Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία 1

2 Πξννίκην ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξχζκηζε (2004) ζεκεηψλεηαη ζρεηηθά κε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα δηνξηζκνχ, φηη «ππάξρεη ζηελ Κχπξν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ θνξεζκφ ησλ θαηαιφγσλ. Η Δπηηξνπή καο εθηηκά φηη ην πξφβιεκα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε επηζηεκνληθή ζνβαξφηεηα. Η Δπηηξνπή ( ) ζεσξεί φηη ην ζχζηεκα δηνξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ ρξεηάδεηαη επεηγφλησο αλαζεψξεζε, κε ζηφρν λα γίλεη πην αμηνθξαηηθφ θαη δίθαην ρσξίο λα αθήλεη πεξηζψξηα γηα έμσζελ παξεκβάζεηο (ξνπζθέηη)». Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πην πάλσ εθηηκήζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξχζκηζε, πεξηιήθζεθε πξφηαζε ζην Πξφγξακκα Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Γεκήηξε Υξηζηφθηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ θαηαιφγνπ δηνξηζηέσλ, ρσξίο λα αιιάδεη ε βαζηθή ηνπ θηινζνθία. Με βάζε ηελ πην πάλσ δέζκεπζε, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαηαζέηεη ηελ πξφηαζή ηνπ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία. Καηά ηνλ θαηαξηηζκφ ηεο πξφηαζεο πνπ αθνινπζεί, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ έιαβε ππφςε ηα εμήο: Να δηακνξθσζεί έλα ζχγρξνλν, αμηνθξαηηθφ θαη δίθαην ζχζηεκα δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην νπνίν δε ζα αθήλεη πεξηζψξηα γηα έμσζελ παξεκβάζεηο θαη ζα ζηεξίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Να κε ζπκαηνπνηεζνχλ νη ππνςήθηνη πνπ έθηαζαλ θνληά ζην δηνξηζκφ ηνπο κε βάζε ηνπο πθηζηάκελνπο θαηαιφγνπο δηνξηζηέσλ. Σν λέν ζχζηεκα λα δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ ειπίδα ζε φζνπο ηειεηψλνπλ ηψξα ή ηειείσζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηηο ζπνπδέο ηνπο λα δηνξηζηνχλ ζηε δεκφζηα εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. 2

3 1. Σν πθηζηάκελν ζχζηεκα 1.1. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηε Γεκφζηα Δθπαίδεπζε δηνξίδνληαη ζήκεξα απφ πίλαθεο δηνξηζηέσλ πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 28Β ηνπ πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο Νφκνπ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί Η ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαζνξίδεηαη πξψηα απφ ην έηνο απφθηεζεο ηνπ πξψηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. Η ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ απέθηεζαλ ηνλ πξψην ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο ην ίδην έηνο γίλεηαη κε βάζε κηα ζεηξά άιισλ θξηηεξίσλ πνπ είλαη ν βαζκφο ζην βαζηθφ ηίηιν, ηα πξφζζεηα αθαδεκατθά πξνζφληα ζε ζέκαηα ζπλαθή κε ηελ εθπαίδεπζε ή ηελ εηδηθφηεηα ή ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, ε εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία θαη ηπρφλ ππεξεζία ζηελ Δζληθή Φξνπξά Ο δηνξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Τ. κε βάζε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ. Δπί πιένλ φκσο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ (άξζξν 28Γ), γηα λα δηνξηζηεί εθπαηδεπηηθφο πάλσ ζε κφληκε βάζε, πξέπεη: (α) λα έρεη Πηζηνπνηεηηθφ φηη παξαθνινχζεζε κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Δ.Δ.Τ., κε επηηπρία ην Πξφγξακκα Πξνυπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο, θαη (β) λα είλαη θαηάιιεινο απφ πιεπξάο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη δηαλνεηηθήο θαηάζηαζε γηα λα αζθεί ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εκεηψλεηαη φηη ε πξνζθφκηζε Πηζηνπνηεηηθνχ παξαθνινχζεζεο κε επηηπρία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνυπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο είλαη αλαγθαία ζηελ πεξίπησζε πξνζψπσλ πνπ ζα δηνξηζηνχλ ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε. 3

4 2. Μεηνλεθηήκαηα Πιενλεθηήκαηα ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο Οη πίλαθεο δηνξηζηέσλ ήηαλ πνιχ ρξήζηκνη θαη έιπζαλ αξθεηά πξνβιήκαηα θαηά ηελ πεξίνδν πηνζέηεζήο ηνπο. Απνηέιεζαλ κηα δηαθαλή θαη αδηάβιεηε δηαδηθαζία πνπ δηαζθάιηδαλ ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ ππνςεθίσλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φκσο νη θαηάινγνη δηνξηζηέσλ γίλνληαη νινέλα θαη καθξχηεξνη. Σν πθηζηάκελν ζχζηεκα θαηαξηηζκνχ ησλ πηλάθσλ δηνξηζηέσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππεξπξνζθνξά ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, έρεη νδεγήζεη ζε θαηάζηαζε απνηεικάησζεο. Απηφ αθνξά ηδηαίηεξα ηηο πεξηπηψζεηο πηλάθσλ γηα ηε Μέζε Γεληθή, ηελ Σερληθή θαη ηελ Πξνδεκνηηθή Δθπαίδεπζε, ελψ αληίζηνηρν πξφβιεκα άξρηζε ήδε λα δεκηνπξγείηαη θαη ζηνπο πίλαθεο ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Οη πίλαθεο δηνξηζηέσλ πεξηιακβάλνπλ ζήκεξα πνιχ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ ζπγθξηηηθά κε ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο, κε απνηέιεζκα ηα άηνκα απηά είηε λα ζηξέθνληαη πξνο άιιεο επαγγεικαηηθέο θαηεπζχλζεηο, είηε λα ππναπαζρνινχληαη αλακέλνληαο γηα πνιιά ρξφληα λα έιζεη ε ζεηξά ηνπο γηα δηνξηζκφ. Με βάζε απφ ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2009 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ αλεξρφηαλ ζε άηνκα. Καηαλνκή ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2009, θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα Εκπαιδεσηική βαθμίδα Αριθμός Ποζοζηό % Γεκνηηθή/Πξνδεκνηηθή/Δηδηθή Δθπαίδεπζε ,4 Μέζε Γεληθή Δθπαίδεπζε ,7 Μέζε Σερληθή Δθπαίδεπζε ,9 Σύνολο Πεγή: Δηήζηα Έθζεζε ΔΔΤ ηνπ Μεηνλεθηήκαηα: «Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πνπ ( ) δελ έρεη ζρέζε κε θξηηήξηα αμίαο. Γεδνκέλνπ φηη βαζηθφ θξηηήξην είλαη ε εκεξνκελία ιήςεο πηπρίνπ, εκθαλψο παξαβηάδεη ηελ αξρή γηα επηινγή ησλ θαιχηεξσλ, θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζεζκφο κε αμηνθξαηηθφο. Γηα παξάδεηγκα, ν ηειεπηαίνο ζε επίδνζε θνηηεηήο πνπ ηειεηψλεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ηνλ Ιαλνπάξην, πξνεγείηαη ηνπ πξψηνπ θνηηεηή πνπ ηειεηψλεη ηνλ Ινχιην ηνπ ηδίνπ έηνπο» (Έθζεζε Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξχζκηζε, 2004: 260). 4

5 Η Γεκφζηα Δθπαίδεπζε ζηεξείηαη ηεο δπλαηφηεηαο λα ζηειερψλεηαη απφ ηνπο θαηαιιειφηεξνπο θαη απφ απηνχο πνπ έρνπλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ λα εξγαζηνχλ σο εθπαηδεπηηθνί Η κέζε ειηθία ησλ λενδηνξηδνκέλσλ ζε νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο είλαη κεγάιε θαη κάιηζηα κε ηάζεηο λα γίλεη αθφκε κεγαιχηεξε Οη δηνξηζκνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλνληαη θαηά ηξφπν λνκνηππηθφ κε δηαζθάιηζεο ηεο ηζνηηκίαο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ, αιιά νπζηαζηηθά θαηά κε αμηνθξαηηθφ ηξφπν Μαθξνπξφζεζκα δεκηνπξγνχληαη αξλεηηθέο πξνδηαζέζεηο γηα ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε θίλδπλν ζην κέιινλ λα κε ζηξέθνληαη πξνο απηφ ην επάγγεικα νη πην ηθαλνί ελδηαθεξφκελνη Γεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα απφ ηε δηαθνπή ηεο επαθήο ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ επηζηήκε ηνπο. Σν πην πάλσ κεηνλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ πην θάησ πίλαθα, ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα ππνινγηδφκελα έηε αλακνλήο γηα κφληκν δηνξηζκφ ζε δηάθνξεο εηδηθφηεηεο ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο, κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο. Πίλαθεο δηνξηζηέσλ ζηε κέζε γεληθή εθπαίδεπζε, θαηά εηδηθφηεηα θαη πηζαλφηεηα κφληκνπ δηνξηζκνχ Μέζος όρος Δηδηθφηεηα Αξηζκφο ππνςεθίσλ ζηνπο πίλαθεο μόνιμων διοριζμών εηηζίως Τπνινγηδφκελα έηε αλακνλήο γηα κφληκν δηνξηζκφ Θξεζθεπηηθψλ ,7 41 Φηινινγηθψλ Μαζεκαηηθψλ ,2 32 Φπζηθήο Υεκείαο ,8 63 Βηνινγίαο ,5 26 Φπζηνγλσζηηθψλ 2 0,3 7 Γεσγξαθίαο 16 0,5 32 Γεσινγίαο 86 0,2 430 Αγγιηθψλ Γαιιηθψλ 317 7,2 44 Δκπνξηθψλ/Οηθνλνκηθψλ Φπζηθήο Αγσγήο ,5 76 Μνπζηθήο 421 7,7 55 Σέρλεο 251 8,8 29 Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο 55 10,3 5 Πιεξνθνξηθήο/Δπηζη. ΗΤ πκβνπιεπηηθήο Αγσγήο 51 6,3 8 Σερλνινγίαο Πεγή: Δηήζηα Έθζεζε ΔΔΤ ηνπ

6 Γεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα απφ ηελ αλάγθε ελαξκφληζεο θαη ηε δπλαηφηεηα έληαμεο ζηνπο θαηαιφγνπο πνιηηψλ άιισλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ Πνιιά θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη αλαθνξηθά κε ηε ζηειέρσζε κε δηεπζπληηθφ θαη επνπηηθφ πξνζσπηθφ, σο απνηέιεζκα ηεο θαζπζηεξεκέλεο εηζδνρήο ζην επάγγεικα Πιενλεθηήκαηα: ηεξίδεηαη ζε κεηξήζηκα θξηηήξηα - κε θπξίαξρν ην έηνο θαηάζεζεο ηνπ πηπρίνπ γεγνλφο πνπ απνθιείεη δηαθξίζεηο ιφγσ «έμσζελ παξεκβάζεσλ» Δίλαη πξαθηηθφ θαη γξήγνξν, αθνχ απνθεχγνληαη νη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ηεο πξνθήξπμεο θαη επηινγήο θάζε θνξά πνπ ππάξρνπλ λέεο ζέζεηο Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο εκπεηξηψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο αγνξάο εξγαζίαο απφ απηνχο ηεο εθπαίδεπζεο. 3. Πιαίζην εθζπγρξνληζκνχ θαη βειηηψζεσλ Με δεδνκέλν φηη ζηφρνο είλαη ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε βειηίσζε, φρη ε θαηάξγεζε, ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο, ε θεληξηθή ηδέα είλαη ην «άλνηγκα ηνπ θιεηζηνχ έηνπο», ε δηεχξπλζε ησλ θξηηεξίσλ, πνπ ζήκεξα ηζρχνπλ κφλν εληφο ηνπ «θιεηζηνχ έηνπο», θαη ε εηζαγσγή ηνπ θξηηεξίνπ ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ. Παχεη, δειαδή, λα είλαη θπξίαξρν, θαζνξηζηηθφ θαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ην έηνο θαηάζεζεο ηνπ πηπρίνπ θαη ε θαηάηαμε γίλεηαη ζηε βάζε κεηξήζηκσλ θξηηεξίσλ πξνο φθεινο ησλ αλαγθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ννείηαη φηη ην πιαίζην απηφ ζα ηζρχζεη γηα ηνπο θαηαιφγνπο δηνξηζίκσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ (Γεκνηηθήο θαη Μέζεο). 6

7 3.1. Βαζηθή ηδέα Γηα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν δέθα εηψλ (βι. πην θάησ), νη δηνξηζκνί ζα γίλνληαη κε πξνθαζνξηζκέλε αλαινγία απφ δχν πίλαθεο γηα θάζε εηδηθφηεηα: α) ηνπο πθηζηάκελνπο, νη νπνίνη ζα θαινχληαη ΠΙΝΑΚΔ ΓΙΟΡΙΙΜΩΝ Α, β) ηνπο πίλαθεο πνπ ζα θαηαξηίδνληαη φπσο πεξηγξάθεηαη πην θάησ, νη νπνίνη ζα θαινχληαη ΠΙΝΑΚΔ ΓΙΟΡΙΙΜΩΝ Β. Η ΔΔΤ ζα δηνξίδεη γηα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν δέθα εηψλ θαη απφ ηνπο δχν πίλαθεο (Α θαη Β), κε πξνθαζνξηζκέλε αλαινγία πνπ ζα δηαθνξνπνηείηαη εμειηθηηθά απφ ρξφλν ζε ρξφλν (βι. πην θάησ). Οη «ΠΙΝΑΚΔ Α» ζα αλαζεσξνχληαη θάζε ρξφλν κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα, δε ζα θαηαρσξνχληαη φκσο λένη αηηεηέο. Η ηειεπηαία εκεξνκελία θαηαρψξεζεο λέσλ αηηεηψλ ζηνπο «ΠΙΝΑΚΔ Α» θαζνξίδεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο (2010). Οη «ΠΙΝΑΚΔ Β» ζα θαηαξηίδνληαη αλά ηξηεηία, κε βάζε ηελ απνηίκεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ. Δληφο ηεο ηξηεηίαο, γηα φζνπο ππνςήθηνπο βξίζθνληαη ήδε ζηνλ θαηάινγν, ζα αλαζεσξνχληαη θάζε ρξφλν κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ ζα ηζρχζνπλ. εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη εληφο ηεο ηξηεηίαο δε ζα θαηαρσξνχληαη λένη αηηεηέο Μεηαβαηηθέο πεξίνδνη Πνζνζηφ δηνξηζκνχ απφ θάζε Πίλαθα αλά έηνο Πίλαθεο Α 90 % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Πίλαθεο Β 10 % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 7

8 4. Πξφηαζε Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο ΠΙΝΑΚΔ Β ζα γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε κεηξήζηκα θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Έηζη, ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ θαη ζήκεξα εληφο ηνπ «θιεηζηνχ έηνπο», ην νπνίν θαηαξγείηαη, ελψ πξνζηίζεηαη θαη ην θξηηήξην ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ: 1. Δθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία 2. Πξφζζεηα αθαδεκατθά πξνζφληα 3. Σπρφλ ππεξεζία ζηελ Δζληθή Φξνπξά 4. Πείξα ζε ηνκείο ζπλαθείο κε ηελ εηδηθφηεηα (φπνπ πξνλνείηαη ζε ζρέδηα ππεξεζίαο) 5. Έηνο απφθηεζεο πηπρίνπ 6. Γξαπηέο Δμεηάζεηο 5. Απνηίκεζε θξηηεξίσλ κε κνλάδεο 5.1. Δθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο φπσο πξνλνείηαη ζηνλ πεξί Γεκνζίαο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο Νφκν, άξζξν 35Β (4) (γ). (α) Γηα θάζε έηνο πξνυπεξεζίαο θαηά ηελ νπνία ν ππνςήθηνο θαηείρε ην πηπρίν πνπ απαηηείηαη γηα δηνξηζκφ (2 κνλ.) Σν αλψηαην ζπλνιηθφ φξην κνλάδσλ απφ πξνυπεξεζία είλαη 20 κνλάδεο. εκεηψλεηαη φηη, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζα ζπδεηήζεη κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο πηζαλή ηξνπνπνίεζε ηνπ πην πάλσ Νφκνπ, ψζηε λα εμεηαζηεί ε δηαθνξνπνίεζε ή/θαη επέθηαζε ησλ θαηεγνξηψλ αλαγλψξηζεο εθπαηδεπηηθήο πξνυπεξεζίαο. 8

9 5.2. Πξφζζεηα αθαδεκατθά πξνζφληα Σσναθή με ηην ειδικόηηηα ή ηα καθήκονηα ηης θέζης ή ηην εκπαίδεσζη (α) Γηα κεηαπηπρηαθφ δίπισκα/βεβαίσζε πνπ απνθηήζεθε κεηά απφ ζπνπδέο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο θαη κεηά απφ λελνκηζκέλε αμηνιφγεζε (2 κνλ.) (β) Γηα κεηαπηπρηαθφ ηίηιν επηπέδνπ ηζνδχλακνπ κε Master (5 κνλ.) (γ) Γηα δηδαθηνξηθφ ηίηιν ή ηζνδχλακν (8 κνλ.) (δ) Γηα θάζε άιιν παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ή πηπρίν ζε ζπλαθή ηνκέα (3 κνλ.) Μη ζσναθή με ηην ειδικόηηηα ή ηα καθήκονηα ηης θέζης ή ηην εκπαίδεσζη (α) Γηα κεηαπηπρηαθφ δίπισκα/βεβαίσζε πνπ απνθηήζεθε κεηά απφ ζπνπδέο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο θαη κεηά απφ λελνκηζκέλε αμηνιφγεζε (2 κνλ.) (β) Γηα κεηαπηπρηαθφ ηίηιν επηπέδνπ ηζνδχλακνπ κε Master (4 κνλ.) (γ) Γηα δηδαθηνξηθφ ηίηιν ή ηζνδχλακν (7 κνλ.) (δ) Γηα θάζε άιιν παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ή πηπρίν ζε κε ζπλαθή ηνκέα (3 κνλ.) 5.3. Τπεξεζία ζηελ Δζληθή Φξνπξά Γηα θάζε έηνο ζεηείαο (3 κνλ.). Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ πξνηείλεη ηελ αχμεζε ηεο βαξχηεηαο απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ, ψζηε λα εμηζνξξνπεζνχλ νη κνλάδεο πνπ ράλνπλ ηα άηνκα πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Δζληθή Φξνπξά, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ηειεηψλνπλ αξγφηεξα ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ εγγξάθνληαη κεηαγελέζηεξα ζηνπο θαηαιφγνπο δηνξηζηέσλ απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ δελ ππεξεηνχλ ζηελ Δζληθή Φξνπξά. Καηά ζπλέπεηα, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζεσξεί φηη ζα απνηειέζεη θίλεηξν γηα ηε κείσζε ηεο θπγνζηξαηίαο. Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ζπκπιεξσκέλν ην έηνο ζεηείαο, ν ππνςήθηνο ζα ιακβάλεη ηηο κνλάδεο πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κήλεο ηεο ζεηείαο ηνπ (π.ρ. ππνςήθηνο πνπ ππεξέηεζε 6 κήλεο ζηελ Δζληθή Φξνπξά ζα ιακβάλεη 6/12 ησλ δχν (3) κνλάδσλ πνπ παξαρσξνχληαη γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν έηνο ζεηείαο. Σν αλψηαην ζπλνιηθφ φξην κνλάδσλ απφ ζεηεία ζηελ Δζληθή Φξνπξά είλαη 6 κνλάδεο. 9

10 5.4. Πείξα ζε ηνκείο ζπλαθείο κε ηελ εηδηθφηεηα Γηα θάζε έηνο πείξαο (εθφζνλ απαηηείηαη ζηα ρέδηα Τπεξεζίαο) πέξαλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε σο αλαγθαία ζηα ρέδηα ππεξεζίαο (0,5 κνλ.). Σν αλψηαην ζπλνιηθφ φξην κνλάδσλ απφ πείξα ζε ηνκείο ζπλαθείο κε ηελ εηδηθφηεηα πξνυπεξεζία είλαη 4 κνλάδεο Έηνο απφθηεζεο πηπρίνπ Γηα θάζε έηνο κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπ (1 κνλ.). Σν αλψηαην ζπλνιηθφ φξην κνλάδσλ γηα ην θξηηήξην ηεο αξραηφηεηαο έηνπο απφθηεζεο ηνπ πηπρίνπ είλαη 20 κνλάδεο Γξαπηέο Δμεηάζεηο Η γξαπηή εμέηαζε ζα πξνθεξχζζεηαη απφ ηελ ΔΔΤ αλά ηξηεηία θαη ζα δηεμάγεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Δμεηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζηα πξφηππα δηεμαγσγήο ησλ Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ. Η γξαπηή εμέηαζε ζα είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα δηνξηζκφ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: (α) Γλσζηηθφ/ά αληηθείκελν/α, αλάινγα κε ηνλ θιάδν εηδηθφηεηα ηνλ νπνίν ζα θιεζεί λα δηδάμεη ν ππνςήθηνο. εκεηψλεηαη φηη ε γξαπηή εμέηαζε ζην γλσζηηθφ/ά αληηθείκελν/α ζα αθνξά ζην πεξηερφκελν ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (10 κνλ.) (β) Γεληθή Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία Παηδαγσγηθά Θέκαηα. (10 κνλ.) (γ) Δηδηθή Γηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαηά θιάδν - εηδηθφηεηα (10 κνλ.) Με ηηο κνλάδεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο νη ππνςήθηνη ζα κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο δηνξηζηέσλ γηα 9 ρξφληα. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ελδηαθεξφκελνη γηα δηνξηζκφ δε ζα είλαη ππνρξεσκέλνη λα επαλαιακβάλνπλ ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο θάζε ηξία ρξφληα πνπ απηέο ζα δηεμάγνληαη. εκεηψλεηαη, φκσο, φηη θάζε ππνςήθηνο ζα δηθαηνχηαη, αλ επηζπκεί λα βειηηψζεη ηε βαζκνινγία ηνπ, λα επαλαιακβάλεη ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο θάζε ηξία ρξφληα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη κνλάδεο πνπ ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ νη ππνςήθηνη γηα αθνπνχο εγγξαθήο ζηνπο θαηαιφγνπο δηνξηζηέσλ ζα είλαη εθείλεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ ηειεπηαία γξαπηή εμέηαζε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ. 10

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc Θεζμικό πλαίζιο ηων ππόηςπων πειπαμαηικών ζσολείων. Ίδπςζη Ινζηιηούηος Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, οπγάνωζη ηος Ινζηιηούηος Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών και Εκδόζεων και λοιπέρ διαηάξειρ. Τύπορ Σσέδιο

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011 Πρωτοβουλία ΜΚΟ Μάρτης 2011 Μιχάλθ Χαϊλι Οικονομικό Λειτουργό Αϋ Τπουργείο Οικονομικϊν Σθλ. 22601178 Σθλεομοιότυπο: 22602749 24 Μαρτίου 2011 Αγαπθτζ κ. Χαϊλι, Διαδικαςία δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για διαμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες»

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 'Έρνληαο ππφςε : 1.Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα