! "! #$% &! !!'$! ( ) $ % $ , * " " ( " $% " -$./. ""! "! !! ! 4 " " " " % %

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! "! #$% &! !!'$! ( ) $ % $ , * " " ( " $% " -$./. ""! "! 12..0. 3!! ! 4 " " " " % %"

Transcript

1 !!!! # &!!!'! '' ( ) *+*+!*!, * ( -./.! 0.! !!! 4 ' ' 2&*+* +!

2 &2 ( 6 #! 2 7! ( * *! 89.!*!! # : ; < 1 2 *!! 9 # 5

3 # &#, B#= B1= B 5 C C * 5 )DE F B- GH!1 5,* GH*(>9( C E*G1IG( )GH!1 F (E3G':(; E!E '( J > 1I J JI > I I > 1 > I > K5..J 0L35.. > J> J ( ( & :;,3 :5; A 2 /0M :A0/NO8; : ; :A P; : ; &! :A; ( JI( Q ( ( E* 1I :( ; A

4 : 0/)( A)6; 5.. R (6 (>Q JI Q, 5 A90! Q < 1! :; * : ; S! T :5M;:/ ;! 5.. :; & 9 &! 9 /9. < & 9, <:/.. ; 2:; 9 3 &! 9 2 (! : ;!: ; 5.. Q8 0

5 :! AQ! O/MQ T/0.<. N ; Q NA:5O; ' 8 JI :;!!!! 0)509 AN5..R! -, ( &):; 1- E>7 D* :PP.;G! **E* G U * S* > 0A:0;& /A/9/AP G:5;- :PP5;G*V** >* GU *5/5&95N G:A;, # = * 1= DE - :5..;G6 > 9 U * S* > /0:A90;&5NA95N8 G:0;,>3 D 3 :P85;G 9 U * S* > A/:;&NP9O5 G:/; = DI :PO;G L :;E GK AA :A;&N/9N/0 G:N;R9-IK 3- D( H :P8.;G I =(( GE S K AN &555955N G:O; D3 :5...;G>, 5α W: ;E*:; G1 7 A5&5O9A0 G:8;(-> K D L :PPN; G * *<E 9 U * S* > 0P:5;& O09OO G:P;E DX 7 = :PPA;G> >* G,35 /

6 &*α &*α - = -H! E &=,5α!&J=,5α (4 =,5α:9 9-,9;,! =,5α =,5α :/5M 5/M ; 4 =,5α0 '( 1 > J =,5α :9 9-,9;J > 1 > > > > J J J >< :3Y; =,5α> :/5M 5/M ; >=,5α > : PP.Q PPN; 1 :PP5; :0; :;!! 0 :E 5..; :7 EPPN; ( =,5α 0:K PPAQ PP0; 3Y5: 5;/AE<(:(II5..; =,5α O) )/) :1XIPP8; =,5α! 69:619;:3 PP8; : ;:7> 5..; H=,5α N

7 0.OZ.N T0) 5OZ..O TN) -: 09N;58Z.N A 0NZ.N A : 5..5; 4 / =,5α =,5α :1 XI PP8; =,5α : PPPQ 5...; = :619; := PPN; 619:(; 50 =,5α:= PPN; =,5α:9- ;,! =,5α (N.A,,!0N 5O R 9 A & :=,5α;A E :;A :;58, 59 /, 5T9 =,5α:O/[ T99-,9; E:; 8 T :5/ T 9 9;/, :;, 5 T9 5)! 6-1 E. /.. G5.) 0 6 :(G;!../ T!..M 0 5), :6 9 O / 7; 5955, 0., O

8 5 19 \../ ( :1 ; = () = 05) :Z- ; - 5) :; =:,5α; A N:/5M; 5 /8Z AN 5AZ5 =E A.. A/Z..5 /Z5 :; =:; 58 O:5/M; 5Z. NP 5.ZA 1& 0 E, &05), E -0 E E \... \.. =,5α:9- ;:/5M; :5/M; E E - 5A Q 05 /8 T E/ 8

9 Q 0. A/ T 9:- ;, 9:- ; H E! 3Y ' 3Y5 =,5α 0 ] :E 5..; 9:- ; 0!! =,5α:R>>5...; =,5α 00/. :PP8; H!,5α 619 * 619 * ( 619 =,5α 0)! =,5α :> 5...; # 619 =,5α :X 5..; 9 :- ;, &(1 K ^J( 3 > E > :5..5;NN:A;&N/9N/8 E 1X X E 1 > :5..;/N&0/90NA =6 X X I,, 6 >:PPN; AO&/P9/PN 7 X E 1 >:PPN; 0/&5NO95P0 7>R 1 K EE R> 3J1,I RL 3 - > E >:5..;N0:;&A5 : NN; K K =I 7 K ^, 6 >:PPA;A5&50P95/0 R> > E >:5...; 0N:/;&AA/9AAP >( R> W X- > E > :5...;NA&AOO9A :PPN;NOA9NPA I =6 E >:PP8; /P:;&5O X >(, - :PPP; /0:;& 5O9558 :5...; /& 9/ (I1 IR EE>:5..;580& 5.A95. 3 R> > 7>R,I^ E > :PP8;/8&.A9.8 K K:PP0;O5&88098P. K 6 > R R K->:PP.;OA&ONN9OO5 1 6 =JI, XX - = K6 > :PP5;/:/;&APA9APN 1 K XI E >:PP8;/8&A0N9A/5 X, >E IR,K E >:5..;N/&O.9OO P

10 + && & + #& & #= 1, GSS00G= :1;G 2 E 3 -*9H*(>9( '9<:; JI( J > 1:;:588A±5ON;J J XJJ I 1 X> >,J>9=J=:==; XJ < X E>> 9 ( 5..I((>:( ;1 E*: E ;1I ( E JI ' 1 2 5!5A R 588 N ±// O5 1 ( 3 :; - :0; 1 :E-I ; ('0 : _/ M I> (-I; =_=G -AO)50 E7.

11 :E-; -AO)50 _ 0) - :EE ^1=->TEE>6T-> E-;,,--./ - ' 5. 4 * :5; ' '! - = >9=J= :==; (! 588A±5 ONAA5/ ( = ( = =! 345!0!1200, 00&16 00&1( PPN PP.P PP8N PP/ PP50 PP8O P8P PPAP PP.5 P8/0 PP55 P8A 1&6 =! = == ( & :N;!! :0; &5008 5/ A.. I :; 12 E>:E; :8; >1 >

12 A0! 50 :O; 2 & ' :8; 1 ': - :A; ; ' :0/ ; * & &):;K 'JI9** * 1 **,* * > 0KPN/ -** G:5;= > X 6 E J- X & 1 SPP.QO&N G:A;W9 I =L J 1 S 8P:5...;PP95.8 G:0; ^ 1> 1 > X E >PPO G:/;1, 6, - E &- 1 J SKPOPQ//&A55 G:N;( K (- => X & > >IE KPP.Q N8&.8O G:O;> &E >6- KIX >05/H> 5,PPN G:8; 2K *6 ] G7 &> <>E 1 >/8:5..5;09/. 5

13 & 7 ' #' & # S, 5 - E -SG3= SH! -SG39= H!1 5-1 S H! #!J (- > > > :; >J>JJ> :0; J < >9, > J 598 > J, =, 5α >J><5.9A.J >N8 1>9I J> 1 J >IJG5.)0 >> - >J 0`5. TJ\.. T - >J > 0 J> T> 1 J 5<5 J J & > > >3 1.. T 9 J > PP M JJ0\.. T>J 5. T J > > J 1 > J> >:O8 0M;Q3 :N 0QP/M 5950 ;JJ >:N.QP/M. /95A P; > > R :PP;:8 PM 85 NM; J>J:O8 0M/5 NM; :O0 8M; :80 NM;JJ> >R :8/ NM0N PM;> JI > A

14 ( H T ( ' :; / \. 2 :7 5...; :5.9A. ; N 8! :7 5...; 8) 2 9A :7 5...; :0; ( AA! NO8, 598!=, 5α, Q ( 95.) 0! 0 :PP5;! 0`5. T\.. T T 5<5:JP88;& = S9 1 _ 9,9 _ S,,(9 9,( S( S(9 :;&!!QaST:S_,(; :;&!!QaS(T:S(_,; &!! &!! &:S_S(;T 0

15 #&S<S(T,<,( P/M :P/M;:==5...Q5..5; ( 0 1G!! 84! 00 -/4 `5. T 6 \.. T ( 1 6 *88 85 A5N ( /0 *9: A/5 1 5P8 A8. NO8 :P/M;!a8 PM:OO /98N 5M;!aO8 0M:O /M; SaO0 8M:O. 9OP NM; S a80 NM:8. P988 0M; aop PM:ON P985 PM; 3 an 05: ; ( T PP M :00T00/; 0\.. T `5. T 0 5 G50 : PP0; 6 /0,(A8 :O. 0M;!:0 `5. T; N:5P NM; T #!* :; : ;!!:O8 0M;':E> POPQR PPQ P8AQ3 P8NQ PP0Q X P8.; 0 :1 ; :N 0QP/M 5950 ; N! 0:N.QP/M. /95A P;! R :PP; /

16 0 :8 PM 85 NM;! O8 0M /5 NM :O0 8M8/ NM; :80 NM 0N PM; # & OP PM:P/MON P985 P;O/ 8M:P/MO. /98 ;R :PP; &( E> 7 -:POP; > 9 > S.0A09A0A :5...; > J > > S K /PN9O. 9 = = :5...; 6 > S 0/ A955 9 R -, R 6 X= E E( X K :PP; > I >> >J SKA558N95P 9=3 K- 7 6, X E E :P8A; > > J 1 > P N0O9N/A 9 3 E R(7<K6:P8N;J J KS880O90P 9==E= :PP5;-! S0A0P9/O 91:PP0; 6 >, J, :(>;>> 1 >05N/9O8 9^ XX-7:PP0;> > SA/0/590/O 96:5..5; 3L A/ O9A. 9 J K :P88; > > /95PA 9 X 6- -:P8.; 9 J ESKAN///9/N. N

17 7'( &&& '(&& S,6 #= S &''()**+,-. #/ E!E 9 '( J E > >JJ>J P8. > I L : 69 ;,PPP9I > 9 1 J J >> 1 > 8 0 L: J ;A/>&5O>8 / ( 1 69 E 3 /.5 1:; 1 //.9N/.I 0/.9//.I Q ( ' Q' A! 6! 6 P8. : 69 ; '1 >9:6 1 ; 0 1 ( 2 ( 1( / / O

18 (-PPP S 9 ( 5..5,,5b,7T7: c ; 8 AQ :0/.H,75/.H,7; 50 1/)N),5b T5 N /TO) (-6 1 S5O :! ; ' '! 5.. ( (5..58:0 5 5 ; 8 /! 4/40 40,4! :N8/;1..NP5.555P5 5..8/O = :NPA;1..NP5.55A.. 1..NP5...N.0P 5 = :N8;1..NP /O S :NOP;1..NP5.5558N 5..8/O = :NP/;1..NP5.55A /O = :d;1..np5.55a55 1..NP5...N.0P = :NON;1..NP5.5558A 1..NP5...N.0P ( :; :N88;1..NP5.555P/ 1..NP5...N.0P S ( * *! - 2&! : ; 8

19 ,7!! * 1 J,! S E S Q! 1 '!!! '! T!!!:SSE SSE; &(6 G6 (6 P5/S SH1611 9, - E6-PN. 9= PN = W 9 E 1 6 W 6 H161 1 PON 9 ( P8A 9 = W6PP/ 96 S 6169NTO >6:5..; P

20 ( '' ' # # '( )= B6 )= ) BS B1 ; & 56 3!J>> '(1JIJJ <>JJ>9 6 JJ I>J 1J> >JI 1 JJ 1JJ (( :/9/.M;!:(I 5..; :E P8P(I 5..;.9/M : PPN(I 5..; 5M Q ' :EP8P;, Q : ;Q Q Q 1! 6 9 ' :(I 5..; 9 9 T : ;!

21 2 &;QT Q 5; : ;Q A; 2 Q 0; α9<:9e ;:PPN;!! 9! / A: 5.. ;9 :5 ; 1 :P)9) ; 50 5M:YS; :KPP.;.09/.95 > :;! :, ; :, ;, 9 5

22 A/ ( S :, ; 3 6 / <: < = ; & Q Q Q 0/ =!! 9 & S P8P 9 X S K6 X? 9(I -6 I1K6 6 X E E PPN 55

23 # ' < ' = 6 E 5 5 E & #- & & &!&J ' 9 1 > J J.79,JJ J&1:/J;,797> L J>/>:O/.H;Q15:/J; /.HT/ > 6>>JO> 1 J : `../;J J >>>J 1 >JJ :a../; 9 Q # ' GH=, 5α :. / S ;, O5=, 5 α :.;. & 1:/;,797: ; / :O/.H;Q 15:/ ;,797: ; /. HT :5 ;5./. H,797Q O / :O/.H;! 8 `/ Q50: P; A =, 5α :. / S ; 08 N., :1 15; 1 #Q T :XXJ1; :; 5A

24 J:XJ9 1H; G :M; 6 :M; 6 :M; Z 6 T 1 08:/0 /; O :8.; AA:AO /; N NZO O 15 5N:// A; P:P 5; 5:5/ /; 5 0Z5 5 &a../ 1,797 15,797 ( : `../; T!:a../; G 2 &G;XHE761 =S6 ( 7 R66- K? > 1 > P8N 5/9N&8.P985 5;XHE761 =S6 ( 7,S63 K?>7J > >PPA/95&0/90/O 50

25 & < ( < ( # S - 3 E(<!E9(< ( 5 <:(<;A8 1!!! S3 '( JI J > <> < > J> A8 J > 1<L > 3 >> > > > > 9 :S3; ( 2 Q : P80Q(I :9, =PPO; = S! ':9, =PPO; =! & β9 9I 5/

26 S µ: 5...; &R _!Q S3 :- (P80Q PPN; :XE>PPP; : PPP;!!9:S 5...Q5..Q5..5; 6 µ9:- PP/Q PP/;Q :- PP/; :- 5..; < '! < 9 (( 5A8! A9O A5 N &8 E 0, /E9, E A 05 5! <:(<; 9 &/95. :,;<:->3; :.. (</..; ( I /9A. 9 ( 5N

27 ( (< :S 5..Q5..5; -A85 ; /.0 0 A N &# (< /9A.!! (< (< 2!!'! (< :I5..; : 5...; 6 : P80;! :3 POO; =! T Q '! ' (< 1 & ( 2(!! + &12 4 3=99> 7 ( 4 6 &A/9/5 &#+0.&3*AA=52 1 # XE &AAA9AA8 94+4(3*AA= : 9 3E888&O/985 5O

28 : ; 3 E & NO =99B5 : 3K( /:O ;&/.0P9/O 9.,,4 #+ 0 3=9: A/&5P95N9& +!+ #+3=99A5 8 KSPO:8;& ,& : 3 6< E AP/& P/9.0 9, ! + 4 3=99C5 : 3 X -7&5 9, 3=9>>5 83SNA& =9:85 8 S:5;&/O9/P 9!+! = & & 83 1 >05&8A95.A 9! *AAA5; 3 83 <&/O/9N5N D 3=9995 < & 3 & E H>/&PN &, +!+4 3*AAA (J /& N !+22+&, +4 3*AA=5 : 836-(J N&8A ! +4 3*AA*5 : 3 YYXE &/(#D+13=9995 3&3&E H>&5595AA 58

29 && * & &&' = :-, GH! ; G Q Q!GEQ Q E 8 ') 1 > A/ > < > J (( : PP8; ' 9 9 :K PPA; :K7P8OQPP5;H:X P80Q B C 7 J PPAQK 5..; 3(3( A. A/ < 6 1 (50 /) 63 = Q Q QQ Q1&0.)Q Q 6 3 SS :, ; #! 9 S - S &! 0Q 3 1 5P

30 SS 6 S :S;:, 5;! :, A; S 6 * :, 0; :, /; e ( ' = :, N; Q! < ' 9 '! ( 2 S &97 J1 K S :PPA;BBNP9O9 :PP5; 9 6 E 9K1 7 - :P8O;9 S 9 K :5..;, 1 > X E > 9 K R S, :PPA; 9 > - 0 ( 9= :PP8;G &1 6 H1611 9X 6 S :P80;C0PA90PP A.

31 & & '& ' (1 S. (-& / <!< > '(1>J > >J >L 5O J >:> ; > > >J J L 1 <,SJ JL (! A P / ( 5O!.:/;:;:5;J:A; :; :/; H! 1 :(.PM; AO) = 1 A91 ' 8=AO) /O.... Q /A/ 91.M :JT; :E S; /N!! A

32 !.0.!5! A! 0! 0 EIQ!! 7> J :731; 69( ( - 5.M Q5[ N8<. N T.85<. N N.M 6G ( 731 :! ; A/M! 5A 5..[/<. N T.5<. N N.M ( /.M 5A 0/.[Q..8<. N T 0/0<. N N/M 69( 731 # 5!! O.M5..<. N T!!!:P.M.M;! / (-! Q ]! *! 8 (!! AP #! A5

33 & ( ;,1- X? 1 /A:5...;QO/98N 5;,6-(6 (63( H161G1PPN A;,6-6 W6 3,,6^ 1EH=6 - R33SR^ - 3(96?1 > L > > J A8O598OO 0;316-? & > > (J ^I& 3< H PP0 0A98O /;76X11-67^ 76-3( 6(=(- = X?> NO :5..;Q.9 N;R -HH K R66(- 63( 1W?>9> S 5.0:PP0;QNAP95.A O;^H 6E3?>9>8> /O:5..5;QOP9P. 8;^H 3(=6(( =3-R6 6E3?- > > > 00:5..5;Q N59O8 P;73( = 1 61H X -? > > > > 7 /:5;& 0A90A/ 5....;S-^3(=?> > > A 6S6 G* >5..5O. AA

34 & ' ' &8; & F 8;& E E W 1 = 39 S H! =!> '91>J > 0 > J > J > > J & 9 E9 9 1 J > S, > E J < 1^I E:1^E; 0 J J1^EJ8M > >> J501PP_HT=_. /HT,7_. AME A8 / /M3 5 >J :;0 5008O:E;:; 1>J. NMEA8 / /M 50 > J J < 9&:&A; J M:JT; 9 1 > J 0 O > > > 7J > > O0 >JJ 0 > 9J> 9 > :(J PPN; 1 I 3J> J > <> 1 > > :XPA.QI PP0Q( P88; J>>> :(J P8/Q=J7>PPA; > 9J : J E PP0; > 0) > 0 > >>:7 5..; 1>J >I 0)> 3> - J L > A0

35 >> > 1 J > 9 :E; :..µ T; >:..µ T; AO) X50JJE> > > J 559 J 3> J I > >> J 1PP HT=. /HT,7J5 5. AN>5 5>/. T. AM E50A8 /)/M !0,D!-10/ JJ > E>JJ7:W5.; JJ 1J > JE>5P9 I J A J> :; J < 1 ^I E:N./ 1Q A0. >Q 5/ Q. Q. >Q 80 J 5.M T >I; 0):; O > J> 1 J > : ; 1 ^I E J 8M > J A8) J :/.. / ; > >J 40D0/04 >JJ0 :50 08O;:. / T;1> J 55. AN > 5 /. T. NME50A8 /)/M3 5 1 > J / J < 9&:&A; 50 J M:JT; 9 < 9>J 0 JJ1 1 &S,>J0 > ) ) ;0! > >:M; N/ / 08:P0 M; NP /A A0 :N0 M; 50 NN 0P 0. :8 NM; 08 NA 08 AO :OO M; O> /A 0 50 :/8 /M; SJJ > :\../Q\..Y 5 ; A/

36 ,J > :\../;JJ 08O> 50 J :\../;J > >J J 08O> O> 0) > >:\../;50 ( 1 > >J0) O> 50 > 3 > > J :PP5; > 0. OM 5/ AM M 9J X 0)> J 9, >J> ( =J R 7> > > 1 > PPAQ 0.&PNO9O/ 9 7, 6 = - E < 0) 1 > 5..Q//&A.8 9 J 1 E - >J> - PP5Q5O&5AN90A 9I -KIX- >> < KSPP0Q/&NAP90. 9( 11I1 7>^RJ>,IJI7 >> K, P88Q80&/8/9P 9(JR3R 7^ 6> >> K, P8/QO0&N/O9NN. 9(JRKI > &X H(PPNQ0P9ON=J 9X 1 K 6<EPA.QO&5.9 P AN

37 & ' ' & W- E = B E ( #- ( 56!> > ' ) > 6 > J> J > >> ) :E; :A; ' 9E:O; :/; e eeq 2 :0; H :NO; :5; 1 T )AA/ 5.I!/. - : ;55E: E; ( N &!! =G1 ( :/ µ TI ; 895. = (!! TA9T0 5/!T. 1 < / TI E-5/ # AO

38 .9/9 A.9/.! =EG A & )G:/ T T/;Q = G Q > G :/ T T / ; Q N..9A.9N.9P.9/. ) : ; 5: E; : E; = G! 0 A0 5 : AP 8) 0. /)5; A A :/;!!/ Q 5A0NO8P.!5 /5 P 5. P 0. P.. -A. 0 O P! :. 8. N. O ;/. '!:1; 2=&-!.9/9A.9/. :B ; 1 =EG 5A. O5 8 : A; ( 5!/!/ G!0 G!0 G!0 G!0 G!0 -!00 -! * 1 *,,A,,EA,,CA,,9A,,=BA,,A,,=BA -) :an;z- A 5Z. P/ 58Z. PA 5 AAZ. PP P8Z 0 PZ.P 5/ 5PZ/ A / ANZA N5 =5 :ao;z- A.0Z 8 5 OZ /N 5 N8Z NA 5 N8Z O. 5 OAZ O/ 5008ZN /O 58 N5Z/ P. -> :a8;z- A AZ A. A..Z O 5 /5Z. P/./Z. 8A. 0NZ. OO 5. 8AZ/ 8/ A / AZ0 5. :\..;! A8

39 . /. 5 :15; 6N.) A P./. :\../; A :=; 2*:Z;.9A.9N.9P.9/. :,;5:;A:,; E+B E *+B * =+B = A+B A A EA CA 9A =BA,4 &.--= &.--E &D=-!A.9N.9P.9/. A A G : ; 8A.! Q /.) :5; 2 : E; A : ; QE ' 6 : 5; 1! : A; E2! e e! AP

40 & ) :;9E 6 6 = S &! S S S= 589A P :5;9E E 6 - = E &- P8&AP9AP0PPP :A;9K & **5.:A;&O9APP8 :0;9RK K - E, X & RIS>1>Y X E.A9.8 PP/ :/;93 K - &, J K O5&A5PN5 :N;9X XK & & J > S 5.&A/9A//PP :O;9X & > 1 :6S;//9/P PP0 0.

41 & ' E W- : # - ; Q!Q > '1>JJ J.A T J 55A/ T,> J/A0 T0N5 T> 1J J T J50 (! (5 - S 39=,! SH!E / ! ' 08 1 /.) 6 :ET; 6 O /T. 7 G5/)! 6663(3 /! :.; 6 0

42 N5 ± :K5..; T+ (.A T:-.0.; (50908.NA T:-.0A;/A0 T:- A.0; 55A/ T:- A8;50 08!N050 :- AOAO;0N5:- 58; /P) N5) :; /O) /P) : A; 1 /O) :0; (] :5; - T /P) : ON/0; : 5A85;:5; # 5 05

43 1 & 0 &,> K> K & BB;,4 B>;,4 B9;,4 C=;,4 31 AP 0N 550 A8,^ 0A PO A.5 K3-^ O/N 58 5A8 8/ K6 /858 / /. 0A8 N N5 N N5 A+C99 N5 /P N5 /P A+9:: N5 /O N5 /O A+C8= N5 // N5 // A+>:C :\..; /P) N5) : a.p88; 0A

44 1 5&/.)/8) /P)N5) & H -/.)/8)=3(3 5A85 -/P)N5)=3(3 ON/0 5 5 (A+AE:= -! 1 A&:; : 0 ;/O)/P) & 8 B> 088O AN B> 55P NN B> 0NA A8/ B> B> 58 O55 B: AO5.8P B: 0PPN 5/8 B9 OPN0.0N B9 NNN 55P B9 5O5 P B A5 B9 5PO5 5A B9 5AO8 OO/ B>(B:(B9 5 5 (A+B98: :./P;2 1 /O) 1 0& 5 5 A+CB=E>>.N/AOO (! :(,PP5; 00

45 ( T!:\.5. T; # T50 2 & T!* :7 PPN 9 P8P G PP8;! 2 ' - #2 '! &( = :PP8;, - 6 H X - 7 :P8P;S>1>.& 5NP9585 G 7 E I R :PPN; 5O/9588 9K - R S 3 ( :5..;,1 >OA9O/> G( X,6 :PP5;6 9, H1611 0/

46 & & & = = B >= )W ] :-, GH! QB- SGH!Q)-! SGH!; &!& > ' G < > J 1>J0> >Q J > 5 J > >> 1JJ J G :1S1; ( 9! :LP8.Q] P85QP8O; 1S1 (1S1 : 5..; ( 1S1< : 5..5; N1S1 G N50! 1S1 & ; :,1(?& & 4&? ;9 Q 5; >9=fJ =Q A; 0MEQ0; E :PPO; :,1aTA5..;&5...EQ = : & & ; &5..Q 99 : & & ; &/. S S : ; S Q E 0N

47 G5 (1S1!Q] 2 e :] P85QP8O; 1 :7 P8AQ E9 P8/Q P88; ( /TN1S1:;ATN! 0TN H 0/ ', :P88; ' : PPNQ PPO; 1S1 2 11S1 : 5..5; 1S1 3 :, PPN; :- P8A; 1S1 2 1G-!14! 0I!!! 3445!14!,40I 44D4!0 N 5, / _ T 9 A O T _ 0 O 9 / / _ 9 N, 0 T _ 15G1S1! 0,!0, 11.4!01 _ 5 _ 9 9 A _ / _ N &a_a9a 0O

48 &GL, S :P8.;=>58P9AAP 9, S - :5..5;=E50A950N 9E= K S - :PPO;9 0AP900. 9E9 6< :P8/;B905O90A0 9= X > 7 = 5.. G-, 3 S:P8A;E>A/P9AN 9, S :P88;88P09PN 9, K 7 :PPN;E*A9AO 97 K 1 7> :P8A;E*P0A9P0N 9 :P88;BC ]E S :P85;EC/.9/5 9]E, S 1:P8O;E*/P9O. 91 S :PPO;B>9 9 6 S :PPN;EE5/O95NA, 08

49 &&H & E B W- B B 1 ):B & #- ( ; Q Q!Q Q 'G1J>:P0 ; 1 J> :>; >J > J& J JJ6J> > < ) :, PP5; 7 E :PP; 5 Z. O T 6 OZ. / T E :PP; A AZ. 8 T0 PZ. T 6 R:5..; 0. T 3II :P8/; ` / T S 7 :P8P; P 5 TPAAN5 TAA/O /N T 6`8 T:RPPP95...;`. T:3 R 5..;, :PP5;7J :5...; 0)9N) 7 : ; 2 : ; G P :N 5 ;! 8A 0 :5 E<1;!5. :` T; P

50 H 3 G8.) 6! T_ 6 & : ; : ; 6 )( :6;!! & & 8 34,J ,J ,5 8 34,5 8 34,5 8 34,5 P0 NO N 9 NA NA 8 /5O /A 50. 0N O5 8P0 9 / 9 ON N P 0 9 O O55 A P 8.N 08 ' A /P N5 O8 9 N5 O P 5 OP O 9 5A. O5 9 5A. O5. /N0 0 8/ 5/ 00 0 N O O A.0 8P / O A 0 N AP.0 5/.A 5N 0PP P / 55 A P/ 0 5 NP8 5/ 0P8.N A./P PP AN // NN0 /5A/ O0. `0. 8 8A 9 P 9 / & a,a,a ( 5 :6;!! /.

51 & & 8 34,J ,J ,5 8 34,5 8 34,5 8 34,5 5/) OP N A NP. P A0P5 PA / A5. N/.A 88 A/) 0 P 5P P 0P 0/8 00/ O8/ / /.) N O/ A PA PA..8 ' //) 5.N / 5 N 9 580O 5O O 5O8 1 5& a,a,a A //. 0A 1 A& :69; 8 8. NNB. 8.BB 1 0& :69; 0 Ba BBa B. 8NB. ONB. 8OB 1 /& :69; 0 T Ba N. N5. N. N5 1 N& :69; 0 T AN 9. O. 0 1 O& :69; 0 T 8. 80BB 1 8& 6 BBa /

52 9 7 (99 ((: ;: ; * 6 /N( : 0; : 0; *.O! : 0; : /; ( : N; - ' H ' ` 0. T! =2 * ' 7 ' T7 9 &)E=, ( X ^ EJ K :PP;1 >A/&N.A9N 9,6 ( X :PP5;6 H1 G7J- 6 = :5...;55&509AA 9 3II - K S, :P8/; SL P8/ ( S G 3 R S K :5..; 6S >8A9P. 9R S :PPP; E 5A&.N9.8 9 R S X 6 = S K :5..; S GS7E - K 3II X 7 :P8P;S>5/&/509/5N 9 /5

53 & ' ' ( 1=. A?77 ( #/3 &13=- #!&>313>, ') 1 > <>> 1> 1>J> 3 >? 1 > G! * 3 P/A:I H P/A; # :^ PP8Q-K P8AQ-> P/OQ=R1PP8Q73PPN; ' #! :R P88;: 5...; :9 5..5; :I S 5..5;!3 9 9 G#!! - E '5:; ]5</ # S :6 E 0M A9./ = 6 /;&/S 5/M/ S /.M/ S..M /A

54 . / -08 &./.M.5/M. 5 /ME )!3 3 AA0P.. N.M:/0.; : ' ; A.M:5O.; 5 A.M :P.;!3,-1E 0AM:5AA;3 ]PM:/;3 59A ONM:N8;3 3! 3 3 '! #! ' 1 K!=;345 K!*;(E;345 K! 345 K04!0 N.:/0.; A.:5O.;.:P.;..:P..; 0 0A:5AA; P:/; ON:N8; AP:A/5;!0 /O:A.O; 8:5P; 50:55; N:/08; &(9 O& Q ^ 6K3=>EPP8Q-K 1 >P&0./905 P8AQ-> >E0O&05905P/OQ=R1/A& 5N/95O/PP8Q737&5N895O5PPNQIS> 5A&AAA9A005..5QR K3/&8P9POP88QI H >E0.&0//90O.P/AQ 1 >/A&.PA9.A5... /0

55 & <' #'8(C >(9#& - S =, ( 9!>9 9 /N 5A &! 09NO9P:-09N-O9P; H -O9P -09N-O9P (! PT0 OT/. ' 9 - /N > 5A > >J J > 09N O9P :-09N -O9P; 6 >J<>-O9P< H J -09N -O9P > J J 1 >>JPT0>OT/.> 9>:61;' H # :RPPP; 61 /) :; e e : 5...; 9 ( A! A 0 /N 61 //

56 N& 9 9 0/-O-P - e =,5α:-9..O/ S cep8; </O87 & : ; & a 5a AaQ 11,4,D 7.0 := P80; & a 5a ) Aa )Q 11,4,D -.0 e! e & a!\/.m 5a!/.8.M Aa!`8.M 95.) Q e 5AR:P88; -09N-O9P 5 : H; & 959J< I9X> \../ 9-09N-O9P:)0/; ,D.04 :_ ; :_ ; :_ ; 8(C NP_. NA 5.5_ _. 0. -O9P P/_. O0 5.O_./.P_. 5P - -09N-O9P 9. 5O_. O..0_./N. _. 0P #L410 -!!,4 4?!.1 MAA* MACB> MA=9> 0!0 1E6&1:; 09NO9P e /N

57 5 e -09N-O9P:)0/; * !5 6!5-09N AN /_85 5_0 8 85_. 8. -O9P A5 8_N. 8 8_A. 5 5_. 8/,40I31 6!5 -,,66(W-09N -O9P A O_/ 5 0_A 0 9. A._ MAAAA MAAAA MAA=B 1E65&-!09NO9P e A -09N ,4D00I 1 8_. O NP_. NA :E; 1 5._.. 5.5_. 0. :E; 6 A_. / 5._. 0. :E; - A0._A 0 AN /_8 5 :; P 5_ O 5_0 8 MAA835 6! 5 N_. / 85_. 8 MAAA8>35 1E6 A& 1 : ;!09N e :;a59:e;a9x> 0! H.0I & 4/ =8,4 & 4/ BA, T8 OT8 OT8 A A TA.TA.TA 1 PT OT OT & 4/ E=J=*JA* 1E6 0&#! 0 /. ee 9!! -09N -O9P! e e -09N -O9P! e /O

58 ee!! e!/) :I PPA; )0) : P8O; -09N-O9PQ!!!!-09N -09N & R SJ &, > > > > 1 >/0&PN/9POP =3 K &1,5b > > &5O95O8P8O 9=3 K &H> > 1 >5&/./9//P80 9R 3?E 1 PPP 9R 3 6 &66>1GS 095&A./9AAAP88 9RK = = 3 K & > < > 1 >5O&N//9NNAP8O 9I( 1X 3 K & 1 >AP&A/A9AN/PPA /8

59 = * & H& 3*AA=(*AA*5 # ' #&3*AA=(*AA*5 - BQ 1 9 E :S6; B- - S93= :=;!!> E 8 '(1> J J 1JJ 9 > > >5950 > /):P.MO.M; )=! :P.M; 5G50 /):O.M; ) B C :; ( e!!:(ijpo/q POPQKI PP; 1 :I PO/QE P8AQ KI PP5; -2 & 9 &2 :ZA; 9 & 8.M /98) 2 59AN 9 & 2 /P

60 ( 1 9 E:S6; 0OP:NAN5..80A5..5;A.M :; :; :5; = &]]] P. - : G ; <(PN5/9/.< 0=. N T! 9 S /..g... <. N 1( : 0* ;! 50 (!! H11 9!.00 D00I 0.!0,4 -.00! =* 2=0,4*AA= () () =, -T -T= B8> *A* =BA3>8K5 *>A EC8 EC8 =*= 983>>CK5 EAA E:> 8*: =C8 =E=3>9:K5 *CA E*C *C9 =AA :A3:AK5 *C9 EEC 99 8C E>3:AK5 *=B *C> =A E E3=AAK5 EEE EEE 2*0,4*AA* () () =, -T -T= >8B *9A *==3>*>K5 *BC EBE 8EE =9* =8B3>BBK5 **B *9: E>C =B8 =*E3>9:K5 *88 EAB =CA CA 8C3>CCK5 *CC E8> **= =8A ==E3:AK5 =B: =9B =* > C3:B>K5 =>= * N.

61 ! 5..5! , T/8 O 8.M 8/ OM 2! :; - ] :P.MO.M; 9 e! T :.9O.M; #!! 32 < *! # :P.MO.M; 2 4 :- PPOQ PPO; & 9 ; E KX 3( (- 7((3( :P8A;, > > Q B 1? C: 5O/958.Q 5;E3X6( K& 0 3 B =&P89. PNPQ A;- + S PPO B= N/9NNQ 0; KR3 -K 3( -,( 6 (- #H6 6 :PP; 6 Q EBQ./P9.NOQ /; KR3 -K 717X^ K 716(E(- S 6 X- (- #H6 6:PP5; 6 Q E>Q 5095/5Q N; 1( K RH= 6 (- =H(W6 :POP; JQ B 1? *>Q0O9/QO;(7RX^:PO/;J QB 1? *ENPP9.0Q8;R611EX HS(KKE^6XX6(-66(=66:PO/;6 >>Q? *CQNO9O0Q8; - 6 J> / X6S.90 PPO 9 K 6 S> PPO =>:P; 0/A90/0 N

62 & < ( :H(E; &.04,/440.2)&14+0!01)135 ).,35-!.--07O.-,,140 H P *AAA N5

63 & *α + & & *α & 6, 5 1 ( A 6, A S A 7 R 0 ) (?4 = > ' # - 8 ( &8 #, 5α 0 T A<. P!/., 5α :/99A099, 5α /A. / P. 5 /NO5; 5; A;! =, =,! =, : N. T 500 OZP8 / ; Q : 5- ;, 5α JIJ J, 5α 0 > X T >, 5α 9 I9 <, > > J > H > <> JJ JA<. P > NA

64 /.II<, 5α : /9I9A09>9, 5α &=,;J JJP. :>/A.>/P.;5 >/NO5;> 5;>J> A;>, 5α ->J 1J 1 > =, : ; > J J=, 1J > =,: ;: N.T500 OZP8 /T;J Q JJ > I: 5 - ; J =,>J< N0

65 & & H & ' ' #- (?4.-/! > ')X / P. > JJI> > 1 J JI <J JI - <JI<J G!Q2!! A.)AA) : P88Q= P88; ( ( /!0N 58) :RI =; <N /7 9 A! 11 G(1 A 1/ N O 8 : ; :\../; / A 0 N O 8 P 2!:=; N/

66 ## ## ## ## ##! &! 2=1 4. DO.4/ D0+1,.--!-00 /4!04.40>!0014!0,11 1 DO.4/ D0,!0044O.!,,00.40>!00143=;!0014M9A,,, 4/5! =& NN

67 #' #' #' #' #' ((!* / N O 8 :PP5; :PPN; 1 &(,I = ( > J S PP5Q=E=&/N.9/N5Q, =, S P88Q8*&A/P9ANQ= X X 6 R K - - EK I 9 > > J 1 P88Q EA:5;& A5A9AAOQ K EI R, 7 I 1 X PPNQ =AE:;& 0O8908. NO

68 µ & µ( ', - 6. / QQµQ!Q>QµQ '( 1 > J I µ9 < > E> J > H µ9 J J > < 1>J>µ9 >> > > ( H :63; = e9 63 ( R>> :PPO; = -=3 63 (< 63 :R> P8P; e e ' I& P/ (eq./ 99 5/ (I / :W PP8; # 63!µ )= = =715/8N/NO7 G=> :WII S 5..; = :E;/ :1 5..; 0M:T;E0)9/ ( E9.. A. N8

69 E9M:E; A. 9 A ) < µ :9µ3Q 1;&5/.. E9ME 1E 5 =9 :,1;&5..6ETE< A E. µ 1393A : :ET A&; :T H(IQ & 7T(7T( TQ0P/9N05Q N..<; ) µ = 508 =/)N) = ( µ 19 ( µ 2µ : ; #2 µ! & - E R: =715/ 8N/NO7 G=>;- :9(; &(- 6 :5..5; 6 9 (< > -NA& R>> :P8P;6 > E 6I E.8:;& N R>> :PPO; > 9 > 6>P/:/;&0/9/ 91K :5..; 3 >I > -N.&5N.95NP 9WIIS :5..;(J9-5..(QN.:A;&AN59P 9W^ :PP8;-< µ κ δ ( K(8&5/A895/0P NP

70 && 7&3&&5 <&&&3&&5 6 E, -6 #1?4 & : ;!&< : ; '( 1 > > < 1> >J > 1 J >J ( ( & :A; (! '! ( '!:; & ; e! e :0;Q2 Q 5; e :/; # Q A;e 2 e e - :5; 0; :3 5 ;!:.;! O.

71 (! = 0/. //. :.A TR 9-c; R :A. TI 9R..c; = /. A.) A.)/.J e ee e e /S>5T. (! :.;!!! ( : ; 9! ' e :5;:O; #e ' 9!:A;:P; ' ' H O

72 !!! 0 = 4711,4!!! 0!0 4!!.-D 4 4/!1400!0! *4-1-4!.!4!0!!!7-14!.!00.! 01! O5

73 0E711,4!!!74-!0.00.D &):;EIE E &7>>>7 3P80O8.90 G:5; E K K & <- P8. C3 1 P8.//A95 G:A;,>, & <- & P8PYOPN98.A G:0;,>, &E > R> > PPA08A0P G :/; = > 1 &<I 7 JP8A05A905 G:N; KK, & ;318 PO8AP/9.. G:O; & & & PPN/0 PN89PO. G :8; & 6 > >& & PO5A0OO9088 G :P; < & - I + & P80&08NP9O. G:.; E K &6< D3 43P8OANP9AO/ OA

74 & && 7 35 &' & 35 = E3B 1,BB 6 - S9H! B- E S9H! BB6(6 &!& > 'G >>0J5 1 J 1 > J >>:P)5)>;>/> 1 0J>> 10J:A 55Z./ T; > 1 :=;> :=-;:E-;:17;J J >:J. ANZ8 5>;J > > > J> 9 ( ' '&! A0/!Q! A/M :,h9eppaqx PP8;& :EI PP5Q PPO;! : PPO;! ( A H:=; 5!.. 3 := 6 > H ; / 7 < N/ 7 </7 O0

75 / P)5) G5.) :0; :E PO0; ( :.; A0/ : PPPQ5...; A.! A:/);.:8);! :=; :PPO; :=-;=i :5..; :E-;:17; 9, A 55Z./ T /) - AP8//.P85..5AP!A. :=; 5) N 50) Q! 5N) - N.) =.ANZ8A =E- 17:, 59A;a.P8A/:\...;a.POP0A:\...; 84,J1,=,!0411!4=*- D114.40, 4/ B 8 E * = A = * E 8 B C > : 9 =A ==-0 1!, 4/ ( 0 :E PPNQ PPP; 0 H &! :PP0;EJ:5...;! 17 :, A; ] O/

76 ,*.,!!4 D I,!0/4,E.,!! I,!0/ #! 0I,!0/43, #! 0I,!0/43,45 =i :5..; ( 6!! '! :PP8; & ( K R 7, 6 96 & /9I>9=, 5α 9Oβ > /.&95PP89E E S -, & S 58& ANN9AOPO09EI- R> 6 &H > :; S A.& PP59E X J- > E,J 6 &7 > KS5.8&5.5O9 5.A.PPN9EJE X &J /8& NP9P/ ,h9E & (JX AA&A.O9A5APPAG=i, K,= S 7 & >> :;:; NN&89P55..9 S 7 * =i, K,= (S &6> > : ; : ;> 0O& A95 PPOG,= S 7 (S HE & /0&50/950PPPP9 1 - = && J 1 >0&/OA9/P5PP09K E & &76 6 7E & O 6 XDXI589 5AN5...9X - R6 R &H R & > S 05& 5095/ PP8 ON

77 & 1 ( S &-. #/! ' ( < L >.> 1J0N9> 1> I > J > I ( 3 *: ; 9 1 ' W!NA 5/M &NAO) -50) : 9S; 4!.PL A 0N N ; A8) =7 :E.5T ; ( 1 && 0!! & 3K5 OO K / / :5_P;. / 5 O A 9 5 NN N A:._A; N / A O A 9 5 NN N 0:O_O; O / /.. N N N N / :N_0; / O / A 9 AA A /.. B P / / 9 A N.. 5.:/_O_8; N O A. O. 0 0N O.A O 0 3) B8 = &

78 *! : 5 A.; :A95 T; 8:8; = : ;! 1 5 && 0!! & 3K5 4 0 K / A 9 5 NN N A:8_/; N / 5 O 9.. AB A A O 5 9 / A O/ N:8_N_5; / A / N N 9.. /B / O / 9.. OB O A A P / 5 9 / N O. 5 O/ N0 / A 3= B5 = &! Q 2' 9 ' 5 A. Q 0!:O/M; 1 A 4 K& 03K N O. /N / N 0 3>9! 1 9 :O.9P.M8 /; '!!! N! H &N O8

79 0<. N T / &9 E S> K /&0AP900NPP5 5 E 1JJ > 1 > 0A&0 ONP9OO/ PP/ A E-* 6*,j5... 0,6,- ** &** /L* 59APP.)/ / 6 /O95.PPP N ^#,7 JJJ A/&95A90APP0 OP

80 & & & ' &''& SE & A?77? )&E*)>FA! >> G O /5 /N / G /. :4 ;!OP :O / 5 / N / ; 1 =6 :OP7; 1 O /5 / 7-E- N / G O / 0.N:±.N; 5 / OP:±.8; N/7-00/:±.OP;E-80 :±.ON;O8:±0O; G

81 F 35 =3(1-1H-3 :(6E13-6)3(S6=(3-6361; 8

82 &(. & / β9!iβ9j G H! T! T 2 * :63; 63' 9 < = 63 : ; ' 63/A :; : ; 85

83 5.M(< (.5 (<TR S ((</.9..' 4 (<! T.. R 1 2 = ' 5..Q5..!!! - 9/ :/95 ;! β9 9-5.M /.. '' A'/.. 2 * β9 β9 4(< (< (< 5.M / (< 5.95/ 5.M E :PP0QPP/Q 5..; 5...!. (' 8A

84 5. (< :(<; ]! (<! & 9 63'!(< 9 9 (< /9A. 9 ( (< 91 2 (< 9 < e # 2 e & 9 ( YSXE S AAO9A0.PP0 9 H E YYS5A95ANPP/ 9 E 7 > J > < >55/O/9N5N R>(< 1 - G6&-A9AO e 6 6<J>I K ->80&N5O9NA5.. 80

85 7 & H & & -6. &? & / ( ( PPP 5..A :S;:S,;:S; & Q Q Q :J - PPOQPPP; (SS,! :- PPN; :8.M; :5.M;!! :; ] : ; ' :0.9/.M; S, S,:- PPOQ 5...Q Q 5..5; S,: PPQ E PP5; : PPNQ I PP8Q PP8Q- =; 8/

86 !!!!!: ; 000I-.004O.0I,0! e H!! ( 1: _ E_ ; : ; :,77Oβ6;! :, PP8; ' :85M; EI PPN Q7 :5...; I9 := PPO; (!!! :9 PPPQ TAA AAM; :9(PPPQ0TA00MQ; /40--0!D /4D4 /4,0 : 5...; &; 7 AA5/8 5; -( -(:; - : PPP; 8N

87 ! : 5...; : 5...; - 2 (< : 5...; :.M;:O.M;-( : 5...; / H - 3 &; Q; ' Q ; ' Q;! # # :- 5..A; /40D4 20I40O.0I0 - ( ' S, # :_;! :- PPO;!! S,! 8O

88 :- PPO; 1! PPO: 5..QE 5..5Q7 5..5; 5!! -!! :- PPO; A W7 &! α9! :W7 ; W 5!! S! 6 4!T S,!! #! :- PPP; 0 6 : ; R 7 9 : ; : & ;! :7 X PPO ; : 88

89 ! ; 6 I9 :7J> PP/; I 3II :PPO;!! H : ; :- 5..; #!! R 7 1< : 5..5Q 5..A; DD00 7,,.40 DD40!.2!00.+ D00! ,/4 10./404,O.4! 6 =' : 5..;: 5..; : 5..5; # 6 &? 9 ' 6 J :6=, 5..5; 9I J : 5..; I :9 5..5; 6=, =,9! 9 8P

90 3 :63; !:- 5..5Q- 5..5Q 5..A; ( 63 (< :S; S, E!: 5...; 63 T! 2 &;T :S; Q ; Q; 19:>; Q ; 9Q ; I6R 9. 04,.01,4/4 : 5..5Q 5..5Q 5..5; 1! -(!!: 5..;! H :1 5..Q ; 1 ' 1 >(>! P.

91 4.!4! # *!!! 5...!! ' &9 K K X= > 7 3 SJ- R 6 >> < 1 >5..Q/N&O0/9O/8 9-6 = = > A) (E H>9A PPPQA8:; 9 5..A I < 9 : ; 9EK & E7QPP5QIJ5 9E E EK -= E =( - =1 > > 1 >5..5Q/O&ON/9 OOP 9EI = 71 =1 >& > 1 >PPNQ0N&O/980 9= E EE = 9I J J > E 5..Q N/&8PP9P./ 9 L E 7>- RK - =R K =I 9>9L> O >6PP8&A/9AN :; 9^ 7 ^ = = 6 ->> 1 >5..Q/N&A5P9AAP 9^ 7 S- - 1K 7R 9 >& ><< 5..Q55&OO98A 9^ 7 E S- - EI 7R - > > > L J 9J 5..5Q5A&0//90N/ 9^ 7 1 K S - - X 6 7R 69J > J J 1 >5..5Q/O&../9. 9^ 7 ^ = S- - X 6 E 7R > > 9 L J >< E 5..5Q NO&/N9/NO 9-6,, = > 1 > PPNQ0/&/0O9/N. 9-6 ^ P

92 1S, =, >L:; S, 9 9 > 1 > PPOQ0O&AP9/N 9-6 ^ 1S =, 6 >> L 7 PPOQ5&5ONN95OO5 9-6 ^ = 1S,>>> L:; 9 > 1 > PPOQ0O&AP ,, 6 >> E > PPP N&/AA9/0. 9-6, = >L:; > J 5N >6>1:61;K> ( 1 >5...&A88 9-6, 7R 3> 1,>>L:;> -5..&N.&OP , 7R > > L :; E5..A:; 9-6 S I K =, 6 β9> QNA& K E, >I >J(< 6 > > 5..5QAO&5A. 9, - 6 -, = W >> > & 0 6>6>1PP8QS> ()/8 9= = EK -= =( 6:PPO; 6> >& EQ /O& 5A5950/ 9 = = 1 7> > L > E PPOQ/O&0P/9 /. 9=, 3 ^K > > (-PP8A8QN/A9NNA 97J> 6 7R >9 >J EPP/ &50A95/5 97R >9 > > E PPOQ/O&AOO9A R >& > E 5...QN5& R EI ^ 7 S- >& J E 5..5 NO&5/N95N5 9 = 6(<> 5N >6>1:61;K> (1 >5...&AO0 9Y 7 X 6 >> > L K,>5...QP&5/A95N. 9Y 7 X 9 >>>L:;5..Q5&P5/9PA5 9 Y 7 X >J P5

93 E5..5QNN&58895P5 9 R =, > K 6 6>J J 6SK5..5Q A0& AO89A85 9 E S R 6 > 1 >5..5Q/O&POA9POP 9 E ^ 7 S- - 7R 6 > > > 1 > 5..AQ /P& ON/9OO0 9 = = = ( 6<I> ><9 β E5..5QON&NA.9NAN 9I39R3 1 3 > > > L TJ> O >6PP8&AO:; 9IX 3II 6>9 >> 6SKPPOQ5/&A EK -= > K, PPQ00&AO/9A80 97 = X <> K,> 5...Q/N&0//90N5 9-6 = =, J J(< 5N > 6>1:61;K> (1 >5...& A85 9 E 7 > J <5...55&/O/9N5N 96 XK R7 E>I >>L > 1 >PPNQ0/&A.N 96 SJ - 1> 1 >PPPQ/&P EK 6 6> 1 > 5..AQ/P&/9O. 91K 6 K 1 6 EE 3 >I > - 5..Q N.& 5N.95NP 9 1 K >I > J > L 6 > 6,H5..5 PA

94 β(7 & H W ].3 &? 1 ( 4 / 6β9!6β9 > 'G6 J> 1 7> β9:β96(-;j > 3β96(-J>99 >JJβ9 6(-J> > 1 β9 J > > J > > J 1>β96(- > 9 : E; 1 β9 :β96(-; :E POOQ, POP; :1 P85Q9- P85Q P80Q E P8OQ 2 PPP; : 9; : ; T β( 7 &((! β96(- 1 =7] < := PP0;! β96(-' ' : PP; :E PPAQ PP/Q PP0Q PPN; 7 : PPN; β9 6(- ' 9 :- L PP8; (<:ka.9a/; P0

95 !: PPPQ5...; 1 : P8AQ P8N; : PP/Q I 7 PPO; :W ] PP8; :PP;β9 6(- ' β96(- 99 < (! β96(- 1 : P8AQ P8NQ7 PP/; β96(- µ ( 9 : 5..Q- 5..5; < :- 5..; ] β96(-! :W ] PP8;! 1 :X P8/Q PP5Q PP8; β96(-! : PP5;:X P8/;:E P8/QX PPN; β(7 &9β96(- 7 : PPAQ W PP/;Q :, P8P; ( :PP0Q5..5; 7 β96(- > :;:; :W ] PPO;:1 P85Q9- P85Q P80QEP8OQl PPP; (!!Q 5 A90 /)9N) ( β96(- 2 > :K(P8;! := P8OQ 6 PP0; ] 9Om:W ] PPA; 6 β96(- P/

96 := P8N I EI PP5Q R < PP/; ': P8/; β96(-> ] :, P8/; 1,7:3 P8N; E :, P8/Q = P8N; e: P8O; β96(- e =T7 :, P8P; 7 : 7; β96(-:6i PP5; :, PP; :,77;Qβ96(-7!:=7 T ; T :, PPQ PP0; β96(- : P8PQ, P8PQ W PP/; e e :;:9- P85Q1 P85Q P88; β96(- ] : PPOQ PPOQ 5..;!! : P8PQ W PP/; &9 E!EN ,,0//.O9P8N9 6,79 AA9 0. K 6 > E PPA 9 K 6 05 AP900 PP0 9 K,.5A5O9ANPP09 05P95P PPN9 - AOAA/ E N PO9O0P8/9EX 70A958P8O9E K,P8/.P90PPA9E, 5.0A98POO93 Y 6 ^I:K; O95( PPO G I S EI E 0O 9/ PP5 9 S K 6 8A AON95 PP8G- &0 &E = ( /O9NOH1611PP0G-6 E! EN98-5..G-6 S/N.A L S/5O/9NPP896R -65P98 PP096I( 6 >A.OA9PPP59, 6 >O 5/009NP8/9, KEA50/9/.P8P9, S ( O9. PP 9, X ( 0 P.A98 POP 9 = K K E 5N5 /OO955 P8O9 = & 0 &E = ( P95.H1611 PP09= 6 >85.AP900P8NG77 6K6 A5N559NPP/G7= 1 >5AN.O9OP8/9K(XE E 50 O.A95 P8 9 R < ( K 6< E AA N/98 PP/ G = S/A PO98 PPP 9 = 1 >/A AO X E0NO0.9NPP591 (A.AO.P9P8AG S610PAPO98PP/G6l( =3 < NO 8A9O PPP G E E> 08 /A9P P8O 9 PN

97 = /NO98PPO93K6 >P8ON98P8N9 6KEO5/A98P889K6 55/NA590P809 S0PA8/9NPP/9 K,00N8P9P5PP99-1 E5OO//9N0P859 5AOO98P8P9I- 766 >A85/8/9P/PPO91-6 >.55.09N P859X1 ANP8O9P.P8/GX= EE> 588OO98PPNGW 7.AA9N/PP/9W ] S0O/OP985PPAGW ] S///9NPPOGW ] S/5595PP8 PO

98 )-. ( ( / &=7!&>J=7 ' N PM: 5..5; 55N0 : P88Q9= 5..5; 'N Q :J PNP; :5.;:'8 ; :0;\ T : PP.; ' O 'N : 5..5; :^ 5..5Q 9= 6 :I PP.;!! :^ PP.;. : 5..5;,! ',! ' H H :;:I PP.; Q Q 9 QQ Q Q!Q P8

99 :9= 5..5; 6 2 T< :7 PP/; 7:I PP; :(; 7 Q,7: 5..;! :7 PP/; 9 7 : P88; =7 7 : P88;! N :- P88; 2 7 H! :I PP.Q E>I PP/Q E PPNQ 5..Q 5..5; : P85Q 5..; 4 : 5..5; :5..5; 7 =7! 0 0! Am99 0!( Am99.! 0 : 5..; 7 : 5..5; PP

100 0 =! 0 I 9 :=J>PP0; 4 Oβ Oβ :5. ; :^IJPPN; ( :K> PP0; = H ( '' : ^ 5...; :6> PP0; : PP5; 9 < :6;! '6 :(> 5..5;: PPP; 6 :(> 5..5Q 5..A; <9 9 <9 : PP5; 4 : PP5Q1I PPA; RI :5..; : PP5Q PP5; :RI PP5Q1I PP0; (..

101 : 5..A; :-PP/; E :PP/;! Q,:E PP/;, 9 :3;17β9:RLPPN; 4 β9: PP/Q 9= 5..; β9 µ =7:R J> PP5;! = :X PPP; : 5..;! 1! * : 5...; β9 : 5...Q 5...Q- 5..5; - 9' 5/ /.! :0; :-(PP5Q7 PP5Q PP0;Q 0 \ T :R PPN;Q T : PP; :3-;0 :EJ> PP5; 1 ] :PP.; & \ A. ` A. 3-: 0;Q 2.

102 1 ' ' ' /.M0/ :J PNP;! N. ' :X 6 P8.; 1 9 9I :( P8P;! 7! 79 :7=; =7 7! 79 :7=79 7; '! : ; =7 7:E P8; N : PON; - 589A. N/98.M :L P8OQ =I PPO; =7 :=I PPO; 2 :- POO; H =7 '7:3J PP/; =7 9 P90 :,5 ;:=IPPO; 59/ P.M :( P88; H 9=, 9EL :5..5;=7! :-J PP8; 0.90 :( P8P; 0 :R PPN; # 7:1I 5..; =.5

103 0 -: - ; :590 ; 1 T(<=7 #! '! : 5...Q 5...; 6! :- P8OQI P88; :5...;, :PP; 2 =7 =7T(<50908 PNM 895. Q PM 8PM: 5...; (! =7 7! 22 :! ; :! ;:( 5..; =77= ]! T(< =7 '! 9 T(<! = =7 β9 :X PPP; -! & 9=7:-,9; :=7 ;. 2 ' =7.A

104 96 : ;=7( 9:( POO; 4!! =77= &(4!4+(+&'+> & J > 1 5A0& A/P9A85 PP5 ( 20 +!4 + /42, + 3 > & > > > - 1nXPO&A8.9A85PP. ( ! &+- =7 JI J =7,5 >+ S> 8N&.AO9.0. PP 9 #+ I > S> A.& 05P PP > & > K /A& OA.9O0 P8 9/? +!0 0 + DD14+ > -A.&AN9A8PP/ &+4//+ 14!++=J > > 1 > 0N& 08908P PPN 9.!0+1,4+.-D+!!&+!000&+7,717 > J J > 1 > 00& 5AA950N PP/ ! + 6 ( /A9N , !04 + 4! + DD &+ O m9 >=7> > >J -AO&5P095P ??1+ D4+'.4,O.! !4#+&? +- >< ( A m9><> > o0 o/ E > N/& 0O90ON 5.. Q + 1 > > E > AP& 5/955A P ! + 00(04!4#&+6O59I->S > K > N&/..9/.O PP5 + 4! +& ! + S> > J J > 1 >A0&A0P9AO.PP. 9.4'+ -?++!D+ > < >9 >9 ( > E > 0O& 50/95/A PP5 9?+10+ >> K,>P.&AO9 0NPP. 9?+ > 7,7 > >> J 9 > > K,> P& P958 PP 9 7> >>> >> >J E >.0

105 A8& 5N095NP P88 9 2!4 + #+ E > & S>.&0/P90NPOO 92!4+ 4 +>> >7> =7 J J > 1 > AO& 0N/90O5 PP5 9 2! K,>0P&0/90NPP/ ! S N& A9P !4 + >J 9 S> 0O& A//9A/P ! &R6 (K:;1> > (J^I& O5/9O8.PP0 >& > E > 0/&/P59/PO PP 9 &? 3 > > J K -> 8.& PP/9..0 PPO 9&4 &+ +, & R 6 ( K :; 1 > > (J^I&N5P9O50PP &? +!+<.+!+'.4,O.!0+D4+ >>J E >/A&8P.9 8P8PP/ 9.!! !+'.4!'+ I J 1 > A8& 0A90AP PP5 + > > A/9 9 E > /& PA09P00 PP0 9 + #+( ^& >, ( > A& 90N PP5 9! +. +# E > > S> 5& /N9N5 PPN 9 4? '+ 1 +?! +!/.1 + > E > N/&O5N9OA Q +(>> 7 >> -E0A&APPPN 9.? +.!-,+79> > << K3=>NA&A59ANPP5 9Q/+44,+1Q4! + 1 > > & J E S> K0A&55N95AOP8O 91+4?'+'4+?! !,'+!/.1 + < 95 GP 9 & 9-6 > 50& O98A 5..A 9 - >& 6 > & 5.OO95.8N P85 9!2 +'!1.'+ > J&-(9 > 1 >/A&8PO9P /4+.,! ! + 4.! + 6 > J >> >& J 1K > 8.& A/.9A/.N PP/ 9 +? '.4,O.!0 +&? + J > K->O& A/./9A/.8 P88 1 > >& S80:;&0AA9 0A/P88 9-/(&0.!+40 >> >J./

106 1 > /8& N5A9NA /(&0.! + -/(Q + > J J > =7 1 >/8&AAO9A >> > = 6 >/& Q + E > ^ > 6 >Q 5.& O.A9O. P8O 9 + 4!4 + - J K ON& 8/.98// PP !+ > (< & AO ! + H./ + 14,./+6 J K 6 > NN& 5./ J > < S> /P& A09/0 PNP # #+ #1! #+ 2!4+>>> S>55&//9/8P # #+2!4+ 1 > 9 E S>/P&/AO9//N P8P > 1K.&5.9 5O ! +, > & < > 6 >.& A/900 POO 9 + #2, + < >& <> 6 > 8O& 5P9A ! +? ? +?, +! + 0 +, E > 7 I > J > 1 > 00& 8A/980O PP/ (, + -! + + S J < > 6 > A& 5/095N. PP E9 >J> > 1 > A.& NOP9NPA P88 9! +!0 + 9 > 9 > J 1 > 05& 8A95.A PP & ! + <! E S YYY E PPP 9! & > > J J G<>=7&>> ! > J > <> > 55&/O/9N5N , L4 #+ 6 9 JJ > K S> AO& /A9/O PON ,40+4Q 4!+3>>J&> - 6 > 5A& NO9OO ?.1 +?1. + 0? + 4 +!.?. &+ < J =9 > K,>P8&/.A9/.8PPA 9?1.+/ Q+4/ + 1> S K.N

107 => 3 0N& A.A9A.P PP0 + /! J J > > 9 1 >//& PP9PA '!? H > 7,7 9OβJ S>N& PPN 9'.4,O.!0+> J &?J- :;&1>1 5 X E 50A950N P8N 9 #4, + #+ =9 1KE > 5O0& PPP 9# > > > S>O.&50O95/OP8..O

108 HF & < =, - ( #. ( / <!< (6<O! (!!!,7:- HPP5; 7 > 2 : PPA; =7 = :E SPPAQEIPPN; H =77β9: PP0;! β9: PPN; < 7T =7:< 5...; <7: 5..5; µ : 5..A; 1 β9 9!:E PPN; < 9! (O :9 ; E:0.) (; -! N.8

109 - <:(<; :; /.. 5.M :, ;.. < >:->3; / TT T(<0 O ( & ; Q; Q; T(< A /!! :0.9..<;! :<. N TT;1 &5.7AM:./pP/p; :0.<; A :P..5..T(<;O O :A... T.;]95.) = PP/:!&..5 TQ 6-/.&.0/ TQ & PPMZ.NMQ &.. TQ S 9>&\OM; :(3S; : ; (T(< H! /:5 A ; A. 5N'.P

110 (T(<! :1 ; A5<. N T :/.<. N T;:IPPA; ( ) *+,+-.+) / + / #&1# , <9:B;e!! : 5 a.pon8q\../; 1 A. 5N 1 5 6, - +,2-! !5! : TQZ ; <9:B;e A 9:1 P8/;:, ; 1 +, G:A;.

111 O, 5 1 +, 59< ( T(<!:..M ;!! ! : PPA; 6 : 9 9; :! ; :> P88; A - :\../;2 < 9 7 ( :\..; 2 9!! S < µ : 5..A;! :W ] PPO; <!! <! &9 =, A&I<[9 E 9< 7 = ( 1K &1 > 7 K, /N 5O955N 9 PPA&> > > &R 3 DSK : ;6 :OO;N/89N8/ PP0& 7 K

112 ,.5:5;&A5O9AN 9 E, 77 PPN&3 7 9J>+00 5O9A0 9 = 1 K K ( 5..5& - 3 = -AOAA/9A0. 9E1 S- - PPA&1 & R 3 DSK : ;6:P5;8//98N. 9E6 W = X 1 X JE K ^- 1 1 PPN&1 6 <J9 9 K (N0P8A9PA 9EI PPN&=7> S( 65:;&0P9N. 9 6 (1 P88& & KNN50N95// 9-7 H( PP5&6 > S(68:;5AO90P 9=, E = E 1 PP/&, K6 A5O/P9N0 9IE X PPA&< &R 3 D SK : ;6:8;O0N9O/0 91- K = K =, K P8/& J KN.:A;O098 9W ] = ( PPO&β9 S ///9/N 5

113 &. & /! ( e e 99 T & =79I : K, 5..; =! e :^ PP0Q 7 7, PPO; e e e # e e e :^ PP0Q 7 PPO 5..; :, 5...; e:e 5..5; ( e e e : 5..Q K 5..5; ( e! :E PPN; &> :1 P85;:, P8P; :9 PPP; e! =&µ, δi ( :, P8/; µ β9:w PPO; e : PPP; µ : ; ( A

114 : 19; µ ( e 11.4D.!4/4 00 /µ E9MEe µ e 9 :,1; e!0/4 1 (!-10/O.424 Q 6ETE e e(.<. N R6<- 1 :H; ( & J9 /e==11===1=1= 9 /e==111==1=111== :00; ( = µ9 µ ( ( (! = µ! PPM P5M8NM µ9! :-e 5..5;!! : 5..QK 5..5; µ9 Q 0

115 µ9! & 9 E 6 E, = J> K5..5Q/A&59A 9E6 1X 1 -= (HPPNQPA&08N90P 9K6K 9 > /OENTK I 39 E K PPPQ 5N&//A9//8 9 -e6sik=, 6β9 (<> -5..5QNA& ,197,,- 3 6 > P8/Q O&5/0095/0N 9, K 6 = H ( 1> KE P8PQ A5&0/9/. 9,, = E -> E E> 5...Q 0NP&PO95A/ 9 7 7, > & J, 6 >-&> > PPOQ A/90/ 9 K K E S Q5A&5.A9 5/ ( E > =3<PPPQNO&8A98O 9-(E=KI7# 1>K-6 >> ( 5..Q0A&N.A9N.P 9K, 6 5..Q N8&AP9/ ( EXR -1 17β9 6 >P85Q.& N 9^ & R 6( K- :6; 1 > > (J ^I& PP0Q8P9AO 9WK67I=KRK 9 (PPOQA8N&0PP9/.5 /

116 R & < =. & / &<!&<! :E PP8; H Q! : PP0; ' 'P.M Q 9 9:=1 PP8; 9 <: ; : ;! = & : P88; 1 : P88; ( :; 6 H 9 :, PP8; :> 5...; N

117 :1; 5...; H '!! < *!! <! :1 PPP PP8; <. 98 *:- ( 5..;! 5 <. 98 Q 5_ 9<! 5_ N 8 :A ; O : P8O; 3 / :S PPO; & ( 85 _ 5M _ 5/M B :- ; -_ B8.:-5;-_<B. 98 :-A;(85_5/M :-0;-0_ B. 9A :-/; 7 N8A.3 -O A!:71 O / - H; E :PP.; : ; N: 5; 50: A; RIX9(3S B =5.5/=/ONA(OO/88NNO! :;N:5;50: A; ( :! \A.M; *! #:1 PPPG PP8;Q < 6 5 A <! O

118 & + ( & + ( & + ( & E (AP/&N0/98:PP8;G PP0G E 3 A8O98.:PP8;G, 1 0P&0A9/5:PP8;G> J 3 /0N9/5:5...;9 6S:P8O;O0/9OA 9EE 63N)K*':PP.; 9= E K,:PP8; /N5O9A5 9-( S! E:5..;0.90A 9 -S:r8098O;=:88;:P8O;AO5O9AA 96. :P80;AOO 9 >:PPN; AAA9AP 91 1 :PPN;0/./9.5O 91 1 :PPP;/589P 9S >:PPO;A/: 8N;A/0 8

119 & &+ < B=.3 &? 1 ( ( /3 & 7=<!&7=< 9! H! H T 2 * >9! T& :=7= 7=; :=7 ; : ;: X 5..5;! 7= < : PP8; : PPP; := 5...; < : 5..; ;!,,!03K5./43K5 & 4/3K5 7= T(<S 8 OT8:8O; AT8:AO; 9 7= T(< / 5T/:0.; 5T/:0.; 5T/:0.; T(< / 5T/:0.; 5T/:0.; 9 7= T(< = P 8TP:8P; 8TP:8P; NTP:O/; #! X PPA 9 7: 5...; -140,4( 5 :/95OI ;!:59N; & : ;7=:G;..HTI. TI TT. 5.M P

120 : ;. 5 T(<:(<;:(<>->G(; E:/ ;7=..HTI :/ ;. TI 50. :(. PM; : 79; 6 :3 1 E S 1 G,; :TN /Y;5/ :(3S; /0M:NT; O 5Z 0 P AZ5 / N /Z5 :8 η T;, 0 ANM:0T; :5NZ 8 ; PM:T; E 9E 9 :s..; &9E9 :s../; -140,00 9 PPP P :00/; 00 :59/I ;!: /9/; 0 :5. ;...H7= :SG; 0. TI T(<:(<>->G(; 5.M:(JHLG; E:8 ;...H7= :8 ;. TI 500 T(< -:8 ;. TI 500 :(. PM; e : 79; :- 5/ G; 5/) :TN / Y; :(3S; ( N NZ. 8 8Z. / N 8Z. O! '! A.90.M 8.M P/M:PT5.; 8.M:NT5.; -N/M:AT5.; :A Z ;/M :AT5.; 5/9A.! :/ZA N ; -5.M:0T5.; 5.

121 /M:T5.; /M:AT5.; 0 AZ / ( E- 9E99- ( 7= T(< T(<! 7 &(H-= (3(6 3 (3 & >7=9< K, B>AA/9 AAO (3(6,1- X,3H=(6 K (3( = 3 (3 & <. /> 7= YY X S O0.PP8 9(3(6 H-= (- = 3 & ( S PP9..PPP 93(((3( X &E > K, 8>A95OPPA 93(((3( X & =7 YYS X S 5N ((R W611 S616=6(K & >< 6 S > //9/N5.. 3 E(7 (3 &7 > J < **:0;/O/9N5N5... 5

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία 0 3 10 71 < < 3 1 7 ; (y k ) 0 LU n n M (2; 4; 1; 2) 2 n 2 = 2 2 n 2 n 2 = 2y 2 n n ' y = x [a; b] [a; b] x n = '(x n 1 ) (x n ) x 0 = 0 S p R 2 ; S p := fx 2 R 2 : kxk p = 1g; p = 1; 2; 1 K i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12.

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12. 1, KAI I O O IA 17 19.413 13.638 16,144 15,836 A A KAI I O O IA / 19 19.183 15.224 15,363 15,656 A A KAI I O O IA 15,983 15,248 A A KAI I O O IA / 18,957 14,533 EPM A KAI I O O IA EPM A KAI I O O IA /

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 8DWFF@JHQ, 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 8I. (IPK. : 3 4 2 ()!#/ () "),&* 8%!"+,! %,*!8:0%!*C, :!8 +% (!# : 8%8.0% +, ):, «"8+8:)8- "8! (8)8" #, * +0% +,(0%!" + (0% "8! +0%!0%.#0)!8* "8! (8%!8* +0% :!0% 9 2 / 4

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

T3F;F;EH5B3G";:>"65G"BEG;B683B:G"=3>"7:""9V6QH:M"

T3F;F;EH5B3G;:>65GBEG;B683B:G=3>7:9V6QH:M Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από τη συνεστίαση της 9/10/2014 µε οµιλητάς τους πρεσβευτάς και τους επικεφαλής της διπλωµατικής αποστολής 4 χωρών της ευρ.εν. ητοί της Σλοβακίας-Ουγγαρίας-Πολωνίας και Τσεχίας

Διαβάστε περισσότερα

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/53 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΥΡΑ ΤΟΝΕΡ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ. ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σ / ML µελάνια ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

ΜΑΥΡΑ ΤΟΝΕΡ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ. ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σ / ML µελάνια ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σ / ML µελάνια ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΜΑΥΡΑ ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ CANON FX2 3350 25 Canon Fax L500/L550/L600, Canon LaserClass 5000/5500/7000/7100/7500/7700 Canon Fax

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ο. Π. Σ. Αθήνα, 17-9-2010 Αρ. Πρωτ. /ΟΠΣ 1133

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ο. Π. Σ. Αθήνα, 17-9-2010 Αρ. Πρωτ. /ΟΠΣ 1133 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ο. Π. Σ. Αθήνα, 17-9-2010 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο Έστω το πρόβληµα της τοποθέτησης τεσσάρων (4) βασιλισσών πάνω σε µια σκακιέρα 4x4, έτσι ώστε να µην απειλεί η µία την άλλη. Προσπαθήστε

Διαβάστε περισσότερα

PDF Compressor Pro ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΗ Ο.Ε. Κατάλογος Προϊόντων ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

PDF Compressor Pro ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΗ Ο.Ε. Κατάλογος Προϊόντων ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΗ Ο.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ εταιρικό προφίλ Η εταιρεία μας Αφοί Στεφανή O.E. ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 1991, με αντικείμενο τις ανοξείδωτες κατασκευές για

Διαβάστε περισσότερα

YNE PIO I O O IA 20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY EMA: «GREEK PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE TO ISSUES OF OUR AGE».

YNE PIO I O O IA 20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY EMA: «GREEK PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE TO ISSUES OF OUR AGE». IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - TEL: +30210-9956955, +30210-7277545,+ 30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp, http://www.iagp.gr E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΩΡΑΞ...ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Bασίλης Γεωργαντζής Πολιτικός Μηχανικός MSc Χάρτης σεισµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Σεισµοί µεγάλης έντασης δεν

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι. Θεωρητικα Θεµατα

Αλγεβρικες οµες Ι. Θεωρητικα Θεµατα Αλγεβρικες οµες Ι Θεωρητικα Θεµατα Ακαδηµαϊκο Ετος 2012-2013 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html 4 εκεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ.

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ. ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κύκλοι κατεργασίας χρησιµοποιούνται για ξεχόνδρισµα - φινίρισµα ενός προφίλ χωρίς να απαιτείται να προγραµµατίζουµε εµείς τα διαδοχικά πάσα της κατεργασίας. Έτσι, στο πρόγραµµα περικλείουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ 23 o Εθνικό υνϋδριο τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Επιχειρηςιακών Ερευνών ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ Δ. Κοπύδου, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφ. I Εισαγωγή.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η ανάγκη µαθηµατικής περιγραφής και µοντελοποίησης συστηµάτων τα οποία εξελίσσονται χρονικά κατά τρόπο που περιέχει, σε µικρό ή µεγάλο βαθµό, τυχαιότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ Τµήµατα ΧΗΜΕΙΑ 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη 9.30-10.15 Παρασκευή 11.30 13.15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυτική Παραγωγή Πέµπτη 8.30-12.30 Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

x E[x] x xµº λx. E[x] λx. x 2 3x +2

x E[x] x xµº λx. E[x] λx. x 2 3x +2 ¾ λ¹ ÐÓÒ Ó ÙÖ ½ ¼ º õ ¹ ¹ ÙÖ ¾ ÙÖ º ÃÐ ¹ ½ ¼º ¹ Ð Ñ ÐÙÐÙ µ λ¹ λ¹ ÐÙÐÙ µº λ¹ º ý ½ ¼ ø λ¹ ÃÐ º λ¹ ÌÙÖ Ò ÌÙÖ º ÌÙÖ Ò ÚÓÒ Æ ÙÑ ÒÒ ¹ ÇÊÌÊ Æ Ä Çĺ ý λ¹ ¹ º Ö ÙØ ÓÒ Ñ Ò µ Ø ¹ ÓÛ ÓÑÔÙØ Ö µ ¹ λ¹ º λ¹ ÙÒØ ÓÒ Ð

Διαβάστε περισσότερα

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy P13-2014-14.. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3,,. ʳÌÊÊ Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ Ÿ ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ² Œƒ Œˆ, Ê, μ Ö 3 ˆ É ÉÊÉ Ë ± É Ì μ²μ Œ,

Διαβάστε περισσότερα

ψ (x) = e γ x A 3 x < a b / 2 A 2 cos(kx) B 2 b / 2 < x < b / 2 sin(kx) cosh(γ x) A 1 sin(kx) a b / 2 < x < b / 2 cos(kx) + B 2 e γ x x > a + b / 2

ψ (x) = e γ x A 3 x < a b / 2 A 2 cos(kx) B 2 b / 2 < x < b / 2 sin(kx) cosh(γ x) A 1 sin(kx) a b / 2 < x < b / 2 cos(kx) + B 2 e γ x x > a + b / 2 Σπουδές στις Φυσικές Επιστήµες ΦΥΕ 40 Κβαντική Φυσική 014-015 ΕΡΓΑΣΙΑ 3 η Υπόδειξη λύσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Η άρτια κυµατοσυνάρτηση θα δίνεται από (x) = A 3 e γ x x < a b / A cos(kx) B sin(kx) a b / < x < b / A

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Θέμα: Γνωστοποίηση Προσφορών

Προς: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Θέμα: Γνωστοποίηση Προσφορών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Προς: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: Γνωστοποίηση Προσφορών Σας γνωρίζουμε ότι, το κατάστημά μας...σε εφαρμογή του: ΝΟΜΟΥ 4177/8-8-2013

Διαβάστε περισσότερα

INKJET ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

INKJET ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ INKJET ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Εκτυπωτές Γραφείου PIXMA ip100/ip100 με αξεσουάρ μπαταρίας Μονάδα Bluetooth BU-30 Παρέχει δυνατότητα ασύρματης εκτύπωσης από κινητά τηλέφωνα, PC και PDA που υποστηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ STNR ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΙΝΟΧ ( ΚΑΥΣΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΑΚΙΔΑ001 ΑΚΙΔΑ002 Ηλεκτρόδιο L: / Ηλεκτρόδιο L: 0/ Ø Ø Β 11 L 0 L ΑΚΙΔΑ003 ΑΚΙΔΑ00 ΑΚΙΔΑ005 ΑΚΙΔΑ00 Ηλεκτρόδιο L: / Ηλεκτρόδιο L: 75/ Ηλεκτρόδιο L: / 75 Ηλεκτρόδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή είδους EPSON toner cartridge CS00 για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 1 Toner Xerox 106R1306 WC5230 2 Toner LEXMARK 250d A11E 3 Toner LEXMARK E34016HE 4 Toner LEXMARK 12016SE 5 Toner for HP Laserjet 1018 6 Toner for HP Laserjet

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΔΟΛΙΝΤΑ ΤΕΣΤΑ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΔΟΛΙΝΤΑ ΤΕΣΤΑ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΔΟΛΙΝΤΑ ΤΕΣΤΑ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 DNA Griffith (1928) : DNA 2 (Diplococcus

Διαβάστε περισσότερα

Ask seic kai Jèmata sth JewrÐa Mètrou kai Olokl rwsh

Ask seic kai Jèmata sth JewrÐa Mètrou kai Olokl rwsh Ask seic kai Jèmata sth JewrÐa Mètrou kai Olokl rwsh Ginnhc K. Sarant pouloc jnik Mets bio Poluteqne o Sqol farmosmłnwn Majhmatik n & Fusik n pisthm n TomŁac Majhmatik n 22 Febrouar ou 28 Perieqìmena Συμβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 626 ZZ HIGH QUALITY ΡΟΥΛΕΜΑΝ 1,5 3 70x48x35 (4.055) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 120 204 88,4x30x26 (4.058) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 200 340 ACE 104948/10 JLM ΡΟΥΛΕΜΑΝ 12 20,4 ACE 108 (8X22X7) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 4 6,8 ACE 11749/10 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2,7 4,59

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχή Κλάσματα. Εμμανουήλ Καπνόπουλος Α.Μ 282

Συνεχή Κλάσματα. Εμμανουήλ Καπνόπουλος Α.Μ 282 Συνεχή Κλάσματα Εμμανουήλ Καπνόπουλος Α.Μ 282 5 Νοεμβρίου 204 Ορισμός και ιδιότητες: Ορισμός: Έστω a 0, a, a 2,...a n ανεξάρτητες μεταβλητές, n N σχηματίζουν την ακολουθία {[a 0, a,..., a n ] : n N} όπου

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προϊόντων 2012-2013 Geberit Whiteline

Τιμοκατάλογος Προϊόντων 2012-2013 Geberit Whiteline Τιμοκατάλογος Προϊόντων 2012-2013 Geberit Whiteline Ισχύει από 1 Απριλίου 2012 Χρωματολόγιο GEBERIT Xρώμα 11 10 CG DK white alpine DW bahama beige EP manhattan FB edelwhite FR jet black RAL 9005 KQ pergamon

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε. Λ Κ.Καραμανλή 37 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:28410 23150 FAX:28410 23161 E-mail: info@mechanicalsolutions.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ LG ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση & αναδιάρθρωση χωρίς απολύσεις επιθυµούν οι δήµοι

Αξιολόγηση & αναδιάρθρωση χωρίς απολύσεις επιθυµούν οι δήµοι d i ` [ g a KΩΔIKOΣ 609 "Διαφωνώ μαζί σου Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου" BOΛTAIPOΣ Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 0 Αριθ φύλλου 44 Τιμή φύλ : 0,5 Αποτελέσματα αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 5: Οικονομική Αξιολόγηση Αιολικού Πάρκου Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ισχύει από 5/8/ 1212A1 take up! 1.0 60PS 2D 999 / 60 / 44 P/S, ABS, 4 A/B, A/C, S/W 8.990,00-663,87 8.326,13 105 4,5 94,50 1213A1 start up! 1.0 60PS 2D Limited Edition 999 / 60 / 44 P/S, C/L, E/W, ABS,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Γράψτε την τετράδα των κβαντικών αριθμών που χαρακτηρίζει τα ακόλουθα ηλεκτρόνια: (α) Το εξώτατο ηλεκτρόνιο του ατόμου Rb. (β) Το ηλεκτρόνιο που κερδίζει το ιόν S

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 TO 1. µ, : i µ µ DNA ii µ DNA iii

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6-1

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΣΘΗΤΗΤΗΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ -02 ΧΩΡΟΥ τύπου IRC... -02 ΧΩΡΟΥ τύπου Excel-10... -02 ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ... -03 ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ... -03 ΕΠΑΦΗΣ... -04 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... -04 FAN COILS... -04 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση

Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση Περίληψη Αλγόριθµοι τύπου Brute-Force Παραδείγµατα Αναζήτησης Ταξινόµησης Πλησιέστερα σηµεία Convex hull Βελτιστοποίηση Knapsack problem Προβλήµατα Ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Μετασχηματισμός Z

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Μετασχηματισμός Z ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Μετασχηματισμός Z ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - Μετασχ.- Σ. Φωτόπουλος ΔΠΜΣ Ποιός είναι ο DTFT της u(n)?? u(n) e πδ(ω πk) j ω k ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - Μετασχ.-

Διαβάστε περισσότερα

Φάσµατα άνθρακα-13 ( 13 C NMR)

Φάσµατα άνθρακα-13 ( 13 C NMR) Φάσµατα άνθρακα-3 ( 3 NMR) I = ½ Φυσική αφθονία.% γ και µ Ευαισθησία Τ Χηµική µετατόπιση Ενταση κορυφών Φάσµατα ~ 4 φορές µικρότερα του πρωτονίου ~ 64 µικρότερη του πρωτονίου µεγαλύτερος από εκείνον του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙ Α ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΙ Α ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΙ Α ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - PROBE Ο ΠΑΡΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ PROBE ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 1092. Πινακίδα Αριθµού Πλαισίου Οχήµατος Η Πινακίδα

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πυρηνοποίηση. http://users.auth.gr/~paloura/ Ομο- & ετερογενής πυρηνοποίηση: αρχικά στάδια ανάπτυξης υλικών ή σχηματισμού νέας φάσης.

Εισαγωγή στην πυρηνοποίηση. http://users.auth.gr/~paloura/ Ομο- & ετερογενής πυρηνοποίηση: αρχικά στάδια ανάπτυξης υλικών ή σχηματισμού νέας φάσης. Εισαγωγή στην πυρηνοποίηση. http://users.auth.gr/~paloura/ Αντικείμενο Ομο- & ετερογενής πυρηνοποίηση: αρχικά στάδια ανάπτυξης υλικών ή σχηματισμού νέας φάσης. Ομογενής πυρηνοποίηση: αυθόρμητος σχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στις φασµατοµετρικές τεχνικές ανάλυσης 2. Προετοιµασία δειγµάτων 3. ιαλυτοποίηση δειγµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ατοµική Φασµατοσκοπία

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ποσότητα BLACK ποσότητα YELLOW ποσότητα MAGENTA ποσότητα CYAN ποσότητ α color BROTHER 1 Brother dcb -7010L Fax 1 2 Brother

Διαβάστε περισσότερα

P. Chretienne, E. Coffman, J. Lenstra, Z. Liu Scheduling Theory and its Applications John Wiley & Sons, New York, (1995)

P. Chretienne, E. Coffman, J. Lenstra, Z. Liu Scheduling Theory and its Applications John Wiley & Sons, New York, (1995) ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8ο Εξάμηνο ΕΡΓΑΣΙΑ P. Chretienne, E. Coffman, J. Lenstra, Z. Liu Scheduling Theory and its Applications John Wiley & Sons, New York, (995) CHAPTER (μέχρι και..) Scheduling with Communication

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠO TO 1957 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ. Λογότυπος. Τυπογραφία. Χρώματα

ΑΠO TO 1957 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ. Λογότυπος. Τυπογραφία. Χρώματα 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ Λογότυπος Ο λογότυπος Μέγεθος λογοτύπου Πλαίσιο σήματος (προστατευτική ζώνη) Εφαρμογή χρωμάτων λογοτύπου Προσαρμογή γλώσσας λογοτύπου Απαγορευτικά

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - OUTDOOR LIGHTING ΠΛΑΣΤΙΚΑ - PLASTIC

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - OUTDOOR LIGHTING ΠΛΑΣΤΙΚΑ - PLASTIC ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - OUTDOOR LIGHTING ΠΛΑΣΤΙΚΑ - PLASTIC HERONIA LIGHTING ΤΗΛ.: 27410 29049 FAX: 27410 81912 www.heronia-lighting.com e-mail: info@heronia-lighting.com EN. ISO 9001 No. : 0109306 350 ATHINA

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία LED. LED by BIGSOLAR

Η τεχνολογία LED. LED by BIGSOLAR ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤIΣΜΟΥ LED 2014 Η τεχνολογία LED Το LED είναι ένας ηµιαγωγός που όταν δεχτεί στα άκρα του ηλεκτρική τάση αρχίζει να εκπέµπει φως. Σε αντίθεση µε τις κοινές λάµπες, οι απώλειες λόγω θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Q k = ec5 ΚΟΛ. e-c.o 0 apex

Q k = ec5 ΚΟΛ. e-c.o 0 apex ΘΕΜΑ 2 Θεωρούμε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με Γ = Δ = 60, ΑΔ=12 και ΓΔ=20. Φέρουμε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Να αποδείξετε ότι ΔΕ=ΓΖ και ΑΒ=ΕΖ. (Μονάδες 12) β) Να υπολογίσετε την περίμετρο του τραπεζίου.

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ**

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ** ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΛΕΥΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΛΕΥΚΑ 1-CP-204 Milan Πιάτο S Λευκό 14x14 384 1-CP-205 Milan Πιάτο Μ Λευκό 17x17 384 1-CP-206 Milan Πιάτο

Διαβάστε περισσότερα

1 3 5 7 9 11 12 13 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 125 30 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ).

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ). 7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 7. TΟ ΙΠΟΛΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Ανάλογα µε το υλικό διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και 2. τρανζίστορ πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Σύγκρουση συµφερόντων Καµία Ca ΝΕΦΡΟΥ & ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Λεµφογενώς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Παρασκευή, 06/03/2015 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen 3/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HALOGEN LAMPS

ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HALOGEN LAMPS ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΛΟΓΟΝΟΥ / HALOGEN GLS 42-70 W ECO 2V ΑΛΟΓΟΝΟΥ / HALOGEN CANDLE-MINI GLOBE 28 W ECO 2V volt ντουι τύπος / volt ντουι Αντικ /replace type 74766203 GLS MAT 42 60 2 E27 74745122 κερί 28

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία LED. LED by BIGSOLAR

Η τεχνολογία LED. LED by BIGSOLAR ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤIΣΜΟΥ LED 2014 Η τεχνολογία LED Το LED είναι ένας ηµιαγωγός που όταν δεχτεί στα άκρα του ηλεκτρική τάση αρχίζει να εκπέ- µπει φως. Σε αντίθεση µε τις κοινές λάµπες, οι απώλειες λόγω θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Πλήθος καναλιών Χρονική διακριτική ικανότητα Δυναμική σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Περιεχόμενα Σελίδα Αυτόματες ασφάλειες Διακόπτες ράγας Διακόπτες φορτίου Μεταγωγικοί διακόπτες Ασφαλοδιακόπτες Διακόπτες χειρισμού και ελέγχου Μπουτόν χειρισμού και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχέα (μεγάλης ενέργειας) νετρόνια (fast neutrons): Τα ταχέα νετρόνια μπορούν να προκαλέσουν ελαστικές

Ταχέα (μεγάλης ενέργειας) νετρόνια (fast neutrons): Τα ταχέα νετρόνια μπορούν να προκαλέσουν ελαστικές Νετρόνια Τα νετρόνια (n) είναι αφόρτιστα σωματίδια, απαιτείται πυρηνική αλλ/ση ώστε να μεταφερθεί ενέργεια στο υλικό (απορροφητή). Η πιθανότητα αλλ/σης (ενεργός διατομή, σ) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρια Αριθµων. Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος

Θεωρια Αριθµων. Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος Θεωρια Αριθµων Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος Ακαδηµαϊκο Ετος 2012-2013 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html 25 Μαιου 2013 2

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΚΟΠΕΣ (INTERRUPTS) ΟΙ ΙΑΚΟΠΕΣ ΕΙΝΑΙ «ΣΥΜΒΑΝΤΑ», ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

D A T A S H E E T EC3. µ ECD-001 η. EC3-33x α µ α α. α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω

D A T A S H E E T EC3. µ ECD-001 η. EC3-33x α µ α α. α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω EC3-33x α µ α α µ α α µ α µα µ. µα α α α µ ( αµ α µα α α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω µ µ ω α.( µα, α, α µ, α µ α.α.) µ ω α αµ ω α α α α α µ TCP/IP Ethernet ω ω α α α α α α µ α ω LONWORKS ω

Διαβάστε περισσότερα

Ευκλείδεια Γεωμετρία. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ και ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ευκλείδεια Γεωμετρία. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ και ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ και ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 Σωτήρης Ε. Λουρίδας 1. ΓΕΝΙΚΑ: 1.1 Θεωρούμε ότι κάθε Μαθηματικό πρόβλημα είναι της μορφής «αν p τότε q», συμβολικά p q. 1.2. Λύση ενός Μαθηματικού προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 2006 2007 Γραπτή Εργασία #2 Ηµεροµηνία Παράδοσης 28-0 - 2007 ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση : [5 µονάδες] Έχετε στη

Διαβάστε περισσότερα