ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : Εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός ,00 ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ Χρηματοδότηση : Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » Ημερομηνία Δημοσίευσης Περίληψης Προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο : Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : , ώρα 14:00 Τόπος Υποβολής Προσφορών : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia Σώρου 12, Μαρούσι Aττικής Παραλαβή Τεύχους Προκήρυξης : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia Σώρου 12, Μαρούσι Αττικής Και από το δικτυακό τόπο Πληροφορίες Με επιστολή στη διεύθυνση Σώρου 12, Μαρούσι Αττικής ή με τηλεομοιοτυπία ή

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΈΡΓΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟ ΈΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΤΙΜΗ-ΝΟΜΙΣΜΑ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Γενικό Πλαίσιο Διαγωνισμού και Έργου Ο παρών Δημόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού ΙΤ, Λογισμικού και Αναλωσίμων Εξοπλισμού» για τον εξοπλισμό της Δομής Ανάπτυξης Ελληνικών Συνεργατικών Σχηματισμών που λειτουργεί η Μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου με την επωνυμία «Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» (Ε.Κ. Αθηνά) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο Διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο της, από , ενταγμένης πράξης «Δημιουργία και Λειτουργία Δομής Ανάπτυξης Ελληνικών Συνεργατικών Σχηματισμών Πάτρας» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα », που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους. Το ΕΤΠΑ συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων που υπάρχουν στην ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και στη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ε.Κ. Αθηνά προκηρύσσει το Διαγωνισμό αυτό με βάση την απόφαση της 92 ης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του, που πραγματοποιήθηκε στις Όλοι οι περιεχόμενοι στην Προκήρυξη αυτή όροι είναι υποχρεωτικοί για τους Υποψήφιους Αναδόχους. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις της Προκήρυξης (ποσοτικές και ποιοτικές) απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Βασικοί Ορισμοί Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ): το πλαίσιο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, περιφερειών και των λοιπών οικείων εταίρων, σε διάλογο με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το οποίο αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑN-II): Το Πρόγραμμα που εντάσσει τη στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠΑΝ-ΙΙ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας. Η στρατηγική, που υιοθετείται, και οι τρόποι παρέμβασης που προσδιορίζονται στο ΕΠΑN-II εκτιμάται ότι θα έχουν θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια και επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και θα εξασφαλίσουν θετικά αναπτυξιακά αποτελέσματα για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Άξονας Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑN-II «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη»: Ο Άξονας επιδιώκει την επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης, τη σύνδεση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριο παράγοντα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και τη γενικότερη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό ο Άξονας στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικών παραγόντων για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης. 3

4 Έργο: Το έργο συνίσταται στην «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού ΙΤ, Λογισμικού και Αναλωσίμων Εξοπλισμού» για τον εξοπλισμό της Δομής Ανάπτυξης Ελληνικών Συνεργατικών Σχηματισμών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ενδιαφερόμενος: Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ένωση ή κοινοπραξία αυτών που προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα διαδικασία. Υποψήφιος Ανάδοχος: Ο Ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει Προσφορά. Ανάδοχος: Ο Ενδιαφερόμενος που τελικά θα επιλεγεί για την εκτέλεση του Έργου. Εκπρόσωπος: Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ενδιαφερόμενου ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. Αντίκλητος: Το πρόσωπο, που ο Υποψήφιος Ανάδοχος με δήλωση του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.), ορίζει ως αρμόδιο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον υποψήφιο Ανάδοχο. Υπεύθυνος Έργου: Το πρόσωπο, που ο Υποψήφιος Ανάδοχος εξουσιοδοτεί να διαχειριστεί το Έργο και να ενεργεί και να υπογράφει για λογαριασμό του. Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως ενδεικτική δαπάνη για την παράδοση του προκηρυσσόμενου συνολικού Έργου. Προκήρυξη: Το παρόν κείμενο, στο οποίο αποτυπώνονται οι όροι και τα ζητούμενα για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό καθώς και οι απαιτήσεις υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο που θα επιλεγεί. Προσφορά: Η προσφορά που θα υποβάλλει ο κάθε Ενδιαφερόμενος, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. Απόφαση Κατακύρωσης: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την παράδοση του Έργου. Σύμβαση: Η συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που θα επιλεγεί για την παράδοση του Έργου. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού: Η επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής και η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής του Διαγωνισμού (αποσφράγιση, αξιολόγηση Προσφορών, εισήγηση κατακύρωσης καθώς και κάθε άλλη, συναφή με την άρτια διενέργεια του Διαγωνισμού, ενέργεια). Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων: Η επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής και που εξετάζει τις ενστάσεις και εισηγείται επ αυτών προς το αποφασίζον όργανο. Επιτροπή Παραλαβής: Η επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής και η οποία θα έχει την ευθύνη παραλαβής των ειδών από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη και τη σύμβαση που θα υπογραφεί. 3. Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού Ο παρών Διαγωνισμός και η Σύμβαση που θα υπογραφεί διέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις: την υπ' αριθμ. 7725/ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, την υπ αριθμ. 5338/ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕ περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-II), το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α) περί της Διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ αριθμ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εκδιδόμενη σε εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.3614/2007, με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήματος διαχείρισης των Επιχειρησιακών 4

5 Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (ΥΠΑΣΥΔ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.1514/85 (ΦΕΚ 13Α) «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 8 του Ν.2919/2001 (ΦΕΚ 128Α) με το οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ), το Π.Δ.145/2003 (ΦΕΚ 121/Α) περί της σύστασης και λειτουργίας του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ), το άρθρο 9 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α) που τροποποιεί την επωνυμία ΚΕΤΕΠ σε «Αθηνά- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», το άρθρο 19 του Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105Α) με το οποίο δύναται να συνιστώνται νέες Υπηρεσιακές Μονάδες, υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση του Ε.Κ. Αθηνά, με τον Εσωτερικό Κανονισμό του, το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α ) «Δημόσιο λογιστικό-έλεγχος δαπανών», άρθρα 82-83, το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α ) «Προμήθειες δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισμός προμηθειών δημοσίου», το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α) «Κύρωση της συμφωνίας περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών», το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». το Ν.2472/97 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις γενικές διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας σε συμπλήρωση των ανωτέρω και των όρων της παρούσας Σύμβασης, την απόφαση της 92 ης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. Αθηνά, που πραγματοποιήθηκε στις και αφορά στην προκήρυξη του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού ΙΤ, Λογισμικού και Αναλωσίμων Εξοπλισμού» και τη συγκρότηση των Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Ενστάσεων και Παραλαβής, την από με αρ. πρωτ. 3183/B1/ /1051/ Προέγκριση από την ΕΥΔ-ΕΠΑΕ του σχεδίου τεύχους δημοπράτησης του ως άνω διαγωνισμού. Ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση του Έργου, οφείλει να εφαρμόζει, πέραν των διατάξεων του ισχύοντος Δικαίου που διέπουν το συγκεκριμένο Διαγωνισμό και τη Σύμβαση και: τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1080/ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως ισχύει, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/ του Συμβούλιου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει, τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθμ. 1828/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει. 5

6 4. Αναθέτουσα Αρχή Το Ε.Κ. Αθηνά που ιδρύθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128Α), και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121Α) με την επωνυμία Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας «ΚΕΤΕΠ» όπως η επωνυμία τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α) σε «Αθηνά-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης». Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, κατά τις διατάξεις του Ν.1514/1985 (ΦΕΚ 13Α) όπως αυτός ισχύει. O σκοπός του Ε.Κ. «Αθηνά» ορίζεται με το άρθρο 8 του Ν.2919/2001 και το Π.Δ. 145/2003 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 του Ν.3460/2006 (ΦΕΚ 105Α) και το άρθρο 19 του Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105Α). Το Ε.Κ. Αθηνά έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για πράξεις του ΕΠΑΝ-ΙΙ του ΕΣΠΑ με την υπ αριθμ. 8792/1015Α/0063Α-24/07/2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης βάσει του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267Α) και έχει αναλάβει, εκτός από τις πράξεις που υλοποιεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, και πράξεις ως Δικαιούχος. Η Μονάδα Corallia του E.K. Αθηνά έχει ως ειδικό στόχο τη δημιουργία και την ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών (clusters). Η έδρα της Μονάδας Corallia είναι: Σώρου 12, Μαρούσι, Τ , F , διαγωνισμών: για πληροφορίες: Η μεταβολή της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής ή η μεταστέγαση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της παρούσας Προκήρυξης ή της Σύμβασης που θα υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τους Ενδιαφερόμενους/Υποψήφιους Αναδόχους. 5. Ημερομηνία Δημοσίευσης της Προκήρυξης Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης θα δημοσιευτεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του ΦΕΚ, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ-ΙΙ, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ( και θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος στoν πίνακα ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής στις Τρόπος Λήψης των Εγγράφων της Προκήρυξης Το πλήρες τεύχος της Προκήρυξης διατίθεται, χωρίς καταβολή τιμήματος, από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, οδός Σώρου 12, Μαρούσι, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier (εφόσον αναλάβουν τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή). Στην περίπτωση παραλαβής της Προκήρυξης μέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των Ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, , ΑΦΜ, όνομα προσώπου επαφής), έτσι, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την Προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προς διευκόλυνση και μόνο των Ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6

7 7. Διευκρινίσεις επί της Προκήρυξης και του Διαγωνισμού Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης και το Διαγωνισμό, μόνο γραπτώς (με επιστολή στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής ή με τηλεομοιοτυπία ( ) ή υπόψη κας. X.Μπαρέ / κας. Χ.Γκόφα / κας. Φ.Νάσση, το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την υποβολή των Προσφορών στο Άρθρο 15 της παρούσας Προκήρυξης. H Αναθέτουσα Αρχή θα απαντάει σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και θα αναρτήσει συγκεντρωτικές απαντήσεις και στην ιστοσελίδα της. Κανένας Ενδιαφερόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 8. Γλώσσα Διαγωνισμού Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα. Η παρούσα Προκήρυξη, οι Προσφορές και η Σύμβαση που θα προκύψει, θα συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα με ποινή αποκλεισμού. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Ενδιαφερόμενου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Οι Ενδιαφερόμενοι και οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την Αναθέτουσα Αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. Όλα τα δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από τους Υποψήφιους Ανάδοχους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, με ποινή αποκλεισμού. Για τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 19 και 20. Τα μεταφρασμένα δικαιολογητικά πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας έκδοσής τους, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και μεταφρασμένα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κωδ. Πολ. Δικ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Τυχόν συνημμένα στην Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 9. Ενστάσεις-προσφυγές Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως για τους παρακάτω λόγους και με την ακόλουθη διαδικασία: Κατά της Προκήρυξης του Διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής Προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των Προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψής της εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν τη συμμετοχή υποψήφιου Αναδόχου στο Διαγωνισμό ή τη διενέργεια του Διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των Προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψής της εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής. Η 7

8 ένσταση κατά της συμμετοχής Υποψήφιου Αναδόχου στο Διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της. Κατά της διενέργειας του Διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο Υποψήφιος Ανάδοχος έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται, υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, η οποία εκδίδει τη σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δε γίνονται δεκτές. 10. Ματαίωση Ακύρωση Επανάληψη του Διαγωνισμού Η Αναθέτουσα Αρχή μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, ή ένεκα σπουδαίου λόγου διατηρεί το δικαίωμα: να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του Διαγωνισμού, να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 11. Αντικείμενο του Διαγωνισμού Το Έργο Το έργο συνίσταται στην προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού ΙΤ, Λογισμικού και Αναλωσίμων Εξοπλισμού για τον εξοπλισμό της Δομής Ανάπτυξης Ελληνικών Συνεργατικών Σχηματισμών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τα είδη, η ποσότητα για το κάθε προς προμήθεια είδος και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, όπου αυτές απαιτούνται, περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το Άρθρο. Οι εγγυήσεις των ειδών και η επάρκεια ανταλλακτικών ισχύουν για τρία (3) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών. Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών είναι δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής. Το Ε.Κ. «Αθηνά»/Μονάδα Corallia δύναται, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, να τροποποιήσει τις ποσότητες και τη διαθέσιμη πίστωση των προς προμήθεια ειδών έως και ±15% αναλόγως των προφορών που θα δοθούν από τους μειοδότες καθώς και τη διαθεσιμότητα για το κάθε είδος. Πίνακες Συμμόρφωσης Προσφερόμενου Εξοπλισμού Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Απάντηση προμηθευτή Παραπομπή 1. N O T E B O O K ΤΥ Π Ο Υ Α Προσφερόμενη ποσότητα 3 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Εγγύηση τριών (3) ετών για ανταλλακτικά και εργασία (on site) 1.1. Ο Θ Ο Ν Η Διάσταση οθόνης Ανάλυση οθόνης Ποιότητα απεικόνισης HD+ Τεχνολογία Οθόνης LED ή ανώτερη Αντιθαμβωτική οθόνη Αποκλειστική μνήμη κάρτας γραφικών (dedicated) 14 ίντσες >= 1600x900 >= 1 GB 1.2. Μ Ν Η Μ Η / Σ Κ Λ Η Ρ Ο Σ ΔΙΣΚ Ο Σ/ Ο Π Τ Ι Κ Η Μ Ο Ν Α Δ Α Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη Τύπος μνήμης DDR3 ή ανώτερος Χωρητικότητα προσφερόμενου εσωτερικού σκληρού δίσκου Τεχνολογία δίσκου SATA II ή ανώτερη >= 4 GB >=16 GB >= 320 GB Αριθμός στροφών σκληρού δίσκου >=7200 Οπτική μονάδα DVD+/-RW Supermulti DL ή ανώτερο 1.3. Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Σ 9

10 Benchmark (CPU mark) επεξεργαστή βάσει PassMark >=3990 Ελάχιστος αριθμός πυρήνων >=2 Αρχιτεκτονική 64-bit Να αναφερθεί η μνήμη cache του επεξεργαστή 1.4. Υ Π Ο Δ Ο Χ Ε Σ / Θ Υ Ρ Ε Σ ΕΠ Ε Κ Τ Α Σ Η Σ Στερεοφωνική υποδοχή μικροφώνου Στερεοφωνική υποδοχή ακουστικών Θύρα RJ-11 (modem) Θύρα RJ-45 (Ethernet) Θύρα USB 3.0 >=2 Θύρα USB 2.0 >=1 Θύρα esata >=1 Θύρα 1394a >=1 Σύνδεση εξωτερικού monitor Display port VGA Θύρα σύνδεσης docking station >=1 Θύρα Express Card >=1 Θύρα ανάγνωσης card reader για τουλάχιστον κάρτες τύπου SD, SDHC και MMC 1.5. Δ Ι Κ Τ Υ Ο / BLUE T O O T H >=1 >=1 Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Gigabit Ενσωματωμένη κάρτα ασύρματου δικτύου a/b/g/n Ενσωματωμένη κάρτα Bluetooth 1.6. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Ενσωματωμένη κάμερα Ανάλυση κάμερας 720p ή ανώτερη Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 Professional 64 ή ανώτερο Μέγιστο αρχικό βάρος 1.7. Ε Π Ι Π Λ Ε Ο Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Σ Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο N O T E B O O K Προσφερόμενη ποσότητα Docking Station (το οποίο αναπαράγει τις θύρες του notebook) Προσφερόμενο ποσότητα επιπλέον τροφοδοτικών για χρήση σε ταξίδια (το μικρότερο μέγεθος που υποστηρίζει ο συγκεκριμένος τύπος Notebook) Προσφερόμενη ποσότητα βάσεων στήριξης που μπορεί να συνδυάσει το docking station με το notebook και μία ξεχωριστή οθόνη Προσφερόμενη ποσότητα επιπρόσθετων μπαταριών μεγαλύτερης χωρητικότητας από αυτή που διαθέτει το notebook (αν δεν υπάρχει μεγαλύτερη, τότε μία ίδιας χωρητικότητας) Προσφερόμενη ποσότητα κλειδαριών με συρματόσχοινο για το κλείδωμα του notebook ή του docking station =< 2,1 κιλά M O N I T O R Ο Θ Ο Ν Η Προσφερόμενη ποσότητα monitor - οθόνης 3 Εγγύηση τριών (3) ετών για ανταλλακτικά και εργασία 10

11 Διαγώνιος Απόκριση 22 ίντσες =< 5ms Αναλογία 16:10 Conrtast >=1000:1 Μέγιστη Ανάλυση Αποσπώμενη βάση και χρήση VESA στήριξης (100mm) Δυνατότητα κλειδώματος με κλειδαριά Υποδοχή VGA >= 1680x Notebook Τύπου B Προσφερόμενη ποσότητα 3 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Εγγύηση τριών (3) ετών για ανταλλακτικά και εργασία (on site) 2.1. Ο Θ Ο Ν Η Διάσταση οθόνης Ανάλυση οθόνης Τεχνολογία Οθόνης LED ή ανώτερη Αντιθαμβωτική οθόνη Αποκλειστική μνήμη κάρτας γραφικών (dedicated) 17 ίντσες >= 1920x1200 >= 1 GB 2.2. Μ Ν Η Μ Η / Σ Κ Λ Η Ρ Ο Σ ΔΙΣΚ Ο Σ/ Ο Π Τ Ι Κ Η Μ Ο Ν Α ΔΑ Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη >= 4 GB Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη >=32 GB Τύπος μνήμης DDR3 ή ανώτερος Χωρητικότητα προσφερόμενου εσωτερικού σκληρού δίσκου >= 320 GB Τεχνολογία δίσκου SATA II ή ανώτερη Αριθμός στροφών σκληρού δίσκου >=7200 Οπτική μονάδα DVD+/-RW ή ανώτερο 2.3. Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Σ Benchmark (CPU mark) επεξεργαστή βάσει PassMark >=2690 Ελάχιστος αριθμός πυρήνων >=2 Αρχιτεκτονική 64-bit Να αναφερθεί η μνήμη cache του επεξεργαστή 2.4. Υ Π Ο Δ Ο Χ Ε Σ / Θ Υ Ρ Ε Σ ΕΠ Ε Κ Τ Α Σ Η Σ Στερεοφωνική υποδοχή μικροφώνου Στερεοφωνική υποδοχή ακουστικών Θύρα RJ-11 (modem) Θύρα RJ-45 (Ethernet) Θύρα USB 3.0 >=2 11

12 Θύρα USB 2.0 >=2 Θύρα esata >=1 Θύρα 1394a >=1 Σύνδεση εξωτερικού monitor Display port VGA Θύρα σύνδεσης docking station >=1 Θύρα Express Card >=1 Θύρα ανάγνωσης card reader για τουλάχιστον κάρτες τύπου SD και MMC 2.5. Δ Ι Κ Τ Υ Ο / BLUE T O O T H >=1 >=1 Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Gigabit Ενσωματωμένη κάρτα ασύρματου δικτύου a/b/g/n Ενσωματωμένη κάρτα Bluetooth 2.6. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Δυνατότητα τοποθέτησης εσωτερικής κάμερας Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 Professional 64 ή ανώτερο Μέγιστο αρχικό βάρος 2.7. Ε Π Ι Π Λ Ε Ο Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Σ Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο N O T E B O O K Προσφερόμενη ποσότητα Docking Station (το οποίο αναπαράγει τις θύρες του notebook) με δυνατότητα ρύθμισης καθ ύψος Προσφερόμενο ποσότητα επιπλέον τροφοδοτικών για χρήση σε ταξίδια (το μικρότερο μέγεθος που υποστηρίζει ο συγκεκριμένος τύπος Notebook) Προσφερόμενη ποσότητα επιπρόσθετων μπαταριών μεγαλύτερης χωρητικότητας από αυτή που διαθέτει το notebook (αν δεν υπάρχει μεγαλύτερη, τότε μία ίδιας χωρητικότητας) Προσφερόμενη ποσότητα κλειδαριών με συρματόσχοινο για το κλείδωμα του notebook ή του docking station 3. N O T E B O O K ΤΥ Π Ο Υ Γ =< 3,6 κιλά Προσφερόμενη ποσότητα 15 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Εγγύηση τριών (3) ετών για ανταλλακτικά και εργασία (on site) 3.1. Ο Θ Ο Ν Η Διάσταση οθόνης Ανάλυση οθόνης Ποιότητα απεικόνισης HD Οθόνη αφής Περιστροφή της οθόνης για απεικόνιση από την έξω πλευρά του notebook ίντσες >= 1366x Μ Ν Η Μ Η / Σ Κ Λ Η Ρ Ο Σ ΔΙΣ Κ Ο Σ Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη Τύπος μνήμης DDR3 ή ανώτερος Χωρητικότητα προσφερόμενου εσωτερικού σκληρού δίσκου >= 2 GB >= 2 GB >= 320 GB 12

13 Τεχνολογία δίσκου SATA ή ανώτερη Αριθμός στροφών σκληρού δίσκου >= Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Σ Benchmark (CPU mark) επεξεργαστή βάσει PassMark >=560 Ελάχιστος αριθμός πυρήνων >= Υ Π Ο Δ Ο Χ Ε Σ / Θ Υ Ρ Ε Σ ΕΠ Ε Κ Τ Α Σ Η Σ Υποδοχή μικροφώνου Υποδοχή ακουστικών Ενσωματωμένη κάμερα Ανάλυση κάμερας >= 1.3 MP Ενσωματωμένο μικρόφωνο Ενσωματωμένα ηχεία Ενσωματωμένη κάρτα ασύρματου δικτύου b/g/n Θύρα USB 2.0 >= Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 ή ανώτερο Μέγιστο αρχικό βάρος =< 1,55 κιλά 4. S E R V E R Τ Υ Π Ο Υ A Προσφερόμενη ποσότητα 2 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Server τύπου rack mounted Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του σε rack Μέγιστο ύψος server Εγγύηση τριών (3) ετών για ανταλλακτικά και εργασία (on site) =<2U 4.1. Μ Ν Η Μ Η / Σ Κ Λ Η Ρ Ο Σ ΔΙΣΚ Ο Σ/ Ο Π Τ Ι Κ Η Μ Ο Ν Α Δ Α Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη ανά server Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ανά server Τύπος μνήμης DDR3 ECC Registered/Buffered ή ανώτερος O server να διαθέτει θύρα SD ή εσωτερική USB για την τοποθέτηση μνήμης και εκκίνηση του συστήματος από αυτή χωρίς σκληρούς δίσκους Οπτική μονάδα DVD ROM ή ανώτερο Ο server να διαθέτει write cache στον ελεγκτή (controller) των δίσκων Ο ελεγκτής (controller) των δίσκων διαθέτει τουλάχιστον τα εξής επίπεδα: RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 Τύπος σκληρών δίσκων τεχνολογίας SAS ή ανώτερης >= 36 GB >=380 GB 4.2. Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Σ Benchmark (CPU mark) επεξεργαστή βάσει PassMark >=5050 Προσφερόμενη ποσότητα εγκατεστημένων επεξεργαστών >=2 Μέγιστος αριθμός επεξεργαστών >=2 13

14 Ελάχιστος αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή >=4 Αρχιτεκτονική 64-bit Να αναφερθεί η μνήμη cache του επεξεργαστή 4.3. Υ Π Ο Δ Ο Χ Ε Σ / Θ Υ Ρ Ε Σ ΕΠ Ε Κ Τ Α Σ Η Σ Σειριακή θύρα >=1 Video θύρα >=1 Θύρα (RJ-45) Gigabit Ethernet >=8 Θύρα διαχείρισης (RJ-45) Ethernet >=1 Θύρα USB 2.0 >=4 Εσωτερική Θύρα USB ή SD >= Κ Α Ρ Τ Α ΓΡ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ελάχιστη μνήμη κάρτας γραφικών Μέγιστος αριθμός χρωμάτων >=64 ΜΒ >= 32 bit 4.5. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός σκληρών δίσκων >= 16 Προσφερόμενος αριθμός τροφοδοτικών >= 2 Ο διαχειριστής του server μέσω μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης στη θύρας διαχείρισης μπορεί να εκκινήσει ή να σταματήσει το server μέσω γραφικού περιβάλλοντος και να έχει πλήρη απεικόνιση της κονσόλας αυτού (BIOS κ.α). Προσφερόμενη μνήμη SDHC Memory Class 6 5. S E R V E R Τ Υ Π Ο Υ Β >=4 GB Προσφερόμενη ποσότητα 1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Server τύπου rack mounted Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του σε rack Μέγιστο ύψος server Εγγύηση τριών (3) ετών για ανταλλακτικά και εργασία (on site) =<1U 5.1. Μ Ν Η Μ Η / Σ Κ Λ Η Ρ Ο Σ ΔΙΣΚ Ο Σ/ Ο Π Τ Ι Κ Η Μ Ο Ν Α Δ Α Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη ανά server Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ανά server Τύπος μνήμης DDR3 ECC Registered/Buffered ή ανώτερος O server να διαθέτει θύρα SD ή εσωτερική USB για την τοποθέτηση μνήμης και εκκίνηση του συστήματος από αυτή χωρίς σκληρούς δίσκους Οπτική μονάδα DVD ROM ή ανώτερο Ο server να διαθέτει write cache στον ελεγκτή (controller) των δίσκων Ο ελεγκτής (controller) των δίσκων διαθέτει τουλάχιστον τα εξής επίπεδα: RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 Τύπος σκληρών δίσκων τεχνολογίας SAS ή ανώτερης >= 4 GB >=380 GB Προσφερόμενος αριθμός σκληρών δίσκων >=2 14

15 Ελάχιστη χωρητικότητα σκληρού δίσκου Ελάχιστος αριθμός στροφών σκληρού δίσκου >=146 GB >=10000 στρ./λεπ Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Σ Benchmark (CPU mark) επεξεργαστή βάσει PassMark (benchmark για δύο επεξεργαστές) >=7180 Προσφερόμενη ποσότητα εγκατεστημένων επεξεργαστών >=2 Μέγιστος αριθμός επεξεργαστών >=2 Ελάχιστος αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή >=4 Αρχιτεκτονική 64-bit Να αναφερθεί η μνήμη cache του επεξεργαστή 5.3. Υ Π Ο Δ Ο Χ Ε Σ / Θ Υ Ρ Ε Σ ΕΠ Ε Κ Τ Α Σ Η Σ Σειριακή θύρα >=1 Video θύρα >=1 Θύρα (RJ-45) Gigabit Ethernet >=4 Θύρα διαχείρισης (RJ-45) Ethernet >=1 Θύρα USB 2.0 >=3 Εσωτερική Θύρα USB ή SD >= Κ Α Ρ Τ Α ΓΡ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ελάχιστη μνήμη κάρτας γραφικών Μέγιστος αριθμός χρωμάτων >=32 ΜΒ >= 32 bit 5.5. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός σκληρών δίσκων >= 8 Προσφερόμενος αριθμός τροφοδοτικών >= 2 Ο διαχειριστής του server μέσω μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης στη θύρας διαχείρισης μπορεί να εκκινήσει ή να σταματήσει το server μέσω γραφικού περιβάλλοντος και να έχει πλήρη απεικόνιση της κονσόλας αυτού (BIOS κ.α). 6. Μ Ε Τ Α Γ Ω Γ Ε Α Σ (S W I T C H ) Τ Υ Π Ο Υ Α Προσφερόμενη ποσότητα 4 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Switch τύπου rack mounted Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του σε rack Μέγιστο ύψος switch Εγγύηση εφόρου ζωής (όπως αυτό προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή) (on site) =<1U 6.1. Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α ΚΑΙ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η IEEE 802.1p prioritization IEEE 802.1s Spanning Tree IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 15

16 IEEE 802.1Q VLAN RMON TACACS+ Υποστήριξη Jumbo frame (9216-byte) IP multicast snooping Διαχείριση μέσω γραφικού web περιβάλλοντος Διαχείριση μέσω CLI (Command Line Interface) 6.2. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Αριθμός θυρών ταχύτητας 10/100/1000 Mbps >=20 Αριθμός διαρθρωτών (modular) θυρών για την τοποθέτηση οπτικών καρτών ή καρτών χαλκού Ρυθμοαπόδοση (Throughput) >=4 >= 35 mpps Μέγιστος αριθμός VLAN >= 64 Έλεγχος πρόσβασης βάσει MAC address 7. Μ Ε Τ Α Γ Ω Γ Ε Α Σ (S W I T C H ) Τ Υ Π Ο Υ Β Προσφερόμενη ποσότητα 3 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Μέγιστο ύψος switch Εγγύηση εφόρου ζωής (όπως αυτό προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή) (οn site) =<1U 7.1. Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α Κ Α Ι ΔΙΑΧ Ε Ι Ρ Ι ΣΗ IEEE 802.1p prioritization DSCP Υποστήριξη Jumbo frame (9216-byte) 7.2. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Αριθμός θυρών ταχύτητας 10/100/1000 Mbps >=8 Ρυθμοαπόδοση (Throughput) Ταχύτητα Διαμεταγωγής (Switching Capacity) >= 11,5 mpps >= 16 Gbps 8. T A P E L I B R A R Y Προσφερόμενη ποσότητα 1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Tape Library τύπου rack mounted Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του σε rack Μέγιστο ύψος Tape Library Εγγύηση τριών (3) ετών για ανταλλακτικά και εργασία (on site) =<1U 8.1. Γ Ε Ν Ι Κ Α 16

17 Μονάδα αποθήκευσης LTO3 (400/800 GB) ή μεγαλύτερη Μέγιστος αριθμός ταινιών που μπορούν να εισαχθούν ταυτόχρονα στο tape library Τύπος διασύνδεσης Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων >=8 SAS >= 400 GB/ώρα Αριθμός προσφερόμενων ταινιών αποθήκευσης LTO3 (400/800 GB) 10 Αριθμός προσφερόμενων καθαριστικών ταινιών 1 Αριθμός SAS ελεγκτών (controller) για τη διασύνδεση του Tape Library με έναν από τους servers Τύπου Α 9. Σ Υ Σ Τ Η Μ Α ΣΥΣ Τ Ο Ι Χ Ι Α Σ Δ Ι Σ Κ Ω Ν ( S T O R A G E ) Προσφερόμενη ποσότητα 1 Το προσφερόμενο σύστημα αποτελεί πλήρες και λειτουργικό σύνολο. Να αναφερθεί το ακριβές μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής του Storage τύπου rack mounted Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του σε rack Το σύστημα να διαθέτει εγγύηση για το λογισμικό και τον εξοπλισμό για τρία (3) έτη (on site) Ο διαχειριστής του συστήματος έχει υποστήριξη από τον κατασκευαστή 24x7 για το διάστημα των 3 ετών και σε περίπτωση βλάβης, η επισκευή του storage (fix) θα πραγματοποιείται εντός 8 ωρών από την αρχική κλήση Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ 1 Fibre Channel 9.2. Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν RAID 0 RAID 1 RAID 3 RAID 5 RAID Γ Ε Ν Ι Κ Α Μέγιστο ύψος βασικής μονάδας storage (περιλαμβάνει controllers και σκληρούς δίσκους) Μέγιστο ύψος κάθε επιπλέον μονάδας δίσκων =< 4U =< 3U Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός σκληρών δίσκων >= 70 Τύποι σκληρών δίσκων: SAS Flash/SSD Ταχύτητα περιστροφής SAS σκληρών δίσκων >= στρ/λεπ. Προσφερόμενος αριθμός οπτικών θυρών (Fibre Channel) >= 8 Ονομαστική ταχύτητα οπτικών θυρών Προσφερόμενη φυσική (raw) χωρητικότητα >= 8 Gbps >= 4.2 ΤΒ 17

18 Μέγιστη φυσική (raw) χωρητικότητα >= 150 TB 9.4. Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η - Α Π Ο Μ Α Κ Ρ Υ Σ Μ Ε Ν Η Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Θύρες διαχείρισης storage (Ethernet RJ45) >= 2 Ταχύτητα θυρών διαχείρισης 10/100/1000 Mbps Διαχείριση του συστήματος μέσω γραφικού περιβάλλοντος 9.5. Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α Το storage διαθέτει 99,999% διαθεσιμότητα Το storage για λόγους υψηλής διαθεσιμότητας (redundancy) διαθέτει: - Διπλές διαδρομές (paths) για τα δεδομένα - Διπλά τροφοδοτικά - Διπλές συνδέσεις στους δίσκους - Διπλούς Ελεγκτές Συστοιχίας (Controllers) Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να υπάρχει μηχανισμός αποθήκευσης των δεδομένων που βρίσκονται στην cache του συστήματος για την προστασία των δεδομένων αυτών. Να περιγραφεί ο μηχανισμός αυτός. Το σύστημα να ελέγχει συνεχώς την κατάσταση των σκληρών δίσκων. Σε σε περίπτωση όπου ένας δίσκος παρουσιάσει ενδείξεις ότι ενδέχεται να σταματήσει τη λειτουργία του, τότε το storage αντικαθιστά το δίσκο αυτό με το δίσκο που έχει οριστεί hot spare πριν από την ολική παύση του ελαττωματικού δίσκου. Το σύστημα αποστέλλει αυτόματα μήνυμα με στοιχεία για βλάβη (logs) στην κατασκευάστρια εταιρεία για την ταχύτερη επίλυση του προβλήματος. Η λήψη μηνυμάτων από την κατασκευάστρια εταιρεία πραγματοποιείται σε 24ωρη βάση. Δυνατότητα αυτόματης αποστολής μηνύματος σφάλματος δυσλειτουργίας στο διαχειριστή του συστήματος. 10. Ε Κ Τ Υ Π Ω Τ Η Σ ΤΥ Π Ο Υ Α Προσφερόμενη ποσότητα 1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Εγγύηση τριών (3)ετών για ανταλλακτικά και εργασία (on site) Γ Ε Ν Ι Κ Α Μέγιστο μέγεθος εκτύπωσης Ταχύτητα εκτύπωσης Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας Ανάλυση εκτύπωσης Προσφερόμενη ενσωματωμένη μνήμη Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη Ελάχιστος κύκλος εργασιών (duty cycle) Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Συνολικός αριθμός προσφερόμενων συρταριών (trays) εισόδου (input) χαρτιού Συνολικός αριθμός σελίδων που υποστηρίζουν τα συρτάρια εισόδου >= Α4 >= 50 σελ/λεπ. =< 9 δλ. >= 1200x1200 dpi >= 128 ΜΒ >= 640 ΜΒ >= σελ. >= 3 >= 1100 σελ. Συνολικός αριθμός προσφερόμενων εξόδων (output) χαρτιού >= 2 18

19 Συνολικός αριθμός σελίδων που υποστηρίζουν οι έξοδοι χαρτιού >= Σ Υ Ν Δ Ε Σ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α Θύρα USB 2.0 >= 1 Θύρα Gigabit Ethernet >= Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ PCL 6 PCL 5e Postscript direct PDF Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α (ΔΙ Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η ) SNMPv3 SSL/TLS (HTTPS) Α Ν Α Λ Ω Σ Ι Μ Α Να προσφερθούν toners για τον εκτυπωτή αυτό για συνολικά σελίδες 11. Ε Κ Τ Υ Π Ω Τ Η Σ ΤΥ Π Ο Υ Β Προσφερόμενη ποσότητα 1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Εγγύηση τριών (3) ετών για ανταλλακτικά και εργασία (on site) Γενικά Μέγιστο μέγεθος εκτύπωσης Ταχύτητα εκτύπωσης Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας Ανάλυση εκτύπωσης Προσφερόμενη ενσωματωμένη μνήμη Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη Ελάχιστος κύκλος εργασιών (duty cycle) Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Συνολικός αριθμός προσφερόμενων συρταριών (trays) εισόδου (input) χαρτιού Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων συρταριών (trays) εισόδου (input) χαρτιού Συνολικός αριθμός σελίδων που υποστηρίζουν τα συρτάρια εισόδου >= Α4 >= 33 σελ/λεπ. =< 8 δλ. >= 1200x1200 dpi >= 128 ΜΒ >= 320 ΜΒ >= σελ. >= 2 >= 3 >= 250 σελ. Συνολικός αριθμός σελίδων που υποστηρίζουν οι έξοδοι χαρτιού >= Σ Υ Ν Δ Ε Σ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α Θύρα USB 2.0 >= 1 Θύρα Gigabit Ethernet >= Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ PCL 6 PCL 5e Postscript Α Ν Α Λ Ω Σ Ι Μ Α Να προσφερθούν toners για τον εκτυπωτή αυτό για συνολικά

20 σελίδες 12. Σ Α Ρ Ω Τ Η Σ ( S C A N N E R ) Προσφερόμενη ποσότητα 1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Εγγύηση τριών (3) έτων (on site) Γ Ε Ν Ι Κ Α Μέγιστο μέγεθος σάρωσης Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (έγχρωμη) Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (ασπρόμαυρη) Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης (έγχρωμη) Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης (ασπρόμαυρη) Αυτόματος τροφοδότης φύλλων Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη φύλλων Οπτική ανάλυση Ανάλυση εξόδου Έγχρωμη (24bit) Ασπρόμαυρη (8bit) Ο σαρωτής να μπορεί να σαρώσει διπλωμένη σελίδα Α3 και να δημιουργεί αυτόματα Α3 εικόνα συνδυάζοντας αυτόματα την εμπρός και πίσω όψη της διπλωμένης σελίδας >= Α4 >= 30 ppm >= 40 ppm >= 60 ipm >= 80 ipm >= 50 σελ. >= 600 dpi >=600 dpi Σ Υ Ν Δ Ε Σ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α Θύρα Ethernet (ενσωματωμένη ή εξωτερική) >= Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η O σαρωτής να διαθέτει σύστημα εκτύπωσης κειμένου (αριθμών, χαρακτήρων και κωδικών) πάνω στα σαρωμένα κείμενα. 13. F AX Προσφερόμενη ποσότητα 1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Εγγύηση ενός (1) έτους (on site) Γ Ε Ν Ι Κ Α Τύπος Τρόπος σύνδεσης Επιτραπέζιο Παράλληλο, USB ή δίκτυο (ethernet) F AX Συμβατότητα με ECM και ITU-T Group 3 Μέγιστη ταχύτητα modem με αυτόματη μετάπτωση σε μικρότερες ταχύτητες Κωδικοποίηση: ΜΗ MR MMR >= bps 20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ. Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε 5.850,00 (συμπ/νου ΦΠΑ). Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε 2.200,00 (συμπ/νουφπα).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ. Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε 5.850,00 (συμπ/νου ΦΠΑ). Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε 2.200,00 (συμπ/νουφπα). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Θεσσαλονίκη, 07-12-2017 Αρ. Πρωτ.: 47672 Τμήμα Προμηθειών Πληρ: Bασίλογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λάρισα, 08 Ιουνίου 2017 Αρ.Πρωτ: 3932 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 21 / 11 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αρ. Πρωτ.: 29686 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Αρμόδιος: Βασιλείου Νικόλαος Τηλ.: 26823-60632 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι. Ισχύς προσφορών Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120)

Γενικοί Όροι. Ισχύς προσφορών Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) Αθήνα : 14.04.2016 Α.Π : ΑΛΦΑ/2016/1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΓΟΡΑ (2) ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ (1) ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επείγουσα Έρευνα Αγοράς Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ) «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ».

ΘΕΜΑ : Επείγουσα Έρευνα Αγοράς Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ) «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγιος Νικόλαος, 29/8/2017 Αριθµ.Πρωτ : 2129 (Οργανική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού»

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 5/7/203

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αθήνα 22-05-2017 Αριθμ. Πρωτ.24817/243

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΨΑΥΟΡ1Π-Ω1Φ ΑΔΑΜ: 16PROC005151883 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάνες, 05/07/2017 Αρ. πρωτ: 318

Αρχάνες, 05/07/2017 Αρ. πρωτ: 318 Αρχάνες, 05/07/2017 Αρ. πρωτ: 318 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε ΟΤΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ. Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου Αριθμ.πρωτ Πληροφορίες Κ.Ξυνογαλάς

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ. Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου Αριθμ.πρωτ Πληροφορίες Κ.Ξυνογαλάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑTΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 156 69 Παπάγου Τηλέφωνο 210. 650 8925 FAX 210. 650 8043 E-mail info@edisas.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία: 07-05-2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 81 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1) Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τεµάχια: 3 2) Οθόνη Τεµάχια: 3 3) UPS 800VA Line

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 4-5 - 2017 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 19964 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00 Οίκοθεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX : e-mail : Γεράνι Χανίων 73014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 561

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Κ Α Λ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 22-08-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ πρωτ: 18274 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τμήμα Οικονομικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περιοχή Βασιλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής 1.3 Αριθμός Τεμαχίων 1.4 Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος της ζητούμενης προμήθειας θα ζητηθεί να συνάψει σύμβαση.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος της ζητούμενης προμήθειας θα ζητηθεί να συνάψει σύμβαση. Κοζάνη, 06/07/207 Ταχ.Δ/νση: Πάρκο Αγ. Δημητρίου Ταχ. Κωδικός: 5000, Κοζάνη Τμήμα: Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων Πληροφορίες: Χρύσα Ιακωβίδου Τηλ./ Fax: 246056440, 24605622 e-mail: procur@uowm.gr Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Στουρνάρη 57, Αθήνα, Τηλ , Fax , ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ.

Στουρνάρη 57, Αθήνα, Τηλ , Fax , ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ. Στουρνάρη 57, 10432 Αθήνα, Τηλ. 2105205200, Fax 2105205201, d.katrinis@praksis.gr, ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ. Κατρίνης Αθήνα, 8/6/2016 Αριθ. πρωτ.: Δ5740 ΘΕΜΑ: «Απόφαση για

Διαβάστε περισσότερα

Κόρινθος, Αριθμ. Πρωτ.: 203

Κόρινθος, Αριθμ. Πρωτ.: 203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Λ. ΑΘΗΝΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20132 Πληροφορίες : Έλενα Μαρκούτση, Αφροδίτη Ρούσση e-mail: emarkout@uop.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ. Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: ,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ. Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087604-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 4/7/2013 Μονάδα Διαχείρισης Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων AMD

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TMHMA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χίος, 07/07/2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ - ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ - ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ Α. Είδος Καταχώρησης: Προκήρυξη ιαγωνισµού Έργου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 17-10-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000269 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 29/11/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑΜ: 15PROC002849884 ΑΔΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (35594/2015),

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για φορητό υπολογιστή.

Προδιαγραφές για φορητό υπολογιστή. Προδιαγραφές για φορητό υπολογιστή. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής 1.3 Αριθμός Τεμαχίων 1.4 Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 CPV: 30237300-2,30213300-8,30237460-1,

Διαβάστε περισσότερα

Ο πιο χρωματιστός φορητός υπολογιστής VAIO

Ο πιο χρωματιστός φορητός υπολογιστής VAIO Ο πιο χρωματιστός φορητός υπολογιστής VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ46941Δ-ΗΧ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Π1150 / (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΑΔΑ: Β4ΣΗ46941Δ-ΗΧ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Π1150 / (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΑΠΟΦΑΣΗ Π1150 /21.11.2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Διενέργεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια βιομηχανικού εξοπλισμού για την οργάνωση της αποθήκης του ΙΤΥΕ» στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Κομψή μεγάλη οθόνη Entertainer

Κομψή μεγάλη οθόνη Entertainer Κομψή μεγάλη οθόνη Entertainer www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / ΔΣΣΜ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / ΔΣΣΜ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / ΔΣΣΜ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Είδος 1. Επιτραπέζιος Η/Υ...3 Είδος 2. Οθόνη 24...6 Είδος 3. Φορητός

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001/9002. Πυρήνες >= 4. >= σύμφωνα με τις μετρήσεις απόδοσης του εργαλείου passmark >= 0 >= 250 GB SATA III. Ταχύτητα

ISO 9001/9002. Πυρήνες >= 4. >= σύμφωνα με τις μετρήσεις απόδοσης του εργαλείου passmark >= 0 >= 250 GB SATA III. Ταχύτητα Τροποποιημένο Τεχνικό Παράρτημα για την Κατηγορία 2: Ένας (1) ηλεκτρονικός υπολογιστής (Desktop) της 16970/28.11.2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού. Είδος 2: Ένας (1) ηλεκτρονικός υπολογιστής (Desktop)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού Ταχ.Δ/νση: Πάρκο Αγ. Δημητρίου Ταχ. Κωδικός: 5000, Κοζάνη Τμήμα: Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων Πληροφορίες: Χρύσα Ιακωβίδου Τηλ./ Fax: 246056440, 24605622 e-mail: procur@uowm.gr Κοζάνη, 27/07/207 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος Βόλος, 21-01-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 39/21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήνα, 15/02/2016 Αριθ. Πρωτ. Γ-265-2016 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής (σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή)

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος. Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος. Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 12-05 - 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 156 69 Παπάγου Τηλέφωνο 210. 650 8925 FAX 210. 650 8043 E-mail Πληροφορίες info@edisas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 01/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120890 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 01/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120890 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 01/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120890 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7-3 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 11522 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4075

Καλλιθέα, 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4075 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4075 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Καθολικός Διάδοχος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας Υπόψη: 1. Το Νόμο 1404/83 «περί ΤΕΙ» ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» 3. Τις κείμενες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Υλοποίηση Σύγχρονων Ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης της Επιχειρηματικότητας του Ν. Κυκλάδων με χρήση Web 2.0 / Scial Media / Mbile

Διαβάστε περισσότερα