Άθ. Ε. Καραθανάσης, 'Ιστορικό συμπόσιο στην Χαλκιδική 335

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άθ. Ε. Καραθανάσης, 'Ιστορικό συμπόσιο στην Χαλκιδική 335"

Transcript

1 Άθ. Ε. Καραθανάσης, 'Ιστορικό συμπόσιο στην Χαλκιδική 335 καθηγητές J. Koder, Αγγελική Λαΐου, R. Scott, Ε. Χρυσός, Φ. Μαλιγκούδης καί Ant. Cutler. Έπρόκειτο γιά ένα Συμπόσιο πού σέ διεθνές επίπεδο άνέδειξε τόν ρόλο καί τόν χαρακτήρα τής Βυζαντινής Μακεδονίας μέσ από τήν ελληνική κλασσική παράδοση καί τήν Ορθοδοξία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ Μέ πρωτοβουλία τής Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τής Χαλκιδικής πού εδρεύει στήν Θεσσαλονίκη οργανώθηκε άπό Οκτωβρίου 1995 στό Ποσείδι τής Χαλκιδικής τό τέταρτο Ιστορικό συμπόσιο μέ θέμα τήν Χαλκιδική κατά τήν Τουρκοκρατία. Τό Συμπόσιο αύτό έρχεται ώς συνέχεια τού Συνεδρίου «Αναπτυξιακός σχεδιασμός τής πρό τού 'Αγίου περιοχής», πού είχε οργανώσει ό Αναπτυξιακός Σύνδεσμος τής Γεωγραφικής Ένότητος ό «Αριστοτέλης», πού τελούσε ύπό τήν αιγίδα τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τής Χαλκιδικής. Είκοσι πέντε εισηγητές, γνωστοί πανεπιστημιακοί καί ερευνητές, παρουσίασαν θέματα 'ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης, δικαίου τής Χαλκιδικής άπό τόν 15ο-20ό αιώνα. Τήν Παρασκευή 13 Οκτωβρίου έλαβε χώρα ή πανηγυρική εναρκτήρια συνεδρία τού Συμποσίου, στήν όποια παρέστησαν οί εκκλησιαστικές, πολιτικές, στρατιωτικές καί λοιπές αρχές τής Χαλκιδικής. Στήν προσφώνησή του ό Πρόεδρος τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τής Χαλκιδικής κ. Β. Πάππας έπεσήμανε τήν σημασία τού Συμποσίου αυτού πού, τέταρτο στήν σειρά, φιλοδοξεί νά καλύψει ένα μεγάλο κενό, τήν άνάδειξη δηλ. τής Χαλκιδικής κατά τήν Τουρκοκρατία. Τήν συγκλονιστική φυσιογνωμία καί Ιστορική πορεία τής Χαλκιδικής καί τήν ανάγκη γιά τήν βαθύτερη γνώση των 'ιστορικών δρωμένών της έτόνισαν στίς προσφωνήσεις τους ό εκπρόσωπος τού 'Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης κ. Κ. Τριαρίδη κ. Ίωαννίδης, ό πρόεδρος τής ΤΕΔΚ Ν. Χαλκιδικής κ. Δ. Τζηρίτης, ό δήμαρχος Κασσανδρείας κ. Π. Παπαγιάννης, ό εκπρόσωπος τού Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Συνεσίου καί ό εκπρόσωπος τής Ίεράς Συνάξεως τού 'Αγίου "Ορους π. Μάξιμος Ίβηρίτης. Ακολούθησαν τά εγκαίνια φωτογραφικών εκθέσεων μέ θέματα τήν φυλή τών Καλάς, απογόνων τού Μ. Αλεξάνδρου στό Αφγανιστάν, τόν λαϊκό πολιτισμό τής Χαλκιδικής καί τόν Ελληνισμό τής Ίμβρου καί Τενέδου. Κατά τήν πρώτη συνεδρία μέ πρόεδρο τόν καθηγητή κ. Κ. Α. Βαβοΰσκο, Πρόεδρο τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ή αντιπρόεδρος τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τής Χαλκιδικής κ. Ερατώ Ζέλιου-Μαστοροκώστα, λυκειάρχηςδρ. Φ., παρουσίασε τήν Χαλκιδική κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας καί ειδικότερα κατά τόν Μακεδονικό Αγώνα, ενώ ό κ. Βαβοΰσκος εξέτασε θέματα απονομής δικαιοσύνης στήν Τουρκοκρατούμενη Χαλκιδική, όπως ή ίερολογία έπί μνηστείας, ή προφορική συμφωνία έπί προικός, τό κοινοτικό πνεύμα τής Χαλκιδικής, ό ρόλος τής Εκκλησίας σέ θέματα δικαίου. Κατά τήν απογευματινή συνεδρία, μέ πρόεδρο τόν καθηγητή κ. ΑΘ. Άγγελόπουλο, ό άρχιτέκτων-άναστηλωτής κ. Ζαφ. Οίκονόμου παρουσίασε διαχρονικώς τήν ιστορία τής Γαλάτιστας έπιμένοντας στήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας, τήν συμμετοχή της στήν Επανάσταση τού 1821, μέ τόν έπίσκοπο Ιγνάτιο,

2 336 Σύμμεικτα την φυγή Γαλατιστινών στην Ν. Ελλάδα, την δημιουργία Επιτροπής Μακεδονικής Άμύνης στην Γαλάτιστα έξέτασε άκόμη την αρχιτεκτονική, τήν λαογραφία, τήν παράδοση τής Γαλάτιστας κατά τήν Τουρκοκρατία. Ό δημοσιογράφος-συγγραφεύς κ. Ίω. Άδάμου ερεύνησε τήν παρουσία 'Ολυμπίων καπεταναίων οτήν Χαλκιδική λόγω τής θαλασσίας επικοινωνίας κατά τά επαναστατικά γεγονότα, κατά τά όποια γνωστοί 'Ολύμπιοι προσέτρεξαν πρός βοήθεια τού Έμμ. Παπά καί των επαναστατών, ώς ήσαν οί Διαμαντής Νικολάου, Διάκος, Μπίνος. Ό ιστορικός κ. Γ. Τουσίμης παρουσίασε σειρά εγγράφων πού άναφέρονται σέ προσπάθειες Λαζαριστών μισσιοναρίων νά προσηλυτίσουν 'Ορθόδοξους Χριστιανούς τής Χαλκιδικής στόν Καθολικισμό μέσω τής Ούνίας στά μέσα τού 19ου αί. τελικώς ό προσηλυτισμός αυτός άπέτυχε λόγω τού μικρού αριθμού 'Ορθοδόξων Χριστιανών πού προσωρινώς προσεχώρησαν στόν Καθολικισμό. Ό γνωστός αγιορείτης λόγιος π. Μωϋσής παρουσίασε, μέ βάση τά άγιορείτικα μοναχολόγια, σειρά Χαλκιδικιωτών πού έμόνασαν κατά τήν περίοδο σέ διάφορες μονές τού Άγιου Όρους, πραγματικότητα πού άποδεικνύει τόσον τήν πνευματική επίδραση τού Αγίου Όρους στήν Χαλκιδική, όσον καί τήν εύλάβεια τών Χαλκιδικιωτών. Ό μοναχός Μάξιμος Ίβηρίτης στήν εισήγησή του παρουσίασε τήν εκρηκτική προσωπικότητα τού Χαρτοφύλακος Νικηφόρου Ίβηρίτη, φίλου καί συνεργάτη τού Έμμ. Παπά, ό όποιος είχε τεθεί επικεφαλής τής οπισθοφυλακής τού Παπά μέ 1500 αγιορείτες καί Χαλκιδικιώτες μαχητές ό π. Μάξιμος παρουσίασε, επίσης, νέα ανέκδοτα στοιχεία άπό τά άγιορείτικα άρχεια τής Μ. Ίβήρων γιά τήν επανάσταση στό Άγιον Όρος καί τήν Χαλκιδική. Στό δεύτερο μέρος τής είσηγήσεώς του ό π. Μάξιμος παρουσίασε σειρά μοναχών τού Άθωνος πού προσέφεραν πολλά στόν Μακεδονικό Αγώνα είτε μέ μεταφορά πολεμοφοδίων, είτε μέ οικονομική ενίσχυσή του. Ό εισηγητής άναφέρθηκε καί γιά τούς αγώνες τών μοναχών κατά τού Πανσλαβισμού. Ό καθηγητής κ. Ε. Ζεγκίνης είχε ώς θέμα τήν κατάσταση στήν Χαλκιδική στις άρχές τού 20ού αί. μέ βάση τίς προσωπικές μαρτυρίες τού καϊμακάμη Κασσάνδρας Ταχσίν Οΰζέρ οί μαρτυρίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί συνδέονται μέ τόν Μακεδονικό Αγώνα. Ό Ούζέρ γράφει γιά μεταλλεία, γιά δάση, γιά τόν ενθουσιασμό τών Κασσανδρινών υπέρ τής Ελλάδος, γιά τό κοινοτικό τους πνεύμα ή Κασσάνδρα, κατ αυτόν, ήταν εστία επαναστατικών κινημάτων καί οί "Ελληνες δέν αισθάνονταν 'Οθωμανοί υπήκοοι, αναμένοντας τήν απελευθέρωσή τους. Γι αυτό καί έλαβε σκληρά μέτρα κατά τών Κασσανδρινών, άλλά στήν Άρναία ύπέστη άνεπιτυχή δολοφονική επίθεση, άπό τήν όποια φαίνεται ότι τόν έσωσε ό επίσκοπος Αναστάσιος. Ό καθηγητής κ. Ίω. Ψαράς είσηγήθηκε τό θέμα Ή Χαλκιδική κατά τόν 19υ al. κατά τά άρχεια τοϋ Τουρίνυν ό ομιλητής παρουσίασε άρχειακό υλικό άπό προξενικά έγγραφα του βασιλείου τού Πεδεμοντίου καί Σαβοΐας τής περιόδου γιά έλληνες κουρσάρους στήν Κασσάνδρα πού τούς κατεδίωκαν αυστριακά καί αγγλικά πλοία, γιά τήν παραγωγή δημητριακών στήν Χαλκιδική καί τήν δυνατότητα εμπορικής ανάπτυξης μέ τό βασίλειο τού Πεδεμοντίου, γιά τήν δραστηριότητα στήν Χαλκιδική τού Θεσσαλού επαναστάτη Βελέντζα, γιά τά θρησκευτικά ενδιαφέροντα Ρώσων αύτοκρατόρων καί ιερωμένων, γιά τήν άπόβαση Ελλήνων επαναστατών στό ακρωτήριο Δρέπανο (Συκιά) τό 1854 υπό τόν Δημήτριο Τσάμη Καρατάσο καί τήν εν συνεχεία καταστολή τού κινήματος, καί τίς τουρκικές βαρβαρότητες στήν Χαλκιδική πού ακολούθησαν. Ό αρχαιολόγος κ. Ιωακείμ Παπάγγελος μίλησε γιά τόν αρχιεπίσκοπο Κασσανδρείας καί Πολυγύρου Ιγνάτιο, τόν αγωνιστή καί Φιλικό καί συνεργάτη τού Έμμ. Παπά κατά τά γεγονότα τού 1821, πού έξήγειρε τούς Πολυγυρινούς τό 1821 μέ

3 Άθ. Ε. Καραθανάσης, 'Ιστορικό συμπόσιο στην Χαλκιδική 337 ορμητήριο τήν αγαπημένη μονή του, τήν Έσφιγμένου ό κ. Παπάγγελος παρουσίασε νέα στοιχεία γιά τή ζωή του Πολυγυρινοϋ αυτού Ιεράρχου καί τήν αγάπη του γιά τήν Χαλκιδική καί τό "Αγιον Όρος πού έξέφρασε μέ τήν διαθήκη του. Στήν συνεδρία τού Σαββάτου 14 Οκτωβρίου ό καθηγητής κ. Άθ. Άγγελόπουλος παρουσίασε τό θέμα Ή θέση του μητροπολίτου Ίερισσοϋ καί 'Αγίου Όρους στις σχέσεις τοϋ Αγίου Όρους μέ τό Οίκουμ. Πατριαρχείο καί έπεσήμανε μέ βάση πατριαρχικά σιγίλλια τού 1371 καί 1391 τήν εκχώρηση εκ μέρους τού Πατριαρχείου ορισμένων δικαιωμάτων στόν μητροπολίτη Περισσού καί 'Αγίου Όρους, τά όποια άφαιρούντο, όμως, όταν έπαυαν νά ύφίστανται οί έκτακτες περιστάσεις πού επέβαλαν τήν εκχώρηση των προνομίων αυτών, τού Πατριαρχείου έχοντος πάντοτε τήν κανονική δικαιοδοσία επί τού 'Αγίου Όρους. Ό καθηγητής κ. Ίω. Σκούρτης είσηγήθηκε τίς προσπάθειες γιά τήν 'ίδρυση ελληνικού προξενικού πρακτορείου στήν Κασσάνδρα τό 1836 μέ επικεφαλής τόν Αναγνώστη Παπαδόπουλο, αγωνιστή τής Έπαναστάσεως στήν Χαλκιδική έπρόκειτο γιά πρόταση τού νεοσύστατου ελληνικού κράτους, τήν όποια άπέρριψε ή 'Υψηλή Πύλη πού έβλεπε μέ υποψία καί φόβο τήν τοποθέτηση ενός παλαιού άγωνιστή στήν Κασσάνδρα, φοβουμένη νέα επανάσταση. Ό ιατρός κ. Άπ. Σιώκος παρουσίασε ένα φιρμάνι γιά τήν ανέγερση τού ένοριακού ναού τού Αρχαγγέλου Μιχαήλ στό Παλαιοχώρι τού έτους Ό κ. Σιώκος ερεύνησε τά σχετικά πού αφορούσαν στήν ανέγερση νέων εκκλησιών στήν Χαλκιδική μετά τόν χαλασμό της άπό τούς Τούρκους τό 1821 καί τήν σταδιακή επιστροφή τών κατοίκων στά ερειπωμένα χωριά τους. Ό ίδιος περιέγραψε τίς επίμονες προσπάθειες τών Χαλκιδικιωτών καί στήν προκειμένη περίπτωση τών Παλαιοχωριτών νά ξεπεράσουν τήν τουρκική γραφειοκρατία καί νά έξασφαλίσουν άδειες γιά άνέγερση εκκλησιών. Ή αρχαιολόγος κ. Γερακίνα Μυλωνά περιέγραψε τόν 'ιστορικό ναό τού Αγίου Αρχαγγέλου στήν Άθυτο πού άνακαινίσθηκε τό 1647 καί πού είχε ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες καί φορητές εικόνες επί τών οποίων ζωγράφοι άπό τήν Γαλάτιστα, όπως ό Αθανάσιος, τό 1828 καί 1829, ζωγράφισαν νέες. Ή κ. Μυλωνά μελέτησε τήν άρχιτεκτονική τού ναού πού ήταν ένοριακός ως τό 1859, οπότε κατέστη ένοριακός αυτός τού Αγίου Δημητρίου. Μιά ιδιαίτερη ενότητα στό Συνέδριο άπετέλεσε ή Παιδεία στήν Χαλκιδική επί Τουρκοκρατίας. Ή λυκειάρχης κ. Ερατώ Ζέλλιου-Μαστοροκώστα έδωσε μία συνολική εικόνα τής 'ιστορίας τής έκπαιδεύσεως στήν Χαλκιδική καί στό 'Άγιον Όρος τούς πρώτους αιώνες τής Τουρκοκρατίας, τίς προσπάθειες τών Ιησουιτών νά διεισδύσουν στό Άγιον Όρος (αρχές Που αί.), τήν προσφορά τής Άθωνιάδος Σχολής μέ τόν Ευγένιο Βούλγαρι, τής σχολής τής Μονής τής Αγίας Αναστασίας Φαρμακολυτρίας καί γενικά των σχολείων τών μικρών καί μεγάλων κέντρων τής Χαλκιδικής (Πολύγυρος, Βάλτα, Γαλάτιστα κλπ.). Ή λυκειάρχης κ. Ήλέκτρα Παπαθανασίου μελέτησε καί παρουσίασε τήν εκπαίδευση στήν Άρναία άπό τά μέσα τού 19ου αί., τήν λειτουργία τών ελληνικών σχολείων, τά διδασκόμενα μαθήματα, τούς δασκάλους, τήν βοήθεια τοϋ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τής τοπικής Ενορίας τοϋ 'Αγίου Στεφάνου, τής 'Ελληνικής Κοινότητας Άρναίας, τήν αφοσίωση τών διδασκόντων στήν ελληνοπρεπή διαπαιδαγώγηση τών μαθητών πού τόσο βοήθησε κατά τόν Μακεδονικό Αγώνα. Φυσικά υπενθύμισε δτι τό πρώτο σχολείο λειτούργησε στό σημερινό παραδοσιακό κτήριο τού Δήμου Άρναίας. Ό Φιλόλογος κ. Δημ. Κύρου, συγγραφέας καί εκδότης, μελέτησε τά άρχεΐα τών σχολείων Νικήτης καί Μεγάλης Πανα

4 338 Σύμμεικτα γιάς της περιόδου καί παρουσίασε σειρά ένδιαφέροντων στοιχείων γιά μαθητές, διδασκάλους, ώρολόγια προγράμματα, διδακτικά εγχειρίδια, παιδαγωγικά συστήματα των σχολείων αυτών παράλληλα, είχε τήν ευκαιρία νά δείξει τήν κοινωνική διαστρωμάτωση των χωριών αυτών, τά κοινοτικά προβλήματα. Έπεσήμανε, επίσης, τό ενδιαφέρον τών μητροπολιτών Ίερισσοΰ καί 'Αγίου Ορους πού κατά τήν περίοδο άγωνίζονταν νά άνεγείρουν τό κτήριο τών σχολείων Ίερισσοΰ. Ή άρχιτέκτων άναστηλώτρια κ. Αννα Ξεναρίου παρουσίασε νεώτερα στοιχεία γιά τήν 'ιστορία τοΰ Νεοχωρίου Χαλκιδικής: ή αρχιτεκτονική, τά χρώματα, ή ξυλογλυπτική οικιών καί εκκλησιών, ή έπίπλωση οικιών είναι άπό τά διασωθέντα στοιχεία ενός πολιτισμού πού κινδυνεύει νά έξαφανισθεΐ τόνισε ή κ. Ξεναρίου. Ή ίδια σχολίασε ένα πολύτιμο βιβλίο τής εκκλησίας τοΰ Αγίου Γεωργίου, άπ όπου άποδεικνύεται ή βοήθειά της πρός τό σχολείο, τούς δασκάλους, τούς πτωχούς άκόμη καί τούς στρατιώτες. Ό καθηγητής κ. Άθ. Ε. Καραθανάσης παρουσίασε ένα λόγιο τοΰ 19ου αί., τόν Αθανάσιο Σταγειρίτη, πού έδρασε στις μακεδονικές εμπορικές κοινότητες (κομπανίες) Σιμπίου καί Μπρασόβ στήν σημερινή Ρουμανία τήν δεκαετία καί στήν Βιέννη άπό τό Είναι πιθανόν νά κατήλθε στήν έπαναστατημένη Ελλάδα, αλλά νά έπέστρεψε κατόπιν, καί πάλιν, στήν Βιέννη. Ό Σταγειρίτης συνέγραφε ογκώδη βιβλία, 'ιστορικά καί γεωγραφικά πρός χρήση τών μαθητών τών ελληνικών σχολείων καί έξέδιδε τό περιοδικό Καλλιόπη, πού ήταν όργανο τών αντιπάλων τοΰ Κοραή γιά τό γλωσσικό ζήτημα. Ό μουσικολόγος κ. Στ. Κοψοχείλης ασχολήθηκε μέ τήν βυζαντινή μουσική καί τό δημοτικό τραγούδι στήν Χαλκιδική καί εξέτασε τήν παράδοση τής βυζαντινής μουσικής στό "Αγιον Όρος καί στήν Χαλκιδική κατά τήν Τουρκοκρατία. Παρουσίασε, επίσης, τύπους μουσικών οργάνων πού εμφανίζονται σε άγιορείτικα χειρόγραφα καί σέ τοιχογραφίες, καθώς επίσης καί νεότερα μουσικά όργανα. Άνέφερε, τέλος, τήν θεματολογία τών δημοτικών τραγουδιών τής Χαλκιδικής. Ή άρχιτέκτων-ίστορικός τής Τέχνης κ. Θάλεια Παναγιωτοπούλου-Μαντοπούλου παρουσίασε τό έργο τοΰ φημισμένου Χαλκιδικιώτη άρχιτέκτονος Ξενοφώντος Παιονίδου ( ), στόν όποιο οφείλουμε τά ίστορικότερα κτήρια τής Θεσσαλονίκης (ναός Γρηγορίου Παλαμδ, Παπάφειο, Τράπεζα Ανατολής, Παλαιό Ταχυδρομείο κλπ.). Στήν Χαλκιδική, μέ πρωτοβουλία τοΰ μητροπολίτου Κασσανδρείας Ειρηναίου, σχεδίασε τά περισσότερα σχολικά κτήρια καί έκκλησίες στόν Τρίλοφο, τά Βραστά, τήν Συκιά, τόν Πολύγυρο, τήν Νικήτη, τό Πολύχρονο, τήν Φούρκα κλπ. Ό κ. Εύ. Χεκίμογλου, 'ιστορικός τής Οικονομίας, έδωσε ένα παράδειγμα γιά τήν οικονομική ζωή στήν Χαλκιδική κατά τήν κρίση τό 1911 στήν πιστωτική άγορά τής Χαλκιδικής σέ μιάν εποχή πού είχε εκδηλωθεί επιδημία χολέρας στήν περιοχή. Από τίς κινήσεις τριών εμπόρων τής Χαλκιδικής (άπό τήν Γαλάτιστα, τόν Πολύγυρο καί τήν Ίερισσό) συνεπέρανε ό κ. Χεκίμογλου ότι οί Χαλκιδικιώτες γνώριζαν πολύ καλά τήν τραπεζιτική κατάσταση στήν Θεσσαλονίκη, τίς διακυμάνσεις τών τιμών στά κουκούλια καί στήν ζωαγορά καί δροϋσαν άναλόγως. Ό φοιτητής τής Ιατρικής κ. Σταύρος Σταυρίδης άσχολήθηκε μέ τήν Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στή Χαλκιδική κατά τήν Τουρκοκρατία καί μίλησε γιά τούς λαϊκούς εμπειρικούς γιατρούς, τούς έπιστήμονες γιατρούς στά τέλη τοΰ 19ου αί., τήν ιατρική σκέψη αυτών τών εμπειρικών γιατρών πού χρησιμοποιούσαν, χωρίς νά γνωρίζουν, τίς συνταγές τοΰ Γαληνοΰ, τοΰ Ίπποκράτη. Παρουσίασε επίσης, γιατροσόφια, τρόπους λαϊκής θεραπείας, εμφάνιση τών πρώτων φαρμάκων στήν Χαλκιδική κλπ.

5 Ιω. Θ. Μπάκας, Η Αδελφότητα «Ο Ευαγγελισμός» στη Νιγρίτα 339 Κατά τό συνέδριο παρενέβη ό δημοσιογράφος κ. Φ. Γιαγκιόζης καί επεσήμανε τη διαχρονικότητα τής Μακεδονίας σέ σύνδεση μέ την Χαλκιδική, αλλά καί την ποικιλία προβλημάτων πού θά άνακύψουν άπό τά κενά τής ενδιάμεσης συμφωνίας Έλλάδος-Σκοπίων. Τό συνέδριο παρακολούθησε πλήθος κόσμου άπό όλες τίς περιοχές τής Χαλκιδικής καί συμμετείχε μέ ερωτήσεις καί παρεμβάσεις. Οί σύνεδροι ξεναγήθηκαν σέ άρχαιολογικούς χώρους άπό τόν άρχαιολόγο κ. Ίωακ. Παπάγγελο. Τήν γενική ευθύνη τής όργανώσεως τού Συνεδρίου είχε ό Πρόεδρος τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τής Χαλκιδικής δικηγόρος κ. Β. Πάππας καί τά μέλη τού διοικητικού συμβουλίου της. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ. Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΣΤΗ ΝΙΓΡΙΤΑ Η εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα των κατοίκων ενός τόπου, έκφραση της ελεύθερης βούλησής τους, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της ενθικότητάς τους. Τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας πλάι στην Εκκλησία και τις τοπικές κοινωνικές αρχές προστέθηκε ένας νέος παράγοντας στη φροντίδα της εκπαίδευσης με τη μορφή συλλόγων και σωματείων, προμηνύοντας μια νέα πνευματική αναγέννηση του Ελληνικού έθνους1. Όπως σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας με ελληνικό πληθυσμό, αλλά και σε αρκετά μικρότερα σε πληθυσμό χωριά και κωμοπόλεις, όπως στη γειτονική της Νιγρίτας Μπέροβα (σημ. Βερτίσκος Θεσ/νίκης)2, υπήρχαν και δρούσαν διάφοροι σύλλογοι με φιλεκπαιδευτικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, που παράλληλα δραστηριοποιούνταν και εθνικά εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του υπόδουλου Ελληνισμού. Οι σύλλογοι της Νιγρίτας κατά τήν Τουρκοκρατία αποτελούσαν ως πρόσφατα ένα άγνωστο κεφάλαιο της ιστορίας του Ελληνισμού της ιστορικής αυτής κωμόπολης. Στην κατάσταση των σωματείων του βιλαετιού Θεσσαλονίκης που δημοσιεύτηκε στο Μακεδονικό Ημερολόγιο του 1909 δεν αναφέρεται κανένας σύλλογος, σωματείο ή αδελφότητα στη Νιγρίτα3. Η αρχή για τη γνώση της μέχρι τώρα σκοτεινής αυτής πτυχής της ιστορίας και δραστηριότητας της Νιγρίτας, στις αρχές κυρίως του 20ου αιώνα, έγινε με την ανακάλυψη από τον Γιώργο Καφταντζή στο αρχείο του Νιγριτινού δασκάλου Δημητρίου Δαμάνη, τμήματος του καταστατικού του συλλόγου «Αρετή» της Νιγρίτας και Σύρπας, δημιούργημα της πνευματικής ένωσης των δύο κοινοτήτων στα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας4. 1. Στέφανος Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του Ελληνισμού της Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σσ. 11, Αθανάσιος Αγγελόπουλος, «Φιλεκπαιδευτικοί και Φιλανθρωπικοί σύλλογοι εν Μακεδονία κατά τα τελευταία έτη της Τουρκοκρατίας», Μακεδονικά 11 (1971) 347, Ανωνύμου, «Σωματεία και συντεχνίες εν τω νομώ Θεσσαλονίκης», Μακεδονικό Ημερολόγιο Παμμακεδονικού Συλλόγου Αθηνών, 1909, σσ Γεώργιος Καφταντζής, «Το Σωματείο «Η Αρετή» στα χρόνια της Τουρκοκρατίας», Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου, Νιγρίτα 1995, σσ. 151, 152

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟ ΛΟΓΟ» Μικρός απολογισμός της πενταετίας 2009-2014

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟ ΛΟΓΟ» Μικρός απολογισμός της πενταετίας 2009-2014 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟ ΛΟΓΟ» Μικρός απολογισμός της πενταετίας 2009-2014 Με το ανά χείρας 20ό τεύχος συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)*

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* AP. Π. ΣΤΕΡΓΕΛΛΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* Α. Ή ιστορική πλευρά των προσηλυτισμών. Περιγραφή καί περιεχόμενο του υπομνήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 7ο Απρίλιος - Ιούνιος 2011 Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΣ: 1903-2013. ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΣ: 1903-2013. ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩς ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεσ/νίκης 16 1 εκτ. ΤΕΥΧΟΣ 14ο Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 17-18 Σεπτ. 2010

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 17-18 Σεπτ. 2010 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 17-18 Σεπτ. 2010 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Νικολάου Ρουδομέτωφ Το Copyright ανήκει στο Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας. Οι συντάκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ Φ.Α.Α.Θ.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΒΙΟΣ: ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΕΙΞΗ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Πρακτικά της Ημερίδας: ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Φιλολογική επιμέλεια: Αθανάσιος Χριστιανός

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Φιλολογική επιμέλεια: Αθανάσιος Χριστιανός ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» RE Ταχ. Γραφείο ES ST PR 020050 SS POS X+5 Θεσ/νίκης 16 Αριθμός Αδείας ΤΕΥΧΟΣ 23ο Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισµό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.)

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιείται και θα γίνει και κριτική θεώρηση αυτών. Καταρχήν θα ερευνηθεί το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΕΙΚΩΝ ΑΝΕΣΠΕΡΟΥ ΦΩΤΟΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

«ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΕΙΚΩΝ ΑΝΕΣΠΕΡΟΥ ΦΩΤΟΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΕΙΚΩΝ ΑΝΕΣΠΕΡΟΥ ΦΩΤΟΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρήστου Κ. Οικονόμου Καθηγητή και Προέδρου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ Ένα βιβλίο σταθμός στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η φιλαρμονική του δήμου Κοζάνης Πανδώρα και ο ρόλος της στα μουσικά και κοινωνικά δρώμενα της πόλης την περίοδο 1902 1941. Πτυχιακή εργασία του Αυλογιάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΜΣ: «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ I : «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: TA ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Περιοδική έκδοση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη είναι η χαρά και η ικανοποίηση του Δ.Σ. και της Επιτροπής Έκδοσης από την υποδοχή που

Μεγάλη είναι η χαρά και η ικανοποίηση του Δ.Σ. και της Επιτροπής Έκδοσης από την υποδοχή που ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Από το 1ο τεύχος στο 2ο Μεγάλη είναι η χαρά και η ικανοποίηση του Δ.Σ. και της Επιτροπής Έκδοσης από την υποδοχή που έτυχε το πρώτο τεύχος του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Όλοι όσοι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ *

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ * ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΖΙΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ * Το θέμα το οποίο πρόκειται να μας απασχολήσει έχει να κάνει με το φαινόμενο της συγκρότησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 MAΡTΙΟΥ 2012 Ενημερωτικό Σημείωμα 1. Πεπραγμένα Δ.Σ. για το έτος 2011 και το πρώτο τρίμηνο του 2012 2. Εκθέσεις εγκεκριμένων πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση

Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση Η Φ.Ε. ιδρύει το πρώτο σχολείο θηλέων Το πρώτο σχολείο θηλέων Ίδρυση νηπιαγωγείου Ίδρυση βιβλιοθήκης Η πρώτη αναγνώριση Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1912-2011) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ Σωφρόνης Χατζησαββίδης Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ 1. Παιδεία και εκπαίδευση από το 1204 έως τα μέσα του 19 ου αι. Η περιοχή του Πόντου άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη πολιτισμική και εθνολογική ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γεώργιος Χαλκιάς εργάζεται ως δάσκαλος στη Θεσσαλονίκη. Γεννήθηκε στα Λιμενάρια της Θάσου

Ο Γεώργιος Χαλκιάς εργάζεται ως δάσκαλος στη Θεσσαλονίκη. Γεννήθηκε στα Λιμενάρια της Θάσου ISBN: 978-960-467-183-0 Σχεδίαση εξωφύλλου: Βασίλης Τζομπανόπουλος Η ιστορία του Κάστρου, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της Θάσου, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, αφού η πορεία του στο χρόνο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τη Γιορτή των Γραμμάτων, «μία διοργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(ΤΕΦΑΑ) Η ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η «Συνάντηση με την Ιστορία στους δρόμους της Σιάτιστας» ξεκίνησε ως ιδέα, όταν πριν χρόνια διάβασα τα «ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ, Η σημασία των ονομάτων των οδών

Η «Συνάντηση με την Ιστορία στους δρόμους της Σιάτιστας» ξεκίνησε ως ιδέα, όταν πριν χρόνια διάβασα τα «ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ, Η σημασία των ονομάτων των οδών Η «Συνάντηση με την Ιστορία στους δρόμους της Σιάτιστας» ξεκίνησε ως ιδέα, όταν πριν χρόνια διάβασα τα «ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ, Η σημασία των ονομάτων των οδών της Αθήνας», ένα βιβλίο των Μάρως Βουγιούκα και Βασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ 8ο Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2011

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ 8ο Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2011 ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩς ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 8ο Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2011 ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο 100 χρόνια ελληνικής διοικητικής εγκατάστασης στην Ιερισσό

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο 100 χρόνια ελληνικής διοικητικής εγκατάστασης στην Ιερισσό κύτταρο Ιερισσού www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο Τεύχος 09/2014 100 χρόνια ελληνικής διοικητικής εγκατάστασης στην Ιερισσό Μέσα από το γεωπολιτικό γίγνεσθαι του χθες και του σήμερα Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. Επιμέλεια Προγράμματος. Θωμάς Μπάκας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. Επιμέλεια Προγράμματος. Θωμάς Μπάκας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Επιμέλεια Προγράμματος Θωμάς Μπάκας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστημονική - Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου... 9 Αναλυτικό Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου... 15 Περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΠΗΓΕΣ Νικόλαος Δ. Σιώκης ΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΠΗΓΕΣ Διδάκτορας Ιστορίας του Ελληνισμού, Θεολογική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα