. ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, 6. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΡΙΦΗ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟ- ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟ- ΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ- ΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

10 Α Κατηγορία 09: ΗΛΜ ΜΕΛΕΤΕΣ 53, % 18, Κατηγορία 13: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ Β ΜΕΛΕΤΕΣ 163, % 45, Γ Δ Ε ΣΤ Α/Α Κατηγορία 16: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 37, % 12, Κατηγορία 18: ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4, % 3, Κατηγορία 21: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 29, % 10, Κατηγορία 27: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 23, % 8, ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 311, % 98, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΜΕ α/α 12: 1. ΕΠΕΜ Α.Ε., 2. ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, 3. ΗΛΙΑΣ ΤΑΡΝΑΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΥΜ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟ- ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟ- ΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ- ΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Α Κατηγορία 09: ΗΛΜ ΜΕΛΕΤΕΣ 53, % 20, Κατηγορία 13: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ Β ΜΕΛΕΤΕΣ 163, % 57, Γ Δ Ε ΣΤ Κατηγορία 16: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 37, % 14, Κατηγορία 18: ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4, % 1, Κατηγορία 21: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 29, % 12, Κατηγορία 27: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 23, % 8, ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 311, % 114, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΜΕ α/α 13: 1. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., 3. ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 4. ΜΗΔΙΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 5. ΓΡΙΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, 6. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟ- ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟ- ΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ- ΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Α Κατηγορία 09: ΗΛΜ ΜΕΛΕΤΕΣ 53, % 18, Κατηγορία 13: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ Β ΜΕΛΕΤΕΣ 163, % 53, Γ Δ Ε ΣΤ Κατηγορία 16: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 37, % 14, Κατηγορία 18: ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4, % 1, Κατηγορία 21: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 29, % 12, Κατηγορία 27: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 23, % 8, ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 311, % 109,737.90

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΜΕ α/α 17: 1. ΗΛ.Μ.ΜΕ. Ε.Ε., 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., 3. ΠΕΤΤΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, 4. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΒΟΣ ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ, 5. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟ- ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟ- ΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ- ΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Α Κατηγορία 09: ΗΛΜ ΜΕΛΕΤΕΣ 53, % 21, Κατηγορία 13: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ Β ΜΕΛΕΤΕΣ 163, % 49, Γ Δ Ε Κατηγορία 16: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 37, % 16, Κατηγορία 18: ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4, % 1, Κατηγορία 21: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 29, % 13, ΣΤ Κατηγορία 27: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 23, % 6, ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 311, % 108, Β. Στη συνέχεια η Ε.Δ. προχώρησε στη βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των διαγωνιζομένων και στη στάθμιση της βαθμολογίας των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της διακήρυξης. Τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ α/α Προσφ Σύμπραξη 1. ΕΠΤΑ Α.Ε., 2.ELXIS Σ.Μ.ΑΕ, 3. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 4. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, 5. ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ, 6. ΜΑΤΙΝΑ ΜΑΡΝΕΡΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΤΕΗΜ ΕΠΕ, 2.ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ, 3. ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., 4. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΤΟΠΣΗΣ 5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ, 6. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ, 7. ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α. ΛΩΛΟΣ 1. ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ, 2. MELCON ENGINEERING Ε.Ε., 3. ΝΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, 4. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 5. ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, 6. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΡΙΦΗ Συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφ. U T.Π. Οικονομική Προσφορά Βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς U Ο.Π. Σταθμισμένη Βαθμολογία Τεχ. & Οικ. Προσφοράς U , , ,

12 12 1. ΕΠΕΜ Α.Ε., 2. ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, 3. ΗΛΙΑΣ ΤΑΡΝΑΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΥΜ , ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., 3. ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 4. ΜΗΔΙΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, , ΓΡΙΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, 6. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΗΛ.Μ.ΜΕ. Ε.Ε., 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., 3. ΠΕΤΤΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, 4. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΒΟΣ , ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ, 5. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η πλέον συμφέρουσα προσφορά, είναι της σύμπραξης με α/α 13: 1. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., 3. ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 4. ΜΗΔΙΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 5. ΓΡΙΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, 6. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ, καθώς έλαβε την υψηλότερη σταθμισμένη βαθμολογία. Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ. Εισηγείται 1. Την ανάθεση της «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», στη σύμπραξη των εταιριών «1. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., 3. ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 4. ΜΗΔΙΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 5. ΓΡΙΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, 6. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ», σύμφωνα με την οικονομική της προσφορά, όπως αυτή καταγράφηκε και διορθώθηκε στο παρόν πρακτικό. Το παρόν ΙΙΙ Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης του θέματος, τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και σχετική ανακοίνωση αποστέλλεται στους διαγωνιζόμενους με . ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΜΗ ΕΥΤΥΧΙΑ Χημικός Μηχανικός ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Χημικός Μηχανικός ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός 1. Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» 2. Την ανάθεση της μελέτης του θέματος, στη σύμπραξη των εταιριών 1. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., 3. ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 4. ΜΗΔΙΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 5. ΓΡΙΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, 6. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ», σύμφωνα με την οικονομική της προσφορά, όπως αυτή καταγράφηκε και διορθώθηκε στο παραπάνω πρακτικό. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

13 ΘΕΜΑ : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «Νο 8. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΓΙΑΤΙΚΩΝ». Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών: ΑΠO : Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σταύρο Τζίνη κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «Νο8- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΓΙΑΤΙΚΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Συνοδεύει τον 1 Ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η μελέτη του άνω έργου, προϋπολογισμού ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) εγκρίθηκε με τις αποφάσεις 230/2012 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και δημοπρατήθηκε στις Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΛΕΞ. ΚΑΜΠΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα (51%). Το σχετικό συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις για ποσό ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) με βάση τις υπ αριθμ. 24/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ και την υπ αριθμ. 726/45931/ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. Ο αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 23/08/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά την επέκταση του δικτύου διανομής ύδρευσης στην περιοχή Κουγιάτικα της Νέας Ιωνίας Βόλου, όπου δεν υπάρχει εγκατεστημένο δίκτυο ύδρευσης. 3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο παρών 1 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνετάγη για να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών. 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συντάσσεται ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, ύψους ,00 πλέον ΦΠΑ δηλαδή είναι ισοψηφιστικός. Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης. Βόλος, 12 / 07 /2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΖΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε Την έγκριση του παρόντος 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης ύψους ,00 πλέον ΦΠΑ δηλαδή είναι ισοψηφιστικός. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ix 1

14 ΘΕΜΑ : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Νο 89. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ». Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠO : Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σταύρο Τζίνη κ. Δημήτρη Οικονομίδη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «Νo89 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Συνοδεύει τον 1 Ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την 1 η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η μελέτη του άνω έργου, προϋπολογισμού πλέον ΦΠΑ εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 124/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ και δημοπρατήθηκε στις Μειοδότης αναδείχθηκε ο Χρήστος Αρέθας Ε.Δ.Ε., με έκπτωση 44% και το σχετικό συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις για ποσό ,00 πλέον ΦΠΑ, με βάση την υπ αριθμ. 212/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. Ο αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη είναι: 1. Η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Βόλου, προκειμένου να κατασκευασθούν αναμονές σύνδεσης. 2. Η κατασκευή διακλαδώσεων, είτε στο νεοκατασκευαζόμενο, είτε στο υφιστάμενο δίκτυο ακαθάρτων, προκειμένου να συνδεθούν τα ακίνητα, των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν καταθέσει σχετική αίτηση, με το κεντρικό δίκτυο ακαθάρτων. 3. Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων σε διάφορες θέσεις του Δήμου Βόλου, στις οποίες υπάρχει πρόβλημα απορροής των όμβριων υδάτων. 4. Οι αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων. 5. Οι αποκαταστάσεις των πεζοδρομίων. 3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο παρών 1ος ΑΠΕ συνετάγη: α) όσον αφορά στην αρχική σύμβαση για την τακτοποίηση των ποσοτήτων που προέκυψαν από την οριστικοποίηση των επιμετρήσεων (Π.Π.Α.Ε.), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα απρόβλεπτα και β) λόγω της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, που είναι αναγκαία λόγω της επιβεβλημένης ολοκλήρωσης του δικτύου ακαθάρτων (επέκταση μέχρι τις κατασκηνώσεις ) στην Πορταρία για την προστασία της πηγής Μάνα από την ανεξέλεγκτη διάθεση των λυμάτων στο έδαφος. Η 1Η Σ.Σ. θα συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. δ του Π.Δ./τος 334/2000, του άρθρου 28 παρ. ε του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 και αφορά σε συμπληρωματικές εργασίες. c 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα