ΣΤΠΟΛΟΓΘΑ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΘΡΘΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΘΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΠΟΛΟΓΘΑ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΘΡΘΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΘΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΤ"

Transcript

1 ΣΤΠΟΛΟΓΘΑ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΘΡΘΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΘΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΤ Μαρίτσα Δ. 1 και Νικολάοσ Κ. 2 1 Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο, Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Πεξηβάιινλ - Νέεο Σερλνινγίεο, 2 Οξγαληζκόο Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Θεζζαινλίθεο, Βαζ. Όιγαο 105, Θεζζαινλίθε, ΠΕΡΘΛΗΨΗ Ο ζθνπόο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηππνινγία ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο ζην Πνιενδνκηθό πγθξόηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο. Αξρηθά ζπγθεληξώζεθαλ δεδνκέλα γηα ηα έηε νπνία αμηνινγήζεθαλ θαη ηειηθά επηιέρζεθε ην 2003 σο ην πην πξόζθαην πιήξεο ζε κεηξήζεηο έηνο. Σα δεδνκέλα απηά αλαιύζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ σο εμήο: αξρηθά δηαρσξίζηεθαλ ζηηο δύν βαζηθέο πεξηόδνπο κε βάζε ηε ζεξκνθξαζία (ζεξκή θαη ςπρξή πεξίνδνο) θαη ζηε ζπλέρεηα ηαμηλνκήζεθαλ ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο αλέκνπο πνπ επηθξαηνύζαλ ζηελ θάζε ρξνληθή πεξίνδν. Σα απνηειέζκαηα από απηή ηελ παξαηήξεζε παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο όπνπ εθθξάδεηαη ζε πνζνζηό % ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπ ξύπνπ γηα ζπγθεθξηκέλν εύξνο ζπγθέληξσζεο γηα ηελ θάζε θαηεγνξία αλέκνπ θαη ηελ θάζε ρξνληθή πεξίνδν ρσξηζηά. Έηζη, πξνέθπςε κηα ηππνινγία ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ζηε Θεζζαινλίθε, πνπ πεξηιακβάλεη 6 ηύπνπο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο: 3 ηύπνπο γηα ηελ ςπρξή θαη 3 γηα ηε ζεξκή πεξίνδν ηνπ έηνπο, πνπ θαζνξίδνληαη θύξηα από ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ. Απηή ε κέζνδνο ηεο ηππνινγίαο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ζε ζπζρεηηζκό κε ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα κπνξεί λα απνηειέζεη έλα εξγαιείν πξόβιεςεο ηεο πνηόηεηαο ηεο αηκόζθαηξαο βαζηζκέλν ζηα δειηία θαηξνύ. TYPOLOGY OF THE AIR POLLUTION IN THESSALONIKI COMBINED WITH METEOROLOGICAL PARAMETERS Maritsa D. 1 and Nikolaou K. 2 1 Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki, MSc Environment - New Technologies, 2 Organisation for the Master Plan and Environmental Protection of Thessaloniki, 105 Vas. Olgas St., Thessaloniki, Greece, ABSTRACT The aim of this paper is to determine a typology of air pollution related to meteorological conditions in the urban area of Thessaloniki. The temporal trends of the air pollutants in Thessaloniki (Greece) during the period were examined. Finally the year 2003 was selected as the most complete in data year. These data were analyzed and evaluated as follows: the data have been distinguished into two groups corresponded to six groups of meteorological conditions (temperature and wind speed). Three air pollution types appeared during the cold period of the year and three other during the warm period. This air pollution typology method related to meteorological conditions can be used as a tool for the qualitative and quantitative prediction of the air pollution in an urban area, basedon the weather forecast. 1

2 1. EIΑΓΩΓΗ Η Θεζζαινλίθε είλαη κηα πόιε πνπ παξνπζηάδεη πνιιά πξνβιήκαηα αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ηα νπνία νθείινληαη ζηηο εθπνκπέο ξύπσλ από δηάθνξεο πεγέο αιιά θαη ζηελ θιηκαηνινγία θαη ηελ ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο.η δόκεζε είλαη ππθλή θαη νη αλνηθηνί ρώξνη ειάρηζηνη ελώ νη βηνκεραληθέο κνλάδεο ζηα βόξεηα βνξεηνδπηηθά βξίζθνληαη πνιύ θνληά ζηα όξηα ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. Οη ζηελνί δξόκνη εηδηθά ζην θέληξν ηεο πόιεο κε ηα ςειά θηίξηα ζε ζπλδπαζκό κε ζπλζήθεο άπλνηαο ή αζζελώλ αλέκσλ θαη ηελ απνπζία βξνρήο, παξάιιεια κε ηηο εθπνκπέο ξύπσλ από νρήκαηα, θεληξηθέο ζεξκάλζεηο θαη βηνκεραλίεο ζπκβάινπλ ζηε ζπζζώξεπζε ξύπσλ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ζηε Θεζζαινλίθε. (3) Η ηξνκαθηηθή αύμεζε ηνπ δείθηε ηδηνθηεζίαο ηνπ Ι.Υ. απηνθηλήηνπ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηελ απνθπγή ιήςεσο ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ζηε ρώξα καο, είρε ζαλ απνηέιεζκα κηα ζνβαξή ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΘΑ Γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο απηήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο από ην δίθηπν ησλ ζηαζκώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηα έηε Δπηιέρζεθε ηειηθά ην 2003 γηαηί είλαη ην πην πξόζθαην από ηα έηε πνπ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιύηεξε πιεξόηεηα ζε κεηξήζεηο. Από ηνπο ζηαζκνύο ηνπ Γηθηύνπ, ζην θέληξν ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο βξίζθνληαη νη ζηαζκνί ηεο Πι. Αγίαο νθίαο θαη ηνπ Α.Π.Θ. Ο ζηαζκόο ηεο Πι. Αγίαο νθίαο βξίζθεηαη κέζα ζε νδηθή ραξάδξα πνπ επεξεάδεη πνιύ ηζρπξά ην πεδίν ηνπ αλέκνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθό ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Έηζη νη κόλεο κεηξήζεηο ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο δηεύζπλζεο ηνπ αλέκνπ πνπ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ αληηπξνζσπεπηηθέο γηα ην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο πξνέξρνληαη από ην ζηαζκό ηνπ Α.Π.Θ. Γηα ην όδνλ επηιέρζεθαλ νη ζηαζκνί ηνπ Παλνξάκαηνο θαη ηεο Νενρσξνύδαο γηαηί ιόγσ ηεο θπζηθνρεκηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο ζπγθεληξώλεηαη ζηελ πεξηαζηηθή πεξηνρή θαη όρη ζην θέληξν ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. Γηα ηνπο ππόινηπνπο ξύπνπο CO, NO 2, SO 2, θαη αησξνύκελα ζσκαηίδηα, επηιέρζεθαλ νη ζηαζκνί ηεο Αγ. νθίαο θαη ηνπ Κνξδειηνύ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ηόζν ην θέληξν ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο όζν θαη ν δπηηθόο ηνκέαο ηεο πόιεο. Γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν επηιέρζεθαλ ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζεξκνθξαζία, ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ αιιά θαη ηα πεξηζηαηηθά θαηξνύ όπσο ρηόλη, βξνρή, θαηαηγίδα, νκίριε. Αξρηθά δεκηνπξγήζεθε κηα βάζε δεδνκέλσλ από ηηο κέζεο εκεξήζηεο ηηκέο όισλ ησλ ξύπσλ γηα όιεο ηηο εκέξεο ηνπ 2003 ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ηππνπνηεζεί ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ζε ζρέζε κε ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα γηα ηα νπνία επίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζεο εκεξήζηεο ηηκέο. Πξώηα ηαμηλνκήζεθαλ νη ηηκέο ησλ ξύπσλ κε βάζε ηε ζεξκνθξαζία θαη δεκηνπξγήζεθαλ δύν θαηεγνξίεο κε βάζε ηα δύν ηππηθά εμάκελα, ςπρξή θαη ζεξκή πεξίνδνο. ε απηό ην ζηάδην ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πεξηζηαηηθά θαηξνύ. ε δεύηεξε θάζε νη δύν θαηεγνξίεο απηέο ηαμηλνκήζεθαλ μαλά ζε ζρέζε κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν δεκηνπξγήζεθε έλαο ηύπνο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη πξνέθπςε ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο ελόο ξύπνπ γηα ηνλ θάζε ηύπν θαηξνύ. 2

3 Σέινο ηα απνηειέζκαηα απηά εθαξκόζηεθαλ ζην πξνεγνύκελν έηνο (2002) όπνπ δηαπηζηώζεθε όηη ηαηξηάδνπλ ζρεδόλ απόιπηα. Δπίζεο έιεγρνο έγηλε θαη γηα ην επόκελν έηνο (2004). 3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΗΜΔΡΔ ΒΡΟΥΗ ΡΜ 1Ο 0-1 > 80 67% 1-3 < 80 80% > 3 < 50 70% 0-1 > 60 75% 1-3 < 80 83% > 3 < 60 78% < 50 74% < 60 71% Πίνακας 1. Απνηειέζκαηα από ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ γηα ηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα. Μεγαιύηεξεο εκθαλίδνληαη νη ζπγθεληξώζεηο ζε πεξηόδνπο άπλνηαο ελώ ηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα είλαη ηα κόλα πνπ δείρλνπλ λα επεξεάδνληαη από ηα πεξηζηαηηθά θαηξνύ CO mg/m 3 ΠΟΟΣΟ ( % ) 0-1 < 2 93% 1-3 < 1 97% > 3 < 1 100% 0-1 < 1,5 75% 1-3 < 1,5 74,5% > 3 < 1,5 100% Πίνακας 2. Απνηειέζκαηα από ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ γηα ην CO όπνπ ε ζπγθέληξσζε δείρλεη λα κεηώλεηαη όζν απμάλεηαη ε έληαζε ησλ αλέκσλ ελώ ηα πνζνζηά εκθάληζεο αγγίδνπλ ην 100%. Γηα ηε ζεξκή πεξίνδν ε ζπγθέληξσζε είλαη κελ κηθξόηεξε δελ δείρλεη όκσο πησηηθή ηάζε ζε ζρέζε κε ηνλ άλεκν. Σα πεξηζηαηηθά θαηξνύ δελ επεξεάδνπλ 3

4 O < 60 60,8% 1-3 > 60 68,5% > 3 < 60 81% 0-1 > ,5% 1-3 > ,6% > 3 > % Πίνακας 3. Απνηειέζκαηα από ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ γηα ην Ο 3. Δίλαη θαλεξή ε αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο ιόγσ ησλ επλντθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ αιιά θαη ε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ εκθάληζεο όζν απμάλεηαη ν άλεκνο. Σα πεξηζηαηηθά θαηξνύ δελ επεξεάδνπλ. SO > 35 52,7% 1-3 < 35 65,0% > 3 < 35 93% 0-1 < 20 72,0% 1-3 < 20 73,0% > 3 < % Πίνακας 4. Απνηειέζκαηα από ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ γηα ην SO 2. Η πηώζε ησλ ηηκώλ ζπγθέληξσζεο από ηελ ςπρξή ζηε ζεξκή πεξίνδν είλαη θαλεξή ελώ ηα πνζνζηά εκθάληζεο απμάλνληαη αλάινγα κε ηελ έληαζε ησλ αλέκσλ. NO > 35 50,0% 1-3 < 35 69,0% > 3 < 35 87,8% 0-1 > 15 50,0% 1-3 < 15 61,0% > 3 < 15 50% Πίνακας 5. Aπνηειέζκαηα από ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ γηα ην ΝΟ 2. Η ζπκπεξηθνξά αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη παξόκνηα κε ηνπο πξνεγνύκελνπο ξύπνπο. 4

5 ΤΓΚΕΝΣΡΧΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/10-31/3 ΘΕΡΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/4-30/9 ΑΣΜ.ΡΤΠΧΝ Σαχύτητα. Ανέμου Σαχύτητα Ανέμου mg / m m/s 1-3 m/s >3 m/s 0-1 m/s 1-3 m/s >3 m/s PM 10 >80 < 80 < 50 >60 < 80 < 60 CO < 2 < 1 <1 <1,5 <1,5 <1,5 O 3 < 60 > 60 >60 >100 >100 >100 SO 2 >35 <35 <35 <20 <20 <20 NO 2 >35 <35 <35 >15 <15 <15 Πίνακας 6: Παξνπζηάδνληαη νη ζπγθεληξώζεηο ησλ ξύπσλ πνπ εκθαλίδνληαη γηα θάζε θαηεγνξία αλέκνπ θαη θάζε ρξνληθή πεξίνδν μερσξηζηά. ΠΟΟΣΟ ΕΜΦΑΝ.% ΑΣΜ.ΡΤΠΧΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Σαχύτητα ανέμου m/s ΘΕΡΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Σαχύτητα ανέμου m/s > >3 PM 10 67% 80% 70% 75% 83% 78% CO 93% 97% 100% 75% 74,50% 100% O 3 60,80% 68,50% 81% 87,50% 89,60% 99% SO 2 52,70% 65% 93% 72% 73% 100% NO 2 50% 69% 87,80% 50% 61% 50% Πίνακας 7: Παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ηνπ θάζε ξύπνπ ζε θάζε ζεξκνθξαζηαθή πεξίνδν θαη θάζε θαηεγνξία αλέκνπ ρσξηζηά. Οη παξαπάλσ πίλαθεο πξνέθπςαλ από ηελ ηαμηλόκεζε ησλ κέζσλ εκεξήζησλ ηηκώλ ησλ ξύπσλ ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ησλ κεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ (άλεκνο, ζεξκνθξαζία ) επίζεο κέζεο εκεξήζηεο. Αλαιπηηθόηεξα γηα ηνλ θάζε ξύπν πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: Σα αησξνύκελα ζσκαηίδηα γηα ηελ ςπρξή πεξίνδν εκθαλίδνληαη ζε πνζνζηό 67%- 80% θαη ζε εύξνο ζπγθέληξσζεο κg/m 3 θαη πνζνζηά 75% - 83% γηα ζπγθεληξώζεηο κg/m 3 ζηε ζεξκή πεξίνδν. Όπσο είλαη αλακελόκελν ε ζπγθέληξσζε κεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο έληαζεο ησλ αλέκσλ ιόγσ ηεο ζρεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ λα κεηαθέξνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ αλέκνπ ελώ ν ζπγθεθξηκέλνο ξύπνο είλαη θαη ν κόλνο πνπ δείρλεη λα επεξεάδεηαη από ηελ παξνπζία δηαθόξσλ πεξηζηαηηθώλ θαηξνύ Σν CO εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηό έσο θαη 100% ζε ζπγθεληξώζεηο 1 2 κg/m 3 γηα ηελ ςπρξή θαη <1,5 γηα ηελ ζεξκή πεξίνδν. Δίλαη θαλεξόο εδώ ν εμπγηαληηθόο ξόινο ησλ αλέκσλ. Οη ρακειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο θαη ζηηο δύν πεξηόδνπο εκθαλίδνληαη ζε πςειέο ηαρύηεηεο αλέκσλ θαη κάιηζηα ζε πνζνζηά πνπ αγγίδνπλ ην 100%. Σν όδνλ ( Ο 3 ) παξνπζηάδεηαη ζε ζπγθεληξώζεηο ζαθώο πςειόηεξεο ( 100 κg/m 3 ) θαη ζε πνζνζηά έσο θαη 99% ηελ ζεξκή πεξίνδν ιόγσ ηεο θπζηθνρεκηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ηνπ αλέκνπ πνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ όδνληνο έρεη ζπλεξγηζηηθή δξάζε. Καηά ηελ ςπρξή πεξίνδν ζπγθεληξώζεηο ηεο ηάμεσο ησλ 60 5

6 κg/m 3 εκθαλίδνληαη ζε πνζνζηό 68% - 81% κε απμεκέλν απηό πνπ ηαμηλνκείηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αλέκσλ > 3 m/s. Τςειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο θαηά ηελ ςπρξή πεξίνδν ( 35 κg/m 3 ) ζε ζρέζε κε ηελ ζεξκή ( 20 κg/m 3 ) εκθαλίδεη ην SO 2 κε νινέλα κεγαιύηεξν όκσο πνζνζηό εκθάληζεο ην νπνίν αγγίδεη ην 100% γηα αλέκνπο >3m/s. Παξόκνηα ζπκπεξηθνξά κε ην SO 2 παξνπζηάδεη θαη ην ΝΟ 2 ην νπνίν ιόγσ ηνπ θπζηθνρεκηθνύ ηνπ ραξαθηήξα εκθαλίδεη ρακειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν. 4. ΤΖΗΣΗΗ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Όπσο είλαη αλακελόκελν νη ηηκέο ησλ ξύπσλ παξνπζηάδνληαη απμεκέλεο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν ηδηαίηεξα ζην θέληξν ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ιόγσ ηεο απμεκέλεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ, ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ θαη ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζπλζεθώλ. Πξσηαξρηθό ξόιν ζηελ εκθάληζε πςειώλ ηηκώλ αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο έρνπλ νη άλεκνη πνπ πλένπλ ζηε Θεζζαινλίθε. Η πξώηε θαηεγνξία αλέκσλ ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηελ νπνία έγηλε ε ηαμηλόκεζε είλαη νη άλεκνη εληάζεσο 0 1 m/s. Οη άλεκνη απηνί ραξαθηεξίδνληαη σο άπλνηα. Δκθαλίδνληαη ζε πνζνζηό πεξίπνπ 25%. ε πεξηόδνπο άπλνηαο νη ξύπνη παξακέλνπλ ζηνλ ηόπν παξαγσγήο ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα κε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε πςειώλ ηηκώλ ζην θέληξν ηεο πόιεο όπνπ θαη εθπέκπεηαη ε κεγαιύηεξε πνζόηεηα αέξησλ ξύπσλ εμαηηίαο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο. (4-1) Η δεύηεξε θαηεγνξία ηεο ηαμηλόκεζεο αθνξά ηνπο αζζελείο αλέκνπο εληάζεσο 1 3 m/s. Οη άλεκνη απηνί έρνπλ ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα εκθάληζεο θαη δηαζέηνπλ κηθξή δπλαηόηεηα δηαζπνξάο ησλ ξύπσλ αιιά απμεκέλε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ηνπο ζε κηθξέο απνζηάζεηο. Έρνπλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό εκθάληζεο πεξίπνπ 70% (4-1) Η ηξίηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία αλέκσλ είλαη νη άλεκνη εληάζεσο πάλσ από 3 m/s νη νπνίνη ιόγσ ηεο έληαζήο ηνπο κπνξνύλ λα παίμνπλ εμπγηαληηθό ξόιν ζην αηκνζθαηξηθό πεξηβάιινλ ηεο πόιεο. Σν πνζνζηό ηνπο είλαη κηθξό πεξίπνπ 10% ζε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ δύν θαηεγνξίεο. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο απηήο πξνέθπςε κηα ηππνινγία ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ζηε Θεζζαινλίθε, πνπ πεξηιακβάλεη 6 ηύπνπο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο: 3 ηύπνπο γηα ηελ ςπρξή θαη 3 γηα ηε ζεξκή πεξίνδν ηνπ έηνπο, πνπ θαζνξίδνληαη θύξηα από ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ. Απηή ε κέζνδνο ηεο ηππνινγίαο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ζε ζπζρεηηζκό κε ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα κπνξεί λα απνηειέζεη έλα εξγαιείν πξόβιεςεο ηεο πνηόηεηαο ηεο αηκόζθαηξαο βαζηζκέλν ζηα δειηία θαηξνύ. BIBΛΘΟΓΡΑΦΘΑ 1) ΤΠΔΥΩΓΔ, ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΣΜΗΜΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ, Η ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΚΘΔΗ ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ, ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ, Η ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ,

7 3) Νηθνιάνπ Κ., Μνπζηόπνπινο Ν., Καξαηδάο Κ., Πεξηβαιινληηθόο ζρεδηαζκόο θαη πιεξνθόξεζε γηα ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ζηε Θεζζαινλίθε, ΟΡΘΔ ΑΠΘ, ) α. Πεηξαθάθεο, Κειέζεο, Καλειινπνύινπ, Σδνπξέιεο, Ρνδνγξάκκαηα ξύπαλζεο πξσηνγελώλ αέξησλ ξύπσλ θαη δηεξεύλεζε ησλ κεραληζκώλ κεηαθνξάο ησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο ( κέξνο 1 ν ), Πξαθηηθά 1 νπ Πεξηβαιινληηθνύ πλεδξίνπ Μαθεδνλίαο, Μάξηηνο 2002 β. Πεηξαθάθεο, Κειέζεο, Καλειινπνύινπ. Σδνπξέιεο, Ρνδνγξάκκαηα ξύπαλζεο πξσηνγελώλ αέξησλ ξύπσλ θαη δηεξεύλεζε ησλ κεραληζκώλ κεηαθνξάο ησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο ( κέξνο 2 ν ), Πξαθηηθά 1 νπ Πεξηβαιινληηθνύ πλεδξίνπ Μαθεδνλίαο, Μάξηηνο ) Nikolaou K., C. Kyrou, R. Fralik, C. Clark and A. Deligiannis (1994), Typology of vehicular air pollution related to meteorological conditions. Case study: Thessaloniki Greece, Actes INRETS 37: ) Nikolaou K. (2002) Comparative evaluation of the air quality in Athens and Thessaloniki versus EC new standards, Fresenius Environmental Bulletin 11(8): ) K. Nikolaou and N. Papadakis. (2001) Ten years trends of the urban air pollution in Thessaloniki, Part I: The primary pollutants. Fresenius Environmental Bulletin 10(1): ) K. Nikolaou, N. Papadakis. (2001) Ten years of the urban air pollution in Thessaloniki Part II: The secondary pollutants. Fresenius Environmental Bulletin 10(2): ) K. Nikolaou, S. Basbas, G.Toskas. (2002) Air pollutant emissions and concentrations based on urban traffic modeling. Fresenius Environmental Bulletin, 11(8): ) Basbas S., K. Nikolaou and G. Toskas (2000) Environmental impacts of Taxi traffic in the Thessaloniki Metropolitan Area, Actes INRETS, 70(2): ) Basbas S., K. Nikolaou and G. Toskas (2001) Environmental impacts of bus traffic in the Thessaloniki Metropolitan Area, Journal of Environmental Protection and Ecology, 2(3): ) S. Basbas, K. Nikolaou, G.Toskas (2004). Relative contribution of various diesel vehicle classes to the Thessaloniki urban air pollution. Water, Air and Soil Pollution: Focus, 4(4-5):

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΔΣΗΖ ΜΔΣΡΖΔΧΝ PM 10 ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΑΘΜΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΗΑ ΣΟ ΒΟΛΟ ΣΟ 2011. Ολσμπία Εώγοσ και Αναζηάζιος ηαμαηέλλος

ΤΥΔΣΗΖ ΜΔΣΡΖΔΧΝ PM 10 ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΑΘΜΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΗΑ ΣΟ ΒΟΛΟ ΣΟ 2011. Ολσμπία Εώγοσ και Αναζηάζιος ηαμαηέλλος ΤΥΔΣΗΖ ΜΔΣΡΖΔΧΝ PM 10 ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΑΘΜΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΗΑ ΣΟ ΒΟΛΟ ΣΟ 2011 Ολσμπία Εώγοσ και Αναζηάζιος ηαμαηέλλος Δξγαζηήξην Θεξκνδπλακηθήο & Θεξκηθώλ Μεραλώλ, Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ Δξγνδόηεο: Έξγν: Γηεύζπλζε έξγνπ: πλνιηθή εγθαηάζηαζε (νηθόπεδν): Γεσξγίνπ Αλαζηάζηνο Δγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν

Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν Κ. Νικολάος Γξ. Υεκηθφο Πεξηβαιινληνιφγνο Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Θεζζαινλίθεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΜΕ ΤΦΗΛΗ ΥΧΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΜΕ ΤΦΗΛΗ ΥΧΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΜΕ ΤΦΗΛΗ ΥΧΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Α. Γ. Καλαμπούνιας 1,2,3,*, Υ. ηαμάηης 1, Υ. Καληζονούδης 1,3,. Ν. Πανδής 1,3,4 1 Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ξανθάκηρ Μισαήλ 1, *, Παςλόποςλορ Κοζμάρ 2, Αποζηολόποςλορ Γεώπγιορ 3, Κατιμάληρ Βαζίλειορ 4, Γκοπέγια Άπιελ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Επαναληυιμότητας και Αναπαραγφγικότητας τοσ τοπογραυικού μητανήματος Galilei Scheimpflug σε υσσιολογικούς και κερατοκφνικούς ουθαλμούς.

Μελέτη Επαναληυιμότητας και Αναπαραγφγικότητας τοσ τοπογραυικού μητανήματος Galilei Scheimpflug σε υσσιολογικούς και κερατοκφνικούς ουθαλμούς. Μελέτη Επαναληυιμότητας και Αναπαραγφγικότητας τοσ τοπογραυικού μητανήματος Galilei Scheimpflug σε υσσιολογικούς και κερατοκφνικούς ουθαλμούς. ΕΥΔΟΞΙΑ Γ. ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΣΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Κοσνής Γεώργιος,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ, & ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΩ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωμαηική Επγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Θεμιζηοκλήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια Δμαξηεζηνγόλεο νπζίεο: Ζ θάλλαβε ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο; Νηθνιέηηα Γεσξγίνπ Α.Φ.Σ: 2007407608 Α.Π.Σ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2013 1 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ «Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης

Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης Άννα Γογούλη 1, Δσγενία Φλογαΐηη 2 1. Msc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010)

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010) ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010) Dr. Απόζηολορ αππήρ & Dr. Νίκορ Παπαδόποςλορ EΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΩΦΤΙΚΗ - ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΠΗΗ & ΑΡΥΑΙΟΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο ΠΟΡΗΜΑ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ηνπ ΑΠΘ Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) κε αξηζκό 692/22-6-2012,

Διαβάστε περισσότερα