Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ"

Transcript

1 Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη ηήο απνκνλώζεσο καο. Ζ απνκόλσζε είλαη ην θεληξηθό Θέκα ζηελ Σέρλε θαη έμσ από απηή ε Σέρλε δελ κπνξεί νύηε λα ελλνεζεί. Αιιά απνκόλσζε ζεκαίλεη Θάλαηνο. Ο Ρνπκάλνο πνηεηήο Μηραήι Δκηλέζθνπ ζπλέιαβε κεγαινθπώο ηελ γέλεζε ηεο Σέρλεο: «Αηώληα λένο, θνπθνπισκέλνο ζην καλδύα κνπ, ζήθσλα νλεηξνπαξκέλνο ην κέησπό κνπ πξνο ην άζηξν ηεο κνλαμηάο θαη δελ πίζηεπα όηη θάπνηε ζα κάζαηλα λα πεζάλσ». Ηδνύ ε θξαπγή αιιά θαη ν θιαπζκπξηζκόο ηνπ Αδάκ, πνπ κόιηο έπεζε: «Γελ πίζηεπα όηη θάπνηε ζα κάζαηλα θαη λα πεζάλσ.» Ηδνύ ή Σέρλε: ην αζύκβαην ηνπ αλζξώπνπ κε ηνλ Θάλαην ε εμέγεξζε ηνπ ελαληίνλ ηεο, ν πόλνο ηνπ εμ αηηίαο ηεο αιιά θαη ε αδηέμνδε παξεγνξηά -ή παζεηηθή «εθκάζεζε» ηνπ «ζαλάηνπ». Μόιηο «έκαζε λα πεζάλεη», ν άλζξσπνο μέραζε ήδε ηελ ζέζε ηνπ Θενύ ζηελ δσή ηνπ. εθώλεη ην κέησπν ηνπ πξνο ην «άζηξν ηεο κνλαμηάο». Δκείο πηζηεύνπκε όηη αθξηβώο ην ζήθσκα απηό ηνπ κεηώπνπ είλαη ε Σέρλε. Σν κέησπν, σο ζύκβνιν ηήο ζνθίαο θαη ηεο δπλάκεσο, δελ ηξέθεηαη πιένλ από ηνλ Θεό, αιιά απηνζπληεξείηαη. «Σν άζηξν ηεο κνλαμηάο» απνηειεί κάιινλ απέξαληε πξνβνιή ηεο κνλαμηάο ηνπ θαζελόο, κηα απνιπηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο κνλαμηάο ε νπνία γίλεηαη ην θέληξν ελόο αλήκεξνπ θαη απέιπηδνπ θόζκνπ. Σν λέν απηό άζηξν, κνλαδηθά θαη πξνζσπνπνηεκέλν, εμαιείθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε ηελ ζεκαζία ηνπ όια ηα άιια άζηξα θαη γίλεηαη θαη απηό ηνλ ηξόπν γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν ην κνλαδηθό ζεκείν αλαθνξάο ζ νιόθιεξν ην ζύκπαλ, ν κνλαδηθόο «θσηνδόηεο». «ήθσλα ην κέησπό κνπ πξνο ην άζηξν ηεο κνλαμηάο». Όρη ηα κάηηα, αιιά ην κέησπν! Ο άλζξσπνο βαδίδεη ςειαθά ην θσο κε ην κέησπν, ζαλ λα ςειαθά κε θνκκέλα ηα ρέξηα. Σα κάηηα ηνπ ηπθιώζεθαλ πξηλ από ηόζα πνιιά ρξόληα, πνπ θαη ν ίδηνο δελ ηα ζπκάηαη πιένλ θαη δελ έρεη θακηά ειπίδα λα ηα μαλαθεξδίζεη. Φαληαδόκαζηε κάιινλ επνπισκέλεο ηηο νθζαικηθέο θόγρεο ηνπ. Γη απηό ηνλ ιόγν ν ίδηνο ζεθώλεη ην κέησπν θαη όρη ηα κάηηα ηνπ. Με ηί ζηόιηζε ν άλζξσπνο ην άζηξν ηεο κνλαμηάο ηνπ; Πνην πξάγκα αμίαο νλνκάηηδε απηόο γηα ην νπνίν αμίδεη λα δήζεηο; Δκείο ιέκε όηη αμίδεη λα δεηο κνλάρα γηα ηα πξάγκαηα γηα ηα νπνία αμίδεη θαη λα πεζάλεηο. Θα δνύκε όκσο όηη, γηα ηνλ άλζξσπν ηεο Σέρλεο, ην γεγνλόο απηό δελ απνηειεί ηνλ ζθνπό, αιιά απιώο κηα κέζνδν. Σν ράνο θαη ν ζάλαηνο θάλνπλ ηνλ ζθνπό λα ράζεη ηελ ζεκαζία θαη ην λόεκά ηνπ. Σν παξάινγν πιεκκπξίδεη ρσξίο δηέμνδν ηελ ύπαξμε. Ο εηθνζηόο αηώλαο είλαη ν αηώλαο ηνύ παξαιόγνπ αξρίδνληαο κε ηνλ Κακύ θαη ηνλ αξηξ θαη κέρξη ην άηνπν ηνπ Δπγελίνπ Ηνλέζθνπ, αιιά θαη θζάλνληαο κέρξη ην ζεκεξηλό άηνπν ηεο θαηαζηξεπηηθήο ηειενξάζεσο. Αιιά κέρξη λα απνθηήζεη θάπνην όλνκα, ην παξάινγν δηαπόηηζε ηελ παγθόζκηα Σέρλε, είηε πξόθεηηαη γηα ην «Έπνο ηνπ Γηιγακέο» είηε γηα ηνλ «Ρσκαίν θαη

2 Ηνπιηέηα» είηε γηα άιια έξγα, αλακθηζβήηεηα κεγαινθπή, από ηα νπνία όκσο ν Θεόο απνζύξζεθε. Από απηή ηελ άπνςε νη άλζξσπνη είραλ δίθαην. Γηόηη ε απνπζία ηνπ Θενύ δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί παξά κόλν ζαλ παξάινγν. Σα πνιύ γλσζηά ιόγηα -πνύ απνδίδνληαη ιαλζαζκέλα ζηνλ Σεξηπιιηαλό- «πηζηεύσ επεηδή είλαη παξάινγν» είλαη πηό εππξόζηηα ζηνλ ησξηλό άλζξσπν ηνπ αηώλα καο, παξά γηα ηνλ «αιινηηλό» ξσκαίν ηζηνξηθό. Ο Θάλαηνο είλαη ε ιαηκεηόκνο ε νπνία ηππνπνηεί όινπο ηνπο πόζνπο καο, Σόζν ηνπο επγελείο όζν θαη ηνπο επηειείο, Υσξίο θακηά δηάθξηζε. Σν κνλαδηθό πξάγκα πνύ καο δηαθνξνπνηεί είλαη ην έξγν πνύ αθήλνπκε πίζσ καο. Ζ δηαθνξά κεηαμύ ελόο ζξεζθεπόκελνπ θαη ελόο απίζηνπ αλζξώπνπ έγθεηηαη ζην όηη ν πξώηνο δεη γηα λα εμαζθαιίδεη ην κέιινλ -ηελ αησληόηεηα-, ελώ ν ηειεπηαίνο γηα λα εμαζθαιίδεη ην παξειζόλ -θάπνηα κάηαηε δόμα. Ζ δσή απηνύ πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ θόβν ηεο αθάλεηαο. Ο θόβνο ηεο αθάλεηαο είλαη εθείλνο πνπ αλαγθάδεη ηνλ άπηζην άλζξσπν λα δεκηνπξγήζεη. «Δπίζηξεςε κνπ ηνλ εαπηό κνπ» -θσλάδεη ν άπηζηνο άλζξσπνο. Δλώ ν πηζηόο θξάδεη: «Δκέλα επίζηξεςε κε ζ Δζέλα», Γη απηό ηνλ ιόγν ν πηζηόο δελ κπνξεί λα είλαη άλζξσπνο ηεο Σέρλεο. Γηόηη γη απηόλ ν ζθνπόο -ή ζπλάληεζε δειαδή κε ηνλ Θεό- αθπξώλεη ηελ κέζνδν, δειαδή ηελ Σέρλε κε ηελ κνληέξλα ηεο ζεκαζία. Ο άπηζηνο άλζξσπνο δελ έρεη ζηαζεξέο αξρέο θαη αθξηβώο γηα ηνλ ιόγν απηό ό,ηη απνηειεί κέζνδν γηα ηνλ πηζηό γηα ηνλ άπηζην γίλεηαη ζθνπόο. Απηόο εγθισβίδεηαη ζηελ κέζνδν ζαλ ζ έλα ηζηό ηεο αξάρλεο, έλαο ηζηόο ηνλ νπνίν ν ίδηνο πξνεηνίκαζε θαη γη απηό ηνλ αληηιακβάλεηαη δπζθνιόηεξα, δηόηη απηόο απνηειεί κέξνο ηνπ εαπηνύ ηνπ. Ζ Σέρλε (γηα ηελ Σέρλε) ζεκαίλεη αδπλακία λα βιέπεηο καθξύηεξα, αδπλακία αλά βιέπεηο ηνλ Θεό. εκαίλεη αγθύισζε ζηνλ εαπηό καο. Οιόθιεξε ή Ηζηνξία ηήο Σέρλεο δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά κηα παξέιαζε θνκπιεμηθώλ αλζξώπσλ. Μηα παξέιαζε ηεο αδπλακίαο. Μηα θαηάιεςε εμ εθόδνπ ηνπ «ρεηκεξηλνύ παιαηηνύ» ηεο ζπλεηδήζεώο καο. Μία επαλάζηαζε κε ηελ νπνία ε ζπλείδεζε ππνρξενύηαη λα αλαγλσξίζεη όια απηά ηα ζπκπιέγκαηα («θαησηεξόηεηαο» ή «αλσηεξόηεηαο» δειαδή κηαο θαησηεξόηεηαο ζρεδόλ αλεπαλόξζσηεο) ζαλ θάηη μερσξηζηό θαη άμην πξνζνρήο. ηα ζπγγξάκκαηά ηνπ γηα ηελ Σέρλε, ν Freud νλνκάδεη ηνπο εζνπνηνύο «ηξεινύο επί ηεο ζθελήο». Γηόηη εθεί ζπκβαίλεη κία απνθόξηηζε ησλ ζπκπιεγκάησλ, κηα ζηνηρεηώδεο απειεπζέξσζε, Ζ ραξά ηελ νπνία αηζζάλνληαη νη Θεαηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο Θεαηξηθνύ έξγνπ νθείιεηαη ζηελ ηαύηηζή ηνπο κε ηνλ εζνπνηό θαη ζηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα νξηζκέλα αηζζήκαηα ή ζε θάπνηεο ζθελέο γηα ηηο νπνίεο ζα ληξέπνληαλ ζε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε, πξόθεηηαη γηα εθείλν ηνλ θόβν θαη ηελ ιύπε γηα ην νπνίν κηινύζε ν Αξηζηνηέιεο ζηελ «Πεξί Πνηεηηθήο» ηνπ. Καηά ηελ επνρή πνπ ν Freud έθαλε ηνπο ηζρπξηζκνύο απηνύο αθνινπζώληαο ηνλ Αξηζηνηέιε, ην λα δείμεηο ζην θνηλό ηελ γύκληα ζνπ δελ ζεσξείην αθόκε κηα πξάμε απειεπζέξσζεο αιιά κηα παζνινγηθή πξάμε. Αζθαιώο ν Freud έθαλε θάπνηα «ινγνηερλία», κε ηελ έλλνηα πνπ απνδίδνπλ ζηνλ όξν απηό νη αζήκαληε πνηεηέο ησλ ήκεξώλ καο πεξηγξάθνληαο δειαδή ηηο νξγαληθέο έκκνλεο ηδέεο θάπνησλ αλζξώπσλ, όπσο ζηελ «Πεξίπησζε Νηώξα» ιόγνπ ράξε, αιιά εθεί επξόθεηην γηα ηηο ζεκεηώζεηο αίλνο ςπρηάηξνπ ζρεηηθέο κε ηνύο αζζελείο ηνπ. Σελ ζήκεξνλ εκέξα νη απζεληηθέο

3 θαπηέο ςπρηαηξηθέο κειέηεο γξάθνληαη από ηνπο πνηεηέο πεξηγξάθνληαο ηνπο εαπηνύο ηνπο. Ζ Σέρλε είλαη ινηπόλ ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν ηα παληόο είδνπο ζπκπιέγκαηα ππέζηεζαλ θάπνηα δηαδηθαζία εμεπγεληζκνύ. Μεηά από ρξόληα ηζηνξίαο ηνπ πνιηηηζκνύ ν άλζξσπνο δελ έρεη πιένλ ηί λα πεη ζηνλ θόζκν. Απηόο πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ην βξάρν απηό πνπ νλνκάδεηαη ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνύ θαη βιέπεη όηη ν βξάρνο ηπγράλεη πνιύ κηθξόηεξνο από ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Σνπ κνηάδεη κε ην ηπξί πνπ παξακέλεη ζην ζνπξσηήξη κεηά ηελ απόζηαμε ηνπ ηπξόγαινπ θαη ην νπνίν έγηλε απίζηεπηα κηθξό αλαηξέπνληαο όιεο ηηο πξνζδνθίεο ησλ πξνζθεθιεκέλσλ ζην δείπλν. Αιιά ν άλζξσπνο πξνζπαζεί αλά εμάγεη από ην βξάρν απηό έλλνηεο ηθαλέο λα ηνπ απμήζνπλ ηελ αμία. Γελληνύληαη έηζη νη θξηηηθνί θαη νη ζεσξεηέο ηεο Σέρλεο. Με πνην ζθνπό; Γηα λα γξάςνπλ νγθώδεηο ηόκνπο θαη λα καο πείζνπλ όηη ζηηο παληνίεο απηέο αλνεζίεο θξύβνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλλνηεο ηηο νπνίεο ην αλζξώπηλν κπαιό δελ είλαη αθόκε ώξηκν λα ηηο θαηαιάβεη. Αιιά απηά ηα αζήκαληα πξάγκαηα δελ απνηεινύλ νύηε ηνπιάρηζηνλ ην ηπξόγαιν από ην νπνίν κε ην βξάζηκν ζα κπνξνύζακε λα βγάινπκε έζησ θαη κηα ρνύθηα αλζόηπξν. Δίλαη δύζθνιν λα ζπιιάβεηο κε ην λνπ πώο, παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δεκηνπξγνύλ ζην παηρλίδη ηνπο έξγα, από ηα νπνία ιείπεη κνλάρα ε ππνγξαθή ελόο αγθάι ή θάπνηεο θνξέο ηνπ Πηθάζζν, Όηαλ ν Θεόο εθδηώρζεθε από ηνλ πλεπκαηηθό θόζκν ηνπ αλζξώπνπ ζπλέβε κηα θπζηθή θαηαζηξνθή θαηά ηελ νπνία παξαβηάζζεθε ν λόκνο ηεο εζσηεξηθήο ηνπ ξνπήο. Ο άλζξσπνο, πνύ είλαη έλα νλ θαηεπζπλόκελν από ηελ θύζε ηνπ πξνο ηελ ηειεηόηεηα βηώλεη θάπνηα θξίζε αλεπάξθεηαο κέζσλ ζε ζρέζε κε ηηο επηδηώμεηο ηνπ. Οη θαληαζηώζεηο ηνπ μεπεξλνύλ πνιύ ηελ δύλακε ηνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Ζ ιύζε όκσο δελ έγθεηηαη ζηελ απνηνκή, θαηά ην κνληέιν ηνπ Πξνθξνύζηε, απηώλ ησλ θπζηθώλ ξνπώλ ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπ θαληαζίαο, αιιά ζηελ απεξηόξηζηε δηείζδπζε, ζαλ ζ έλα κεηαμσηό θνπβάξη, ζηνλ άγλσζην θόζκν πνπ δνύκε. Σν άγλσζην ηελ θνξά απηή είλαη ν Θεόο, ζπγθεθξηκέλα Δθείλνο ν Θεόο πνπ -ώ ηνπ Θαύκαηνο- θαηνηθεί ζηηο θαξδηέο καο. Καη ήηαλ θπζηθό λα ζπκβεί απηό, εθ όζνλ, ήδε από ηελ πηώζε ηνπ ν Αδάκ βξίζθεηαη ζε ζπλερή θπγή από ην πξόζσπν ηνπ Θενύ. Ο Αδάκ, πνπ είρε ηελ ηξέια λα θξπθηεί θάησ από έλα ζάκλν από ηελ παληνγλώζηξηα παξνπζία ηνπ Θενύ, κπνξεί θαη ζήκεξα λα θξύβεηαη ζηελ ζθηά ελόο κνιπβηνύ. Ζ Παηεξηθή Οξζόδνμνο Παξάδνζε βιέπεη ζηελ πξάμε απηή ηνπ Αδάκ κηα θξελνβιάβεηα κία παξαθξνζύλε ηελ νπνία απηόο κεηέδσζε έπεηηα ζ όινπο ηνπο απνγόλνπο ηνπ, δηόηη όινη βξηζθόκαζηαλ (ελ δπλάκεη) ζηνλ Αδάκ ηελ ζηηγκή ηεο πηώζεώο ηνπ. Ζ Σέρλε είλαη ε αληίδξαζε ηνπ Αδάκ ν νπνίνο μππλάεη κεηά από ην αηύρεκα απηό, αηύρεκα όρη κνλάρα δηθό ηνπ αιιά νινθιήξνπ ηνύ θόζκνπ. Ζ Σέρλε είλαη κηα αξξσζηεκέλε πξνζπάζεηα ηνπ Αδάκ λα μαλαθέξλεη ζηελ κλήκε ηνπ ηνλ Θεό, κηα θαηαπόλεζε λα μαλαθέξλεη ζηελ κλήκε ηνπ ηηο επηπρηζκέλεο ηνπ κέξεο. Ζ πξνζπάζεηα απηή έκειιε λα απνηύρεη κέρξη ηελ εκέξα πνπ ν ίδηνο ν Θεόο απνθάζηζε λα θαηεβεί ζην αξξσζηεκέλν από ηελ ακαξηία ζώκα ηνπ Αδάκ θαη, ελδπόκελνο ηελ αξξώζηηα ηνπ ζαλ ηκάηην, ην μέπιπλε ζηα θαζαξηήξηα λεξά ηνπ ζπζηαζηηθνύ ζαλάηνπ Σνπ, γηα λα ην επηζηξέςεη μαλά θαζαξό ζηνλ αγαπεκέλν ηνπ Αδάκ.

4 Ηδνύ γηαηί ε Σέρλε γηα ηνλ παιαηό Αδάκ ηζνδπλακεί κε ηα ξηγσηά ηκάηηα ηνπ θπιαθηζκέλνπ κε «ηα θύιια» ηεο ζπθήο κε ηα νπνία απηόο θαιύπηεη ηελ γύκληα ηεο ςπρήο ηνπ. Γηα ηνλ λέν Αδάκ, όκσο, ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη πνιινί ην ηκάηην ηεο αξξώζηηαο αληηθαηαζηάζεθε από ην ρσξίο ξαθή ηκάηην ηνύ Υξηζηνύ. Σν παξάινγν ε αξξώζηηα ηνπ Αδάκ, ηελ νπνία απηόο αηζζάλζεθε ηελ ζηηγκή πνπ θξύθζεθε θάησ από ην ζάκλν ηνπ Παξαδείζνπ, έγηλε κε ηνλ Υξόλν θύξηα εζηία ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ εκπλεύζεσο. Απηή ζπληεξείηαη πνιύ εύθνια ηδίσο ζ έλαλ αηώλα θαηά ηνλ νπνίν ε ηξέια έγηλε θεληξηθό ζέκα, όρη κόλν ζηελ ηέρλε θάπνησλ πξσηνπνξηαθώλ θύθισλ, αιιά αθόκε θαη ζηηο δεκηνπξγίεο κεγάισλ θηλεκαηνγξαθηθώλ εηαηξεηώλ. Θα ήκνπλ πνιύ πηό πεηζηηθόο εάλ ζαο έιεγα όηη, ζηελ Ρσζία, ζηελ ρώξα απηή κε νπηζζνδξνκηθά γνύζηα πνπ αζρνιείηαη δειαδή κε παξαδνζηαθά ζέκαηα, ζηελ πξώηε ζέζε αθξνακαηηθόηεηαο βξίζθεηαη έλα έξγν πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγώ ηξειάζεθα». ε κηα θνηλσλία ε νπνία γλσξίδεη ηνλ πξνθήηε Γαβίδ κνλάρα από ην γιππηό ηνπ Μηραήι Άγγεινπ πηζηεύνπκε όηη απηό από ην νπνίν ππνθέξεη θαηά Κύξην ιόγν είλαη ε αίζζεζε πξαγκαηηθόηεηαο. Ζ πξνζσπηθή απνμέλσζε ηνπ αλζξώπνπ ηεο Σέρλεο πξνβάιιεηαη ζηαδηαθά επάλσ ζηελ θνηλσλία θαη γίλεηαη έηζη κηα ζπιινγηθή απνμέλσζε. Σα κεηακνληέξλα κνπηδνπξώκαηα, ηα νπνία πξηλ από δέθα ρξόληα πξνμελνύζαλ αεδία ζε νπνηνδήπνηε θπζηνινγηθό άλζξσπν, βξίζθνληαη ζήκεξα ζε όια ηα εμώθπιια ησλ ηεηξαδίσλ θαη ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ ή θνιιεκέλα σο απηνθόιιεηα ζηα ςπγεία. Αθόκε πεξηζζόηεξν, νη ηάπεηεο κε παξόκνηα κνηίβα ηα νπνία κηκνύληαη ηνπο κνπηδνπξσκέλνπο ηνίρνπο ή ηνπο θξάθηεο ησλ πόιεσλ, ηηο δεκνηηθέο ηνπαιέηεο, δηαθνζκνύλ θπζηνινγηθά ηνπο ηνίρνπο ησλ δηακεξηζκάησλ. Δπάλσ δε ζηα απηνθίλεηα θάπνηα απηνθόιιεηα πνύ κηκνύληαη κηα ζηαγόλα βαθήο πνπ έπεζε θαηά ιάζνο! Γελ ζα κηιήζσ γηα ηα ξνύρα πνπ θνξάλε όρη κόλν νη λένη αιιά θαη νη ζπληαμηνύρνη! Μέρξη πξηλ από κεξηθά ρξόληα νπνηνζδήπνηε λένο ζα ζεσξνύζε κεγάιε ληξνπή εάλ θπθινθνξνύζε κε ζθηζκέλα παληειόληα, ελώ ζήκεξα ηα ζρίδεη κόλνο ηνπ. Όρη κόλν νη γπλαίθεο, αιιά θαη νη άλδξεο βάθνληαη ζαλ ηνλ θιόνπλ. Πξηλ κεξηθά ρξόληα, ην λα έβγαηλε θάπνηνο ζην δξόκν κε ην ινπθάληθό ζην ρέξη ζεσξείην ρνληξνθνπηά, ελώ ζήκεξα βγαίλνπλ θαη κε ηεγαλεηέο παηάηεο θαη πεξεθαλεύνληαη! Κάησ από ηα κάηηα καο θαη κε ηε ζπκκεηνρή καο ζπκβαίλεη κηα ζπιινγηθή αιινηξίσζε. Ενύκε αλάκεζα ζε πηλαθίδεο πνπ δηαθεκίδνπλ γπλαηθείεο ζεξβηέηεο θαη πξνθπιαθηηθά. Κνηηάδνπκε κε ζαπκαζκό πώο ζηελ ηειεόξαζε κηα γπλαίθα μπξίδεη ηήο ηξίρεο ησλ πνδηώλ ηεο ή ζθαιίδεη ηελ ηεξεδόλα ησλ δνληηώλ ηεο. Πέζακε ηόζν ρακειά ζηελ κηδέξηα, πνπ δελ ληξεπόκαζηε γηα πξάγκαηα γηα ηα νπνία θάπνηε αθόκε θαη ε ζύδπγνο ληξεπόηαλ λα κηιήζεη ζηνλ άλδξα ηεο. Πξηλ είθνζη πεξίπνπ ρξόληα, όια απηά απνηεινύζαλ ζθελέο από θάπνηα γαιιηθή θσκσδία, ελώ ζήκεξα απνηεινύλ ηελ ίδηα ηελ δσή καο. Ο ζύγρξνλνο άλζξσπνο δελ ρξεζηκνπνηεί θαζόινπ ηελ πξνζσπηθή ηνπ ειεπζεξία. Γηα πνηά ειεπζεξία εμ άιινπ ζα κπνξνύζε λα κηιήζεη ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο όηαλ, επί δέθα ώξεο ηελ εκέξα θνηηάδεη ηαηλίεο ζηηο νπνίεο κε μεθαξδηζηηθά γέιηα ηνλ δηαηάδνπλ πόηε πξέπεη λα γειά; Πνύ είλαη ε ινγηθή; Πνύ είλαη ε δηάθξηζε άμηώλ; Ναη, ν άλζξσπνο γιίησζε από ηελ «ηπξαλλία ηεο ζξεζθείαο»! Ζ Σέρλε λίθεζε ζξηάκβεπζε επάλσ ζηελ ζξεζθεία!

5 Μόλν πνπ ε Σέρλε κεηαηξάπεθε ε ίδηα ζε ζξεζθεία κηα ύπνπιε θαη ηπξαλληθή ζξεζθεία, κηα ζξεζθεία ηεο θαηαζηξνθήο. Ενύκε ζε κηα θνηλσλία πνπ ηπξαλληέηαη από ηελ Σέρλε. Ο άλζξσπνο ηεο Σέρλεο -ν νπνίνο δεη σο ήξσαο πνύ ιπηξώλεη ηελ αιπζόδεηε από ηα ζξεζθεπηηθά δόγκαηα ςπρή- απνηειεί πξντόλ ηεο Γύζεσο, ηεο θαζνιηθήο Ηηαιίαο. Ζ Αλαγέλλεζε ι.ρ. δελ εκθαλίζζεθε ζηελ νξζόδνμε Διιάδα, ν πνιηηηζκόο ηεο νπνίαο κέρξη ηνλ εθρξηζηηαληζκό έπαζρε από αλζξσπνθεληξηζκό αθξηβώο όπσο ν ξσκατθόο πνιηηηζκόο. Ζ Οξζνδνμία δελ θαηαπίεζε πνηέ ηελ θνπιηνύξα, αιιά αληηζέησο ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζηα θεξύγκαηά ηεο. Με απηή ηελ έλλνηα απνηειεί εμαηξεηηθό παξάδεηγκα ν Λόγνο πξνο ηνπο Νένπο ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ «γηα ην πώο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε ηα ζπγγξάκκαηα ησλ Διιήλσλ», από ηνλ νπνίν θαίλεηαη πνιύ θαιά όηη, ζηηο ζπλζήθεο ηεο θαλνληθήο Δθθιεζίαο, ε ςπρή δένλ έρεη από ηί λα απειεπζεξσζεί, δηόηη ηεο πξνζθέξεηαη όιε ε ειεπζεξία. ηελ Οξζνδνμία δελ ππάξρεη απόξξηςε, αιιά κνλάρα επηινγή. Δκείο δελ γλσξίδνπκε ζηελ Ηζηνξία ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο θαλέλα αβνλαξόια. Πηζηεύνπκε όηη ε ηόζν επηδεηρηηθή επηζηξνθή ζηα ηδεώδε ηεο ξσκατθήο ηέρλεο κέρξη ηνπ εθρξηζηηαληζκνύ ηεο, δειαδή ζηνλ αλζξσπνθεληξηζκό θαη ζηνλ εξσηηζκό, θαη κε πξνθαλή ζθνπό απνκπζνπνίεζεο, όπσο ζπλέβε θαηά ηελ Αλαγέλλεζε έγηλε δπλαηό ζπγθεθξηκέλα ζην ηζηνξηθό πεξηβάιινλ ηνπ εθθιεζηαζηηθνύ ζρίζκαηνο πνπ επλόεζε ην ελλνηνινγηθό θαη εζηθό ράνο ζηελ Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία. Σν γεγνλόο όηη ν Μηραήι Άγγεινο δσγξαθίδεη ηα βηβιηθά πξόζσπα γπκλά, απνηειεί αλακθηζβήηεηα κηα κνξθή ριεπαζκνύ ηεο θαηαζηάζεσο ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο. Ζ γύκληα είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα γπκλόηεηα ησλ ηεξέσλ. Οη θαιιηηέρλεο ηεο Αλαγέλλεζεο ρηππνύλε ρσξίο θαλέλα ελδνηαζκό όια ηα ρξηζηηαληθά ηδεώδε, δηόηη ην ράνο θαη ε αλαίδεηα ήηαλ γεληθό θαηλόκελν. Οη θαιιηηέρλεο επαλαζηαηνύλ αιιά δελ δηνξζώλνπλ. Γηόηη παξόκνηνη ήζαλ θαη απηνί. Ήηαλ δηεθζαξκέλνη θαη πεξίκελαλ απιώο κηα θαιή επθαηξία γηα λα αθήζνπλ ειεύζεξα ηα ραιηλάξηα ηεο δηαθζνξάο ηνπο. Καη βξίζθνπλ ηελ επθαηξία απηή ν αγώλαο θαηά ηνπ ςέκαηνο. Αιιά ππό ηελ πξνζσηηίδα ηεο αλσηεξόηεηαο, απηνί ζα δηαπξάηηνπλ θαθίεο ηόζν θαηά ησλ άιισλ όζν θαη ελαληίνλ ζηνπο εαπηνύο ηνπο. Να κε μερλάκε όηη νη θαιιηηέρλεο απηνί ηεο Αλαγελλήζεσο, όζν θαη αξγόηεξα ν Ρνπζζώ ή ν Νηηληεξό επαλαζηάηεζαλ θαη αλαδήηεζαλ Κάπνηα απειεπζέξσζε από ηελ επλννύκελε από ην ζρίζκα λννηξνπία. Δκείο όκσο δερζήθακε αδίθσο ηνλ αζετζκό ηνπο, ράξε ζηελ επηδεμηόηεηα ηεο αζετζηηθήο πξνπαγάλδαο ε νπνία αγσλίζζεθε λα παξνπζηάζεη ηνλ Υξηζηηαληζκό ζαλ ζπγρώλεπζε ησλ παξαινγηζκώλ όισλ ησλ δνγκάησλ όισλ ησ νκνινγηώλ, ηηο νπνίεο όκσο ε Οξζόδνμνο Δθθιεζία ζεσξεί αηξεηηθέο. Σν δήηεκα ηεο θαιιηηερληθήο ειεπζεξίαο ηέζεθε θάπσο δίθαηα θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ε Δθθιεζία δηέζεηε εμνπζία ινγνθξηζίαο, ήκεξα ε εμνπζία απηή δελ βξίζθεηαη πιένλ εδώ θαη πνιύ θαηξό κε ην κέξνο ηεο Δθθιεζίαο, αιιά, παξ όια απηά ε «απειεπζέξσζε» από θάπνηα δνγκαηηθή λννηξνπία ζπλερίδεη λα απαζρνιεί ηα έξγα ηέρλεο. Αθόκε ε (ιεγνκέλε) δεκηνπξγηθή ειεπζεξία -ηδίσο ζηα λέα ηαιέληα-

6 ζπγρέεηαη θαη εθδειώλεηαη κε ηελ αιαδνληθή θαηεδάθηζε ησλ δνγκάησλ ηεο πίζηεσο, κε αλήζηθεο παξαθξάζεηο ησλ βηβιηθώλ θεηκέλσλ θαη γεγνλόησλ. Μα εκείο νη Οξζόδνμνη από ηί απειεπζεξσλόκαζηε; Καη αλαθέξνκαη ζηνπο κνξθσκέλνπο αλζξώπνπο πνπ αλήθνπλ ζ απηό ηνλ ρώξν, πνπ είλαη νξζόδνμνη εθ γελεηήο, αιιά νη νπνίνη, ζεσξώληαο όηη πξνβαίλνπλ ζε κεγάιεο επαλαζηάζεηο θηηάρλνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θείκελα πνπ πλίγνπλ, πνπ ζηξαγγαιίδνπλ νπνηνδήπνηε ίρλνο Υξηζηηαληζκνύ. Απηνί, νύηε δηάζεκνη ζα γίλνπλ, όπσο ν Νηάλ Μπξάνπλ, αιιά θαη κε ηνλ Υξηζηό θηινληθνύλ. Από πνύ πεγάδεη ινηπόλ θαη πνύ απνζθνπεί απηόο ν ςεύηηθνο αγώλαο γηα ηελ ειεπζεξία; Γηα λα αγσλίδεζαη γηα ηελ ειεπζεξία, πξέπεη πξώηα λα μέξεηο από πνηόλ, από ηί απειεπζεξώλεζαη θαη ηί πνζείο λα θεξδίζεηο σο αληάιιαγκα, Ζ θαιιηηερληθή ειεπζεξία δελ ζεκαίλεη λα έρεηο έλα δηθό ζνπ εθδνηηθό νίθν ζηνλ νπνίν λα δεκνζηεύεηο όια ηα βηβιία, κε ηα νπνία νη ζπγγξαθείο καο θαηαηπξαλλνύλ ηηο ζπδύγνπο θαη ηηο εξσκέλεο ηνπο (ηνπο κνλαδηθνύο ζηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο αλαγλώζηεο ηνπο), αιιά ζεκαίλεη πνιιά πεξηζζόηεξα. Από ηί ειεπζεξσλόκαζηε; Από ηα δόγκαηα; Μα από πνηό δόγκα ζπγθεθξηκέλα; Από ην δόγκα όηη ό Θεόο είλαη θαιόο όηη ν άλζξσπνο είλαη αζάλαηνο, όηη απηόο ν άλζξσπνο, δεκηνπξγεκέλνο θαηά ηελ εηθόλα ηνπ Γεκηνπξγνύ ηνπ, έρεη ηελ δύλακε λα δεκηνπξγεί; Ή κήπσο από ην δόγκα όηη ν άλζξσπνο είλαη ην κνλαδηθό ειεύζεξν όλ ηνπ νπνίνπ ηελ ειεπζεξία δελ ηελ παξαβηάδεη νύηε ν Θεόο; Δμ άιινπ ε ειεπζεξία λα επαλαζηαηνύλ νη πεξηζζόηεξνη ελάληηα ηνπ Θενύ απνηειεί ηελ θαιύηεξε απόδεημε όηη ε νξζόδνμνο δνγκαηηθή δελ παξαβηάδεη ηηο αξρέο ηεο. Καη ν Θεόο είλαη ν πξώηνο πνπ ζέβεηαη ηα πεξί ειεπζεξίαο δόγκαηα απηά. Όηαλ απειεπζεξσλόκαζηε από ηα δόγκαηα απειεπζεξσλόκαζηε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα από ηελ ίδηα ηελ ειεπζεξία καο. Σα νξζόδνμα δόγκαηα εληππώλνπλ ηηο πηό επγελείο ειπίδεο πνπ κπνξεί λα έρεη ν άλζξσπνο θαη εθθξάδνπλ ηελ ηειεηόηεξε κνξθή ηεο αλζξώπηλεο ζθέςεσο. Δάλ ε κεηαζνβηεηηθή Σέρλε δελ δηαζέηεη ηελ εγθπξόηεηα ελόο Νηνζηνγηέβζθη ή ελόο Γθόγθνι, νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη ζεκεξηλνί ζπγγξαθείο ζηεξνύληαη ηεο ζηεξεόηεηαο ηνπ Υξηζηνύ. Σόζν ν Νηνζηνγηέβζθη όζν θαη ν Γθόγθνι είραλ ζηα εκβιήκαηα ηεο ινγνηερλίαο ηνπο ην κνλόγξακκα ηνπ βπδαληηλνύ απηνθξάηνξα: «ελ ηνύησ λίθα». Όηαλ ν ηεξόο Απγνπζηίλνο έθζαζε ζην ζεκείν λα γλσξίζεη ηελ Δθθιεζία λνηώζνληαο ληξνπή γηα ζηελ πξνεγνύκελε ηνπ ζηάζε, έιεγε: «επραξηζηώ, Κύξηε, δηόηη ό,ηη ζπθνθάληεζα εγώ δελ ήηαλ Δθθιεζία νπ, αιιά κνλάρα ε εζθαικέλε κνπ θαληαζίσζε γη απηήλ». Ο άλζξσπνο θνβάηαη κήπσο αλαθαιύςεη όηη απηά πνπ ζθέθζεθε (θαη έγξαςε) πεξί ηνπ Θενύ απνηεινύλ παξαπνίεζε ηεο αιήζεηαο. Όηη ν Θεόο κπνξεί πξάγκαηη λα αλαδεηρζεί θαιόο. Ο άλζξσπνο θνβάηαη λα πάεη ζε ζπλάληεζε κε Δθείλνλ Σνλ νπνίν θαθνιόγεζε πξηλ αθόκε ηνλ γλσξίζεη. Ο άλζξσπνο είλαη ππεξήθαλνο θαη θνβάηαη λα ζπλαληεζεί κε ηνλ Γεκηνπξγό. Γηόηη απηόο έθιεςε ηα ηκάηηά Σνπ θαη πήγε κε απηά ζην ρνξό. Γηόηη ρξεζηκνπνίεζε ην όλνκά Σνπ γηα λα απνζπάζεη ιεθηά από ηελ Σξάπεδα θαη ππέγξαςε ππνζέζεηο πνπ δελ ηνπ αλήθαλ. Ο άλζξσπνο έθαλε

7 ππεξβνιηθά ρξέε θαη ππεξεθαλεύζεθε πξνο όινπο όηη απηόο είλαη ν «θύξηνο». Σώξα όκσο έκαζε όηη ν Αιεζηλόο Κύξηνο ηνλ θάιεζε ζ Απηόλ θαη ν άλζξσπνο ηξειαίλεηαη από ηελ ληξνπή ηνπ. Πξνηηκά λα παξακείλεη θξπκκέλνο θάησ από ηνλ ζάκλν ηεο ληξνπήο ηνπ θπξίαξρνο επάλσ ζε θάπνηα ραιαζκέλα παηρλίδηα. Φάρλεη δηθαηνινγίεο γηα λα αξγήζεη. Δθεπξίζθεη ςέκαηα. Αληηζηέθεηαη θαη ινηδνξεί ηνλ Γεζπόηε. Δπεηδή ηνλ θαηέρεη ε πεπνίζεζε όηη ν Γεζπόηεο ηνλ θάιεζε γηα λα ηνλ καιώζεη. Ο Κύξηνο ηνλ θάιεζε όκσο γηα λα ηνλ θάλεη θιεξνλόκν. Ο θαιιηηέρλεο επαλαζηαηεί απαηηώληαο ην δηθαίσκα αλά δσγξαθίδεη αλζξώπνπο επάλσ ζην ραξηί, ελώ ν Θεόο καο θαιεί λα μαλαδεκηνπξγήζνπκε ηνπο εαπηνύο καο, λα θηίζνπκε κηα λέα θηίζε. Ο θαιιηηέρλεο δεηά ην δηθαίσκα λα θαληαζηεί ό,ηη ππάξρεη πέξα από ηα άζηξα, ελώ ό Θεόο καο πξνζθαιεί αλά γηλόκαζηε δπλαηνί λα κεηαθέξνπκε ηνλ νπξαλό θαη ηελ γε κε ηελ ζέιεζή καο, όπσο έθαλε ό πξνθήηεο Ζιίαο. Ο θαιιηηέρλεο απαηηεί ην δηθαίσκα λα πίλεη ηζίπνπξν ζπληξνθηά κε δαξσκέλεο γπλαίθεο θαηά ηελ εκέξα έθζεζεο κόλν γηα θίινπο θαη πξνζθαιεζκέλνπο, ελώ ν Θεόο ηνλ πξνζθαιεί λα θαζίζεη ζε ζπκβνύιην κε ηνπο αγγέινπο. Σί θαθό επηζπκεί άξαγε γηα καο ν Θεόο; Ο θόζκνο θηώρπλε ππεξβνιηθά εμ αηηίαο ηεο «θαιιηηερληθήο» ηνπ λννηξνπίαο. Ό κνληέξλνο άλζξσπνο ππνθέξεη από ην ζύλδξνκν ηνπ Μίδα. Θέιεη, νηηδήπνηε αγγίδεη αλά κεηαηξέπεηαη ζε έξγν ηέρλεο. Ζ ίδηα ε δσή έγηλε έλα έξγν ηέρλεο, έλα θαθό έξγν ηέρλεο. Ο άλζξσπνο δελ δεη κηα πξαγκαηηθή δσή, αιιά κηα δπλεηηθή δσή. Βξίζθεηαη ηπξαλλεκέλνο από ηδέεο πνπ ηνλ απνζπνύλ από ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Οη ηδέεο απηέο - νζνδήπνηε όκνξθεο θη αλ είλαη- δελ ηνλ αθήλνπλ ζε ρισξό θιαξί. Μήπσο είλαη εμαηξεηηθά όκνξθεο, δειαδή αλσθειώο όκνξθεο; Ούηε θαηά δηάλνηα. Όπσο ε νκνξθηά θαη ε αθξίβεηα ηνπ ρξπζνύ έγηλαλ θαηάξα γηα ηνλ Μίδα, θαηά ηνλ ίδην ηξόπν ε Σέρλε έγηλε θαηάξα γηα καο. Όπσο ν ρξπζόο θαζ εαπηό δελ έρεη νύηε νκνξθηά θαη νύηε ρξεζηκόηεηα αιιά γίλεηαη ρξήζηκνο ιόγσ ησλ πξαγκάησλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη απ απηόλ θαηά ηνλ ίδην ηξόπν θαη ε ηέρλε είλαη άρξεζηε εθ όζνλ δελ νδεγεί ζηελ αιήζεηα. Καη όπσο ν Μίδαο ζα πξόζθεξε έλα βνπλό ρξπζνύ γηα έλα πνηήξη κε λεξό, ζα έξζεη ν θαηξόο πνύ θη εκείο ζα δεηήζνπκε λα αληαιιάμνπκε όιε ηελ νκνξθηά ηνπ θόζκνπ γηα κηα γνπιηά «δώληνο ύδαηνο» (Ησαλ. 4, 10)1 πνύ καο έθεξε ν Υξηζηόο. Ζ απνκάθξπλζε από ηα δόγκαηα εμειίρζεθε κε ηνλ θαηξό ζε θπγή από ηελ γλώζε, αθξηβώο όπσο ζπκβαίλεη ζηελ κνληέξλα Σέρλε, ε νπνία απνζπάζηεθε από ηελ θηινζνθία δειαδή από ηελ ινγηθή, θαη δεκηνπξγεί κηα ςεύηηθε γιώζζα ησλ ζπγθηλήζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ Σέρλε δελ πξέπεη λα είλαη νύηε εξκεηηθή, νύηε απόθξπθε, όπσο δηαιαινύλ κεξηθνί αιιά πξέπεη λα είλαη δηαπγήο ζε όια όπσο ην δηακάληη θαη κέζσ απηήο ηεο δηαύγεηαο λα δηθαηνινγεί ην δηθαίσκά ηεο ζηελ ύπαξμε. Σν κεζπζηηθό θαιεηδνζθόπην ησλ ζπγθηλήζεσλ πνπ πξνσζείηαη από ηελ κνληέξλα Σέρλε, απνηειεί δηαθήκηζε γηα θάπνηα άζρεκα πξντόληα. Πνιιέο ζπγθηλήζεηο ηπγράλνπλ ραιαζκέλα θνκκάηηα ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο, ε νπνία, από ηελ θύζε ηεο έρεη κηα εληαία θαη αξκνληθή δνκή. Ζ Σέρλε πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο ελόηεηαο ηεο ςπρήο θαη λα κελ αθήλεη ην πιήζνο

8 ησλ ζπγθηλήζεσλ λα ξνθαλίδεη ζαλ βξσκεξνί αξνπξαίνη ην ζθέιεζξν ηεο αηζζεκαηηθήο καο δσήο. Να δεη θάπνηνο απνθιεηζηηθά κόλν κε ηηο ζπγθηλήζεηο, ηζνδπλακεί κε ην λα νδεγείο έλα πνιπηειέο απηνθίλεην κε ππνδεέζηεξε βελδίλε. ην ηέινο ην απηνθίλεην ζα θαηαζηξαθεί. Γηα ηνλ ίδην ιόγν θαηέιεμαλ ηξεινί νη πεξηζζόηεξνη ησλ ηδηνθπώλ αλζξώπσλ, νη νπνίνη, εγθαηαιείπνληαο ηελ απζηεξόηεηα ηεο ινγηθήο θαη ζπλεπαξκέλνη από ηελ θνπξηνύλα ησλ δηθώλ ηνπο ζπγθηλήζεσλ εμαζθνύζαλ κηα Σέρλε ηνπ νλεηξηζκνύ θαη ηνπ ζξπκκαηηζκνύ. Γεληθά θακία αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα δελ πξέπεη λα ζηξαθεί θαηά ηεο γλώζεσο. Ζ γλώζε είλαη ν επκελέζηεξνο ζθνπόο πξνο ηνλ νπνίν θιεζήθακε. «Όζν πεξηζζόηεξν γλσξίδεηο, ηόζν πεξηζζόηεξν αγαπάο» -έιεγε ν Λενλάξδν ληα Βίληζη. Καη ε γλώζε αξρίδεη κε ηελ γλώζε ηνπ εαπηνύ ζνπ. Γλσξίδνληαο όζα ήηαλ δπλαηόλ ζηνπο πξν Υξηζηνύ αλζξώπνπο ν πνιύζνθνο σθξάηεο νκνινγνύζε όηη «γλσξίδεη πσο δελ γλσξίδεη». Σν «έλ νίδα, όηη νπδέλ νίδα»: ηδνύ ε αξρή ηεο ζνθίαο, ν δξόκνο ηεο ηαπεηλνθξνζύλεο. Γηόηη, αθνύ ζα αλαθαιύςνπκε όηη κέζα καο δελ βξίζθεηαη ε πιεξόηεηα ηήο γλώζεσο ηόηε ζα ζηξαθνύκε γηα αλαδήηεζε ηεο κπξνο ηελ πεγή ηεο, πξνο ηνλ Θεό. Καη αθνύ ζα πεηζηνύκε όηη ν Θεόο είλαη ε Γλώζε, ζα Σνλ θέξνπκε ζηηο θαξδηέο καο, όπσο ν ίδηνο καο ππνζρέζεθε. Καη έηζη ζα θαηαθέξνπκε λα γλσξίζνπκε αιεζηλά ηνπο εαπηνύο καο ζαλ όληα ηθαλά κπξνο ζενπνίεζε, ζαλ λανύο ζηνπο νπνίνπο ν ίδηνο ν Θεόο ήζειε λα θαηνηθεί γηα λα κάο γεκίδεη κε δύλακε θαη κε αζαλαζία εηο ηνπο αηώλαο. Σα θαιιηηερληθά καο έξγα δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ηαπεηλά ππνιείκκαηα ηεο εηθόλαο ηνπ Αιεζηλνύ Γεκηνπξγνύ πνπ θείηαη κέζα καο, ην θσο ηεο νπνίαο (εηθόλαο) ζε πνιινύο από καο «έρεη ζβήζεη ίζσο πξν πνιινύ», αιιά δελ ζβήλεη πνηέ ε ειπίδα λα μαλαλάςεη θάπνηε. Μεηάθξαζε π. Ζιίαο Φξαηζέαο «ΔΝΟΡΗΑΚΖ ΔΤΛΟΓΗΑ» ΝΟΔΜΒΡΗΟ-ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2009

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ Με ηελ πξνζεπρή κηιάεη ν άλζξσπνο άκεζα κε ηνλ Θεό. Με ηελ πξνζεπρή ν άλζξσπνο γίλεηαη παηδί ηνπ Θενύ! Με ηελ πξνζεπρή μεπεξληνύληαη ηα εκπόδηα ηνπ βίνπ ηνύηνπ, δειαδή νη ζιίςεηο, νη ζηελνρώξηεο,

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου

Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου H βιαθεία νδεγεί ζηελ θαθία θαη ε θαθία νδεγεί ζηελ βιαθεία. " Σν βαξύ θνξηίν ησλ ζπκθνξώλ θαη ησλ αζιηνηήησλ πνπ πξέπεη λα ππνθέξνπλ ηα αλζξώπηλα όληα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ»

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Δπραξηζηώ γηα ηελ ηηκεηηθή πξόζθιεζε λα ζπκπεξηιεθζώ ζηνπο εηζεγεηέο ηεο ζεκεξηλήο ζύλαμεο. Κιήζεθα όρη ωο ν εηδηθόο -ππάξρνπλ εηδηθόηεξνη από κέλααιιά ωο ηζηνξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ & ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΟΜΑΓΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΚΔΡΔΝΔ ΜΑΪΟ 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ζαιάζζηα νξηνζέηεζε κεηαμύ ηεο Γνπηλέα-Μπηζζάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα