ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"

Transcript

1 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MS THESIS SEM04-0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΗΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Διαμόρφωση Κριτηρίων Αξιολόγησης για την Ποιότητα των Ιστοσελίδων ΞΑΝΘΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006

2

3 Πρόλογος Οι ιστοσελίδες αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής και χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανταλλαγή και τη μετάδοση των πληροφοριών. Συχνά οι πληροφορίες αυτές αφορούν μια ορισμένη ομάδα χρηστών. Ο τρόπος διάδοσης των πληροφοριών περιλαμβάνει διαφορετικά μέσα και τύπους, διαφορετική γλώσσα και ενσωματωμένα κείμενα, καθώς και διαφορετικές εικόνες, ήχους και βίντεο. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζουν, αλλάζουν και παρουσιάζουν μια εικόνα. Ακόμη δημιουργούν ή αλλάζουν την άποψη και τη στάση των χρηστών καθώς προωθούν τις εικόνες αυτές. Παρά την αύξηση του αριθμού των ιστοσελίδων, η εκτίμηση της ποιότητας τους δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο ολοκληρωμένης μελέτης και έρευνας. Η επιστημονική βιβλιογραφία αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολλές απόψεις ή ακόμη και πολλά κριτήρια ποιότητας. Μερικά από αυτά περιλαμβάνουν το περιεχόμενο, την πλοήγηση, το σχεδιασμό και τη δομή, την εμφάνιση και τα πολυμέσα, καθώς και τη μοναδικότητα. Στην παρούσα έρευνα έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά τα κριτήρια ως σημείο αναφοράς. Ωστόσο η αναζήτηση κάποιων επιπλέον κριτηρίων και κατά συνέπεια η ευρύτερη ανάλυση της ποιότητας των ιστοσελίδων αποτελεί μια διαδικασία συστηματική έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα μοντέλο ικανό που θα παρουσιάζει την επαρκή κάθε φορά αξιολόγηση των ιστοσελίδων.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT ΣΕΛ i iii v vi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εισαγωγή Ορισμός του προβλήματος Γενικός σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας Χρησιμότητα της έρευνας Διάρθρωση της εργασίας ανά κεφάλαιο 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Εισαγωγή Ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων Απεικόνιση και εμφάνιση της πληροφορίας Πρόσβαση, πλοήγηση, προσανατολισμός Η αρχιτεκτονική δομή των πληροφοριών Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός Σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας των ιστοσελίδων Ερωτηματολόγια Εργαλεία παρατήρησης της συμπεριφοράς Αυτοματοποιημένα εργαλεία αξιολόγησης Οι διαστάσεις της αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας Ταξινόμηση των ιστοσελίδων Κατηγορίες ιστοσελίδων από τη διεθνή βιβλιογραφία Μια προτεινόμενη ταξινόμηση των ιστοσελίδων 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Εισαγωγή Εμπορευσιμότητα των ιστοσελίδων Τρόποι μέτρησης της επιτυχίας του παγκόσμιου δικτυακού ιστού Βασικές διαστάσεις των κριτηρίων ποιότητας Η ικανοποίηση του χρήστη Χρηστικότητα Ένας σχεδιασμός βασισμένος στο χρήστη Υπόδειγμα για το βαθμό ικανοποίησης του χρήστη των ιστοσελίδων 46 i

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Εισαγωγή Σημασία της ποιότητας των ιστοσελίδων Τα βασικά κριτήρια ποιότητας των ιστοσελίδων Λάθη στο σχεδιασμό των ιστοσελίδων Τελική διατύπωση των κριτηρίων της παρούσας έρευνας 60 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Αντικείμενο της έρευνας Ανάλυση μεθοδολογίας Οι συμμετέχοντες Σχεδιασμός Περιορισμοί Εργαλεία Ορολογία κριτηρίων και κωδικοποίηση ιστοσελίδων Προκαταρκτική έρευνα Πρόοδος της διαδικασίας 77 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αξιοπιστία δεδομένων Έλεγχος διαφοροποιήσεων Έλεγχος ομοιογένειας διακυμάνσεων (Test of Homogeneity of Variances) Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (One-Way ANOVA) Ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων (Two-Way ANOVA) Κατάταξη των μέσων όρων Ανάλυση Παλινδρόμησης (Regression Analysis) Διαχωριστική Ανάλυση (Discriminant Analysis) 91 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Συμπεράσματα έρευνας Προτάσεις για μεταγενέστερη έρευνα 101 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 103 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 109 ii

6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 2.1: Συνήθη ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων (http://www.acm. org/bperlman/question.html) ΣΕΛ 19 Πίνακας 3.1: Τρόποι μέτρησης των κριτηρίων ποιότητας 40 Πίνακας 3.2: Παράγοντες επιτυχίας των ιστοσελίδων 40 Πίνακας 3.3: Παράγοντες επιτυχίας των ιστοσελίδων όπως διατυπώνονται από τον καθένα μελετητή σε άρθρο των Iwaarden J. van et al. (2004) 41 Πίνακας 4.1: Κριτήρια ποιότητας ιστοσελίδων από έρευνα των Grigoroudis et al. (2006) 55 Πίνακας 5.1: Ορολογία κριτηρίων 70 Πίνακας 5.2: Υπολογισμός των συχνοτήτων για τους βαθμούς σημαντικότητας των κριτηρίων Πίνακας 5.3: Υπολογισμός των συχνοτήτων για την γενική εκτίμηση των ερωτηθέντων σχετικά με τη λίστα των κριτηρίων Πίνακας 5.4: Υπολογισμός των συχνοτήτων για την συνολική αξιολόγηση των ιστοσελίδων Πίνακας 6.1: Cronbach s Alpha 78 Πίνακας 6.2: Έλεγχος ομοιογένειας διακυμάνσεων (Test of Homogeneity of Variances) 80 Πίνακας 6.3: Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (One-Way ANOVA): 82 Πίνακας 6.4: Ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων (Univariate Two-Way ANOVA, Tests of Between- Subjects Effects): 85 Πίνακας 6.5: Κατάταξη μέσων όρων 87 Πίνακας 6.6: Model Summary 89 Πίνακας 6.7: ANOVA 89 Πίνακας 6.8: Coefficients 90 Πίνακας 6.9: Group Statistics 91 Πίνακας 6.10: Wilks' Lambda 93 Πίνακας 6.11: Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 94 Πίνακας 6.12: Classification Results 94 Πίνακας 6.13: Eigenvalues 95 Πίνακας 6.14: Structure Matrix 95 Πίνακας 6.15: Functions at Group Centroids 96 Πίνακας 6.16: Μέσοι όροι αξιολόγησης των ιστοσελίδων 98 Πίνακας 6.17: Αρχικός διαχωρισμός ιστοσελίδων 99 iii

7 2. ΣΧΗΜΑΤΑ Σχήμα 1.1: Η διαφορά μεταξύ Π και Ε ορίζει το πρόβλημα 2 Σχήμα 1.2: Παραστατική απεικόνιση του συστήματος αναφοράς 3 Σχήμα 2.1: Το συνεργατικό σχήμα μεταξύ χρηστών και σχεδιαστών των ιστοσελίδων (Mich et al, 2003) Σχήμα 2.2: Το δικανικό σχήμα (Sigalas, 1997) 31 Σχήμα 2.3: Ένα πλαίσιο για την ταξινόμηση των ιστοσελίδων (Marsico and Levialdi, 2004) Σχήμα 3.1: Το τριγωνικό πλαίσιο του Lu (2003) για αξιολόγηση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου Σχήμα 3.2: Κριτήρια σχεδιασμού βασισμένα στον χρήστη και οι σχέσεις τους (Zviran M. Et al, 2003) Σχήμα 3.3: Υπόδειγμα για το βαθμό ικανοποίησης του χρήστη των ιστοσελίδων (Zviran M. et al, 2006) Σχήμα 4.1: Μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών των ιστοσελίδων (Muylle S. et al., 2004) Σχήμα 4.2: Τα 5 βασικά κριτήρια ποιότητας των ιστοσελίδων καθώς και τα υποκριτήριά τους (Moustakis et al., 2006) Σχήμα 6.1: Χάρτης Διαχωρισμού (Territorial Map) 97 iv

8 Περίληψη Η ποιότητα αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες για την διαμόρφωση της ανθρώπινης αντίληψης. Επίσης είναι και ένας από τους βασικότερους τρόπους αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε ένα χρήστη και σε μια ιστοσελίδα. Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των ιστοσελίδων, να τα επικυρώσουμε χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους και τελικώς να τα ενσωματώσουμε σε ένα ευρύτερο μοντέλο αξιολόγησης της ποιότητας των ιστοσελίδων. Αρχικά μελετήσαμε τη διεθνή βιβλιογραφία και ύστερα από συστηματική μελέτη καταλήξαμε στην διαμόρφωση δεκατριών κριτηρίων αξιολόγησης για την ποιότητα των ιστοσελίδων. Η έρευνα μας διεξήχθη με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων, τα οποία απευθύνθηκαν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στους δευτεροετείς φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. και σε φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε την αξιολόγηση δώδεκα ιστοσελίδων τις οποίες ομαδοποιήσαμε ανεπίσημα σε κακές, μέτριες και καλές σύμφωνα με μία εκτενή έρευνα που πραγματοποιήσαμε και από γνώμες ειδικών που ασχολούνται με το αντικείμενο. Σκοπός της έρευνάς μας ήταν να αναδείξουμε αυτήν την αρχική κατάταξη των ιστοσελίδων. Με άλλα λόγια θέλαμε να επαληθεύσουμε αντίστροφα το πλαίσιο των κριτηρίων μας καθώς και να εξετάσουμε ποια είναι τα κριτήρια που παίζουν καθοριστικό ρόλο για την ποιότητα των ιστοσελίδων. Από την ανάλυση προέκυψε πως η τελική κατάταξη των ιστοσελίδων ήταν πανομοιότυπη με την αρχική, γεγονός που σημαίνει ότι η αρχική λίστα των κριτηρίων ήταν σωστά επιλεγμένη. Ωστόσο, ευρύτερη έρευνα μπορεί να περικλείει και άλλους τρόπους αξιολόγησης όπως κάποια εργαλεία παρατήρησης ή ακόμη και πιθανά αυτοματοποιημένα εργαλεία αξιολόγησης. Λέξεις Κλειδιά: Ποιότητα ιστοσελίδων, Ικανοποίηση χρηστών, Αξιολόγηση ιστοσελίδων με πολλαπλά κριτήρια. v

9 A MODEL OF WEBSITE QUALITY ASSESSMENT Postgraduate Student: Alexandros Pichas Graduate Thesis Submitted for the Degree Master in System Engineering and Management Democritus University of Thrace, Greece University of Macedonia, Greece Supervisor: Dr. Vassilis Moustakis Abstract.. Key words: Website quality, Customer satisfaction, Multiple criteria analysis vi

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία θα ασχοληθεί με θέματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα των ιστοσελίδων. Η ποιότητα σχετίζεται με την ικανοποίηση των πελατών και το επίπεδο εκπλήρωσης της προσδοκίας αυτών όταν επισκέπτονται μια ιστοσελίδα. Οι ιστοσελίδες αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής και χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή και τη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ μιας ορισμένης ομάδας χρηστών. Η συμμετοχή του χρήστη καθώς και η στάση του απέναντι σε ιστοσελίδες αποτελούν έναν γενικά αποδεκτό τρόπο μέτρησης της ποιότητάς τους. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών κατά την επίσκεψή τους σε μια ιστοσελίδα είναι αρκετοί και αυτούς θα μελετήσουμε. Οι παράγοντες αυτοί έχουν άμεση σχέση με την αρχιτεκτονική δομή μιας ιστοσελίδας και η οποία ανάλογη με την δομή ενός πληροφοριακού συστήματος (http://www.pantos.org/atw/usable.html). Ένα τμήμα της ιστοσελίδας μπορεί να θεωρηθεί ως πληροφοριακό μέσο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από όσο μεγαλύτερο αριθμό χρηστών γίνεται. Επίσης, στην περίπτωση αυτή υφίσταται μια στενή σχέση μεταξύ της εφαρμογής, της διασύνδεσης και του πληροφοριακού περιεχομένου, τα οποία αποτελούν τμήματα μιας ιστοσελίδας. 1.2 Ορισμός του προβλήματος Τα άτομα που πλοηγούνται σε μια ιστοσελίδα συχνά αναζητούν κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή έχουν ήδη μια ιδέα γι αυτό που ψάχνουν ακόμη και αν δεν είναι σε θέση να το περιγράψουν πλήρως. Ωστόσο, οι ανθρώπινες ανάγκες είναι προσωπικές, δυναμικές και δύσκολο να προβλεφθούν, έτσι ώστε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα μπορεί να είναι προσβάσιμη από έναν αριθμό χρηστών που έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, κίνητρα και στόχους, και η κάλυψη των οποίων γίνεται μέσω της εφαρμογής διαφόρων και ιδιαίτερων κριτηρίων αξιολόγησης. Η μόνη λογική προσπάθεια σχετίζεται με την κάλυψη των αναγκών της μέγιστης δυνατής αναγνωσιμότητας (http://www.pantos.org/atw/usable.html)

11 Στο Σχήμα 1.1 παρουσιάζεται η παραπάνω παρατήρηση ως πρόβλημα και έχουμε ως στόχο την άρση της απόκλισης που εμφανίζεται σε αυτό. Πρέπει να διαμορφωθεί μια σαφής λίστα κριτηρίων ποιότητας για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων έτσι ώστε να μπορούμε να ταξινομήσουμε τον δικτυακό τόπο και να μπορούμε να διακρίνουμε τις ιστοσελίδες σε κακές, μέτριες και καλές. Επιθυμητή κατάσταση (Ε): Διαμόρφωση μιας σαφούς λίστας κριτηρίων ποιότητας για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων και ταξινόμηση του δικτυακού τόπου (ομαδοποίηση των κριτηρίων ποιότητας και των ιστοσελίδων). Πραγματική κατάσταση (Π): Πολυπλοκότητα και ποικιλομορφία των ιστοσελίδων και έλλειψη αξιολόγησής τους. Σχήμα 1.1 Η διαφορά μεταξύ Π και Ε ορίζει το πρόβλημα Οι ιστοσελίδες μπορούν να χαρακτηριστούν στην παρούσα εργασία ως το σύστημα αναφοράς μας αφού έχουν ένα καθορισμένο σκοπό που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη ανάγκη (ανώτερο σύστημα) που στην περίπτωση μας είναι το διαδίκτυο. Το σύστημα ιστοσελίδες ανήκει στο σύστημα διαδίκτυο με την έννοια ότι το πρώτο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του δευτέρου, που είναι η μέγιστη ικανοποίηση των χρηστών. Το ανώτερο σύστημα περιλαμβάνει και άλλα συστήματα, συμπληρωματικά και απαραίτητα για την επίτευξη του στόχου του όπως είναι τα διάφορα προγράμματα για την ανταλλαγή αρχείων και την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών. Θεωρώντας ως σύστημα αναφοράς μας τις ιστοσελίδες, μπορούμε να ορίσουμε ως υποσυστήματά της το περιεχόμενο, την εμφάνιση, τη δομή και τη δυνατότητα πλοήγησης, όπως φαίνεται και στο Σχήμα

12 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΥΠΕΡ-ΣΥΣΤΗΜΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Σχήμα 1.2 Παραστατική απεικόνιση του συστήματος αναφοράς 1.3 Γενικός σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας Ο γενικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας των ιστοσελίδων, η στατιστική επικύρωσή τους και η τελική ενσωμάτωσή τους σε ένα μοντέλο αξιολόγησης. Το μοντέλο αξιολόγησης παίρνει τη μορφή. store card μοντέλου. Για να πραγματοποιηθεί ο σκοπός αυτός είναι απαραίτητη η αρχική κατάταξη ενός αριθμού ιστοσελίδων με βάση τα κριτήρια. Η επαλήθευση της αρχικής κατάταξης μέσα από την μελέτη μας πρέπει να επικυρώνει την επιλογή αυτών των κριτηρίων

13 1.4 Χρησιμότητα της έρευνας Η ταχεία ανάπτυξη του διαδικτύου επέτρεψε στα άτομα να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να επικοινωνούν με νέες αγορές και αγαθά. Ο Παγκόσμιος Δικτυακός Ιστός αυξάνει συνεχώς τις ιστοσελίδες του, ο αριθμός των οποίων φτάνει τα μερικά δισεκατομμύρια. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την ταχύτητα αυτών των μεταβολών, παρατηρείται αυξανόμενος βαθμός ενδιαφέροντος για τον εντοπισμό των αρχών πάνω στις οποίες πρέπει να βασίζεται ο σχεδιασμός καθώς και για τα χαρακτηριστικά που είναι σε θέση να ενισχύσουν την ικανοποίηση του χρήστη. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαμόρφωση μιας υποκείμενης τεχνολογικής πλατφόρμας (Lee & Kim, 2002) όπου διατυπώνονται και τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και επιτρέπουν τις μακροχρόνιες εμπορικές σχέσεις, οι οποίες είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία τέτοιων καινοτομιών μέσω του παγκόσμιου ιστού. Στην εποχή της τεχνολογίας, ο πολλαπλασιασμός των ιστοσελίδων αποτελεί πλέον γεγονός. Είναι γνωστό ότι το εμπορικό διαδίκτυο έχει επενδύσει στην ανάπτυξη των ιστοσελίδων, γεγονός που καθιστά την αξιολόγηση της ποιότητας τους ως μια πολύ σημαντική δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επενδύουν χρόνο και χρήμα ώστε να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί η ποιότητα των ιστοσελίδων. Οι ιστοσελίδες πρέπει να αποτελούν ένα μέσο αποτελεσματικής επικοινωνίας και ενημέρωσης ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους πελάτες τους. Επιπλέον, σε μερικές περιπτώσεις οι ιστοσελίδες αποτελούν τμήμα ενός συνολικού προϊόντος που προσφέρεται στους πελάτες και λαμβάνει την μορφή της παροχής χρήσιμων υπηρεσιών για αυτούς. Ως αποτέλεσμα, μια ιστοσελίδα θα πρέπει να απεικονίζει με σαφήνεια τις προσπάθειες των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της ποιότητας, δεδομένου ότι η ποιότητα αποτελεί σημαντικό τμήμα της διασύνδεσής τους με τους πελάτες τους. 1.5 Διάρθρωση της εργασίας ανά κεφάλαιο Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων με πολλαπλά κριτήρια θα αναπτυχθεί σε επτά συνοπτικά κεφάλαια. Η διάρθρωση της εργασίας είναι η εξής: Στο Κεφάλαιο 2, ορίζουμε την ιστοσελίδα (Ενότητα 2.1), αναφέρουμε τους σημαντικότερους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των ιστοσελίδων (Ενότητα 2.2) και παρουσιάζουμε τις σύγχρονες - 4 -

14 προσεγγίσεις σχετικά με την αξιολόγησή τους (Ενότητα 2.3). Επίσης προτείνουμε ένα πλαίσιο για την ταξινόμησή τους (Ενότητα 2.4). Στο Κεφάλαιο 3 παραθέτουμε μια ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την ποιότητα των ιστοσελίδων (Ενότητα 3.1), περιγράφουμε τις σχεδιαστικές αρχές που έχουν να κάνουν με εμπορικά θέματα και τα οποία επηρεάζουν το βαθμό ικανοποίησης του χρήστη (Ενότητα 3.2). Επίσης αναφέρουμε τρόπους μέτρησης και παράγοντες της επιτυχίας όσον αφορά την ποιότητα των ιστοσελίδων (Ενότητα 3.3). Το κεφάλαιο κλείνει με την εξέταση της σχέσης ανάμεσα σε τρεις διαστάσεις κριτηρίων ποιότητας: την ικανοποίηση του χρήστη, τη χρηστικότητα και το βασισμένο στο χρήστη σχεδιασμό. Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφουμε τη σημασία που έχει η αξιολόγηση των ιστοσελίδων (Ενότητα 4.1), ερευνούμε τη συσχέτιση των λειτουργιών των ιστοσελίδων και την αλληλεπίδρασή τους με την αξιολόγηση τους (Ενότητα 4.2), και αναφέρουμε διάφορα κριτήρια ποιότητας που έχουν δημοσιευθεί σε προηγούμενες έρευνες (Ενότητα 4.3) καθώς και τα λάθη στο σχεδιασμό των ιστοσελίδων (Ενότητα 4.4). Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζουμε τη τελική διατύπωση των κριτηρίων ποιότητας της έρευνάς μας (Ενότητα 4.5). Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζουμε τον σκοπό και τους στόχους της έρευνάς μας (Ενότητα 5.1), αναλύουμε τη μεθοδολογία μας όσον αφορά τους συμμετέχοντες στην έρευνα, τον σχεδιασμό και τους περιορισμούς (Ενότητα 5.2) και τελικώς παρουσιάζουμε την προκαταρκτική μας έρευνά (Ενότητα 5.3). Στο Κεφάλαιο 6 αναλύουμε τα δεδομένα των ερωτηματολογίων. Αρχικά ελέγχουμε την αξιοπιστία των δεδομένων (Ενότητα 6.1) καθώς και το αν υπάρχουν διαφορές στον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τις διάφορες ομάδες των ερωτώμενων (Ενότητα 6.2). Στη συνέχεια κατατάσσουμε τους μέσους όρους για τους βαθμούς σημαντικότητας των κριτηρίων, τις αξιολογήσεις των ιστοσελίδων ανά κριτήριο, τις συνολικές αξιολογήσεις των ιστοσελίδων και τις περιγραφές των κριτηρίων (Ενότητα 6.3). Στην επόμενη ενότητα πραγματοποιούμε ανάλυση παλινδρόμησης για να δούμε συγκεκριμένα ποια είναι τα κριτήρια που παίζουν καθοριστικό ρόλο για την ποιότητα των ιστοσελίδων (Ενότητα 6.4). Τέλος κάνουμε διαχωριστική ανάλυση για να καταλήξουμε σε τρεις ομάδες ιστοσελίδων (Ενότητα 6.5)

15 Στο Κεφάλαιο 7 διατυπώνουμε επιγραμματικά τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα (Ενότητα 7.1) καθώς και τυχόν προτάσεις για μεταγενέστερη έρευνα (Ενότητα 7.2)

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Εισαγωγή Όταν αναλύουμε μια ιστοσελίδα, οι συνήθεις παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι ο τρόπος που οργανώνεται και εκτίθεται η πληροφορία, αλλά και η πρόσβαση και η πλοήγηση εντός της πληροφοριακής δομής. Ο σχεδιασμός μιας ιστοσελίδας απαιτεί τη διευθέτηση εννοιακών, λειτουργικών και αισθητικών ζητημάτων, καθώς και τον συνδυασμό των χαρακτηριστικών της πληροφορίας και των μεθόδων παρουσίασης, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα μέσο που να είναι ευχάριστο και απολαυστικό, αλλά και την ίδια στιγμή να καλύπτει τις προσδοκίες των χρηστών και να είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Ο τελικός στόχος είναι μια αποδοτική και ομαλή επικοινωνία του πληροφοριακού περιεχομένου. Ωστόσο, τα αισθητικά κριτήρια συχνά επικρατούν πάνω στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών, αν και άλλα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με τη χρηστικότητα είναι το ίδιο σημαντικά για την επίτευξη μιας επιτυχούς επικοινωνίας Ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων Όπως και για άλλα αγαθά, τα αποτελέσματα του σχεδιασμού θα πρέπει να ικανοποιούν τόσο τις ανάγκες χρηστικότητας όσο και τις απαιτήσεις των χρηστών σχετικά με το περιεχόμενο (Fleming, 1998). Το πρώτο βήμα στον σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας είναι ο προγραμματισμός της πληροφοριακής δομής του, δηλαδή το περιεχόμενό του θα πρέπει να είναι επαρκές, πλήρες και συναφές με τις ανάγκες των πιθανών χρηστών. Το δεύτερο βήμα είναι ο σχεδιασμός ενός περιβάλλοντος το οποίο θα πρέπει να επικοινωνεί με το πληροφοριακό περιεχόμενο κατά έναν ικανοποιητικό τρόπο για τους χρήστες. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να εφευρεθεί μια κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική. Τα γραφικά, δηλαδή ο σχεδιασμός της οπτικής παρουσίασης των ιστοσελίδων, πρέπει να βασίζονται σ ένα πρωτότυπο ερέθισμα το οποίο, σύμφωνα με τις προθέσεις του σχεδιαστή, να αντιπροσωπεύει τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής αυτής της στρατηγικής. Ωστόσο, η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας μιας ιστοσελίδας θα - 7 -

17 είναι ο βαθμός ικανοποίησης των προσδοκιών των χρηστών, και όχι αυτός των ερευνητών και των σχεδιαστών του. Η ποιότητα της σχέσης μεταξύ χρήστη και ιστοσελίδας επηρεάζει όχι μόνο τη γνώμη του χρήστη σχετικά με την ιστοσελίδα, αλλά επίσης και τον τρόπο οργάνωσής του, καθώς και την αξιολόγηση της αποδοτικότητάς του. Έτσι κάθε στοιχείο της ιστοσελίδας θα έχει τη δική του επίδραση. Στο σημείο αυτό, οι στρατηγικές πρόσβασης, πλοήγησης και προσανατολισμού θεωρούνται πολύ σημαντικές διαστάσεις. Στην προσπάθεια διερεύνησης των σημαντικότερων παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό των ιστοσελίδων φαίνεται ότι είναι η on-line αναζήτηση, το περιεχόμενο της πληροφορίας, οι υπερσυνδέσεις στο κείμενο, οι υπερσυνδέσεις στις εικόνες, η πλοήγηση, το περίγραμμα, η αναγνωσιμότητα, τα γραφικά και η γνώση των χρηστών (http://www.webreview.com/1998/09 25/strategists/ shtml). Μια συνηθισμένη προσέγγιση κατηγοριοποίησης του σχεδιασμού του δικτυακού τόπου, βάσει των σημαντικών χαρακτηριστικών τόσο του συνόλου του όσο και της κάθε επιμέρους ιστοσελίδας, διακρίνει τον δικτυακό τόπο σε τρεις μακρο- κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την απεικόνιση της πληροφορίας και την εμφάνισή της, την πρόσβαση πλοήγηση προσανατολισμό και τέλος τη δομή του περιεχομένου της πληροφορίας. Με άλλα λόγια, ο σχεδιασμός αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η πληροφορία εμφανίζεται και οπτικοποιείται σε μια ιστοσελίδα, πώς ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σ αυτή καθώς και στον τρόπο με τον οποίο η πληροφορία που εμφανίζεται είναι δομημένη. Επίσης, όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό θα πρέπει να συμφωνούν με την κατηγορία του δικτυακού τόπου που σχεδιάζεται και, πάνω απ όλα, να υπόκειται στους στόχους που θέτουν οι δυνητικές ομάδες των χρηστών. Μια τέτοια σχετική εξαντλητική συζήτηση μπορούμε να τη συναντήσουμε σε διάφορες εκδόσεις και ιστοσελίδες (Shneiderman, 1997; Rosenfeld & Morville, 1998; Flanders & Willis, 1998; Sκlar 2000; WAI, 2002a) Απεικόνιση και εμφάνιση της πληροφορίας Ο τρόπος με τον οποίο αναπαρίσταται η πληροφορία αποτελεί κεντρικό ζήτημα κατά τη μετάδοση της σημασίας της και την παραγωγή των επιθυμητών αποτελεσμάτων της από αυτόν που τη μεταδίδει. Ο τρόπος χρήσης ενός δεδομένου αριθμού συμβόλων σε μια ιστοσελίδα, βάσει της απόλαυσης που θα προκαλέσει στους - 8 -

18 χρήστες της, μπορεί να την κάνει περισσότερο ενδιαφέρουσα, ενώ ένας επιτυχής σχεδιασμός βασίζεται στην ενασχόληση τόσο με εργονομικά όσο και με ψυχοδιανοητικά ζητήματα (Raskin, 1999). Τα πρώτα αφορούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ανθρώπινων αισθήσεων, και συνεπώς την πρόσβαση στις πληροφορίες ενώ τα τελευταία έχουν να κάνουν περισσότερο με τη συναισθηματική και ψυχολογική αντίδραση του χρήστη. Νευρολογικές έρευνες έδειξαν ότι τα συναισθήματα μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την ανθρώπινη διαντίδραση, έτσι ώστε ο ρόλος τους στη γνωστική ικανότητα του ανθρώπου να είναι καίριας σημασίας. Έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνικές αναγνώρισης των ανθρώπινων συναισθημάτων από τον υπολογιστή και οι οποίες αξιολογούνται, για παράδειγμα, στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας και εν γένει στα πλαίσια της διαντίδρασης ανθρώπου ηλεκτρονικού υπολογιστή (http://affect.media.mit. edu/ac affect.html). Συνεχίζοντας, τόσο η απεικόνιση των πληροφοριακών δεδομένων όσο και η συνολική σχεδίαση μιας ιστοσελίδας είναι εξίσου σημαντικά. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική δομή των πληροφοριακών δεδομένων για κάθε μία ιστοσελίδα αποτελεί θέμα μέγιστης σημασίας τόσο ώστε να οδηγήσει στην απόσπαση της προσοχής του χρήστη όσο και για την διευκόλυνση της πλοήγησής του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πρώτη επίδραση που δέχεται ο χρήστης από μια ιστοσελίδα είναι οπτικής φύσης, και είναι πολύ σημαντικό οι δικές του προσδοκίες να μην διαψευσθούν αμέσως, ώστε να ενθαρρυνθεί να συνεχίσει την αναζήτηση. Η έλλειψη μιας σαφούς οπτικής δομής μπορεί να καταστήσει την πλοήγηση άβολη, ακόμα κι αν εμφανίζεται η πληροφορία που αναζητείται και μάλιστα με πολύ λεπτομερειακό τρόπο. Ο χρήστης θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί ταχύτατα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δίχως να χρειάζεται να τη διαβάσει όλη (http://www.useit.com/ alertbox/ html.). Τα οπτικά δεδομένα της ιστοσελίδας θα πρέπει να σχετίζονται με την πληροφοριακή δομή αλλά και τη δομή της πλοήγησης, δηλαδή θα πρέπει να υποστηρίζουν, να διευρύνουν και να τονίζουν το υφιστάμενο περιεχόμενο (http://www.bls.gov/ore/htmpapers/st htm). Με άλλα λόγια, τα αισθητικά και καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν ή, ακόμα χειρότερα, να καταστρέφουν, το γνωστικό και λειτουργικό τους σκοπό. Επίσης, οι ανθρώπινοι μηχανισμοί της πρόσληψης και της ερμηνείας των οπτικών αναπαραστάσεων επηρεάζονται από ψυχολογικές μεταβλητές, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για παράδειγμα, ο σχεδιασμός μιας ιστοσελίδας θα πρέπει να - 9 -

19 αντιμετωπίσει επιτυχώς τους τελικούς περιορισμούς της οπτικής ικανότητας, όπως στην περίπτωση της ανάγνωσης μιας ιστοσελίδας με πολύ μικρούς χαρακτήρες. Σχετικά με ένα άλλο παράδειγμα, οι νόμοι της μορφολογικής ψυχολογίας (θεωρία των μορφών ή γκέσταλτ) δηλώνουν τον τρόπο με τον οποίο μια κατάλληλη και σαφής ομάδα οπτικών στοιχείων, ή κάθε μέρος της ξεχωριστά, μπορεί να προσληφθεί από τα άτομα. Ως ένας γενικός κανόνας, η χωρική οργάνωση της πληροφορίας, για παράδειγμα ο τρόπος που είναι σχεδιασμένη μια ιστοσελίδα, θα πρέπει να προσδιορίζεται από κριτήρια διευθέτησης και εξισορρόπησης. Το πλέγμα δομής παρέχει ομοιομορφία, βελτιώνοντας την πρόσβαση του χρήστη στην αναζητηθείσα απ αυτόν πληροφορία. Αντίθετα, η διατάραξη της ισορροπίας υποδηλώνει πολυπλοκότητα, ακόμα κι αν η πρόκληση διατάραξης στον σχεδιασμό κατά έναν κατάλληλο τρόπο μπορεί να προκαλέσει την προσοχή σχετικά με μια εξέχουσας σημασίας πληροφορία. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να διαιρείται σε θεματικές περιοχές οπτικά διακριτές, κάνοντας χρήση των κατάλληλων υπενθυμίσεων. Είναι σημαντικό η οπτικοποίηση να μην προσφέρει εσφαλμένες υποδηλώσεις σχετικά με μια ομάδα πληροφοριακών δεδομένων, από τις οποίες ο χρήστης να εξάγει λανθασμένα συμπεράσματα. Έρευνες πάνω στην οπτική ανίχνευση ή την εμμονή σε συγκεκριμένα σημεία της ιστοσελίδας, επίσης, έδειξαν την ύπαρξη ζωνών εμφάνισης δεδομένων στις οποίες η πληροφορία μπορεί να τοποθετηθεί ανάλογα με την επικοινωνιακή σημασία της για το χρήστη (Sklar, 2000). Μια άλλη γενική αρχή που ακολουθείται είναι η πρόκληση της ελάχιστης έκπληξης. Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι αιφνίδιες και αθέλητες μεταβολές κατά την πλοήγηση μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση, κάθε ηλεκτρονική σελίδα του δικτυακού τόπου θα πρέπει να εμφανίζει μια κοινή εικόνα, προσδιορισμένη από χαρακτηριστικά στοιχεία. Η ομοιομορφία στο σχεδιασμό και στη διάταξη της σελίδας βελτιώνει τη διαντίδραση, καθώς ενισχύει το γνωστικό μηχανισμό της αναγνώρισης έναντι της μνημονικής ανάκλησης, για παράδειγμα η επισήμανση των λειτουργιών και των πληροφοριακών πλαισίων βασίζεται στο μηχανισμό της αναγνώρισης παρά της ανάμνησης. Αυτό αντιστοιχεί στη δημιουργία ενός ενιαίου και σαφούς κώδικα του δικτυακού τόπου ο οποίος, από τη στιγμή που κατανοείται και μαθαίνεται, βοηθά το χρήστη κατά τη διάρκεια της αναζήτησής του για την απόκτηση πληροφοριών. Τα γραφικά αποτελούν σημαντικό τμήμα αυτού του κώδικα επειδή, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, μπορούν ν αυξήσουν το βαθμό ελέγχου των πληροφοριών και να ενισχύσουν την κατανόηση των συμβόλων. Μπορούμε να διακρίνουμε

20 διαφορετικούς σκοπούς στη χρήση των γραφικών παραστάσεων: (1) το περιεχόμενο των γραφικών ενισχύει την ερμηνεία των πληροφοριών, (2) τα διακοσμητικά γραφικά παίζουν έναν καθαρά αισθητικό ρόλο, και (3) τα γραφικά πλοήγησης συνδυάζονται ή αντικαθιστούν τις συνδέσεις κειμένων (textual links). Όσον αφορά τους δύο πρώτους σκοπούς, είναι καλό να κάνουμε χρήση εικόνων που αναφέρονται στο περιεχόμενο ή σχετίζονται μ αυτό. Αυτές θα μπορούσαν να διασαφηνίσουν περισσότερο το γνωστικό φορτίο και να επιταχύνουν τη διαντίδραση (Reed, 2000). Τα γραφικά πλοήγησης αποτελούν ένα ιδιαίτερης προσοχής ζήτημα όσον αφορά το σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας. Οι υπερσυνδέσεις (links) είναι χρήσιμες για την οργάνωση της πληροφορίας, τη δημιουργία διόδων πρόσβασης, και την παροχή πρόσβασης και προσανατολισμού. Μια σαφής ομάδα υπερσυνδέσεων, η οποία αφορά διάφορα δεδομένα, οπτικά υποδηλώνει μια αντίστοιχη σημασιολογική οργάνωση της πληροφορίας. Επιπλέον, τα στοιχεία πλοήγησης θα πρέπει να είναι άμεσα αναγνωρίσιμα, κάτι που υποδεικνύει την ύπαρξη ενός αριθμού παραγόντων αναφορικά με τα γραφικά που περιλαμβάνονται στη σελίδα. Υπάρχουν τρία βασικά προβλήματα σχετικά με τις γραφικές συνδέσεις: (1) η εύρεση απλών γραφικών δεδομένων καθίσταται προφανής και αυτο-περιγραφική, (2) η επισήμανση εικόνων ως συνδέσεων απαιτεί τη χρήση του ποντικιού του υπολογιστή, και (3) η υπερσύνδεση μέσω εικόνων δεν μεταβάλλει την αρχικά ακολουθούμενη πορεία, έτσι ώστε η υιοθέτηση λανθασμένων διόδων πρόσβασης ενδέχεται να επαναλαμβάνεται Πρόσβαση, πλοήγηση, προσανατολισμός Η ικανότητα πρόσβασης σ έναν δικτυακό τόπο συνιστά ένα σύνολο από ιδιότητες οι οποίες εξασφαλίζουν τόσο τη δυνατότητα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές σελίδες όσο και στο σύνολο της ιστοσελίδας, ακόμα και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η Ομάδα Εργασίας σχετικά με τις Κατευθύνσεις Πρόσβασης στο Περιεχόμενο των Δικτυακών Τόπων της Πρωτοβουλίας Πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό (WAI) και η οποία ανήκει στο W3C Consortium, παρέχει κάποιες κατευθύνσεις για διευκόλυνση της πρόσβασης στις ιστοσελίδες (http://www.w3.org/wai). Εκατομμύρια ανθρώπων αντιμετωπίζουν δυσκολίες, σχετικά με την όραση, την ακοή, την ταχύτητα αντίδρασης, τη βραχυχρόνια μνήμη, οι οποίες εμποδίζουν την πρόσβασή τους στον Παγκόσμιο Ιστό. Το καίριο ζήτημα για την παροχή ενός ευρύτερου πεδίου προσβασιμότητας είναι ο σχεδιασμός ενός συστήματος πολλαπλών παρουσιάσεων της πληροφορίας, έτσι ώστε οι χρήστες που αντιμετωπίζουν κάποιου είδους

21 πρόβλημα (αισθητηριακό ή κινητικό) να μπορούν να επιλέξουν την καταλληλότερη γι αυτούς πρόσβαση. Σε κάθε περίπτωση, η πολλαπλότητα αυτή του τρόπου παρουσίασης συμβάλει στον καλύτερο σχεδιασμό ακόμα και για άτομα χωρίς ειδικές ανάγκες, επειδή αυξάνει την προσβασιμότητα στις ιστοσελίδες σε διάφορες καταστάσεις και συνθήκες, για παράδειγμα όταν υπάρχει περιορισμένο εύρος συχνότητας ή και θορυβώδη περιβάλλοντα. Επιπλέον, ελεγμένες μορφές πληροφορίας (κείμενο, ακουστικά ή οπτικά δείγματα- βίντεο) μπορούν να υποστηρίξουν διάφορους μαθησιακούς τρόπους σε άτομα με διαφορετικά μορφωτικά επίπεδα. Κάνοντας χρήση ενός ευρύτερου ορισμού, η προσβασιμότητα προϋποθέτει ότι οι χρήστες μπορούν να βρουν και να χειριστούν πληροφορίες δίχως την ανάγκη ιδιαίτερων λογισμικών εργαλείων ή εξειδικευμένου εξοπλισμού, γεγονός που καθιστά την πληροφορία εύκολα διαθέσιμη για κάθε χρήστη. Η ικανότητα πλοήγησης είναι η ιδιότητα η οποία εξασφαλίζει ότι αποτελεσματικοί τρόποι εισόδου, που παρέχονται από κατάλληλες πηγές και συνδέσεις στο κείμενο και μέσω των ηλεκτρονικών σελίδων, επιτρέπουν την εύκολη αναζήτηση πληροφοριών αλλά και τη δυνατότητα εκ νέου αναζήτησης. Ο προσανατολισμός είναι μια περαιτέρω ιδιότητα η οποία επιτρέπει, σε κάθε βήμα της πορείας πλοήγησης, να μάθουμε ποιο είναι το τρέχον τμήμα ή κεφάλαιο πληροφοριών, ώστε να είναι εύκολο και εφικτό να μπορούμε να ανατρέξουμε στον αριθμό των προηγούμενων βημάτων της διαδικασίας ή να αναζητήσουμε ένα νέο τμήμα ή κεφάλαιο. Στοιχεία που επιτρέπουν την οπτικοποίηση της εξέλιξης της πλοήγησης μειώνουν το γνωστικό φόρτο και βελτιώνουν τη διαντίδραση. Οι δύο αυτές ιδιότητες εξαρτώνται από τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των συνδέσεων αλλά και των κατάλληλων υποδηλώσεων των σελίδων, οι οποίες και αποτελούν τη δομή πλοήγησης. Η έλλειψη των κατάλληλων υπερσυνδέσεων ή μια εσφαλμένη υπερσύνδεση μπορούν να μειώσουν το βαθμό ικανοποίησης των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών. Ακόμα και αν η σωστή πληροφορία είναι παρούσα σε κάποιο σημείο, ο χρήστης δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει την αναζήτησή του ή πώς να τη συνεχίσει. Είναι σημαντικό, από την άλλη μεριά, ο χρήστης να μπορεί να έχει πρόσβαση, από την πρώτη επίσκεψη και ματιά, στον τρόπο της παρεχόμενης πλοήγησης, και έτσι να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη δομή της ιστοσελίδας, διατηρώντας τη σχετική του θέση υπό έλεγχο. Με άλλα λόγια, η χρηστικότητα μιας ιστοσελίδας απαιτεί ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίζει εύκολα τη λογική της δομή, δηλαδή τον τρόπο οργάνωσης της πληροφορίας

22 Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε τις πληροφορίες, και τις κατηγορίες των επιχειρημάτων, τόσο από λεξικολογικής όσο και από αντιληπτικής πλευράς. Η δομή των ιστοσελίδων θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και λειτουργική για τους στόχους των δυνητικών χρηστών. Η ίδια ανάγκη εμφανίζεται κάθε φορά που μια μεγάλη και συγκροτημένη ομάδα πληροφοριών πρέπει να παρουσιαστεί μέσω της ιστοσελίδας. Η πλοήγηση μπορεί, επίσης, να διευκολυνθεί μέσω της κατάλληλης επιλογής των λέξεων κλειδιά οι οποίες συνδέονται με τις υπερσυνδέσεις. Τέτοιες λέξεις πρέπει να είναι περιγραφικές, σημαντικές για τους δυνητικούς χρήστες, και με σαφήνεια προσδιορισμένες. Κατά τον τρόπο αυτό οι υπερσυνδέσεις των διαφόρων κατηγοριών λειτουργούν ως θύρες εισόδου κατά τη διάρκεια της πλοήγησης. Γενικά υπάρχουν διάφορες τεχνικές που υιοθετούνται από τις ιστοσελίδες εμπορευματικού χαρακτήρα (http://www.uie.com/articles/strategies categories.htm). Για τους πιο πολλούς δικτυακούς τύπους ο κανόνας λέει ότι ο χρόνος εκμάθησης της χρήσης της ιστοσελίδας θα πρέπει να προσεγγίζει το μηδέν, διαφορετικά η ιστοσελίδα είναι προορισμένη να καταστραφεί (http://www.useit.com/ alertbox/ html.). Προκειμένου να επιτύχουμε το στόχο αυτό, οι συνδέσεις μεταξύ των σελίδων θα πρέπει να είναι δομημένες με έναν πολυ-γραφικό τρόπο παρά με τη μορφή μιας δενδρικής δομής. Πράγματι, διαφορετικοί χρήστες ενδέχεται να προσδοκούν διαφορετικούς τρόπους κατηγοριοποίησης, και άρα να ακολουθήσουν διαφορετικά μονοπάτια. Αυτό υπονοεί την τοποθέτηση υποκατηγοριών σε πάνω από ένα σημείο, για παράδειγμα την παροχή πολλαπλών τρόπων πρόσβασης για το ίδιο περιεχόμενο. Αυτό μειώνει τον αριθμό των απαιτούμενων κινήσεων. Αν η ιστοσελίδα αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό σελίδων, θα πρέπει να προσφέρονται στους χρήστες συγκεκριμένα εργαλεία πλοήγησης. Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν χαρτογράφηση της ιστοσελίδας, δείκτες, εσωτερικές μηχανές αναζήτησης ή προτάσεις για την ύπαρξη τρόπων πρόσβασης που σχετίζονται με συγκεκριμένες ανάγκες. Προς το παρόν, οι μηχανές αναζήτησης αποτελούν ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα για τους χρήστες των ιστοσελίδων. Από τη μία μπορούν να τους προσφέρουν σημαντική βοήθεια για την ανακάλυψη του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα με την χρήση πιθανών παρακαμπτήριων οδών, αλλά από την άλλη ίσως να τους δημιουργήσουν αρκετά προβλήματα. Συνωνυμίες, ομωνυμίες ή ανορθογραφίες ενδέχεται να συμβάλλουν στην άμβλυνση της αποτελεσματικότητας

23 αυτού του εργαλείου. Ένας πιθανός τρόπος αντιμετώπισης αυτής της δυσλειτουργίας μοιάζει να είναι μια καλά σχεδιασμένη κατηγοριοποίηση των θεμάτων, μέσω της χρήσης των καλά επιλεγμένων «λέξεων- κλειδιά» Η αρχιτεκτονική δομή των πληροφοριών Η αρχιτεκτονική δομή των πληροφοριών σχετίζεται με το συγκεκριμένο είδος των περιεχομένων τα οποία η συγκεκριμένη ιστοσελίδα περιλαμβάνει. Λαμβάνει υπόψη της ποια πληροφορία συγκεντρώνεται και πώς αυτή εντάσσεται στα διάφορα αρχεία της ιστοσελίδας. Τα αρχεία είναι καλά σχεδιασμένα εφόσον περιλαμβάνουν μια συγκροτημένη πληροφόρηση και το ίδιο ισχύει και για τις σελίδες εφόσον τα τμήματά τους είναι οπτικά αναγνωρίσιμα αλλά και σημασιολογικά συνεκτικά. Διαφορετικά, η πλοήγηση καθίσταται δύσκολη και περίπλοκη. Η πληροφορία γίνεται χρήσιμη εφόσον είναι λογικά οργανωμένη και εύκολα προσβάσιμη. Το στοιχείο αυτό σχετίζεται με το σχεδιασμό της δομής πλοήγησης, η οποία συχνά αντανακλά τη λογική οργάνωση. Το υψηλότερο επίπεδο της λογικής δομής της ιστοσελίδας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πλέον συναφείς πληροφορίες, αλλά και μια σαφή ένδειξη των θεματικών υποκατηγοριών τού αμέσως κατώτερου επιπέδου πλοήγησης. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει περιοδικά να φθάνει μέχρι τις τελευταίες σελίδες. Οι σελίδες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες με έναν υψηλό βαθμό συνοχής, όπως για παράδειγμα οι ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων τμημάτων τους αλλά και με το σύνολο του αρχείου. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες με ένα χαμηλό βαθμό σύζευξης, όπως για παράδειγμα ασθενείς συσχετίσεις με τις πληροφορίες που περιέχονται σε άλλες σελίδες. Αυτό βοηθά το χρήστη να βρει ό,τι αυτός έχει ανάγκη σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα σ ένα σημείο, και στο σχεδιαστή να διατηρεί αναβαθμισμένες τις τελικές πληροφορίες. Επιπλέον, η πληροφορία καθίσταται χρήσιμη μόνο αν είναι συμβατή με τις ανάγκες των δυνητικών χρηστών, είναι πλήρης και επικαιροποιημένη, αλλά και εφόσον παρουσιάζεται κάνοντας χρήση μιας γλώσσας που βρίσκεται κοντά στην κουλτούρα και στην εμπειρία των χρηστών. Η υπό χρήση γλώσσα είναι επίσης πολύ σημαντική στις συνδέσεις κειμένων, καθώς είναι το βασικό εργαλείο για τον εντοπισμό της πληροφορίας. Η περιγραφή των συνδέσεων οφείλει να είναι όσο το δυνατόν σαφής και κατανοητή, και η σημασία τους θα πρέπει να είναι συμβατή με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας

24 Οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να εφαρμόζονται ξεχωριστά σε κάθε τμήμα, ακόμα και μέσω της προσπάθειας διατήρησης μιας ενιαίας προσέγγισης της συνολικής δομής. Συμπερασματικά, η πλοήγηση ενός χρήστη μέσω της ιστοσελίδας μπορεί να θεωρηθεί ως το αποτέλεσμα της διαντίδρασης μεταξύ των ενδιαφερόντων του και της αρχιτεκτονικής δομής των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν. Όσο πιο κοντά βρίσκεται η τελευταία στη διανοητική συγκρότηση του χρήστη, τόσο υψηλότερος είναι ο βαθμός ικανοποίησής του Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός Κάθε ιστοσελίδα ικανοποιεί κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες του χρήστη. Σε μερικές περιπτώσεις, ο στόχος του χρήστη στον οποίο μια ιστοσελίδα απαντά μπορεί να είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση αυτή, αυτός θα προσπαθήσει πολύ σκληρά μέχρι να αποκτήσει αυτό που θέλει, αν και η διαντίδραση με μια ιστοσελίδα η οποία αγνοεί τους στόχους των χρηστών μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετικά δυσάρεστη εμπειρία. Ένα καίριο επίσης ζήτημα σχετικά με το σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας είναι να δημιουργηθεί ένα προϊόν που να ανταποκρίνεται σε ένα μεγάλο αριθμό χρηστών, δίχως αυτοί να ξέρουν εκ των προτέρων τα πραγματικά χαρακτηριστικά του. Επιπλέον, ένας αυξανόμενος αριθμός εταιριών και οργανισμών στοχεύουν στην πρόσβαση των ιστοσελίδων τους προκειμένου να προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες σε παγκόσμια κλίμακα. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτισμικές διαφορές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των στοιχείων διασύνδεσης, δηλαδή των βασικών χαρακτηριστικών όλων των διασυνδέσεων μεταξύ των χρηστών. Μια πιθανή περιγραφή αυτών των στοιχείων περιλαμβάνει τα διάφορα μεταφορικά σχήματα, την πλοήγηση, τη διαντίδραση και την παρουσίαση. Επιπλέον οι διαστάσεις μπορούν να ληφθούν υπόψη, με τελικό στόχο το σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Η πρακτική εφαρμογή αυτών των διαστάσεων διαφέρει αρκετά από τον τρόπο με τον οποίο οι εφαρμογές λογισμικού συχνά σχεδιάζονται αυτή τη στιγμή. Ειδικότερα, είναι απαραίτητο να κατανοηθούν (α) ποιες είναι οι προσδοκίες των διαφόρων ομάδων χρηστών σχετικά με την πλοήγηση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή σε διάφορες κατηγορίες ιστοσελίδων, (β) με ποιο τρόπο διαφορετικά είδη σχεδιασμού μπορούν να διαμορφώσουν τα ποικίλα επίπεδα των γνώσεων που έχουν οι χρήστες σχετικά με το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας και (γ) με ποιο τρόπο τα διάφορα επίπεδα εμπιστοσύνης των χρηστών στις προτεινόμενες κατηγορίες πληροφοριών μπορούν να

25 επηρεάσουν μια αποτελεσματική πλοήγηση. Η προσέγγιση του σχεδιαστή μπορεί να παράσχει εκτεταμένο βαθμό λειτουργικότητας μιας ιστοσελίδας, βασισμένη στα κοινά χαρακτηριστικά των στόχων των χρηστών. Ωστόσο, καθώς ο αριθμός των πιθανών ομάδων χρηστών και των λειτουργικών τους αναγκών καθίσταται όλο και μεγαλύτερος, και το σύνολο των στόχων αυξάνει σε πολυπλοκότητα, η προσπάθεια να ικανοποιηθούν όλοι οι χρήστες μπορεί να οδηγήσει στο να μην ικανοποιηθεί τελικά κανείς (http://www.uie.com/articles/personas.htm). Τα χαρακτηριστικά του χρήστη συγκεντρωμένα θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση του ζητήματος του σχεδιασμού. Στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου προβλήματος σχεδιασμού, πολλοί χαρακτήρες μοιράζονται το ίδιο καθήκον, ή ακόμη και ένας χαρακτήρας μπορεί να αντιπροσωπεύει άτομα που ασχολούνται με διάφορα καθήκοντα. Η εξέλιξη του σχεδιασμού μιας ιστοσελίδας είναι αποτελεσματική όταν λαμβάνονται ταυτόχρονα υπόψη αρκετοί χαρακτήρες, κάθε ένας από τους οποίους εκφράζει μια μείζονα κατηγορία χρηστών. Οι ελάχιστα σημαντικές διακρίσεις θα πρέπει να αποφεύγονται, διατηρώντας τον αριθμό των χαρακτήρων σε λογικά επίπεδα. Μια παρόμοια και συμπληρωματική προσέγγιση βασίζεται σ έναν προγραμματισμό της ιστοσελίδας. Προκειμένου να σχεδιαστούν ιστοσελίδες τόσο χρηστικές όσο και χρήσιμες, όχι μόνο όσον αφορά τις απλές υπηρεσίες αλλά και τη συνολική εικόνα της ιστοσελίδας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κίνητρα των χρηστών, τα οποία προσδιορίζονται ακόμη και από τις καθημερινές τους εμπειρίες. Η προσέγγιση αυτή, επίσης, έχει σαν αποτέλεσμα τον διαχωρισμό του κοινού αναγνωρίζοντας την ύπαρξη διαφορετικών επικοινωνιακών αναγκών από την άποψη των χαρακτηριστικών, των λειτουργιών, του περιεχομένου και του τρόπου παρουσίασης. Αν η ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη για τις ανάγκες διαφορετικών δυνητικών ομάδων χρηστών, θα πρέπει ο σχεδιασμός της να είναι προσαρμοσμένος σ αυτές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (http://www.uiconf.com/ mccasland.html) Σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας των ιστοσελίδων Εδώ παρουσιάζονται μερικές μεθοδολογίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται στα πληροφορικά συστήματα και που πρόσφατα έχουν υιοθετηθεί για τις ιστοσελίδες, βάσει ερωτηματολογίων, εργαλείων παρατήρησης της συμπεριφοράς, αλλά και αυτοματοποιημένων εργαλείων αξιολόγησης

26 Τα ερωτηματολόγια που απευθύνονται στους χρήστες αποτελούν ένα από τα πιο συνήθη και αποδεκτά εργαλεία αξιολόγησης του χρήστη. Από τη στιγμή που αυτά βασίζονται σε μια επαρκώς εδραιωμένη πρακτική αξιολόγησης του βαθμού χρηστικότητας, είναι εύκολο να βρεθούν πηγές και προτάσεις αναφορικά με κάθε ξεχωριστό βήμα εφαρμογής τους, από την επιλογή των ερωτημάτων μέχρι την εκτίμηση των αποτελεσμάτων τους. Αποτελούνται από ένα είδος καταλόγου που έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της ικανότητας πρόσληψης του χρήστη και η οποία γενικά είναι υψηλού επιπέδου. Οι τεχνικές αξιολόγησης της συμπεριφοράς έχουν μακρά παράδοση στην ψυχολογική έρευνα. Στόχος τους είναι η παρατήρηση της πραγματικής συμπεριφοράς των χρηστών κατά τη διάρκεια των κατάλληλων δοκιμασιών (τεστ). Η δημιουργία των δοκιμασιών αυτών, οι ψυχομετρικές εκτιμήσεις και η συλλογή αυτόματων δεδομένων αποτελούν σημαντικές τεχνικές στην σχετική με αυτές έρευνα. Τα αυτόματα εργαλεία μετρούν την πηγή του κώδικα των ηλεκτρονικών σελίδων στην οποία οφείλεται η τήρηση καθολικά αποδεκτών τρόπων παρουσίασης και αντικειμενικών κατευθυντήριων γραμμών. Η προσέγγιση αυτή είναι η πιο πρόσφατη, και περιορίζεται ειδικότερα στα χαρακτηριστικά των γλωσσών του υπερκειμένου που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των ιστοσελίδων Ερωτηματολόγια Τα ερωτηματολόγια είναι μια από τις έμμεσες τεχνικές δοκιμασίας σχεδιασμένες για την αξιολόγηση του βαθμού χρηστικότητας. Μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες αν και θα πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ως ένα γενικό κανόνα, τα ερωτήματα θα πρέπει να είναι καλά διατυπωμένα, δηλαδή σαφή και σημαντικά ως προς το πλαίσιο αξιολόγησης. Επιπλέον, τα αποτελέσματα θα πρέπει να αναλυθούν και να ερμηνευθούν προσεκτικά. Ένα καλά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο μπορεί να δώσει μια ικανοποιητική παρουσίαση των προβλημάτων της εφαρμογής του, ακόμα κι αν είναι δύσκολο να αποκτηθεί πρόσβαση σε πολύ λεπτομερειακές πληροφορίες. Ο βαθμός εφικτότητας και η ακρίβεια της ανάλυσης, επίσης, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα που βασίζονται σε κατάλληλα σχεδιασμένες κλίμακες Likert μπορούν να διαχειριστούν και να συνοψισθούν σε ικανοποιητικό βαθμό ενώ οι απαντήσεις στα ανοιχτά ερωτήματα μπορούν εν γένει να είναι σημαντικά, αν και είναι δύσκολο να αναλυθούν από ποιοτικής πλευράς

27 Μερικές από τις πιο δημοφιλείς πηγές προέλευσης των ερωτηματολογίων για την εκτίμηση της χρηστικότητας καταγράφονται στον Πίνακα 2.1 (http://www.acme. org/bperlman/question.html) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένες διαστάσεις του σχεδιασμού μιας ιστοσελίδας. Ένας αριθμός κατευθύνσεων έχει επίσης διαμορφωθεί σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ερωτηματολογίων (Ghiselli et al., 1981; Sudman & Bradburn, 1982; Kline, 1986; Stecher & Davis, 1987; Aiken 1996). Αναφέρουν πως πρέπει να περιλαμβάνονται όσο το δυνατόν περισσότεροι εξειδικευμένοι χρήστες στην ομάδα των ατόμων που συμμετέχουν στη δοκιμασία. Ο σκοπός είναι να υπάρχουν ιστοσελίδες προσβάσιμες σε όλους. Τα άτομα που χρησιμοποιούνται ως ομάδες ελέγχου στις δοκιμασίες αυτές μπορούν να επιλεγούν βάσει σημαντικών στατιστικά δειγμάτων δυνητικών χρηστών. Παρά αυτά, τίποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί εκ των προτέρων δεδομένο σχετικά με τους πραγματικούς χρήστες των ιστοσελίδων επειδή δεν υφίστανται σαφείς διακρίσεις σχετικά με το πολιτισμικό τους επίπεδο, την εμπειρία τους και τον τρόπο με τον οποίο διαντιδρούν. Ένας αριθμός ατόμων, κατά συνέπεια, θα τείνει να αποδώσει την τελική διαντίδραση και τα προβλήματα πλοήγησης σε δικές τους αδυναμίες, παρά σε ατέλειες της ιστοσελίδας. Προκειμένου να μη διαταραχθεί ή και να ανασταλεί η αξιολόγησή τους μέσα από το αίσθημα της προσωπικής ανεπάρκειας, θα πρέπει να γίνει σαφές σ αυτά τα άτομα ότι είναι οι ίδιοι αυτοί που αξιολογούν και δεν είναι τα αντικείμενα της εξέτασης. Κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται θα πρέπει να αναφερθεί ανεξάρτητα από την υποτιθέμενη αιτία, επειδή άλλα άτομα που κάνουν χρήση των ιστοσελίδων πιθανόν να το συναντήσουν. Επιπλέον, τα άτομα που αξιολογούν θα πρέπει να αφεθούν να εργαστούν αυτόνομα για ένα χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η παρατήρηση της συμπεριφοράς των χρηστών δεν θα πρέπει να παραβλέπεται, αν και θα πρέπει να αποφεύγονται κάθε είδους επηρεασμός, ερμηνεία ή παρεμβολή με τον τρόπο πλοήγησής τους στην ιστοσελίδα. Οι ενέργειες των χρηστών, τα σχόλια, τα εγχειρήματα και το περιεχόμενο της διαντίδρασης αποτελούν επιπρόσθετα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων (http://www.webreview.com/1997/ 0425/strategists/ shtml, strategists/ shtml). Ο βασικός στόχος είναι η αξιολόγηση της ποιότητας της μετάδοσης του περιεχομένου, όπως για παράδειγμα η αποτελεσματικότητα και η ικανοποίηση του χρήστη, παρά η αποδοτικότητα

28 Πίνακας 2.1 Συνήθη ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων (http://www.acm. org/bperlman/question.html) Ακρωνύμιο Εργαλείο Αξιολόγησης Ίδρυμα/Επιχείρηση QUIS Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης του Χρήστη Maryland PUEU Προσλαμβάνουσα Χρησιμότητα και Ευκολία Χρήσης IBM NAU Ιδιότητες Χρηστικότητας του Nielsen Bellcore NHE Ευριστική Αξιολόγηση του Nielsen Bellcore CSUQ Ερωτηματολόγιο Χρηστικότητας του Συστήματος του IBM Υπολογιστή ASQ Ερωτηματολόγιο μετά το Σενάριο IBM PHUE PUTQ Πρακτικές Ευριστικές Αρχές Αξιολόγησης της Χρηστικότητας Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Χρηστικότητας του Purdue OSU Purdue Εκτός της χρήσης ερωτηματολογίων, για την αξιολόγηση της χρηστικότητας, μια άλλη δυνατότητα είναι η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση. Σαν παράδειγμα, ο WAMMI (Μηχανισμός Ανάλυσης των Ιστοσελίδων και Μέτρησής τους) (http://www.ucc.ie/hfrg/questionnaires/wammi/index.html), αναπτύχθηκε από την Ερευνητική Ομάδα Ανθρώπινων Πόρων του Πανεπιστημίου του Cork (Ιρλανδία) και είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης των ιστοσελίδων, που βασίζεται σε τυποποιημένα ερωτηματολόγια, τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν από τους επισκέπτες των ιστοσελίδων. Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται σχετίζονται με πέντε παράγοντες αξιολόγησης της χρηστικότητας και είναι η ελκυστικότητα, ο έλεγχος, η αποδοτικότητα, η παροχή βοήθειας, και η ικανότητα εκμάθησης. Τα ερωτήματα γενικά βασίζονται σε απλά οπτικά και λογικά χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα η πλοήγηση και η πληροφόρηση, ή σε άλλα κριτήρια ικανοποίησης. Αυτό μπορεί να μην είναι επαρκές για την ανάλυση των πραγματικών ζητημάτων αξιολόγησης, τα οποία συχνά αναφέρονται σε συγκεκριμένες εργασίες των χρηστών και στις προσδοκίες τους Εργαλεία παρατήρησης της συμπεριφοράς Οι τεχνικές αξιολόγησης της συμπεριφοράς έχουν εισαχθεί μεταξύ των εργαλείων εκτίμησης του βαθμού χρηστικότητας και βασίζονται σε ψυχολογικές μεταβλητές. Η

29 υποκειμενική ικανοποίηση όπως αυτή εκφράστηκε μέσω ερωτηματολογίων μπορεί να είναι διαφορετική από την πραγματική συμπεριφορά. Σχετικά με την αξιολόγηση των ιστοσελίδων, αυτή μπορεί να εμφανισθεί στις απαντήσεις των χρηστών που αποτελούν προϊόντα της, από την άποψη της πραγματικής αποτελεσματικότητας και της χρηστικότητας των ιστοσελίδων. Το βασικό πρόβλημα με τις τεχνικές αξιολόγησης της συμπεριφοράς είναι ότι αυτές συνήθως απαιτούν ένα σύνθετο και δαπανηρό περιβάλλον σε ένα προχωρημένο εργαστήριο ελέγχου της χρηστικότητας. Επιπλέον, τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της πλοήγησης του χρήστη θα πρέπει προσεκτικά να λαμβάνονται υπόψη, κάτι που είναι ιδιαίτερα συχνό όταν αξιολογούμε ιστοσελίδες. Παρατεταμένος χρόνος πλοήγησης ή ακόμη και ένας υπο-βέλτιστος τρόπος πλοήγησης, παρότι αναφέρονται ως δυνητικά προβλήματα για την ανάλυση της συμπεριφοράς, είναι σε θέση να δείξουν με ποιο τρόπο ο χρήστης ελκύεται από το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας και προσπαθεί να την εξερευνήσει ενώ παράλληλα εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί. Ωστόσο, η παρατήρηση της πραγματικής συμπεριφοράς του χρήστη παρέχει δεδομένα τα οποία μπορούν με επιτυχία να ενσωματωθούν σε δεδομένα άλλων τεχνικών, προκειμένου να αποκτηθεί μια βαθύτερη προσέγγιση στα ζητήματα αξιολόγησης των ιστοσελίδων Αυτοματοποιημένα εργαλεία αξιολόγησης Τα αυτοματοποιημένα εργαλεία στοχεύουν στην παροχή λογισμικής υποστήριξης για την αξιολόγηση. Πράγματι, δεν εφαρμόζονται όλα τα εργαλεία στις διάφορες πλευρές της αξιολόγησης. Απλούστερα εργαλεία απλώς συλλαμβάνουν και καταγράφουν δεδομένα. Άλλα εργαλεία μπορούν επίσης να διαμορφώσουν μια ανάλυση προκειμένου να επισημανθούν τα δυνητικά προβλήματα χρηστικότητας. Πιο ολοκληρωμένα εργαλεία μπορούν να προτείνουν λύσεις σε δυνητικά προβλήματα αλλά και πληροφορίες βελτίωσης της ποιότητας των ιστοσελίδων. Εδώ αναφέρονται μόνο μερικά από τα πλέον δημοφιλή αυτοματοποιημένα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων, επισημαίνοντας μερικά πλεονεκτήματα και περιορισμούς τους. Μια πιο πλήρη καταγραφή διατυπώνεται από τους Ivory & Hearst (2001) καθώς και στην ιστοσελίδα: Η υπηρεσία Bobby (http:/www.cast.org/bobby/) είναι μια δωρεάν υπηρεσία σχεδιασμένη από το CAST (Κέντρο Εφαρμοσμένης Ειδικής Τεχνολογίας, μια μη κερδοσκοπική επιχείρηση) που έχει ως στόχο τον εντοπισμό και την άρση

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η «ΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΟΙ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι;

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι; Εταιρικοί δικτυακοί τόποι Είναι χρήσιμοι; Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυμέσων Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών»

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» «Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Τσούτσου Σειρά: 9 η Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Ι. Σιώμκος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τη μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων και πελατών - Amb InECSB

Τη μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων και πελατών - Amb InECSB H Amb InBI-Tools, είναι μία εξειδικευμένη σουίτα συστημάτων που προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής της. Με σημείο αναφοράς το επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Σκοπός Αποτελείηεξοικείωσημεμιασειράεννοιών, όρωνκαιθεσμικών εργαλείων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος 28 Σεπτεμβρίου 2011 Προοίμιο Το όραμα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ( 1 ) «Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΖΩΗ ΧΑΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ??? Η χορηγία ή αλλιώς sponsoring είναι μια λέξη η οποία έχει τις ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τις επιστημονικές έρευνες μπορούμε να τις διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις ποσοτικές και τις ποιοτικές. Όπως καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα