'Οροι και συνθήκες χρήσης της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "'Οροι και συνθήκες χρήσης της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr"

Transcript

1 'Οροι και συνθήκες χρήσης της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr Η παρουσίαση DIKHGOROS-online.gr ανήκει στην εταιρία THE INTERNET COMPANY κι όλες οι πληροφορίες που βρίσκονται σ' αυτή µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο µε βάση τους όρους και τις συνθήκες που ακολουθούν. Οι όροι κι οι συνθήκες χρήσης που ακολουθούν εφαρµόζονται σε όλες τις ιστοσελίδες, οι οποίες ανήκουν, τις διαχειρίζονται, λειτουργούν µε την άδειά της, ή ελέγχονται από την εταιρεία THE INTERNET COMPANY, συµπεριλαµβανοµένης της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr και στις συνδεόµενες µε αυτή την παρουσίαση ιστοσελίδες. Ο σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να πληροφορήσει τον επισκέπτη νοµικό µε θέµατα που τον ενδιαφέρουν και να προσφέρει υπηρεσίες, ενδεικτικά αναφέροντας τα Υποδείγµατα ικογράφων, το ικηγορικό FORUM και τις λοιπές επιλογές για συνδροµητές ή µη. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ή ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ THE INTERNET COMPANY. Αν δεν αποδέχεστε τους όρους ή τις συνθήκες, που ακολουθούν, πρέπει αµέσως να σταµατήσετε τη χρήση αυτής της παρουσίασης. Χρησιµοποιώντας τις ιστοσελίδες της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr ή άλλες ιστοσελίδες, που ανήκουν ή είναι υπό τη διαχείριση ή λειτουργούν µε την άδειά της, ή ελέγχονται από την εταιρία THE INTERNET COMPANY τεκµαίρεται αµάχητα, ότι συµφωνείτε µε τους όρους της παρούσας ιστοσελίδας και τις συνθήκες χρήσης της παρουσίασης αυτής. Αν δεν συµφωνείτε µε αυτούς τους όρους και τις συνθήκες χρήσης, παρακαλούµε να µην χρησιµοποιείτε τις ιστοσελίδες της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr. Έχουµε τη διακριτική ευχέρεια, ανάλογα µε την κρίση µας, να αλλάξουµε, να τροποποιήσουµε, να προσθέσουµε ή να αφαιρέσουµε µέρος αυτών των όρων οποιαδήποτε στιγµή. Παρακαλούµε να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους όρους για πιθανές αλλαγές. Η συνέχιση από σας της χρήσης της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr, µολονότι επήλθε αλλαγή των όρων χρήσης της συνεπάγεται και την αποδοχή σας σε αυτούς τους νέους όρους. Περιορισµοί χρήσης Εκτός εάν σηµειώνεται κάτι άλλο, όλα τα στοιχεία και υλικά, συµπεριλαµβανοµένων του κώδικα των ιστοσελίδων, σχεδίων, εικονιδίων, φωτογραφιών, video clips, ή άλλων υλικών, που υπάρχουν στη παρουσίαση DIKHGOROS-online.gr, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της παρουσίασης κι αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία και σήµατα κατατεθέντα ανήκοντα στην εταιρία THE INTERNET COMPANY. Κανένα υλικό από αυτή την παρουσίαση δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, αναδηµοσιευτεί, αναµεταδοθεί, ενσωµατωθεί σε άλλη ιστοσελίδα, να ταχυδροµηθεί, µεταφερθεί ή να διανεµηθεί µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παρέχεται όµως η δυνατότητα στους χρήστες να κατεβάσουν (download) ο,τιδήποτε ειδικώς επιτρέπεται, στον υπολογιστή τους, για προσωπική και µόνο χρήση κι οπωσδήποτε όχι για εµπορικούς σκοπούς, χωρίς βέβαια τούτο 1

2 να σηµαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο, ότι µεταβιβάζεται κάποιο από τα προηγουµένως αναφερθέντα πνευµατικά δικαιώµατα της εταιρείας THE INTERNET COMPANY. Η τροποποίηση του υλικού και των στοιχείων της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr ή η χρήση αυτών για άλλους σκοπούς, πλην της προσωπικής χρήσης, αποτελεί παραβίαση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας της εταιρείας THE INTERNET COMPANY. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση του υλικού της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr για άλλους σκοπούς πλην αυτής της προβολής της στο περιβάλλον του Internet και τη διεύθυνση Όλα τα σήµατα κι οι εµπορικές ονοµασίες αποτελούν περιουσία της εταιρίας THE INTERNET COMPANY, ενώ τα σήµατα ή οι διακριτικοί τίτλοι τρίτων, φυσικών ή νοµικών προσώπων, που χρησιµοποιούνται στη παρουσίαση DIKHGOROS-online.gr, απολαµβάνουν των δικαιωµάτων των νοµίµων δικαιούχων τους. Forums και δηµόσια επικοινωνία Με την έννοια "Forum" εννοούµε µια οµάδα συζήτησης, µια περιοχή συνοµιλίας (chat area), τα γράµµατα προς τους συντελεστές και τον webmaster ή τους συνεργάτες της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr, τις ηλεκτρονικές ανακοινώσεις των συντελεστών και των επισκεπτών της παρουσίασης, καθώς επίσης κι ό,τι σχετίζεται µε τη λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, που προσφέρεται σαν τµήµα της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr. Απαγορεύεται η αποθήκευση, είτε µόνιµη ή προσωρινή, στον υπολογιστή που φιλοξενεί την παρουσίαση DIKHGOROS-online.gr (uploading), ή η διανοµή ή δηµοσίευση, µε οποιοδήποτε τρόπο, µέσω των λειτουργιών κι υπηρεσιών της παρουσίασης, οποιουδήποτε στοιχείου εµπεριέχει περιεχόµενο δυσφηµιστικό, συκοφαντικό, αισχρό, πορνογραφικό, απειλητικό, υβριστικό, επικίνδυνο για τα ατοµικά ή δηµόσια δικαιώµατα, παράνοµο και γενικότερα ο,τιδήποτε θα µπορούσε να αποτελέσει αντικειµενικά ή να ενθαρρύνει την τέλεση ή την απόπειρα προς τέλεση ποινικού αδικήµατος, την καταπάτηση των ατοµικών ελευθεριών κι εν πάσει περιπτώσει να οδηγήσει σε παραβίαση κάποιου νόµου ή εθίµου συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας, στην οποία ενδεχοµένως απευθύνεται. Οι λειτουργίες των forums θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για µη εµπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται, χωρίς την έγγραφη έγκριση του webmaster, η διανοµή ή µε άλλο τρόπο δηµοσίευση οποιουδήποτε υλικού µε σκοπό την διαφήµιση του, την προαγωγή του ή την µε κάθε άλλο τρόπο παρουσίαση του ως αγαθό ή υπηρεσία. Αποτελεί πολιτική µας να σεβόµαστε τα προσωπικά δεδοµένα όλων µας των επισκεπτών. Γι' αυτό το λόγο και µε βάση τους όρους λειτουργίας της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr δεν παρακολουθούµε, ούτε επεξεργαζόµαστε, ούτε αποκαλύπτουµε το περιεχόµενο των µηνυµάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ) των επισκεπτών µας, εκτός αν τούτο απαιτείται ή προβλέπεται από το νόµο ή είναι απαραίτητο µε βάση την καλή πίστη για: 1) να συµµορφωθούµε µε τους νόµους ή µε τις νόµιµες διαδικασίες, 2) να προστατέψουµε τα νόµιµα εµπορικά - πνευµατικά δικαιώµατα της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr, των συνδροµητών της, των διαφηµιζόµενων και των χορηγών της, ή 3) να δράσουµε επειγόντως, για να προστατέψουµε την προσωπική ασφάλεια κάποιου επισκέπτη ή τη δηµόσια ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση οι επισκέπτες µας παραµένουν αποκλειστικοί υπεύθυνοι για το περιεχόµενο των µηνυµάτων τους. Οι επισκέπτες µας επίσης είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τη τήρηση των πνευµατικών δικαιωµάτων επί των πηγών - δικαιούχων των κειµένων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων - έργων γίνεται χρήση από αυτούς, µεταφέρεται κι εµφανίζεται µε οποιοδήποτε τρόπο στην παρουσίαση DIKHGOROS-online.gr. 2

3 Η αποστολή, ή παροχή µε οποιοδήποτε τρόπο, στη παρουσίαση DIKHGOROSonline.gr οποιασδήποτε µορφής πληροφορίας, από τους επισκέπτες, που αποτελεί έργο τους, παρέχει σε µας το αποκλειστικό δικαίωµα να το χρησιµοποιούµε, αναπαράγουµε, τροποποιούµε, διασκευάζουµε, δηµοσιεύουµε, µεταφράζουµε, δηµιουργούµε παράγωγα από αυτό και να µοιράζουµε ή να ενσωµατώνουµε αυτό το υλικό σε κάθε έντυπο, µέσο, ή τεχνολογία, γνωστή ή που µελλοντικά αναπτυσσόµενη, ενώ µέσω της αποστολής ή παροχής αυτής παρέχεται από τους αποστολείς επισκέπτες η εγγύηση παραιτήσεώς τους από τα επονοµαζόµενα "ηθικά δικαιώµατα" για κάθε τέτοιο έργο τους. Θέµατα δικαιοδοσίας Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το υλικό που υπάρχει σε αυτή την παρουσίαση, προορίζεται αποκλειστικά για την προώθηση της νοµικής πληροφορίας, των νοµικών εκδόσεων κι άλλων σχετικών πληροφοριών στην Ελλάδα κι αφορά το ισχύον Ελληνικό δίκαιο και τον Έλληνα νοµικό, µη συµπεριλαµβανοµένων των νόµων άλλων κρατών, πολιτειών ή οµοσπονδιών κρατών, µε εξαίρεση βέβαια την νοµοθεσία-νοµολογία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των Ευρωπαϊκών ικαστηρίων στο µέτρο που η Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία ή Νοµολογία επικυρώνεται από το Ελληνικό κράτος δια νόµου ή δεσµεύει (βάσει κανονισµών-οδηγιών) το Ελληνικό κράτος αντίστοιχα. Όσοι αποφασίσουν να χρησιµοποιούν τη παρουσίαση DIKHGOROS-online.gr από άλλη τοποθεσία εκτός της Ελληνικής επικράτειας, πράττουν τούτο µε δική τους πρωτοβουλία κι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την απόδειξη της χρησιµότητας ή της ορθότητας κάθε πληροφορίας ή υλικού αυτής της παρουσίασης, καθώς και για τη συµµόρφωση κι εφαρµοσιµότητα των πληροφοριών ή των υλικών µε το τοπικό ή εθνικό δίκαιο. Άρνηση Ευθυνών Όλα τα στοιχεία, που συνθέτουν την παρουσίαση στο DIKHGOROS-online.gr, χωριστά το καθένα ή ως σύνολο, παρέχονται "όπως είναι", χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Για την εναρµόνισή µας µε το ισχύον δίκαιο, τους νόµους και τα έθιµα, οι δηµιουργοί και συντελεστές της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr αρνούνται οποιουδήποτε είδους ευθύνη από οιασδήποτε µορφής εγγύηση, ρητής ή σιωπηρής, συµπεριλαµβανοµένων και, αλλά όχι µόνον αυτών, των σιωπηρών εγγυήσεων περί της εµπορικότητας και καταλληλότητας της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr για συγκεκριµένο σκοπό. Η παρουσίαση DIKHGOROS-online.gr δεν εγγυάται, ότι οι λειτουργίες, που εµπεριέχονται στις ιστοσελίδες της θα είναι αδιάκοπες, χωρίς λάθη, ή/ κι ότι τα ελαττώµατα θα διορθώνονται ή ότι τα στοιχεία κι οι πληροφορίες της παρουσίασης αυτής δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά περιεχόµενα. Επίσης ουδεµία εγγύηση ή υπόσχεση παρέχεται αναφορικά µε τη χρήση ή τα αποτελέσµατα της χρήσης του υλικού, που υπάρχει στη παρουσίαση, ή περί της ορθότητας, ακρίβειας ή αξιοπιστίας αυτού του υλικού. Σε περίπτωση, που το ισχύον δίκαιο δεν επιτρέπει τον αποκλεισµό των σιωπηρών εγγυήσεων, ο ανωτέρω αποκλεισµός µπορεί να µην αφορά εσάς. Περιορισµός ευθυνών Οι δηµιουργοί κι οι συντελεστές της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr δεν ευθύνονται µε κανένα τρόπο και σε καµµία περίπτωση, αποκλειόµενης ακόµη και τούτης της ελαφράς αµελείας, για οποιαδήποτε ζηµία, σοβαρή ή µη, που θα επέλθει ως αποτέλεσµα της χρήσης ή της µη δυνατότητας για χρήση του υλικού της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr. Σε περίπτωση, ω µη γένοιτο, κακής χρήσης του υπολογιστή σας, από σας, σεις κι όχι οι δηµιουργοί ή οι συντελεστές της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr επιβαρύνεστε µε το σύνολο των δαπανών, για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωσή του. Σε περίπτωση, που 3

4 το ισχύον δίκαιο δεν επιτρέπει τον περιορισµό ή αποκλεισµό των ευθυνών, ο ανωτέρω αποκλεισµός µπορεί να µην αφορά εσάς. Σε κάθε όµως περίπτωση η ολική αστική ευθύνη της εταιρείας THE INTERNET COMPANY, για το σύνολο της ζηµίας που µπορεί να υποστήκατε δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό που πληρώσατε, αν πληρώσατε, για την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr ή για υπηρεσίες µέσω αυτής. Κατάλογος και παρουσιάσεις ικηγόρων Συνεργατών Οι πληροφορίες για τους συνεργάτες ικηγόρους της παρουσίασης DIKHGOROSonline.gr παρέχονται από τους ίδιους τους συνεργάτες κι η εταιρεία THE INTERNET COMPANY δεν εγγυάται την εγκυρότητα αυτών των πληροφοριών, ούτε εγγυάται την ποιότητα της εργασίας τους σ' αυτή τη δικτυακή παρουσίαση. Η απόφαση του επισκέπτη για την ανάγκη του για νοµικές υπηρεσίες ή για την επιλογή κάποιου συνεργάτη ικηγόρου δεν πρέπει να εξαρτάται ή/ και να βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στις πληροφορίες που εµφανίζονται στη παρουσίαση DIKHGOROSonline.gr. Η περιγραφή ή η ένδειξη ότι κάποιος συνεργάτης ικηγόρος ασχολείται αποκλειστικά µε κάποιο αντικείµενο σε αυτή την παρουσίαση ή ότι ειδικεύεται σε κάποιο νοµικό αντικείµενο δεν σηµαίνει ότι ο Συνεργάτης αυτός µας πιστοποίησε την εµπειρία ή τις γνώσεις του πάνω σε αυτό το νοµικό ζήτηµα ή ότι είναι πιο ειδικός από έναν οποιονδήποτε άλλο ικηγόρο Συνεργάτη ή µη. Μη νοµική συµβουλή Σε καµία περίπτωση µέσω αυτής της παρουσίασης δεν υποκαθίσταται η παροχή ειδικών νοµικών συµβουλών, καίτοι έχει δοθεί πολύ µεγάλη προσοχή, ώστε οι παρεχόµενες πληροφορίες και τα συµπεράσµατα που παρουσιάζονται σ' αυτή, να είναι ακριβή κι έγκυρα. Μέσω της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr δεν προσφέρονται νοµικές συµβουλές, δεν συστήνονται ικηγόροι, ούτε υπάρχει διαµεσολάβηση, γιατί ως δικτυακή παρουσίαση δεν αποτελεί υπηρεσία που προτείνει ικηγόρους, αλλά απλώς σας παρουσιάζει την εργασία των συνεργατών της ικηγόρων, τις Σελίδες τους και τη δικτυακή κοινότητα, που έχουν δηµιουργήσει µεταξύ τους. Οι πληροφορίες που υπάρχουν στη παρουσίαση DIKHGOROS-online.gr παρέχονται ως µια υπηρεσία στους επισκέπτες της και στην ελληνική διαδικτυακή κοινότητα, που έχει δηµιουργήσει κι ουδείς ελοχεύει σκοπός υποκατάστασης νοµικών συµβουλών, ενώ ουδεµία πρόθεση υπάρχει για υποκατάσταση της επαγγελµατικής σχέσης µεταξύ ικηγόρου - πελάτη ή για τη δηµιουργία τέτοιας σχέσης. Οι δηµιουργοί και συντελεστές της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr χρησιµοποιούν λογικά εφόδια και πηγές κατά τη συλλογή, προετοιµασία και παροχή ποιοτικών πληροφοριών και υλικού, πλην όµως δεν παρέχεται η εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια ή συνέπεια των πληροφοριών, που εµπεριέχονται στη παρουσίαση ή στους δεσµούς των ιστοσελίδων της. Ως επισκέπτες και χρήστες των πληροφοριών των ιστοσελίδων της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr χρησιµοποιείτε τις πληροφορίες, που περιέχονται σε αυτήν µε δική σας αποκλειστικά και µόνο ευθύνη και σεις εσείς οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επιλογές και τις πράξεις σας. Η εταιρεία THE INTERNET COMPANY δεν λαµβάνει καµία προµήθεια από την αµοιβή οποιουδήποτε συνεργάτη- ικηγόρου κι οι τυχόν προσωπικές/ επαγγελµατικές συµφωνίες σας, εάν λάβουν χώρα, αποτελούν προσωπικές σχέσεις µεταξύ εσάς και του ικηγόρου σας, χωρίς να έχουµε καµµία απολύτως ανάµιξη κι ευθύνη για το οποιοδήποτε αποτέλεσµα ή την οποιαδήποτε συµπεριφορά εκδηλωθεί, αποκλειόµενης ακόµη και της ελαφράς αµελείας. Σήµατα 4

5 Όπου δεν γίνεται διαφορετική αναφορά, οι τίτλοι, σήµατα, εµπορικές επωνυµίες, φωτογραφίες, εικόνες, εικονίδια και ονόµατα.) αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της εταιρείας THE INTERNET COMPANY. Οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στις ιστοσελίδες της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr σε κάποιο συγκεκριµένο εµπορικό προϊόν ή υπηρεσία µε την εµπορική του ονοµασία ή το εµπορικό του σήµα δεν εγκαθιδρύει και δεν υπονοεί επιδοκιµασία, πρόταση ή προτίµηση σε αυτό. Ό,τι από αυτά εµπεριέχεται στις ιστοσελίδες της παρουσίασης DIKHGOROSonline.gr παρέχεται από τρίτους. Οιαδήποτε γνώµη, συµβουλή, δήλωση, υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένων και των πληροφοριών των παροχέων αποτελούν γνώµη αυτών (των τρίτων) και δεν γίνονται απαραίτητα αποδεκτές από την παρουσίαση DIKHGOROS-online.gr. εσµοί µε άλλες ιστοσελίδες. Στη παρουσίαση DIKHGOROS-online.gr εµπεριέχονται και δεσµοί (links) µε άλλες ιστοσελίδες, για υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Οποιαδήποτε απορία σχετικά µε υπηρεσίες ή πηγές, που σχετίζονται µε τους δεσµούς αυτούς, πρέπει να απευθύνεται προς τους αρµόδιους τρίτους κι όχι προς τους συντελεστές της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr. Η σύνδεση της παρουσίασης DIKHGOROSonline.gr µέσω δεσµών µε άλλες παρουσιάσεις δεν σηµαίνει αποδοχή του περιεχοµένου των άλλων παρουσιάσεων από τους δηµιουργούς ή συντελεστές της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr κι ουδεµία δηµιουργεί ευθύνη τους. Οι όροι χρήσης της παρουσίασης αυτής συντάσσονται κι εφαρµόζονται µε βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας. Συµφωνείτε, ότι για οιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης εφαρµογή θα έχουν οι νόµοι του Ελληνικού κράτους κι αρµόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι το Πρωτοδικείο Αθηνών. Από τη χρήση των ιστοσελίδων της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr τεκµαίρεται, ότι συµφωνείτε µε όλους τους παραπάνω όρους κι η ανάγνωση του παρόντος κειµένου απαιτείται πριν από τη χρήση της παρουσίασης, ενώ η σύµφωνη γνώµη σας προς τους όρους του παρόντος κειµένου, εκφράζεται µε τη χρήση της παρουρίασης ή/ και το πάτηµα του ποντικιού στο πλήκτρο οθόνης "ΣΥΜΦΩΝΩ", που θεωρείται ως υπογραφή σας στο παρόν κείµενο. Ειδική σηµείωση για ανήλικους Ανήλικοι επισκέπτες δεν νοµιµοποιούνται να χρησιµοποιούν τη παρουσίαση DIKHGOROS-online.gr, είτε πρόκειται για υπηρεσίες µε οικονοµική συνδροµή είτε χωρίς, παρά µόνο αν υπάρχει ρητή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεµόνων τους. Πώς θα επικοινωνήσετε µαζί µας Mέσω στη διεύθυνση Για την παρουσίαση DIKHGOROS-online.gr THE INTERNET COMPANY ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Αναστάσιος Αγγ. Παρθένης, ικηγόρος Aθηνών 5

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τo δικτυακό τόπο realestate.hellinika.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όροι Χρήσης. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Όροι Χρήσης Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του emeis.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το emeis.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Μην διστάζεις, κάποιοι άλλοι θεωρούν σημαντική τη δική σου συμμετοχή. Έλα και εσύ για λίγο στη δική τους θέση

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Μην διστάζεις, κάποιοι άλλοι θεωρούν σημαντική τη δική σου συμμετοχή. Έλα και εσύ για λίγο στη δική τους θέση ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H ElaStiThesiTous.gr, η κίνηση ενεργών πολιτών που δημιούργησε και είναι ιδιοκτήτης τoυ δικτυακού τόπου ElaStiThesiTous.gr, είναι μια επιγραμμική (online) υπηρεσία που υποστηρίζεται από ενεργούς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσεις B2Green. Έννοιες

Όροι χρήσεις B2Green. Έννοιες Έννοιες Πύλη: ο δικτυακός τόπος b2green.gr Πλατφόρμα b2green.gr: είναι το σύνολο των πληροφοριακών στοιχείων που φιλοξενούνται στην Πύλη συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των υπηρεσιών των Επαγγελματιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ο δικτυακός τόπος unilife.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΛΑΪΦ ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Λεωφ. Αμφιθέας 70. Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης/χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Το παρόν συνιστά το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Πελάτη (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή «ο Πελάτης») και της εταιρείας μας. Είμαστε η Groupon Greece Υπηρεσίες Διαδικτύου Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

1 / 12 1. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ. 1.1. Γενικά ζητήματα

1 / 12 1. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ. 1.1. Γενικά ζητήματα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1. Γενικά ζητήματα Επιλέγοντας το εικονίδιο «Συμφωνώ με τους όρους της Σύμβασης συνδρομής» που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο www.cloudlog.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Iστοσελίδα» :www.giveandfund.com/ G&F/ Πλατφόρμα/giveandfund«Διαχειριστής» : M.F.C. company με έδρα την Αθήνα στην Ελλάδα

«Iστοσελίδα» :www.giveandfund.com/ G&F/ Πλατφόρμα/giveandfund«Διαχειριστής» : M.F.C. company με έδρα την Αθήνα στην Ελλάδα ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ www.givefund.com Γενικά: Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των όρων χρήσης ( όροι χρήσης ) της ιστοσελίδας (η ιστοσελίδα ) www.giveandfund.com (εν συντομία G&F ). Διαχειριστής της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ιαφηµιστικής Παραγγελίας»), εφαρµόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης ιαφηµιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής Όροι χρήσης Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε: Στη χρήση ή αγορά του συστήματος online booking με διακριτικό τίτλο Car Rental Booking -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Ορισμοί. 2. Γενικά. 3. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν/φοιτητές που εξαιρούνται

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Ορισμοί. 2. Γενικά. 3. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν/φοιτητές που εξαιρούνται ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήµο Αθηναίων (οδός Αµερικής 4) σας καλωσορίζει στην εφαρµογή κινητών συσκευών (mobile application) Check In Class,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Όροι Χρήσης της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Καλωσήλθατε στη Fon. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο Fon συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντεςόρους χρήσης των υπηρεσιών Fon (ΟΧ) και Πολιτική Απορρήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

που εδρεύει στην 45 PLACE ABEL GANCE 92100 BOULOGNE Tηλ : 05 63 58 88 00 RSC NANTERRE 403 270.622 TVA Intracommunautaire : FR 39403 270 622

που εδρεύει στην 45 PLACE ABEL GANCE 92100 BOULOGNE Tηλ : 05 63 58 88 00 RSC NANTERRE 403 270.622 TVA Intracommunautaire : FR 39403 270 622 Νομικό Πλαίσιο I / Γενικοί όροι ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ELANCYL Μετοχική εταιρεία με κεφάλαιο 38 250 που εδρεύει στην 45 PLACE ABEL GANCE 92100 BOULOGNE Tηλ : 05 63 58 88 00 RSC NANTERRE 403 270.622 TVA

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird (/) Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird Για την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών σας δημιουργήσαμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής αγοράς Truckbird. Για να προχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

BBM ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΛΕΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ BLACKBERRY ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 19 ΚΑΙ 20 ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

BBM ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΛΕΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ BLACKBERRY ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 19 ΚΑΙ 20 ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. BBM ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BBM, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Η

Διαβάστε περισσότερα