«Πξνηάζεηο ζεκάηωλ θαη ρξήζεο επνπηηθώλ κέζωλ γηα ηελ πινπνίεζε Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Φπζηθήο Αγωγήο»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Πξνηάζεηο ζεκάηωλ θαη ρξήζεο επνπηηθώλ κέζωλ γηα ηελ πινπνίεζε Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Φπζηθήο Αγωγήο»"

Transcript

1 «Πξνηάζεηο ζεκάηωλ θαη ρξήζεο επνπηηθώλ κέζωλ γηα ηελ πινπνίεζε Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Φπζηθήο Αγωγήο» Σαξίθιεηα Ρεξδεηάλνπ πεύζπλε Ξνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ Γ/λζεο ΞΔ Αλ. Θεζ/λίθεο 1

2 ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΘΑΗ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΥΛ ΘΔΚΑΡΥΛ 2

3 ΞΝΡΔ ΘΑΗ ΞΝΠΑ; Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε εληόο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 1. ζην πιαίζην ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο 2. ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 3. κε δηάρπζε ζε όια ηα καζήκαηα 4. ζην Νινήκεξν Πρνιείν Ππκκεηνρή κέρξη θαη ζε ηξία (3) πξνγξάκκαηα Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη εθηόο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ζπκπιήξσζε σξαξίνπ Ππκκεηνρή γηα εθπαηδεπηηθνύο κέρξη θαη ζε δπν (2) κε αλάιεςε ελόο (1) θαη γηα καζεηέο κέρξη δπν (2) Γηάξθεηα: από δπν (2) έσο έμη (6) κήλεο Ρα παξαπάλσ ζηνηρεία ίζρπαλ γηα ην ζρ. έηνο

4 ΚΔ ΞΝΗΝΠ ΚΑΘΖΡΔΠ; Ζ νκάδα εξγαζίαο κπνξεί λα απνηειείηαη από θαλνληθό ζρνιηθό ηκήκα από νκάδα καζεηώλ δηαθνξεηηθώλ ηκεκάησλ ή ηάμεσλ από καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε καζεηέο άιινπ ζρνιείνπ 4

5 ΚΔ ΞΝΗΝΠ ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΑΗ; Κε άιινπο εθπαηδεπηηθνύο εληόο σξώλ πξνγξάκκαηνο ή εθηόο Κέιε ηνπ νηθνγελεηαθνύ ή θηιηθνύ πεξηβάιινληνο ησλ καζεηώλ Θπβεξλεηηθνύο ή κε θπβεξλεηηθνύο θνξείο (π.ρ. αζιεηηθνύο ή πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο) Γεκόζηνπο νξγαληζκνύο Φνξείο ηνπηθήο ή λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο ΑΔΗ, ΡΔΗ 5

6 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΔΚΑΡΝΙΝΓΗΑ Σνξόο Ηζηνξία Ν ρνξόο ζηελ Αξραία Διιάδα, ζην Βπδάληην Ζ εμέιημε ηνπ ρνξνύ ζηελ Δπξώπε ηνλ 20 ν αηώλα Ξαξαδνζηαθόο Ν ρνξόο ζηνλ θύθιν ηεο δσήο (γέλλεζε, βάπηηζε, γάκνο, ζάλαηνο) Σνξνί ηεο Απνθξηάο (επνρή, πεξίζηαζε, ενξηέο) Σνξνί άιισλ ρσξώλ Σνξνί ηεο Θεζζαινλίθεο (Ξπιαίαο*, Λ. Θεζ/λίθεο) 6

7 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΔΚΑΡΝΙΝΓΗΑ Σνξόο *Ν Θαπνπηδεδηαλόο Ππξηόο ή Ππξηόο ηεο Ξπιαίαο Ρζ Ξαξηάισο Ν Θαξζηιακάο ηεο Πνπιηάλαο Νύιηο νη βέξγηο Γαιάδηνπο πεηεηλόο Λπζηάμαλ ηα καηνύδηα κνπ Ρώξα ην βξαδί Σακατδή κνπ ιεηκνπληά Λη δσ πέξα πνπ πέξαζα Κε παξαδνζηαθόο Ρν ηαγθό: από ηελ Αξγεληηλή ζηελ Δπξώπε Κεγάια κπαιέηα, κεγάινη ρνξεπηέο Σνξόο ζηνλ πάγν 7

8 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΔΚΑΡΝΙΝΓΗΑ Ξαηρλίδη Ηζηνξία Ξαηρλίδηα ηεο Αξραίαο Διιάδαο (ρξνληθή πεξίνδνο) Ζ εμέιημε ηνπ παηρληδηνύ από ηελ Αξραία Διιάδα σο ζήκεξα Ξαξαδνζηαθά Ξαηρλίδηα ηεο Θξήηεο (ηνπηθά) Ξαηρλίδηα ηνπ θόζκνπ Ξαηρλίδηα ηεο απιήο (είδνο) 8

9 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΔΚΑΡΝΙΝΓΗΑ Αγώλεο Νιπκπηαθνί Αγώλεο Ξαξανιπκπηαθνί Αγώλεο Νη αγώλεο ζηελ Αξραία Οώκε/ Αξραία Διιάδα Ξαγθόζκηα - Δπξσπατθά Ξξσηαζιήκαηα Κεγάια ζηάδηα ηνπ θόζκνπ Ξαγθόζκηα ξεθόξ «Δπ αγσλίδεζζαη»: Αμία δσήο Ρν θαηλόκελν ηνπ ληόπηλγθ Ρειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο αλακεηαδόζεηο 9

10 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΔΚΑΡΝΙΝΓΗΑ Αζιήκαηα-Αγσλίζκαηα Ρα αγσλίζκαηα ηνπ ζηίβνπ, ηνπ δεθάζινπ (θαηεγνξία) Ρα αζιήκαηα ηνπ «λεξνύ», κε κπαιάθη (είδνο) Ζ ηζηνξία ηνπ θξίθεη, ηνπ κπάζθεη.. Goalball θαη Boccia: δπν παξανιπκπηαθά αζιήκαηα Κεγάινη αζιεηέο ηεο ελόξγαλεο γπκλαζηηθήο Ζ νκάδα κνπ (ΞΑΝΘ, Άξεο, Ζξαθιήο, Απόιισλ Θαιακαξηάο ) 10

11 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΔΚΑΡΝΙΝΓΗΑ Άιια ζέκαηα Αζιεηηθά πνξηξέηα Άζιεζε θαη ςπραγσγία Αζιεηηζκόο θαη πνιηηηθή Ν αζιεηηζκόο πάεη ζηλεκά Ν αζιεηηζκόο ζηε δσγξαθηθή Αζιεηηζκόο θαη Ρύπνο (ή ΚΚΔ) Αζιεηηζκόο θαη δηαθεκίζεηο Αζιεηηθή εηδεζενγξαθία Ν αζιεηηζκόο εθηίζεηαη ζηα κνπζεία ηνπ θόζκνπ 11

12 ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ Ηζηνξία - Ρνπηθή ηζηνξία Γεσγξαθία Ξαξαδνζηαθνί ρνξνί Ξαξαδνζηαθά παηρλίδηα Αζιεηηθνί ζύιινγνη Αζιεηηθνί ρώξνη Αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο Αζιεηηθέο επηδείμεηο 12

13 Ξ.Σ. ΡΝ ΒΑΙΠ ΠΡΖΛ ΔΟΥΞΖ Οίδεο: Landlertanz ιατθόο ρνξόο ησλ βνπλώλ θαη ησλ αγξώλ, πνπ ρνξεπόηαλ ζηε Βαπαξία θαη ζην Ρηξόιν, ζηνλ νπνίν νη ρνξεπηέο ζηξνβηιίδνληαλ θαη ρηππνύζαλ παιακάθηα. Σνξόο Walzer (πεξηζηξνθή): ζηα κέζα ηνπ 18 νπ αη. κε πνιύ απηνζρεδηαζκό θαη πεξηζηξνθέο. Βηελλέδηθν βαιο: σο απιηθόο ρνξόο ζηηο αξρέο 19 νπ αη. θαζηεξώλεηαη θπξίσο κε ηνπο απζηξηαθνύο κνπζηθνύο Πηξάνπο θαη Ιάλεξ θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ αηζζεζηαζκό θαη ηε ιαρηάξα γηα δσή. Αξγό βάιο: , πην θνληά ζην fox-trot. Πύγρξνλν βάιο κε ραξαθηεξηζηηθό «θιείζηκν» ησλ πνδηώλ ζην ηέινο θάζε κέηξνπ. 13

14 Ξ.Σ. ΡΝ ΒΑΙΠ Γαιιία (αξρέο 19 νπ αη.): Ζ εθθιεζία αθόξηζε ην βαιο σο ρνξό πνπ «αιινίσλε ην πλεύκα, ηαιάληδε ηελ θαξδηά θαη νδεγνύζε ζηελ απώιεηα ηεο ςπρήο». Αγγιία (πεξίπνπ κέζα 19 νπ αη.): Έγηλε δεθηό κε ελζνπζηαζκό από ηελ αγγιηθή Απιή αιιά δέρηεθε έληνλε θξηηηθή από Βξεηαλνύο δηαλννύκελνπο. Ζ Βηέλλε έρεη 150 δεκόζηεο ρνξνεζπεξίδεο κόλν ζην πξώην ηξίκελν θάζε ρξόληαο, πνπ πξνζειθύνπλ έσο θαη άηνκα θαη δηαξθνύλ σο ηα ραξάκαηα. πνρξεσηηθά νη θύξηνη θνξνύλ ζκόθηλ θαη νη θπξίεο θνξέκαηα σο ηνλ αζηξάγαιν. 14

15 ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο Βία θαη ξαηζηζκόο Σνξνί & παηρλίδηα παιηλλνζηνύλησλ ή αιινδαπώλ καζεηώλ 15

16 ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ Κνπζεηαθή Αγσγή Ξάκε κνπζείν; (Oιπκπηαθό) Ζ παξαδνζηαθή ελδπκαζία (Ιανγξαθηθό) Ν αζιεηηζκόο ζηελ Αξραία Διιάδα (Αξραηνινγηθό) Ν αζιεηηζκόο ζην Βπδάληην (Βπδαληηλό) Ρα παηρλίδηα ηνπ παππνύ θαη ηεο γηαγηάο (Ξαξαδνζηαθώλ Ξαηρληδηώλ, Ξαηδηθό Κνπζείν) Κνπζηθή θαη ρνξόο (Ξαξαδνζηαθώλ Νξγάλσλ) Θεληώληαο ηε κλήκε (Κέξηκλαο Ξνληίσλ Θπξηώλ) 16

17 ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ Γιώζζα-Φηιαλαγλσζία Ν αζιεηηζκόο ζηε ινγνηερλία Γεκηνπξγηθή Γξαθή (Ίζζνο, Σαληώηηθνο, Ππξηόο Ξπιαίαο, Θακάξεο θιπ. παίδνληαο κε ην αξηζηεξό θαη ην δεμί καο πόδη θαη κε άιια κέιε ηνπ ζώκαηνο) Σνξνγξαθία δξακαηνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ Ξαηρλίδηα κε δώα (κύζνη ηνπ Αηζώπνπ) Αζιεηηθόο Ρύπνο Δπνρέο θαη Δνξηέο Ξαηρλίδηα, ρνξνί, αζιήκαηα 17

18 ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ Αηζζεηηθή Αγσγή Σνξνί θαη ηξαγνύδηα Θεαηξηθή παξάζηαζε Θεαηξηθό παηρλίδη Εσληαλεύνληαο έξγα ηέρλεο Αζιεηηθά ζηηγκηόηππα (θσηνγξαθία, ΚΚΔ) Ξξνεηνηκαζία ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο Αζιεηηζκόο θαη ηειεόξαζε Θαηαζθεπή ηαηλίαο κηθξνύ κήθνπο Θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε (π.ρ. ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο Nuno Rocha : 3x3 ηνπ 2009) 18

19 ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο «Ραμηδεύνληαο ζηελ Διιάδα κέζα από ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό» 19

20 XOΟΝΠ ΝΟΗΠΚΝΠ Νξηζκόο ιεμηθώλ: ζπληνληζκέλεο ξπζκηθέο θηλήζεηο ησλ πνδηώλ θαη νιόθιεξνπ ηνπ ζώκαηνο, πνπ ζπλήζσο ζπλνδεύνληαη από κνπζηθή ή θαη ηξαγνύδη θαη πνπ εθηεινύληαη από έλα κόλν πξόζσπν, από δεπγάξηα ή από νκάδα πξνζώπσλ Άςπρνο-πεξηνξηζηηθόο Νξηζκόο σο ηέρλε: είλαη ν ζπλεηδεηόο έιεγρνο ηεο θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο ζην ρσξνρξόλν γηα δεκηνπξγηθή έθθξαζε θαη επηθνηλσλία ηεο εζσηεξηθήο επαηζζεζίαο θαη δηάλνηαο. 20

21 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖ ΑΜΗΑ ΡΝ ΣΝΟΝ ηαλ ν ρνξόο ζην ζρνιείν ζπκβάιιεη ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε λνεηηθή αλάπηπμε πλεπκαηηθή αλάπηπμε αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ηόηε απνηειεί κέζν εθπαίδεπζεο επηθνηλσλίαο ρεηξαθέηεζεο πνιηηηζκηθήο αγσγήο 21

22 ΘΗΛΖΡΗΘΖ ΑΜΗΑ ΡΝ ΣΝΟΝ ηαλ ν ρνξόο πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε ζηελ απόθηεζε κόλν βαζηθώλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ, ηόηε απνηειεί κέζνδν ζσκαηηθήο εθπαίδεπζεο, κηα απιή ηερληθή πνπ ζηνρεύεη ζπλήζσο ζηελ παξαγσγή ελόο ηειηθνύ πξντόληνο αθνινπζώληαο ηελ ππνρξεσηηθή ύιε ηνπ καζήκαηνο. 22

23 Ζ ΑΟΣΑΗΝΡΔΟΖ ΚΝΟΦΖ ΡΔΣΛΖΠ Ξξντζηνξηθά ρξόληα: αξρέγνλε αλάγθε ππνζπλείδεηε έθθξαζε Απζόξκεηε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ κε ην ζώκα (ραξά, ζπκόο, πξνζκνλή, απνγνήηεπζε θιπ.) ρσξίο ηε γλώζε ηεο ππόζηαζεο ηνπ ρνξνύ. Έζησ θαη αζπλαίζζεηα, ν άλζξσπνο ησλ πξντζηνξηθώλ ρξόλσλ ρόξεπε. 23

24 Ζ ΑΟΣΖ ΡΖΠ ΠΛΔΗΓΖΡΖΠ ΔΘΦΟΑΠΖΠ Νκαδηθνί ηειεηνπξγηθνί ρνξνί γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπρίαο πγείαο ηξνθήο-ζνδεηάο θαιήο έθβαζεο πνιέκσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο, όπσο νη ηαθηθνί ηνπ γάκνπ 24

25 ΔΜΔΙΗΜΖ Γεληθά απνδεθηή απνδεδεηγκέλε ζέζε Ρα δηάθνξα είδε ρνξώλ πξνέθπςαλ από θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αλάγθεο θαη εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα ηδέεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο ηζηνξηθά γεγνλόηα Ρόπνο-Σξόλνο-Δμέιημε 25

26 ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ Σνξεύσ & Σνξόο: ηξαγνύδη Νξρνύκαη & ξρεζηο: ρνξό Ξόηε άξρηζε ν άλζξσπνο λα ρνξεύεη Ινπθηαλόο: ν άλζξσπνο ζέιεζε λα κηκεζεί ην ρνξό ησλ αζηεξηζκώλ, δειαδή ηνπο ζρεκαηηζκνύο, ηελ επξπζκία θαη ηελ αξκνλία ησλ θηλήζεώλ ηνπο. Ξιάησλ:ν ρνξόο πεγάδεη από ηελ έκθπηε αλάγθε ηνπ θάζε αλζξώπνπ λα εθθξαζηεί κέζσ ηεο θίλεζεο. Ν ρνξόο έρεη θαζαξά ζετθή θαηαγσγή, αθνύ ν άλζξσπνο, βιέπνληαο ηνπο ζενύο λα ρνξεύνπλ, πήξε από εθείλνπο ηελ αίζζεζε ηνπ ξπζκνύ θαη ηεο αξκνλίαο. 26

27 ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ Ρν γεγνλόο όηη ε πξνζηαζία ηνπ ρνξνύ θαη ε ζρέζε κε απηόλ απνδίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο Κνύζεο, έξρεηαη λα ππνγξακκίζεη ηε ζέζε ηνπ Ξιάησλα. ΔΟΑΡΥ ΡΔΟΤΗΣΝΟΖ ΞΝΙΚΛΗΑ ΘΑΙΔΗΑ ΝΟΑΛΗΑ 27

28 ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ Ζ αλάγθε λα εληνπηζηνύλ νη ξίδεο απηήο ηεο Ρέρλεο ζηνλ θόζκν ησλ Θεώλ, καο νδεγεί ζην ζπκβνιηθό ρξόλν ηεο θνζκνγνλίαο. Ζ Οέα, γπλαίθα ηνπ Θξόλνπ, κε ηε βνήζεηα ηνπ Νπξαλνύ θαη ηεο Γεο, γέλλεζε κπζηηθά ην γην ηεο Γία ζε έλα ζπήιαην ηνπ όξνπο Ίδε ή Γίθηε ζηελ Θξήηε. Γηα λα κελ αθνπζηνύλ ηα θιάκαηα ηνπ κσξνύ θαη ην εληνπίζεη ν Θξόλνο, ν νπνίνο θαηάπηλε ηα παηδηά ηνπ γηα λα κελ ηνπ πάξεη θάπνην ην ζξόλν ηνπ, ε Οέα δήηεζε από ηνπο Θνπξήηεο λα ρνξέςνπλ έλα ζνξπβώδε ρνξό, ρηππώληαο ηηο αζπίδεο θαη ηα μίθε ηνπο θαη βγάδνληαο παξάιιεια πνιεκηθέο θξαπγέο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ν πξώηνο ξπζκηθόο ρνξόο θαη κάιηζηα θαηά πνιινύο θπθιηθόο. 28

29 ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΣΝΟΝΠ Ηζηνξία Δμέιημε Κνπζηθή Θίλεζε Έθθξαζε Δλδπκαζία 29

30 ΞΝΘΔΚΑΡΑ Ξ.ρ. Σνξνί όισλ ησλ πεξηνρώλ ηεο Διιάδαο Κνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή ή Ηζηνξηθή εμέιημε Θίλεζε-Βήκαηα Κνπζηθή Δλδπκαζία Νξγάλσζε ηειηθήο παξνπζίαζεο ή Ηζηνξία-Δμέιημε-Κνπζηθή- Θίλεζε Έθθξαζε-Δλδπκαζία 30

31 ΠΡΝΣΝΗ Γλσζηηθνί, Δπηζηεκνληθνί Δξεπλεηηθνί, Θνηλσληθνί θαη Τπρνινγηθνί -λα γλσξίζνπλ παξαδνζηαθνύο ρνξνύο ηεο παηξίδαο καο -λα ηνπο ζπλδέζνπλ κε θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά γεγνλόηα -λα θαηαλνήζνπλ ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θάζε πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ηελ ελδπκαζία θαη ηα κνπζηθά όξγαλα -λα αλαπηύμνπλ ηξόπνπο ζσκαηηθήο θαη πξνθνξηθήο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο -λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο από δηαθνξεηηθέο πεγέο -λα εξγαζηνύλ ζπιινγηθά -λα εθθξαζηνύλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ δεκηνπξγηθά 31

32 Κέζνδνο Project ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ Έξεπλα πεδίνπ: Πηελ έξεπλα πεδίνπ νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα ηνπο θαη αλαιακβάλνπλ ελεξγό δξάζε, θσηνγξαθίδνπλ, βηληενζθνπνύλ, ζρεδηάδνπλ, δσγξαθίδνπλ, παίξλνπλ ζπλεληεύμεηο κε ζθνπό λα θαηαγξάςνπλ ηα ζηνηρεία. Έξεπλα δξάζεο: Νη καζεηέο ζπιιέγνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζην επηιεγκέλν ζέκα κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν θαη αλαιύνπλ ηα δεδνκέλα. Ζ δξάζε πνπ αλαιακβάλνπλ θαζνξίδεηαη από ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιέμεη θαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία επαλαπξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά πνπ πξνθύπηνπλ λέα δεδνκέλα. Βησκαηηθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο 32

33 ΠΛΘΔΡΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαδνζηαθώλ ρνξώλ: Κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή Κεξηθή Κηκεηηθή Θνηλώλ θηλεηηθώλ κνηίβσλ 33

34 ΞΗΘΑΛΖ ΠΛΓΔΠΖ ΚΔ Α.Ξ. Γιώζζα: ζπιινγή ζηνηρείσλ, δεκνηηθά ηξαγνύδηα, αλάπηπμε ιεμηινγίνπ Καζεκαηηθά: ρξήζε καζεκαηηθώλ ελλνηώλ ζην ρνξό Ηζηνξία: ρσξνρξνληθό πιαίζην Γεσγξαθία: ηνπνζεζίεο, γεσγξαθηθέο ζρέζεηο Λέεο Ρερλνινγίεο: γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ θαη εηθόλσλ, θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ Αηζζεηηθή Αγσγή: απηνζρεδηαζκνί θαη δξακαηνπνίεζε, κνπζηθή, νπηηθναθνπζηηθά κέζα Φπζηθή Αγσγή: ρνξόο, κνπζηθνθηλεηηθή 34

35 ΞΗΘΑΛΔΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΔΠ Δθπαηδεπηηθνύο Κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ νηθνγελεηαθνύ θύθινπ, Ξνιηηηζηηθνύο Ππιιόγνπο Ιανγξαθηθό Κνπζείν πεύζπλν/ε Ξνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ 35

36 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ Έξεπλα θαη ζπιινγή ηνπ πιηθνύ (αλαδήηεζε ζηνηρείσλ από πεγέο, επηζθέςεηο ζε βηβιηνζήθεο, αξρεία, κνπζεία θαη πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο, έξεπλα ζην δηαδίθηπν, ζύληαμε εξσηεκαηνινγίσλ, ζπλεληεύμεηο κε εηδηθνύο ή γλσζηνύο, θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ) Κειέηε θαη εξκελεία ηνπ πιηθνύ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ (αλάιπζε θαη ζύλζεζε ησλ δεδνκέλσλ, αλαθάιπςε ηεο ηζηνξηθήο πξνέιεπζεο, εμέιημεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζεκαζίαο ηνπ ρνξνύ) Αλαδήηεζε πξνζώπσλ ή ζπιιόγσλ, πνπ αζρνινύληαη κε ην ρνξό θαη γλσξηκία καδί ηνπο. Ξξνγξακκαηηζκόο παξαθνινύζεζεο ρνξεπηηθήο παξάζηαζεο. 36

37 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ Δθκάζεζε ρνξώλ από δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κέζσ ηεο ζπλζεηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ πξναλαθέξζεθε (κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα, ιαβέο, βήκαηα, ζσκαηηθή έθθξαζε, κνπζηθή, ηξαγνύδη, ελδπκαζία) Ξαξαγσγή έξγνπ (δηνξγάλσζε παξαζηάζεσλ, εθδειώζεσλ, παξαγσγή πιηθνύ ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, ζπκκεηνρή ζε εθδειώζεηο εθηόο ζρνιείνπ) 37

38 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ Από ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ Από πηζαλή κνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε 38

39 ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝΠ ΠΡΝΣΝΠ ΡΗΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΡΖ ΓΗΑΘΔΠΖ ΡΩΛ ΚΑΘΖΡΩΛ ΑΞΟΝΒΙΔΞΡΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ 39

40 ΑΡΧΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ - ΠΟΙΗΜΑΣΑΚΙΑ Απαξαίηεηα πξηλ από ηε δηδαζθαιία ησλ ρνξώλ: παηρλίδηα ξπζκνύ (αξγόο-γξήγνξνο, ηνληζκέλνο-άηνλνο ) παηρλίδηα θαηεύζπλζεο (κπξνο-πίζσ, δεμηά-αξηζηεξά) Πεθώλνπκε ην δεμί θαη είκαζηε θνπηζνί, δελ πέθηνπκε γεξά, θνπηζαίλνπκε κπξνζηά. (δελ ην θαλεο ζσζηά) Ρώξα ην αξηζηεξό, γηα δέζηε έλαλ θνπηζό! Ξεδάσ πξνο ηα πίζσ, πξνζέρσ κε ρηππήζσ. παηρλίδηα ρώξνπ θαη ζρεκαηηζκώλ (εκηθύθιην, θύθινο, επζεία, δεπγάξηα ) παηρλίδηα βαζηθώλ ιαβώλ (ζηαπξσηά, από ηνπο ώκνπο ) Ξηαλόκαζηε ζηαπξσηά, ην αξηζηεξό από κπξνζηά 40

41 ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΟΡΩΝ ΘΟΑΘΖ - ΘΑΠΡΟΗΛΝΠ, ΠΑΛΡΑΛΗΠΗΝΠ Ή ΘΛΖΓΖΡΝΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ - ΘΑΓΘΔΙΔΡΝΠ, ΡΠΝΟΑΞΗΑ ΖΞΔΗΟΝΠ - ΛΔΟΑΛΡΕΗΑ, ΚΞΑΕΑΟΓΘΑΛΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑ - ΠΟΡΝΠ ΓΗΝΟΓΗΑ, ΞΖΙΗΝΟΔΗΡΗΘΝΠ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ - ΔΙΔΘΔΟΝ ΘΑΓΘΔΙΗ, ΡΝ ΘΑΚΑΘΑΘΗ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ - ΑΛΑΠΖΘΩΡΝΠ ΗΝΛΗΝ - ΚΔΟΚΖΓΘΑΠ, ΘΝΟΑΘΗΑΛΗΡΗΘΝΠ ΘΟΖΡΖ - ΕΔΟΒΝΓΔΜΝΠ, ΑΓΘΑΙΗΑΠΡΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΛΖΠΑ - ΘΑΚΑΟΔΠ, ΗΠΠΝΠ ΘΘΙΑΓΔΠ - ΑΓΔΟΑΛΝΠ ΠΞΝΟΑΓΔΠ - ΘΑΚΑΟΑ ΑΛ. ΑΗΓΑΗΝ - ΘΝΘΗΑ Β. ΑΗΓΑΗΝ - ΠΡΑΟΩΡΝΠ ΚΗΘΟΑ ΑΠΗΑ - ΘΑΟΠΗΙΑΚΑΠ ΞΝΛΡΝΠ - ΝΚΑΙ 41

42 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΗ ΒΑΗ ΚΙΝΗΣΙΚΩΝ ΜΟΣΙΒΩΝ Εεξβόδεμνο Θξήηεο, Θακάξεο Ρήινπ,Θπλεγεηόο ή Παληαλίζηνο Θξάθεο, Αγθαιηαζηόο Θξήηεο Θαζηξηλόο ή Θνθνλίηηθνο Θξάθεο, ΑγέξαλνοΞάξνπ, Ρν θακαθάθη Παιακίλαο, Νκάι Ξόληνπ, Αλαζεθσηόο Ξεινπνλλήζνπ, Λεξαληδηά Ζπείξνπ, Πηαπξσηόο Πακνζξάθεο, Θνπθηά Κπηηιήλεο Κπαδαξγθάλα Ζπείξνπ, Θαξζηιακάο Κηθ. Αζίαο, Θνξαθηαλίηηθνο Θέξθπξαο Κέξκεγθαο Θεθαιινληάο, Θαγθειεπηόο Ηεξηζζνύ, Ίζζνο Θαιύκλνπ Γηνύξγηα Θεζζαιίαο, Διεύζεξν Θαγθέιη Πηεξ. Διιάδαο Ρζνπξάπηα Καθεδνλίαο, Θακάξα Πθηάζνπ, Ξειηνξείηηθνο Θεζζαιίαο 42

43 ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΧΟΡΟΤ Δλεκεξώλνκαη γηα ην ρνξό. Αθνύσ ηε κνπζηθή. Καζαίλσ ην ρνξό. Γηαρσξίδσ ηα κνπζηθά - ρνξεπηηθά κέξε. Απνθαζίδσ γηα ηηο ιέμεηο ή θξάζεηο «θιεηδηά» ησλ θηλήζεσλ (ιαβή, νκαδηθή ή ζε δεπγάξηα, δεμηά ή αξηζηεξά, αξγή ή γξήγνξε, αξηζκόο βεκάησλ, ζηακαηήκαηα, ρηππήκαηα θιπ.). Πρεδηάδσ γηα θάζε ιέμε κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ή κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα θη επηιέγσ ηηο αληίζηνηρεο κνπζηθέο. Δάλ πξνζθέξνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο, κπνξώ λα ηηο ζπλδέζσ κε κηα θαληαζηηθή ηζηνξία. Πθέθηνκαη ηε δηδαζθαιία ηνπ ρνξνύ κε πεξηγξαθή βεκάησλ 43

44 ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΧΟΡΟΤ Μεθηλώ κε ηηο κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο επηιεγκέλεο κνπζηθέο. Δάλ έρσ κηα ηζηνξία, ζπλερίδσ κε ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο. Πε θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο ρξεζηκνπνηώ εάλ ζέισ ηε κνπζηθή ηνπ ρνξνύ. Ππλδέσ θηλήζεηο ζε έλα ζύλνιν. Βάδσ ηε κνπζηθή θαη εηζάγσ ην ρνξό κε ην πνηεκαηάθη Γίλσ ή δεηώ πιεξνθνξίεο γηα ην ρνξό θαη θαηά πξνέθηαζε γηα ηελ πεξηνρή, ηα κνπζηθά όξγαλα, ηε θνξεζηά θιπ. 44

45 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΑΝΣΑΝΙΙΟ Ή ΚΤΝΗΓΗΣΟ Α κέξνο: 4Σ13 βήκαηα γξήγνξα κε δπν ρηππήκαηα πξνο ηα δεμηά θαη πξνο ηα αξηζηεξά ελαιιάμ ή 4Σ15 βήκαηα κε κηα άξζε Β κέξνο: 4Σ3 βήκαηα θαη 1 άξζε πξνο ηα δεμηά θαη πξνο ηα αξηζηεξά ελαιιάμ Ιέμεηο Θιεηδηά: Γξήγνξνο βεκαηηζκόο αξηζηεξά-δεμηά αιιαγή θαηεύζπλζεο 13 θαη 2 ρηππήκαηα ή 15 θαη άξζε 3 θαη άξζε Σέξηα θάησ-ρέξηα πάλσ Θπλεγεηό 45

46 ΧΕΔΙΑΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Γηαπηζηώλνπκε πώο πεξπαηάκε (δεμί-αξηζηεξό). Βάδνπκε ηνλ θάζε καζεηή λα πεξπαηήζεη όπσο ζέιεη κηα ζπγθεθξηκέλε απόζηαζε μεθηλώληαο κε ην δεμί θαη νη ππόινηπνη κεηξάκε θη αθνινπζνύκε ηα βήκαηα. Ρα παηδηά ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ βεκάησλ. Διεύζεξνη βεκαηηζκνί ζε δπν νκάδεο ζην ρώξν πάλσ ζε δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο (Ζ Καξγαξίηα ε Καξγαξώ, Americano, Γηάγθα, Παληαλίζηνο). Κε ην θιείζηκν ηεο κνπζηθήο ηξέρνπκε όινη δεμηά ή αξηζηεξά ζηνλ ηνίρν ή ζηα θάγθεια. Πε ραξηί ηνπ κέηξνπ ζε δπν νκάδεο ή θαη ζε Α4 αηνκηθά, ζρεδηάδνπκε αθνύγνληαο κνπζηθή (Γηάλγθα, Παληαλίζηνο) κηα γξακκή, ρσξίο λα ζεθώζνπκε ην καξθαδόξν από ην ραξηί. Ζ νκάδα, πνπ ζα ζεθώζεη καξθαδόξν, ράλεη. Ρα ζρέδηα, πνπ ζα πξνθύςνπλ, ηα δίλνπκε ζηα παηδηά λα ηα «νινθιεξώζνπλ» ζηα εηθαζηηθά (ή ζην ζπίηη). 46

47 ΧΕΔΙΑΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Πηνλ θύθιν νη δπν νκάδεο ρηππνύλ ξπζκηθά παιακάθηα κεηξώληαο κέρξη ην 13 θαη κεηά 2 θνθηά κεηαμύ ηνπο. Ρν ξπζκό ηνλ έρνπκε δώζεη εκείο πην κπξνζηά. Σάλεη πόληνπο ε νκάδα, από ηελ νπνία ζα αθνπζηνύλ παιακάθηα ζην ηέινο. Γπξίδνπκε ζε δεπγάξηα θαη ρηππάκε παιακάθηα, ελώ ζηε ζπλέρεηα ρηππάκε πιάηε κε πιάηε,γόλαην κε γόλαην, γνθό κε γνθό, δάρηπιν κε δάρηπιν Σηππάκε αηνκηθά παιακάθηα πάλσ από ην θεθάιη, πίζσ από ηελ θνηιηά, ζε κεξνύο, ζηήζνο, ρέξηα, νπίζζηα... Ζ θάζε νκάδα έρεη έλα θσλήελ, έλα ζύκθσλν ή έλα ζύκπιεγκα θζόγγσλ θαη αθνινπζεί κε απηό, βεκαηίδνληαο επί ηόπνπ, πξώηα ην ξπζκό ην δηθό καο θαη κεηά ηεο κνπζηθήο. 47

48 ΧΕΔΙΑΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Δίκαζηε θύιια δέληξσλ θαη πέθηνπκε όια καδί κεηξώληαο κηα θνξά δπλαηά θαη κεηά από κέζα καο κέρξη ην 5,9,13 ή ην δπλαηό ήρν θαη ρηππάκε δπν θνξέο ην αξηζηεξό καο πόδη, γηα λα δείμνπκε όηη πέζακε. Ρξέρνπκε πηαζκέλνη ζηνλ θύθιν αλάπνδα κε ηα γόλαηα ςειά, κε ηηο θηέξλεο ςειά, κε ην πιατλό ηεο παηνύζαο, θαλνληθά κεηξώληαο κηα θνξά δπλαηά θαη κεηά από κέζα καο κέρξη ην 5,9,13 ή ην δπλαηό ήρν θαη ρηππάκε δπν θνξέο ην δεμί καο πόδη. Πηε κέζε έλα παηδί θάζεηαη κε ην δηπιό ρηύπεκα. Ρξέρνπκε κε ηα ρέξηα ςειά ν έλαο πίζσ από ηνλ άιιν. Θάζε θνξά κεηά ηα ρηππήκαηα, αιιάδνπκε θαηεύζπλζε θαη θαηεβάδνπκε ηα ρέξηα ζηε κεζαία ιαβή. 48

49 ΕΠΙΝΟΗΗ ΙΣΟΡΙΑ Κηα θνξά θη έλαλ θαηξό ηα θύιια ησλ δέληξσλ θαηνηθνύζαλ ζε δπν ρώξεο: ηε Γξεγνξνύπνιε θαη ηελ Αξγνύπνιε. Νη δπν ρώξεο απηέο ζπλόξεπαλ κεηαμύ ηνπο (ζθνηλί), αιιά θαλέλαο δελ είρε πεξάζεη πνηέ ηνπ απηά ηα ζύλνξα. Νη θάηνηθνη ησλ δπν ρσξώλ δελ είραλ θαζόινπ θαιέο ζρέζεηο, θαζώο όια ηα έθαλαλ δηαθνξεηηθά. Νη Γξεγνξνπνπιάλνη έηξσγαλ πνιύ γξήγνξα, ελώ νη Αξγνππνιάλνη πνιύ αξγά. Νη Γξεγνξνπνπιάλνη έπαηδαλ πνιύ γξήγνξα ελώ νη Αξγνππνιάλνη πνιύ αξγά. Νη θάηνηθνη ηεο Γξεγνξνύπνιεο όκσο ήηαλ πνιύ πεξίεξγνη θαη θάζε πξσί πιεζίαδαλ θξπθά ηα ζύλνξα, γηα λα δνπλ ηη θάλνπλ νη θάηνηθνη ηεο Αξγνύπνιεο.θαη νη θάηνηθνη ηεο Αξγνύπνιεο θάζε απόγεπκα πήγαηλαλ θη έβιεπαλ ηη έθαλαλ νη θάηνηθνη ηεο Γξεγνξνύπνιεο. Ξνιύ ζύληνκα δηαπίζησζαλ όηη είραλ έλα θνηλό ζεκείν. Ξεξπαηνύζαλ θαη πεηνύζαλ κε ηνλ ίδην πεξίεξγν ηξόπν: 1,2,3 ρνπ. Νη Γξεγνξνπνπιάλνη όκσο κε πνιύ γξήγνξν ξπζκό θαη νη Αξγνππνιάλνη κε πνιύ αξγό.. 49

50 ΕΠΙΝΟΗΗ ΙΣΟΡΙΑ Ρν γεγνλόο όηη είραλ θάηη θνηλό ηνπο έθαλε θαη ηνπο δπν λα ζέινπλ λα γλσξηζηνύλ θαιύηεξα θαη λα θάλνπλ παξέα. Γελ κπνξεί. Θάπνηνλ ηξόπν ζα έβξηζθαλ λα ζπλελλνεζνύλ. Νη Αξγνππνιάλνη απνθάζηζαλ λα δηνξγαλώζνπλ έλα πάξηη θαη λα θαιέζνπλ ηνπο γείηνλέο ηνπο. Έζηεηιαλ, ινηπόλ, ηηο πξνζθιήζεηο θαη πεξίκελαλ. Νη Γξεγνξνπνπιάλνη ράξεθαλ πνιύ. Φόξεζαλ ηα θαιά ηνπο, ζθαξθάισζαλ ηα ζύλνξα θη έθηαζαλ ζηελ Αξγνύπνιε. Δθεί ν θάζε Γξεγνξνπνπιάλνο έγηλε ακέζσο θίινο κε έλαλ Αξγνππνιάλν. Δίραλ όκσο έλα βαζηθό πξόβιεκα. Ξνην; Ξώο ζα ην ιύζνπλ; 50

51 Μπαίνουμε στον κύκλο και συνθέτουμε το χορό. Για να θυμόμαστε πότε αλλάζουν τα βήματα σηκώνουμε τα χέρια. Βάζουμε μουσική 51

52 ΘΑΚΑΟΔΠ ΡΖΙΝ Ωο ελαιιαγή, κπνξεί θάπνηνη ρνξνί λα πξνζεγγηζηνύλ κέζα από πιεξνθνξίεο, πνπ ζα παξέρεη ν/ε εθπαηδεπηηθόο. 52

53 ΘΑΚΑΟΔΠ ΡΖΙΝ Σνξόο ζηελ Ρήιν, ζηε Λίζπξν θαη ζηελ Θσ. Δίλαη ρνξόο ηεο γακήιηαο δηαδηθαζίαο, δεπγαξσηόο, (άληξαο-γπλαίθα) κε πέξαζκα θάησ από θακάξα, πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα δεπγάξηα κε ηα ρέξηα ηνπο ή θξαηώληαο καληίιηα. Πηελ Ρήιν νη θακάξεο ρνξεύνληαη ζην γακήιην ρνξεπηηθό δξώκελν ηνπ ςεύηηθνπ γάκνπ, όηαλ πξνζθιεζνύλ από ηνπο θνπκπάξνπο λα επηζθεθηνύλ ην ληόπαληξν δεπγάξη. Ρν απόγεπκα ηεο δεύηεξεο κέξαο κεηά ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ, όινη πεγαίλνπλ ζην θαθελείν θαη θάλνπλ κηα παξέα πνπ ζα επηζθεθζεί ην ζπίηη ησλ λεόλπκθσλ. Ξαίξλνπλ ην αληξόγπλν θαη όινη καδί πεγαίλνπλ ζηνπο γηαλλίηζαξνπο, κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πνπ έρεη επηιερζεί από ηνπο θαηνίθνπο γηα λα ρνξέςνπλ ηηο θακάξεο. 53

54 ΘΑΚΑΟΔΠ ΡΖΙΝ Ρν ρνξό άλνηγαλ νη λεόλπκθνη κε ηνλ γακπξό λα'ρεη ηε λύθε ζηελ αγθαιηά ηνπ. Θαζώο ηα δεπγάξηα πεξλνύζαλ θάησ από ηηο θακάξεο, ηα ππόινηπα ηνπο ρηππνύζαλ ζηελ πιάηε. Δλώ ελαο γέξνληαο κε κπαζηνύλη θαζόηαλ θνληά ηνπο γηα εθθνβηζκό,γηα λα κελ ηνικήζνπλ ηα δεπγάξηα λα ρηππήζνπλ ην έλα κε η'άιιν. Πηε Λίζπξν, ζην ηέινο ηνπ ρνξνύ, κεξηθνί λεαξνί άξρηδαλ ηηο θαξπαδηέο ζηνπο άιινπο θη έηζη ζε κηα εύζπκε αλαηαξαρή ηειείσλε ν ρνξόο θαη νη θνπκπάξνη θαη νη ζπγγελείο ζπλόδεπαλ ην αληξόγπλν ζην ζπίηη ηνπ γάκνπ. Πηελ Θσ ν ρνξόο ζήκεξα ρνξεύεηαη πνιύ ζπάληα. Δείρλνπκε έλα βίληεν κε ην ρνξό θαη δεηάκε από ηα παηδηά λα λα πξνζδηνξίζνπλ πνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία δηαηεξνύληαη, πώο είλαη ε ελδπκαζία, ηη όξγαλα αθνύγνληαη, θιπ. 54

55 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΔΠ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΔΠ o/5o_argoys/paradosiakoi_xoroi.htm 55

56 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ Βελεηζάλνπ Φ., Ιεβέληεο Σ. (2010). Ο ειιεληθόο παξαδνζηαθόο ρνξόο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Αζήλα: Αζιόηππν. Γαιάλε,Κ. (2009). Ο ρνξόο ζηελ εθπαίδεπζε. Αζήλα: Έιιελ Θαξθήο Β., Εηάθα Κ. (2010). Ο ειιεληθόο παξαδνζηαθόο ρνξόο ζηελ εθπαίδεπζε. Αζήλα: Γηάπινπο Θόθθηλνο Γ. (1987). Ειιεληθνί ρνξνί. Θεζζαινλίθε: Πάιην Θπλεγνύ-Φιάκπνπξα, Κ. (1990). Αγαπάω Μαζαίλω Χνξεύω Ειιεληθνύο ρνξνύο. Αζήλα: Ηζηόο Καιθνγεώξγνο, Α., Κνπξνπβνπληώηεο, Φ., Αξγπξηάδνπ Δ. (1997). Ειιεληθνί ρνξνί. Θεζζαινλίθε: Δθδνηηθή Αηγηλίνπ Ιπθεζάο Γ. (1993).Οη Ειιεληθνί ρνξνί. Θεζζαινλίθε: University Studio Press Ονπκπήο Γ. (1990). Ειιεληθνί ρνξνί. Αζήλα: Πκπίιηαο 56

57 ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ Νη καζεηέο Δξεπλνύλ ζε βηβιία κε ζέκα ηα «Ξαξαδνζηαθά παηρλίδηα» θαη ζην δηαδίθηπν Αλαθαιύπηνπλ ζηνηρεία γηα ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ παηρληδηνύ από ηελ αξραηόηεηα σο ζήκεξα. Οσηνύλ άηνκα ηνπ ζπγγεληθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο (παππνύδεο, γηαγηάδεο θιπ) θαη θαηαγξάθνπλ ή πεξηγξάθνπλ παηρλίδηα*. Θαηαγξάθνπλ παξαιιαγέο ηνπ ίδηνπ παηρληδηνύ ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο ή ζε άιιεο ρώξεο. Απνδίδνπλ ζε γξαπηό θείκελν ην παηρλίδη θαη ηνπο θαλόλεο ηνπ. 57

58 ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ Βξίζθνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ παηρληδηώλ αιιά θαη κεηαμύ ησλ παηρληδηώλ ηνπ «ηόηε» θαη ηνπ «ηώξα» θαη ηα θαηεγνξηνπνηνύλ (αηνκηθά-νκαδηθά, απιήοεζσηεξηθνύ ρώξνπ θιπ.) Βξίζθνπλ ζην ράξηε πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο ή άιιεο ρώξεο πνπ είλαη ε πεγή πξνέιεπζεο ησλ παηρληδηώλ πνπ θαηέγξαςαλ. Ξξνζπαζνύλ λα θάλνπλ λνεξά έλα θαληαζηηθό ηαμίδη ζηηο πεξηνρέο θαη ζηηο ρώξεο απηέο. Yινπνηνύλ ην ζρεηηθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζην Κνπζείν Ξαξαδνζηαθώλ Ξαηρληδηώλ Θεζζαινλίθεο). Θαηαζθεπάδνπλ κε απιά πιηθά ή παίδνπλ ηα παηρλίδηα πνπ έρνπλ βξεη θαη θαηαγξάςεη. 58

59 ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ Γξάθνπλ παξακύζηα ή ηζηνξίεο ή απηνζρεδηάδνπλ κε αθνξκή ηα παηρλίδηα. Δθζέηνπλ ην πιηθό, πνπ ζπγθέληξσζαλ ή δεκηνπξγνύλ θάπνην ιεύθσκα ή δηνξγαλώλνπλ κηα εθδήισζε γηα ην ζρνιείν. *ΔΛΡΞΝ ΞΟΝΠ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ (γηα έξεπλα) ΝΛΝΚΑ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝY ΞΑΗΣΛΗΓΗΝY:. ΙΗΘΑ-ΚΔΠΑ:.. ΞΖΓΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΩΛ:. ΞΔΟΗΓΟΑΦH:..... ΠΣΔΓΗΝ ΦΩΡΝΓΟΑΦΗΑ: 59

60 ΓΗΑΠΛΓΔΠΖ ΚΑΘΖΚΑΡΥΛ Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος - Χρόνος, Ομοιότητα - Διαφορά, Πολιτισμός. 10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Εκπαιδευτικός υλοποίησης: Καλυβάς Νικόλαος 60

61 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΔΠ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΔΠ https://sites.google.com/site/archeiakoylikodraseon/paichnidia traditional_games/traditional.htm 61

62 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ Γξίβα, Α. (1987). Ειάηε λα παίμνπκε. Αζήλα : Θπκάξη Γηακαληόπνπινο, Γ. (2009). Τν Παηρλίδη. Θεζζαινλίθε: Ξνπξλάξαο Γαξάθε, Ξ. (1994) Οκαδηθά παηγλίδηα ηωλ παηδηώλ καο. Αζήλα: Gutenberg Θαξατζθνπ, Σ. (2007)100 παξαδνζηαθά παηρλίδηα. Αζήλα: Γηάπιαζε Θιηάθα, Κ.,Βαιάζε, Ε. (2000). Αο παίμνπκε πάιη. Αζήλα: Θέδξνο Θινπβάηνο, Θ. (2005) Όιε ε δωή παηρλίδη. Αζήλα: Γξεγόξε, Θξνληεξά, Ι. (2002) Ειάηε λα παίμνπκε κέζα ζην ρξόλν. Αζήλα: Φπηξάθε Ιάδνο, Σ. (2002). Παίδνληαο ζην ρξόλν. Αξραηνειιεληθά θαη βπδαληηλά παηρλίδηα. Αζήλα: Αίνινο Λόνπ, Λ. (2001). Τα παηγλίδηα ηεο γεηηνληάο. Αζήλα: Γξεγόξε Νκάδα «Διάηε λα παίμνπκε». (2004). Τν παηρλίδη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Θεζζαινλίθε: University Studio Press, 2004 Tδήθα, Σ., Ρζηώλαο, Γ. (2010). Παηρλίδηα ηνπ παππνύ θαη ηεο γηαγηάο. Θεζζαινλίθε

63 ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΚΝΠΔΗΝ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΥΛ ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ξάξθν Γεηλνζαύξσλ, 6 ν ρκ. Θεζ/λίθεο-Ωξαηνθάζηξνπ Ρειέθσλα επηθνηλσλίαο: , ΞΑΗΓΗΘΝ ΚΝΠΔΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γξεγνξίνπ Ιακπξάθε&Θιεάλζνπο, Άλσ Ρνύκπα Ρειέθσλα επηθνηλσλίαο:

64 ΝΙΚΞΗΑΘΝΗ ΑΓΥΛΔΠ-ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ιηθό, πνπ δίλεηαη ζηηο νκάδεο καδί κε ηα θύιια εξγαζίαο Κηκηθάλλα, Α. (2004), Οιπκπηαθνί Αγώλεο θαη Οιπκπηαθό Πλεύκα, Αζήλα: Αηξαπόο (2004), Οιπκπηαθνί Αγώλεο Αζήλα 2004, Αζήλα: ΞΔΞΘ (2004), Όια ηα παηδηά ζηε Γε καδί ζηελ Οιπκπηαθή Γηνξηή, Αζήλα: ΞΔΞΘ Φηιίππνπ,Δ. (2002), Η ηζηνξία ηωλ ζύγρξνλωλ Οιπκπηαθώλ Αγώλωλ, Αζήλα: Παββάιαο Ειιεληθή Οιπκπηαθή Οκάδα, Αζήλα: Διιεληθή Νιπκπηαθή Δπηηξνπή ΑΘΖΛΑ 2004 Σάξηεο 64

65 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 1 ε ΝΚΑΓΑ: Λα ηαμηλνκήζεηε ηηο αθίζεο ησλ νιπκπηαθώλ αγώλσλ ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: Σξνλνινγία / Ξόιε / Σώξα Λα ππνγξακκίζεηε ηηο πόιεηο όπνπ έγηλαλ θαη Ξαξανιπκπηαθνί Αγώλεο. Θάζε πόζα ρξόληα γίλνληαη Νιπκπηαθνί Αγώλεο; Μέξεηε πώο επηιέγνληαη νη πόιεηο όπνπ γίλνληαη νη Νιπκπηαθνί Αγώλεο; 65

66 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 2 ε ΝΚΑΓΑ: Λα ηαμηλνκήζεηε ηα αζιήκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα εηθνλνγξάκκαηα ησλ Νιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηεο Αζήλαο (2004) ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΑΡΝΚΗΘΑ ΑΘΙΖΚΑΡΑ γξόο ζηίβνο / Κε κπάια/άθη / Κε όξγαλα / Άιια ΝΚΑΓΗΘΑ ΑΘΙΖΚΑΡΑ γξόο ζηίβνο / Κε κπάια/άθη / Κε όξγαλα / Άιια Ξνηα αζιήκαηα δελ κπνξέζαηε λα θαηαρσξήζεηε ζηνλ πίλαθα; Πε πνηνπο αγώλεο ππάξρνπλ ιηγόηεξα αζιήκαηα θαη γηαηί πηζηεύεηε όηη ζπκβαίλεη απηό; 66

67 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 3 ε ΝΚΑΓΑ: Λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ησλ Νιπκπηνληθώλ: ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ / ΛΔΝΡΔΟΑ ΣΟΝΛΗΑ Νλνκαηεπώλπκν /Άζιεκα ΛΔΝΡΔΟΑ ΣΟΝΛΗΑ Νλνκαηεπώλπκν /Άζιεκα Ξώο ππνδερόκαζηε ηνπο Νιπκπηνλίθεο θαη γηαηί; 67

68 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 4 ε ΝΚΑΓΑ: Λα ηαμηλνκήζεηε ηα αζιήκαηα ησλ Νιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηεο Αξραίαο Διιάδαο (2004) ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ΑΡΝΚΗΘΑ ΑΘΙΖΚΑΡΑ γξόο ζηίβνο / Κε κπάια/άθη / Κε όξγαλα / Άιια ΝΚΑΓΗΘΑ ΑΘΙΖΚΑΡΑ γξόο ζηίβνο / Κε κπάια/άθη / Κε όξγαλα / Άιια Ξνηα αζιήκαηα δελ κπνξέζαηε λα θαηαρσξήζεηε ζηνλ πίλαθα; πάξρνπλ ίδηα ή παξόκνηα αγσλίζκαηα κε απηά ησλ Νιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηεο Αξραίαο Διιάδαο ζήκεξα; 68

69 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 5 ε ΝΚΑΓΑ: Λα ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ θξάζεηο: Πύκθσλα κε ηε κπζνινγία πην θνληά ζηελ αιήζεηα θαίλεηαη λα είλαη ε άπνςε όηη ν, αξρεγόο ησλ θπιώλ πνπ ήξζαλ ζηελ., ήηαλ απηόο πνπ θαζηέξσζε ηνπο Νιπκπηαθνύο Αγώλεο θαη ηε ιαηξεία ηνπ Γία ζηνλ ηεξό ρώξν ηεο Νιπκπίαο. Πύκθσλα κε ηηο ηζηνξηθέο πεγέο, νη Νιπκπηαθνί Αγώλεο ηδξύζεθαλ από ην βαζηιηά ηεο ηνλ. ην.π.σ. θαη γίλνληαλ θάζε ρξόληα... 69

70 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 5 ε ΝΚΑΓΑ: Λα θάλεηε ηε ζσζηή αληηζηνίρηζε Δπ αγσλίδεζζαη Ηεξή εθερεηξία Διιαλνδίθεο Ρνκείο αξραίαο ειιεληθήο παηδείαο Θνπηαζηηθόο θαη εζηθόο αγώλαο ζηνλ αζιεηηζκό θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή Ξαύζε ησλ πνιέκσλ έλα κήλα πξηλ θαη κεηά ηνπο Νιπκπηαθνύο Αγώλεο Θξηηέο Γξαθή-Γπκλαζηηθή-Κνπζηθή Ξηζηεύεηε όηη ππάξρνπλ νη ηνληζκέλνη όξνη ζηνπο ζεκεξηλνύο αγώλεο; 70

71 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 6 ε ΝΚΑΓΑ: Λα ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ θξάζεηο: Νη Νιπκπηαθνί Αγώλεο θαηαξγήζεθαλ γηα πξώηε θνξά από ηνλ. ην. Νη πξώηνη Νιπκπηαθνί Αγώλεο ζηε Λεόηεξε Διιάδα έγηλαλ ην κ. Σ. ζηελ. κε ηελ νλνκαζία. θαη επαλαιήθζεθαλ ηα έηε..,.. θαη. Ζ αλαβίσζε ησλ Νιπκπηαθώλ Αγώλσλ κε ηε κνξθή πνπ έρνπλ ζήκεξα έγηλε ζηελ.. ην.. Π απηνύο ζπκκεηείραλ. ρώξεο θαη ην πξόγξακκα πεξηιάκβαλε. αγσλίζκαηα.. 71

72 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 6 ε ΝΚΑΓΑ: Λα θάλεηε ηε ζσζηή αληηζηνίρηζε Δπαγγεικαηηθόο αζιεηηζκόο Σξεκαηηθέο ακνηβέο θαη επαγγεικαηηθά θίλεηξα Ξηεξ ληε Θνπκπεξηέλ Ππύξνο Πακάξαο, Θσζηήο Ξαιακάο Νιπκπηαθόο Όκλνο Αλαβίσζε Νιπκπηαθώλ Αγώλσλ Κειεηήζηε ην ηαμίδη ηεο Νιπκπηαθήο θιόγαο ζην ράξηε. Δίλαη κεγάιν ή κηθξό θαη γηαηί; 72

73 EKΞΑΗΓΔΡΗΘΑ ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΟΑΓΗΝΦΥΛΝ Cd-PLAYER Ζ/ ΒΗΒΙΗΑ ΣΑΟΡΔΠ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΔΟΓΑ ΡΔΣΛΖΠ ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΡΑΗΛΗΔΠ 73

74 ΙΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ Ξ.Θ. Ξ.Δ. ΑΛ. ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ Ρν παξαθάησ πιηθό δηαηίζεηαη σο δαλεηζηηθό ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Ξ.Δ. Αλ. Θεζζαινλίθεο, πνπ πινπνηνύλ εγθεθξηκέλα πνιηη. πξνγξ.: «Οιπκπηαθνί Αγώλεο» Α -ΠΡ ηάμεηο Δλεκεξσηηθό πιηθό, πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ, θύιια εξγαζίαο, dvd. Ππλδπάδεηαη κε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζην Νιπκπηαθό Κνπζείν «Παξανιπκπηαθνί Αγώλεο» Α -ΠΡ ηάμεηο Δλεκεξσηηθό πιηθό, πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ, θύιια εξγαζίαο, βηληενθαζέηεο, dvd. Ππλδπάδεηαη κε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζην Νιπκπηαθό Κνπζείν «Μνπζώλ Δώξα» Γ -ΠΡ ηάμεηο Δθπαηδεπηηθόο θάθεινο ηνπ ΞΞΝ γηα ηε κνπζηθή θαη ην ρνξό ζηελ Αξραία Διιάδα 74

75 ΙΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ Ξ.Θ. Ξ.Δ. ΑΛ. ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ «Ταμηδεύνληαο ζηελ Ειιάδα κέζα από ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό» Α -ΠΡ ηάμεηο Γηαηίζνληαη κνπζηθέο, πιεξνθνξηαθό πιηθό θαη κέζνδνο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο κπνξώ λα δείμσ νπνηνλδήπνηε ρνξό επηιέμεηε. «Τα παηδία παίδεη» - Παξαδνζηαθά παηρλίδηα Α -ΠΡ ηάμεηο Ξιεξνθνξηαθό πιηθό γηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα (νκαδηθά, αηνκηθά θαη θαηαζθεπέο) θαη πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ. Κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην Κνπζείν Ξαξαδνζηαθώλ Ξαηρληδηώλ ή ζην Ξαηδηθό Κνπζείν. 75

76 ΙΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ Ξ.Θ. Ξ.Δ. ΑΛ. ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ «Ταμηδεύνληαο ζηελ Ειιάδα κέζα από ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό» Α -ΠΡ ηάμεηο Γηαηίζνληαη κνπζηθέο, πιεξνθνξηαθό πιηθό θαη κέζνδνο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο κπνξώ λα δείμσ νπνηνλδήπνηε ρνξό επηιέμεηε. «Τα παηδία παίδεη» - Παξαδνζηαθά παηρλίδηα Α -ΠΡ ηάμεηο Ξιεξνθνξηαθό πιηθό γηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα (νκαδηθά, αηνκηθά θαη θαηαζθεπέο) θαη πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ. Κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην Κνπζείν Ξαξαδνζηαθώλ Ξαηρληδηώλ ή ζην Ξαηδηθό Κνπζείν. Τν ζπλνιηθό πιηθό ηνπ Γξαθείνπ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηεύζπλζεο ΠΕ Αλ. Θεζζαινλίθεο κέρξη ην ηέινο ηνπ Σεπηεκβξίνπ. 76

77 Mελ μεθηλάηε κε άικαηα! Σπεύδεηε βξαδέωο. (Ππζαγόξαο) 77

78 Ξιεξνθνξίεο: Ρει: Γεπηέξα & Ρεηάξηε, ώξεο: 8:00-16:

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΗΜΟΤ ΓΔΡΑΚΑ 2010

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΗΜΟΤ ΓΔΡΑΚΑ 2010 ΟΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΛΔΗΣΑΡΥΟΤ & ΑΡΗΣΔΗΓΟΤ Σ.Κ. 153 44 ΓΔΡΑΚΑ / ΣΖΛ. 210 66 19 937 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΔΣΗ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΡΔΤΝΑ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗΝ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΣΔΛΔΣΗ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΡΔΤΝΑ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗΝ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΔΛΔΣΗ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΡΔΤΝΑ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗΝ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ 2011 6-8 ΜΑΪΟΤ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Υοροί ηης Καππαδοκίας Χορόσ του εζ Βαςίλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΤΓΟΜΑ ΣΘΙ ΣΡΟΛΑΥΣΟΜ

ΣΡΤΓΟΜΑ ΣΘΙ ΣΡΟΛΑΥΣΟΜ Είλαη κεηθηόο, νκαδηθόο ρνξόο. Τν όλνκά ηνπ πξνέξρεηαη από ηε ιέμε ρεξξνίαλα, δηόηη εηθάδεηαη όηη επηλνήζεθε ή ρνξεπόηαλ αξρηθά ζ απηή ηελ πεξηνρή. Ο ρνξόο έρεη ζπλνιηθά 21 βήκαηα, ηα νπνία αλ εμαηξέζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΟΜΑΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε A.K. 0410 Δπώλπκν Γνκηδίδεο Όλνκα Απόζηνινο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Θίαζνο θηώλ «Σα παξακύζηα ηνπ Καξαγθηόδε» Σόπνο γελλήζεωο Θεζζαινλίθε Ζκεξνκελία γελλήζεωο 10 Ινπιίνπ 1978 Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα