! "! #$% &! !!'$! ( ) $ % $ , * " " ( " $% " -$./. ""! "! !! ! 4 " " " " % %

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! "! #$% &! !!'$! ( ) $ % $ , * " " ( " $% " -$./. ""! "! 12..0. 3!! ! 4 " " " " % %"

Transcript

1 !!!! # &!!!'! '' ( ) *+*+!*!, * ( -./.! 0.! !!! 4 ' ' 2&*+* +!

2 &2 ( 6 #! 2 7! ( * *! 89.!*!! # : ; < 1 2 *!! 9 # 5

3 # &#, B#= B1= B 5 C C * 5 )DE F B- GH!1 5,* GH*(>9( C E*G1IG( )GH!1 F (E3G':(; E!E '( J > 1I J JI > I I > 1 > I > K5..J 0L35.. > J> J ( ( & :;,3 :5; A 2 /0M :A0/NO8; : ; :A P; : ; &! :A; ( JI( Q ( ( E* 1I :( ; A

4 : 0/)( A)6; 5.. R (6 (>Q JI Q, 5 A90! Q < 1! :; * : ; S! T :5M;:/ ;! 5.. :; & 9 &! 9 /9. < & 9, <:/.. ; 2:; 9 3 &! 9 2 (! : ;!: ; 5.. Q8 0

5 :! AQ! O/MQ T/0.<. N ; Q NA:5O; ' 8 JI :;!!!! 0)509 AN5..R! -, ( &):; 1- E>7 D* :PP.;G! **E* G U * S* > 0A:0;& /A/9/AP G:5;- :PP5;G*V** >* GU *5/5&95N G:A;, # = * 1= DE - :5..;G6 > 9 U * S* > /0:A90;&5NA95N8 G:0;,>3 D 3 :P85;G 9 U * S* > A/:;&NP9O5 G:/; = DI :PO;G L :;E GK AA :A;&N/9N/0 G:N;R9-IK 3- D( H :P8.;G I =(( GE S K AN &555955N G:O; D3 :5...;G>, 5α W: ;E*:; G1 7 A5&5O9A0 G:8;(-> K D L :PPN; G * *<E 9 U * S* > 0P:5;& O09OO G:P;E DX 7 = :PPA;G> >* G,35 /

6 &*α &*α - = -H! E &=,5α!&J=,5α (4 =,5α:9 9-,9;,! =,5α =,5α :/5M 5/M ; 4 =,5α0 '( 1 > J =,5α :9 9-,9;J > 1 > > > > J J J >< :3Y; =,5α> :/5M 5/M ; >=,5α > : PP.Q PPN; 1 :PP5; :0; :;!! 0 :E 5..; :7 EPPN; ( =,5α 0:K PPAQ PP0; 3Y5: 5;/AE<(:(II5..; =,5α O) )/) :1XIPP8; =,5α! 69:619;:3 PP8; : ;:7> 5..; H=,5α N

7 0.OZ.N T0) 5OZ..O TN) -: 09N;58Z.N A 0NZ.N A : 5..5; 4 / =,5α =,5α :1 XI PP8; =,5α : PPPQ 5...; = :619; := PPN; 619:(; 50 =,5α:= PPN; =,5α:9- ;,! =,5α (N.A,,!0N 5O R 9 A & :=,5α;A E :;A :;58, 59 /, 5T9 =,5α:O/[ T99-,9; E:; 8 T :5/ T 9 9;/, :;, 5 T9 5)! 6-1 E. /.. G5.) 0 6 :(G;!../ T!..M 0 5), :6 9 O / 7; 5955, 0., O

8 5 19 \../ ( :1 ; = () = 05) :Z- ; - 5) :; =:,5α; A N:/5M; 5 /8Z AN 5AZ5 =E A.. A/Z..5 /Z5 :; =:; 58 O:5/M; 5Z. NP 5.ZA 1& 0 E, &05), E -0 E E \... \.. =,5α:9- ;:/5M; :5/M; E E - 5A Q 05 /8 T E/ 8

9 Q 0. A/ T 9:- ;, 9:- ; H E! 3Y ' 3Y5 =,5α 0 ] :E 5..; 9:- ; 0!! =,5α:R>>5...; =,5α 00/. :PP8; H!,5α 619 * 619 * ( 619 =,5α 0)! =,5α :> 5...; # 619 =,5α :X 5..; 9 :- ;, &(1 K ^J( 3 > E > :5..5;NN:A;&N/9N/8 E 1X X E 1 > :5..;/N&0/90NA =6 X X I,, 6 >:PPN; AO&/P9/PN 7 X E 1 >:PPN; 0/&5NO95P0 7>R 1 K EE R> 3J1,I RL 3 - > E >:5..;N0:;&A5 : NN; K K =I 7 K ^, 6 >:PPA;A5&50P95/0 R> > E >:5...; 0N:/;&AA/9AAP >( R> W X- > E > :5...;NA&AOO9A :PPN;NOA9NPA I =6 E >:PP8; /P:;&5O X >(, - :PPP; /0:;& 5O9558 :5...; /& 9/ (I1 IR EE>:5..;580& 5.A95. 3 R> > 7>R,I^ E > :PP8;/8&.A9.8 K K:PP0;O5&88098P. K 6 > R R K->:PP.;OA&ONN9OO5 1 6 =JI, XX - = K6 > :PP5;/:/;&APA9APN 1 K XI E >:PP8;/8&A0N9A/5 X, >E IR,K E >:5..;N/&O.9OO P

10 + && & + #& & #= 1, GSS00G= :1;G 2 E 3 -*9H*(>9( '9<:; JI( J > 1:;:588A±5ON;J J XJJ I 1 X> >,J>9=J=:==; XJ < X E>> 9 ( 5..I((>:( ;1 E*: E ;1I ( E JI ' 1 2 5!5A R 588 N ±// O5 1 ( 3 :; - :0; 1 :E-I ; ('0 : _/ M I> (-I; =_=G -AO)50 E7.

11 :E-; -AO)50 _ 0) - :EE ^1=->TEE>6T-> E-;,,--./ - ' 5. 4 * :5; ' '! - = >9=J= :==; (! 588A±5 ONAA5/ ( = ( = =! 345!0!1200, 00&16 00&1( PPN PP.P PP8N PP/ PP50 PP8O P8P PPAP PP.5 P8/0 PP55 P8A 1&6 =! = == ( & :N;!! :0; &5008 5/ A.. I :; 12 E>:E; :8; >1 >

12 A0! 50 :O; 2 & ' :8; 1 ': - :A; ; ' :0/ ; * & &):;K 'JI9** * 1 **,* * > 0KPN/ -** G:5;= > X 6 E J- X & 1 SPP.QO&N G:A;W9 I =L J 1 S 8P:5...;PP95.8 G:0; ^ 1> 1 > X E >PPO G:/;1, 6, - E &- 1 J SKPOPQ//&A55 G:N;( K (- => X & > >IE KPP.Q N8&.8O G:O;> &E >6- KIX >05/H> 5,PPN G:8; 2K *6 ] G7 &> <>E 1 >/8:5..5;09/. 5

13 & 7 ' #' & # S, 5 - E -SG3= SH! -SG39= H!1 5-1 S H! #!J (- > > > :; >J>JJ> :0; J < >9, > J 598 > J, =, 5α >J><5.9A.J >N8 1>9I J> 1 J >IJG5.)0 >> - >J 0`5. TJ\.. T - >J > 0 J> T> 1 J 5<5 J J & > > >3 1.. T 9 J > PP M JJ0\.. T>J 5. T J > > J 1 > J> >:O8 0M;Q3 :N 0QP/M 5950 ;JJ >:N.QP/M. /95A P; > > R :PP;:8 PM 85 NM; J>J:O8 0M/5 NM; :O0 8M; :80 NM;JJ> >R :8/ NM0N PM;> JI > A

14 ( H T ( ' :; / \. 2 :7 5...; :5.9A. ; N 8! :7 5...; 8) 2 9A :7 5...; :0; ( AA! NO8, 598!=, 5α, Q ( 95.) 0! 0 :PP5;! 0`5. T\.. T T 5<5:JP88;& = S9 1 _ 9,9 _ S,,(9 9,( S( S(9 :;&!!QaST:S_,(; :;&!!QaS(T:S(_,; &!! &!! &:S_S(;T 0

15 #&S<S(T,<,( P/M :P/M;:==5...Q5..5; ( 0 1G!! 84! 00 -/4 `5. T 6 \.. T ( 1 6 *88 85 A5N ( /0 *9: A/5 1 5P8 A8. NO8 :P/M;!a8 PM:OO /98N 5M;!aO8 0M:O /M; SaO0 8M:O. 9OP NM; S a80 NM:8. P988 0M; aop PM:ON P985 PM; 3 an 05: ; ( T PP M :00T00/; 0\.. T `5. T 0 5 G50 : PP0; 6 /0,(A8 :O. 0M;!:0 `5. T; N:5P NM; T #!* :; : ;!!:O8 0M;':E> POPQR PPQ P8AQ3 P8NQ PP0Q X P8.; 0 :1 ; :N 0QP/M 5950 ; N! 0:N.QP/M. /95A P;! R :PP; /

16 0 :8 PM 85 NM;! O8 0M /5 NM :O0 8M8/ NM; :80 NM 0N PM; # & OP PM:P/MON P985 P;O/ 8M:P/MO. /98 ;R :PP; &( E> 7 -:POP; > 9 > S.0A09A0A :5...; > J > > S K /PN9O. 9 = = :5...; 6 > S 0/ A955 9 R -, R 6 X= E E( X K :PP; > I >> >J SKA558N95P 9=3 K- 7 6, X E E :P8A; > > J 1 > P N0O9N/A 9 3 E R(7<K6:P8N;J J KS880O90P 9==E= :PP5;-! S0A0P9/O 91:PP0; 6 >, J, :(>;>> 1 >05N/9O8 9^ XX-7:PP0;> > SA/0/590/O 96:5..5; 3L A/ O9A. 9 J K :P88; > > /95PA 9 X 6- -:P8.; 9 J ESKAN///9/N. N

17 7'( &&& '(&& S,6 #= S &''()**+,-. #/ E!E 9 '( J E > >JJ>J P8. > I L : 69 ;,PPP9I > 9 1 J J >> 1 > 8 0 L: J ;A/>&5O>8 / ( 1 69 E 3 /.5 1:; 1 //.9N/.I 0/.9//.I Q ( ' Q' A! 6! 6 P8. : 69 ; '1 >9:6 1 ; 0 1 ( 2 ( 1( / / O

18 (-PPP S 9 ( 5..5,,5b,7T7: c ; 8 AQ :0/.H,75/.H,7; 50 1/)N),5b T5 N /TO) (-6 1 S5O :! ; ' '! 5.. ( (5..58:0 5 5 ; 8 /! 4/40 40,4! :N8/;1..NP5.555P5 5..8/O = :NPA;1..NP5.55A.. 1..NP5...N.0P 5 = :N8;1..NP /O S :NOP;1..NP5.5558N 5..8/O = :NP/;1..NP5.55A /O = :d;1..np5.55a55 1..NP5...N.0P = :NON;1..NP5.5558A 1..NP5...N.0P ( :; :N88;1..NP5.555P/ 1..NP5...N.0P S ( * *! - 2&! : ; 8

19 ,7!! * 1 J,! S E S Q! 1 '!!! '! T!!!:SSE SSE; &(6 G6 (6 P5/S SH1611 9, - E6-PN. 9= PN = W 9 E 1 6 W 6 H161 1 PON 9 ( P8A 9 = W6PP/ 96 S 6169NTO >6:5..; P

20 ( '' ' # # '( )= B6 )= ) BS B1 ; & 56 3!J>> '(1JIJJ <>JJ>9 6 JJ I>J 1J> >JI 1 JJ 1JJ (( :/9/.M;!:(I 5..; :E P8P(I 5..;.9/M : PPN(I 5..; 5M Q ' :EP8P;, Q : ;Q Q Q 1! 6 9 ' :(I 5..; 9 9 T : ;!

21 2 &;QT Q 5; : ;Q A; 2 Q 0; α9<:9e ;:PPN;!! 9! / A: 5.. ;9 :5 ; 1 :P)9) ; 50 5M:YS; :KPP.;.09/.95 > :;! :, ; :, ;, 9 5

22 A/ ( S :, ; 3 6 / <: < = ; & Q Q Q 0/ =!! 9 & S P8P 9 X S K6 X? 9(I -6 I1K6 6 X E E PPN 55

23 # ' < ' = 6 E 5 5 E & #- & & &!&J ' 9 1 > J J.79,JJ J&1:/J;,797> L J>/>:O/.H;Q15:/J; /.HT/ > 6>>JO> 1 J : `../;J J >>>J 1 >JJ :a../; 9 Q # ' GH=, 5α :. / S ;, O5=, 5 α :.;. & 1:/;,797: ; / :O/.H;Q 15:/ ;,797: ; /. HT :5 ;5./. H,797Q O / :O/.H;! 8 `/ Q50: P; A =, 5α :. / S ; 08 N., :1 15; 1 #Q T :XXJ1; :; 5A

24 J:XJ9 1H; G :M; 6 :M; 6 :M; Z 6 T 1 08:/0 /; O :8.; AA:AO /; N NZO O 15 5N:// A; P:P 5; 5:5/ /; 5 0Z5 5 &a../ 1,797 15,797 ( : `../; T!:a../; G 2 &G;XHE761 =S6 ( 7 R66- K? > 1 > P8N 5/9N&8.P985 5;XHE761 =S6 ( 7,S63 K?>7J > >PPA/95&0/90/O 50

25 & < ( < ( # S - 3 E(<!E9(< ( 5 <:(<;A8 1!!! S3 '( JI J > <> < > J> A8 J > 1<L > 3 >> > > > > 9 :S3; ( 2 Q : P80Q(I :9, =PPO; = S! ':9, =PPO; =! & β9 9I 5/

26 S µ: 5...; &R _!Q S3 :- (P80Q PPN; :XE>PPP; : PPP;!!9:S 5...Q5..Q5..5; 6 µ9:- PP/Q PP/;Q :- PP/; :- 5..; < '! < 9 (( 5A8! A9O A5 N &8 E 0, /E9, E A 05 5! <:(<; 9 &/95. :,;<:->3; :.. (</..; ( I /9A. 9 ( 5N

27 ( (< :S 5..Q5..5; -A85 ; /.0 0 A N &# (< /9A.!! (< (< 2!!'! (< :I5..; : 5...; 6 : P80;! :3 POO; =! T Q '! ' (< 1 & ( 2(!! + &12 4 3=99> 7 ( 4 6 &A/9/5 &#+0.&3*AA=52 1 # XE &AAA9AA8 94+4(3*AA= : 9 3E888&O/985 5O

28 : ; 3 E & NO =99B5 : 3K( /:O ;&/.0P9/O 9.,,4 #+ 0 3=9: A/&5P95N9& +!+ #+3=99A5 8 KSPO:8;& ,& : 3 6< E AP/& P/9.0 9, ! + 4 3=99C5 : 3 X -7&5 9, 3=9>>5 83SNA& =9:85 8 S:5;&/O9/P 9!+! = & & 83 1 >05&8A95.A 9! *AAA5; 3 83 <&/O/9N5N D 3=9995 < & 3 & E H>/&PN &, +!+4 3*AAA (J /& N !+22+&, +4 3*AA=5 : 836-(J N&8A ! +4 3*AA*5 : 3 YYXE &/(#D+13=9995 3&3&E H>&5595AA 58

29 && * & &&' = :-, GH! ; G Q Q!GEQ Q E 8 ') 1 > A/ > < > J (( : PP8; ' 9 9 :K PPA; :K7P8OQPP5;H:X P80Q B C 7 J PPAQK 5..; 3(3( A. A/ < 6 1 (50 /) 63 = Q Q QQ Q1&0.)Q Q 6 3 SS :, ; #! 9 S - S &! 0Q 3 1 5P

30 SS 6 S :S;:, 5;! :, A; S 6 * :, 0; :, /; e ( ' = :, N; Q! < ' 9 '! ( 2 S &97 J1 K S :PPA;BBNP9O9 :PP5; 9 6 E 9K1 7 - :P8O;9 S 9 K :5..;, 1 > X E > 9 K R S, :PPA; 9 > - 0 ( 9= :PP8;G &1 6 H1611 9X 6 S :P80;C0PA90PP A.

31 & & '& ' (1 S. (-& / <!< > '(1>J > >J >L 5O J >:> ; > > >J J L 1 <,SJ JL (! A P / ( 5O!.:/;:;:5;J:A; :; :/; H! 1 :(.PM; AO) = 1 A91 ' 8=AO) /O.... Q /A/ 91.M :JT; :E S; /N!! A

32 !.0.!5! A! 0! 0 EIQ!! 7> J :731; 69( ( - 5.M Q5[ N8<. N T.85<. N N.M 6G ( 731 :! ; A/M! 5A 5..[/<. N T.5<. N N.M ( /.M 5A 0/.[Q..8<. N T 0/0<. N N/M 69( 731 # 5!! O.M5..<. N T!!!:P.M.M;! / (-! Q ]! *! 8 (!! AP #! A5

33 & ( ;,1- X? 1 /A:5...;QO/98N 5;,6-(6 (63( H161G1PPN A;,6-6 W6 3,,6^ 1EH=6 - R33SR^ - 3(96?1 > L > > J A8O598OO 0;316-? & > > (J ^I& 3< H PP0 0A98O /;76X11-67^ 76-3( 6(=(- = X?> NO :5..;Q.9 N;R -HH K R66(- 63( 1W?>9> S 5.0:PP0;QNAP95.A O;^H 6E3?>9>8> /O:5..5;QOP9P. 8;^H 3(=6(( =3-R6 6E3?- > > > 00:5..5;Q N59O8 P;73( = 1 61H X -? > > > > 7 /:5;& 0A90A/ 5....;S-^3(=?> > > A 6S6 G* >5..5O. AA

34 & ' ' &8; & F 8;& E E W 1 = 39 S H! =!> '91>J > 0 > J > J > > J & 9 E9 9 1 J > S, > E J < 1^I E:1^E; 0 J J1^EJ8M > >> J501PP_HT=_. /HT,7_. AME A8 / /M3 5 >J :;0 5008O:E;:; 1>J. NMEA8 / /M 50 > J J < 9&:&A; J M:JT; 9 1 > J 0 O > > > 7J > > O0 >JJ 0 > 9J> 9 > :(J PPN; 1 I 3J> J > <> 1 > > :XPA.QI PP0Q( P88; J>>> :(J P8/Q=J7>PPA; > 9J : J E PP0; > 0) > 0 > >>:7 5..; 1>J >I 0)> 3> - J L > A0

35 >> > 1 J > 9 :E; :..µ T; >:..µ T; AO) X50JJE> > > J 559 J 3> J I > >> J 1PP HT=. /HT,7J5 5. AN>5 5>/. T. AM E50A8 /)/M !0,D!-10/ JJ > E>JJ7:W5.; JJ 1J > JE>5P9 I J A J> :; J < 1 ^I E:N./ 1Q A0. >Q 5/ Q. Q. >Q 80 J 5.M T >I; 0):; O > J> 1 J > : ; 1 ^I E J 8M > J A8) J :/.. / ; > >J 40D0/04 >JJ0 :50 08O;:. / T;1> J 55. AN > 5 /. T. NME50A8 /)/M3 5 1 > J / J < 9&:&A; 50 J M:JT; 9 < 9>J 0 JJ1 1 &S,>J0 > ) ) ;0! > >:M; N/ / 08:P0 M; NP /A A0 :N0 M; 50 NN 0P 0. :8 NM; 08 NA 08 AO :OO M; O> /A 0 50 :/8 /M; SJJ > :\../Q\..Y 5 ; A/

36 ,J > :\../;JJ 08O> 50 J :\../;J > >J J 08O> O> 0) > >:\../;50 ( 1 > >J0) O> 50 > 3 > > J :PP5; > 0. OM 5/ AM M 9J X 0)> J 9, >J> ( =J R 7> > > 1 > PPAQ 0.&PNO9O/ 9 7, 6 = - E < 0) 1 > 5..Q//&A.8 9 J 1 E - >J> - PP5Q5O&5AN90A 9I -KIX- >> < KSPP0Q/&NAP90. 9( 11I1 7>^RJ>,IJI7 >> K, P88Q80&/8/9P 9(JR3R 7^ 6> >> K, P8/QO0&N/O9NN. 9(JRKI > &X H(PPNQ0P9ON=J 9X 1 K 6<EPA.QO&5.9 P AN

37 & ' ' & W- E = B E ( #- ( 56!> > ' ) > 6 > J> J > >> ) :E; :A; ' 9E:O; :/; e eeq 2 :0; H :NO; :5; 1 T )AA/ 5.I!/. - : ;55E: E; ( N &!! =G1 ( :/ µ TI ; 895. = (!! TA9T0 5/!T. 1 < / TI E-5/ # AO

38 .9/9 A.9/.! =EG A & )G:/ T T/;Q = G Q > G :/ T T / ; Q N..9A.9N.9P.9/. ) : ; 5: E; : E; = G! 0 A0 5 : AP 8) 0. /)5; A A :/;!!/ Q 5A0NO8P.!5 /5 P 5. P 0. P.. -A. 0 O P! :. 8. N. O ;/. '!:1; 2=&-!.9/9A.9/. :B ; 1 =EG 5A. O5 8 : A; ( 5!/!/ G!0 G!0 G!0 G!0 G!0 -!00 -! * 1 *,,A,,EA,,CA,,9A,,=BA,,A,,=BA -) :an;z- A 5Z. P/ 58Z. PA 5 AAZ. PP P8Z 0 PZ.P 5/ 5PZ/ A / ANZA N5 =5 :ao;z- A.0Z 8 5 OZ /N 5 N8Z NA 5 N8Z O. 5 OAZ O/ 5008ZN /O 58 N5Z/ P. -> :a8;z- A AZ A. A..Z O 5 /5Z. P/./Z. 8A. 0NZ. OO 5. 8AZ/ 8/ A / AZ0 5. :\..;! A8

39 . /. 5 :15; 6N.) A P./. :\../; A :=; 2*:Z;.9A.9N.9P.9/. :,;5:;A:,; E+B E *+B * =+B = A+B A A EA CA 9A =BA,4 &.--= &.--E &D=-!A.9N.9P.9/. A A G : ; 8A.! Q /.) :5; 2 : E; A : ; QE ' 6 : 5; 1! : A; E2! e e! AP

40 & ) :;9E 6 6 = S &! S S S= 589A P :5;9E E 6 - = E &- P8&AP9AP0PPP :A;9K & **5.:A;&O9APP8 :0;9RK K - E, X & RIS>1>Y X E.A9.8 PP/ :/;93 K - &, J K O5&A5PN5 :N;9X XK & & J > S 5.&A/9A//PP :O;9X & > 1 :6S;//9/P PP0 0.

41 & ' E W- : # - ; Q!Q > '1>JJ J.A T J 55A/ T,> J/A0 T0N5 T> 1J J T J50 (! (5 - S 39=,! SH!E / ! ' 08 1 /.) 6 :ET; 6 O /T. 7 G5/)! 6663(3 /! :.; 6 0

42 N5 ± :K5..; T+ (.A T:-.0.; (50908.NA T:-.0A;/A0 T:- A.0; 55A/ T:- A8;50 08!N050 :- AOAO;0N5:- 58; /P) N5) :; /O) /P) : A; 1 /O) :0; (] :5; - T /P) : ON/0; : 5A85;:5; # 5 05

43 1 & 0 &,> K> K & BB;,4 B>;,4 B9;,4 C=;,4 31 AP 0N 550 A8,^ 0A PO A.5 K3-^ O/N 58 5A8 8/ K6 /858 / /. 0A8 N N5 N N5 A+C99 N5 /P N5 /P A+9:: N5 /O N5 /O A+C8= N5 // N5 // A+>:C :\..; /P) N5) : a.p88; 0A

44 1 5&/.)/8) /P)N5) & H -/.)/8)=3(3 5A85 -/P)N5)=3(3 ON/0 5 5 (A+AE:= -! 1 A&:; : 0 ;/O)/P) & 8 B> 088O AN B> 55P NN B> 0NA A8/ B> B> 58 O55 B: AO5.8P B: 0PPN 5/8 B9 OPN0.0N B9 NNN 55P B9 5O5 P B A5 B9 5PO5 5A B9 5AO8 OO/ B>(B:(B9 5 5 (A+B98: :./P;2 1 /O) 1 0& 5 5 A+CB=E>>.N/AOO (! :(,PP5; 00

45 ( T!:\.5. T; # T50 2 & T!* :7 PPN 9 P8P G PP8;! 2 ' - #2 '! &( = :PP8;, - 6 H X - 7 :P8P;S>1>.& 5NP9585 G 7 E I R :PPN; 5O/9588 9K - R S 3 ( :5..;,1 >OA9O/> G( X,6 :PP5;6 9, H1611 0/

46 & & & = = B >= )W ] :-, GH! QB- SGH!Q)-! SGH!; &!& > ' G < > J 1>J0> >Q J > 5 J > >> 1JJ J G :1S1; ( 9! :LP8.Q] P85QP8O; 1S1 (1S1 : 5..; ( 1S1< : 5..5; N1S1 G N50! 1S1 & ; :,1(?& & 4&? ;9 Q 5; >9=fJ =Q A; 0MEQ0; E :PPO; :,1aTA5..;&5...EQ = : & & ; &5..Q 99 : & & ; &/. S S : ; S Q E 0N

47 G5 (1S1!Q] 2 e :] P85QP8O; 1 :7 P8AQ E9 P8/Q P88; ( /TN1S1:;ATN! 0TN H 0/ ', :P88; ' : PPNQ PPO; 1S1 2 11S1 : 5..5; 1S1 3 :, PPN; :- P8A; 1S1 2 1G-!14! 0I!!! 3445!14!,40I 44D4!0 N 5, / _ T 9 A O T _ 0 O 9 / / _ 9 N, 0 T _ 15G1S1! 0,!0, 11.4!01 _ 5 _ 9 9 A _ / _ N &a_a9a 0O

48 &GL, S :P8.;=>58P9AAP 9, S - :5..5;=E50A950N 9E= K S - :PPO;9 0AP900. 9E9 6< :P8/;B905O90A0 9= X > 7 = 5.. G-, 3 S:P8A;E>A/P9AN 9, S :P88;88P09PN 9, K 7 :PPN;E*A9AO 97 K 1 7> :P8A;E*P0A9P0N 9 :P88;BC ]E S :P85;EC/.9/5 9]E, S 1:P8O;E*/P9O. 91 S :PPO;B>9 9 6 S :PPN;EE5/O95NA, 08

49 &&H & E B W- B B 1 ):B & #- ( ; Q Q!Q Q 'G1J>:P0 ; 1 J> :>; >J > J& J JJ6J> > < ) :, PP5; 7 E :PP; 5 Z. O T 6 OZ. / T E :PP; A AZ. 8 T0 PZ. T 6 R:5..; 0. T 3II :P8/; ` / T S 7 :P8P; P 5 TPAAN5 TAA/O /N T 6`8 T:RPPP95...;`. T:3 R 5..;, :PP5;7J :5...; 0)9N) 7 : ; 2 : ; G P :N 5 ;! 8A 0 :5 E<1;!5. :` T; P

50 H 3 G8.) 6! T_ 6 & : ; : ; 6 )( :6;!! & & 8 34,J ,J ,5 8 34,5 8 34,5 8 34,5 P0 NO N 9 NA NA 8 /5O /A 50. 0N O5 8P0 9 / 9 ON N P 0 9 O O55 A P 8.N 08 ' A /P N5 O8 9 N5 O P 5 OP O 9 5A. O5 9 5A. O5. /N0 0 8/ 5/ 00 0 N O O A.0 8P / O A 0 N AP.0 5/.A 5N 0PP P / 55 A P/ 0 5 NP8 5/ 0P8.N A./P PP AN // NN0 /5A/ O0. `0. 8 8A 9 P 9 / & a,a,a ( 5 :6;!! /.

51 & & 8 34,J ,J ,5 8 34,5 8 34,5 8 34,5 5/) OP N A NP. P A0P5 PA / A5. N/.A 88 A/) 0 P 5P P 0P 0/8 00/ O8/ / /.) N O/ A PA PA..8 ' //) 5.N / 5 N 9 580O 5O O 5O8 1 5& a,a,a A //. 0A 1 A& :69; 8 8. NNB. 8.BB 1 0& :69; 0 Ba BBa B. 8NB. ONB. 8OB 1 /& :69; 0 T Ba N. N5. N. N5 1 N& :69; 0 T AN 9. O. 0 1 O& :69; 0 T 8. 80BB 1 8& 6 BBa /

52 9 7 (99 ((: ;: ; * 6 /N( : 0; : 0; *.O! : 0; : /; ( : N; - ' H ' ` 0. T! =2 * ' 7 ' T7 9 &)E=, ( X ^ EJ K :PP;1 >A/&N.A9N 9,6 ( X :PP5;6 H1 G7J- 6 = :5...;55&509AA 9 3II - K S, :P8/; SL P8/ ( S G 3 R S K :5..; 6S >8A9P. 9R S :PPP; E 5A&.N9.8 9 R S X 6 = S K :5..; S GS7E - K 3II X 7 :P8P;S>5/&/509/5N 9 /5

53 & ' ' ( 1=. A?77 ( #/3 &13=- #!&>313>, ') 1 > <>> 1> 1>J> 3 >? 1 > G! * 3 P/A:I H P/A; # :^ PP8Q-K P8AQ-> P/OQ=R1PP8Q73PPN; ' #! :R P88;: 5...; :9 5..5; :I S 5..5;!3 9 9 G#!! - E '5:; ]5</ # S :6 E 0M A9./ = 6 /;&/S 5/M/ S /.M/ S..M /A

54 . / -08 &./.M.5/M. 5 /ME )!3 3 AA0P.. N.M:/0.; : ' ; A.M:5O.; 5 A.M :P.;!3,-1E 0AM:5AA;3 ]PM:/;3 59A ONM:N8;3 3! 3 3 '! #! ' 1 K!=;345 K!*;(E;345 K! 345 K04!0 N.:/0.; A.:5O.;.:P.;..:P..; 0 0A:5AA; P:/; ON:N8; AP:A/5;!0 /O:A.O; 8:5P; 50:55; N:/08; &(9 O& Q ^ 6K3=>EPP8Q-K 1 >P&0./905 P8AQ-> >E0O&05905P/OQ=R1/A& 5N/95O/PP8Q737&5N895O5PPNQIS> 5A&AAA9A005..5QR K3/&8P9POP88QI H >E0.&0//90O.P/AQ 1 >/A&.PA9.A5... /0

55 & <' #'8(C >(9#& - S =, ( 9!>9 9 /N 5A &! 09NO9P:-09N-O9P; H -O9P -09N-O9P (! PT0 OT/. ' 9 - /N > 5A > >J J > 09N O9P :-09N -O9P; 6 >J<>-O9P< H J -09N -O9P > J J 1 >>JPT0>OT/.> 9>:61;' H # :RPPP; 61 /) :; e e : 5...; 9 ( A! A 0 /N 61 //

56 N& 9 9 0/-O-P - e =,5α:-9..O/ S cep8; </O87 & : ; & a 5a AaQ 11,4,D 7.0 := P80; & a 5a ) Aa )Q 11,4,D -.0 e! e & a!\/.m 5a!/.8.M Aa!`8.M 95.) Q e 5AR:P88; -09N-O9P 5 : H; & 959J< I9X> \../ 9-09N-O9P:)0/; ,D.04 :_ ; :_ ; :_ ; 8(C NP_. NA 5.5_ _. 0. -O9P P/_. O0 5.O_./.P_. 5P - -09N-O9P 9. 5O_. O..0_./N. _. 0P #L410 -!!,4 4?!.1 MAA* MACB> MA=9> 0!0 1E6&1:; 09NO9P e /N

57 5 e -09N-O9P:)0/; * !5 6!5-09N AN /_85 5_0 8 85_. 8. -O9P A5 8_N. 8 8_A. 5 5_. 8/,40I31 6!5 -,,66(W-09N -O9P A O_/ 5 0_A 0 9. A._ MAAAA MAAAA MAA=B 1E65&-!09NO9P e A -09N ,4D00I 1 8_. O NP_. NA :E; 1 5._.. 5.5_. 0. :E; 6 A_. / 5._. 0. :E; - A0._A 0 AN /_8 5 :; P 5_ O 5_0 8 MAA835 6! 5 N_. / 85_. 8 MAAA8>35 1E6 A& 1 : ;!09N e :;a59:e;a9x> 0! H.0I & 4/ =8,4 & 4/ BA, T8 OT8 OT8 A A TA.TA.TA 1 PT OT OT & 4/ E=J=*JA* 1E6 0&#! 0 /. ee 9!! -09N -O9P! e e -09N -O9P! e /O

58 ee!! e!/) :I PPA; )0) : P8O; -09N-O9PQ!!!!-09N -09N & R SJ &, > > > > 1 >/0&PN/9POP =3 K &1,5b > > &5O95O8P8O 9=3 K &H> > 1 >5&/./9//P80 9R 3?E 1 PPP 9R 3 6 &66>1GS 095&A./9AAAP88 9RK = = 3 K & > < > 1 >5O&N//9NNAP8O 9I( 1X 3 K & 1 >AP&A/A9AN/PPA /8

59 = * & H& 3*AA=(*AA*5 # ' #&3*AA=(*AA*5 - BQ 1 9 E :S6; B- - S93= :=;!!> E 8 '(1> J J 1JJ 9 > > >5950 > /):P.MO.M; )=! :P.M; 5G50 /):O.M; ) B C :; ( e!!:(ijpo/q POPQKI PP; 1 :I PO/QE P8AQ KI PP5; -2 & 9 &2 :ZA; 9 & 8.M /98) 2 59AN 9 & 2 /P

60 ( 1 9 E:S6; 0OP:NAN5..80A5..5;A.M :; :; :5; = &]]] P. - : G ; <(PN5/9/.< 0=. N T! 9 S /..g... <. N 1( : 0* ;! 50 (!! H11 9!.00 D00I 0.!0,4 -.00! =* 2=0,4*AA= () () =, -T -T= B8> *A* =BA3>8K5 *>A EC8 EC8 =*= 983>>CK5 EAA E:> 8*: =C8 =E=3>9:K5 *CA E*C *C9 =AA :A3:AK5 *C9 EEC 99 8C E>3:AK5 *=B *C> =A E E3=AAK5 EEE EEE 2*0,4*AA* () () =, -T -T= >8B *9A *==3>*>K5 *BC EBE 8EE =9* =8B3>BBK5 **B *9: E>C =B8 =*E3>9:K5 *88 EAB =CA CA 8C3>CCK5 *CC E8> **= =8A ==E3:AK5 =B: =9B =* > C3:B>K5 =>= * N.

61 ! 5..5! , T/8 O 8.M 8/ OM 2! :; - ] :P.MO.M; 9 e! T :.9O.M; #!! 32 < *! # :P.MO.M; 2 4 :- PPOQ PPO; & 9 ; E KX 3( (- 7((3( :P8A;, > > Q B 1? C: 5O/958.Q 5;E3X6( K& 0 3 B =&P89. PNPQ A;- + S PPO B= N/9NNQ 0; KR3 -K 3( -,( 6 (- #H6 6 :PP; 6 Q EBQ./P9.NOQ /; KR3 -K 717X^ K 716(E(- S 6 X- (- #H6 6:PP5; 6 Q E>Q 5095/5Q N; 1( K RH= 6 (- =H(W6 :POP; JQ B 1? *>Q0O9/QO;(7RX^:PO/;J QB 1? *ENPP9.0Q8;R611EX HS(KKE^6XX6(-66(=66:PO/;6 >>Q? *CQNO9O0Q8; - 6 J> / X6S.90 PPO 9 K 6 S> PPO =>:P; 0/A90/0 N

62 & < ( :H(E; &.04,/440.2)&14+0!01)135 ).,35-!.--07O.-,,140 H P *AAA N5

63 & *α + & & *α & 6, 5 1 ( A 6, A S A 7 R 0 ) (?4 = > ' # - 8 ( &8 #, 5α 0 T A<. P!/., 5α :/99A099, 5α /A. / P. 5 /NO5; 5; A;! =, =,! =, : N. T 500 OZP8 / ; Q : 5- ;, 5α JIJ J, 5α 0 > X T >, 5α 9 I9 <, > > J > H > <> JJ JA<. P > NA

64 /.II<, 5α : /9I9A09>9, 5α &=,;J JJP. :>/A.>/P.;5 >/NO5;> 5;>J> A;>, 5α ->J 1J 1 > =, : ; > J J=, 1J > =,: ;: N.T500 OZP8 /T;J Q JJ > I: 5 - ; J =,>J< N0

65 & & H & ' ' #- (?4.-/! > ')X / P. > JJI> > 1 J JI <J JI - <JI<J G!Q2!! A.)AA) : P88Q= P88; ( ( /!0N 58) :RI =; <N /7 9 A! 11 G(1 A 1/ N O 8 : ; :\../; / A 0 N O 8 P 2!:=; N/

66 ## ## ## ## ##! &! 2=1 4. DO.4/ D0+1,.--!-00 /4!04.40>!0014!0,11 1 DO.4/ D0,!0044O.!,,00.40>!00143=;!0014M9A,,, 4/5! =& NN

67 #' #' #' #' #' ((!* / N O 8 :PP5; :PPN; 1 &(,I = ( > J S PP5Q=E=&/N.9/N5Q, =, S P88Q8*&A/P9ANQ= X X 6 R K - - EK I 9 > > J 1 P88Q EA:5;& A5A9AAOQ K EI R, 7 I 1 X PPNQ =AE:;& 0O8908. NO

68 µ & µ( ', - 6. / QQµQ!Q>QµQ '( 1 > J I µ9 < > E> J > H µ9 J J > < 1>J>µ9 >> > > ( H :63; = e9 63 ( R>> :PPO; = -=3 63 (< 63 :R> P8P; e e ' I& P/ (eq./ 99 5/ (I / :W PP8; # 63!µ )= = =715/8N/NO7 G=> :WII S 5..; = :E;/ :1 5..; 0M:T;E0)9/ ( E9.. A. N8

69 E9M:E; A. 9 A ) < µ :9µ3Q 1;&5/.. E9ME 1E 5 =9 :,1;&5..6ETE< A E. µ 1393A : :ET A&; :T H(IQ & 7T(7T( TQ0P/9N05Q N..<; ) µ = 508 =/)N) = ( µ 19 ( µ 2µ : ; #2 µ! & - E R: =715/ 8N/NO7 G=>;- :9(; &(- 6 :5..5; 6 9 (< > -NA& R>> :P8P;6 > E 6I E.8:;& N R>> :PPO; > 9 > 6>P/:/;&0/9/ 91K :5..; 3 >I > -N.&5N.95NP 9WIIS :5..;(J9-5..(QN.:A;&AN59P 9W^ :PP8;-< µ κ δ ( K(8&5/A895/0P NP

70 && 7&3&&5 <&&&3&&5 6 E, -6 #1?4 & : ;!&< : ; '( 1 > > < 1> >J > 1 J >J ( ( & :A; (! '! ( '!:; & ; e! e :0;Q2 Q 5; e :/; # Q A;e 2 e e - :5; 0; :3 5 ;!:.;! O.

71 (! = 0/. //. :.A TR 9-c; R :A. TI 9R..c; = /. A.) A.)/.J e ee e e /S>5T. (! :.;!!! ( : ; 9! ' e :5;:O; #e ' 9!:A;:P; ' ' H O

72 !!! 0 = 4711,4!!! 0!0 4!!.-D 4 4/!1400!0! *4-1-4!.!4!0!!!7-14!.!00.! 01! O5

73 0E711,4!!!74-!0.00.D &):;EIE E &7>>>7 3P80O8.90 G:5; E K K & <- P8. C3 1 P8.//A95 G:A;,>, & <- & P8PYOPN98.A G:0;,>, &E > R> > PPA08A0P G :/; = > 1 &<I 7 JP8A05A905 G:N; KK, & ;318 PO8AP/9.. G:O; & & & PPN/0 PN89PO. G :8; & 6 > >& & PO5A0OO9088 G :P; < & - I + & P80&08NP9O. G:.; E K &6< D3 43P8OANP9AO/ OA

74 & && 7 35 &' & 35 = E3B 1,BB 6 - S9H! B- E S9H! BB6(6 &!& > 'G >>0J5 1 J 1 > J >>:P)5)>;>/> 1 0J>> 10J:A 55Z./ T; > 1 :=;> :=-;:E-;:17;J J >:J. ANZ8 5>;J > > > J> 9 ( ' '&! A0/!Q! A/M :,h9eppaqx PP8;& :EI PP5Q PPO;! : PPO;! ( A H:=; 5!.. 3 := 6 > H ; / 7 < N/ 7 </7 O0

75 / P)5) G5.) :0; :E PO0; ( :.; A0/ : PPPQ5...; A.! A:/);.:8);! :=; :PPO; :=-;=i :5..; :E-;:17; 9, A 55Z./ T /) - AP8//.P85..5AP!A. :=; 5) N 50) Q! 5N) - N.) =.ANZ8A =E- 17:, 59A;a.P8A/:\...;a.POP0A:\...; 84,J1,=,!0411!4=*- D114.40, 4/ B 8 E * = A = * E 8 B C > : 9 =A ==-0 1!, 4/ ( 0 :E PPNQ PPP; 0 H &! :PP0;EJ:5...;! 17 :, A; ] O/

76 ,*.,!!4 D I,!0/4,E.,!! I,!0/ #! 0I,!0/43, #! 0I,!0/43,45 =i :5..; ( 6!! '! :PP8; & ( K R 7, 6 96 & /9I>9=, 5α 9Oβ > /.&95PP89E E S -, & S 58& ANN9AOPO09EI- R> 6 &H > :; S A.& PP59E X J- > E,J 6 &7 > KS5.8&5.5O9 5.A.PPN9EJE X &J /8& NP9P/ ,h9E & (JX AA&A.O9A5APPAG=i, K,= S 7 & >> :;:; NN&89P55..9 S 7 * =i, K,= (S &6> > : ; : ;> 0O& A95 PPOG,= S 7 (S HE & /0&50/950PPPP9 1 - = && J 1 >0&/OA9/P5PP09K E & &76 6 7E & O 6 XDXI589 5AN5...9X - R6 R &H R & > S 05& 5095/ PP8 ON

77 & 1 ( S &-. #/! ' ( < L >.> 1J0N9> 1> I > J > I ( 3 *: ; 9 1 ' W!NA 5/M &NAO) -50) : 9S; 4!.PL A 0N N ; A8) =7 :E.5T ; ( 1 && 0!! & 3K5 OO K / / :5_P;. / 5 O A 9 5 NN N A:._A; N / A O A 9 5 NN N 0:O_O; O / /.. N N N N / :N_0; / O / A 9 AA A /.. B P / / 9 A N.. 5.:/_O_8; N O A. O. 0 0N O.A O 0 3) B8 = &

78 *! : 5 A.; :A95 T; 8:8; = : ;! 1 5 && 0!! & 3K5 4 0 K / A 9 5 NN N A:8_/; N / 5 O 9.. AB A A O 5 9 / A O/ N:8_N_5; / A / N N 9.. /B / O / 9.. OB O A A P / 5 9 / N O. 5 O/ N0 / A 3= B5 = &! Q 2' 9 ' 5 A. Q 0!:O/M; 1 A 4 K& 03K N O. /N / N 0 3>9! 1 9 :O.9P.M8 /; '!!! N! H &N O8

79 0<. N T / &9 E S> K /&0AP900NPP5 5 E 1JJ > 1 > 0A&0 ONP9OO/ PP/ A E-* 6*,j5... 0,6,- ** &** /L* 59APP.)/ / 6 /O95.PPP N ^#,7 JJJ A/&95A90APP0 OP

80 & & & ' &''& SE & A?77? )&E*)>FA! >> G O /5 /N / G /. :4 ;!OP :O / 5 / N / ; 1 =6 :OP7; 1 O /5 / 7-E- N / G O / 0.N:±.N; 5 / OP:±.8; N/7-00/:±.OP;E-80 :±.ON;O8:±0O; G

81 F 35 =3(1-1H-3 :(6E13-6)3(S6=(3-6361; 8

82 &(. & / β9!iβ9j G H! T! T 2 * :63; 63' 9 < = 63 : ; ' 63/A :; : ; 85

83 5.M(< (.5 (<TR S ((</.9..' 4 (<! T.. R 1 2 = ' 5..Q5..!!! - 9/ :/95 ;! β9 9-5.M /.. '' A'/.. 2 * β9 β9 4(< (< (< 5.M / (< 5.95/ 5.M E :PP0QPP/Q 5..; 5...!. (' 8A

84 5. (< :(<; ]! (<! & 9 63'!(< 9 9 (< /9A. 9 ( (< 91 2 (< 9 < e # 2 e & 9 ( YSXE S AAO9A0.PP0 9 H E YYS5A95ANPP/ 9 E 7 > J > < >55/O/9N5N R>(< 1 - G6&-A9AO e 6 6<J>I K ->80&N5O9NA5.. 80

85 7 & H & & -6. &? & / ( ( PPP 5..A :S;:S,;:S; & Q Q Q :J - PPOQPPP; (SS,! :- PPN; :8.M; :5.M;!! :; ] : ; ' :0.9/.M; S, S,:- PPOQ 5...Q Q 5..5; S,: PPQ E PP5; : PPNQ I PP8Q PP8Q- =; 8/

86 !!!!!: ; 000I-.004O.0I,0! e H!! ( 1: _ E_ ; : ; :,77Oβ6;! :, PP8; ' :85M; EI PPN Q7 :5...; I9 := PPO; (!!! :9 PPPQ TAA AAM; :9(PPPQ0TA00MQ; /40--0!D /4D4 /4,0 : 5...; &; 7 AA5/8 5; -( -(:; - : PPP; 8N

87 ! : 5...; : 5...; - 2 (< : 5...; :.M;:O.M;-( : 5...; / H - 3 &; Q; ' Q ; ' Q;! # # :- 5..A; /40D4 20I40O.0I0 - ( ' S, # :_;! :- PPO;!! S,! 8O

88 :- PPO; 1! PPO: 5..QE 5..5Q7 5..5; 5!! -!! :- PPO; A W7 &! α9! :W7 ; W 5!! S! 6 4!T S,!! #! :- PPP; 0 6 : ; R 7 9 : ; : & ;! :7 X PPO ; : 88

89 ! ; 6 I9 :7J> PP/; I 3II :PPO;!! H : ; :- 5..; #!! R 7 1< : 5..5Q 5..A; DD00 7,,.40 DD40!.2!00.+ D00! ,/4 10./404,O.4! 6 =' : 5..;: 5..; : 5..5; # 6 &? 9 ' 6 J :6=, 5..5; 9I J : 5..; I :9 5..5; 6=, =,9! 9 8P

90 3 :63; !:- 5..5Q- 5..5Q 5..A; ( 63 (< :S; S, E!: 5...; 63 T! 2 &;T :S; Q ; Q; 19:>; Q ; 9Q ; I6R 9. 04,.01,4/4 : 5..5Q 5..5Q 5..5; 1! -(!!: 5..;! H :1 5..Q ; 1 ' 1 >(>! P.

91 4.!4! # *!!! 5...!! ' &9 K K X= > 7 3 SJ- R 6 >> < 1 >5..Q/N&O0/9O/8 9-6 = = > A) (E H>9A PPPQA8:; 9 5..A I < 9 : ; 9EK & E7QPP5QIJ5 9E E EK -= E =( - =1 > > 1 >5..5Q/O&ON/9 OOP 9EI = 71 =1 >& > 1 >PPNQ0N&O/980 9= E EE = 9I J J > E 5..Q N/&8PP9P./ 9 L E 7>- RK - =R K =I 9>9L> O >6PP8&A/9AN :; 9^ 7 ^ = = 6 ->> 1 >5..Q/N&A5P9AAP 9^ 7 S- - 1K 7R 9 >& ><< 5..Q55&OO98A 9^ 7 E S- - EI 7R - > > > L J 9J 5..5Q5A&0//90N/ 9^ 7 1 K S - - X 6 7R 69J > J J 1 >5..5Q/O&../9. 9^ 7 ^ = S- - X 6 E 7R > > 9 L J >< E 5..5Q NO&/N9/NO 9-6,, = > 1 > PPNQ0/&/0O9/N. 9-6 ^ P

92 1S, =, >L:; S, 9 9 > 1 > PPOQ0O&AP9/N 9-6 ^ 1S =, 6 >> L 7 PPOQ5&5ONN95OO5 9-6 ^ = 1S,>>> L:; 9 > 1 > PPOQ0O&AP ,, 6 >> E > PPP N&/AA9/0. 9-6, = >L:; > J 5N >6>1:61;K> ( 1 >5...&A88 9-6, 7R 3> 1,>>L:;> -5..&N.&OP , 7R > > L :; E5..A:; 9-6 S I K =, 6 β9> QNA& K E, >I >J(< 6 > > 5..5QAO&5A. 9, - 6 -, = W >> > & 0 6>6>1PP8QS> ()/8 9= = EK -= =( 6:PPO; 6> >& EQ /O& 5A5950/ 9 = = 1 7> > L > E PPOQ/O&0P/9 /. 9=, 3 ^K > > (-PP8A8QN/A9NNA 97J> 6 7R >9 >J EPP/ &50A95/5 97R >9 > > E PPOQ/O&AOO9A R >& > E 5...QN5& R EI ^ 7 S- >& J E 5..5 NO&5/N95N5 9 = 6(<> 5N >6>1:61;K> (1 >5...&AO0 9Y 7 X 6 >> > L K,>5...QP&5/A95N. 9Y 7 X 9 >>>L:;5..Q5&P5/9PA5 9 Y 7 X >J P5

93 E5..5QNN&58895P5 9 R =, > K 6 6>J J 6SK5..5Q A0& AO89A85 9 E S R 6 > 1 >5..5Q/O&POA9POP 9 E ^ 7 S- - 7R 6 > > > 1 > 5..AQ /P& ON/9OO0 9 = = = ( 6<I> ><9 β E5..5QON&NA.9NAN 9I39R3 1 3 > > > L TJ> O >6PP8&AO:; 9IX 3II 6>9 >> 6SKPPOQ5/&A EK -= > K, PPQ00&AO/9A80 97 = X <> K,> 5...Q/N&0//90N5 9-6 = =, J J(< 5N > 6>1:61;K> (1 >5...& A85 9 E 7 > J <5...55&/O/9N5N 96 XK R7 E>I >>L > 1 >PPNQ0/&A.N 96 SJ - 1> 1 >PPPQ/&P EK 6 6> 1 > 5..AQ/P&/9O. 91K 6 K 1 6 EE 3 >I > - 5..Q N.& 5N.95NP 9 1 K >I > J > L 6 > 6,H5..5 PA

94 β(7 & H W ].3 &? 1 ( 4 / 6β9!6β9 > 'G6 J> 1 7> β9:β96(-;j > 3β96(-J>99 >JJβ9 6(-J> > 1 β9 J > > J > > J 1>β96(- > 9 : E; 1 β9 :β96(-; :E POOQ, POP; :1 P85Q9- P85Q P80Q E P8OQ 2 PPP; : 9; : ; T β( 7 &((! β96(- 1 =7] < := PP0;! β96(-' ' : PP; :E PPAQ PP/Q PP0Q PPN; 7 : PPN; β9 6(- ' 9 :- L PP8; (<:ka.9a/; P0

95 !: PPPQ5...; 1 : P8AQ P8N; : PP/Q I 7 PPO; :W ] PP8; :PP;β9 6(- ' β96(- 99 < (! β96(- 1 : P8AQ P8NQ7 PP/; β96(- µ ( 9 : 5..Q- 5..5; < :- 5..; ] β96(-! :W ] PP8;! 1 :X P8/Q PP5Q PP8; β96(-! : PP5;:X P8/;:E P8/QX PPN; β(7 &9β96(- 7 : PPAQ W PP/;Q :, P8P; ( :PP0Q5..5; 7 β96(- > :;:; :W ] PPO;:1 P85Q9- P85Q P80QEP8OQl PPP; (!!Q 5 A90 /)9N) ( β96(- 2 > :K(P8;! := P8OQ 6 PP0; ] 9Om:W ] PPA; 6 β96(- P/

96 := P8N I EI PP5Q R < PP/; ': P8/; β96(-> ] :, P8/; 1,7:3 P8N; E :, P8/Q = P8N; e: P8O; β96(- e =T7 :, P8P; 7 : 7; β96(-:6i PP5; :, PP; :,77;Qβ96(-7!:=7 T ; T :, PPQ PP0; β96(- : P8PQ, P8PQ W PP/; e e :;:9- P85Q1 P85Q P88; β96(- ] : PPOQ PPOQ 5..;!! : P8PQ W PP/; &9 E!EN ,,0//.O9P8N9 6,79 AA9 0. K 6 > E PPA 9 K 6 05 AP900 PP0 9 K,.5A5O9ANPP09 05P95P PPN9 - AOAA/ E N PO9O0P8/9EX 70A958P8O9E K,P8/.P90PPA9E, 5.0A98POO93 Y 6 ^I:K; O95( PPO G I S EI E 0O 9/ PP5 9 S K 6 8A AON95 PP8G- &0 &E = ( /O9NOH1611PP0G-6 E! EN98-5..G-6 S/N.A L S/5O/9NPP896R -65P98 PP096I( 6 >A.OA9PPP59, 6 >O 5/009NP8/9, KEA50/9/.P8P9, S ( O9. PP 9, X ( 0 P.A98 POP 9 = K K E 5N5 /OO955 P8O9 = & 0 &E = ( P95.H1611 PP09= 6 >85.AP900P8NG77 6K6 A5N559NPP/G7= 1 >5AN.O9OP8/9K(XE E 50 O.A95 P8 9 R < ( K 6< E AA N/98 PP/ G = S/A PO98 PPP 9 = 1 >/A AO X E0NO0.9NPP591 (A.AO.P9P8AG S610PAPO98PP/G6l( =3 < NO 8A9O PPP G E E> 08 /A9P P8O 9 PN

97 = /NO98PPO93K6 >P8ON98P8N9 6KEO5/A98P889K6 55/NA590P809 S0PA8/9NPP/9 K,00N8P9P5PP99-1 E5OO//9N0P859 5AOO98P8P9I- 766 >A85/8/9P/PPO91-6 >.55.09N P859X1 ANP8O9P.P8/GX= EE> 588OO98PPNGW 7.AA9N/PP/9W ] S0O/OP985PPAGW ] S///9NPPOGW ] S/5595PP8 PO

98 )-. ( ( / &=7!&>J=7 ' N PM: 5..5; 55N0 : P88Q9= 5..5; 'N Q :J PNP; :5.;:'8 ; :0;\ T : PP.; ' O 'N : 5..5; :^ 5..5Q 9= 6 :I PP.;!! :^ PP.;. : 5..5;,! ',! ' H H :;:I PP.; Q Q 9 QQ Q Q!Q P8

99 :9= 5..5; 6 2 T< :7 PP/; 7:I PP; :(; 7 Q,7: 5..;! :7 PP/; 9 7 : P88; =7 7 : P88;! N :- P88; 2 7 H! :I PP.Q E>I PP/Q E PPNQ 5..Q 5..5; : P85Q 5..; 4 : 5..5; :5..5; 7 =7! 0 0! Am99 0!( Am99.! 0 : 5..; 7 : 5..5; PP

100 0 =! 0 I 9 :=J>PP0; 4 Oβ Oβ :5. ; :^IJPPN; ( :K> PP0; = H ( '' : ^ 5...; :6> PP0; : PP5; 9 < :6;! '6 :(> 5..5;: PPP; 6 :(> 5..5Q 5..A; <9 9 <9 : PP5; 4 : PP5Q1I PPA; RI :5..; : PP5Q PP5; :RI PP5Q1I PP0; (..

101 : 5..A; :-PP/; E :PP/;! Q,:E PP/;, 9 :3;17β9:RLPPN; 4 β9: PP/Q 9= 5..; β9 µ =7:R J> PP5;! = :X PPP; : 5..;! 1! * : 5...; β9 : 5...Q 5...Q- 5..5; - 9' 5/ /.! :0; :-(PP5Q7 PP5Q PP0;Q 0 \ T :R PPN;Q T : PP; :3-;0 :EJ> PP5; 1 ] :PP.; & \ A. ` A. 3-: 0;Q 2.

102 1 ' ' ' /.M0/ :J PNP;! N. ' :X 6 P8.; 1 9 9I :( P8P;! 7! 79 :7=; =7 7! 79 :7=79 7; '! : ; =7 7:E P8; N : PON; - 589A. N/98.M :L P8OQ =I PPO; =7 :=I PPO; 2 :- POO; H =7 '7:3J PP/; =7 9 P90 :,5 ;:=IPPO; 59/ P.M :( P88; H 9=, 9EL :5..5;=7! :-J PP8; 0.90 :( P8P; 0 :R PPN; # 7:1I 5..; =.5

103 0 -: - ; :590 ; 1 T(<=7 #! '! : 5...Q 5...; 6! :- P8OQI P88; :5...;, :PP; 2 =7 =7T(<50908 PNM 895. Q PM 8PM: 5...; (! =7 7! 22 :! ; :! ;:( 5..; =77= ]! T(< =7 '! 9 T(<! = =7 β9 :X PPP; -! & 9=7:-,9; :=7 ;. 2 ' =7.A

104 96 : ;=7( 9:( POO; 4!! =77= &(4!4+(+&'+> & J > 1 5A0& A/P9A85 PP5 ( 20 +!4 + /42, + 3 > & > > > - 1nXPO&A8.9A85PP. ( ! &+- =7 JI J =7,5 >+ S> 8N&.AO9.0. PP 9 #+ I > S> A.& 05P PP > & > K /A& OA.9O0 P8 9/? +!0 0 + DD14+ > -A.&AN9A8PP/ &+4//+ 14!++=J > > 1 > 0N& 08908P PPN 9.!0+1,4+.-D+!!&+!000&+7,717 > J J > 1 > 00& 5AA950N PP/ ! + 6 ( /A9N , !04 + 4! + DD &+ O m9 >=7> > >J -AO&5P095P ??1+ D4+'.4,O.! !4#+&? +- >< ( A m9><> > o0 o/ E > N/& 0O90ON 5.. Q + 1 > > E > AP& 5/955A P ! + 00(04!4#&+6O59I->S > K > N&/..9/.O PP5 + 4! +& ! + S> > J J > 1 >A0&A0P9AO.PP. 9.4'+ -?++!D+ > < >9 >9 ( > E > 0O& 50/95/A PP5 9?+10+ >> K,>P.&AO9 0NPP. 9?+ > 7,7 > >> J 9 > > K,> P& P958 PP 9 7> >>> >> >J E >.0

105 A8& 5N095NP P88 9 2!4 + #+ E > & S>.&0/P90NPOO 92!4+ 4 +>> >7> =7 J J > 1 > AO& 0N/90O5 PP5 9 2! K,>0P&0/90NPP/ ! S N& A9P !4 + >J 9 S> 0O& A//9A/P ! &R6 (K:;1> > (J^I& O5/9O8.PP0 >& > E > 0/&/P59/PO PP 9 &? 3 > > J K -> 8.& PP/9..0 PPO 9&4 &+ +, & R 6 ( K :; 1 > > (J^I&N5P9O50PP &? +!+<.+!+'.4,O.!0+D4+ >>J E >/A&8P.9 8P8PP/ 9.!! !+'.4!'+ I J 1 > A8& 0A90AP PP5 + > > A/9 9 E > /& PA09P00 PP0 9 + #+( ^& >, ( > A& 90N PP5 9! +. +# E > > S> 5& /N9N5 PPN 9 4? '+ 1 +?! +!/.1 + > E > N/&O5N9OA Q +(>> 7 >> -E0A&APPPN 9.? +.!-,+79> > << K3=>NA&A59ANPP5 9Q/+44,+1Q4! + 1 > > & J E S> K0A&55N95AOP8O 91+4?'+'4+?! !,'+!/.1 + < 95 GP 9 & 9-6 > 50& O98A 5..A 9 - >& 6 > & 5.OO95.8N P85 9!2 +'!1.'+ > J&-(9 > 1 >/A&8PO9P /4+.,! ! + 4.! + 6 > J >> >& J 1K > 8.& A/.9A/.N PP/ 9 +? '.4,O.!0 +&? + J > K->O& A/./9A/.8 P88 1 > >& S80:;&0AA9 0A/P88 9-/(&0.!+40 >> >J./

106 1 > /8& N5A9NA /(&0.! + -/(Q + > J J > =7 1 >/8&AAO9A >> > = 6 >/& Q + E > ^ > 6 >Q 5.& O.A9O. P8O 9 + 4!4 + - J K ON& 8/.98// PP !+ > (< & AO ! + H./ + 14,./+6 J K 6 > NN& 5./ J > < S> /P& A09/0 PNP # #+ #1! #+ 2!4+>>> S>55&//9/8P # #+2!4+ 1 > 9 E S>/P&/AO9//N P8P > 1K.&5.9 5O ! +, > & < > 6 >.& A/900 POO 9 + #2, + < >& <> 6 > 8O& 5P9A ! +? ? +?, +! + 0 +, E > 7 I > J > 1 > 00& 8A/980O PP/ (, + -! + + S J < > 6 > A& 5/095N. PP E9 >J> > 1 > A.& NOP9NPA P88 9! +!0 + 9 > 9 > J 1 > 05& 8A95.A PP & ! + <! E S YYY E PPP 9! & > > J J G<>=7&>> ! > J > <> > 55&/O/9N5N , L4 #+ 6 9 JJ > K S> AO& /A9/O PON ,40+4Q 4!+3>>J&> - 6 > 5A& NO9OO ?.1 +?1. + 0? + 4 +!.?. &+ < J =9 > K,>P8&/.A9/.8PPA 9?1.+/ Q+4/ + 1> S K.N

107 => 3 0N& A.A9A.P PP0 + /! J J > > 9 1 >//& PP9PA '!? H > 7,7 9OβJ S>N& PPN 9'.4,O.!0+> J &?J- :;&1>1 5 X E 50A950N P8N 9 #4, + #+ =9 1KE > 5O0& PPP 9# > > > S>O.&50O95/OP8..O

108 HF & < =, - ( #. ( / <!< (6<O! (!!!,7:- HPP5; 7 > 2 : PPA; =7 = :E SPPAQEIPPN; H =77β9: PP0;! β9: PPN; < 7T =7:< 5...; <7: 5..5; µ : 5..A; 1 β9 9!:E PPN; < 9! (O :9 ; E:0.) (; -! N.8

109 - <:(<; :; /.. 5.M :, ;.. < >:->3; / TT T(<0 O ( & ; Q; Q; T(< A /!! :0.9..<;! :<. N TT;1 &5.7AM:./pP/p; :0.<; A :P..5..T(<;O O :A... T.;]95.) = PP/:!&..5 TQ 6-/.&.0/ TQ & PPMZ.NMQ &.. TQ S 9>&\OM; :(3S; : ; (T(< H! /:5 A ; A. 5N'.P

110 (T(<! :1 ; A5<. N T :/.<. N T;:IPPA; ( ) *+,+-.+) / + / #&1# , <9:B;e!! : 5 a.pon8q\../; 1 A. 5N 1 5 6, - +,2-! !5! : TQZ ; <9:B;e A 9:1 P8/;:, ; 1 +, G:A;.

111 O, 5 1 +, 59< ( T(<!:..M ;!! ! : PPA; 6 : 9 9; :! ; :> P88; A - :\../;2 < 9 7 ( :\..; 2 9!! S < µ : 5..A;! :W ] PPO; <!! <! &9 =, A&I<[9 E 9< 7 = ( 1K &1 > 7 K, /N 5O955N 9 PPA&> > > &R 3 DSK : ;6 :OO;N/89N8/ PP0& 7 K

112 ,.5:5;&A5O9AN 9 E, 77 PPN&3 7 9J>+00 5O9A0 9 = 1 K K ( 5..5& - 3 = -AOAA/9A0. 9E1 S- - PPA&1 & R 3 DSK : ;6:P5;8//98N. 9E6 W = X 1 X JE K ^- 1 1 PPN&1 6 <J9 9 K (N0P8A9PA 9EI PPN&=7> S( 65:;&0P9N. 9 6 (1 P88& & KNN50N95// 9-7 H( PP5&6 > S(68:;5AO90P 9=, E = E 1 PP/&, K6 A5O/P9N0 9IE X PPA&< &R 3 D SK : ;6:8;O0N9O/0 91- K = K =, K P8/& J KN.:A;O098 9W ] = ( PPO&β9 S ///9/N 5

113 &. & /! ( e e 99 T & =79I : K, 5..; =! e :^ PP0Q 7 7, PPO; e e e # e e e :^ PP0Q 7 PPO 5..; :, 5...; e:e 5..5; ( e e e : 5..Q K 5..5; ( e! :E PPN; &> :1 P85;:, P8P; :9 PPP; e! =&µ, δi ( :, P8/; µ β9:w PPO; e : PPP; µ : ; ( A

114 : 19; µ ( e 11.4D.!4/4 00 /µ E9MEe µ e 9 :,1; e!0/4 1 (!-10/O.424 Q 6ETE e e(.<. N R6<- 1 :H; ( & J9 /e==11===1=1= 9 /e==111==1=111== :00; ( = µ9 µ ( ( (! = µ! PPM P5M8NM µ9! :-e 5..5;!! : 5..QK 5..5; µ9 Q 0

115 µ9! & 9 E 6 E, = J> K5..5Q/A&59A 9E6 1X 1 -= (HPPNQPA&08N90P 9K6K 9 > /OENTK I 39 E K PPPQ 5N&//A9//8 9 -e6sik=, 6β9 (<> -5..5QNA& ,197,,- 3 6 > P8/Q O&5/0095/0N 9, K 6 = H ( 1> KE P8PQ A5&0/9/. 9,, = E -> E E> 5...Q 0NP&PO95A/ 9 7 7, > & J, 6 >-&> > PPOQ A/90/ 9 K K E S Q5A&5.A9 5/ ( E > =3<PPPQNO&8A98O 9-(E=KI7# 1>K-6 >> ( 5..Q0A&N.A9N.P 9K, 6 5..Q N8&AP9/ ( EXR -1 17β9 6 >P85Q.& N 9^ & R 6( K- :6; 1 > > (J ^I& PP0Q8P9AO 9WK67I=KRK 9 (PPOQA8N&0PP9/.5 /

116 R & < =. & / &<!&<! :E PP8; H Q! : PP0; ' 'P.M Q 9 9:=1 PP8; 9 <: ; : ;! = & : P88; 1 : P88; ( :; 6 H 9 :, PP8; :> 5...; N

117 :1; 5...; H '!! < *!! <! :1 PPP PP8; <. 98 *:- ( 5..;! 5 <. 98 Q 5_ 9<! 5_ N 8 :A ; O : P8O; 3 / :S PPO; & ( 85 _ 5M _ 5/M B :- ; -_ B8.:-5;-_<B. 98 :-A;(85_5/M :-0;-0_ B. 9A :-/; 7 N8A.3 -O A!:71 O / - H; E :PP.; : ; N: 5; 50: A; RIX9(3S B =5.5/=/ONA(OO/88NNO! :;N:5;50: A; ( :! \A.M; *! #:1 PPPG PP8;Q < 6 5 A <! O

118 & + ( & + ( & + ( & E (AP/&N0/98:PP8;G PP0G E 3 A8O98.:PP8;G, 1 0P&0A9/5:PP8;G> J 3 /0N9/5:5...;9 6S:P8O;O0/9OA 9EE 63N)K*':PP.; 9= E K,:PP8; /N5O9A5 9-( S! E:5..;0.90A 9 -S:r8098O;=:88;:P8O;AO5O9AA 96. :P80;AOO 9 >:PPN; AAA9AP 91 1 :PPN;0/./9.5O 91 1 :PPP;/589P 9S >:PPO;A/: 8N;A/0 8

119 & &+ < B=.3 &? 1 ( ( /3 & 7=<!&7=< 9! H! H T 2 * >9! T& :=7= 7=; :=7 ; : ;: X 5..5;! 7= < : PP8; : PPP; := 5...; < : 5..; ;!,,!03K5./43K5 & 4/3K5 7= T(<S 8 OT8:8O; AT8:AO; 9 7= T(< / 5T/:0.; 5T/:0.; 5T/:0.; T(< / 5T/:0.; 5T/:0.; 9 7= T(< = P 8TP:8P; 8TP:8P; NTP:O/; #! X PPA 9 7: 5...; -140,4( 5 :/95OI ;!:59N; & : ;7=:G;..HTI. TI TT. 5.M P

120 : ;. 5 T(<:(<;:(<>->G(; E:/ ;7=..HTI :/ ;. TI 50. :(. PM; : 79; 6 :3 1 E S 1 G,; :TN /Y;5/ :(3S; /0M:NT; O 5Z 0 P AZ5 / N /Z5 :8 η T;, 0 ANM:0T; :5NZ 8 ; PM:T; E 9E 9 :s..; &9E9 :s../; -140,00 9 PPP P :00/; 00 :59/I ;!: /9/; 0 :5. ;...H7= :SG; 0. TI T(<:(<>->G(; 5.M:(JHLG; E:8 ;...H7= :8 ;. TI 500 T(< -:8 ;. TI 500 :(. PM; e : 79; :- 5/ G; 5/) :TN / Y; :(3S; ( N NZ. 8 8Z. / N 8Z. O! '! A.90.M 8.M P/M:PT5.; 8.M:NT5.; -N/M:AT5.; :A Z ;/M :AT5.; 5/9A.! :/ZA N ; -5.M:0T5.; 5.

121 /M:T5.; /M:AT5.; 0 AZ / ( E- 9E99- ( 7= T(< T(<! 7 &(H-= (3(6 3 (3 & >7=9< K, B>AA/9 AAO (3(6,1- X,3H=(6 K (3( = 3 (3 & <. /> 7= YY X S O0.PP8 9(3(6 H-= (- = 3 & ( S PP9..PPP 93(((3( X &E > K, 8>A95OPPA 93(((3( X & =7 YYS X S 5N ((R W611 S616=6(K & >< 6 S > //9/N5.. 3 E(7 (3 &7 > J < **:0;/O/9N5N5... 5

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L09 cloj=klk=tsvjmosopa jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 16 27 38 49 60 71 82 93 P Éå Ñê ÇÉ áí dbq=ql=hklt=vlro=^mmif^k`b mo pbkq^qflk=ab=slqob=^mm^obfi ibokbk=pfb=feo=dboûq=hbkkbk

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΟ 13 ΤΟΜΟΣ Δ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΟ 13 ΤΟΜΟΣ Δ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΟ 13 ΤΟΜΟΣ Δ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (5) ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Τυχαία μεταβλητή είναι μία συνάρτηση η οποία να αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία 0 3 10 71 < < 3 1 7 ; (y k ) 0 LU n n M (2; 4; 1; 2) 2 n 2 = 2 2 n 2 n 2 = 2y 2 n n ' y = x [a; b] [a; b] x n = '(x n 1 ) (x n ) x 0 = 0 S p R 2 ; S p := fx 2 R 2 : kxk p = 1g; p = 1; 2; 1 K i

Διαβάστε περισσότερα

Hydraulic network simulator model

Hydraulic network simulator model Hyrauc ntwor smuator mo!" #$!% & #!' ( ) * /@ ' ", ; -!% $!( - 67 &..!, /!#. 1 ; 3 : 4*

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

O O P P P P P P PP P r PP Pr

O O P P P P P P PP P r PP Pr OO P PPPPP PP Pr PP Pr P P O I! rp P "P PP P#PPP$ #P" %P! & P rp PP PrP " $P P "P $ PP % P"$ P#"P P PP PP r PP! 'P "P ( P rp $ (P P P P r (P r P # PP P P! ) P '*+'&!P!! &!,*-*. -/012340015$5 ( P6 7"r8P!r9P"7999!P!r

Διαβάστε περισσότερα

!" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1

! # $%# #&# ' (#) # $%! *##$+#, -./ 0( %$%# 1 !"#"$%%!% &''( !" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1 #" 2 3411 ##53 #) "# 6778 #) "#91 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3#"93411 ##53 ;

Διαβάστε περισσότερα

K K 1 2 1 K M N M(2 N 1) K K K K K f f(x 1, x 2,..., x K ) = K f xk (x k ), x 1, x 2,..., x K K K K f Yk (y k x 1, x 2,..., x k ) k=1 M i, i = 1, 2 Xi n n Yi n Xn 1 Xn 2 ˆM i P (n) e = {( ˆM 1, ˆM2 )

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1 Έλυσαν οι Δημήτρης Ιωάννου, Γιώργος Βισβίκης, Μπάμπης Στεργίου, Χρήστος Κάναβης, Γιώργης Καλαθάκης, Παναγιώτης Γκριμπαβιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ taexeiolag ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 uuuu uuuu uuuu Αν OA OB 3O 0 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ uuuu uuuu uuuu OA OB 1, O α Να δείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

«W i -F i & Τ ο π ι κ ή α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η Κ ο ι τ ά ζ ο ν τ α ς π ί σ ω α π ό τ η ν υ π ο δ ο µ ή Γρηγόρης Γκ ότ σσ ης ΥΥ ππ εε ύύ θθ υυ νν οο ς ΈΈ ργο υυ .γ γ ιι αα ττ ίί νν αα εε ππ εε νν δδ ύύ

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12.

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12. 1, KAI I O O IA 17 19.413 13.638 16,144 15,836 A A KAI I O O IA / 19 19.183 15.224 15,363 15,656 A A KAI I O O IA 15,983 15,248 A A KAI I O O IA / 18,957 14,533 EPM A KAI I O O IA EPM A KAI I O O IA /

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A ΚEΦΑΛΑΙΟ Πίνακες Εστω και είναι το σώµα των πραγµατικών και των µιγαδικών αριθµών αντιστοίχως Στο εξής όταν γράφουµε F θα εννοούµε είτε το είτε το Ορισµός Eστω F = ή και m, Κάθε ορθογώνια διάταξη m A F

Διαβάστε περισσότερα

Fax no +302106505936 To. 2310263139 Page: 1/12

Fax no +302106505936 To. 2310263139 Page: 1/12 rom Ktimatoiogio SA ax no +302106505936 To. 2310263139 Page: 1/12 Date 11/19/2015940.39 Mv1 EeNtKo KTHMATOAOnO a XAPTOrPAeHlH A.I. A911va, 18/11/2015 A.n.: 15317781L\.AK 926 nuos: YnoOT]KoAaKdo Nto)v

Διαβάστε περισσότερα

Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης

Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης Γραφικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 4 Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης Εισαγωγή Στα γραφικά υπάρχουν: 3Δ μοντέλα 2Δ συσκευές επισκόπησης (οθόνες & εκτυπωτές) Προοπτική απεικόνιση (προβολή): Λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης 2. Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος

Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης 2. Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος 4 η Θεµατική Ενότητα : Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης Επιµέλεια διαφανειών:. Μπακάλης Εισαγωγή Μια δοµή MOS προκύπτει από την υπέρθεση ενός αριθµού στρώσεων από µονωτικά και αγώγιµα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG CHƯƠNG 2 PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. VECTƠ PHÁP TUYẾN (HAY PHÁP VECTƠ) CỦA MẶT PHẲNG Vectơ 0 gọi là vtpt của mặt phẳng a nếu giá của vuông góc mặt phẳng a. Vtpt của mp a thường ký hiệu

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιαστές: ??ast?s??? Τσάκας. ?/?t?? t???/?s????p???af???? t??????? ?a??a Se???t?

Παρουσιαστές: ??ast?s??? Τσάκας. ?/?t?? t???/?s????p???af???? t??????? ?a??a Se???t? Παρουσιαστές:??ast?s??? Τσάκας?/?t?? t???/?s????p???af???? t????????a??a Se???t???p????f?????a???????? Master of Applied Science (M.App.Sci)? a?ep?s t?µ?? G?a s?? ί???/?s????p???af???? t??????? Τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση της Δαπάνης

Ελαχιστοποίηση της Δαπάνης Ελαχιστοποίηση της Δαπάνης - Στο πρωτογενές πρόβλημα μεγιστοποίησης της χρησιμότητας (UMP) υπό τον εισοδηματικό περιορισμό αντιστοιχεί το δυαδικό πρόβλημα ελαχιστοποίησης της δαπάνης (EMP) υπό τον περιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

È http://en.wikipedia.org/wiki/icosidodecahedron

È http://en.wikipedia.org/wiki/icosidodecahedron À Ô ÐÓ ÖÓÒØ ØÓÙÔ Ö ÕÓÑ ÒÓÙ Ò Ø Ô ØÓÙ Ô Ñ Ð Ø ØÓÙhttp://www.mathematica.grº Å Ø ØÖÓÔ LATEX ÛØ Ò Ã Ð Ò Ø ÃÓØÖôÒ Ä ÙØ Ö ÈÖÛØÓÔ Ô Õ ÐÐ ËÙÒ ÔÓÙÓ ËÕ Ñ Ø Å Õ Ð Æ ÒÒÓ ÉÖ ØÓÌ Ë Ð ¹ ÅÔÓÖ Ò Ò Ô Ö Õ Ò Ò Ñ Ð Ö º ÌÓß

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

10/2013. Mod: 02D-EK/BT. Production code: CTT920BE

10/2013. Mod: 02D-EK/BT. Production code: CTT920BE 10/2013 Mod: 02D-EK/BT Production code: CTT920BE GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ σελ. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 2.1 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ...3 2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 8DWFF@JHQ, 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 8I. (IPK. : 3 4 2 ()!#/ () "),&* 8%!"+,! %,*!8:0%!*C, :!8 +% (!# : 8%8.0% +, ):, «"8+8:)8- "8! (8)8" #, * +0% +,(0%!" + (0% "8! +0%!0%.#0)!8* "8! (8%!8* +0% :!0% 9 2 / 4

Διαβάστε περισσότερα

TÔ appleâï ÙÔÏfiÁÈÔ ÙË ÂÊÔÚ

TÔ appleâï ÙÔÏfiÁÈÔ ÙË ÂÊÔÚ B EK O H «ÈÛÙ ÂÈ» Ó Î Ù ÂÈ Ô Ú ÚÁ ÚÔ 8 AY OY TOY 2010 ñ ºY O 1.696 ñ appleâú Ô Ô B www.enet.gr 2 ú (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú 4 ú ) E. 46 13. ME ANEIKA KI A YPI TA E INE TO EP O KATA O O ETAIPEIøN KAI PO ø

Διαβάστε περισσότερα

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη E.E. Παρ. Ι(Π) 1197 Ν. 63(11)/93 Αρ. 2842,10.12.93 Ο περί Πρϋπλγισμύ (Τρππιητικός) (Αρ. 6) Νόμς τυ 1993 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr. http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=14&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1 http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=14&t=44444 Έλυσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1 Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική Οµοιοπολικοί δεσµοί στο πυρίτιο Κρυσταλλική δοµή Πυριτίου ιάσταση κύβου για το Si: 0.543 nm Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ jarvan@physcs.auth.gr 2310 99 8213 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR SNR 1017/12 G ( ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ US 201-ES 201) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1017/15 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1020-20 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1035-1 7/16 G = UC 207-23 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 28,17 67,04 SNR 1035-35 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

AÎ ÓËÙ : X Ú ÙÛÈ ÛÂ ÌÂÛ Î È ÌÂÁ Ï TI Y O XE HKE KAI TI PA MATO OIH E H KYBEPNH H TOY A OK. NÙÔÎÔ Ì ÓÙÔ ÁÈ ÙËÓ fiïë

AÎ ÓËÙ : X Ú ÙÛÈ ÛÂ ÌÂÛ Î È ÌÂÁ Ï TI Y O XE HKE KAI TI PA MATO OIH E H KYBEPNH H TOY A OK. NÙÔÎÔ Ì ÓÙÔ ÁÈ ÙËÓ fiïë B EK O H Ù Î ÓÔÓÈÎ Ô Ú ÚÁ ÚÔ ÌÂÛÔ fiì 10 IANOYAPIOY 2010 ñ ºY O 1.666 ñ appleâú Ô Ô B www.enet.gr TIMH: E ÚÒ 2 (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú Â ÚÒ 4) E. 46 POB E ETAI AP H A OPPHTOY EKPHKTIKO KOKTE IA ONIKE APOXE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /m2 LZ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ. PG 10 SE 5 ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m. ΜΗΚΟΣ : 50m PX 6 TX 1

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /m2 LZ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ. PG 10 SE 5 ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m. ΜΗΚΟΣ : 50m PX 6 TX 1 ΣΕΙΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /m2 LZ 5 Abstract Hard Abstract Soft RT 2 PG 10 SE 5 FA PT ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m ΜΗΚΟΣ : 50m 20 6 PX 6 TX 1 2.684 44 2.684 44 Chic PA 21 3.020 50 CA

Διαβάστε περισσότερα

22o YNE PIO I O O IA 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

22o YNE PIO I O O IA 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - TEL: +30210 9956955, +30210 7277545, +30210 7277548 FAX: +30210 9923281, +30210 7248979 website: http://www.hri.org/iagp/, http://www.iagp.gr E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

T3F;F;EH5B3G";:>"65G"BEG;B683B:G"=3>"7:""9V6QH:M"

T3F;F;EH5B3G;:>65GBEG;B683B:G=3>7:9V6QH:M Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από τη συνεστίαση της 9/10/2014 µε οµιλητάς τους πρεσβευτάς και τους επικεφαλής της διπλωµατικής αποστολής 4 χωρών της ευρ.εν. ητοί της Σλοβακίας-Ουγγαρίας-Πολωνίας και Τσεχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΛΕΥΚΟ

ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΛΕΥΚΟ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1. 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ.

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Υ ΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004 Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ Καθηγητής Περ. Μηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

!)'*! ' !"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&

!)'*! ' !#$$%$$ &'( )'&* +((!#$$%* +((* ++(, % 6 +7 %!$  $%& !"# $! % &'( !)'*! '! " # #" $ % & #" & " $ & " " #" & " # #! # "! #" & ' #" # #" $ % &! ( # "! $ %&& ' $ & % # $ #" )* #" $ +$,-."// +#//- +$01 2 # 3$0 4511 "! $ +$,-."// 4511 4#551 " #" & #"!"#$$%$$"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

Lens Compatibility Chart 2016

Lens Compatibility Chart 2016 ns patblt hat Md M E gtal L aeas (as f Mach ) L aeas gtal (ens) at x p t p ac a a e n p pt e. P. P P / f f u.. s ds h u u c Mc f l nl t u E E n f un M nn a / Z. / Z.. / U. P U. P P.. / O U. U. / P. / P.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000 Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια Υψηλής Καθαρότητας από την MESSER Αέρια Υψηλής Καθαρότητας Το παρόν κεφάλαιο δείνει ένα πανόραµα των αερίων υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

(G) = 4 1 (G) = 3 (G) = 6 6 W G G C = {K 2,i i = 1, 2,...} (C[, 2]) (C[, 2]) {u 1, u 2, u 3 } {u 2, u 3, u 4 } {u 3, u 4, u 5 } {u 3, u 4, u 6 } G u v G (G) = 2 O 1 O 2, O 3, O 4, O 5, O 6, O 7 O 8, O

Διαβάστε περισσότερα

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mthemtic.gr. Η επιλογή και η φροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mthemtic.gr. Μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

4ETE KPEMI MA AappleÔÏ ÛÂÈ, Û ÓÙ ÍÈÔ ÔÙ ÛÂÈ, ÂıÂÏÔ Û ÛÙÔ ËÌfiÛÈÔ, ÂÍ ÛˆÛË ÌÈÛıÒÓ Ì ÙÔÓ È ÈˆÙÈÎfi

4ETE KPEMI MA AappleÔÏ ÛÂÈ, Û ÓÙ ÍÈÔ ÔÙ ÛÂÈ, ÂıÂÏÔ Û ÛÙÔ ËÌfiÛÈÔ, ÂÍ ÛˆÛË ÌÈÛıÒÓ Ì ÙÔÓ È ÈˆÙÈÎfi 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.741 Àƒø 1,30 TETAPTH 18 MA OY 2011 www.enet.gr ƒπ ÚfiÓÈ ÛÙÔÓ appleúôı Ï ÌÔ ÙÔ ËÌÔÛ Ô ı apple Ú Ì ÓÔ Ó ÔÈ apple Ï- ÏËÏÔÈ ÙˆÓ, π, ÙÚ appleâ ÒÓ Î È ÔappleÈÎ ÙÔ ÈÔ ÎËÛË, appleô ı appleâ- Yπό

Διαβάστε περισσότερα

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý 9 Õâñéäéóìüò ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 9.1 ÅéóáãùãÞ 9.2 Õâñéäéóìüò & õâñéäéêü ôñï éáêü 9.3 Åßäç õâñéäéóìïý êáé õâñéäéêþí ôñï éáêþí 9.4 Õâñéäéóìüò êáé ðïëëáðëïß äåóìïß 9.5 Õâñéäéóìüò êáé ìïñéáêþ ãåùìåôñßá 9.6 ÅñùôÞóåéò

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΕΦΛΙΟ ο ΙΝΥΣΜΤ Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ Ορισμός του ιανύσματος Πότε ένα μέγεθος καλείται βαθμωτό ή μονόμετρο και πότε διανυσματικό ; Τα μεγέθη ( όπως πχ η μάζα, ο όγκος, η πυκνότητα, η θερμοκρασία κτλ) τα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοχές - Φορτία. Οροφοι : 3 Υπόγεια: 0. Επικάλυψη δαπέδων= 0.80[kN/m²], Τοίχοι σε δάπεδα= 0.00[KN/m²] γg=1.35, γq=1.50. I, α=0.160g=1.

Παραδοχές - Φορτία. Οροφοι : 3 Υπόγεια: 0. Επικάλυψη δαπέδων= 0.80[kN/m²], Τοίχοι σε δάπεδα= 0.00[KN/m²] γg=1.35, γq=1.50. I, α=0.160g=1. Παράδειγμα εκτύπωσης FEDRA... Παραδοχές - Φορτία Ονομασία Εργου-Μελέτης Διεύθυνση έργου Μηχανικός Μελετητής Παράδειγμα εκτύπωσης FEDRA ΙΩΑΝΝΙΝΑ Μηχανικός Α... Γενικά Χαρακτηριστικά Κτιρίου Οροφοι Οροφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Νικόλαος Ι. Ιωακειμίδης Ομότιμος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΤΡΑ 2014 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

MEIø H MI OY 14% 8øPO, MI E Y EPøPIE

MEIø H MI OY 14% 8øPO, MI E Y EPøPIE Δ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.743 Àƒø 1,30 APA KEYH 20 MA OY 2011 www.enet.gr A.P. O A ÚÒÙË ÂappleÈ ÂÈÚËÛÈ Î Û Ì ÛË appleôáú ÊËΠ۠EKO MEIø H MI OY 14% 8øPO, MI E Y EPøPIE OI ÂappleÈ ÂÈÚËÛÈ Î Û Ì ÛÂÈ Ù ıëî Ó Ë ÛÂ

Διαβάστε περισσότερα

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ Τβριδιςμόσ Υβριδικά τροχιακά και γεωμετρίεσ Γηαίξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1. Μηχανισμοί σκέδασης των φορέων (ηλεκτρόνια οπές) 2. Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 3. Ολίσθηση φορέων (ρεύμα ολίσθησης) 4. Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Περιεχόμενα Κεφαλαίου.2 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 3k, Καμπύλης C.3 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 6k, Καμπύλης C.4 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 6k, 80-125, Καμπύλης

Διαβάστε περισσότερα

O ÛÒ ˆÓ Â ÙfiÓ... ÙÔÓ ÈÛÙfi ÙË Ú ÓË T Ì ÛÙÈÎ ÁÈ ÌÈ

O ÛÒ ˆÓ Â ÙfiÓ... ÙÔÓ ÈÛÙfi ÙË Ú ÓË T Ì ÛÙÈÎ ÁÈ ÌÈ B EK O H Â «Ô ÙÈ» Ô Ú ÚÁ ÚÔ 25 A PI IOY 2010 ñ ºY O 1.681 ñ appleâú Ô Ô B www.enet.gr 2 ú (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú 4 ú ) E. 62 MIA PO ºOPA TH «K.E.» OI E I Tø EI A O THN PO ºY H TO MHXANI MO THPI H E OIKONOMIA,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 101-00 Αφιερωμέν σε κάθε μαθητή πυ ασχλείται ή πρόκειται να ασχληθεί με Μαθηματικύς διαγωνισμύς

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΥΡΑ ΤΟΝΕΡ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ. ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σ / ML µελάνια ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

ΜΑΥΡΑ ΤΟΝΕΡ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ. ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σ / ML µελάνια ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σ / ML µελάνια ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΜΑΥΡΑ ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ CANON FX2 3350 25 Canon Fax L500/L550/L600, Canon LaserClass 5000/5500/7000/7100/7500/7700 Canon Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/53 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

$% & '# % ( " ) # % # " *! ) # # # #!

$% & '# % (  ) # % #  *! ) # # # #! !"# $%&'#%(" ) #%#"*! ) ## # #! + $((,(-. / / 0/ 12 32#4 + 5(*6-. /7 /# /7 10/4 "#$!%!&&'(' #)! ""$!%!&&' "* 78&# 79 +#,!% -!('!.(/!+0 +",!% -!(%(!*0!"##! $! %&! '(')*+(') $, "! -$!. /!!!.0 1 - "#-$#02,

Διαβάστε περισσότερα

για γάμους τραπεζών Eδειξε... H πρόταση Σάλλα για ATE-Tαµιευτήριο ανοίγει το παιχνίδι των συγχωνεύσεων Φλερτ 700 εκ.

για γάμους τραπεζών Eδειξε... H πρόταση Σάλλα για ATE-Tαµιευτήριο ανοίγει το παιχνίδι των συγχωνεύσεων Φλερτ 700 εκ. ΠETPEΛAIOKHΛI A H MEΓAΛH «ΓENOKTONIA» TOY BYΘOY ΣTON KOΛΠO TOY MEΞIKOY /ΣΕΛ. 16 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.499 Àƒø 1,30 APA KEYH 16 IOY IOY 2010 www.enet.gr H πρόταση Σάλλα για ATE-Tαµιευτήριο ανοίγει το παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής 1 ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ 1. α) Γχζηε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ μζημδυιδζδξ ημο δθεηηνμκζημφ πενζαθήιαημξ ηςκ αηυιςκ Mg (Z=12), K (Z=19), ηαζ Ag (Ε=47). Δλδβήζηε ιε ηδ εεςνία ηςκ ιμνζαηχκ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % &! # $ $ $ ' $! ' $

! # $ % &! # $ $ $ ' $! ' $ "# % & # ' ' )* Router Bridge Repeater Hub Your IEEE 802.3 X.25 ISDN switched-packet data stream is running at 147 MBPS with -9 a BER of 1.523 X 10... +,, ( . / "# &' ' ( )& * ) )& & +*# * ), - &..**)/

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μάθημα 9ο Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Πολύ-ηλεκτρονιακά άτομα Θωράκιση- διείσδυση μεταβάλλει την

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση Προσφορά Ελαστικότητα

Ζήτηση Προσφορά Ελαστικότητα Ζήτηση Προσφορά Ελαστικότητα Ασκήσεις Ζήτηση 1 Η ζήτηση των αγαθών Εκφράζει τις ανάγκες και τις επιθυµίες µιας κοινωνίας για ένα αγαθό. Εξαρτάται από: Την τιµή του αγαθού Το εισόδηµα Τις τιµές των συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h.

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h. 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η συχνότητα και το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται όταν ένα e του ατόμου του υδρογόνου μεταπίπτει από το επίπεδο ενέργειας με: α) n=4 σε n=2 b) n=3 σε n=1 c)

Διαβάστε περισσότερα

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96 .. Π. () Α. 050, 5.4.96 184 Ν. 28(Π)/96 πεί Πϋπλγμύ τυ γνμύ μτδτήες Στέγς Νόμς τυ 1996 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμείδ τς Κυπκής Δμκτίς ύμφν με τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Πίμ. 194 τυ 1987 18 τυ 1987 52 τυ 1988.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ταχ. κώδικας: Χώρα: Ελλάδα 681 00 ΕΛΛΑΔΑ-GR Σημείο(-α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ταχ. κώδικας: Χώρα: Ελλάδα 681 00 ΕΛΛΑΔΑ-GR Σημείο(-α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Schlüter ΓΩΝΊΕΣ ΤΟΊΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΊΣΜΑΤΑ

Προφίλ Schlüter ΓΩΝΊΕΣ ΤΟΊΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΊΣΜΑΤΑ Προφίλ Schlüter ΓΩΝΊΕΣ ΤΟΊΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΊΣΜΑΤΑ Τα ακραία προφίλ της Schlüter-Systems δημιουργούν καλαίσθητα τελειώματα με δυνατότητα μηχανικής καταπόνησης για επενδύσεις τοίχων και σοβατεπί από πλακίδιο

Διαβάστε περισσότερα