Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5"

Transcript

1 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ πνπ πηζαλόλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε βησζηκόηεηα ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ κε αιπζηδσηέο επηπηώζεηο πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηε αζηάζεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο θαη λα έρνπλ απνζηαζεξνπνηεηηθέο επηπηώζεηο ζπλνιηθά γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ηεο ρώξαο, ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ ππό ηηο ζπλζήθεο απηέο δεκηνπξγείηαη θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, ΓΙΑ δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο ηάμεο θαη δεκόζηαο αζθάιεηαο θαη γηα επηηαθηηθνύο ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 12(Ι) ηνπ Σπλνπηηθόο ηίηινο. Ο Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο Σπλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Νόκνπ ηνπ 2013, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα: 1. To παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο Σπλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο 1

2 Γέθαην Έθην Γηάηαγκα, ηνπ Δξκελεία. 2.-(1) Σην παξόλ Γηάηαγκα, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- «Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη κε βάζε ην άξζξν 9 ηνπ Νόκνπ 81(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ «ίδξπκα ειεθηξνληθνύ ρξήκαηνο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ όξν απηό ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Ηιεθηξνληθνύ Φξήκαηνο Νόκνπ ηνπ 2012 «ίδξπκα πιεξσκώλ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ όξν απηό ην άξζξν 2 ησλ πεξί Υπεξεζηώλ Πιεξσκώλ Νόκσλ ηνπ 2009 θαη 2010 θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηα Κππξηαθά Ταρπδξνκεία θαζ όζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κεηαθνξάο ρξεκάησλ «Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο Σπλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Νόκν ηνπ 2013 «ρξεσζηηθή ή θαη πηζησηηθή ή θαη πξνπιεξσκέλε θάξηα» ζεκαίλεη ρξεσζηηθή ή θαη πηζησηηθή ή θαη πξνπιεξσκέλε θάξηα πνπ εθδίδεηαη από πηζησηηθό ίδξπκα, ή θαη ίδξπκα πιεξσκώλ ή θαη ίδξπκα ειεθηξνληθνύ ρξήκαηνο «ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή» ζεκαίλεη πιεξσκή κε επηηαγή ή θαη κε άκεζε ρξέσζε ή θαη κε πάγηα εληνιή. (2) Όξνη πνπ δελ νξίδνληαη εηδηθά ζην παξόλ Γηάηαγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Νόκν. Δπηβνιή Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ. 3. Γπλάκεη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ Νόκνπ, θαη κεηά από εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηή θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γηνηθεηή, επηβάιινληαη ηα αθόινπζα πεξηνξηζηηθά κέηξα: (α) Τν κέγηζην πνζό αλάιεςεο κεηξεηώλ δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ηα 300 εκεξεζίσο αλά θπζηθό πξόζσπν ή ηα 500 εκεξεζίσο αλά λνκηθό πξόζσπν, ζε θάζε πηζησηηθό ίδξπκα, ή ην ηζόπνζν ησλ πνζώλ απηώλ ζε μέλν ζπλάιιαγκα. Όιεο νη αλαιήςεηο κεηξεηώλ (ήηνη νη αλαιήςεηο κέζσ ρξεσζηηθήο ή θαη πηζησηηθήο ή θαη πξνπιεξσκέλεο θάξηαο, θαζώο θαη νη αλαιήςεηο από ηακείν πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο), ππνινγίδνληαη ζπλνιηθά αλά πξόζσπν γηα ην ζύλνιν ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ δηαζέηεη ζε θάζε πηζησηηθό ίδξπκα Δπίζεκε Δθεκεξίδα, Παξάξηεκα Τξίην (Ι): , ζ Ννείηαη όηη νπνηνδήπνηε πνζό από ην κέγηζην επηηξεπόκελν εκεξήζην πνζό αλάιεςεο κεηξεηώλ, ην νπνίν δελ απνζύξεηαη από ηνλ δηθαηνύρν θαηά ηελ εκέξα ζηελ νπνία ην ελ ιόγσ κέγηζην πνζό αλάιεςεο εθαξκόδεηαη, αξρήο γελνκέλεο από ηελ 27 ε Μαξηίνπ 2013, εκεξνκελία έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο Σπλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξώην Γηάηαγκα, ηνπ 2013, δύλαηαη λα απνζπξζεί αλά πάζα ζηηγκή αξγόηεξα. 2

3 (β) Απαγνξεύεηαη ε εμαξγύξσζε επηηαγώλ. (γ) Δπηηξέπεηαη - (i) ε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ κέρξη κεληαίσο αλά θπζηθό πξόζσπν αλά πηζησηηθό ίδξπκα, πξνο ινγαξηαζκνύο πνπ δηαηεξνύληαη ζε άιια πηζησηηθά ηδξύκαηα εληόο ηεο Γεκνθξαηίαο, αλεμαξηήησο ζθνπνύ (ii) ε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ κέρξη κεληαίσο αλά λνκηθό πξόζσπν αλά πηζησηηθό ίδξπκα, πξνο ινγαξηαζκνύο πνπ δηαηεξνύληαη ζε άιια πηζησηηθά ηδξύκαηα εληόο ηεο Γεκνθξαηίαο, αλεμαξηήησο ζθνπνύ (iii) ε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ κέρξη αλά ζπλαιιαγή ζε ινγαξηαζκό πνπ δηαηεξείηαη ζε άιιν πηζησηηθό ίδξπκα εληόο ηεο Γεκνθξαηίαο, γηα ηελ αγνξά αγαζώλ ή θαη ππεξεζηώλ: Ννείηαη όηη ε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή από έλα πηζησηηθό ίδξπκα ζε άιιν, ζε ινγαξηαζκό ηνπ ηδίνπ πξνζώπνπ, δελ επηηξέπεηαη: Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη ην πηζησηηθό ίδξπκα δύλαηαη λα δεηήζεη δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην (iv) ε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ ζε ινγαξηαζκό πνπ δηαηεξείηαη ζε άιιν πηζησηηθό ίδξπκα εληόο ηεο Γεκνθξαηίαο γηα πνζό πέξαλ ησλ αλά ζπλαιιαγή γηα ηελ αγνξά αγαζώλ ή θαη ππεξεζηώλ, κε ηελ παξνπζίαζε δηθαηνινγεηηθώλ εγγξάθσλ: Ννείηαη όηη ην θάζε πηζησηηθό ίδξπκα νθείιεη λα δηαζθαιίδεη όηη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε δηθαηνινγνύλ ηε δηελέξγεηα ηεο ρσξίο κεηξεηά πιεξσκήο ή θαη κεηαθνξάο ρξεκάησλ (δ) Απαγνξεύεηαη θάζε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ εθηόο ηεο Γεκνθξαηίαο, εθηόο γηα - (i) ζπλαιιαγή πνπ εκπίπηεη ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ πειάηε, κε ηελ παξνπζίαζε δηθαηνινγεηηθώλ εγγξάθσλ σο αθνινύζσο: (αα) πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ κέρξη αλά ζπλαιιαγή δελ ππόθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο: 3

4 Ννείηαη όηη ην θάζε πηζησηηθό ίδξπκα νθείιεη λα δηαζθαιίδεη όηη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε δηθαηνινγνύλ ηε δηελέξγεηα ηεο πιεξσκήο ή θαη κεηαθνξάο ρξεκάησλ, (ββ) πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ από κέρξη αλά ζπλαιιαγή ππόθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο. Τν νηθείν πηζησηηθό ίδξπκα ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή, ζε εκεξήζηα βάζε, θαηάινγν κε ηηο αηηήζεηο γηα πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή, ζε ηππνπνηεκέλν ειεθηξνληθό αξρείν, ζε κνξθή πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ Δπηηξνπή. Αίηεζε δύλαηαη λα πεξηιεθζεί ζηνλ ελ ιόγσ θαηάινγν κόλν εθόζνλ ην πηζησηηθό ίδξπκα ηθαλνπνηεζεί όηη απηή ζπλάδεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο. Η Δπηηξνπή ζηελ απόθαζε ηεο, ε νπνία ιακβάλεηαη εληόο 24 σξώλ, ιακβάλεη ππόςε ην δηαζέζηκν απόζεκα ξεπζηόηεηαο ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, (γγ) πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ κεγαιύηεξε από αλά ζπλαιιαγή ππόθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο. Τν νηθείν πηζησηηθό ίδξπκα ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή αίηεκα γηα θάζε ηέηνηα πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ, θαζώο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα. Τν νηθείν ίδξπκα πιεξσκώλ δύλαηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή αίηεκα γηα θάζε ηέηνηα πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ, θαζώο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαζώο θαη ην όλνκα ηνπ εκπιεθόκελνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο. Η Δπηηξνπή ζηελ απόθαζή ηεο ιακβάλεη ππόςε ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ην δηαζέζηκν απόζεκα ξεπζηόηεηαο ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο. Η απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο θνηλνπνηείηαη ζην πηζησηηθό ίδξπκα ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζην ηπρόλ νηθείν ίδξπκα πιεξσκώλ: Ννείηαη όηη ε Δπηηξνπή δύλαηαη λα δεηεί πιεξνθνξίεο γηα νπνηαδήπνηε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηώζεηο (ββ) θαη (γγ) (ii) θαηαβνιή κηζζώλ ππαιιήισλ κε ηελ παξνπζίαζε δηθαηνινγεηηθώλ εγγξάθσλ (iii) έμνδα ζπληήξεζεο κέρξη αλά ηξίκελν θαζώο θαη δίδαθηξα πξνζώπνπ πνπ ζπνπδάδεη ζηελ αιινδαπή θαη είλαη ζπγγελήο πξώηνπ βαζκνύ πξνζώπνπ πνπ έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηε Γεκνθξαηία: Ννείηαη όηη ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ γηα έμνδα ζπληήξεζεο επηηξέπνληαη κόλν εθόζνλ ππνβιεζνύλ ζην πηζησηηθό ίδξπκα έγγξαθα πνπ λα ηεθκεξηώλνπλ επαξθώο ην όηη ν απνδέθηεο ηεο ρσξίο κεηξεηά πιεξσκήο ή θαη κεηαθνξάο ρξεκάησλ ζπνπδάδεη ζηελ αιινδαπή θαη είλαη ζπγγελήο πξώηνπ βαζκνύ πξνζώπνπ πνπ έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηε Γεκνθξαηία: 4

5 Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη πιεξσκέο δηδάθηξσλ δηελεξγνύληαη κόλν πξνο ην δηθαηνύρν εθπαηδεπηηθό ίδξπκα, εθόζνλ πξνζθνκηζζνύλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα: Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ όηη ην πηζησηηθό ίδξπκα δηαηεξεί θαηάινγν ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεη θαη παξαθνινπζεί όιεο ηηο πιεξσκέο: Ννείηαη έηη έηη πεξαηηέξσ όηη ε Δπηηξνπή δύλαηαη λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή ζε απηήλ ηνπ πξνβιεπόκελνπ ζηελ πην πάλσ επηθύιαμε θαηαιόγνπ ή θαη πιεξνθνξίεο γηα νπνηαδήπνηε πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ εκπίπηεη ζηελ παξνύζα πεξίπησζε (iii) (iv) κεηαθνξέο ρξεκάησλ εθηόο ηεο Γεκνθξαηίαο κέρξη κεληαίσο αλά πξόζσπν γηα θάζε πηζησηηθό ίδξπκα ή θαη ίδξπκα πιεξσκώλ, αλεμαξηήησο ζθνπνύ. (ε) Απαγνξεύεηαη ν ηεξκαηηζκόο θαηάζεζεο πξνζεζκίαο πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ιήμεο ηεο, εθηόο εάλ ην πξντόλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα- (i) ηελ απνπιεξσκή δαλείνπ ή/θαη παξαηξαβήγκαηνο ή/θαη πηζησηηθήο θάξηαο εληόο ηνπ ηδίνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, λννπκέλνπ όηη- (αα) ε ζρεηηθή πηζησηηθή δηεπθόιπλζε παξαρσξήζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ ζηηο Σπλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξώηνπ Γηαηάγκαηνο, ηνπ 2013, θαη (ββ) δελ ππάξρνπλ επαξθή πηζησηηθά ππόινηπα ζε ινγαξηαζκό όςεσο/ηξερνύκελν ζην ίδην πηζησηηθό ίδξπκα γηα απνπιεξσκή ηεο πηζησηηθήο δηεπθόιπλζεο, θαη (γγ) ζηελ πεξίπησζε απνπιεξσκήο παξαηξαβήγκαηνο ή/ θαη πηζησηηθήο θάξηαο, ην κέγηζην πνζό απνπιεξσκήο, δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν από ην ηξέρνλ ππόινηπν θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ ζηηο Σπλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Γσδέθαηνπ Γηαηάγκαηνο ηνπ 2013: Ννείηαη όηη ην ππόινηπν πνζό ηεο θαηάζεζεο πξνζεζκίαο παξακέλεη γηα ηελ ππόινηπε πεξίνδν πξνζεζκίαο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο: Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, ζηελ πεξίπησζε απνπιεξσκήο όινπ ή κέξνπο παξαηξαβήγκαηνο, θαηαξγείηαη ην όξην ή ην κέξνο ηνπ νξίνπ ηνπ παξαηξαβήγκαηνο πνπ απνπιεξώλεηαη: Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ όηη, ζηελ πεξίπησζε απνπιεξσκήο παξαηξαβήγκαηνο ή/θαη πηζησηηθήο θάξηαο, ν ζρεηηθόο ηεξκαηηζκόο θαηάζεζεο πξνζεζκίαο επηηξέπεηαη λα δηελεξγεζεί κόλν κία θνξά θαηά ή κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ ζηηο Σπλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Γσδέθαηνπ Γηαηάγκαηνο, ηνπ 2013: (ii) ηε δεκηνπξγία κηαο ή πεξηζζνηέξσλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο εληόο 5

6 ηνπ ίδηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ζπλνιηθνύ πνζνύ ίζνπ κε ηελ αξρηθή θαηάζεζε θαη γηα ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ αξρηθή πεξίνδν πξνζεζκίαο ηεο ηεξκαηηζζείζαο θαηάζεζεο: Ννείηαη όηη επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ή θαη δηαγξαθή δηθαηνύρσλ ζηε λέα θαηάζεζε πξνζεζκίαο (iii) ηε κεηαθνξά πνζνύ κέρξη 5.000, κεληαίσο, ηνπ θεθαιαίνπ ηεο θαηάζεζεο πξνζεζκίαο ζε ινγαξηαζκό όςεσο/ηξερνύκελν εληόο ηνπ ίδηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ζε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο θαη εθόζνλ ην πηζησηηθό ίδξπκα ηθαλνπνηεζεί όηη ε κεηαθνξά γίλεηαη γηα αλζξσπηζηηθνύο ιόγνπο: Ννείηαη όηη ην πηζησηηθό ίδξπκα δηαηεξεί θαηάινγν ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεη ιεπηνκεξώο όιεο ηηο πεξηπηώζεηο: Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη ην ππόινηπν ηεο θαηάζεζεο πξνζεζκίαο παξακέλεη γηα ηελ ππόινηπε πεξίνδν πξνζεζκίαο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο. (iv) ηε κεηαθνξά, ζε ινγαξηαζκό όςεσο/ηξερνύκελν εληόο ηνπ ίδηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, ζηελ πεξίπησζε όπνπ ε θαηάζεζε πξνζεζκίαο αλήθεη ζε θπζηθό πξόζσπν, αθξηβνύο πνζνύ γηα απνθιεηζηηθά ηελ πιεξσκή ηαηξηθώλ εμόδσλ ζε παξνρέα ηαηξηθήο θξνληίδαο, λννπκέλνπ όηη (αα) ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα παξνπζηάδνληαη ζην πηζησηηθό ίδξπκα, θαη (ββ) δε δηαηεξνύληαη επαξθή θεθάιαηα ζε ινγαξηαζκό όςεσο/ηξερνύκελν, εληόο ηνπ ίδηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο γηα θάιπςε ηεο πιεξσκήο ησλ ηαηξηθώλ εμόδσλ: Ννείηαη όηη ην ππόινηπν πνζό ηεο θαηάζεζεο πξνζεζκίαο παξακέλεη γηα ηελ ππόινηπε πεξίνδν πξνζεζκίαο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο. (v) ηε κεηαθνξά, ζε ινγαξηαζκό όςεσο/ηξερνύκελν εληόο ηνπ ίδηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, γηα εμόθιεζε νθεηιώλ πξνο ηε Γεκνθξαηία, λννπκέλνπ όηη- (αα) ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα παξνπζηάδνληαη ζην πηζησηηθό ίδξπκα, θαη (ββ) ε πιεξσκή δηελεξγείηαη κε απεπζείαο ειεθηξνληθή κεηαθνξά ή/θαη κε ηελ έθδνζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο πξνο όθεινο ηεο Γεκνθξαηίαο, θαη (γγ) δελ δηαηεξνύληαη επαξθή θεθάιαηα ζε ινγαξηαζκό όςεσο/ηξερνύκελν εληόο ηνπ ίδηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, γηα θάιπςε ησλ νθεηιώλ: Ννείηαη όηη ην ππόινηπν πνζό ηεο θαηάζεζεο πξνζεζκίαο παξακέλεη γηα ηελ ππόινηπε πεξίνδν πξνζεζκίαο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο. 6

7 (vi) ηελ πιεξσκή γηα ηελ αγνξά αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εληόο ηεο Γεκνθξαηίαο, λννπκέλνπ όηη- (αα) ε πιεξσκή θαηαβάιιεηαη απ επζείαο ζε ινγαξηαζκό δαλείνπ ηνπ πσιεηή ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο εληόο ηνπ ίδηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, θαη (ββ) ην δάλεην ηνπ πσιεηή ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο παξαρσξήζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο Σπλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξώηνπ Γηαηάγκαηνο ηνπ 2013, θαη (γγ) ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα παξνπζηάδνληαη ζην πηζησηηθό ίδξπκα, θαη (δδ) δελ ππάξρνπλ επαξθή πηζησηηθά ππόινηπα ζε ινγαξηαζκό όςεσο/ηξερνύκελν εληόο ηνπ ίδηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, γηα θάιπςε ηεο πιεξσκήο: Ννείηαη όηη ην ππόινηπν πνζό ηεο θαηάζεζεο πξνζεζκίαο παξακέλεη γηα ηελ ππόινηπε πεξίνδν πξνζεζκίαο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο. (ζη) Καηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο θαηάζεζεο πξνζεζκίαο, ην κεγαιύηεξν πνζό κεηαμύ ή 20% ηνπ ζπλόινπ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ελ ιόγσ θαηάζεζεο πξνζεζκίαο, κεηαθέξεηαη, θαηά ηελ επηινγή ηνπ θαηαζέηε, ζε ινγαξηαζκό όςεσο/ηξερνύκελν ή ζε λέα θαηάζεζε πξνζεζκίαο ηνπ θαηαζέηε ζην ίδην πηζησηηθό ίδξπκα. Γηα ην ππόινηπν πνζό, ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο θαηάζεζεο πξνζεζκίαο παξαηείλεηαη θαηά έλα κήλα: Ννείηαη όηη νπνηαδήπνηε θαηάζεζε πξνζεζκίαο δεκηνπξγείηαη θαηά ή κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο, κε θεθάιαην από ινγαξηαζκό όςεσο/ηξερνύκελν ή/θαη κε κεηξεηά, δελ ππόθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο παξνύζαο ππνπαξαγξάθνπ: (δ) Δπηηξέπεηαη κόλν ε κεηαθνξά 300 εκεξεζίσο αλά θπζηθό πξόζσπν, από ινγαξηαζκό πξνεηδνπνίεζεο θπζηθνύ πξνζώπνπ ζε ινγαξηαζκό όςεσο/ηξερνύκελν θπζηθνύ πξνζώπνπ, εληόο ηνπ ηδίνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο: Ννείηαη όηη νπνηνδήπνηε πνζό από ην εκεξήζην επηηξεπόκελν πνζό κεηαθνξάο ρξεκάησλ, ην νπνίν δελ κεηαθέξεηαη από ινγαξηαζκό πξνεηδνπνίεζεο θπζηθνύ πξνζώπνπ ζε ινγαξηαζκό όςεσο/ηξερνύκελν θπζηθνύ πξνζώπνπ θαηά ή κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο Σπλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξώηνπ Γηαηάγκαηνο, ηνπ 2013, δύλαηαη λα κεηαθεξζεί αλά πάζα ζηηγκή αξγόηεξα. (ε) Τα πνζά πνπ κεηαθέξνληαη από θαηάζεζε πξνζεζκίαο ζε ινγαξηαζκό όςεσο/ηξερνύκελν, ππόθεηληαη ζηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο όςεσο/ηξερνύκελνπο. 7

8 (ζ) Απαγνξεύεηαη ε κεηαθνξά ραξηνλνκηζκάησλ ζε επξώ ή θαη ζε μέλν ζπλάιιαγκα πέξαλ ηνπ πνζνύ ησλ ή ηνπ ηζόπνζνπ ζε μέλν ζπλάιιαγκα, αλά θπζηθό πξόζσπν αλά ηαμίδη ζην εμσηεξηθό. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Τκήκαηνο Τεισλείσλ κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ απηνύ: Ννείηαη όηη ην πνζό ησλ δελ κπνξεί λα αλαιεθζεί από πηζησηηθό ίδξπκα πξόζζεηα ηνπ πνζνύ ησλ 300 εκεξεζίσο, ε αλάιεςε ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3(α) πην πάλσ. (η) Φξεκαηννηθνλνκηθή ζπλαιιαγή, πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά, ε νπνία δελ έρεη νινθιεξσζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ ζηηο Σπλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξώηνπ Γηαηάγκαηνο, ηνπ 2013 ππόθεηηαη ζηα πξνβιεπόκελα ζην παξόλ Γηάηαγκα πεξηνξηζηηθά κέηξα: Ννείηαη όηη ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλαιιαγή, πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά, ε νπνία δελ έρεη ηύρεη επεμεξγαζίαο από ην πηζησηηθό ίδξπκα πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ ζηηο Σπλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξώηνπ Γηαηάγκαηνο, ηνπ 2013 αθπξώλεηαη θαη πξέπεη λα ππνβιεζεί εθ λένπ. (ηα) Απαγνξεύεηαη ζε πηζησηηθό ίδξπκα λα δηεπθνιύλεη ηελ παξάθακςε ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ. (ηβ) Τα πεξηνξηζηηθά κέηξα ηζρύνπλ γηα όινπο ηνπο ινγαξηαζκνύο, πιεξσκέο θαη κεηαθνξέο ρξεκάησλ, αλεμαξηήησο ηνπ λνκίζκαηνο. (ηγ) Απαγνξεύεηαη ε κεηαθνξά ζηηο πεξηνρέο ηεο Γεκνθξαηίαο όπνπ ε Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο δελ αζθεί απνηειεζκαηηθό έιεγρν, ραξηνλνκηζκάησλ ζε επξώ ή θαη ζε μέλν ζπλάιιαγκα πέξαλ ηνπ πνζνύ ησλ- (i) 300 εκεξεζίσο ή ηνπ ηζόπνζνπ ζε μέλν ζπλάιιαγκα, αλά θπζηθό πξόζσπν πνπ έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηε Γεκνθξαηία: Ννείηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ θπζηθό πξόζσπν δηακέλεη ζηηο πεξηνρέο ηεο Γεκνθξαηίαο όπνπ ε Γεκνθξαηία δελ αζθεί απνηειεζκαηηθό έιεγρν, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά ραξηνλνκηζκάησλ ζε επξώ πέξαλ ηνπ πνζνύ ησλ 300, εάλ ηα ραξηνλνκίζκαηα ζε επξώ πξνέξρνληαη από ηελ θαηαβνιή κηζζνύ, ζηηο πεξηνρέο όπνπ ε Γεκνθξαηία αζθεί απνηειεζκαηηθό έιεγρν, θαηόπηλ παξνπζίαζεο δηθαηνινγεηηθώλ εγγξάθσλ, (ii) 500 εκεξεζίσο ή ηνπ ηζόπνζνπ ζε μέλν ζπλάιιαγκα, αλά θπζηθό πξόζσπν πνπ έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηελ αιινδαπή. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Τκήκαηνο Τεισλείσλ κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ απηνύ. Δπίζεκε Δθεκεξίδα, Παξάξηεκα Τξίην (Ι): (ηδ) Απαγνξεύεηαη ην άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνύ ζε κε πθηζηάκελν πειάηε πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο 8

9 , ζ Πξνζσξηλώλ Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο Σπλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Έθηνπ Γηαηάγκαηνο, ηνπ 2013, εθηόο- (i) από ινγαξηαζκό ν νπνίνο ζα πηζηώλεηαη κόλν κε κεηαθνξά ρξεκάησλ από ηελ αιινδαπή πξνο ηε Γεκνθξαηία, ή (ii) εάλ εμαζθαιηζηεί πξνεγνπκέλσο ε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο. (ηε) Απαγνξεύεηαη ε πξνζζήθε δηθαηνύρσλ ζε ινγαξηαζκό όςεσο/ηξερνύκελν εθηόο εάλ εμαζθαιηζηεί πξνεγνπκέλσο ε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο. Δμαηξέζεηο. 4. Δμαηξνύληαη ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ- (α) Όια ηα ρξήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη θαηά ή κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο Σπλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξώηνπ Γηαηάγκαηνο, ηνπ 2013, από ηελ αιινδαπή πξνο ηε Γεκνθξαηία: Ννείηαη όηη, εάλ ρξήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη, θαηά ή κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο Σπλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξώηνπ Γηαηάγκαηνο, ηνπ 2013, από ηελ αιινδαπή πξνο πηζησηηθό ίδξπκα εληόο ηεο Γεκνθξαηίαο, κεηαθέξνληαη εθ λένπ ζε δεύηεξν πηζησηηθό ίδξπκα εληόο ηεο Γεκνθξαηίαο, ην δεύηεξν πηζησηηθό ίδξπκα ζεσξεί όηη ηα ρξήκαηα εκπίπηνπλ ζηελ εμαίξεζε ηεο παξνύζαο ππνπαξαγξάθνπ κόλν αλ ην πξώην πηζησηηθό ίδξπκα εληόο ηεο Γεκνθξαηίαο δηεπθξηλίζεη ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο κεηαθνξάο όηη ηα ρξήκαηα εκπίπηνπλ ζηελ εμαίξεζε ηεο παξνύζαο ππνπαξαγξάθνπ. (β) ε αλάιεςε κεηξεηώλ από ινγαξηαζκό πνπ βξίζθεηαη ζηελ αιινδαπή κέζσ πηζησηηθήο ή θαη ρξεσζηηθήο ή θαη πξνπιεξσκέλεο θάξηαο πνπ εθδόζεθε από μέλν ίδξπκα (γ) ε εμαξγύξσζε επηηαγήο πνπ εθδίδεηαη επί ινγαξηαζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζε μέλν ίδξπκα ζηελ αιινδαπή (δ) (ε) αλάιεςε κεηξεηώλ από ινγαξηαζκό πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο κε ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα νη πιεξσκέο θαη νη εηζπξάμεηο ηεο Γεκνθξαηίαο (ζη) νη πιεξσκέο θαη νη εηζπξάμεηο ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο (δ) νη μέλεο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο θαη νη απνζηνιέο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηε Γεκνθξαηία βάζεη ησλ εμαηξέζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηε Σύκβαζε ηεο Βηέλλεο γηα ηηο Γηπισκαηηθέο Σρέζεηο θαη ηηο Σπκθσλίεο κεηαμύ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ θαη άιιεο δηεζλείο Σπκθσλίεο πνπ ππεξηεξνύλ ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο (ε) πιεξσκέο κέζσ ρξεσζηηθήο ή θαη πηζησηηθήο ή θαη πξνπιεξσκέλεο θάξηαο (ζ) ζπλαιιαγέο ή πιεξσκέο πνπ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπηηξνπή. 9

10 Καηάξγεζε Γηαηάγκαηνο. Δπίζεκε Δθεκεξίδα, Παξάξηεκα Τξίην (Ι): , ζ Ιζρύο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο. 5. Τν πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο Σπλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Γέθαην Πέκπην Γηάηαγκα, ηνπ 2013 θαηαξγείηαη. 6. Τν παξόλ Γηάηαγκα ηζρύεη γηα ρξνληθό δηάζηεκα δεθαηεζζάξσλ εκεξώλ, ην νπνίν αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. Φάξεο Γεσξγηάδεο Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ 21 Ινπλίνπ

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη ζεκαληηθφο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ 2 2.1 Ιδηώηεο πειάηεο 2 2.2 Επαγγεικαηίεο πειάηεο 2 2.2.1 Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο 2 2.2.2 Επαγγεικαηίεο

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε.

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. κεηαμύ: 1. Atlantic Securities Ltd, (αξηζκόο εγγξαθήο 119857) ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα