! "! #$% &! !!'$! ( ) $ % $ , * " " ( " $% " -$./. ""! "! !! ! 4 " " " " % %

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! "! #$% &! !!'$! ( ) $ % $ , * " " ( " $% " -$./. ""! "! 12..0. 3!! ! 4 " " " " % %"

Transcript

1 !!!! # &!!!'! '' ( ) *+*+!*!, * ( -./.! 0.! !!! 4 ' ' 2&*+* +!

2 &2 ( 6 #! 2 7! ( * *! 89.!*!! # : ; < 1 2 *!! 9 # 5

3 # &#, B#= B1= B 5 C C * 5 )DE F B- GH!1 5,* GH*(>9( C E*G1IG( )GH!1 F (E3G':(; E!E '( J > 1I J JI > I I > 1 > I > K5..J 0L35.. > J> J ( ( & :;,3 :5; A 2 /0M :A0/NO8; : ; :A P; : ; &! :A; ( JI( Q ( ( E* 1I :( ; A

4 : 0/)( A)6; 5.. R (6 (>Q JI Q, 5 A90! Q < 1! :; * : ; S! T :5M;:/ ;! 5.. :; & 9 &! 9 /9. < & 9, <:/.. ; 2:; 9 3 &! 9 2 (! : ;!: ; 5.. Q8 0

5 :! AQ! O/MQ T/0.<. N ; Q NA:5O; ' 8 JI :;!!!! 0)509 AN5..R! -, ( &):; 1- E>7 D* :PP.;G! **E* G U * S* > 0A:0;& /A/9/AP G:5;- :PP5;G*V** >* GU *5/5&95N G:A;, # = * 1= DE - :5..;G6 > 9 U * S* > /0:A90;&5NA95N8 G:0;,>3 D 3 :P85;G 9 U * S* > A/:;&NP9O5 G:/; = DI :PO;G L :;E GK AA :A;&N/9N/0 G:N;R9-IK 3- D( H :P8.;G I =(( GE S K AN &555955N G:O; D3 :5...;G>, 5α W: ;E*:; G1 7 A5&5O9A0 G:8;(-> K D L :PPN; G * *<E 9 U * S* > 0P:5;& O09OO G:P;E DX 7 = :PPA;G> >* G,35 /

6 &*α &*α - = -H! E &=,5α!&J=,5α (4 =,5α:9 9-,9;,! =,5α =,5α :/5M 5/M ; 4 =,5α0 '( 1 > J =,5α :9 9-,9;J > 1 > > > > J J J >< :3Y; =,5α> :/5M 5/M ; >=,5α > : PP.Q PPN; 1 :PP5; :0; :;!! 0 :E 5..; :7 EPPN; ( =,5α 0:K PPAQ PP0; 3Y5: 5;/AE<(:(II5..; =,5α O) )/) :1XIPP8; =,5α! 69:619;:3 PP8; : ;:7> 5..; H=,5α N

7 0.OZ.N T0) 5OZ..O TN) -: 09N;58Z.N A 0NZ.N A : 5..5; 4 / =,5α =,5α :1 XI PP8; =,5α : PPPQ 5...; = :619; := PPN; 619:(; 50 =,5α:= PPN; =,5α:9- ;,! =,5α (N.A,,!0N 5O R 9 A & :=,5α;A E :;A :;58, 59 /, 5T9 =,5α:O/[ T99-,9; E:; 8 T :5/ T 9 9;/, :;, 5 T9 5)! 6-1 E. /.. G5.) 0 6 :(G;!../ T!..M 0 5), :6 9 O / 7; 5955, 0., O

8 5 19 \../ ( :1 ; = () = 05) :Z- ; - 5) :; =:,5α; A N:/5M; 5 /8Z AN 5AZ5 =E A.. A/Z..5 /Z5 :; =:; 58 O:5/M; 5Z. NP 5.ZA 1& 0 E, &05), E -0 E E \... \.. =,5α:9- ;:/5M; :5/M; E E - 5A Q 05 /8 T E/ 8

9 Q 0. A/ T 9:- ;, 9:- ; H E! 3Y ' 3Y5 =,5α 0 ] :E 5..; 9:- ; 0!! =,5α:R>>5...; =,5α 00/. :PP8; H!,5α 619 * 619 * ( 619 =,5α 0)! =,5α :> 5...; # 619 =,5α :X 5..; 9 :- ;, &(1 K ^J( 3 > E > :5..5;NN:A;&N/9N/8 E 1X X E 1 > :5..;/N&0/90NA =6 X X I,, 6 >:PPN; AO&/P9/PN 7 X E 1 >:PPN; 0/&5NO95P0 7>R 1 K EE R> 3J1,I RL 3 - > E >:5..;N0:;&A5 : NN; K K =I 7 K ^, 6 >:PPA;A5&50P95/0 R> > E >:5...; 0N:/;&AA/9AAP >( R> W X- > E > :5...;NA&AOO9A :PPN;NOA9NPA I =6 E >:PP8; /P:;&5O X >(, - :PPP; /0:;& 5O9558 :5...; /& 9/ (I1 IR EE>:5..;580& 5.A95. 3 R> > 7>R,I^ E > :PP8;/8&.A9.8 K K:PP0;O5&88098P. K 6 > R R K->:PP.;OA&ONN9OO5 1 6 =JI, XX - = K6 > :PP5;/:/;&APA9APN 1 K XI E >:PP8;/8&A0N9A/5 X, >E IR,K E >:5..;N/&O.9OO P

10 + && & + #& & #= 1, GSS00G= :1;G 2 E 3 -*9H*(>9( '9<:; JI( J > 1:;:588A±5ON;J J XJJ I 1 X> >,J>9=J=:==; XJ < X E>> 9 ( 5..I((>:( ;1 E*: E ;1I ( E JI ' 1 2 5!5A R 588 N ±// O5 1 ( 3 :; - :0; 1 :E-I ; ('0 : _/ M I> (-I; =_=G -AO)50 E7.

11 :E-; -AO)50 _ 0) - :EE ^1=->TEE>6T-> E-;,,--./ - ' 5. 4 * :5; ' '! - = >9=J= :==; (! 588A±5 ONAA5/ ( = ( = =! 345!0!1200, 00&16 00&1( PPN PP.P PP8N PP/ PP50 PP8O P8P PPAP PP.5 P8/0 PP55 P8A 1&6 =! = == ( & :N;!! :0; &5008 5/ A.. I :; 12 E>:E; :8; >1 >

12 A0! 50 :O; 2 & ' :8; 1 ': - :A; ; ' :0/ ; * & &):;K 'JI9** * 1 **,* * > 0KPN/ -** G:5;= > X 6 E J- X & 1 SPP.QO&N G:A;W9 I =L J 1 S 8P:5...;PP95.8 G:0; ^ 1> 1 > X E >PPO G:/;1, 6, - E &- 1 J SKPOPQ//&A55 G:N;( K (- => X & > >IE KPP.Q N8&.8O G:O;> &E >6- KIX >05/H> 5,PPN G:8; 2K *6 ] G7 &> <>E 1 >/8:5..5;09/. 5

13 & 7 ' #' & # S, 5 - E -SG3= SH! -SG39= H!1 5-1 S H! #!J (- > > > :; >J>JJ> :0; J < >9, > J 598 > J, =, 5α >J><5.9A.J >N8 1>9I J> 1 J >IJG5.)0 >> - >J 0`5. TJ\.. T - >J > 0 J> T> 1 J 5<5 J J & > > >3 1.. T 9 J > PP M JJ0\.. T>J 5. T J > > J 1 > J> >:O8 0M;Q3 :N 0QP/M 5950 ;JJ >:N.QP/M. /95A P; > > R :PP;:8 PM 85 NM; J>J:O8 0M/5 NM; :O0 8M; :80 NM;JJ> >R :8/ NM0N PM;> JI > A

14 ( H T ( ' :; / \. 2 :7 5...; :5.9A. ; N 8! :7 5...; 8) 2 9A :7 5...; :0; ( AA! NO8, 598!=, 5α, Q ( 95.) 0! 0 :PP5;! 0`5. T\.. T T 5<5:JP88;& = S9 1 _ 9,9 _ S,,(9 9,( S( S(9 :;&!!QaST:S_,(; :;&!!QaS(T:S(_,; &!! &!! &:S_S(;T 0

15 #&S<S(T,<,( P/M :P/M;:==5...Q5..5; ( 0 1G!! 84! 00 -/4 `5. T 6 \.. T ( 1 6 *88 85 A5N ( /0 *9: A/5 1 5P8 A8. NO8 :P/M;!a8 PM:OO /98N 5M;!aO8 0M:O /M; SaO0 8M:O. 9OP NM; S a80 NM:8. P988 0M; aop PM:ON P985 PM; 3 an 05: ; ( T PP M :00T00/; 0\.. T `5. T 0 5 G50 : PP0; 6 /0,(A8 :O. 0M;!:0 `5. T; N:5P NM; T #!* :; : ;!!:O8 0M;':E> POPQR PPQ P8AQ3 P8NQ PP0Q X P8.; 0 :1 ; :N 0QP/M 5950 ; N! 0:N.QP/M. /95A P;! R :PP; /

16 0 :8 PM 85 NM;! O8 0M /5 NM :O0 8M8/ NM; :80 NM 0N PM; # & OP PM:P/MON P985 P;O/ 8M:P/MO. /98 ;R :PP; &( E> 7 -:POP; > 9 > S.0A09A0A :5...; > J > > S K /PN9O. 9 = = :5...; 6 > S 0/ A955 9 R -, R 6 X= E E( X K :PP; > I >> >J SKA558N95P 9=3 K- 7 6, X E E :P8A; > > J 1 > P N0O9N/A 9 3 E R(7<K6:P8N;J J KS880O90P 9==E= :PP5;-! S0A0P9/O 91:PP0; 6 >, J, :(>;>> 1 >05N/9O8 9^ XX-7:PP0;> > SA/0/590/O 96:5..5; 3L A/ O9A. 9 J K :P88; > > /95PA 9 X 6- -:P8.; 9 J ESKAN///9/N. N

17 7'( &&& '(&& S,6 #= S &''()**+,-. #/ E!E 9 '( J E > >JJ>J P8. > I L : 69 ;,PPP9I > 9 1 J J >> 1 > 8 0 L: J ;A/>&5O>8 / ( 1 69 E 3 /.5 1:; 1 //.9N/.I 0/.9//.I Q ( ' Q' A! 6! 6 P8. : 69 ; '1 >9:6 1 ; 0 1 ( 2 ( 1( / / O

18 (-PPP S 9 ( 5..5,,5b,7T7: c ; 8 AQ :0/.H,75/.H,7; 50 1/)N),5b T5 N /TO) (-6 1 S5O :! ; ' '! 5.. ( (5..58:0 5 5 ; 8 /! 4/40 40,4! :N8/;1..NP5.555P5 5..8/O = :NPA;1..NP5.55A.. 1..NP5...N.0P 5 = :N8;1..NP /O S :NOP;1..NP5.5558N 5..8/O = :NP/;1..NP5.55A /O = :d;1..np5.55a55 1..NP5...N.0P = :NON;1..NP5.5558A 1..NP5...N.0P ( :; :N88;1..NP5.555P/ 1..NP5...N.0P S ( * *! - 2&! : ; 8

19 ,7!! * 1 J,! S E S Q! 1 '!!! '! T!!!:SSE SSE; &(6 G6 (6 P5/S SH1611 9, - E6-PN. 9= PN = W 9 E 1 6 W 6 H161 1 PON 9 ( P8A 9 = W6PP/ 96 S 6169NTO >6:5..; P

20 ( '' ' # # '( )= B6 )= ) BS B1 ; & 56 3!J>> '(1JIJJ <>JJ>9 6 JJ I>J 1J> >JI 1 JJ 1JJ (( :/9/.M;!:(I 5..; :E P8P(I 5..;.9/M : PPN(I 5..; 5M Q ' :EP8P;, Q : ;Q Q Q 1! 6 9 ' :(I 5..; 9 9 T : ;!

21 2 &;QT Q 5; : ;Q A; 2 Q 0; α9<:9e ;:PPN;!! 9! / A: 5.. ;9 :5 ; 1 :P)9) ; 50 5M:YS; :KPP.;.09/.95 > :;! :, ; :, ;, 9 5

22 A/ ( S :, ; 3 6 / <: < = ; & Q Q Q 0/ =!! 9 & S P8P 9 X S K6 X? 9(I -6 I1K6 6 X E E PPN 55

23 # ' < ' = 6 E 5 5 E & #- & & &!&J ' 9 1 > J J.79,JJ J&1:/J;,797> L J>/>:O/.H;Q15:/J; /.HT/ > 6>>JO> 1 J : `../;J J >>>J 1 >JJ :a../; 9 Q # ' GH=, 5α :. / S ;, O5=, 5 α :.;. & 1:/;,797: ; / :O/.H;Q 15:/ ;,797: ; /. HT :5 ;5./. H,797Q O / :O/.H;! 8 `/ Q50: P; A =, 5α :. / S ; 08 N., :1 15; 1 #Q T :XXJ1; :; 5A

24 J:XJ9 1H; G :M; 6 :M; 6 :M; Z 6 T 1 08:/0 /; O :8.; AA:AO /; N NZO O 15 5N:// A; P:P 5; 5:5/ /; 5 0Z5 5 &a../ 1,797 15,797 ( : `../; T!:a../; G 2 &G;XHE761 =S6 ( 7 R66- K? > 1 > P8N 5/9N&8.P985 5;XHE761 =S6 ( 7,S63 K?>7J > >PPA/95&0/90/O 50

25 & < ( < ( # S - 3 E(<!E9(< ( 5 <:(<;A8 1!!! S3 '( JI J > <> < > J> A8 J > 1<L > 3 >> > > > > 9 :S3; ( 2 Q : P80Q(I :9, =PPO; = S! ':9, =PPO; =! & β9 9I 5/

26 S µ: 5...; &R _!Q S3 :- (P80Q PPN; :XE>PPP; : PPP;!!9:S 5...Q5..Q5..5; 6 µ9:- PP/Q PP/;Q :- PP/; :- 5..; < '! < 9 (( 5A8! A9O A5 N &8 E 0, /E9, E A 05 5! <:(<; 9 &/95. :,;<:->3; :.. (</..; ( I /9A. 9 ( 5N

27 ( (< :S 5..Q5..5; -A85 ; /.0 0 A N &# (< /9A.!! (< (< 2!!'! (< :I5..; : 5...; 6 : P80;! :3 POO; =! T Q '! ' (< 1 & ( 2(!! + &12 4 3=99> 7 ( 4 6 &A/9/5 &#+0.&3*AA=52 1 # XE &AAA9AA8 94+4(3*AA= : 9 3E888&O/985 5O

28 : ; 3 E & NO =99B5 : 3K( /:O ;&/.0P9/O 9.,,4 #+ 0 3=9: A/&5P95N9& +!+ #+3=99A5 8 KSPO:8;& ,& : 3 6< E AP/& P/9.0 9, ! + 4 3=99C5 : 3 X -7&5 9, 3=9>>5 83SNA& =9:85 8 S:5;&/O9/P 9!+! = & & 83 1 >05&8A95.A 9! *AAA5; 3 83 <&/O/9N5N D 3=9995 < & 3 & E H>/&PN &, +!+4 3*AAA (J /& N !+22+&, +4 3*AA=5 : 836-(J N&8A ! +4 3*AA*5 : 3 YYXE &/(#D+13=9995 3&3&E H>&5595AA 58

29 && * & &&' = :-, GH! ; G Q Q!GEQ Q E 8 ') 1 > A/ > < > J (( : PP8; ' 9 9 :K PPA; :K7P8OQPP5;H:X P80Q B C 7 J PPAQK 5..; 3(3( A. A/ < 6 1 (50 /) 63 = Q Q QQ Q1&0.)Q Q 6 3 SS :, ; #! 9 S - S &! 0Q 3 1 5P

30 SS 6 S :S;:, 5;! :, A; S 6 * :, 0; :, /; e ( ' = :, N; Q! < ' 9 '! ( 2 S &97 J1 K S :PPA;BBNP9O9 :PP5; 9 6 E 9K1 7 - :P8O;9 S 9 K :5..;, 1 > X E > 9 K R S, :PPA; 9 > - 0 ( 9= :PP8;G &1 6 H1611 9X 6 S :P80;C0PA90PP A.

31 & & '& ' (1 S. (-& / <!< > '(1>J > >J >L 5O J >:> ; > > >J J L 1 <,SJ JL (! A P / ( 5O!.:/;:;:5;J:A; :; :/; H! 1 :(.PM; AO) = 1 A91 ' 8=AO) /O.... Q /A/ 91.M :JT; :E S; /N!! A

32 !.0.!5! A! 0! 0 EIQ!! 7> J :731; 69( ( - 5.M Q5[ N8<. N T.85<. N N.M 6G ( 731 :! ; A/M! 5A 5..[/<. N T.5<. N N.M ( /.M 5A 0/.[Q..8<. N T 0/0<. N N/M 69( 731 # 5!! O.M5..<. N T!!!:P.M.M;! / (-! Q ]! *! 8 (!! AP #! A5

33 & ( ;,1- X? 1 /A:5...;QO/98N 5;,6-(6 (63( H161G1PPN A;,6-6 W6 3,,6^ 1EH=6 - R33SR^ - 3(96?1 > L > > J A8O598OO 0;316-? & > > (J ^I& 3< H PP0 0A98O /;76X11-67^ 76-3( 6(=(- = X?> NO :5..;Q.9 N;R -HH K R66(- 63( 1W?>9> S 5.0:PP0;QNAP95.A O;^H 6E3?>9>8> /O:5..5;QOP9P. 8;^H 3(=6(( =3-R6 6E3?- > > > 00:5..5;Q N59O8 P;73( = 1 61H X -? > > > > 7 /:5;& 0A90A/ 5....;S-^3(=?> > > A 6S6 G* >5..5O. AA

34 & ' ' &8; & F 8;& E E W 1 = 39 S H! =!> '91>J > 0 > J > J > > J & 9 E9 9 1 J > S, > E J < 1^I E:1^E; 0 J J1^EJ8M > >> J501PP_HT=_. /HT,7_. AME A8 / /M3 5 >J :;0 5008O:E;:; 1>J. NMEA8 / /M 50 > J J < 9&:&A; J M:JT; 9 1 > J 0 O > > > 7J > > O0 >JJ 0 > 9J> 9 > :(J PPN; 1 I 3J> J > <> 1 > > :XPA.QI PP0Q( P88; J>>> :(J P8/Q=J7>PPA; > 9J : J E PP0; > 0) > 0 > >>:7 5..; 1>J >I 0)> 3> - J L > A0

35 >> > 1 J > 9 :E; :..µ T; >:..µ T; AO) X50JJE> > > J 559 J 3> J I > >> J 1PP HT=. /HT,7J5 5. AN>5 5>/. T. AM E50A8 /)/M !0,D!-10/ JJ > E>JJ7:W5.; JJ 1J > JE>5P9 I J A J> :; J < 1 ^I E:N./ 1Q A0. >Q 5/ Q. Q. >Q 80 J 5.M T >I; 0):; O > J> 1 J > : ; 1 ^I E J 8M > J A8) J :/.. / ; > >J 40D0/04 >JJ0 :50 08O;:. / T;1> J 55. AN > 5 /. T. NME50A8 /)/M3 5 1 > J / J < 9&:&A; 50 J M:JT; 9 < 9>J 0 JJ1 1 &S,>J0 > ) ) ;0! > >:M; N/ / 08:P0 M; NP /A A0 :N0 M; 50 NN 0P 0. :8 NM; 08 NA 08 AO :OO M; O> /A 0 50 :/8 /M; SJJ > :\../Q\..Y 5 ; A/

36 ,J > :\../;JJ 08O> 50 J :\../;J > >J J 08O> O> 0) > >:\../;50 ( 1 > >J0) O> 50 > 3 > > J :PP5; > 0. OM 5/ AM M 9J X 0)> J 9, >J> ( =J R 7> > > 1 > PPAQ 0.&PNO9O/ 9 7, 6 = - E < 0) 1 > 5..Q//&A.8 9 J 1 E - >J> - PP5Q5O&5AN90A 9I -KIX- >> < KSPP0Q/&NAP90. 9( 11I1 7>^RJ>,IJI7 >> K, P88Q80&/8/9P 9(JR3R 7^ 6> >> K, P8/QO0&N/O9NN. 9(JRKI > &X H(PPNQ0P9ON=J 9X 1 K 6<EPA.QO&5.9 P AN

37 & ' ' & W- E = B E ( #- ( 56!> > ' ) > 6 > J> J > >> ) :E; :A; ' 9E:O; :/; e eeq 2 :0; H :NO; :5; 1 T )AA/ 5.I!/. - : ;55E: E; ( N &!! =G1 ( :/ µ TI ; 895. = (!! TA9T0 5/!T. 1 < / TI E-5/ # AO

38 .9/9 A.9/.! =EG A & )G:/ T T/;Q = G Q > G :/ T T / ; Q N..9A.9N.9P.9/. ) : ; 5: E; : E; = G! 0 A0 5 : AP 8) 0. /)5; A A :/;!!/ Q 5A0NO8P.!5 /5 P 5. P 0. P.. -A. 0 O P! :. 8. N. O ;/. '!:1; 2=&-!.9/9A.9/. :B ; 1 =EG 5A. O5 8 : A; ( 5!/!/ G!0 G!0 G!0 G!0 G!0 -!00 -! * 1 *,,A,,EA,,CA,,9A,,=BA,,A,,=BA -) :an;z- A 5Z. P/ 58Z. PA 5 AAZ. PP P8Z 0 PZ.P 5/ 5PZ/ A / ANZA N5 =5 :ao;z- A.0Z 8 5 OZ /N 5 N8Z NA 5 N8Z O. 5 OAZ O/ 5008ZN /O 58 N5Z/ P. -> :a8;z- A AZ A. A..Z O 5 /5Z. P/./Z. 8A. 0NZ. OO 5. 8AZ/ 8/ A / AZ0 5. :\..;! A8

39 . /. 5 :15; 6N.) A P./. :\../; A :=; 2*:Z;.9A.9N.9P.9/. :,;5:;A:,; E+B E *+B * =+B = A+B A A EA CA 9A =BA,4 &.--= &.--E &D=-!A.9N.9P.9/. A A G : ; 8A.! Q /.) :5; 2 : E; A : ; QE ' 6 : 5; 1! : A; E2! e e! AP

40 & ) :;9E 6 6 = S &! S S S= 589A P :5;9E E 6 - = E &- P8&AP9AP0PPP :A;9K & **5.:A;&O9APP8 :0;9RK K - E, X & RIS>1>Y X E.A9.8 PP/ :/;93 K - &, J K O5&A5PN5 :N;9X XK & & J > S 5.&A/9A//PP :O;9X & > 1 :6S;//9/P PP0 0.

41 & ' E W- : # - ; Q!Q > '1>JJ J.A T J 55A/ T,> J/A0 T0N5 T> 1J J T J50 (! (5 - S 39=,! SH!E / ! ' 08 1 /.) 6 :ET; 6 O /T. 7 G5/)! 6663(3 /! :.; 6 0

42 N5 ± :K5..; T+ (.A T:-.0.; (50908.NA T:-.0A;/A0 T:- A.0; 55A/ T:- A8;50 08!N050 :- AOAO;0N5:- 58; /P) N5) :; /O) /P) : A; 1 /O) :0; (] :5; - T /P) : ON/0; : 5A85;:5; # 5 05

43 1 & 0 &,> K> K & BB;,4 B>;,4 B9;,4 C=;,4 31 AP 0N 550 A8,^ 0A PO A.5 K3-^ O/N 58 5A8 8/ K6 /858 / /. 0A8 N N5 N N5 A+C99 N5 /P N5 /P A+9:: N5 /O N5 /O A+C8= N5 // N5 // A+>:C :\..; /P) N5) : a.p88; 0A

44 1 5&/.)/8) /P)N5) & H -/.)/8)=3(3 5A85 -/P)N5)=3(3 ON/0 5 5 (A+AE:= -! 1 A&:; : 0 ;/O)/P) & 8 B> 088O AN B> 55P NN B> 0NA A8/ B> B> 58 O55 B: AO5.8P B: 0PPN 5/8 B9 OPN0.0N B9 NNN 55P B9 5O5 P B A5 B9 5PO5 5A B9 5AO8 OO/ B>(B:(B9 5 5 (A+B98: :./P;2 1 /O) 1 0& 5 5 A+CB=E>>.N/AOO (! :(,PP5; 00

45 ( T!:\.5. T; # T50 2 & T!* :7 PPN 9 P8P G PP8;! 2 ' - #2 '! &( = :PP8;, - 6 H X - 7 :P8P;S>1>.& 5NP9585 G 7 E I R :PPN; 5O/9588 9K - R S 3 ( :5..;,1 >OA9O/> G( X,6 :PP5;6 9, H1611 0/

46 & & & = = B >= )W ] :-, GH! QB- SGH!Q)-! SGH!; &!& > ' G < > J 1>J0> >Q J > 5 J > >> 1JJ J G :1S1; ( 9! :LP8.Q] P85QP8O; 1S1 (1S1 : 5..; ( 1S1< : 5..5; N1S1 G N50! 1S1 & ; :,1(?& & 4&? ;9 Q 5; >9=fJ =Q A; 0MEQ0; E :PPO; :,1aTA5..;&5...EQ = : & & ; &5..Q 99 : & & ; &/. S S : ; S Q E 0N

47 G5 (1S1!Q] 2 e :] P85QP8O; 1 :7 P8AQ E9 P8/Q P88; ( /TN1S1:;ATN! 0TN H 0/ ', :P88; ' : PPNQ PPO; 1S1 2 11S1 : 5..5; 1S1 3 :, PPN; :- P8A; 1S1 2 1G-!14! 0I!!! 3445!14!,40I 44D4!0 N 5, / _ T 9 A O T _ 0 O 9 / / _ 9 N, 0 T _ 15G1S1! 0,!0, 11.4!01 _ 5 _ 9 9 A _ / _ N &a_a9a 0O

48 &GL, S :P8.;=>58P9AAP 9, S - :5..5;=E50A950N 9E= K S - :PPO;9 0AP900. 9E9 6< :P8/;B905O90A0 9= X > 7 = 5.. G-, 3 S:P8A;E>A/P9AN 9, S :P88;88P09PN 9, K 7 :PPN;E*A9AO 97 K 1 7> :P8A;E*P0A9P0N 9 :P88;BC ]E S :P85;EC/.9/5 9]E, S 1:P8O;E*/P9O. 91 S :PPO;B>9 9 6 S :PPN;EE5/O95NA, 08

49 &&H & E B W- B B 1 ):B & #- ( ; Q Q!Q Q 'G1J>:P0 ; 1 J> :>; >J > J& J JJ6J> > < ) :, PP5; 7 E :PP; 5 Z. O T 6 OZ. / T E :PP; A AZ. 8 T0 PZ. T 6 R:5..; 0. T 3II :P8/; ` / T S 7 :P8P; P 5 TPAAN5 TAA/O /N T 6`8 T:RPPP95...;`. T:3 R 5..;, :PP5;7J :5...; 0)9N) 7 : ; 2 : ; G P :N 5 ;! 8A 0 :5 E<1;!5. :` T; P

50 H 3 G8.) 6! T_ 6 & : ; : ; 6 )( :6;!! & & 8 34,J ,J ,5 8 34,5 8 34,5 8 34,5 P0 NO N 9 NA NA 8 /5O /A 50. 0N O5 8P0 9 / 9 ON N P 0 9 O O55 A P 8.N 08 ' A /P N5 O8 9 N5 O P 5 OP O 9 5A. O5 9 5A. O5. /N0 0 8/ 5/ 00 0 N O O A.0 8P / O A 0 N AP.0 5/.A 5N 0PP P / 55 A P/ 0 5 NP8 5/ 0P8.N A./P PP AN // NN0 /5A/ O0. `0. 8 8A 9 P 9 / & a,a,a ( 5 :6;!! /.

51 & & 8 34,J ,J ,5 8 34,5 8 34,5 8 34,5 5/) OP N A NP. P A0P5 PA / A5. N/.A 88 A/) 0 P 5P P 0P 0/8 00/ O8/ / /.) N O/ A PA PA..8 ' //) 5.N / 5 N 9 580O 5O O 5O8 1 5& a,a,a A //. 0A 1 A& :69; 8 8. NNB. 8.BB 1 0& :69; 0 Ba BBa B. 8NB. ONB. 8OB 1 /& :69; 0 T Ba N. N5. N. N5 1 N& :69; 0 T AN 9. O. 0 1 O& :69; 0 T 8. 80BB 1 8& 6 BBa /

52 9 7 (99 ((: ;: ; * 6 /N( : 0; : 0; *.O! : 0; : /; ( : N; - ' H ' ` 0. T! =2 * ' 7 ' T7 9 &)E=, ( X ^ EJ K :PP;1 >A/&N.A9N 9,6 ( X :PP5;6 H1 G7J- 6 = :5...;55&509AA 9 3II - K S, :P8/; SL P8/ ( S G 3 R S K :5..; 6S >8A9P. 9R S :PPP; E 5A&.N9.8 9 R S X 6 = S K :5..; S GS7E - K 3II X 7 :P8P;S>5/&/509/5N 9 /5

53 & ' ' ( 1=. A?77 ( #/3 &13=- #!&>313>, ') 1 > <>> 1> 1>J> 3 >? 1 > G! * 3 P/A:I H P/A; # :^ PP8Q-K P8AQ-> P/OQ=R1PP8Q73PPN; ' #! :R P88;: 5...; :9 5..5; :I S 5..5;!3 9 9 G#!! - E '5:; ]5</ # S :6 E 0M A9./ = 6 /;&/S 5/M/ S /.M/ S..M /A

54 . / -08 &./.M.5/M. 5 /ME )!3 3 AA0P.. N.M:/0.; : ' ; A.M:5O.; 5 A.M :P.;!3,-1E 0AM:5AA;3 ]PM:/;3 59A ONM:N8;3 3! 3 3 '! #! ' 1 K!=;345 K!*;(E;345 K! 345 K04!0 N.:/0.; A.:5O.;.:P.;..:P..; 0 0A:5AA; P:/; ON:N8; AP:A/5;!0 /O:A.O; 8:5P; 50:55; N:/08; &(9 O& Q ^ 6K3=>EPP8Q-K 1 >P&0./905 P8AQ-> >E0O&05905P/OQ=R1/A& 5N/95O/PP8Q737&5N895O5PPNQIS> 5A&AAA9A005..5QR K3/&8P9POP88QI H >E0.&0//90O.P/AQ 1 >/A&.PA9.A5... /0

55 & <' #'8(C >(9#& - S =, ( 9!>9 9 /N 5A &! 09NO9P:-09N-O9P; H -O9P -09N-O9P (! PT0 OT/. ' 9 - /N > 5A > >J J > 09N O9P :-09N -O9P; 6 >J<>-O9P< H J -09N -O9P > J J 1 >>JPT0>OT/.> 9>:61;' H # :RPPP; 61 /) :; e e : 5...; 9 ( A! A 0 /N 61 //

56 N& 9 9 0/-O-P - e =,5α:-9..O/ S cep8; </O87 & : ; & a 5a AaQ 11,4,D 7.0 := P80; & a 5a ) Aa )Q 11,4,D -.0 e! e & a!\/.m 5a!/.8.M Aa!`8.M 95.) Q e 5AR:P88; -09N-O9P 5 : H; & 959J< I9X> \../ 9-09N-O9P:)0/; ,D.04 :_ ; :_ ; :_ ; 8(C NP_. NA 5.5_ _. 0. -O9P P/_. O0 5.O_./.P_. 5P - -09N-O9P 9. 5O_. O..0_./N. _. 0P #L410 -!!,4 4?!.1 MAA* MACB> MA=9> 0!0 1E6&1:; 09NO9P e /N

57 5 e -09N-O9P:)0/; * !5 6!5-09N AN /_85 5_0 8 85_. 8. -O9P A5 8_N. 8 8_A. 5 5_. 8/,40I31 6!5 -,,66(W-09N -O9P A O_/ 5 0_A 0 9. A._ MAAAA MAAAA MAA=B 1E65&-!09NO9P e A -09N ,4D00I 1 8_. O NP_. NA :E; 1 5._.. 5.5_. 0. :E; 6 A_. / 5._. 0. :E; - A0._A 0 AN /_8 5 :; P 5_ O 5_0 8 MAA835 6! 5 N_. / 85_. 8 MAAA8>35 1E6 A& 1 : ;!09N e :;a59:e;a9x> 0! H.0I & 4/ =8,4 & 4/ BA, T8 OT8 OT8 A A TA.TA.TA 1 PT OT OT & 4/ E=J=*JA* 1E6 0&#! 0 /. ee 9!! -09N -O9P! e e -09N -O9P! e /O

58 ee!! e!/) :I PPA; )0) : P8O; -09N-O9PQ!!!!-09N -09N & R SJ &, > > > > 1 >/0&PN/9POP =3 K &1,5b > > &5O95O8P8O 9=3 K &H> > 1 >5&/./9//P80 9R 3?E 1 PPP 9R 3 6 &66>1GS 095&A./9AAAP88 9RK = = 3 K & > < > 1 >5O&N//9NNAP8O 9I( 1X 3 K & 1 >AP&A/A9AN/PPA /8

59 = * & H& 3*AA=(*AA*5 # ' #&3*AA=(*AA*5 - BQ 1 9 E :S6; B- - S93= :=;!!> E 8 '(1> J J 1JJ 9 > > >5950 > /):P.MO.M; )=! :P.M; 5G50 /):O.M; ) B C :; ( e!!:(ijpo/q POPQKI PP; 1 :I PO/QE P8AQ KI PP5; -2 & 9 &2 :ZA; 9 & 8.M /98) 2 59AN 9 & 2 /P

60 ( 1 9 E:S6; 0OP:NAN5..80A5..5;A.M :; :; :5; = &]]] P. - : G ; <(PN5/9/.< 0=. N T! 9 S /..g... <. N 1( : 0* ;! 50 (!! H11 9!.00 D00I 0.!0,4 -.00! =* 2=0,4*AA= () () =, -T -T= B8> *A* =BA3>8K5 *>A EC8 EC8 =*= 983>>CK5 EAA E:> 8*: =C8 =E=3>9:K5 *CA E*C *C9 =AA :A3:AK5 *C9 EEC 99 8C E>3:AK5 *=B *C> =A E E3=AAK5 EEE EEE 2*0,4*AA* () () =, -T -T= >8B *9A *==3>*>K5 *BC EBE 8EE =9* =8B3>BBK5 **B *9: E>C =B8 =*E3>9:K5 *88 EAB =CA CA 8C3>CCK5 *CC E8> **= =8A ==E3:AK5 =B: =9B =* > C3:B>K5 =>= * N.

61 ! 5..5! , T/8 O 8.M 8/ OM 2! :; - ] :P.MO.M; 9 e! T :.9O.M; #!! 32 < *! # :P.MO.M; 2 4 :- PPOQ PPO; & 9 ; E KX 3( (- 7((3( :P8A;, > > Q B 1? C: 5O/958.Q 5;E3X6( K& 0 3 B =&P89. PNPQ A;- + S PPO B= N/9NNQ 0; KR3 -K 3( -,( 6 (- #H6 6 :PP; 6 Q EBQ./P9.NOQ /; KR3 -K 717X^ K 716(E(- S 6 X- (- #H6 6:PP5; 6 Q E>Q 5095/5Q N; 1( K RH= 6 (- =H(W6 :POP; JQ B 1? *>Q0O9/QO;(7RX^:PO/;J QB 1? *ENPP9.0Q8;R611EX HS(KKE^6XX6(-66(=66:PO/;6 >>Q? *CQNO9O0Q8; - 6 J> / X6S.90 PPO 9 K 6 S> PPO =>:P; 0/A90/0 N

62 & < ( :H(E; &.04,/440.2)&14+0!01)135 ).,35-!.--07O.-,,140 H P *AAA N5

63 & *α + & & *α & 6, 5 1 ( A 6, A S A 7 R 0 ) (?4 = > ' # - 8 ( &8 #, 5α 0 T A<. P!/., 5α :/99A099, 5α /A. / P. 5 /NO5; 5; A;! =, =,! =, : N. T 500 OZP8 / ; Q : 5- ;, 5α JIJ J, 5α 0 > X T >, 5α 9 I9 <, > > J > H > <> JJ JA<. P > NA

64 /.II<, 5α : /9I9A09>9, 5α &=,;J JJP. :>/A.>/P.;5 >/NO5;> 5;>J> A;>, 5α ->J 1J 1 > =, : ; > J J=, 1J > =,: ;: N.T500 OZP8 /T;J Q JJ > I: 5 - ; J =,>J< N0

65 & & H & ' ' #- (?4.-/! > ')X / P. > JJI> > 1 J JI <J JI - <JI<J G!Q2!! A.)AA) : P88Q= P88; ( ( /!0N 58) :RI =; <N /7 9 A! 11 G(1 A 1/ N O 8 : ; :\../; / A 0 N O 8 P 2!:=; N/

66 ## ## ## ## ##! &! 2=1 4. DO.4/ D0+1,.--!-00 /4!04.40>!0014!0,11 1 DO.4/ D0,!0044O.!,,00.40>!00143=;!0014M9A,,, 4/5! =& NN

67 #' #' #' #' #' ((!* / N O 8 :PP5; :PPN; 1 &(,I = ( > J S PP5Q=E=&/N.9/N5Q, =, S P88Q8*&A/P9ANQ= X X 6 R K - - EK I 9 > > J 1 P88Q EA:5;& A5A9AAOQ K EI R, 7 I 1 X PPNQ =AE:;& 0O8908. NO

68 µ & µ( ', - 6. / QQµQ!Q>QµQ '( 1 > J I µ9 < > E> J > H µ9 J J > < 1>J>µ9 >> > > ( H :63; = e9 63 ( R>> :PPO; = -=3 63 (< 63 :R> P8P; e e ' I& P/ (eq./ 99 5/ (I / :W PP8; # 63!µ )= = =715/8N/NO7 G=> :WII S 5..; = :E;/ :1 5..; 0M:T;E0)9/ ( E9.. A. N8

69 E9M:E; A. 9 A ) < µ :9µ3Q 1;&5/.. E9ME 1E 5 =9 :,1;&5..6ETE< A E. µ 1393A : :ET A&; :T H(IQ & 7T(7T( TQ0P/9N05Q N..<; ) µ = 508 =/)N) = ( µ 19 ( µ 2µ : ; #2 µ! & - E R: =715/ 8N/NO7 G=>;- :9(; &(- 6 :5..5; 6 9 (< > -NA& R>> :P8P;6 > E 6I E.8:;& N R>> :PPO; > 9 > 6>P/:/;&0/9/ 91K :5..; 3 >I > -N.&5N.95NP 9WIIS :5..;(J9-5..(QN.:A;&AN59P 9W^ :PP8;-< µ κ δ ( K(8&5/A895/0P NP

70 && 7&3&&5 <&&&3&&5 6 E, -6 #1?4 & : ;!&< : ; '( 1 > > < 1> >J > 1 J >J ( ( & :A; (! '! ( '!:; & ; e! e :0;Q2 Q 5; e :/; # Q A;e 2 e e - :5; 0; :3 5 ;!:.;! O.

71 (! = 0/. //. :.A TR 9-c; R :A. TI 9R..c; = /. A.) A.)/.J e ee e e /S>5T. (! :.;!!! ( : ; 9! ' e :5;:O; #e ' 9!:A;:P; ' ' H O

72 !!! 0 = 4711,4!!! 0!0 4!!.-D 4 4/!1400!0! *4-1-4!.!4!0!!!7-14!.!00.! 01! O5

73 0E711,4!!!74-!0.00.D &):;EIE E &7>>>7 3P80O8.90 G:5; E K K & <- P8. C3 1 P8.//A95 G:A;,>, & <- & P8PYOPN98.A G:0;,>, &E > R> > PPA08A0P G :/; = > 1 &<I 7 JP8A05A905 G:N; KK, & ;318 PO8AP/9.. G:O; & & & PPN/0 PN89PO. G :8; & 6 > >& & PO5A0OO9088 G :P; < & - I + & P80&08NP9O. G:.; E K &6< D3 43P8OANP9AO/ OA

74 & && 7 35 &' & 35 = E3B 1,BB 6 - S9H! B- E S9H! BB6(6 &!& > 'G >>0J5 1 J 1 > J >>:P)5)>;>/> 1 0J>> 10J:A 55Z./ T; > 1 :=;> :=-;:E-;:17;J J >:J. ANZ8 5>;J > > > J> 9 ( ' '&! A0/!Q! A/M :,h9eppaqx PP8;& :EI PP5Q PPO;! : PPO;! ( A H:=; 5!.. 3 := 6 > H ; / 7 < N/ 7 </7 O0

75 / P)5) G5.) :0; :E PO0; ( :.; A0/ : PPPQ5...; A.! A:/);.:8);! :=; :PPO; :=-;=i :5..; :E-;:17; 9, A 55Z./ T /) - AP8//.P85..5AP!A. :=; 5) N 50) Q! 5N) - N.) =.ANZ8A =E- 17:, 59A;a.P8A/:\...;a.POP0A:\...; 84,J1,=,!0411!4=*- D114.40, 4/ B 8 E * = A = * E 8 B C > : 9 =A ==-0 1!, 4/ ( 0 :E PPNQ PPP; 0 H &! :PP0;EJ:5...;! 17 :, A; ] O/

76 ,*.,!!4 D I,!0/4,E.,!! I,!0/ #! 0I,!0/43, #! 0I,!0/43,45 =i :5..; ( 6!! '! :PP8; & ( K R 7, 6 96 & /9I>9=, 5α 9Oβ > /.&95PP89E E S -, & S 58& ANN9AOPO09EI- R> 6 &H > :; S A.& PP59E X J- > E,J 6 &7 > KS5.8&5.5O9 5.A.PPN9EJE X &J /8& NP9P/ ,h9E & (JX AA&A.O9A5APPAG=i, K,= S 7 & >> :;:; NN&89P55..9 S 7 * =i, K,= (S &6> > : ; : ;> 0O& A95 PPOG,= S 7 (S HE & /0&50/950PPPP9 1 - = && J 1 >0&/OA9/P5PP09K E & &76 6 7E & O 6 XDXI589 5AN5...9X - R6 R &H R & > S 05& 5095/ PP8 ON

77 & 1 ( S &-. #/! ' ( < L >.> 1J0N9> 1> I > J > I ( 3 *: ; 9 1 ' W!NA 5/M &NAO) -50) : 9S; 4!.PL A 0N N ; A8) =7 :E.5T ; ( 1 && 0!! & 3K5 OO K / / :5_P;. / 5 O A 9 5 NN N A:._A; N / A O A 9 5 NN N 0:O_O; O / /.. N N N N / :N_0; / O / A 9 AA A /.. B P / / 9 A N.. 5.:/_O_8; N O A. O. 0 0N O.A O 0 3) B8 = &

78 *! : 5 A.; :A95 T; 8:8; = : ;! 1 5 && 0!! & 3K5 4 0 K / A 9 5 NN N A:8_/; N / 5 O 9.. AB A A O 5 9 / A O/ N:8_N_5; / A / N N 9.. /B / O / 9.. OB O A A P / 5 9 / N O. 5 O/ N0 / A 3= B5 = &! Q 2' 9 ' 5 A. Q 0!:O/M; 1 A 4 K& 03K N O. /N / N 0 3>9! 1 9 :O.9P.M8 /; '!!! N! H &N O8

79 0<. N T / &9 E S> K /&0AP900NPP5 5 E 1JJ > 1 > 0A&0 ONP9OO/ PP/ A E-* 6*,j5... 0,6,- ** &** /L* 59APP.)/ / 6 /O95.PPP N ^#,7 JJJ A/&95A90APP0 OP

80 & & & ' &''& SE & A?77? )&E*)>FA! >> G O /5 /N / G /. :4 ;!OP :O / 5 / N / ; 1 =6 :OP7; 1 O /5 / 7-E- N / G O / 0.N:±.N; 5 / OP:±.8; N/7-00/:±.OP;E-80 :±.ON;O8:±0O; G

81 F 35 =3(1-1H-3 :(6E13-6)3(S6=(3-6361; 8

82 &(. & / β9!iβ9j G H! T! T 2 * :63; 63' 9 < = 63 : ; ' 63/A :; : ; 85

83 5.M(< (.5 (<TR S ((</.9..' 4 (<! T.. R 1 2 = ' 5..Q5..!!! - 9/ :/95 ;! β9 9-5.M /.. '' A'/.. 2 * β9 β9 4(< (< (< 5.M / (< 5.95/ 5.M E :PP0QPP/Q 5..; 5...!. (' 8A

84 5. (< :(<; ]! (<! & 9 63'!(< 9 9 (< /9A. 9 ( (< 91 2 (< 9 < e # 2 e & 9 ( YSXE S AAO9A0.PP0 9 H E YYS5A95ANPP/ 9 E 7 > J > < >55/O/9N5N R>(< 1 - G6&-A9AO e 6 6<J>I K ->80&N5O9NA5.. 80

85 7 & H & & -6. &? & / ( ( PPP 5..A :S;:S,;:S; & Q Q Q :J - PPOQPPP; (SS,! :- PPN; :8.M; :5.M;!! :; ] : ; ' :0.9/.M; S, S,:- PPOQ 5...Q Q 5..5; S,: PPQ E PP5; : PPNQ I PP8Q PP8Q- =; 8/

86 !!!!!: ; 000I-.004O.0I,0! e H!! ( 1: _ E_ ; : ; :,77Oβ6;! :, PP8; ' :85M; EI PPN Q7 :5...; I9 := PPO; (!!! :9 PPPQ TAA AAM; :9(PPPQ0TA00MQ; /40--0!D /4D4 /4,0 : 5...; &; 7 AA5/8 5; -( -(:; - : PPP; 8N

87 ! : 5...; : 5...; - 2 (< : 5...; :.M;:O.M;-( : 5...; / H - 3 &; Q; ' Q ; ' Q;! # # :- 5..A; /40D4 20I40O.0I0 - ( ' S, # :_;! :- PPO;!! S,! 8O

88 :- PPO; 1! PPO: 5..QE 5..5Q7 5..5; 5!! -!! :- PPO; A W7 &! α9! :W7 ; W 5!! S! 6 4!T S,!! #! :- PPP; 0 6 : ; R 7 9 : ; : & ;! :7 X PPO ; : 88

89 ! ; 6 I9 :7J> PP/; I 3II :PPO;!! H : ; :- 5..; #!! R 7 1< : 5..5Q 5..A; DD00 7,,.40 DD40!.2!00.+ D00! ,/4 10./404,O.4! 6 =' : 5..;: 5..; : 5..5; # 6 &? 9 ' 6 J :6=, 5..5; 9I J : 5..; I :9 5..5; 6=, =,9! 9 8P

90 3 :63; !:- 5..5Q- 5..5Q 5..A; ( 63 (< :S; S, E!: 5...; 63 T! 2 &;T :S; Q ; Q; 19:>; Q ; 9Q ; I6R 9. 04,.01,4/4 : 5..5Q 5..5Q 5..5; 1! -(!!: 5..;! H :1 5..Q ; 1 ' 1 >(>! P.

91 4.!4! # *!!! 5...!! ' &9 K K X= > 7 3 SJ- R 6 >> < 1 >5..Q/N&O0/9O/8 9-6 = = > A) (E H>9A PPPQA8:; 9 5..A I < 9 : ; 9EK & E7QPP5QIJ5 9E E EK -= E =( - =1 > > 1 >5..5Q/O&ON/9 OOP 9EI = 71 =1 >& > 1 >PPNQ0N&O/980 9= E EE = 9I J J > E 5..Q N/&8PP9P./ 9 L E 7>- RK - =R K =I 9>9L> O >6PP8&A/9AN :; 9^ 7 ^ = = 6 ->> 1 >5..Q/N&A5P9AAP 9^ 7 S- - 1K 7R 9 >& ><< 5..Q55&OO98A 9^ 7 E S- - EI 7R - > > > L J 9J 5..5Q5A&0//90N/ 9^ 7 1 K S - - X 6 7R 69J > J J 1 >5..5Q/O&../9. 9^ 7 ^ = S- - X 6 E 7R > > 9 L J >< E 5..5Q NO&/N9/NO 9-6,, = > 1 > PPNQ0/&/0O9/N. 9-6 ^ P

92 1S, =, >L:; S, 9 9 > 1 > PPOQ0O&AP9/N 9-6 ^ 1S =, 6 >> L 7 PPOQ5&5ONN95OO5 9-6 ^ = 1S,>>> L:; 9 > 1 > PPOQ0O&AP ,, 6 >> E > PPP N&/AA9/0. 9-6, = >L:; > J 5N >6>1:61;K> ( 1 >5...&A88 9-6, 7R 3> 1,>>L:;> -5..&N.&OP , 7R > > L :; E5..A:; 9-6 S I K =, 6 β9> QNA& K E, >I >J(< 6 > > 5..5QAO&5A. 9, - 6 -, = W >> > & 0 6>6>1PP8QS> ()/8 9= = EK -= =( 6:PPO; 6> >& EQ /O& 5A5950/ 9 = = 1 7> > L > E PPOQ/O&0P/9 /. 9=, 3 ^K > > (-PP8A8QN/A9NNA 97J> 6 7R >9 >J EPP/ &50A95/5 97R >9 > > E PPOQ/O&AOO9A R >& > E 5...QN5& R EI ^ 7 S- >& J E 5..5 NO&5/N95N5 9 = 6(<> 5N >6>1:61;K> (1 >5...&AO0 9Y 7 X 6 >> > L K,>5...QP&5/A95N. 9Y 7 X 9 >>>L:;5..Q5&P5/9PA5 9 Y 7 X >J P5

93 E5..5QNN&58895P5 9 R =, > K 6 6>J J 6SK5..5Q A0& AO89A85 9 E S R 6 > 1 >5..5Q/O&POA9POP 9 E ^ 7 S- - 7R 6 > > > 1 > 5..AQ /P& ON/9OO0 9 = = = ( 6<I> ><9 β E5..5QON&NA.9NAN 9I39R3 1 3 > > > L TJ> O >6PP8&AO:; 9IX 3II 6>9 >> 6SKPPOQ5/&A EK -= > K, PPQ00&AO/9A80 97 = X <> K,> 5...Q/N&0//90N5 9-6 = =, J J(< 5N > 6>1:61;K> (1 >5...& A85 9 E 7 > J <5...55&/O/9N5N 96 XK R7 E>I >>L > 1 >PPNQ0/&A.N 96 SJ - 1> 1 >PPPQ/&P EK 6 6> 1 > 5..AQ/P&/9O. 91K 6 K 1 6 EE 3 >I > - 5..Q N.& 5N.95NP 9 1 K >I > J > L 6 > 6,H5..5 PA

94 β(7 & H W ].3 &? 1 ( 4 / 6β9!6β9 > 'G6 J> 1 7> β9:β96(-;j > 3β96(-J>99 >JJβ9 6(-J> > 1 β9 J > > J > > J 1>β96(- > 9 : E; 1 β9 :β96(-; :E POOQ, POP; :1 P85Q9- P85Q P80Q E P8OQ 2 PPP; : 9; : ; T β( 7 &((! β96(- 1 =7] < := PP0;! β96(-' ' : PP; :E PPAQ PP/Q PP0Q PPN; 7 : PPN; β9 6(- ' 9 :- L PP8; (<:ka.9a/; P0

95 !: PPPQ5...; 1 : P8AQ P8N; : PP/Q I 7 PPO; :W ] PP8; :PP;β9 6(- ' β96(- 99 < (! β96(- 1 : P8AQ P8NQ7 PP/; β96(- µ ( 9 : 5..Q- 5..5; < :- 5..; ] β96(-! :W ] PP8;! 1 :X P8/Q PP5Q PP8; β96(-! : PP5;:X P8/;:E P8/QX PPN; β(7 &9β96(- 7 : PPAQ W PP/;Q :, P8P; ( :PP0Q5..5; 7 β96(- > :;:; :W ] PPO;:1 P85Q9- P85Q P80QEP8OQl PPP; (!!Q 5 A90 /)9N) ( β96(- 2 > :K(P8;! := P8OQ 6 PP0; ] 9Om:W ] PPA; 6 β96(- P/

96 := P8N I EI PP5Q R < PP/; ': P8/; β96(-> ] :, P8/; 1,7:3 P8N; E :, P8/Q = P8N; e: P8O; β96(- e =T7 :, P8P; 7 : 7; β96(-:6i PP5; :, PP; :,77;Qβ96(-7!:=7 T ; T :, PPQ PP0; β96(- : P8PQ, P8PQ W PP/; e e :;:9- P85Q1 P85Q P88; β96(- ] : PPOQ PPOQ 5..;!! : P8PQ W PP/; &9 E!EN ,,0//.O9P8N9 6,79 AA9 0. K 6 > E PPA 9 K 6 05 AP900 PP0 9 K,.5A5O9ANPP09 05P95P PPN9 - AOAA/ E N PO9O0P8/9EX 70A958P8O9E K,P8/.P90PPA9E, 5.0A98POO93 Y 6 ^I:K; O95( PPO G I S EI E 0O 9/ PP5 9 S K 6 8A AON95 PP8G- &0 &E = ( /O9NOH1611PP0G-6 E! EN98-5..G-6 S/N.A L S/5O/9NPP896R -65P98 PP096I( 6 >A.OA9PPP59, 6 >O 5/009NP8/9, KEA50/9/.P8P9, S ( O9. PP 9, X ( 0 P.A98 POP 9 = K K E 5N5 /OO955 P8O9 = & 0 &E = ( P95.H1611 PP09= 6 >85.AP900P8NG77 6K6 A5N559NPP/G7= 1 >5AN.O9OP8/9K(XE E 50 O.A95 P8 9 R < ( K 6< E AA N/98 PP/ G = S/A PO98 PPP 9 = 1 >/A AO X E0NO0.9NPP591 (A.AO.P9P8AG S610PAPO98PP/G6l( =3 < NO 8A9O PPP G E E> 08 /A9P P8O 9 PN

97 = /NO98PPO93K6 >P8ON98P8N9 6KEO5/A98P889K6 55/NA590P809 S0PA8/9NPP/9 K,00N8P9P5PP99-1 E5OO//9N0P859 5AOO98P8P9I- 766 >A85/8/9P/PPO91-6 >.55.09N P859X1 ANP8O9P.P8/GX= EE> 588OO98PPNGW 7.AA9N/PP/9W ] S0O/OP985PPAGW ] S///9NPPOGW ] S/5595PP8 PO

98 )-. ( ( / &=7!&>J=7 ' N PM: 5..5; 55N0 : P88Q9= 5..5; 'N Q :J PNP; :5.;:'8 ; :0;\ T : PP.; ' O 'N : 5..5; :^ 5..5Q 9= 6 :I PP.;!! :^ PP.;. : 5..5;,! ',! ' H H :;:I PP.; Q Q 9 QQ Q Q!Q P8

99 :9= 5..5; 6 2 T< :7 PP/; 7:I PP; :(; 7 Q,7: 5..;! :7 PP/; 9 7 : P88; =7 7 : P88;! N :- P88; 2 7 H! :I PP.Q E>I PP/Q E PPNQ 5..Q 5..5; : P85Q 5..; 4 : 5..5; :5..5; 7 =7! 0 0! Am99 0!( Am99.! 0 : 5..; 7 : 5..5; PP

100 0 =! 0 I 9 :=J>PP0; 4 Oβ Oβ :5. ; :^IJPPN; ( :K> PP0; = H ( '' : ^ 5...; :6> PP0; : PP5; 9 < :6;! '6 :(> 5..5;: PPP; 6 :(> 5..5Q 5..A; <9 9 <9 : PP5; 4 : PP5Q1I PPA; RI :5..; : PP5Q PP5; :RI PP5Q1I PP0; (..

101 : 5..A; :-PP/; E :PP/;! Q,:E PP/;, 9 :3;17β9:RLPPN; 4 β9: PP/Q 9= 5..; β9 µ =7:R J> PP5;! = :X PPP; : 5..;! 1! * : 5...; β9 : 5...Q 5...Q- 5..5; - 9' 5/ /.! :0; :-(PP5Q7 PP5Q PP0;Q 0 \ T :R PPN;Q T : PP; :3-;0 :EJ> PP5; 1 ] :PP.; & \ A. ` A. 3-: 0;Q 2.

102 1 ' ' ' /.M0/ :J PNP;! N. ' :X 6 P8.; 1 9 9I :( P8P;! 7! 79 :7=; =7 7! 79 :7=79 7; '! : ; =7 7:E P8; N : PON; - 589A. N/98.M :L P8OQ =I PPO; =7 :=I PPO; 2 :- POO; H =7 '7:3J PP/; =7 9 P90 :,5 ;:=IPPO; 59/ P.M :( P88; H 9=, 9EL :5..5;=7! :-J PP8; 0.90 :( P8P; 0 :R PPN; # 7:1I 5..; =.5

103 0 -: - ; :590 ; 1 T(<=7 #! '! : 5...Q 5...; 6! :- P8OQI P88; :5...;, :PP; 2 =7 =7T(<50908 PNM 895. Q PM 8PM: 5...; (! =7 7! 22 :! ; :! ;:( 5..; =77= ]! T(< =7 '! 9 T(<! = =7 β9 :X PPP; -! & 9=7:-,9; :=7 ;. 2 ' =7.A

104 96 : ;=7( 9:( POO; 4!! =77= &(4!4+(+&'+> & J > 1 5A0& A/P9A85 PP5 ( 20 +!4 + /42, + 3 > & > > > - 1nXPO&A8.9A85PP. ( ! &+- =7 JI J =7,5 >+ S> 8N&.AO9.0. PP 9 #+ I > S> A.& 05P PP > & > K /A& OA.9O0 P8 9/? +!0 0 + DD14+ > -A.&AN9A8PP/ &+4//+ 14!++=J > > 1 > 0N& 08908P PPN 9.!0+1,4+.-D+!!&+!000&+7,717 > J J > 1 > 00& 5AA950N PP/ ! + 6 ( /A9N , !04 + 4! + DD &+ O m9 >=7> > >J -AO&5P095P ??1+ D4+'.4,O.! !4#+&? +- >< ( A m9><> > o0 o/ E > N/& 0O90ON 5.. Q + 1 > > E > AP& 5/955A P ! + 00(04!4#&+6O59I->S > K > N&/..9/.O PP5 + 4! +& ! + S> > J J > 1 >A0&A0P9AO.PP. 9.4'+ -?++!D+ > < >9 >9 ( > E > 0O& 50/95/A PP5 9?+10+ >> K,>P.&AO9 0NPP. 9?+ > 7,7 > >> J 9 > > K,> P& P958 PP 9 7> >>> >> >J E >.0

105 A8& 5N095NP P88 9 2!4 + #+ E > & S>.&0/P90NPOO 92!4+ 4 +>> >7> =7 J J > 1 > AO& 0N/90O5 PP5 9 2! K,>0P&0/90NPP/ ! S N& A9P !4 + >J 9 S> 0O& A//9A/P ! &R6 (K:;1> > (J^I& O5/9O8.PP0 >& > E > 0/&/P59/PO PP 9 &? 3 > > J K -> 8.& PP/9..0 PPO 9&4 &+ +, & R 6 ( K :; 1 > > (J^I&N5P9O50PP &? +!+<.+!+'.4,O.!0+D4+ >>J E >/A&8P.9 8P8PP/ 9.!! !+'.4!'+ I J 1 > A8& 0A90AP PP5 + > > A/9 9 E > /& PA09P00 PP0 9 + #+( ^& >, ( > A& 90N PP5 9! +. +# E > > S> 5& /N9N5 PPN 9 4? '+ 1 +?! +!/.1 + > E > N/&O5N9OA Q +(>> 7 >> -E0A&APPPN 9.? +.!-,+79> > << K3=>NA&A59ANPP5 9Q/+44,+1Q4! + 1 > > & J E S> K0A&55N95AOP8O 91+4?'+'4+?! !,'+!/.1 + < 95 GP 9 & 9-6 > 50& O98A 5..A 9 - >& 6 > & 5.OO95.8N P85 9!2 +'!1.'+ > J&-(9 > 1 >/A&8PO9P /4+.,! ! + 4.! + 6 > J >> >& J 1K > 8.& A/.9A/.N PP/ 9 +? '.4,O.!0 +&? + J > K->O& A/./9A/.8 P88 1 > >& S80:;&0AA9 0A/P88 9-/(&0.!+40 >> >J./

106 1 > /8& N5A9NA /(&0.! + -/(Q + > J J > =7 1 >/8&AAO9A >> > = 6 >/& Q + E > ^ > 6 >Q 5.& O.A9O. P8O 9 + 4!4 + - J K ON& 8/.98// PP !+ > (< & AO ! + H./ + 14,./+6 J K 6 > NN& 5./ J > < S> /P& A09/0 PNP # #+ #1! #+ 2!4+>>> S>55&//9/8P # #+2!4+ 1 > 9 E S>/P&/AO9//N P8P > 1K.&5.9 5O ! +, > & < > 6 >.& A/900 POO 9 + #2, + < >& <> 6 > 8O& 5P9A ! +? ? +?, +! + 0 +, E > 7 I > J > 1 > 00& 8A/980O PP/ (, + -! + + S J < > 6 > A& 5/095N. PP E9 >J> > 1 > A.& NOP9NPA P88 9! +!0 + 9 > 9 > J 1 > 05& 8A95.A PP & ! + <! E S YYY E PPP 9! & > > J J G<>=7&>> ! > J > <> > 55&/O/9N5N , L4 #+ 6 9 JJ > K S> AO& /A9/O PON ,40+4Q 4!+3>>J&> - 6 > 5A& NO9OO ?.1 +?1. + 0? + 4 +!.?. &+ < J =9 > K,>P8&/.A9/.8PPA 9?1.+/ Q+4/ + 1> S K.N

107 => 3 0N& A.A9A.P PP0 + /! J J > > 9 1 >//& PP9PA '!? H > 7,7 9OβJ S>N& PPN 9'.4,O.!0+> J &?J- :;&1>1 5 X E 50A950N P8N 9 #4, + #+ =9 1KE > 5O0& PPP 9# > > > S>O.&50O95/OP8..O

108 HF & < =, - ( #. ( / <!< (6<O! (!!!,7:- HPP5; 7 > 2 : PPA; =7 = :E SPPAQEIPPN; H =77β9: PP0;! β9: PPN; < 7T =7:< 5...; <7: 5..5; µ : 5..A; 1 β9 9!:E PPN; < 9! (O :9 ; E:0.) (; -! N.8

109 - <:(<; :; /.. 5.M :, ;.. < >:->3; / TT T(<0 O ( & ; Q; Q; T(< A /!! :0.9..<;! :<. N TT;1 &5.7AM:./pP/p; :0.<; A :P..5..T(<;O O :A... T.;]95.) = PP/:!&..5 TQ 6-/.&.0/ TQ & PPMZ.NMQ &.. TQ S 9>&\OM; :(3S; : ; (T(< H! /:5 A ; A. 5N'.P

110 (T(<! :1 ; A5<. N T :/.<. N T;:IPPA; ( ) *+,+-.+) / + / #&1# , <9:B;e!! : 5 a.pon8q\../; 1 A. 5N 1 5 6, - +,2-! !5! : TQZ ; <9:B;e A 9:1 P8/;:, ; 1 +, G:A;.

111 O, 5 1 +, 59< ( T(<!:..M ;!! ! : PPA; 6 : 9 9; :! ; :> P88; A - :\../;2 < 9 7 ( :\..; 2 9!! S < µ : 5..A;! :W ] PPO; <!! <! &9 =, A&I<[9 E 9< 7 = ( 1K &1 > 7 K, /N 5O955N 9 PPA&> > > &R 3 DSK : ;6 :OO;N/89N8/ PP0& 7 K

112 ,.5:5;&A5O9AN 9 E, 77 PPN&3 7 9J>+00 5O9A0 9 = 1 K K ( 5..5& - 3 = -AOAA/9A0. 9E1 S- - PPA&1 & R 3 DSK : ;6:P5;8//98N. 9E6 W = X 1 X JE K ^- 1 1 PPN&1 6 <J9 9 K (N0P8A9PA 9EI PPN&=7> S( 65:;&0P9N. 9 6 (1 P88& & KNN50N95// 9-7 H( PP5&6 > S(68:;5AO90P 9=, E = E 1 PP/&, K6 A5O/P9N0 9IE X PPA&< &R 3 D SK : ;6:8;O0N9O/0 91- K = K =, K P8/& J KN.:A;O098 9W ] = ( PPO&β9 S ///9/N 5

113 &. & /! ( e e 99 T & =79I : K, 5..; =! e :^ PP0Q 7 7, PPO; e e e # e e e :^ PP0Q 7 PPO 5..; :, 5...; e:e 5..5; ( e e e : 5..Q K 5..5; ( e! :E PPN; &> :1 P85;:, P8P; :9 PPP; e! =&µ, δi ( :, P8/; µ β9:w PPO; e : PPP; µ : ; ( A

114 : 19; µ ( e 11.4D.!4/4 00 /µ E9MEe µ e 9 :,1; e!0/4 1 (!-10/O.424 Q 6ETE e e(.<. N R6<- 1 :H; ( & J9 /e==11===1=1= 9 /e==111==1=111== :00; ( = µ9 µ ( ( (! = µ! PPM P5M8NM µ9! :-e 5..5;!! : 5..QK 5..5; µ9 Q 0

115 µ9! & 9 E 6 E, = J> K5..5Q/A&59A 9E6 1X 1 -= (HPPNQPA&08N90P 9K6K 9 > /OENTK I 39 E K PPPQ 5N&//A9//8 9 -e6sik=, 6β9 (<> -5..5QNA& ,197,,- 3 6 > P8/Q O&5/0095/0N 9, K 6 = H ( 1> KE P8PQ A5&0/9/. 9,, = E -> E E> 5...Q 0NP&PO95A/ 9 7 7, > & J, 6 >-&> > PPOQ A/90/ 9 K K E S Q5A&5.A9 5/ ( E > =3<PPPQNO&8A98O 9-(E=KI7# 1>K-6 >> ( 5..Q0A&N.A9N.P 9K, 6 5..Q N8&AP9/ ( EXR -1 17β9 6 >P85Q.& N 9^ & R 6( K- :6; 1 > > (J ^I& PP0Q8P9AO 9WK67I=KRK 9 (PPOQA8N&0PP9/.5 /

116 R & < =. & / &<!&<! :E PP8; H Q! : PP0; ' 'P.M Q 9 9:=1 PP8; 9 <: ; : ;! = & : P88; 1 : P88; ( :; 6 H 9 :, PP8; :> 5...; N

117 :1; 5...; H '!! < *!! <! :1 PPP PP8; <. 98 *:- ( 5..;! 5 <. 98 Q 5_ 9<! 5_ N 8 :A ; O : P8O; 3 / :S PPO; & ( 85 _ 5M _ 5/M B :- ; -_ B8.:-5;-_<B. 98 :-A;(85_5/M :-0;-0_ B. 9A :-/; 7 N8A.3 -O A!:71 O / - H; E :PP.; : ; N: 5; 50: A; RIX9(3S B =5.5/=/ONA(OO/88NNO! :;N:5;50: A; ( :! \A.M; *! #:1 PPPG PP8;Q < 6 5 A <! O

118 & + ( & + ( & + ( & E (AP/&N0/98:PP8;G PP0G E 3 A8O98.:PP8;G, 1 0P&0A9/5:PP8;G> J 3 /0N9/5:5...;9 6S:P8O;O0/9OA 9EE 63N)K*':PP.; 9= E K,:PP8; /N5O9A5 9-( S! E:5..;0.90A 9 -S:r8098O;=:88;:P8O;AO5O9AA 96. :P80;AOO 9 >:PPN; AAA9AP 91 1 :PPN;0/./9.5O 91 1 :PPP;/589P 9S >:PPO;A/: 8N;A/0 8

119 & &+ < B=.3 &? 1 ( ( /3 & 7=<!&7=< 9! H! H T 2 * >9! T& :=7= 7=; :=7 ; : ;: X 5..5;! 7= < : PP8; : PPP; := 5...; < : 5..; ;!,,!03K5./43K5 & 4/3K5 7= T(<S 8 OT8:8O; AT8:AO; 9 7= T(< / 5T/:0.; 5T/:0.; 5T/:0.; T(< / 5T/:0.; 5T/:0.; 9 7= T(< = P 8TP:8P; 8TP:8P; NTP:O/; #! X PPA 9 7: 5...; -140,4( 5 :/95OI ;!:59N; & : ;7=:G;..HTI. TI TT. 5.M P

120 : ;. 5 T(<:(<;:(<>->G(; E:/ ;7=..HTI :/ ;. TI 50. :(. PM; : 79; 6 :3 1 E S 1 G,; :TN /Y;5/ :(3S; /0M:NT; O 5Z 0 P AZ5 / N /Z5 :8 η T;, 0 ANM:0T; :5NZ 8 ; PM:T; E 9E 9 :s..; &9E9 :s../; -140,00 9 PPP P :00/; 00 :59/I ;!: /9/; 0 :5. ;...H7= :SG; 0. TI T(<:(<>->G(; 5.M:(JHLG; E:8 ;...H7= :8 ;. TI 500 T(< -:8 ;. TI 500 :(. PM; e : 79; :- 5/ G; 5/) :TN / Y; :(3S; ( N NZ. 8 8Z. / N 8Z. O! '! A.90.M 8.M P/M:PT5.; 8.M:NT5.; -N/M:AT5.; :A Z ;/M :AT5.; 5/9A.! :/ZA N ; -5.M:0T5.; 5.

121 /M:T5.; /M:AT5.; 0 AZ / ( E- 9E99- ( 7= T(< T(<! 7 &(H-= (3(6 3 (3 & >7=9< K, B>AA/9 AAO (3(6,1- X,3H=(6 K (3( = 3 (3 & <. /> 7= YY X S O0.PP8 9(3(6 H-= (- = 3 & ( S PP9..PPP 93(((3( X &E > K, 8>A95OPPA 93(((3( X & =7 YYS X S 5N ((R W611 S616=6(K & >< 6 S > //9/N5.. 3 E(7 (3 &7 > J < **:0;/O/9N5N5... 5

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'! #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! # $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

! #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia SWOT 1 Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries ISIGInstitute of International Sociology Gorizia ! " # $ % ' ( )!$*! " "! "+ +, $,,-,,.-./,, -.0",#,, 12$,,- %

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 "$ 6, ::: ;"<$& = = 7 + > + 5 $?"# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B"',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,.

! # $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 $ 6, ::: ;<$& = = 7 + > + 5 $?# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,. ! " #$%&'()' *('+$,&'-. /0 1$23(/%/4. 1$)('%%'($( )/,)$5)/6%6 7$85,-9$(- /0 :/986-$, ;2'$(2$ 1'$-/-$)('')5( /&5&-/ 5(< =(4'($$,'(4 1$%$2/996('25-'/(& ;/0->5,$ 1'$-/%'')$(($/3?$%9'&-/?$( 5(< @6%-'9$

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-! #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L09 cloj=klk=tsvjmosopa jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 16 27 38 49 60 71 82 93 P Éå Ñê ÇÉ áí dbq=ql=hklt=vlro=^mmif^k`b mo pbkq^qflk=ab=slqob=^mm^obfi ibokbk=pfb=feo=dboûq=hbkkbk

Διαβάστε περισσότερα

!"#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667

!#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 !"#!$% & &' ( )*+*,% $ -*(-$ -.*/% $- &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 5051 & 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 9 508&:;&& 0000000000000000000000000000000000000000000000000

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

!"#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. )!#)! ##%' " (&! #!$"/001

!#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. )!#)! ##%' (&! #!$/001 !"#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. ') '#*#(& )!#)! ##%' " (&! #!$"/001 ')!' &'# 2' '#)!( 3(&/004&' 5#(& /006 # '#)! 7!+8 8 8 #'%# ( #'## +,-'!$%(' & ('##$%('9&#' & ('##$%('9')

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

Erkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit

Erkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit rkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit TITOJNKÄSITTLYTITIDN LAITOS TAMPRN YLIOPISTO D 2008 6 TAMPR 2009 TAMPRN YLIOPISTO TITOJNKÄSITTLYTITIDN LAITOS JULKAISUSARJA D VRKKOJULKAISUT D 2008 6, TOUKOKUU 2009

Διαβάστε περισσότερα

# " $! % $ " & "! # '' '!" ' ' ( &! )!! ' ( *+ & '

# $! % $ & ! # '' '! ' ' ( &! )!! ' ( *+ & ' " # " $ % $ " & " # '' '" ' ' ( & ) ' ( *+ & ' "#$% &% '($&)$'%$ *($+,& #,-%($%./*, -./ "' ' + -0,$1./ 2 34 2 51 2 6.77.8. 9:7 ; 9:.? 9 9@7 9:> 9@>.77 9 9=< 9@>./= 9:=.7: 9=@.7@ 9::.87./>./7

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ % &# &%#'()(! $ * +

!#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + 6 7 57 : - - / :!", # $ % & :'!(), 5 ( -, * + :! ",, # $ %, ) #, '(#,!# $$,',#-, 4 "- /,#-," -$ '# &",,#- "-&)'#45)')6 5! 6 5 4 "- /,#-7 ",',8##! -#9,!"))

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Hydraulic network simulator model

Hydraulic network simulator model Hyrauc ntwor smuator mo!" #$!% & #!' ( ) * /@ ' ", ; -!% $!( - 67 &..!, /!#. 1 ; 3 : 4*

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΟ 13 ΤΟΜΟΣ Δ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΟ 13 ΤΟΜΟΣ Δ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΟ 13 ΤΟΜΟΣ Δ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (5) ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Τυχαία μεταβλητή είναι μία συνάρτηση η οποία να αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

J J l 2 J T l 1 J T J T l 2 l 1 J J l 1 c 0 J J J J J l 2 l 2 J J J T J T l 1 J J T J T J T J {e n } n N {e n } n N x X {λ n } n N R x = λ n e n {e n } n N {e n : n N} e n 0 n N k 1, k 2,..., k n N λ

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία 0 3 10 71 < < 3 1 7 ; (y k ) 0 LU n n M (2; 4; 1; 2) 2 n 2 = 2 2 n 2 n 2 = 2y 2 n n ' y = x [a; b] [a; b] x n = '(x n 1 ) (x n ) x 0 = 0 S p R 2 ; S p := fx 2 R 2 : kxk p = 1g; p = 1; 2; 1 K i

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards

A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards Table of Contents Introduction (Arabic)... 1 Introduction (English)...396 Part One: Texts of the Constitutions

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ04.01 5 ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής Όπως συμβαίνει στη φύση έτσι και ο άνθρωπος θέλει να πετυχαίνει σπουδαία αποτελέσματα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

m i N 1 F i = j i F ij + F x

m i N 1 F i = j i F ij + F x N m i i = 1,..., N m i Fi x N 1 F ij, j = 1, 2,... i 1, i + 1,..., N m i F i = j i F ij + F x i mi Fi j Fj i mj O P i = F i = j i F ij + F x i, i = 1,..., N P = i F i = N F ij + i j i N i F x i, i = 1,...,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα:

Ιστοσελίδα: ½¾ Â ÛÖ ÈÐ ÖÓ ÓÖ ÃÛ ÛÒ ÌÀÄ ½ Ð Ü Ιστοσελίδα: www.telecom.tuc.gr/courses/tel412 ÌÀÄ ½¾ Â ÛÖ ÈÐ ÖÓ ÓÖ ÃÛ ÛÒ ¼ ÌÑ Ñ ÀÅÅÍ ÈÓÐÙØ ÕÒ Ó ÃÖ Ø Συνελικτικοι Κωδικες (n, k) L blocks ½ ¾ k ½ ¾ k ½ ¾ k [ ] g1 G T kl

Διαβάστε περισσότερα

(x y) = (X = x Y = y) = (Y = y) (x y) = f X,Y (x, y) x f X

(x y) = (X = x Y = y) = (Y = y) (x y) = f X,Y (x, y) x f X X, Y f X,Y x, y X x, Y y f X Y x y X x Y y X x, Y y Y y f X,Y x, y f Y y f X Y x y x y X Y f X,Y x, y f X Y x y f X,Y x, y f Y y x y X : Ω R Y : Ω E X < y Y Y y 0 X Y y x R x f X Y x y gy X Y gy gy : Ω

Διαβάστε περισσότερα

! " #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, #

! #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # ! " #$ %%%$&$' %$($% (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # $ $!,$$ ' " (!!-!.$-/001 # #2 )!$!$34!$ )$5%$)3' ) 3/001 6$ 3&$ '(5.07808.98: 23*+$3;'$3;',;.8/ *' * $

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/5 18.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 751/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Αυγούστου 2012 για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Πίνακες Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Πίνακες Μητρώα Πίνακας: Ορθογώνια διάταξη αριθμών σε γραμμές και στήλες

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

0 1 D5 # 01 &->(!* " #1(?B G 0 "507> 1 GH// 1 #3 9 1 " ## " 5CJ C " 50

0 1 D5 # 01 &->(!* #1(?B G 0 507> 1 GH// 1 #3 9 1 ## 5CJ C 50 !$$ !! $ ' (( ) * ( + $ '!, - (())!*'! -!+ - / (())!* - ),!-* + ' 6 / 9 *, 78) ++)!*! φ( 9 $ * )) 8!' ) ;< 0 = ;

Διαβάστε περισσότερα

O O P P P P P P PP P r PP Pr

O O P P P P P P PP P r PP Pr OO P PPPPP PP Pr PP Pr P P O I! rp P "P PP P#PPP$ #P" %P! & P rp PP PrP " $P P "P $ PP % P"$ P#"P P PP PP r PP! 'P "P ( P rp $ (P P P P r (P r P # PP P P! ) P '*+'&!P!! &!,*-*. -/012340015$5 ( P6 7"r8P!r9P"7999!P!r

Διαβάστε περισσότερα

!" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1

! # $%# #&# ' (#) # $%! *##$+#, -./ 0( %$%# 1 !"#"$%%!% &''( !" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1 #" 2 3411 ##53 #) "# 6778 #) "#91 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3#"93411 ##53 ;

Διαβάστε περισσότερα

K K 1 2 1 K M N M(2 N 1) K K K K K f f(x 1, x 2,..., x K ) = K f xk (x k ), x 1, x 2,..., x K K K K f Yk (y k x 1, x 2,..., x k ) k=1 M i, i = 1, 2 Xi n n Yi n Xn 1 Xn 2 ˆM i P (n) e = {( ˆM 1, ˆM2 )

Διαβάστε περισσότερα

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads.

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Η μυκηναϊκή Γραμμική Β γραφή ονομάστηκε έτσι από τον

Διαβάστε περισσότερα

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2013.. 44.. 5 ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ É μë Î ± É ÉÊÉ ³.. ƒ. ±μ, ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± Š, ²³ - É, Š Ì É ˆ 1535 Œ 1537 μ² Ò Î Ö Ì É 1537 μé Í ²Ò μ² μ Ò ËÊ ±Í 1539 ² Ò ³ Éμ Ò Î É 1541

Διαβάστε περισσότερα

! "#!!! $# #%! &!! &! ' '!! % #(# )!* +, -!

! #!!! $# #%! &!! &! ' '!! % #(# )!* +, -! ! "#!!! $# #%! &!! &! ' '!! % #(# )!* +, -! )./0/ ,)* 1## &2 #!!! %1# 3! %$2 %#!% 4 5!!&&!! + #! 6 7%$#! #! #2 & 6!!! # '! &1!!!-!2 #%4 # % # # &!! 8 1 &! 9& 2 2 &! 9&!&&! 1## && # :! '!! # '!! # :!-!!

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Στοιχεία για τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ Στοιχεία αναγνώρισης Αιτούντος / Αντιπροσώπου:

Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Στοιχεία για τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ Στοιχεία αναγνώρισης Αιτούντος / Αντιπροσώπου: Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Μόνο για το ΓΕΕΑ: Ημερομηνία παραλαβής Αριθ. σελίδων Μεταγενέστερη επέκταση της προστασίας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης 0 (υποχρεωτικό) Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικές Δομές Ι. 1 Ομάδα I

Αλγεβρικές Δομές Ι. 1 Ομάδα I Αλγεβρικές Δομές Ι 1 Ομάδα I Ά σ κ η σ η 1.1 Έστω G μια προσθετική ομάδα S ένα μη κενό σύνολο και M(S G το σύνολο όλων των συναρτήσεων f : S G. Δείξτε ότι το σύνολο M(S G είναι ομάδα με πράξη την πρόσθεση

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΧΩΡΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

! " #! $ %! & & $ &%!

! #! $ %! & & $ &%! !" #! $ %!&&$&%! ! ' ( ')&!&*( & )+,-&.,//0 1 23+ -4&5,//0 )6+ )&!&*( '(7-&8 )&!&9!':(7,&8 )&!&2!'1;

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

! "#$ %$ & ' ( )*" +, -../

! #$ %$ & ' ( )* +, -../ !"#$%$& ' ( )*"+, -../ *)"123$45"4%$!"%!", 62" #$7" $!6$ $$!$8592*!" $1:" #$8 *);"*)3)"4%$6$*% #3!)*%$!$*"#$%""3#"$ 3$#3"%! ) :!)"%""

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ taexeiolag ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 uuuu uuuu uuuu Αν OA OB 3O 0 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ uuuu uuuu uuuu OA OB 1, O α Να δείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1 Έλυσαν οι Δημήτρης Ιωάννου, Γιώργος Βισβίκης, Μπάμπης Στεργίου, Χρήστος Κάναβης, Γιώργης Καλαθάκης, Παναγιώτης Γκριμπαβιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

! "#$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # " )"1.0229:3682:;;8)< &.= A = D"# '$ $ A 6 A BE C A >? D

! #$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # )1.0229:3682:;;8)< &.= A = D# '$ $ A 6 A BE C A >? D ! "#$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # "1.0223456728777)"1.0229:3682:;;8)< &.= >&.=*>1#*>.*?*,#*'(!@ 4AB#/ $C A = D"# '$ $ A +, -#)? D "F,%+./-#)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΙ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2017) (ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

Meren virsi Eino Leino

Meren virsi Eino Leino œ_ œ _ q = 72 Meren virsi Eino Leino Toivo Kuua o. 11/2 (1909) c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne rien nät, vie ri vä vir ta? Kun ne c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

!"# '1,2-0- +,$%& &-

!# '1,2-0- +,$%& &- "#.)/-0- '1,2-0- "# $%& &'()* +,$%& &- 3 4 $%&'()*+$,&%$ -. /..-. " 44 3$*)-),-0-5 4 /&30&2&" 4 4 -&" 4 /-&" 4 6 710& 4 5 *& 4 # 1*&.. #"0 4 80*-9 44 0&-)* %&9 4 %&0-:10* &1 0)%&0-4 4.)-0)%&0-44 )-0)%&0-4#

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ. ΕΝΟΤΗΤΑ: Άλγεβρα των Πινάκων (1) ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Βλάμος Παναγιώτης ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ. ΕΝΟΤΗΤΑ: Άλγεβρα των Πινάκων (1) ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Βλάμος Παναγιώτης ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑ: Άλγεβρα των Πινάκων (1) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Βλάμος Παναγιώτης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

Q Q Q 2Q b a a b

Q Q Q 2Q b a a b "! $# % &'()!, "!*.- -0, *# 354 36 4*78 8 :9* :65;< 3= $>?3@ 89A 3; 4CB 8D E :F :G 3$>%H3Ï J @KLK@NMPO O@Ï 3Q S "-T O J3QL'0 U * S -TW 3Q@XYS -Z-TW Q@@[U%'0 * \ * S ]9C;C 8 D_a` 8 b;a b=dce b9 3Q@Q@ 65F

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ),

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ), Α Δ Ι Α - Φ 4 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε. ΑΣΚΗΣΗ 1 ΟΜΑ Α 2 Στην ακόλουθη άσκηση σας δίνονται τα έξοδα ανά µαθητή και οι ετήσιοι µισθοί (κατά µέσο όρο) των δασκάλων για 51 πολιτείες της Αµερικής. Τα δεδοµένα είναι για τη χρονιά 1985. Οι µεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

Jean Pierre Serre. Géométrie Algébrique et Géométrie Analytique (GAGA) Annales de l institut Fourier, Tome 6 (1956), p

Jean Pierre Serre. Géométrie Algébrique et Géométrie Analytique (GAGA) Annales de l institut Fourier, Tome 6 (1956), p Jean Pierre Serre Géométrie Algébrique et Géométrie Analytique (GAGA) Annales de l institut Fourier, Tome 6 (1956), p. 1-42. 2 0 X X X X X Kähler 1 X X X Chow X n 12 1 H. Cartan [3] H. Cartan W-L. Chow

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12.

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12. 1, KAI I O O IA 17 19.413 13.638 16,144 15,836 A A KAI I O O IA / 19 19.183 15.224 15,363 15,656 A A KAI I O O IA 15,983 15,248 A A KAI I O O IA / 18,957 14,533 EPM A KAI I O O IA EPM A KAI I O O IA /

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«W i -F i & Τ ο π ι κ ή α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η Κ ο ι τ ά ζ ο ν τ α ς π ί σ ω α π ό τ η ν υ π ο δ ο µ ή Γρηγόρης Γκ ότ σσ ης ΥΥ ππ εε ύύ θθ υυ νν οο ς ΈΈ ργο υυ .γ γ ιι αα ττ ίί νν αα εε ππ εε νν δδ ύύ

Διαβάστε περισσότερα

(... )..!, ".. (! ) # - $ % % $ & % 2007

(... )..!, .. (! ) # - $ % % $ & % 2007 (! ), "! ( ) # $ % & % $ % 007 500 ' 67905:5394!33 : (! ) $, -, * +,'; ), -, *! ' - " #!, $ & % $ ( % %): /!, " ; - : - +', 007 5 ISBN 978-5-7596-0766-3 % % - $, $ &- % $ % %, * $ % - % % # $ $,, % % #-

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενής και Ετερογενής Ισορροπία

Ομογενής και Ετερογενής Ισορροπία Ομογενής και Ετερογενής Ισορροπία Ομογενής ισορροπία : N 2(g) + O 2(g) 2NO (g) Ετερογενής ισορροπία : Zn (s) + 2H (aq) + Zn (aq) ++ + H 2(g) Σταθερά χηµικής ισορροπίας Kc: Για την αµφίδροµη χηµική αντίδραση:

Διαβάστε περισσότερα