Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας Αριθ. Απόφ. 141 / 2011 Περίληψη Εγκριση Προϋπολογισµού έτους 2012 Στην Αλεξάνδρεια σήµερα 30/12/ 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ιοικητικό Συµβούλιο της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας στο κατάστηµα της.ε.υα.α ήµου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδροµικού Σταθµού) ύστερα από µε ηµεροµηνία 27/12/2011 γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλους τους συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει Νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) Μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Τζίλας Γεώργιος 1. Κούγκα Μαρία 2. Βασιλόπουλος ηµήτριος 2.Τοπουζίδου Κυριακή 3.Ναλµπάντης Γ. Κών/νος αν και κλήθηκαν Νόµιµα 4.Τσιώτρης Χαράλαµπος 5.Μηνόπουλος Αστέριος 6.Ρότσιος Θωµάς 7.Γαλάνης Σωτήριος 8. Κουρατζίνου -Ζαµάνη Χαρίκλεια 9. Βαµβάκη Ελένη Ακολούθως ο κ Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη του ιοικητικού Συµβουλίου ο οποίος εισηγούµενος του 2ο υ θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης ανέφερε στο ιοικητικό Συµβούλιο το ανέφερε στο ιοικητικό Συµβούλιο τον προϋπολογισµό έτους 2012 οποίος παρουσιάζει σύνολο εξόδων ,94 σύνολο εσόδων ,865,68 και αποθεµατικό ,74 και κάλεσε το Σ να ψηφίσει τον ακόλουθο προϋπολογισµό: Το.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 1.Την εισήγηση του Αναπ. Γεν. /ντή της επιχείρησης 2.Τον κανονισµό διαχείρισης της επιχείρησης 3.Τον Νόµο 1069/80 4.Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης ( υποχρεωτικός έλεγχος νοµιµότητας)

2 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α ( µειοψήφησε ο κ. Ναλµπάντης Κών /νος του Γεωργίου ) Ψηφίζει τον προϋπολογισµό έτους 2012,ο οποίος παρουσιάζει σύνολο εξόδων ,94 Ευρώ και σύνολο εσόδων ,68 Ευρώ και αποθεµατικό ,74 Ευρώ όπως παρακάτω ακολουθεί:

3 ΕΞΟ Α ΕΣΟ Α ΚΤΙΡΙΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ 47154,44 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 20147,34 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 25097,56 ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ -ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ 57641,04 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ,55 ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΙΟΛ.ΚΑΘ ,41 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ,84 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ 3850 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 0 ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 60728,34 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 8000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ , ,84 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,96 ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ,8 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,06 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 4600 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ,28 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , ,1 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΟ- ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ 42273, ,74 ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ- ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,68 ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,68

4 1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΕΣ-ΕΞΟ Α-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

5 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡ.ΧΩΡΟΥ (ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΑΑΛ 12195, ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΌ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (PELET) ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Α.ΑΛ 11382,11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΕΥ ΟΡΟΦΗΣ ΑΠΌ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΗΣ ΊΝΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΑ ΑΛ 5691, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΑ ΑΛ 6504,06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑ ΑΑΛ 3252, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Α. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ( ΓΡΑΦΕΙΑ,ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) 8130,08 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 12 ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ 6097,56 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 7000 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΗΛΕΚ/ΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ,ΟΘΟΝΕΣ,ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΛΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ( ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΝΩ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΌΣΙΜΟΥ ΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) 4065,04

6 14-08 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υ ΡΟΜΕΤΡΑ ΦΡΕΑΤΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ 40Χ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ( ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΕΥΑΑ ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ, ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΠΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤ. ΙΚΤ.Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΓΩΓΟ Φ110 ΑΠΌ PVC 10 ATM Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 16260,16 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΓΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ Φ63 Φ90 ΚΑΙ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΕΏΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9756,1 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΧΟΙΝΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤ. ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ Φ63,Φ90 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 200,00 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΈΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2845, ΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΙΘΙΛΕΝΙΟ Φ90,ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥ 25,00 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΕΚΑΤΈΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΡΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2845,53 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ,32 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤ. ΙΚΤ. ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ. Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ 3ο ΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 240 ΜΕΤΡΩΝ 3252,03 ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛ/ΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 11382,11 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΟΣ 14634,14 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓ Φ63,Φ90 ΚΑΙ Φ110 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 4878,05

7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Υ ΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΑΠΌ ΣΚΑΛΑΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΛΩΒΟ 4065,04 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 8943,09 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ VACUUM ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.. ΠΛΑΤΕΟΣ -ΈΡΓΟ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡ ΑΑ (ΕΠΙΧ/ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΜΕ ΥΠΟΕΡΓΟ Α) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧ. ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤ. ANAΡΡΟΦΗΣΗΣ VACCUUM ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞ.ΛΥΜΑΤΩΝ..ΠΛΑΤΕΟΣ ,4 ΜΕ ΥΠΟΕΡΓΟ Β) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ VACCUUM ΚΑΙ ΕΓΚ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΛΥΜΑΤΩΝ.. ΠΛΑΤΕΟΣ ,7 ΜΕ ΥΠΟΕΡΓΟ Γ) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧ. ΙΚΤ.ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ VACCUUM ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡ.ΛΥΜΑΤΩΝ.. ΠΛΑΤΕΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ ,96 ΗΜΤΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ ΕΚΕΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ- ΕΡΓΟ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ,99 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,46 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ,45 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,41

8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ315 ΑΠΌ ΣΚΛΗΡΟ PVC 10ΑΤΜ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1200,00 ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ.Κ. ΜΕΛΙΚΗΣ 56910,57 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ140 ΑΠΌ ΣΚΛΗΡΟΝ PVC 10 ATM ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 800,00 ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ Π.ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 9756 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ110 ΑΠΌ ΣΚΛΗΡΟ PVC 10 ΑΤΜ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 500,00 ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ 4878, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (10 ΣΤΑΘΜΟΙ) 16260, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΑΣ 5691, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΛΟΣ ΣΤΗ ΤΚ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ 5691,05 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 99186,74 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΕΞΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 9756,1 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ,58 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ SOFTWARE ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

9 45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΕΙΟΥ ΤΠκ ΑΝΕΙΩΝ ΑΝΕΙΟ ΤΠκ ΑΝΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑ 18077, ΑΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΕΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΤ.ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ ΑΝΕΙΟ ΛΗΞ/ΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ Ι.-ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΝΕΙΑ ΤΠκ ΑΝΕΙΩΝ ΠΛΑΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,82 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,82 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΙΧΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ , ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΜΕΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΩΣ 31/12/ ,46 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ,8 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ 7000 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦ.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ΦΠΑ ΑΠΑΝΩΝ ΦΠΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΦΕ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΜΕΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΧΑΤ/ΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΜΕΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΧΑΡΤ/ΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ ΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΦΕ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΕΤΩΝ ΠΡΙΝ ΣΥΓΧΝΩΕΥΣΗ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΜΕΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΡΙΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΦΜΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΜΕΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΦΜΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΧΗΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΦΕ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΜΕΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΦΕ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΕΤΩΝ ΦΕ ΜΗ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΜΕΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 23000

10 ΦΕ ΜΗ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΕΩΝ ΠΡΙΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΦΕ 1%,4%,8% ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩ ΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΧΑΡΤ/ΜΟ ΜΙΣΘ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΕΤΩΝ ΠΡΙΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 8000 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΑ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΚΑ ΑΠΌ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΙΚΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΕΜΜ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΓΑΛΑΤΑ ΕΙ Η ΕΝ ΥΣΗΣ ΕΙ Η ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΜΗ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 5000 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ -ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΗΓΩΝ ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ.ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ.ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΠ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΑΝΤΛ/ΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩ ΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧ ΠΟΣΆ ΤΟΥΣ) ΕΠΙΣΚ.ΑΝΤΛ/ΚΏΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΝ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 5691, ΕΠΙΣΚ.ΑΝΤΛ/ΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤ.Υ Ρ ΕΝ ΠΑΛΤΕΟΣ 2439, ΕΠΙΣΚ ΑΝΤΛ/ΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤ.Υ Ρ.ΕΝ ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ 6504, ΕΠΙΣΚ.ΑΝΤ/ΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤ.Υ Ρ.ΕΝ.ΜΕΛΙΚΗΣ 3252, ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤ.ΑΝΤ/ΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩ ΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΆ ΤΟΥΣ)

11 ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ.ΑΝΤΛ/ΚΩΝ ΣΥΓΚΡ. ΑΠΟΧ.ΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 21951, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛ/ΚΩΝ ΣΥΓΚΡ.ΑΡ ΕΥΣΗΣ (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΆ ΤΟΥΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤ./ΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΗΜΑΤΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΜΑΤΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΠΛΑΤΕΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ 9756, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤ. ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ ΡΕΥΣΗΣ (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩ ΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΆ ΤΟΥΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΝ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 10975, ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΝ.ΠΛΑΤΕΟΣ 6910, ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΝ.ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ 6910, ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΝ.ΜΕΛΙΚΗΣ 4878, ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩ ΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 38211, ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩ ΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΕΝ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 11382, ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΕΝ.ΠΛΑΤΕΟΣ 10162, ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΕΝ.ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤ.ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΕΝ.ΜΕΛΙΚΗΣ 7317, ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ.Υ ΑΤΟΠΥΡΓΩΝ- Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩ ΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΆ ΤΟΥΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤ.Υ ΑΤΟΠΥΡΓΩΝ-Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΝ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 2845, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤ. Υ ΑΤΟΠΥΡΓΩΝ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΝ. ΠΛΑΤΕΟΣ 1219, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤ.Υ ΑΤΟΠΥΡΓΩΝ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΝ.ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ 2439, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤ.Υ ΑΤΟΠΥΡΓΩΝ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΝ. ΜΕΛΙΚΗΣ 2032, ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ. ΕΓΚ.ΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥΣ)

12 ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ.ΕΓΚ.ΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 7317, ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΑΡ ΕΥΣΗΣ (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΝ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΝ.ΠΛΑΤΕΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΝ.ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤ.ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΝ.ΜΕΛΙΚΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗ Υ ΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 6000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ,06 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 600 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦ.ΜΈΣΩΝ ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΤ.ΜΕΣΑ ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛ ΑΓΟΡΩΝ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΗΣΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΤΟΝΕΡ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΠ) ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΣΥΓΚΡ. Υ ΡΕΥΣΗΣ (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧ ΠΟΣΑ ΤΟΥΣ) ΥΛ. ΣΥΝΤ. ΑΝΤΛ.ΣΥΓΚΡ.Υ Ρ. ΕΝ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 2439, ΥΛ.ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛ. ΙΚΤ.Υ ΡΕΥΣΗΣ (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥΣ) ΥΛ. ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ Ρ.ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΝΟΤ.ΑΛΕΞ , ΥΛ. ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ Ρ.ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΕΝΟΤ. ΑΛΕΞ 2682, ΥΛ. ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ Ρ.ΣΙ ΗΡΙΚΑ ΕΝΟΤ.ΑΛΕΞ 1341, ΥΛ. ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ Ρ.ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΟΤ. ΑΛΕΞ. 3455, ΥΛ. ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ Ρ.Α ΡΑΝΗ ΕΝΟΤ. ΑΛΕΞ. 2682, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ Ρ.ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΝΟΤ. ΑΛΕΞ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ Ρ. ΕΝΟΤ. ΑΛΕΞ. 2032,52

13 ΥΛ. ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ Ρ.ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΝ.ΠΛΑΤΕΟΣ 9613, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ Ρ.ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΕΝ. ΠΛΑΤΕΟΣ 1747, ΥΛ.ΣΥΤΝ. ΙΚΤ.Υ Ρ. ΣΙ ΗΡΙΚΑ ΕΝ. ΠΛΑΤΕΟΣ 873, ΥΛ. ΣΥΝΤ. ΙΚΤ. Υ Ρ.ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝ. ΠΛΑΤΕΟΣ 1747, ΥΛ.ΣΥΝΤ, ΙΚΤ.Υ Ρ. Α ΡΑΝΗ ΕΝ.ΠΛΑΤΕΟΣ 1747, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ Υ Ρ.ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΝ.ΠΛΑΤΕΟΣ 1747, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Ύ ΡΕΥΣΗΣ ΕΝ ΠΛΑΤΕΟΣ 1219, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ Υ Ρ.ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΝ. ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ Υ Ρ. ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΕΝ. ΑΝΤΙΓΟΝΙ 1056, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ Υ Ρ. ΣΙ ΗΡΙΚΑ ΕΝ.ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ 528, ΥΛ.ΣΥΝΤ ΙΚΤ Υ Ρ. ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝ. ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ 1056, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ Ρ. Α ΡΑΝΗ ΕΝ.ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ 1056, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ Ρ,ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΝ.ΑΝΤΙΓΟΝΙ Ω 1056, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΝ.ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ 1219, ΥΛ. ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ Ρ.ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΝ.ΜΕΛΙΚΗΣ 5365, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ Ρ.ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΕΝ. ΜΕΛΙΚΗΣ 975, ΥΛ. ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ Ρ.ΣΙ ΗΡΙΚΑ ΕΝ. ΜΕΛΙΚΗΣ 487, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ Ρ.ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝ. ΜΕΛΙΚΗΣ 975, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ Ρ. Α ΡΑΝΗ ΕΝ.ΜΕΛΙΚΗΣ 975, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ Ρ. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΝ. ΜΕΛΙΚΗΣ 975, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.Υ Ρ. ΕΝ.ΜΕΛΙΚΗΣ 1219, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΆ ΤΟΥΣ) ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΑΠΟΧ.ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΕΝ. ΑΛΕΞΑΝ 1626, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΑΠΟΧ. ΣΙ ΗΡΙΚΑ ΕΝ. ΑΛΕΞΑΝ Ρ 2032, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΑΠΧ. ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΟΤ.ΑΛΕΞΑΝ 1219, ΥΛ. ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΑΠΟΧ.Α ΡΑΝΗ ΕΝΟΤ. ΑΛΕΞΑΝ 2032, ΥΛ. ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΑΠΟΧ.ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΝ.ΑΛΕΞΑΝ 1219, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 1219,51

14 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥΣ) ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΟΜΒΡ. ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΕΝ. ΑΛΕΞΑΝ 650, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΟΜΒΡ.ΣΙ ΗΡΙΚΑ ΕΝ. ΑΛΕΞΑΝ 650, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΟΜΒΡ.ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝ. ΑΛΕΞΑΝ 487, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΟΜΒΡ.Α ΡΑΝΗ ΕΝ.ΑΛΕΞΑΝ 650, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΟΜΒΡ.ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΝ. ΑΛΕΞΑΝ ΥΛ.ΣΥΝΤ ΙΚΤ.ΟΜΒΡ.ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΕΝ. ΠΛΑΤΕΟΣ 731, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΟΜΒΡ.ΣΙ ΗΡΙΚΑ ΕΝ. ΠΛΑΤΕΟΣ 731, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΟΜΒΡ. ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝ.ΠΛΑΤΕΟΣ 548, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΟΜΒΡ.Α ΡΑΝΗ ΕΝ. ΠΛΑΤΕΟΣ 731, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΟΜΒΡ. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΝ. ΠΛΑΤΕΟΣ 914, ΥΛ.ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΟΜΒΡ.ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΕΝ. ΑΝΤΙΓΟΝΙ 650, ΥΛ. ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΟΜΒΡ. ΣΙ ΗΡΙΚΑ ΕΝ. ΑΝΤΙΓΟΝΙ 650, ΥΛ. ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΟΜΒΡ. ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝ. ΑΝΤΙΓΟΝΙ 487, ΥΛ.ΣΥΝΤ ΙΚΤ.ΟΜΒΡ.Α ΡΑΝΗ ΕΝ ΑΝΤΙΓΟΝΙ 650, ΥΛ.ΣΥΝΤ ΙΚΤ ΟΜΒΡ. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΝ. ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΥΛ ΣΥΝΤ ΙΚΤ ΟΜΒΡ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΕΝ ΜΕΛΙΚΗΣ ΥΛ ΣΥΝΤ ΙΚΤ ΟΜΒΡ ΣΙ ΗΡΙΚΑ ΕΝ ΜΕΛΙΚΗΣ ΥΛ.ΣΥΝΤ ΙΚΤ ΟΜΒΡ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝ ΜΕΛΙΚΗΣ 609, ΥΛ ΣΥΝΤ ΙΚΤ ΟΜΒΡ Α ΡΑΝΗ ΕΝ ΜΕΛΙΚΗΣ ΥΛ. ΣΥΝΤ ΙΚΤ.ΟΜΒΡ.ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΝ. ΜΕΛΙΚΗΣ 1016, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ ΑΤΟΠΥΡΓΩΝ (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥΣ) ΥΛ. ΣΥΝΤ Υ ΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΕΝ.ΠΛΑΤΕΟΣ 4065, ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛ ΒΙΟΛ.ΚΑΘ. (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥΣ) ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛ.ΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4878, ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛ. ΣΥΝΤ.Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥΣ) ΥΛ. ΣΥΝΤ.ΑΡ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΝ. ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ 365, ΥΛ.ΣΥΝΤ.ΑΡ.ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΕΝ. ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ 121, ΥΛ.ΣΥΝΤ.ΑΡ ΣΙ ΗΡΙΚΑ ΕΝ. ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ 182, ΥΛ.ΣΥΝΤ.ΑΡ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝ. ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ 243,9

15 ΥΛ.ΣΥΝΤ.ΑΡ Α ΡΑΝΗ ΕΝ. ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ 121, ΥΛ. ΣΥΝΤ.ΑΡ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΝ. ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ 182, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΤ.ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΝ.ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ 2439, ΥΛ. ΣΥΝΤ.ΑΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΝ. ΜΕΛΙΚΗΣ 1463, ΥΛ. ΣΥΝΤ ΑΡ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΕΝ. ΜΕΛΙΚΗΣ 487, ΥΛ. ΣΥΝΤ ΑΡ ΣΙ ΗΡΙΚΑ ΕΝ. ΜΕΛΙΚΗΣ 731, ΥΛ. ΣΥΝΤ.ΑΡ. ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝ. ΜΕΛΙΚΗΣ 975, ΥΛ ΣΥΝΤ ΑΡ Α ΡΑΝΗ ΕΝ ΜΕΛΙΚΗΣ 487, ΥΛ ΣΥΝΤ ΑΡ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΝ ΜΕΛΙΚΗΣ 731, ΗΛΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΤ. ΙΚΤ.ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΝ.ΜΕΛΙΚΗΣ 20325, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α Υ ΡΟ ΟΤ ΕΠΙΣΤΡ.ΑΧΡΕΩΣΤ.ΚΑΤΑΒΛ ΧΗΜΙΚΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ ΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (ΧΛΩΡΙΟ) 11382, ΕΞΟ Α ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΧΗΜΙΚΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΤΠΚ 3000 ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟ ΩΝ , ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ΤΟΚΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡ.ΤΠΚ ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ ΤΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΤ/ΜΟ ΤΟΚΩΝ ΛΠ ΕΞΟ Α ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΛΠ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 3000 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΕΜΒ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΜΗ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΕ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΟΥΣ ΠΡΙΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ( ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΑΑ ΑΛ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΜΗ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΥΠΟΚΕΙΜ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΕ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ( ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΑΑΑΛ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΤΟΥΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 65775

16 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,94 38 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΟ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 42273,74 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,68 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Α.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΑ ΕΞΟ Α ΕΤΟΥΣ 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι αµοιβές προσωπικού είναι το µεγαλύτερο προϋπολογιστικό µέγεθος του ετήσιου προϋπολογισµού και απολογισµού της ΕΥΑΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΓΑΛΑΤΑ ΕΙ Η ΕΝ ΥΣΗΣ ΕΙ Η ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταµείων Υπέρ ταµείου αλληλεγγυης ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Στους κωδικούς αµοιβών τρίτων περιλαµβάνονται όλες οι αµοιβές που αφορούν συνεργάτες της επιχείρησης και οι οποίοι είναι δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, κλητήρες, ορκωτοί λογιστές, γιατροί και λοιπές αµοιβές τρίτων συνεργαζοµένων µε την επιχείρηση Υποκείµενες αµοιβές σε παρακράτηση φόρου (δικηγόροι, ιατροί και λπ αµοιβόµενοι) Αµοιβές και έξοδα µη ελ.επαγγλεµατιών υποκ.σε φόρο ( ιοικητικό Συµβούλιο κτλ) Λοιπές αµοιβές τρίτων (Ε ΕΥΑ κτλ) 5000 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Οι παροχές τρίτων είναι ο κωδικός που περιλαµβάνει

17 ουσιστικά την πώληση υπηρεσιών που προσφέρουν τρίτοι προς την επιχείρηση. Οι κωδικοί των παροχών τρίτων, δηλούν από µόνοι τους την προέλευση των υπηρεσιών που λαµβάνονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και είιναι: Ηλεκτρικό ρεύµα παραγωγής που αφορά κυρίως την λειτουργία του ΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, των αντλιοστασίων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης καθώς και το ηλεκτρικό ρεύµα που καταναλώνουν οι υδατόπυργοι και λοιπές ηλεκτρο- µηχανολογικές εγκαταστάσεις της ΕΥΑΑΑΛ Τηλεπικοινωνίες που αφορούν το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την λειτουργία των σταθερών τηλεφώνων,των κινητών τηλεφώνων και των γραµµών data επικοινωνίας µε τα συστήµατα ελέγχψου λειτουργίας των περιφερειακών εγκαταστάσεων µε τα κέντρα ελέγχου του βιολ.καθ., καθώς και τα ταχυδροµικά έξοδα Υπολογιζεται ότι κατά το έτος 2012 το συνολικό κόστος θα είναι ΕΝΟΙΚΙΑ Ποσό που διατίθεται για την χρήση ΙΝΤΕRNET Ασφάλιστρα που αφορούν την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων της επιχείρησης Ασφάλιστρα πυρός µεταφορικών µέσων Επισκευές και συντηρήσεις που αφορούν την λήψη υπηρεσιών από τριτους µε τους οποίους συνεργάζεται η επιχείρηση και στους οποίους έχει αναθέσει την συντήρηση των περιουσιακών της στοιχείων. Τέτοιες υπηρεσίες είναι οι συνεργασίες µε εκσκαπτικά µηχανήµατα, µε συνεργεία κλπ και αφορούν την επισκευή των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης,οµβρίων και άρδευσης, των εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων της καθως και των µέσων. Το κόστος των υπηρεσιών αυτών ποικίλουν από έτος σε έτος και διαµορφώνεται µε βάση τις ανάγκες που προκύπτουν περιστασιακά αλλά και από τις καιρικές συνθήκες.

18 Υπολογίζουµε ότι οι δαπάνες αυτές θα διαµορφωθούν για το έτος 2012 ως εξής: Επισκευές συντηρήσεις πηγών 3000 Επισκευές και συντ.κτιρίων 4000 Συντηρήσεις µηχανηµάτων 2000 Συντηρήσεις µεταφ.µέσων Συντηρήσεις εξοπλισµού ενώ Οι παρακάτω κωδικοί µε τα ποσά τους αναφέρονται στις προβλεπόµενες εργασίες συντήρησης του τεχνικού προγράµµατος της επιχείρησης (Παροχή τρίτων και οµαδοποιήθηκαν αναλόγως) Συντηρήσεις αντ/κών συγκροτηµάτων ύδρευσης 17886,16 Συντήρηση αντ/κών συγκροτηµάτων αποχέτευσης 21951,22 Συντήρηση αντ/κων συγκ.άρδευσης. 9756,1 Συντήρηση δικτύου υδρευσης 29674,78 Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης 38211,38 Συντήρηση δικτύου οµβρίων 37804,78 Συντήρησης υδατοπύργων και δεξ.αντλιοστασίων 8536,57 Συντήρηση βιολ.καθαρισµού 7317,07 Συντήρηση δικτύου άρδευσης 2439 Λοιπές εργασίες συντήρησης 6000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ,06 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ Είναι οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας των µεταφορικών µέσων της επιχείρησης και οι οποίες υπολογίζονται να ανέλθουν στο 2012 στο ποσών των 4600 και επίσης αφορούν σε λοιπους φόρους που ενδεχοµένως θα πρέπει να καταβληθούν κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους από την επιχείρηση ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α Στην κατηγορία των διαφόρων εξόδων εµφανίζονται οι δαπάνες που αφορούν τις προµήθειες διαφόρων αναλώσιµων υλικών µερικά από τα οποία συνδέονται µε τις παροχές τρίτων κυρίως σε ότι αφορά τις επισκευές και συντηρήσεις των δικτύων καθώς και οποιες άλλες δαπάνες που δεν έχουν σχέση µε την παραγωγική διαδικασία και την λειτουργία της επιχείρησης. Στους παρακάτω κωδικούς εξιδικεύωνται οι δαπάνες οι οποίες έχου ως εξής: Εξοδα µεταφορών στα οποία περιλαµβάνονται τα καύσιµα και τα λιπαντικά των µεταφορικών µέσων 45000

19 εξοδα µεταφορών προσωπικού και αγορών Εξοδα ταξιδίων που περιλαµβάνει τις δαπάνες που απαι τούνται για την µετακίνηση των µελών της επιχείρησης Εξοδα µεταφοράς υλ.αγορών Εξοδα προβολής και διαφήµησης που περιλαµβάνει κυρίως δηµοσιεύµατα µέσω του τοπικού ραδιοφώνου και του τύπου Συνδροµές εισφορές που περιλαµβάνει τις δαπάνες που καταβάλλονται σε περιοδικά και εφηµερίδές για την ετήσια συνδροµή τους Εντυπα και γραφική ύλη είναι δαπάνες που αφορούν την λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών της ΕΥΑΑΛ σε είδη γραφείου και υλικά πολλαπλων εκτυπώσεων Υλικά άµεσης ανάλωσης είναι τα υλικά εκείνα τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως για την συντήρηση των δικτύων για υλικά καθαριότητας,θέρµανσης, φαρµακείου,µικρά εργαλεία,ξυλεία, αναλώσιµα Η/Υ, αναλώσιµα συντήρησης Στους επι µέρους κωδικούς αναλύονται ως εξής: Υλικά θέρµανσης Υλικά καθαριότητας Υλικά σήµανσης Αναλώσιµα υλικά εξοπλ.γραφείων Αναλώσιµα µικρά εργαλεία χειρός 3000 ενώ Τα ποσά των παρακάτω κωδικών αναφέρονται στα υλικά για τις προβλεπόµενες εργασίες συντήρησης του τεχνικού προγράµµατος(προµήθειες υλικών-υλικά ορειχάλκινα,σιδηρά,χυτοσιδηρά,πλαστικά, αδρανή,ηλεκτρολογικό υλικό) Και εδώ επίσης έγινε οµαδοποίηση των κωδικών όπως και παραπάνω στις παροχές τρίτων- κατά ενότητες Αλεξάνδρεια,Πλατύ,Αντιγονίδες και Μελίκη ) Αναλώσιµα υλικά αντ λ/κών συγκροτηµάτων ύδρευσης 2439, Αναλώσιµα υλικά αντ λ/κών συγκροτηµάτων αποχέτευσης Αναλώσιµα υλικά αντ/κών συγκροτηµάτων άρδευσης Αναλώσιµα υλικά συντ.δικτ.υδρευσης 71097, Υλικά συντ.-αποκ.βλ.δικτ.αποχέτευσης 9349, Υλ συντ.δικτ.αποχ.οµβρίων 14227, Υλικά συντ.υδατοπύργων 4065, Υλικά συντ.εκγ.βιολ.καθαρισµού 4878, Υλικά συντ. δικτύου άρδευσης 28860,53

20 Υλικά συντ. οδοστρώµατος Στα λοιπά διάφορα έξοδα ανοίκουν όσα έξοδα γίνονται και αφορούν τα αναλώσιµα, τις δηµοσιεύσεις, τα χηµικά, και λοιπά έξοδα που δεν ανήκουν στην κατηγορία των υπηρεσιών και αναλύονται Εξοδα δηµοσιεύσεων-ανακοινώσεων ιάφορα έξοδα διάφορα έξοδα υδροδότησης Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Προµήθεια χηµικών-χλώρια 11382, Εξοδα αναλύσεων νερού- βιολ.καθαρισµού δικαστικά έξοδα αγωγών Προµήθεια ηλεκτρολύτη διάφορα έξοδα ιαφορα έξοδα ΤΠκ δανέιων 3000 ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,28 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΈΞΟ Α Στο κωδικό περιλαµβάνονται τα ποσά που οφείλονται από υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των δανειακών υποχρεώσεων της ΕΥΑΑΛ προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων και την Τρ.Πειραιώς Τοκοι µακροπρ.υποχρ. ΤΠΚ Τόκοι και έξοδα βραχπρόθεσµων υποχρεώσεων Τόκοι Τρ.Πειραιως Χαρτ/µο τόκων Λοιπα έξοδα τραπεζών Λπ χρεωστικοί τόκοι 3000 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ποσα που διατιθενται για την έξοδο του προσωπικού από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδοτήσεως (αποζηµίωση) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α Αφορούν σε προσαυξείσεις ασφαλιστικών ταµείων,.ο.υ κλπ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 40000

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΙ6ΝΟΡΥΑ-ΦΞΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 24/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 291/2013 Στην Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦ8ΟΡΥΑ-4ΗΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 1/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 1/2013 Στην Κοζάνη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6 /2015 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 31/2015 ΘΕΜΑ ΗΔ: «Απολογισμός Εσόδων Εξόδων έτους 2014» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 Μαϊου 2015 Αρ. Πρωτ. 8951 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/07/2015 Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 12ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: 213-20.20.075 Fax: 213-20.20.059

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./ κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσµευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 2.775,00 0111.02 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα