! "! #$% &! !!'$! ( ) $ % $ , * " " ( " $% " -$./. ""! "! !! ! 4 " " " " % %

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! "! #$% &! !!'$! ( ) $ % $ , * " " ( " $% " -$./. ""! "! 12..0. 3!! ! 4 " " " " % %"

Transcript

1 !!!! # &!!!'! '' ( ) *+*+!*!, * ( -./.! 0.! !!! 4 ' ' 2&*+* +!

2 &2 ( 6 #! 2 7! ( * *! 89.!*!! # : ; < 1 2 *!! 9 # 5

3 # &#, B#= B1= B 5 C C * 5 )DE F B- GH!1 5,* GH*(>9( C E*G1IG( )GH!1 F (E3G':(; E!E '( J > 1I J JI > I I > 1 > I > K5..J 0L35.. > J> J ( ( & :;,3 :5; A 2 /0M :A0/NO8; : ; :A P; : ; &! :A; ( JI( Q ( ( E* 1I :( ; A

4 : 0/)( A)6; 5.. R (6 (>Q JI Q, 5 A90! Q < 1! :; * : ; S! T :5M;:/ ;! 5.. :; & 9 &! 9 /9. < & 9, <:/.. ; 2:; 9 3 &! 9 2 (! : ;!: ; 5.. Q8 0

5 :! AQ! O/MQ T/0.<. N ; Q NA:5O; ' 8 JI :;!!!! 0)509 AN5..R! -, ( &):; 1- E>7 D* :PP.;G! **E* G U * S* > 0A:0;& /A/9/AP G:5;- :PP5;G*V** >* GU *5/5&95N G:A;, # = * 1= DE - :5..;G6 > 9 U * S* > /0:A90;&5NA95N8 G:0;,>3 D 3 :P85;G 9 U * S* > A/:;&NP9O5 G:/; = DI :PO;G L :;E GK AA :A;&N/9N/0 G:N;R9-IK 3- D( H :P8.;G I =(( GE S K AN &555955N G:O; D3 :5...;G>, 5α W: ;E*:; G1 7 A5&5O9A0 G:8;(-> K D L :PPN; G * *<E 9 U * S* > 0P:5;& O09OO G:P;E DX 7 = :PPA;G> >* G,35 /

6 &*α &*α - = -H! E &=,5α!&J=,5α (4 =,5α:9 9-,9;,! =,5α =,5α :/5M 5/M ; 4 =,5α0 '( 1 > J =,5α :9 9-,9;J > 1 > > > > J J J >< :3Y; =,5α> :/5M 5/M ; >=,5α > : PP.Q PPN; 1 :PP5; :0; :;!! 0 :E 5..; :7 EPPN; ( =,5α 0:K PPAQ PP0; 3Y5: 5;/AE<(:(II5..; =,5α O) )/) :1XIPP8; =,5α! 69:619;:3 PP8; : ;:7> 5..; H=,5α N

7 0.OZ.N T0) 5OZ..O TN) -: 09N;58Z.N A 0NZ.N A : 5..5; 4 / =,5α =,5α :1 XI PP8; =,5α : PPPQ 5...; = :619; := PPN; 619:(; 50 =,5α:= PPN; =,5α:9- ;,! =,5α (N.A,,!0N 5O R 9 A & :=,5α;A E :;A :;58, 59 /, 5T9 =,5α:O/[ T99-,9; E:; 8 T :5/ T 9 9;/, :;, 5 T9 5)! 6-1 E. /.. G5.) 0 6 :(G;!../ T!..M 0 5), :6 9 O / 7; 5955, 0., O

8 5 19 \../ ( :1 ; = () = 05) :Z- ; - 5) :; =:,5α; A N:/5M; 5 /8Z AN 5AZ5 =E A.. A/Z..5 /Z5 :; =:; 58 O:5/M; 5Z. NP 5.ZA 1& 0 E, &05), E -0 E E \... \.. =,5α:9- ;:/5M; :5/M; E E - 5A Q 05 /8 T E/ 8

9 Q 0. A/ T 9:- ;, 9:- ; H E! 3Y ' 3Y5 =,5α 0 ] :E 5..; 9:- ; 0!! =,5α:R>>5...; =,5α 00/. :PP8; H!,5α 619 * 619 * ( 619 =,5α 0)! =,5α :> 5...; # 619 =,5α :X 5..; 9 :- ;, &(1 K ^J( 3 > E > :5..5;NN:A;&N/9N/8 E 1X X E 1 > :5..;/N&0/90NA =6 X X I,, 6 >:PPN; AO&/P9/PN 7 X E 1 >:PPN; 0/&5NO95P0 7>R 1 K EE R> 3J1,I RL 3 - > E >:5..;N0:;&A5 : NN; K K =I 7 K ^, 6 >:PPA;A5&50P95/0 R> > E >:5...; 0N:/;&AA/9AAP >( R> W X- > E > :5...;NA&AOO9A :PPN;NOA9NPA I =6 E >:PP8; /P:;&5O X >(, - :PPP; /0:;& 5O9558 :5...; /& 9/ (I1 IR EE>:5..;580& 5.A95. 3 R> > 7>R,I^ E > :PP8;/8&.A9.8 K K:PP0;O5&88098P. K 6 > R R K->:PP.;OA&ONN9OO5 1 6 =JI, XX - = K6 > :PP5;/:/;&APA9APN 1 K XI E >:PP8;/8&A0N9A/5 X, >E IR,K E >:5..;N/&O.9OO P

10 + && & + #& & #= 1, GSS00G= :1;G 2 E 3 -*9H*(>9( '9<:; JI( J > 1:;:588A±5ON;J J XJJ I 1 X> >,J>9=J=:==; XJ < X E>> 9 ( 5..I((>:( ;1 E*: E ;1I ( E JI ' 1 2 5!5A R 588 N ±// O5 1 ( 3 :; - :0; 1 :E-I ; ('0 : _/ M I> (-I; =_=G -AO)50 E7.

11 :E-; -AO)50 _ 0) - :EE ^1=->TEE>6T-> E-;,,--./ - ' 5. 4 * :5; ' '! - = >9=J= :==; (! 588A±5 ONAA5/ ( = ( = =! 345!0!1200, 00&16 00&1( PPN PP.P PP8N PP/ PP50 PP8O P8P PPAP PP.5 P8/0 PP55 P8A 1&6 =! = == ( & :N;!! :0; &5008 5/ A.. I :; 12 E>:E; :8; >1 >

12 A0! 50 :O; 2 & ' :8; 1 ': - :A; ; ' :0/ ; * & &):;K 'JI9** * 1 **,* * > 0KPN/ -** G:5;= > X 6 E J- X & 1 SPP.QO&N G:A;W9 I =L J 1 S 8P:5...;PP95.8 G:0; ^ 1> 1 > X E >PPO G:/;1, 6, - E &- 1 J SKPOPQ//&A55 G:N;( K (- => X & > >IE KPP.Q N8&.8O G:O;> &E >6- KIX >05/H> 5,PPN G:8; 2K *6 ] G7 &> <>E 1 >/8:5..5;09/. 5

13 & 7 ' #' & # S, 5 - E -SG3= SH! -SG39= H!1 5-1 S H! #!J (- > > > :; >J>JJ> :0; J < >9, > J 598 > J, =, 5α >J><5.9A.J >N8 1>9I J> 1 J >IJG5.)0 >> - >J 0`5. TJ\.. T - >J > 0 J> T> 1 J 5<5 J J & > > >3 1.. T 9 J > PP M JJ0\.. T>J 5. T J > > J 1 > J> >:O8 0M;Q3 :N 0QP/M 5950 ;JJ >:N.QP/M. /95A P; > > R :PP;:8 PM 85 NM; J>J:O8 0M/5 NM; :O0 8M; :80 NM;JJ> >R :8/ NM0N PM;> JI > A

14 ( H T ( ' :; / \. 2 :7 5...; :5.9A. ; N 8! :7 5...; 8) 2 9A :7 5...; :0; ( AA! NO8, 598!=, 5α, Q ( 95.) 0! 0 :PP5;! 0`5. T\.. T T 5<5:JP88;& = S9 1 _ 9,9 _ S,,(9 9,( S( S(9 :;&!!QaST:S_,(; :;&!!QaS(T:S(_,; &!! &!! &:S_S(;T 0

15 #&S<S(T,<,( P/M :P/M;:==5...Q5..5; ( 0 1G!! 84! 00 -/4 `5. T 6 \.. T ( 1 6 *88 85 A5N ( /0 *9: A/5 1 5P8 A8. NO8 :P/M;!a8 PM:OO /98N 5M;!aO8 0M:O /M; SaO0 8M:O. 9OP NM; S a80 NM:8. P988 0M; aop PM:ON P985 PM; 3 an 05: ; ( T PP M :00T00/; 0\.. T `5. T 0 5 G50 : PP0; 6 /0,(A8 :O. 0M;!:0 `5. T; N:5P NM; T #!* :; : ;!!:O8 0M;':E> POPQR PPQ P8AQ3 P8NQ PP0Q X P8.; 0 :1 ; :N 0QP/M 5950 ; N! 0:N.QP/M. /95A P;! R :PP; /

16 0 :8 PM 85 NM;! O8 0M /5 NM :O0 8M8/ NM; :80 NM 0N PM; # & OP PM:P/MON P985 P;O/ 8M:P/MO. /98 ;R :PP; &( E> 7 -:POP; > 9 > S.0A09A0A :5...; > J > > S K /PN9O. 9 = = :5...; 6 > S 0/ A955 9 R -, R 6 X= E E( X K :PP; > I >> >J SKA558N95P 9=3 K- 7 6, X E E :P8A; > > J 1 > P N0O9N/A 9 3 E R(7<K6:P8N;J J KS880O90P 9==E= :PP5;-! S0A0P9/O 91:PP0; 6 >, J, :(>;>> 1 >05N/9O8 9^ XX-7:PP0;> > SA/0/590/O 96:5..5; 3L A/ O9A. 9 J K :P88; > > /95PA 9 X 6- -:P8.; 9 J ESKAN///9/N. N

17 7'( &&& '(&& S,6 #= S &''()**+,-. #/ E!E 9 '( J E > >JJ>J P8. > I L : 69 ;,PPP9I > 9 1 J J >> 1 > 8 0 L: J ;A/>&5O>8 / ( 1 69 E 3 /.5 1:; 1 //.9N/.I 0/.9//.I Q ( ' Q' A! 6! 6 P8. : 69 ; '1 >9:6 1 ; 0 1 ( 2 ( 1( / / O

18 (-PPP S 9 ( 5..5,,5b,7T7: c ; 8 AQ :0/.H,75/.H,7; 50 1/)N),5b T5 N /TO) (-6 1 S5O :! ; ' '! 5.. ( (5..58:0 5 5 ; 8 /! 4/40 40,4! :N8/;1..NP5.555P5 5..8/O = :NPA;1..NP5.55A.. 1..NP5...N.0P 5 = :N8;1..NP /O S :NOP;1..NP5.5558N 5..8/O = :NP/;1..NP5.55A /O = :d;1..np5.55a55 1..NP5...N.0P = :NON;1..NP5.5558A 1..NP5...N.0P ( :; :N88;1..NP5.555P/ 1..NP5...N.0P S ( * *! - 2&! : ; 8

19 ,7!! * 1 J,! S E S Q! 1 '!!! '! T!!!:SSE SSE; &(6 G6 (6 P5/S SH1611 9, - E6-PN. 9= PN = W 9 E 1 6 W 6 H161 1 PON 9 ( P8A 9 = W6PP/ 96 S 6169NTO >6:5..; P

20 ( '' ' # # '( )= B6 )= ) BS B1 ; & 56 3!J>> '(1JIJJ <>JJ>9 6 JJ I>J 1J> >JI 1 JJ 1JJ (( :/9/.M;!:(I 5..; :E P8P(I 5..;.9/M : PPN(I 5..; 5M Q ' :EP8P;, Q : ;Q Q Q 1! 6 9 ' :(I 5..; 9 9 T : ;!

21 2 &;QT Q 5; : ;Q A; 2 Q 0; α9<:9e ;:PPN;!! 9! / A: 5.. ;9 :5 ; 1 :P)9) ; 50 5M:YS; :KPP.;.09/.95 > :;! :, ; :, ;, 9 5

22 A/ ( S :, ; 3 6 / <: < = ; & Q Q Q 0/ =!! 9 & S P8P 9 X S K6 X? 9(I -6 I1K6 6 X E E PPN 55

23 # ' < ' = 6 E 5 5 E & #- & & &!&J ' 9 1 > J J.79,JJ J&1:/J;,797> L J>/>:O/.H;Q15:/J; /.HT/ > 6>>JO> 1 J : `../;J J >>>J 1 >JJ :a../; 9 Q # ' GH=, 5α :. / S ;, O5=, 5 α :.;. & 1:/;,797: ; / :O/.H;Q 15:/ ;,797: ; /. HT :5 ;5./. H,797Q O / :O/.H;! 8 `/ Q50: P; A =, 5α :. / S ; 08 N., :1 15; 1 #Q T :XXJ1; :; 5A

24 J:XJ9 1H; G :M; 6 :M; 6 :M; Z 6 T 1 08:/0 /; O :8.; AA:AO /; N NZO O 15 5N:// A; P:P 5; 5:5/ /; 5 0Z5 5 &a../ 1,797 15,797 ( : `../; T!:a../; G 2 &G;XHE761 =S6 ( 7 R66- K? > 1 > P8N 5/9N&8.P985 5;XHE761 =S6 ( 7,S63 K?>7J > >PPA/95&0/90/O 50

25 & < ( < ( # S - 3 E(<!E9(< ( 5 <:(<;A8 1!!! S3 '( JI J > <> < > J> A8 J > 1<L > 3 >> > > > > 9 :S3; ( 2 Q : P80Q(I :9, =PPO; = S! ':9, =PPO; =! & β9 9I 5/

26 S µ: 5...; &R _!Q S3 :- (P80Q PPN; :XE>PPP; : PPP;!!9:S 5...Q5..Q5..5; 6 µ9:- PP/Q PP/;Q :- PP/; :- 5..; < '! < 9 (( 5A8! A9O A5 N &8 E 0, /E9, E A 05 5! <:(<; 9 &/95. :,;<:->3; :.. (</..; ( I /9A. 9 ( 5N

27 ( (< :S 5..Q5..5; -A85 ; /.0 0 A N &# (< /9A.!! (< (< 2!!'! (< :I5..; : 5...; 6 : P80;! :3 POO; =! T Q '! ' (< 1 & ( 2(!! + &12 4 3=99> 7 ( 4 6 &A/9/5 &#+0.&3*AA=52 1 # XE &AAA9AA8 94+4(3*AA= : 9 3E888&O/985 5O

28 : ; 3 E & NO =99B5 : 3K( /:O ;&/.0P9/O 9.,,4 #+ 0 3=9: A/&5P95N9& +!+ #+3=99A5 8 KSPO:8;& ,& : 3 6< E AP/& P/9.0 9, ! + 4 3=99C5 : 3 X -7&5 9, 3=9>>5 83SNA& =9:85 8 S:5;&/O9/P 9!+! = & & 83 1 >05&8A95.A 9! *AAA5; 3 83 <&/O/9N5N D 3=9995 < & 3 & E H>/&PN &, +!+4 3*AAA (J /& N !+22+&, +4 3*AA=5 : 836-(J N&8A ! +4 3*AA*5 : 3 YYXE &/(#D+13=9995 3&3&E H>&5595AA 58

29 && * & &&' = :-, GH! ; G Q Q!GEQ Q E 8 ') 1 > A/ > < > J (( : PP8; ' 9 9 :K PPA; :K7P8OQPP5;H:X P80Q B C 7 J PPAQK 5..; 3(3( A. A/ < 6 1 (50 /) 63 = Q Q QQ Q1&0.)Q Q 6 3 SS :, ; #! 9 S - S &! 0Q 3 1 5P

30 SS 6 S :S;:, 5;! :, A; S 6 * :, 0; :, /; e ( ' = :, N; Q! < ' 9 '! ( 2 S &97 J1 K S :PPA;BBNP9O9 :PP5; 9 6 E 9K1 7 - :P8O;9 S 9 K :5..;, 1 > X E > 9 K R S, :PPA; 9 > - 0 ( 9= :PP8;G &1 6 H1611 9X 6 S :P80;C0PA90PP A.

31 & & '& ' (1 S. (-& / <!< > '(1>J > >J >L 5O J >:> ; > > >J J L 1 <,SJ JL (! A P / ( 5O!.:/;:;:5;J:A; :; :/; H! 1 :(.PM; AO) = 1 A91 ' 8=AO) /O.... Q /A/ 91.M :JT; :E S; /N!! A

32 !.0.!5! A! 0! 0 EIQ!! 7> J :731; 69( ( - 5.M Q5[ N8<. N T.85<. N N.M 6G ( 731 :! ; A/M! 5A 5..[/<. N T.5<. N N.M ( /.M 5A 0/.[Q..8<. N T 0/0<. N N/M 69( 731 # 5!! O.M5..<. N T!!!:P.M.M;! / (-! Q ]! *! 8 (!! AP #! A5

33 & ( ;,1- X? 1 /A:5...;QO/98N 5;,6-(6 (63( H161G1PPN A;,6-6 W6 3,,6^ 1EH=6 - R33SR^ - 3(96?1 > L > > J A8O598OO 0;316-? & > > (J ^I& 3< H PP0 0A98O /;76X11-67^ 76-3( 6(=(- = X?> NO :5..;Q.9 N;R -HH K R66(- 63( 1W?>9> S 5.0:PP0;QNAP95.A O;^H 6E3?>9>8> /O:5..5;QOP9P. 8;^H 3(=6(( =3-R6 6E3?- > > > 00:5..5;Q N59O8 P;73( = 1 61H X -? > > > > 7 /:5;& 0A90A/ 5....;S-^3(=?> > > A 6S6 G* >5..5O. AA

34 & ' ' &8; & F 8;& E E W 1 = 39 S H! =!> '91>J > 0 > J > J > > J & 9 E9 9 1 J > S, > E J < 1^I E:1^E; 0 J J1^EJ8M > >> J501PP_HT=_. /HT,7_. AME A8 / /M3 5 >J :;0 5008O:E;:; 1>J. NMEA8 / /M 50 > J J < 9&:&A; J M:JT; 9 1 > J 0 O > > > 7J > > O0 >JJ 0 > 9J> 9 > :(J PPN; 1 I 3J> J > <> 1 > > :XPA.QI PP0Q( P88; J>>> :(J P8/Q=J7>PPA; > 9J : J E PP0; > 0) > 0 > >>:7 5..; 1>J >I 0)> 3> - J L > A0

35 >> > 1 J > 9 :E; :..µ T; >:..µ T; AO) X50JJE> > > J 559 J 3> J I > >> J 1PP HT=. /HT,7J5 5. AN>5 5>/. T. AM E50A8 /)/M !0,D!-10/ JJ > E>JJ7:W5.; JJ 1J > JE>5P9 I J A J> :; J < 1 ^I E:N./ 1Q A0. >Q 5/ Q. Q. >Q 80 J 5.M T >I; 0):; O > J> 1 J > : ; 1 ^I E J 8M > J A8) J :/.. / ; > >J 40D0/04 >JJ0 :50 08O;:. / T;1> J 55. AN > 5 /. T. NME50A8 /)/M3 5 1 > J / J < 9&:&A; 50 J M:JT; 9 < 9>J 0 JJ1 1 &S,>J0 > ) ) ;0! > >:M; N/ / 08:P0 M; NP /A A0 :N0 M; 50 NN 0P 0. :8 NM; 08 NA 08 AO :OO M; O> /A 0 50 :/8 /M; SJJ > :\../Q\..Y 5 ; A/

36 ,J > :\../;JJ 08O> 50 J :\../;J > >J J 08O> O> 0) > >:\../;50 ( 1 > >J0) O> 50 > 3 > > J :PP5; > 0. OM 5/ AM M 9J X 0)> J 9, >J> ( =J R 7> > > 1 > PPAQ 0.&PNO9O/ 9 7, 6 = - E < 0) 1 > 5..Q//&A.8 9 J 1 E - >J> - PP5Q5O&5AN90A 9I -KIX- >> < KSPP0Q/&NAP90. 9( 11I1 7>^RJ>,IJI7 >> K, P88Q80&/8/9P 9(JR3R 7^ 6> >> K, P8/QO0&N/O9NN. 9(JRKI > &X H(PPNQ0P9ON=J 9X 1 K 6<EPA.QO&5.9 P AN

37 & ' ' & W- E = B E ( #- ( 56!> > ' ) > 6 > J> J > >> ) :E; :A; ' 9E:O; :/; e eeq 2 :0; H :NO; :5; 1 T )AA/ 5.I!/. - : ;55E: E; ( N &!! =G1 ( :/ µ TI ; 895. = (!! TA9T0 5/!T. 1 < / TI E-5/ # AO

38 .9/9 A.9/.! =EG A & )G:/ T T/;Q = G Q > G :/ T T / ; Q N..9A.9N.9P.9/. ) : ; 5: E; : E; = G! 0 A0 5 : AP 8) 0. /)5; A A :/;!!/ Q 5A0NO8P.!5 /5 P 5. P 0. P.. -A. 0 O P! :. 8. N. O ;/. '!:1; 2=&-!.9/9A.9/. :B ; 1 =EG 5A. O5 8 : A; ( 5!/!/ G!0 G!0 G!0 G!0 G!0 -!00 -! * 1 *,,A,,EA,,CA,,9A,,=BA,,A,,=BA -) :an;z- A 5Z. P/ 58Z. PA 5 AAZ. PP P8Z 0 PZ.P 5/ 5PZ/ A / ANZA N5 =5 :ao;z- A.0Z 8 5 OZ /N 5 N8Z NA 5 N8Z O. 5 OAZ O/ 5008ZN /O 58 N5Z/ P. -> :a8;z- A AZ A. A..Z O 5 /5Z. P/./Z. 8A. 0NZ. OO 5. 8AZ/ 8/ A / AZ0 5. :\..;! A8

39 . /. 5 :15; 6N.) A P./. :\../; A :=; 2*:Z;.9A.9N.9P.9/. :,;5:;A:,; E+B E *+B * =+B = A+B A A EA CA 9A =BA,4 &.--= &.--E &D=-!A.9N.9P.9/. A A G : ; 8A.! Q /.) :5; 2 : E; A : ; QE ' 6 : 5; 1! : A; E2! e e! AP

40 & ) :;9E 6 6 = S &! S S S= 589A P :5;9E E 6 - = E &- P8&AP9AP0PPP :A;9K & **5.:A;&O9APP8 :0;9RK K - E, X & RIS>1>Y X E.A9.8 PP/ :/;93 K - &, J K O5&A5PN5 :N;9X XK & & J > S 5.&A/9A//PP :O;9X & > 1 :6S;//9/P PP0 0.

41 & ' E W- : # - ; Q!Q > '1>JJ J.A T J 55A/ T,> J/A0 T0N5 T> 1J J T J50 (! (5 - S 39=,! SH!E / ! ' 08 1 /.) 6 :ET; 6 O /T. 7 G5/)! 6663(3 /! :.; 6 0

42 N5 ± :K5..; T+ (.A T:-.0.; (50908.NA T:-.0A;/A0 T:- A.0; 55A/ T:- A8;50 08!N050 :- AOAO;0N5:- 58; /P) N5) :; /O) /P) : A; 1 /O) :0; (] :5; - T /P) : ON/0; : 5A85;:5; # 5 05

43 1 & 0 &,> K> K & BB;,4 B>;,4 B9;,4 C=;,4 31 AP 0N 550 A8,^ 0A PO A.5 K3-^ O/N 58 5A8 8/ K6 /858 / /. 0A8 N N5 N N5 A+C99 N5 /P N5 /P A+9:: N5 /O N5 /O A+C8= N5 // N5 // A+>:C :\..; /P) N5) : a.p88; 0A

44 1 5&/.)/8) /P)N5) & H -/.)/8)=3(3 5A85 -/P)N5)=3(3 ON/0 5 5 (A+AE:= -! 1 A&:; : 0 ;/O)/P) & 8 B> 088O AN B> 55P NN B> 0NA A8/ B> B> 58 O55 B: AO5.8P B: 0PPN 5/8 B9 OPN0.0N B9 NNN 55P B9 5O5 P B A5 B9 5PO5 5A B9 5AO8 OO/ B>(B:(B9 5 5 (A+B98: :./P;2 1 /O) 1 0& 5 5 A+CB=E>>.N/AOO (! :(,PP5; 00

45 ( T!:\.5. T; # T50 2 & T!* :7 PPN 9 P8P G PP8;! 2 ' - #2 '! &( = :PP8;, - 6 H X - 7 :P8P;S>1>.& 5NP9585 G 7 E I R :PPN; 5O/9588 9K - R S 3 ( :5..;,1 >OA9O/> G( X,6 :PP5;6 9, H1611 0/

46 & & & = = B >= )W ] :-, GH! QB- SGH!Q)-! SGH!; &!& > ' G < > J 1>J0> >Q J > 5 J > >> 1JJ J G :1S1; ( 9! :LP8.Q] P85QP8O; 1S1 (1S1 : 5..; ( 1S1< : 5..5; N1S1 G N50! 1S1 & ; :,1(?& & 4&? ;9 Q 5; >9=fJ =Q A; 0MEQ0; E :PPO; :,1aTA5..;&5...EQ = : & & ; &5..Q 99 : & & ; &/. S S : ; S Q E 0N

47 G5 (1S1!Q] 2 e :] P85QP8O; 1 :7 P8AQ E9 P8/Q P88; ( /TN1S1:;ATN! 0TN H 0/ ', :P88; ' : PPNQ PPO; 1S1 2 11S1 : 5..5; 1S1 3 :, PPN; :- P8A; 1S1 2 1G-!14! 0I!!! 3445!14!,40I 44D4!0 N 5, / _ T 9 A O T _ 0 O 9 / / _ 9 N, 0 T _ 15G1S1! 0,!0, 11.4!01 _ 5 _ 9 9 A _ / _ N &a_a9a 0O

48 &GL, S :P8.;=>58P9AAP 9, S - :5..5;=E50A950N 9E= K S - :PPO;9 0AP900. 9E9 6< :P8/;B905O90A0 9= X > 7 = 5.. G-, 3 S:P8A;E>A/P9AN 9, S :P88;88P09PN 9, K 7 :PPN;E*A9AO 97 K 1 7> :P8A;E*P0A9P0N 9 :P88;BC ]E S :P85;EC/.9/5 9]E, S 1:P8O;E*/P9O. 91 S :PPO;B>9 9 6 S :PPN;EE5/O95NA, 08

49 &&H & E B W- B B 1 ):B & #- ( ; Q Q!Q Q 'G1J>:P0 ; 1 J> :>; >J > J& J JJ6J> > < ) :, PP5; 7 E :PP; 5 Z. O T 6 OZ. / T E :PP; A AZ. 8 T0 PZ. T 6 R:5..; 0. T 3II :P8/; ` / T S 7 :P8P; P 5 TPAAN5 TAA/O /N T 6`8 T:RPPP95...;`. T:3 R 5..;, :PP5;7J :5...; 0)9N) 7 : ; 2 : ; G P :N 5 ;! 8A 0 :5 E<1;!5. :` T; P

50 H 3 G8.) 6! T_ 6 & : ; : ; 6 )( :6;!! & & 8 34,J ,J ,5 8 34,5 8 34,5 8 34,5 P0 NO N 9 NA NA 8 /5O /A 50. 0N O5 8P0 9 / 9 ON N P 0 9 O O55 A P 8.N 08 ' A /P N5 O8 9 N5 O P 5 OP O 9 5A. O5 9 5A. O5. /N0 0 8/ 5/ 00 0 N O O A.0 8P / O A 0 N AP.0 5/.A 5N 0PP P / 55 A P/ 0 5 NP8 5/ 0P8.N A./P PP AN // NN0 /5A/ O0. `0. 8 8A 9 P 9 / & a,a,a ( 5 :6;!! /.

51 & & 8 34,J ,J ,5 8 34,5 8 34,5 8 34,5 5/) OP N A NP. P A0P5 PA / A5. N/.A 88 A/) 0 P 5P P 0P 0/8 00/ O8/ / /.) N O/ A PA PA..8 ' //) 5.N / 5 N 9 580O 5O O 5O8 1 5& a,a,a A //. 0A 1 A& :69; 8 8. NNB. 8.BB 1 0& :69; 0 Ba BBa B. 8NB. ONB. 8OB 1 /& :69; 0 T Ba N. N5. N. N5 1 N& :69; 0 T AN 9. O. 0 1 O& :69; 0 T 8. 80BB 1 8& 6 BBa /

52 9 7 (99 ((: ;: ; * 6 /N( : 0; : 0; *.O! : 0; : /; ( : N; - ' H ' ` 0. T! =2 * ' 7 ' T7 9 &)E=, ( X ^ EJ K :PP;1 >A/&N.A9N 9,6 ( X :PP5;6 H1 G7J- 6 = :5...;55&509AA 9 3II - K S, :P8/; SL P8/ ( S G 3 R S K :5..; 6S >8A9P. 9R S :PPP; E 5A&.N9.8 9 R S X 6 = S K :5..; S GS7E - K 3II X 7 :P8P;S>5/&/509/5N 9 /5

53 & ' ' ( 1=. A?77 ( #/3 &13=- #!&>313>, ') 1 > <>> 1> 1>J> 3 >? 1 > G! * 3 P/A:I H P/A; # :^ PP8Q-K P8AQ-> P/OQ=R1PP8Q73PPN; ' #! :R P88;: 5...; :9 5..5; :I S 5..5;!3 9 9 G#!! - E '5:; ]5</ # S :6 E 0M A9./ = 6 /;&/S 5/M/ S /.M/ S..M /A

54 . / -08 &./.M.5/M. 5 /ME )!3 3 AA0P.. N.M:/0.; : ' ; A.M:5O.; 5 A.M :P.;!3,-1E 0AM:5AA;3 ]PM:/;3 59A ONM:N8;3 3! 3 3 '! #! ' 1 K!=;345 K!*;(E;345 K! 345 K04!0 N.:/0.; A.:5O.;.:P.;..:P..; 0 0A:5AA; P:/; ON:N8; AP:A/5;!0 /O:A.O; 8:5P; 50:55; N:/08; &(9 O& Q ^ 6K3=>EPP8Q-K 1 >P&0./905 P8AQ-> >E0O&05905P/OQ=R1/A& 5N/95O/PP8Q737&5N895O5PPNQIS> 5A&AAA9A005..5QR K3/&8P9POP88QI H >E0.&0//90O.P/AQ 1 >/A&.PA9.A5... /0

55 & <' #'8(C >(9#& - S =, ( 9!>9 9 /N 5A &! 09NO9P:-09N-O9P; H -O9P -09N-O9P (! PT0 OT/. ' 9 - /N > 5A > >J J > 09N O9P :-09N -O9P; 6 >J<>-O9P< H J -09N -O9P > J J 1 >>JPT0>OT/.> 9>:61;' H # :RPPP; 61 /) :; e e : 5...; 9 ( A! A 0 /N 61 //

56 N& 9 9 0/-O-P - e =,5α:-9..O/ S cep8; </O87 & : ; & a 5a AaQ 11,4,D 7.0 := P80; & a 5a ) Aa )Q 11,4,D -.0 e! e & a!\/.m 5a!/.8.M Aa!`8.M 95.) Q e 5AR:P88; -09N-O9P 5 : H; & 959J< I9X> \../ 9-09N-O9P:)0/; ,D.04 :_ ; :_ ; :_ ; 8(C NP_. NA 5.5_ _. 0. -O9P P/_. O0 5.O_./.P_. 5P - -09N-O9P 9. 5O_. O..0_./N. _. 0P #L410 -!!,4 4?!.1 MAA* MACB> MA=9> 0!0 1E6&1:; 09NO9P e /N

57 5 e -09N-O9P:)0/; * !5 6!5-09N AN /_85 5_0 8 85_. 8. -O9P A5 8_N. 8 8_A. 5 5_. 8/,40I31 6!5 -,,66(W-09N -O9P A O_/ 5 0_A 0 9. A._ MAAAA MAAAA MAA=B 1E65&-!09NO9P e A -09N ,4D00I 1 8_. O NP_. NA :E; 1 5._.. 5.5_. 0. :E; 6 A_. / 5._. 0. :E; - A0._A 0 AN /_8 5 :; P 5_ O 5_0 8 MAA835 6! 5 N_. / 85_. 8 MAAA8>35 1E6 A& 1 : ;!09N e :;a59:e;a9x> 0! H.0I & 4/ =8,4 & 4/ BA, T8 OT8 OT8 A A TA.TA.TA 1 PT OT OT & 4/ E=J=*JA* 1E6 0&#! 0 /. ee 9!! -09N -O9P! e e -09N -O9P! e /O

58 ee!! e!/) :I PPA; )0) : P8O; -09N-O9PQ!!!!-09N -09N & R SJ &, > > > > 1 >/0&PN/9POP =3 K &1,5b > > &5O95O8P8O 9=3 K &H> > 1 >5&/./9//P80 9R 3?E 1 PPP 9R 3 6 &66>1GS 095&A./9AAAP88 9RK = = 3 K & > < > 1 >5O&N//9NNAP8O 9I( 1X 3 K & 1 >AP&A/A9AN/PPA /8

59 = * & H& 3*AA=(*AA*5 # ' #&3*AA=(*AA*5 - BQ 1 9 E :S6; B- - S93= :=;!!> E 8 '(1> J J 1JJ 9 > > >5950 > /):P.MO.M; )=! :P.M; 5G50 /):O.M; ) B C :; ( e!!:(ijpo/q POPQKI PP; 1 :I PO/QE P8AQ KI PP5; -2 & 9 &2 :ZA; 9 & 8.M /98) 2 59AN 9 & 2 /P

60 ( 1 9 E:S6; 0OP:NAN5..80A5..5;A.M :; :; :5; = &]]] P. - : G ; <(PN5/9/.< 0=. N T! 9 S /..g... <. N 1( : 0* ;! 50 (!! H11 9!.00 D00I 0.!0,4 -.00! =* 2=0,4*AA= () () =, -T -T= B8> *A* =BA3>8K5 *>A EC8 EC8 =*= 983>>CK5 EAA E:> 8*: =C8 =E=3>9:K5 *CA E*C *C9 =AA :A3:AK5 *C9 EEC 99 8C E>3:AK5 *=B *C> =A E E3=AAK5 EEE EEE 2*0,4*AA* () () =, -T -T= >8B *9A *==3>*>K5 *BC EBE 8EE =9* =8B3>BBK5 **B *9: E>C =B8 =*E3>9:K5 *88 EAB =CA CA 8C3>CCK5 *CC E8> **= =8A ==E3:AK5 =B: =9B =* > C3:B>K5 =>= * N.

61 ! 5..5! , T/8 O 8.M 8/ OM 2! :; - ] :P.MO.M; 9 e! T :.9O.M; #!! 32 < *! # :P.MO.M; 2 4 :- PPOQ PPO; & 9 ; E KX 3( (- 7((3( :P8A;, > > Q B 1? C: 5O/958.Q 5;E3X6( K& 0 3 B =&P89. PNPQ A;- + S PPO B= N/9NNQ 0; KR3 -K 3( -,( 6 (- #H6 6 :PP; 6 Q EBQ./P9.NOQ /; KR3 -K 717X^ K 716(E(- S 6 X- (- #H6 6:PP5; 6 Q E>Q 5095/5Q N; 1( K RH= 6 (- =H(W6 :POP; JQ B 1? *>Q0O9/QO;(7RX^:PO/;J QB 1? *ENPP9.0Q8;R611EX HS(KKE^6XX6(-66(=66:PO/;6 >>Q? *CQNO9O0Q8; - 6 J> / X6S.90 PPO 9 K 6 S> PPO =>:P; 0/A90/0 N

62 & < ( :H(E; &.04,/440.2)&14+0!01)135 ).,35-!.--07O.-,,140 H P *AAA N5

63 & *α + & & *α & 6, 5 1 ( A 6, A S A 7 R 0 ) (?4 = > ' # - 8 ( &8 #, 5α 0 T A<. P!/., 5α :/99A099, 5α /A. / P. 5 /NO5; 5; A;! =, =,! =, : N. T 500 OZP8 / ; Q : 5- ;, 5α JIJ J, 5α 0 > X T >, 5α 9 I9 <, > > J > H > <> JJ JA<. P > NA

64 /.II<, 5α : /9I9A09>9, 5α &=,;J JJP. :>/A.>/P.;5 >/NO5;> 5;>J> A;>, 5α ->J 1J 1 > =, : ; > J J=, 1J > =,: ;: N.T500 OZP8 /T;J Q JJ > I: 5 - ; J =,>J< N0

65 & & H & ' ' #- (?4.-/! > ')X / P. > JJI> > 1 J JI <J JI - <JI<J G!Q2!! A.)AA) : P88Q= P88; ( ( /!0N 58) :RI =; <N /7 9 A! 11 G(1 A 1/ N O 8 : ; :\../; / A 0 N O 8 P 2!:=; N/

66 ## ## ## ## ##! &! 2=1 4. DO.4/ D0+1,.--!-00 /4!04.40>!0014!0,11 1 DO.4/ D0,!0044O.!,,00.40>!00143=;!0014M9A,,, 4/5! =& NN

67 #' #' #' #' #' ((!* / N O 8 :PP5; :PPN; 1 &(,I = ( > J S PP5Q=E=&/N.9/N5Q, =, S P88Q8*&A/P9ANQ= X X 6 R K - - EK I 9 > > J 1 P88Q EA:5;& A5A9AAOQ K EI R, 7 I 1 X PPNQ =AE:;& 0O8908. NO

68 µ & µ( ', - 6. / QQµQ!Q>QµQ '( 1 > J I µ9 < > E> J > H µ9 J J > < 1>J>µ9 >> > > ( H :63; = e9 63 ( R>> :PPO; = -=3 63 (< 63 :R> P8P; e e ' I& P/ (eq./ 99 5/ (I / :W PP8; # 63!µ )= = =715/8N/NO7 G=> :WII S 5..; = :E;/ :1 5..; 0M:T;E0)9/ ( E9.. A. N8

69 E9M:E; A. 9 A ) < µ :9µ3Q 1;&5/.. E9ME 1E 5 =9 :,1;&5..6ETE< A E. µ 1393A : :ET A&; :T H(IQ & 7T(7T( TQ0P/9N05Q N..<; ) µ = 508 =/)N) = ( µ 19 ( µ 2µ : ; #2 µ! & - E R: =715/ 8N/NO7 G=>;- :9(; &(- 6 :5..5; 6 9 (< > -NA& R>> :P8P;6 > E 6I E.8:;& N R>> :PPO; > 9 > 6>P/:/;&0/9/ 91K :5..; 3 >I > -N.&5N.95NP 9WIIS :5..;(J9-5..(QN.:A;&AN59P 9W^ :PP8;-< µ κ δ ( K(8&5/A895/0P NP

70 && 7&3&&5 <&&&3&&5 6 E, -6 #1?4 & : ;!&< : ; '( 1 > > < 1> >J > 1 J >J ( ( & :A; (! '! ( '!:; & ; e! e :0;Q2 Q 5; e :/; # Q A;e 2 e e - :5; 0; :3 5 ;!:.;! O.

71 (! = 0/. //. :.A TR 9-c; R :A. TI 9R..c; = /. A.) A.)/.J e ee e e /S>5T. (! :.;!!! ( : ; 9! ' e :5;:O; #e ' 9!:A;:P; ' ' H O

72 !!! 0 = 4711,4!!! 0!0 4!!.-D 4 4/!1400!0! *4-1-4!.!4!0!!!7-14!.!00.! 01! O5

73 0E711,4!!!74-!0.00.D &):;EIE E &7>>>7 3P80O8.90 G:5; E K K & <- P8. C3 1 P8.//A95 G:A;,>, & <- & P8PYOPN98.A G:0;,>, &E > R> > PPA08A0P G :/; = > 1 &<I 7 JP8A05A905 G:N; KK, & ;318 PO8AP/9.. G:O; & & & PPN/0 PN89PO. G :8; & 6 > >& & PO5A0OO9088 G :P; < & - I + & P80&08NP9O. G:.; E K &6< D3 43P8OANP9AO/ OA

74 & && 7 35 &' & 35 = E3B 1,BB 6 - S9H! B- E S9H! BB6(6 &!& > 'G >>0J5 1 J 1 > J >>:P)5)>;>/> 1 0J>> 10J:A 55Z./ T; > 1 :=;> :=-;:E-;:17;J J >:J. ANZ8 5>;J > > > J> 9 ( ' '&! A0/!Q! A/M :,h9eppaqx PP8;& :EI PP5Q PPO;! : PPO;! ( A H:=; 5!.. 3 := 6 > H ; / 7 < N/ 7 </7 O0

75 / P)5) G5.) :0; :E PO0; ( :.; A0/ : PPPQ5...; A.! A:/);.:8);! :=; :PPO; :=-;=i :5..; :E-;:17; 9, A 55Z./ T /) - AP8//.P85..5AP!A. :=; 5) N 50) Q! 5N) - N.) =.ANZ8A =E- 17:, 59A;a.P8A/:\...;a.POP0A:\...; 84,J1,=,!0411!4=*- D114.40, 4/ B 8 E * = A = * E 8 B C > : 9 =A ==-0 1!, 4/ ( 0 :E PPNQ PPP; 0 H &! :PP0;EJ:5...;! 17 :, A; ] O/

76 ,*.,!!4 D I,!0/4,E.,!! I,!0/ #! 0I,!0/43, #! 0I,!0/43,45 =i :5..; ( 6!! '! :PP8; & ( K R 7, 6 96 & /9I>9=, 5α 9Oβ > /.&95PP89E E S -, & S 58& ANN9AOPO09EI- R> 6 &H > :; S A.& PP59E X J- > E,J 6 &7 > KS5.8&5.5O9 5.A.PPN9EJE X &J /8& NP9P/ ,h9E & (JX AA&A.O9A5APPAG=i, K,= S 7 & >> :;:; NN&89P55..9 S 7 * =i, K,= (S &6> > : ; : ;> 0O& A95 PPOG,= S 7 (S HE & /0&50/950PPPP9 1 - = && J 1 >0&/OA9/P5PP09K E & &76 6 7E & O 6 XDXI589 5AN5...9X - R6 R &H R & > S 05& 5095/ PP8 ON

77 & 1 ( S &-. #/! ' ( < L >.> 1J0N9> 1> I > J > I ( 3 *: ; 9 1 ' W!NA 5/M &NAO) -50) : 9S; 4!.PL A 0N N ; A8) =7 :E.5T ; ( 1 && 0!! & 3K5 OO K / / :5_P;. / 5 O A 9 5 NN N A:._A; N / A O A 9 5 NN N 0:O_O; O / /.. N N N N / :N_0; / O / A 9 AA A /.. B P / / 9 A N.. 5.:/_O_8; N O A. O. 0 0N O.A O 0 3) B8 = &

78 *! : 5 A.; :A95 T; 8:8; = : ;! 1 5 && 0!! & 3K5 4 0 K / A 9 5 NN N A:8_/; N / 5 O 9.. AB A A O 5 9 / A O/ N:8_N_5; / A / N N 9.. /B / O / 9.. OB O A A P / 5 9 / N O. 5 O/ N0 / A 3= B5 = &! Q 2' 9 ' 5 A. Q 0!:O/M; 1 A 4 K& 03K N O. /N / N 0 3>9! 1 9 :O.9P.M8 /; '!!! N! H &N O8

79 0<. N T / &9 E S> K /&0AP900NPP5 5 E 1JJ > 1 > 0A&0 ONP9OO/ PP/ A E-* 6*,j5... 0,6,- ** &** /L* 59APP.)/ / 6 /O95.PPP N ^#,7 JJJ A/&95A90APP0 OP

80 & & & ' &''& SE & A?77? )&E*)>FA! >> G O /5 /N / G /. :4 ;!OP :O / 5 / N / ; 1 =6 :OP7; 1 O /5 / 7-E- N / G O / 0.N:±.N; 5 / OP:±.8; N/7-00/:±.OP;E-80 :±.ON;O8:±0O; G

81 F 35 =3(1-1H-3 :(6E13-6)3(S6=(3-6361; 8

82 &(. & / β9!iβ9j G H! T! T 2 * :63; 63' 9 < = 63 : ; ' 63/A :; : ; 85

83 5.M(< (.5 (<TR S ((</.9..' 4 (<! T.. R 1 2 = ' 5..Q5..!!! - 9/ :/95 ;! β9 9-5.M /.. '' A'/.. 2 * β9 β9 4(< (< (< 5.M / (< 5.95/ 5.M E :PP0QPP/Q 5..; 5...!. (' 8A

84 5. (< :(<; ]! (<! & 9 63'!(< 9 9 (< /9A. 9 ( (< 91 2 (< 9 < e # 2 e & 9 ( YSXE S AAO9A0.PP0 9 H E YYS5A95ANPP/ 9 E 7 > J > < >55/O/9N5N R>(< 1 - G6&-A9AO e 6 6<J>I K ->80&N5O9NA5.. 80

85 7 & H & & -6. &? & / ( ( PPP 5..A :S;:S,;:S; & Q Q Q :J - PPOQPPP; (SS,! :- PPN; :8.M; :5.M;!! :; ] : ; ' :0.9/.M; S, S,:- PPOQ 5...Q Q 5..5; S,: PPQ E PP5; : PPNQ I PP8Q PP8Q- =; 8/

86 !!!!!: ; 000I-.004O.0I,0! e H!! ( 1: _ E_ ; : ; :,77Oβ6;! :, PP8; ' :85M; EI PPN Q7 :5...; I9 := PPO; (!!! :9 PPPQ TAA AAM; :9(PPPQ0TA00MQ; /40--0!D /4D4 /4,0 : 5...; &; 7 AA5/8 5; -( -(:; - : PPP; 8N

87 ! : 5...; : 5...; - 2 (< : 5...; :.M;:O.M;-( : 5...; / H - 3 &; Q; ' Q ; ' Q;! # # :- 5..A; /40D4 20I40O.0I0 - ( ' S, # :_;! :- PPO;!! S,! 8O

88 :- PPO; 1! PPO: 5..QE 5..5Q7 5..5; 5!! -!! :- PPO; A W7 &! α9! :W7 ; W 5!! S! 6 4!T S,!! #! :- PPP; 0 6 : ; R 7 9 : ; : & ;! :7 X PPO ; : 88

89 ! ; 6 I9 :7J> PP/; I 3II :PPO;!! H : ; :- 5..; #!! R 7 1< : 5..5Q 5..A; DD00 7,,.40 DD40!.2!00.+ D00! ,/4 10./404,O.4! 6 =' : 5..;: 5..; : 5..5; # 6 &? 9 ' 6 J :6=, 5..5; 9I J : 5..; I :9 5..5; 6=, =,9! 9 8P

90 3 :63; !:- 5..5Q- 5..5Q 5..A; ( 63 (< :S; S, E!: 5...; 63 T! 2 &;T :S; Q ; Q; 19:>; Q ; 9Q ; I6R 9. 04,.01,4/4 : 5..5Q 5..5Q 5..5; 1! -(!!: 5..;! H :1 5..Q ; 1 ' 1 >(>! P.

91 4.!4! # *!!! 5...!! ' &9 K K X= > 7 3 SJ- R 6 >> < 1 >5..Q/N&O0/9O/8 9-6 = = > A) (E H>9A PPPQA8:; 9 5..A I < 9 : ; 9EK & E7QPP5QIJ5 9E E EK -= E =( - =1 > > 1 >5..5Q/O&ON/9 OOP 9EI = 71 =1 >& > 1 >PPNQ0N&O/980 9= E EE = 9I J J > E 5..Q N/&8PP9P./ 9 L E 7>- RK - =R K =I 9>9L> O >6PP8&A/9AN :; 9^ 7 ^ = = 6 ->> 1 >5..Q/N&A5P9AAP 9^ 7 S- - 1K 7R 9 >& ><< 5..Q55&OO98A 9^ 7 E S- - EI 7R - > > > L J 9J 5..5Q5A&0//90N/ 9^ 7 1 K S - - X 6 7R 69J > J J 1 >5..5Q/O&../9. 9^ 7 ^ = S- - X 6 E 7R > > 9 L J >< E 5..5Q NO&/N9/NO 9-6,, = > 1 > PPNQ0/&/0O9/N. 9-6 ^ P

92 1S, =, >L:; S, 9 9 > 1 > PPOQ0O&AP9/N 9-6 ^ 1S =, 6 >> L 7 PPOQ5&5ONN95OO5 9-6 ^ = 1S,>>> L:; 9 > 1 > PPOQ0O&AP ,, 6 >> E > PPP N&/AA9/0. 9-6, = >L:; > J 5N >6>1:61;K> ( 1 >5...&A88 9-6, 7R 3> 1,>>L:;> -5..&N.&OP , 7R > > L :; E5..A:; 9-6 S I K =, 6 β9> QNA& K E, >I >J(< 6 > > 5..5QAO&5A. 9, - 6 -, = W >> > & 0 6>6>1PP8QS> ()/8 9= = EK -= =( 6:PPO; 6> >& EQ /O& 5A5950/ 9 = = 1 7> > L > E PPOQ/O&0P/9 /. 9=, 3 ^K > > (-PP8A8QN/A9NNA 97J> 6 7R >9 >J EPP/ &50A95/5 97R >9 > > E PPOQ/O&AOO9A R >& > E 5...QN5& R EI ^ 7 S- >& J E 5..5 NO&5/N95N5 9 = 6(<> 5N >6>1:61;K> (1 >5...&AO0 9Y 7 X 6 >> > L K,>5...QP&5/A95N. 9Y 7 X 9 >>>L:;5..Q5&P5/9PA5 9 Y 7 X >J P5

93 E5..5QNN&58895P5 9 R =, > K 6 6>J J 6SK5..5Q A0& AO89A85 9 E S R 6 > 1 >5..5Q/O&POA9POP 9 E ^ 7 S- - 7R 6 > > > 1 > 5..AQ /P& ON/9OO0 9 = = = ( 6<I> ><9 β E5..5QON&NA.9NAN 9I39R3 1 3 > > > L TJ> O >6PP8&AO:; 9IX 3II 6>9 >> 6SKPPOQ5/&A EK -= > K, PPQ00&AO/9A80 97 = X <> K,> 5...Q/N&0//90N5 9-6 = =, J J(< 5N > 6>1:61;K> (1 >5...& A85 9 E 7 > J <5...55&/O/9N5N 96 XK R7 E>I >>L > 1 >PPNQ0/&A.N 96 SJ - 1> 1 >PPPQ/&P EK 6 6> 1 > 5..AQ/P&/9O. 91K 6 K 1 6 EE 3 >I > - 5..Q N.& 5N.95NP 9 1 K >I > J > L 6 > 6,H5..5 PA

94 β(7 & H W ].3 &? 1 ( 4 / 6β9!6β9 > 'G6 J> 1 7> β9:β96(-;j > 3β96(-J>99 >JJβ9 6(-J> > 1 β9 J > > J > > J 1>β96(- > 9 : E; 1 β9 :β96(-; :E POOQ, POP; :1 P85Q9- P85Q P80Q E P8OQ 2 PPP; : 9; : ; T β( 7 &((! β96(- 1 =7] < := PP0;! β96(-' ' : PP; :E PPAQ PP/Q PP0Q PPN; 7 : PPN; β9 6(- ' 9 :- L PP8; (<:ka.9a/; P0

95 !: PPPQ5...; 1 : P8AQ P8N; : PP/Q I 7 PPO; :W ] PP8; :PP;β9 6(- ' β96(- 99 < (! β96(- 1 : P8AQ P8NQ7 PP/; β96(- µ ( 9 : 5..Q- 5..5; < :- 5..; ] β96(-! :W ] PP8;! 1 :X P8/Q PP5Q PP8; β96(-! : PP5;:X P8/;:E P8/QX PPN; β(7 &9β96(- 7 : PPAQ W PP/;Q :, P8P; ( :PP0Q5..5; 7 β96(- > :;:; :W ] PPO;:1 P85Q9- P85Q P80QEP8OQl PPP; (!!Q 5 A90 /)9N) ( β96(- 2 > :K(P8;! := P8OQ 6 PP0; ] 9Om:W ] PPA; 6 β96(- P/

96 := P8N I EI PP5Q R < PP/; ': P8/; β96(-> ] :, P8/; 1,7:3 P8N; E :, P8/Q = P8N; e: P8O; β96(- e =T7 :, P8P; 7 : 7; β96(-:6i PP5; :, PP; :,77;Qβ96(-7!:=7 T ; T :, PPQ PP0; β96(- : P8PQ, P8PQ W PP/; e e :;:9- P85Q1 P85Q P88; β96(- ] : PPOQ PPOQ 5..;!! : P8PQ W PP/; &9 E!EN ,,0//.O9P8N9 6,79 AA9 0. K 6 > E PPA 9 K 6 05 AP900 PP0 9 K,.5A5O9ANPP09 05P95P PPN9 - AOAA/ E N PO9O0P8/9EX 70A958P8O9E K,P8/.P90PPA9E, 5.0A98POO93 Y 6 ^I:K; O95( PPO G I S EI E 0O 9/ PP5 9 S K 6 8A AON95 PP8G- &0 &E = ( /O9NOH1611PP0G-6 E! EN98-5..G-6 S/N.A L S/5O/9NPP896R -65P98 PP096I( 6 >A.OA9PPP59, 6 >O 5/009NP8/9, KEA50/9/.P8P9, S ( O9. PP 9, X ( 0 P.A98 POP 9 = K K E 5N5 /OO955 P8O9 = & 0 &E = ( P95.H1611 PP09= 6 >85.AP900P8NG77 6K6 A5N559NPP/G7= 1 >5AN.O9OP8/9K(XE E 50 O.A95 P8 9 R < ( K 6< E AA N/98 PP/ G = S/A PO98 PPP 9 = 1 >/A AO X E0NO0.9NPP591 (A.AO.P9P8AG S610PAPO98PP/G6l( =3 < NO 8A9O PPP G E E> 08 /A9P P8O 9 PN

97 = /NO98PPO93K6 >P8ON98P8N9 6KEO5/A98P889K6 55/NA590P809 S0PA8/9NPP/9 K,00N8P9P5PP99-1 E5OO//9N0P859 5AOO98P8P9I- 766 >A85/8/9P/PPO91-6 >.55.09N P859X1 ANP8O9P.P8/GX= EE> 588OO98PPNGW 7.AA9N/PP/9W ] S0O/OP985PPAGW ] S///9NPPOGW ] S/5595PP8 PO

98 )-. ( ( / &=7!&>J=7 ' N PM: 5..5; 55N0 : P88Q9= 5..5; 'N Q :J PNP; :5.;:'8 ; :0;\ T : PP.; ' O 'N : 5..5; :^ 5..5Q 9= 6 :I PP.;!! :^ PP.;. : 5..5;,! ',! ' H H :;:I PP.; Q Q 9 QQ Q Q!Q P8

99 :9= 5..5; 6 2 T< :7 PP/; 7:I PP; :(; 7 Q,7: 5..;! :7 PP/; 9 7 : P88; =7 7 : P88;! N :- P88; 2 7 H! :I PP.Q E>I PP/Q E PPNQ 5..Q 5..5; : P85Q 5..; 4 : 5..5; :5..5; 7 =7! 0 0! Am99 0!( Am99.! 0 : 5..; 7 : 5..5; PP

100 0 =! 0 I 9 :=J>PP0; 4 Oβ Oβ :5. ; :^IJPPN; ( :K> PP0; = H ( '' : ^ 5...; :6> PP0; : PP5; 9 < :6;! '6 :(> 5..5;: PPP; 6 :(> 5..5Q 5..A; <9 9 <9 : PP5; 4 : PP5Q1I PPA; RI :5..; : PP5Q PP5; :RI PP5Q1I PP0; (..

101 : 5..A; :-PP/; E :PP/;! Q,:E PP/;, 9 :3;17β9:RLPPN; 4 β9: PP/Q 9= 5..; β9 µ =7:R J> PP5;! = :X PPP; : 5..;! 1! * : 5...; β9 : 5...Q 5...Q- 5..5; - 9' 5/ /.! :0; :-(PP5Q7 PP5Q PP0;Q 0 \ T :R PPN;Q T : PP; :3-;0 :EJ> PP5; 1 ] :PP.; & \ A. ` A. 3-: 0;Q 2.

102 1 ' ' ' /.M0/ :J PNP;! N. ' :X 6 P8.; 1 9 9I :( P8P;! 7! 79 :7=; =7 7! 79 :7=79 7; '! : ; =7 7:E P8; N : PON; - 589A. N/98.M :L P8OQ =I PPO; =7 :=I PPO; 2 :- POO; H =7 '7:3J PP/; =7 9 P90 :,5 ;:=IPPO; 59/ P.M :( P88; H 9=, 9EL :5..5;=7! :-J PP8; 0.90 :( P8P; 0 :R PPN; # 7:1I 5..; =.5

103 0 -: - ; :590 ; 1 T(<=7 #! '! : 5...Q 5...; 6! :- P8OQI P88; :5...;, :PP; 2 =7 =7T(<50908 PNM 895. Q PM 8PM: 5...; (! =7 7! 22 :! ; :! ;:( 5..; =77= ]! T(< =7 '! 9 T(<! = =7 β9 :X PPP; -! & 9=7:-,9; :=7 ;. 2 ' =7.A

104 96 : ;=7( 9:( POO; 4!! =77= &(4!4+(+&'+> & J > 1 5A0& A/P9A85 PP5 ( 20 +!4 + /42, + 3 > & > > > - 1nXPO&A8.9A85PP. ( ! &+- =7 JI J =7,5 >+ S> 8N&.AO9.0. PP 9 #+ I > S> A.& 05P PP > & > K /A& OA.9O0 P8 9/? +!0 0 + DD14+ > -A.&AN9A8PP/ &+4//+ 14!++=J > > 1 > 0N& 08908P PPN 9.!0+1,4+.-D+!!&+!000&+7,717 > J J > 1 > 00& 5AA950N PP/ ! + 6 ( /A9N , !04 + 4! + DD &+ O m9 >=7> > >J -AO&5P095P ??1+ D4+'.4,O.! !4#+&? +- >< ( A m9><> > o0 o/ E > N/& 0O90ON 5.. Q + 1 > > E > AP& 5/955A P ! + 00(04!4#&+6O59I->S > K > N&/..9/.O PP5 + 4! +& ! + S> > J J > 1 >A0&A0P9AO.PP. 9.4'+ -?++!D+ > < >9 >9 ( > E > 0O& 50/95/A PP5 9?+10+ >> K,>P.&AO9 0NPP. 9?+ > 7,7 > >> J 9 > > K,> P& P958 PP 9 7> >>> >> >J E >.0

105 A8& 5N095NP P88 9 2!4 + #+ E > & S>.&0/P90NPOO 92!4+ 4 +>> >7> =7 J J > 1 > AO& 0N/90O5 PP5 9 2! K,>0P&0/90NPP/ ! S N& A9P !4 + >J 9 S> 0O& A//9A/P ! &R6 (K:;1> > (J^I& O5/9O8.PP0 >& > E > 0/&/P59/PO PP 9 &? 3 > > J K -> 8.& PP/9..0 PPO 9&4 &+ +, & R 6 ( K :; 1 > > (J^I&N5P9O50PP &? +!+<.+!+'.4,O.!0+D4+ >>J E >/A&8P.9 8P8PP/ 9.!! !+'.4!'+ I J 1 > A8& 0A90AP PP5 + > > A/9 9 E > /& PA09P00 PP0 9 + #+( ^& >, ( > A& 90N PP5 9! +. +# E > > S> 5& /N9N5 PPN 9 4? '+ 1 +?! +!/.1 + > E > N/&O5N9OA Q +(>> 7 >> -E0A&APPPN 9.? +.!-,+79> > << K3=>NA&A59ANPP5 9Q/+44,+1Q4! + 1 > > & J E S> K0A&55N95AOP8O 91+4?'+'4+?! !,'+!/.1 + < 95 GP 9 & 9-6 > 50& O98A 5..A 9 - >& 6 > & 5.OO95.8N P85 9!2 +'!1.'+ > J&-(9 > 1 >/A&8PO9P /4+.,! ! + 4.! + 6 > J >> >& J 1K > 8.& A/.9A/.N PP/ 9 +? '.4,O.!0 +&? + J > K->O& A/./9A/.8 P88 1 > >& S80:;&0AA9 0A/P88 9-/(&0.!+40 >> >J./

106 1 > /8& N5A9NA /(&0.! + -/(Q + > J J > =7 1 >/8&AAO9A >> > = 6 >/& Q + E > ^ > 6 >Q 5.& O.A9O. P8O 9 + 4!4 + - J K ON& 8/.98// PP !+ > (< & AO ! + H./ + 14,./+6 J K 6 > NN& 5./ J > < S> /P& A09/0 PNP # #+ #1! #+ 2!4+>>> S>55&//9/8P # #+2!4+ 1 > 9 E S>/P&/AO9//N P8P > 1K.&5.9 5O ! +, > & < > 6 >.& A/900 POO 9 + #2, + < >& <> 6 > 8O& 5P9A ! +? ? +?, +! + 0 +, E > 7 I > J > 1 > 00& 8A/980O PP/ (, + -! + + S J < > 6 > A& 5/095N. PP E9 >J> > 1 > A.& NOP9NPA P88 9! +!0 + 9 > 9 > J 1 > 05& 8A95.A PP & ! + <! E S YYY E PPP 9! & > > J J G<>=7&>> ! > J > <> > 55&/O/9N5N , L4 #+ 6 9 JJ > K S> AO& /A9/O PON ,40+4Q 4!+3>>J&> - 6 > 5A& NO9OO ?.1 +?1. + 0? + 4 +!.?. &+ < J =9 > K,>P8&/.A9/.8PPA 9?1.+/ Q+4/ + 1> S K.N

107 => 3 0N& A.A9A.P PP0 + /! J J > > 9 1 >//& PP9PA '!? H > 7,7 9OβJ S>N& PPN 9'.4,O.!0+> J &?J- :;&1>1 5 X E 50A950N P8N 9 #4, + #+ =9 1KE > 5O0& PPP 9# > > > S>O.&50O95/OP8..O

108 HF & < =, - ( #. ( / <!< (6<O! (!!!,7:- HPP5; 7 > 2 : PPA; =7 = :E SPPAQEIPPN; H =77β9: PP0;! β9: PPN; < 7T =7:< 5...; <7: 5..5; µ : 5..A; 1 β9 9!:E PPN; < 9! (O :9 ; E:0.) (; -! N.8

109 - <:(<; :; /.. 5.M :, ;.. < >:->3; / TT T(<0 O ( & ; Q; Q; T(< A /!! :0.9..<;! :<. N TT;1 &5.7AM:./pP/p; :0.<; A :P..5..T(<;O O :A... T.;]95.) = PP/:!&..5 TQ 6-/.&.0/ TQ & PPMZ.NMQ &.. TQ S 9>&\OM; :(3S; : ; (T(< H! /:5 A ; A. 5N'.P

110 (T(<! :1 ; A5<. N T :/.<. N T;:IPPA; ( ) *+,+-.+) / + / #&1# , <9:B;e!! : 5 a.pon8q\../; 1 A. 5N 1 5 6, - +,2-! !5! : TQZ ; <9:B;e A 9:1 P8/;:, ; 1 +, G:A;.

111 O, 5 1 +, 59< ( T(<!:..M ;!! ! : PPA; 6 : 9 9; :! ; :> P88; A - :\../;2 < 9 7 ( :\..; 2 9!! S < µ : 5..A;! :W ] PPO; <!! <! &9 =, A&I<[9 E 9< 7 = ( 1K &1 > 7 K, /N 5O955N 9 PPA&> > > &R 3 DSK : ;6 :OO;N/89N8/ PP0& 7 K

112 ,.5:5;&A5O9AN 9 E, 77 PPN&3 7 9J>+00 5O9A0 9 = 1 K K ( 5..5& - 3 = -AOAA/9A0. 9E1 S- - PPA&1 & R 3 DSK : ;6:P5;8//98N. 9E6 W = X 1 X JE K ^- 1 1 PPN&1 6 <J9 9 K (N0P8A9PA 9EI PPN&=7> S( 65:;&0P9N. 9 6 (1 P88& & KNN50N95// 9-7 H( PP5&6 > S(68:;5AO90P 9=, E = E 1 PP/&, K6 A5O/P9N0 9IE X PPA&< &R 3 D SK : ;6:8;O0N9O/0 91- K = K =, K P8/& J KN.:A;O098 9W ] = ( PPO&β9 S ///9/N 5

113 &. & /! ( e e 99 T & =79I : K, 5..; =! e :^ PP0Q 7 7, PPO; e e e # e e e :^ PP0Q 7 PPO 5..; :, 5...; e:e 5..5; ( e e e : 5..Q K 5..5; ( e! :E PPN; &> :1 P85;:, P8P; :9 PPP; e! =&µ, δi ( :, P8/; µ β9:w PPO; e : PPP; µ : ; ( A

114 : 19; µ ( e 11.4D.!4/4 00 /µ E9MEe µ e 9 :,1; e!0/4 1 (!-10/O.424 Q 6ETE e e(.<. N R6<- 1 :H; ( & J9 /e==11===1=1= 9 /e==111==1=111== :00; ( = µ9 µ ( ( (! = µ! PPM P5M8NM µ9! :-e 5..5;!! : 5..QK 5..5; µ9 Q 0

115 µ9! & 9 E 6 E, = J> K5..5Q/A&59A 9E6 1X 1 -= (HPPNQPA&08N90P 9K6K 9 > /OENTK I 39 E K PPPQ 5N&//A9//8 9 -e6sik=, 6β9 (<> -5..5QNA& ,197,,- 3 6 > P8/Q O&5/0095/0N 9, K 6 = H ( 1> KE P8PQ A5&0/9/. 9,, = E -> E E> 5...Q 0NP&PO95A/ 9 7 7, > & J, 6 >-&> > PPOQ A/90/ 9 K K E S Q5A&5.A9 5/ ( E > =3<PPPQNO&8A98O 9-(E=KI7# 1>K-6 >> ( 5..Q0A&N.A9N.P 9K, 6 5..Q N8&AP9/ ( EXR -1 17β9 6 >P85Q.& N 9^ & R 6( K- :6; 1 > > (J ^I& PP0Q8P9AO 9WK67I=KRK 9 (PPOQA8N&0PP9/.5 /

116 R & < =. & / &<!&<! :E PP8; H Q! : PP0; ' 'P.M Q 9 9:=1 PP8; 9 <: ; : ;! = & : P88; 1 : P88; ( :; 6 H 9 :, PP8; :> 5...; N

117 :1; 5...; H '!! < *!! <! :1 PPP PP8; <. 98 *:- ( 5..;! 5 <. 98 Q 5_ 9<! 5_ N 8 :A ; O : P8O; 3 / :S PPO; & ( 85 _ 5M _ 5/M B :- ; -_ B8.:-5;-_<B. 98 :-A;(85_5/M :-0;-0_ B. 9A :-/; 7 N8A.3 -O A!:71 O / - H; E :PP.; : ; N: 5; 50: A; RIX9(3S B =5.5/=/ONA(OO/88NNO! :;N:5;50: A; ( :! \A.M; *! #:1 PPPG PP8;Q < 6 5 A <! O

118 & + ( & + ( & + ( & E (AP/&N0/98:PP8;G PP0G E 3 A8O98.:PP8;G, 1 0P&0A9/5:PP8;G> J 3 /0N9/5:5...;9 6S:P8O;O0/9OA 9EE 63N)K*':PP.; 9= E K,:PP8; /N5O9A5 9-( S! E:5..;0.90A 9 -S:r8098O;=:88;:P8O;AO5O9AA 96. :P80;AOO 9 >:PPN; AAA9AP 91 1 :PPN;0/./9.5O 91 1 :PPP;/589P 9S >:PPO;A/: 8N;A/0 8

119 & &+ < B=.3 &? 1 ( ( /3 & 7=<!&7=< 9! H! H T 2 * >9! T& :=7= 7=; :=7 ; : ;: X 5..5;! 7= < : PP8; : PPP; := 5...; < : 5..; ;!,,!03K5./43K5 & 4/3K5 7= T(<S 8 OT8:8O; AT8:AO; 9 7= T(< / 5T/:0.; 5T/:0.; 5T/:0.; T(< / 5T/:0.; 5T/:0.; 9 7= T(< = P 8TP:8P; 8TP:8P; NTP:O/; #! X PPA 9 7: 5...; -140,4( 5 :/95OI ;!:59N; & : ;7=:G;..HTI. TI TT. 5.M P

120 : ;. 5 T(<:(<;:(<>->G(; E:/ ;7=..HTI :/ ;. TI 50. :(. PM; : 79; 6 :3 1 E S 1 G,; :TN /Y;5/ :(3S; /0M:NT; O 5Z 0 P AZ5 / N /Z5 :8 η T;, 0 ANM:0T; :5NZ 8 ; PM:T; E 9E 9 :s..; &9E9 :s../; -140,00 9 PPP P :00/; 00 :59/I ;!: /9/; 0 :5. ;...H7= :SG; 0. TI T(<:(<>->G(; 5.M:(JHLG; E:8 ;...H7= :8 ;. TI 500 T(< -:8 ;. TI 500 :(. PM; e : 79; :- 5/ G; 5/) :TN / Y; :(3S; ( N NZ. 8 8Z. / N 8Z. O! '! A.90.M 8.M P/M:PT5.; 8.M:NT5.; -N/M:AT5.; :A Z ;/M :AT5.; 5/9A.! :/ZA N ; -5.M:0T5.; 5.

121 /M:T5.; /M:AT5.; 0 AZ / ( E- 9E99- ( 7= T(< T(<! 7 &(H-= (3(6 3 (3 & >7=9< K, B>AA/9 AAO (3(6,1- X,3H=(6 K (3( = 3 (3 & <. /> 7= YY X S O0.PP8 9(3(6 H-= (- = 3 & ( S PP9..PPP 93(((3( X &E > K, 8>A95OPPA 93(((3( X & =7 YYS X S 5N ((R W611 S616=6(K & >< 6 S > //9/N5.. 3 E(7 (3 &7 > J < **:0;/O/9N5N5... 5

! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

! #$%&'( )(! $*&+,-(.//0 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0 1 2! " "#$"$ %&''( 3445& 666 "3(475("45( "3,(&6 6685 ' ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / /. +- 0 1 /2 /. +-$3 2+- 0$!4 $ 1 3 0 $ /. +- 0$ 0 $ 1 3 +-30$ 1 $ 5!4 0 $ 3 /. + - 0$

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑΣ ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ Αγία Ελένη Αγία Λουκία Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Άγιος Δομίνικος Άγιος Θωμάς και Πρίγκηπας Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΦΙΞΕΙΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, "7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «.

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, 7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «. ? υ Cx(\ -/I /[{Q(j)cpo ^vf-iuxvjrc S c^i I i/o ve C^.^o f o ^Plsc? Gtl> (juj Ua< a/?o To γ'ο^ρό GTc ^Pjf*o. V, icj c c.' tv ' i

Διαβάστε περισσότερα

DOKTORA TEZĐ. Canan AKKOYUNLU. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar. Programı: Matematik. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erhan GÜZEL

DOKTORA TEZĐ. Canan AKKOYUNLU. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar. Programı: Matematik. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erhan GÜZEL T.C. ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐNEER OLMAYAN SCHRÖDĐNGER DENKLEMĐNĐN ENERJĐ KORUMALI YÖNTEMLE ÇÖZÜMÜ VE MODEL ĐNDĐRGEME YÖNTEMĐNĐN UYGULANMASI DOKTORA TEZĐ Canan AKKOYUNLU Anabilim

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας

Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας ΕΤΟ Σ... Α / Α Ο. T. A. ΕΡΓΟ Α ΡΙΘ Μ Ο Σ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΡΟ Π Ο Σ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΠΤΠΙΗ % ΑΝ ΑΔΟΧΟΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ { 1. X ^ o C. ils o c i O jo n t N.Ai\C,\c4 i 1 1 V ' 1

Διαβάστε περισσότερα

!"!# # 2 $$3 4# &7# $ 8%&9:::

!!# # 2 $$3 4# &7# $ 8%&9::: !"!# $%&'$$($) '$* +,&$$(,-$$., (/&$$(&$ 0 1 # 2 $$3 4&56( 4# &7# $ 8%&9::: 4 #5;38($* '$*8< 4 # 7 # 8 = '$*4 3>"&$$ &+,&$$ (,-$$.,(/&$ $(&$? 0 @1. # 2 $$3 $,$8A$.B%$&,< 6$/&$$$&($$&&

Διαβάστε περισσότερα

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U " #%$&' ()%$* -,5%8:>@?BCFE(GIHIJ*HL>?*QR?FSTC8HVWVYX?F@[\Q]^C _,`HVYa%b>c:S>LS@[: edgf-hfifkjlihiymbnpo8qrjlifkjhstq (jmnvuxwryziw f{jlhstq uxw m q VejlHI}GIG(m ~i-hijlhi}wv }igi%ƒ*q,hi}q WmBnpuxw `-,}w

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 6/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1974 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τΰ 1974 εκδίδεται δια δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

"#$%&%'%()!*++,-.!/01$.+!23#!45.!6.$.'$%3-!3&! "7-3#+()!"'$%8%$0!*-!"+7%.-$!"11%1$.9!:%8%-;!

#$%&%'%()!*++,-.!/01$.+!23#!45.!6.$.'$%3-!3&! 7-3#+()!'$%8%$0!*-!+7%.-$!11%1$.9!:%8%-;! "#$%&'($)*+,-+')(.+/)0 123/4)*+,5&30#+4+6* 730++4+,8#6$#&&'$#69 "#$%&%'%()*++,-./01$.+23#45.6.$.'$%3-3& "7-3#+()"'$%8%$0*-"+7%.-$"11%1$.9:%8%-; ?*-;>@AB-; 50&)0&($($((/:.$))&;)+)0&232;&.$3'&6$()'*$#

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝ ΟΡΑ ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΡΜΕΝΙΑ ΟΛΛΑΝ ΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΕΣ ΑΓΚΟΛΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝ ΟΡΑ ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΡΜΕΝΙΑ ΟΛΛΑΝ ΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΕΣ ΑΓΚΟΛΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΩΡΕΣ AD AE AF AG AI AL AM AN AO AQ AR AS AT AU AW AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BM BN BO BR BS BT BV BW BY BZ ΑΝ ΟΡΑ ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

! #" $% % & " '$#'!!( )*++,-./

! # $% % &  '$#'!!( )*++,-./ iii! " ! #" $% % " '$#'!!( )*++,-./ 1 2 *++. 13 4 564' "789' "7 iv % " : 6 1 %" ; % "

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001855553 2014-02-05

14PROC001855553 2014-02-05 : / : +3028310-40977-40978 (. 607, 608) E-FAX : +3028310-40981 +3028310-40043 : 14PROC001855553 2014-02-05. : 2872 5/02/2014 : «- & 2014» : (12). : # 541.300,00 # : (%) -. : 27 03 2014 : 12:00 12:15..

Διαβάστε περισσότερα

000054753 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PARKING ΜΕ 2 Α 000071180A ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 000071301 ΧΡΩΜ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 2Θ 000071700 ΠΕΤΑΛΙΕΡΕΣ 000098500LMS1S ΧΡΩΜΑ

000054753 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PARKING ΜΕ 2 Α 000071180A ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 000071301 ΧΡΩΜ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 2Θ 000071700 ΠΕΤΑΛΙΕΡΕΣ 000098500LMS1S ΧΡΩΜΑ 000054753 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PARKING ΜΕ 2 Α 000071180A ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 000071301 ΧΡΩΜ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 2Θ 000071700 ΠΕΤΑΛΙΕΡΕΣ 000098500LMS1S ΧΡΩΜΑ S1S 000098500LMS6R ΧΡΩΜΑ S6R 000098500LMS9N ΧΡΩΜΑ 000098500LMW5W

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations

Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations Για πελάτες που βρίσκονται στην Ελλάδα -Ισχύει από 31 εκεµβρίου 2012 For customers located in

Διαβάστε περισσότερα

perceptron Bobrowski 8-' Niemiro Lagrange Rosen Zoutendijk HooverFe iii

perceptron Bobrowski 8-' Niemiro Lagrange Rosen Zoutendijk HooverFe iii ! #" $" &%' (! ) * + #", %- #" ( $. & / 3254! ( $ *6 $ 78! 9 %' *%: ;=;@?3ACBEDGFHAGI ;=

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου Σημείωμα του Εκδότη Το περιοδικό Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας (πρώην Αρχεία του Νοσοκομείου Ανδρέου Συγγρού) έχει μακρά παράδοση στην ειδικότητά μας από το 1937, έχοντας δημοσιεύσει

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

!!"!!!"!!!!"!! $%%& '," ' ' # #

!!!!!!!!!!! $%%& ', ' ' # # !" #$ !!"!!!"!!!!"!! %&' $& ' ( )'(*+ %'" '," ' ' # # $%%& '()* ( &"'"-./#!.""/0!.1'/#. /2.331/4. 1/.( '1 "/ (+*,-'.*/ %'51 " + 5 & "1 ( 5 1 " -!6 ( " #& 7 5 " &"""" 5 "&-! 8 " "!! $ 7&! 6 7 9 5 6 2" 5,

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία 0 3 10 71 < < 3 1 7 ; (y k ) 0 LU n n M (2; 4; 1; 2) 2 n 2 = 2 2 n 2 n 2 = 2y 2 n n ' y = x [a; b] [a; b] x n = '(x n 1 ) (x n ) x 0 = 0 S p R 2 ; S p := fx 2 R 2 : kxk p = 1g; p = 1; 2; 1 K i

Διαβάστε περισσότερα

ASIAN CARS ΤΗΛ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5584020. info@megapart.gr

ASIAN CARS ΤΗΛ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5584020. info@megapart.gr CARS ΤΗΛ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5584020 E-MAIL info@megapart.gr ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ DAEWOO 5 DAIHATSU 8 HONDA 10 HYUNDAI 15 ISUZU 21 KIA 22 LEXUS 25 MAZDA 26 MITSUBISHI 30

Διαβάστε περισσότερα

Spin Fusion Emulsion. 24/2/2010 4014 Αμορτισερ racing & Ελατήρια ProLin. Ελατήρια ProLine. Ελατήρια ProLine τεχνικά χαρακτηριστικά ΜΑΡΚΑ

Spin Fusion Emulsion. 24/2/2010 4014 Αμορτισερ racing & Ελατήρια ProLin. Ελατήρια ProLine. Ελατήρια ProLine τεχνικά χαρακτηριστικά ΜΑΡΚΑ 4014 σερ racing & ProLin τεχνικά χαρακτηριστικά APRILIA Caponord ETV 1000 ZD4/PS 01> 17.01.V8.08/01 17.01.V9.08/01 361-371 9932.0279.A Oil:SAE 20 Air cha.150mm Spacer:sTD(2ltr) MOTO 6.5 MH00 96> 9932.0102.B

Διαβάστε περισσότερα

12 th Winter European Youth Olympic Festival. Protocol Figure Skating Event. 25-28 th January 2015 Messestadion Dornbirn, Vorarlberg

12 th Winter European Youth Olympic Festival. Protocol Figure Skating Event. 25-28 th January 2015 Messestadion Dornbirn, Vorarlberg 12 th Winter European Youth Olympic Festival Protocol Figure Skating Event 25-28 th January 2015 Messestadion Dornbirn, Vorarlberg ime Schedule Sunday, 25 th January 2015 Monday, 26 th January 2015 uesday,

Διαβάστε περισσότερα

Alfa Romeo ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ

Alfa Romeo ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΑΣΚ. Alfa Romeo 145 1.4 i.e./ 1.4 i.e. 16V T.S./ 1.6 i.e./ 1.6 16V T.S. (930) 199410 200101-550 046 051 145 1.7 i.e. 16V/ 1.7 i.e. 16V T.S./ 1.8 i.e. 16V/ 1.8 i.e. 16V T.S./ 1.9 TD/ 1.9 JTD/

Διαβάστε περισσότερα