«Πξνηάζεηο ζεκάηωλ θαη ρξήζεο επνπηηθώλ κέζωλ γηα ηελ πινπνίεζε Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Φπζηθήο Αγωγήο»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Πξνηάζεηο ζεκάηωλ θαη ρξήζεο επνπηηθώλ κέζωλ γηα ηελ πινπνίεζε Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Φπζηθήο Αγωγήο»"

Transcript

1 «Πξνηάζεηο ζεκάηωλ θαη ρξήζεο επνπηηθώλ κέζωλ γηα ηελ πινπνίεζε Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Φπζηθήο Αγωγήο» Σαξίθιεηα Ρεξδεηάλνπ πεύζπλε Ξνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ Γ/λζεο ΞΔ Αλ. Θεζ/λίθεο 1

2 ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΘΑΗ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΥΛ ΘΔΚΑΡΥΛ 2

3 ΞΝΡΔ ΘΑΗ ΞΝΠΑ; Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε εληόο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 1. ζην πιαίζην ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο 2. ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 3. κε δηάρπζε ζε όια ηα καζήκαηα 4. ζην Νινήκεξν Πρνιείν Ππκκεηνρή κέρξη θαη ζε ηξία (3) πξνγξάκκαηα Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη εθηόο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ζπκπιήξσζε σξαξίνπ Ππκκεηνρή γηα εθπαηδεπηηθνύο κέρξη θαη ζε δπν (2) κε αλάιεςε ελόο (1) θαη γηα καζεηέο κέρξη δπν (2) Γηάξθεηα: από δπν (2) έσο έμη (6) κήλεο Ρα παξαπάλσ ζηνηρεία ίζρπαλ γηα ην ζρ. έηνο

4 ΚΔ ΞΝΗΝΠ ΚΑΘΖΡΔΠ; Ζ νκάδα εξγαζίαο κπνξεί λα απνηειείηαη από θαλνληθό ζρνιηθό ηκήκα από νκάδα καζεηώλ δηαθνξεηηθώλ ηκεκάησλ ή ηάμεσλ από καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε καζεηέο άιινπ ζρνιείνπ 4

5 ΚΔ ΞΝΗΝΠ ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΑΗ; Κε άιινπο εθπαηδεπηηθνύο εληόο σξώλ πξνγξάκκαηνο ή εθηόο Κέιε ηνπ νηθνγελεηαθνύ ή θηιηθνύ πεξηβάιινληνο ησλ καζεηώλ Θπβεξλεηηθνύο ή κε θπβεξλεηηθνύο θνξείο (π.ρ. αζιεηηθνύο ή πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο) Γεκόζηνπο νξγαληζκνύο Φνξείο ηνπηθήο ή λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο ΑΔΗ, ΡΔΗ 5

6 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΔΚΑΡΝΙΝΓΗΑ Σνξόο Ηζηνξία Ν ρνξόο ζηελ Αξραία Διιάδα, ζην Βπδάληην Ζ εμέιημε ηνπ ρνξνύ ζηελ Δπξώπε ηνλ 20 ν αηώλα Ξαξαδνζηαθόο Ν ρνξόο ζηνλ θύθιν ηεο δσήο (γέλλεζε, βάπηηζε, γάκνο, ζάλαηνο) Σνξνί ηεο Απνθξηάο (επνρή, πεξίζηαζε, ενξηέο) Σνξνί άιισλ ρσξώλ Σνξνί ηεο Θεζζαινλίθεο (Ξπιαίαο*, Λ. Θεζ/λίθεο) 6

7 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΔΚΑΡΝΙΝΓΗΑ Σνξόο *Ν Θαπνπηδεδηαλόο Ππξηόο ή Ππξηόο ηεο Ξπιαίαο Ρζ Ξαξηάισο Ν Θαξζηιακάο ηεο Πνπιηάλαο Νύιηο νη βέξγηο Γαιάδηνπο πεηεηλόο Λπζηάμαλ ηα καηνύδηα κνπ Ρώξα ην βξαδί Σακατδή κνπ ιεηκνπληά Λη δσ πέξα πνπ πέξαζα Κε παξαδνζηαθόο Ρν ηαγθό: από ηελ Αξγεληηλή ζηελ Δπξώπε Κεγάια κπαιέηα, κεγάινη ρνξεπηέο Σνξόο ζηνλ πάγν 7

8 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΔΚΑΡΝΙΝΓΗΑ Ξαηρλίδη Ηζηνξία Ξαηρλίδηα ηεο Αξραίαο Διιάδαο (ρξνληθή πεξίνδνο) Ζ εμέιημε ηνπ παηρληδηνύ από ηελ Αξραία Διιάδα σο ζήκεξα Ξαξαδνζηαθά Ξαηρλίδηα ηεο Θξήηεο (ηνπηθά) Ξαηρλίδηα ηνπ θόζκνπ Ξαηρλίδηα ηεο απιήο (είδνο) 8

9 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΔΚΑΡΝΙΝΓΗΑ Αγώλεο Νιπκπηαθνί Αγώλεο Ξαξανιπκπηαθνί Αγώλεο Νη αγώλεο ζηελ Αξραία Οώκε/ Αξραία Διιάδα Ξαγθόζκηα - Δπξσπατθά Ξξσηαζιήκαηα Κεγάια ζηάδηα ηνπ θόζκνπ Ξαγθόζκηα ξεθόξ «Δπ αγσλίδεζζαη»: Αμία δσήο Ρν θαηλόκελν ηνπ ληόπηλγθ Ρειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο αλακεηαδόζεηο 9

10 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΔΚΑΡΝΙΝΓΗΑ Αζιήκαηα-Αγσλίζκαηα Ρα αγσλίζκαηα ηνπ ζηίβνπ, ηνπ δεθάζινπ (θαηεγνξία) Ρα αζιήκαηα ηνπ «λεξνύ», κε κπαιάθη (είδνο) Ζ ηζηνξία ηνπ θξίθεη, ηνπ κπάζθεη.. Goalball θαη Boccia: δπν παξανιπκπηαθά αζιήκαηα Κεγάινη αζιεηέο ηεο ελόξγαλεο γπκλαζηηθήο Ζ νκάδα κνπ (ΞΑΝΘ, Άξεο, Ζξαθιήο, Απόιισλ Θαιακαξηάο ) 10

11 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΔΚΑΡΝΙΝΓΗΑ Άιια ζέκαηα Αζιεηηθά πνξηξέηα Άζιεζε θαη ςπραγσγία Αζιεηηζκόο θαη πνιηηηθή Ν αζιεηηζκόο πάεη ζηλεκά Ν αζιεηηζκόο ζηε δσγξαθηθή Αζιεηηζκόο θαη Ρύπνο (ή ΚΚΔ) Αζιεηηζκόο θαη δηαθεκίζεηο Αζιεηηθή εηδεζενγξαθία Ν αζιεηηζκόο εθηίζεηαη ζηα κνπζεία ηνπ θόζκνπ 11

12 ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ Ηζηνξία - Ρνπηθή ηζηνξία Γεσγξαθία Ξαξαδνζηαθνί ρνξνί Ξαξαδνζηαθά παηρλίδηα Αζιεηηθνί ζύιινγνη Αζιεηηθνί ρώξνη Αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο Αζιεηηθέο επηδείμεηο 12

13 Ξ.Σ. ΡΝ ΒΑΙΠ ΠΡΖΛ ΔΟΥΞΖ Οίδεο: Landlertanz ιατθόο ρνξόο ησλ βνπλώλ θαη ησλ αγξώλ, πνπ ρνξεπόηαλ ζηε Βαπαξία θαη ζην Ρηξόιν, ζηνλ νπνίν νη ρνξεπηέο ζηξνβηιίδνληαλ θαη ρηππνύζαλ παιακάθηα. Σνξόο Walzer (πεξηζηξνθή): ζηα κέζα ηνπ 18 νπ αη. κε πνιύ απηνζρεδηαζκό θαη πεξηζηξνθέο. Βηελλέδηθν βαιο: σο απιηθόο ρνξόο ζηηο αξρέο 19 νπ αη. θαζηεξώλεηαη θπξίσο κε ηνπο απζηξηαθνύο κνπζηθνύο Πηξάνπο θαη Ιάλεξ θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ αηζζεζηαζκό θαη ηε ιαρηάξα γηα δσή. Αξγό βάιο: , πην θνληά ζην fox-trot. Πύγρξνλν βάιο κε ραξαθηεξηζηηθό «θιείζηκν» ησλ πνδηώλ ζην ηέινο θάζε κέηξνπ. 13

14 Ξ.Σ. ΡΝ ΒΑΙΠ Γαιιία (αξρέο 19 νπ αη.): Ζ εθθιεζία αθόξηζε ην βαιο σο ρνξό πνπ «αιινίσλε ην πλεύκα, ηαιάληδε ηελ θαξδηά θαη νδεγνύζε ζηελ απώιεηα ηεο ςπρήο». Αγγιία (πεξίπνπ κέζα 19 νπ αη.): Έγηλε δεθηό κε ελζνπζηαζκό από ηελ αγγιηθή Απιή αιιά δέρηεθε έληνλε θξηηηθή από Βξεηαλνύο δηαλννύκελνπο. Ζ Βηέλλε έρεη 150 δεκόζηεο ρνξνεζπεξίδεο κόλν ζην πξώην ηξίκελν θάζε ρξόληαο, πνπ πξνζειθύνπλ έσο θαη άηνκα θαη δηαξθνύλ σο ηα ραξάκαηα. πνρξεσηηθά νη θύξηνη θνξνύλ ζκόθηλ θαη νη θπξίεο θνξέκαηα σο ηνλ αζηξάγαιν. 14

15 ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο Βία θαη ξαηζηζκόο Σνξνί & παηρλίδηα παιηλλνζηνύλησλ ή αιινδαπώλ καζεηώλ 15

16 ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ Κνπζεηαθή Αγσγή Ξάκε κνπζείν; (Oιπκπηαθό) Ζ παξαδνζηαθή ελδπκαζία (Ιανγξαθηθό) Ν αζιεηηζκόο ζηελ Αξραία Διιάδα (Αξραηνινγηθό) Ν αζιεηηζκόο ζην Βπδάληην (Βπδαληηλό) Ρα παηρλίδηα ηνπ παππνύ θαη ηεο γηαγηάο (Ξαξαδνζηαθώλ Ξαηρληδηώλ, Ξαηδηθό Κνπζείν) Κνπζηθή θαη ρνξόο (Ξαξαδνζηαθώλ Νξγάλσλ) Θεληώληαο ηε κλήκε (Κέξηκλαο Ξνληίσλ Θπξηώλ) 16

17 ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ Γιώζζα-Φηιαλαγλσζία Ν αζιεηηζκόο ζηε ινγνηερλία Γεκηνπξγηθή Γξαθή (Ίζζνο, Σαληώηηθνο, Ππξηόο Ξπιαίαο, Θακάξεο θιπ. παίδνληαο κε ην αξηζηεξό θαη ην δεμί καο πόδη θαη κε άιια κέιε ηνπ ζώκαηνο) Σνξνγξαθία δξακαηνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ Ξαηρλίδηα κε δώα (κύζνη ηνπ Αηζώπνπ) Αζιεηηθόο Ρύπνο Δπνρέο θαη Δνξηέο Ξαηρλίδηα, ρνξνί, αζιήκαηα 17

18 ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ Αηζζεηηθή Αγσγή Σνξνί θαη ηξαγνύδηα Θεαηξηθή παξάζηαζε Θεαηξηθό παηρλίδη Εσληαλεύνληαο έξγα ηέρλεο Αζιεηηθά ζηηγκηόηππα (θσηνγξαθία, ΚΚΔ) Ξξνεηνηκαζία ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο Αζιεηηζκόο θαη ηειεόξαζε Θαηαζθεπή ηαηλίαο κηθξνύ κήθνπο Θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε (π.ρ. ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο Nuno Rocha : 3x3 ηνπ 2009) 18

19 ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο «Ραμηδεύνληαο ζηελ Διιάδα κέζα από ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό» 19

20 XOΟΝΠ ΝΟΗΠΚΝΠ Νξηζκόο ιεμηθώλ: ζπληνληζκέλεο ξπζκηθέο θηλήζεηο ησλ πνδηώλ θαη νιόθιεξνπ ηνπ ζώκαηνο, πνπ ζπλήζσο ζπλνδεύνληαη από κνπζηθή ή θαη ηξαγνύδη θαη πνπ εθηεινύληαη από έλα κόλν πξόζσπν, από δεπγάξηα ή από νκάδα πξνζώπσλ Άςπρνο-πεξηνξηζηηθόο Νξηζκόο σο ηέρλε: είλαη ν ζπλεηδεηόο έιεγρνο ηεο θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο ζην ρσξνρξόλν γηα δεκηνπξγηθή έθθξαζε θαη επηθνηλσλία ηεο εζσηεξηθήο επαηζζεζίαο θαη δηάλνηαο. 20

21 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖ ΑΜΗΑ ΡΝ ΣΝΟΝ ηαλ ν ρνξόο ζην ζρνιείν ζπκβάιιεη ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε λνεηηθή αλάπηπμε πλεπκαηηθή αλάπηπμε αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ηόηε απνηειεί κέζν εθπαίδεπζεο επηθνηλσλίαο ρεηξαθέηεζεο πνιηηηζκηθήο αγσγήο 21

22 ΘΗΛΖΡΗΘΖ ΑΜΗΑ ΡΝ ΣΝΟΝ ηαλ ν ρνξόο πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε ζηελ απόθηεζε κόλν βαζηθώλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ, ηόηε απνηειεί κέζνδν ζσκαηηθήο εθπαίδεπζεο, κηα απιή ηερληθή πνπ ζηνρεύεη ζπλήζσο ζηελ παξαγσγή ελόο ηειηθνύ πξντόληνο αθνινπζώληαο ηελ ππνρξεσηηθή ύιε ηνπ καζήκαηνο. 22

23 Ζ ΑΟΣΑΗΝΡΔΟΖ ΚΝΟΦΖ ΡΔΣΛΖΠ Ξξντζηνξηθά ρξόληα: αξρέγνλε αλάγθε ππνζπλείδεηε έθθξαζε Απζόξκεηε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ κε ην ζώκα (ραξά, ζπκόο, πξνζκνλή, απνγνήηεπζε θιπ.) ρσξίο ηε γλώζε ηεο ππόζηαζεο ηνπ ρνξνύ. Έζησ θαη αζπλαίζζεηα, ν άλζξσπνο ησλ πξντζηνξηθώλ ρξόλσλ ρόξεπε. 23

24 Ζ ΑΟΣΖ ΡΖΠ ΠΛΔΗΓΖΡΖΠ ΔΘΦΟΑΠΖΠ Νκαδηθνί ηειεηνπξγηθνί ρνξνί γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπρίαο πγείαο ηξνθήο-ζνδεηάο θαιήο έθβαζεο πνιέκσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο, όπσο νη ηαθηθνί ηνπ γάκνπ 24

25 ΔΜΔΙΗΜΖ Γεληθά απνδεθηή απνδεδεηγκέλε ζέζε Ρα δηάθνξα είδε ρνξώλ πξνέθπςαλ από θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αλάγθεο θαη εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα ηδέεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο ηζηνξηθά γεγνλόηα Ρόπνο-Σξόλνο-Δμέιημε 25

26 ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ Σνξεύσ & Σνξόο: ηξαγνύδη Νξρνύκαη & ξρεζηο: ρνξό Ξόηε άξρηζε ν άλζξσπνο λα ρνξεύεη Ινπθηαλόο: ν άλζξσπνο ζέιεζε λα κηκεζεί ην ρνξό ησλ αζηεξηζκώλ, δειαδή ηνπο ζρεκαηηζκνύο, ηελ επξπζκία θαη ηελ αξκνλία ησλ θηλήζεώλ ηνπο. Ξιάησλ:ν ρνξόο πεγάδεη από ηελ έκθπηε αλάγθε ηνπ θάζε αλζξώπνπ λα εθθξαζηεί κέζσ ηεο θίλεζεο. Ν ρνξόο έρεη θαζαξά ζετθή θαηαγσγή, αθνύ ν άλζξσπνο, βιέπνληαο ηνπο ζενύο λα ρνξεύνπλ, πήξε από εθείλνπο ηελ αίζζεζε ηνπ ξπζκνύ θαη ηεο αξκνλίαο. 26

27 ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ Ρν γεγνλόο όηη ε πξνζηαζία ηνπ ρνξνύ θαη ε ζρέζε κε απηόλ απνδίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο Κνύζεο, έξρεηαη λα ππνγξακκίζεη ηε ζέζε ηνπ Ξιάησλα. ΔΟΑΡΥ ΡΔΟΤΗΣΝΟΖ ΞΝΙΚΛΗΑ ΘΑΙΔΗΑ ΝΟΑΛΗΑ 27

28 ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ Ζ αλάγθε λα εληνπηζηνύλ νη ξίδεο απηήο ηεο Ρέρλεο ζηνλ θόζκν ησλ Θεώλ, καο νδεγεί ζην ζπκβνιηθό ρξόλν ηεο θνζκνγνλίαο. Ζ Οέα, γπλαίθα ηνπ Θξόλνπ, κε ηε βνήζεηα ηνπ Νπξαλνύ θαη ηεο Γεο, γέλλεζε κπζηηθά ην γην ηεο Γία ζε έλα ζπήιαην ηνπ όξνπο Ίδε ή Γίθηε ζηελ Θξήηε. Γηα λα κελ αθνπζηνύλ ηα θιάκαηα ηνπ κσξνύ θαη ην εληνπίζεη ν Θξόλνο, ν νπνίνο θαηάπηλε ηα παηδηά ηνπ γηα λα κελ ηνπ πάξεη θάπνην ην ζξόλν ηνπ, ε Οέα δήηεζε από ηνπο Θνπξήηεο λα ρνξέςνπλ έλα ζνξπβώδε ρνξό, ρηππώληαο ηηο αζπίδεο θαη ηα μίθε ηνπο θαη βγάδνληαο παξάιιεια πνιεκηθέο θξαπγέο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ν πξώηνο ξπζκηθόο ρνξόο θαη κάιηζηα θαηά πνιινύο θπθιηθόο. 28

29 ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΣΝΟΝΠ Ηζηνξία Δμέιημε Κνπζηθή Θίλεζε Έθθξαζε Δλδπκαζία 29

30 ΞΝΘΔΚΑΡΑ Ξ.ρ. Σνξνί όισλ ησλ πεξηνρώλ ηεο Διιάδαο Κνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή ή Ηζηνξηθή εμέιημε Θίλεζε-Βήκαηα Κνπζηθή Δλδπκαζία Νξγάλσζε ηειηθήο παξνπζίαζεο ή Ηζηνξία-Δμέιημε-Κνπζηθή- Θίλεζε Έθθξαζε-Δλδπκαζία 30

31 ΠΡΝΣΝΗ Γλσζηηθνί, Δπηζηεκνληθνί Δξεπλεηηθνί, Θνηλσληθνί θαη Τπρνινγηθνί -λα γλσξίζνπλ παξαδνζηαθνύο ρνξνύο ηεο παηξίδαο καο -λα ηνπο ζπλδέζνπλ κε θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά γεγνλόηα -λα θαηαλνήζνπλ ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θάζε πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ηελ ελδπκαζία θαη ηα κνπζηθά όξγαλα -λα αλαπηύμνπλ ηξόπνπο ζσκαηηθήο θαη πξνθνξηθήο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο -λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο από δηαθνξεηηθέο πεγέο -λα εξγαζηνύλ ζπιινγηθά -λα εθθξαζηνύλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ δεκηνπξγηθά 31

32 Κέζνδνο Project ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ Έξεπλα πεδίνπ: Πηελ έξεπλα πεδίνπ νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα ηνπο θαη αλαιακβάλνπλ ελεξγό δξάζε, θσηνγξαθίδνπλ, βηληενζθνπνύλ, ζρεδηάδνπλ, δσγξαθίδνπλ, παίξλνπλ ζπλεληεύμεηο κε ζθνπό λα θαηαγξάςνπλ ηα ζηνηρεία. Έξεπλα δξάζεο: Νη καζεηέο ζπιιέγνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζην επηιεγκέλν ζέκα κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν θαη αλαιύνπλ ηα δεδνκέλα. Ζ δξάζε πνπ αλαιακβάλνπλ θαζνξίδεηαη από ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιέμεη θαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία επαλαπξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά πνπ πξνθύπηνπλ λέα δεδνκέλα. Βησκαηηθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο 32

33 ΠΛΘΔΡΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαδνζηαθώλ ρνξώλ: Κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή Κεξηθή Κηκεηηθή Θνηλώλ θηλεηηθώλ κνηίβσλ 33

34 ΞΗΘΑΛΖ ΠΛΓΔΠΖ ΚΔ Α.Ξ. Γιώζζα: ζπιινγή ζηνηρείσλ, δεκνηηθά ηξαγνύδηα, αλάπηπμε ιεμηινγίνπ Καζεκαηηθά: ρξήζε καζεκαηηθώλ ελλνηώλ ζην ρνξό Ηζηνξία: ρσξνρξνληθό πιαίζην Γεσγξαθία: ηνπνζεζίεο, γεσγξαθηθέο ζρέζεηο Λέεο Ρερλνινγίεο: γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ θαη εηθόλσλ, θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ Αηζζεηηθή Αγσγή: απηνζρεδηαζκνί θαη δξακαηνπνίεζε, κνπζηθή, νπηηθναθνπζηηθά κέζα Φπζηθή Αγσγή: ρνξόο, κνπζηθνθηλεηηθή 34

35 ΞΗΘΑΛΔΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΔΠ Δθπαηδεπηηθνύο Κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ νηθνγελεηαθνύ θύθινπ, Ξνιηηηζηηθνύο Ππιιόγνπο Ιανγξαθηθό Κνπζείν πεύζπλν/ε Ξνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ 35

36 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ Έξεπλα θαη ζπιινγή ηνπ πιηθνύ (αλαδήηεζε ζηνηρείσλ από πεγέο, επηζθέςεηο ζε βηβιηνζήθεο, αξρεία, κνπζεία θαη πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο, έξεπλα ζην δηαδίθηπν, ζύληαμε εξσηεκαηνινγίσλ, ζπλεληεύμεηο κε εηδηθνύο ή γλσζηνύο, θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ) Κειέηε θαη εξκελεία ηνπ πιηθνύ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ (αλάιπζε θαη ζύλζεζε ησλ δεδνκέλσλ, αλαθάιπςε ηεο ηζηνξηθήο πξνέιεπζεο, εμέιημεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζεκαζίαο ηνπ ρνξνύ) Αλαδήηεζε πξνζώπσλ ή ζπιιόγσλ, πνπ αζρνινύληαη κε ην ρνξό θαη γλσξηκία καδί ηνπο. Ξξνγξακκαηηζκόο παξαθνινύζεζεο ρνξεπηηθήο παξάζηαζεο. 36

37 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ Δθκάζεζε ρνξώλ από δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κέζσ ηεο ζπλζεηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ πξναλαθέξζεθε (κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα, ιαβέο, βήκαηα, ζσκαηηθή έθθξαζε, κνπζηθή, ηξαγνύδη, ελδπκαζία) Ξαξαγσγή έξγνπ (δηνξγάλσζε παξαζηάζεσλ, εθδειώζεσλ, παξαγσγή πιηθνύ ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, ζπκκεηνρή ζε εθδειώζεηο εθηόο ζρνιείνπ) 37

38 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ Από ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ Από πηζαλή κνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε 38

39 ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝΠ ΠΡΝΣΝΠ ΡΗΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΡΖ ΓΗΑΘΔΠΖ ΡΩΛ ΚΑΘΖΡΩΛ ΑΞΟΝΒΙΔΞΡΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ 39

40 ΑΡΧΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ - ΠΟΙΗΜΑΣΑΚΙΑ Απαξαίηεηα πξηλ από ηε δηδαζθαιία ησλ ρνξώλ: παηρλίδηα ξπζκνύ (αξγόο-γξήγνξνο, ηνληζκέλνο-άηνλνο ) παηρλίδηα θαηεύζπλζεο (κπξνο-πίζσ, δεμηά-αξηζηεξά) Πεθώλνπκε ην δεμί θαη είκαζηε θνπηζνί, δελ πέθηνπκε γεξά, θνπηζαίλνπκε κπξνζηά. (δελ ην θαλεο ζσζηά) Ρώξα ην αξηζηεξό, γηα δέζηε έλαλ θνπηζό! Ξεδάσ πξνο ηα πίζσ, πξνζέρσ κε ρηππήζσ. παηρλίδηα ρώξνπ θαη ζρεκαηηζκώλ (εκηθύθιην, θύθινο, επζεία, δεπγάξηα ) παηρλίδηα βαζηθώλ ιαβώλ (ζηαπξσηά, από ηνπο ώκνπο ) Ξηαλόκαζηε ζηαπξσηά, ην αξηζηεξό από κπξνζηά 40

41 ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΟΡΩΝ ΘΟΑΘΖ - ΘΑΠΡΟΗΛΝΠ, ΠΑΛΡΑΛΗΠΗΝΠ Ή ΘΛΖΓΖΡΝΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ - ΘΑΓΘΔΙΔΡΝΠ, ΡΠΝΟΑΞΗΑ ΖΞΔΗΟΝΠ - ΛΔΟΑΛΡΕΗΑ, ΚΞΑΕΑΟΓΘΑΛΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑ - ΠΟΡΝΠ ΓΗΝΟΓΗΑ, ΞΖΙΗΝΟΔΗΡΗΘΝΠ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ - ΔΙΔΘΔΟΝ ΘΑΓΘΔΙΗ, ΡΝ ΘΑΚΑΘΑΘΗ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ - ΑΛΑΠΖΘΩΡΝΠ ΗΝΛΗΝ - ΚΔΟΚΖΓΘΑΠ, ΘΝΟΑΘΗΑΛΗΡΗΘΝΠ ΘΟΖΡΖ - ΕΔΟΒΝΓΔΜΝΠ, ΑΓΘΑΙΗΑΠΡΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΛΖΠΑ - ΘΑΚΑΟΔΠ, ΗΠΠΝΠ ΘΘΙΑΓΔΠ - ΑΓΔΟΑΛΝΠ ΠΞΝΟΑΓΔΠ - ΘΑΚΑΟΑ ΑΛ. ΑΗΓΑΗΝ - ΘΝΘΗΑ Β. ΑΗΓΑΗΝ - ΠΡΑΟΩΡΝΠ ΚΗΘΟΑ ΑΠΗΑ - ΘΑΟΠΗΙΑΚΑΠ ΞΝΛΡΝΠ - ΝΚΑΙ 41

42 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΗ ΒΑΗ ΚΙΝΗΣΙΚΩΝ ΜΟΣΙΒΩΝ Εεξβόδεμνο Θξήηεο, Θακάξεο Ρήινπ,Θπλεγεηόο ή Παληαλίζηνο Θξάθεο, Αγθαιηαζηόο Θξήηεο Θαζηξηλόο ή Θνθνλίηηθνο Θξάθεο, ΑγέξαλνοΞάξνπ, Ρν θακαθάθη Παιακίλαο, Νκάι Ξόληνπ, Αλαζεθσηόο Ξεινπνλλήζνπ, Λεξαληδηά Ζπείξνπ, Πηαπξσηόο Πακνζξάθεο, Θνπθηά Κπηηιήλεο Κπαδαξγθάλα Ζπείξνπ, Θαξζηιακάο Κηθ. Αζίαο, Θνξαθηαλίηηθνο Θέξθπξαο Κέξκεγθαο Θεθαιινληάο, Θαγθειεπηόο Ηεξηζζνύ, Ίζζνο Θαιύκλνπ Γηνύξγηα Θεζζαιίαο, Διεύζεξν Θαγθέιη Πηεξ. Διιάδαο Ρζνπξάπηα Καθεδνλίαο, Θακάξα Πθηάζνπ, Ξειηνξείηηθνο Θεζζαιίαο 42

43 ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΧΟΡΟΤ Δλεκεξώλνκαη γηα ην ρνξό. Αθνύσ ηε κνπζηθή. Καζαίλσ ην ρνξό. Γηαρσξίδσ ηα κνπζηθά - ρνξεπηηθά κέξε. Απνθαζίδσ γηα ηηο ιέμεηο ή θξάζεηο «θιεηδηά» ησλ θηλήζεσλ (ιαβή, νκαδηθή ή ζε δεπγάξηα, δεμηά ή αξηζηεξά, αξγή ή γξήγνξε, αξηζκόο βεκάησλ, ζηακαηήκαηα, ρηππήκαηα θιπ.). Πρεδηάδσ γηα θάζε ιέμε κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ή κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα θη επηιέγσ ηηο αληίζηνηρεο κνπζηθέο. Δάλ πξνζθέξνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο, κπνξώ λα ηηο ζπλδέζσ κε κηα θαληαζηηθή ηζηνξία. Πθέθηνκαη ηε δηδαζθαιία ηνπ ρνξνύ κε πεξηγξαθή βεκάησλ 43

44 ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΧΟΡΟΤ Μεθηλώ κε ηηο κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο επηιεγκέλεο κνπζηθέο. Δάλ έρσ κηα ηζηνξία, ζπλερίδσ κε ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο. Πε θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο ρξεζηκνπνηώ εάλ ζέισ ηε κνπζηθή ηνπ ρνξνύ. Ππλδέσ θηλήζεηο ζε έλα ζύλνιν. Βάδσ ηε κνπζηθή θαη εηζάγσ ην ρνξό κε ην πνηεκαηάθη Γίλσ ή δεηώ πιεξνθνξίεο γηα ην ρνξό θαη θαηά πξνέθηαζε γηα ηελ πεξηνρή, ηα κνπζηθά όξγαλα, ηε θνξεζηά θιπ. 44

45 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΑΝΣΑΝΙΙΟ Ή ΚΤΝΗΓΗΣΟ Α κέξνο: 4Σ13 βήκαηα γξήγνξα κε δπν ρηππήκαηα πξνο ηα δεμηά θαη πξνο ηα αξηζηεξά ελαιιάμ ή 4Σ15 βήκαηα κε κηα άξζε Β κέξνο: 4Σ3 βήκαηα θαη 1 άξζε πξνο ηα δεμηά θαη πξνο ηα αξηζηεξά ελαιιάμ Ιέμεηο Θιεηδηά: Γξήγνξνο βεκαηηζκόο αξηζηεξά-δεμηά αιιαγή θαηεύζπλζεο 13 θαη 2 ρηππήκαηα ή 15 θαη άξζε 3 θαη άξζε Σέξηα θάησ-ρέξηα πάλσ Θπλεγεηό 45

46 ΧΕΔΙΑΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Γηαπηζηώλνπκε πώο πεξπαηάκε (δεμί-αξηζηεξό). Βάδνπκε ηνλ θάζε καζεηή λα πεξπαηήζεη όπσο ζέιεη κηα ζπγθεθξηκέλε απόζηαζε μεθηλώληαο κε ην δεμί θαη νη ππόινηπνη κεηξάκε θη αθνινπζνύκε ηα βήκαηα. Ρα παηδηά ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ βεκάησλ. Διεύζεξνη βεκαηηζκνί ζε δπν νκάδεο ζην ρώξν πάλσ ζε δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο (Ζ Καξγαξίηα ε Καξγαξώ, Americano, Γηάγθα, Παληαλίζηνο). Κε ην θιείζηκν ηεο κνπζηθήο ηξέρνπκε όινη δεμηά ή αξηζηεξά ζηνλ ηνίρν ή ζηα θάγθεια. Πε ραξηί ηνπ κέηξνπ ζε δπν νκάδεο ή θαη ζε Α4 αηνκηθά, ζρεδηάδνπκε αθνύγνληαο κνπζηθή (Γηάλγθα, Παληαλίζηνο) κηα γξακκή, ρσξίο λα ζεθώζνπκε ην καξθαδόξν από ην ραξηί. Ζ νκάδα, πνπ ζα ζεθώζεη καξθαδόξν, ράλεη. Ρα ζρέδηα, πνπ ζα πξνθύςνπλ, ηα δίλνπκε ζηα παηδηά λα ηα «νινθιεξώζνπλ» ζηα εηθαζηηθά (ή ζην ζπίηη). 46

47 ΧΕΔΙΑΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Πηνλ θύθιν νη δπν νκάδεο ρηππνύλ ξπζκηθά παιακάθηα κεηξώληαο κέρξη ην 13 θαη κεηά 2 θνθηά κεηαμύ ηνπο. Ρν ξπζκό ηνλ έρνπκε δώζεη εκείο πην κπξνζηά. Σάλεη πόληνπο ε νκάδα, από ηελ νπνία ζα αθνπζηνύλ παιακάθηα ζην ηέινο. Γπξίδνπκε ζε δεπγάξηα θαη ρηππάκε παιακάθηα, ελώ ζηε ζπλέρεηα ρηππάκε πιάηε κε πιάηε,γόλαην κε γόλαην, γνθό κε γνθό, δάρηπιν κε δάρηπιν Σηππάκε αηνκηθά παιακάθηα πάλσ από ην θεθάιη, πίζσ από ηελ θνηιηά, ζε κεξνύο, ζηήζνο, ρέξηα, νπίζζηα... Ζ θάζε νκάδα έρεη έλα θσλήελ, έλα ζύκθσλν ή έλα ζύκπιεγκα θζόγγσλ θαη αθνινπζεί κε απηό, βεκαηίδνληαο επί ηόπνπ, πξώηα ην ξπζκό ην δηθό καο θαη κεηά ηεο κνπζηθήο. 47

48 ΧΕΔΙΑΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Δίκαζηε θύιια δέληξσλ θαη πέθηνπκε όια καδί κεηξώληαο κηα θνξά δπλαηά θαη κεηά από κέζα καο κέρξη ην 5,9,13 ή ην δπλαηό ήρν θαη ρηππάκε δπν θνξέο ην αξηζηεξό καο πόδη, γηα λα δείμνπκε όηη πέζακε. Ρξέρνπκε πηαζκέλνη ζηνλ θύθιν αλάπνδα κε ηα γόλαηα ςειά, κε ηηο θηέξλεο ςειά, κε ην πιατλό ηεο παηνύζαο, θαλνληθά κεηξώληαο κηα θνξά δπλαηά θαη κεηά από κέζα καο κέρξη ην 5,9,13 ή ην δπλαηό ήρν θαη ρηππάκε δπν θνξέο ην δεμί καο πόδη. Πηε κέζε έλα παηδί θάζεηαη κε ην δηπιό ρηύπεκα. Ρξέρνπκε κε ηα ρέξηα ςειά ν έλαο πίζσ από ηνλ άιιν. Θάζε θνξά κεηά ηα ρηππήκαηα, αιιάδνπκε θαηεύζπλζε θαη θαηεβάδνπκε ηα ρέξηα ζηε κεζαία ιαβή. 48

49 ΕΠΙΝΟΗΗ ΙΣΟΡΙΑ Κηα θνξά θη έλαλ θαηξό ηα θύιια ησλ δέληξσλ θαηνηθνύζαλ ζε δπν ρώξεο: ηε Γξεγνξνύπνιε θαη ηελ Αξγνύπνιε. Νη δπν ρώξεο απηέο ζπλόξεπαλ κεηαμύ ηνπο (ζθνηλί), αιιά θαλέλαο δελ είρε πεξάζεη πνηέ ηνπ απηά ηα ζύλνξα. Νη θάηνηθνη ησλ δπν ρσξώλ δελ είραλ θαζόινπ θαιέο ζρέζεηο, θαζώο όια ηα έθαλαλ δηαθνξεηηθά. Νη Γξεγνξνπνπιάλνη έηξσγαλ πνιύ γξήγνξα, ελώ νη Αξγνππνιάλνη πνιύ αξγά. Νη Γξεγνξνπνπιάλνη έπαηδαλ πνιύ γξήγνξα ελώ νη Αξγνππνιάλνη πνιύ αξγά. Νη θάηνηθνη ηεο Γξεγνξνύπνιεο όκσο ήηαλ πνιύ πεξίεξγνη θαη θάζε πξσί πιεζίαδαλ θξπθά ηα ζύλνξα, γηα λα δνπλ ηη θάλνπλ νη θάηνηθνη ηεο Αξγνύπνιεο.θαη νη θάηνηθνη ηεο Αξγνύπνιεο θάζε απόγεπκα πήγαηλαλ θη έβιεπαλ ηη έθαλαλ νη θάηνηθνη ηεο Γξεγνξνύπνιεο. Ξνιύ ζύληνκα δηαπίζησζαλ όηη είραλ έλα θνηλό ζεκείν. Ξεξπαηνύζαλ θαη πεηνύζαλ κε ηνλ ίδην πεξίεξγν ηξόπν: 1,2,3 ρνπ. Νη Γξεγνξνπνπιάλνη όκσο κε πνιύ γξήγνξν ξπζκό θαη νη Αξγνππνιάλνη κε πνιύ αξγό.. 49

50 ΕΠΙΝΟΗΗ ΙΣΟΡΙΑ Ρν γεγνλόο όηη είραλ θάηη θνηλό ηνπο έθαλε θαη ηνπο δπν λα ζέινπλ λα γλσξηζηνύλ θαιύηεξα θαη λα θάλνπλ παξέα. Γελ κπνξεί. Θάπνηνλ ηξόπν ζα έβξηζθαλ λα ζπλελλνεζνύλ. Νη Αξγνππνιάλνη απνθάζηζαλ λα δηνξγαλώζνπλ έλα πάξηη θαη λα θαιέζνπλ ηνπο γείηνλέο ηνπο. Έζηεηιαλ, ινηπόλ, ηηο πξνζθιήζεηο θαη πεξίκελαλ. Νη Γξεγνξνπνπιάλνη ράξεθαλ πνιύ. Φόξεζαλ ηα θαιά ηνπο, ζθαξθάισζαλ ηα ζύλνξα θη έθηαζαλ ζηελ Αξγνύπνιε. Δθεί ν θάζε Γξεγνξνπνπιάλνο έγηλε ακέζσο θίινο κε έλαλ Αξγνππνιάλν. Δίραλ όκσο έλα βαζηθό πξόβιεκα. Ξνην; Ξώο ζα ην ιύζνπλ; 50

51 Μπαίνουμε στον κύκλο και συνθέτουμε το χορό. Για να θυμόμαστε πότε αλλάζουν τα βήματα σηκώνουμε τα χέρια. Βάζουμε μουσική 51

52 ΘΑΚΑΟΔΠ ΡΖΙΝ Ωο ελαιιαγή, κπνξεί θάπνηνη ρνξνί λα πξνζεγγηζηνύλ κέζα από πιεξνθνξίεο, πνπ ζα παξέρεη ν/ε εθπαηδεπηηθόο. 52

53 ΘΑΚΑΟΔΠ ΡΖΙΝ Σνξόο ζηελ Ρήιν, ζηε Λίζπξν θαη ζηελ Θσ. Δίλαη ρνξόο ηεο γακήιηαο δηαδηθαζίαο, δεπγαξσηόο, (άληξαο-γπλαίθα) κε πέξαζκα θάησ από θακάξα, πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα δεπγάξηα κε ηα ρέξηα ηνπο ή θξαηώληαο καληίιηα. Πηελ Ρήιν νη θακάξεο ρνξεύνληαη ζην γακήιην ρνξεπηηθό δξώκελν ηνπ ςεύηηθνπ γάκνπ, όηαλ πξνζθιεζνύλ από ηνπο θνπκπάξνπο λα επηζθεθηνύλ ην ληόπαληξν δεπγάξη. Ρν απόγεπκα ηεο δεύηεξεο κέξαο κεηά ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ, όινη πεγαίλνπλ ζην θαθελείν θαη θάλνπλ κηα παξέα πνπ ζα επηζθεθζεί ην ζπίηη ησλ λεόλπκθσλ. Ξαίξλνπλ ην αληξόγπλν θαη όινη καδί πεγαίλνπλ ζηνπο γηαλλίηζαξνπο, κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πνπ έρεη επηιερζεί από ηνπο θαηνίθνπο γηα λα ρνξέςνπλ ηηο θακάξεο. 53

54 ΘΑΚΑΟΔΠ ΡΖΙΝ Ρν ρνξό άλνηγαλ νη λεόλπκθνη κε ηνλ γακπξό λα'ρεη ηε λύθε ζηελ αγθαιηά ηνπ. Θαζώο ηα δεπγάξηα πεξλνύζαλ θάησ από ηηο θακάξεο, ηα ππόινηπα ηνπο ρηππνύζαλ ζηελ πιάηε. Δλώ ελαο γέξνληαο κε κπαζηνύλη θαζόηαλ θνληά ηνπο γηα εθθνβηζκό,γηα λα κελ ηνικήζνπλ ηα δεπγάξηα λα ρηππήζνπλ ην έλα κε η'άιιν. Πηε Λίζπξν, ζην ηέινο ηνπ ρνξνύ, κεξηθνί λεαξνί άξρηδαλ ηηο θαξπαδηέο ζηνπο άιινπο θη έηζη ζε κηα εύζπκε αλαηαξαρή ηειείσλε ν ρνξόο θαη νη θνπκπάξνη θαη νη ζπγγελείο ζπλόδεπαλ ην αληξόγπλν ζην ζπίηη ηνπ γάκνπ. Πηελ Θσ ν ρνξόο ζήκεξα ρνξεύεηαη πνιύ ζπάληα. Δείρλνπκε έλα βίληεν κε ην ρνξό θαη δεηάκε από ηα παηδηά λα λα πξνζδηνξίζνπλ πνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία δηαηεξνύληαη, πώο είλαη ε ελδπκαζία, ηη όξγαλα αθνύγνληαη, θιπ. 54

55 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΔΠ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΔΠ o/5o_argoys/paradosiakoi_xoroi.htm 55

56 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ Βελεηζάλνπ Φ., Ιεβέληεο Σ. (2010). Ο ειιεληθόο παξαδνζηαθόο ρνξόο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Αζήλα: Αζιόηππν. Γαιάλε,Κ. (2009). Ο ρνξόο ζηελ εθπαίδεπζε. Αζήλα: Έιιελ Θαξθήο Β., Εηάθα Κ. (2010). Ο ειιεληθόο παξαδνζηαθόο ρνξόο ζηελ εθπαίδεπζε. Αζήλα: Γηάπινπο Θόθθηλνο Γ. (1987). Ειιεληθνί ρνξνί. Θεζζαινλίθε: Πάιην Θπλεγνύ-Φιάκπνπξα, Κ. (1990). Αγαπάω Μαζαίλω Χνξεύω Ειιεληθνύο ρνξνύο. Αζήλα: Ηζηόο Καιθνγεώξγνο, Α., Κνπξνπβνπληώηεο, Φ., Αξγπξηάδνπ Δ. (1997). Ειιεληθνί ρνξνί. Θεζζαινλίθε: Δθδνηηθή Αηγηλίνπ Ιπθεζάο Γ. (1993).Οη Ειιεληθνί ρνξνί. Θεζζαινλίθε: University Studio Press Ονπκπήο Γ. (1990). Ειιεληθνί ρνξνί. Αζήλα: Πκπίιηαο 56

57 ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ Νη καζεηέο Δξεπλνύλ ζε βηβιία κε ζέκα ηα «Ξαξαδνζηαθά παηρλίδηα» θαη ζην δηαδίθηπν Αλαθαιύπηνπλ ζηνηρεία γηα ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ παηρληδηνύ από ηελ αξραηόηεηα σο ζήκεξα. Οσηνύλ άηνκα ηνπ ζπγγεληθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο (παππνύδεο, γηαγηάδεο θιπ) θαη θαηαγξάθνπλ ή πεξηγξάθνπλ παηρλίδηα*. Θαηαγξάθνπλ παξαιιαγέο ηνπ ίδηνπ παηρληδηνύ ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο ή ζε άιιεο ρώξεο. Απνδίδνπλ ζε γξαπηό θείκελν ην παηρλίδη θαη ηνπο θαλόλεο ηνπ. 57

58 ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ Βξίζθνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ παηρληδηώλ αιιά θαη κεηαμύ ησλ παηρληδηώλ ηνπ «ηόηε» θαη ηνπ «ηώξα» θαη ηα θαηεγνξηνπνηνύλ (αηνκηθά-νκαδηθά, απιήοεζσηεξηθνύ ρώξνπ θιπ.) Βξίζθνπλ ζην ράξηε πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο ή άιιεο ρώξεο πνπ είλαη ε πεγή πξνέιεπζεο ησλ παηρληδηώλ πνπ θαηέγξαςαλ. Ξξνζπαζνύλ λα θάλνπλ λνεξά έλα θαληαζηηθό ηαμίδη ζηηο πεξηνρέο θαη ζηηο ρώξεο απηέο. Yινπνηνύλ ην ζρεηηθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζην Κνπζείν Ξαξαδνζηαθώλ Ξαηρληδηώλ Θεζζαινλίθεο). Θαηαζθεπάδνπλ κε απιά πιηθά ή παίδνπλ ηα παηρλίδηα πνπ έρνπλ βξεη θαη θαηαγξάςεη. 58

59 ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ Γξάθνπλ παξακύζηα ή ηζηνξίεο ή απηνζρεδηάδνπλ κε αθνξκή ηα παηρλίδηα. Δθζέηνπλ ην πιηθό, πνπ ζπγθέληξσζαλ ή δεκηνπξγνύλ θάπνην ιεύθσκα ή δηνξγαλώλνπλ κηα εθδήισζε γηα ην ζρνιείν. *ΔΛΡΞΝ ΞΟΝΠ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ (γηα έξεπλα) ΝΛΝΚΑ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝY ΞΑΗΣΛΗΓΗΝY:. ΙΗΘΑ-ΚΔΠΑ:.. ΞΖΓΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΩΛ:. ΞΔΟΗΓΟΑΦH:..... ΠΣΔΓΗΝ ΦΩΡΝΓΟΑΦΗΑ: 59

60 ΓΗΑΠΛΓΔΠΖ ΚΑΘΖΚΑΡΥΛ Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος - Χρόνος, Ομοιότητα - Διαφορά, Πολιτισμός. 10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Εκπαιδευτικός υλοποίησης: Καλυβάς Νικόλαος 60

61 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΔΠ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΔΠ https://sites.google.com/site/archeiakoylikodraseon/paichnidia traditional_games/traditional.htm 61

62 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ Γξίβα, Α. (1987). Ειάηε λα παίμνπκε. Αζήλα : Θπκάξη Γηακαληόπνπινο, Γ. (2009). Τν Παηρλίδη. Θεζζαινλίθε: Ξνπξλάξαο Γαξάθε, Ξ. (1994) Οκαδηθά παηγλίδηα ηωλ παηδηώλ καο. Αζήλα: Gutenberg Θαξατζθνπ, Σ. (2007)100 παξαδνζηαθά παηρλίδηα. Αζήλα: Γηάπιαζε Θιηάθα, Κ.,Βαιάζε, Ε. (2000). Αο παίμνπκε πάιη. Αζήλα: Θέδξνο Θινπβάηνο, Θ. (2005) Όιε ε δωή παηρλίδη. Αζήλα: Γξεγόξε, Θξνληεξά, Ι. (2002) Ειάηε λα παίμνπκε κέζα ζην ρξόλν. Αζήλα: Φπηξάθε Ιάδνο, Σ. (2002). Παίδνληαο ζην ρξόλν. Αξραηνειιεληθά θαη βπδαληηλά παηρλίδηα. Αζήλα: Αίνινο Λόνπ, Λ. (2001). Τα παηγλίδηα ηεο γεηηνληάο. Αζήλα: Γξεγόξε Νκάδα «Διάηε λα παίμνπκε». (2004). Τν παηρλίδη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Θεζζαινλίθε: University Studio Press, 2004 Tδήθα, Σ., Ρζηώλαο, Γ. (2010). Παηρλίδηα ηνπ παππνύ θαη ηεο γηαγηάο. Θεζζαινλίθε

63 ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΚΝΠΔΗΝ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΥΛ ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ξάξθν Γεηλνζαύξσλ, 6 ν ρκ. Θεζ/λίθεο-Ωξαηνθάζηξνπ Ρειέθσλα επηθνηλσλίαο: , ΞΑΗΓΗΘΝ ΚΝΠΔΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γξεγνξίνπ Ιακπξάθε&Θιεάλζνπο, Άλσ Ρνύκπα Ρειέθσλα επηθνηλσλίαο:

64 ΝΙΚΞΗΑΘΝΗ ΑΓΥΛΔΠ-ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ιηθό, πνπ δίλεηαη ζηηο νκάδεο καδί κε ηα θύιια εξγαζίαο Κηκηθάλλα, Α. (2004), Οιπκπηαθνί Αγώλεο θαη Οιπκπηαθό Πλεύκα, Αζήλα: Αηξαπόο (2004), Οιπκπηαθνί Αγώλεο Αζήλα 2004, Αζήλα: ΞΔΞΘ (2004), Όια ηα παηδηά ζηε Γε καδί ζηελ Οιπκπηαθή Γηνξηή, Αζήλα: ΞΔΞΘ Φηιίππνπ,Δ. (2002), Η ηζηνξία ηωλ ζύγρξνλωλ Οιπκπηαθώλ Αγώλωλ, Αζήλα: Παββάιαο Ειιεληθή Οιπκπηαθή Οκάδα, Αζήλα: Διιεληθή Νιπκπηαθή Δπηηξνπή ΑΘΖΛΑ 2004 Σάξηεο 64

65 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 1 ε ΝΚΑΓΑ: Λα ηαμηλνκήζεηε ηηο αθίζεο ησλ νιπκπηαθώλ αγώλσλ ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: Σξνλνινγία / Ξόιε / Σώξα Λα ππνγξακκίζεηε ηηο πόιεηο όπνπ έγηλαλ θαη Ξαξανιπκπηαθνί Αγώλεο. Θάζε πόζα ρξόληα γίλνληαη Νιπκπηαθνί Αγώλεο; Μέξεηε πώο επηιέγνληαη νη πόιεηο όπνπ γίλνληαη νη Νιπκπηαθνί Αγώλεο; 65

66 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 2 ε ΝΚΑΓΑ: Λα ηαμηλνκήζεηε ηα αζιήκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα εηθνλνγξάκκαηα ησλ Νιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηεο Αζήλαο (2004) ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΑΡΝΚΗΘΑ ΑΘΙΖΚΑΡΑ γξόο ζηίβνο / Κε κπάια/άθη / Κε όξγαλα / Άιια ΝΚΑΓΗΘΑ ΑΘΙΖΚΑΡΑ γξόο ζηίβνο / Κε κπάια/άθη / Κε όξγαλα / Άιια Ξνηα αζιήκαηα δελ κπνξέζαηε λα θαηαρσξήζεηε ζηνλ πίλαθα; Πε πνηνπο αγώλεο ππάξρνπλ ιηγόηεξα αζιήκαηα θαη γηαηί πηζηεύεηε όηη ζπκβαίλεη απηό; 66

67 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 3 ε ΝΚΑΓΑ: Λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ησλ Νιπκπηνληθώλ: ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ / ΛΔΝΡΔΟΑ ΣΟΝΛΗΑ Νλνκαηεπώλπκν /Άζιεκα ΛΔΝΡΔΟΑ ΣΟΝΛΗΑ Νλνκαηεπώλπκν /Άζιεκα Ξώο ππνδερόκαζηε ηνπο Νιπκπηνλίθεο θαη γηαηί; 67

68 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 4 ε ΝΚΑΓΑ: Λα ηαμηλνκήζεηε ηα αζιήκαηα ησλ Νιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηεο Αξραίαο Διιάδαο (2004) ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ΑΡΝΚΗΘΑ ΑΘΙΖΚΑΡΑ γξόο ζηίβνο / Κε κπάια/άθη / Κε όξγαλα / Άιια ΝΚΑΓΗΘΑ ΑΘΙΖΚΑΡΑ γξόο ζηίβνο / Κε κπάια/άθη / Κε όξγαλα / Άιια Ξνηα αζιήκαηα δελ κπνξέζαηε λα θαηαρσξήζεηε ζηνλ πίλαθα; πάξρνπλ ίδηα ή παξόκνηα αγσλίζκαηα κε απηά ησλ Νιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηεο Αξραίαο Διιάδαο ζήκεξα; 68

69 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 5 ε ΝΚΑΓΑ: Λα ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ θξάζεηο: Πύκθσλα κε ηε κπζνινγία πην θνληά ζηελ αιήζεηα θαίλεηαη λα είλαη ε άπνςε όηη ν, αξρεγόο ησλ θπιώλ πνπ ήξζαλ ζηελ., ήηαλ απηόο πνπ θαζηέξσζε ηνπο Νιπκπηαθνύο Αγώλεο θαη ηε ιαηξεία ηνπ Γία ζηνλ ηεξό ρώξν ηεο Νιπκπίαο. Πύκθσλα κε ηηο ηζηνξηθέο πεγέο, νη Νιπκπηαθνί Αγώλεο ηδξύζεθαλ από ην βαζηιηά ηεο ηνλ. ην.π.σ. θαη γίλνληαλ θάζε ρξόληα... 69

70 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 5 ε ΝΚΑΓΑ: Λα θάλεηε ηε ζσζηή αληηζηνίρηζε Δπ αγσλίδεζζαη Ηεξή εθερεηξία Διιαλνδίθεο Ρνκείο αξραίαο ειιεληθήο παηδείαο Θνπηαζηηθόο θαη εζηθόο αγώλαο ζηνλ αζιεηηζκό θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή Ξαύζε ησλ πνιέκσλ έλα κήλα πξηλ θαη κεηά ηνπο Νιπκπηαθνύο Αγώλεο Θξηηέο Γξαθή-Γπκλαζηηθή-Κνπζηθή Ξηζηεύεηε όηη ππάξρνπλ νη ηνληζκέλνη όξνη ζηνπο ζεκεξηλνύο αγώλεο; 70

71 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 6 ε ΝΚΑΓΑ: Λα ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ θξάζεηο: Νη Νιπκπηαθνί Αγώλεο θαηαξγήζεθαλ γηα πξώηε θνξά από ηνλ. ην. Νη πξώηνη Νιπκπηαθνί Αγώλεο ζηε Λεόηεξε Διιάδα έγηλαλ ην κ. Σ. ζηελ. κε ηελ νλνκαζία. θαη επαλαιήθζεθαλ ηα έηε..,.. θαη. Ζ αλαβίσζε ησλ Νιπκπηαθώλ Αγώλσλ κε ηε κνξθή πνπ έρνπλ ζήκεξα έγηλε ζηελ.. ην.. Π απηνύο ζπκκεηείραλ. ρώξεο θαη ην πξόγξακκα πεξηιάκβαλε. αγσλίζκαηα.. 71

72 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 6 ε ΝΚΑΓΑ: Λα θάλεηε ηε ζσζηή αληηζηνίρηζε Δπαγγεικαηηθόο αζιεηηζκόο Σξεκαηηθέο ακνηβέο θαη επαγγεικαηηθά θίλεηξα Ξηεξ ληε Θνπκπεξηέλ Ππύξνο Πακάξαο, Θσζηήο Ξαιακάο Νιπκπηαθόο Όκλνο Αλαβίσζε Νιπκπηαθώλ Αγώλσλ Κειεηήζηε ην ηαμίδη ηεο Νιπκπηαθήο θιόγαο ζην ράξηε. Δίλαη κεγάιν ή κηθξό θαη γηαηί; 72

73 EKΞΑΗΓΔΡΗΘΑ ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΟΑΓΗΝΦΥΛΝ Cd-PLAYER Ζ/ ΒΗΒΙΗΑ ΣΑΟΡΔΠ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΔΟΓΑ ΡΔΣΛΖΠ ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΡΑΗΛΗΔΠ 73

74 ΙΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ Ξ.Θ. Ξ.Δ. ΑΛ. ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ Ρν παξαθάησ πιηθό δηαηίζεηαη σο δαλεηζηηθό ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Ξ.Δ. Αλ. Θεζζαινλίθεο, πνπ πινπνηνύλ εγθεθξηκέλα πνιηη. πξνγξ.: «Οιπκπηαθνί Αγώλεο» Α -ΠΡ ηάμεηο Δλεκεξσηηθό πιηθό, πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ, θύιια εξγαζίαο, dvd. Ππλδπάδεηαη κε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζην Νιπκπηαθό Κνπζείν «Παξανιπκπηαθνί Αγώλεο» Α -ΠΡ ηάμεηο Δλεκεξσηηθό πιηθό, πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ, θύιια εξγαζίαο, βηληενθαζέηεο, dvd. Ππλδπάδεηαη κε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζην Νιπκπηαθό Κνπζείν «Μνπζώλ Δώξα» Γ -ΠΡ ηάμεηο Δθπαηδεπηηθόο θάθεινο ηνπ ΞΞΝ γηα ηε κνπζηθή θαη ην ρνξό ζηελ Αξραία Διιάδα 74

75 ΙΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ Ξ.Θ. Ξ.Δ. ΑΛ. ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ «Ταμηδεύνληαο ζηελ Ειιάδα κέζα από ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό» Α -ΠΡ ηάμεηο Γηαηίζνληαη κνπζηθέο, πιεξνθνξηαθό πιηθό θαη κέζνδνο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο κπνξώ λα δείμσ νπνηνλδήπνηε ρνξό επηιέμεηε. «Τα παηδία παίδεη» - Παξαδνζηαθά παηρλίδηα Α -ΠΡ ηάμεηο Ξιεξνθνξηαθό πιηθό γηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα (νκαδηθά, αηνκηθά θαη θαηαζθεπέο) θαη πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ. Κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην Κνπζείν Ξαξαδνζηαθώλ Ξαηρληδηώλ ή ζην Ξαηδηθό Κνπζείν. 75

76 ΙΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ Ξ.Θ. Ξ.Δ. ΑΛ. ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ «Ταμηδεύνληαο ζηελ Ειιάδα κέζα από ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό» Α -ΠΡ ηάμεηο Γηαηίζνληαη κνπζηθέο, πιεξνθνξηαθό πιηθό θαη κέζνδνο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο κπνξώ λα δείμσ νπνηνλδήπνηε ρνξό επηιέμεηε. «Τα παηδία παίδεη» - Παξαδνζηαθά παηρλίδηα Α -ΠΡ ηάμεηο Ξιεξνθνξηαθό πιηθό γηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα (νκαδηθά, αηνκηθά θαη θαηαζθεπέο) θαη πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ. Κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην Κνπζείν Ξαξαδνζηαθώλ Ξαηρληδηώλ ή ζην Ξαηδηθό Κνπζείν. Τν ζπλνιηθό πιηθό ηνπ Γξαθείνπ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηεύζπλζεο ΠΕ Αλ. Θεζζαινλίθεο κέρξη ην ηέινο ηνπ Σεπηεκβξίνπ. 76

77 Mελ μεθηλάηε κε άικαηα! Σπεύδεηε βξαδέωο. (Ππζαγόξαο) 77

78 Ξιεξνθνξίεο: Ρει: Γεπηέξα & Ρεηάξηε, ώξεο: 8:00-16:

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα