ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : Εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός ,00 ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ Χρηματοδότηση : Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » Ημερομηνία Δημοσίευσης Περίληψης Προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο : Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : , ώρα 14:00 Τόπος Υποβολής Προσφορών : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia Σώρου 12, Μαρούσι Aττικής Παραλαβή Τεύχους Προκήρυξης : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia Σώρου 12, Μαρούσι Αττικής Και από το δικτυακό τόπο Πληροφορίες Με επιστολή στη διεύθυνση Σώρου 12, Μαρούσι Αττικής ή με τηλεομοιοτυπία ή

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΈΡΓΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟ ΈΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΤΙΜΗ-ΝΟΜΙΣΜΑ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Γενικό Πλαίσιο Διαγωνισμού και Έργου Ο παρών Δημόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού ΙΤ, Λογισμικού και Αναλωσίμων Εξοπλισμού» για τον εξοπλισμό της Δομής Ανάπτυξης Ελληνικών Συνεργατικών Σχηματισμών που λειτουργεί η Μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου με την επωνυμία «Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» (Ε.Κ. Αθηνά) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο Διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο της, από , ενταγμένης πράξης «Δημιουργία και Λειτουργία Δομής Ανάπτυξης Ελληνικών Συνεργατικών Σχηματισμών Πάτρας» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα », που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους. Το ΕΤΠΑ συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων που υπάρχουν στην ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και στη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ε.Κ. Αθηνά προκηρύσσει το Διαγωνισμό αυτό με βάση την απόφαση της 92 ης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του, που πραγματοποιήθηκε στις Όλοι οι περιεχόμενοι στην Προκήρυξη αυτή όροι είναι υποχρεωτικοί για τους Υποψήφιους Αναδόχους. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις της Προκήρυξης (ποσοτικές και ποιοτικές) απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Βασικοί Ορισμοί Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ): το πλαίσιο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, περιφερειών και των λοιπών οικείων εταίρων, σε διάλογο με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το οποίο αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑN-II): Το Πρόγραμμα που εντάσσει τη στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠΑΝ-ΙΙ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας. Η στρατηγική, που υιοθετείται, και οι τρόποι παρέμβασης που προσδιορίζονται στο ΕΠΑN-II εκτιμάται ότι θα έχουν θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια και επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και θα εξασφαλίσουν θετικά αναπτυξιακά αποτελέσματα για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Άξονας Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑN-II «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη»: Ο Άξονας επιδιώκει την επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης, τη σύνδεση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριο παράγοντα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και τη γενικότερη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό ο Άξονας στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικών παραγόντων για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης. 3

4 Έργο: Το έργο συνίσταται στην «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού ΙΤ, Λογισμικού και Αναλωσίμων Εξοπλισμού» για τον εξοπλισμό της Δομής Ανάπτυξης Ελληνικών Συνεργατικών Σχηματισμών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ενδιαφερόμενος: Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ένωση ή κοινοπραξία αυτών που προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα διαδικασία. Υποψήφιος Ανάδοχος: Ο Ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει Προσφορά. Ανάδοχος: Ο Ενδιαφερόμενος που τελικά θα επιλεγεί για την εκτέλεση του Έργου. Εκπρόσωπος: Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ενδιαφερόμενου ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. Αντίκλητος: Το πρόσωπο, που ο Υποψήφιος Ανάδοχος με δήλωση του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.), ορίζει ως αρμόδιο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον υποψήφιο Ανάδοχο. Υπεύθυνος Έργου: Το πρόσωπο, που ο Υποψήφιος Ανάδοχος εξουσιοδοτεί να διαχειριστεί το Έργο και να ενεργεί και να υπογράφει για λογαριασμό του. Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως ενδεικτική δαπάνη για την παράδοση του προκηρυσσόμενου συνολικού Έργου. Προκήρυξη: Το παρόν κείμενο, στο οποίο αποτυπώνονται οι όροι και τα ζητούμενα για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό καθώς και οι απαιτήσεις υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο που θα επιλεγεί. Προσφορά: Η προσφορά που θα υποβάλλει ο κάθε Ενδιαφερόμενος, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. Απόφαση Κατακύρωσης: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την παράδοση του Έργου. Σύμβαση: Η συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που θα επιλεγεί για την παράδοση του Έργου. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού: Η επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής και η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής του Διαγωνισμού (αποσφράγιση, αξιολόγηση Προσφορών, εισήγηση κατακύρωσης καθώς και κάθε άλλη, συναφή με την άρτια διενέργεια του Διαγωνισμού, ενέργεια). Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων: Η επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής και που εξετάζει τις ενστάσεις και εισηγείται επ αυτών προς το αποφασίζον όργανο. Επιτροπή Παραλαβής: Η επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής και η οποία θα έχει την ευθύνη παραλαβής των ειδών από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη και τη σύμβαση που θα υπογραφεί. 3. Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού Ο παρών Διαγωνισμός και η Σύμβαση που θα υπογραφεί διέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις: την υπ' αριθμ. 7725/ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, την υπ αριθμ. 5338/ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕ περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-II), το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α) περί της Διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ αριθμ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εκδιδόμενη σε εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.3614/2007, με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήματος διαχείρισης των Επιχειρησιακών 4

5 Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (ΥΠΑΣΥΔ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.1514/85 (ΦΕΚ 13Α) «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 8 του Ν.2919/2001 (ΦΕΚ 128Α) με το οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ), το Π.Δ.145/2003 (ΦΕΚ 121/Α) περί της σύστασης και λειτουργίας του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ), το άρθρο 9 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α) που τροποποιεί την επωνυμία ΚΕΤΕΠ σε «Αθηνά- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», το άρθρο 19 του Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105Α) με το οποίο δύναται να συνιστώνται νέες Υπηρεσιακές Μονάδες, υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση του Ε.Κ. Αθηνά, με τον Εσωτερικό Κανονισμό του, το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α ) «Δημόσιο λογιστικό-έλεγχος δαπανών», άρθρα 82-83, το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α ) «Προμήθειες δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισμός προμηθειών δημοσίου», το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α) «Κύρωση της συμφωνίας περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών», το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». το Ν.2472/97 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις γενικές διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας σε συμπλήρωση των ανωτέρω και των όρων της παρούσας Σύμβασης, την απόφαση της 92 ης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. Αθηνά, που πραγματοποιήθηκε στις και αφορά στην προκήρυξη του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού ΙΤ, Λογισμικού και Αναλωσίμων Εξοπλισμού» και τη συγκρότηση των Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Ενστάσεων και Παραλαβής, την από με αρ. πρωτ. 3183/B1/ /1051/ Προέγκριση από την ΕΥΔ-ΕΠΑΕ του σχεδίου τεύχους δημοπράτησης του ως άνω διαγωνισμού. Ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση του Έργου, οφείλει να εφαρμόζει, πέραν των διατάξεων του ισχύοντος Δικαίου που διέπουν το συγκεκριμένο Διαγωνισμό και τη Σύμβαση και: τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1080/ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως ισχύει, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/ του Συμβούλιου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει, τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθμ. 1828/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει. 5

6 4. Αναθέτουσα Αρχή Το Ε.Κ. Αθηνά που ιδρύθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128Α), και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121Α) με την επωνυμία Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας «ΚΕΤΕΠ» όπως η επωνυμία τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α) σε «Αθηνά-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης». Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, κατά τις διατάξεις του Ν.1514/1985 (ΦΕΚ 13Α) όπως αυτός ισχύει. O σκοπός του Ε.Κ. «Αθηνά» ορίζεται με το άρθρο 8 του Ν.2919/2001 και το Π.Δ. 145/2003 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 του Ν.3460/2006 (ΦΕΚ 105Α) και το άρθρο 19 του Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105Α). Το Ε.Κ. Αθηνά έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για πράξεις του ΕΠΑΝ-ΙΙ του ΕΣΠΑ με την υπ αριθμ. 8792/1015Α/0063Α-24/07/2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης βάσει του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267Α) και έχει αναλάβει, εκτός από τις πράξεις που υλοποιεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, και πράξεις ως Δικαιούχος. Η Μονάδα Corallia του E.K. Αθηνά έχει ως ειδικό στόχο τη δημιουργία και την ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών (clusters). Η έδρα της Μονάδας Corallia είναι: Σώρου 12, Μαρούσι, Τ , F , διαγωνισμών: για πληροφορίες: Η μεταβολή της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής ή η μεταστέγαση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της παρούσας Προκήρυξης ή της Σύμβασης που θα υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τους Ενδιαφερόμενους/Υποψήφιους Αναδόχους. 5. Ημερομηνία Δημοσίευσης της Προκήρυξης Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης θα δημοσιευτεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του ΦΕΚ, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ-ΙΙ, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.corallia.org) και θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος στoν πίνακα ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής στις Τρόπος Λήψης των Εγγράφων της Προκήρυξης Το πλήρες τεύχος της Προκήρυξης διατίθεται, χωρίς καταβολή τιμήματος, από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, οδός Σώρου 12, Μαρούσι, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier (εφόσον αναλάβουν τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή). Στην περίπτωση παραλαβής της Προκήρυξης μέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των Ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, , ΑΦΜ, όνομα προσώπου επαφής), έτσι, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την Προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προς διευκόλυνση και μόνο των Ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6

7 7. Διευκρινίσεις επί της Προκήρυξης και του Διαγωνισμού Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης και το Διαγωνισμό, μόνο γραπτώς (με επιστολή στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής ή με τηλεομοιοτυπία ( ) ή υπόψη κας. X.Μπαρέ / κας. Χ.Γκόφα / κας. Φ.Νάσση, το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την υποβολή των Προσφορών στο Άρθρο 15 της παρούσας Προκήρυξης. H Αναθέτουσα Αρχή θα απαντάει σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και θα αναρτήσει συγκεντρωτικές απαντήσεις και στην ιστοσελίδα της. Κανένας Ενδιαφερόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 8. Γλώσσα Διαγωνισμού Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα. Η παρούσα Προκήρυξη, οι Προσφορές και η Σύμβαση που θα προκύψει, θα συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα με ποινή αποκλεισμού. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Ενδιαφερόμενου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Οι Ενδιαφερόμενοι και οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την Αναθέτουσα Αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. Όλα τα δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από τους Υποψήφιους Ανάδοχους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, με ποινή αποκλεισμού. Για τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 19 και 20. Τα μεταφρασμένα δικαιολογητικά πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας έκδοσής τους, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και μεταφρασμένα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κωδ. Πολ. Δικ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Τυχόν συνημμένα στην Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 9. Ενστάσεις-προσφυγές Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως για τους παρακάτω λόγους και με την ακόλουθη διαδικασία: Κατά της Προκήρυξης του Διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής Προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των Προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψής της εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν τη συμμετοχή υποψήφιου Αναδόχου στο Διαγωνισμό ή τη διενέργεια του Διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των Προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψής της εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής. Η 7

8 ένσταση κατά της συμμετοχής Υποψήφιου Αναδόχου στο Διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της. Κατά της διενέργειας του Διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο Υποψήφιος Ανάδοχος έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται, υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, η οποία εκδίδει τη σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δε γίνονται δεκτές. 10. Ματαίωση Ακύρωση Επανάληψη του Διαγωνισμού Η Αναθέτουσα Αρχή μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, ή ένεκα σπουδαίου λόγου διατηρεί το δικαίωμα: να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του Διαγωνισμού, να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 11. Αντικείμενο του Διαγωνισμού Το Έργο Το έργο συνίσταται στην προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού ΙΤ, Λογισμικού και Αναλωσίμων Εξοπλισμού για τον εξοπλισμό της Δομής Ανάπτυξης Ελληνικών Συνεργατικών Σχηματισμών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τα είδη, η ποσότητα για το κάθε προς προμήθεια είδος και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, όπου αυτές απαιτούνται, περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το Άρθρο. Οι εγγυήσεις των ειδών και η επάρκεια ανταλλακτικών ισχύουν για τρία (3) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών. Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών είναι δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής. Το Ε.Κ. «Αθηνά»/Μονάδα Corallia δύναται, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, να τροποποιήσει τις ποσότητες και τη διαθέσιμη πίστωση των προς προμήθεια ειδών έως και ±15% αναλόγως των προφορών που θα δοθούν από τους μειοδότες καθώς και τη διαθεσιμότητα για το κάθε είδος. Πίνακες Συμμόρφωσης Προσφερόμενου Εξοπλισμού Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Απάντηση προμηθευτή Παραπομπή 1. N O T E B O O K ΤΥ Π Ο Υ Α Προσφερόμενη ποσότητα 3 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Εγγύηση τριών (3) ετών για ανταλλακτικά και εργασία (on site) 1.1. Ο Θ Ο Ν Η Διάσταση οθόνης Ανάλυση οθόνης Ποιότητα απεικόνισης HD+ Τεχνολογία Οθόνης LED ή ανώτερη Αντιθαμβωτική οθόνη Αποκλειστική μνήμη κάρτας γραφικών (dedicated) 14 ίντσες >= 1600x900 >= 1 GB 1.2. Μ Ν Η Μ Η / Σ Κ Λ Η Ρ Ο Σ ΔΙΣΚ Ο Σ/ Ο Π Τ Ι Κ Η Μ Ο Ν Α Δ Α Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη Τύπος μνήμης DDR3 ή ανώτερος Χωρητικότητα προσφερόμενου εσωτερικού σκληρού δίσκου Τεχνολογία δίσκου SATA II ή ανώτερη >= 4 GB >=16 GB >= 320 GB Αριθμός στροφών σκληρού δίσκου >=7200 Οπτική μονάδα DVD+/-RW Supermulti DL ή ανώτερο 1.3. Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Σ 9

10 Benchmark (CPU mark) επεξεργαστή βάσει PassMark >=3990 Ελάχιστος αριθμός πυρήνων >=2 Αρχιτεκτονική 64-bit Να αναφερθεί η μνήμη cache του επεξεργαστή 1.4. Υ Π Ο Δ Ο Χ Ε Σ / Θ Υ Ρ Ε Σ ΕΠ Ε Κ Τ Α Σ Η Σ Στερεοφωνική υποδοχή μικροφώνου Στερεοφωνική υποδοχή ακουστικών Θύρα RJ-11 (modem) Θύρα RJ-45 (Ethernet) Θύρα USB 3.0 >=2 Θύρα USB 2.0 >=1 Θύρα esata >=1 Θύρα 1394a >=1 Σύνδεση εξωτερικού monitor Display port VGA Θύρα σύνδεσης docking station >=1 Θύρα Express Card >=1 Θύρα ανάγνωσης card reader για τουλάχιστον κάρτες τύπου SD, SDHC και MMC 1.5. Δ Ι Κ Τ Υ Ο / BLUE T O O T H >=1 >=1 Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Gigabit Ενσωματωμένη κάρτα ασύρματου δικτύου a/b/g/n Ενσωματωμένη κάρτα Bluetooth 1.6. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Ενσωματωμένη κάμερα Ανάλυση κάμερας 720p ή ανώτερη Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 Professional 64 ή ανώτερο Μέγιστο αρχικό βάρος 1.7. Ε Π Ι Π Λ Ε Ο Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Σ Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο N O T E B O O K Προσφερόμενη ποσότητα Docking Station (το οποίο αναπαράγει τις θύρες του notebook) Προσφερόμενο ποσότητα επιπλέον τροφοδοτικών για χρήση σε ταξίδια (το μικρότερο μέγεθος που υποστηρίζει ο συγκεκριμένος τύπος Notebook) Προσφερόμενη ποσότητα βάσεων στήριξης που μπορεί να συνδυάσει το docking station με το notebook και μία ξεχωριστή οθόνη Προσφερόμενη ποσότητα επιπρόσθετων μπαταριών μεγαλύτερης χωρητικότητας από αυτή που διαθέτει το notebook (αν δεν υπάρχει μεγαλύτερη, τότε μία ίδιας χωρητικότητας) Προσφερόμενη ποσότητα κλειδαριών με συρματόσχοινο για το κλείδωμα του notebook ή του docking station =< 2,1 κιλά M O N I T O R Ο Θ Ο Ν Η Προσφερόμενη ποσότητα monitor - οθόνης 3 Εγγύηση τριών (3) ετών για ανταλλακτικά και εργασία 10

11 Διαγώνιος Απόκριση 22 ίντσες =< 5ms Αναλογία 16:10 Conrtast >=1000:1 Μέγιστη Ανάλυση Αποσπώμενη βάση και χρήση VESA στήριξης (100mm) Δυνατότητα κλειδώματος με κλειδαριά Υποδοχή VGA >= 1680x Notebook Τύπου B Προσφερόμενη ποσότητα 3 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Εγγύηση τριών (3) ετών για ανταλλακτικά και εργασία (on site) 2.1. Ο Θ Ο Ν Η Διάσταση οθόνης Ανάλυση οθόνης Τεχνολογία Οθόνης LED ή ανώτερη Αντιθαμβωτική οθόνη Αποκλειστική μνήμη κάρτας γραφικών (dedicated) 17 ίντσες >= 1920x1200 >= 1 GB 2.2. Μ Ν Η Μ Η / Σ Κ Λ Η Ρ Ο Σ ΔΙΣΚ Ο Σ/ Ο Π Τ Ι Κ Η Μ Ο Ν Α ΔΑ Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη >= 4 GB Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη >=32 GB Τύπος μνήμης DDR3 ή ανώτερος Χωρητικότητα προσφερόμενου εσωτερικού σκληρού δίσκου >= 320 GB Τεχνολογία δίσκου SATA II ή ανώτερη Αριθμός στροφών σκληρού δίσκου >=7200 Οπτική μονάδα DVD+/-RW ή ανώτερο 2.3. Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Σ Benchmark (CPU mark) επεξεργαστή βάσει PassMark >=2690 Ελάχιστος αριθμός πυρήνων >=2 Αρχιτεκτονική 64-bit Να αναφερθεί η μνήμη cache του επεξεργαστή 2.4. Υ Π Ο Δ Ο Χ Ε Σ / Θ Υ Ρ Ε Σ ΕΠ Ε Κ Τ Α Σ Η Σ Στερεοφωνική υποδοχή μικροφώνου Στερεοφωνική υποδοχή ακουστικών Θύρα RJ-11 (modem) Θύρα RJ-45 (Ethernet) Θύρα USB 3.0 >=2 11

12 Θύρα USB 2.0 >=2 Θύρα esata >=1 Θύρα 1394a >=1 Σύνδεση εξωτερικού monitor Display port VGA Θύρα σύνδεσης docking station >=1 Θύρα Express Card >=1 Θύρα ανάγνωσης card reader για τουλάχιστον κάρτες τύπου SD και MMC 2.5. Δ Ι Κ Τ Υ Ο / BLUE T O O T H >=1 >=1 Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Gigabit Ενσωματωμένη κάρτα ασύρματου δικτύου a/b/g/n Ενσωματωμένη κάρτα Bluetooth 2.6. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Δυνατότητα τοποθέτησης εσωτερικής κάμερας Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 Professional 64 ή ανώτερο Μέγιστο αρχικό βάρος 2.7. Ε Π Ι Π Λ Ε Ο Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Σ Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο N O T E B O O K Προσφερόμενη ποσότητα Docking Station (το οποίο αναπαράγει τις θύρες του notebook) με δυνατότητα ρύθμισης καθ ύψος Προσφερόμενο ποσότητα επιπλέον τροφοδοτικών για χρήση σε ταξίδια (το μικρότερο μέγεθος που υποστηρίζει ο συγκεκριμένος τύπος Notebook) Προσφερόμενη ποσότητα επιπρόσθετων μπαταριών μεγαλύτερης χωρητικότητας από αυτή που διαθέτει το notebook (αν δεν υπάρχει μεγαλύτερη, τότε μία ίδιας χωρητικότητας) Προσφερόμενη ποσότητα κλειδαριών με συρματόσχοινο για το κλείδωμα του notebook ή του docking station 3. N O T E B O O K ΤΥ Π Ο Υ Γ =< 3,6 κιλά Προσφερόμενη ποσότητα 15 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Εγγύηση τριών (3) ετών για ανταλλακτικά και εργασία (on site) 3.1. Ο Θ Ο Ν Η Διάσταση οθόνης Ανάλυση οθόνης Ποιότητα απεικόνισης HD Οθόνη αφής Περιστροφή της οθόνης για απεικόνιση από την έξω πλευρά του notebook ίντσες >= 1366x Μ Ν Η Μ Η / Σ Κ Λ Η Ρ Ο Σ ΔΙΣ Κ Ο Σ Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη Τύπος μνήμης DDR3 ή ανώτερος Χωρητικότητα προσφερόμενου εσωτερικού σκληρού δίσκου >= 2 GB >= 2 GB >= 320 GB 12

13 Τεχνολογία δίσκου SATA ή ανώτερη Αριθμός στροφών σκληρού δίσκου >= Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Σ Benchmark (CPU mark) επεξεργαστή βάσει PassMark >=560 Ελάχιστος αριθμός πυρήνων >= Υ Π Ο Δ Ο Χ Ε Σ / Θ Υ Ρ Ε Σ ΕΠ Ε Κ Τ Α Σ Η Σ Υποδοχή μικροφώνου Υποδοχή ακουστικών Ενσωματωμένη κάμερα Ανάλυση κάμερας >= 1.3 MP Ενσωματωμένο μικρόφωνο Ενσωματωμένα ηχεία Ενσωματωμένη κάρτα ασύρματου δικτύου b/g/n Θύρα USB 2.0 >= Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 ή ανώτερο Μέγιστο αρχικό βάρος =< 1,55 κιλά 4. S E R V E R Τ Υ Π Ο Υ A Προσφερόμενη ποσότητα 2 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Server τύπου rack mounted Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του σε rack Μέγιστο ύψος server Εγγύηση τριών (3) ετών για ανταλλακτικά και εργασία (on site) =<2U 4.1. Μ Ν Η Μ Η / Σ Κ Λ Η Ρ Ο Σ ΔΙΣΚ Ο Σ/ Ο Π Τ Ι Κ Η Μ Ο Ν Α Δ Α Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη ανά server Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ανά server Τύπος μνήμης DDR3 ECC Registered/Buffered ή ανώτερος O server να διαθέτει θύρα SD ή εσωτερική USB για την τοποθέτηση μνήμης και εκκίνηση του συστήματος από αυτή χωρίς σκληρούς δίσκους Οπτική μονάδα DVD ROM ή ανώτερο Ο server να διαθέτει write cache στον ελεγκτή (controller) των δίσκων Ο ελεγκτής (controller) των δίσκων διαθέτει τουλάχιστον τα εξής επίπεδα: RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 Τύπος σκληρών δίσκων τεχνολογίας SAS ή ανώτερης >= 36 GB >=380 GB 4.2. Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Σ Benchmark (CPU mark) επεξεργαστή βάσει PassMark >=5050 Προσφερόμενη ποσότητα εγκατεστημένων επεξεργαστών >=2 Μέγιστος αριθμός επεξεργαστών >=2 13

14 Ελάχιστος αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή >=4 Αρχιτεκτονική 64-bit Να αναφερθεί η μνήμη cache του επεξεργαστή 4.3. Υ Π Ο Δ Ο Χ Ε Σ / Θ Υ Ρ Ε Σ ΕΠ Ε Κ Τ Α Σ Η Σ Σειριακή θύρα >=1 Video θύρα >=1 Θύρα (RJ-45) Gigabit Ethernet >=8 Θύρα διαχείρισης (RJ-45) Ethernet >=1 Θύρα USB 2.0 >=4 Εσωτερική Θύρα USB ή SD >= Κ Α Ρ Τ Α ΓΡ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ελάχιστη μνήμη κάρτας γραφικών Μέγιστος αριθμός χρωμάτων >=64 ΜΒ >= 32 bit 4.5. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός σκληρών δίσκων >= 16 Προσφερόμενος αριθμός τροφοδοτικών >= 2 Ο διαχειριστής του server μέσω μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης στη θύρας διαχείρισης μπορεί να εκκινήσει ή να σταματήσει το server μέσω γραφικού περιβάλλοντος και να έχει πλήρη απεικόνιση της κονσόλας αυτού (BIOS κ.α). Προσφερόμενη μνήμη SDHC Memory Class 6 5. S E R V E R Τ Υ Π Ο Υ Β >=4 GB Προσφερόμενη ποσότητα 1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Server τύπου rack mounted Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του σε rack Μέγιστο ύψος server Εγγύηση τριών (3) ετών για ανταλλακτικά και εργασία (on site) =<1U 5.1. Μ Ν Η Μ Η / Σ Κ Λ Η Ρ Ο Σ ΔΙΣΚ Ο Σ/ Ο Π Τ Ι Κ Η Μ Ο Ν Α Δ Α Ελάχιστη προσφερόμενη μνήμη ανά server Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ανά server Τύπος μνήμης DDR3 ECC Registered/Buffered ή ανώτερος O server να διαθέτει θύρα SD ή εσωτερική USB για την τοποθέτηση μνήμης και εκκίνηση του συστήματος από αυτή χωρίς σκληρούς δίσκους Οπτική μονάδα DVD ROM ή ανώτερο Ο server να διαθέτει write cache στον ελεγκτή (controller) των δίσκων Ο ελεγκτής (controller) των δίσκων διαθέτει τουλάχιστον τα εξής επίπεδα: RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 Τύπος σκληρών δίσκων τεχνολογίας SAS ή ανώτερης >= 4 GB >=380 GB Προσφερόμενος αριθμός σκληρών δίσκων >=2 14

15 Ελάχιστη χωρητικότητα σκληρού δίσκου Ελάχιστος αριθμός στροφών σκληρού δίσκου >=146 GB >=10000 στρ./λεπ Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Σ Benchmark (CPU mark) επεξεργαστή βάσει PassMark (benchmark για δύο επεξεργαστές) >=7180 Προσφερόμενη ποσότητα εγκατεστημένων επεξεργαστών >=2 Μέγιστος αριθμός επεξεργαστών >=2 Ελάχιστος αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή >=4 Αρχιτεκτονική 64-bit Να αναφερθεί η μνήμη cache του επεξεργαστή 5.3. Υ Π Ο Δ Ο Χ Ε Σ / Θ Υ Ρ Ε Σ ΕΠ Ε Κ Τ Α Σ Η Σ Σειριακή θύρα >=1 Video θύρα >=1 Θύρα (RJ-45) Gigabit Ethernet >=4 Θύρα διαχείρισης (RJ-45) Ethernet >=1 Θύρα USB 2.0 >=3 Εσωτερική Θύρα USB ή SD >= Κ Α Ρ Τ Α ΓΡ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ελάχιστη μνήμη κάρτας γραφικών Μέγιστος αριθμός χρωμάτων >=32 ΜΒ >= 32 bit 5.5. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός σκληρών δίσκων >= 8 Προσφερόμενος αριθμός τροφοδοτικών >= 2 Ο διαχειριστής του server μέσω μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης στη θύρας διαχείρισης μπορεί να εκκινήσει ή να σταματήσει το server μέσω γραφικού περιβάλλοντος και να έχει πλήρη απεικόνιση της κονσόλας αυτού (BIOS κ.α). 6. Μ Ε Τ Α Γ Ω Γ Ε Α Σ (S W I T C H ) Τ Υ Π Ο Υ Α Προσφερόμενη ποσότητα 4 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Switch τύπου rack mounted Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του σε rack Μέγιστο ύψος switch Εγγύηση εφόρου ζωής (όπως αυτό προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή) (on site) =<1U 6.1. Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α ΚΑΙ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η IEEE 802.1p prioritization IEEE 802.1s Spanning Tree IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 15

16 IEEE 802.1Q VLAN RMON TACACS+ Υποστήριξη Jumbo frame (9216-byte) IP multicast snooping Διαχείριση μέσω γραφικού web περιβάλλοντος Διαχείριση μέσω CLI (Command Line Interface) 6.2. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Αριθμός θυρών ταχύτητας 10/100/1000 Mbps >=20 Αριθμός διαρθρωτών (modular) θυρών για την τοποθέτηση οπτικών καρτών ή καρτών χαλκού Ρυθμοαπόδοση (Throughput) >=4 >= 35 mpps Μέγιστος αριθμός VLAN >= 64 Έλεγχος πρόσβασης βάσει MAC address 7. Μ Ε Τ Α Γ Ω Γ Ε Α Σ (S W I T C H ) Τ Υ Π Ο Υ Β Προσφερόμενη ποσότητα 3 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Μέγιστο ύψος switch Εγγύηση εφόρου ζωής (όπως αυτό προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή) (οn site) =<1U 7.1. Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α Κ Α Ι ΔΙΑΧ Ε Ι Ρ Ι ΣΗ IEEE 802.1p prioritization DSCP Υποστήριξη Jumbo frame (9216-byte) 7.2. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Αριθμός θυρών ταχύτητας 10/100/1000 Mbps >=8 Ρυθμοαπόδοση (Throughput) Ταχύτητα Διαμεταγωγής (Switching Capacity) >= 11,5 mpps >= 16 Gbps 8. T A P E L I B R A R Y Προσφερόμενη ποσότητα 1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Tape Library τύπου rack mounted Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του σε rack Μέγιστο ύψος Tape Library Εγγύηση τριών (3) ετών για ανταλλακτικά και εργασία (on site) =<1U 8.1. Γ Ε Ν Ι Κ Α 16

17 Μονάδα αποθήκευσης LTO3 (400/800 GB) ή μεγαλύτερη Μέγιστος αριθμός ταινιών που μπορούν να εισαχθούν ταυτόχρονα στο tape library Τύπος διασύνδεσης Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων >=8 SAS >= 400 GB/ώρα Αριθμός προσφερόμενων ταινιών αποθήκευσης LTO3 (400/800 GB) 10 Αριθμός προσφερόμενων καθαριστικών ταινιών 1 Αριθμός SAS ελεγκτών (controller) για τη διασύνδεση του Tape Library με έναν από τους servers Τύπου Α 9. Σ Υ Σ Τ Η Μ Α ΣΥΣ Τ Ο Ι Χ Ι Α Σ Δ Ι Σ Κ Ω Ν ( S T O R A G E ) Προσφερόμενη ποσότητα 1 Το προσφερόμενο σύστημα αποτελεί πλήρες και λειτουργικό σύνολο. Να αναφερθεί το ακριβές μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής του Storage τύπου rack mounted Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του σε rack Το σύστημα να διαθέτει εγγύηση για το λογισμικό και τον εξοπλισμό για τρία (3) έτη (on site) Ο διαχειριστής του συστήματος έχει υποστήριξη από τον κατασκευαστή 24x7 για το διάστημα των 3 ετών και σε περίπτωση βλάβης, η επισκευή του storage (fix) θα πραγματοποιείται εντός 8 ωρών από την αρχική κλήση Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ 1 Fibre Channel 9.2. Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν RAID 0 RAID 1 RAID 3 RAID 5 RAID Γ Ε Ν Ι Κ Α Μέγιστο ύψος βασικής μονάδας storage (περιλαμβάνει controllers και σκληρούς δίσκους) Μέγιστο ύψος κάθε επιπλέον μονάδας δίσκων =< 4U =< 3U Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός σκληρών δίσκων >= 70 Τύποι σκληρών δίσκων: SAS Flash/SSD Ταχύτητα περιστροφής SAS σκληρών δίσκων >= στρ/λεπ. Προσφερόμενος αριθμός οπτικών θυρών (Fibre Channel) >= 8 Ονομαστική ταχύτητα οπτικών θυρών Προσφερόμενη φυσική (raw) χωρητικότητα >= 8 Gbps >= 4.2 ΤΒ 17

18 Μέγιστη φυσική (raw) χωρητικότητα >= 150 TB 9.4. Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η - Α Π Ο Μ Α Κ Ρ Υ Σ Μ Ε Ν Η Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Θύρες διαχείρισης storage (Ethernet RJ45) >= 2 Ταχύτητα θυρών διαχείρισης 10/100/1000 Mbps Διαχείριση του συστήματος μέσω γραφικού περιβάλλοντος 9.5. Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α Το storage διαθέτει 99,999% διαθεσιμότητα Το storage για λόγους υψηλής διαθεσιμότητας (redundancy) διαθέτει: - Διπλές διαδρομές (paths) για τα δεδομένα - Διπλά τροφοδοτικά - Διπλές συνδέσεις στους δίσκους - Διπλούς Ελεγκτές Συστοιχίας (Controllers) Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να υπάρχει μηχανισμός αποθήκευσης των δεδομένων που βρίσκονται στην cache του συστήματος για την προστασία των δεδομένων αυτών. Να περιγραφεί ο μηχανισμός αυτός. Το σύστημα να ελέγχει συνεχώς την κατάσταση των σκληρών δίσκων. Σε σε περίπτωση όπου ένας δίσκος παρουσιάσει ενδείξεις ότι ενδέχεται να σταματήσει τη λειτουργία του, τότε το storage αντικαθιστά το δίσκο αυτό με το δίσκο που έχει οριστεί hot spare πριν από την ολική παύση του ελαττωματικού δίσκου. Το σύστημα αποστέλλει αυτόματα μήνυμα με στοιχεία για βλάβη (logs) στην κατασκευάστρια εταιρεία για την ταχύτερη επίλυση του προβλήματος. Η λήψη μηνυμάτων από την κατασκευάστρια εταιρεία πραγματοποιείται σε 24ωρη βάση. Δυνατότητα αυτόματης αποστολής μηνύματος σφάλματος δυσλειτουργίας στο διαχειριστή του συστήματος. 10. Ε Κ Τ Υ Π Ω Τ Η Σ ΤΥ Π Ο Υ Α Προσφερόμενη ποσότητα 1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Εγγύηση τριών (3)ετών για ανταλλακτικά και εργασία (on site) Γ Ε Ν Ι Κ Α Μέγιστο μέγεθος εκτύπωσης Ταχύτητα εκτύπωσης Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας Ανάλυση εκτύπωσης Προσφερόμενη ενσωματωμένη μνήμη Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη Ελάχιστος κύκλος εργασιών (duty cycle) Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Συνολικός αριθμός προσφερόμενων συρταριών (trays) εισόδου (input) χαρτιού Συνολικός αριθμός σελίδων που υποστηρίζουν τα συρτάρια εισόδου >= Α4 >= 50 σελ/λεπ. =< 9 δλ. >= 1200x1200 dpi >= 128 ΜΒ >= 640 ΜΒ >= σελ. >= 3 >= 1100 σελ. Συνολικός αριθμός προσφερόμενων εξόδων (output) χαρτιού >= 2 18

19 Συνολικός αριθμός σελίδων που υποστηρίζουν οι έξοδοι χαρτιού >= Σ Υ Ν Δ Ε Σ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α Θύρα USB 2.0 >= 1 Θύρα Gigabit Ethernet >= Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ PCL 6 PCL 5e Postscript direct PDF Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α (ΔΙ Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η ) SNMPv3 SSL/TLS (HTTPS) Α Ν Α Λ Ω Σ Ι Μ Α Να προσφερθούν toners για τον εκτυπωτή αυτό για συνολικά σελίδες 11. Ε Κ Τ Υ Π Ω Τ Η Σ ΤΥ Π Ο Υ Β Προσφερόμενη ποσότητα 1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Εγγύηση τριών (3) ετών για ανταλλακτικά και εργασία (on site) Γενικά Μέγιστο μέγεθος εκτύπωσης Ταχύτητα εκτύπωσης Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας Ανάλυση εκτύπωσης Προσφερόμενη ενσωματωμένη μνήμη Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη Ελάχιστος κύκλος εργασιών (duty cycle) Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Συνολικός αριθμός προσφερόμενων συρταριών (trays) εισόδου (input) χαρτιού Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων συρταριών (trays) εισόδου (input) χαρτιού Συνολικός αριθμός σελίδων που υποστηρίζουν τα συρτάρια εισόδου >= Α4 >= 33 σελ/λεπ. =< 8 δλ. >= 1200x1200 dpi >= 128 ΜΒ >= 320 ΜΒ >= σελ. >= 2 >= 3 >= 250 σελ. Συνολικός αριθμός σελίδων που υποστηρίζουν οι έξοδοι χαρτιού >= Σ Υ Ν Δ Ε Σ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α Θύρα USB 2.0 >= 1 Θύρα Gigabit Ethernet >= Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ PCL 6 PCL 5e Postscript Α Ν Α Λ Ω Σ Ι Μ Α Να προσφερθούν toners για τον εκτυπωτή αυτό για συνολικά

20 σελίδες 12. Σ Α Ρ Ω Τ Η Σ ( S C A N N E R ) Προσφερόμενη ποσότητα 1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Εγγύηση τριών (3) έτων (on site) Γ Ε Ν Ι Κ Α Μέγιστο μέγεθος σάρωσης Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (έγχρωμη) Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (ασπρόμαυρη) Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης (έγχρωμη) Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης (ασπρόμαυρη) Αυτόματος τροφοδότης φύλλων Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη φύλλων Οπτική ανάλυση Ανάλυση εξόδου Έγχρωμη (24bit) Ασπρόμαυρη (8bit) Ο σαρωτής να μπορεί να σαρώσει διπλωμένη σελίδα Α3 και να δημιουργεί αυτόματα Α3 εικόνα συνδυάζοντας αυτόματα την εμπρός και πίσω όψη της διπλωμένης σελίδας >= Α4 >= 30 ppm >= 40 ppm >= 60 ipm >= 80 ipm >= 50 σελ. >= 600 dpi >=600 dpi Σ Υ Ν Δ Ε Σ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α Θύρα Ethernet (ενσωματωμένη ή εξωτερική) >= Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η O σαρωτής να διαθέτει σύστημα εκτύπωσης κειμένου (αριθμών, χαρακτήρων και κωδικών) πάνω στα σαρωμένα κείμενα. 13. F AX Προσφερόμενη ποσότητα 1 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο Εγγύηση ενός (1) έτους (on site) Γ Ε Ν Ι Κ Α Τύπος Τρόπος σύνδεσης Επιτραπέζιο Παράλληλο, USB ή δίκτυο (ethernet) F AX Συμβατότητα με ECM και ITU-T Group 3 Μέγιστη ταχύτητα modem με αυτόματη μετάπτωση σε μικρότερες ταχύτητες Κωδικοποίηση: ΜΗ MR MMR >= bps 20

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002440965 2014-12-01

14PROC002440965 2014-12-01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για το έργο: «Προκλινική και Τοξικολογική Αξιολόγηση Πεπτιδικών / Μιμητών Αναλόγων των Ανοσοκυρίαρχων Επιτόπων της Μυελίνης Συζευγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα