ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ- ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ- ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ"

Transcript

1 Η υπηρεσία WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική διατίθεται σε συνεργασία με την εταιρεία InternetQ Α.Ε, η οποία είναι ιδιοκτήτρια, διαχειρίζεται και λειτουργεί το website το οποίο έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την παροχή δυνατότητας ρευματοποίησης (streaming) και υπηρεσιών αποθήκευσης (storage services) ψηφιακών μέσων (digital media) προς τον σκοπό της αναπαραγωγής αυτών. Η ενεργοποίηση του WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική προϋποθέτει τη ρητή συμμόρφωση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ακόλουθων όρων, κανόνων και προϋποθέσεων, οι οποίοι διέπουν τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας και ισχύουν συμπληρωματικά προς τους γενικούς όρους παροχής των υπηρεσιών WIND. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Πρόσβαση στο WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική δύναται να έχουν αποκλειστικώς και μόνο οι συνδρομητές της WIND Hellas, οι οποίοι κατέχουν συσκευές Η/Υ, tablets και κινητά τηλέφωνα smartphones με λειτουργικό σύστημα Android και ios. Χρήση του WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική έχουν δικαίωμα να κάνουν όσοι έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Η WIND Hellas επιδεικνύοντας ενδιαφέρον για την προστασία της ανηλικότητας συνιστά στους γονείς να έχουν έλεγχο της τυχόν πρόσβασης και χρήσης του WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική από τα ανήλικα τέκνα τους και να επιβλέπουν αυτήν. Αν παρά ταύτα, τα ανήλικα τέκνα τους επισκεφθούν αυτοβούλως ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή βλαπτικές γι' αυτά, η WIND Hellas δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη προς τούτο. Η υπηρεσία WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική θα είναι διαθέσιμη στους συνδρομητές της WIND Hellas στο μέτρο που είναι σε ισχύ και ενεργή η παροχή των ανωτέρω βασικών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η παροχή της υπηρεσίας WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική θα αναστέλλεται καθ όλο το χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε ισχύ η επιβολή προσωρινής φραγής των ανωτέρω βασικών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ θα διακόπτεται σε περίπτωση επιβολής του μέτρου της οριστικής φραγής αυτών. ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ- ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ Η πρόσβαση στην υπηρεσία, προϋποθέτει την ιδιότητα του συνδρομητή των ως άνω υπηρεσιών της WIND Hellas, καθώς και τη χρήση του οικείου ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password). Κατά την εγγραφή του, ο χρήστης υποχρεούται να δηλώσει αληθή, ακριβή, και πλήρη στοιχεία, ακολούθως δε να διατηρεί το απόρρητο αυτών, ευθυνόμενος αποκλειστικά για τυχόν διαρροή, δημοσιοποίηση ή αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών από τον ίδιο ή τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την WIND Hellas για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού χρήσης του ή για οποιαδήποτε άλλη παράβαση σχετική με την ασφάλεια των επικοινωνιών που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή του. Ο χρήστης δύναται προαιρετικά να επιφέρει περαιτέρω εξατομίκευση της υπηρεσίας WIND ΑΚΑΖΟΟ, απεριόριστη μουσική, δηλώνοντας πρόσθετα στοιχεία στα οικεία πεδία. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω πρόσθετα στοιχεία εξατομίκευσης περιέρχονται

2 αποκλειστικώς εις γνώση της InternetQ, για λόγους διαχείρισης του περιεχομένου της υπηρεσίας, χωρίς να επέρχεται οποιαδήποτε μεταβολή ως προς την επικοινωνία με τον χρήστη και την τιμολόγηση της υπηρεσίας και χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε ανάμειξη ή ευθύνη της WIND Hellas. ΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Το WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική διατίθεται στους συνδρομητές σε δύο εκδόσεις: (α) την standard έκδοση, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω χρήσης συσκευών Η/Υ, ή χρήσης φυλλομετρητή (browser) με μηνιαία συνδρομή ύψους 3,99 και (β) την premium έκδοση, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω χρήσης συσκευών Η/Υ και ειδικής εφαρμογής για smartphone κινητά τηλέφωνα με λειτουργικά συστήματα ios & Android, με μηνιαία συνδρομή ύψους 6,99. Οι ανωτέρω αναφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ύψους 23%. Η WIND Hellas μπορεί κατά περιόδους και κατά την απόλυτη αυτής κρίση να παρέχει δωρεάν στους νέους συνδρομητές της υπηρεσίας άπαξ δοκιμαστική περίοδο διάρκειας ενός (1) ημερολογιακού μήνα, χωρίς μεν να υφίσταται η χρέωση μηνιαίας συνδρομής. Σε περίπτωση πρόωρης, πριν από την πάροδο του ενός (1) ημερολογιακού μήνα, διακοπής της εν λόγω δοκιμαστικής περιόδου από την πλευρά του χρήστη, δεν παρέχεται η δυνατότητα για τη με οποιοδήποτε τρόπο εξαργύρωση του εναπομένοντος χρονικού διαστήματος, ούτε για τη μεταφορά αυτού σε μελλοντικό χρόνο, όταν ο χρήστης επιλέξει εκ νέου ενεργοποίηση αυτού. Επιπλέον, η WIND Hellas έχει το δικαίωμα να παρέχει δωρεάν πρόσβαση στην υπηρεσία για άνω του ενός (1) μηνός περίοδο στο πλαίσιο προσφορών προς επιλεγμένους συνδρομητές. Εάν παρέλθει η διάρκεια της ως άνω περιόδου δωρεάν πρόσβασης στην υπηρεσία χωρίς ο χρήστης να έχει προβεί σε απενεργοποίηση της υπηρεσίας WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική, θα λάβει χώρα, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης αυτού, η έναρξη χρέωσης της υπηρεσίας με βάση την έκδοση που έχει επιλέξει ο χρήστης και την περαιτέρω χρήση αυτής. Το δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική ισχύει για χρονικό διάστημα ενός (1) ημερολογιακού μηνός από την υποβολή του αιτήματος ενεργοποίησης. Το εν λόγω δικαίωμα χρήσης και η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση θα ανανεώνονται αυτομάτως και διαδοχικώς για συνεχείς μηνιαίες περιόδους, εκτός εάν ο χρήστης προβεί ενδιάμεσα σε διακοπή της υπηρεσίας. Στην τελευταία περίπτωση αυτή ο χρήστης θα έχει δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης μέχρι το τέλος του μήνα, εντός του οποίου αιτήθηκε τη διακοπή της υπηρεσίας, οπότε και επέρχεται λήξη της τιμολόγησής του, και δεν θα είναι πλέον ενεργή για τον συγκεκριμένο συνδρομητή εκτός και εάν αιτηθεί την επανενεργοποίηση της. Ο λογαριασμός της υπηρεσίας WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική εκδίδεται σε μηνιαία βάση καθ όλο το διάστημα ισχύος της, στο όνομα του συνδρομητή και με βάση τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση που έχει ήδη δηλωθεί, καθώς αποτελεί τμήμα του συνολικού λογαριασμού που ο συνδρομητής λαμβάνει αναφορικά με τις υπηρεσίες της WIND Hellas, όπου θα περιλαμβάνονται οι αναλυτικές ανεξάρτητες χρεώσεις για το WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική.

3 Επισημαίνεται, ότι λόγω της φύσης της υπηρεσίας WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική οι πωλήσεις είναι οριστικές και τα οικεία ποσά χρεώσεων δεν δύνανται να ακυρωθούν μετά την επιβεβαίωση πληρωμής, παρεκτός εάν, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, κριθεί τούτο εύλογο κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη διακριτική ευχέρεια της WIND Hellas. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του εν γένει περιεχομένου της υπηρεσίας WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική, και δη επί των ονομάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, φωνογραφημάτων, πληροφοριών, δεδομένων, εικόνων, κλπ. που κάθε φορά περιέχονται ή διακρίνονται με οποιοδήποτε τρόπο στο WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική ανήκουν αναλόγως στην InternetQ, τους συνεργάτες της, τους δικαιούχους που παρέχουν τις σχετικές άδειες ή σε τυχόν τρίτους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία έναντι οιουδήποτε τυχόν χρησιμοποιεί, ιδιοποιείται, αναπαράγει, εμπορεύεται, παρεμβαίνει, μεταδίδει, αντιγράφει, μεταβιβάζει, διανέμει, αναδημοσιεύει αυτά, με οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της InternetQ ή άλλου δικαιούχου, ή εν γένει τα παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα. Περαιτέρω, η InternetQ επιφυλάσσεται εν γένει έναντι πάντων κάθε δικαιώματός της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο. Επιπλέον, τα μουσικά έργα που διατίθενται μέσω του WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική χρήση. Κάθε άλλη χρήση, αντιγραφή, έκδοση, τροποποίηση, αναδιανομή κλπ απαγορεύεται ρητά από τις οικείες διατάξεις. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, ο χρήσης ευθύνεται αναλόγως έναντι της InternetQ για κάθε ευθύνη, απώλεια, κόστος ή ζημία που θα προκύψει από αυτή την παράνομη χρήση. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ H WIND Hellas δεν δύναται να παρέμβει με κανένα τρόπο στο μεταδιδόμενο περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση, ούτε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ως προς τούτο, ούτε για τη μη έγκαιρη ή ελλιπή ανανέωση των πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων που εμπεριέχονται στο WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική, όπως ενδεικτικά του μουσικού καταλόγου, ούτε για το περιεχόμενο και τη νομιμότητα ή την χρήση άλλων δικτυακών τόπων και υπηρεσιών τρίτων, στους οποίους τυχόν παραπέμπει. Η πρόσβαση του χρήστη σε αυτές γίνεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη. H WIND Hellas δεν ευθύνεται ούτε δύναται να εγγυηθεί σε καμία περίπτωση την ασφάλεια και την αδιάκοπη και χωρίς οιουδήποτε είδους σφάλματα λειτουργία του WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική, και των οιωνδήποτε προγραμμάτων, εικόνων, αρχείων, εγγράφων, σχετικών γραφικών κλπ., την μη ύπαρξη ιών, στα οποία τυχόν επιτρέπει την πρόσβαση στους χρήστες αυτού. Οι υπηρεσίες διατίθενται «ΩΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» και είναι «ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ» Η WIND Hellas δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη έναντι του χρήστη ή τρίτων προσώπων για αποζημίωση ή και επανόρθωση οποιασδήποτε ζημίας που μπορεί να προκύψει από την χρήση αυτών.

4 H WIND Hellas και η InternetQ ομοίως δεν παρέχουν καμία εγγύηση ότι οποιοσδήποτε συγκεκριμένος υπολογιστής, φορητή συσκευή ή εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο smartphone θα είναι συμβατά με το WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική. Επιπροσθέτως, η WIND Hellas ουδεμία ευθύνη έχει έναντι των χρηστών του WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική, σχετικά με περιεχόμενο το οποίο δύναται να θεωρηθεί ανάρμοστο, ανήθικο ή προσβλητικό. Τέλος, η WIND Hellas ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που είναι ή καθίσταται εφικτή, μέσω της χρήσης της υπηρεσίας WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική και της οικείας ιστοσελίδας, η σύνδεση με οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο, ιστοσελίδα, υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, καθόσον θα τυγχάνουν εφαρμογής στην περίπτωση αυτή οι οικείοι όροι χρήσης αυτών, στους οποίους και μόνον θα υπάγεται ο χρήστης, υπέχοντας την ευθύνη και υποχρέωση να μεριμνήσει για την ασφάλεια της από μέρους του χρήσης. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Απαγορεύεται κάθε παράνομη ή αντισυναλλακτική χρήση του WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική, καθώς και κάθε χρήση αντίθετη προς οποιαδήποτε διάταξη της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας, ιδίως της αφορώσας στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και προς τους παρόντες όρους, στους οποίους λογίζεται ότι προσχωρούν ανεπιφύλακτα οι χρήστες αυτού. Επίσης, απαγορεύεται κάθε ενέργεια και παράλειψη που καθιστά ή δύναται να καταστήσει δυσχερή ή αδύνατη την ορθή και ομαλή λειτουργία του εν λόγω δικτυακού τόπου, για την οποία ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικώς ο χρήστης. Σε αντίθετη περίπτωση η WIND Hellas διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, την δυνατότητα πρόσβασης στην υπηρεσία ή και να διακόπτει την διάθεση του περιεχομένου στο χρήστη που παραβαίνει τις ανωτέρω υποχρεώσεις. Οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων προς την WIND Hellas χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων προς αυτήν με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η επικοινωνία μεταξύ της WIND Hellas και του xρήστη θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( s), sms και μέσω ανακοινώσεων που η WIND Hellas θα δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο gr, όπως και επίσης μέσω της ενότητας Επικοινωνία του wind.akazoo.com /gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η WIND Hellas δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης στους χρήστες υπηρεσίας ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών. Οι αποδέκτες αυτών των δεδομένων μπορεί να είναι τρίτοι, που συνεργάζονται με την WIND Hellas για την παροχή των σχετικών με το αρχείο προσωπικών δεδομένων υπηρεσιών. Οι χρήστης του WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική αναγνωρίζει και αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς, για τους οποίους τα

5 υποβάλλει, διατηρώντας τα προβλεπόμενα εκ του Ν. 2472/1997 δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης. Cookies. Η WIND Hellas δύναται να χρησιμοποιεί cookies, δηλ. μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του χρήστη, τα οποία χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης στην υπηρεσία, ή για στατιστικούς λόγους και marketing, χωρίς να λαμβάνεται γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή. O χρήστης δηλώνει ρητά ότι συναινεί στη λήψη cookies για τους ανωτέρω λόγους. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της WIND Hellas και του χρήστη της υπηρεσίας WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική. Οι όροι αυτοί καθώς και η τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό δίκαιο. Ο χρήστης δικαιούται να ζητήσει την φιλική επίλυση της διαφοράς από την WIND Hellas με αίτημά του προς αυτήν. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τον παραπάνω τρόπο τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να προσφύγουν στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών, τα οποία ορίζονται ως αποκλειστικά αρμόδια. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Οι WIND Hellas & InternetQ δύναται οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να διακόψουν, προσωρινά ή οριστικά, την πρόσβαση ή τη λειτουργία του WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική, καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους παροχής της υπηρεσίας, με μόνη τη σχετική ανακοίνωση στους ιστότοπους τους & χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ειδικότερα: Οι WIND Hellas & InternetQ διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση στην υπηρεσία, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση από το χρήστη των ανωτέρω όρων, ή οποιασδήποτε διάταξης της ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης, οι WIND Hellas & InternetQ δύναται οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να μεταβάλλουν τους όρους της παρούσας νομικής σημείωσης με μόνη τη σχετική ανακοίνωση στους ως άνω ιστότοπους τους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η χρήση της υπηρεσίας WIND AKAZOO, απεριόριστη μουσική μετά από την κατά τα άνω δημοσίευση, αποτελεί τεκμήριο αποδοχής από το χρήστη όλων των αλλαγών, τροποποιήσεων ή διαγραφών. Ακυρότητα ή ακυρωσία κάποιου όρου ή μέρους αυτού δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους. Η μη άσκηση από τις WIND Hellas & InternetQ οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέει από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

Όροι Χρήσης AKAZOO by MTN, απεριόριστη μουσική

Όροι Χρήσης AKAZOO by MTN, απεριόριστη μουσική Όροι Χρήσης AKAZOO by MTN, απεριόριστη μουσική Η υπηρεσία AKAZOO by MTN (η «AKAZOO by MTN»), απεριόριστη μουσική διατίθεται σε συνεργασία με την εταιρεία InternetQ Α.Ε, η οποία είναι ιδιοκτήτρια, διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Εγγραφή

1. Εισαγωγή. 2. Εγγραφή 1. Εισαγωγή 1.1 H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE), με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449 (2008), και αριθμό μητρώου Προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ο δικτυακός τόπος unilife.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΛΑΪΦ ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Λεωφ. Αμφιθέας 70. Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης/χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Mobile Internet με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Mobile Internet με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Mobile Internet με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του emeis.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το emeis.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Tzirka Maria Irene Lawyer Legal Consultant

Tzirka Maria Irene Lawyer Legal Consultant 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Beauty Hall σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του. Η ιστοσελίδα http://www.beauty-hall.gr στο εξής αποκαλούμενη ως «ιστοσελίδα» για συντομία, έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY H Εταιρεία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ENERGY AE», (εφεξής «ELPEDISON»)

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ. Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας.

ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ. Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ 1. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ 1.1. ΣΚΌΠΌΣ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. Πριν από την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2 ...... cytacc@hq.cyta.gr 2155555900... 1 3......... 1 1........ 1/2 CYTA............ 1. 3..... 11.... 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Π Ι Λ Ο Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ O T E TV GO Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ε Ω Σ 3 1-12- 2015

Α Ι Τ Η Σ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Π Ι Λ Ο Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ O T E TV GO Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ε Ω Σ 3 1-12- 2015 Α Ι Τ Η Σ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Π Ι Λ Ο Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ O T E TV GO Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ε Ω Σ 3 1-12- 2015 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Α.Φ.Μ.: EMAIL: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσεις B2Green. Έννοιες

Όροι χρήσεις B2Green. Έννοιες Έννοιες Πύλη: ο δικτυακός τόπος b2green.gr Πλατφόρμα b2green.gr: είναι το σύνολο των πληροφοριακών στοιχείων που φιλοξενούνται στην Πύλη συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των υπηρεσιών των Επαγγελματιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους Συνδρομητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol office double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Οδός Δήµος Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής στην Ευρωζώνη Α & Β.

H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής στην Ευρωζώνη Α & Β. COSMOTE Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής στην Ευρωζώνη Α & Β. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE κινητή σταθερή internet ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Α.Φ.Μ.: 099936189 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03 ΤΗΛ: 210 6158000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα