Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»"

Transcript

1 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: ,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 8 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 8 Συντομογραφίες - γενικά 9 Συντομογραφίες Έργου 9 Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. 9 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 11 A.1 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 11 A.1.1 Σκοπός του Έργου - Στόχοι 11 Στόχοι Άμεσου Αποτελέσματος 11 Στόχοι Έμμεσου Αποτελέσματος 12 A.1.2 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Εργου 12 A.2 Περιβάλλον Έργου 13 A.2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου 13 A «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) 13 A Φορέας Λειτουργίας 15 A Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας (ΕΕΠΣ) 16 A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 17 A Θεματικές Ομάδες Εργασίας 17 A Επιθεωρητές (auditors) Έργου 17 A.2.2 Υφιστάμενη Κατάσταση 18 A Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών του Φορέα 18 Δραστηριοποίηση Επιχειρήσεων στο Εξωτερικό 24 Δραστηριοποίηση Επιχειρήσεων στην Ελλάδα 25 A Οργανωτική δομή & στελέχωση του Φορέα 25 Σχήμα 1 Οργανόγραμμα ΣΕΠΕ Γενικός Διευθυντής Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης 27 Σχήμα 2 Λειτουργικό Οργανόγραμμα ΣΕΠΕ 28 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_ΜΗΤΡΩΟ_ΣΕΠΕ.doc) 2-181

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A Υποδομή ΤΠΕ του Φορέα 32 A Τεχνολογίες & Προϊόντα 32 A.3 Αντικείμενο Έργου 33 Γενικά Χαρακτηριστικά Πληροφοριακού Συστήματος 34 Επιπλέον βασικά / γενικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να ενσωματώνει το Σύστημα είναι κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: 37 A.3.1 Αρχιτεκτονική 39 A.3.2 Φάσεις Υλοποίησης Έργου 44 A ΦΑΣΗ 1: Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής - Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών44 A ΦΑΣΗ 2: Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Έτοιμου Λογισμικού 45 A ΦΑΣΗ 3: Ανάπτυξη Λογισμικού - Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών 47 Περιγραφή Λειτουργικών Χαρακτηριστικών Υποσυστημάτων Πληροφοριακού Συστήματος 48 A Φάση 4: Παραγωγή Περιεχομένου 68 A ΦΑΣΗ 5: Εκπαίδευση 71 A ΦΑΣΗ 6: Πιλοτική Λειτουργία 73 A.3.3 Παραγωγική Λειτουργία Έργου 74 A ΦΑΣΗ 7: Παραγωγική Λειτουργία (έως την Οριστική Παραλαβή Έργου) 74 A Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) 75 A Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης 76 A Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης 76 A Περίοδος Παραγωγικής Λειτουργίας (μετά την Οριστική Παραλαβή Έργου) 78 A Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Ρήτρες 81 A.3.4 Παράδειγμα Ρητρών για Έργο Ψηφιακών Υπηρεσιών 81 A.3.5 Ευχρηστία - Προσβασιμότητα 82 A.3.6 Διαλειτουργικότητα 84 A Απαιτήσεις Χρηστών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 84 A Χρήστες Συστήματος και Απαιτήσεις 85 A Ρόλοι Εξωτερικών Χρηστών 85 A Ρόλοι Εσωτερικών Χρηστών 86 A Ορισμός Διαλειτουρικότητας 87 A Σκοπός Ελληνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΔ&ΥΗΣ) 87 A Διαστάσεις και Επίπεδα Διαλειτουργικότητας 88 A Επίπεδα Κατάταξης Κανόνων & Τεχνολογικών Προτύπων 89 A.3.7 Ασφάλεια 90 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_ΜΗΤΡΩΟ_ΣΕΠΕ.doc) 3-181

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A.3.8 Επεκτασιμότητα / Προσαρμοστικότητα 91 A.3.9 Μεταφερσιμότητα & Επεκτασιμότητα (Portability, Scalability & Extensibility) 91 A.3.10 Διασυνδεσιμότητα Υπηρεσιών (Interoperability & Integrated Environment) 91 A.3.11 Ευελιξία & Ευκολία Διαχείρισης (Manageability) 92 A.3.12 Ανεξαρτησία από WEB Browsers (Browser Independence) 92 A.4 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 93 A.4.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 93 A.4.2 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου 95 A Υπεύθυνος Έργου 95 A Αποτελεσματικότητα Διαθεσιμότητα Υπευθύνου Έργου 95 A Μέλη Ομάδας Έργου 96 A Αποτελεσματικότητα Διαθεσιμότητα Ομάδας Έργου 96 A.4.3 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 96 A.4.4 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 97 A.4.5 Διαδικασία παραλαβής Έργου 97 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 98 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 98 B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 98 B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 98 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 98 B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 98 B.1.5 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 99 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 99 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 99 B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 100 B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 101 B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής 101 B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 102 B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 105 B Οι Έλληνες Πολίτες 106 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 108 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_ΜΗΤΡΩΟ_ΣΕΠΕ.doc) 4-181

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 111 B Οι συνεταιρισμοί 113 B Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 116 B.2.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 119 B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 120 B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 121 B.2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 126 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 127 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 127 B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 127 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 129 B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 129 B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 131 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 131 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 132 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 132 B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 132 B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 134 B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 134 B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών 134 B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 135 B Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών 136 B Διαμόρφωση Συγκριτικού Κόστους προσφοράς 136 B Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 136 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 138 B.4.3 Προσφυγές 139 B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 139 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 140 B.4.5 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις 140 B.4.6 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 142 B.4.7 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 143 B.4.8 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 143 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_ΜΗΤΡΩΟ_ΣΕΠΕ.doc) 5-181

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.4.9 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 143 B.4.10 Υποχρεώσεις Αναδόχου 144 B.4.11 Υπεργολαβίες 146 B.4.12 Εμπιστευτικότητα 147 B.4.13 Πνευματικά δικαιώματα 148 B.4.14 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 148 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 149 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 149 C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 149 C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 150 C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 151 C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 152 C.1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 153 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 154 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 156 C.3.1 SERVERS ΤΥΠΟΥ Α (DATABASE) 156 C.3.2 SERVERS ΤΥΠΟΥ Β (2 Application και 2 WEB) 157 C.3.3 Υποσύστημα δίσκων SAN 159 C.3.4 SAN Switches 160 C.3.5 Βιβλιοθήκη λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας 160 C.3.6 Ικριώματα 161 C.3.7 Firewall 161 C.3.8 Switch 164 C.3.9 Κατανομείς Φορτίου (Load Balancers) 168 C.3.10 UPS 170 C.3.11 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 173 C.3.12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 175 C.3.13 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΚΑ 176 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 178 C.4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 178 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_ΜΗΤΡΩΟ_ΣΕΠΕ.doc) 6-181

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C Εξοπλισμός (βλ. Α.3.2.2) 178 C Έτοιμο Λογισμικό (βλ. Α.3.2.2) 178 C Εφαρμογή/ές (βλ. Α.3.2.3) 179 C Υπηρεσίες (βλ. Α.3.2.4, Α.3.2.6) 179 C Άλλες δαπάνες 179 C.4.2 Εκπαίδευση χρηστών 179 C.4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 180 C.4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 181 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_ΜΗΤΡΩΟ_ΣΕΠΕ.doc) 7-181

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Ε.Π.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Ε.Π.Ε.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Ε.Π.Ε.). Ταξινόμηση κατά CPV :... Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα οχτώ Ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών, ,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τους κωδικούς έργων: ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δεκαέξι (16) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης / / / / / / και ώρα :00 Η έδρα της ΚτΠ Α.Ε. / / και ώρα :00 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_ΜΗΤΡΩΟ_ΣΕΠΕ.doc) 8-181

9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΨΣ ΚτΠ Α.Ε. ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφική Σύγκλιση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Συντομογραφίες Έργου ΠΕΣ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου (βλ.a.3.3.2) Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Η ΚτΠ Α.Ε. η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_ΜΗΤΡΩΟ_ΣΕΠΕ.doc) 9-181

10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Αριθμός Διακήρυξης Αρμόδια Επιτροπή Διακήρυξη ΕΕΠΣ Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης ΕΠΠΕ Έργο Κανονισμός Προμηθειών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Προϋπολογισμός Έργου Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚτΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Προμηθειών. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚτΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού Προμηθειών. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Ο Κανονισμός Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης, Έργων Υπηρεσιών και Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 528/Β/ ) Ενα πλήρες και ενοποιημένο Σύστημα παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. τον Κανονισμό Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε., γ. την Προσφορά του Αναδόχου, δ. τη Διακήρυξη. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_ΜΗΤΡΩΟ_ΣΕΠΕ.doc)

11 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ- DIRECTORY ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου A.1.1 Σκοπός του Έργου - Στόχοι Σκοπός του Έργου Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων ΤΠΕ είναι η δημιουργία ενός διαδικτυακού καταλόγου (directory) με πληροφορίες για όλες τις εταιρίες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ο κατάλογος αυτός θα αποτελέσει μια καινοτόμο εφαρμογή αναζήτησης, ανάλυσης στοιχείων και παρουσίασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της οικονομικής κατάστασης των ελληνικών επιχειρήσεων πληροφορικής. Η χρηστικότητα του συστήματος, δεν σταματά στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας, αλλά επεκτείνεται και έξω από αυτά, αφού η υλοποίηση του συστήματος συμβάλει στη συνολικότερη, εθνική, προσπάθεια για ανάπτυξη των κατάλληλων συνθηκών ενεργής συμμετοχής της χώρας μας σε αγορές τόσο της Νοτιο - Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Ε.Ε. όσο και γενικότερα στον υπόλοιπο κόσμο. Με την ανάπτυξη αυτού του διαδικτυακού καταλόγου, δημιουργείται ένας ισχυρός κεντρικός κόμβος διάχυσης γνώσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων ΤΠΕ της χώρας, ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Παρακάτω αναλύεται η σκοπιμότητα υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος, μέσα από την καταγραφή των στόχων που θα ικανοποιήσει η ανάπτυξη του συστήματος. Οι στόχοι ταξινομούνται σε αυτούς που σχετίζονται με τα άμεσα και τα έμμεσα αποτελέσματα της ανάπτυξης και λειτουργίας του συστήματος. Για παράδειγμα, στόχος άμεσου αποτελέσματος είναι «η Σωστή εκτίμηση της θέσης των επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέσα στην τοπική, εγχώρια και διεθνή αγορά», ενώ έμμεσος στόχος είναι «ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών στο επίπεδο του ΣΕΠΕ, ως εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προς τον πολίτη και τον επιχειρηματία». Στόχοι Άμεσου Αποτελέσματος Ο βασικός στόχος ανάπτυξης του συστήματος είναι η δημιουργία ενός διαδικτυακού καταλόγου (directory) με πληροφορίες για όσο το δυνατόν περισσότερες - επιθυμητό είναι για όλες- τις εταιρείες πληροφορικής. Ο κατάλογος αυτός, θα αποτελέσει μια καινοτόμο εφαρμογή αναζήτησης, ανάλυσης στοιχείων και παρουσίασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της οικονομικής κατάστασης των ελληνικών επιχειρήσεων πληροφορικής. Με τον τρόπο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι (στελέχη άλλων επιχειρήσεων πληροφορικής, στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν συνεργάτη για την παροχή σε αυτούς υπηρεσιών πληροφορικής κ.λπ.) θα είναι σε θέση να κάνουν σωστή εκτίμηση της θέσης των επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέσα στην τοπική, εθνική και διεθνή αγορά. Άλλωστε, η ανάπτυξη του μητρώου, απαντά στην ανάγκη που υπάρχει για ακριβή και συνεχώς επικαιροποιούμενη χαρτογράφηση του χώρου των επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η χρηστικότητα του συστήματος, δεν σταματά στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας, αλλά επεκτείνεται και έξω από αυτά, αφού η υλοποίηση του συστήματος συμβάλει στη συνολικότερη, εθνική, προσπάθεια για ανάπτυξη των κατάλληλων συνθηκών ενεργής συμμετοχής της χώρας μας σε αγορές τόσο της Βαλκανικής όσο και γενικότερα της Ανατολικής Ευρώπης. Με την ανάπτυξη αυτού του διαδικτυακού καταλόγου, δημιουργείται ένας ισχυρός κεντρικός κόμβος διάχυσης γνώσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων πληροφορικής της χώρας, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_ΜΗΤΡΩΟ_ΣΕΠΕ.doc)

12 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ- DIRECTORY ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιδιαίτερα ανταγωνιστικό με άλλους κόμβους που θα δραστηριοποιούνται παράλληλα με αυτόν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σημαντικό στοιχείο του πλαισίου της ανάπτυξης του συστήματος είναι η δημιουργία ενός κατάλληλου καναλιού διάχυσης πληροφορίας όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και για επιχειρηματική πληροφόρηση των τοπικών επιχειρήσεων, κάτι που επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων της περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν αναδεικνύονται οι τοπικές επιχειρήσεις και προωθούνται μέσα από ένα εναλλακτικό μέσο επικοινωνίας (το Διαδίκτυο), προς ένα τεράστιο σύνολο αποδεκτών και ενδεχομένως δυνητικών πελατών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση του συστήματος από τους ενδιαφερόμενους, θα μειώσει το κόστος λήψης αποφάσεων και τα πιθανά λάθη. Στόχοι Έμμεσου Αποτελέσματος Με την ανάπτυξη του διαδικτυακού καταλόγου των εταιρειών πληροφορικής, επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών στο επίπεδο του ΣΕΠΕ, ως εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προς τον πολίτη και τον επιχειρηματία. Αποτέλεσμα λοιπόν της λειτουργίας του συστήματος θα είναι η ενδυνάμωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, πέρα από την προώθησή τους, σε διαδικασίες που σχετίζονται με τη πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τους στο σύνολο της αγοράς. Παράλληλα, η λειτουργία του συστήματος θα βοηθήσει στη βελτίωση των επιχειρηματικών σχέσεων και του τρόπου επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων καθώς και τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος για την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών (περιβάλλοντα Business to Business). Γενικότερα, ο ΣΕΠΕ, με την υποστήριξη του συστήματος θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης αλλά και γενικότερα του κλάδου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ICT) κάτι που έχει ως συνεπακόλουθη τη συμβολή του ΣΕΠΕ στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Συνολικότερα, θα συμβάλει στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα ενίσχυση της οικονομίας με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. A.1.2 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Εργου Ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για το έργο κρίνονται οι ακόλουθοι: Η συστηματοποιημένη, έγκαιρη και ολοκληρωμένη οργάνωση, αξιολόγηση και επιλογή του περιεχομένου του Μητρώου Η σταδιακή υλοποίηση των υποσυστημάτων του έργου και η διασφάλιση διαλειτουργικότητας μεταξύ τους. Η ανάπτυξη υποδομών και διαδικασιών για την τακτική επικαιροποίηση του περιεχομένου του Μητρώου Η ανάπτυξη υποδομών και η τυποποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών για την παραγωγή και επικαιροποίηση του περιεχομένου Να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εκπαίδευση των χρηστών και ιδιαίτερα των διαχειριστών του συστήματος, των οποίων ο ρόλος θα είναι καθοριστικός για τη μελλοντική επιτυχή λειτουργία του συστήματος. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_ΜΗΤΡΩΟ_ΣΕΠΕ.doc)

13 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ- DIRECTORY ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η διασφάλιση διαρκούς και καλής ποιότητας τεχνικής υποστήριξης. A.2 Περιβάλλον Έργου A.2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚτΠ Α.Ε. Βλ. παρ. Α ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Ε.Π.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Ε.Π.Ε.) Βλ. παρ. A Βλ. παρ. A ΕΕΠΣ - Βλ. παρ. A ΕΠΠΕ - Βλ. παρ. A Θεματικές Ομάδες εργασίας - Βλ. παρ. A Επιθεωρητές Έργου - Βλ. παρ. A A «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», είναι εταιρεία η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και την εκτέλεση και διαχείριση έργων στον τομέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Η Εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας του N. 3429/2005 στο πλαίσιο των διατάξεων του N. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), και του καταστατικού της όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2042/Β/2008) και εποπτεύεται από το ΥΠ.ΕΣ. Βασικός σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και η υποστήριξή της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και έργων με στόχο την ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. β) Η εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_ΜΗΤΡΩΟ_ΣΕΠΕ.doc)

14 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ- DIRECTORY ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και η υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης για την εκτέλεση των σχετικών έργων. γ) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών φορέων του δημόσιου τομέα, όπως προβλέπεται στον N. 3614/2007 (άρθρο 32). δ) Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, που χρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση». ε) Η συστηματική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβλημάτων και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της και τη διευκόλυνση της μεταφοράς και προσαρμογής ξένης εμπειρίας και καλών πρακτικών στο Ελληνικό Διοικητικό περιβάλλον. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_ΜΗΤΡΩΟ_ΣΕΠΕ.doc)

15 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ- DIRECTORY ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A Φορέας Λειτουργίας Ο ΣΕΠΕ είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας» με το διακριτικό γνώρισμα «ΣΕΠΕ» και με έδρα την Αθήνα». Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ιδρύθηκε το Μάρτιο του Ο ΣΕΠΕ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (EICTA), του Παγκοσμίου Συνδέσμου Τεχνολογίας και Υπηρεσιών Πληροφορικής (WITSA) και της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU). Οι γενικοί σκοποί του Συνδέσμου, είναι όπως περιγράφονται στο καταστατικό του η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών αυτού και γενικότερα του κλάδου Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ψηφιακής Τεχνολογίας από νομικής, οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής άποψης. Ειδικότεροι σκοποί του Συνδέσμου, ενδεικτικά αναφερόμενοι παρακάτω είναι: Να προάγει, ενθαρρύνει, αναπτύσσει, συντονίζει και προστατεύει τα οποιασδήποτε φύσης συμφέροντα των επιχειρήσεων - μελών του αλλά και των επιχειρήσεων του κλάδου γενικότερα που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητάς τους την παραγωγή, ανάπτυξη, εξέλιξη και διακίνηση προϊόντων υλικού και λογισμικού γενικά ή την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την Πληροφορική, τις Επικοινωνίες και την Ψηφιακή Τεχνολογία. Να συμβάλλει στην έρευνα για την πρόοδο και την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της επιστήμης της Πληροφορικής. Να αποτελεί χώρο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών του και ταυτόχρονα αντιπροσωπευτικό και διαπραγματευτικό όργανο των Επιχειρήσεων Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, για την καλύτερη προβολή των αιτημάτων τους και την επίτευξη των στόχων τους. Να προάγει, ενθαρρύνει, ενισχύει και προστατεύει τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων που ασχολούνται με την επιστήμη και την Τεχνολογία Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ψηφιακής Τεχνολογίας και την ενθάρρυνση της συνεργασίας Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων του κλάδου. Να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και/ ή των υπηρεσιών των μελών του και του κλάδου. Να προασπίζει και κατοχυρώνει τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων των μελών του. Να προστατεύει τους πελάτες των μελών και του κλάδου και το καταναλωτικό κοινό των προϊόντων ή και των υπηρεσιών των μελών του από πλευράς ποιότητας και αξιοπιστίας των παρεχομένων υπηρεσιών και παραγομένων προϊόντων, εκδίδοντας και σχετικά πιστοποιητικά, αν κρίνεται απαραίτητο όπως θα καθορισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία των Κανονισμών (άρθρο 15 του παρόντος). Να εκπροσωπεί τα μέλη του ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε αρχής δημόσιας ή ιδιωτικής, καθώς και στα διάφορα συλλογικά όργανα. Να διαπραγματεύεται και να συμβάλλεται από κοινού μετά των δημοσίων αρχών και των οργανώσεων των εργαζομένων προκειμένου να αναζητούνται και να εξευρίσκονται λύσεις πί των Θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο. Να ιδρύει και να λειτουργεί σεμινάρια προς επιμόρφωση στελεχών των μελών του και του κλάδου. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_ΜΗΤΡΩΟ_ΣΕΠΕ.doc)

16 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ- DIRECTORY ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Να συμμετέχει σε διεθνείς ενώσεις ή Οργανισμούς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς καθώς και να συμμετέχει σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέιρεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις γενικά που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύνδεσμος. Να εκδίδει πιστοποιητικά υπέρ των μελών του με διάρκεια, περιεχόμενο και λοιπές προϋποθέσεις που Θα καθορίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο κίτι που θα εγκριθεί αυτή από τη Γενική Συνέλευση με-τη διαδικασία των Κανονισμών (άρθρο 15 του παρόντος). Να οργανώνει συλλογικές εκδηλώσεις των μελών του, περιλαμβανομένων και των εκθέσεων. Γενικότερα δε, μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε εκδήλωση και ενέργεια που μπορεί να συντελέσει στη σύσφιξη των σχέσεων των μελών του Συνδέσμου και του κλάδου της Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ψηφιακής Τεχνολογίας και στην προαγωγή των καταστατικών σκοπών του. Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε: Τακτικά Μέλη: Είναι τα ιδρυτικά μέλη του καθώς και οι επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο αντικείμενο την παραγωγή, ανάπτυξη, εξέλιξη και διακίνηση προϊόντων υλικού και λογισμικού γενικά ή την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την πληροφορική, τις Επικοινωνίες και την Ψηφιακή Τεχνολογία, ανεξάρτητα αν ασχολούνται και με άλλα αντικείμενα εκτ ς των παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούν κύκλο εργασιών τουλάχιστον ετησίων, σε αυτή τη δραστηριότητα Έκτακτα Μέλη: Μπορούν να είναι επιχειρήσεις ή φορείς που δεν ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τις επαγγελματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων τακτικών μελών. Επίτιμα Μέλη: Είναι δυνατόν να ανακηρυχθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επικυρώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, προσωπικότητες, οργανισμοί, εταιρείες, κα ιεπιχειρήσεις οι οποίες προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στο Σύνδεσμο, στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών αυτού. Στον ΣΕΠΕ λειτουργούν επιτροπές, οι οποίες αποτελούν συμβουλευτικά του Δ.Σ. συλλογικά όργανα και έχουν ως σκοπό την επεξεργασία θεμάτων που εμπίπτουν στο σκοπό ίδρυσης του Συνδέσμου ή θεμάτων τα οποία μπορεί να αποτελέσουν στο μέλλον σκοπό λειτουργίας του Συνδέσμου, αλλά και γενικότερα θεμάτων για τα οποία θα λάβει σχετική απόφαση το Δ.Σ. Οι Επιτροπές μπορούν να προτείνουν στο Δ.Σ. θέματα προς επεξεργασία Αυτή τη στιγμή, λειτουργούν τρεις επιτροπές: Επιτροπή Έργων Ιδιωτικού Τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (e-communication) Επιτροπή Έργων Δημοσίων Σήμερα, ο ΣΕΠΕ εκπροσωπεί 336 επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και παρέχουν εργασία σε περισσότερους από εργαζομένους. Επιτελώντας σύνθετο έργο σε πολλά επίπεδα, ο ΣΕΠΕ παρεμβαίνει δυναμικά, καλύπτοντας το πεδίο του σχεδιασμού, της έρευνας, της προβολής αλλά και της αναγνώρισης των δυνατοτήτων των εταιριών του κλάδου εντός και εκτός Ελλάδας. A Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας (ΕΕΠΣ) Ο Κύριος του Έργου και η ΚτΠ Α.Ε. έχουν συνάψει «Προγραμματική Συμφωνία». Στην εν λόγω συμφωνία περιγράφεται το αντικείμενό της, το πλαίσιο συνεργασίας καθώς και οι κύριες φάσεις Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_ΜΗΤΡΩΟ_ΣΕΠΕ.doc)

17 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ- DIRECTORY ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ υλοποίησης του Έργου. Η Προγραμματική Συμφωνία προβλέπει τη λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας της Προγραμματικής Συμφωνίας η οποία απαρτίζεται από στελέχη του Κυρίου του Έργου και της ΚτΠ Α.Ε. και αποτελεί τη στρατηγική Επιτροπή διοίκησης του Έργου. A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ.«διαδικασία Παραλαβής Έργου»). A Θεματικές Ομάδες Εργασίας Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από τον Κύριο του Έργου και την ΚτΠ Α.Ε. Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από την ΚτΠ Α.Ε. A Επιθεωρητές (auditors) Έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, η ΚτΠ Α.Ε. δύναται να αναθέσει σε στελέχη της ή τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιoδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου από την ΚτΠ Α.Ε. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις κατόπιν σχετικής έγκρισης που θα επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο της ΚτΠ Α.Ε. Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους οριζόμενους από την ΚτΠ Α.Ε. επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν τους ελέγχους. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_ΜΗΤΡΩΟ_ΣΕΠΕ.doc)

18 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ- DIRECTORY ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A.2.2 Υφιστάμενη Κατάσταση A Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών του Φορέα A Portal του ΣΕΠΕ Το Portal του ΣΕΠΕ, (www.sepe.gr) βρίσκεται στον αέρα από τις 31 Μαρτίου 2008 και αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική και αξιόπιστη πύλη on-line πληροφόρησης. Μέσα από συνεργασίες με διακεκριμένους φορείς ενημέρωσης σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, το portal του ΣΕΠΕ αποτελεί σήμερα ένα χρήσιμο πολύ-εργαλείο που προσφέρει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση τόσο για τις επιχειρήσεις - μέλη του Συνδέσμου, όσο και για τους επισκέπτες του. Κεντρική Σελίδα του Portal του ΣΕΠΕ (http://www.sepe.gr) Μέσω του portal του ΣΕΠΕ ο επισκέπτης μπορεί να ενημερώνεται για τα πιο επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στην Έρευνα & στην Τεχνολογία, στην Οικονομία και στην Πολιτική, για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Νέα, Νομικά και Φορολογικά Θέματα, Αθλητικά Νέα. Επιπρόσθετα, μέσα από το portal, παρουσιάζονται Άρθρα και Συνεντεύξεις, Έρευνες, Μελέτες, καθώς και Στατιστικά Στοιχεία που αφορούν στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Παράλληλα, η ηλεκτρονική πύλη θα παρέχει ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις από το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά και πληροφόρηση σχετικά με τη ζήτηση και προσφορά προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις του κλάδου σε τρίτους και αντίστροφα. Να σημειωθεί επίσης ότι το Portal περιλαμβάνει ψηφοφορίες και blog με επίκαιρα θέματα προς συζήτηση και με δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων των επισκεπτών. Τέλος, το portal του ΣΕΠΕ παρέχει RSS Feeds σε συνεργασία με bbc.co.uk, cnn.com, cordis, cosmo.gr, europa, Eurostat, idc.com, International Herald Tribune, ft.com, NYSE, time.com, e-go.gr, ethnos online, e-tipos.com, in.gr, itu.int, lawnet.gr, marketingweek.gr, myphone.gr, naftemporiki.gr, NYtimes.com, pwc.gr, reporter.gr, Ημερησία online. Αναλυτικά το Portal του ΣΕΠΕ δομείται ως ακολούθως: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_ΜΗΤΡΩΟ_ΣΕΠΕ.doc)

19 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ- DIRECTORY ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αρχική σελίδα ΣΕΠΕ Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ Επιχειρήσεις - Μέλη Διοικητικό Συμβούλιο - Αιρετά Όργανα Διοικητικό Προσωπικό Επιτροπές Επιτροπές Έργων Ιδιωτικού Τομέα Δραστηριότητα Μέλη Επικοινωνία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (e-communication) Δραστηριότητα Μέλη Επικοινωνία 'Εργων Δημοσίου Δραστηριότητα Μελη Επικοινωνία Επιτροπές 'Εργων Δημοσίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας Δραστηριότητα Μέλη Επικοινωνία Έργων Ιδιωτικού Τομέα Δραστηριότητα Μέλη Επικοινωνία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (e-communication) Δραστηριότητα Μέλη Επικοινωνία Επιτροπές 'Εργων Δημοσίου για την ΚτΠ Δραστηριότητα Μέλη Επικοινωνία Ανάπτυξης ΣΕΠΕ Δραστηριότητα Μέλη Επικοινωνία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_ΜΗΤΡΩΟ_ΣΕΠΕ.doc)

20 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ- DIRECTORY ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Έργων Ιδιωτικού Τομέα Δραστηριότητα Μέλη Επικοινωνία Internet & Value Added Services Δραστηριότητα Μέλη Επικοινωνία Τηλεπικοινωνιών Δραστηριότητα Μέλη Επικοινωνία Επιτροπές Κοινωνία της Πληροφορίας Δραστηριότητα Μέλη Επικοινωνία Τηλεπικοινωνιών Δραστηριότητα Μέλη Επικοινωνία Ανθρώπινων πόρων Δραστηριότητα Μέλη Επικοινωνία e-business Δραστηριότητα Μέλη Επικοινωνία Ψηφιακού περιεχομένου Δραστηριότητα Μέλη Επικοινωνία Έρευνας και Ανάπτυξης Δραστηριότητα Μέλη Επικοινωνία Ασφάλειας Δραστηριότητα Μέλη Επικοινωνία Διεθνών σχέσεων Δραστηριότητα Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_ΜΗΤΡΩΟ_ΣΕΠΕ.doc)

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα