ΚΔΙΔΡΖ «ΛΝΘΔΗΑ ΘΑΗ ΙΑΘΟΔΚΞΝΟΗΝ ΘΑΠΗΚΩΛ: ΚΔΡΟΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΙΔΡΖ «ΛΝΘΔΗΑ ΘΑΗ ΙΑΘΟΔΚΞΝΟΗΝ ΘΑΠΗΚΩΛ: ΚΔΡΟΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ»"

Transcript

1 ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΩΛ ΒΗΝΡΔΣΛΩΛ ΔΚΞΝΟΩΛ ΔΙΙΑΓΝΠ (ΓΠΔΒΔΔ) ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΟΑΡΖΟΗΝΣΩΛ ΔΚΞΝΟΩΛ ΘΑΠΗΚΩΛ (ΞΝΞΔΘ) ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΚΗΘΟΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΩΛ ΒΗΝΡΔΣΛΩΛ ΔΚΞΝΟΩΛ ΔΙΙΑΓΝΠ (ΗΚΔ ΓΠΔΒΔΔ) ΚΔΙΔΡΖ «ΛΝΘΔΗΑ ΘΑΗ ΙΑΘΟΔΚΞΝΟΗΝ ΘΑΠΗΚΩΛ: ΚΔΡΟΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ» Ππληάθηεο ηεο κειέηεο: ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΚΑΟΓΑΠ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΡΝ ΑΞΘ Νθηώβξηνο 2012

2 Πηζηεχσ αθξάδαληα φηη ην κφλν πνπ πξέπεη λα καο θνβίδεη είλαη ν ίδηνο ν θφβνο. Φξάλθιηλ Ρνχζβειη 4 Μαξηίνπ 1933 Δηζαγωγηθό ζεκείωκα ηα κέζα ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 2012, δεηήζεθε απφ ηε Γεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ, Βηνηερλψλ, Δκπφξσλ Διιάδαο (ΓΔΒΔΔ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πξαηεξηνχρσλ Δκπφξσλ Καπζίκσλ (ΠΟΠΔΚ), ε ζχληαμε κηαο κειέηεο, κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο λνζείαο θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκσλ. Έλα πξψην ζρέδην ηεο κειέηεο παξαδφζεθε ζηηο 20 επηεκβξίνπ θαη ην ηειηθφ θείκελν θαηαηέζεθε πξφζθαηα. Η νκάδα πνπ αλέιαβε ηε εθπφλεζε ηεο κειέηεο επηδίσμε, ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ δηέζεηε, λα ζπγθεληξψζεη ηηο ππάξρνπζεο πξνηάζεηο, πνπ ελ πνιινίο δελ εθαξκφδνληαη θαη λα ηηο δηαλζίζεη κε ζπγθεθξηκέλεο βειηηψζεηο εθηθηέο λα πινπνηεζνχλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Λφγσ ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηεο, ε κειέηε απηή ινηπφλ δελ επηδηψθεη λα παίμεη ην ξφιν ελφο παληνγλψζηε. Έηζη, ζε έλα ζπλεθηηθφ θείκελν, πνπ απεπζχλεηαη ζε γλψζηεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζπζηεκαηηθνπνηεί ηηο πθηζηάκελεο απφςεηο θαη πξνηάζεηο, εηζάγνληαο πξφζζεηα ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο ζηα φζα πξνηείλνληαη. Η αγνξά ησλ θαπζίκσλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία πνιηηηθήο βνχιεζεο, γεγνλφο πνπ αληαλαθιάηαη ζηε κε πηνζέηεζε έσο ζήκεξα απηνλφεησλ κέηξσλ. Η ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε εληζρχεη απφ ηελ πιεπξά ηεο, έλαλ άιινλ παξάγνληα, ηνλ θόβν. Απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο. Η έθθξαζε ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο κε ζθνπφ ην δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο λνζείαο θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ησλ θαπζίκσλ, ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη άξδελ φιν ην θιίκα. Γη απηφ 1

3 φκσο ρξεηάδεηαη έλαο επέιηθηνο κεραληζκφο επνπηείαο, ν νπνίνο ζα πηνζεηήζεη ηηο απιέο ζπληαγέο ηεο επηζηήκεο ηνπ Management, ζα ρξεζηκνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηελ ηερλνινγία θαη ζα ζέζεη απφ ηελ άιιε ζε πιήξε αλάπηπμε ην ζχλνιν δηαηάμεσλ ζρεηηθψλ γηα ην «καχξν ρξήκα» θαη ην «πφζελ έζρεο» ησλ εκπιεθνκέλσλ ηφζν απφ ηε πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ επνπηεπνπζψλ αξρψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πνιηηηθψλ πξνζψπσλ. Η κειέηε αξρίδεη κε κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο αγνξάο ζην ζέκα ηεο λνζείαο θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκσλ θαη ζπλερίδεη κε ην πξφβιεκα ησλ εηθνληθψλ εμαγσγψλ ζηα ρεξζαία ζχλνξα. Αθνινχζσο παξνπζηάδεη ηηο ζέζεηο ηεο ΠΟΠΔΚ θαη ηνπ ΔΔΠΔ γηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα ηεο λνζείαο-ιαζξεκπνξίαο θαπζίκσλ, απφςεηο πνπ ζπκπίπηνπλ, ζηνηρείν πνπ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεηηθφ. πλερίδεη κε πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο απηψλ ησλ ζέζεσλ. Αθηεξψλεη επίζεο, έλα θεθάιαην γηα ηα λαπηηιηαθά θαχζηκα, ζπλερίδνληαο κε ζρφιηα θαη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην θαζεζηψο ησλ Καηαζηεκάησλ Αθνξνινγήησλ Καπζίκσλ (ΚΑΔ) θαη ζε δηάθνξα επί κέξνπο ζέκαηα. Αλαθέξεηαη θαηφπηλ ζε πεξηπηψζεηο άιισλ ρσξψλ ζθηαγξαθψληαο θαη εθεί ην ελ ιφγσ πξφβιεκα φπσο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπο. εκεηψλεη αθνινχζσο πεξηπηψζεηο ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκσλ ηελ Διιάδα, εμειίμεηο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σέινο, θιείλεη κε έλα ζχλνιν άιισλ ιχζεσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηε ζθαίξα ησλ πξνηάζεσλ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ. Γεκήηξεο Μάξδαο Καζεγεηήο 2

4 Ξ Η Λ Α Θ Α Π Ξ Δ Ο Η Δ Σ Ν Κ Δ Λ Ω Λ 1. ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΖΠ ΓΝΚΖΠ ΡΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΡΝ ΙΑΘΟΔΚΞΝΟΗΝ Ζ ΛΝΘΔΗΑ ΓΗΑΚΝΟΦΩΠΖ ΙΗΑΛΗΘΖΠ ΡΗΚΖΠ & ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΔ ΙΑΘΟΔΚΞΝΟΗΝ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΑΗ ΔΗΘΝΛΗΘΔΠ ΔΜΑΓΩΓΔΠ: ΚΗΑ ΑΙΙΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ Δξκελεία δηαθνξώλ εμαγωγώλ-εηζαγωγώλ από ηνλ ΝΖΔ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΡΝ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΝΠ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΩΛ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΡΖΠ ΞΝΞΔΘ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΩΛ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΡΝ ΠΔΔΞΔ Νη πξνηάζεηο ηνπ ΠΔΔΞΔ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκωλ ζε ηίηινπο ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΩΛ ΘΔΠΔΩΛ ΡΖΠ ΞΝΞΔΘ ΘΑΗ ΡΝ ΠΔΔΞΔ ΘΑΗ ΞΟΝΔΘΡΑΠΔΗΠ ΡΝΠ Απζηεξόο έιεγρνο ηεο δηαθίλεζεο λαπηηιηαθώλ θαπζίκωλ γηα θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ Απζηεξόο έιεγρνο γηα θαηαπνιέκεζε ηωλ εηθνληθώλ εμαγωγώλ θαπζίκωλ Απζηεξόο έιεγρνο γηα θαηαπνιέκεζε ηεο λέαο κνξθήο ιαζξεκπνξίνπ θαη λνζείαο ηεο βελδίλεο κε άιιεο νπζίεο (π.ρ. κεζαλόιε, ηνινπόιε, θ.ά.) Αθαίξεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο από ηα πξαηήξηα ζηα νπνία δηαπηζηώλεηαη «παξέκβαζε» (π.ρ. κε ειεθηξνληθνύο κεραληζκνύο) ζηε ιεηηνπξγία ηωλ αληιηώλ Άκεζε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εηζξνώλ-εθξνώλ ζηα Ξξαηήξηα γξώλ Θαπζίκωλ Έιεγρνο ηηκνινγίωλ αγνξώλ ζε πξαηήξηα, από ΘΔΓΑΘ θαη ΠΓΝΔ θαη εθαξκνγή ηνπ λόκνπ ζηηο πεξηπηώζεηο παξαεκπνξίνπ θαη πεηξαηείαο Γεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο ηηκνινγίωλ Δηαηξηώλ Δκπνξίαο γηα ηπρόλ πεξηπηώζεηο ιαζξεκπνξίνπ θαη πεηξαηείαο Πήκαλζε όιωλ ηωλ βπηηνθόξωλ Η.Σ. θαη Γ.Σ. (ωο Λ. 3054/2002). Έιεγρνο θαζ νδόλ ηνπ λόκηκνπ ηεο δηαθίλεζεο Έιεγρνο (θαζ νδόλ) ηνπ θνξηίνπ θαη ηνπ λόκηκνπ ηεο δηαθίλεζεο πνπ γίλεηαη κε ηα κηθξά βπηηνθόξα ηωλ πξαηεξίωλ Ξάηαμε ηεο παξεκπνξίαο θαη ηεο παξάλνκεο εκθηάιωζεο ζην γξαέξην Δθζπγρξνληζκόο ηωλ ρξνλνβόξωλ θαη δαπαλεξώλ ηειωλεηαθώλ δηαδηθαζηώλ Ζιεθηξνληθόο έιεγρνο δξνκνινγίνπ Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα ξνήο θαπζίκνπ ΞΟΝΠΘΖΘΔΠ/ΒΔΙΡΗΩΠΔΗΠ ΠΡΗΠ ΘΔΠΔΗΠ ΡΖΠ ΞΝΞΔΘ / ΠΔΔΞΔ ΛΑΡΗΙΗΑΘΑ ΘΑΠΗΚΑ ΠΙΔΞΗΑ Δγθαηάζηαζε «Καύξνπ Θνπηηνύ» ζηα Πιέπηα Ρξόπνο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο Δγθαηάζηαζε «Καύξνπ Θνπηηνύ» θαη ζηα Βπηηνθόξα ΚΔΡΟΑ - ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΑΦΝΟΝΙΝΓΖΡΩΛ ΔΗΓΩΛ Α.Δ ΓΗΑΦΝΟΑ ΔΞΗ ΚΔΟΝΠ ΘΔΚΑΡΑ Ζ ΓΝΚΖ ΡΖΠ ΑΓΝΟΑΠ Κεηξών δεμακελώλ θαπζίκωλ, θνξηεγώλ, βπηίωλ θαη & Πιεπηώλ Γεκηνπξγία Θέληξνπ Διέγρνπ πεηξειαηνεηδώλ Ξαξαδόζεηο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο Έιεγρνο πνηνηήηωλ ΘΟΑΡΗΘΖ ΔΞΝΞΡΔΗΑ & ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΘΙΝ ΓΗΑΘΗΛΖΠΖΠ

5 5.3 ΈΛΑΠ ΠΛΓΑΠΚΝΠ ΙΠΔΩΛ ΑΞΝΘΔΚΑΡΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΙΑΘΟΔΚΞΝΟΗΝ ΘΑΠΗΚΩΛ ΠΔ ΑΙΙΔΠ ΣΩΟΔΠ ΖΛΩΚΔΛΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝ ΗΟΑΛ ΑΙΓΔΟΗΑ ΓΝΗΛΔΑ ΚΞΔΛΗΛ, ΛΗΓΖΟΗΑ ΘΑΗ ΗΟΑΘ ΙΗΘΝΑΛΗΑ, ΔΠΘΝΛΗΑ ΘΑΗ ΙΔΡΝΛΗΑ ΝΘΟΑΛΗΑ ΆΚΞΝ ΛΡΑΚΞΗ ΘΑΗ ΛΡΝΚΞΑΗ ΒΔΛΔΕΝΔΙΑ ΗΟΙΑΛΓΗΑ ΑΗΓΞΡΝΠ ΡΝΟΘΗΑ ΞΔΟΗΞΡΩΠΔΗΠ ΙΑΘΟΔΚΞΝΟΗΑΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ

6 5

7 1. ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΖΠ ΓΝΚΖΠ ΡΖΠ ΑΓΝΟΑΠ 1.1 Ρν ιαζξεκπόξην Σν δηπιηζηήξην είλαη έλα «θιεηζηφ θχθισκα». Σφζν ην εηζαγφκελν ζε απηφ αξγφ πεηξέιαην, φζν θαη νη εμαγφκελεο βελδίλεο ληίδει πεξλνχλ απφ ην Σεισλείν. Άξα ζεσξεηηθά δελ κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ηελ χπαξμε θάπνησλ πιενλαδνπζψλ πνζνηήησλ βελδίλεο -ληίδει πνπ απνζεθεχνληαη εληφο ησλ ρψξσλ ησλ δηπιηζηεξίσλ θαη αθνινχζσο εμάγνληαη απφ εθεί ιαζξαία, απφ εμφδνπο εθηφο ηνπ ειέγρνπ ησλ Σεισλείσλ. Απηφ φκσο δε ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα γίλεη ιαζξεκπφξην θαπζίκσλ είηε απφ ηηο ζσιελψζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα δηπιηζηήξηα κε ηηο απνζήθεο ηεο νπνηαζδήπνηε εηαηξίαο δηχιηζεο είηε απφ ηηο απνζήθεο ησλ εηαηξηψλ δηχιηζεο εθηφο ησλ ρψξσλ ησλ δηπιηζηεξίσλ. 1.2 Ζ λνζεία εκαληηθή ζπληζηψζα ηεο αηζρξνθέξδεηαο είλαη θαη ε λφζεπζε ησλ θαπζίκσλ, πνπ ιακβάλεη ρψξα εθηφο δηπιηζηεξίσλ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβείνπ Πνιπηερλείνπ γηα ην 2007, ζηελ Αηηηθή δηαηίζεηαη λνζεπκέλε βελδίλε απφ ην 5,2% ησλ πξαηεξίσλ πνπ ειέγρζεθαλ. Δηδηθά, φκσο, ζηε ζνχπεξ - ακφιπβδε (100 νθηαλίσλ) ην πνζνζηφ λνζείαο αλέξρεηαη θνληά ζην 10%. Τςειφηεξα είλαη ηα πνζνζηά ηεο λνζείαο ζην πεηξέιαην θαη ζπγθεθξηκέλα ε έξεπλα ην πξνζδηνξίδεη ζην 10,3% γηα ην Λεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο. Σν πνζνζηφ λνζείαο βελδίλεο θαη ληίδει ζηελ επαξρία βξίζθεηαη ζε πνζνζηά αξθεηά πνιιαπιάζηα ζε ζρέζε κε ηελ Αζήλα, ίζσο θνληά ζην 20%, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα. Οη ηξφπνη λφζεπζεο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ είλαη νη αθφινπζνη: Απιή ακόιπβδε 95 νθηαλίωλ: Ννζεχεηαη κε πξνζζήθε άιισλ ρεκηθψλ νπζηψλ, φπσο ηνινπφιην ε αιθνφιεο. Δίλαη ην πην επηθίλδπλν είδνο λνζείαο. Σν ηνινπφιην κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιχ ζεκαληηθέο δεκηέο, θαζψο είλαη δηαβξσηηθφ θαη απνζπλζέηεη φια ηα ειαζηνκεξή ηνπ θηλεηήξα, φπσο ηζηκνχρεο, θιάηδεο, ζσιελάθηα θ.ιπ. Πνύπεξ LRP: Η ζπλήζεο λνζεία είλαη ε πξνζζήθε απιήο ακφιπβδεο βελδίλεο ζηε ζνχπεξ. Η ρξήζε απιήο ακφιπβδεο απφ απηνθίλεηα παιηάο ηερλνινγίαο θζείξεη ζηαδηαθά ηα έδξαλα ησλ βαιβίδσλ ηνπ θηλεηήξα θαη νδεγεί ηειηθά ζηε ζνβαξή θζνξά ηνπ ίδηνπ ηνπ κπινθ ηνπ θηλεηήξα. Λφγσ ηεο κηθξήο θαηαλάισζεο ηεο ελ 6

8 ιφγσ βελδίλεο θαη ηεο κηθξήο δηαθνξάο ηηκήο κε ηελ ακφιπβδε 95 νθηαλίσλ, ε λνζεία απηήο ηεο κνξθήο, ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο βελδηλνπψιεο, φηη δελ απνθέξεη κεγάια θέξδε εδψ. Πνύπεξ ακόιπβδε 100 νθηαλίωλ: πλήζσο λνζεχεηαη κε απιή ακφιπβδε βελδίλε. ε απηνθίλεηα πνπ απαηηνχλ πςειφ αξηζκφ νθηαλίσλ, ε ρξήζε απιήο ακφιπβδεο κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ απφδνζε, απμάλεη ηα επηθίλδπλα θαπζαέξηα θαη ηηο επηθαζήζεηο ζηνλ θηλεηήξα, κε απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θζνξά ηνπ. Diesel θίλεζεο: Ννζεχεηαη κε diesel ζέξκαλζεο ή diesel λαπηηιίαο θαη ζπαληφηεξα κε white spirit. Η λνζεία κε diesel ζέξκαλζεο ή λαπηηιίαο κπνξεί λα επηθέξεη θζνξέο ζηνπο ζχγρξνλνπο θηλεηήξεο πνπ είλαη ζρεδηαζκέλνη λα ιεηηνπξγνχλ κε πεηξέιαην θαιήο πνηφηεηαο. Σν πξφβιεκα είλαη πνιχ πην έληνλν, φηαλ γίλεηαη λνζεία κε πεηξέιαην λαπηηιίαο. ΟΛΑ απηά γίλνληαη είηε ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο είηε κεηαθνξάο, είηε ζηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ. 1.3 Γηακόξθωζε ιηαληθήο ηηκήο & δηαθνξέο από ηελ ΔΔ Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 54,2% ηεο ζπλνιηθήο ιηαληθήο ηηκήο ηεο βελδίλεο αθνξά θφξνπο θαη ηέιε (ηνπ Νφκνπ 3335/5, ηέινο ΡΑΔ, Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο ΦΠΑ θαη ΓΔΣΔ). Οπφηε εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ ην εχξνο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ησλ θαπζίκσλ ζηα έζνδα ηνπ θξάηνπο. ην ζχλνιν ηεο ηηκήο (100%,) ε ηηκή ηνπ δηπιηζηεξίνπ αληηπξνζσπεχεη ην 37,5% θαη ην θέξδνο ηνπ ρνλδξεκπνξίνπιηαλεκπνξίνπ αληηπξνζσπεχεη ην 8,3%. χκθσλα κε ζρεηηθά πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Eurostat (κε ηηκέο 14 Απξηιίνπ 2012), ε Διιάδα έρεη ηηο πςειφηεξεο ηηκέο βελδίλεο αθνινπζνχκελε απφ ηελ Ιηαιία θαη ηελ Οιιαλδία. Απηέο είλαη νη ηξεηο ρψξεο κε ηηκή άλσ ηνπ 1,80 επξψ αλά ιίηξν (ηηκή βελδίλεο ακφιπβδε 95 νθηαλίσλ). Με βάζε ηα ίδηα ζηνηρεία, ε ρψξα καο ήηαλ ζηελ 8ε ζέζε ζηηο αξρέο ηνπ Σέινο ζεκεηψλεηαη θαη έλα άιιν πξφβιεκα, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηβάξπλζε ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ ζηελ πεξηθέξεηα, φπνπ ε δηαθνξά ηηκήο εθεί είλαη πςειφηεξε, ηεο ηάμεο ηνπ 10%. ην παξαπάλσ αλ πξνζζέζνπκε ην πξφβιεκα ηεο λνζείαο, πνπ είλαη θαη ε ρεηξφηεξε κνξθή αηζρξνθέξδεηαο, πνπ αλελφριεηε δξα θαηά θφξνλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, ηφηε ε πεξηθέξεηα αληηκεησπίδεη δχν πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ην θέληξν. 7

9 1.4 Ιαζξεκπόξην θαπζίκωλ θαη εηθνληθέο εμαγωγέο: Κηα άιιε πξνζέγγηζε Γηζεθαηνκκχξηα επξψ ράλνληαη απφ θφξνπο (ΦΠΑ, Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο θ.ά) ιφγσ ηνπ εθηεηακέλνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκσλ ζηε ρψξαο καο. Καζψο δε γίλνληαη εθηεηακέλεο ζπιιήςεηο νδεγψλ βπηηνθφξσλ, θαπεηάλησλ πινίσλ θαη εκπφξσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα παξάλνκα δηαθηλνχκελα θαχζηκα, δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αθξίβεηα, ην κέγεζνο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ. Παξφια απηά κπνξνχκε λα έρνπκε εκκέζσο, κηα ζρεηηθά αθξηβή εηθφλα ηκήκαηνο ηνπ θαηλνκέλνπ, κε ηε βνήζεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ηνπ ΟΗΔ. Η παξνπζίαζε πνπ έπεηαη επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηεο κφλν ζηηο βελδίλεο-ληίδει (SITC 334) θαη εμεηάδεη ηε ξνή ηνπ εκπνξίνπ αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηνπο βφξεηνπο γείηνλέο ηεο, φπσο θαη ηελ Σνπξθία. Πην ζπγθεθξηκέλα, φια ηα θξάηε δειψλνπλ ζηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΟΗΔ αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην εκπφξην ηνπο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν. Οπφηε γηα ηε δηαθίλεζε ηνπ ηδίνπ πξντφληνο αλάκεζα ζε δπν ρψξεο, έρνπκε δχν πεγέο: Σηο δειψζεηο ηεο ρψξαο εμαγσγήο θαη ηηο αληίζηνηρεο δειψζεηο ηεο ρψξαο εηζαγσγήο. Όηαλ ινηπφλ ε Διιάδα, δειψλεη ζηνλ ΟΗΔ φηη εμάγεη βελδίλεο ζηελ FYROM, ηφηε εχινγα φινη πεξηκέλνπκε λα δνχκε έλα φκνην πνζφ (ή πνζφηεηα) σο δεισζείζα εηζαγσγή θαη εθ κέξνπο ησλ αξρψλ ηεο γεηηνληθήο ρψξαο. Απνξίαο άμηνλ είλαη φκσο πψο, παξαδείγκαηνο ράξε, ην 2009, δειψζεθε φηη έθπγαλ απφ ηελ Διιάδα πξνο ηα θφπηα βελδίλεο-ληίδει αμίαο πεξίπνπ 134,5 εθ. δνιαξίσλ (222,9 ρηι. ηφλσλ) ελψ ηα θφπηα δήισζαλ φηη εθεί έθζαζαλ κφιηο νη 10,0 εθ. δνιάξηα (12,3 ρηι. ηφλνη). Δλδεηθηηθά θαη φρη εμαληιεηηθά εθηίζεληαη θάπνηα ζελάξηα πνπ απαληνχλ ζην δήηεκα απηφ: 1- Ο Έιιελαο νδεγφο ηνπ βπηηνθφξνπ βελδηλψλ δειψλεη ην πξνο εμαγσγή πνζφ ζηα ζχλνξα θαη θαηφπηλ αληί λα βξεζεί ζηα απέλαληη θπιάθηα ηεο γεηηνληθήο ρψξαο, θάλεη κηα ζηξνθή 180 ν θαη επηζηξέθεη ζηε βάζε ηνπ ζηελ Διιάδα κε έλα θνξηίν πνπ δήζελ εμήρζεθε. Αξρέγνλε πξνζέγγηζε 2- Έλα απιφ επηβαηηθφ απηνθίλεην ζηακαηά ζηα ζχλνξα, ζθξαγίδεη ηα ηηκνιφγηα ηνπ εηθνληθνχ θνξηίνπ ησλ θαπζίκσλ πνπ δήζελ εμάγνληαη θαη αθνχ ν νδεγφο θεξάζεη έλα θαθέ (νιίγνλ αθξηβφ θπζηθά) ζηηο εθεί επνπηηθέο, αξρέο επηζηξέθεη ζην ζπίηη ηνπ. 8

10 3- Σν βπηηνθφξν δειψλεη ζηα ειιεληθά ζχλνξα ηελ αμία ησλ θαπζίκσλ πξνο εμαγσγή πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλα πιήξεο θνξηίν, ελψ κεηαθέξεη ηε κηζή πνζφηεηα, ε νπνία δειψλεηαη αθνινχζσο ζην απέλαληη θπιάθην. (πλήζεο πνιηηηθή ησλ δηπιψλ ηηκνινγίσλ ζην δηαθνηλνηηθφ εκπφξην θπξίσο). 4- Σν βπηηνθφξν δειψλεη ηελ αμία ησλ θαπζίκσλ πξνο εμαγσγή πνπ πξάγκαηη θέξεη θαη θαηφπηλ ν νδεγφο θαηεπζχλεηαη ζην γεηηνληθφ ηεισλείν. ην ελδηάκεζν ην βπηηνθφξν...εμαθαλίδεηαη, φπσο εμαθαλίδνληαη δηάθνξα πινία ζην ηξίγσλν ησλ Βεξκνχδσλ θαη νπδείο ελδηαθέξεηαη γηα ην ζπκβάλ!!! 5- Βέβαηα δελ πξέπεη λα ππνβαζκίδεηαη θαη ε κεηαθνξά θαπζίκσλ transit απφ ηελ Διιάδα πξνο άιιεο ρψξεο (π.ρ Μαπξνβνχλην), πνπ εξκελεχεη κέξνο κηαο ηέηνηαο δηαθνξάο. Πξάγκαηη κηα κεηαθνξά transit θαπζίκσλ πξνο ην Μαπξνβνχλην δειψλεηαη ζε εκάο σο «εμαγσγή» ελψ ζηε FYROM δειψλεηαη σο «transit» θαη φρη σο εηζαγσγή. Η κεγάιε φκσο δηαθνξά ζηα δπν ππφ εμέηαζε λνχκεξα, ηφζν ζε αμία φζν θαη ζε πνζφηεηα δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί επαξθψο κφλν απφ ηηο πνζφηεηεο transit. Πξψην ζπκπέξαζκα: Γειψλνπκε φηη εμάγνπκε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, πνιιαπιάζηεο πνζφηεηεο απφ φ,ηη δειψλνπλ νη πειάηεο καο φηη εηζάγνπλ. Έηζη ε δηαθνξά πνπ ζηελ νπζία δελ εμάγεηαη, θάπνπ ράλεηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά ρσξίο παξαζηαηηθά ή νηηδήπνηε άιιν. Απφ ηηο ίδηεο ζηαηηζηηθέο πξνθχπηεη θαη έλα άιιν ελδηαθέξνλ ζέκα κε φκνηα απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, δειψζακε ην 2010 φηη εμαγάγακε ζηελ Σνπξθία 116 εθ. δνιάξηα βελδίλεο ελψ νη ηνπξθηθέο αξρέο δήισζαλ φηη εηζήγαγαλ 573 εθ. δνιάξηα βελδίλεο απφ εκάο!!!. Γεχηεξν ζπκπέξαζκα: Ο Έιιελαο επηρεηξεκαηίαο δειψλεη ζηα δηθά καο ζχλνξα φηη εμάγεη κε ηα βπηηνθφξα ηνπ έλα άιιν παξάγσγν ηνπ πεηξειαίνπ (π.ρ. ηνινπέλε, μπιέλε, ΒΣΥ) ή νηηδήπνηε άιιν πξντφλ ζε πγξή φκσο κνξθή, ελψ ζηα ηνπξθηθά ζχλνξα δειψλεη φηη εηζάγεη ηηο βελδίλεο πνπ πξάγκαηη κεηαθέξεη. Έηζη μεθνξηψλεηαη ηα ρσξίο παξαζηαηηθά θαχζηκα πνπ δηαζέηεη ζηε ρψξα καο θαη ηα νπνία δελ πξνσζεί ζηελ εδψ αγνξά, φηαλ αηζζάλεηαη φηη ηείλεη λα δηαβεί ηνλ Ρνπβίθσλα!. Η ξνή απηή ηνπ εκπνξίνπ θαπζίκσλ εμππεξεηεί επίζεο θαη ηνπο Σνχξθνπο ιαζξεκπφξνπο, πνπ θαιχπηνπλ έηζη ηα δηθά ηνπο εζσηεξηθά ειιείκκαηα κε καχξεο βελδίλεο. Γηα πνιινχο, ε δεχηεξε εθδνρή είλαη θαη ε θπξίαξρε ζηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκσλ. 9

11 Αλαιπηηθφηεξα, σο πξνο ην εκπφξην βελδηλψλ-ληίδει ηεο Διιάδαο απφ ην 2001 έσο ην 2010: Με ηε FYROM, δειψλνπκε πνιιαπιάζηεο εμαγσγέο απφ φηη νη ίδηνη δειψλνπλ σο εηζαγσγέο απφ εκάο. Δπίζεο, εληχπσζε παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ελψ εκείο δειψζακε 55,8 εθ δνιάξηα εμαγσγέο ην 2010, απηνί δήισζαλ κεδεληθέο εηζαγσγέο. Αλ δελ είλαη αθξηβή ηα ζηνηρεία ησλ εηζαγσγψλ ηνπ 2010, ιφγσ παξαιήςεσλ ησλ αξρψλ ηεο γεηηνληθήο ρψξαο, ηφηε ελδερνκέλσο θάπνηα θαζαξίζηξηα ζθνχπηζε θαη επαλάιεςε ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά πνπ έπεζαλ θαηά ιάζνο ζην πάησκα ηνπ θπιαθίνπ, απέλαληη εθείλνπ ησλ Δπδψλσλ!!! (Βι. Πίλαθα 1) Ωο πξνο ηε Βνπιγαξία, απφ ην νη δεισζείζεο εμαγσγέο απφ εκάο ήηαλ πιελ ελφο έηνπο πςειφηεξεο απφ φηη νη δεισζείζεο εηζαγσγέο απφ απηνχο. Μφλν ην 2006 θαη ην 2010 θαηαγξάθεθε ε αληίζεηε εμέιημε. ην πιαίζην ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ, ηε δηαθίλεζε θάζε πξντφληνο ζπλνδεχεη ην έληππν VIΔS, πνπ ζπκπιεξψλεη ηφζν ν εμαγσγέαο φζν θαη ν εηζαγσγέαο κηα θνξά ηνλ κήλα θαη ζηέιιεηαη ζηηο Βξπμέιιεο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, εθ ησλ πζηέξσλ φκσο!. Όηαλ, κεηά ηηο πξνβιεπφκελεο δηαζηαπξψζεηο, νη δεισζείζεο αμίεο ζηα δπν VIΔS δε ζπκθσλνχλ ηφηε θηλεηνπνηνχληαη νη ζρεηηθνί ειεγθηηθνί κεραληζκνί. Αλ φκσο ζπκθσλνχλ νη αμίεο ησλ δχν εληχπσλ ησλ δπν ρσξψλ ζην εκπφξην ησλ βελδηλψλ, πψο εξκελεχεηαη πάιη ε φπνηα απφθιηζε δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ηνπ ΟΗΔ; (βι. Πίλαθα 2). Ωο πξνο ηελ Ρνπξθία, εθεί παξνπζηάδεηαη ε αθφινπζε ελδηαθέξνπζα εμέιημε. Δλψ θαηά ηα έηε νη δεισζείζεο εμαγσγέο απφ ηελ πιεπξά ηεο Διιάδαο ήηαλ πεξίπνπ δηπιάζηεο απφ ηηο εθεί δεισζείζεο εηζαγσγέο, κεηά ην 2007 παξαηεξείηαη ην αληίζηξνθν θαηλφκελν, θάηη πνπ ην εξκελεχζακε πξνεγνπκέλσο. Η έμαξζε ησλ εηζαγσγψλ θαπζίκσλ ζηελ Σνπξθία δηθαηνινγείηαη θαη απφ ηνλ πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο κεηά ην Η δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ καο νδεγεί ζε έλα άιιν ζπκπέξαζκα: Oη Σνχξθνη απνδεηθλχνληαη νη θαιχηεξνη καζεηέο καο! (Βι. Πίλαθα 3). Η Αιβαλία, δίλεη κηα φκνηα ηεο Σνπξθίαο εηθφλα κεηά ην 2002.(Βι Πίλαθα 4). Πξφηαζε: Να δνζεί έλα γελλαίν πξηκ ζηα κέιε ηνπ ΓΟΔ ή ηνπ νπνηνπδήπνηε ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ, πνπ ζα ζπιιακβάλνπλ θάζε ιαζξαία πνζφηεηα. Σν πξηκ απηφ σο πνζνζηφ ησλ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη ζηα ιαζξαία θαχζηκα, δε ζα επηβαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Αλ εθαξκνζηεί απηή ε πνιηηηθή ελδερνκέλσο λα 10

12 εθπιαγνχκε απφ ηηο δεθάδεο παξάλνκεο δεμακελέο θαη βπηηνθφξα πνπ φισο ηπραίσο ζα αλαθαιπθζνχλ. Πίλαθαο 1 Δμαγσγέο Διιάδαο πξνο FYROM βελδηλψλ (ζε δνιάξηα) Έηνο Δμαγσγέο ηεο Διιάδαο 1 Δηζαγσγέο απφ ηελ Διιάδα εκεηψζεηο 1. Όπσο δειψλνληαη απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο 2. Όπσο δειψλνληαη απφ ηε ρψξα εηζαγσγήο 3. Οη κεγάιεο κεηαβνιέο δηαρξνληθά ζε αμία ζπκπίπηνπλ θαη κε κεγάιεο κεηαβνιέο ζε πνζφηεηεο. Πεγή: OHE Βάζε δεδνκέλσλ Comtrade (www.comtrade.un.org) Πίλαθαο 2 Δμαγσγέο Διιάδαο πξνο Βνπιγαξία βελδηλψλ (ζε δνιάξηα) Έηνο Δμαγσγέο ηεο Διιάδαο 1 Δηζαγσγέο απφ ηελ Διιάδα εκεηψζεηο 1. Όπσο δειψλνληαη απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο 2. Όπσο δειψλνληαη απφ ηε ρψξα εηζαγσγήο 3. Οη κεγάιεο κεηαβνιέο δηαρξνληθά ζε αμία ζπκπίπηνπλ θαη κε κεγάιεο κεηαβνιέο ζε πνζφηεηεο. Πεγή: OHE Βάζε δεδνκέλσλ Comtrade 11

13 Πίλαθαο 3. Δμαγσγέο Διιάδαο πξνο Σνπξθία βελδηλψλ (ζε δνιάξηα) Έηνο Δμαγσγέο ηεο Διιάδαο 1 Δηζαγσγέο απφ ηελ Διιάδα εκεηψζεηο 1. Όπσο δειψλνληαη απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο 2. Όπσο δειψλνληαη απφ ηε ρψξα εηζαγσγήο 3. Οη κεγάιεο κεηαβνιέο δηαρξνληθά ζε αμία ζπκπίπηνπλ θαη κε κεγάιεο κεηαβνιέο ζε πνζφηεηεο. Πεγή: OHE Βάζε δεδνκέλσλ Comtrade Πίλαθαο 4. Δμαγσγέο Διιάδαο πξνο Αιβαλία βελδηλψλ (ζε δνιάξηα) Έηνο Δμαγσγέο ηεο Διιάδαο 1 Δηζαγσγέο απφ ηελ Διιάδα εκεηψζεηο 1. Όπσο δειψλνληαη απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο 2. Όπσο δειψλνληαη απφ ηε ρψξα εηζαγσγήο 3 Οη κεγάιεο κεηαβνιέο δηαρξνληθά ζε αμία ζπκπίπηνπλ θαη κε κεγάιεο κεηαβνιέο ζε πνζφηεηεο. Πεγή: OHE Βάζε δεδνκέλσλ Comtrade 12

14 1.4.1 Δξκελεία δηαθνξώλ εμαγωγώλ-εηζαγωγώλ από ηνλ ΝΖΔ Δξσηήζεθε ε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηνπ ΟΗE θαη δεηήζεθε λα δνζεί ε εξκελεία πνπ δίλεη ε ίδηα γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαθνξέο. Ο ΟΗΔ έδσζε ηελ αθφινπζε απάληεζε, πνπ ηελ ζρνιηάδνπκε κεηά ην πεξάο ηνπ θεηκέλνπ ηεο απάληεζεο πνπ έπεηαη, πνπ δίλεηαη φπσο καο δφζεθε ζηα αγγιηθά: There are many valid reasons why the reported exports of one country may not coincide with the reported imports of its partner country. This is especially true if one looks at the detailed commodity level. The data are reported independently by administrations of two different countries. Reasons for the differences found relate to the very nature of the trading process, such as: 1 Imports are CIF and exports are FOB; 2 Time lag between exports and imports, goods leaving country A in 2002 might only reach country B in 2003; 3 Goods going via third countries; 4 Goods entering Customs warehousing for several months; 5 Goods being classified differently; 6 Use of country of consignment instead of country of origin or final destination; 7 Countries having different trade systems (General versus Special Trade System); 8 Goods passing through industrial processing zones may or may not be recorded by the exporting country The international recommendations with respect to Partner country attribution are: "Country of Origin" for imports and "Country of Final Destination" for exports. If all goes well these should match. As mentioned before, there are many reasons why imports and exports end up being different. In general, one could state that import data are usually closer to the international recommendation (Country of Origin ) than export data (Country of Final Destination) because (1) Final destination may not be known at time of export, and (2) Country of Origin is more closely verified due to Tariff regulations. 13

15 Ρν ζρόιηό καο: Ωο πξνο ηεο αλσηέξσ απαληήζεηο, πνπ ηζρχνπλ γηα φια ηα εκπνξεχζηκα πξντφληα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ εκπνξίνπ βελδηλψλ-ληίδει, ζεσξνχκε φηη ε πξνζήθνπζα εξκελεία (ελ κέξεη) είλαη: α) ε λνχκεξν 3 (δει. ην transit) γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη εμαγσγέο θαίλνληαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο εηζαγσγέο θαη, β) ε λνχκεξν 5 γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη εμαγσγέο είλαη ρακειφηεξεο απφ ηηο εηζαγσγέο. Η εξκελεία απηή ηνλίδεη κε εκθαλή ηξφπν ηελ χπαξμε ιαζξεκπνξίνπ, φηαλ ε ιάζνο ηαμηλφκεζε ησλ πξντφλησλ ησλ θαπζίκσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζθφπηκα. Παξφια απηά, φπσο επηζεκάλζεθε πξνεγνπκέλσο, δελ κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε φηη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη εμαγσγέο είλαη ππεξπνιιαπιάζηεο ησλ εηζαγσγψλ (βι. FYROM 2012 εμαγσγέο 55,8 εθ. δνι. θαη εηζαγσγέο 0) φηη φιε ε δηαθνξά νθείιεηαη ζην transit (φπνπ ζεκαίλεη φηη εκείο δειψλνπκε εμαγσγέο θαη ε γεηηνληθή ρψξα ζεκεηψλεη απιά ην transit). χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ ζηε δεκνζηφηεηα εθ κέξνπο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γηαθάλεηαο ηνπ θνπ νχξια νη εηήζηεο απψιεηεο γηα ην Γεκφζην απφ εηθνληθέο εμαγσγέο νη νπνίεο ππνινγίδνληαη ζηα 1000 βπηία αλά έηνο, αλέξρνληαη ζε 150 εθ. επξψ. 2. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΡΝ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΝΠ 2.1 Ξαξνπζίαζε ηωλ πξνηάζεωλ ηεο ΞΝΞΔΘ Η Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πξαηεξηνχρσλ Δκπφξσλ Καπζίκσλ (ΠΟΠΔΚ), ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηάο ηεο κε ζθνπφ ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο ησλ θαπζίκσλ πξνηείλεη ηα αθφινπζα κέηξα: 1. Δθαξκνγή εγθαηάζηαζεο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εηζξνψλ-εθξνψλ φγθνπ θαπζίκσλ ζε όια ηα ζηάδηα δηαθίλεζεο. 2. πλερείο εληαηηθνχο ειέγρνπο ζηα πξαηήξηα, γηα ηνλ εληνπηζκφ κεραληζκψλ θαηαδνιίεπζεο ησλ αληιηψλ (ηζηπ πνπ ελεξγνπνηνχληαη θαηά βνχιεζε), γηα ειιεηκκαηηθέο παξαδφζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο (Ν. 3908/2011). Γηαπηζηψλεηαη κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηνπο ειέγρνπο. 14

16 3. Ζιεθηξνληθόο έιεγρνο παξαθνινύζεζεο κε GPS ή νηηδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν, ηεο δηαδξνκήο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο (βπηηνθφξσλ, ηξαίλσλ) θαπζίκσλ πξνο ηελ εζσηεξηθή αγνξά ή ηελ εμαγσγή, κέρξη ηνπ ηειηθνχ πξννξηζκνχ. 4. Γηαζηαύξωζε ησλ ζηνηρείσλ ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ ηεο δηαδξνκήο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, κε ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα εμφδνπ ησλ θαπζίκσλ εμαγσγήο απφ ηα αξκφδηα ηεισλεία ηεο ρψξαο. 5. Ηιεθηξνληθφο έιεγρνο ηνπ ζεκείνπ θφξησζεο ηεο δηαδξνκήο ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο θαη ηνπ ζεκείνπ παξάδνζεο ησλ λαπηηιηαθώλ θαπζίκωλ, παξάιιεια κε ηελ δηαζηαχξσζε ησλ ηεισλεηαθψλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ. 6. Καηάξγεζε θαη θιείζηκν φισλ ησλ πξαηεξίσλ αθνξνινγήησλ θαπζίκσλ ηεο ΘΑΔ ΑΔ, πνπ βξίζθνληαη ζη ρεξζαία ζχλνξα ηεο ρψξαο (βι. αθνινχζσο ζρεηηθή αλάιπζε ζην θεθάιαην 4). 7. Δθαξκνγή ηνπ Ν. 3054/2002 κε ηνλ νπνίν απαγνξεχεηαη ε θφξησζε θαη ε κεηαθνξά θαπζίκσλ κε βπηηνθφξα νρήκαηα πνπ δελ θέξνπλ ην εκπνξηθό ζήκα ηεο εηαηξίαο γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε κεηαθνξά. 8. Δθαξκνγή απαγφξεπζεο ηεο ηαπηόρξνλεο κεηαθνξάο απφ βπηηνθφξα νρήκαηα, ειεχζεξσλ (γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά) θαη transit θαπζίκσλ. 9. Έιεγρνο ησλ ζεκείσλ δηάζεζεο, φισλ ησλ εηζαγνκέλσλ θαη παξαγνκέλσλ πνζνηήησλ ππνθαηάζηαηωλ βελδηλώλ, φπσο κεζαλφιεο, ηνπινπφιεο θ.ιπ 10. Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ φισλ ησλ αδεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ν. 3054/2002 ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο θαπζίκσλ (εηαηξηψλ εκπνξίαο, πσιεηψλ ζέξκαλζεο, πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ), σο πξνο ηνλ αξηζκό θαη ηελ ρωξεηηθόηεηα ηωλ δεμακελώλ ηνπο. 11. Απνγξαθή κε ραξηνγξάθεζε ηνπ ππεδάθνπο γηα λα θαηαγξαθνχλ ν αξηζκφο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ δεμακελψλ θαη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπο ζηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ζε εγθαηαζηάζεηο πσιεηψλ ζέξκαλζεο. 12. Έιεγρνο ζπλνδεπηηθψλ παξαζηαηηθψλ (ηηκνινγίσλ, Γειηίσλ απνζηνιήο), γηα λα δηαπηζησζεί αλ αλαθέξεηαη, πιελ φισλ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαιήπηε, θαη ν αξηζκόο αδείαο ιεηηνπξγίαο. 13. Πξνγξακκαηηζκφο ειέγρωλ κεηαθνξώλ θαζ νδφλ ζε φια ηα κέζα κεηαθνξάο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θαη ζηα ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο θαπζίκσλ απφ ηα 15

17 Κιηκάθηα Γηαθίλεζεο θαη Απνζήθεπζεο Καπζίκσλ (ΚΔΓΑΚ) θαη ην ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (ΓΟΔ) ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα. 14. Αηθληδηαζηηθνί έιεγρνη απφ ΓΟΔ, ζε χπνπηεο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή γχξσ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ δηπιηζηεξίσλ θαη ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο. 15. Να ειέγρεηαη ε πνιύ ρακειή ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ησλ θαπζίκσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα πξαηήξηα αλ δηθαηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή θηήζεο θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα. ην ηκήκα απηφ δελ αζρνινχκαζηε κε ηε δηαθνξά ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο θαζψο απνθαζίζζεθε ε εμίζσζή ηνπο. ηελ πεξίπησζε ηεο κε εμίζσζεο ε ζρεηηθή κειέηε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΙΟΒΔ) δίλεη ηηο απαξαίηεηεο απαληήζεηο. Ξνηα είλαη ε ΞΝΞΔΘ: Δίλαη κηα απφ ηηο δπν νκνζπνλδίεο ηνπ θιάδνπ, πνπ ηδξχζεθε ην 2009 θαη κε κέιε ελψζεηο βελδηλνπνιψλ-πξαηεξηνχρσλ. 2.2 Ξαξνπζίαζε ηωλ πξνηάζεωλ ηνπ ΠΔΔΞΔ Δθηφο απφ ηελ εμίζσζε ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (ΔΦΚ) ζην ληίδει ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο, (πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, έρεη ήδε ηξνρνδξνκεζεί γη απηφ δελ αλαθεξφκαζηε θαζφινπ) ν χλδεζκνο Δηαηξηψλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ (ΔΔΠΔ) πξνηείλεη κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιαζξεκπνξίαο, φκνησλ ζε πνιιά ζεκεία κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ΠΟΠΔΚ. Η ζχκπησζε απφςεσλ ζεσξείηαη θαηαξράο ζεηηθή εμέιημε. Οη πξνηάζεηο ηνπο δίλνπλ έκθαζε: ηνλ απζηεξφηεξν έιεγρν ησλ λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ, ησλ εηθνληθψλ εμαγσγψλ, ηεο λνζείαο ηεο βελδίλεο, ε άκεζε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ-εθξνψλ παληνχ θαη ηδίσο ζηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη απζηεξέο πνηλέο. Ο ΔΔΠΔ δεηά λα γίλνπλ αθφκε πην απζηεξέο νη πνηλέο γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ εληνπίδνπλ ηα Κιηκάθηα Γηαθίλεζεο θαη Απνζήθεπζεο Καπζίκσλ (ΚΔΓΑΚ) θαη λα θσδηθνπνηεζεί ε δηάζπαξηε ζήκεξα λνκνζεζία γηα ηνλ θιάδν. Πξσηίζησο, φκσο, πξνηείλεη λα δεκηνπξγεζεί κία θεληξηθή αξρή, ε νπνία ζα αλαιάβεη ηελ 16

18 παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο θαπζίκσλ (θαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν), ε αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο δηακνηξάδεηαη ζήκεξα ζε ηέζζεξα ππνπξγεία. Δληχπσζε πξνθάιεζαλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ζηελ εθδήισζε ν δηεπζπληήο ηνπ ΚΔΓΑΚ Μηράιεο. Αξηφπνπινο, ν νπνίνο ηφληζε φηη απφ ηνπο ειέγρνπο πξαηεξίσλ πνπ έγηλαλ ην 2011 κφλνλ ζηελ Αηηηθή, βξέζεθαλ κφλνλ 43 δείγκαηα λνζεπκέλσλ θαπζίκσλ, ελψ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ θξάηνπο εληφπηζε αθφκε ιηγφηεξα, δειαδή, 23 δείγκαηα. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ήηαλ λνζεία πεηξειαίνπ θίλεζεο κε ζέξκαλζεο. Ο θ. Αξηφπνπινο απνθάιπςε φηη είλαη πνιχ δχζθνιε ε ζθξάγηζε ελφο πξαηεξίνπ πνπ πηάζηεθε λα παξαλνκεί, γηαηί κέρξη λα ζηαινχλ απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηα απνηειέζκαηα έρεη πξνιάβεη λα αιιάμεη ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο. ήκεξα αλ ηα (ΚΔΓΑΚ) πάξνπλ έλα δείγκα βελδίλεο απφ πξαηήξην, ζα ην ζηείινπλ ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. Δθεί ζα κείλεη ηνπιάρηζηνλ έμη θαη επηά κήλεο. ην κεηαμχ ζα πάεη ν κεραληθφο ηνπ πξαηεξίνπ θαη ζα ηα βξεη κε ηελ ππεξεζία. Αλ απνθαζηζηεί ην θιείζηκν ηνπ πξαηεξίνπ γηα έμη κήλεο, ζα βγεη ε άδεηα ζην φλνκα ηεο ζπδχγνπ ηνπ βελδηλνπψιε θαη ζα ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά. Θα είλαη ζθφπηκν λα δίλεηαη απφ ηα ΚΔΓΑΚ πεξηνδηθά, αλαιπηηθφο Πίλαθαο έιεγρσλ αλά Ννκφ, ζηα πξαηήξηα, ζε βπηηνθφξα, ζε εγθαηαζηάζεηο κεηαπσιεηψλ, εηαηξηψλ εκπνξίαο θ.ιπ Σέινο, αλ εηδνπνηνύληαη εθ ηωλ πξνηέξωλ νη ειεγρόκελνη ή είλαη γλσζηφ εθ ησλ πξνηέξσλ ν ρξφλνο ή ε εκέξα θαηά ηελ νπνία ζα γίλνπλ έιεγρνη ρεξζαίνη ή ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο, απηφ δελ είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε ζχιιεςε παξαλνκνχλησλ Νη πξνηάζεηο ηνπ ΠΔΔΞΔ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκωλ ζε ηίηινπο Αλ θαη ππάξρεη ζχκπησζε απφςεσλ ζε κεγάιν βαζκφ ησλ ζέζεσλ ηεο ΠΟΠΔΚ κε ηνπ ΔΔΠΔ, γεγνλφο πνπ έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα, αθνινχζσο θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο ηνπ ΔΔΠΔ ππφ κνξθή ηίηισλ: 1. Απζηεξφο έιεγρνο ηεο δηαθίλεζεο λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ γηα θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ. 2. Απζηεξφο έιεγρνο γηα θαηαπνιέκεζε ησλ εηθνληθψλ εμαγσγψλ θαπζίκσλ. 3. Απζηεξφο έιεγρνο γηα θαηαπνιέκεζε ηεο λέαο κνξθήο ιαζξεκπνξίνπ θαη λνζείαο ηεο βελδίλεο κε άιιεο νπζίεο (π.ρ. κεζαλφιε, ηνινπφιε, θ.ά.). 17

19 4. Αθαίξεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηα πξαηήξηα ζηα νπνία δηαπηζηψλεηαη «παξέκβαζε» (π.ρ. κε ειεθηξνληθνχο κεραληζκνχο) ζηε ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ. 5. Άκεζε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εηζξνψλ-εθξνψλ ζηα Πξαηήξηα Τγξψλ Καπζίκσλ. (Ν. 3054/2002) 6. Έιεγρνο ηηκνινγίσλ αγνξψλ ζε πξαηήξηα, απφ ΚΔΓΑΚ θαη ΓΟΔ θαη εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζηηο πεξηπηψζεηο παξαεκπνξίνπ θαη πεηξαηείαο. 7. Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ηηκνινγίσλ Δηαηξηψλ Δκπνξίαο γηα ηπρφλ πεξηπηψζεηο ιαζξεκπνξίνπ θαη πεηξαηείαο. 8. ήκαλζε φισλ ησλ βπηηνθφξσλ Ι.Υ. θαη Γ.Υ. (σο Ν. 3054/2002). Έιεγρνο θαζ νδφλ ηνπ λφκηκνπ ηεο δηαθίλεζεο. 9. Έιεγρνο (θαζ νδφλ) ηνπ θνξηίνπ θαη ηνπ λφκηκνπ ηεο δηαθίλεζεο πνπ γίλεηαη κε ηα κηθξά βπηηνθφξα ησλ πξαηεξίσλ. 10. Πάηαμε ηεο παξεκπνξίαο θαη ηεο παξάλνκεο εκθηάισζεο ζην Τγξαέξην. 11. Δθζπγρξνληζκφο ησλ ρξνλνβφξσλ θαη δαπαλεξψλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Ξνηνο είλαη ν ΠΔΔΞΔ. Λεηηνπξγεί απφ ην 1977 θαη εθπξνζσπεί 12 Δηαηξίεο Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ πνπ δηαθηλνχλ ην 90% ησλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη άιισλ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ ηεο ρψξαο. Η απνζηνιή φισλ ησλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αγνξά ησλ θαπζίκσλ είλαη ε εμπγίαλζε ηεο αγνξάο θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Κιάδνπ ηεο Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ. Μέζα ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπο είλαη θαη ε απαιιαγή ηεο αγνξάο απφ αλψθειε γξαθεηνθξαηία θαη ηηο ζηξεβιψζεηο, δειαδή: Θεξαπεία φισλ ησλ θαηλφκελσλ / ζπλζεθψλ πνπ επλννχλ ηε παξαεκπφξηα θαη ηε ιαζξεκπνξία Μείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηνπ παξεκβαηηζκνχ θαη ησλ πεξηηηψλ δαπαλψλ. 2.3 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηωλ ζέζεωλ ηεο ΞΝΞΔΘ θαη ηνπ ΠΔΔΞΔ θαη πξνεθηάζεηο ηνπο Απζηεξόο έιεγρνο ηεο δηαθίλεζεο λαπηηιηαθώλ θαπζίκωλ γηα θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ. Όπσο είλαη γλσζηφ πνζφηεηεο λαπηηιηαθνχ πεηξειαίνπ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλεθνδηαζκφ πινίσλ θαηαιήγνπλ ζπρλά ιαζξεκπνξηθά ζηε ζηεξηά (κεηά απφ 18

20 απνρξσκαηηζκφ). Έηζη ελψ θαίλεηαη φηη ην εηδηθφ πινίν πνπ εθνδηάδεη ηα πινία (ηα νλνκαδφκελν «ζιέπη»), παξαιακβάλεη απφ ην ηεισλείν 20 ρηι. ιίηξα ληίδει, ηειηθά παξαδίδεη εθεί ηα 4 ρηιηάδεο ιίηξα. Απφ ηελ άιιε, ηα παξαζηαηηθά πνπ παίξλεη απφ ηνλ ππεχζπλν ησλ πξνκεζεηψλ θαπζίκσλ ηνπ πινίνπ αλαθέξνπλ ηελ παξάδνζε 20 ρηι. ιίηξσλ. Οπφηε ηα 16 ρηιηάδεο ιίηξα ηα μεθνξηψλεη ζε θάπνηεο απνζήθεο ρσξίο απηφ λα γίλεη αληηιεπηφ, φισο ηπραίσο απφ θαλέλα! Πξφηαζε: Άκεζε εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ηεισλεηαθψλ ζπλαιιαγψλ, φπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Ν.2960/01, βάζεη ηεο νδεγίαο 2008/118/ΔΚ θαη ηζρχεη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπηπιένλ λα εθαξκνζηεί ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία ειέγρνπ γηα ηε δηαθίλεζε λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ θαη ε απζηεξνπνίεζε ησλ πνηλψλ (άκεζε επηβνιή θαη είζπξαμε κεγάισλ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ ρωξίο ηε δπλαηόηεηα δηαπξαγκάηεπζεο / κείωζεο απφ νπνηαδήπνηε αξρή, π.ρ. ηνλ πεξηθεξεηάξρε, ην ΓΟΔ θ.ιπ, (βι. αλαιπηηθφηεξα αθνινχζσο, θεθάιαην 8, Πξνηάζεηο), άκεζε αθαίξεζε ηεο άδεηαο, θ.ιπ Απζηεξόο έιεγρνο γηα θαηαπνιέκεζε ηωλ εηθνληθώλ εμαγωγώλ θαπζίκωλ. Όπσο επηζεκάλζεθε ζην θεθάιαην 1.4, νξηζκέλνη πξνκεζεχνληαη αθνξνιφγεηα θαχζηκα (βελδίλεο θαη πεηξέιαην θίλεζεο) απφ Δηαηξίεο Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ κε δήζελ ζθνπφ ηελ εμαγσγή ηνπο ζε γεηηνληθέο ρψξεο. Φνξηψλνπλ βπηηνθφξα ή δεμακελφπινηα κε πξννξηζκφ ην εμσηεξηθφ, αιιά ζηε ζπλέρεηα δε γίλεηαη ε πξαγκαηηθή εμαγσγή ησλ θαπζίκσλ. Αθνινχζσο, νη ιαζξέκπνξνη δηαζέηνπλ ηα αθνξνιφγεηα θαχζηκα παξάλνκα εληφο ηεο επηθξάηεηαο, θαξπνχκελνη ηνπο πξνβιεπφκελνπο θφξνπο. Παξά ηνλ φγθν ηεο δηαθίλεζεο απηνχ ηνπ πξντφληνο, ησλ κεγάισλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, θαη ηεο νζκήο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα θαχζηκα, ην ιαζξεκπφξην απηφ είλαη αζχιιεπην!. Πξφηαζε: To πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίδεηαη: α) κε ειέγρνπο ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη απφ κηα αξρή πνπ ιεηηνπξγεί απηφλνκα, ρσξίο ηελ νπνηαδήπνηε ρξνλνβφξα έγθξηζε ηξίηνπ θνξέα β) κε ηελ εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο θηλήηξσλ ππέξ ησλ εκπιεθνκέλσλ επνπηηθψλ αξρψλ (βι. Αλαιπηηθφηεξα, θεθάιαην 8, Πξνηάζεηο). γ) Με ηελ ηνπνζέηεζε ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο ησλ δξνκνινγίσλ (ηα GPS) ζε φια ηα βπηηνθφξα. 19

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα