ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας"

Transcript

1 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006 Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2 α Φεβρουαρίου 2006 και Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286/ ) και ειδικότερα τα άρθρα 12, 15 και 18, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2. Τον Κανονισµό Άδειας ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος (ΦΕΚ Β 360/ ). 3. Την Άδεια ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος (ΦΕΚ Β 492/ ) που χορηγήθηκε στον ιαχειριστή του Συστήµατος. 4. Τη Σύµβαση Παραχώρησης Ελέγχου του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργεας µεταξύ ΕΣΜΗΕ Α.Ε. και ΕΗ Α.Ε. που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. Α.Π./ 5/ΗΛ/Φ1/οικ.8219/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 5. Τη Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς περιόδου που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. Α.Π./ 5/ΗΛ/Β/Φ1/1838/ (ΦΕΚ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 6. Το σχέδιο της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς περιόδου που υποβλήθηκε στη ΡΑΕ µε το από έγγραφο της ΕΣΜΗΕ Α..Ε. µε αρ. πρωτ (ΡΑΕ/Ι-32037/ ) µε θέµα «Υποβολή σχεδίου ΜΑΣΜ περιόδου ». 7. Το από έγγραφο της ΡΑΕ µε αρ. πρωτ. Ο µε θέµα «Παρατηρήσεις της ΡΑΕ επί του σχεδίου ΜΑΣΜ » 8. Το Τεύχος Εκτίµησης Κόστους Έργων σχεδίου ΜΑΣΜ περιόδου που υποβλήθηκε στη ΡΑΕ µε το από έγγραφο της ΕΣΜΗΕ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. -1-

2 7674 (ΡΑΕ/Ι-33723/ ) µε θέµα «Υποβολή τεύχους Εκτίµησης Κόστους Έργων Συστήµατος σύµφωνα µε τη ΜΑΣΜ ». 9. Το σχέδιο της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς περιόδου που επανυποβλήθηκε στη ΡΑΕ µε το από έγγραφο της ΕΣΜΗΕ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. 391 (ΡΑΕ/Ι-34581/ ) µε θέµα «Υποβολή τεύχους Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου ». Σκέφτηκε ως εξής : Α. Αναφορικά µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη ΜΑΣΜ 1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15, παράγραφος 2, περίπτωση ζ του Ν. 2773/1999, ο ιαχειριστής του Συστήµατος, στο πλαίσιο της υποχρέωσής του να αναπτύσσει το Σύστηµα Μεταφοράς προκειµένου να διασφαλίζεται ο εφοδιασµός µε ηλεκτρική ενέργεια, κατά τρόπο επαρκή, ασφαλή, οικονοµικά αποδοτικό και αξιόπιστο, εκπονεί και δηµοσιοποιεί σε ετήσια βάση σχέδιο Μελέτης για την Ανάπτυξη του Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ). Στη ΜΑΣΜ εντάσσονται τα έργα ανάπτυξης του Συστήµατος, τα οποία ο ιαχειριστής του Συστήµατος θεωρεί απαραίτητα για την αντιµετώπιση των προβλεπόµενων αναγκών διακίνησης ισχύος µέσω του Συστήµατος, των αναγκών σύνδεσης νέων χρηστών σε αυτό και των αναγκών διασύνδεσης µε άλλα συστήµατα και µε το ίκτυο, εντός χρονικού ορίζοντα πενταετίας. Η ΜΑΣΜ περιλαµβάνει αναλυτικό χρονικό προγραµµατισµό και προϋπολογισµό των έργων ανάπτυξης του Συστήµατος, τα οποία υλοποιούνται και ολοκληρώνονται εντός του χρονικού της ορίζοντα ή των οποίων η υλοποίηση πρόκειται να ξεκινήσει εντός του ίδιου χρονικού ορίζοντα. Η ΜΑΣΜ, όπως και κάθε τροποποίησή της, εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µετά από γνώµη της ΡΑΕ. Η εγκεκριµένη ΜΑΣΜ αποτελεί το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς. 2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12, παράγραφος 3 του Ν. 2773/1999, η ΕΗ Α.Ε. υποχρεούται στην ανάπτυξη του Συστήµατος Μεταφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της Άδειας Αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήµατος που κατέχει και τον προγραµµατισµό στον οποίο προβαίνει ο ιαχειριστής του Συστήµατος, λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Κυρίου του Συστήµατος. Για την έγκαιρη εκτέλεση των έργων ανάπτυξης του Συστήµατος συνάπτονται συµβάσεις µεταξύ του Κυρίου και του ιαχειριστή του Συστήµατος. Στις συµβάσεις αυτές γίνεται ακριβής περιγραφή κάθε έργου και ορίζεται το κόστος κατασκευής αυτού, οι εγγυήσεις και οι ποινικές ρήτρες για την εµπρόθεσµη και καλή εκτέλεση του έργου, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χρονοδιαγράµµατα εκτέλεσης, οι όροι και η διαδικασία παρακολούθησης από τον ιαχειριστή του Συστήµατος της πορείας εκτέλεσης και παραλαβής των έργων, τα δικαιώµατα του ιαχειριστή για υποκατάσταση του Κυρίου του Συστήµατος, σε περίπτωση µη προσήκουσας εκτέλεσης του έργου και οι όροι και οι προϋποθέσεις λύσης της σύµβασης. Β. Αναφορικά µε το ιστορικό του σχεδίου ΜΑΣΜ περιόδου Με το από έγγραφο της ΕΣΜΗΕ Α.Ε. υποβλήθηκε στη ΡΑΕ σχέδιο Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) για την περίοδο Το υποβληθέν σχέδιο ΜΑΣΜ αποτελεί τη συνέχεια του προγράµµατος ανάπτυξης της εγκεκριµένης ΜΑΣΜ για την περίοδο και εντός του χρονικού ορίζοντα του συνεχίζεται η υλοποίηση των εξής κυριότερων έργων: i. Έργα Συστήµατος 400 kv: Επέκταση του συστήµατος 400 kv προς Αν. Μακεδονία και Θράκη (ενίσχυση της σύνδεσης ΚΥΤ Θεσσαλονίκης-ΚΥΤ Φιλίππων µε νέα γραµµή, κατασκευή ΚΥΤ Ν. Σάντας και γραµµή σύνδεσής του µε το ΚΥΤ Φιλίππων) και διασύνδεση µε Τουρκία. -2-

3 Επέκταση του συστήµατος 400 kv προς Πελοπόννησο (ΚΥΤ Πατρών & ΚΥΤ Κορίνθου και γραµµές σύνδεσής τους στο Σύστηµα). Κατασκευή νέων ΚΥΤ (Λαγκαδά, Λαµίας) για την ενίσχυση της τροφοδοσίας περιοχών µε σηµαντικό φορτίο. Ενίσχυση υφιστάµενων ΚΥΤ µε προσθήκη αυτοµετασχηµατιστών και διατάξεων αντιστάθµισης άεργου ισχύος στην υψηλή τάση. ii. Έργα Συστήµατος 150 kv: Αναβάθµιση κυκλωµάτων στις περιοχές Θράκης, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Πελοποννήσου, Ανατολικής και υτικής Στερεάς και Ηπείρου. Τα εν λόγω έργα αποσκοπούν στην ενίσχυση των τοπικών δικτύων µεταφοράς για την εξυπηρέτηση της αύξησης του φορτίου και την εξάλειψη παρατηρούµενων προβληµάτων υπερφόρτισης και ευστάθειας τάσεων, ενώ σε ορισµένες περιοχές εξυπηρετούν επίσης την αποµάστευση ισχύος από µεγάλο πλήθος αδειοδοτηµένων µονάδων ΑΠΕ. Ενίσχυση της ικανότητας αντιστάθµισης άεργου ισχύος στα όρια µεταξύ του Συστήµατος Μεταφοράς και του ικτύου ιανοµής µε εγκατάσταση πυκνωτών αντιστάθµισης στη µέση τάση. 4. Εκτός των ανωτέρω ήδη εγκεκριµένων έργων, στο υποβληθέν σχέδιο εµφανίζονται για πρώτη φορά τα ακόλουθα σηµαντικά έργα: i. Κατασκευή νέου ΚΥΤ κλειστού τύπου (GIS) στο Ρουφ (2009Β), µε το οποίο ενισχύεται η τροφοδότηση των µεγάλων κέντρων διανοµής του κέντρου της Αθήνας. ii. Κατασκευή του ΚΥΤ Αλιβερίου (2008Β), το οποίο απαιτείται για την αποµάστευση ισχύος από τον ΘΗΣ Αλιβερίου της ΕΗ µετά την προγραµµατιζόµενη αύξηση του εγκατεστηµένου δυναµικού. iii. ιασύνδεση των Ανατολικών Κυκλάδων µε το ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, σύµφωνα µε την τοπολογία που προτάθηκε από τη ΡΑΕ και τελικά προκρίθηκε κατόπιν σχετικής µελέτης του θέµατος από Οµάδα Εργασίας που συστάθηκε µεταξύ ΕΣΜΗΕ, ΡΑΕ και ΕΗ ειδικά για το σκοπό αυτό. 5. Με το από έγγραφό της, η ΡΑΕ διατύπωσε τις παρατηρήσεις της επί του υποβληθέντος σχεδίου και κάλεσε τον ΕΣΜΗΕ να τροποποιήσει και να επανυποβάλει σχέδιο ΜΑΣΜ για την περίοδο Οι βασικότερες παρατηρήσεις που διατύπωσε η ΡΑΕ αφορούν επιγραµµατικά στα ακόλουθα: i. Στην απουσία από το σχέδιο ΜΑΣΜ προϋπολογισµού κόστους έργων και τεχνικού υποµνήµατος µε συµπεράσµατα των µελετών που εκπονήθηκαν για την τεκµηρίωση των προτεινόµενων νέων έργων, στοιχεία τα οποία η ΡΑΕ, στη γνωµοδότησή της για την προηγούµενη ΜΑΣΜ, είχε ζητήσει να περιληφθούν στο παρόν σχέδιο. ii. Στην ύπαρξη τροποποιήσεων σε εγκεκριµένα έργα της ΜΑΣΜ χωρίς όµως σχετική αιτιολόγηση και συγκεκριµένα στην εγκατάλειψη της διασύνδεσης 400 kv µεταξύ των προγραµµατιζόµενων ΚΥΤ Πατρών και Κορίνθου και στην εγκατάλειψη της αναβάθµισης του βρόχου 150 kv στην περιοχή Τροιζηνίας. iii. Στην ένταξη έργου γραµµής µεταφοράς 400 kv µεταξύ ΚΥΤ Αµύνταιου ΚΥΤ Τρικάλων µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής βάσει του οποίου τα αρχικά στάδια ανάπτυξης τοποθετούνται χρονικά εντός του 2006, µε δεδοµένο ότι η αναγκαιότητα του έργο στο άµεσο µέλλον δεν τεκµηριώνεται επί της παρούσης. -3-

4 iv. Στην υπερδιαστασιολόγηση (2 γραµµές διπλού κυκλώµατος 400 kv) της σύνδεσης του νέου ΚΥΤ που προβλέπεται να αναπτυχθεί στο Αλιβέρι για να εξυπηρετήσει την προβλεπόµενη αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος v. Στην ανάγκη ή µη ένταξης νέου ΚΥΤ στο Σχηµατάρι στο πλαίσιο του 10ετούς πλάνου Στρατηγικής Ανάπτυξης του Συστήµατος. vi. Στον καθορισµό της Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς των Βορείων ιασυνδέσεων. vii. Στην ύπαρξη καθυστερήσεων στην υλοποίηση ορισµένων εγκεκριµένων έργων, εκτός των έργων εκείνων που καθυστερούν αιτιολογηµένα λόγω αντιδράσεων και δικαστικών εµπλοκών. Γ. Επί του τελικώς υποβληθέντος σχεδίου ΜΑΣΜ περιόδου Με το από έγγραφο της ΕΣΜΗΕ Α.Ε. υπεβλήθη στη ΡΑΕ τεύχος Εκτίµησης Κόστους Έργων Συστήµατος της ΜΑΣΜ Όπως αναφέρει ο ΕΣΜΗΕ, η εκτίµηση του κόστους που παρατίθεται στο ανωτέρω τεύχος βασίζεται στα µοναδιαία κόστη των υποδοµών του Συστήµατος Μεταφοράς που περιλαµβάνονται στο τεύχος «Γενικές Αρχές και Τιµολόγια Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό ιασυνδεδεµένο Σύστηµα», το οποίο υποβλήθηκε στη ΡΑΕ (ΡΑΕ/Ι-33716/ ) για γνωµοδότηση. Επί της εκτίµησης του κόστους του προτεινόµενου προγράµµατος ανάπτυξης του Συστήµατος βάσει του σχεδίου ΜΑΣΜ , επισηµαίνονται τα ακόλουθα: i. Τα µοναδιαία κόστη στα οποία βασίζονται οι εκτιµήσεις του ΕΣΜΗΕ αποτελούν τµήµα των γενικών αρχών και τιµολογίων σύνδεσης, τα οποία δεν έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης. ii. Οι εκτιµήσεις του ΕΣΜΗΕ αφορούν στο κατασκευαστικό κόστος των έργων και οι δαπάνες που σχετίζονται µε την υλοποίηση του προτεινόµενου 5ετούς προγράµµατος ανάπτυξης εµφανίζονται ως εκταµιεύσεις κατά την προβλεπόµενη κατασκευαστική περίοδο κάθε έργου. Για το λόγο αυτό, το υποβληθέν τεύχος εκτίµησης κόστους δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει ακριβή πληροφορία ως προς τις ετήσιες χρηµατορροές για την υλοποίηση του προτεινόµενου προγράµµατος ανάπτυξης, παρά µόνο εκτίµηση της συνολικής δαπάνης που θα απαιτηθεί σε βάθος 5ετίας. iii. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπέβαλλε ο ΕΣΜΗΕ, η συνολική δαπάνη για την κατασκευή των προτεινόµενων έργων ανάπτυξης του Συστήµατος κατά την επόµενη 5ετία βάσει του σχεδίου ΜΑΣΜ εκτιµάται προϋπολογιστικά σε 805 εκ. περίπου. Με την επιφύλαξη διατύπωσης γνώµης της ΡΑΕ επί του τεύχους Γενικών Αρχών και Τιµολογίων Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα, το ανωτέρω ποσό θεωρείται ως προσεγγιστική εκτίµηση της συνολικής δαπάνης που θα απαιτηθεί για την κατασκευή των έργων ενίσχυσης του Συστήµατος βάσει του σχεδίου ΜΑΣΜ , και ως τέτοια λαµβάνεται υπόψη κατά την παρούσα αξιολόγηση του προτεινόµενου 5ετούς προγράµµατος ανάπτυξης. 7. Με το από έγγραφο της ΕΣΜΗΕ Α.Ε. υπεβλήθη στη ΡΑΕ τροποποιηµένο σχέδιο ΜΑΣΜ για την περίοδο Το νέο σχέδιο υπεβλήθη κατόπιν των από και σχετικών συσκέψεων της ΡΑΕ και του ΕΣΜΗΕ στα γραφεία της ΡΑΕ. ιαφοροποιείται δε σε σχέση µε το αρχικώς υποβληθέν ως προς την προσθήκη σε αυτό τµήµατος στο οποίο σχολιάζονται οι διαφοροποιήσεις του προτεινόµενου προγράµµατος ανάπτυξης σε σχέση µε την εγκεκριµένη ΜΑΣΜ, είτε αυτές αφορούν σε προσθήκη νέων έργων ή σε τροποποιήσεις ήδη εγκεκριµένων. Σε σχέση µε τις παρατηρήσεις που διατύπωσε η ΡΑΕ επί του αρχικού σχεδίου ΜΑΣΜ, στο τροποποιηµένο σχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα: -4-

5 i. Ως προς την υποβολή τεχνικού υποµνήµατος µε τα συµπεράσµατα των µελετών βάσει των οποίων τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα των προτεινόµενων νέων έργων και η καταλληλότητά τους έναντι άλλων εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν, κρίνεται ότι, λόγω της φύσης των σηµαντικότερων νέων έργων που προτείνονται συγκεκριµένα στο παρόν σχέδιο ΜΑΣΜ (ΚΥΤ Ρουφ, ΚΥΤ Αλιβερίου και βρόχος 400 kv ΚΥΤ Πατρών-Κορίνθου- Μεγαλόπολης), δεν υφίστανται εναλλακτικές λύσεις και εποµένως δε συντρέχει λόγος σύνταξης του εν λόγω υποµνήµατος. ii. Επέκταση συστήµατος 400 kv στην Πελοπόννησο: Η εγκατάλειψη της διασύνδεσης µεταξύ των ΚΥΤ Πατρών και Κορίνθου αιτιολογείται κατά τα ακόλουθα: α) σχεδιάζεται η κατασκευή ΚΥΤ στη Μεγαλόπολη και η διασύνδεσή του µε τα ΚΥΤ Πατρών και Κορίνθου, τοπολογία η οποία καθιστά την απ ευθείας διασύνδεση των ΚΥΤ Πατρών και Κορίνθου µη αναγκαία και β) η κατασκευή γραµµής 400 kv µεταξύ Πατρών και Κορίνθου αναµένεται να συναντήσει σηµαντικές αντιδράσεις και δυσκολίες στην όδευση,, δεδοµένων των αντίστοιχων δυσκολιών που αντιµετωπίζει ήδη η αναβάθµιση υφιστάµενης γραµµής µεταφοράς 150 kv µεταξύ Κορίνθου και Πατρών. Ο βρόχος 400 kv της Πελοποννήσου προβλέπεται να κλείσει µέσω ΚΥΤ που προβλέπεται να αναπτυχθεί στη Μεγαλόπολη, η ένταξη του οποίου προγραµµατίζεται πλέον µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για το Β εξάµηνο του Ο προτεινόµενος σχεδιασµός κρίνεται αποδεκτός ιδίως καθώς εξασφαλίζει σε µεγάλο βαθµό την ασφαλή εξυπηρέτηση των φορτίων της Πελοποννήσου, ακόµη και σε συνθήκες πολύ µικρής παραγωγής στη Μεγαλόπολη. iii. Αναβάθµιση βρόχου Τροιζηνίας: εδοµένου ότι ο ρυθµός αύξησης της αιολικής παραγωγής στην περιοχή είναι βραδύς και τα προβλήµατα χαµηλών τάσεων που εµφανίζονται στην περιοχή µπορούν να αντιµετωπισθούν µε άλλες λύσεις (αντιστάθµιση άεργου ισχύος στους υποσταθµούς) προτείνεται από τον ΕΣΜΗΕ, αντί του σχεδιασµού της ΜΑΣΜ που προέβλεπε την αναβάθµιση της γραµµής από απλού κυκλώµατος ελαφρού τύπου σε διπλού κυκλώµατος βαρέως τύπου, επέµβαση η οποία αποδεικνύεται εν γένει χρονοβόρα λόγω αντιδράσεων, η αντικατάσταση των υφιστάµενων αγωγών ελαφρού τύπου µε αγωγούς νέου τύπου µε αυξηµένη ικανότητα µεταφοράς, η οποία υλοποιείται ταχύτερα καθώς δεν απαιτεί την εγκατάσταση νέων πυλώνων και δύναται έτσι να προσαρµοστεί ευκολότερα στην πρόοδο εγκατάστασης αιολικών πάρκων στην περιοχή. iv. Ενίσχυση άξονα Βορρά-Νότου: εδοµένου ότι αναµένεται η ένταξη νέου παραγωγικού δυναµικού στο Νότο σε χρονικό ορίζοντα συντοµότερο αυτού που απαιτείται για την ένταξη της προτεινόµενης νέας γραµµής 400 kv ΚΥΤ Αµύνταιου ΚΥΤ Τρικάλων, η οποία θα ενίσχυε την ικανότητα µεταφοράς από το Βορρά, η προοπτική για την ανάπτυξη της εν λόγω γραµµής διατηρείται ως γενικότερη στρατηγική για το µέλλον σε συνδυασµό και µε το ενδεχόµενο ενίσχυσης της διασύνδεσης µε Ιταλία. v. ΚΥΤ Σχηµαταρίου: Ο ΕΣΜΗΕ διευκρινίζει ότι η πρόβλεψη για ένταξη νέου ΚΥΤ στο Σχηµατάρι πρέπει να παραµείνει ως έργο που εξετάζεται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ανάπτυξης του Συστήµατος, διότι ο Υ/Σ αποτελεί αδύναµο κόµβο του συστήµατος της Ανατολικής Στερεάς καθώς είναι περιορισµένων δυνατοτήτων (µονού ζυγού), µη επεκτάσιµος και σε αυτόν συγκλίνουν πολλά κυκλώµατα 150 kv. Για τους λόγους αυτούς και µε δεδοµένο το υψηλό φορτίο της περιοχής και τη φύση αυτού (αντλητικό), οι ανάγκες ενίσχυσης του συστήµατος της περιοχής προβλέπεται να είναι αυξηµένες στο µέλλον και ενδεχοµένως να αιτιολογούν την κατασκευή νέου KYT στη θέση του υφιστάµενου Υ/Σ. vi. Αναφορικά µε τις παρατηρούµενες καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων: Όπως αναφέρει ο ΕΣΜΗΕ, οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην -5-

6 υλοποίηση µεγάλων έργων του συστήµατος 400 kv (επέκταση προς Αν. Μακεδονία και Θράκη) οφείλονται σε καθυστέρηση στη συντέλεση των απαλλοτριώσεων (ΚΥΤ Λαγκαδά). Επισηµαίνεται ωστόσο ότι τα εν λόγω έργα έχουν χαρακτηριστεί βάσει του Ν. 3175/2003 ως εθνικής σηµασίας προκειµένου να είναι δυνατή η έναρξη εργασιών στα απαλλοτριωτέα ακίνητα µετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης και προ του προσδιορισµού και της καταβολής αποζηµίωσης. Με δεδοµένο ότι η κήρυξη των αναγκαίων απαλλοτριώσεων για τµήµα των εν λόγω έργων (ΚΥΤ Λαγκαδά και γραµµή ΚΥΤ Φιλίππων Τουρκία) έχει ολοκληρωθεί από τα τέλη του 2004, χωρίς ωστόσο να έχει µέχρι σήµερα καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών, κρίνεται σκόπιµο ο ιαχειριστής του Συστήµατος µε τη συνεργασία της ΕΗ να επισηµάνουν επακριβώς τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την προσπάθεια εφαρµογής των συγκεκριµένων διατάξεων του Ν. 3175/2003 και να προτείνουν τυχόν αναγκαίες πρόσθετες νοµοθετικές ρυθµίσεις. Σχετικά µε τις λοιπές καθυστερήσεις που σηµειώνονται στην υλοποίηση των αρχικών φάσεων ανάπτυξης ορισµένων έργων στο σύστηµα των 150 kv, ο ΕΣΜΗΕ αναφέρει ότι εκτός των περιπτώσεων εκδήλωσης αντιδράσεων ή/και δικαστικών εµπλοκών, καθυστερήσεις εµφανίζεται να προκαλούνται και λόγω υποεκτίµησης των ρεαλιστικών χρόνων υλοποίησης σε σχέση µε τις δυνατότητες του Κυρίου του Συστήµατος κατά τον αρχικό χρονικό προγραµµατισµό των έργων. Όπως αναφέρει ο ΕΣΜΗΕ, από τα έργα που επισηµαίνει η ΡΑΕ στο από 7/12/2005 έγγραφό της, κρίσιµα είναι εκείνα που αφορούν στην ενίσχυση των δικτύων της Χαλκιδικής και καθυστερούν λόγω αντιδράσεων, για την αντιµετώπιση των οποίων προωθείται εναλλακτική λύση (υπογειοποίηση δικτύων). Ωστόσο, οι καθυστερήσεις που επισηµάνθηκαν στα υπόλοιπα έργα προκαλούνται λόγω µετάθεσης των αρχικών µελετών σε µεταγενέστερο χρόνο και όχι λόγω καθυστερήσεων σε διαδικασίες αδειοδότησης, γεγονός που ενδεχοµένως αποτελεί ένδειξη αντικειµενικής αδυναµίας του Κυρίου του Συστήµατος να υλοποιήσει το εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα. Με αφορµή την παρατήρηση αυτή, εγείρονται πιθανά τα εξής ερωτήµατα: α) κατά πόσο η ιεράρχηση των έργων της ΜΑΣΜ, η οποία προσδιορίζεται βάσει του σχετικού χρονικού προγραµµατισµού τους, αντανακλά τις ανάγκες ανάπτυξης του συστήµατος όπως αυτές εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν εντός του χρονικού ορίζοντα της ΜΑΣΜ ή αν θα ήταν αποδεκτό να καθορίζονται οι προτεραιότητες των έργων πιο ρεαλιστικά, µε γνώµονα και τις πραγµατικές δυνατότητες του Κυρίου του Συστήµατος και β) αν υποτεθεί ότι οι προτεραιότητες και γενικότερα ο χρονικός προγραµµατισµός που ο ΕΣΜΗΕ προτείνει στις ΜΑΣΜ αντανακλούν πράγµατι την απολύτως αναγκαία ενίσχυσηανάπτυξη σε ορίζοντα 5ετίας, κατά πόσο το επίπεδο αξιοπιστίας του Συστήµατος ενδέχεται να υποβαθµίζεται µελλοντικά λόγω των καθυστερήσεων που προκαλούνται από αδυναµία του Κυρίου του Συστήµατος να ανταποκριθεί στην ταυτόχρονη υλοποίηση του µεγάλου πλήθους έργων που απαιτούνται και, σε περίπτωση που υφίσταται σοβαρό τέτοιο ενδεχόµενο, εάν εφαρµόζονται οι προβλέψεις του Νόµου περί της δυνατότητας εκτέλεσης των έργων ενίσχυσης του Συστήµατος από τρίτους, όταν ο Κύριος του Συστήµατος επικαλείται τεκµηριωµένα λόγους αδυναµίας τήρησης του χρονοδιαγράµµατος της ΜΑΣΜ ή χρηµατοδότησής τους. vii. Όσον αφορά στον καθορισµό της Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς (ΚΙΜ), ο ΕΣΜΗΕ διευκρινίζει ότι αυτή υπολογίζεται µεν σε 650 MW, κρίνει όµως σκόπιµο η εκχωρούµενη ικανότητα µεταφοράς να περιοριστεί στα 600 MW, έως ότου µελετηθεί εάν είναι δυνατό από πλευράς ασφάλειας λειτουργίας του Συστήµατος να εκχωρείται το σύνολο της ανωτέρω υπολογιζόµενης ΚΙΜ. 8. Ο εγκεκριµένος σχεδιασµός για τη σύνδεση των αδειοδοτηµένων αιολικών σταθµών στην Εύβοια περιλαµβάνει τρεις σηµαντικούς κλάδους 150 kv για τη σύνδεση αρκετών παραγωγών σε καθένα από αυτούς. ύο κλάδοι ξεκινούν από την περιοχή του -6-

7 Πολυποτάµου και περιλαµβάνουν ο ένας τους υποσταθµούς Εύβοια 3 και 4 και ο άλλος τους υποσταθµούς Εύβοια 5, 6 και 7. Ο τρίτος κλάδος ξεκινά από το Αλιβέρι και εκτείνεται προς την ευρύτερη περιοχή της Κύµης και περιλαµβάνει τους υποσταθµούς Εύβοια 1, 2 και 9. Για τους δύο πρώτους η ΕΗ προχωρεί, έστω και µε όχι γρήγορους ρυθµούς, τις σχετικές µελέτες και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων, παρότι αυτά είναι έργα σύνδεσης και σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο αναλαµβάνει να τα κατασκευάσει ο παραγωγός και να της τα µεταβιβάσει µετά την κατασκευή τους και προφανώς επειδή δεν πρόκειται για ένα απλό έργο που αφορά έναν ή λιγοστούς παραγωγούς αλλά αποτελεί σύνθετο έργο που αφορά πολλούς παραγωγούς. Ωστόσο, για τον τρίτο κλάδο δεν υπάρχει ανάλογη πρόοδος. Επειδή τίθεται θέµα ίσης µεταχείρισης των παραγωγών, κρίνεται αναγκαία η εκκίνηση από πλευράς ΕΗ της εκπόνησης των ανάλογων µελετών και για τον κλάδο αυτό και η ένταξή του στα χρονοδιαγράµµατα του Πίνακα Α3 της υποβληθείσας ΜΑΣΜ. Επειδή σύµφωνα µε το ανωτέρω σκεπτικό κρίνεται ότι το τελικώς υποβληθέν σχέδιο ΜΑΣΜ της περιόδου , συνάδει µε το µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό της εγκεκριµένης ΜΑΣΜ και εξυπηρετεί τους σκοπούς της µελέτης ανάπτυξης του Συστήµατος, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Επειδή τα προϋπολογιστικά στοιχεία κόστους των έργων ανάπτυξης του Συστήµατος που προτείνονται στο σχέδιο ΜΑΣΜ αφενός βασίζονται στα µοναδιαία κατασκευαστικά κόστη που περιλαµβάνονται στο τεύχος γενικών αρχών και τιµολογίων σύνδεσης χρηστών στο Σύστηµα, το οποίο δεν έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης όπως προβλέπεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. β του Κανονισµού Άδειας ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος, αφετέρου η πληροφορία που παρέχουν αφορά κυρίως στη συνολική δαπάνη που εκτιµάται ότι θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του προτεινόµενου προγράµµατος ανάπτυξης του Συστήµατος σε χρονικό ορίζοντα 5ετίας παρά στο ανά έτος κόστος υλοποίησής του, για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 6.ii ανωτέρω. Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 περ. ζ του Ν. 2773/1999, η ΜΑΣΜ εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ και η εγκεκριµένη ΜΑΣΜ αποτελεί το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς. Γνωµοδοτεί 1. Θετικά προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για την έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) για την περίοδο , σύµφωνα µε το σχέδιο που υπέβαλλε ο ΕΣΜΗΕ µε το υπ αρ. πρωτ. 391/ έγγραφό του (ΡΑΕ/Ι / ), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, µε την ένταξη στον Πίνακα Α3 της υπό έγκριση ΜΑΣΜ του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου σύνδεσης αδειοδοτηµένων αιολικών σταθµών που περιλαµβάνει τις γραµµές µεταφοράς 150 kv που ξεκινούν από τον υποσταθµό Αλιβερίου και τροφοδοτούν τους υποσταθµούς Εύβοια 1, 2 και Επισηµαίνει ότι, για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 6 ανωτέρω και µε την επιφύλαξη διατύπωσης γνώµης της ΡΑΕ επί του τεύχους Γενικών Αρχών και Τιµολογίων Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα, τα οικονοµικά στοιχεία που περιέχονται στο σχετικό τεύχος εκτίµησης κόστους των έργων της ΜΑΣΜ που υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ µε το από έγγραφό του (το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα) θεωρούνται ως προσεγγιστική εκτίµηση της συνολικής δαπάνης που θα απαιτηθεί για την κατασκευή των προτεινόµενων έργων ανάπτυξης βάσει του σχεδίου ΜΑΣΜ σε χρονικό ορίζοντα 5ετίας. 3. Να κληθεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος να κοινοποιήσει στη ΡΑΕ αντίγραφα των συµβάσεων που θα συνάψει µε τον Κύριο του Συστήµατος για την υλοποίηση των έργων ανάπτυξης του Συστήµατος της ΜΑΣΜ , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 2773/

8 4. Ειδικότερα για το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων, να κληθεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος να εκπονήσει αναλυτικό χρονοδιάγραµµα των επιµέρους φάσεων ανάπτυξης και να συνάψει σύµβαση υλοποίησης προκειµένου να ξεκινήσουν άµεσα οι µελέτες και γενικότερα να επισπευσθεί η υλοποίηση, µε στόχο την ένταξη του έργου στο Σύστηµα το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από το τέλος του Η ανάγκη επίσπευσης του έργου σχετίζεται µε την ασφάλεια τροφοδοσίας των Ανατολικών Κυκλάδων και την αποφυγή σηµαντικής δαπάνης για την αγορά ή ενοικίαση πρόσθετων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, τα οποία θα πρέπει να εγκατασταθούν στα νησιά σε περίπτωση που καθυστερήσει η υλοποίηση της συνολικής λύσης της διασύνδεσής τους µε το ηπειρωτικό Σύστηµα, όπως προτείνεται στο παρόν σχέδιο ΜΑΣΜ Να κληθεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος, µε βάση την εµπειρία που έχει αποκοµίσει µέχρι σήµερα από την προσπάθεια επίσπευσης των έργων που χαρακτηρίζονται εθνικής σηµασίας βάσει των διατάξεων του Ν. 3175/2003, να προτείνει τις κατά τη γνώµη του αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων και την ουσιαστική εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων. Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2006 Για τη ΡΑΕ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Μ.Καραµανής -8-

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα,18.12.2003 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο Κοινοπ.: 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007 Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 10 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α. Κορωνίδης Διεύθυνση Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ a.koronidis@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ O μακροχρόνιος προγραμματισμός των απαιτουμένων έργων

Διαβάστε περισσότερα

tkoronides@desmie.gr

tkoronides@desmie.gr tkoronides@desmie.gr 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Διασυνδεμένο Σύστημα της Χώρας Παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του Συστήματος Συμβάντα παρελθόντος Μέτρα Ανάπτυξη Συστήματος στο Νότο Συμπεράσματα 2

Διαβάστε περισσότερα

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η ανάπτυξη των ΑΠΕ: Κυρίαρχο θέμα στις επόμενες δεκαετίες. Είμεθα στην αρχή και πρέπει να θέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ)

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για την περίοδο 2014-2023 Στους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ INVESTING IN ENERGY 2015 Tρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ Γ. Καμπούρης Διευθυντής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ kabouris@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη του δικτύου είναι πρώτη προτεραιότητα για την καλή και ασφαλή του λειτουργία, όµως πρέπει να προκύψουν έργα:

Η ανάπτυξη του δικτύου είναι πρώτη προτεραιότητα για την καλή και ασφαλή του λειτουργία, όµως πρέπει να προκύψουν έργα: Κύριοι, Στα πλαίσια της ηµόσιας ιαβούλευσης για το εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης ( ΠΑ) του ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2010-2014, θα θέλαµε να διατυπώσουµε τις απόψεις µας σχετικά µε τα δίκτυα υψηλής τάσης. Στους µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις Για Τα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήµατα 1. Γιατί να επιλέξει κανείς Φωτοβολταϊκά Συστήµατα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυηµένη απόδοση Έχουν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση µετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ» ΤΗΣ ΕΛΕΤΑΕΝ Άµεση έκδοση νέων δεσµευτικών προσφορών σύνδεσης σε όλη την Ελλάδα µε εύλογη υπερδέσµευση της διαθέσιµης χωρητικότητας και ειδικό όρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ 1 Θέµατα της Παρουσίασης Ο ρόλος του ΕΣΜΗΕ ( ιαχειριστής Ελληνικού Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη : Απόψεις Ε ΗΕ επί της ημόσιας ιαβούλευσης εκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου ( ΠΑ).

Περίληψη : Απόψεις Ε ΗΕ επί της ημόσιας ιαβούλευσης εκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου ( ΠΑ). ιεύθυνση Στρατηγικής & Ρύθμισης Λ. Συγγρού 47, 117 43, ΑΘΗΝΑ Προς: Α ΜΗΕ Περίληψη : Απόψεις Ε ΗΕ επί της ημόσιας ιαβούλευσης εκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2017-2026 ( ΠΑ). Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010 Ετήσιο Κόστος 2011 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Για Οικιστικά Σύνολα. «Επενδυτικές ευκαιρίες» ρ Μιχάλης Καθαράκης

Φωτοβολταϊκά Για Οικιστικά Σύνολα. «Επενδυτικές ευκαιρίες» ρ Μιχάλης Καθαράκης Φωτοβολταϊκά Για Οικιστικά Σύνολα «Επενδυτικές ευκαιρίες» ρ Μιχάλης Καθαράκης Βασικά Σηµεία Αδειοδοτικής ιαδικασίας ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή για σταθµούς έως και 20 kw Εξαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές»

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ Ηράκλειο 22&23 Απρίλη 2016 Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ηλεκτρικό Σύστημα Κρήτης Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 17/11/2003 Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 η ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Οµ. Καθ. ΕΜΠ Πρόεδρος ΕΣΜΗΕ 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) Ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007 Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 280/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 280/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 280/2016 Έγκριση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για οχτώ (8) Η/Ζ ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

γγ) Τον καθορισµό και την τήρηση των προθεσµιών πραγµατοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από τους αρµόδιους ιαχειριστές. δδ) Τη δηµοσίευση των απαρ

γγ) Τον καθορισµό και την τήρηση των προθεσµιών πραγµατοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από τους αρµόδιους ιαχειριστές. δδ) Τη δηµοσίευση των απαρ Νόµος 3426/2005 «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Α' 309/22.12.2005) Άρθρο 1 1. Το πέµπτο εδάφιο του άρθρου 2 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) αντικαθίσταται,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5 Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 Σελ.1/5 Εισαγωγή Η παρούσα τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους 2012 συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί να επιλέξετε τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ

Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Μέχρι το 1950, η ηλεκτροδότηση όλης της χώρας γινόταν με περίπου 350 Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής, συνήθως ένα,, εγκατεστημένο

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση κατατίθεται σε τρία (3) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd rom)

Η πρόταση κατατίθεται σε τρία (3) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd rom) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Προς: Την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Καραγιώργη Σερβίας 8, 101 84 Αθήνα ΤΙΤΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ενεργειακή πολιτική της χώρας στηρίζει και εξυπηρετεί το µείζονα πολιτικό στόχο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βασίζεται σε τρεις κυρίως κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 20 kw ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ NEO ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ιστορία της ηλεκτροδότησης των Κυκλάδων θα μπορούσε να χωρισθεί σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος αρχίζει στις αρχές του εικοστού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007 Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2007 Εµµ. Σαντοριναίος Ηλ/γος Μηχανικός ΕΜΠ- ΜΒΑ Εδ ό Ε ή ΡΑΕ Περιεχόµενα Η κατάσταση σήµερα - εθνικός στόχος για

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για το έτος 2009

Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για το έτος 2009 Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για το έτος 2009 Φεβρουάριος 2011 - Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 10192 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-6969450 FAX: 210-6969416 Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Α. Αντικείµενο του Κώδικα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ:

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ: ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διασυνδέσεις Νησιών και Ενσωμάτωση ΑΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Δ/ντής Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Καταρχήν επισημαίνεται ότι δεν έχει δημιουργηθεί ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ Τι σημαίνει «Ηλεκτρική Διασύνδεση»; Σκοπός ενός τυπικού αιολικού σταθμού είναι να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα