«Πξνηάζεηο ζεκάηωλ θαη ρξήζεο επνπηηθώλ κέζωλ γηα ηελ πινπνίεζε Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Φπζηθήο Αγωγήο»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Πξνηάζεηο ζεκάηωλ θαη ρξήζεο επνπηηθώλ κέζωλ γηα ηελ πινπνίεζε Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Φπζηθήο Αγωγήο»"

Transcript

1 «Πξνηάζεηο ζεκάηωλ θαη ρξήζεο επνπηηθώλ κέζωλ γηα ηελ πινπνίεζε Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Φπζηθήο Αγωγήο» Σαξίθιεηα Ρεξδεηάλνπ πεύζπλε Ξνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ Γ/λζεο ΞΔ Αλ. Θεζ/λίθεο 1

2 ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΘΑΗ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΥΛ ΘΔΚΑΡΥΛ 2

3 ΞΝΡΔ ΘΑΗ ΞΝΠΑ; Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε εληόο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 1. ζην πιαίζην ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο 2. ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 3. κε δηάρπζε ζε όια ηα καζήκαηα 4. ζην Νινήκεξν Πρνιείν Ππκκεηνρή κέρξη θαη ζε ηξία (3) πξνγξάκκαηα Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη εθηόο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ζπκπιήξσζε σξαξίνπ Ππκκεηνρή γηα εθπαηδεπηηθνύο κέρξη θαη ζε δπν (2) κε αλάιεςε ελόο (1) θαη γηα καζεηέο κέρξη δπν (2) Γηάξθεηα: από δπν (2) έσο έμη (6) κήλεο Ρα παξαπάλσ ζηνηρεία ίζρπαλ γηα ην ζρ. έηνο

4 ΚΔ ΞΝΗΝΠ ΚΑΘΖΡΔΠ; Ζ νκάδα εξγαζίαο κπνξεί λα απνηειείηαη από θαλνληθό ζρνιηθό ηκήκα από νκάδα καζεηώλ δηαθνξεηηθώλ ηκεκάησλ ή ηάμεσλ από καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε καζεηέο άιινπ ζρνιείνπ 4

5 ΚΔ ΞΝΗΝΠ ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΑΗ; Κε άιινπο εθπαηδεπηηθνύο εληόο σξώλ πξνγξάκκαηνο ή εθηόο Κέιε ηνπ νηθνγελεηαθνύ ή θηιηθνύ πεξηβάιινληνο ησλ καζεηώλ Θπβεξλεηηθνύο ή κε θπβεξλεηηθνύο θνξείο (π.ρ. αζιεηηθνύο ή πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο) Γεκόζηνπο νξγαληζκνύο Φνξείο ηνπηθήο ή λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο ΑΔΗ, ΡΔΗ 5

6 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΔΚΑΡΝΙΝΓΗΑ Σνξόο Ηζηνξία Ν ρνξόο ζηελ Αξραία Διιάδα, ζην Βπδάληην Ζ εμέιημε ηνπ ρνξνύ ζηελ Δπξώπε ηνλ 20 ν αηώλα Ξαξαδνζηαθόο Ν ρνξόο ζηνλ θύθιν ηεο δσήο (γέλλεζε, βάπηηζε, γάκνο, ζάλαηνο) Σνξνί ηεο Απνθξηάο (επνρή, πεξίζηαζε, ενξηέο) Σνξνί άιισλ ρσξώλ Σνξνί ηεο Θεζζαινλίθεο (Ξπιαίαο*, Λ. Θεζ/λίθεο) 6

7 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΔΚΑΡΝΙΝΓΗΑ Σνξόο *Ν Θαπνπηδεδηαλόο Ππξηόο ή Ππξηόο ηεο Ξπιαίαο Ρζ Ξαξηάισο Ν Θαξζηιακάο ηεο Πνπιηάλαο Νύιηο νη βέξγηο Γαιάδηνπο πεηεηλόο Λπζηάμαλ ηα καηνύδηα κνπ Ρώξα ην βξαδί Σακατδή κνπ ιεηκνπληά Λη δσ πέξα πνπ πέξαζα Κε παξαδνζηαθόο Ρν ηαγθό: από ηελ Αξγεληηλή ζηελ Δπξώπε Κεγάια κπαιέηα, κεγάινη ρνξεπηέο Σνξόο ζηνλ πάγν 7

8 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΔΚΑΡΝΙΝΓΗΑ Ξαηρλίδη Ηζηνξία Ξαηρλίδηα ηεο Αξραίαο Διιάδαο (ρξνληθή πεξίνδνο) Ζ εμέιημε ηνπ παηρληδηνύ από ηελ Αξραία Διιάδα σο ζήκεξα Ξαξαδνζηαθά Ξαηρλίδηα ηεο Θξήηεο (ηνπηθά) Ξαηρλίδηα ηνπ θόζκνπ Ξαηρλίδηα ηεο απιήο (είδνο) 8

9 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΔΚΑΡΝΙΝΓΗΑ Αγώλεο Νιπκπηαθνί Αγώλεο Ξαξανιπκπηαθνί Αγώλεο Νη αγώλεο ζηελ Αξραία Οώκε/ Αξραία Διιάδα Ξαγθόζκηα - Δπξσπατθά Ξξσηαζιήκαηα Κεγάια ζηάδηα ηνπ θόζκνπ Ξαγθόζκηα ξεθόξ «Δπ αγσλίδεζζαη»: Αμία δσήο Ρν θαηλόκελν ηνπ ληόπηλγθ Ρειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο αλακεηαδόζεηο 9

10 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΔΚΑΡΝΙΝΓΗΑ Αζιήκαηα-Αγσλίζκαηα Ρα αγσλίζκαηα ηνπ ζηίβνπ, ηνπ δεθάζινπ (θαηεγνξία) Ρα αζιήκαηα ηνπ «λεξνύ», κε κπαιάθη (είδνο) Ζ ηζηνξία ηνπ θξίθεη, ηνπ κπάζθεη.. Goalball θαη Boccia: δπν παξανιπκπηαθά αζιήκαηα Κεγάινη αζιεηέο ηεο ελόξγαλεο γπκλαζηηθήο Ζ νκάδα κνπ (ΞΑΝΘ, Άξεο, Ζξαθιήο, Απόιισλ Θαιακαξηάο ) 10

11 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΔΚΑΡΝΙΝΓΗΑ Άιια ζέκαηα Αζιεηηθά πνξηξέηα Άζιεζε θαη ςπραγσγία Αζιεηηζκόο θαη πνιηηηθή Ν αζιεηηζκόο πάεη ζηλεκά Ν αζιεηηζκόο ζηε δσγξαθηθή Αζιεηηζκόο θαη Ρύπνο (ή ΚΚΔ) Αζιεηηζκόο θαη δηαθεκίζεηο Αζιεηηθή εηδεζενγξαθία Ν αζιεηηζκόο εθηίζεηαη ζηα κνπζεία ηνπ θόζκνπ 11

12 ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ Ηζηνξία - Ρνπηθή ηζηνξία Γεσγξαθία Ξαξαδνζηαθνί ρνξνί Ξαξαδνζηαθά παηρλίδηα Αζιεηηθνί ζύιινγνη Αζιεηηθνί ρώξνη Αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο Αζιεηηθέο επηδείμεηο 12

13 Ξ.Σ. ΡΝ ΒΑΙΠ ΠΡΖΛ ΔΟΥΞΖ Οίδεο: Landlertanz ιατθόο ρνξόο ησλ βνπλώλ θαη ησλ αγξώλ, πνπ ρνξεπόηαλ ζηε Βαπαξία θαη ζην Ρηξόιν, ζηνλ νπνίν νη ρνξεπηέο ζηξνβηιίδνληαλ θαη ρηππνύζαλ παιακάθηα. Σνξόο Walzer (πεξηζηξνθή): ζηα κέζα ηνπ 18 νπ αη. κε πνιύ απηνζρεδηαζκό θαη πεξηζηξνθέο. Βηελλέδηθν βαιο: σο απιηθόο ρνξόο ζηηο αξρέο 19 νπ αη. θαζηεξώλεηαη θπξίσο κε ηνπο απζηξηαθνύο κνπζηθνύο Πηξάνπο θαη Ιάλεξ θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ αηζζεζηαζκό θαη ηε ιαρηάξα γηα δσή. Αξγό βάιο: , πην θνληά ζην fox-trot. Πύγρξνλν βάιο κε ραξαθηεξηζηηθό «θιείζηκν» ησλ πνδηώλ ζην ηέινο θάζε κέηξνπ. 13

14 Ξ.Σ. ΡΝ ΒΑΙΠ Γαιιία (αξρέο 19 νπ αη.): Ζ εθθιεζία αθόξηζε ην βαιο σο ρνξό πνπ «αιινίσλε ην πλεύκα, ηαιάληδε ηελ θαξδηά θαη νδεγνύζε ζηελ απώιεηα ηεο ςπρήο». Αγγιία (πεξίπνπ κέζα 19 νπ αη.): Έγηλε δεθηό κε ελζνπζηαζκό από ηελ αγγιηθή Απιή αιιά δέρηεθε έληνλε θξηηηθή από Βξεηαλνύο δηαλννύκελνπο. Ζ Βηέλλε έρεη 150 δεκόζηεο ρνξνεζπεξίδεο κόλν ζην πξώην ηξίκελν θάζε ρξόληαο, πνπ πξνζειθύνπλ έσο θαη άηνκα θαη δηαξθνύλ σο ηα ραξάκαηα. πνρξεσηηθά νη θύξηνη θνξνύλ ζκόθηλ θαη νη θπξίεο θνξέκαηα σο ηνλ αζηξάγαιν. 14

15 ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο Βία θαη ξαηζηζκόο Σνξνί & παηρλίδηα παιηλλνζηνύλησλ ή αιινδαπώλ καζεηώλ 15

16 ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ Κνπζεηαθή Αγσγή Ξάκε κνπζείν; (Oιπκπηαθό) Ζ παξαδνζηαθή ελδπκαζία (Ιανγξαθηθό) Ν αζιεηηζκόο ζηελ Αξραία Διιάδα (Αξραηνινγηθό) Ν αζιεηηζκόο ζην Βπδάληην (Βπδαληηλό) Ρα παηρλίδηα ηνπ παππνύ θαη ηεο γηαγηάο (Ξαξαδνζηαθώλ Ξαηρληδηώλ, Ξαηδηθό Κνπζείν) Κνπζηθή θαη ρνξόο (Ξαξαδνζηαθώλ Νξγάλσλ) Θεληώληαο ηε κλήκε (Κέξηκλαο Ξνληίσλ Θπξηώλ) 16

17 ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ Γιώζζα-Φηιαλαγλσζία Ν αζιεηηζκόο ζηε ινγνηερλία Γεκηνπξγηθή Γξαθή (Ίζζνο, Σαληώηηθνο, Ππξηόο Ξπιαίαο, Θακάξεο θιπ. παίδνληαο κε ην αξηζηεξό θαη ην δεμί καο πόδη θαη κε άιια κέιε ηνπ ζώκαηνο) Σνξνγξαθία δξακαηνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ Ξαηρλίδηα κε δώα (κύζνη ηνπ Αηζώπνπ) Αζιεηηθόο Ρύπνο Δπνρέο θαη Δνξηέο Ξαηρλίδηα, ρνξνί, αζιήκαηα 17

18 ΘΔΚΑΡΑ ΓΗΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ Αηζζεηηθή Αγσγή Σνξνί θαη ηξαγνύδηα Θεαηξηθή παξάζηαζε Θεαηξηθό παηρλίδη Εσληαλεύνληαο έξγα ηέρλεο Αζιεηηθά ζηηγκηόηππα (θσηνγξαθία, ΚΚΔ) Ξξνεηνηκαζία ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο Αζιεηηζκόο θαη ηειεόξαζε Θαηαζθεπή ηαηλίαο κηθξνύ κήθνπο Θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε (π.ρ. ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο Nuno Rocha : 3x3 ηνπ 2009) 18

19 ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο «Ραμηδεύνληαο ζηελ Διιάδα κέζα από ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό» 19

20 XOΟΝΠ ΝΟΗΠΚΝΠ Νξηζκόο ιεμηθώλ: ζπληνληζκέλεο ξπζκηθέο θηλήζεηο ησλ πνδηώλ θαη νιόθιεξνπ ηνπ ζώκαηνο, πνπ ζπλήζσο ζπλνδεύνληαη από κνπζηθή ή θαη ηξαγνύδη θαη πνπ εθηεινύληαη από έλα κόλν πξόζσπν, από δεπγάξηα ή από νκάδα πξνζώπσλ Άςπρνο-πεξηνξηζηηθόο Νξηζκόο σο ηέρλε: είλαη ν ζπλεηδεηόο έιεγρνο ηεο θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο ζην ρσξνρξόλν γηα δεκηνπξγηθή έθθξαζε θαη επηθνηλσλία ηεο εζσηεξηθήο επαηζζεζίαο θαη δηάλνηαο. 20

21 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖ ΑΜΗΑ ΡΝ ΣΝΟΝ ηαλ ν ρνξόο ζην ζρνιείν ζπκβάιιεη ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε λνεηηθή αλάπηπμε πλεπκαηηθή αλάπηπμε αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ηόηε απνηειεί κέζν εθπαίδεπζεο επηθνηλσλίαο ρεηξαθέηεζεο πνιηηηζκηθήο αγσγήο 21

22 ΘΗΛΖΡΗΘΖ ΑΜΗΑ ΡΝ ΣΝΟΝ ηαλ ν ρνξόο πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε ζηελ απόθηεζε κόλν βαζηθώλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ, ηόηε απνηειεί κέζνδν ζσκαηηθήο εθπαίδεπζεο, κηα απιή ηερληθή πνπ ζηνρεύεη ζπλήζσο ζηελ παξαγσγή ελόο ηειηθνύ πξντόληνο αθνινπζώληαο ηελ ππνρξεσηηθή ύιε ηνπ καζήκαηνο. 22

23 Ζ ΑΟΣΑΗΝΡΔΟΖ ΚΝΟΦΖ ΡΔΣΛΖΠ Ξξντζηνξηθά ρξόληα: αξρέγνλε αλάγθε ππνζπλείδεηε έθθξαζε Απζόξκεηε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ κε ην ζώκα (ραξά, ζπκόο, πξνζκνλή, απνγνήηεπζε θιπ.) ρσξίο ηε γλώζε ηεο ππόζηαζεο ηνπ ρνξνύ. Έζησ θαη αζπλαίζζεηα, ν άλζξσπνο ησλ πξντζηνξηθώλ ρξόλσλ ρόξεπε. 23

24 Ζ ΑΟΣΖ ΡΖΠ ΠΛΔΗΓΖΡΖΠ ΔΘΦΟΑΠΖΠ Νκαδηθνί ηειεηνπξγηθνί ρνξνί γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπρίαο πγείαο ηξνθήο-ζνδεηάο θαιήο έθβαζεο πνιέκσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο, όπσο νη ηαθηθνί ηνπ γάκνπ 24

25 ΔΜΔΙΗΜΖ Γεληθά απνδεθηή απνδεδεηγκέλε ζέζε Ρα δηάθνξα είδε ρνξώλ πξνέθπςαλ από θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αλάγθεο θαη εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα ηδέεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο ηζηνξηθά γεγνλόηα Ρόπνο-Σξόλνο-Δμέιημε 25

26 ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ Σνξεύσ & Σνξόο: ηξαγνύδη Νξρνύκαη & ξρεζηο: ρνξό Ξόηε άξρηζε ν άλζξσπνο λα ρνξεύεη Ινπθηαλόο: ν άλζξσπνο ζέιεζε λα κηκεζεί ην ρνξό ησλ αζηεξηζκώλ, δειαδή ηνπο ζρεκαηηζκνύο, ηελ επξπζκία θαη ηελ αξκνλία ησλ θηλήζεώλ ηνπο. Ξιάησλ:ν ρνξόο πεγάδεη από ηελ έκθπηε αλάγθε ηνπ θάζε αλζξώπνπ λα εθθξαζηεί κέζσ ηεο θίλεζεο. Ν ρνξόο έρεη θαζαξά ζετθή θαηαγσγή, αθνύ ν άλζξσπνο, βιέπνληαο ηνπο ζενύο λα ρνξεύνπλ, πήξε από εθείλνπο ηελ αίζζεζε ηνπ ξπζκνύ θαη ηεο αξκνλίαο. 26

27 ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ Ρν γεγνλόο όηη ε πξνζηαζία ηνπ ρνξνύ θαη ε ζρέζε κε απηόλ απνδίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο Κνύζεο, έξρεηαη λα ππνγξακκίζεη ηε ζέζε ηνπ Ξιάησλα. ΔΟΑΡΥ ΡΔΟΤΗΣΝΟΖ ΞΝΙΚΛΗΑ ΘΑΙΔΗΑ ΝΟΑΛΗΑ 27

28 ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ Ζ αλάγθε λα εληνπηζηνύλ νη ξίδεο απηήο ηεο Ρέρλεο ζηνλ θόζκν ησλ Θεώλ, καο νδεγεί ζην ζπκβνιηθό ρξόλν ηεο θνζκνγνλίαο. Ζ Οέα, γπλαίθα ηνπ Θξόλνπ, κε ηε βνήζεηα ηνπ Νπξαλνύ θαη ηεο Γεο, γέλλεζε κπζηηθά ην γην ηεο Γία ζε έλα ζπήιαην ηνπ όξνπο Ίδε ή Γίθηε ζηελ Θξήηε. Γηα λα κελ αθνπζηνύλ ηα θιάκαηα ηνπ κσξνύ θαη ην εληνπίζεη ν Θξόλνο, ν νπνίνο θαηάπηλε ηα παηδηά ηνπ γηα λα κελ ηνπ πάξεη θάπνην ην ζξόλν ηνπ, ε Οέα δήηεζε από ηνπο Θνπξήηεο λα ρνξέςνπλ έλα ζνξπβώδε ρνξό, ρηππώληαο ηηο αζπίδεο θαη ηα μίθε ηνπο θαη βγάδνληαο παξάιιεια πνιεκηθέο θξαπγέο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ν πξώηνο ξπζκηθόο ρνξόο θαη κάιηζηα θαηά πνιινύο θπθιηθόο. 28

29 ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΣΝΟΝΠ Ηζηνξία Δμέιημε Κνπζηθή Θίλεζε Έθθξαζε Δλδπκαζία 29

30 ΞΝΘΔΚΑΡΑ Ξ.ρ. Σνξνί όισλ ησλ πεξηνρώλ ηεο Διιάδαο Κνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή ή Ηζηνξηθή εμέιημε Θίλεζε-Βήκαηα Κνπζηθή Δλδπκαζία Νξγάλσζε ηειηθήο παξνπζίαζεο ή Ηζηνξία-Δμέιημε-Κνπζηθή- Θίλεζε Έθθξαζε-Δλδπκαζία 30

31 ΠΡΝΣΝΗ Γλσζηηθνί, Δπηζηεκνληθνί Δξεπλεηηθνί, Θνηλσληθνί θαη Τπρνινγηθνί -λα γλσξίζνπλ παξαδνζηαθνύο ρνξνύο ηεο παηξίδαο καο -λα ηνπο ζπλδέζνπλ κε θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά γεγνλόηα -λα θαηαλνήζνπλ ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θάζε πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ηελ ελδπκαζία θαη ηα κνπζηθά όξγαλα -λα αλαπηύμνπλ ηξόπνπο ζσκαηηθήο θαη πξνθνξηθήο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο -λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο από δηαθνξεηηθέο πεγέο -λα εξγαζηνύλ ζπιινγηθά -λα εθθξαζηνύλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ δεκηνπξγηθά 31

32 Κέζνδνο Project ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ Έξεπλα πεδίνπ: Πηελ έξεπλα πεδίνπ νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα ηνπο θαη αλαιακβάλνπλ ελεξγό δξάζε, θσηνγξαθίδνπλ, βηληενζθνπνύλ, ζρεδηάδνπλ, δσγξαθίδνπλ, παίξλνπλ ζπλεληεύμεηο κε ζθνπό λα θαηαγξάςνπλ ηα ζηνηρεία. Έξεπλα δξάζεο: Νη καζεηέο ζπιιέγνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζην επηιεγκέλν ζέκα κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν θαη αλαιύνπλ ηα δεδνκέλα. Ζ δξάζε πνπ αλαιακβάλνπλ θαζνξίδεηαη από ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιέμεη θαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία επαλαπξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά πνπ πξνθύπηνπλ λέα δεδνκέλα. Βησκαηηθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο 32

33 ΠΛΘΔΡΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαδνζηαθώλ ρνξώλ: Κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή Κεξηθή Κηκεηηθή Θνηλώλ θηλεηηθώλ κνηίβσλ 33

34 ΞΗΘΑΛΖ ΠΛΓΔΠΖ ΚΔ Α.Ξ. Γιώζζα: ζπιινγή ζηνηρείσλ, δεκνηηθά ηξαγνύδηα, αλάπηπμε ιεμηινγίνπ Καζεκαηηθά: ρξήζε καζεκαηηθώλ ελλνηώλ ζην ρνξό Ηζηνξία: ρσξνρξνληθό πιαίζην Γεσγξαθία: ηνπνζεζίεο, γεσγξαθηθέο ζρέζεηο Λέεο Ρερλνινγίεο: γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ θαη εηθόλσλ, θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ Αηζζεηηθή Αγσγή: απηνζρεδηαζκνί θαη δξακαηνπνίεζε, κνπζηθή, νπηηθναθνπζηηθά κέζα Φπζηθή Αγσγή: ρνξόο, κνπζηθνθηλεηηθή 34

35 ΞΗΘΑΛΔΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΔΠ Δθπαηδεπηηθνύο Κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ νηθνγελεηαθνύ θύθινπ, Ξνιηηηζηηθνύο Ππιιόγνπο Ιανγξαθηθό Κνπζείν πεύζπλν/ε Ξνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ 35

36 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ Έξεπλα θαη ζπιινγή ηνπ πιηθνύ (αλαδήηεζε ζηνηρείσλ από πεγέο, επηζθέςεηο ζε βηβιηνζήθεο, αξρεία, κνπζεία θαη πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο, έξεπλα ζην δηαδίθηπν, ζύληαμε εξσηεκαηνινγίσλ, ζπλεληεύμεηο κε εηδηθνύο ή γλσζηνύο, θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ) Κειέηε θαη εξκελεία ηνπ πιηθνύ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ (αλάιπζε θαη ζύλζεζε ησλ δεδνκέλσλ, αλαθάιπςε ηεο ηζηνξηθήο πξνέιεπζεο, εμέιημεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζεκαζίαο ηνπ ρνξνύ) Αλαδήηεζε πξνζώπσλ ή ζπιιόγσλ, πνπ αζρνινύληαη κε ην ρνξό θαη γλσξηκία καδί ηνπο. Ξξνγξακκαηηζκόο παξαθνινύζεζεο ρνξεπηηθήο παξάζηαζεο. 36

37 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ Δθκάζεζε ρνξώλ από δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κέζσ ηεο ζπλζεηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ πξναλαθέξζεθε (κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα, ιαβέο, βήκαηα, ζσκαηηθή έθθξαζε, κνπζηθή, ηξαγνύδη, ελδπκαζία) Ξαξαγσγή έξγνπ (δηνξγάλσζε παξαζηάζεσλ, εθδειώζεσλ, παξαγσγή πιηθνύ ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, ζπκκεηνρή ζε εθδειώζεηο εθηόο ζρνιείνπ) 37

38 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ Από ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ Από πηζαλή κνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε 38

39 ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝΠ ΠΡΝΣΝΠ ΡΗΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΡΖ ΓΗΑΘΔΠΖ ΡΩΛ ΚΑΘΖΡΩΛ ΑΞΟΝΒΙΔΞΡΝΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ 39

40 ΑΡΧΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ - ΠΟΙΗΜΑΣΑΚΙΑ Απαξαίηεηα πξηλ από ηε δηδαζθαιία ησλ ρνξώλ: παηρλίδηα ξπζκνύ (αξγόο-γξήγνξνο, ηνληζκέλνο-άηνλνο ) παηρλίδηα θαηεύζπλζεο (κπξνο-πίζσ, δεμηά-αξηζηεξά) Πεθώλνπκε ην δεμί θαη είκαζηε θνπηζνί, δελ πέθηνπκε γεξά, θνπηζαίλνπκε κπξνζηά. (δελ ην θαλεο ζσζηά) Ρώξα ην αξηζηεξό, γηα δέζηε έλαλ θνπηζό! Ξεδάσ πξνο ηα πίζσ, πξνζέρσ κε ρηππήζσ. παηρλίδηα ρώξνπ θαη ζρεκαηηζκώλ (εκηθύθιην, θύθινο, επζεία, δεπγάξηα ) παηρλίδηα βαζηθώλ ιαβώλ (ζηαπξσηά, από ηνπο ώκνπο ) Ξηαλόκαζηε ζηαπξσηά, ην αξηζηεξό από κπξνζηά 40

41 ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΟΡΩΝ ΘΟΑΘΖ - ΘΑΠΡΟΗΛΝΠ, ΠΑΛΡΑΛΗΠΗΝΠ Ή ΘΛΖΓΖΡΝΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ - ΘΑΓΘΔΙΔΡΝΠ, ΡΠΝΟΑΞΗΑ ΖΞΔΗΟΝΠ - ΛΔΟΑΛΡΕΗΑ, ΚΞΑΕΑΟΓΘΑΛΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑ - ΠΟΡΝΠ ΓΗΝΟΓΗΑ, ΞΖΙΗΝΟΔΗΡΗΘΝΠ ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ - ΔΙΔΘΔΟΝ ΘΑΓΘΔΙΗ, ΡΝ ΘΑΚΑΘΑΘΗ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ - ΑΛΑΠΖΘΩΡΝΠ ΗΝΛΗΝ - ΚΔΟΚΖΓΘΑΠ, ΘΝΟΑΘΗΑΛΗΡΗΘΝΠ ΘΟΖΡΖ - ΕΔΟΒΝΓΔΜΝΠ, ΑΓΘΑΙΗΑΠΡΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΛΖΠΑ - ΘΑΚΑΟΔΠ, ΗΠΠΝΠ ΘΘΙΑΓΔΠ - ΑΓΔΟΑΛΝΠ ΠΞΝΟΑΓΔΠ - ΘΑΚΑΟΑ ΑΛ. ΑΗΓΑΗΝ - ΘΝΘΗΑ Β. ΑΗΓΑΗΝ - ΠΡΑΟΩΡΝΠ ΚΗΘΟΑ ΑΠΗΑ - ΘΑΟΠΗΙΑΚΑΠ ΞΝΛΡΝΠ - ΝΚΑΙ 41

42 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΗ ΒΑΗ ΚΙΝΗΣΙΚΩΝ ΜΟΣΙΒΩΝ Εεξβόδεμνο Θξήηεο, Θακάξεο Ρήινπ,Θπλεγεηόο ή Παληαλίζηνο Θξάθεο, Αγθαιηαζηόο Θξήηεο Θαζηξηλόο ή Θνθνλίηηθνο Θξάθεο, ΑγέξαλνοΞάξνπ, Ρν θακαθάθη Παιακίλαο, Νκάι Ξόληνπ, Αλαζεθσηόο Ξεινπνλλήζνπ, Λεξαληδηά Ζπείξνπ, Πηαπξσηόο Πακνζξάθεο, Θνπθηά Κπηηιήλεο Κπαδαξγθάλα Ζπείξνπ, Θαξζηιακάο Κηθ. Αζίαο, Θνξαθηαλίηηθνο Θέξθπξαο Κέξκεγθαο Θεθαιινληάο, Θαγθειεπηόο Ηεξηζζνύ, Ίζζνο Θαιύκλνπ Γηνύξγηα Θεζζαιίαο, Διεύζεξν Θαγθέιη Πηεξ. Διιάδαο Ρζνπξάπηα Καθεδνλίαο, Θακάξα Πθηάζνπ, Ξειηνξείηηθνο Θεζζαιίαο 42

43 ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΧΟΡΟΤ Δλεκεξώλνκαη γηα ην ρνξό. Αθνύσ ηε κνπζηθή. Καζαίλσ ην ρνξό. Γηαρσξίδσ ηα κνπζηθά - ρνξεπηηθά κέξε. Απνθαζίδσ γηα ηηο ιέμεηο ή θξάζεηο «θιεηδηά» ησλ θηλήζεσλ (ιαβή, νκαδηθή ή ζε δεπγάξηα, δεμηά ή αξηζηεξά, αξγή ή γξήγνξε, αξηζκόο βεκάησλ, ζηακαηήκαηα, ρηππήκαηα θιπ.). Πρεδηάδσ γηα θάζε ιέμε κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ή κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα θη επηιέγσ ηηο αληίζηνηρεο κνπζηθέο. Δάλ πξνζθέξνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο, κπνξώ λα ηηο ζπλδέζσ κε κηα θαληαζηηθή ηζηνξία. Πθέθηνκαη ηε δηδαζθαιία ηνπ ρνξνύ κε πεξηγξαθή βεκάησλ 43

44 ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΧΟΡΟΤ Μεθηλώ κε ηηο κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο επηιεγκέλεο κνπζηθέο. Δάλ έρσ κηα ηζηνξία, ζπλερίδσ κε ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο. Πε θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο ρξεζηκνπνηώ εάλ ζέισ ηε κνπζηθή ηνπ ρνξνύ. Ππλδέσ θηλήζεηο ζε έλα ζύλνιν. Βάδσ ηε κνπζηθή θαη εηζάγσ ην ρνξό κε ην πνηεκαηάθη Γίλσ ή δεηώ πιεξνθνξίεο γηα ην ρνξό θαη θαηά πξνέθηαζε γηα ηελ πεξηνρή, ηα κνπζηθά όξγαλα, ηε θνξεζηά θιπ. 44

45 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΑΝΣΑΝΙΙΟ Ή ΚΤΝΗΓΗΣΟ Α κέξνο: 4Σ13 βήκαηα γξήγνξα κε δπν ρηππήκαηα πξνο ηα δεμηά θαη πξνο ηα αξηζηεξά ελαιιάμ ή 4Σ15 βήκαηα κε κηα άξζε Β κέξνο: 4Σ3 βήκαηα θαη 1 άξζε πξνο ηα δεμηά θαη πξνο ηα αξηζηεξά ελαιιάμ Ιέμεηο Θιεηδηά: Γξήγνξνο βεκαηηζκόο αξηζηεξά-δεμηά αιιαγή θαηεύζπλζεο 13 θαη 2 ρηππήκαηα ή 15 θαη άξζε 3 θαη άξζε Σέξηα θάησ-ρέξηα πάλσ Θπλεγεηό 45

46 ΧΕΔΙΑΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Γηαπηζηώλνπκε πώο πεξπαηάκε (δεμί-αξηζηεξό). Βάδνπκε ηνλ θάζε καζεηή λα πεξπαηήζεη όπσο ζέιεη κηα ζπγθεθξηκέλε απόζηαζε μεθηλώληαο κε ην δεμί θαη νη ππόινηπνη κεηξάκε θη αθνινπζνύκε ηα βήκαηα. Ρα παηδηά ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ βεκάησλ. Διεύζεξνη βεκαηηζκνί ζε δπν νκάδεο ζην ρώξν πάλσ ζε δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο (Ζ Καξγαξίηα ε Καξγαξώ, Americano, Γηάγθα, Παληαλίζηνο). Κε ην θιείζηκν ηεο κνπζηθήο ηξέρνπκε όινη δεμηά ή αξηζηεξά ζηνλ ηνίρν ή ζηα θάγθεια. Πε ραξηί ηνπ κέηξνπ ζε δπν νκάδεο ή θαη ζε Α4 αηνκηθά, ζρεδηάδνπκε αθνύγνληαο κνπζηθή (Γηάλγθα, Παληαλίζηνο) κηα γξακκή, ρσξίο λα ζεθώζνπκε ην καξθαδόξν από ην ραξηί. Ζ νκάδα, πνπ ζα ζεθώζεη καξθαδόξν, ράλεη. Ρα ζρέδηα, πνπ ζα πξνθύςνπλ, ηα δίλνπκε ζηα παηδηά λα ηα «νινθιεξώζνπλ» ζηα εηθαζηηθά (ή ζην ζπίηη). 46

47 ΧΕΔΙΑΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Πηνλ θύθιν νη δπν νκάδεο ρηππνύλ ξπζκηθά παιακάθηα κεηξώληαο κέρξη ην 13 θαη κεηά 2 θνθηά κεηαμύ ηνπο. Ρν ξπζκό ηνλ έρνπκε δώζεη εκείο πην κπξνζηά. Σάλεη πόληνπο ε νκάδα, από ηελ νπνία ζα αθνπζηνύλ παιακάθηα ζην ηέινο. Γπξίδνπκε ζε δεπγάξηα θαη ρηππάκε παιακάθηα, ελώ ζηε ζπλέρεηα ρηππάκε πιάηε κε πιάηε,γόλαην κε γόλαην, γνθό κε γνθό, δάρηπιν κε δάρηπιν Σηππάκε αηνκηθά παιακάθηα πάλσ από ην θεθάιη, πίζσ από ηελ θνηιηά, ζε κεξνύο, ζηήζνο, ρέξηα, νπίζζηα... Ζ θάζε νκάδα έρεη έλα θσλήελ, έλα ζύκθσλν ή έλα ζύκπιεγκα θζόγγσλ θαη αθνινπζεί κε απηό, βεκαηίδνληαο επί ηόπνπ, πξώηα ην ξπζκό ην δηθό καο θαη κεηά ηεο κνπζηθήο. 47

48 ΧΕΔΙΑΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Δίκαζηε θύιια δέληξσλ θαη πέθηνπκε όια καδί κεηξώληαο κηα θνξά δπλαηά θαη κεηά από κέζα καο κέρξη ην 5,9,13 ή ην δπλαηό ήρν θαη ρηππάκε δπν θνξέο ην αξηζηεξό καο πόδη, γηα λα δείμνπκε όηη πέζακε. Ρξέρνπκε πηαζκέλνη ζηνλ θύθιν αλάπνδα κε ηα γόλαηα ςειά, κε ηηο θηέξλεο ςειά, κε ην πιατλό ηεο παηνύζαο, θαλνληθά κεηξώληαο κηα θνξά δπλαηά θαη κεηά από κέζα καο κέρξη ην 5,9,13 ή ην δπλαηό ήρν θαη ρηππάκε δπν θνξέο ην δεμί καο πόδη. Πηε κέζε έλα παηδί θάζεηαη κε ην δηπιό ρηύπεκα. Ρξέρνπκε κε ηα ρέξηα ςειά ν έλαο πίζσ από ηνλ άιιν. Θάζε θνξά κεηά ηα ρηππήκαηα, αιιάδνπκε θαηεύζπλζε θαη θαηεβάδνπκε ηα ρέξηα ζηε κεζαία ιαβή. 48

49 ΕΠΙΝΟΗΗ ΙΣΟΡΙΑ Κηα θνξά θη έλαλ θαηξό ηα θύιια ησλ δέληξσλ θαηνηθνύζαλ ζε δπν ρώξεο: ηε Γξεγνξνύπνιε θαη ηελ Αξγνύπνιε. Νη δπν ρώξεο απηέο ζπλόξεπαλ κεηαμύ ηνπο (ζθνηλί), αιιά θαλέλαο δελ είρε πεξάζεη πνηέ ηνπ απηά ηα ζύλνξα. Νη θάηνηθνη ησλ δπν ρσξώλ δελ είραλ θαζόινπ θαιέο ζρέζεηο, θαζώο όια ηα έθαλαλ δηαθνξεηηθά. Νη Γξεγνξνπνπιάλνη έηξσγαλ πνιύ γξήγνξα, ελώ νη Αξγνππνιάλνη πνιύ αξγά. Νη Γξεγνξνπνπιάλνη έπαηδαλ πνιύ γξήγνξα ελώ νη Αξγνππνιάλνη πνιύ αξγά. Νη θάηνηθνη ηεο Γξεγνξνύπνιεο όκσο ήηαλ πνιύ πεξίεξγνη θαη θάζε πξσί πιεζίαδαλ θξπθά ηα ζύλνξα, γηα λα δνπλ ηη θάλνπλ νη θάηνηθνη ηεο Αξγνύπνιεο.θαη νη θάηνηθνη ηεο Αξγνύπνιεο θάζε απόγεπκα πήγαηλαλ θη έβιεπαλ ηη έθαλαλ νη θάηνηθνη ηεο Γξεγνξνύπνιεο. Ξνιύ ζύληνκα δηαπίζησζαλ όηη είραλ έλα θνηλό ζεκείν. Ξεξπαηνύζαλ θαη πεηνύζαλ κε ηνλ ίδην πεξίεξγν ηξόπν: 1,2,3 ρνπ. Νη Γξεγνξνπνπιάλνη όκσο κε πνιύ γξήγνξν ξπζκό θαη νη Αξγνππνιάλνη κε πνιύ αξγό.. 49

50 ΕΠΙΝΟΗΗ ΙΣΟΡΙΑ Ρν γεγνλόο όηη είραλ θάηη θνηλό ηνπο έθαλε θαη ηνπο δπν λα ζέινπλ λα γλσξηζηνύλ θαιύηεξα θαη λα θάλνπλ παξέα. Γελ κπνξεί. Θάπνηνλ ηξόπν ζα έβξηζθαλ λα ζπλελλνεζνύλ. Νη Αξγνππνιάλνη απνθάζηζαλ λα δηνξγαλώζνπλ έλα πάξηη θαη λα θαιέζνπλ ηνπο γείηνλέο ηνπο. Έζηεηιαλ, ινηπόλ, ηηο πξνζθιήζεηο θαη πεξίκελαλ. Νη Γξεγνξνπνπιάλνη ράξεθαλ πνιύ. Φόξεζαλ ηα θαιά ηνπο, ζθαξθάισζαλ ηα ζύλνξα θη έθηαζαλ ζηελ Αξγνύπνιε. Δθεί ν θάζε Γξεγνξνπνπιάλνο έγηλε ακέζσο θίινο κε έλαλ Αξγνππνιάλν. Δίραλ όκσο έλα βαζηθό πξόβιεκα. Ξνην; Ξώο ζα ην ιύζνπλ; 50

51 Μπαίνουμε στον κύκλο και συνθέτουμε το χορό. Για να θυμόμαστε πότε αλλάζουν τα βήματα σηκώνουμε τα χέρια. Βάζουμε μουσική 51

52 ΘΑΚΑΟΔΠ ΡΖΙΝ Ωο ελαιιαγή, κπνξεί θάπνηνη ρνξνί λα πξνζεγγηζηνύλ κέζα από πιεξνθνξίεο, πνπ ζα παξέρεη ν/ε εθπαηδεπηηθόο. 52

53 ΘΑΚΑΟΔΠ ΡΖΙΝ Σνξόο ζηελ Ρήιν, ζηε Λίζπξν θαη ζηελ Θσ. Δίλαη ρνξόο ηεο γακήιηαο δηαδηθαζίαο, δεπγαξσηόο, (άληξαο-γπλαίθα) κε πέξαζκα θάησ από θακάξα, πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα δεπγάξηα κε ηα ρέξηα ηνπο ή θξαηώληαο καληίιηα. Πηελ Ρήιν νη θακάξεο ρνξεύνληαη ζην γακήιην ρνξεπηηθό δξώκελν ηνπ ςεύηηθνπ γάκνπ, όηαλ πξνζθιεζνύλ από ηνπο θνπκπάξνπο λα επηζθεθηνύλ ην ληόπαληξν δεπγάξη. Ρν απόγεπκα ηεο δεύηεξεο κέξαο κεηά ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ, όινη πεγαίλνπλ ζην θαθελείν θαη θάλνπλ κηα παξέα πνπ ζα επηζθεθζεί ην ζπίηη ησλ λεόλπκθσλ. Ξαίξλνπλ ην αληξόγπλν θαη όινη καδί πεγαίλνπλ ζηνπο γηαλλίηζαξνπο, κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πνπ έρεη επηιερζεί από ηνπο θαηνίθνπο γηα λα ρνξέςνπλ ηηο θακάξεο. 53

54 ΘΑΚΑΟΔΠ ΡΖΙΝ Ρν ρνξό άλνηγαλ νη λεόλπκθνη κε ηνλ γακπξό λα'ρεη ηε λύθε ζηελ αγθαιηά ηνπ. Θαζώο ηα δεπγάξηα πεξλνύζαλ θάησ από ηηο θακάξεο, ηα ππόινηπα ηνπο ρηππνύζαλ ζηελ πιάηε. Δλώ ελαο γέξνληαο κε κπαζηνύλη θαζόηαλ θνληά ηνπο γηα εθθνβηζκό,γηα λα κελ ηνικήζνπλ ηα δεπγάξηα λα ρηππήζνπλ ην έλα κε η'άιιν. Πηε Λίζπξν, ζην ηέινο ηνπ ρνξνύ, κεξηθνί λεαξνί άξρηδαλ ηηο θαξπαδηέο ζηνπο άιινπο θη έηζη ζε κηα εύζπκε αλαηαξαρή ηειείσλε ν ρνξόο θαη νη θνπκπάξνη θαη νη ζπγγελείο ζπλόδεπαλ ην αληξόγπλν ζην ζπίηη ηνπ γάκνπ. Πηελ Θσ ν ρνξόο ζήκεξα ρνξεύεηαη πνιύ ζπάληα. Δείρλνπκε έλα βίληεν κε ην ρνξό θαη δεηάκε από ηα παηδηά λα λα πξνζδηνξίζνπλ πνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία δηαηεξνύληαη, πώο είλαη ε ελδπκαζία, ηη όξγαλα αθνύγνληαη, θιπ. 54

55 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΔΠ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΔΠ o/5o_argoys/paradosiakoi_xoroi.htm 55

56 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ Βελεηζάλνπ Φ., Ιεβέληεο Σ. (2010). Ο ειιεληθόο παξαδνζηαθόο ρνξόο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Αζήλα: Αζιόηππν. Γαιάλε,Κ. (2009). Ο ρνξόο ζηελ εθπαίδεπζε. Αζήλα: Έιιελ Θαξθήο Β., Εηάθα Κ. (2010). Ο ειιεληθόο παξαδνζηαθόο ρνξόο ζηελ εθπαίδεπζε. Αζήλα: Γηάπινπο Θόθθηλνο Γ. (1987). Ειιεληθνί ρνξνί. Θεζζαινλίθε: Πάιην Θπλεγνύ-Φιάκπνπξα, Κ. (1990). Αγαπάω Μαζαίλω Χνξεύω Ειιεληθνύο ρνξνύο. Αζήλα: Ηζηόο Καιθνγεώξγνο, Α., Κνπξνπβνπληώηεο, Φ., Αξγπξηάδνπ Δ. (1997). Ειιεληθνί ρνξνί. Θεζζαινλίθε: Δθδνηηθή Αηγηλίνπ Ιπθεζάο Γ. (1993).Οη Ειιεληθνί ρνξνί. Θεζζαινλίθε: University Studio Press Ονπκπήο Γ. (1990). Ειιεληθνί ρνξνί. Αζήλα: Πκπίιηαο 56

57 ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ Νη καζεηέο Δξεπλνύλ ζε βηβιία κε ζέκα ηα «Ξαξαδνζηαθά παηρλίδηα» θαη ζην δηαδίθηπν Αλαθαιύπηνπλ ζηνηρεία γηα ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ παηρληδηνύ από ηελ αξραηόηεηα σο ζήκεξα. Οσηνύλ άηνκα ηνπ ζπγγεληθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο (παππνύδεο, γηαγηάδεο θιπ) θαη θαηαγξάθνπλ ή πεξηγξάθνπλ παηρλίδηα*. Θαηαγξάθνπλ παξαιιαγέο ηνπ ίδηνπ παηρληδηνύ ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο ή ζε άιιεο ρώξεο. Απνδίδνπλ ζε γξαπηό θείκελν ην παηρλίδη θαη ηνπο θαλόλεο ηνπ. 57

58 ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ Βξίζθνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ παηρληδηώλ αιιά θαη κεηαμύ ησλ παηρληδηώλ ηνπ «ηόηε» θαη ηνπ «ηώξα» θαη ηα θαηεγνξηνπνηνύλ (αηνκηθά-νκαδηθά, απιήοεζσηεξηθνύ ρώξνπ θιπ.) Βξίζθνπλ ζην ράξηε πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο ή άιιεο ρώξεο πνπ είλαη ε πεγή πξνέιεπζεο ησλ παηρληδηώλ πνπ θαηέγξαςαλ. Ξξνζπαζνύλ λα θάλνπλ λνεξά έλα θαληαζηηθό ηαμίδη ζηηο πεξηνρέο θαη ζηηο ρώξεο απηέο. Yινπνηνύλ ην ζρεηηθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζην Κνπζείν Ξαξαδνζηαθώλ Ξαηρληδηώλ Θεζζαινλίθεο). Θαηαζθεπάδνπλ κε απιά πιηθά ή παίδνπλ ηα παηρλίδηα πνπ έρνπλ βξεη θαη θαηαγξάςεη. 58

59 ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ Γξάθνπλ παξακύζηα ή ηζηνξίεο ή απηνζρεδηάδνπλ κε αθνξκή ηα παηρλίδηα. Δθζέηνπλ ην πιηθό, πνπ ζπγθέληξσζαλ ή δεκηνπξγνύλ θάπνην ιεύθσκα ή δηνξγαλώλνπλ κηα εθδήισζε γηα ην ζρνιείν. *ΔΛΡΞΝ ΞΟΝΠ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ (γηα έξεπλα) ΝΛΝΚΑ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝY ΞΑΗΣΛΗΓΗΝY:. ΙΗΘΑ-ΚΔΠΑ:.. ΞΖΓΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΩΛ:. ΞΔΟΗΓΟΑΦH:..... ΠΣΔΓΗΝ ΦΩΡΝΓΟΑΦΗΑ: 59

60 ΓΗΑΠΛΓΔΠΖ ΚΑΘΖΚΑΡΥΛ Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος - Χρόνος, Ομοιότητα - Διαφορά, Πολιτισμός. 10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Εκπαιδευτικός υλοποίησης: Καλυβάς Νικόλαος 60

61 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΔΠ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΔΠ https://sites.google.com/site/archeiakoylikodraseon/paichnidia traditional_games/traditional.htm 61

62 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ Γξίβα, Α. (1987). Ειάηε λα παίμνπκε. Αζήλα : Θπκάξη Γηακαληόπνπινο, Γ. (2009). Τν Παηρλίδη. Θεζζαινλίθε: Ξνπξλάξαο Γαξάθε, Ξ. (1994) Οκαδηθά παηγλίδηα ηωλ παηδηώλ καο. Αζήλα: Gutenberg Θαξατζθνπ, Σ. (2007)100 παξαδνζηαθά παηρλίδηα. Αζήλα: Γηάπιαζε Θιηάθα, Κ.,Βαιάζε, Ε. (2000). Αο παίμνπκε πάιη. Αζήλα: Θέδξνο Θινπβάηνο, Θ. (2005) Όιε ε δωή παηρλίδη. Αζήλα: Γξεγόξε, Θξνληεξά, Ι. (2002) Ειάηε λα παίμνπκε κέζα ζην ρξόλν. Αζήλα: Φπηξάθε Ιάδνο, Σ. (2002). Παίδνληαο ζην ρξόλν. Αξραηνειιεληθά θαη βπδαληηλά παηρλίδηα. Αζήλα: Αίνινο Λόνπ, Λ. (2001). Τα παηγλίδηα ηεο γεηηνληάο. Αζήλα: Γξεγόξε Νκάδα «Διάηε λα παίμνπκε». (2004). Τν παηρλίδη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Θεζζαινλίθε: University Studio Press, 2004 Tδήθα, Σ., Ρζηώλαο, Γ. (2010). Παηρλίδηα ηνπ παππνύ θαη ηεο γηαγηάο. Θεζζαινλίθε

63 ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΚΝΠΔΗΝ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΥΛ ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ξάξθν Γεηλνζαύξσλ, 6 ν ρκ. Θεζ/λίθεο-Ωξαηνθάζηξνπ Ρειέθσλα επηθνηλσλίαο: , ΞΑΗΓΗΘΝ ΚΝΠΔΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γξεγνξίνπ Ιακπξάθε&Θιεάλζνπο, Άλσ Ρνύκπα Ρειέθσλα επηθνηλσλίαο:

64 ΝΙΚΞΗΑΘΝΗ ΑΓΥΛΔΠ-ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ιηθό, πνπ δίλεηαη ζηηο νκάδεο καδί κε ηα θύιια εξγαζίαο Κηκηθάλλα, Α. (2004), Οιπκπηαθνί Αγώλεο θαη Οιπκπηαθό Πλεύκα, Αζήλα: Αηξαπόο (2004), Οιπκπηαθνί Αγώλεο Αζήλα 2004, Αζήλα: ΞΔΞΘ (2004), Όια ηα παηδηά ζηε Γε καδί ζηελ Οιπκπηαθή Γηνξηή, Αζήλα: ΞΔΞΘ Φηιίππνπ,Δ. (2002), Η ηζηνξία ηωλ ζύγρξνλωλ Οιπκπηαθώλ Αγώλωλ, Αζήλα: Παββάιαο Ειιεληθή Οιπκπηαθή Οκάδα, Αζήλα: Διιεληθή Νιπκπηαθή Δπηηξνπή ΑΘΖΛΑ 2004 Σάξηεο 64

65 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 1 ε ΝΚΑΓΑ: Λα ηαμηλνκήζεηε ηηο αθίζεο ησλ νιπκπηαθώλ αγώλσλ ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: Σξνλνινγία / Ξόιε / Σώξα Λα ππνγξακκίζεηε ηηο πόιεηο όπνπ έγηλαλ θαη Ξαξανιπκπηαθνί Αγώλεο. Θάζε πόζα ρξόληα γίλνληαη Νιπκπηαθνί Αγώλεο; Μέξεηε πώο επηιέγνληαη νη πόιεηο όπνπ γίλνληαη νη Νιπκπηαθνί Αγώλεο; 65

66 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 2 ε ΝΚΑΓΑ: Λα ηαμηλνκήζεηε ηα αζιήκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα εηθνλνγξάκκαηα ησλ Νιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηεο Αζήλαο (2004) ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΑΡΝΚΗΘΑ ΑΘΙΖΚΑΡΑ γξόο ζηίβνο / Κε κπάια/άθη / Κε όξγαλα / Άιια ΝΚΑΓΗΘΑ ΑΘΙΖΚΑΡΑ γξόο ζηίβνο / Κε κπάια/άθη / Κε όξγαλα / Άιια Ξνηα αζιήκαηα δελ κπνξέζαηε λα θαηαρσξήζεηε ζηνλ πίλαθα; Πε πνηνπο αγώλεο ππάξρνπλ ιηγόηεξα αζιήκαηα θαη γηαηί πηζηεύεηε όηη ζπκβαίλεη απηό; 66

67 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 3 ε ΝΚΑΓΑ: Λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ησλ Νιπκπηνληθώλ: ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ / ΛΔΝΡΔΟΑ ΣΟΝΛΗΑ Νλνκαηεπώλπκν /Άζιεκα ΛΔΝΡΔΟΑ ΣΟΝΛΗΑ Νλνκαηεπώλπκν /Άζιεκα Ξώο ππνδερόκαζηε ηνπο Νιπκπηνλίθεο θαη γηαηί; 67

68 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 4 ε ΝΚΑΓΑ: Λα ηαμηλνκήζεηε ηα αζιήκαηα ησλ Νιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηεο Αξραίαο Διιάδαο (2004) ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ΑΡΝΚΗΘΑ ΑΘΙΖΚΑΡΑ γξόο ζηίβνο / Κε κπάια/άθη / Κε όξγαλα / Άιια ΝΚΑΓΗΘΑ ΑΘΙΖΚΑΡΑ γξόο ζηίβνο / Κε κπάια/άθη / Κε όξγαλα / Άιια Ξνηα αζιήκαηα δελ κπνξέζαηε λα θαηαρσξήζεηε ζηνλ πίλαθα; πάξρνπλ ίδηα ή παξόκνηα αγσλίζκαηα κε απηά ησλ Νιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηεο Αξραίαο Διιάδαο ζήκεξα; 68

69 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 5 ε ΝΚΑΓΑ: Λα ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ θξάζεηο: Πύκθσλα κε ηε κπζνινγία πην θνληά ζηελ αιήζεηα θαίλεηαη λα είλαη ε άπνςε όηη ν, αξρεγόο ησλ θπιώλ πνπ ήξζαλ ζηελ., ήηαλ απηόο πνπ θαζηέξσζε ηνπο Νιπκπηαθνύο Αγώλεο θαη ηε ιαηξεία ηνπ Γία ζηνλ ηεξό ρώξν ηεο Νιπκπίαο. Πύκθσλα κε ηηο ηζηνξηθέο πεγέο, νη Νιπκπηαθνί Αγώλεο ηδξύζεθαλ από ην βαζηιηά ηεο ηνλ. ην.π.σ. θαη γίλνληαλ θάζε ρξόληα... 69

70 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 5 ε ΝΚΑΓΑ: Λα θάλεηε ηε ζσζηή αληηζηνίρηζε Δπ αγσλίδεζζαη Ηεξή εθερεηξία Διιαλνδίθεο Ρνκείο αξραίαο ειιεληθήο παηδείαο Θνπηαζηηθόο θαη εζηθόο αγώλαο ζηνλ αζιεηηζκό θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή Ξαύζε ησλ πνιέκσλ έλα κήλα πξηλ θαη κεηά ηνπο Νιπκπηαθνύο Αγώλεο Θξηηέο Γξαθή-Γπκλαζηηθή-Κνπζηθή Ξηζηεύεηε όηη ππάξρνπλ νη ηνληζκέλνη όξνη ζηνπο ζεκεξηλνύο αγώλεο; 70

71 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 6 ε ΝΚΑΓΑ: Λα ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ θξάζεηο: Νη Νιπκπηαθνί Αγώλεο θαηαξγήζεθαλ γηα πξώηε θνξά από ηνλ. ην. Νη πξώηνη Νιπκπηαθνί Αγώλεο ζηε Λεόηεξε Διιάδα έγηλαλ ην κ. Σ. ζηελ. κε ηελ νλνκαζία. θαη επαλαιήθζεθαλ ηα έηε..,.. θαη. Ζ αλαβίσζε ησλ Νιπκπηαθώλ Αγώλσλ κε ηε κνξθή πνπ έρνπλ ζήκεξα έγηλε ζηελ.. ην.. Π απηνύο ζπκκεηείραλ. ρώξεο θαη ην πξόγξακκα πεξηιάκβαλε. αγσλίζκαηα.. 71

72 ΦΙΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 6 ε ΝΚΑΓΑ: Λα θάλεηε ηε ζσζηή αληηζηνίρηζε Δπαγγεικαηηθόο αζιεηηζκόο Σξεκαηηθέο ακνηβέο θαη επαγγεικαηηθά θίλεηξα Ξηεξ ληε Θνπκπεξηέλ Ππύξνο Πακάξαο, Θσζηήο Ξαιακάο Νιπκπηαθόο Όκλνο Αλαβίσζε Νιπκπηαθώλ Αγώλσλ Κειεηήζηε ην ηαμίδη ηεο Νιπκπηαθήο θιόγαο ζην ράξηε. Δίλαη κεγάιν ή κηθξό θαη γηαηί; 72

73 EKΞΑΗΓΔΡΗΘΑ ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΟΑΓΗΝΦΥΛΝ Cd-PLAYER Ζ/ ΒΗΒΙΗΑ ΣΑΟΡΔΠ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΔΟΓΑ ΡΔΣΛΖΠ ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΡΑΗΛΗΔΠ 73

74 ΙΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ Ξ.Θ. Ξ.Δ. ΑΛ. ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ Ρν παξαθάησ πιηθό δηαηίζεηαη σο δαλεηζηηθό ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Ξ.Δ. Αλ. Θεζζαινλίθεο, πνπ πινπνηνύλ εγθεθξηκέλα πνιηη. πξνγξ.: «Οιπκπηαθνί Αγώλεο» Α -ΠΡ ηάμεηο Δλεκεξσηηθό πιηθό, πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ, θύιια εξγαζίαο, dvd. Ππλδπάδεηαη κε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζην Νιπκπηαθό Κνπζείν «Παξανιπκπηαθνί Αγώλεο» Α -ΠΡ ηάμεηο Δλεκεξσηηθό πιηθό, πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ, θύιια εξγαζίαο, βηληενθαζέηεο, dvd. Ππλδπάδεηαη κε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζην Νιπκπηαθό Κνπζείν «Μνπζώλ Δώξα» Γ -ΠΡ ηάμεηο Δθπαηδεπηηθόο θάθεινο ηνπ ΞΞΝ γηα ηε κνπζηθή θαη ην ρνξό ζηελ Αξραία Διιάδα 74

75 ΙΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ Ξ.Θ. Ξ.Δ. ΑΛ. ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ «Ταμηδεύνληαο ζηελ Ειιάδα κέζα από ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό» Α -ΠΡ ηάμεηο Γηαηίζνληαη κνπζηθέο, πιεξνθνξηαθό πιηθό θαη κέζνδνο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο κπνξώ λα δείμσ νπνηνλδήπνηε ρνξό επηιέμεηε. «Τα παηδία παίδεη» - Παξαδνζηαθά παηρλίδηα Α -ΠΡ ηάμεηο Ξιεξνθνξηαθό πιηθό γηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα (νκαδηθά, αηνκηθά θαη θαηαζθεπέο) θαη πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ. Κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην Κνπζείν Ξαξαδνζηαθώλ Ξαηρληδηώλ ή ζην Ξαηδηθό Κνπζείν. 75

76 ΙΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ Ξ.Θ. Ξ.Δ. ΑΛ. ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ «Ταμηδεύνληαο ζηελ Ειιάδα κέζα από ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό» Α -ΠΡ ηάμεηο Γηαηίζνληαη κνπζηθέο, πιεξνθνξηαθό πιηθό θαη κέζνδνο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο κπνξώ λα δείμσ νπνηνλδήπνηε ρνξό επηιέμεηε. «Τα παηδία παίδεη» - Παξαδνζηαθά παηρλίδηα Α -ΠΡ ηάμεηο Ξιεξνθνξηαθό πιηθό γηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα (νκαδηθά, αηνκηθά θαη θαηαζθεπέο) θαη πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ. Κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην Κνπζείν Ξαξαδνζηαθώλ Ξαηρληδηώλ ή ζην Ξαηδηθό Κνπζείν. Τν ζπλνιηθό πιηθό ηνπ Γξαθείνπ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηεύζπλζεο ΠΕ Αλ. Θεζζαινλίθεο κέρξη ην ηέινο ηνπ Σεπηεκβξίνπ. 76

77 Mελ μεθηλάηε κε άικαηα! Σπεύδεηε βξαδέωο. (Ππζαγόξαο) 77

78 Ξιεξνθνξίεο: Ρει: Γεπηέξα & Ρεηάξηε, ώξεο: 8:00-16:

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ,

ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΛΔΜΜΘ - Θ KAI ΛΔΜΜΘAKIA: ΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΘΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ Σν Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ην Γεθέκβξην

Διαβάστε περισσότερα

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας ERKET e-journal Εηήζιο Επιζηημονικό Ηλεκηρονικό Περιοδικό Εκδοηική Επιμέλεια: Ερεσνηηικό Κένηρο Ελληνικού Τραγοσδήμαηος An Annual Scholarly Electronic Journal Published by the Research Centre for Greek

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2011-2012 ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Ιθηγέλεηα Βακβαθίδνπ * & Διέλε ωηεξνπνύινπ * ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε αλάγλσζε ελόο ληνθηκαληέξ

Διαβάστε περισσότερα

Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 -

Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 - ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ Θέκα : «Σζηγάξν Ο Θαλάζηκνο Φίινο καο» Δξγάζηεθαλ νη καζεηέο ηεο Γ Σάμεο Οη ππεύζπλνη θαζεγεηέο: Σπράια Φηιία θαη ηώπεο Άγγεινο ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2007-2008 Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε»

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» 1 Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» Δσδοκία Βλάτοσ Γηεπζύληξηα 34 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ Αγίαο Δηξήλεο 14 111 46 Γαιάηζη vlachouevi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΤΓΟΜΑ ΣΘΙ ΣΡΟΛΑΥΣΟΜ

ΣΡΤΓΟΜΑ ΣΘΙ ΣΡΟΛΑΥΣΟΜ Είλαη κεηθηόο, νκαδηθόο ρνξόο. Τν όλνκά ηνπ πξνέξρεηαη από ηε ιέμε ρεξξνίαλα, δηόηη εηθάδεηαη όηη επηλνήζεθε ή ρνξεπόηαλ αξρηθά ζ απηή ηελ πεξηνρή. Ο ρνξόο έρεη ζπλνιηθά 21 βήκαηα, ηα νπνία αλ εμαηξέζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε.

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Ερευνητική Εργαςία 1 ου τετραμήνου Σάξη: Β Λυκείου Παξών ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Τπεύζπλε Δθπ/θνο: Ληαλνύ ηαπξνύια ΠΔ17.01 ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε:

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε: ΕΙΑΓΩΓΗ ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο απηνύ ηνπ ηεηξακήλνπ, κε γεληθό ζέκα Νεξό: από ηνπο σθεαλνύο ζηα κόξηα, απνθαζίζακε όιεο νη νκάδεο λα ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα δηεξεπλήζνπκε έλα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα