Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ι (Εργαστήριο) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ι (Εργαστήριο) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ»"

Transcript

1 Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια της εργασίας για το εργαστήριο «Ανάλυσης και Σχεδιασµού Πληροφοριακών Συστημάτων I» θα σχεδιαστεί το ακόλουθο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστηµα (ΟΠΣ): Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ» Ας θεωρήσουμε τη βάση δεδομένων της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ», η οποία περιέχει δεδομένα που αφορούν τους υπαλλήλους της επιχείρησης ειδικούς επιστήμονες (employees), τα τμήματα στα οποία αυτή υποδιαιρείται (departments) και τα έργα (projects) που ανατίθενται σε αυτά τα τμήματα. Πιο συγκεκριμένα, η δομή και η λειτουργία της εταιρείας, φέρουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Η Δημοτική επιχείρηση («Αναπτυξιακή ΑΕ») είναι χωρισμένη σε τμήματα (departments). Κάθε τμήμα φέρει ένα όνομα, ταυτοποιείται από ένα κωδικό αριθμό, και εποπτεύεται από κάποιο υπάλληλο (manager). Η βάση δεδομένων επιτρέπει την καταχώρηση όχι μόνο του κωδικού του manager του τμήματος αλλά και της ημερομηνίας κατά την οποία ανέλαβε την εποπτεία του. Τέλος ένα τμήμα μπορεί να είναι εγκατεστημένο σε πολλά διαφορετικά σημεία, δηλαδή να έχει γραφεία σε περισσότερες από μια περιοχές του Δήμου. Ένα τμήμα εκπονεί ένα ή περισσότερα έργα (projects) κάθε ένα εκ των οποίων χαρακτηρίζεται από ένα όνομα, ένα κωδικό αριθμό, και πραγματοποιείται σε κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία (location). Κάθε έργο (Project) συνοδεύεται από τα εξής χαρακτηριστικά: τίτλο και κωδικό, συνολικό χρόνο εκπόνησης, συνολικό χρηματικό ποσό, πλήθος παραδοτέων και ημερομηνίες παράδοσης, καθώς και περιληπτική περιγραφή για το έργο. Η εκπόνηση του έργου (project) πραγματοποιείται σταδιακά (σε παραδοτέα) που παραδίδονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες στους αντίστοιχους managers. Ο τρόπος πληρωμής των υπαλλήλων (employees) της Δημοτικής επιχείρησης προκύπτει από τις ώρες απασχόλησης στο κάθε έργο ή παραδοτέο, ενώ ο μισθός του manager είναι προκαθορισμένος και σταθερός σε μηνιαία βάση. Η πληροφορία που καταχωρείται στη βάση δεδομένων για κάθε υπάλληλο, είναι το όνομά του, ο κωδικός κοινωνικής ασφάλισης (social security number), η διεύθυνση, ο μισθός του, το φύλο του και η ημερομηνία γέννησής του. Ένας υπάλληλος ανάλογα με την ειδίκευσή του και το επιστημονικό του υπόβαθρο, τοποθετείται σε κάποιο από τα τμήματα της εταιρείας (αλλά μόνο σε ένα τμήμα) και μπορεί - 1 -

2 να απασχολείται ταυτόχρονα σε πολλά έργα. Για κάθε υπάλληλο μπορούμε να καταχωρήσουμε τον αριθμό των ωρών που απασχολείται στο κάθε έργο καθώς και τον κωδικό του υπαλλήλου που τον επιβλέπει και τον καθοδηγεί (manager). Τέλος για όσους υπάλληλους έχουν προστατευόμενα μέλη (dependents) μπορούμε να καταχωρήσουμε (για λόγους κοινωνικής ασφάλισης) το όνομα του προστατευόμενου μέλους, το φύλο του και την ημερομηνία γέννησής του, καθώς και το είδος της συγγένειας ανάμεσα σε αυτό και στον υπάλληλο που καταχωρούμε. Η εργασία περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: Φάση 1: Ανάλυση απαιτήσεων Κατά την φάση της ανάλυσης απαιτήσεων, θα µελετηθεί ο τρόπος λειτουργίας του ΟΠΣ και θα περιγραφεί αναλυτικά στο παραδοτέο µε τίτλο: Π1: Ανάλυση απαιτήσεων του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος για την ιαχείριση της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ». Το συγκεκριμένο παραδοτέο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 30 σελίδες, και θα βασιστεί στην δοµή της ανάλυσης απαιτήσεων όπως αυτή παρουσιάζεται στην περιγραφή του ΟΠΣ του ΙΚΑ. Ένας ενδεικτικός πίνακας περιεχοµένων για το Π1 είναι ο ακόλουθος: 1. Σκοπός έργου 2. Αρχιτεκτονική του συστήµατος 2.1 Συνολική αρχιτεκτονική 2.2 Βασικές τεχνολογικές επιλογές 2.3 Λειτουργική αρχιτεκτονική 3. Λειτουργικές απαιτήσεις του συστήµατος 4. Απαιτήσεις σε εξοπλισµό Φάση 2: Σχεδιασµός του συστήµατος Η δεύτερη φάση της εργασίας αφορά τον σχεδιασµό του συστήµατος. Με βάση τα διαγράµµατα ροής δεδοµένων ( Ρ ) που περιγράφουν την λειτουργική αρχιτεκτονική του συστήµατος, θα σχεδιαστεί το διάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων (ER diagram), το οποίο θα είναι το δεύτερο παραδοτέο της εργασίας µε τίτλο: - 2 -

3 Π2: ιάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων για το ΟΠΣ για την Δημοτική επιχείρηση «Αναπτυξιακή ΑΕ» Το παραδοτέο Π2 θα αποτελείται από 2-3 σελίδες στις οποίες θα δίνεται το διάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων. Φάση 3: Υλοποίηση του συστήµατος Η υλοποίηση του συστήµατος θα περιγραφεί στο παραδοτέο µε τίτλο: Π3: Περιγραφή τελικής υλοποίησης για το ΟΠΣ για την διαχείριση της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ». Το συγκεκριμένο παραδοτέο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 30 σελίδες, και θα περιγράφει αναλυτικά την διαδικασία σχεδίασης του υπό ανάπτυξη ΟΠΣ. Ένας ενδεικτικός πίνακας περιεχοµένων για το Π3 είναι ο ακόλουθος: 1. Περιγραφή λειτουργικών απαιτήσεων 2. ιάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων 2.1 Περιγραφή πινάκων 2.2 Περιγραφή ερωτηµάτων 2.3 Περιγραφή εκθέσεων 2.4 Περιγραφή User Interface 2.5 Περιγραφή ειδικών λειτουργιών Η υλοποίηση του συστήµατος θα βασιστεί σε MS Access XP, και θα αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια: Δηµιουργία πινάκων Θα πρέπει να δηµιουργηθούν όλοι οι απαιτούµενοι πίνακες του συστήµατος και να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των αναφορών. Δηµιουργία ερωτηµάτων Θα πρέπει να δηµιουργηθούν οχτώ (8) σύνθετα ερωτήµατα καθένα από τα οποία θα βασίζεται σε τρεις πίνακες κατ ελάχιστο. Δηµιουργία αναφορών - 3 -

4 Θα πρέπει να δηµιουργηθούν οχτώ (8) σύνθετες αναφορές, µία για κάθε ένα από ερωτήµατα που έχουν αναπτυχθεί. Για την δηµιουργία των αναφορών ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση οδηγών. Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατασκευαστούν: Μία αναφορά που να εμφανίζει στοιχεία τμημάτων, έργων και υπαλλήλων ομαδοποιημένα πρώτα ως προς τμήμα και στη συνέχεια ως προς έργο. Με άλλα λόγια για κάθε τμήμα θα εμφανίζει τον κατάλογο των έργων που εποπτεύονται από αυτό (πρώτο επίπεδο ομαδοποίησης), και στη συνέχεια για κάθε έργο θα εμφανίζει τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων που απασχολούνται σε αυτό, τον αριθμό των ωρών ενασχόλησης καθώς και την αμοιβή του κάθε υπαλλήλου σε αυτό το έργο (δεύτερο επίπεδο ομαδοποίησης). Μία αναφορά που να εμφανίζει για κάθε υπάλληλο το όνομα του manager που αυτός εποπτεύεται, τα έργα που έχει εκπονήσει, το σύνολο των χρημάτων που έχει ήδη εισπράξει από την ολοκλήρωση όλων των παραδοτέων που συμμετείχε. Μία αναφορά που να εμφανίζει για κάθε υπάλληλο τις εκκρεμότητες που έχει για τα παραδοτέα που έχει αναλάβει, τις ημερομηνίες παράδοσης και τα χρήματα που πρόκειται να πάρει έπειτα από την ολοκλήρωση των παραδοτέων του. Δύο αναφορές που να εμφανίζουν: α) λίστα των έργων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και β) τα έργα που είναι σε εκκρεμότητα. Οι λίστες αυτές θα πρέπει να επιδεικνύουν και τα αντίστοιχα παραδοτέα για κάθε έργο με τις ημερομηνίες παράδοσης. Δημιουργία user interface Το user interface του συστήµατος θα αναπτυχθεί µε χρήση Φορµών. Για την δηµιουργία των φορµών ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση οδηγών. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην χρήση των εργαλείων List box και Combo box. Πιο συγκεκριμένα ο κωδικός του τμήματος στο οποίο θα τοποθετηθεί ο υπάλληλος δεν θα καταχωρείται με πληκτρολόγηση. Αντίθετα θα κατασκευαστεί ένα πλαίσιο λίστας (list box) που θα εμφανίζει τον κατάλογο των διαθέσιμων τμημάτων της εταιρείας. Ανάλογες τεχνικές θα εφαρμοσθούν σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτούν την απόδοση τιμής σε πεδίο πίνακα που έχει χαρακτηρισθεί ως ξένο κλειδί. Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατασκευαστούν: Φόρμα που θα εμφανίζει εντός πλαισίου λίστας τα ονόματα των διαθέσιμων τμημάτων της εταιρείας με τους αντίστοιχους managers. Όταν ο χρήστης επιλέγει κάποιο όνομα τμήματος, θα λαμβάνει χώρα εμφάνιση των στοιχείων των υπαλλήλων που δουλεύουν σε αυτό, σε κατάλληλα διαμορφωμένη υποφόρμα καθώς και το χρηματικό ποσό που έχουν ήδη πάρει. Αυτή η υποφόρμα θα πρέπει να κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε όταν ο χρήστης επιλέξει ένα όνομα υπαλλήλου σε αυτή, να εμφανίζεται σε άλλη υποφόρμα το όνομα και η τοποθεσία των έργων στα οποία απασχολείται και ο αριθμός των ωρών ενασχόλησης σε κάθε έργο. Θα πρέπει να εμφανίζονται επίσης αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για κάθε παραδοτέο που εκπονήθηκε ή που εκκρεμεί για τον συγκεκριμένο υπάλληλο

5 Φόρμα που να εμφανίζει πλαίσιο λίστας με τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων της εταιρίας. Όταν ο χρήστης επιλέγει κάποιο όνομα από αυτό το πλαίσιο, θα λαμβάνει χώρα εμφάνιση των στοιχείων των προστατευόμενων μελών για αυτόν τον υπάλληλο, σε κατάλληλα διαμορφωμένη υποφόρμα. Όλα τα παραπάνω αποτελούν το παραδοτέο. Π4: Τελική υλοποίηση για το ΟΠΣ για την Δημοτική επιχείρηση «Αναπτυξιακή ΑΕ». Το παραδοτέο Π4 θα έχει ηλεκτρονική µορφή και θα αποτελείται από το αρχείο Π4.mdb, που θα περιέχει όλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της εφαρµογής. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Π1 Π2 Π3 Π4 Ανάλυση απαιτήσεων του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος για την ιαχείριση της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ». Διάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων για το ΟΠΣ για την διαχείριση της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ». Περιγραφή τελικής υλοποίησης για το ΟΠΣ για την διαχείριση της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ». Τελική υλοποίηση για το ΟΠΣ για την διαχείριση της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ». 28/10/2014 4/11/ εβδομάδα πριν την εξέταση του Εργαστηρίου. 1 εβδομάδα πριν την εξέταση του Εργαστηρίου

6 Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 1. Τα Π1, Π2 θα παραδοθούν σε έντυπη μορφή (αρχεία MS-Word). 2. Τα παραδοτέα Π3 και Π4 θα παραδοθούν σε CD στο οποίο θα αναγράφονται τα ονόµατα των σπουδαστών που συµµετέχουν στην οµάδα. Δ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ H τελική βαθµολογία του µαθήµατος θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: ΤΒ: Τελικός Βαθµός ΤΒ = (Π1*40%+Π2*20%+Π3*40%)*40%+Π4*30%+ΤΕ*30% ΤΕ: Τελική Εξέταση (κάθε οµάδα θα εξεταστεί ξεχωριστά στην εργασία που έχει παραδώσει) - 6 -

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 1.1 Βασικές Κατηγορίες Ενότητες Πληροφοριών... 3 1.1.1 Βασικές Ενότητες Πληροφοριών Εσωλογιστικής Προέλευσης... 3 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα