ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πρότυπη Εφαρμογή Διαλειτουργικότητας Για Φορητές Συσκευές ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΧΡΗΣΤΙΔΗ Επιβλέπων : Ιωάννης Βασιλείου Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Νοέμβριος 2006

2 Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πρότυπη Εφαρμογή Διαλειτουργικότητας Για Φορητές Συσκευές ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΧΡΗΣΤΙΔΗ Επιβλέπων : Ιωάννης Βασιλείου Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 3 η Νοεμβρίου 2006 (Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφή) Καθηγητής Ε.Μ.Π. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Νοέμβριος 2006

4 (Υπογραφή)... ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π All rights reserved

5 Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή

6 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υποψήφιο διδάκτορα Σπύρο Αθανασίου για την υποστήριξη και την συνεργασία κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές Ιωάννη Βασιλείου και Τιμολέων Σελλή για την ανάληψη της εποπτείας της εργασίας και τους υπευθύνους του Εργαστηρίου Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων για την βοήθειά τους. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς και τους φίλους μου για την συμπαράσταση και την κατανόησή τους.

7 Περίληψη Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση ενός λογισμικού εφαρμογών που να βασίζεται στην τεχνολογία των δικτυακών υπηρεσιών και να καθιστά εφικτή την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ασύρματων φορητών συσκευών και ενός κεντρικού εξυπηρετητή, Στόχος επομένως είναι ο έλεγχος της εφικτότητας και απόδοσης της επικοινωνίας μεταξύ συστημάτων που βασίζονται σε διαφορετικά λογισμικά περιβάλλοντα και πολλαπλά τηλεπικοινωνιακά μέσα για την παράδοση των υπηρεσιών προς τους χρήστες. Συγκεκριμένα, το σύστημα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής, υλοποιεί με εναλλακτικό τρόπο τις διαδικασίες που απαρτίζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Η προσέγγιση που προτείνεται διαφοροποιείται σημαντικά από τα σημερινά μονολιθικά και άκαμπτα συστήματα, όπου απαιτούν την πλήρη ομοιογένεια σε επίπεδο πληροφοριακών υποδομών, ενώ θέτουν σημαντικούς περιορισμούς στην επιλογή των τηλεπικοινωνιακών διαύλων. Για να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο απαιτούνται δυο ξεχωριστά συστήματα λογισμικού, ένα για τον πελάτη (client) και ένα για τον εξυπηρετητή (server). Ο πελάτης είναι υλοποίηση μιας εφαρμογής J2ME (Java 2 Micro Edition) που έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα και συμβατότητα με πλήθος μοντέλων κινητών και φορητών ψηφιακών συσκευών. Ο εξυπηρετητής είναι υλοποιημένος σε πλατφόρμα.νετ και συνδέεται με μια σχεσιακή βάση δεδομένων. Η προτεινόμενη μεθοδολογία και τρόπος ολοκλήρωσης των υποσυστημάτων μπορεί να γίνει οδηγός για αντίστοιχα συστήματα στα οποία στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών των χρηστών με πλήρη διαλειτουργικότητα, επεκτασιμότητα και ευελιξία, ανεξάρτητα των χαρακτηριστικών της συσκευής των χρηστών (μέγεθος, πόροι, αυτονομία) και του μέσου που επιλέγεται για την επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα. Λέξεις Κλειδιά: <<δικτυακές υπηρεσίες, διαλειτουργικότητα, υπολογιστής τσέπης, XML,.NET, JAVA, midlet, ελεγχόμενη στάθμευση>>

8 Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή iii

9 Abstract The scope of this thesis is the design, development and implementation of a software system based on web services technology, enabling the exchange of information between wireless portable devices and a central server, while also examining the feasibility and performance of the communication between systems based on different software environments and using multiple telecommunication links for the delivery of services. Specifically, the system developed during this thesis is an alternative implementation of the procedures involved in a full managed parking system. The approach proposed is essentially differentiated from today s monolithic and rigid systems, which require strict coherence in informational infrastructures and substantially constrain the choice of communication links. For the actualization of this project two different software systems are required; a client and a server. The client software is an application developed in J2ME (Java 2 Micro Edition) and aims to maximize speed and compatibility with the existing range of mobile phones and portable digital devices. The server is implemented on the.net framework and connected to a relational database. The proposed methodology and subsystem integration can be a guideline for similar systems attempting to cover similar user needs, while also featuring interoperability, extendibility and flexibility, independently of the user s device specifications (size, resources, battery run-time), and the medium chosen that provides connectivity to the central system. Keywords: <<web services, interoperability, Personal Digital Assistant, XML,.NET, JAVA, midlet, managed parking >>

10 Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή. v

11 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της διπλωματικής Οργάνωση του τόμου Περιγραφή Θέματος Τεχνολογικά Πρότυπα Service-oriented (υπηρεσιοστραφής) αρχιτεκτονική Δικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) XML SOAP Λειτουργία Δικτυακών Υπηρεσιών Java 2 Micro Edition Σχεσιακές Βάσεις -Γλώσσα SQL Σχεσιακές Βάσεις MS SQL Server NET Framework Windows Services ASP.NET Στόχος του Συστήματος Παρούσα κατάσταση συστημάτων στάθμευσης Γενική περιγραφή του συστήματος Ανάλυση και Σχεδίαση Έγγραφο Προσδιορισμού Απαιτήσεων από το Λογισμικό Εισαγωγή Σκοπός Εμβέλεια Ορισμοί, Ακρωνύμια, Συντομογραφίες Βιβλιογραφία...16 vi

12 3.1.2 Απαιτήσεις Προδιαγραφές περιπτώσεων χρήσης Λειτουργικότητα Απαιτήσεις χρήσης Απαιτήσεις αξιοπιστίας Απαιτήσεις ασφάλειας Απαιτήσεις επιδόσεων Πρότυπα Εργασίες προς αυτοματοποίηση Σύνοψη Περιπτώσεις χρήσης Εισαγωγή Έναρξη και λήξη στάθμευσης για εγγεγραμμένο χρήστη Στάθμευση σταθερού χρόνου για εγγεγραμμένο χρήστη Έναρξη και λήξη στάθμευσης για μη εγγεγραμμένο χρήστη Στάθμευση σταθερού χρόνου για μη εγγεγραμμένο χρήστη Έλεγχος οχήματος, καταγραφή και εκτύπωση παράβασης Εγγραφή χρήστη Διαχείριση οχημάτων χρεώσεων από το χρήστη Έλεγχος συστήματος Παρακολούθηση στατιστικών Έγγραφο Περιγραφής Αρχιτεκτονικού Σχεδίου Εισαγωγή Σκοπός Εμβέλεια Ορισμοί, ακρωνύμια, συντομογραφίες Βιβλιογραφία Αρχιτεκτονικές Αποφάσεις Πλατφόρμα Γλώσσες σχολή προγραμματισμού Κωδική γλώσσα...42 vii

13 3.2.3 Αρχιτεκτονικές Όψεις Περιβαλλοντική / Υπηρεσιακή Πλατφορμική Χρηστική Σύστημα Πελάτη Ελεγκτή Σύστημα Δικτυακού Τόπου Δομική Έγγραφο Περιγραφής Λεπτομερούς Σχεδίου Εισαγωγή Σκοπός Εμβέλεια Ορισμοί, ακρωνύμια, συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σχεδιαστικές Αποφάσεις Σχεδιαστικά Μορφήματα Σχεδιαστικές Όψεις Αποσυνθετική Όψη Δεδομενική Όψη Συνεργατική Όψη Διαπροσωπιακή Όψη Υλοποίηση Πλατφόρμες και Προγραμματιστικά Εργαλεία Microsoft Visual Studio.NET NetBeans IDE Microsoft SQL Server Λεπτομέρειες Υλοποίησης Βιβλιοθήκες kxml SMSLib Υλοποίηση των υποσυστημάτων...96 viii

14 Εξυπηρετητής Εφαρμογή Σύντομων Μηνυμάτων Πελάτης Έλεγχος Οδηγός Εγκατάστασης Εγκατάσταση του εξυπηρετητή βάσης δεδομένων Εγκατάσταση του τμήματος των δικτυακών υπηρεσιών και των δικτυακών τόπων Εγκατάσταση του διαχειριστή σύντομων μηνυμάτων Εγκατάσταση της εφαρμογής πελάτη (χρήστη/ ελεγκτή) Οδηγός Χρήσης Χρήση της ιστοσελίδας του συστήματος Στάθμευση μέσω MIDlet Εγγεγραμμένος χρήστης Μη εγγεγραμμένος χρήστης Στάθμευση μέσω σύντομων μηνυμάτων Εγγεγραμμένος χρήστης Μη εγγεγραμμένος χρήστης Επίλογος Σύνοψη και συμπεράσματα Σύνοψη Συμπεράσματα Μελλοντικές επεκτάσεις Βιβλιογραφία ix

15 1 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, η εφαρμογή στην καθημερινότητα σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, συναντά μεγάλες προκλήσεις και ειδικότερα στο πεδίο της εφαρμογής τους σε ασύρματες, φορητές συσκευές περιορισμένων δυνατοτήτων, οι οποίες όμως είναι εξαιρετικά δημοφιλείς μεταξύ των χρηστών. Συγκεκριμένα, οι ασύρματες φορητές συσκευές αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες που αφορούν όχι τόσο την πολυπλοκότητα των προβλημάτων που καλούνται να λύσουν, αλλά την αδυναμία διαλειτουργικότητας και τη δυσκολία επέκτασης και συντήρησης του λογισμικού εφαρμογών που έχει αναπτυχθεί για αυτές. Σημαντική βοήθεια σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η χρήση δικτυακών υπηρεσιών, η υιοθέτηση γλωσσών προγραμματισμού που παρέχουν ανεξαρτησία από την υποκείμενη πληροφοριακή υποδομή, καθώς και οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία παρέχει ένα επίπεδο αφαίρεσης από τα ειδικά στοιχεία της υλοποίησης εφαρμογών σε συσκευές διαφορετικών κατασκευαστών. 1.1 Αντικείμενο της διπλωματικής Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης για τους δήμους της χώρας που θα χρησιμοποιεί τις δικτυακές υπηρεσίες και θα επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ ασύρματων φορητών συσκευών και ενός κεντρικού εξυπηρετητή. Στα βασικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συστήματος, συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: 1

16 Αγορά χρόνου στάθμευσης μέσω απλών κινητών τηλεφώνων. Ο χρήστης θα μπορεί χρησιμοποιώντας απλά και κατανοητά βήματα για να δεσμεύσει χρόνο στάθμευσης στην περιοχή ή και στη θέση που επιθυμεί. Θα υπάρχει μια πληθώρα διαφορετικών μεθόδων πληρωμής οι οποίες θα καλύπτουν πλήρως τις ετερόκλητες απαιτήσεις των διαφόρων χρηστών. Ακόμη θα δίνεται δυνατότητα για πλήρη έλεγχο στο λογαριασμό του, των οχημάτων που σταθμεύει, των χρεώσεων που υφίσταται καθώς και των πιθανών προστίμων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η διαφάνεια των χρεώσεων και τελικά η εμπιστοσύνη των χρηστών στο σύστημα. Ολοκλήρωση των ελέγχων από την Δημοτική Αστυνομία. Η αρχή επίβλεψης του συγκεκριμένου συστήματος, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει εύκολα και γρήγορα τα σταθμευμένα οχήματα. Ακόμη, θα δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο για εύκολη συντήρηση του συστήματος, αλλά και για εμφάνιση παρατηρήσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις παραμέτρους του συστήματος. Χαμηλό κόστος κτήσης και λειτουργίας. Στα θετικά του συστήματος περιλαμβάνεται το χαμηλό κόστος κτήσης και λειτουργίας και η άμεση εισροή εσόδων στον ιδιοκτήτη του συστήματος. Το σύστημα θα παρέχει ευελιξία στους τρόπους χρήσης που θα υποστηρίζει, καθώς και σε πιθανές επεκτάσεις ή τροποποιήσεις τους. Ευκολία στη χρήση και την εκμάθηση από όλους τους χρήστες του. Για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ομοιογένεια, την εικαστική επιμέλεια και την αποδοτικότητα της διεπαφής των χρηστών, ώστε να μπορούν να ολοκληρώσουν τις συχνότερες συναλλαγές τους με το μικρότερο δυνατό πλήθος βημάτων. Το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει την ανάγκη των αστικών κέντρων της χώρας για ένα ολοκληρωμένο, φτηνό και άρτιο τεχνολογικά, σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. 1.2 Οργάνωση του τόμου Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή και περιγράφεται το αντικείμενο της διπλωματικής καθώς και η οργάνωση του τόμου. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ιδιαίτερη μνεία στις τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στη συνέχεια. Δίνεται με αυτόν τον τρόπο μια εισαγωγή στο περιβάλλον και τα δομικά συστατικά της 2

17 διπλωματικής εργασίας. Ακόμη, γίνεται σαφής ο στόχος του συστήματος που αναπτύχθηκε και με ποιον τρόπο επιχειρήθηκε να καταλήξουμε σε αυτόν τον στόχο. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη διαδικασία σύλληψης και σχεδίασης, όπως αυτή προβλέπεται από τις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού. Αναλύονται οι απαιτήσεις από το σύστημα και ακολουθεί μια πλήρης περιγραφή τόσο του αρχιτεκτονικού όσο και του λεπτομερούς σχεδίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η υλοποίηση του συστήματος όπως αυτή γίνεται σε διαφορετικές πλατφόρμες. Επιπροσθέτως, περιλαμβάνεται σύντομη ανάλυση των διαφόρων βιβλιοθηκών που χρησιμοποιήθηκαν. Στο πέμπτο κεφάλαιο δίνεται ένας σύντομος οδηγός εγκατάστασης του συστήματος καθώς και μια αναλυτική παρουσίαση όλων των διαδικασιών ελέγχου που εφαρμόζονται στο σύστημα. Το έκτο κεφάλαιο περιέχει μια σύνοψη της διπλωματικής εργασίας και τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν με την ολοκλήρωση της. Επίσης προτείνονται μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος. Στο έβδομο κεφάλαιο περιέχεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε. 3

18 4

19 2 Περιγραφή Θέματος 2.1 Τεχνολογικά Πρότυπα Service-oriented (υπηρεσιοστραφής) αρχιτεκτονική Η υπηρεσιοστραφής αρχιτεκτονική (Service-Oriented Architecture, SOA) είναι μια σχεδιαστική προσέγγιση συστημάτων η οποία προάγει την ασύνδετη ( loose ) επικοινωνία μεταξύ δύο τμημάτων λογισμικού. Αναλυτικά εκ των δυο επικοινωνούντων τμημάτων, το ένα παράγει μια υπηρεσία ενώ το δεύτερο την καταναλώνει. Η συγκεκριμένη τεχνολογία εφαρμόζεται σε μια πληθώρα περιπτώσεων καθώς προσφέρει ανεξαρτησία από την υλοποίηση σε ένα δικτυακό περιβάλλον. Για να προωθηθεί η μέγιστη διαλειτουργικότητα μεταξύ των τμημάτων λογισμικού, έχουν αναπτυχθεί ορισμένα standards για αυτή την επικοινωνία. Παραδείγματα είναι τα RPC, DCOM, ORB και WSDL. Στα θετικά της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής συγκαταλέγεται η αυξημένη διαλειτουργικότητα μεταξύ εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικές πλατφόρμες. Ακόμη, σημαντική είναι η δυνατότητα για επαναχρησιμοποίηση και αφαιρετική σχεδίαση των εμπλεκομένων μερών. Ουσιαστικά η συγκεκριμένη προσέγγιση εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις του λογισμικού για την υλοποίηση κατανεμημένων συστημάτων με μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. 5

20 . Σχήμα 1: Παράδειγμα από τη Sun Service-Oriented Architecture for Financial Services που αναπτύχθηκε από κοινού με την SeeBeyond Δικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) Για να περιγράψουμε την τεχνολογία των δικτυακών υπηρεσιών πρέπει να προηγηθεί μια ανάλυση της γλώσσας XML καθώς και του πρωτοκόλλου SOAP XML H XML (Extensible Markup Language), είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο πρότυπο για την δημιουργία και διαχείριση συνταγμένων εγγράφων. Μπορεί να θεωρηθεί ακόμη ως μια οικογένεια τεχνολογιών που προβλέπει την επεξεργασία και διαχείριση πληροφορίας. Τέλος, αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη φιλοσοφία πάνω στην αντιμετώπιση των δεδομένων που δίνει μέγιστη χρησιμότητα και ευελιξία στα δεδομένα. 6

21 Η XML είναι μια markup γλώσσα: προσφέρει τη δυνατότητα σύνταξης εγγράφων με δεδομένα ενταγμένα σε ετικέτες, δίνοντας τους έτσι κάποιο νόημα χωρίς να προβλέπει όμως την παρουσίαση της πληροφορίας στο χρήστη. Περιβάλλεται από μια σειρά από συγγενείς τεχνολογίες που όμως η χρήση τους δεν απαιτείται αλλά βοηθάει στην ολοκλήρωση ορισμένων λειτουργιών. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της χρήσης της XML είναι η ευελιξία που παρέχει στην ενσωμάτωση πληροφοριών, ανεξάρτητα από το αντικείμενο στο οποίο αναφερόμαστε κάθε φορά. Ακόμη, το γεγονός ότι αποτελεί πρότυπο που ακολουθείται πιστά, δίνει τη δυνατότητα σε διαφορετικά λογισμικά συστήματα να μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν σε αυτή τη κοινή γλώσσα. Τέλος η γλώσσα αυτή σε καμία περίπτωση δεν είναι διφορούμενη καθώς διασφαλίζει ότι ένα έγγραφο XML θα διαβαστεί με τον ίδιο τρόπο σε κάθε περίπτωση SOAP Το SOAP ( Simple Object Access Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο που βασίζεται στην γλώσσα XML για την επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών. Περιλαμβάνει τρία διακριτά μέρη : τον φάκελο (envelope) που περιγράφει το περιεχόμενο του μηνύματος και μερικές οδηγίες για τη μέθοδο επεξεργασίας αυτού. τους κανόνες για την κωδικοποίηση ιδιαίτερων τύπων δεδομένων και, τέλος τον τρόπο εφαρμογής του φακέλου και τη μεθοδολογία κλήσεων. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου μια εργασία λαμβάνει χώρα σε παραπάνω από ένα υπολογιστή. Στα πλεονεκτήματά του συγκαταλέγεται το ότι δεν επιβαρύνει το εύρος ζώνης της σύνδεσης και δεν απαιτεί ιδιαίτερη ισχύ για την κωδικοποίηση και την αποκωδικοποίησή του Λειτουργία Δικτυακών Υπηρεσιών Οι δικτυακές υπηρεσίες θεωρούνται από πολλούς μια από τις πλέον ριζοσπαστικές τεχνολογίες αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, καθώς παρέχουν την δυνατότητα για απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών μέσω του διαδικτύου. 7

22 Οι δικτυακές υπηρεσίες είναι εφαρμογές που βασίζονται στη γλώσσα XML και σχετίζονται άμεσα με άλλα προγράμματα, αντικείμενα ή βάσεις δεδομένων. Ένα έγγραφο XML αποστέλλεται από το ένα πρόγραμμα στο άλλο μέσω του δικτύου και προαιρετικά λαμβάνεται μια απάντηση. Οι κανόνες των δικτυακών υπηρεσιών περιγράφουν τη σύνταξη του αρχείου, τη διαπροσωπεία αποστολής, την εισαγωγή αντικειμένων σε XML αλλά και τη διαδικασία δημοσίευσης και αναζήτησης των δικτυακών υπηρεσιών. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Οι δικτυακές υπηρεσίες μπορεί να χρησιμοποιούνται τόσο σε υπολογιστές όσο και σε φορητές ψηφιακές συσκευές. Μπορούν να συμμετέχουν σε συστήματα παραγγελιών, κρατήσεων, B2B integration, κ.α. Και αυτός φαίνεται να είναι ο βασικός τους ρόλους: αποτελούν το μέσο που συνδέει διαφορετικά συστήματα ανεξάρτητα από το λογισμικό που χρησιμοποιούν και ανεξάρτητα από το που βρίσκονται. H ανάπτυξη των διαδικτυακών υπηρεσιών βασίζεται σε διάφορα πρότυπα, τα κυριότερα από τα οποία είναι το SOAP (Simple Object Access Protocol), το WSDL (Web Services Description Language), το UDDI (Universal Description, Discovery and Integration), και το WSIL (Web Services Inspection Language). Η ασφάλεια είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα των δικτυακών υπηρεσιών, καθώς τα δεδομένα δεν πρέπει ούτε να τροποποιηθούν αλλά ούτε και να διαβαστούν από άλλους χρήστες. Στην ασφάλεια των δικτυακών υπηρεσιών έχουν προταθεί μια σειρά από standards όπως το SAML (Security Authorization Markup Language) και το XKMS (XML Key Management Specification). Φυσικά σε αυτά προστίθεται το SSL και συγκεκριμένα το HTTPS για το πρωτόκολλο HTTP Java 2 Micro Edition H Java είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού, που αναπτύχθηκε από την Sun στις αρχές της δεκαετίας του Το βασικό στοιχείο που τη διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες γλώσσες προγραμματισμού είναι ότι η εκτέλεση μιας εφαρμογής δεν απαιτεί την μετάφραση σε κώδικα μηχανής ούτε την μετάφραση κατά την εκτέλεση. Αντίθετα χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό σύστημα, την μετάφραση σε bytecode το οποίο εκτελείται μέσω μιας εικονικής μηχανής Java (Java virtual machine). 8

23 Τα ειδικά χαρακτηριστικά της γλώσσας της δίνουν τη δυνατότητα να μεταφέρεται, δηλαδή να μπορεί να εκτελείται σε διαφορετικές πλατφόρμες. Σημαντικό είναι επίσης ότι έχει τη δυνατότητα πέρα από τους υπολογιστές να εκτελεστεί και σε φορητές ψηφιακές συσκευές. Σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των κινητών τηλεφώνων που πωλούνται υποστηρίζουν εγγενώς την εκτέλεση εφαρμογών Java. H Java 2 Micro Edition είναι το περιβάλλον ανάπτυξης και εκσφαλμάτωσης για εφαρμογές που προορίζονται για καταναλωτικά ηλεκτρονικά και ενσωματωμένες συσκευές. Η ανάγκη για μια διαφορετική έκδοση της Java προέκυψε από τις τεράστιες διαφορές στις επεξεργαστικές δυνατότητες ενός κινητού τηλεφώνου και ενός υπολογιστή. Η αρχιτεκτονική της J2ME είναι σχεδιασμένη ώστε να ικανοποιεί τους παρακάτω στόχους: Να υποστηρίζει μια ποικιλία συσκευών με διαφορετικές προδιαγραφές. Αυτές οι συσκευές συχνά διαφέρουν στο περιβάλλον χρήστη, στην αποθήκευση δεδομένων, στην ικανότητα διασύνδεσης, στο μέγεθος της μνήμης και στην κατανάλωση ενέργειας. Να παρέχει μια αρχιτεκτονική που μπορεί να βελτιστοποιείται για περιορισμένους χώρους. Να επικεντρώνεται σε συσκευές που συχνά χρησιμοποιούνται από μόνο ένα άτομο. Να παρέχει δυνατότητα δικτύωσης μέσω διαφόρων μεθόδων σύνδεσης, Να παρέχει τη δυνατότητα λήψης εφαρμογών και δεδομένων μέσω του δικτύου. Να μεγιστοποιεί την ευελιξία και να παρέχει μέσα υποστήριξης εφαρμογών που υπάρχουν ή θα υλοποιηθούν στο μέλλον. Να παρέχει τη δυνατότητα συγγραφής και ανάπτυξης εφαρμογών σε όλους Σχεσιακές Βάσεις -Γλώσσα SQL Σχεσιακές Βάσεις Το σχεσιακό μοντέλο είναι σήμερα το κυρίαρχο μοντέλο δεδομένων για εφαρμογές επεξεργασίας δεδομένων. Στο σχεσιακό μοντέλο μια βάση δεδομένων αποτελείται από ένα σύνολο από πίνακες, καθένας εκ των οποίων έχει ένα μοναδικό όνομα. Κάθε πίνακας περιέχει γραμμές, όπου κάθε γραμμή απεικονίζει μια σχέση μεταξύ ενός συνόλου από τιμές. Έτσι ο πίνακας αντιστοιχίζεται σε μια μαθηματική ιδέα της σχέσης, από όπου παίρνει το όνομα του και το μοντέλο. 9

24 Στα πλεονεκτήματα χρήσης του σχεσιακού μοντέλου περιλαμβάνεται η απλότητά του, η οποία όμως δεν περιορίζει τις δυνατότητες του. Ακόμη,και λόγω της δομής του, η δουλειά των προγραμματιστών και των διαχειριστών της βάσης γίνεται σχετικά εύκολη, αν το συγκρίνουμε με εναλλακτικά μοντέλα. Για την πρόσβαση σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων χρησιμοποιείται κατά κόρον η γλώσσα SQL και οι διάφορες παραλλαγές της. Φυσικά υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές γλώσσες, όπως η QBE και η Datalog. Τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα συστημάτων βάσεων δεδομένων είναι η Oracle, η ΙΒΜ DB2, και ο Microsoft SQL Server. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά της εταιρίας Gartner 1 η Oracle κατέχει το 48,6 % της αγοράς, η IBM το 22 % ενώ η Microsoft το 15 % MS SQL Server Το σύστημα που πραγματεύεται ο παρόν τόμος, αναπτύχθηκε με τη χρήση του Microsoft SQL Server 2000 και αυτή η επιλογή έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα στοιχεία που παρουσιάζει το λογισμικό της Microsoft. Ο Microsoft SQL Server βασίζεται στον κώδικα της Sybase και στις τελευταίες του εκδόσεις δεν υπολείπεται σε κάτι των ανταγωνιστών. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι προσφέρει επιπλέον λειτουργικότητες που σχετίζονται τόσο με την επικοινωνία με άλλα λογισμικά πακέτα, όσο και με την XML NET Framework Το Microsoft.NET Framework είναι ένα συστατικό τμήμα λογισμικού που μπορεί να προστεθεί στο λειτουργικό σύστημα Windows και παρέχει επιπλέον δυνατότητες. Προσφέρει μια πληθώρα έτοιμων λύσεων σε συγκεκριμένες απαιτήσεις προγραμμάτων και ελέγχει την εκτέλεση προγραμμάτων γραμμένων για αυτό. Θεωρείται από την κατασκευάστρια εταιρία ότι θα αποτελεί θεμελιώδες τμήμα κάθε νέου προγράμματος που αναπτύσσεται για το περιβάλλον των Windows

25 Σχήμα 2: Παράδειγμα εκτέλεσης κώδικα μέσω του CLR Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του είναι η δυνατότητα για εκτέλεση προγραμμάτων σε ένα ξεχωριστό περιβάλλον λογισμικού, που ονομάζεται CLR (Common Language Runtime). Το CLR παρουσιάζει κοινά σημεία με μια εικονική μηχανή, καθώς ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται να γνωρίζει την ακριβή σύνθεση του μηχανήματος. Ακόμη προσφέρει ασφάλεια, πληθώρα γλωσσών, αυτόματη διαχείριση της μνήμης και των εξαιρέσεων λογισμικού. Έτσι, η βιβλιοθήκη κλάσεων και το κοινό περιβάλλον εκτέλεσης συναποτελούν το.net Framework. Για την ανάπτυξη εφαρμογών παρέχεται το ενοποιημένο περιβάλλον Visual Studio Windows Services Οι υπηρεσίες των Windows είναι προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί να εκτελούνται χωρίς παρέμβαση του χρήστη. Συνήθως η λειτουργία τους ξεκινά με την εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος. Είναι ένα εργαλείο διαθέσιμο μόνο στα λειτουργικά συστήματα Windows NT, Windows 2000, Windows XP και Windows Server Χρησιμοποιούνται συχνά για εξυπηρέτηση πελατών (server side tasks). 11

26 ASP.NET Το όνομα ASP.NET χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια σειρά τεχνολογιών ανάπτυξης δικτυακών εφαρμογών της Microsoft. Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση ιστοτόπων, δικτυακών υπηρεσιών και άλλων δικτυακών εφαρμογών. Συνεργάζεται με την πλατφόρμα.net και έτσι δεν περιορίζεται στην χρήση γλωσσών. Μπορεί δηλαδή η ανάπτυξη εφαρμογών ASP.NET να περιλαμβάνει κώδικα σε οποιαδήποτε γλώσσα συμβατή με το.net. 2.2 Στόχος του Συστήματος Παρούσα κατάσταση συστημάτων στάθμευσης Σήμερα υπάρχουν διάφορα συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης, που όμως το καθένα παρουσιάζει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Παρκόμετρα στα οποία ο οδηγός μπορεί να αγοράσει χρόνο στάθμευσης είτε για μία θέση, είτε για περισσότερες. Ο έλεγχος των παραβατών μπορεί να γίνει και με PDAs ασύρματα. Οργανωμένοι χώροι στάθμευσης που η πληρωμή γίνεται κατά την έξοδο από το χώρο. Διόδια για περιορισμό της εισόδου οχημάτων στο κέντρο της πόλης (άρα περιορίζονται έτσι και τα προβλήματα με τις θέσεις στάθμευσης). Υπάρχουν περιπτώσεις όπου εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να αγοράζουν χρόνο στάθμευσης, χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο. Έχουν σχεδιαστεί και προωθούνται προς χρήση διάφορα συστήματα που απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό από τη μεριά του τελικού χρήστη, ειδικές κάρτες ή συσκευές. Τα παραπάνω συστήματα, αδυνατούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες του Δήμου και του πολίτη. Και αυτό καθώς παραμένουν δύσχρηστα και δυσνόητα, τόσο για τους Δημοτικούς υπαλλήλους ελεγκτές όσο και για τον τελικό χρήστη. Ακόμη, δε δίνουν δυνατότητες διαλειτουργικότητας, δεσμεύουν τον ιδιοκτήτη σε περιορισμένες (proprietary) λύσεις χωρίς δυνατότητες επέκτασης ή τροποποίησης των σεναρίων χρήσης και με αυξημένο κόστος εφαρμογής και συντήρησης. 12

27 2.2.2 Γενική περιγραφή του συστήματος Το σύστημα που προτείνεται περιλαμβάνει αρκετά χαρακτηριστικά κι έτσι διαφοροποιείται σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα ελέγχου στάθμευσης. Πρώτα από όλα το προτεινόμενο σύστημα χρησιμοποιεί την τεχνολογία των δικτυακών υπηρεσιών (web services) η οποία δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης τμημάτων λογισμικού, σε διαφορετικές πλατφόρμες από τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα, ένας διαφορετικής πλατφόρμας, διαφορετικής τεχνολογίας, διαφορετικής συσκευής πελάτης μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στο σύστημα, αρκεί να συμμορφώνεται στα πρότυπα που η δικτυακή υπηρεσία χρησιμοποιεί. Ακόμη, η ευελιξία στη μεταφερόμενη πληροφορία είναι εξαιρετικά αυξημένη δίνοντας τη δυνατότητα για επέκταση ή τροποποίηση των διακινούμενων πληροφοριών κατά βούληση. Επιπροσθέτως, η δομή του συστήματος είναι τέτοια που να επιτρέπει την εφαρμογή τελείως διαφορετικών σεναρίων, διατηρώντας τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο ελάχιστο. Δηλαδή, αν θεωρηθεί το παρόν σύστημα κατάλληλο για περιπτώσεις διαφορετικές από τη στάθμευση στην πόλη (π.χ. σε ελεγχόμενους χώρους) τότε με ελάχιστες ή καθόλου μετατροπές μπορεί εφαρμοστεί εκεί. Έτσι, το παρόν σύστημα μπορεί να αποτελέσει ένα ευρύτερο πλέγμα υπηρεσιών για διαφορετικές περιπτώσεις στάθμευσης ανεξάρτητα από τον ιδιοκτήτη του χώρου. Το προτεινόμενο σύστημα προσφέρει ικανοποιητικές λύσεις σε μια πληθώρα προβλημάτων που εμφανίζονται στη διαδικασία της ελεγχόμενης στάθμευσης σε όλα τα επίπεδα που αυτή περιλαμβάνει, ξεκινώντας από το διαχειριστή του συστήματος και καταλήγοντας στον τελικό χρήστη. Δέσμευση θέσης. Η δέσμευση της θέσης στάθμευσης γίνεται εύκολα και γρήγορα από τον πελάτη, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο (είτε την ειδική εφαρμογή που προσφέρεται, είτε την αποστολή SMS) και σε ελάχιστο χρόνο να δεσμεύσει τη θέση που έχει σταθμεύσει. Δίνεται η δυνατότητα πολλαπλών σεναρίων χρήσης χωρίς να αυξάνει στο ελάχιστο η πολυπλοκότητα του συστήματος. Δεν απαιτεί προηγούμενες υποδομές όπως παρκόμετρα ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό, εκτός από πινακίδες σήμανσης της περιοχής. Χρέωση. Η χρέωση του πελάτη γίνεται με ευελιξία, είτε σε προπληρωμένες κάρτες είτε σε χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. Ακόμα, δίνεται μελλοντικά η δυνατότητα ώστε η χρέωση να γίνεται μέσω του τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Διαχείριση λογαριασμού. O χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις χρεώσεις που του γίνονται λόγω της στάθμευσης του. Επίσης μπορεί να παρακολουθεί και να προσαρμόζει 13

28 τις προσωπικές του ρυθμίσεις είτε χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο, είτε μέσω του δικτυακού τόπου. Έλεγχος. Ο έλεγχος των παραβάσεων γίνεται εύκολα και σύντομα από την επιβλέπουσα αρχή. Ο ελεγκτής δεν έχει παρά να πληκτρολογήσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, και άμεσα μπορεί να γνωρίζει αν το όχημα είναι νόμιμα ή παράνομα σταθμευμένο. Ακολούθως μπορεί επιτόπου να τυπώνει την κλήση για παράνομη στάθμευση, η οποία φυσικά αποθηκεύεται και στο σύστημα. 14

29 3 Ανάλυση και Σχεδίαση Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σχετικά με την ανάλυση και σχεδίαση του συστήματος ζητήματα μέσω τυποποιημένων εγγράφων όπως προβλέπονται από την τεχνολογία λογισμικού. Συγκεκριμένα τα έγγραφα αυτά είναι βασισμένα στα αντίστοιχα έγγραφα προσδιορισμού απαιτήσεων από το λογισμικό και αρχιτεκτονικής της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού Rational Unified Process (R.U.P.). Στην πρώτη ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες του συστήματος μέσω του εγγράφου με τίτλο «Έγγραφο Προσδιορισμού Απαιτήσεων από το Λογισμικό». Στη δεύτερη και στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται ο βασικός και ο λεπτομερής σχεδιασμός του συστήματος αντίστοιχα, μέσω των εγγράφων «Έγγραφο Περιγραφής του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» και «Έγγραφο Περιγραφής του Λεπτομερούς Σχεδίου». 3.1 Έγγραφο Προσδιορισμού Απαιτήσεων από το Λογισμικό Εισαγωγή Σκοπός Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση των απαιτήσεων για το σύστημα ελέγχου στάθμευσης. Το προτεινόμενο σύστημα θα υλοποιεί όχι μόνο τις δικτυακές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη στάθμευση, αλλά και εφαρμογές πελάτη που εγκαθίστανται στις ασύρματες φορητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, pdas, κτλ) του χρήστη και του ελεγκτή. Ο χρήστης του συστήματος θα έχει επιλογές που θα αφορούν στον τρόπο και τη διάρκεια χρέωσης του. Ακόμη, ο ελεγκτής του συστήματος θα μπορεί με ευκολία να πραγματοποιεί τον έλεγχο της νομιμότητας της 15

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Κατερίνα Πραματάρη Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Συστήματος Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές e-gateway SOLUTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί κινούνται όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της μηχανογράφησης και αυτοματοποίησης των εργασιών τους, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Χειμερινό Εξάμηνο (6ο) Διδάσκων: Κων/νος Στεργίου 6/4/2014 Σύστημα Κράτησης Αεροπορικών Θέσεων Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012 BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Το σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

e volution tech Υ πηρεσ ίες Loyalty

e volution tech Υ πηρεσ ίες Loyalty Smart Manager Υ πηρεσ ίες Loyalty 1 Η κάρτα η οποία σας εξοικονομεί χρήματα με τις αγορές σας. i Πίστη και ασφάλεια στην τσέπη σας Τι είναι: To Smart manager είναι ένα σύστημα εύκολο και ασφαλές δημιουργημένο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα. Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού

Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα. Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρικό προφίλ Η Bee Tech Α.Ε. ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την παροχή ποιοτικών λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Ανάπτυξη λύσεων από εταιρίες ISV Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Νέο user

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση Χρήσης Use case

Περίπτωση Χρήσης Use case Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2007 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Use Cases & Use Case Diagrams Περίπτωση Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ.

ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. ΤΣΑΠΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ. : Μ15/06 ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο 2007-2008 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ : Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Cloud Computing with Google and Microsoft Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Σχεδιάγραμμα Εισαγωγή Τεχνολογίες Cloud Computing Περιγραφή Εργασίας Επιτεύγματα Εργασίας Συμπεράσματα Cloud

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Φιλικό user interface Ενσωματωμένες νέες

Διαβάστε περισσότερα

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Η Cisco βοηθάει τις εταιρείες λιανικής να επεκτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Ο κύκλος του Computing Από το mainframe στο PC και από το PC στο cloud Διαδίκτυο: εφαρμογές, media, επικοινωνία "Smart

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Transaction Reporting System (TRS) Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά... 3 1.1 Έλεγχος Διαθεσιμότητας... 4 1.2 Επιλογή Αρχείου... 4 1.3 Υπογραφή Αποστολή Δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_02.php

http://www.gunet.gr/09_02.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΞΗ : Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009 ΩΡΑ: 07:45 10:15 ΟΔΗΓΙΕΣ: Το εξεταστικό δοκίμιο αυτό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συμμετοχής στις Διαδικτυακές μας Δημοπρασίες

Οδηγός Συμμετοχής στις Διαδικτυακές μας Δημοπρασίες Οδηγός Συμμετοχής στις Διαδικτυακές μας Δημοπρασίες Η Auto Auctions Η εταιρία Auto Auctions είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της Auktion&Markt AG για Ελλάδα και Κύπρο, ενός από τους μεγαλύτερους οίκους

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

DELTA Εμπορική ιαχείριση

DELTA Εμπορική ιαχείριση DELTA Εμπορική ιαχείριση Η εφαρμογή Delta Εμπορική ιαχείριση αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε είδος εμπορικής επιχείρησης. Υποστηρίζει όλο τον εμπορικό κύκλο, απο τη στιγμή της αγοράς, της τιμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων

Κατασκευή Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΑΣΥΓΕΝΗΣ ΜΗΝΑΣ Περίγραμμα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Solution for total parking management. Member of PAKOM group

Solution for total parking management. Member of PAKOM group Solution for total parking management Member of PAKOM group Απλό και πρακτικό 9.00 π.μ. BG8800 9:00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΗΜΑ 1 ΠΛΗΡΩΜΗ: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Σε αυτό το εγχειρίδιο θα καλύψουμε τη μεθοδολογία εγκατάστασης ενός σεναρίου εστίασης από την αρχή έως το σημείο των βασικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Γεώργιος Σταυρουλάκης gstavr@dblab.ece.ntua.gr ιπλωµατική εργασία στο Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και εδοµένων Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

FINAS S.A Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η, Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Λ Η Ξ Ι Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ω Ν Ο Φ Ε Ι Λ Ω Ν

FINAS S.A Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η, Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Λ Η Ξ Ι Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ω Ν Ο Φ Ε Ι Λ Ω Ν FINAS S.A Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ & Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ε Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η, Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Λ Η Ξ Ι Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ω Ν Ο Φ Ε Ι Λ Ω

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου UNIFIED IT Services Halandri - Greece 67, Ag Paraskevis str. 15234 P: +30 210 6835289 F: +30 213 03 65 404 www.uit.gr Athens, 4 Φεβρουαρίου 2011 Company ΕΛΛΑΚ To Cc e-mail P.: +30 F.: +30 e-mail mountrakis@uit.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα