ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ"

Transcript

1 ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Μελετητής: FOSTER WHEELER ITALIANA (FWI) Via S. Caboto Corsico Milano, Italy Μετάφραση / όµηση Μελέτης: ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. Λ. Ελ. Βενιζέλου Καλλιθέα ιερεύνηση ιασποράς Εκποµπών Αερίων Ρύπων: Επιστηµονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Ι. Ζιώµας Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΕΜΠ Εκθεση επί των Συστηµάτων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων: Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου Σχολή Χηµικών µηχανικών ΕΜΠ

2 Ασπροφος α.ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1. Ονοµασία και Είδος Έργου 1.2. Φορέας του Έργου 1.3. Σκοπός του Έργου Ανάγκες που θα καλύψει το Έργο 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. Περιγραφή δραστηριοτήτων νέων έργων 2.2. Περιγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης Περιβάλλοντος 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 3.1. Περιοχή Μελέτης 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4.1. Περιγραφή Περιβάλλοντος Οικοσυστήµατα Φυσιογραφία Ανάγλυφο Κλίσεις Γεωλογία Γεωλογία Ευρύτερης Περιοχής Γεωλογικοί Σχηµατισµοί της Περιοχής του Έργου - Γεωτεχνικά Χαρακτηριστικά Γεωτεκτονικά Στοιχεία Ρηξιγενείς Ζώνες της Ευρύτερης Περιοχής του Έργου Γεωλογία Γεωµορφολογία Κόλπου Ελευσίνας Χαρακτηριστικά Υδροφόρου Ορίζοντα Εδαφολογικές και Μορφολογικές Συνθήκες Υδρογραφικά Υδρολογικά Στοιχεία Κόλπου Ελευσίνας Γενικά Υδρολογικά χαρακτηριστικά θαλάσσιων µαζών Τροφικό καθεστώς Περιγραφή Κλιµατολογικών Συνθηκών Θερµοκρασία αέρα Βροχόπτωση και ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα Στοιχεία νέφωσης

3 Ασπροφος α.ε Σχετική υγρασία αέρα Στοιχεία ανέµου Κλιµατική ταξινόµηση Τοπίο Σεισµικότητα Γενικά Στοιχεία Σεισµικής Εδαφικής Απόκρισης και Ανάλυση Ρευστοποίησης Έλεγχος Ρευστοποίησης Καθιζήσεων και πλευρικών Μετατοπίσεων Χλωρίδα - Πανίδα Χλωρίδα Βλάστηση Πανίδα Θαλάσσια βλάστηση και πανίδα Φυτοβένθος Ζωοβένθος ηµογραφικά Οικονοµικά Κοινωνικά Χαρακτηριστικά ηµογραφικά Στοιχεία Οικονοµικό Κοινωνικό Περιβάλλον Στοιχεία απασχόλησης ιόρθωση απασχόλησης Ακαθόριστο Εγχώριο Προϊόν Χρήσεις Γης Μεταφορική Υποδοµή Ενεργειακή Υποδοµή Λοιπή Τεχνική Υποδοµή Ιστορικά και Πολιτιστικά Στοιχεία 4.2. Υφιστάµενη Κατάσταση Ρύπανσης Υφιστάµενη Κατάσταση Αέριας Ρύπανσης Μετρήσεις ρύπων στους Περιβαλλοντικούς Σταθµούς του Θριασίου Πεδίου ιοξείδιο του θείου ιοξείδιο του Αζώτου Όζον Υδρογονάνθρακες Σωµατίδια Μετρήσεις ρύπων στον Περιβαλλοντικό Σταθµό του ΥΠΕΧΩ Ε στο ήµο Ελευσίνας Υφιστάµενη κατάσταση θαλάσσιας ρύπανσης

4 Ασπροφος α.ε Κατάσταση Ρύπανσης του Κόλπου της Ελευσίνας Θόρυβος 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5.1. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου Εναλλακτικές λύσεις Γενική Περιγραφή του έργου Εναλλακτικές λύσεις 5.2. Φάση κατασκευής Κατασκευαστικές δραστηριότητες Προετοιµασία Τοποθεσίας Έργα Πολιτικού Μηχανικού Μηχανολογικές εργασίες Ηλεκτρολογικές εργασίες / Εγκατάστασης Οργάνων / Μονώσεις και Εργασίες Βαφών Χειρισµός αποθηκευµένων υλικών Εργατικό δυναµικό Νοµή εδάφους εµπλοκές µε τις εξωτερικές περιοχές 5.3. Φάση λειτουργίας Σχέδιο Κάτοψης της Εγκατάστασης Λειτουργία Απασχολούµενο Προσωπικό Πρώτες Ύλες Προϊόντα Χηµικές Ουσίες Περιγραφή Παραγωγικής ιαδικασίας Γενικά Μελλοντικό Σχήµα Λειτουργίας Μονάδες Παραγωγής Μονάδες Περιβαλλοντικής Προστασίας Βοηθητικές Μονάδες Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων Εγκατάσταση Αποθήκευσης και ιακίνησης Προϊόντων Πετρελαίου Αναλυτική Περιγραφή της Παραγωγικής ιαδικασίας υπό το µελλοντικό σχέδιο λειτουργίας Μονάδες Παραγωγής Μονάδες Προστασίας του Περιβάλλοντος Βοηθητικές Μονάδες Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαϊκών προϊόντων Σχέδια και ιαγράµµατα Ροής Χρήση νερού και ενέργειας

5 Ασπροφος α.ε Χρήση νερού Αναλυτική Περιγραφή της Χρήσης Νερού Κανονική Κατανάλωση Γλυκού και Υφάλµυρου Νερού Μέγιστη Κατανάλωση Γλυκού και Υφάλµυρου Νερού Παροχή ενέργειας Αέρια απόβλητα Εκποµπές καυσαερίων από εστίες καύσης (φούρνους) και λέβητες Υγρά Απόβλητα Ρεύµατα που οδηγούνται στην υπάρχουσα αναβαθµισµένη Μ.Ε.Υ.Α. Μονάδα Ελαιώδη Υγρά Απόβλητα Χηµικά Απόβλητα Αστικά Λύµατα Ρεύµατα που καταλήγουν στη Νέα Μ.Ε.Υ.Α. Μονάδα Μη ελαιώδη απόβλητα Χρήση νερού αποδέκτη εδοµένα Υγρών Αποβλήτων Εναλλακτικές λύσεις και µέτρα για τον περιορισµό της παραγωγής υγρών αποβλήτων Μέθοδοι ελέγχου Πρόσθετα µέτρα για τον περιορισµό της ρύπανσης Στερεά απόβλητα Γενικά Στερεά απόβλητα διεργασιών Στερεά απόβλητα από το υπάρχον ιυλιστήριο Στερεά απόβλητα από την εγκατάσταση νέων µονάδων στο ιυλιστήριο Χρησιµοποιηµένοι καταλύτες Χρησιµοποιηµένη αλουµίνα Χρησιµοποιηµένα υλικά απορρόφησης Εξαντληµένες ιοντοεναλλακτικές ρητίνες Σωµατίδια προερχόµενα από καυσαέρια Ελαιώδεις λάσπες Άλλα απόβλητα του ιυλιστηρίου Θόρυβος

6 Ασπροφος α.ε. 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Α 6. Φάση Κατασκευής Α.6.1. Οικολογικές Επιπτώσεις Α Ατµόσφαιρα Α Υγρά Απόβλητα Νερά Α Μορφολογία Έδαφος Α Επιπτώσεις σε χλωρίδα και πανίδα Α Επιπτώσεις σε χερσαία χλωρίδα και πανίδα Α Επιπτώσεις σε θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα Α Στερεά Απόβλητα κατά τη φάση κατασκευής των νέων έργων Α Επιπτώσεις στη Φυσιογνωµία της περιοχής Α Επιπτώσεις στις Χρήσεις γης Α 6.2. Θόρυβος Α 6.3. Επιπτώσεις σε Κρατικές Εξυπηρετήσεις ίκτυα Κυκλοφοριακές Συνθήκες Β 6 Φάση Λειτουργίας Β.6.1. Οικολογικές Επιπτώσεις Β Ατµόσφαιρα Β Εκποµπές από καύση Β Εκποµπές Υδρογονανθράκων Β Συνολικές Εκποµπές Αέριων Ρύπων Β Σύγκριση αέριων εκποµπών µε θεσµοθετηµένα όρια Β Άλλες Αέριες Εκποµπές Β Εκτίµηση επίδραση αέριων ρύπων στην ποιότητα ατµόσφαιρας Μοντέλο ιασποράς Β Επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους Β Επιπτώσεις στη Μορφολογία Έδαφος Β Επιπτώσεις στη χλωρίδα πανίδα Β Επιπτώσεις στη χερσαία χλωρίδα Β Επιπτώσεις στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα Β Επιπτώσεις στη φυσιογνωµία της περιοχής Β Επιπτώσεις στις χρήσεις γης Β Λοιπές οχλήσεις κατά τη φάση λειτουργίας Β ονήσεις Β Οσµές Β 6.2. Θόρυβος

7 Ασπροφος α.ε. Β 6.3. Β 6.4. Επιπτώσεις σε Κρατικές Εξυπηρετήσεις ίκτυα Κυκλοφοριακές Συνθήκες Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Α 7. Φάση Κατασκευής Α 7.1. Αέρια Απόβλητα Α 7.2. Υγρά Απόβλητα Α 7.3. Στερεά Απόβλητα Ιλύες Τοξικά Απόβλητα Απορρίµµατα Α 7.4. Θόρυβος Α 7.5. Φυσιογνωµία Περιοχής Α 7.6. Υδάτινοι Πόροι και Υδρογεωλογία Α 7.7. Χλωρίδα Πανίδα Α Χερσαία χλωρίδα πανίδα Α Θαλάσσια χλωρίδα πανίδα Α 7.8. Κυκλοφοριακές Συνθήκες Α 7.9. Χρήσεις Γης Β 7 Φάση Λειτουργίας Β1 7. Ειδικά µέτρα Αντιµετώπισης Επιπτώσεων Β Μέτρα στις Μονάδες Παραγωγής Β Μονάδα 31 Μονάδα Απόσταξης Κενού Β Μονάδα 32 Flexicoker (FXK) Β Μονάδα 33 Εγκατάσταση Υδρογόνου (HYD) Β Μονάδα 34 Υδρογονοδιάσπαση (HCU) Β Μονάδα Μονάδα Αναγέννησης Αµίνης (ARU) Μονάδα Απογύµνωσης Όξινων Νερών (SWS) Μονάδα Ανάκτησης Θείου (SPU) Β Μέτρα για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις Β Μονάδα 60 Αποθήκευση Ανάµιξη ιακίνηση Β Μονάδα 70 ιασυνδέσεις Β Μονάδα 72 Σύστηµα Παραγωγής Ατµού Β Μονάδα 75 Σύστηµα Νερού Πύργου Ψύξης (CTCW) Β Μονάδα 82 Πυρσός Β Μονάδα 70 Αναβαθµισµένη υπάρχουσα Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Β Μονάδα 83 Νέα Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Β Μέτρα προστασίας σε επιστρωµένες περιοχές και σύστηµα αποστράγγισης

8 Ασπροφος α.ε. Β Γενικά Β Κλειστό σύστηµα αποστράγγισης Υδρογονανθράκων Β Κλειστό σύστηµα αποστράγγισης αµίνης Β Σύστηµα συλλογής ελαιωδών υδάτων Β2 7. Γενικά Μέτρα Αντιµετώπισης Β Αέρια Απόβλητα Β Έλεγχοι Εκποµπών στο Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον Β Υγρά Απόβλητα Β Έλεγχος εκποµπών στο υδατικό περιβάλλον Β Στερεά Απόβλητα Β Στοιχεία σχετικά µε την διαχείριση των αποβλήτων Β Απόβλητα που παράγονται από την παραγωγική διαδικασία Β Συλλογή Αποθήκευση Β Μεταφορά αποβλήτων εντός των εγκαταστάσεων Β Επεξεργασία αποβλήτων Β ιάθεση αποβλήτων Β Απόβλητα που παράγονται από τη µη παραγωγική διαδικασία Β Μέτρα για τον περιορισµό των στερεών αποβλήτων Β ιαχείριση Β Β Β Β Θόρυβος Πρόγραµµα παρακολούθησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καταγραφή και παρακολούθηση της ποιότητας της ατµόσφαιρας Καταγραφή και παρακολούθηση εκποµπών στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον Β Καταγραφή και παρακολούθηση Υγρών Αποβλήτων Β Λοιπές Επιπτώσεις Β Φυσιογνωµία Περιοχής Β Υδάτινοι Πόροι Β Χλωρίδα και Πανίδα Β Χερσαία χλωρίδα και πανίδα Β Θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα Β Κυκλοφοριακές Συνθήκες Β Χρήσεις γης Β Λοιπές οχλήσεις Β ονήσεις Β Οσµές

9 Ασπροφος α.ε. 8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ I.P.P.C Σχετικά κείµενα αναφοράς (BREF) οδηγίας IPPC 8.2. Εγκαταστάσεις οδηγίας IPPC 8.3. Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές (Β Τ) 9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ήµου Ελευσίνας (Αρ. Σχεδίου ) Χάρτης της περιοχής του έργου που εµφανίζει τις ισοπαχείς των χαλαρών αποθέσεων (Αρ. Σχεδίου ) Γεωλογικός Χάρτης (Αρ. Σχεδίου ) Χάρτης της περιοχής του έργου µε στοιχεία Σεισµικών Ζωνών και σεισµικών παραµέτρων Σχεδιασµού σύµφωνα µε τον ΕΑΚ 2000 (Αρ. Σχεδίου ) Χάρτης της περιοχής του έργου µε στοιχεία Σεισµικών Ζωνών και σεισµικών παραµέτρων Σχεδιασµού σύµφωνα µε UPC 97 (Αρ. Σχεδίου ) Χάρτης χρήσεων γης κλίµακας 1: ((Αρ. Σχεδίου AU-01) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Κάτοψης Εγκατάστασης BDO300A C03 Ζώνη εργασίας του έργου κατά τη φάση κατασκευής ΣΧΕ ΙΟ BDO300A Χρονοδιάγραµµα Φάσης Κατασκευής Θέσεις Καµινάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ PROCESS FLOW DIAGRAM BDO300A ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ PROCESS FLOW DIAGRAM BDO300A

11 BLOCK SCHEME BDO300A BLOCK DIAGRAM & MATERIAL BALANCE BDO300A ΝΕΑ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ BLOCK SCHEME BDO300A PROCESS FLOW DIAGRAM ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΝΕΡΟΥ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ: 31,32,33,34,36,37,38,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85 Μονάδα 31: BD300A /8, Rev. I02. Μονάδα 32: BD έως 910. Μονάδα 33: Μονάδα 34: έως 08-A1, έως 14-A1, έως 07-A1. Μονάδα 36: BD0300-A έως 903. Μονάδα 37: BD0300A /902, Rev. C00. Μονάδα 38: BD0300A έως 907, Rev. 1. Μονάδα 72: BD0300-A BD0300-A BD0300-A BD0300-A Μονάδα 73: BD0300-A Μονάδα 74: BD0300-A

12 Μονάδα 75: BD0300-A Μονάδα 76: BD0300-A Μονάδα 77: BD0300-A Μονάδα 78: BD0300-A Μονάδα 80: BD0300-A Μονάδα 81: BD0300-A Μονάδα 82: BD0300-A / 903 Rev. C02 Μονάδα 85: BD0300-A Rev.C00 Μονάδα 79: BD0300-A Rev.C0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Πίνακας εξαµενών Αποθήκευσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Μοντέλο Θορύβου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 ιερεύνηση της διασποράς των εκποµπών αέριων ρύπων από τις εγκαταστάσεις Ελευσίνας των Ελληνικών Πετρελαίων: Υφιστάµενη και Μελλοντική κατάσταση.

13 ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ιαχειριστικά Σχέδια Αποβλήτων έτους 2006 ιυλιστηρίου ΕΛΠΕ ΒΕΕ Άδειες Εγκρίσεις Παράρτηµα Ι «Έντυπο Καταχώρησης στοιχείων ΜΠΕ Βιοµηχανικών δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α1 και έργων και δραστηριοτήτων I.P.P.C.» - Πίνακες ΚΥΑ

14 Ορισµοί Ασπροφος α.ε. ARU BPSD BREF CDU DEA ERU FEED FWI FXK HBG HCU HDS HGO HKGO HP HP HCU HYD LBG LGO LKGO LP LP HDT LPG PFD SCR SRHGO SRLGO SRU SWS TGTU VDU VGO Amine Regeneration Unit (Μονάδα Αναγέννησης Αµίνης) Barrels per Stream Day (Βαρέλια ανά Ηµέρα Κατεργασίας) Reference Document on Best Available Techniques (Έγγραφο Αναφοράς Βέλτιστων ιαθέσιµων Τεχνικών) Crude Distillation Unit (Μονάδα Απόσταξης Αργού) Diethanolamine ( ιαιθανολαµίνη) Elefsis Refinery Upgrade (Αναβάθµιση ιυλιστηρίου Ελευσίνας) Front End Engineering Design («Προχωρηµένος» Βασικός Τεχνικός Σχεδιασµός) Foster Wheeler Italiana S.p.A. Flexicoker Unit (Μονάδα Παραγωγής Κωκ) High BTU Gas (Αέριο Υψηλής Θερµογόνου ύναµης) Hydrocracker Unit (Μονάδα Υδρογονοδιάσπασης) Hydrodesulphurisation unit (Μονάδα Υδρογονοαποθείωσης) Heavy Gas Oil (Βαρύ Αεριέλαιο) Heavy Cracked Gasoil (Βαρύ Αεριέλαιο Πυρόλυσης) High Pressure (Υψηλή Πίεση) High Pressure Hydrocracker (Υδρογονοδιάσπαση Υψηλής Πίεσης) Hydrogen Plant (Μονάδα Παραγωγής Υδρογόνου) Low BTU Gas (Αέριο Χαµηλής Θερµογόνου ύναµης) Light Gas Oil (Ελαφρύ Αεριέλαιο) Light Cracked Gas Oil (Ελαφρύ Αεριέλαιο Πυρόλυσης) Low Pressure (Χαµηλή Πίεση) Low Pressure Hydrotreater (Υδρογονοδιάσπαση Χαµηλής Πίεσης) Liquefied Petroleum Gas (Υγραέριο) Process Flow Diagram ( ιάγραµµα Ροής ιεργασίας) Selective Catalytic Reduction (Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή) Straight Run Heavy Gas Oil (Βαρύ Αεριέλαιο Ατµοσφαιρικής Απόσταξης) Straight Run Light Gas Oil (Ελαφρύ Αεριέλαιο Ατµοσφαιρικής Απόσταξης) Sulphur Recovery Unit (Μονάδα Ανάκτησης Θείου) Sour Water Stripper (Μονάδα Απογύµνωσης Όξινων Νερών) Tail Gas Treatment Unit (Μονάδα Επεξεργασίας Απαερίων) Vacuum Distillation Unit (Μονάδα Απόσταξης εν Κενώ) Vacuum Gas Oil (Αεριέλαιο Κενού)

15 Ασπροφος α.ε. VOC WWT Β Τ ΕΡΓΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Volatile Organic Compound (Οργανικές Πτητικές Ενώσεις) Wastewater Treatment (Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων) Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές Έργο Αναβάθµισης ιυλιστηρίου Ελευσίνας ΕΛΠΕ Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

16 ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Η Ελληνικά Πετρέλαια, δραστηριοποιούµενη σε ένα έντονα ανταγωνιστικό ενεργειακό περιβάλλον διεθνώς, έχει δροµολογήσει τον πλήρη εκσυγχρονισµό όλων των λειτουργιών της, ενώ ταυτόχρονα προγραµµατίζει την προσαρµογή της παραγωγής της στις νέες ευρωπαϊκές τάσεις κατανάλωσης. Η Ε.Ε. έχει ήδη προχωρήσει στην σύνταξη της «θεµατικής στρατηγικής για την ατµοσφαιρική ρύπανση» (Thematic Strategy on Air Pollution TSAP) µε στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα σε τέτοιο βαθµό, ώστε να µην έχει αρνητικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισµό και να συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Η στρατηγική αυτή συµπληρώνει τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα και δίνει βάρος στην αντιµετώπιση των επιβλαβέστερων ρύπων και οδηγεί σε σειρά οδηγιών για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των καυσίµων. Μέσα στα πλαίσια των παραπάνω εξελίξεων, τα διυλιστήρια της Ευρώπης προχωρούν στον αναγκαίο εκσυγχρονισµό και τροποποιήσεις, που θα συµβάλουν στην παραγωγή καθαρών καυσίµων και στη µείωση των εκποµπών από τις εστίες καύσης. Σε αυτό το Ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο, η ΕΛΠΕ αποφάσισε την αναβάθµιση των Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας. Η προτεινόµενη επένδυση, πέραν από την εναρµόνισή της µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, θα βελτιώσει, όπως καταδεικνύει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), την γενική ποιότητα του περιβάλλοντος του Θριασίου και κατ επέκταση την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Έτσι, κύριος σκοπός του έργου του εκσυγχρονισµού / αναβάθµισης των Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας είναι η παραγωγή καυσίµων µε ουσιαστικά µηδενική συγκέντρωση θείου, που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της αγοράς. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω επένδυση θα µηδενίσει την παραγωγή µαζούτ µετατρέποντας το σε ελαφρύτερα κλάσµατα χαµηλού θείου (ντίζελ), τα οποία θα καλύπτουν τις µελλοντικές προδιαγραφές καυσίµων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Η παραγωγή των καυσίµων αυτών, θα γίνει µε την επιλογή Βέλτιστων ιαθέσιµων Τεχνικών, και χρήση «κλειστής τεχνολογίας», η οποία θα συµβάλει στη µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων σε σχέση µε τα σηµερινά επίπεδα, καθώς επίσης και στην ασφάλεια της παραγωγής. Η βελτίωση στο περιβάλλον δεν θα περιορίζεται µόνο στην περιοχή του έργου, αλλά θα επεκτείνεται γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή από τη χρήση (τελικός καταναλωτής) καθαρότερων καυσίµων. Επιπλέον, η παραγωγική δυναµικότητα των Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας θα παραµείνει στα ίδια επίπεδα των 100 χιλ. βαρ. /ηµερησίως, ενώ το έργο θα γίνει αποκλειστικά στην έκταση που καταλαµβάνουν ήδη οι εγκαταστάσεις της εταιρείας σε Ελευσίνα και Μάνδρα, χωρίς να επηρεάζονται κατοικηµένες περιοχές και δασικές εκτάσεις. Σηµειώνεται ότι οι i

17 εγκαταστάσεις του ιυλιστηρίου Ελευσίνας ευρίσκονται εντός βιοµηχανικής περιοχής (ΒΙΠΕ), σύµφωνα µε το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο της περιοχής. 2. Υφιστάµενη Ποιότητα Ατµόσφαιρας Περιοχής Προκειµένου να εξετασθεί η επίπτωση (θετική ή αρνητική) της λειτουργίας του έργου στη ποιότητα ατµόσφαιρας της περιοχής εξετάσθηκαν τα στοιχεία της περιοχής και συγκεκριµένα οι µετρήσεις που διεξάγει ο Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ήµων και Κοινοτήτων Θριασίου Πεδίου (Α.Σ..Κ.Θ.Π.) σε συγκεκριµένα σηµεία της περιοχής καθώς επίσης και το ΥΠΕΧΩ Ε στην Ελευσίνα για τους κυριότερους ρύπους - και ειδικότερα για το διοξείδιο του θείου (SO 2 ), τα οξείδια του αζώτου (NO χ ), τους ολικούς υδρογονάνθρακες (THC), το όζον (O 3 ) και τα αιωρούµενα σωµατίδια (PM10). Έτσι, µπορούµε να κάνουµε µία αποτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή. Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία που συνέλεξε ο Σύνδεσµος κατά τα έτη 2001 έως 2006 από τους σταθµούς Μέτρησης, που βρίσκονται εγκατεστηµένοι στο ηµοτικό Παρκινγκ Ελευσίνας (Σ1), στην Κοινότητα Μαγούλας (Σ2), και στις Εργατικές Κατοικίες Μάνδρας (Σ3), όπως φαίνεται στον συνηµένο χάρτη της περιοχής. Επίσης χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία του σταθµού Ελευσίνας του ΥΠΕΧΩ Ε για τα έτη Ο σταθµός αυτός βρίσκεται πολύ κοντά µε τον σταθµό Σ1 του Συνδέσµου. Από τους παραπάνω σταθµούς διαπιστώθηκε η βελτίωση στην ποιότητα της ατµόσφαιρας ως προς το διοξείδιο του θείου και αυτή αποδίδεται ως επί το πλείστον στην βελτίωση της ποιότητας των καυσίµων. Η εγκατάσταση εφαρµόζει τις προδιαγραφές που ορίζουν οι σχετικοί νόµοι για το ποσοστό του θείου στα καύσιµα, αφενός χρησιµοποιώντας η ίδια ως καταναλωτής καύσιµα µε χαµηλό ποσοστό θείου και αφετέρου πραγµατοποιεί, όποτε απαιτείται, επενδύσεις σε εξοπλισµό και νέες τεχνολογίες, ώστε να παράγει καύσιµα φιλικότερα προς τα περιβάλλον. Σηµειώνεται ότι οι τιµές των σωµατιδίων από τους ίδιους σταθµούς και ειδικά η ωριαία τιµή είναι πάνω από το όριο των 50 mg/m 3, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούνται πολλές υπερβάσεις του ορίου. Σ αυτό το αποτέλεσµα συµβάλουν σηµαντικά παράγοντες που δεν σχετίζονται µε τη λειτουργία του διυλιστηρίου, µη δυνάµενοι να ελεγχθούν από την εγκατάσταση και το προσωπικό της. Αυτοί οι εξωγενείς του διυλιστηρίου παράγοντες είναι : 1. Η ύπαρξη χαµηλής βλάστησης, η απουσία ενεργειών δεντροφύτευσης υψηλών φυτών και η αποψίλωση της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι ευνοούν την υψηλή συγκέντρωση αιωρούµενων σωµατιδίων στην περιοχή. 2. Η πυκνή κυκλοφορία οχηµάτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο (ΙΧ, φορτηγών µε καύσιµο diesel), τα οποία είναι γνωστό ότι αποτελούν πολύ σηµαντική πηγή εκποµπών αιωρούµενων σωµατιδίων. ii

18 Η νέα επένδυση θα δώσει την δυνατότητα παραγωγής καυσίµων χαµηλού θείου (ντίζελ κίνησης) σύµφωνα µε τα όρια που θα τεθούν σε ισχύ το 2009, θα µηδενίσει την παραγωγή µαζούτ και θα ελαχιστοποιήσει την καύση µαζούτ ιδιοκατανάλωσης, συντελώντας έτσι στη περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας σε σχέση µε το διοξείδιο του θείου. Η µελλοντική λειτουργία του διυλιστηρίου µετά την εγκατάσταση των νέων µονάδων θα περιλαµβάνει: - Μονάδες Παραγωγής, - Μονάδες Περιβαλλοντικής Προστασίας, - Βοηθητικές Μονάδες, - Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων, - Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης και ιανοµής Προϊόντων Πετρελαίου. Το διυλιστήριο µετά τον εκσυγχρονισµό / αναβάθµιση θα µπορεί να κατεργάζεται διαφορετικά µίγµατα αργών Iranian Heavy και Ural, ενώ το βασικό σενάριο για την εκπόνηση της µελέτης αφορά στο µίγµα Iranian Heavy και Ural (50%-50%). 3. Αποτελέσµατα Μοντέλου ιασποράς Για τις ανάγκες της ΜΠΕ και προκειµένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στην ποιότητα της ατµόσφαιρας της περιοχής από το νέο λειτουργικό σχήµα χρησιµοποιήθηκε µοντέλο διασποράς, όπως φαίνεται και στη συνηµµένη µελέτη για τη «ιερεύνηση της ιασποράς των εκποµπών αερίων ρύπων από τις εγκαταστάσεις Ελευσίνας των Ελληνικών Πετρελαίων - Υφιστάµενη και Μελλοντική κατάσταση» που συνέταξε ο καθηγητής του ΕΜΠ κ. Ι. Ζιώµας για λογαριασµό των ΕΛΠΕ. Τα αποτελέσµατα του µοντέλου είναι ιδιαίτερα θετικά για τις αέριες εκποµπές µε βελτιώσεις στις εκποµπές ρύπων, που θα έχουν την αντίστοιχη και αναµενόµενη βελτίωση στην ποιότητα της ατµόσφαιρας της ευρύτερης περιοχής. Σηµειώνεται ότι οι σηµαντικές µειώσεις σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση οφείλονται κύρια στους παρακάτω λόγους Μείωση της συγκέντρωσης θείου στο µαζούτ (από 3,1% σε <1% κ.β.) Μεγιστοποίηση της χρήσης αερίου καυσίµου και ελαχιστοποίηση της χρήσης µαζούτ ιδιοκατανάλωσης Πλήρης αποθείωση του αερίου καυσίµου Χρήση καυστήρων χαµηλής εκποµπής αζωτοξειδίων (low NOx burners) Εφαρµογή τεχνολογίας αντιρρύπανσης στους νέους λέβητες (DeNOx) Η εφαρµογή συστήµατος κατακράτησης σωµατιδίων στους νέους λέβητες (DeDust) iii

19 Οι παραπάνω ενέργειες έχουν σαν αποτέλεσµα οι συνολικές εκποµπές από τις εστίες καύσεις του διοξειδίου του θείου να µειωθούν από 647 Kg/ώρα που είναι σήµερα σε 193 Kg/ώρα, ήτοι µείωση κατά 70.2%, οι εκποµπές οξειδίων του αζώτου σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση από 92 Kg/ώρα σε 81,3 Kg/ώρα, ήτοι µείωση κατά 11.6%, τα σωµατίδια να µειωθούν από 45.1 Kg/ώρα σήµερα σε 7,1 Kg/ώρα, ήτοι µείωση κατά 84.2%. Επιπλέον, έχουν εξεταστεί τα ακόλουθα σενάρια έκτακτης ανάγκης, σε σχέση µε τις ακόλουθες καταστάσεις διαταραχής της λειτουργίας και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να µη προκύψει επιβάρυνση των αέριων εκποµπών. Ειδικότερα το συνολικό όριο (bubble limit) εκποµπών θα τηρείται για το σενάριο 1, ενώ οι εκποµπές για το σενάριο 2, 3 θα είναι µικρότερες από αυτές της κανονικής λειτουργίας. Σενάριο 1 : Σταµάτηµα της Μονάδας 32 Flexicoker (FXK) (έλλειψη LBG και µειωµένη παραγωγή HBG), Σενάριο 2 : Σταµάτηµα των Μονάδων 33 Υδρογόνου (HYD) και 34 Υδρογονοδιάσπασης (HCU). Το σενάριο αυτό, που θα οδηγήσει σε περίσσεια LBG, θα επιφέρει τη διοχέτευση µεγάλης ποσότητας Αερίου Υψηλής Θερµογόνου ύναµης (High BTU Gas, HBG) και Αερίου Χαµηλής Θερµογόνου ύναµης (Low BTU Gas, LBG) προς τον πυρσό, Σενάριο 3 : Γενική ιακοπή Ρεύµατος. Το µοντέλο διασποράς δείχνει την συµβολή στη βελτίωση της ποιότητας ατµόσφαιρας που προσδίδει το νέο λειτουργικό σχήµα και η εφαρµοσµένη βέλτιστη διαθέσιµη τεχνολογία. Ειδικότερα: Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων του µοντέλου διασποράς για την υφιστάµενη κατάσταση προκύπτει ότι οι µέγιστες υπολογιζόµενες συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου (SO 2 ) που συνδέονται µε τη λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι αρκετά χαµηλότερες των υφιστάµενων ορίων, 40% χαµηλότερες του ηµερησίου ορίου των 125 µg/m 3, και υποτριπλάσιες του ωριαίου ορίου των 350 µg/m 3. Οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του αζώτου (ΝO 2 ) και των σωµατιδίων αξιολογούνται επίσης ως αρκετά χαµηλές. Οι µέγιστες ωριαίες υπολογιζόµενες συγκεντρώσεις ΝO 2 που συνδέονται µε τη λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι περί τα 50 µg/m 3, πολύ χαµηλότερες του υφιστάµενου ορίου των 200 µg/m 3. Τέλος, οι συγκεντρώσεις που σωµατιδίων που συνδέονται µε τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των Ελληνικών Πετρελαίων Ελευσίνας αξιολογούνται ως αµελητέες και δεν σχετίζονται µε τα υψηλά επίπεδα σωµατιδίων που απαντώνται στο Θριάσιο Πεδίο. Κατά την εκτίµηση της µελλοντικής κατάστασης, όπως αναµενόταν, παρουσιάζονται σηµαντικές µειώσεις µεγαλύτερες του 70% (ανάλογα µε την διεύθυνση των ανέµων) ιδιαίτερα στο διοξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου µειώνονται κατά 10-15%(ανάλογα µε την διεύθυνση των ανέµων), ενώ τα σωµατίδια πρακτικά µηδενίζονται. Στο υπό εξέταση µελλοντικό σενάριο εκποµπών, εκτός από τη σηµαντική µείωση των µεγίστων παρατηρείται και σηµαντική µείωση της iv

20 επιφάνειας που αυτά τα µέγιστα καταλαµβάνουν συγκριτικά µε τη σηµερινή κατάσταση. Επίσης, στα πλαίσια της µελέτης εξετάσθηκαν οι πιθανές εκποµπές και άλλων αερίων ρύπων, για τους οποίους δεν υπάρχουν νοµοθετηµένα όρια σε Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους πολυαρωµατικούς υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ), άλλες οργανικές ενώσεις, όπου οι συνολικές ετήσιες εκποµπές τους εκτιµήθηκαν χαµηλότερα από τα όρια για αναφορά σύµφωνα µε το PTRT (πρώην EPER Ευρωπαϊκό Μητρώο Αναφοράς Ρύπων). 4. Βελτίωση επεξεργασµένων υγρών εκροών προς τον τελικό Αποδέκτη Στο στάδιο του τεχνικού σχεδιασµού και της προκαταρκτικής εκτίµησης ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε αφενός στην ελαχιστοποίηση της ποσότητας των υγρών αποβλήτων και αφετέρου στην µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανακύκλωσής τους. Εφαρµόστηκαν τα ακόλουθα µέτρα για τον περιορισµό της παραγωγής υγρών αποβλήτων: Η παραγωγή ξοδευµένης καυστικής ελαχιστοποιήθηκε µε τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών. Επιπλέον, το νέο σύστηµα επεξεργασίας σχεδιάζεται µε ενσωµατωµένο σύστηµα εξουδετέρωσης ξοδευµένων καυστικών το οποίο θα λειτουργεί εναλλακτικά όταν δεν θα γίνεται η ανακύκλωση στις µονάδες Αργού και θα µπορεί να επεξεργάζεται τις ξοδευµένες καυστικές από όλες τις πηγές του διυλιστηρίου. Η χρήση όξινου νερού στην αφαλάτωση του Αργού Πετρελαίου, µετά από την επεξεργασία που υφίσταται στην Μονάδα Απογύµνωσης Όξινων Νερών. Κατά συνέπεια, υπό συνθήκες οµαλής λειτουργίας, µέρος του όξινου νερού θα ανακυκλώνεται στη γραµµή παραγωγής, αντί να αντιµετωπίζεται ως υγρό απόβλητο και να προστίθεται στο φορτίο της Νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων. Κατ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφ ενός µείωση του φορτίου των φαινολικών ενώσεων καθώς αυτές µεταφέρονται στην φάση του Αργού Πετρελαίου, αφ ετέρου µειώνεται κατά το αντίστοιχο ποσό (45 m 3 /hr) η ανάγκη προσθήκης καθαρού νερού και κατά συνέπεια η αντίστοιχη παραγωγή αποβλήτου προς επεξεργασία. Το απογυµνωµένο όξινο νερό, µέσω των αφαλατωτών, ελεύθερο από φαινόλες, οδεύει, όπως προαναφέρθηκε, προς την υπάρχουσα αναβαθµισµένη Μ.Ε.Υ.Α. Σε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης οι βάνες εξόδου των λεκανών ασφαλείας θα κλείνουν, προκειµένου να µην υπερφορτώνεται η υπάρχουσα αναβαθµισµένη M.Ε.Υ.Α. Μετά τη βροχή οι βάνες ανοίγουν και τα υγρά απόβλητα οδηγούνται µε ελεγχόµενη ροή στο σύστηµα συλλογής υγρών αποβλήτων. Όταν η ροή υπερβαίνει τη δυναµικότητα του βιολογικού καθαρισµού, ενεργοποιείται αυτόµατα µία αντλία που αντλεί την περίσσεια σε µία δεξαµενή αποθήκευσης όµβριων. Στη συνέχεια, τα υγρά απόβλητα οδηγούνται από αυτή τη δεξαµενή µε v

21 ελεγχόµενη ροή στα συνήθη στάδια της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας επεξεργασίας. Στο πλαίσιο του έργου εκσυγχρονισµού/αναβάθµισης σχεδιάστηκε Νέα Σύγχρονη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων(Μ.Ε.Υ.Α), ενώ αναβαθµίζεται η υφιστάµενη. Ο σχεδιασµός των µονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων έχει υλοποιηθεί σύµφωνα µε τις Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές. Πρόσθετα µέτρα για τον περιορισµό της ρύπανσης Ο σχεδιασµός και των δύο Μ.Ε.Υ.Α. έχει γίνει µε τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η µερική λειτουργία των Μονάδων, σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιων τµηµάτων. Η διαχείριση των παροχών αιχµής προς την υφιστάµενη Μ.Ε.Υ.Α. έχει γίνει µε την πρόβλεψη µίας δεξαµενής καταιγίδας (ΤΚ-27), που εξυπηρετεί αποθήκευση των οµβρίων. Αυτή η δεξαµενή συνδέεται µε τον υφιστάµενο σταθµό άντλησης ελαιωδών νερών και τροφοδοτείται σε περιπτώσεις που η παροχή ξεπερνά τη δυναµικότητα του κατάντι συστήµατος. Υπάρχουν µόνιµα εγκατεστηµένα πλωτά φράγµατα µετά τα σηµεία τελικής απόρριψης. Μετά από αυτόν τον τελικό έλεγχο, για τη περισυλλογή τυχόν ρυπαντών που διέφυγαν από τις Μ.Ε.Υ.Α., υπάρχει Σχέδιο Αντιµετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης. 5. Αποτελέσµατα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Σύµφωνα µε την έκθεση αξιολόγησης της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και αντιστοίχων αποδόσεων, που έγινε από την καθηγήτρια του ΕΜΠ κα Λοϊζίδου και αφορούσε την Αναβαθµισµένη Υφιστάµενη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων καθώς και την Νέα, προκύπτει ότι υπάρχει σηµαντική βελτίωση στις ποσότητες των απορριπτόµενων επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων προς τον αποδέκτη, η µείωση ανέρχεται σε 24% σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση. Η παραπάνω µείωση του όγκου των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων που διατίθενται προς τον τελικό αποδέκτη σε συνδυασµό µε τη χρήση των Βέλτιστων ιαθέσιµων Τεχνικών Επεξεργασίας θα οδηγήσουν σε αντίστοιχη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των απορριπτόµενων επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων (φορτίο). Η ουσιαστική αυτή µείωση στα απορριπτόµενα φορτία προς τον αποδέκτη εκτιµάται σε 40%. 6. Στερεά Απόβλητα Κατά την λειτουργία των νέων µονάδων του ιυλιστηρίου θα παράγονται διάφορες ποσότητες στερεών αποβλήτων µε διαφορετική σύσταση ανάλογα µε την πηγή προέλευσής τους. vi

22 Η επιλογή της µεθόδου διαχείρισης εξαρτάται από την ταξινόµηση του αποβλήτου σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) αλλά και την σχετική Ελληνική Νοµοθεσία. Η αναλυτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων δίνεται στα επισυναπτόµενα ιαχειριστικά Σχέδια. 7. Χρησιµοποιούµενη Τεχνολογία Για κάθε µονάδα παραγωγής καθώς και τις βοηθητικές µονάδες χρησιµοποιούνται οι Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές από τα Ευρωπαϊκά BREF όπως φαίνεται και στους αντίστοιχους πίνακες του κεφαλαίου 8 και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα περιβαλλοντικά µέτρα για την µείωση των εκποµπών. Επίσης, το επιλεχθέν λειτουργικό σχήµα της αναβαθµισµένης εγκατάστασης του διυλιστηρίου στην Ελευσίνα προβλέπει την πλήρη καταστροφή του παραγόµενου Μαζούτ µε αντίστοιχη µετατροπή του σε λευκά προϊόντα (Ντίζελ, Νάφθα, Υγραέρια και αέρια καύσιµα). Μετά από αξιολόγηση κατά τα πρώτα στάδια της Βασικής Μελέτης, επιλέχθηκε η πολύ ακριβότερη τεχνολογία Flexicoker (Θερµικής Πυρόλυσης) αντί αυτής του Delayed Coker (καθυστερηµένης Πυρόλυσης) για την επεξεργασία του υπολείµµατος κενού. Τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας Flexicoker είναι τα εξής : Αεριοποιεί το 98% της παραγόµενης ποσότητας Κώκ και έτσι δεν υφίσταται θέµα διαχείρισης του παραπροϊόντος αυτού, εξαλείφοντας κάθε πηγή εκποµπής σωµατιδίων και οσµών. Ουσιαστικά είναι µία πολύ καθαρότερη και ασφαλέστερη µονάδα σε σύγκριση µε µία µονάδα Delayed Coker. Παράγει καθαρό αέριο καύσιµο για τις ανάγκες λειτουργίας των φούρνων του διυλιστηρίου, αντικαθιστώντας το χρησιµοποιούµενο για καύση Μαζούτ µε αποτέλεσµα την σηµαντική µείωση αερίων εκποµπών ιδιοκατανάλωσης. 8. Άλλες Θετικές Επιδράσεις στην τοπική Κοινωνία Η προτεινόµενη επένδυση διασφαλίζει τις υφιστάµενες θέσεις εργασίας και δηµιουργεί 115 νέες µόνιµες, καθώς και θέσεις εργασίας κατά την φάση της κατασκευής (εργολάβοι). Επιπλέον, κατά την διάρκεια λειτουργίας του θα υπάρξει τόνωση της αγοράς και πληθώρα περιφερειακών θέσεων εργασίας για υπηρεσίες που θα υποστηρίζουν την επένδυση. Σε ότι αφορά τις τοπικές κοινωνίες, η Ελληνικά Πετρέλαια µε ανεπτυγµένο αίσθηµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θα είναι όπως πάντα κοντά στους ηµότες και τους εκλεγµένους αντιπροσώπους τους, µε σκοπό να συµβάλει έµπρακτα στην καλυτέρευση της καθηµερινότητας των πολιτών. vii

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA) 1 PGGH_ATHENS_004 PanGeo classification: 6_Unknown, 6_Unknown. 1_ObservedPSI, Confidence level-low Type of Motion: subsidense 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του υδρογεωλογικού καθεστώτος της λεκάνης του Αλµυρού Βόλου και σε συνδυασµό µε την ανάλυση του ποιοτικού καθεστώτος των υπόγειων νερών της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Περίληψη Η κίνηση των οχηµάτων µε φυσικό αέριο εν συγκρίση µε τα συµβατικά καύσιµα συντελεί στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, µε λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός Αέρια ρύπανση: Θεσμικό πλαίσιο, πηγές & υφιστάμενη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός ΤΕΕ τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, Μ.Ε. Περιβάλλοντος & Αειφορίας ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΟΥ Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Δρ. Αναστάσιος Αδαμόπουλος Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Η αστική ρύπανση οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

4. Η δράση του νερού Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΡΑΣΗ. Ποτάµια διάβρωση

4. Η δράση του νερού Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΡΑΣΗ. Ποτάµια διάβρωση 4. Η δράση του νερού Οι ποταµοί είναι οι φυσικοί αγωγοί του ρέοντος νερού πάνω στην επιφάνεια της Γης. Το νερό είναι ο κυριότερος παράγοντας διαµόρφωσης του επιφανειακού ανάγλυφου και ο βασικός µεταφορέας

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος

Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος LIFE Project Number LIFE ENV/GR/000671 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ MINOS Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω i Περίληψη Η περιοχή που εξετάζεται βρίσκεται στην νήσο Κω, η οποία ανήκει στο νησιωτικό σύµπλεγµα των ωδεκανήσων και εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό τµήµα του Ελλαδικού χώρου. Ειδικότερα, η στενή περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ: Κάθε μορφή (άμεση ή έμμεση) ανθρωπογενούς προέλευσης, εισαγωγή ουσιών ή ενέργειας στο θαλάσσιο χώρο, η

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ECOCITY Μανόλης Μαρκάκης Χημικός Μηχανικός (M.Sc., D.I.C.) Ποιότητα αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορικό 40 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΥΨΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α H εταιρεία Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ, ως ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Ο ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 29-30 Μαΐου 2009, Αλεξανδρούπολη Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Νίκος Παπαγιαννάκος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών 1 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Στήλες Απόσταξης Πετρελαίου Ιστορικά, η παλιότερη διεργασία επεξεργασίας πετρελαίου Αποτελεί το πρώτο μόνο στάδιο της επεξεργασίας Σκοπός Ανάκτηση ελαφρών συστατικών Κλασμάτωση σε κλάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙI Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΑΠΟ Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail :grammelis@certh.gr, margaritis@lignite.gr

E-mail :grammelis@certh.gr, margaritis@lignite.gr Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χηµικών ιεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / Ι ΕΠ) Τηλεθέρµανση Κοζάνης: παρούσα κατάσταση και µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης ήµος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 6 ο Καταλυτική Πυρόλυση Θερμική Πυρόλυση Ιξωδόλυση Εξανθράκωση Γλύκανση Παραγωγή Υδρογόνου Ανάμιξη Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Καταλυτική Πυρόλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Κεφάλαιο 5 ο : Οικοσυστήµατα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους είναι η επιστήµη της οικολογίας. Το οικολογικό σύστηµα των οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

«ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.» Ενηµέρωση σχετικά µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων Πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής µε την συνδροµή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για µετρήσεις καυσαερίων ρύπων προερχόµενων από καιόµενη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ

Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών - Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ Ν. Παπαγιαννάκος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Aτµόσφαιρα της Γης Ατµόσφαιρα είναι η αεριώδης µάζα η οποία περιβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υποβαλλόμενα Στοιχεία για την πρόσβαση των Φορέων Παροχής Στοιχείων Τελικής Ενεργειακής Χρήσης στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ είναι οι παραγωγικές δυνάμεις ή το αποτέλεσμα των παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περιβάλλον και που για τον σημερινό άνθρωπο μπορούν,

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθηγητής Σεραφείμ Σαββίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του Νασιούλα Χρυσοβαλάντου ελαιοκάρπου Η συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα ανέρχεται στους 375.000 τόνους/έτος, ενώ από την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007:

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007: ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Μεσογειακών ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ασικών Προϊόντων (Ι.Μ..Ο. & T..Π.) Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ A. Λονδίνο B. Αθήνα A. Λονδίνο Απόσπασµα από το AIR POLLUTION του Henry C. Perkins, U.S., 1974 Σελίδες 332, 341, 342, 343 B. Αθήνα Στοιχεία ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέτρα για τα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εισηγητής: Μ. Λιονής, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος Μελετητής Με την συνεργασία της Κατερίνας Λιονή Γεωλόγου Μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΙΝΑ (00003) «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο Λεκανοπέδιο Αθηνών Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr Περιεχόμενα Βασικοί αέριοι ρύποι Ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε.

ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας ΕΝΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Μορφές Ενέργειας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών.

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Γενικά Τα βιοµηχανικά απόβλητα αποτελούν µία από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η βιοµηχανική δραστηριότητα παράγει υγρά απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα