Μ έρο ς 2 Αξ ιο λόγηση επ ικιν δυν ότητας Αξ ιο λόγηση ΑΒΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ έρο ς 2 Αξ ιο λόγηση επ ικιν δυν ότητας Αξ ιο λόγηση ΑΒΤ"

Transcript

1 ιαδικτυακό σεµ ιν άριο για κύριο υς καταχω ρίζο ν τες Αξ ιο λόγηση χηµ ικής ασφάλειας (ΑΧΑ)/ Έ κθεση χηµ ικής ασφάλειας (ΕΧΑ) (I) Μ έρο ς 2 Αξ ιο λόγηση επ ικιν δυν ότητας Αξ ιο λόγηση ΑΒΤ 9 Μ αρτίο υ 2010 Γιώ ργο ς Φω τάκης,, ECHA

2 Πλαίσιο ΑΧΑ Πληρο φ ο ρίες: διαθέσιµ ες απ αιτο ύµ εν ες/απ αραίτητες Αξ ιο λόγηση επ ικιν δυν ότητας (HA) Αξ ιο λόγηση έκθεσης (EA) Τεκµ ηρίω ση στο ν φάκελο καταχώ ρισης καιστο Α διακο π ή όχι Επ ικίν δυν η; ΑΒΤ; EBW; Τεκµ ηρίω ση στο ν φάκελο καταχώ ρισης, συµ π ερ. της ΕΧΑ Κο ιν ο π ο ίηση ΣΕ µ ε εκτεταµ έν ο Α ν αι ν αι Χαρακτηρισµ ός κιν δύν ο υ (RC) Ελεγχόµ εν ο ς κίν δυν ο ς; όχι Επαν άληψ η αξ ιο λόγησης επικιν δυν ότητας και/ή έκθεσης

3 Συν ο π τική π αρο υσίαση Αξ ιο λόγηση της επ ικιν δυν ότητας για την αν θρώ π ιν η υγεία Αξ ιο λόγηση π ληρο φο ριώ ν Ταξ ιν όµ ηση καιεπισήµ αν ση Χαρακτηρισµ ός σχέσης απ όκρισης (αν τίδρασης) -δόσης Πώ ς µ ε την αξ ιο λόγηση επικιν δυν ότητας επικαιρο π ο ιείταιη αξ ιο λόγηση κιν δύν ο υ; Αξ ιο λόγηση π εριβαλλο ν τικής επ ικιν δυν ότητας & ΑΒΤ Υπ ο λο γισµ ός PNEC Πώ ς µ ε την αξ ιο λόγηση επικιν δυν ότητας επικαιρο π ο ιείταιη αξ ιο λόγηση κιν δύν ο υ; Κύρια µ ην ύµ ατα

4 Αξ ιο λόγηση επ ικιν δυν ότητας για την αν θρώ π ιν η υγεία

5 ΕΝ ΕΡΓΕΙΕΣ 1. Αξ ιο λόγηση τω ν π ληρο φο ριώ ν π ο υ δεν αφο ρο ύν το ν άν θρω π ο καιτω ν π ληρο φο ριώ ν π ο υ αφο ρο ύν το ν άν θρω π ο 2. Ταξ ιν όµ ηση καιεπ ισήµ αν ση 3. Χαρακτηρισµ ός απ όκρισης-δόσης υπο λο γισµ ός τω ν DNEL => πο σο τική αξ ιο λόγηση υπο λο γισµ ός τω ν DMEL => ηµ ι-πο σο τική αξ ιο λόγηση δεν διατίθεταιπ εριγραφική παράµ ετρο ς δόσης => πο ιο τική αξ ιο λόγηση

6 1. Αξ ιο λόγηση τω ν π ληρο φο ριώ ν π ο υ δεν αφο ρο ύν το ν άν θρω π ο καιτω ν π ληρο φο ριώ ν π ο υ αφο ρο ύν το ν άν θρω π ο Ο ΛΕΣ ο ι διαθέσιµ ες πληρο φο ρίες εξ ετάζο ν ται στο πλαίσιο της π ρο σέγγισης το υ βάρο υς της απ όδειξ ης καιτης έν ν ο ιας το υ τρόπο υ δράσης Το απ ο τέλεσµ α αν αµ έν εται ν α επ ιτρέψει την εξ αγω γή συµ π ερασµ άτω ν για όλο υς το υς κιν δύν ο υς για διαφο ρετικές ο δο ύς έκθεσης καιτύπ ο υς επ ιπ τώ σεω ν Ο ι π ληρο φο ρίες επαρκο ύν για ταξ ιν όµ ηση και επ ισήµ αν ση και/ή αξ ιο λόγηση κιν δύν ο υ Εάν δεν είν αιεφικτή η εξ αγω γή συµ π ερασµ άτω ν, αυτό π ρέπ ειν α τεκµ ηριώ ν εται, εν ώ ο τρόπ ο ς µ ε το ν ο π ο ίο αν τιµ ετω π ίζο ν ται ο ι επ ιπ τώ σεις τω ν αβεβαιο τήτω ν στην αξ ιο λόγηση επ ικιν δυν ότητας και/ή κιν δύν ο υ παρο υσιάζεταιστην ΕΧΑ

7 ΕΝ ΕΡΓΕΙΕΣ 1. Αξ ιο λόγηση τω ν π ληρο φο ριώ ν π ο υ δεν αφο ρο ύν το ν άν θρω π ο καιτω ν π ληρο φο ριώ ν π ο υ αφο ρο ύν το ν άν θρω π ο 2. Ταξ ιν όµ ηση καιεπ ισήµ αν ση 3. Χαρακτηρισµ ός απ όκρισης-δόσης υπο λο γισµ ός τω ν DNEL => πο σο τική αξ ιο λόγηση υπο λο γισµ ός τω ν DMEL => ηµ ι-πο σο τική αξ ιο λόγηση δεν διατίθεταιπ εριγραφική παράµ ετρο ς δόσης => πο ιο τική αξ ιο λόγηση

8 2. Ταξ ιν όµ ηση καιεπ ισήµ αν ση Η αξ ιο λόγηση επ ικιν δυν ότητας π ρέπ ειν α απ ο φαίν εται σχετικά µ ε την ταξ ιν όµ ηση καιεπ ισήµ αν ση για όλες τις ο υσίες Η ταξ ιν όµ ηση καιεπ ισήµ αν ση π ρέπ ειν α συµ π ληρώ ν εται σω στά στο IUCLID καιν α αν αφέρεταιστην ΕΧΑ Η ταξ ιν όµ ηση καιεπ ισήµ αν ση απ ο τελείέν αν απ ό το υς κρίσιµ ο υς π αράγο ν τες π ο υ επ ηρεάζο υν το ν χαρακτηρισµ ό/διαχείριση το υ κιν δύν ο υ

9 ΕΝ ΕΡΓΕΙΕΣ 1. Αξ ιο λόγηση τω ν π ληρο φο ριώ ν π ο υ δεν αφο ρο ύν το ν άν θρω π ο καιτω ν π ληρο φο ριώ ν π ο υ αφο ρο ύν το ν άν θρω π ο 2. Ταξ ιν όµ ηση καιεπ ισήµ αν ση 3. Χαρακτηρισµ ός απ όκρισης-δόσης υπο λο γισµ ός τω ν DNEL => πο σο τική αξ ιο λόγηση υπο λο γισµ ός τω ν DMEL => ηµ ι-πο σο τική αξ ιο λόγηση δεν διατίθεταιπ εριγραφική παράµ ετρο ς δόσης => πο ιο τική αξ ιο λόγηση

10 3. Χαρακτηρισµ ός απ όκρισης-δόσης (συγκέν τρω σ η) Περιγραφικές π αράµ ετρο ι δόσης απ ό Ο ΛΕΣτις διαθέσιµ ες π ληρο φο ρίες Τρόπ ο ς δράσης Βιο λο γική σηµ ασία & σηµ ασία για το ν άν θρω π ο Τιµ ή κατω φλίο υ ιατίθεταιαπ όκριση χω ρίς τιµ ήκατω φλίο υ ήτιµ ήδόσης Επ ιλο γή/τρο π ο π ο ίηση συν αφο ύς π εριγραφικής π αραµ έτρο υ δόσης Επ ιλο γή/τρο π ο π ο ίηση συν αφο ύς π εριγραφικής π αραµ έτρο υ δόσης DNEL π ο υ αφο ρά συγκεκριµ έν η π αράµ ετρο (π ο σο τική) DMEL π ο υ αφο ρά συγκεκριµ έν η π αράµ ετρο ηµ ι-π ο σο τική Πο ιο τικός

11 3. Χαρακτηρισµ ός απ όκρισηςδόσης (συγκέν τρω ση) Ο π ρο σδιο ρισµ ός το υ τρόπ ο υ δράσης θα βο ηθήσειστο ν π ρο σδιο ρισµ ό τω ν επ ιπ τώ σεω ν µ ε τιµ ή και χω ρίς τιµ ή κατω φλίο υ, εφόσο ν η διεξ αγω γή π ο σο τικής ή π ο ιο τικής αξ ιο λόγησης είν αιαπ αραίτητη Ο λεπ το µ ερέστερο ς τρόπ ο ς δράσης (π ρέπ ει ν α π ρο σδιο ρίζεται, ειδυν ατόν ) επ ιτρέπ ειν α καθο ρίζεταιτο εάν ο ρισµ έν ες επ ιπ τώ σεις έχο υν βιο λο γική σηµ ασία για την αξ ιο λόγηση το υ κιν δύν ο υ για το ν άν θρω π ο Εν δέχεται ν α είν αι απ αραίτητη η τρο π ο π ο ίηση της σχετικής π εριγραφικής π αραµ έτρο υ δόσης (π.χ.: συν ήθω ς υπ άρχο υν διαθέσιµ ες µ ελέτες για τη λήψη απ ό το στόµ α, αλλά τα DNEL διά της εισπ ν ο ής και το υ δέρµ ατο ς π ρέπ ειν α υπ ο λο γιστο ύν )

12 3. Χαρακτηρισµ ός απ όκρισης-δόσης (συγκέν τρω σ η) Περιγραφικές π αράµ ετρο ι δόσης απ ό Ο ΛΕΣτις διαθέσιµ ες π ληρο φο ρίες Τρόπ ο ς δράσης Βιο λο γική σηµ ασία & σηµ ασία για το ν άν θρω π ο Τιµ ή κατω φλίο υ ιατίθεταιαπ όκριση χω ρίς τιµ ήκατω φλίο υ ήτιµ ήδόσης Επ ιλο γή/τρο π ο π ο ίηση συν αφο ύς π εριγραφικής π αραµ έτρο υ δόσης Επ ιλο γή/τρο π ο π ο ίηση συν αφο ύς π εριγραφικής π αραµ έτρο υ δόσης DNEL π ο υ αφο ρά συγκεκριµ έν η π αράµ ετρο (π ο σο τική) DMEL π ο υ αφο ρά συγκεκριµ έν η π αράµ ετρο Ηµ ι-π ο σο τική Πο ιο τικός

13 3. Χαρακτηρισµ ός απ όκρισης-δόσης (συγκέν τρω σ η) DN(M)EL π ο υ αφο ρο ύν συγκεκριµ έν η π αράµ ετρο Κρίσιµ α DN(M)EL για τις κύριες επιπ τώ σεις στην υγεία

14 DNEL π ο υ αφο ρο ύν συγκεκριµ έν η π αράµ ετρο 1. Για κάθε π αράµ ετρο τιµ ής κατω φλίο υ για την αν θρώ π ιν η υγεία, υπ ο λο γίζετε DNEL π ο υ αφο ρά συγκεκριµ έν η π αράµ ετρο Το σύν ο λο δεδο µ έν ω ν µ πο ρείν α περιλαµ βάν ειπερισσότερες από µ ία περιγραφικές παραµ έτρο υς 2. Τρο π ο π ο ίηση της π εριγραφικής π αραµ έτρο υ δόσης (εάν χρειάζεται) 3. Εφαρµ ο γή π αραγόν τω ν αξ ιο λόγησης

15 2. Τρο π ο π ο ίηση της π εριγραφικής π αραµ έτρο υ δόσης DNEL= ιο ρθω µ έν η π εριγραφ ική π αράµ ετρο ς δόσης / Παράγο ν τες αξ ιο λόγησης (AF) ιο ρθω µ έν η π εριγραφική παράµ ετρο ς δόσης = Τρο π ο π ο ίηση της π εριγραφικής παραµ έτρο υ δόσης, εάν χρειάζεται: 1. ιαφο ρά στη βιο διαθεσιµ ότητα µ εταξ ύ τω ν πειραµ ατόζω ω ν και τω ν αν θρώ π ω ν 2. Αν άγκη παρεκβο λής απ ό ο δό σε ο δό 3. ιαφο ρά µ εταξ ύ τω ν συν θηκώ ν έκθεσης τω ν αν θρώ π ω ν καιτω ν π ειραµ ατικώ ν συν θηκώ ν έκθεσης 4. ιαφο ρά στις π ο σότητες π ο υ εισέρχο ν ταιδιά το υ αν απ ν ευστικο ύ συστήµ ατο ς µ εταξ ύ τω ν π ειραµ ατόζω ω ν (σε αδράν εια) καιτω ν αν θρώ π ω ν (ελαφρά δραστηριότητα) Αν αλυτική καθο δήγηση & π αραδείγµ ατα στο Κεφ άλαιο R.8

16 3. Παράγο ν τες αξ ιο λόγησης ιαφο ρές µ εταξ ύ τω ν ειδώ ν (αλλο µ ετρική διαβάθµ ιση) ιαφο ρές µ εταξ ύ ατόµ ω ν το υ ίδιο υ είδο υς ιαφο ρά στη διάρκεια της έκθεσης Σχέση απ όκρισης-δόσης Πο ιότητα της βάσης δεδο µ έν ω ν

17 3. Χαρακτηρισµ ός απ όκρισης-δόσης (συγκέν τρω σ η) Περιγραφικές π αράµ ετρο ι δόσης απ ό Ο ΛΕΣτις διαθέσιµ ες π ληρο φο ρίες Τρόπ ο ς δράσης Βιο λο γική σηµ ασία & σηµ ασία για το ν άν θρω π ο Τιµ ή κατω φλίο υ ιατίθεταιαπ όκριση χω ρίς τιµ ή κατω φλίο υ ή τιµ ή δόσης Επ ιλο γή/τρο π ο π ο ίηση συν αφο ύς π εριγραφικής π αραµ έτρο υ δόσης Επ ιλο γή/τρο π ο π ο ίηση συν αφο ύς π εριγραφικής π αραµ έτρο υ δόσης DNEL π ο υ αφο ρά συγκεκριµ έν η π αράµ ετρο (π ο σο τική) DMEL π ο υ αφο ρά συγκεκριµ έν η π αράµ ετρο ηµ ι-π ο σο τική Πο ιο τικός

18 Επ ιπ τώ σεις χω ρίς τιµ ή κατω φλίο υ & DMEL (1) Καρκιν ο γόν ο ιπ αράγο ν τες χω ρίς τιµ ή κατω φλίο υ: Όταν υπ άρχο υν διαθέσιµ α κατάλληλα δεδο µ έν α καρκίν ο υ για ζώ α (αν θρώ πο υς) Ηµ ι-π ο σο τική αξ ιο λόγηση (ευθυγραµ µ ισµ έν η π ρο σέγγιση ή «Προ σέγγιση ΕΑΑΤ») Εν έργειες όπ ω ς στο DNEL (επ ιλο γή συν αφο ύς π εριγραφικής π αραµ έτρο υ δόσης, τρο π ο π ο ίηση π εριγραφικής π αραµ έτρο υ εάν χρειάζεται, εφαρµ ο γή π αραγόν τω ν αξ ιο λόγησης) Κατά την ηµ ι-π ο σο τική αξ ιο λόγηση, ακόµ η καιόταν υπ άρχει διαθέσιµ ο DMEL, συν εχίζειν α είν αιαπ αραίτητη η ελαχιστο π ο ίηση της έκθεσης

19 Επ ιπ τώ σεις χω ρίς τιµ ή κατω φλίο υ & DMEL (2) Το DMEL δεν ισο δυν αµ είµ εdnel Η εφαρµ ο γήdmel δεν µ πο ρείν α ο δηγήσεισε επ αρκή έλεγχο τω ν κιν δύν ω ν και, σύµ φω ν α µ ε το παράρτηµ α I, εν ότητα 6.5, θεω ρείται ηµ ι-π ο σο τικό βο ήθηµ α στο ν χαρακτηρισµ ό κιν δύν ο υ Η π ρο σέγγιση DMEL είν αιχρήσιµ η κατά την εκπ όν ηση αξ ιο λόγησης χηµ ικής ασφάλειας π ρο κειµ έν ο υ ν α π ρο σδιο ριστείη εν απ ο µ έν ο υσα/υπ ο λειµ µ ατική π ιθαν ότητα κιν δύν ω ν Για το υς καρκιν ο γόν ο υς καιτο υς µ εταλλαξ ιο γόν ο υς π αράγο ν τες, απαιτείται, βάσειτης ο δηγίας για το υς καρκιν ο γόν ο υς καιτο υς µ εταλλαξ ιο γόν ο υς παράγο ν τες (2004/37/EΚ), ν α απ ο φεύγο ν ται/ελαχιστο π ο ιο ύν ταιο ιεκθέσεις στο ν χώ ρο εργασίας, στο µ έτρο π ο υ αυτό είν αιτεχν ικά εφικτό

20 3. Χαρακτηρισµ ός απ όκρισης-δόσης (συγκέν τρω σ η) Περιγραφικές π αράµ ετρο ι δόσης απ ό Ο ΛΕΣτις διαθέσιµ ες π ληρο φο ρίες Τρόπ ο ς δράσης Βιο λο γική σηµ ασία & σηµ ασία για το ν άν θρω π ο Τιµ ή κατω φλίο υ ιατίθεταιαπ όκριση χω ρίς τιµ ή κατω φλίο υ ή τιµ ή δόσης Επ ιλο γή/τρο π ο π ο ίηση συν αφο ύς π εριγραφικής π αραµ έτρο υ δόσης Επ ιλο γή/τρο π ο π ο ίηση συν αφο ύς π εριγραφικής π αραµ έτρο υ δόσης DNEL π ο υ αφο ρά συγκεκριµ έν η π αράµ ετρο (π ο σο τική) DMEL π ο υ αφο ρά συγκεκριµ έν η π αράµ ετρο Ηµ ι-π ο σο τική Πο ιο τικός

21 Περιγραφική π αράµ ετρο ς χω ρίς δόση: Πο ιο τική π ρο σέγγιση Συν ήθω ς εφαρµ όζεταισε: Ο υσίες ο ξ είας το ξ ικότητας Παράµ ετρο ερεθισ µ ο ύ/διάβρω σης Παράµ ετρο ευαισθητο π ο ίησης το υ δέρµ ατο ς Παράµ ετρο υπ ερευαισθησίας το υ αν απ ν ευστικο ύ συστήµ ατο ς

22 3. Χαρακτηρισµ ός απ όκρισης-δόσης (συγκέν τρω σ η) Περιγραφικές π αράµ ετρο ι δόσης απ ό Ο ΛΕΣτις διαθέσιµ ες π ληρο φο ρίες Τρόπ ο ς δράσης Βιο λο γική σηµ ασία & σηµ ασία για το ν άν θρω π ο Τιµ ή κατω φλίο υ ιατίθεταιαπ όκριση χω ρίς τιµ ή κατω φλίο υ ή τιµ ή δόσης Επ ιλο γή/τρο π ο π ο ίηση συν αφο ύς π εριγραφικής π αραµ έτρο υ δόσης Επ ιλο γή/τρο π ο π ο ίηση συν αφο ύς π εριγραφικής π αραµ έτρο υ δόσης DNEL π ο υ αφο ρά συγκεκριµ έν η π αράµ ετρο (π ο σο τική) DMEL π ο υ αφο ρά συγκεκριµ έν η π αράµ ετρο ηµ ι-π ο σο τική Πο ιο τικός

23 Κρίσιµ α DN(M)EL για τις κύριες επ ιπ τώ σεις στην υγεία DN(M)EL π ο υ αφο ρο ύν συγκεκριµ έν η π αράµ ετρο Κρίσιµ α DN(M)EL για τις κύριες επ ιπ τώ σεις για την υγεία Προ σδιο ρισµ ός τω ν κύριω ν επ ιπ τώ σεω ν για την υγεία καιεπ ιλο γή, απ ό τα DN(M)EL π ο υ αφο ρο ύν συγκεκριµ έν η π αράµ ετρο, το υ συν αφο ύς DN(M)EL για τη συν αφή µ ο ρφή έκθεσης (διάρκεια, τύπ ο ς επιπ τώ σεω ν, ο δός έκθεσης) Αν αφο ρά όλω ν τω ν υπ ο λο γισθέν τω ν DN(M)EL π ο υ αφο ρο ύν συγκεκριµ έν η παράµ ετρο, όταν το επ ιτρέπ ο υν τα δεδο µ έν α στα σχετικά υπ ο δείγµ ατα της ΕΧΑ, ακόµ η καιεάν τα εν λόγω δεδο µ έν α δεν χρησιµ ο π ο ιο ύν ταιστο ν χαρακτηρισµ ό κιν δύν ο υ

24 Κρίσιµ α DN(M)EL για τις κύριες επ ιπ τώ σεις στην υγεία Τύπ ο ικρίσιµ ω ν DN(M)EL Αριθµ ός κρίσιµ ω ν DN(M)EL Επ ιλο γή κρίσιµ ω ν DN(M)EL

25 Τύπ ο ικρίσιµ ω ν DN(M)EL Πληθυσµ ο ί Εργαζόµ εν ο ικαιγεν ικός π ληθυσµ ός ιάρκεια έκθεσης Ο ξ εία και/ή µ ακρο π ρόθεσµ η Τύπ ο ς έκθεσης Το π ική και/ή συστηµ ική

26 Κρίσιµ α DN(M)EL για τις κύριες επ ιπ τώ σεις στην υγεία Τύπ ο ικρίσιµ ω ν DN(M)EL Αριθµ ός κρίσιµ ω ν DN(M)EL Επ ιλο γή κρίσιµ ω ν DN(M)EL

27 Αριθµ ός κρίσιµ ω ν για το υς εργαζόµ εν ο υς DN(M)EL για µ ο ρφές έκθεσης το υ αν θρώ π ο υ Μ ακρο π ρόθεσµ η συστηµ ική είσο δο ς ιά της Εισπ ν ο ής Μ ακρο π ρόθεσµ η συστηµ ική είσο δο ς ιά το υ δέρµ ατο ς Μ όν ο για ο υσίες ο ξ είας το ξ ικότη τα ς Πρόσθετα DNEL π ο υ Μ ΠΟ ΡΕΙΝ Α ΧΡΕΙΑΣΤΟ ΥΝ Συστηµ ική είσο δο ς ο υσίας ο ξ είας το ξ ικότητας ιά της εισπ ν ο ής Μ ακρο π ρόθεσµ η το π ική είσο δο ς ιά της εισπ ν ο ής Το πικήείσο δο ς ο υσίας ο ξ είας το ξ ικότητας ιάτης εισπ ν ο ής Ο ξ εία Το π ικές επιπ τώ σεις Συστηµ ική είσο δο ς ο υσίας ο ξ είας το ξ ικότητας ιά το υ δέρµ ατο ς Μ ακρο π ρόθεσµ η το πική είσο δο ς ιά το υ δέρµ ατο ς Μ όν ο εάν η ο υσία είν αι ταξ ιν ο µ ηµ έν η για το π ικές επ ιπ τώ σεις κα ι υπ άρχο υν δεδο µ έν α απ όκρισηςδόσης Το πικήείσο δο ς ο υσίας ο ξ είας το ξ ικότητας ιάτο υ δέρµ ατο ς

28 Αριθµ ός κρίσιµ ω ν DN(M)EL το υ γεν ικο ύ π ληθυσµ ο ύ για µ ο ρφές έκθεσης το υ αν θρώ π ο υ Μ ακρο π ρόθεσµ η Συστηµ ική είσο δο ς ιά της Εισπ ν ο ής Μ ακρο π ρόθεσµ η συστηµ ική είσο δο ς ιά το υ δέρµ ατο ς Μ ακρο π ρόθεσµ η συστηµ ική είσο δο ς Απ ό το στόµ α Μ όν ο για ο υσίες ο ξ είας το ξ ικότη τα ς Πρόσθετα DNEL π ο υ Μ ΠΟ ΡΕΙΝ Α ΧΡΕΙΑΣΤΟ ΥΝ Συστηµ ική είσο δο ς ο υσίας ο ξ είας το ξ ικότητας ιά της εισπ ν ο ής Ο ξ εία Συστηµ ική είσο δο ς ο υσίας ο ξ είας το ξ ικότητας ιά το υ δέρµ ατο ς Το π ικές επιπ τώ σεις 4 DNEL Μ ακρο π ρόθεσµ η είσο δο ς ο υσίας ο ξ είας το ξ ικότητας ιά το υ δέµ ατο ς καιτης εισπ ν ο ής Συστηµ ική είσο δο ς ο υσίας ο ξ είας το ξ ικότητας Απ ό το στόµ α Μ όν ο εάν η ο υσία είν αι ταξ ιν ο µ ηµ έν η για το π ικές επ ιπ τώ σεις κα ιυπ άρχο υν δεδο µ έν α απ όκρισης-δόσης

29 Κρίσιµ α DN(M)EL Τύπ ο ιdnel Αριθµ ός DNEL Επ ιλο γή κρίσιµ ω ν DN(M)EL

30 Επ ιλο γή κρίσιµ ω ν DN(M)EL Κατά µ έγιστο 8 DN(M)EL για το υς εργαζόµ εν ο υς και 10 για το ν γεν ικό π ληθυσµ ό εν χρειάζο ν ταιπ άν τα Ο ΛΑ για το ν χαρακτηρισµ ό κιν δύν ο υ Εξ έταση επ ίσης τω ν χρήσεω ν καιτω ν µ ο ρφώ ν ή µ ο ν τέλω ν έκθεσης π ο υ π ρο κύπτο υν Εξ έταση τω ν επ ιπτώ σεω ν π ο υ µ π ο ρεί ν α καλύπ το ν ται ή ν α µ ην καλύπ το ν ταιαπ ό µ ία αξ ιο λόγηση (π.χ.: το π ικές πο υ καλύπ το ν ταιαπ ό τις συστηµ ικές, εάν εφαρµ όζο ν ταιήδη µ έτρα διαχείρισης κιν δύν ο υ) Εξ έταση της αν άγκης υπ ο λο γισµ ο ύ π ρόσθετω ν DNEL για ειδικο ύς υπ ο -πληθυσµ ο ύς

31 Πώ ς µ ε την αξ ιο λόγηση επ ικιν δυν ότητας επ ικαιρο π ο ιείταιη αξ ιο λόγηση κιν δύν ο υ Τύπο ιαξ ιο λόγησης έκθεσης πο υ εν εργο πο ιο ύν ταιαπό αξ ιο λόγηση της επικιν δυν ότητας για την αν θρώ πιν η υγεία

32 Κύριες µ ελέτες & κρίσιµ ες επ ιπ τώ σεις (βάρο ς της απ όδειξ ης, τρόπ ο ς δράσης) και DN(M)EL π ο υ αφ ο ρο ύν συγκεκριµ έν η π αράµ ετρο Είν αιη ο υσία ταξ ιν ο µ ηµ έν η για ερεθισµ ό, διάβρω ση, ευαισθητο πο ίηση; Ν αι Ν αι Είν αιη ο υσία ταξ ιν ο µ ηµ έν η για ο ξ εία το ξ ικότητα; Όχι Όχι εν είν αιαπ αραίτητη η εξ έτασ η το υ εν δεχόµ εν ο υ αξ ιο λόγησης έκθεσης για το π ικές επιπ τώ σεις µ έσω εισόδο υ διά το υ δέρµ ατο ς & της εισπν ο ής Υπο λο γισµ ός τω ν κρίσιµ ω ν N(M)EL για τις επ ιπ τώ σεις µ ε (χω ρίς) τιµ ή κατω φλίο υ για κάθε ο δό έκθεσης, διάρκεια & τύπο επιπ τώ σεω ν, όπο υ υπ άρχο υν διαθέσιµ α δεδο µ έν α ιεξ αγω γή πο σο τικής και/ή πο ιο τικής αξ ιο λόγησης για τη σχετική ο δό/ο ύς έκθεσης, τη διάρκεια & τύπο /ο υς επ ίπτω σης/ω ν * εν είν αιαπ αραίτητη η εξ έταση το υ εν δεχόµ εν ο υ αξ ιο λόγησης ο υσίας ο ξ είας το ξ ικότητας *Σε ο ρισµ έν ες π εριπ τώ σεις τα βραχυπ ρόθεσµ α γεγο ν ότα π ρέπ ειν α εξ ετάζο ν ταιβάσει µ ακρο πρόθεσµ ης αξ ιο λόγησης µ ε χρήση τω ν µ ακρο πρόθεσµ ω ν DN(M)EL

33 Αξ ιο λόγηση επ ικιν δυν ότητας για το π εριβάλλο ν & αξ ιο λόγηση ΑΒΤ

34 ΕΝ ΕΡΓΕΙΕΣ 1. Αξ ιο λόγηση π ληρο φο ριώ ν 2. Ταξ ιν όµ ηση καιεπ ισήµ αν ση 3. Υπ ο λο γισµ ός της PNEC 4. Αξ ιο λόγηση ΑΒΤ

35 Αξ ιο λόγηση τω ν π ληρο φο ριώ ν Ο ι π ρο βλεπ όµ εν ες συγκεν τρώ σεις χω ρίς επ ιπ τώ σεις (PNEC) π ρέπ ειν α υπ ο λο γίζο ν ταιγια όλο υς το υς στόχο υς π ρο στασίας το υ π εριβάλλο ν το ς Υδάτιν ο π εριβάλλο ν : γλυκά ύδατα και θαλάσσια ύδατα: π ελαγικά ύδατα καιιζήµ ατα, µ ο ν άδα επ εξ εργασίας λυµ άτω ν - Χερσαίο π εριβάλλο ν : έδαφο ς ευτερο γεν ής δηλητηρίαση: θηρευτές, κο ρυφαίο ι θηρευτές στην τρο φική αλυσίδα (υδάτιν η διατρο φική αλυσίδα καιχερσαία διατρο φική αλυσίδα) Στόχο ς της αξ ιο λόγησης ΑΒΤ, αααβ ο καταχω ρίζω ν π ρέπ ει ν α καταδείξ ει ότι η ο υσία δεν πληρο ί τα κριτήρια για ΑΒΤ ή αααβ, διαφο ρετικά π ρέπειν α αν τιµ ετω π ίσειτην ο υσία το υ ω ς ΑΒΤ/αΑαΒ (απ αιτείταιελαχιστο π ο ίηση τω ν εκλύσεω ν )

36 Υπ ο λο γισµ ός PNEC Ο ιpnec µ π ο ρο ύν ν α υπο λο γίζο ν ταιαπ ό τα δεδο µ έν α δο κιµ ασίας µ ε εφαρµ ο γήτω ν κατάλληλω ν π αραγόν τω ν αξ ιο λόγησης ή µ ε χρήση µ εθόδω ν καταν ο µ ής της ευαισθησίας Όσο ν αφο ρά το έδαφο ς καιτο ίζηµ α, µ π ο ρείν α εφαρµ όζεταιη µ έθο δο ς καταν ο µ ής ισο ρρο π ίας, π.χ. η ο υσία είν αιπ ο λύ απ ο ρρο φητική ή αν θεκτική Εάν η ο υσία έχειπ ο λύ χαµ ηλή διαλυτότητα, η συγκέν τρω ση έκθεσης µ πο ρείν α συγκριθείµ ε το 1/100 της διαλυτότητας. Εάν σε αυτή την π ερίπτω ση δεν είν αιεφικτό ν α καταδειχθείο έλεγχο ς τω ν κιν δύν ω ν, τότε χρειάζο ν ταιµ ακρο π ρόθεσµ α δεδο µ έν α Εάν µ ια PNEC δεν µ π ο ρείν α υπ ο λο γιστεί, αυτό π ρέπ ειν α αιτιο λο γείταιπ λήρω ς στην ΕΧΑ Καθο δήγηση για το ν υπ ο λο γισµ ό PNEC διατίθεται στο Κεφ άλαιο R.10: Χαρακτηρισµ ός απ όκρισης-δόσης [συγκέν τρω ση] για το π εριβάλλο ν

37 Αξ ιο λόγηση ΑΒΤ& αααβ Σύγκριση µ ε τα κριτήρια ελέγχο υ Εάν η ο υσία π ληρο ίτα ακόλο υθα κριτήρια, θεω ρείταιµ η ΑΒΤ, αααβ άµ εσα βιο απ ο δο µ ήσιµ η ή εγγεν ώ ς βιο απ ο δο µ ήσιµ η (υπ ό ο ρισµ έν ες συν θήκες) Log Kow 4,5 Εάν τα κριτήρια ελέγχο υ υπ ο δεικν ύο υν ότιη ο υσία εν δέχεταιν α είν αι ΑΒΤ/αΑαΒ, είν αιαπ αραίτητη η σύγκριση µ ε Ο ΛΑ τα κριτήρια το υ π αραρτήµ ατο ς XIII Ηµ ιζω ή σε διαφο ρετικό περιβαλλο ν τικό σύστηµ α Τιµ ές BCF (συν τελεστής βιο συγκέν τρω σης) Κριτήρια το ξ ικότητας: µ ακρο π ρόθεσµ η το ξ ικότητα για θαλάσσιο υς ο ργαν ισµ ο ύς ή ο ργαν ισµ ο ύς γλυκώ ν υδάτω ν ΚΜ Τ(Καρκιν ο γόν ες, µ εταλλαξ ιο γόν ες καιτο ξ ικές για την αν απ αραγω γή ο υσίες) ή άλλα στο ιχεία χρόν ιας το ξ ικότητας Καθο δήγηση για την αξ ιο λόγηση ΑΒΤ διατίθεταιστο Κεφ άλαιο R.11

38 Πώ ς µ ε την αξ ιο λόγηση επ ικιν δυν ότητας επ ικαιρο π ο ιείταιη αξ ιο λόγηση κιν δύν ο υ Τύπο ιαξ ιο λόγησης έκθεσης πο υ εν εργο πο ιο ύν ταιαπό αξ ιο λόγηση της επικιν δυν ότητας για το περιβάλλο ν

39 Εξ ηγήστετο υς λόγο υς για το υς ο πο ίο υς δεν π ρο σδιο ρίστηκε η επ ικιν δυν ότητα για το π εριβάλλο ν στην εν ότητα 7 της ΕΧΑ (βλ. σχέδιο καθο δήγησης για το π εδίο εφαρµ ο γής της αξ ιο λόγησης έκθεσης). Παραµ έν ειη αν άγκη διεξ αγω γής αξ ιο λόγησης έκθεσης για το ν άν θρω πο µ έσω το υ π εριβάλλο ν το ς. Όχι Η «επ ικιν δυν ότητα» π ρο σδιο ρίστηκε για το π εριβάλλο ν ΑΒΤ; Ν αι Όχι Ν αι -π εριγραφήτω ν συν θηκώ ν χρήσης π ο υ ο δηγο ύν στην ελαχιστο πο ίηση της εκπ ο µ π ής/έκθεσης -αν αφο ράαν αµ εν όµ εν ω ν υπ ο λειµ µ ατικώ ν εκλύσεω ν -π εριγραφήτω ν π ιθαν ώ ν ο δώ ν µ έσω τω ν ο π ο ίω ν εκτίθεν ται ο ιάν θρω πο ικαιτο π εριβάλλο ν Ν αι ιατίθεταιpnec; Όχι Πο σο τική αξ ιο λόγηση κιν δύν ο υ (RCR<1) Αξ ιο λόγησ η έκθεσης για την ο π ο ία π ρέπ ειν α συν ταχθείαν αφ ο ρά: Συν θήκες χρήσ ης [συν θήκες χειρισµ ο ύ και µ έτρα διαχείρισης το υ κιν δύν ο υ (Μ Κ)] Εκλύσεις Έ κθεση Πο ιο τικός χαρακτηρισµ ός το υ κιν δύν ο υ (Πο σο τική) Αξ ιο λόγησ η κιν δύν ο υ Προ ς σύν ταξ η αν αφ ο ράς: Συν θήκες χρήσης (συν θήκες χειρισµ ο ύ ) καιµ έτρα διαχείρισ ης το υ κιν δύν ο υ (Μ Κ)] Εκλύσεις Έ κθεση

40 Κύρια µ ην ύµ ατα Όταν επ ιλέγετε την κύρια µ ελέτη, π ρέπ ειν α λαµ βάν ετε υπ όψ η π ιθαν ές µ εταβλητές (π.χ. διεξ αγω γή, επ άρκεια, συν άφεια τω ν ειδώ ν π ο υ υπ ο βάλλο ν ταισε δο κιµ ή, π ο ιότητα τω ν απ ο τελεσµ άτω ν, κτλ.). Για το ν καθο ρισµ ό τω ν DN(M)EL ή τω ν PNEC συν ήθω ς χρησιµ ο π ο ιείταιη µ ελέτη/ες απ ό την ο π ο ία π ρο κύπ τειη µ εγαλύτερη αν ησυχία καιη ο π ο ία είν αισυν αφής για την αξ ιο λόγηση. Εάν η µ ελέτη απ ό την ο π ο ία π ρο κύπ τειη µ εγαλύτερη αν ησυχία δεν χρησιµ ο π ο ιείται, αυτό π ρέπ ειν α αιτιο λο γείται π λήρω ς (π.χ. δεν έχεισηµ ασία για το υς αν θρώ π ο υς λόγω τω ν διαφο ρώ ν το υ τρόπ ο υ δράσης στα διαφο ρετικά είδη)

41 Κύρια µ ην ύµ ατα Για το ν υπ ο λο γισµ ό τω ν DN(M)EL καιτω ν PNEC, ο καταχω ρίζω ν π ρέπ ειν α εφαρµ όζειτο υς συν τελεστές αξ ιο λόγησης π ο υ π εριγράφο ν ταιστην καθο δήγηση. Ο ι απ ο κλίσεις απ ό την καθο δήγηση π ρέπ ειν α αιτιο λο γο ύν ται δεόν τω ς. Όταν δεν υπ άρχο υν διαθέσιµ α DN(M)EL/PNEC, ήτο ιδεν είν αι εφικτός ο π ο σο τικός χαρακτηρισµ ός το υ κιν δύν ο υ, τότε π ρέπ ειν α π εριγράφο ν ταιο ισυν θήκες χρήσης και, εάν απαιτείται, ν α εκτιµ άταιη σχετική έκθεση Εάν χρησιµ ο π ο ιείταισύγκριση ή κατηγο ριο π ο ίηση στην ΑΧΑ/ΕΧA, η υπ όθεση καιαιτιο λόγηση όσο ν αφο ρά την εφαρµ ο σιµ ότητα π ρέπ ειν α καταδεικν ύο ν ταιµ ε σαφήν εια βάσειτω ν καν όν ω ν ο µ ο ιότητας το υ π αραρτήµ ατο ς XI το υ καν ο ν ισµ ο ύ REACH.

42 Ευχαριστο ύµ ε για την π ρο σο χή σας

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ IΝΣΤιΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ερευνητικό Έργο Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους ταμιευτήρες Αώου και

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδίδεται με την

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Ελληνική Προεδρία και περιβάλλον Υγρότοποι Έ ν α ς εν δυνάμει παράγοντας ανάπτυξης της υπαίθρου Η δύναμη της αναδημιουργίας Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ Τ ΜΕΛΛ Ν ΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

H ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ Τ ΜΕΛΛ Ν ΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡ ΥΣΙΑΣΗ 01 ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ 01 ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΚΑΤ Μ. ΕΥΡΩ 300 250» ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ SOLARWATT AG 200 150 100 50» DR. FRANK SCHNEIDER (CEO) 0 1993 1995 2000 2002 2003 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM).

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM). υνατ οτητα αν ιχνευσης σωµατιδ ιων Higgs και Φυσικ ης π εραν του Καθιερωµ ενου Προτ υπου στον LHC και µελ ετες επ ι του ανιχνευτ η ακτινο ολ ιας µετ α ασης του πειρ αµατος ATLAS CERN-THESIS-22-5 11/2/22

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο ,..d-' ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του ' (ριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Σχολ η Εφαρµοσµ ενων Μαθηµατικ ων και Φυσικ ων Επιστηµ ων Μετρ ησεις ενεργ ων διατοµ ων πυρηνικ ων αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης των ισοτ οπων του Στροντ ιου µε σηµασ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Στα πλα ισια της παρο υσας διατρι ης µετρ ηθηκαν οι ενεργ ες διατοµ ες αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης στα τρ ια απ οτατ εσσερα σταθερ α ισ οτοπα του Sr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ ΟIΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Βακχική Ελλάδα: Μύθοι και Εργα Τέχνης της Σταυρούλας Κουράκου - Δραγώνα Χη μ ικο ύ - Οινολό γου Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός και ο βαθμός εξέλιξης της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα