ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΙ ΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΜΕΤΡΟ 1.3 «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Πρακτικός οδηγός-εγχειρίδιο για την προστασία και διαχείριση των Πνευµατικών ικαιωµάτων του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχοµένου και σύστηµα διαχείρισης δικαιωµάτων µε την αξιοποίηση διεθνών προτύπων µεταδεδοµένων» Περιεχόµενα:Παραδοτέο 1.1 «Οδηγός-Εγχειρίδιο για την προστασία και τη διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων ψηφιακού πολιτιστικού περιεχοµένου Τεκµηριωµένο Κείµενο» Πάτρα 2004

2 Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Πρακτικός οδηγός-εγχειρίδιο για την προστασία και διαχείριση των Πνευµατικών ικαιωµάτων του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχοµένου και σύστηµα διαχείρισης δικαιωµάτων µε την αξιοποίηση διεθνών προτύπων µεταδεδοµένων» που υλοποιείται από το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστηµάτων και Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 65 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ Κ.Π.Σ. (συγχρηµατοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 25% από Εθνικούς πόρους). Ο οδηγός καταρτίστηκε υπό την ευθύνη του Καθηγητή Αθανάσιου Ν. Σκόδρα, ιευθυντή του Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστηµάτων και Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων, και µε την ιδιαίτερη συµβολή των ερευνητών Σ. Νικολόπουλου, Ε. Καρατζά,. Τσώλη και. Μεϊδάνη. Copyright 2004 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Επιτρέπεται η αντιγραφή επί λέξει και η διανοµή του έργου µε τίτλο «Πολιτισµός, Ψηφιοποίηση & Πνευµατικά ικαιώµατα», που χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, χωρίς να απαιτείται καταβολή χρηµατικής αποζηµίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και χρηµατοδότησης (http://www.infosoc.gr/meletes/). i

3 Εισαγωγή Καθώς η Κοινωνία της Πληροφορίας αναπτύσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς, οι τεχνολογικές κατακτήσεις από το χώρο της επιστήµης των υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, αποτελούν σηµαντικό κεφάλαιο σε αρκετούς επιµέρους τοµείς του Κοινωνικού βίου, ανάµεσα στους οποίους είναι και ο Πολιτισµός. Η πολιτισµική ποικιλοµορφία του υπάρχοντος υλικού και η διάθεση για αξιοποίηση της επιπρόσθετης τουριστικής και εκπαιδευτικής του αξίας, σε συνδυασµό µε την απαίτηση για διάσωση των πρωτότυπων έργων, συνθέτει ένα πολύπλοκο τεχνολογικό πρόβληµα µε νοµικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς ενός έθνους γεννά µία σειρά από πολύ σηµαντικά ζητήµατα όπως είναι, η επιλογή των βέλτιστων τεχνολογικών ρυθµίσεων κατά τη ψηφιοποίηση, η διαµόρφωση µιας κατάλληλης µεθοδολογίας για τη σωστή και αποτελεσµατική αναπαράσταση των πρωτοτύπων, η άρτια και εννοιολογικά πλούσια τεκµηρίωση των πολιτιστικών αντικειµένων και η προστασία της έµπνευσης και της δηµιουργικότητας των καλλιτεχνών. Η διαδικασία της ψηφιοποίησης και η δηµιουργία µιας δεύτερης άυλης, ηλεκτρονικής υπόστασης για τα πολιτισµικά έργα, γεννά νέες δυνατότητες αλλά παράλληλα θέτει και καινούργιους περιορισµούς. Η υπάρχουσα υποδοµή, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, δεν είναι ικανή να αντιµετωπίσει τα αναδυόµενα προβλήµατα µε αποτέλεσµα να είναι απαραίτητη µια διαδικασία επαναπροσδιορισµού των θεµελιακών κανόνων και πρακτικών. Η έµπνευση και η δηµιουργικότητα των καλλιτεχνών εκφράζεται µε τα πνευµατικά τους δικαιώµατα, η προστασία και η διαχείριση των οποίων αποτελεί αντικείµενο της παρούσας µελέτης. Το σύνολο των πνευµατικών δικαιωµάτων και ο τρόπος µε το οποίο αυτά ορίζονται, δεσµεύονται, εγείρονται και µεταβιβάζονται µεταβάλλεται ριζικά, καθώς περνάµε από την πραγµατική αναλογική µορφή στην άυλη ψηφιακή απεικόνιση. Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και η ψηφιακή τους διάσταση, ενυπάρχουν σε κάθε έργο ψηφιοποίησης και διατρέχουν οριζόντια τη λειτουργική αλυσίδα αξιοποίησης πολιτισµικού υλικού, ψηφιοποίηση τεκµηρίωση - προβολή. Ο στόχος της παρούσας µελέτης είναι να λειτουργήσει επικουρικά προς τους πολιτιστικούς οργανισµούς στην προσπάθεια τους να δηµιουργήσουν ένα ψηφιακό προφίλ και να καταστήσουν προσβάσιµη την πολιτισµική τους περιουσία σε ένα σηµαντικά ευρύτερο κοινό εν δυνάµει επισκεπτών. Η µελέτη αναλύει το ζήτηµα στις διακριτές και εν µέρει ανεξάρτητες συνιστώσες του και παρέχει κατευθυντήριες γραµµές και ενδεικτικές λύσεις για κάθε περίπτωση. Οι τρεις βασικοί άξονες στους οποίους προσεγγίζεται το θέµα είναι η νοµοθεσία, η τεχνολογία και οι οργανωτικές δοµές. Η µελέτη αποτελείται από 9 κεφάλαια και φιλοδοξεί να καλύψει το συνολικό φάσµα του προβλήµατος των πνευµατικών δικαιωµάτων στη ψηφιακή εποχή. Εκτός από το πρώτο κεφάλαιο που αποτελεί ένα χάρτη της µελέτης και το τελευταίο που συγκεντρώνει τη βιβλιογραφία, κάθε ένα από τα υπόλοιπα 7 κεφάλαια πραγµατεύεται ένα διακριτό και εν µέρει ανεξάρτητο ζήτηµα του προβλήµατος. Το κεφάλαιο 2 συνοψίζει τη διεθνή και ελληνική νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Τα κεφάλαια 3, 4 & 5 προσεγγίζουν το πρόβληµα από την τεχνολογική του σκοπιά και προτείνουν τα τεχνολογικά µέσα ως την πλέον ενδεδειγµένη λύση για το πρόβληµα. Στο κεφάλαιο 6 πραγµατοποιείται µια αναφορά στα διαθέσιµα σύνολα µεταδεδοµένων που χρησιµοποιούνται για την ii

4 τεκµηρίωση πολυµεσικού υλικού και ειδικότερα σε εκείνο το υποσύνολο που αφορά στα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Το κεφάλαιο 7 έχει ως αντικείµενο τα επιχειρηµατικά µοντέλα που έχουν προταθεί για την αντιµετώπιση του προβλήµατος σε οργανωτικό επίπεδο, ενώ στο κεφάλαιο 8 αναφέρονται οι αρχές συλλογικής διαχείρισης δικαιωµάτων που δραστηριοποιούνται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και αποτελούν τους πυρήνες συλλογικής έκφρασης και διεκδίκησης της εύλογης αποζηµίωσης για λογαριασµό των δηµιουργών. iii

5 Περιεχόµενα 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ικαίωµα Αναπαραγωγής (Copyright) Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία υπό το πρίσµα της συνθήκης της Βέρνης Πατέντες Συµπεράσµατα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Το δικαίωµα στην Ιδιωτικότητα Ελευθερία λόγου Προστασία προσωπικών δεδοµένων Συµπεράσµατα ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (RIGHTS CLEARANCE) ιαδικασία εκκαθάρισης και µεταβίβασης των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ιεθνείς Οργανισµοί Συλλογικής ιαχείρισης ικαιωµάτων Παροχή Υπηρεσιών Εκκαθάρισης ικαιωµάτων Συµπεράσµατα ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οφέλη που προκύπτουν από την καταγραφή των δικαιωµάτων Μεταδεδοµένα διαχείρισης δικαιωµάτων Σηµαντικά στοιχεία για την χρονική διάρκεια των δικαιωµάτων Συµπεράσµατα ΧΡΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Τροποποιήσεις επί του περιεχοµένου Συµπεράσµατα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ έσµευση και προστασία των δικαιωµάτων µε χρήση διαπιστεύσεων Προστασία µε Τεχνολογικά Μέσα Συµπεράσµατα ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΤΠ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεθνές νοµοθετικό υπόβαθρο Άµεσοι στόχοι ηµόσιας Πολιτικής Γενικότεροι στόχοι ηµόσιας Πολιτικής Ελεύθερο Λογισµικό Ελεύθερο εµπόριο & αποτελεσµατικό µοντέλο αγοράς Ελευθερία Έκφρασης Πολιτισµική Ποικιλοµορφία Ιδιωτικότητα Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Στόχοι & Προθέσεις ικαιώµατα & Εξαιρέσεις Προστασία Τεχνολογικών Μέσων Πληροφορίες ιαχείρισης των ικαιωµάτων Κοινές ιατάξεις Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εισαγωγικά Στοιχεία Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και των συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις-Συµπεράσµατα iv

6 3 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΙ Α ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ [8,9] Γενικά Στοιχεία Κατηγορίες κρυπτογραφικών αλγόριθµων [10] Κρυπτογράφηση Ιδιωτικού Κλειδιού Κρυπτογράφηση ηµόσιου Κλειδιού Συναρτήσεις Κατακερµατισµού (Hash Functions) ΣΤΕΓΑΝΟΓΡΑΦΙΑ [8,9] Στεγανογραφία µε Τεχνολογικά µέσα Στεγανογραφία µε γλωσσολογικά µέσα Στεγανογραφικά Εργαλεία και Μέθοδοι [15] Υ ΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγικά Στοιχεία Υδατογραφία - Εφαρµογές Υδατογραφία - Ιδιότητες Ενδεικτικές Προδιαγραφές Συστήµατος Υδατογράφησης Ψηφιακού Υλικού Εµπορικά ιαθέσιµα Συστήµατα Υδατογράφησης Ψηφιακού Υλικού Παραδείγµατα προστασίας Ψηφιακών Συλλογών Εικόνας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [33] Εισαγωγή Λειτουργική Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονική της Πληροφορίας Η σηµασία των Πρωτοκόλλων Συµπεράσµατα ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-MPEG Συστήµατα προσδιορισµού, αναγνώρισης και περιγραφής ψηφιακών αντικειµένων Γλώσσα Περιγραφής ικαιωµάτων Rights Expression Language - MPEG21 Part 4 [46] Λεξικό Όρων ικαιωµάτων (Rights Data Dictionary, RDD) MPEG21-Part Γλώσσες ιαχείρισης ικαιωµάτων - Τεχνολογικές Πλατφόρµες ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Adobe Content Server 3.0 [61] Windows Media DRM [62] Σύστηµα ιαχείρισης ικαιωµάτων της SynCast [63] EasyDRM [64] ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ DUBLIN CORE METADATA INITIATIVE [3] DIGITAL IMAGING GROUP [57] v

7 6.2.1 Ονόµατα Περιγραφή Ηµεροµηνίες Εκµετάλλευση Σύστηµα διαχείρισης Πνευµατικών ικαιωµάτων Στοιχεία Αναγνώρισης Στοιχεία Επικοινωνίας Ιστορικό των ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ TRADEX (Trial Action for Digital Object Exchange) [66] TNT IPR HELPDESK [67] IMPRIMATUR VERDI [68] ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΕΝΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ [65] Εισαγωγικά Στοιχεία Μεθοδολογία Ανάλυση του Ζητήµατος Λειτουργικές Προδιαγραφές Συνθετική ιάγνωση Αναγκών Ανάλυση Τεχνικών Προδιαγραφών Άρση της Πολυπλοκότητας ΑΡΧΕΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιστορική Αναδροµή Συλλογική ιαχείριση ηµιουργία Ο.Σ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d'auteurs et Compositeurs) [69] IFRRO International Federation of Reproduction Rights Organizations [70] Reproduction Rights Organizations RROs ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Σ Λειτουργία των RROs Μέθοδοι Αδειοδότησης Μέθοδοι ιανοµής των Αποζηµιώσεων Καινοτοµίες στον τοµέα της Συλλογικής ιαχείρισης ΑΕΠΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ) [78] Λειτουργία Εταιρείας: Τοµείς και ραστηριότητες ιαχείριση Πνευµατικών ικαιωµάτων Από και Προς το Εξωτερικό Νέες Τεχνολογίες Ο.Σ..ΕΛ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ) [79] ΟΙ Ο.Σ.. ΚΑΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ CREATIVE COMMONS [80] ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ vi

8 Ευρετήριο Πινάκων Πίνακας 1-1: Χρονική ιάρκεια του ικαιώµατος Αναπαραγωγής... 7 Πίνακας 1-2:Τύποι Περιεχοµένου και Χρήσεις Πίνακας 1-3:Μεταδεδοµένα Συστήµατος ιαχείρισης ικαιωµάτων Πίνακας 4-1: Εµπορικά ιαθέσιµα Προϊόντα Ψηφιακής Υδατογράφησης Πίνακας 5-1: 1 ο Τυποποιηµένο παράδειγµα XrML άδειας µεταβίβασης δικαιωµάτων Πίνακας 5-2: 2 ο Τυποποιηµένο παράδειγµα XrML άδειας µεταβίβασης δικαιωµάτων Πίνακας 6-1: Ονόµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Πίνακας 6-2: Στοιχεία Περιγραφής Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Πίνακας 6-3: Ηµεροµηνίες Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Πίνακας 6-4: Προστασία, Περιορισµοί και Υποχρεώσεις Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Πίνακας 6-5: Στοιχεία Επικοινωνίας Πνευµατικής Ιδιοκτησίας vii

9 Ευρετήριο Εικόνων Εικόνα 4-1: Alinari Copyright Notice Εικόνα 4-2: Alinari Ορατά Υδατογραφήµατα Εικόνα 4-3: Corbis Copyright Notice Εικόνα 4-4: Corbis Ορατά Υδατογραφήµατα Εικόνα 4-5: Hermitage Copyright Notice Εικόνα 4-6: Πολιτική Χρήσης του Hermitage Εικόνα 7-1: Επιχειρηµατικό Μοντέλο TRADEX Εικόνα 7-2: Επιχειρηµατικό Μοντέλο Imprimatur Εικόνα 7-3: Το Σύστηµα VERDI Εικόνα 7-4: Λειτουργία Συστήµατος VERDI Εικόνα 7-5: ιάγραµµα Ροών - Οντοτήτων Εικόνα 7-6: Άρση της Πολυπλοκότητας ενός Επιχειρηµατικού Μοντέλου για την προστασία & διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµ viii

10 Ευρετήριο ιαγραµµάτων ιάγραµµα 1-1: Σχηµατική Αποτύπωση της Μελέτης... 2 ιάγραµµα 1-2: Νοµοθεσία & Πνευµατικά ικαιώµατα... 3 ιάγραµµα 1-3: Έργα που εµπίπτουν σε Copyright... 6 ιάγραµµα 1-4 : ιάγραµµα Εκκαθάρισης ικαιωµάτων ιάγραµµα 5-1: Λειτουργικό Μοντέλο Συστήµατος ιαχείρισης ικαιωµάτων ιάγραµµα 5-2: Αρχιτεκτονική Πληροφορίας Συστήµατος ιαχείρισης ικαιωµάτων ιάγραµµα 5-3: Μοντελοποίηση Περιεχοµένου ιάγραµµα 5-4: Μοντέλο Έκφρασης ικαιωµάτων ιάγραµµα 5-5: Αλληλεπιδράσεις των βασικών στοιχείων στα πλαίσια του Μοντέλου DID (Digital Identification Model) ιάγραµµα 5-6: Αλληλοσυσχετίσεις µεταξύ των πρωτοκόλλων DID και DII ιάγραµµα 5-7:Μεταδεδοµένα και αναγνωριστικά σε ένα MPEG-21 µουσικό άλµπουµ. 132 ιάγραµµα 5-8: Μοντέλο εδοµένων MPEG Γλώσσα Περιγραφής ικαιωµάτων ιάγραµµα 5-9: οµικό Μοντέλο µιας XrML άδειας δικαιωµάτων ιάγραµµα 5-10: οµικό Μοντέλο για το στοιχεία της µεταβίβασης δικαιωµάτων ix

11 Κεφάλαιο 1 Πρακτικός Οδηγός Σχηµατική Αποτύπωση Μελέτης Κεφάλαιο 1 ο 1 Πρακτικός Οδηγός Σχηµατική Αποτύπωση Μελέτης 1 Ο στόχος του οδηγού για την προστασία και τη διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων ψηφιακού πολιτιστικού περιεχοµένου είναι να πραγµατοποιήσει, σε πρώτη φάση, µια επισκόπηση της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας σε ότι αφορά τις νοµικές υποχρεώσεις που δεσµεύουν τους κατόχους και του χρήστες περιεχοµένου, κατά τη ψηφιοποίηση και τη δηµοσιοποίηση πολιτιστικού υλικού στο ιαδίκτυο και εν συνεχεία να παρουσιάσει τα τεχνολογικά µέσα και τις λειτουργικές δοµές που µπορούν να υποστηρίξουν το δύσκολο έργο της προστασίας και της διαχείρισης των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή πραγµατικότητα. Επιχειρεί να καταγράψει όλα τα νοµικά και τεχνολογικά ζητήµατα που συνδέονται µε την ψηφιοποίηση περιεχοµένου, ανάµεσα στα οποία συγκαταλέγονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα, το δικαίωµα Droite de suite και άλλες νοµικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την διαδικασία της ψηφιοποίησης του περιεχοµένου και της δηµοσιοποίησής του µέσω του ιαδικτύου. Στα πλαίσια του οδηγού, θα παρουσιαστούν κάποια διαγράµµατα σχηµατικής αποτύπωσης των νοµικών περιπτώσεων, κατάλογοι επιλογών και µεθοδολογίες, µε σκοπό την παροχή σηµαντικής βοήθειας στον αναγνώστη κατά την εκκαθάριση των δικαιωµάτων, την προστασία τους και γενικά την αντιµετώπιση των προβληµάτων που ενδέχεται να προκύψουν. Η χρήση του πρακτικού οδηγού θα βοηθήσει τον αναγνώστη να προσδιορίσει τον οργανισµό που ανήκει, να χαρακτηρίσει το περιεχόµενο που πρόκειται να ψηφιοποιήσει, να εκκαθαρίσει τα πνευµατικά και λοιπά δικαιώµατα που το δεσµεύουν, να απευθυνθεί στους κατάλληλους οργανισµούς για την νοµική του θωράκιση και να γνωρίσει τα τεχνολογικά µέσα, τις λειτουργικές δοµές και τα εµπορικά διαθέσιµα συστήµατα που µπορούν να συµβάλουν στην προστασία και διαχείριση των δικαιωµάτων του ψηφιοποιηµένου πολιτιστικού υλικού. Ο στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να παρέχει ένα γρήγορο και αποδοτικό τρόπο πλοήγησης, ανάµεσα στα διακριτά µέρη του προβλήµατος. εν αποσκοπεί στην εξαντλητική ανάλυση και παρουσίαση των επιµέρους θεµάτων. Η τακτική που ακολουθείται είναι η επιγραµµατική παράθεση των βασικών στοιχείων ενός θέµατος και στη συνέχεια η παραποµπή του αναγνώστη στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας µελέτης ή σε ανεξάρτητες πηγές όπου µπορεί να βρει επιπλέον πληροφορίες. 1 Ο συνοπτικός οδηγός για την προστασία και τη διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ψηφιακού υλικού που αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο της µελέτης, βασίζεται κατά ένα ποσοστό στην έρευνα που πραγµατοποίησε το European Museums Information Institute (EMII) & συγκεκριµένα στις βιβλιογραφικές αναφορές [1], [2]. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1

12 Κεφάλαιο 1 Πρακτικός Οδηγός Σχηµατική Αποτύπωση Μελέτης Σχηµατική Αποτύπωση του Οδηγού Ν Ο Μ Ι Κ Α Γνωρίζω το είδος του περιεχοµένου που διαθέτω; NAI Γνωρίζω τι ακριβώς θέλω να κάνω µε το περιεχόµενο; ΟΧΙ Παράγραφος 1.1 ΟΧΙ Παράγραφος 1.5 Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α NAI Κατανοώ τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που συνδέονται µε το περιεχόµενο; NAI ΟΧΙ Παράγραφος 1.1 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Θ Ε Μ Α Τ Α Τ Θ Ε Ε Χ Μ Ν Α Ι Τ Κ Α Α Είµαι ενήµερος για όλους τους επιπλέον νοµικούς περιορισµούς; NAI Γνωρίζω πως γίνεται η εκκαθάριση και η µεταβίβαση δικαιωµάτων; NAI Γνωρίζω σε ποιον ανήκουν τα δικαιώµατα και πως να εκδώσω άδειες χρήσης δικαιωµάτων; NAI Γνωρίζω πως να διαχειριστώ τα δικαιώµατα; NAI Μπορώ να χρησιµοποιήσω το περιεχόµενο µε τον τρόπο που θέλω; NAI Γνωρίζω πως να προστατέψω το περιεχόµενο και έχω εκπληρώσει τις νοµικές µου υποχρεώσεις; ΟΧΙ Παράγραφος 1.2 ΟΧΙ Παράγραφος 1.3 ΟΧΙ Παράγραφος 1.3 ΟΧΙ Παράγραφος 1.4 ΟΧΙ Παράγραφος 1.5 ΟΧΙ Παράγραφος 1.6 ιάγραµµα 1-1: Σχηµατική Αποτύπωση της Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2

13 Κεφάλαιο 1 Πρακτικός Οδηγός Σχηµατική Αποτύπωση Μελέτης 1.1 ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 2 Η πρώτη παράγραφος του οδηγού πραγµατεύεται το θέµα των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Τα πνευµατικά δικαιώµατα είναι ένα πολύ σηµαντικό θέµα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά έναν πολιτιστικό οργανισµό πριν αποφασίσει να εµπλακεί σε µια διαδικασία ψηφιοποίησης του περιεχοµένου που διαθέτει, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο σκοπός της ψηφιοποίησης είναι η προβολή του υλικού στο ιαδίκτυο. Σε πρώτη φάση, ο οργανισµός θα πρέπει να χαρακτηρίσει το περιεχόµενο του και να διαπιστώσει από ποια πνευµατικά δικαιώµατα δεσµεύεται. Ωστόσο, για να είναι σε θέση να πράξει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να είναι ενήµερος για τους βασικούς άξονες κατηγοριοποίησης του περιεχοµένου και τις πολιτικές χρήσης και προστασίας που διέπουν κάθε κατηγορία σε σχέση µε τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Οι νόµοι περί πνευµατικής ιδιοκτησίας έχουν ως στόχο να προστατέψουν τα έργα που χαρακτηρίζονται από δηµιουργικότητα, όπως έργα λογοτεχνίας, θεάτρου, µουσικής, τέχνης κ.α. Ανάµεσα στην πληθώρα των νοµικών διατάξεων που αφορούν τα πνευµατικά δικαιώµατα, υπάρχουν νόµοι που σχετίζονται περισσότερο ή λιγότερο µε τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας όπως αυτά διαµορφώνονται κατά τη ψηφιοποίηση και την προβολή περιεχοµένου στο ιαδίκτυο. Επίσης, ένα ακόµα χαρακτηριστικό της νοµοθεσίας περί του δικαιώµατος αναπαραγωγής είναι πως παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε τη νοµοθεσία που αφορά τις εµπορικές συναλλαγές. ιάγραµµα 1-2: Νοµοθεσία & Πνευµατικά ικαιώµατα Η κυρίαρχη τάση στις περισσότερες χώρες είναι να δίνεται περισσότερη έµφαση στην προστασία των δικαιωµάτων του δηµιουργού ηθικά δικαιώµατα 3. Η συγκεκριµένη προσέγγιση επικρατεί στις νοµοθετικές τάσεις όλης της µεσογειακής Ευρώπης και σε µικρότερο βαθµό στην Αγγλική και την Αµερικάνικη νοµοθεσία. 2 Επιπλέον πληροφορίες για το νοµοθετικό γίγνεσθαι, τις διεθνείς συνθήκες, την ευρωπαϊκή και ελληνική κατάσταση περί των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ψηφιακού περιεχοµένου, περιλαµβάνονται στο Κεφ 2 της παρούσας µελέτης µε τίτλο Θεσµικό Πλαίσιο για την Πνευµατική Ιδιοκτησία στην ΚτΠ. 3 Τα ηθικά δικαιώµατα αναφέρονται στο κεκτηµένο δικαίωµα που έχει κάθε δηµιουργός να αναφέρεται το όνοµα του όταν χρησιµοποιείται µια δηµιουργία του. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3

14 Κεφάλαιο 1 Πρακτικός Οδηγός Σχηµατική Αποτύπωση Μελέτης ικαίωµα Αναπαραγωγής (Copyright) Υπάρχει µια αρκετά σηµαντική παράδοση στην προσπάθεια εναρµόνισης όλων των χωρών για µια κοινή, διεθνή αντιµετώπιση του προβλήµατος των πνευµατικών δικαιωµάτων. Η ανάγκη για καθολική εναρµόνιση κρίνεται επιτακτική, κυρίως λόγω του αφηρηµένου χαρακτήρα των πνευµατικών δικαιωµάτων και της αυξηµένης δυσκολίας που προκύπτει κατά την εφαρµογή των αναγκαίων περιορισµών. Το ιαδίκτυο και οι επιπρόσθετες δυνατότητες που πηγάζουν από την ψηφιακή υπόσταση του περιεχοµένου επιβεβαιώνουν το γεγονός πως οι εθνικές διατάξεις δεν είναι ικανές να εξασφαλίσουν το απαιτούµενο επίπεδο προστασίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η περίπλοκη περίπτωση όπου το περιεχόµενο έχει δηµιουργηθεί σε µία χώρα, φιλοξενείται από έναν εξυπηρετητή σε µια άλλη χώρα και µπορεί να ανακτηθεί από οποιοδήποτε µέρος της γης. Ο ρόλος της εθνικής νοµοθεσίας είναι να οριοθετήσει το εύρος των ενεργειών που θεωρούνται νόµιµες σε κάθε χώρα. Ωστόσο, η ανάλυση των επιµέρους στοιχείων µιας νοµοθεσίας δεν θα πρέπει να γίνει ανεξάρτητα και αποκοµµένα από τη συνολική διεθνή κατάσταση. Η διεθνής κατάσταση συνίσταται από διεθνείς συµφωνίες, οδηγίες και κατευθύνσεις που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση των επιµέρους νοµοθετικών πλαισίων κάθε χώρας. Οι πιο σηµαντικές διεθνείς συµβάσεις είναι οι ακόλουθες: Η συνθήκη της Βέρνης (που διαχειρίζεται ο Παγκόσµιος Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας - WIPO). [4] Η παγκόσµια συνθήκη περί του δικαιώµατος αναπαραγωγής (UCC) Η συµφωνία του TRIP s (Trade Related Intellectual Property Rights) υπό την αιγίδα του World Trade Organization. Το πνεύµα των διεθνών συµβάσεων είναι να προτείνουν ένα σύνολο από ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να υιοθετηθούν από όλα τα συνυπογράφοντα µέλη Η συνθήκη της Βέρνης Η συνθήκη της Βέρνης προστατεύει του δηµιουργούς των λογοτεχνικών και των καλλιτεχνικών έργων βασιζόµενη στην αρχή της εξοµοίωσης (ισότιµης µεταχείρισης) των δηµιουργών. Για παράδειγµα, ένας πίνακας που δηµιουργήθηκε από ένα ανό καλλιτέχνη, προστατεύεται στην Αγγλία ως προς τα πνευµατικά του δικαιώµατα, µε τρόπο ανάλογο µε αυτόν που θα προστατευόταν, αν ο πίνακας είχε φιλοτεχνηθεί από έναν Άγγλο καλλιτέχνη Η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί του δικαιώµατος αναπαραγωγής / Infosoc Οδηγία Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θέσπισε ένα σύνολο από οδηγίες και κανονισµούς σε σχέση µε το δικαίωµα αναπαραγωγής προστατευόµενων έργων. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αφενός να παρέχει ένα αρχικό πλαίσιο εργασίας για την εναρµόνιση των κρατών µελών και αφετέρου να αντιµετωπίσει τα επιπρόσθετα προβλήµατα που πηγάζουν από την ψηφιακή µορφή και δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου στο ιαδίκτυο. Στη συνέχεια, τα µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας φέρουν τη ρητή υποχρέωση να ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 4

15 Κεφάλαιο 1 Πρακτικός Οδηγός Σχηµατική Αποτύπωση Μελέτης υιοθετήσουν τις συγκεκριµένες οδηγίες και να εναρµονίσουν την εθνική τους νοµοθεσία σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Οι σηµαντικότερες συνθήκες που διαµόρφωσαν την ευρωπαϊκή νοµοθεσία γύρω από το δικαίωµα αναπαραγωγής και τα λοιπά πνευµατικά δικαιώµατα, είναι αυτές της Βέρνης και της Ρώµης Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία υπό το πρίσµα της συνθήκης της Βέρνης Αντικειµενικός στόχος της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας είναι να βασιστεί στα πορίσµατα των διεθνών συµβάσεων και να διαµορφώσει ένα πλήρες σύνολο από οδηγίες για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Καθώς το µεγάλο όραµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ιδρύσει µια µεγάλη ευρωπαϊκή αγορά, η διαφοροποίηση των κρατών µελών ως προς τα πνευµατικά δικαιώµατα θα αποτελούσε σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται µια αναφορά στα βασικά θέµατα που πραγµατεύεται η ευρωπαϊκή νοµοθεσία και στις θεµατικές περιοχές όπου επιχειρείται η σύγκλιση Προστατευόµενα έργα Η συνθήκη της Βέρνης περιέχει µια ενδεικτική και όχι εξαντλητική λίστα µε τα έργα που προστατεύονται από πνευµατικά δικαιώµατα: Έργα λόγου και µουσικής Καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα Θεατρικά έργα Φωνογραφήµατα Πίνακες ζωγραφικής Γλυπτά Τα προγράµµατα υπολογιστών και οι βάσεις δεδοµένων αναγνωρίζονται επίσης ως εκφράσεις δηµιουργικότητας στην ψηφιακή πραγµατικότητα και συµπεριλαµβάνονται στα προστατευόµενα έργα Πρωτοτυπία Απαραίτητη συνθήκη για να θεωρηθεί ένα έργο προστατευόµενο είναι η πρωτοτυπία. Η συνθήκη της Βέρνης δεν περιέχει κάποιο συγκεκριµένο ορισµό που περιγράφει ποια έργα θα πρέπει να θεωρούνται πρωτότυπα και ποια όχι. Ωστόσο, για να θεωρηθεί ένα έργο πρωτότυπο θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από µια απλή αναπαραγωγή του φυσικού αντικειµένου µε µηχανικά µέσα. Μερικές λέξεις ή ένα σύντοµο µήνυµα δεν συνιστούν πρωτότυπο έργο. Επιπλέον, η συνθήκη δεν θεωρεί το ψηφιοποιηµένο αντίστοιχο ενός πρωτότυπου έργου ως νέο πρωτότυπο έργο µε εντελώς ανεξάρτητα πνευµατικά δικαιώµατα, παρά το γεγονός πως δύναται να αποκτήσει επιπλέον δικαιώµατα µετά την ψηφιοποίηση Πατρότητα Ο πατέρας ενός έργου είναι κατά κανόνα το πρόσωπο που το δηµιούργησε. Στην περίπτωση όµως που το έργο έχει δηµιουργηθεί από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, το δικαίωµα αναπαραγωγής αποδίδεται εξ αδιαιρέτου σε όλα τα πρόσωπα που έχουν ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 5

16 Κεφάλαιο 1 Πρακτικός Οδηγός Σχηµατική Αποτύπωση Μελέτης συνεισφέρει. Στη γενική περίπτωση, ο δηµιουργός ενός έργου γίνεται αυτόµατα ο αποκλειστικός δικαιούχος του δικαιώµατος αναπαραγωγής του. Ωστόσο, αν το έργο έχει δηµιουργηθεί από έναν υπάλληλο µιας εταιρείας, ο πρώτος δικαιούχος του δικαιώµατος αναπαραγωγής είναι η εταιρεία (αυτό συνήθως αναγράφεται στη πλειονότητα των συµβολαίων που συνάπτουν οι εργαζόµενοι µε τις εταιρείες). Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί κανόνα για όλες τις χώρες και εξαρτάται από την εκάστοτε εθνική νοµοθεσία. Για παράδειγµα, αν ένα µουσείο κατασκευάσει το δικό του ιστότοπο χρησιµοποιώντας το περιεχόµενο που διαθέτει και την τεχνογνωσία ενός συνόλου ανθρώπινων πόρων, όπως για παράδειγµα αναλυτές προγραµµατιστές, σύµβουλους κ.α, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσει πως όλα τα δικαιώµατα ανήκουν στο Μουσείο. Σε διαφορετική περίπτωση είναι σοβαρό το ενδεχόµενο να υπάρξουν διεκδικήσεις δικαιωµάτων από τρίτους. Τι είναι το Copyright; ιάγραµµα 1-3: Έργα που εµπίπτουν σε Copyright Χρονική διάρκεια προστασίας Η χρονική διάρκεια προστασίας των δικαιωµάτων εξαρτάται άµεσα από την κατηγορία περιεχοµένου στην οποία ανήκει το έργο. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις διαφορετικές περιπτώσεις ανάλογα µε τον τύπο του περιεχοµένου και τη διεθνή συνθήκη. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 6

17 Κεφάλαιο 1 Πρακτικός Οδηγός Σχηµατική Αποτύπωση Μελέτης Τύπος Περιεχοµένου Κλασικές µορφές περιεχοµένου Κινηµατογραφικό περιεχόµενο Φωτογραφικό περιεχόµενο και καλλιτεχνικό περιεχόµενο Χρονική Περίοδος προστασίας σύµφωνα µε τη συνθήκη της Βέρνης Όσο διαρκεί η ζωή του δηµιουργού και 50 χρόνια µετά (µέχρι το τέλος του ηµερολογιακού χρόνου) το θάνατο του δηµιουργού. (Άρθρο 1). 50 χρόνια µετά την δηµοσιοποίηση του έργου ή στην περίπτωση που δεν έχει δηµοσιευτεί 50 χρόνια µετά τη δηµιουργία του. (Άρθρο 7 (2). 25 χρόνια µετά τη δηµιουργία του έργου Πίνακας 1-1: Χρονική ιάρκεια του ικαιώµατος Αναπαραγωγής Χρονική Περίοδος προστασίας σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία Όσο διαρκεί η ζωή του δηµιουργού και 70 χρόνια µετά το θάνατο του (Άρθρο 1). 70 χρόνια µετά το θάνατο του τελευταίου προσώπου που συµµετείχε στην δηµιουργία του έργου. Όσο διαρκεί η ζωή του συγγραφέα και 70 χρόνια µετά το θάνατο του. Η διαφοροποίηση της χρονικής διάρκειας προστασίας ενός έργου ανάλογα µε την κατηγορία περιεχοµένου που ανήκει µπορεί να προκαλέσει πολύπλοκα προβλήµατα, ιδιαίτερα στην περίπτωση που πρόκειται για πολυµεσικό έργο όπου και συνυπάρχουν αντικείµενα που ανήκουν σε περισσότερες από µία κατηγορίες περιεχοµένου. Για παράδειγµα, στην περίπτωση ενός πολυµεσικού project που περιέχει κινηµατογραφικό film, φωτογραφίες, κείµενο και ήχο, υπάρχουν δικαιώµατα αναπαραγωγής για όλα τα ανεξάρτητα συστατικά στοιχεία που συνθέτουν το έργο. Καθώς τα ανεξάρτητα συστατικά στοιχεία ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες περιεχοµένου, η προστασία του δικαιώµατος αναπαραγωγής θα πάψει να ισχύει σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Σηµείωση: Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία υπερέχει της συνθήκης της Βέρνης, µε αποτέλεσµα το δικαίωµα αναπαραγωγής των έργων που προστατεύονται να συγκλίνει στα 70 χρόνια µετά το θάνατο του δηµιουργού Το αποκλειστικό δικαίωµα Ανάµεσα στα πνευµατικά δικαιώµατα περιλαµβάνονται και ορισµένα που χαρακτηρίζονται ως αποκλειστικά και ανήκουν αυστηρά στον κάτοχο του δικαιώµατος αναπαραγωγής. Τα αποκλειστικά δικαιώµατα διαφοροποιούνται από τα συνηθισµένα δικαιώµατα ιδιοκτησίας καθώς δεν προκύπτουν όταν η ιδιοκτησία ενός έργου είναι µερική. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 7

18 Κεφάλαιο 1 Πρακτικός Οδηγός Σχηµατική Αποτύπωση Μελέτης Για παράδειγµα, όταν ένας καταναλωτής αγοράζει ένα βιβλίο από ένα βιβλιοπωλείο ή ένα poster από ένα µουσείο του µεταβιβάζονται τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας του συγκεκριµένου αντίγραφου του προστατευόµενου έργου (του βιβλίου ή του πίνακα ζωγραφικής). Ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα να καταστρέψει το αντικείµενο που κατέχει ή ακόµα και να το πουλήσει. Σε καµία περίπτωση ωστόσο, δεν έχει το δικαίωµα να αναπαράγει και να διανέµει το βιβλίο ή το poster. Τα δικαιώµατα αναπαραγωγής του βιβλίου και του poster διατηρούνται αποκλειστικά από το συγγραφέα του βιβλίου και τον ζωγράφο του πίνακα αντίστοιχα. Ακολουθούν κάποιες λίστες µε τα δικαιώµατα που χαρακτηρίζονται ως αποκλειστικά µε βάση την ισχύουσα συνθήκη και την τρέχουσα νοµοθεσία. Συνθήκη της Βέρνης: Τα αποκλειστικά δικαιώµατα που δεσµεύονται από τους δηµιουργούς σύµφωνα µε τη συνθήκη της Βέρνης είναι τα ακόλουθα: Το δικαίωµα µετάφρασης του έργου Το δικαίωµα της αναπαραγωγής µε κάθε τρόπο ή µορφή Το δικαίωµα ερµηνείας θεατρικών, µουσικοθεατρικών και µουσικών έργων Το δικαίωµα της απαγγελίας Το δικαίωµα προσαρµογής και τροποποίησης του αρχικού έργου Η Ευρωπαϊκή Οδηγία: Τα αποκλειστικά δικαιώµατα σύµφωνα µε την οδηγία Infosoc είναι: ικαίωµα αναπαραγωγής ικαίωµα παρουσίασης του έργου σε ευρύ κοινό ικαίωµα διανοµής Droite de suite: Το Droite de suite είναι το δικαίωµα που επιτρέπει σε έναν καλλιτέχνη να διεκδικήσει κάποιο µέρισµα από τα οικονοµικά οφέλη που θα προκύψουν από το έργο του, αποσπώντας ένα ποσοστό από τα κέρδη των πωλήσεων. Το δικαίωµα του δηµιουργού επί των πωλήσεων του έργου, δεν παύει να ισχύει ακόµα και µετά την πώληση του δικαιώµατος αναπαραγωγής από τον δηµιουργό σε κάποια εταιρεία διανοµής και εκµετάλλευσης του έργου Ηθικά δικαιώµατα Τα ηθικά δικαιώµατα, όταν πρόκειται για πνευµατική ιδιοκτησία, αποτελούν το σύνολο των προνοµίων και των ηθικών πιστώσεων που θα πρέπει να αποδίδονται στους δηµιουργούς, ώστε να τυγχάνουν της πρέπουσας αναγνώρισης όταν χρησιµοποιούνται τα έργα τους. Τα ηθικά δικαιώµατα δεν µπορούν να µεταβιβαστούν σε τρίτους. Τα ηθικά δικαιώµατα είναι προσωπικά και δεν µπορούν να µεταβιβαστούν, για παράδειγµα, από τον δηµιουργό στο µουσείο. Ωστόσο, είναι δυνατό ο δηµιουργός να παραιτηθεί των δικαιωµάτων του. Για παράδειγµα, αν χρησιµοποιηθεί κάποιο εδάφιο από ένα βιβλίο σε µια αναφορά ή σε ένα πολυµεσικό έργο, ο συγγραφέας του βιβλίου από το οποίο αντιγράφηκε το εδάφιο θα πρέπει να αναφερθεί και να του αποδοθούν τα εύσηµα στο νέο έργο. Στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί αναφορά στο όνοµα του συγγραφέα υπάρχει παραβίαση των ηθικών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 8

Πολιτισμός, Ψηφιοποίηση & Πνευματικά Δικαιώματα

Πολιτισμός, Ψηφιοποίηση & Πνευματικά Δικαιώματα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000 2006 Γ Κ.Π.Σ. Πολιτισμός, Ψηφιοποίηση & Πνευματικά Δικαιώματα Οδηγός Εγχειρίδιο για την προστασία και τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά έναν πολιτιστικό οργανισμό πριν αποφασίσει να εμπλακεί σε

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuαργετ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Greenstone, Λογισµικό δηµιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης : παρουσίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτριά μου, κα Αλεξανδροπούλου. Αιγυπτιάδου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτριά μου, κα Αλεξανδροπούλου. Αιγυπτιάδου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) Διπλωματική Εργασία: Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ DOWNLOADING ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΜ : 8920 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

4 ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση

4 ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση TP PT European P Κοινοτικού TΟ ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. (Μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων 5401/01/EL/Τελικό WP 55 Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας Εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2002 Σχόλια: *

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μ.Π.Σ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΑΓ ΑΛΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Όρος Audit Service Authrizatin Back-ffice Clear Text Cnfidentiality Credential Digital Certificate Frnt-Office Impact Intranet One-Time

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 3 3.1 3.1β 2.2.3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπό του φοιτητή: ΛΑΓΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συγγραφική Ομάδα: Μυροφόρα Ραφαηλίδου, Ph.D. Παναγιώτα Σαπουνά, Ph.D. Υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Οι αλλαγές που εισάγονται από την ηλεκτρονική υγεία, μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες (ιατροί, ασθενείς, προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα