Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ"

Transcript

1 Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη ηήο απνκνλώζεσο καο. Ζ απνκόλσζε είλαη ην θεληξηθό Θέκα ζηελ Σέρλε θαη έμσ από απηή ε Σέρλε δελ κπνξεί νύηε λα ελλνεζεί. Αιιά απνκόλσζε ζεκαίλεη Θάλαηνο. Ο Ρνπκάλνο πνηεηήο Μηραήι Δκηλέζθνπ ζπλέιαβε κεγαινθπώο ηελ γέλεζε ηεο Σέρλεο: «Αηώληα λένο, θνπθνπισκέλνο ζην καλδύα κνπ, ζήθσλα νλεηξνπαξκέλνο ην κέησπό κνπ πξνο ην άζηξν ηεο κνλαμηάο θαη δελ πίζηεπα όηη θάπνηε ζα κάζαηλα λα πεζάλσ». Ηδνύ ε θξαπγή αιιά θαη ν θιαπζκπξηζκόο ηνπ Αδάκ, πνπ κόιηο έπεζε: «Γελ πίζηεπα όηη θάπνηε ζα κάζαηλα θαη λα πεζάλσ.» Ηδνύ ή Σέρλε: ην αζύκβαην ηνπ αλζξώπνπ κε ηνλ Θάλαην ε εμέγεξζε ηνπ ελαληίνλ ηεο, ν πόλνο ηνπ εμ αηηίαο ηεο αιιά θαη ε αδηέμνδε παξεγνξηά -ή παζεηηθή «εθκάζεζε» ηνπ «ζαλάηνπ». Μόιηο «έκαζε λα πεζάλεη», ν άλζξσπνο μέραζε ήδε ηελ ζέζε ηνπ Θενύ ζηελ δσή ηνπ. εθώλεη ην κέησπν ηνπ πξνο ην «άζηξν ηεο κνλαμηάο». Δκείο πηζηεύνπκε όηη αθξηβώο ην ζήθσκα απηό ηνπ κεηώπνπ είλαη ε Σέρλε. Σν κέησπν, σο ζύκβνιν ηήο ζνθίαο θαη ηεο δπλάκεσο, δελ ηξέθεηαη πιένλ από ηνλ Θεό, αιιά απηνζπληεξείηαη. «Σν άζηξν ηεο κνλαμηάο» απνηειεί κάιινλ απέξαληε πξνβνιή ηεο κνλαμηάο ηνπ θαζελόο, κηα απνιπηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο κνλαμηάο ε νπνία γίλεηαη ην θέληξν ελόο αλήκεξνπ θαη απέιπηδνπ θόζκνπ. Σν λέν απηό άζηξν, κνλαδηθά θαη πξνζσπνπνηεκέλν, εμαιείθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε ηελ ζεκαζία ηνπ όια ηα άιια άζηξα θαη γίλεηαη θαη απηό ηνλ ηξόπν γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν ην κνλαδηθό ζεκείν αλαθνξάο ζ νιόθιεξν ην ζύκπαλ, ν κνλαδηθόο «θσηνδόηεο». «ήθσλα ην κέησπό κνπ πξνο ην άζηξν ηεο κνλαμηάο». Όρη ηα κάηηα, αιιά ην κέησπν! Ο άλζξσπνο βαδίδεη ςειαθά ην θσο κε ην κέησπν, ζαλ λα ςειαθά κε θνκκέλα ηα ρέξηα. Σα κάηηα ηνπ ηπθιώζεθαλ πξηλ από ηόζα πνιιά ρξόληα, πνπ θαη ν ίδηνο δελ ηα ζπκάηαη πιένλ θαη δελ έρεη θακηά ειπίδα λα ηα μαλαθεξδίζεη. Φαληαδόκαζηε κάιινλ επνπισκέλεο ηηο νθζαικηθέο θόγρεο ηνπ. Γη απηό ηνλ ιόγν ν ίδηνο ζεθώλεη ην κέησπν θαη όρη ηα κάηηα ηνπ. Με ηί ζηόιηζε ν άλζξσπνο ην άζηξν ηεο κνλαμηάο ηνπ; Πνην πξάγκα αμίαο νλνκάηηδε απηόο γηα ην νπνίν αμίδεη λα δήζεηο; Δκείο ιέκε όηη αμίδεη λα δεηο κνλάρα γηα ηα πξάγκαηα γηα ηα νπνία αμίδεη θαη λα πεζάλεηο. Θα δνύκε όκσο όηη, γηα ηνλ άλζξσπν ηεο Σέρλεο, ην γεγνλόο απηό δελ απνηειεί ηνλ ζθνπό, αιιά απιώο κηα κέζνδν. Σν ράνο θαη ν ζάλαηνο θάλνπλ ηνλ ζθνπό λα ράζεη ηελ ζεκαζία θαη ην λόεκά ηνπ. Σν παξάινγν πιεκκπξίδεη ρσξίο δηέμνδν ηελ ύπαξμε. Ο εηθνζηόο αηώλαο είλαη ν αηώλαο ηνύ παξαιόγνπ αξρίδνληαο κε ηνλ Κακύ θαη ηνλ αξηξ θαη κέρξη ην άηνπν ηνπ Δπγελίνπ Ηνλέζθνπ, αιιά θαη θζάλνληαο κέρξη ην ζεκεξηλό άηνπν ηεο θαηαζηξεπηηθήο ηειενξάζεσο. Αιιά κέρξη λα απνθηήζεη θάπνην όλνκα, ην παξάινγν δηαπόηηζε ηελ παγθόζκηα Σέρλε, είηε πξόθεηηαη γηα ην «Έπνο ηνπ Γηιγακέο» είηε γηα ηνλ «Ρσκαίν θαη

2 Ηνπιηέηα» είηε γηα άιια έξγα, αλακθηζβήηεηα κεγαινθπή, από ηα νπνία όκσο ν Θεόο απνζύξζεθε. Από απηή ηελ άπνςε νη άλζξσπνη είραλ δίθαην. Γηόηη ε απνπζία ηνπ Θενύ δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί παξά κόλν ζαλ παξάινγν. Σα πνιύ γλσζηά ιόγηα -πνύ απνδίδνληαη ιαλζαζκέλα ζηνλ Σεξηπιιηαλό- «πηζηεύσ επεηδή είλαη παξάινγν» είλαη πηό εππξόζηηα ζηνλ ησξηλό άλζξσπν ηνπ αηώλα καο, παξά γηα ηνλ «αιινηηλό» ξσκαίν ηζηνξηθό. Ο Θάλαηνο είλαη ε ιαηκεηόκνο ε νπνία ηππνπνηεί όινπο ηνπο πόζνπο καο, Σόζν ηνπο επγελείο όζν θαη ηνπο επηειείο, Υσξίο θακηά δηάθξηζε. Σν κνλαδηθό πξάγκα πνύ καο δηαθνξνπνηεί είλαη ην έξγν πνύ αθήλνπκε πίζσ καο. Ζ δηαθνξά κεηαμύ ελόο ζξεζθεπόκελνπ θαη ελόο απίζηνπ αλζξώπνπ έγθεηηαη ζην όηη ν πξώηνο δεη γηα λα εμαζθαιίδεη ην κέιινλ -ηελ αησληόηεηα-, ελώ ν ηειεπηαίνο γηα λα εμαζθαιίδεη ην παξειζόλ -θάπνηα κάηαηε δόμα. Ζ δσή απηνύ πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ θόβν ηεο αθάλεηαο. Ο θόβνο ηεο αθάλεηαο είλαη εθείλνο πνπ αλαγθάδεη ηνλ άπηζην άλζξσπν λα δεκηνπξγήζεη. «Δπίζηξεςε κνπ ηνλ εαπηό κνπ» -θσλάδεη ν άπηζηνο άλζξσπνο. Δλώ ν πηζηόο θξάδεη: «Δκέλα επίζηξεςε κε ζ Δζέλα», Γη απηό ηνλ ιόγν ν πηζηόο δελ κπνξεί λα είλαη άλζξσπνο ηεο Σέρλεο. Γηόηη γη απηόλ ν ζθνπόο -ή ζπλάληεζε δειαδή κε ηνλ Θεό- αθπξώλεη ηελ κέζνδν, δειαδή ηελ Σέρλε κε ηελ κνληέξλα ηεο ζεκαζία. Ο άπηζηνο άλζξσπνο δελ έρεη ζηαζεξέο αξρέο θαη αθξηβώο γηα ηνλ ιόγν απηό ό,ηη απνηειεί κέζνδν γηα ηνλ πηζηό γηα ηνλ άπηζην γίλεηαη ζθνπόο. Απηόο εγθισβίδεηαη ζηελ κέζνδν ζαλ ζ έλα ηζηό ηεο αξάρλεο, έλαο ηζηόο ηνλ νπνίν ν ίδηνο πξνεηνίκαζε θαη γη απηό ηνλ αληηιακβάλεηαη δπζθνιόηεξα, δηόηη απηόο απνηειεί κέξνο ηνπ εαπηνύ ηνπ. Ζ Σέρλε (γηα ηελ Σέρλε) ζεκαίλεη αδπλακία λα βιέπεηο καθξύηεξα, αδπλακία αλά βιέπεηο ηνλ Θεό. εκαίλεη αγθύισζε ζηνλ εαπηό καο. Οιόθιεξε ή Ηζηνξία ηήο Σέρλεο δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά κηα παξέιαζε θνκπιεμηθώλ αλζξώπσλ. Μηα παξέιαζε ηεο αδπλακίαο. Μηα θαηάιεςε εμ εθόδνπ ηνπ «ρεηκεξηλνύ παιαηηνύ» ηεο ζπλεηδήζεώο καο. Μία επαλάζηαζε κε ηελ νπνία ε ζπλείδεζε ππνρξενύηαη λα αλαγλσξίζεη όια απηά ηα ζπκπιέγκαηα («θαησηεξόηεηαο» ή «αλσηεξόηεηαο» δειαδή κηαο θαησηεξόηεηαο ζρεδόλ αλεπαλόξζσηεο) ζαλ θάηη μερσξηζηό θαη άμην πξνζνρήο. ηα ζπγγξάκκαηά ηνπ γηα ηελ Σέρλε, ν Freud νλνκάδεη ηνπο εζνπνηνύο «ηξεινύο επί ηεο ζθελήο». Γηόηη εθεί ζπκβαίλεη κία απνθόξηηζε ησλ ζπκπιεγκάησλ, κηα ζηνηρεηώδεο απειεπζέξσζε, Ζ ραξά ηελ νπνία αηζζάλνληαη νη Θεαηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο Θεαηξηθνύ έξγνπ νθείιεηαη ζηελ ηαύηηζή ηνπο κε ηνλ εζνπνηό θαη ζηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα νξηζκέλα αηζζήκαηα ή ζε θάπνηεο ζθελέο γηα ηηο νπνίεο ζα ληξέπνληαλ ζε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε, πξόθεηηαη γηα εθείλν ηνλ θόβν θαη ηελ ιύπε γηα ην νπνίν κηινύζε ν Αξηζηνηέιεο ζηελ «Πεξί Πνηεηηθήο» ηνπ. Καηά ηελ επνρή πνπ ν Freud έθαλε ηνπο ηζρπξηζκνύο απηνύο αθνινπζώληαο ηνλ Αξηζηνηέιε, ην λα δείμεηο ζην θνηλό ηελ γύκληα ζνπ δελ ζεσξείην αθόκε κηα πξάμε απειεπζέξσζεο αιιά κηα παζνινγηθή πξάμε. Αζθαιώο ν Freud έθαλε θάπνηα «ινγνηερλία», κε ηελ έλλνηα πνπ απνδίδνπλ ζηνλ όξν απηό νη αζήκαληε πνηεηέο ησλ ήκεξώλ καο πεξηγξάθνληαο δειαδή ηηο νξγαληθέο έκκνλεο ηδέεο θάπνησλ αλζξώπσλ, όπσο ζηελ «Πεξίπησζε Νηώξα» ιόγνπ ράξε, αιιά εθεί επξόθεηην γηα ηηο ζεκεηώζεηο αίλνο ςπρηάηξνπ ζρεηηθέο κε ηνύο αζζελείο ηνπ. Σελ ζήκεξνλ εκέξα νη απζεληηθέο

3 θαπηέο ςπρηαηξηθέο κειέηεο γξάθνληαη από ηνπο πνηεηέο πεξηγξάθνληαο ηνπο εαπηνύο ηνπο. Ζ Σέρλε είλαη ινηπόλ ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν ηα παληόο είδνπο ζπκπιέγκαηα ππέζηεζαλ θάπνηα δηαδηθαζία εμεπγεληζκνύ. Μεηά από ρξόληα ηζηνξίαο ηνπ πνιηηηζκνύ ν άλζξσπνο δελ έρεη πιένλ ηί λα πεη ζηνλ θόζκν. Απηόο πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ην βξάρν απηό πνπ νλνκάδεηαη ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνύ θαη βιέπεη όηη ν βξάρνο ηπγράλεη πνιύ κηθξόηεξνο από ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Σνπ κνηάδεη κε ην ηπξί πνπ παξακέλεη ζην ζνπξσηήξη κεηά ηελ απόζηαμε ηνπ ηπξόγαινπ θαη ην νπνίν έγηλε απίζηεπηα κηθξό αλαηξέπνληαο όιεο ηηο πξνζδνθίεο ησλ πξνζθεθιεκέλσλ ζην δείπλν. Αιιά ν άλζξσπνο πξνζπαζεί αλά εμάγεη από ην βξάρν απηό έλλνηεο ηθαλέο λα ηνπ απμήζνπλ ηελ αμία. Γελληνύληαη έηζη νη θξηηηθνί θαη νη ζεσξεηέο ηεο Σέρλεο. Με πνην ζθνπό; Γηα λα γξάςνπλ νγθώδεηο ηόκνπο θαη λα καο πείζνπλ όηη ζηηο παληνίεο απηέο αλνεζίεο θξύβνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλλνηεο ηηο νπνίεο ην αλζξώπηλν κπαιό δελ είλαη αθόκε ώξηκν λα ηηο θαηαιάβεη. Αιιά απηά ηα αζήκαληα πξάγκαηα δελ απνηεινύλ νύηε ηνπιάρηζηνλ ην ηπξόγαιν από ην νπνίν κε ην βξάζηκν ζα κπνξνύζακε λα βγάινπκε έζησ θαη κηα ρνύθηα αλζόηπξν. Δίλαη δύζθνιν λα ζπιιάβεηο κε ην λνπ πώο, παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δεκηνπξγνύλ ζην παηρλίδη ηνπο έξγα, από ηα νπνία ιείπεη κνλάρα ε ππνγξαθή ελόο αγθάι ή θάπνηεο θνξέο ηνπ Πηθάζζν, Όηαλ ν Θεόο εθδηώρζεθε από ηνλ πλεπκαηηθό θόζκν ηνπ αλζξώπνπ ζπλέβε κηα θπζηθή θαηαζηξνθή θαηά ηελ νπνία παξαβηάζζεθε ν λόκνο ηεο εζσηεξηθήο ηνπ ξνπήο. Ο άλζξσπνο, πνύ είλαη έλα νλ θαηεπζπλόκελν από ηελ θύζε ηνπ πξνο ηελ ηειεηόηεηα βηώλεη θάπνηα θξίζε αλεπάξθεηαο κέζσλ ζε ζρέζε κε ηηο επηδηώμεηο ηνπ. Οη θαληαζηώζεηο ηνπ μεπεξλνύλ πνιύ ηελ δύλακε ηνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Ζ ιύζε όκσο δελ έγθεηηαη ζηελ απνηνκή, θαηά ην κνληέιν ηνπ Πξνθξνύζηε, απηώλ ησλ θπζηθώλ ξνπώλ ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπ θαληαζίαο, αιιά ζηελ απεξηόξηζηε δηείζδπζε, ζαλ ζ έλα κεηαμσηό θνπβάξη, ζηνλ άγλσζην θόζκν πνπ δνύκε. Σν άγλσζην ηελ θνξά απηή είλαη ν Θεόο, ζπγθεθξηκέλα Δθείλνο ν Θεόο πνπ -ώ ηνπ Θαύκαηνο- θαηνηθεί ζηηο θαξδηέο καο. Καη ήηαλ θπζηθό λα ζπκβεί απηό, εθ όζνλ, ήδε από ηελ πηώζε ηνπ ν Αδάκ βξίζθεηαη ζε ζπλερή θπγή από ην πξόζσπν ηνπ Θενύ. Ο Αδάκ, πνπ είρε ηελ ηξέια λα θξπθηεί θάησ από έλα ζάκλν από ηελ παληνγλώζηξηα παξνπζία ηνπ Θενύ, κπνξεί θαη ζήκεξα λα θξύβεηαη ζηελ ζθηά ελόο κνιπβηνύ. Ζ Παηεξηθή Οξζόδνμνο Παξάδνζε βιέπεη ζηελ πξάμε απηή ηνπ Αδάκ κηα θξελνβιάβεηα κία παξαθξνζύλε ηελ νπνία απηόο κεηέδσζε έπεηηα ζ όινπο ηνπο απνγόλνπο ηνπ, δηόηη όινη βξηζθόκαζηαλ (ελ δπλάκεη) ζηνλ Αδάκ ηελ ζηηγκή ηεο πηώζεώο ηνπ. Ζ Σέρλε είλαη ε αληίδξαζε ηνπ Αδάκ ν νπνίνο μππλάεη κεηά από ην αηύρεκα απηό, αηύρεκα όρη κνλάρα δηθό ηνπ αιιά νινθιήξνπ ηνύ θόζκνπ. Ζ Σέρλε είλαη κηα αξξσζηεκέλε πξνζπάζεηα ηνπ Αδάκ λα μαλαθέξλεη ζηελ κλήκε ηνπ ηνλ Θεό, κηα θαηαπόλεζε λα μαλαθέξλεη ζηελ κλήκε ηνπ ηηο επηπρηζκέλεο ηνπ κέξεο. Ζ πξνζπάζεηα απηή έκειιε λα απνηύρεη κέρξη ηελ εκέξα πνπ ν ίδηνο ν Θεόο απνθάζηζε λα θαηεβεί ζην αξξσζηεκέλν από ηελ ακαξηία ζώκα ηνπ Αδάκ θαη, ελδπόκελνο ηελ αξξώζηηα ηνπ ζαλ ηκάηην, ην μέπιπλε ζηα θαζαξηήξηα λεξά ηνπ ζπζηαζηηθνύ ζαλάηνπ Σνπ, γηα λα ην επηζηξέςεη μαλά θαζαξό ζηνλ αγαπεκέλν ηνπ Αδάκ.

4 Ηδνύ γηαηί ε Σέρλε γηα ηνλ παιαηό Αδάκ ηζνδπλακεί κε ηα ξηγσηά ηκάηηα ηνπ θπιαθηζκέλνπ κε «ηα θύιια» ηεο ζπθήο κε ηα νπνία απηόο θαιύπηεη ηελ γύκληα ηεο ςπρήο ηνπ. Γηα ηνλ λέν Αδάκ, όκσο, ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη πνιινί ην ηκάηην ηεο αξξώζηηαο αληηθαηαζηάζεθε από ην ρσξίο ξαθή ηκάηην ηνύ Υξηζηνύ. Σν παξάινγν ε αξξώζηηα ηνπ Αδάκ, ηελ νπνία απηόο αηζζάλζεθε ηελ ζηηγκή πνπ θξύθζεθε θάησ από ην ζάκλν ηνπ Παξαδείζνπ, έγηλε κε ηνλ Υξόλν θύξηα εζηία ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ εκπλεύζεσο. Απηή ζπληεξείηαη πνιύ εύθνια ηδίσο ζ έλαλ αηώλα θαηά ηνλ νπνίν ε ηξέια έγηλε θεληξηθό ζέκα, όρη κόλν ζηελ ηέρλε θάπνησλ πξσηνπνξηαθώλ θύθισλ, αιιά αθόκε θαη ζηηο δεκηνπξγίεο κεγάισλ θηλεκαηνγξαθηθώλ εηαηξεηώλ. Θα ήκνπλ πνιύ πηό πεηζηηθόο εάλ ζαο έιεγα όηη, ζηελ Ρσζία, ζηελ ρώξα απηή κε νπηζζνδξνκηθά γνύζηα πνπ αζρνιείηαη δειαδή κε παξαδνζηαθά ζέκαηα, ζηελ πξώηε ζέζε αθξνακαηηθόηεηαο βξίζθεηαη έλα έξγν πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγώ ηξειάζεθα». ε κηα θνηλσλία ε νπνία γλσξίδεη ηνλ πξνθήηε Γαβίδ κνλάρα από ην γιππηό ηνπ Μηραήι Άγγεινπ πηζηεύνπκε όηη απηό από ην νπνίν ππνθέξεη θαηά Κύξην ιόγν είλαη ε αίζζεζε πξαγκαηηθόηεηαο. Ζ πξνζσπηθή απνμέλσζε ηνπ αλζξώπνπ ηεο Σέρλεο πξνβάιιεηαη ζηαδηαθά επάλσ ζηελ θνηλσλία θαη γίλεηαη έηζη κηα ζπιινγηθή απνμέλσζε. Σα κεηακνληέξλα κνπηδνπξώκαηα, ηα νπνία πξηλ από δέθα ρξόληα πξνμελνύζαλ αεδία ζε νπνηνδήπνηε θπζηνινγηθό άλζξσπν, βξίζθνληαη ζήκεξα ζε όια ηα εμώθπιια ησλ ηεηξαδίσλ θαη ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ ή θνιιεκέλα σο απηνθόιιεηα ζηα ςπγεία. Αθόκε πεξηζζόηεξν, νη ηάπεηεο κε παξόκνηα κνηίβα ηα νπνία κηκνύληαη ηνπο κνπηδνπξσκέλνπο ηνίρνπο ή ηνπο θξάθηεο ησλ πόιεσλ, ηηο δεκνηηθέο ηνπαιέηεο, δηαθνζκνύλ θπζηνινγηθά ηνπο ηνίρνπο ησλ δηακεξηζκάησλ. Δπάλσ δε ζηα απηνθίλεηα θάπνηα απηνθόιιεηα πνύ κηκνύληαη κηα ζηαγόλα βαθήο πνπ έπεζε θαηά ιάζνο! Γελ ζα κηιήζσ γηα ηα ξνύρα πνπ θνξάλε όρη κόλν νη λένη αιιά θαη νη ζπληαμηνύρνη! Μέρξη πξηλ από κεξηθά ρξόληα νπνηνζδήπνηε λένο ζα ζεσξνύζε κεγάιε ληξνπή εάλ θπθινθνξνύζε κε ζθηζκέλα παληειόληα, ελώ ζήκεξα ηα ζρίδεη κόλνο ηνπ. Όρη κόλν νη γπλαίθεο, αιιά θαη νη άλδξεο βάθνληαη ζαλ ηνλ θιόνπλ. Πξηλ κεξηθά ρξόληα, ην λα έβγαηλε θάπνηνο ζην δξόκν κε ην ινπθάληθό ζην ρέξη ζεσξείην ρνληξνθνπηά, ελώ ζήκεξα βγαίλνπλ θαη κε ηεγαλεηέο παηάηεο θαη πεξεθαλεύνληαη! Κάησ από ηα κάηηα καο θαη κε ηε ζπκκεηνρή καο ζπκβαίλεη κηα ζπιινγηθή αιινηξίσζε. Ενύκε αλάκεζα ζε πηλαθίδεο πνπ δηαθεκίδνπλ γπλαηθείεο ζεξβηέηεο θαη πξνθπιαθηηθά. Κνηηάδνπκε κε ζαπκαζκό πώο ζηελ ηειεόξαζε κηα γπλαίθα μπξίδεη ηήο ηξίρεο ησλ πνδηώλ ηεο ή ζθαιίδεη ηελ ηεξεδόλα ησλ δνληηώλ ηεο. Πέζακε ηόζν ρακειά ζηελ κηδέξηα, πνπ δελ ληξεπόκαζηε γηα πξάγκαηα γηα ηα νπνία θάπνηε αθόκε θαη ε ζύδπγνο ληξεπόηαλ λα κηιήζεη ζηνλ άλδξα ηεο. Πξηλ είθνζη πεξίπνπ ρξόληα, όια απηά απνηεινύζαλ ζθελέο από θάπνηα γαιιηθή θσκσδία, ελώ ζήκεξα απνηεινύλ ηελ ίδηα ηελ δσή καο. Ο ζύγρξνλνο άλζξσπνο δελ ρξεζηκνπνηεί θαζόινπ ηελ πξνζσπηθή ηνπ ειεπζεξία. Γηα πνηά ειεπζεξία εμ άιινπ ζα κπνξνύζε λα κηιήζεη ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο όηαλ, επί δέθα ώξεο ηελ εκέξα θνηηάδεη ηαηλίεο ζηηο νπνίεο κε μεθαξδηζηηθά γέιηα ηνλ δηαηάδνπλ πόηε πξέπεη λα γειά; Πνύ είλαη ε ινγηθή; Πνύ είλαη ε δηάθξηζε άμηώλ; Ναη, ν άλζξσπνο γιίησζε από ηελ «ηπξαλλία ηεο ζξεζθείαο»! Ζ Σέρλε λίθεζε ζξηάκβεπζε επάλσ ζηελ ζξεζθεία!

5 Μόλν πνπ ε Σέρλε κεηαηξάπεθε ε ίδηα ζε ζξεζθεία κηα ύπνπιε θαη ηπξαλληθή ζξεζθεία, κηα ζξεζθεία ηεο θαηαζηξνθήο. Ενύκε ζε κηα θνηλσλία πνπ ηπξαλληέηαη από ηελ Σέρλε. Ο άλζξσπνο ηεο Σέρλεο -ν νπνίνο δεη σο ήξσαο πνύ ιπηξώλεη ηελ αιπζόδεηε από ηα ζξεζθεπηηθά δόγκαηα ςπρή- απνηειεί πξντόλ ηεο Γύζεσο, ηεο θαζνιηθήο Ηηαιίαο. Ζ Αλαγέλλεζε ι.ρ. δελ εκθαλίζζεθε ζηελ νξζόδνμε Διιάδα, ν πνιηηηζκόο ηεο νπνίαο κέρξη ηνλ εθρξηζηηαληζκό έπαζρε από αλζξσπνθεληξηζκό αθξηβώο όπσο ν ξσκατθόο πνιηηηζκόο. Ζ Οξζνδνμία δελ θαηαπίεζε πνηέ ηελ θνπιηνύξα, αιιά αληηζέησο ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζηα θεξύγκαηά ηεο. Με απηή ηελ έλλνηα απνηειεί εμαηξεηηθό παξάδεηγκα ν Λόγνο πξνο ηνπο Νένπο ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ «γηα ην πώο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε ηα ζπγγξάκκαηα ησλ Διιήλσλ», από ηνλ νπνίν θαίλεηαη πνιύ θαιά όηη, ζηηο ζπλζήθεο ηεο θαλνληθήο Δθθιεζίαο, ε ςπρή δένλ έρεη από ηί λα απειεπζεξσζεί, δηόηη ηεο πξνζθέξεηαη όιε ε ειεπζεξία. ηελ Οξζνδνμία δελ ππάξρεη απόξξηςε, αιιά κνλάρα επηινγή. Δκείο δελ γλσξίδνπκε ζηελ Ηζηνξία ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο θαλέλα αβνλαξόια. Πηζηεύνπκε όηη ε ηόζν επηδεηρηηθή επηζηξνθή ζηα ηδεώδε ηεο ξσκατθήο ηέρλεο κέρξη ηνπ εθρξηζηηαληζκνύ ηεο, δειαδή ζηνλ αλζξσπνθεληξηζκό θαη ζηνλ εξσηηζκό, θαη κε πξνθαλή ζθνπό απνκπζνπνίεζεο, όπσο ζπλέβε θαηά ηελ Αλαγέλλεζε έγηλε δπλαηό ζπγθεθξηκέλα ζην ηζηνξηθό πεξηβάιινλ ηνπ εθθιεζηαζηηθνύ ζρίζκαηνο πνπ επλόεζε ην ελλνηνινγηθό θαη εζηθό ράνο ζηελ Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία. Σν γεγνλόο όηη ν Μηραήι Άγγεινο δσγξαθίδεη ηα βηβιηθά πξόζσπα γπκλά, απνηειεί αλακθηζβήηεηα κηα κνξθή ριεπαζκνύ ηεο θαηαζηάζεσο ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο. Ζ γύκληα είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα γπκλόηεηα ησλ ηεξέσλ. Οη θαιιηηέρλεο ηεο Αλαγέλλεζεο ρηππνύλε ρσξίο θαλέλα ελδνηαζκό όια ηα ρξηζηηαληθά ηδεώδε, δηόηη ην ράνο θαη ε αλαίδεηα ήηαλ γεληθό θαηλόκελν. Οη θαιιηηέρλεο επαλαζηαηνύλ αιιά δελ δηνξζώλνπλ. Γηόηη παξόκνηνη ήζαλ θαη απηνί. Ήηαλ δηεθζαξκέλνη θαη πεξίκελαλ απιώο κηα θαιή επθαηξία γηα λα αθήζνπλ ειεύζεξα ηα ραιηλάξηα ηεο δηαθζνξάο ηνπο. Καη βξίζθνπλ ηελ επθαηξία απηή ν αγώλαο θαηά ηνπ ςέκαηνο. Αιιά ππό ηελ πξνζσηηίδα ηεο αλσηεξόηεηαο, απηνί ζα δηαπξάηηνπλ θαθίεο ηόζν θαηά ησλ άιισλ όζν θαη ελαληίνλ ζηνπο εαπηνύο ηνπο. Να κε μερλάκε όηη νη θαιιηηέρλεο απηνί ηεο Αλαγελλήζεσο, όζν θαη αξγόηεξα ν Ρνπζζώ ή ν Νηηληεξό επαλαζηάηεζαλ θαη αλαδήηεζαλ Κάπνηα απειεπζέξσζε από ηελ επλννύκελε από ην ζρίζκα λννηξνπία. Δκείο όκσο δερζήθακε αδίθσο ηνλ αζετζκό ηνπο, ράξε ζηελ επηδεμηόηεηα ηεο αζετζηηθήο πξνπαγάλδαο ε νπνία αγσλίζζεθε λα παξνπζηάζεη ηνλ Υξηζηηαληζκό ζαλ ζπγρώλεπζε ησλ παξαινγηζκώλ όισλ ησλ δνγκάησλ όισλ ησ νκνινγηώλ, ηηο νπνίεο όκσο ε Οξζόδνμνο Δθθιεζία ζεσξεί αηξεηηθέο. Σν δήηεκα ηεο θαιιηηερληθήο ειεπζεξίαο ηέζεθε θάπσο δίθαηα θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ε Δθθιεζία δηέζεηε εμνπζία ινγνθξηζίαο, ήκεξα ε εμνπζία απηή δελ βξίζθεηαη πιένλ εδώ θαη πνιύ θαηξό κε ην κέξνο ηεο Δθθιεζίαο, αιιά, παξ όια απηά ε «απειεπζέξσζε» από θάπνηα δνγκαηηθή λννηξνπία ζπλερίδεη λα απαζρνιεί ηα έξγα ηέρλεο. Αθόκε ε (ιεγνκέλε) δεκηνπξγηθή ειεπζεξία -ηδίσο ζηα λέα ηαιέληα-

6 ζπγρέεηαη θαη εθδειώλεηαη κε ηελ αιαδνληθή θαηεδάθηζε ησλ δνγκάησλ ηεο πίζηεσο, κε αλήζηθεο παξαθξάζεηο ησλ βηβιηθώλ θεηκέλσλ θαη γεγνλόησλ. Μα εκείο νη Οξζόδνμνη από ηί απειεπζεξσλόκαζηε; Καη αλαθέξνκαη ζηνπο κνξθσκέλνπο αλζξώπνπο πνπ αλήθνπλ ζ απηό ηνλ ρώξν, πνπ είλαη νξζόδνμνη εθ γελεηήο, αιιά νη νπνίνη, ζεσξώληαο όηη πξνβαίλνπλ ζε κεγάιεο επαλαζηάζεηο θηηάρλνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θείκελα πνπ πλίγνπλ, πνπ ζηξαγγαιίδνπλ νπνηνδήπνηε ίρλνο Υξηζηηαληζκνύ. Απηνί, νύηε δηάζεκνη ζα γίλνπλ, όπσο ν Νηάλ Μπξάνπλ, αιιά θαη κε ηνλ Υξηζηό θηινληθνύλ. Από πνύ πεγάδεη ινηπόλ θαη πνύ απνζθνπεί απηόο ν ςεύηηθνο αγώλαο γηα ηελ ειεπζεξία; Γηα λα αγσλίδεζαη γηα ηελ ειεπζεξία, πξέπεη πξώηα λα μέξεηο από πνηόλ, από ηί απειεπζεξώλεζαη θαη ηί πνζείο λα θεξδίζεηο σο αληάιιαγκα, Ζ θαιιηηερληθή ειεπζεξία δελ ζεκαίλεη λα έρεηο έλα δηθό ζνπ εθδνηηθό νίθν ζηνλ νπνίν λα δεκνζηεύεηο όια ηα βηβιία, κε ηα νπνία νη ζπγγξαθείο καο θαηαηπξαλλνύλ ηηο ζπδύγνπο θαη ηηο εξσκέλεο ηνπο (ηνπο κνλαδηθνύο ζηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο αλαγλώζηεο ηνπο), αιιά ζεκαίλεη πνιιά πεξηζζόηεξα. Από ηί ειεπζεξσλόκαζηε; Από ηα δόγκαηα; Μα από πνηό δόγκα ζπγθεθξηκέλα; Από ην δόγκα όηη ό Θεόο είλαη θαιόο όηη ν άλζξσπνο είλαη αζάλαηνο, όηη απηόο ν άλζξσπνο, δεκηνπξγεκέλνο θαηά ηελ εηθόλα ηνπ Γεκηνπξγνύ ηνπ, έρεη ηελ δύλακε λα δεκηνπξγεί; Ή κήπσο από ην δόγκα όηη ν άλζξσπνο είλαη ην κνλαδηθό ειεύζεξν όλ ηνπ νπνίνπ ηελ ειεπζεξία δελ ηελ παξαβηάδεη νύηε ν Θεόο; Δμ άιινπ ε ειεπζεξία λα επαλαζηαηνύλ νη πεξηζζόηεξνη ελάληηα ηνπ Θενύ απνηειεί ηελ θαιύηεξε απόδεημε όηη ε νξζόδνμνο δνγκαηηθή δελ παξαβηάδεη ηηο αξρέο ηεο. Καη ν Θεόο είλαη ν πξώηνο πνπ ζέβεηαη ηα πεξί ειεπζεξίαο δόγκαηα απηά. Όηαλ απειεπζεξσλόκαζηε από ηα δόγκαηα απειεπζεξσλόκαζηε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα από ηελ ίδηα ηελ ειεπζεξία καο. Σα νξζόδνμα δόγκαηα εληππώλνπλ ηηο πηό επγελείο ειπίδεο πνπ κπνξεί λα έρεη ν άλζξσπνο θαη εθθξάδνπλ ηελ ηειεηόηεξε κνξθή ηεο αλζξώπηλεο ζθέςεσο. Δάλ ε κεηαζνβηεηηθή Σέρλε δελ δηαζέηεη ηελ εγθπξόηεηα ελόο Νηνζηνγηέβζθη ή ελόο Γθόγθνι, νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη ζεκεξηλνί ζπγγξαθείο ζηεξνύληαη ηεο ζηεξεόηεηαο ηνπ Υξηζηνύ. Σόζν ν Νηνζηνγηέβζθη όζν θαη ν Γθόγθνι είραλ ζηα εκβιήκαηα ηεο ινγνηερλίαο ηνπο ην κνλόγξακκα ηνπ βπδαληηλνύ απηνθξάηνξα: «ελ ηνύησ λίθα». Όηαλ ν ηεξόο Απγνπζηίλνο έθζαζε ζην ζεκείν λα γλσξίζεη ηελ Δθθιεζία λνηώζνληαο ληξνπή γηα ζηελ πξνεγνύκελε ηνπ ζηάζε, έιεγε: «επραξηζηώ, Κύξηε, δηόηη ό,ηη ζπθνθάληεζα εγώ δελ ήηαλ Δθθιεζία νπ, αιιά κνλάρα ε εζθαικέλε κνπ θαληαζίσζε γη απηήλ». Ο άλζξσπνο θνβάηαη κήπσο αλαθαιύςεη όηη απηά πνπ ζθέθζεθε (θαη έγξαςε) πεξί ηνπ Θενύ απνηεινύλ παξαπνίεζε ηεο αιήζεηαο. Όηη ν Θεόο κπνξεί πξάγκαηη λα αλαδεηρζεί θαιόο. Ο άλζξσπνο θνβάηαη λα πάεη ζε ζπλάληεζε κε Δθείλνλ Σνλ νπνίν θαθνιόγεζε πξηλ αθόκε ηνλ γλσξίζεη. Ο άλζξσπνο είλαη ππεξήθαλνο θαη θνβάηαη λα ζπλαληεζεί κε ηνλ Γεκηνπξγό. Γηόηη απηόο έθιεςε ηα ηκάηηά Σνπ θαη πήγε κε απηά ζην ρνξό. Γηόηη ρξεζηκνπνίεζε ην όλνκά Σνπ γηα λα απνζπάζεη ιεθηά από ηελ Σξάπεδα θαη ππέγξαςε ππνζέζεηο πνπ δελ ηνπ αλήθαλ. Ο άλζξσπνο έθαλε

7 ππεξβνιηθά ρξέε θαη ππεξεθαλεύζεθε πξνο όινπο όηη απηόο είλαη ν «θύξηνο». Σώξα όκσο έκαζε όηη ν Αιεζηλόο Κύξηνο ηνλ θάιεζε ζ Απηόλ θαη ν άλζξσπνο ηξειαίλεηαη από ηελ ληξνπή ηνπ. Πξνηηκά λα παξακείλεη θξπκκέλνο θάησ από ηνλ ζάκλν ηεο ληξνπήο ηνπ θπξίαξρνο επάλσ ζε θάπνηα ραιαζκέλα παηρλίδηα. Φάρλεη δηθαηνινγίεο γηα λα αξγήζεη. Δθεπξίζθεη ςέκαηα. Αληηζηέθεηαη θαη ινηδνξεί ηνλ Γεζπόηε. Δπεηδή ηνλ θαηέρεη ε πεπνίζεζε όηη ν Γεζπόηεο ηνλ θάιεζε γηα λα ηνλ καιώζεη. Ο Κύξηνο ηνλ θάιεζε όκσο γηα λα ηνλ θάλεη θιεξνλόκν. Ο θαιιηηέρλεο επαλαζηαηεί απαηηώληαο ην δηθαίσκα αλά δσγξαθίδεη αλζξώπνπο επάλσ ζην ραξηί, ελώ ν Θεόο καο θαιεί λα μαλαδεκηνπξγήζνπκε ηνπο εαπηνύο καο, λα θηίζνπκε κηα λέα θηίζε. Ο θαιιηηέρλεο δεηά ην δηθαίσκα λα θαληαζηεί ό,ηη ππάξρεη πέξα από ηα άζηξα, ελώ ό Θεόο καο πξνζθαιεί αλά γηλόκαζηε δπλαηνί λα κεηαθέξνπκε ηνλ νπξαλό θαη ηελ γε κε ηελ ζέιεζή καο, όπσο έθαλε ό πξνθήηεο Ζιίαο. Ο θαιιηηέρλεο απαηηεί ην δηθαίσκα λα πίλεη ηζίπνπξν ζπληξνθηά κε δαξσκέλεο γπλαίθεο θαηά ηελ εκέξα έθζεζεο κόλν γηα θίινπο θαη πξνζθαιεζκέλνπο, ελώ ν Θεόο ηνλ πξνζθαιεί λα θαζίζεη ζε ζπκβνύιην κε ηνπο αγγέινπο. Σί θαθό επηζπκεί άξαγε γηα καο ν Θεόο; Ο θόζκνο θηώρπλε ππεξβνιηθά εμ αηηίαο ηεο «θαιιηηερληθήο» ηνπ λννηξνπίαο. Ό κνληέξλνο άλζξσπνο ππνθέξεη από ην ζύλδξνκν ηνπ Μίδα. Θέιεη, νηηδήπνηε αγγίδεη αλά κεηαηξέπεηαη ζε έξγν ηέρλεο. Ζ ίδηα ε δσή έγηλε έλα έξγν ηέρλεο, έλα θαθό έξγν ηέρλεο. Ο άλζξσπνο δελ δεη κηα πξαγκαηηθή δσή, αιιά κηα δπλεηηθή δσή. Βξίζθεηαη ηπξαλλεκέλνο από ηδέεο πνπ ηνλ απνζπνύλ από ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Οη ηδέεο απηέο - νζνδήπνηε όκνξθεο θη αλ είλαη- δελ ηνλ αθήλνπλ ζε ρισξό θιαξί. Μήπσο είλαη εμαηξεηηθά όκνξθεο, δειαδή αλσθειώο όκνξθεο; Ούηε θαηά δηάλνηα. Όπσο ε νκνξθηά θαη ε αθξίβεηα ηνπ ρξπζνύ έγηλαλ θαηάξα γηα ηνλ Μίδα, θαηά ηνλ ίδην ηξόπν ε Σέρλε έγηλε θαηάξα γηα καο. Όπσο ν ρξπζόο θαζ εαπηό δελ έρεη νύηε νκνξθηά θαη νύηε ρξεζηκόηεηα αιιά γίλεηαη ρξήζηκνο ιόγσ ησλ πξαγκάησλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη απ απηόλ θαηά ηνλ ίδην ηξόπν θαη ε ηέρλε είλαη άρξεζηε εθ όζνλ δελ νδεγεί ζηελ αιήζεηα. Καη όπσο ν Μίδαο ζα πξόζθεξε έλα βνπλό ρξπζνύ γηα έλα πνηήξη κε λεξό, ζα έξζεη ν θαηξόο πνύ θη εκείο ζα δεηήζνπκε λα αληαιιάμνπκε όιε ηελ νκνξθηά ηνπ θόζκνπ γηα κηα γνπιηά «δώληνο ύδαηνο» (Ησαλ. 4, 10)1 πνύ καο έθεξε ν Υξηζηόο. Ζ απνκάθξπλζε από ηα δόγκαηα εμειίρζεθε κε ηνλ θαηξό ζε θπγή από ηελ γλώζε, αθξηβώο όπσο ζπκβαίλεη ζηελ κνληέξλα Σέρλε, ε νπνία απνζπάζηεθε από ηελ θηινζνθία δειαδή από ηελ ινγηθή, θαη δεκηνπξγεί κηα ςεύηηθε γιώζζα ησλ ζπγθηλήζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ Σέρλε δελ πξέπεη λα είλαη νύηε εξκεηηθή, νύηε απόθξπθε, όπσο δηαιαινύλ κεξηθνί αιιά πξέπεη λα είλαη δηαπγήο ζε όια όπσο ην δηακάληη θαη κέζσ απηήο ηεο δηαύγεηαο λα δηθαηνινγεί ην δηθαίσκά ηεο ζηελ ύπαξμε. Σν κεζπζηηθό θαιεηδνζθόπην ησλ ζπγθηλήζεσλ πνπ πξνσζείηαη από ηελ κνληέξλα Σέρλε, απνηειεί δηαθήκηζε γηα θάπνηα άζρεκα πξντόληα. Πνιιέο ζπγθηλήζεηο ηπγράλνπλ ραιαζκέλα θνκκάηηα ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο, ε νπνία, από ηελ θύζε ηεο έρεη κηα εληαία θαη αξκνληθή δνκή. Ζ Σέρλε πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο ελόηεηαο ηεο ςπρήο θαη λα κελ αθήλεη ην πιήζνο

8 ησλ ζπγθηλήζεσλ λα ξνθαλίδεη ζαλ βξσκεξνί αξνπξαίνη ην ζθέιεζξν ηεο αηζζεκαηηθήο καο δσήο. Να δεη θάπνηνο απνθιεηζηηθά κόλν κε ηηο ζπγθηλήζεηο, ηζνδπλακεί κε ην λα νδεγείο έλα πνιπηειέο απηνθίλεην κε ππνδεέζηεξε βελδίλε. ην ηέινο ην απηνθίλεην ζα θαηαζηξαθεί. Γηα ηνλ ίδην ιόγν θαηέιεμαλ ηξεινί νη πεξηζζόηεξνη ησλ ηδηνθπώλ αλζξώπσλ, νη νπνίνη, εγθαηαιείπνληαο ηελ απζηεξόηεηα ηεο ινγηθήο θαη ζπλεπαξκέλνη από ηελ θνπξηνύλα ησλ δηθώλ ηνπο ζπγθηλήζεσλ εμαζθνύζαλ κηα Σέρλε ηνπ νλεηξηζκνύ θαη ηνπ ζξπκκαηηζκνύ. Γεληθά θακία αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα δελ πξέπεη λα ζηξαθεί θαηά ηεο γλώζεσο. Ζ γλώζε είλαη ν επκελέζηεξνο ζθνπόο πξνο ηνλ νπνίν θιεζήθακε. «Όζν πεξηζζόηεξν γλσξίδεηο, ηόζν πεξηζζόηεξν αγαπάο» -έιεγε ν Λενλάξδν ληα Βίληζη. Καη ε γλώζε αξρίδεη κε ηελ γλώζε ηνπ εαπηνύ ζνπ. Γλσξίδνληαο όζα ήηαλ δπλαηόλ ζηνπο πξν Υξηζηνύ αλζξώπνπο ν πνιύζνθνο σθξάηεο νκνινγνύζε όηη «γλσξίδεη πσο δελ γλσξίδεη». Σν «έλ νίδα, όηη νπδέλ νίδα»: ηδνύ ε αξρή ηεο ζνθίαο, ν δξόκνο ηεο ηαπεηλνθξνζύλεο. Γηόηη, αθνύ ζα αλαθαιύςνπκε όηη κέζα καο δελ βξίζθεηαη ε πιεξόηεηα ηήο γλώζεσο ηόηε ζα ζηξαθνύκε γηα αλαδήηεζε ηεο κπξνο ηελ πεγή ηεο, πξνο ηνλ Θεό. Καη αθνύ ζα πεηζηνύκε όηη ν Θεόο είλαη ε Γλώζε, ζα Σνλ θέξνπκε ζηηο θαξδηέο καο, όπσο ν ίδηνο καο ππνζρέζεθε. Καη έηζη ζα θαηαθέξνπκε λα γλσξίζνπκε αιεζηλά ηνπο εαπηνύο καο ζαλ όληα ηθαλά κπξνο ζενπνίεζε, ζαλ λανύο ζηνπο νπνίνπο ν ίδηνο ν Θεόο ήζειε λα θαηνηθεί γηα λα κάο γεκίδεη κε δύλακε θαη κε αζαλαζία εηο ηνπο αηώλαο. Σα θαιιηηερληθά καο έξγα δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ηαπεηλά ππνιείκκαηα ηεο εηθόλαο ηνπ Αιεζηλνύ Γεκηνπξγνύ πνπ θείηαη κέζα καο, ην θσο ηεο νπνίαο (εηθόλαο) ζε πνιινύο από καο «έρεη ζβήζεη ίζσο πξν πνιινύ», αιιά δελ ζβήλεη πνηέ ε ειπίδα λα μαλαλάςεη θάπνηε. Μεηάθξαζε π. Ζιίαο Φξαηζέαο «ΔΝΟΡΗΑΚΖ ΔΤΛΟΓΗΑ» ΝΟΔΜΒΡΗΟ-ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2009

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις Ο Δηζνδεκαηίαο Σην ηειεπαηρλίδη «Ο Δηζνδεκαηίαο» ν Αξλανύηνγινπ γηα πξώηε θνξά δίλεη δύν επηινγέο: Να πάξεηο 50.000 Δπξώ θάζε ρξόλν

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ:

1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ: 1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ: Α) Ο Γηάλλεο έρεη ύςνο 1,80 κέηξα θαη δπγίδεη ηνπιάρηζηνλ 90 θηιά. Β) Τν ιεσθνξείν άξγεζε ή ην ξνιόη ηνπ Νίθνπ πήγαηλε πίζσ. Α) Ο Γηάλλεο δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα