ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας"

Transcript

1 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006 Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2 α Φεβρουαρίου 2006 και Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286/ ) και ειδικότερα τα άρθρα 12, 15 και 18, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2. Τον Κανονισµό Άδειας ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος (ΦΕΚ Β 360/ ). 3. Την Άδεια ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος (ΦΕΚ Β 492/ ) που χορηγήθηκε στον ιαχειριστή του Συστήµατος. 4. Τη Σύµβαση Παραχώρησης Ελέγχου του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργεας µεταξύ ΕΣΜΗΕ Α.Ε. και ΕΗ Α.Ε. που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. Α.Π./ 5/ΗΛ/Φ1/οικ.8219/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 5. Τη Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς περιόδου που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. Α.Π./ 5/ΗΛ/Β/Φ1/1838/ (ΦΕΚ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 6. Το σχέδιο της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς περιόδου που υποβλήθηκε στη ΡΑΕ µε το από έγγραφο της ΕΣΜΗΕ Α..Ε. µε αρ. πρωτ (ΡΑΕ/Ι-32037/ ) µε θέµα «Υποβολή σχεδίου ΜΑΣΜ περιόδου ». 7. Το από έγγραφο της ΡΑΕ µε αρ. πρωτ. Ο µε θέµα «Παρατηρήσεις της ΡΑΕ επί του σχεδίου ΜΑΣΜ » 8. Το Τεύχος Εκτίµησης Κόστους Έργων σχεδίου ΜΑΣΜ περιόδου που υποβλήθηκε στη ΡΑΕ µε το από έγγραφο της ΕΣΜΗΕ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. -1-

2 7674 (ΡΑΕ/Ι-33723/ ) µε θέµα «Υποβολή τεύχους Εκτίµησης Κόστους Έργων Συστήµατος σύµφωνα µε τη ΜΑΣΜ ». 9. Το σχέδιο της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς περιόδου που επανυποβλήθηκε στη ΡΑΕ µε το από έγγραφο της ΕΣΜΗΕ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. 391 (ΡΑΕ/Ι-34581/ ) µε θέµα «Υποβολή τεύχους Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου ». Σκέφτηκε ως εξής : Α. Αναφορικά µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη ΜΑΣΜ 1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15, παράγραφος 2, περίπτωση ζ του Ν. 2773/1999, ο ιαχειριστής του Συστήµατος, στο πλαίσιο της υποχρέωσής του να αναπτύσσει το Σύστηµα Μεταφοράς προκειµένου να διασφαλίζεται ο εφοδιασµός µε ηλεκτρική ενέργεια, κατά τρόπο επαρκή, ασφαλή, οικονοµικά αποδοτικό και αξιόπιστο, εκπονεί και δηµοσιοποιεί σε ετήσια βάση σχέδιο Μελέτης για την Ανάπτυξη του Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ). Στη ΜΑΣΜ εντάσσονται τα έργα ανάπτυξης του Συστήµατος, τα οποία ο ιαχειριστής του Συστήµατος θεωρεί απαραίτητα για την αντιµετώπιση των προβλεπόµενων αναγκών διακίνησης ισχύος µέσω του Συστήµατος, των αναγκών σύνδεσης νέων χρηστών σε αυτό και των αναγκών διασύνδεσης µε άλλα συστήµατα και µε το ίκτυο, εντός χρονικού ορίζοντα πενταετίας. Η ΜΑΣΜ περιλαµβάνει αναλυτικό χρονικό προγραµµατισµό και προϋπολογισµό των έργων ανάπτυξης του Συστήµατος, τα οποία υλοποιούνται και ολοκληρώνονται εντός του χρονικού της ορίζοντα ή των οποίων η υλοποίηση πρόκειται να ξεκινήσει εντός του ίδιου χρονικού ορίζοντα. Η ΜΑΣΜ, όπως και κάθε τροποποίησή της, εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µετά από γνώµη της ΡΑΕ. Η εγκεκριµένη ΜΑΣΜ αποτελεί το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς. 2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12, παράγραφος 3 του Ν. 2773/1999, η ΕΗ Α.Ε. υποχρεούται στην ανάπτυξη του Συστήµατος Μεταφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της Άδειας Αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήµατος που κατέχει και τον προγραµµατισµό στον οποίο προβαίνει ο ιαχειριστής του Συστήµατος, λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Κυρίου του Συστήµατος. Για την έγκαιρη εκτέλεση των έργων ανάπτυξης του Συστήµατος συνάπτονται συµβάσεις µεταξύ του Κυρίου και του ιαχειριστή του Συστήµατος. Στις συµβάσεις αυτές γίνεται ακριβής περιγραφή κάθε έργου και ορίζεται το κόστος κατασκευής αυτού, οι εγγυήσεις και οι ποινικές ρήτρες για την εµπρόθεσµη και καλή εκτέλεση του έργου, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χρονοδιαγράµµατα εκτέλεσης, οι όροι και η διαδικασία παρακολούθησης από τον ιαχειριστή του Συστήµατος της πορείας εκτέλεσης και παραλαβής των έργων, τα δικαιώµατα του ιαχειριστή για υποκατάσταση του Κυρίου του Συστήµατος, σε περίπτωση µη προσήκουσας εκτέλεσης του έργου και οι όροι και οι προϋποθέσεις λύσης της σύµβασης. Β. Αναφορικά µε το ιστορικό του σχεδίου ΜΑΣΜ περιόδου Με το από έγγραφο της ΕΣΜΗΕ Α.Ε. υποβλήθηκε στη ΡΑΕ σχέδιο Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) για την περίοδο Το υποβληθέν σχέδιο ΜΑΣΜ αποτελεί τη συνέχεια του προγράµµατος ανάπτυξης της εγκεκριµένης ΜΑΣΜ για την περίοδο και εντός του χρονικού ορίζοντα του συνεχίζεται η υλοποίηση των εξής κυριότερων έργων: i. Έργα Συστήµατος 400 kv: Επέκταση του συστήµατος 400 kv προς Αν. Μακεδονία και Θράκη (ενίσχυση της σύνδεσης ΚΥΤ Θεσσαλονίκης-ΚΥΤ Φιλίππων µε νέα γραµµή, κατασκευή ΚΥΤ Ν. Σάντας και γραµµή σύνδεσής του µε το ΚΥΤ Φιλίππων) και διασύνδεση µε Τουρκία. -2-

3 Επέκταση του συστήµατος 400 kv προς Πελοπόννησο (ΚΥΤ Πατρών & ΚΥΤ Κορίνθου και γραµµές σύνδεσής τους στο Σύστηµα). Κατασκευή νέων ΚΥΤ (Λαγκαδά, Λαµίας) για την ενίσχυση της τροφοδοσίας περιοχών µε σηµαντικό φορτίο. Ενίσχυση υφιστάµενων ΚΥΤ µε προσθήκη αυτοµετασχηµατιστών και διατάξεων αντιστάθµισης άεργου ισχύος στην υψηλή τάση. ii. Έργα Συστήµατος 150 kv: Αναβάθµιση κυκλωµάτων στις περιοχές Θράκης, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Πελοποννήσου, Ανατολικής και υτικής Στερεάς και Ηπείρου. Τα εν λόγω έργα αποσκοπούν στην ενίσχυση των τοπικών δικτύων µεταφοράς για την εξυπηρέτηση της αύξησης του φορτίου και την εξάλειψη παρατηρούµενων προβληµάτων υπερφόρτισης και ευστάθειας τάσεων, ενώ σε ορισµένες περιοχές εξυπηρετούν επίσης την αποµάστευση ισχύος από µεγάλο πλήθος αδειοδοτηµένων µονάδων ΑΠΕ. Ενίσχυση της ικανότητας αντιστάθµισης άεργου ισχύος στα όρια µεταξύ του Συστήµατος Μεταφοράς και του ικτύου ιανοµής µε εγκατάσταση πυκνωτών αντιστάθµισης στη µέση τάση. 4. Εκτός των ανωτέρω ήδη εγκεκριµένων έργων, στο υποβληθέν σχέδιο εµφανίζονται για πρώτη φορά τα ακόλουθα σηµαντικά έργα: i. Κατασκευή νέου ΚΥΤ κλειστού τύπου (GIS) στο Ρουφ (2009Β), µε το οποίο ενισχύεται η τροφοδότηση των µεγάλων κέντρων διανοµής του κέντρου της Αθήνας. ii. Κατασκευή του ΚΥΤ Αλιβερίου (2008Β), το οποίο απαιτείται για την αποµάστευση ισχύος από τον ΘΗΣ Αλιβερίου της ΕΗ µετά την προγραµµατιζόµενη αύξηση του εγκατεστηµένου δυναµικού. iii. ιασύνδεση των Ανατολικών Κυκλάδων µε το ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, σύµφωνα µε την τοπολογία που προτάθηκε από τη ΡΑΕ και τελικά προκρίθηκε κατόπιν σχετικής µελέτης του θέµατος από Οµάδα Εργασίας που συστάθηκε µεταξύ ΕΣΜΗΕ, ΡΑΕ και ΕΗ ειδικά για το σκοπό αυτό. 5. Με το από έγγραφό της, η ΡΑΕ διατύπωσε τις παρατηρήσεις της επί του υποβληθέντος σχεδίου και κάλεσε τον ΕΣΜΗΕ να τροποποιήσει και να επανυποβάλει σχέδιο ΜΑΣΜ για την περίοδο Οι βασικότερες παρατηρήσεις που διατύπωσε η ΡΑΕ αφορούν επιγραµµατικά στα ακόλουθα: i. Στην απουσία από το σχέδιο ΜΑΣΜ προϋπολογισµού κόστους έργων και τεχνικού υποµνήµατος µε συµπεράσµατα των µελετών που εκπονήθηκαν για την τεκµηρίωση των προτεινόµενων νέων έργων, στοιχεία τα οποία η ΡΑΕ, στη γνωµοδότησή της για την προηγούµενη ΜΑΣΜ, είχε ζητήσει να περιληφθούν στο παρόν σχέδιο. ii. Στην ύπαρξη τροποποιήσεων σε εγκεκριµένα έργα της ΜΑΣΜ χωρίς όµως σχετική αιτιολόγηση και συγκεκριµένα στην εγκατάλειψη της διασύνδεσης 400 kv µεταξύ των προγραµµατιζόµενων ΚΥΤ Πατρών και Κορίνθου και στην εγκατάλειψη της αναβάθµισης του βρόχου 150 kv στην περιοχή Τροιζηνίας. iii. Στην ένταξη έργου γραµµής µεταφοράς 400 kv µεταξύ ΚΥΤ Αµύνταιου ΚΥΤ Τρικάλων µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής βάσει του οποίου τα αρχικά στάδια ανάπτυξης τοποθετούνται χρονικά εντός του 2006, µε δεδοµένο ότι η αναγκαιότητα του έργο στο άµεσο µέλλον δεν τεκµηριώνεται επί της παρούσης. -3-

4 iv. Στην υπερδιαστασιολόγηση (2 γραµµές διπλού κυκλώµατος 400 kv) της σύνδεσης του νέου ΚΥΤ που προβλέπεται να αναπτυχθεί στο Αλιβέρι για να εξυπηρετήσει την προβλεπόµενη αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος v. Στην ανάγκη ή µη ένταξης νέου ΚΥΤ στο Σχηµατάρι στο πλαίσιο του 10ετούς πλάνου Στρατηγικής Ανάπτυξης του Συστήµατος. vi. Στον καθορισµό της Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς των Βορείων ιασυνδέσεων. vii. Στην ύπαρξη καθυστερήσεων στην υλοποίηση ορισµένων εγκεκριµένων έργων, εκτός των έργων εκείνων που καθυστερούν αιτιολογηµένα λόγω αντιδράσεων και δικαστικών εµπλοκών. Γ. Επί του τελικώς υποβληθέντος σχεδίου ΜΑΣΜ περιόδου Με το από έγγραφο της ΕΣΜΗΕ Α.Ε. υπεβλήθη στη ΡΑΕ τεύχος Εκτίµησης Κόστους Έργων Συστήµατος της ΜΑΣΜ Όπως αναφέρει ο ΕΣΜΗΕ, η εκτίµηση του κόστους που παρατίθεται στο ανωτέρω τεύχος βασίζεται στα µοναδιαία κόστη των υποδοµών του Συστήµατος Μεταφοράς που περιλαµβάνονται στο τεύχος «Γενικές Αρχές και Τιµολόγια Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό ιασυνδεδεµένο Σύστηµα», το οποίο υποβλήθηκε στη ΡΑΕ (ΡΑΕ/Ι-33716/ ) για γνωµοδότηση. Επί της εκτίµησης του κόστους του προτεινόµενου προγράµµατος ανάπτυξης του Συστήµατος βάσει του σχεδίου ΜΑΣΜ , επισηµαίνονται τα ακόλουθα: i. Τα µοναδιαία κόστη στα οποία βασίζονται οι εκτιµήσεις του ΕΣΜΗΕ αποτελούν τµήµα των γενικών αρχών και τιµολογίων σύνδεσης, τα οποία δεν έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης. ii. Οι εκτιµήσεις του ΕΣΜΗΕ αφορούν στο κατασκευαστικό κόστος των έργων και οι δαπάνες που σχετίζονται µε την υλοποίηση του προτεινόµενου 5ετούς προγράµµατος ανάπτυξης εµφανίζονται ως εκταµιεύσεις κατά την προβλεπόµενη κατασκευαστική περίοδο κάθε έργου. Για το λόγο αυτό, το υποβληθέν τεύχος εκτίµησης κόστους δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει ακριβή πληροφορία ως προς τις ετήσιες χρηµατορροές για την υλοποίηση του προτεινόµενου προγράµµατος ανάπτυξης, παρά µόνο εκτίµηση της συνολικής δαπάνης που θα απαιτηθεί σε βάθος 5ετίας. iii. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπέβαλλε ο ΕΣΜΗΕ, η συνολική δαπάνη για την κατασκευή των προτεινόµενων έργων ανάπτυξης του Συστήµατος κατά την επόµενη 5ετία βάσει του σχεδίου ΜΑΣΜ εκτιµάται προϋπολογιστικά σε 805 εκ. περίπου. Με την επιφύλαξη διατύπωσης γνώµης της ΡΑΕ επί του τεύχους Γενικών Αρχών και Τιµολογίων Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα, το ανωτέρω ποσό θεωρείται ως προσεγγιστική εκτίµηση της συνολικής δαπάνης που θα απαιτηθεί για την κατασκευή των έργων ενίσχυσης του Συστήµατος βάσει του σχεδίου ΜΑΣΜ , και ως τέτοια λαµβάνεται υπόψη κατά την παρούσα αξιολόγηση του προτεινόµενου 5ετούς προγράµµατος ανάπτυξης. 7. Με το από έγγραφο της ΕΣΜΗΕ Α.Ε. υπεβλήθη στη ΡΑΕ τροποποιηµένο σχέδιο ΜΑΣΜ για την περίοδο Το νέο σχέδιο υπεβλήθη κατόπιν των από και σχετικών συσκέψεων της ΡΑΕ και του ΕΣΜΗΕ στα γραφεία της ΡΑΕ. ιαφοροποιείται δε σε σχέση µε το αρχικώς υποβληθέν ως προς την προσθήκη σε αυτό τµήµατος στο οποίο σχολιάζονται οι διαφοροποιήσεις του προτεινόµενου προγράµµατος ανάπτυξης σε σχέση µε την εγκεκριµένη ΜΑΣΜ, είτε αυτές αφορούν σε προσθήκη νέων έργων ή σε τροποποιήσεις ήδη εγκεκριµένων. Σε σχέση µε τις παρατηρήσεις που διατύπωσε η ΡΑΕ επί του αρχικού σχεδίου ΜΑΣΜ, στο τροποποιηµένο σχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα: -4-

5 i. Ως προς την υποβολή τεχνικού υποµνήµατος µε τα συµπεράσµατα των µελετών βάσει των οποίων τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα των προτεινόµενων νέων έργων και η καταλληλότητά τους έναντι άλλων εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν, κρίνεται ότι, λόγω της φύσης των σηµαντικότερων νέων έργων που προτείνονται συγκεκριµένα στο παρόν σχέδιο ΜΑΣΜ (ΚΥΤ Ρουφ, ΚΥΤ Αλιβερίου και βρόχος 400 kv ΚΥΤ Πατρών-Κορίνθου- Μεγαλόπολης), δεν υφίστανται εναλλακτικές λύσεις και εποµένως δε συντρέχει λόγος σύνταξης του εν λόγω υποµνήµατος. ii. Επέκταση συστήµατος 400 kv στην Πελοπόννησο: Η εγκατάλειψη της διασύνδεσης µεταξύ των ΚΥΤ Πατρών και Κορίνθου αιτιολογείται κατά τα ακόλουθα: α) σχεδιάζεται η κατασκευή ΚΥΤ στη Μεγαλόπολη και η διασύνδεσή του µε τα ΚΥΤ Πατρών και Κορίνθου, τοπολογία η οποία καθιστά την απ ευθείας διασύνδεση των ΚΥΤ Πατρών και Κορίνθου µη αναγκαία και β) η κατασκευή γραµµής 400 kv µεταξύ Πατρών και Κορίνθου αναµένεται να συναντήσει σηµαντικές αντιδράσεις και δυσκολίες στην όδευση,, δεδοµένων των αντίστοιχων δυσκολιών που αντιµετωπίζει ήδη η αναβάθµιση υφιστάµενης γραµµής µεταφοράς 150 kv µεταξύ Κορίνθου και Πατρών. Ο βρόχος 400 kv της Πελοποννήσου προβλέπεται να κλείσει µέσω ΚΥΤ που προβλέπεται να αναπτυχθεί στη Μεγαλόπολη, η ένταξη του οποίου προγραµµατίζεται πλέον µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για το Β εξάµηνο του Ο προτεινόµενος σχεδιασµός κρίνεται αποδεκτός ιδίως καθώς εξασφαλίζει σε µεγάλο βαθµό την ασφαλή εξυπηρέτηση των φορτίων της Πελοποννήσου, ακόµη και σε συνθήκες πολύ µικρής παραγωγής στη Μεγαλόπολη. iii. Αναβάθµιση βρόχου Τροιζηνίας: εδοµένου ότι ο ρυθµός αύξησης της αιολικής παραγωγής στην περιοχή είναι βραδύς και τα προβλήµατα χαµηλών τάσεων που εµφανίζονται στην περιοχή µπορούν να αντιµετωπισθούν µε άλλες λύσεις (αντιστάθµιση άεργου ισχύος στους υποσταθµούς) προτείνεται από τον ΕΣΜΗΕ, αντί του σχεδιασµού της ΜΑΣΜ που προέβλεπε την αναβάθµιση της γραµµής από απλού κυκλώµατος ελαφρού τύπου σε διπλού κυκλώµατος βαρέως τύπου, επέµβαση η οποία αποδεικνύεται εν γένει χρονοβόρα λόγω αντιδράσεων, η αντικατάσταση των υφιστάµενων αγωγών ελαφρού τύπου µε αγωγούς νέου τύπου µε αυξηµένη ικανότητα µεταφοράς, η οποία υλοποιείται ταχύτερα καθώς δεν απαιτεί την εγκατάσταση νέων πυλώνων και δύναται έτσι να προσαρµοστεί ευκολότερα στην πρόοδο εγκατάστασης αιολικών πάρκων στην περιοχή. iv. Ενίσχυση άξονα Βορρά-Νότου: εδοµένου ότι αναµένεται η ένταξη νέου παραγωγικού δυναµικού στο Νότο σε χρονικό ορίζοντα συντοµότερο αυτού που απαιτείται για την ένταξη της προτεινόµενης νέας γραµµής 400 kv ΚΥΤ Αµύνταιου ΚΥΤ Τρικάλων, η οποία θα ενίσχυε την ικανότητα µεταφοράς από το Βορρά, η προοπτική για την ανάπτυξη της εν λόγω γραµµής διατηρείται ως γενικότερη στρατηγική για το µέλλον σε συνδυασµό και µε το ενδεχόµενο ενίσχυσης της διασύνδεσης µε Ιταλία. v. ΚΥΤ Σχηµαταρίου: Ο ΕΣΜΗΕ διευκρινίζει ότι η πρόβλεψη για ένταξη νέου ΚΥΤ στο Σχηµατάρι πρέπει να παραµείνει ως έργο που εξετάζεται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ανάπτυξης του Συστήµατος, διότι ο Υ/Σ αποτελεί αδύναµο κόµβο του συστήµατος της Ανατολικής Στερεάς καθώς είναι περιορισµένων δυνατοτήτων (µονού ζυγού), µη επεκτάσιµος και σε αυτόν συγκλίνουν πολλά κυκλώµατα 150 kv. Για τους λόγους αυτούς και µε δεδοµένο το υψηλό φορτίο της περιοχής και τη φύση αυτού (αντλητικό), οι ανάγκες ενίσχυσης του συστήµατος της περιοχής προβλέπεται να είναι αυξηµένες στο µέλλον και ενδεχοµένως να αιτιολογούν την κατασκευή νέου KYT στη θέση του υφιστάµενου Υ/Σ. vi. Αναφορικά µε τις παρατηρούµενες καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων: Όπως αναφέρει ο ΕΣΜΗΕ, οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην -5-

6 υλοποίηση µεγάλων έργων του συστήµατος 400 kv (επέκταση προς Αν. Μακεδονία και Θράκη) οφείλονται σε καθυστέρηση στη συντέλεση των απαλλοτριώσεων (ΚΥΤ Λαγκαδά). Επισηµαίνεται ωστόσο ότι τα εν λόγω έργα έχουν χαρακτηριστεί βάσει του Ν. 3175/2003 ως εθνικής σηµασίας προκειµένου να είναι δυνατή η έναρξη εργασιών στα απαλλοτριωτέα ακίνητα µετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης και προ του προσδιορισµού και της καταβολής αποζηµίωσης. Με δεδοµένο ότι η κήρυξη των αναγκαίων απαλλοτριώσεων για τµήµα των εν λόγω έργων (ΚΥΤ Λαγκαδά και γραµµή ΚΥΤ Φιλίππων Τουρκία) έχει ολοκληρωθεί από τα τέλη του 2004, χωρίς ωστόσο να έχει µέχρι σήµερα καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών, κρίνεται σκόπιµο ο ιαχειριστής του Συστήµατος µε τη συνεργασία της ΕΗ να επισηµάνουν επακριβώς τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την προσπάθεια εφαρµογής των συγκεκριµένων διατάξεων του Ν. 3175/2003 και να προτείνουν τυχόν αναγκαίες πρόσθετες νοµοθετικές ρυθµίσεις. Σχετικά µε τις λοιπές καθυστερήσεις που σηµειώνονται στην υλοποίηση των αρχικών φάσεων ανάπτυξης ορισµένων έργων στο σύστηµα των 150 kv, ο ΕΣΜΗΕ αναφέρει ότι εκτός των περιπτώσεων εκδήλωσης αντιδράσεων ή/και δικαστικών εµπλοκών, καθυστερήσεις εµφανίζεται να προκαλούνται και λόγω υποεκτίµησης των ρεαλιστικών χρόνων υλοποίησης σε σχέση µε τις δυνατότητες του Κυρίου του Συστήµατος κατά τον αρχικό χρονικό προγραµµατισµό των έργων. Όπως αναφέρει ο ΕΣΜΗΕ, από τα έργα που επισηµαίνει η ΡΑΕ στο από 7/12/2005 έγγραφό της, κρίσιµα είναι εκείνα που αφορούν στην ενίσχυση των δικτύων της Χαλκιδικής και καθυστερούν λόγω αντιδράσεων, για την αντιµετώπιση των οποίων προωθείται εναλλακτική λύση (υπογειοποίηση δικτύων). Ωστόσο, οι καθυστερήσεις που επισηµάνθηκαν στα υπόλοιπα έργα προκαλούνται λόγω µετάθεσης των αρχικών µελετών σε µεταγενέστερο χρόνο και όχι λόγω καθυστερήσεων σε διαδικασίες αδειοδότησης, γεγονός που ενδεχοµένως αποτελεί ένδειξη αντικειµενικής αδυναµίας του Κυρίου του Συστήµατος να υλοποιήσει το εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα. Με αφορµή την παρατήρηση αυτή, εγείρονται πιθανά τα εξής ερωτήµατα: α) κατά πόσο η ιεράρχηση των έργων της ΜΑΣΜ, η οποία προσδιορίζεται βάσει του σχετικού χρονικού προγραµµατισµού τους, αντανακλά τις ανάγκες ανάπτυξης του συστήµατος όπως αυτές εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν εντός του χρονικού ορίζοντα της ΜΑΣΜ ή αν θα ήταν αποδεκτό να καθορίζονται οι προτεραιότητες των έργων πιο ρεαλιστικά, µε γνώµονα και τις πραγµατικές δυνατότητες του Κυρίου του Συστήµατος και β) αν υποτεθεί ότι οι προτεραιότητες και γενικότερα ο χρονικός προγραµµατισµός που ο ΕΣΜΗΕ προτείνει στις ΜΑΣΜ αντανακλούν πράγµατι την απολύτως αναγκαία ενίσχυσηανάπτυξη σε ορίζοντα 5ετίας, κατά πόσο το επίπεδο αξιοπιστίας του Συστήµατος ενδέχεται να υποβαθµίζεται µελλοντικά λόγω των καθυστερήσεων που προκαλούνται από αδυναµία του Κυρίου του Συστήµατος να ανταποκριθεί στην ταυτόχρονη υλοποίηση του µεγάλου πλήθους έργων που απαιτούνται και, σε περίπτωση που υφίσταται σοβαρό τέτοιο ενδεχόµενο, εάν εφαρµόζονται οι προβλέψεις του Νόµου περί της δυνατότητας εκτέλεσης των έργων ενίσχυσης του Συστήµατος από τρίτους, όταν ο Κύριος του Συστήµατος επικαλείται τεκµηριωµένα λόγους αδυναµίας τήρησης του χρονοδιαγράµµατος της ΜΑΣΜ ή χρηµατοδότησής τους. vii. Όσον αφορά στον καθορισµό της Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς (ΚΙΜ), ο ΕΣΜΗΕ διευκρινίζει ότι αυτή υπολογίζεται µεν σε 650 MW, κρίνει όµως σκόπιµο η εκχωρούµενη ικανότητα µεταφοράς να περιοριστεί στα 600 MW, έως ότου µελετηθεί εάν είναι δυνατό από πλευράς ασφάλειας λειτουργίας του Συστήµατος να εκχωρείται το σύνολο της ανωτέρω υπολογιζόµενης ΚΙΜ. 8. Ο εγκεκριµένος σχεδιασµός για τη σύνδεση των αδειοδοτηµένων αιολικών σταθµών στην Εύβοια περιλαµβάνει τρεις σηµαντικούς κλάδους 150 kv για τη σύνδεση αρκετών παραγωγών σε καθένα από αυτούς. ύο κλάδοι ξεκινούν από την περιοχή του -6-

7 Πολυποτάµου και περιλαµβάνουν ο ένας τους υποσταθµούς Εύβοια 3 και 4 και ο άλλος τους υποσταθµούς Εύβοια 5, 6 και 7. Ο τρίτος κλάδος ξεκινά από το Αλιβέρι και εκτείνεται προς την ευρύτερη περιοχή της Κύµης και περιλαµβάνει τους υποσταθµούς Εύβοια 1, 2 και 9. Για τους δύο πρώτους η ΕΗ προχωρεί, έστω και µε όχι γρήγορους ρυθµούς, τις σχετικές µελέτες και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων, παρότι αυτά είναι έργα σύνδεσης και σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο αναλαµβάνει να τα κατασκευάσει ο παραγωγός και να της τα µεταβιβάσει µετά την κατασκευή τους και προφανώς επειδή δεν πρόκειται για ένα απλό έργο που αφορά έναν ή λιγοστούς παραγωγούς αλλά αποτελεί σύνθετο έργο που αφορά πολλούς παραγωγούς. Ωστόσο, για τον τρίτο κλάδο δεν υπάρχει ανάλογη πρόοδος. Επειδή τίθεται θέµα ίσης µεταχείρισης των παραγωγών, κρίνεται αναγκαία η εκκίνηση από πλευράς ΕΗ της εκπόνησης των ανάλογων µελετών και για τον κλάδο αυτό και η ένταξή του στα χρονοδιαγράµµατα του Πίνακα Α3 της υποβληθείσας ΜΑΣΜ. Επειδή σύµφωνα µε το ανωτέρω σκεπτικό κρίνεται ότι το τελικώς υποβληθέν σχέδιο ΜΑΣΜ της περιόδου , συνάδει µε το µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό της εγκεκριµένης ΜΑΣΜ και εξυπηρετεί τους σκοπούς της µελέτης ανάπτυξης του Συστήµατος, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Επειδή τα προϋπολογιστικά στοιχεία κόστους των έργων ανάπτυξης του Συστήµατος που προτείνονται στο σχέδιο ΜΑΣΜ αφενός βασίζονται στα µοναδιαία κατασκευαστικά κόστη που περιλαµβάνονται στο τεύχος γενικών αρχών και τιµολογίων σύνδεσης χρηστών στο Σύστηµα, το οποίο δεν έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης όπως προβλέπεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. β του Κανονισµού Άδειας ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος, αφετέρου η πληροφορία που παρέχουν αφορά κυρίως στη συνολική δαπάνη που εκτιµάται ότι θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του προτεινόµενου προγράµµατος ανάπτυξης του Συστήµατος σε χρονικό ορίζοντα 5ετίας παρά στο ανά έτος κόστος υλοποίησής του, για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 6.ii ανωτέρω. Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 περ. ζ του Ν. 2773/1999, η ΜΑΣΜ εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ και η εγκεκριµένη ΜΑΣΜ αποτελεί το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς. Γνωµοδοτεί 1. Θετικά προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για την έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) για την περίοδο , σύµφωνα µε το σχέδιο που υπέβαλλε ο ΕΣΜΗΕ µε το υπ αρ. πρωτ. 391/ έγγραφό του (ΡΑΕ/Ι / ), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, µε την ένταξη στον Πίνακα Α3 της υπό έγκριση ΜΑΣΜ του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου σύνδεσης αδειοδοτηµένων αιολικών σταθµών που περιλαµβάνει τις γραµµές µεταφοράς 150 kv που ξεκινούν από τον υποσταθµό Αλιβερίου και τροφοδοτούν τους υποσταθµούς Εύβοια 1, 2 και Επισηµαίνει ότι, για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 6 ανωτέρω και µε την επιφύλαξη διατύπωσης γνώµης της ΡΑΕ επί του τεύχους Γενικών Αρχών και Τιµολογίων Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα, τα οικονοµικά στοιχεία που περιέχονται στο σχετικό τεύχος εκτίµησης κόστους των έργων της ΜΑΣΜ που υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ µε το από έγγραφό του (το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα) θεωρούνται ως προσεγγιστική εκτίµηση της συνολικής δαπάνης που θα απαιτηθεί για την κατασκευή των προτεινόµενων έργων ανάπτυξης βάσει του σχεδίου ΜΑΣΜ σε χρονικό ορίζοντα 5ετίας. 3. Να κληθεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος να κοινοποιήσει στη ΡΑΕ αντίγραφα των συµβάσεων που θα συνάψει µε τον Κύριο του Συστήµατος για την υλοποίηση των έργων ανάπτυξης του Συστήµατος της ΜΑΣΜ , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 2773/

8 4. Ειδικότερα για το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων, να κληθεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος να εκπονήσει αναλυτικό χρονοδιάγραµµα των επιµέρους φάσεων ανάπτυξης και να συνάψει σύµβαση υλοποίησης προκειµένου να ξεκινήσουν άµεσα οι µελέτες και γενικότερα να επισπευσθεί η υλοποίηση, µε στόχο την ένταξη του έργου στο Σύστηµα το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από το τέλος του Η ανάγκη επίσπευσης του έργου σχετίζεται µε την ασφάλεια τροφοδοσίας των Ανατολικών Κυκλάδων και την αποφυγή σηµαντικής δαπάνης για την αγορά ή ενοικίαση πρόσθετων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, τα οποία θα πρέπει να εγκατασταθούν στα νησιά σε περίπτωση που καθυστερήσει η υλοποίηση της συνολικής λύσης της διασύνδεσής τους µε το ηπειρωτικό Σύστηµα, όπως προτείνεται στο παρόν σχέδιο ΜΑΣΜ Να κληθεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος, µε βάση την εµπειρία που έχει αποκοµίσει µέχρι σήµερα από την προσπάθεια επίσπευσης των έργων που χαρακτηρίζονται εθνικής σηµασίας βάσει των διατάξεων του Ν. 3175/2003, να προτείνει τις κατά τη γνώµη του αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων και την ουσιαστική εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων. Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2006 Για τη ΡΑΕ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Μ.Καραµανής -8-

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308 / Για την Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308 / Για την Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308 / 2008 Για την Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 332 / Για τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 332 / Για τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 332 / 2010 Για τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2010-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, Δ/ντα Σύμβουλο. 2. ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ε. Λεκατσά, Πρόεδρο Δ.Σ. 3. ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, Δ/ντα Σύμβουλο. 2. ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ε. Λεκατσά, Πρόεδρο Δ.Σ. 3. ΔΕΗ Α.Ε. Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2007 Προς: ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, Δ/ντα Σύμβουλο Κοινοποίηση: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα,18.12.2003 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο Κοινοπ.: 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007 Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 10 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ O μακροχρόνιος προγραμματισμός των απαιτουμένων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 229 Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ (ΔΠΑ)Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος εκπονεί και δημοσιεύει σε ετήσια βάση Δεκαετές

Διαβάστε περισσότερα

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/19.09.2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

tkoronides@desmie.gr

tkoronides@desmie.gr tkoronides@desmie.gr 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Διασυνδεμένο Σύστημα της Χώρας Παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του Συστήματος Συμβάντα παρελθόντος Μέτρα Ανάπτυξη Συστήματος στο Νότο Συμπεράσματα 2

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 20/05/2004 Κωδικός: O-6715 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί της εισηγήσεως του ΕΣΜΗΕ περί των

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α. Κορωνίδης Διεύθυνση Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ a.koronidis@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η ανάπτυξη των ΑΠΕ: Κυρίαρχο θέμα στις επόμενες δεκαετίες. Είμεθα στην αρχή και πρέπει να θέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 463/2013. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 463/2013. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 463/2013 Επί του υποβληθέντος από την Α ΜΗΕ Α.Ε. σχεδίου του εκαετούς Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Πειραιώς 132 ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Επί των βασικών σηµείων επέκτασης/ συµπλήρωσης της υπ αριθ. 904/2011 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ)

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για την περίοδο 2014-2023 Στους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ INVESTING IN ENERGY 2015 Tρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ Γ. Καμπούρης Διευθυντής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ kabouris@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου Ανδρέας Αδρακτάς Επιχειρησιακός ιευθυντής Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 20/05/04 Κωδικός: Ο-6713 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006 «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων στην Πελοπόννησο

Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων στην Πελοπόννησο Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων στην Πελοπόννησο Ε.Α. Λεωνιδάκη Τοµεάρχης Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης ικτύου ΕΗ Α.Ε. Ηµερίδα ΤΕΕ, Πάτρα, 16.02.2009 «ίκτυα, ιασυνδέσεις και Προµήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Μεθοδολογία υπολογισµού Χρεώσεων Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 560/2013. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 560/2013. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 560/2013 Έγκριση του εκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης ( ΠΑ) του Εθνικού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ ιηµερίδα ΤΕΕ/ Περιφερειακού Τµήµατος Κεντρικής & υτικής Θεσσαλίας για τις ΑΠΕ και τη θέση τους στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009 Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας Α.Ε. που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη του δικτύου είναι πρώτη προτεραιότητα για την καλή και ασφαλή του λειτουργία, όµως πρέπει να προκύψουν έργα:

Η ανάπτυξη του δικτύου είναι πρώτη προτεραιότητα για την καλή και ασφαλή του λειτουργία, όµως πρέπει να προκύψουν έργα: Κύριοι, Στα πλαίσια της ηµόσιας ιαβούλευσης για το εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης ( ΠΑ) του ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2010-2014, θα θέλαµε να διατυπώσουµε τις απόψεις µας σχετικά µε τα δίκτυα υψηλής τάσης. Στους µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2007 Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Για την αποστολή Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Πειραιώς 132 115 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@raegr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές»

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ Ηράκλειο 22&23 Απρίλη 2016 Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ηλεκτρικό Σύστημα Κρήτης Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007 «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π./ 5/ΗΛ/Β/Φ1/ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1384/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1384/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1384/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ηµόσιας ιαβούλευσης επί της Μελέτης Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) για την περίοδο Αθήνα, Ιούλιος 2010

Έκθεση ηµόσιας ιαβούλευσης επί της Μελέτης Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) για την περίοδο Αθήνα, Ιούλιος 2010 Έκθεση ηµόσιας ιαβούλευσης επί της Μελέτης Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) για την περίοδο 2010-2014 Αθήνα, Ιούλιος 2010 Έκθεση ηµόσιας ιαβούλευσης επί της ΜΑΣΜ για την περίοδο 2010-2014 0 Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ» ΤΗΣ ΕΛΕΤΑΕΝ Άµεση έκδοση νέων δεσµευτικών προσφορών σύνδεσης σε όλη την Ελλάδα µε εύλογη υπερδέσµευση της διαθέσιµης χωρητικότητας και ειδικό όρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 907/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 907/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την αντικατάσταση του όρου «βραχονησίδες» στον ορθό όρο «νήσους». (Ολοµέλεια ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις Για Τα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήµατα 1. Γιατί να επιλέξει κανείς Φωτοβολταϊκά Συστήµατα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυηµένη απόδοση Έχουν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση µετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη : Απόψεις Ε ΗΕ επί της ημόσιας ιαβούλευσης εκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου ( ΠΑ).

Περίληψη : Απόψεις Ε ΗΕ επί της ημόσιας ιαβούλευσης εκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου ( ΠΑ). ιεύθυνση Στρατηγικής & Ρύθμισης Λ. Συγγρού 47, 117 43, ΑΘΗΝΑ Προς: Α ΜΗΕ Περίληψη : Απόψεις Ε ΗΕ επί της ημόσιας ιαβούλευσης εκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2017-2026 ( ΠΑ). Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τον αριθµό και ισχύ των ανεµογεννητριών από 18 ανεµογεννήτριες ισχύος 2MW έκαστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008 Καθορισµός όρων πλειοδοτικών διαγωνισµών για την εκχώρηση σε µακροχρόνια και σε βραχυχρόνια βάση του δικαιώµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και για εξαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1722/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1722/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1722/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 348/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 348/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 348/2013 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.625Α/12499/18.07.2002 (αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.447/20908/29.11.2005 (αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ. 174 55 κ.. Κατσούλη Αθήνα, 25/10/2010 Θέµα: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010 Ετήσιο Κόστος 2011 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ IX ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ IX ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ IX ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Άρθρο 269 Ορισµοί και πεδίο εφαρµογής 1. Η ανάπτυξη του Συστήµατος, που περιλαµβάνει την ενίσχυση και την επέκτασή του, µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σχέδιο Νόµου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

γγ) Τον καθορισµό και την τήρηση των προθεσµιών πραγµατοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από τους αρµόδιους ιαχειριστές. δδ) Τη δηµοσίευση των απαρ

γγ) Τον καθορισµό και την τήρηση των προθεσµιών πραγµατοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από τους αρµόδιους ιαχειριστές. δδ) Τη δηµοσίευση των απαρ Νόµος 3426/2005 «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Α' 309/22.12.2005) Άρθρο 1 1. Το πέµπτο εδάφιο του άρθρου 2 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) αντικαθίσταται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Οµ. Καθ. ΕΜΠ Πρόεδρος ΕΣΜΗΕ 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) Ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ 1 Θέµατα της Παρουσίασης Ο ρόλος του ΕΣΜΗΕ ( ιαχειριστής Ελληνικού Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερµικό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ

Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Μέχρι το 1950, η ηλεκτροδότηση όλης της χώρας γινόταν με περίπου 350 Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής, συνήθως ένα,, εγκατεστημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα