ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. 25 ης /2013 έκτακτης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πολιτιστικός Οργανισµός ήµου Πατρέων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. 25 ης /2013 έκτακτης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πολιτιστικός Οργανισµός ήµου Πατρέων."

Transcript

1 Αριθ. Αποφ. 122/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 25 ης /2013 έκτακτης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πολιτιστικός Οργανισµός ήµου Πατρέων. Σήµερα την 28 η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα µ.µ στην αίθουσα συνεδριάσεων συνήλθε το ιοικητικό Συµβούλιο του οργανισµού σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την υπ αριθµόν Γ/Π: 163/ πρόσκληση του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του.σ. σύµφωνα µε το άρθρο 95 του.κ.κ. (Ν.3463/06) Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ήταν : Παρόντες Απόντες 1. Νικόλαος Κωστόπουλος Πρόεδρος 1. Βούλτσος ιονύσιος 2. Γεώργιος Βιδάλης Αντιπρόεδρος 2. Κορδάς Χρήστος 3. Καρκούλιας Χαράλαµπος 3. Κυπριανός Παντελής 4. Μαρία Ανδρικοπούλου 4. Παπαφιλιπποπούλου έσποινα 5. Αλέξης Σκαρµέας 5. Παπαδέας Επαµεινώνδας 6. Αναστασία Μανωλοπούλου 6. Αθανάσιος Μόσχος 7. Πολίτης Ευάγγελος 8. Σωτήρης Βλάχος 9. Παπασωτηροπούλου Κων/να Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς από το σύνολο 15 µελών ήταν παρόντα 9 µέλη, και 6 απόντες, στην συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Γραµµατέας Νικολακόπουλος Ανδρέας, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών του.σ. προς ψήφιση το έκτακτο της συνεδρίασης, και το προ ηµερήσιας θέµα ψηφίζεται ΟΜΟΦΩΝΑ και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Θέµα 1 ον : Απόφαση.Σ. για πρόσληψη 14 µουσικών καθηγητών και 8 εικαστικών (Ζωγράφων, γλυπτών-κεραµιστών για την παροχή διδακτικού έργου) µε σχέση εργασίας Ι ΟΧ για το διδακτικό έτος

2 Ο Πρόεδρος του.σ. εισηγούµενος το 1 ο θέµα λέει ότι σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Α.Π. οικ / έγκρισης 29 θέσεων και λόγω του ότι το σχολικό έτος έχει αρχίσει προτείνω την µείωση των θέσεων σε 22 (14µουσικοί καθηγητές και 8 εικαστικοί (Ζωγράφων, γλυπτών-κεραµιστών για την παροχή διδακτικού έργου) µε σχέση εργασίας Ι ΟΧ για το διδακτικό έτος Το ιοικητικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση Με αποχή της κας Ανδρικοπούλου Μαρίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Έχοντας υπόψη: α) τον Ο.Ε.Υ (Φ.Ε.Κ αριθ. 1094/τ.Β / ) του Ν.Π.. «ηµοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» β) το άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ (Φ.Ε.Κ αριθ. 1094/τ.Β / ) γ) το ΦΕΚ 2378/ για την µεταφορά των δράσεων στο νπδδ «ηµοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισµό ήµου Πατρέων» σύµφωνα µε την απόφαση Νο 460 του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Πατρέων δ) το υπ αριθ. πρωτ. οικ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, τµήµατος Προσωπικού ΟΤΑ ε) την υπ αριθ.πρωτ.οικ. 8920/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τµήµατος Προσωπικού ΟΤΑ στ) το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του ΑΣΕΠ ζ) Την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Α.Π. οικ / έγκρισης θέσεων η) το Π.. 524/1980, και ΕΓΚΡΙΝΕΙ την πρόσληψη 22 ωροµισθίων (14 µουσικοί καθηγητές και 8 εικαστικοί (Ζωγράφων, γλυπτών-κεραµιστών για την παροχή διδακτικού έργου) µε σχέση εργασίας Ι ΟΧ για το διδακτικό έτος ως εξής: Α) την πρόσληψη ωροµίσθιων µουσικών για την παροχή διδακτικού έργου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δεκατέσσερα (14) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών

3 των υπηρεσιών του Τµήµατος ηµοτικού Ωδείου για τις εξής, κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο: Α/Α Ειδικότητα Αριθµός Θέσεων 1 ΠΕ Μουσικός (διδασκαλία Βιόλας) Μία (1) θέση 2 ΠΕ Μουσικός (διδασκαλία Βιολοντσέλου) Μία(1) θέση 3 ΠΕ Μουσικός (διδασκαλία Κοντραµπάσου) Μία (1) θέση 4 ΠΕ Μουσικός (συνοδού πιάνου ) ύο (2) θέσεις 5 ΠΕ Μουσικός (διδασκαλία Φαγκότο) Μία (1) θέση 6 Ε Μουσικός (διδασκαλία σολφέζ Kodaly) ύο (2) θέσεις 7 Ε Μουσικός (διδασκαλία Μονωδίας) Μία (1) θέση 8 Ε Μουσικός (διδασκαλία Σαξοφώνου) Μία (1) θέση 9 Ε Μουσικός (διδασκαλία Τροµπέτας) Μία (1) θέση 10 Ε Μουσικός (διδασκαλία Σαντούρι) Μία (1) θέση 11 Ε Μουσικός (διδασκαλία Παραδοσιακών Κρουστών Μία (1) θέση Νέϋ-Ρυθµολογία) 12 Ε Μουσικός (διδασκαλία Βυζαντινής Μουσικής) Μία (1) θέση ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ εκατέσσερις (14) Θέσεις Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3.- Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση). II. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΜΟΡΙΟ ΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ Ω ΕΙΟ Ο υποψήφιος διδάσκων αξιολογείται µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: - Τίτλοι σπουδών (50 %) - Προϋπηρεσία (10%) - Καλλιτεχνική δραστηριότητα (11%) - Εντοπιότητα (5%) - Κοινωνικοεργασιακά κριτήρια (4%) - Προσωπικότητα (Μουσική εξέταση και συνέντευξη) (20%) α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ Χωρίζονται και µοριοδοτούνται: Τίτλοι ειδικότητας: Οι σχετιζόµενοι άµεσα µε το µάθηµα διδασκαλίας για το οποίο προσλαµβάνεται ο υποψήφιος.

4 - Τίτλοι Ωδείων ηµεδαπής: Πτυχίο µόρια 12 Πτυχίο µε Άριστα µόρια 12+1 ίπλωµα µόρια 18 ίπλωµα µε Άριστα µόρια 18+1 ίπλωµα µε Άριστα & Β Βραβείο µόρια 18+2 ίπλωµα µε Άριστα & Α Βραβείο µόρια 18+3 Μοριοδοτείται το Πτυχίο ή το ίπλωµα και όχι αθροιστικά και τα δύο - Πτυχία Ανωτάτων Μουσικών Σχολών Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Μουσικολογία) µόρια 7 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης µε ειδικότητα µόρια 28 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης µε ειδικότητα και Άριστα µόρια Μεταπτυχιακό(master) µόρια 3 (+) - ιδακτορικό µόρια 6 (+) Πτυχία της αλλοδαπής (4ετούς φοίτησης) µη αναγνωρισµένα µε επίσηµη πράξη, µοριοδοτούνται ως ιπλώµατα Ωδείων ηµεδαπής. Συναφείς Μουσικοί Τίτλοι: - Ωδειακοί τίτλοι ηµεδαποί πέραν της ειδικότητας Έως δύο πτυχία µόρια 1 Από τρία πτυχία και άνω µόρια 2 - Βεβαίωση σπουδών για ολοκληρωµένα Σεµινάρια, τουλάχιστον δύο κύκλων µόρια 2 (Με τις βεβαιώσεις αυτές µοριοδοτούνται µόνο οι υποψήφιοι σχετικών ειδικοτήτων όπως ιδασκαλία Παραδοσιακών Οργάνων, Σολφέζ Kodaly, Ακορντεόν κ.λ.π.) Παράπλευροι Μουσικοί Τίτλοι:

5 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Μουσικολογία) µόρια 7 Παράπλευροι µη Μουσικοί Τίτλοι: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης µόρια 3 Μουσικός τίτλος δηλούµενος και µη προσκοµιζόµενος προσµετράται µόνο όταν : - Προκύπτει αυτονόητα, από την ύπαρξη άλλων προσκοµισθέντων τίτλων (π.χ. η ύπαρξη πτυχίου Φυγής συνεπάγεται αυτόµατα ύπαρξη Πτυχίων Αρµονίας και Αντίστιξης). β. Προϋπηρεσία ιδακτική : Έως 2 έτη µόρια 1 Έως 5 έτη µόρια 3 Έως 10 έτη µόρια 5 Έως 15 έτη µόρια 8 Από 15 έτη και άνω µόρια 10 γ. Καλλιτεχνική ραστηριότητα: Καλλιτεχνική ραστηριότητα λογίζεται - η συµµετοχή σε Ορχήστρα (ΚΟΑ, ΚΟΘ, Λυρική Σκηνή, Καµεράτα, Ορχήστρα των Χρωµάτων, Ορχήστρα Πατρών, ΕΡΤ, Συµφωνική ήµου Αθηναίων, Βόλου, Θεσσαλονίκης, κ.ά.) Α) 1 έως 3 έτη µόρια 1 4 έως 6 έτη µόρια 2 7 έως 9 έτη µόρια 3 10 έως 12 έτη µόρια 4 13 έως 15 έτη µόρια 5 16 έως 18 έτη µόρια 6 19 έως 21 έτη µόρια 7 - η συµµετοχή ως Σολίστ σε επαγγελµατικές εκδηλώσεις (εκδηλώσεις µε εισιτήριο εισόδου) υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων όπως : ΚΟΑ, ΚΟΘ, Λυρική Σκηνή, Μ.Μ.Α, Μ.Μ.Θ.,Φεστιβάλ Αθηνών κ.λ.π έως 3 συµµετοχές µόρια 1 έως 6 συµµετοχές µόρια 2 έως 9 συµµετοχές µόρια 3 έως 12 συµµετοχές µόρια 4 έως 15 συµµετοχές µόρια 5 από 15 και άνω µόρια 7 - Σε περίπτωση ιεθνούς Καλλιτεχνικής σταδιοδροµίας ο υποψήφιος µοριοδοτείται µε τον µέγιστο αριθµό µορίων (8) εφόσον αυτή αποδεικνύεται µε συµβόλαια µε διεθνής δισκογραφικές εταιρείες ή διεθνή φεστιβάλ ή άλλους κρατικούς µουσικούς οργανισµούς.

6 εν µοριοδοτούνται αθροιστικά οι παραπάνω 3 κατηγορίες Καλλιτεχνικής ραστηριότητας - ίδονται επιπλέον 2 µόρια για ηχογραφήσεις ως Σολίστ, Μαέστρος ή Συνθέτης που έχουν κυκλοφορήσει ή µεταδοθεί σε Ραδιοφωνικούς, Τηλεοπτικούς Σταθµούς Πανελλήνιας εµβέλειας ή σε αναγνωρισµένες ισκογραφικές Εταιρείες. - Η αποδυκνειόµενη διδασκαλία του υποψηφίου σε Μουσικό ά Σεµινάριο α έγκριτου φορέα µόρια 1. δ. Εντοπιότητα: -Οι υποψήφιοι που είναι δηµότες του ήµου Πατρέων ή µόνιµοι κάτοικοι του ήµου Πατρέων µόρια 5 -Οι υποψήφιοι που είναι δηµότες των υπολοίπων ήµων του Ν. Αχαΐας µόρια 4 ε. Κοινωνικοεργασικά κριτήρια: - Άνεργος µόρια 2 - Επιπλέον 2 µόρια παίρνει ο υποψήφιος που είναι έγγαµος ή διαζευγµένος µε τρία και πλέον παιδιά ή ο υποψήφιος που είναι µέλος πολύτεκνης οικογένειας (δεν αθροίζονται οι δύο συγκεκριµένες περιπτώσεις). Το επόµενο κριτήριο (στ) ενεργοποιείται µετά τη Μουσική εξέταση-συνέντευξη στην οποία θα παρασταθεί ο υποψήφιος πριν την τελική απόφαση πρόσληψης. στ. Προσωπικότητα: Η καταλληλότητα του υποψηφίου µετά την Μουσική εξέταση Συνέντευξη µοριοδοτείται από 5 έως 20 µόρια. Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγείται ο υποψήφιος ο οποίος έχει προϋπηρεσία στο ηµοτικό Ωδείο Πατρών. Β) Την πρόσληψη ωροµισθίων Εικαστικών (Ζωγράφων και Γλυπτών Κεραµιστών) για την παροχή διδακτικού έργου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικού αριθµού οκτώ (8) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του Εικαστικού Εργαστηρίου για τις εξής, κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Α/Α Ειδικότητα Αριθµός Θέσεων 1 ΠΕ Ζωγράφοι - Εικαστικοί (διδασκαλία ζωγραφικής) Τέσσερες (4) θέσεις 2 Ε Ζωγράφοι - Εικαστικοί (διδασκαλία ζωγραφικής) Μία (1) θέσεις 3 Ε Γλυπτικής Κεραµικής (διδασκαλία γλυπτικής- κεραµικής Τρις (3) θέσεις ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Οκτώ (8 ) Θέσεις

7 Η χρονική διάρκεια της συµβάσεως είναι 8µηνη αλλά το χρονικό διάστηµα της ανωτέρω σύµβασης µπορεί να περιορίζεται ελεύθερα από τον Οργανισµό και άνευ οποιουδήποτε δικαιώµατος αποζηµίωσης των µουσικών εφ όσον έχει ήδη διανυθεί µέρος του εκπαιδευτικού σχολικού έτους και κατά το αντίστοιχο αυτού µέρος. Β1.) Την πρόσληψη ζωγράφων Εικαστικών για την παροχή διδακτικού έργου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικού αριθµού Οκτώ (8 ) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του Εικαστικού Εργαστηρίου για τις εξής, κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Α/Α Ειδικότητα Αριθµός Θέσεων 1 ΠΕ Ζωγράφοι - Εικαστικοί (διδασκαλία ζωγραφικής) Τέσσερες (4) θέσεις 2 Ε Ζωγράφοι - Εικαστικοί (διδασκαλία ζωγραφικής) Μία (1) θέσεις ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Πέντε(5) Θέσεις Β 2.) Την πρόσληψη γλύπτη - κεραµίστα για την παροχή διδακτικού έργου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικού αριθµού ) ατόµου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του Εικαστικού Εργαστηρίου για την εξής ειδικότητα, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Α/Α Ειδικότητα Αριθµός Θέσεων 1 Ε Γλυπτικής Κεραµικής (διδασκαλία γλυπτικής- κεραµικής Τρις (3) θέσεις ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Τρις (3) θέσεις Η χρονική διάρκεια της συµβάσεως είναι 8µηνη αλλά το χρονικό διάστηµα της ανωτέρω σύµβασης µπορεί να περιορίζεται ελεύθερα από τον Οργανισµό και άνευ οποιουδήποτε δικαιώµατος αποζηµίωσης των καθηγητών εφ όσον έχει ήδη διανυθεί µέρος του εκπαιδευτικού σχολικού έτους και κατά το αντίστοιχο αυτού µέρος. Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3.- Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση). II. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΜΟΡΙΟ ΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ, ΓΛΥΠΤΩΝ- ΚΕΡΑΜΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

8 Ο υποψήφιος διδάσκων αξιολογείται µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: - Τίτλοι σπουδών (37,5 %) - Προϋπηρεσία (20%) - Καλλιτεχνική δραστηριότητα (10%) - Εντοπιότητα (5%) - Κοινωνικοεργασιακά κριτήρια (7,5%) - Προσωπικότητα (Μουσική εξέταση και συνέντευξη) (20%) α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ: 1. Για τις θέσεις Π.Ε. : Πτυχίο Α.Ε.Ι. π.χ. (Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. ή της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας ή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πλαστικών Τεχνών & Επιστηµών της Τέχνης) ή ισότιµης Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Χωρίζονται και µοριοδοτούνται: Τίτλοι ειδικότητας: Οι σχετιζόµενοι άµεσα µε το µάθηµα διδασκαλίας για το οποίο προσλαµβάνεται ο υποψήφιος. - Πτυχία Ανωτάτων Σχολών Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης µε ειδικότητα µόρια 10 - Μεταπτυχιακό(master) µόρια 2 - ιδακτορικό µόρια 3 Και για τις θέσεις.ε. Απολυτήριο Λυκείου ή 6ταξίου Γυµνασίου, Πτυχίο, βεβαίωση κ.λ.π. για την γνώση της ειδικότητας 2. Πτυχίο, βεβαίωση κ.λ.π. για την γνώση της ειδικότητας γλυπτικής κεραµικής Χωρίζονται και µοριοδοτούνται : Τίτλοι ειδικότητας: Οι σχετιζόµενοι άµεσα µε το µάθηµα διδασκαλίας για το οποίο προσλαµβάνεται ο υποψήφιος. - Απολυτήριο Λυκείου ή 6ταξίου Γυµνασίου µόρια 10 -Πτυχίο ή βεβαίωση µόρια 3 β. Συναφής εκπαιδευτική εµπειρία: Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε σχέση µε το αντικεί- µενο τουλάχιστον για 2 έτη - σε τρίτους φορείς τουλάχιστον µόρια 5 - σε περίπτωση που κάποιος έχει εκπαιδευτική εµπειρία σε εικαστικά εργαστήρια του ήµου Πατρέων ΕΠΑΠ, ΕΠΑΡ προστίθενται µόρια 3

9 γ. Καλλιτεχνική ραστηριότητα: - Εκθέσεις Ατοµικές Οµαδικές -καλλερύ µόρια 4 δ. Εντοπιότητα: -Οι υποψήφιοι που είναι δηµότες του ήµου Πατρέων ή µόνιµοι κάτοικοι ήµου Πατρέων ε. Κοινωνικοεργασικά κριτήρια: µόρια 2 - Άνεργος µόρια 2 - Ο υποψήφιος που είναι έγγαµος ή διαζευγµένος µε τρία και πλέον παιδιά ή ο υποψήφιος που είναι µέλος πολύτεκνης οικογένειας (δεν αθροίζονται οι δύο συγκεκριµένες περιπτώσεις). µόριο 1 Το επόµενο κριτήριο (στ) ενεργοποιείται µετά από συνέντευξη στην οποία θα παρασταθεί ο υποψήφιος µε τον φάκελό του πριν την τελική απόφαση πρόσληψης. στ. Προσωπικότητα: Συνέντευξη (προσωπικότητα, παιδαγωγική προσέγγιση, µέθοδος διδασκαλίας) µοριοδοτείται από 5 έως 10 µόρια. ΠΡΟΣΘΕΜΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Α+Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφεροµένων υποβάλλονται στα γραφεία της υπηρεσίας µας οδός Ακτής υµαίων 50, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 9.00 έως 13.00, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας στις τοπικές εφηµερίδες. Ως τελευταία ηµέρα δηµοσίευσης ορίζεται η 3 η εκεµβρίου Τα θέµατα που θα απαιτηθούν για τη Μουσική εξέταση Συνέντευξη, θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να τα παραλαµβάνουν από τη γραµµατεία του Τµήµατος ηµοτικού Ωδείου, επί της οδού Αράτου Η Μουσική εξέταση Συνέντευξη υπό της αρµόδιας επιτροπή θα γίνει την 20 εκεµβρίου 2013 ηµέρα Παρασκευή επί της οδού Αράτου Η συνέντευξη για του εικαστικούς υπό την αρµοδία επιτροπή θα γίνει την 20 εκεµβρίου 2013 ηµέρα Παρασκευή επί της οδού Ακτής ηµαίων ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωµένα ή Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι όλα τα σχετικά δικαιολογητικά τους αποτελούν ακριβή φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.

10 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται). 3. Βεβαίωση εµπειρίας στο αντικείµενο της ειδικότητας (όπου απαιτείται), 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.eπίσης να δηλώσουν µε την υπεύθυνη δήλωσή δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση ή απαγόρευση, ε) ότι για τους άρρενες, έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νοµίµως και για ποιόν λόγο, στ) αν έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν στο ηµόσιο ή ΝΠ ή ΟΤΑ και αν εξήλθαν τέτοιας υπηρεσίας για ποιο λόγο, ζ) ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα αρένων ή στο γενικό µητρώο δηµοτών και ποιού ήµου ή Κοινότητας. 5. Η ανεργία αποδεικνύεται µε πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ (που είναι αρµόδιος προς τούτο), η ηµεροµηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 6. Προκειµένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης του ΟΑΕ : α) βεβαίωση του ΟΑΕ στην οποία να αναφέρεται η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της συµµετοχής του υποψηφίου στο πρόγραµµα ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το χρονικό διάστηµα παρακολούθησης του προγράµµατος και β) βεβαίωση του ΟΑΕ από την οποία να προκύπτει η ηµεροµηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά µητρώα. 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειµένου για υποψηφίους που έχουν τρία και πλέον τέκνα ή είναι µέλη πολύτεκνων οικογενειών. 8. Οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι : Πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης του ήµου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευµένο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο 6, παρ. 2, Ν. 3454/2006 ). 9. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, µόνον: Για τίτλους Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου και (τη βαθµολογική αντιστοιχία αυτού) µόνον για τους υποψήφιους του ληµοτικού Ωδείου ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούµενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εµπίπτουν στα νοµοθετικώς ρυθµιζόµενα

11 επαγγέλµατα αρµοδιότητας του "Σ.Α.Ε.Ι.", σύµφωνα µε τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συµβουλίου της Ε.Ε.), που να έχει εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 10. Αποδεικτικό του οικείου ήµου, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραµµένος στο δηµοτολόγιο ή µόνιµης κατοικίας (για τους υποψήφιους που µοριοδοτούνται όσον αφορά την εντοπιότητα & την µόνιµη κατοικία ). Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκοµίσουν, πριν την πρόσληψή τους τα παρακάτω δικαιολογητικά και ότι επιπλέον τους ζητηθεί. α) Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού µητρώου, όταν ο υποψήφιος είναι άνδρας. β) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού µητρώου. γ) Πιστοποιητικό περί υγείας. Σηµείωση: Η επικύρωση των πάσης φύσεως διοικητικών εγγράφων µπορεί να γίνεται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. Ακόµη µπορεί να γίνεται επικύρωση από ικηγόρους και Συµβολαιογράφους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας (Ν.2690/1999). Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για την πρόσληψη πρέπει να είναι επικυρωµένοι και επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις (άρθρο 29 Π.. 50/2001 και Ν. 148/1914). Τα ανωτέρω προσκοµίζονται: Σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση των ως άνω τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων όταν προσκοµίζονται σε φωτοτυπία µη επικυρωµένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται µόνο από δικηγόρο. Πρέπει δε να συνοδεύονται και από την επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο διερµηνέα διορισµένο βάσει του ν. 148/ / ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Περίληψη της παρούσας, περιέχουσα υποχρεωτικώς τα όρια ηλικίας, τις θέσεις προς κάλυψη, την µνεία ότι απαιτούνται τα προβλεπόµενα προσόντα, όπως η νοµοθεσία ορίζει, τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά, το κατάστηµα και την ηµέρα διενέργειας επιλογής και την αρχή της προθεσµίας υποβολής να δηµοσιευθεί στις ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες του Νοµού. Επίσης, Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο Πολιτιστικό Οργανισµό συντασσόµενου πρακτικού ανάρτησης. ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

12 Η επιλογή και µοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει υπό της αρµόδιας Επιτροπής, κατά τη συνεδρίασή της, στην Πάτρα, την 20/12/2013. Οι υποψήφιοι οφείλουν να παρασταθούν ενώπιον της Επιτροπής, όταν κληθούν προς τούτο. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο Πολιτιστικό Οργανισµό, συντασσόµενου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόµενου από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον του.σ της ηµοτικής Βιβλιοθήκης - Πολιτιστικού Οργανισµού του ήµου Πατρέων, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, η οποία λήγει µετά την πάροδο δέκα (10) ηµερών από την ανάρτησή τους. Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 122/2013 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ Νικόλαος Κωστόπουλος

ΑΔΑ: 45Ο1ΟΕ59-Λ6Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πάτρα 21/10/2011 Αριθ.Πρωτ. 1086

ΑΔΑ: 45Ο1ΟΕ59-Λ6Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πάτρα 21/10/2011 Αριθ.Πρωτ. 1086 Πάτρα 21/10/2011 Αριθ.Πρωτ. 1086 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη επτά (17) θέσεων ωρομισθίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης - Πολιτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Φαρκαδόνας Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Απασχόλησης ΥΕ Οικογενειακή/κός Βοηθός Βοηθητικό Προσωπικό

ήµος Φαρκαδόνας Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Απασχόλησης ΥΕ Οικογενειακή/κός Βοηθός Βοηθητικό Προσωπικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατ άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση και συµπλήρωσή του µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΝOMOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΝOMOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ************ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαφάνειας Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 36-38 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:7769 ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ρένα Χορού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΘΗΝΑ, 03/10/2006 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 016.2/78/14609 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης πενήντα ενός (51) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005.

2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Αθήνα, 19/3/2009 Αριθ.Πρωτ: Φ.5.5/ 7360 / Ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης µίας (1) θέσης µε σύµβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ: 3-4-2007 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12757 «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» ΤΜΗΜΑ: Ταχ. /νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ: 3-4-2007 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12757 «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» ΤΜΗΜΑ: Ταχ. /νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ: 3-4-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12757 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πάτρα, 5-3-2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πάτρα, 5-3-2008 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα, 5-3-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΛ. 210-9731874 FAX. 210-9766485 Άγιος Δημήτριος 02-10-2009 Αριθμ. Πρωτοκ. : 1220 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης δέκα έξι (16 ) θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ3ΟΛΖΖ-130 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΑΔΑ: Β4Θ3ΟΛΖΖ-130 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.» Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 3-722 00 : 25-09-202 Αριθμ. πρωτ.:2309 Τηλέφωνο : 28423 40326 Fax : 28420 25922 Email : koinopolitia@ierapetra.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρ. /νση Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009 Τηλέφωνα : 210 3664781 και 210 3664778 Αριθ. Πρωτ. 98369 Fax : 210 3634806

Ταχυδρ. /νση Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009 Τηλέφωνα : 210 3664781 και 210 3664778 Αριθ. Πρωτ. 98369 Fax : 210 3634806 ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρ. /νση Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009 Τηλέφωνα : 210 3664781 και 210 3664778 Αριθ. Πρωτ. 98369 Fax : 210 3634806 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης δύο (2) θέσεων µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 6 ΜΗΝΕΣ ΕΙ ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 6 ΜΗΝΕΣ ΕΙ ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5 Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2008 Αριθµ. Πρωτ 569343 Σχ. 3625 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης δέκα (10) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χαϊδάρι, 17-4-2008 Αριθμ. Πρωτ:6779/9-4-08 Πλήρωσης δεκατριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΑΜΑ, 1-09-014 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1370 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΡΑΜΑΣ Ν.Π... Ο.Τ.Α. Ταχ. /νση: Βεργίνας 18 Α, 66100 Τηλέφωνο: 510-470 Φαξ: 510-577 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 04/2/202 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 753 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: Αναπαύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961 Βόλος, 4-12-2014 Αριθ. Πρωτ.:1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ανακοινώνει ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Κ.Ε.Π.Α.Π) Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 3210346760 Αριθ. Πρωτ. 1431/27.07.2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5 Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5 Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη τριών (3) θέσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΑΝ/11119/01.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν Ο 2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΑΝ/11119/01.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν Ο 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΑΝ/11119/01.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν Ο 2 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του Φορέα ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, που εδρεύει στο Αιτωλικό Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνει. των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνει. των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Χίος, 17-07-2009 Αριθµός Πρωτοκόλλου: 5382 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης εννέα (9 ) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260 / 2004 και 3320 / 2005.

2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260 / 2004 και 3320 / 2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατ άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 3210346760

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 3210346760 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Κ.Ε.Π.Α.Π) Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 3210346760 Αριθ. Πρωτ. 1022/24.09.2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260 / 2004 και 3320 / 2005.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260 / 2004 και 3320 / 2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατ άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βύρωνας 21 Αυγούστου 2015 Αρ. Πρωτ.: 4595 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου Το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Ευρωπός, Ν.Κιλκίς Τηλ: 23433 50616,50614,5066 fax : 23433 50617 Ευρωπός, 23/11/2013 Αριθ. Πρωτ. 441 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα