ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ. Ώξα Ηκέξα 1 ε Σεηάξηε 26 Ννεκβξίνπ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ. Ώξα Ηκέξα 1 ε Σεηάξηε 26 Ννεκβξίνπ 2014"

Transcript

1 ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ Νοεμβρίου 2014 «Κομποςτοποίηςη και Εναλλακτική Διαχείριςη Αποβλήτων ςτην Σοπική Αυτοδιοίκηςη» Αμφιιέατρο Δθμου Αιηναίων και INNOVATHENS - ΣΕΧΝΟΠΟΛΙ Γκάζι Ώξα Ηκέξα 1 ε Σεηάξηε 26 Ννεκβξίνπ :30-09:00 Τπνδνρή 09:00-10:00 Υαηξεηηζκνί: ΤΠΔΚΑ, Γήκνο Αζήλαο, ΔΟΑΝ, RReuse ΤΝΔΓΡΙΑΗ 1 ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΑΝΑΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ - ΚΟΙΝΧΝΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ & ΜΔΓΑΛΑ ΔΡΓΑ πληνληζηέο πλεδξίαζεο 1: Γεξκαηάο Γεκήηξηνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΔΜΠ, Καλαθόπνπινο Γεκήηξεο Πξόεδξνο ηνπ ΔΚ, Κπξθίηζνο Φίιηππνο Πξόεδξνο ηεο ΟΔΑ θαη Λαδαξίδε Κάηηα Καζεγήηξηα Υαξνθόπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 10:00-10:20 Η Κπθιηθή Οηθνλνκία θαη ε Μεδεληθή Παξαγσγή Απνβιήησλ. Βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο. Κνηλή Δξγαζία: Γεξκαηάο Γεκήηξηνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΔΜΠ & Κπξθίηζνο Φίιηππνο Γξ. Πεξηβαιινληνιόγνο Πξόεδξνο ηεο ΟΔΑ 10:20-10:40 Η βαζηθή επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία γηα ηελ ΓΑ θαη νη ππνρξεώζεηο ηεο ΣΑ. Πνπ πάεη ε αλαθύθισζε θαη ε θνκπνζηνπνίεζε ζην κέιινλ: Η αλαζεώξεζε ησλ Οδεγηώλ 98/2008, 31/1999 & 62/1994 θαη νη λένη πνζνηηθνί ζηόρνη ζε Δπξσπατθό, εζληθό θαη ηνπηθό επίπεδν. Κνηλή Δξγαζία: & Υσκαηίδεο Γεκήηξηνο Μερ. Πεξηβάιινληνο MSc, ηέιερνο ηεο ΟΔΑ 10:40-11:10 Γξάζεηο πξόιεςεο θαη Σ.Α.: Tξόπνη αμηνπνίεζεο ηνπ WASP-Tool Λαδαξίδε Κάηηα Καζεγήηξηα Υαξνθόπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 11:10-11:30 Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη Σ.Α. Ο λόκνο 4019, νη ΚΟΙΝΔΠ, επηρεηξεζηαθά ζρέδηα θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε πιηθώλ θαη πξντόλησλ. Κνηλή Δξγαζία: Γθηόθα Πνιύλα ηέιερνο ηεο ΟΔΑ & Κπξθίηζνο Φίιηππνο Γξ. Πεξηβαιινληνιόγνο Πξόεδξνο ηεο ΟΔΑ 11:30-11:50 Σν δηεζλέο πεηπρεκέλν πείξακα θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζηελ πξόιεςε, επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθύθισζε, θνκπνζηνπνίεζε - Σν δίθηπν RReuse. Γαιακάγθα Αληηγόλε Πξόεδξνο ηνπ Γ ηνπ RReuse 11:50-12:20 Καθέο 12:20-12:40 Η κεγάιε εηθόλα ηεο ΓΑ ζηελ Διιάδα θαη ε ΣΑ. Γηιήκκαηα θαη πξνθιήζεηο. Οη βαζηθέο ηερλνινγίεο ΓΑ ζήκεξα κε κεγάιεο κνλάδεο πιενλεθηήκαηα & κεηνλεθηήκαηα. Η εηθόλα ηεο ΓΑ ζηελ ΔΔ. 12:40-13:00 Σα κεγάια έξγα ΓΑ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ ΣΑ. Μεγάιεο θεληξηθέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ ή πνιύ πην απνθεληξσκέλε δηαρείξηζε; Πνπ αλακέλεηαη λα θπκαλζεί ην θόζηνο ΓΑ ηα επόκελα έηε ζηελ Διιάδα. Καλαθόπνπινο Γεκήηξεο Πξόεδξνο ηνπ ΔΚ 13:00-13:20 Οη ΦνΓΑ θαη ηα έξγα ΓΑ. Σζνθαλήο Υαξάιακπνο πληνληζηήο Γηθηύνπ ΦνΓΑ, Γελ. Γ/ληεο ΓΔΠΟΓΑΘ ΑΔ 13:20-13:40 Έξγα ΓΑ ζην ύκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο Δ Μακαινύγθαο Νηθόιανο Πξντζηάκελνο ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ, ΤΠΔΚΑ 13:40-14:00 Σν παξάδεηγκα ηεο κνλάδαο ΓΑ ζηα Υαληά. Παηεξάθεο Κώζηαο Γηεπζπληήο ηεο Μνλάδαο ΓΑ ηεο ΓΔΓΙΑ Υαλίσλ 14:00-14:20 Πξάζηλε Πξόηαζε ηεο ΟΔΑ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο.

2 ύγθξηζε κε επίζεκν Πεξηθεξεηαθό ρεδηαζκό ΓΑ Αηηηθήο. 14:20-14:50 Δηζεγήζεηο ρνξεγώλ Γεθάιεπηεο παξνπζηάζεηο ησλ Μεγάισλ Υνξεγώλ 14:50-15:20 Δξσηήζεηο Σνπνζεηήζεηο πδήηεζε 15:20-16:20 Γεύκα 15:20-16:20 Δηαηξηθέο παξνπζηάζεηο ζηνπο ρώξνπο ησλ Υνξεγώλ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 2 ΓΙΑΛΟΓΗ ΣΗΝ ΠΗΓΗ (ΓζΠ) ΟΡΓΑΝΙΚΧΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΣΔ & ΣΑ πληνληζηέο πλεδξίαζεο 2: Βξνληάλεο Παλαγηώηεο Μέινο Γ ηνπ ΔΚ, Καικπνύξνο Αιέμηνο Μέινο ηνπ ΔΚ, Παππάο Γηώξγνο Αληηπξόεδξνο ηνπ ΔΚ θαη Πεηξάθνο Κπξηάθνο Μέινο Γ ηνπ ΔΚ 16:30-16:50 Γηαινγή ζηελ Πεγή ησλ νξγαληθώλ Κιεηδί γηα ηελ νξζνινγηθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ (Σξόπνη ΓζΠ, γηαηί θαθέ θάδνο, εμππεξέηεζε θαηνίθσλ κε θαθέ θάδν, πξνδηαγξαθέο θαθέ θάδνπ). Κνηλή Δξγαζία: Βξνληάλεο Παλαγηώηεο Μέινο Γ ηνπ ΔΚ, Γεσξγίνπ Δπάγγεινο Μέινο Γ ηνπ ΔΚ, Καλαθόπνπινο Γεκήηξεο Πξόεδξνο ηνπ ΔΚ & Παππάο Γηώξγνο Αληηπξόεδξνο ηνπ ΔΚ 16:50-17:10 Πξσηνβνπιία Athens BIOWASTE Λντδίδνπ Μαξία Καζεγήηξηα Υεκηθώλ Μεραληθώλ Δ.Μ.Π. 17:10-17:40 Οδεγόο ΔΠΠΔΡΑΑ γηα ηελ ηε Κνκπνζηνπνίεζε ησλ Βηναπνβιήησλ ηντιόπνπινο Βαζίιεο ηέιερνο Μνλάδαο Β ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ, ΤΠΔΚΑ 17:40-18:10 Βαζηθέο παξάκεηξνη γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ελόο θάδνπ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο θαη απάληεζε ζην εξώηεκα «πκθέξεη νηθνλνκηθά ε Οηθηαθή Κνκπνζηνπνίεζε ζηνπο δήκνπο;» (ηερλννηθνλνκηθή αλάιπζε εθαξκνγήο ζε ελδεηθηηθό δήκν). Κνηλή Δξγαζία: Βξνληάλεο Πάλνο Μέινο Γ ηνπ ΔΚ, Κπξθίηζνο Φίιηππνο Γξ. Πεξηβαιινληνιόγνο Πξόεδξνο ηεο ΟΔΑ, Παπαζενράξε ηαπξνύια ηέιερνο ηεο ΟΔΑ & Παππάο Γηώξγνο Αληηπξόεδξνο ηνπ ΔΚ 18:10-18:30 Καθέο 18:30-18:50 Μεραληθνί Κνκπνζηνπνηεηέο - Δηδηθέο ρξήζεηο θαη εθαξκνγέο ηνπο. Κνηλή εξγαζία: Βέθθνο Κνξλήιηνο Μέινο ηνπ ΔΚ, Καικπνύξνο Αιέμεο Μέινο ηνπ ΔΚ, Καλαθόπνπινο Γεκήηξεο Πξόεδξνο ηνπ ΔΚ & Παππάο Γηώξγνο Αληηπξόεδξνο ηνπ ΔΚ 18:50-19:20 Δξσηήζεηο Σνπνζεηήζεηο πδήηεζε Ώξα Ηκέξα 2 ε Πέκπηε 27 Ννεκβξίνπ 2014 ΤΝΔΓΡΙΑΗ 3 ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ & Σ.Α. πληνληζηέο πλεδξίαζεο 3: Βξνληάλεο Παλαγηώηεο Μέινο Γ ηνπ ΔΚ, Καικπνύξνο Αιέμεο Μέινο ηνπ ΔΚ, Καλαθόπνπινο Γεκήηξεο Πξόεδξνο ηνπ ΔΚ θαη Γηώξγνο Ηιηόπνπινο ΔΠΣΑ Α.Δ. Γηαηί Κνκπνζηνπνίεζε; Οη λνκνζεηηθέο ππνρξεώζεηο θαη ηα πξώηα αλαγθαία βήκαηα ησλ Γήκσλ. 09:30-09:50 Καλαθόπνπινο Γεκήηξεο Πξόεδξνο ηνπ ΔΚ Η πνηόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ θόκπνζη από αζηηθά θαη από πξνδηαιεγκέλα βηναπόβιεηα. 09:50-10:20 Πξνδηαγξαθέο πνηόηεηαο. Λαδαξίδε Κάηηα Καζεγήηξηα Υαξνθόπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γηαρείξηζε Κιαδεκάησλ: Κνκπνζηνπνίεζε-Δλαιιαθηηθή Αμηνπνίεζε. Κνηλή Δξγαζία: Βξνληάλεο Πάλνο Μέινο Γ ηνπ ΔΚ & Κπξθίηζνο Φίιηππνο Γξ. 10:20-10:40 Πεξηβαιινληνιόγνο Πξόεδξνο ηεο ΟΔΑ Πξνθαζνξηζκέλεο Παξεκβάζεηο από ζηειέρε ηεο Σ.Α. Η Κνκπνζηνπνίεζε ζε Νεζηά θαη Σνπξηζηηθέο πεξηνρέο. Κνηλή Δξγαζία: Καικπνύξνο Αιέμηνο Μέινο ηνπ ΔΚ, Καλαθόπνπινο Γεκήηξεο Πξόεδξνο ηνπ 10:40-11:10 ΔΚ & Ρέληδνο Θεόδσξνο Μέινο Γ ηνπ ΔΚ Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζπζηήκαηνο θνκπνζηνπνίεζεο. Γπλακηθά ή ηαηηθά; 11:10-11:30 11:30-12:00 Δξσηήζεηο Σνπνζεηήζεηο πδήηεζε 12:00-12:20 Καθέο 12:20-12:40 Η ηερλνινγία ηεο Ξεξήο Αλαεξόβηαο Υώλεπζεο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο θαη ε ηερλνινγία

3 ηεο θιεηζηήο δπλακηθήο θνκπνζηνπνίεζεο. Οδεγόο ιεηηνπξγίαο αλνηθηώλ εγθαηαζηάζεσλ θνκπνζηνπνίεζεο. 12:40-13:10 Α. Μπνύξθα, Υ. Βελέηεο, Γ. Μπνύξθαο ΔΠΣΑ Α.Δ. ύκβνπινη Μειεηεηέο Πεξηβαιινληηθώλ Έξγσλ 13:10-13:30 Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηώλ ζηε κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο. πκθέξεη έλα δήκν λα θάλεη θνκπνζηνπνίεζε ηα βηναπόβιεηά ηνπ; Σα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε. 13:30-13:50 Κνηλή εξγαζία: Καικπνύξνο Αιέμηνο Μέινο ηνπ ΔΚ, Καλαθόπνπινο Γεκήηξεο Πξόεδξνο ηνπ ΔΚ & Κνκπνζηνπνίεζε ζε δήκν: Σν παξάδεηγκα ηεο Καιακάηαο. 13:50-14:10 Κνηλή εξγαζία: Γηαλλνπνύινπ Κνθθσλία Υεκηθόο Μεραληθόο MSc & Παπαδόπνπινο Ισάλλεο ΠΔ Πεξηβάιινληνο θαη Λέθθαο Γεκήηξηνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Ο βαζηθόο εμνπιηζκόο ηεο κνλάδαο Κνκπνζηνπνίεζεο θαη κεηξήζεηο βαζηθώλ παξακέηξσλ. Καικπνύξνο Αιέμεο Μέινο ηνπ ΔΚ 14:30-15:00 Δηζεγήζεηο ρνξεγώλ Γεθάιεπηεο παξνπζηάζεηο ησλ Μεγάισλ Υνξεγώλ 15:00-15:30 Δξσηήζεηο Σνπνζεηήζεηο πδήηεζε 15:30-16:30 Γεύκα 15:30-16:30 Δηαηξηθέο παξνπζηάζεηο ζηνπο ρώξνπο ησλ Υνξεγώλ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 4 ΔΙΓΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ πληνληζηέο πλεδξίαζεο 4: Γεσξγίνπ Βαγγέιεο Μέινο Γ ηνπ ΔΚ, Λπκπεξάηνο Γεξάζηκνο Καζεγεηήο Υεκηθώλ Μεραληθώλ Δ.Μ.Π, Πεηξάθνο Κπξηάθνο Μέινο Γ ηνπ ΔΚ θαη Ρέληδνο Θόδσξνο Μέινο Γ ηνπ ΔΚ Κνκπνζηνπνηήζηκα πιαζηηθά: Σν κέιινλ είλαη παξόλ (ύγθξηζε δηαζπώκελσλ, 16:30-16:50 βηνδηαζπώκελσλ θαη θνκπνζηνπνηήζηκσλ ζαθνπιώλ, ΓζΠ ησλ νξγαληθώλ θαη θνκπνζηνπνηήζηκεο ζαθνύιεο, ηα «πιαζηηθά» ηνπ κέιινληνο). Πεηξάθνο Κπξηάθνο Μέινο Γ ηνπ ΔΚ Ιιύο βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ. Κνκπνζηνπνίεζε ή Ηιηαθή μήξαλζε; 16:50-17:10 Κνηλή εξγαζία: Καλαθόπνπινο Γεκήηξεο Πξόεδξνο ηνπ ΔΚ & Ρέληδνο Θεόδσξνο Μέινο Γ ηνπ ΔΚ Πξνθαζνξηζκέλεο Παξεκβάζεηο από ζηειέρε ηεο Σ.Α. Κνκπνζηνπνίεζε απνβιήησλ πηελνηξνθείσλ, βνπζηαζίσλ, ρνηξνηξνθείσλ. 17:10-17:30 Κνκπνζηνπνίεζε ηνπ ππνιείκκαηνο ηεο Αλαεξόβηαο Υώλεπζεο. Πξνθαζνξηζκέλεο παξεκβάζεηο από ζηειέρε Αγξνηνβηνκεραληθώλ κνλάδσλ 17:30-17:50 Κνκπνζηνπνίεζε απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ. Βιπζίδεο Απόζηνινο Καζεγεηήο Υεκηθώλ Μεραληθώλ Δ.Μ.Π 17:50-18:10 Κνκπνζηνπνίεζε θαη Αλαεξόβηα ρώλεπζε αγξνηνβηνκεραληθώλ απνβιήησλ. Λπκπεξάηνο Γεξάζηκνο Καζεγεηήο Υεκηθώλ Μεραληθώλ Δ.Μ.Π 18:10-18:40 Καθέο ρεδηαζκόο ηεο κνλάδαο ΓΑ θαη θνκπνζηνπνίεζεο ζην Φν.Γ..Α. Βνξείνπ Πεδηάδνο 18:40-19:00 Ηξαθιείνπ Κξήηεο. Κνηλή εξγαζία: & Παπαδάθεο Γηώξγνο Υεκηθόο Μεραληθόο, Γηεπζπληήο ΦνΓΑ Βνξείνπ Πεδηάδαο 19:00-19:30 Δξσηήζεηο Σνπνζεηήζεηο πδήηεζε Ώξα Ηκέξα 3 ε Παξαζθεπή 28 Ννεκβξίνπ :30-09:50 09:50-10:10 ΤΝΔΓΡΙΑΗ 5 ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ & Σ.Α. πληνληζηέο πλεδξίαζεο 5: Κπξθίηζνο Φίιηππνο Πξόεδξνο ηεο ΟΔΑ, Ραδήο Γηάλλεο Πξόεδξνο ηνπ ΔΓΔ & Υαξηηνπνύινπ Ρόδπ Γηεπζύληξηα ηνπ ΔΟΑΝ θαη Καλαθόπνπινο Γεκήηξεο Πξόεδξνο ΔΚ Η πξνζέγγηζε ηεο ISWA γηα ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ. Μαπξόπνπινο Αληώλεο, Υεκηθόο Μεραληθόο Μέινο ηνπ Γ ηεο ISWA Ο ξόινο ηνπ Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Αλαθύθισζεο (ΔΟΑΝ) ζηελ Διιάδα. θνξδίιεο Αδακάληηνο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΟΑΝ

4 10:10-10:40 10:40-11:00 11:00-11:20 11:20-11:40 Η θαηάζηαζε ηεο αλαθύθισζεο ζηελ Διιάδα ζήκεξα Υαξηηνπνύινπ Ρόδπ, Γξ. Μεραληθόο Πεξηβάιινληνο, Γηεπζύληξηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο, ΔΟΑΝ Βαζηθά εξσηήκαηα γηα ηελ Αλαθύθισζε: α) πκθέξεη έλα δήκν λα θάλεη αλαθύθισζε ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πιηθώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζρεηηθά Δζληθά πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο, β) Η Γηαινγή ζηελ Πεγή (ΓζΠ) κε πόζνπο θάδνπο γίλεηαη; Mε έλα, δύν, ηξεηο, ηέζζεξηο θάδνπο ή κε θαλέλα θάδν; γ) Απμάλεη ην θόζηνο απνθνκηδήο ησλ δήκσλ εάλ ηνπνζεηεηνύλ πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο θάδνη ρσξηζηήο ζπιινγήο πιηθώλ; Σα επόκελα βήκαηα ηεο αλαθύθισζεο ζπζθεπαζηώλ ζηελ Διιάδα θαη ν ξόινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ραδήο Γηάλλεο, Γηεπζπληήο ηνπ ΔΓ ΔΔΑΑ Γηαηί ζπκθέξεη ηνπο δήκνπο λα αλαθπθιώλνπλ ηηο ειεθηξηθέο ηνπο ζπζθεπέο. Μάξηνο Ιληδειέξ Γηεπζπληήο ηνπ ΔΓ Αλαθύθισζε πζθεπώλ Α.Δ. 11:40-12:00 Καθέο Πξάζηλα εκεία θαη Οινθιεξσκέλα Πξάζηλα εκεία Δπξσπατθή θαη Διιεληθή Δκπεηξία. 12:00-12:30 Βαζηθόο εμνπιηζκόο ελόο Οινθιεξσκέλνπ Πξάζηλνπ εκείνπ. Δθαξκνγή ηνπ Πιεξώλσ Όζν Πεηάσ θαη νθέιε γηα ηελ Σ.Α. 12:30-12:50 Γξάζεηο θαη ηξόπνη ελεκέξσζεο γηα ηελ επηηπρία ηεο ΓζΠ. Σν παξάδεηγκα ηεο ελεκέξσζεο Πόξηα Πόξηα ζηελ Διεπζίλα. 12:50-13:10 Κνηλή εξγαζία: Μαθξπλίθα Κάηηα, Μερ. Πεξηβάιινληνο, MSc, ηέιερνο ηεο ΟΔΑ θαη Κπξθίηζνο Φίιηππνο Γξ. Πεξηβαιινληνιόγνο Πξόεδξνο ηεο ΟΔΑ Πόζν Zero Waste είλαη ν δήκνο κνπ; Αλαιπηηθό εξσηεκαηνιόγην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 13:10-13:30 δήκσλ. Σξηηνπνύινπ Έθε Γξ. Υεκηθόο Μεραληθόο ηέιερνο ηνπ ΔΟΑΝ 13:30-14:00 Δηζεγήζεηο ρνξεγώλ Γεθάιεπηεο παξνπζηάζεηο ησλ Μεγάισλ Υνξεγώλ 14:00-14:30 Δξσηήζεηο Σνπνζεηήζεηο πδήηεζε 14:30-15:30 Γεύκα 14:30-15:30 Δηαηξηθέο παξνπζηάζεηο ζηνπο ρώξνπο ησλ Υνξεγώλ 14:30-15:30 Απνλνκή πηζηνπνηεηηθώλ παξαθνινύζεζεο Δθδήισζε δηθηύσζεο Δπξσπατθώλ Έξγσλ ZERO WASTE PRO πληνληζηέο: ηαπξνύια Παπαζενράξε θαη Υσκαηίδεο Γεκήηξεο ΟΔΑ 15:00-15:30 Δγγξαθέο ZeroWaste Pro MED Capitalisation Πξνώζεζε εξγαιείσλ θαη απνηειεζκάησλ γηα ην κεδεληζκό ηεο 15:30-15:40 παξαγσγήο ησλ απνβιήησλ Γεκήηξεο Υσκαηίδεο, Μερ. Πεξηβάιινληνο MSc «Δθηίκεζε ησλ επηδόζεσλ ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δ.Δ. ζηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη 15:40-15:50 πξνηεηλόκελα κέηξα βειηίσζεο (EU project /2011/606502/SER/C2)», Θ. Λώινο Υεκηθόο Μεραληθόο, Γ. Tαβνπιάξεο Υεκηθόο Μεραληθόο/ ENVIROPLAN Α.Δ. Σνπηθέο ζπλεξγαζίεο γηα πξάζηλεο πόιεηο θαη πεξηθέξεηεο. Η Δπξσπατθή πξσηνβνπιία Green Partnerships MED Programme, Αθξνδίηε Φσηίνπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο MSc, Δπηζηεκνληθόο 15:50-16:00 πλεξγάηεο, Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ πζηεκάησλ, ρνιή Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο Eco-innovative Practices for Sustainable Consumption and Production in the Med Area Κεθαιαηνπνίεζε Γλώζεο γηα κηα αεηθόξν Μεζόγεην (ECO-SCP-MED Capitalization Project), Καηεξίλα 16:00-16:10 Παπαδνπνύινπ Υεκ. Μεραληθόο, ηέιερνο Τπεξεζηώλ Δμσζηξέθεηαο θαη Γηθηύσζεο ΔΚΔΣΑ, Τπεύζπλε Έξγνπ Έλα ρξήζηκν εξγαιείν ππνζηήξημεο ηεο πξόιεςεο απνβιήησλ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 16:10-16:20 Δξγαιείν WASP (LIFE10 ENV/GR/000622) Λαδαξίδε Κάηηα, Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλε ηνπ Έξγνπ «WASP- Tool», Καζεγήηξηα Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ Life EWAS: Απνδνηηθέο & Βηώζηκεο Μέζνδνη Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ κε ηελ Υξήζε Δξγαιείσλ 16:20-16:30 ICT γηα ηε Μείσζε ησλ Αεξίσλ Θεξκνθεπίνπ, Αΐληα Αλζνύιε, ύκβνπινο Πεξηβάιινληνο, D-Waste- ΔΠΔΜ Local Authorities Waste Prevention Training Καηάξηηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Πξόιεςε 16:30-16:40 Απνβιήησλ, ERASMUS+ Μάγηα Γεκεηξηάδνπ, ζηέιερνο ΓΗ.ΚΔ.ΑN. Γηαρείξηζε βηναπνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή αηζαλόιεο δεύηεξεο γεληάο (LIFE+ WASTE2BIO, LIFE11 16:40-16:50 ENV/GR/000949), Άγγεινο σηεξόπνπινο, Φπζηθόο MSc, Μέινο ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΔΜΠ 16:50-17:00 Αλαθύθισζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ καγεηξηθώλ ειαίσλ γηα βηώζηκε παξαγσγή βηνληίδει. H Δπξσπατθή

5 πξσηνβνπιία RecOil Intelligent Energy Europe Programme, Zoπξηδάθε Μαξία, Μεραληθόο Πεξηβάιινληνο, Δξεπλήηξηα, Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ πζηεκάησλ, ρνιή Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο Γηαηί όια μεθηλνύλ από ηελ ζπκπεξηθνξά καο LIFE AMMOS: Οινθιεξσκέλε εθζηξαηεία ελεκέξσζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ απνξξηκκάησλ θαπληζηώλ ζηηο παξαιίεο, LIFE12 17:00-17:10 INF/GR/ Ναηαιία Ρνπκειηώηε, Τπεύζπλε Θεκάησλ Παξάθηηαο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηύνπ Μεζόγεηνο SOS 17:10-18:00 Δξσηήζεηο Σνπνζεηήζεηο πδήηεζε ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ 18:00-18:30 ύλνςε πκπεξαζκάησλ εκηλαξίνπ 18:30-18:40 Κιείζηκν εκηλαξίνπ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Επικοινωνία.Ε.Κ , Ο.Ε.Α ,

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη χωροθέτηση. μονάδων ΑΠΕ στα νησιά. Παράδειγμα από την Κρήτη

Βιώσιμη χωροθέτηση. μονάδων ΑΠΕ στα νησιά. Παράδειγμα από την Κρήτη Βιώσιμη χωροθέτηση Ενεργειακοί συνεταιρισμοί ΑΠΕ Σάββατο, 6.9.2014 Απολλωνία, Σίφνος μονάδων ΑΠΕ στα νησιά Παράδειγμα από την Κρήτη Δρ. Θεοχάρης Τσούτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Δντης εργαστηρίου ΣΕ OΛΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

www.envitech.org LIFE10 ENV/GR/ 622

www.envitech.org LIFE10 ENV/GR/ 622 LIFE10 ENV/GR/ 622 Ετοιμασία Χαρτών Ανάλυση της μικρο-σύστασης των αποβλήτων στο Δήμο Παραλιμνίου Πλαστικά μπουκάλια Μεταλλικές συσκευασίες Πλαστικό φιλμ (νάιλον) www.envitech.org Χαρτόκουτα χυμών/γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

Innovation and Networks Executive Agency (INEA) A General Overview. Vassilia Argyraki Project Manager. Athens

Innovation and Networks Executive Agency (INEA) A General Overview. Vassilia Argyraki Project Manager. Athens Innovation and Networks Executive Agency (INEA) A General Overview Vassilia Argyraki Project Manager Athens 11.06.2015 1 Programmes and tasks - CEF Transport (incl. Cohesion Fund allocation) - CEF Energy

Διαβάστε περισσότερα

τίτλου Κάντε κλικ για επεξεργασία του

τίτλου Κάντε κλικ για επεξεργασία του The contribution of cross-border cooperation programs to growth up today: results and new directions for the next programming period By G. Emmanuel, Head of Managing Authority 1 For the Programming period

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation)

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ Ροζµαρί Στρεβινιώτη, έσποινα Τσικουδή Λειτουργοί Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου - Βρυξέλλες 21 Μαΐου 2010 Τα προγράµµατα εργασίας στο 7 ο ΠΠ Τασηµαντικότεραέγγραφαγιατηνεφαρµογήτου

Διαβάστε περισσότερα

Solid Waste Management and Practices in Local Authorities

Solid Waste Management and Practices in Local Authorities Solid Waste Management and Practices in Local Authorities Sokratis Famellos, MSc Chemical Engineer ANATOLIKI S.A. Development Agency of Eastern Thessaloniki s Local Authorities Technical Chamber of Greece

Διαβάστε περισσότερα

3. "AIDS as a Socioculture Challenge". European Parliament, Commission of European Forum on Science and Technology, (1990). D.

3. AIDS as a Socioculture Challenge. European Parliament, Commission of European Forum on Science and Technology, (1990). D. Κοινωνιολογία της Υγείας και της Ασθένειας 1a "Γνώσεις Στάσεις Πιστεύω και Πρακτικές των Αθηναίων Σχετικά με το AIDS" WHO/GPA/SBR (1991) ΔΑγραφιώτης ΕΙωαννίδη ΠΠάντζου ΧΓ ναρδέλλης Ρ Κωνσταντινίδης Ι Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Balkan-Mediterranean Programme: Alexandros Samaras

Balkan-Mediterranean Programme: Alexandros Samaras Balkan-Mediterranean Programme: Alexandros Samaras Head of Unit Management of the Programmes implemented in the Balkan Peninsula - Black Sea and the Interregional Programmes, Greece Session 3: Future Programmes

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ APULIA REG-AGROFOOD

Διαβάστε περισσότερα

«Ευκαιρίες και προοπτικές από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα τουρισμού»

«Ευκαιρίες και προοπτικές από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα τουρισμού» «Ευκαιρίες και προοπτικές από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα τουρισμού» Πολιτιστικό Κέντρο, Τετάρτη 23 Ιουλίου, 10.30-12.30 Dr Gregory MAKRIDES Executive Director of the European Office

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βραβεία για τις Καινοτόμες Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης (RegioStars 2014)

ΘΕΜΑ: Βραβεία για τις Καινοτόμες Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης (RegioStars 2014) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKHΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S.

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. Summer School July 1-10, 2013 Patras, Greece The T.E.I. of Patras with other partner Universities, Institutions and Social Partners Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. 10 Days

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ LEONARDO DA VINCI 2012

ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ LEONARDO DA VINCI 2012 1 ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ SHADOW TUTORS TRAINING NEEDS AND SELF ASSESSMENT PRACTICES IN THE EUROPEAN EDUCATIONAL CONTEXT: A FRAME OF REFERENCE 2529 2 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" THE

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ Harmonization

Διαβάστε περισσότερα

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S.

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. Summer School July 1-10, 2013 Patras, Greece The T.E.I. of Patras with other partner Universities, Institutions and Social Partners Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. 10 Days

Διαβάστε περισσότερα

Stimoniaris Dimitrios Scientific Responsible Technological Education Institute (TΕΙ) of Western Macedonia December 2014. PEEBPE: Μια καλή πρακτική

Stimoniaris Dimitrios Scientific Responsible Technological Education Institute (TΕΙ) of Western Macedonia December 2014. PEEBPE: Μια καλή πρακτική Stimoniaris Dimitrios Scientific Responsible Technological Education Institute (TΕΙ) of Western Macedonia December 2014 INTRODUCTION Presentation Overview The idea The Project The implementation The results

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτων υλών Προκηρύξεις υποβολής προτάσεων 2014-2015

HORIZON 2020 Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτων υλών Προκηρύξεις υποβολής προτάσεων 2014-2015 PRAXI Network HORIZON 2020 Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτων υλών Προκηρύξεις υποβολής προτάσεων 2014-2015 Κ.Καραμάνης HORIZON 2020, Εθνικό Σημείο Επαφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

ICT >>> Information & Communication Technologies. Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (ICT & FET)

ICT >>> Information & Communication Technologies. Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (ICT & FET) >>> Information & Communication Technologies Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 ( & FET) Excellent science Industrial leadership Societal challenges 2016 762.55Μ 2017 807.65Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 26 07/12/2007

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 26 07/12/2007 ΤΕΥΧΟΣ 26 07/12/2007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Erasmus Mundus External Cooperation Window ακαδηµαϊκού έτους 2008-2009 - EACEA/34/07 Κοινοτικό

Διαβάστε περισσότερα

04, Ιουλίου 2008, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας

04, Ιουλίου 2008, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας Ημερίδα παρουσίασης των προγραμμάτων «Ενέργεια», «Ιδέες», «Ερευνητικές Υποδομές» και «Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ» του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ 04, Ιουλίου 2008, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,

Διαβάστε περισσότερα