ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 9 η του μηνός Μαίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν / 2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας Διάταξης: Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1). ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1). ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2). ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3). ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 4). ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5). ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6). ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Βοργιάς Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2 ΘΕΜΑ 5 o ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 62 / 2013 «Περί ανάληψης πιστώσεων ΠΟΕ προϋπολογισμού οικ. έτους 2013» Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο. Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη Θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισμό του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων οικονομικού έτους 2013, που ψηφίστηκε με την 4/2013 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 424/19769/ απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, την υπ αριθμ. 30 / 19664/ Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Οικονομικών, τις προτάσεις ανάληψης δαπάνης της αρμόδιας υπηρεσίας και παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ αυτόν. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και τα έγγραφα που αναφέρονται σ αυτήν, την υπ αριθμ. 30 / 19664/ Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Οικονομικών, τις προτάσεις ανάληψης δαπάνης της οικονομικής υπηρεσίας μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Αναλαμβάνει (εγκρίνει και ψηφίζει) τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Α/Α Π.Α.Υ. ΗΜΕΡ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 1 Α Απρ Α Απρ Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής -σύμβαση τεχνικής υποστηριξης, για Δ Τρίμηνο DATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔ. ΠΛΗΡΟΦ ,00 Προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Δήμου - 3DATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔ. ΠΛΗΡΟΦ. 98,40

3 3 Α Απρ Α Απρ Δράση κατάρτισης της ΤΠΑ <ΟΡΙΟ> από το Δήμο Διρφύων (ΠΕΠ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) - ACME - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ (ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚ. ΕΤΑΙΡΙΑ) 5.582,20 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ALFA SYSTEMS Α.Ε. - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 785,40 5 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΞΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΌ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -ΚΑΡΑΠΑΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 225,60 Προμήθεια (1) ελαστιχοφόρος φορτωτής, τύπου JCB- 190HF - UNITRACK A.E.E. 58,19 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΔ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 500,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΔ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ - Α.Ο.ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1.500,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ ΨΑΧΝΩΝ, ΕΤΟΥΣ Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 500,00 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ 176,00 ΓΙΑ 21 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΑΧ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 261/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ,00 Δημοτική Οδοποιία - ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ -ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε. 922,50 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για χρήση εργατοτεχνιτών - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 331,20 Λογ/σμος 3ος του έργου - Διαμόρφωση σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας εκπ/σης Δήμου Μεσσαπίων (ΕΣΠΑ /ΠΕΠ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) - ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. - Ε.Δ.Ε. 0,50 Πληρωμή 1ου λογ/σμού έργου - Ασφαλτόστρωση οδού Κ.Στενή - Λούτσα - ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. - ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 412,50 Προμήθεια ασφαλτομίγματος για Συντήρηση Οδικού Δικτύου στα Δ.Δ.Στενής & Στροπώνων - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΑΦΟΙ Ο.Ε.-ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 1.488,30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡ. 492,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 165,80 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ. Α.Ε.Ε ,77 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ. Α.Ε.Ε ,58 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΔ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ - ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚ/ 129,00

4 21 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ, ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ, ΠΑΓΩΝΤΑ - ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚ/ 3.998,74 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ (ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ) -ΑΝΕΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ.-ΕΜΠΟΡΟΣ 154,70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ -ΑΝΕΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ.-ΕΜΠΟΡΟΣ 23,80 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ - ΑΝΕΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ.-ΕΜΠΟΡΟΣ 68,43 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ ΚΗΠΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ - ΑΝΕΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ.- ΕΜΠΟΡΟΣ 152,92 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 40,16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΑ - ΥΛΙΚΑ ΟΙΟΔΟΜΩΝ 23,80 Προμήθεια Τρακτέρ-Χορτοκοπτικά - Γ. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 16,24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΑ ΤΔ - ΓΙΑΝΝΟΣ Γ. Α.Ε.Β.Ε (ATHLETICO Α.Ε.Β.Ε.) 1.154,34 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΤΔ - ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 1.583,36 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 1.048,96 ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΠΟΥ ΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΪΝΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛ.- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 800,00 Εναπόθεση απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χαλκιδέων -(από Ιανουαρ ως & Ιανουαρ. 2010) πρώην Δήμου Διρφύων - Δ.Ε.Υ.Α.Χ ,66 Εναπόθεση απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χαλκιδέων -(Οκτωβρ-Νοεμβρ. 2010), πρώην Δήμου Διρφύων - Δ.Ε.Υ.Α.Χ ,79 Εναπόθεση απορριμμάτων Δήμου Διρφύων, στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χαλκιδέων -Δεκέμβριος κιλά Δ.Ε.Υ.Α.Χ ,17 Εναπόθεση απορριμμάτων Δήμου Μεσσαπίων, στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χαλκιδέων -Δεκέμβριος κιλά Δ.Ε.Υ.Α.Χ ,17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - Δ.Ε.Υ.Α.Χ ,09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - Δ.Ε.Υ.Α.Χ ,95

5 39 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - Δ.Ε.Υ.Α.Χ ,81 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - Δ.Ε.Υ.Α.Χ ,48 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Χ ,25 ΜΑΪΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Χ ,46 ΙΟΥΝΙΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Χ ,64 ΙΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Χ ,79 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Χ ,16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Χ ,15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Χ ,24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Χ ,38 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Χ ,86 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Χ ,88 ΠΛΗΡΩΜΗ 3ης ΔΟΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΘΕΡΑΙΤΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ) - Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 137,79 ΠΡΗΡΩΜΗ 2ης ΔΟΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ -Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 137,79 Προμήθεια ανταλλακτικών (μπαταρία) για το ΜΕ BOB CAT του Δήμου -ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 180,81 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση του ΚΗΟ 7195 αυτ/του του Δήμου - ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 135,30 Προμήθεια ανταλλακτικών (μπαταρία) για το ΜΕ του Δήμου - ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 147,60 Προμήθεια ανταλλακτικών (μπαταρία) για το ΜΕ του Δήμου - ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 151,29 57 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών, για τις ανάγκες των μεταφορικών μέσων, του πρώην Δήμου Διρφύων -Δεκέμβριος ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 5.057,02 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών, για τις ανάγκες των μεταφορικών μέσων, του πρώην Δήμου Διρφύων -Οκτώβριος ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 3.462,50 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΝΑ ΤΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΗ) - ΔΕΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΔΕΚΟ 357,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Τ.Δ. ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ, ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ,ΑΤΤΑΛΗΣ -ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε. 693,77 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ,ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ,ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ,ΠΑΓΩΝΤΑ -ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε ,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΤΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε. 423,52

6 63 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ, ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ, ΠΑΓΩΝΤΑ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε. 905,95 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ - ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε ,24 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΦΥΛΛΟ 30-86) -ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 316,44 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης, στην Καθημερινή Εύβοια, της εργασίας με τίτλο <Αρση Καταπτώσεων από Θεομηνίες> -ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 166,60 Δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκμισθωση Δημοτικού ακινήτου στη θέση Στατόρι Δ.Δ. Στενής - ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 399,75 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 442,80 Δημοσίευση μελέτης περιβ. επιπτ., στην εφημεριδα Καθημερινή Εύβοια, του έργου -Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών & Τ.Κ. Καστέλλας, Νεροτριβιάς, Ατταλης, Δ.Δ. Μεσσαπίωνστο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων -ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 36,90 Δημοσίευση περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού, στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια για την Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 184,50 Δημοσίευση περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού, στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια για την Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 184,50 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΡΘ.268 ΔΚΚ) -ΔΕΠΑΜ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΚΕΜΕ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ -ΔΕΠΑΜ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,57 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΚΕΜΕ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ -ΔΕΠΑΜ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,98 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΚΕΜΕ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ -ΔΕΠΑΜ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,59 ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8ΕΩΣ31/10/ ΔΕΥΑΜ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ 37,00 ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009, ΔΕΥΑΜ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ 5.164,85

7 78 Α Απρ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ ΑΠΌ ΚΑΠ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΑΧΝΩΝ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 3.000,00 79 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Δαπάνες εναπόθεσης απορριμμάτων, αποκατάστασης & μεταφροντίδας ΧΥΤΑ, Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων έτους Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. (ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) ,94 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ Ε.Σ.Δ.Α.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2008 (ΠΟΕ) -Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. (ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) ,00 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ Ε.Σ.Δ.Α.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. (ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) ,00 Εισφορά υπέρ συνδέσμων, ετήσια συνδρομή στον ΕΣΔΑΔΚΕ, έτους 2010, πρώην Δήμου Διρφύων & Μεσσαπίων -Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. (ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) ,00 Εισφορά υπέρ συνδέσμων, ετήσια συνδρομή στον ΕΣΔΑΔΚΕ, έτους 2011 & 2012, Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων -Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. (ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) ,00 84 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Περιβαντολογική διαχείρηση και παρουσίαση δεδομένων για ανάδειξη-προστασία μνημείων και τόπων ιστορικής αξίας και φυσικού κάλλους σε διαδρομές ιστορικού ενδιαφέροντος (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ) - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. 44,63 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧ/ΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ -ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 102,46 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης, στην εφημερίδα Γενική των Δημοπρασιών, της εργασίας με τίτλο <Αρση Καταπτώσεων από Θεομηνίες> -ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 130,90 Δημοσίευση στην εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκμισθωση Δημοτικού ακινήτου στη θέση Στατόρι Δ.Δ. Στενής -ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 258,30 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ -ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 500,00 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΚΑΤΑΧ.23/9) ΜΕ ΑΠ.8564 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ -ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 235,62 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ Α.Π ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 44,98 23/11 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠ 14780( ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σ.Π ΨΑΧΝΩΝ -ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 38,56 Προμήθεια φορτηγό ανατρεπόμενο -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ - HELESI 149,05 Προμήθεια Καινούργιο Απορριμματοφόρο -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ - HELESI 160,11 Προμήθεια (1) μεταχειρισμένος τροχοφόρος φορτωτής -CATERPILLAR Σειρά AWYO1365 -ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 255,00

8 95 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Συνδρομή στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ έτους ΕΞΠΡΕΣ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 330,00 Δημοσίευση διακήρυξης στην εφημερίδα Η ΕΥΒΟΙΚΗ για το έργο -Διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημοτικού /Νηπιαγωγείου Μίστρου -ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 380,21 Δημοσίευση διακήρυξης στην εφημερίδα Η ΕΥΒΟΙΚΗ του έργου -Αναπλάσεις ΔΔ Θεολόγου -Βούνων-Μίστρου- ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 401,63 Δημοσίευση διακήρυξης στην εφημερίδα Η ΕΥΒΟΙΚΗ για το έργο - Αναπλάσεις Δ.Δ. Αγ.Αθανασίου-Λούτσας-Γλυφάδας -ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 401,63 Δημοσίευση διακήρυξης στη εφημερία Η ΕΥΒΟΙΚΗ του έργου -Αναπλάσεις ΔΔ Πάλιουρα-Αμφιθέαςοικ.Λάμαρης -ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 401,63 Δημοσιευση διακήρυξης στην εφημερίδα Η ΕΥΒΟΙΚΗ του έργου -Αναπλάσεις ΔΔ Στενής-Καμπιών -ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 374,85 Δημοσίευση διακήρυξης στην εφημερίδα Η ΕΥΒΟΙΚΗ του έργου-ασφαλτόστρωση οδών ΔΔ Καθενών -Αγίου Αθανασίου -Γλυφάδας-ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 412, Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Δημοσίευση στην εφημερίδα Η ΕΥΒΟΙΚΗ της διακήρυξης του έργου - Καθαρισμός περιαστικών δασών -ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 182,07 Δημοσιεύση περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα Η Ευβοική για τα έργα: οδοποιία Στροπώνων,Αναπλάσεις θεολόγου-μιστρου,οδοποιία Πάλιουρα-Γλυφάδας-Αγ.Αθανασίου -ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 1.204,88 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο:αποκομιδή και μεταφορά απορριμάτων ΔΔ Στροπώνων -ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 160,65 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης, στην Ευβοική, της εργασίας με τίτλο - Αρση Καταπτώσεων από Θεομηνίες -ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 168,68 4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΣΑΠΙΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΣΤΑ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ -ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. - ΨΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓ. 82,92 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 90, Α Απρ Α Απρ Δημοσίευση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο:ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ΠΑΝΙ Δ.Δ Στενής του Δήμου Διρφύων,στην εφημερίδα Ευβοικός τύπος -ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 55,69 Δημοσίευση ανακοίνωσης που αφορά την έγκριση περιβαλ.όρων του έργου <Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης & Κατασκευή Δικτύου Υδρ. στη θέση Κερασιά Γλυφάδας> -ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 60, Α Απρ Δημοσίευση Μ.Π.Ε στον Ευβοικό Τύπο, υδρευτικής γεώτρησης & δικτύου ύδρευσης, στην θέση Κερασιά στο Δ.Δ. Γλυφάδας -ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 30,01

9 111 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Δημοσίευση μελέτης περιβ. επιπτ., στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, του έργου -Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών & Τ.Κ. Καστέλλας, Νεροτριβιάς, Ατταλης, Δ.Δ. Μεσσαπίωνστο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων -ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 36,90 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού στην εφημερίδα Eυβοικός Τύπος για την Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 150,06 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης, στον Ευβοικό Τύπο, της εργασίας με τίτλο <Αρση Καταπτώσεων από Θεομηνίες> -ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 196,35 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΔ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ -ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 28,04 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΗΣΕΑ -ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 29,52 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΔ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ ΑΡ.Φ. 4249/ ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 24,75 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ- ΑΡ.Φ. 4249/ ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 24,75 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΠΗ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ -Κ.Α.Π.Η. Δ.Δ. ΤΡΙΑΔΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 3.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΩΤΗ 955L ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ.ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 (14 ΩΡΕΣ Χ 30 ΕΥΡΩ) -ΚΑΒΑΡΝΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 499,80 Πληρωμή 2ου λογ/σμού έργου - Ανάπλαση στα Δ.Δ. Θεολόγου-Βούνων-Μίστρου -ΚΑΔΔΙΤΗΣ ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35,43 Εξόφληση 6ου λογ/σμου του έργου <Αποπεράτωση αθλητικού Ξενώνα Δήμου Διρφύων> -ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ ,12 Λογ/σμος 7ος για το έργο - Αποπεράτωση Αθλητικού Ξενώνα -ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ ,75 Φύλαξη κτιρίου Ταμιακής Υπηρεσίας -ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 221, Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 17/11/10-16/12/10 - COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ 451,83 Λογ/σμός 3ος του έργου - Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 ΤΔ Θεολόγου -ΤΔ Καθενών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -ΚΑΤΣΑΡΟΣ Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 100,07 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών αιρετών Δημοσίων Υπαλλήλων - Κατσίκα Ανθούλα (Ιανουαρ. ως Μάιο 368,39 Χ 5 = 1841,95, Ιουν. 377,09, Ιούλ.& Αύγουστ. 2 Χ 375,29 = 750,58 & Σεπτ. 376,47) -ΚΑΤΣΙΚΑ - ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 3.346,09

10 127 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Λογ/σμος 1ος της μελέτης - Σύνταξη μελέτης τοπογρ.διαγρ/των και πράξης αναλογισμού οδού ιδ. Γ.Καραχάλιου Κώτσου, Ομήρου, Αθ.Διάκου σχεδίου ΤΔ Ψαχνών -ΚΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. - ΔΙΠΛ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π. 2,67 Λογ/σμος 2ος μελέτης - Σύνταξη μελέτης τοπογρ.διαγρ/των και πράξης αναλογισμού παραποτάμιας οδού από Πάρκο μέχρι όριο σχεδίου ΤΔ Ψαχνών -ΚΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. - ΔΙΠΛ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π. 3,97 Λογ/σμός 1ος για την Σύνταξη μελέτης τοπογρ.διαγρ/των και πράξης αναλογισμού οδού ιδ. Αθαν. Σπυροπούλου κλπ σχεδίου ΤΔ Ψαχνών (ΘΗΣΕΑΣ 35%) ΣΥΝΕΧ. -ΚΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. - ΔΙΠΛ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π. 2,49 Λογ/σμος 1ος & 2ος μελέτης - Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και πράξης αναλογισμού οδών εντός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης του Τ.Δ. Ψαχνών - ΚΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. - ΔΙΠΛ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π. 14,04 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΙΑΡΑΠΗ - ΚΑΥΣΙΜΑ , Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΡ/ΓΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ ΚΟΡΔΩΝΗ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ, ΕΜΠΡΙΟ ΑΝΤ/ΚΩΝ 73,80 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ Α 265 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΟΜΑΤΩΝ -ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε 192,15 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΌ 1/4/2007 ΩΣ & 30/9/07, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 143/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - (ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ) - ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ,92 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 3.987,54 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΗΝΟΣ (1ου ως & 4ου/2009) - ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ,93 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΗΝΟΣ (8ου ως & 9ου/2009) - ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ,62 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΗΝΟΣ (5ου ως & 7ου/2009 & 10ου ως & 12ου/2009) - ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ,59 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΗΝΟΣ (1ου ως & 2ου/2010) - ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ,63 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΌ 1/1/ /3/08 -ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ,46 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΌ 1/4/ /6/08 -ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ,46 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΌ 1/1/ /6/08 -ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 2.207,21 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΌ 1/7/08-30/9/08 -ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ,06 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΌ 1/10/08-31/10/08 -ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 9.800,35

11 145 Α Απρ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΌ 1/11/08-31/12/08 -ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ , Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΜΕ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΚΑΙ JCB ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΔΟΝΗΤΗ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΦΟΙ Ν.-Ο.Ε.-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 2.829,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ -ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 309,31 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.-ΕΜΠΟΡΟΣ 103,53 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙ Α ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΔ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ -ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.-ΕΜΠΟΡΟΣ 78,59 ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ 1ου/10 -ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 112,33 Πληρωμή 2ου λογ/σμού έργου -Αποχετευτικά ομβρίων (Θεολόγου, Πισσώνα, Βούνων, Καθενών) -ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. - ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡΟΝ. & ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 249,00 Λογ/σμος 2ος του έργου -Εργασίες δημιουργίας νέας Βιβλιοθήκης σε διαθέσιμο Δημοτικό κτίριο του Δ.Δ. Καθενών -ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. - ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡΟΝ. & ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 465,50 Λογ/σμος 4ος του έργου - Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων προς θέση ΕΡΙΑ Δ.Δ. Καθενών & ΑΒΓΑΡΙΑ Δ.Δ. Γλυφάδας -ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. - ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡΟΝ. & ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.435,14 ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ -ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. - ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡΟΝ. & ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ,76 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ) ΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 553,35 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ) ΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 202,30 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΛΙΠΑΝΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ) ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΥ ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 29,75 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΕΤΟΥΣ ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 5.858,10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1.280,19

12 160 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ -ΝΤΕΛΕΚΟΥ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.- ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ 1.909,32 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ Δ.Δ. -ΝΤΕΛΕΚΟΥ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.- ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ 20,00 Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμο, κλπ)για την συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης -ΝΤΕΛΕΚΟΥ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.- ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ 270,60 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ -ΝΤΕΛΕΚΟΥ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.-ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ 189,21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ -ΝΤΕΛΕΚΟΥ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.- ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ 807,39 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΣ) ΣΤΟ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ -ΝΤΕΛΕΚΟΥ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.-ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ 216,34 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΔ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ - ΝΤΕΛΕΚΟΥ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.-ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ 3.239,21 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΚΗΟ 7018 ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΗΟ ΜΠΑΖΩΤΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ 214,20 Πληρωμή 1ου λογ/σμού έργου - Αγροτικά Ιατρεία Μίστρου- Καμπιών -ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ ΣΠ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 79,68 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟΡΩΝ) -ΜΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ , Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου -ΝΤΟΒΡΟΥ ΕΥΑΓ. ΑΝΝΑ 83,07 ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗ 955 ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΤΑ Τα.Δ. ΨΑΧΝΩΝ,ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ,ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ ΤΡΙΑΔΑ -ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.666,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓIΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δ. Ο.Ε.- ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ 3.304,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Πανευβοικόν Βήμα, περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκμισθωση Δημοτικού ακινήτου στη θέση Στατόρι Δ.Δ. Στενής -ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 479,70 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ -ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Λ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 768,75 Συντήρηση και επισκευή αναμεταδοτών ΤΔ -ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ JCB ΣΤΟ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ) -ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.190,00

13 177 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΔ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΜΕ JCB -ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 595,00 Πληρωμή 1ου λογ/σμού έργου - Διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μίστρου -ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 95,79 Εξόφληση 2ου λογ/σμου του έργου - Διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημ. Σχολέιου & Νηπιαγωγείου Μίστρου -ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ -ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΙΧ.ΑΝ.- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 192,01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΝΤΙΚΟΚΤΟΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ -ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΙΧ.ΑΝ.-ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 219,86 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΛΙΠΑΝΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ) ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΙ ΠΑΣΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. 29,75 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΜΕ 58185, ΠΑΣΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. 65,45 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓ.-ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 125, Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΨΑΧΝΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΗΛ. - ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝ. (MUSICMANIA) 1.845,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ <<ΓΑΙΑ>> -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ <<ΓΑΙΑ>> 500,00 Προμήθεια Ανοιχτού Απορριμματοφόρου -ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ Α.Ε. 55,16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ (ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ 7ο ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ -ΠΡΙΟΝΑΣ ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 608,03 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ ΠΡΟΙΣΚΟΥ ΖΩΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.-ΕΛΑΣΤΙΚΑ 197,06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ ΡΑΚΑΝΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Β.-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ 71,40 Πληρωμή εργασίας Καθαρισμός περιαστικών δασών -ΣΕΓΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 116,40 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση του ΚΗΙ 8868 του Δήμου -ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ 30,75 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση του ΚΗΙ 8867 του Δήμου -ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ 21,40 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση του ΜΕ του Δήμου -ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ 38,13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -ΣΙΔΕΡΗΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 387,45

14 196 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης, στην εφημερίδα Ηχώ των Δημοπρασιών, της εργασίας με τίτλο <Αρση Καταπτώσεων από Θεομηνίες> -ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 142,80 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ -ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ 400,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΔ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ (Β ΔΟΣΗ / 2009) -ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΔ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ 890,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΔ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ (Γ & Δ ΔΟΣΗ / 2009) -ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΔ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ 600, Α Απρ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΔ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ (Ε ΔΟΣΗ) -ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΔ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ 100, Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΔ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2.000,00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ -ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ Β! ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 3.000,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΣΑΤΑ) -ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ 2.300,00 Εργασίες για την συντήρηση & επισκευή του ΚΗΟ 7195 του Δήμου -ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΘ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18,45 Εργασίες για την συντήρηση & επισκευή του ΚΗΙ 5431 του Δήμου -ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΘ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ 12,30 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Τ.Ε.Δ.Κ Ν. Εύβοιας & Δήμων Ληλαντίων-Μεσσαπίων -Διρφύων, για το έργο - Αγορά κτιρίου για χρήση γραφείων - ΤΕΔΚ Ν. Εύβοιας ,50 6η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛ/ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ,04 Πληρωμή 2ου Λογαριασμού έργου -Οδοποιία Τ.Δ Πισσώνα -Πούρνου-ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 120,23 Εργασίες & προμήθεια ανταλλακτικών για τη επισκευή & συντήρηση των αυτ/των & μηχανημάτων του Δήμου, έτους ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 965,55 Εξόφληση εργασιών του έργου Συντήρηση γηπέδου Πάλιουρα -ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 6.902,00 Πληρωμή 2ου Λογ/σμού έργου -Οδοποιία Τ.Δ Βούνων -ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 384,18

15 212 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Πληρωμή 2ου Λογ/σμού έργου - Κατασκευή ανοιχτού υδραύλακα στο Τ.Δ Πισσώνα -ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 608,34 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΥΣΟ ΟΔΗΓΟ -ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ-ΕΝΤΥΠΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. 206,38 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΥΣΟ ΟΔΗΓΟ -ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ-ΕΝΤΥΠΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. 206,99 ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ-ΕΝΤΥΠΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. 657,54 Νομικές υπηρεσίες για αποκρουση προσφυγής της ΣΑΓ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΒΕΕστο μονομελες Δ/κο Πρωτ.Χαλκιδας-ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 105,10 Παρασταση στο Β Τριμελές Πλημ.Χαλκιδας ως συνηγορος υπερασπισης του Προεδρου Δ.Σ Δήμου Διρφυων Κων/νο Οικονομου -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 342,92 Νομικές υπηρεσίες για αποκρουση αγωγής εταιρίας ΚΩΝ.ΚΟΛΙΤΣΙΔΑΣ &ΣΙΑ ΕΕ στο τριμελές Δ/κο Πρωτοδικείο Χαλκιδας -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 165,43 Παρασταση στο Μονομελές Πλημελ/κειο Χαλκιδας ως συνηγορος υπεράσπισης Ακριωτη Νικου και Χασάνδρα Παντελή -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 233,70 Παρασταση στο τριμελές Πλημ. Χαλκιδας ως συνηγορος υπερασπισης του Ι.Μπουροδήμου και Α.Ζερβα -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 344,40 Νομικες υπηρεσίες για αποκρουση ανακοπής της ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ στο μονομελές Δ/κο Πρωτοδ Χαλκιδας -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 181,14 Νομικές υπηρεσίες για αποκρουση ανακοπής Της ΑΓΓΕΛΛΑΚΗΣ ΑΕ στο Μονομελες Δ/ΚΟ πρωτοδικειο -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 186,50 Νομικές υπηρεσίες για αποκρουση προσφυγής της ΧΑΛΚΙΣ ΑΤΕΤΕ στο Δ/ΚΟ Εφετειο Πειραια. Παράσταση κατάτην εξέταση μαρτύρων στη Συμ/φο Χαλκίδας Α.Καλαθέρη -Κούρου -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 591,63 Νομικες υπηρεσίες για την αποκρουση αγωγής της Χαλκις Ατετε στο Δ/κο Εφετειο Πειραια -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 477,80 Νομικές υπηρεσίες για την αποκρουση προσφυγής του Ε.Ξυγκόγιαννη στο Διοικητικο Εφετείο Πειραια -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 444,03 Σύνταξη τεσσάρων εξωδίκων κατά των Παναγιώτ- Αντωνίου-Ιωάννη & Πέτρου Τζίνη -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 60,51 Νομικές υπηρεσίες για την απόκρουση της αγωγής του Ι. Τζιφή στο Τριμελές Πρωτοδ. Χαλκ. Παράσταση κατά την εξέταση μάρτυρα στο Ειρηνοδ. Χαλκίδας -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 261,06 Νομικές υπηρεσίες για την απόκρουση προσφυγής με το συν/σμό <Αγροτικός Συν/σμός Μίστρου> στο Τριμελές Διοικητ.Πρωτοδ.Χαλκίδας -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 344,40

16 229 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Νομικές υπηρεσίες για την απόκρουση προσφυγής με το συν/σμό <Αγροτικός Συν/σμός Μίστρου> στο Τριμελές Διοικητ.Πρωτοδ.Χαλκίδας -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 255,70 Νομικές υπηρεσίες για την απόκρουση προσφυγής με το συν/σμό <Αγροτικός Συν/σμός Μίστρου> στο Τριμελές Διοικητ.Πρωτοδ.Χαλκίδας -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 249,69 Εγγραφη γνωμοδότησης για την υπόθεση της πλακόστρωσης οδού έμπροσθεν οικίας Βασιλικής Τζιφή - ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 50,43 Κατάθεση προσφυγών στο Διοικ.Πρωτοδ.Χαλκ. των α)φιλ.αγραφιώτη & β)ι.μπουροδήμου -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 207,87 Παράσταση στο Τριμελές Πλημ/κείο Χαλκ. ως συνήγορος υπεράσπισης των Ντούρμα Χαραμπ, Μυλωνά Ελένη & Γιαλλού Ιωάννη - ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 344, Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Νομικές υπηρεσίες για την απόκρουση της αγωγής του Βασ.Κούκουρα στο Μον/λές Διοικ/κό Πρωτοδ.Χαλκ. - Έγγραφη γνωμοδότηση για το θέμα άσκησης ή όχι έφεσης κατά Βασ.Κούκουρα -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 220,88 Παράσταση στο Μον. Πλημ/κείο Χαλκίδας ως συνήγορος υπεράσπισης του Γεωργ. Καμαριώτη -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 233,70 Παράσταση στο Μον. Πλημ/κείο Χαλκίδας ως συνήγορος υπεράσπισης του Καμαριώτη Γεωργίου -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 233,70 Παράσταση στο Μον.Πλημ/κείο Χαλκίδας ως συνήγορος υπεράσπισης του Μπουροδήμου Ι., Καμαριώτη Γεωργ. & Χασάνδρα Παντελή -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 233,70 Νομικές υπηρεσίες για την απόκρουση της αγωγής - προσφυγής του Κων/νου Αλεξάνδρου στο Διοικ.Εφετείο Πειραιά -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 295,56 Νομικές υπηρεσίες για την απόκρουση της αγωγής προσφυγής του Κων/νου Αλεξάνδρου στο Διοικ.Εφετείο Πειραιά -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 306,63 Νομικές υπηρεσίες για απόκρουση της προσφυγής της Μαρίας Σταματούκου, στο Μονομελές Διοικ. Πρωτοδικείο Χαλκίδας -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 172,20 Νομικές υπηρεσίες & παράσταση στο Πταισματοδικείο Χαλκίδας στην απολογία του Ιωάννη Μπουροδήμου -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 387,45 Νομικές υπηρεσίες για απόκρουση της αγωγής του Αθανασίου Μπασινά στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 289,05 Εγγραφη γνωμοδότηση σχετικά με τη δυνατότητα, ιδιοκτήτης ακινήτου να ενεργεί δοκιμαστικά γεωτρήσεις στο άκινητό του -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 50,43 Νομικές υπηρεσίες για την απόκρουση της αγωγής του Χαραλ. Βαρτζή, στο Μονομελές Διοικητ.Πρωτοδ. Χαλκίδας -ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 562, Α Απρ Νομικές υπηρεσίες για την απόκρουση της ανακοπής της εταιρίας ΕΛΚΕΠΕ κλπ στο Μονομ. Διοικ. Πρωτοδ. Χαλκίδας - ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 159,90 Πληρωμή 2ου λογ/σμού έργου- Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ.Δ. Πούρνου, Μίστρου, Θεολόγου 246 Α Απρ ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 84,34 Τα μέλη της Επιτροπής κκ Μυλωνάς Ελευθέριος και Χασάνδρας Νικόλαος, μειοψήφησαν κατά της παρούσας απόφασης διότι έχουν καταψηφίσει τις δαπάνες

17 στο Δ.Σ και επιπλέον διαφωνούν με την πληρωμή τους και πρέπει να γίνει έλεγχος για την κανονικότητα των εν λόγω δαπανών παρελθόντων ετών και να γίνουν τυχόν καταλογισμοί σε περίπτωση μη κανονικών δαπανών. Η παρούσα απόφαση πήρε αυξ. Αριθμό 62 / 2013 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1). ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ 2). ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 3). ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4). ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5). ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δημήτριος Βοργιάς ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ψαχνά, 9 / 5 / 2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 20 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 31 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:380/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 31/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 31/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 20 Απριλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 5491 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1805/5.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.000,00 140.000,00 74.299,77

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.000,00 140.000,00 74.299,77 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος Διαμορφωμένος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Β7ΩΗΓ-ΑΡ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 29/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ Αποζημίωση, λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας, σε Γενικό Γραμματέα Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον η καταβολή της δεν προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις, που κατά τρόπο

Διαβάστε περισσότερα