Ο ξόινο ηωλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο Κνηλωλίαο ηεο Γλώζεο. Η ζνταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ξόινο ηωλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο Κνηλωλίαο ηεο Γλώζεο. Η ζνταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010"

Transcript

1 Ο ξόινο ηωλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο Κνηλωλίαο ηεο Γλώζεο Η ζνταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010

2 Δπξωπαϊθέο πνιηηηθέο H Ευρωπαϊκι Ένωςθ αναγνωρίηει πολφ γριγορα (από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990) τθν αναγκαιότθτα τθσ ενςωμάτωςθσ των ΤΠΕ ςτθν εκπαίδευςθ και ταυτόχρονα τθν ανάγκθ τθσ απόκτθςθσ προθγμζνων γνώςεων και δεξιοτιτων χειριςμοφ Η.Υ. και χριςθσ των ΤΠΕ από το ςφνολο των πολιτών.

3 Δπξσπατθφ ζπκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο (23 θαη 24 Μάξηε 2000) Οξόζεκν ην έηνο 2010 Σηξαηεγηθφο ζηφρνο «Να γίνει η Εςπώπη έωρ ηο 2010 η ανηαγωνιζηικόηεπη και δςναμικόηεπη οικονομία ηηρ γνώζηρ, ανά ηην ςθήλιο ικανή για βιώζιμη οικονομική ανάπηςξη με πεπιζζόηεπερ και καλύηεπερ θέζειρ επγαζίαρ και με μεγαλύηεπη κοινωνική ζςνοσή».

4 Δηδηθόηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο «Να καηαζηούν ηα εςπωπαϊκά ζςζηήμαηα εκπαίδεςζηρ και καηάπηιζηρ ποιοηικό ζημείο αναθοπάρ παγκοζμίωρ έωρ ηο 2010». Οη απνθάζεηο παίξλνληαη ζην Λνπμεκβνχξγν, ελψ ζηε Σηνθρφικε επηβεβαηψλνληαη

5 Κνηλή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηωλ Δπξωπαϊθώλ θξαηώλ Δηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε. Κνηλέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θπξίσο ζην επίπεδν ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε επηδηψθεηαη ε δηακφξθσζε κηαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε ραξαθηεξηζηηθφ ηα ελνπνηεκέλα θξηηήξηα ψζηε ηα ζπζηήκαηα λα είλαη, φπσο ιέλε, αλαγλσξίζηκα κεηαμχ ηνπο αλαγλψζηκα θαη ζπγθξίζηκα. Απηφ ζα νδεγήζεη ζηαδηαθά ζε θνηλά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, θνηλά πηπρία θαη άξα ζηε δηακφξθσζε ελφο εληαίνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο σο ην 2010.

6 Κνηλνί ζηόρνη γηα ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε 1 νο ζηφρνο. Να βειηησζεί ε πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ ΔΔ. 2 νο ζηφρνο. Να δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε φισλ ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 3 νο ζηφρνο. Να αλνίμνπλ ζηνλ επξχηεξν θφζκν ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.

7 Αμηνιόγεζε ηωλ ζπζηεκάηωλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ αλαθνξάο επενδφςεισ ςτην εκπαίδευςη και την κατάρτιςη πρόωρη εγκατάλειψη του ςχολείου απόφοιτοι θετικϊν επιςτημϊν και τεχνολογικϊν ςπουδϊν αποφοίτηςη από την ανϊτερη βαθμίδα τησ δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ βαςικά εφόδια ςυμμετοχή ςτη διά βίου μάθηςη

8 Η βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ ζπζηεκάηωλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πινπνηείηαη κε.. Τη βελτίωςη τησ εκπαίδευςησ και τησ κατάρτιςησ εκπαιδευτικϊν και εκπαιδευτϊν Ημερομηνία ζναρξησ: 2002 Την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνία τησ γνϊςησ Ημερομηνία ζναρξησ: δεφτερο εξάμηνο του 2001 Την εξαςφάλιςη τησ πρόςβαςησ όλων ςτισ ΤΠΕ Ημερομηνία ζναρξησ: δεφτερο εξάμηνο του 2001 Την αφξηςη τησ προςζλευςησ ςτισ επιςτημονικζσ και τεχνικζσ ςπουδζσ Ημερομηνία ζναρξησ: δεφτερο εξάμηνο του 2001 Τη βζλτιςτη χρήςη των πόρων Ημερομηνία ζναρξησ: 2002

9 Δηδηθόηεξα ζε ζρέζε κε ηελ έληαμε ηωλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ηωλ ζηόρωλ ηεο εθπαίδεπζεο ην Τα ζςγκεκπιμένα αποηελέζμαηα πος έππεπε να επιηεςσθούν είναι: λα εμαζθαιηζηεί, ε πξφζβαζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ ηδξπκάησλ θαηάξηηζεο ζην Γηαδίθηπν θαη ηα πνιπκέζα λα ιεθζνχλ κέηξα ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ απνθηήζεη γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ λα απμάλνληαη νπζηαζηηθά θάζε ρξφλν νη θαηά θεθαιήλ επελδχζεηο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ.

10 Η εμαζθάιηζε ηεο πξόζβαζεο όιωλ ζηηο ΣΠΔ ζα γίλεη κε: Τελ παξνρή επαξθνχο εμνπιηζκνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ Τελ ελζάξξπλζε ηεο βέιηηζηεο ρξήζεο θαηλνηφκσλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, πνπ βαζίδνληαη ζηηο ΤΠΔ (ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο)

11 Γείθηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο πξνόδνπ ηελ έληαμε ηωλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ηωλ ζηόρωλ ηεο εθπαίδεπζεο ην 2010 είλαη Τν πνζνζηφ δηδαζθφλησλ πνπ έρνπλ θαηαξηηζζεί ζηε ρξήζε ΤΠΔ ζην ζρνιείν Τν πνζνζηφ καζεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΤΠΔ ζηηο ζπνπδέο ηνπο Τν πνζνζηφ καζεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΤΠΔ ζηα ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο

12 Ωζηόζν Μπνξνύλ νη ΣΠΔ λα θάλνπλ ζαύκαηα; Τν δεηνχκελν είλαη ε απιή εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο κηα ξηδηθή αιιαγή ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ θαη πξνηχπσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ ζα πξνζθέξνληαη ζην «λέν» ζρνιείν ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ; ή

13 Γξάζεηο Γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ ζηόρωλ: Nanoyou, Projects: διατροφή, περιβάλλον Παιχνίδια, Webquests, projects, ιδέες για την σχολική πράξη Συνεργασίες μεταξύ ευρωπαϊκών σχολείων Διάδοση των φυσικών επιστημών με τη χρήση ΤΠΕ

14 Φέξλνπλ νη ΣΠΔ επαλάζηαζε ζηε γλώζε; Σηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη ιφγνο γηα ηξεηο εθδνρέο ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Πξώηε εθδνρή: Η εκδοτή ηης πανάκειας Σχκθσλα κε απηή, νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο. Δίλαη ε «διαθημιζηική» εθδνρή πνπ πξνσζεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή αγνξά. Οη παηδαγσγνί -ζηαζψηεο απηήο ηεο αληίιεςεο εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε «κεραληθή» θαη ηερλνινγία ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, κε απνηέιεζκα λα ππνβαζκίδνπλ ηα ζρεηηθά δεηήκαηα ζε ηερληθά θαη λα ηα απνγπκλψλνπλ απφ ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο.

15 Φέξλνπλ νη ΣΠΔ επαλάζηαζε ζηε γλώζε; Γεύηεξε εθδνρή: Η εκδοτή ηης τρήζης ηων ΤΠΕ ως απλών εκπαιδεσηικών μέζων και εργαλείων Η εθδνρή απηή θαίλεηαη πην επεμεξγαζκέλε απφ ηελ πξψηε. Σχκθσλα κ απηή, νη λέεο ηερλνινγίεο δελ είλαη από κόλεο ηνπο επεξγεηηθέο ή επηθίλδπλεο. Τν θεληξηθφ εξψηεκα είλαη νη ηξόπνη ρξήζεο ηνπο απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Βέβαηα ε εθδνρή απηή παξαβιέπεη φηη ε ρξήζε ησλ ΤΠΔ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηε δνκή ηνπο θαη επεξεάδνπλ ή αιιάδνπλ ηνλ άλζξσπν. Τν δήηεκα δειαδή δελ είλαη απιά αλ νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα πηνζεηνχλ πξνζσπηθφ ξπζκφ κάζεζεο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, αιιά θπξίσο πώο αιιάδνπλ νη αληηιήςεηο γηα ην καζεηή, γηα ην ζρνιείν, ηε γλψζε θ.α. θαη πνην είλαη ην λέν πεξηερφκελφ ηνπο.

16 Φέξλνπλ νη ΣΠΔ επαλάζηαζε ζηε γλώζε; Σξίηε εθδνρή: Η ηετνολογία δεν είναι οσδέηερη. Σχκθσλα κ απηή νη ΣΠΔ εκπεξηέρνπλ ηηο κνξθέο ρξήζεο ηoπο θαη πξνζδηνξίδνπλ ωο έλα βαζκό ηνπο ζθνπνύο ηεο ρξήζεο ηνπο. Αλαγλσξίδεηαη επίζεο, φηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ην λα εκπηζηεχεηαη θαλείο ηπθιά ηνλ νξζνινγηζκφ ηνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο δε ρξεζηκνπνηεί απιψο ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα λα έρεη πεξηζζφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επηδίσμε παιαηψλ ζηφρσλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο πξνθαινχλ ηνπο αλζξψπνπο ζε αλαδεηήζεηο ζηφρσλ πνπ δελ ήηαλ εχθνιν λα ηνπο ζπιιάβεη θαλείο κε ηα παιαηά κέζα. Γη απηφ, ζχκθσλα κε απηή ηελ αληίιεςε, νη ρξήζηεο θαινχληαη λα έρνπλ επίγλωζε ησλ απξόβιεπηωλ επηπηώζεωλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο θαη λα θάλνπλ πάληα έλα ηζνινγηζκό ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ.

17 εκαληηθά εξωηήκαηα Πνην πξφβιεκα επηιχεη κηα λέα ηερλνινγία; Πνηαλνχ είλαη απηφ ην πξφβιεκα; Πνηα λέα πξνβιήκαηα αλαθχπηνπλ κε ηελ επίιπζε ελφο ππάξρνληνο πξνβιήκαηνο; Πνηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη πνηνη ζεζκνί πιήηηνληαη; Πνηεο αιιαγέο επέξρνληαη ζηε γιψζζα; Πνηνο απνθηά λέα εμνπζία;

18 πλέπεηεο Οη ΤΠΔ καο θέξλνπλ φζν ηίπνηε άιιν αληηκέησπνπο κε ηελ αδπλακία λα δηαθξίλνπκε ην επηζπκεηφ απφ ην αλεπηζχκεην. Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ: Βνεζφο θαη ζπλεξγάηεο ηεο κλήκεο ή θαηαζηξνθέαο ηεο αλάθιεζεο θαηαζηξνθηθφο κεραληζκφο

19 Κξηηηθή ζηάζε Να ζθεθηφκαζηε Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε ρσξίο ηηο λέεο ηερλνινγίεο ή ηη ράλνπκε φηαλ ηηο ρξεζηκνπνηνχκε. Όζν καο απαζρνινχλ απηνχ ηνπ είδνπο ηα εξσηήκαηα, κέλεη ρψξνο γηα ηελ επαλεμέηαζε ηεο ζέζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαιείσλ ζην ζρνιείν.

20 H ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Όια ηα παξαπάλσ αλαδεηθλχνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζην πιαίζην πάληα ηεο δηά βίνπ κάζεζεο. Η επηκφξθσζε απνηειεί εξγαιείν γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ δεμηφηεηεο.

21 Αλακελόκελεο δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ από ηε ζπκκεηνρή ζηελ Δπηκόξθωζε Β ΔΠΙΠΔΓΟΤ Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: Να αληηιακβάλνληαη εθείλνπο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη ΤΠΔ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξνζέζεηο ηνπ δηδάζθνληα. Να αληηιακβάλνληαη θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα γίλεη απηή ε αμηνπνίεζε. Να είλαη ζε ζέζε λα εκπιέθνπλ ελεξγεηηθά ηνπο καζεηέο ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο

22 Αλακελόκελεο δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ από ηε ζπκκεηνρή ζηελ Δπηκόξθωζε Β ΔΠΙΠΔΓΟΤ Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: Να κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθψλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε θαη λα κπνξνχλ λα ηα αμηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά. Να κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ζπγθεθξηκέλεο αξρέο πνπ ζα δηέπνπλ ην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ψζηε απηέο λα αμηνπνηνχλ θαηά παηδαγσγηθά νξζφ ηξφπν ηηο ΤΠΔ ζηελ ηάμε._

23 ΣΙ ΓΙΝΔΣΑΙ ΜΔ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ ΠΟΤ ΔΙΥΑΝ ΣΔΘΔΙ ΣΗ ΛΙΑΒΟΝΑ; Νέο ξεκίνημα για ηη ζηπαηηγική ηηρ Λιζαβόναρ (2005) Πέληε ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε έλα φρη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ απνινγηζκφ ησλ επηηεπρζέλησλ απνηειεζκάησλ. Οη πξνβιεπφκελεο επηδφζεηο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο, παξαγσγηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο δελ επηηεχρζεθαλ. Ο ξπζκφο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο επηβξαδχλζεθε θαη νη επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη ζηελ αλάπηπμε εμαθνινπζνχλ λα είλαη αλεπαξθείο.

24 ΣΙ ΓΙΝΔΣΑΙ ΜΔ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ ΠΟΤ ΔΙΥΑΝ ΣΔΘΔΙ ΣΗ ΛΙΑΒΟΝΑ; Έκθεζη ηηρ Επιηποπήρ για ηην επίηεςξη ηων ζηόσων ηηρ Λιζαβόναρ Η επηηξνπή παξνπζίαζε ηελ ελ ιφγσ εηήζηα έθζεζε, ε νπνία εμεηάδεη ηελ πξφνδν πνπ επηηέιεζαλ ηα θξάηε κέιε ην 2010 ζε ζρέζε κε πέληε βαζηθά ζεκεία αλαθνξάο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. - Αλ θαη επηηειέζηεθε πξφνδνο, ηέζζεξα απφ ηα πέληε ζεκεία αλαθνξάο (ζηφρνη) πνπ είραλ ηεζεί γηα ην 2010 είλαη πηζαλφ λα κελ επηηεπρζνχλ. Δπηηεχρζεθε κφλν ν ζηφρνο γηα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ πηπρηνχρσλ ζηα καζεκαηηθά, ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία. Τξεηο ζηφρνη δελ επηηεχρζεθαλ, παξά ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε: ε ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζηε δηά βίνπ κάζεζε, ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ καζεηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην ζρνιείν θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γηα έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ε θαηάζηαζε ρεηξνηέξεπζε ζε ζρέζε κε ην Πξφθεηηαη γηα ηελ επίδνζε ησλ 15ρξνλσλ λέσλ ζηελ αλάγλσζε. Πηγή:otenet.gr

25 ΥΡΗΙΜΔ ΙΣΟΔΛΙΓΔ Λεπηνκεξέο πξόγξακκα ηωλ επαθνινπζώλ εξγαζηώλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηόρνπο ηωλ ζπζηεκάηωλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε youth/general_framework/c11086_el.htm Έθηαθην Δπξωπαϊθό πκβνύιην ηεο Ληζζαβόλαο (Μάξηηνο 2000): πξνο ηελ Δπξώπε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο γλώζεο youth/general_framework/c10241_el.htm Δπξωπαϊθά θξηηήξηα αλαθνξάο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε youth/general_framework/c11064_el.htm

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ

Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Ρλθροφορικι» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλοσ Διατριβισ Ονοματεπϊνυμο Φοιτθτι Ρατρϊνυμο Αρικμόσ Μθτρϊου Επιβλζπων Εξερευνώ τον τόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1.1 Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ Η.Π.Α. ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΟΙΝΟ ΠΤΡΗΝΑ ΓΙΑΠΟΛΙΣΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

Π.3.1.1 Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ Η.Π.Α. ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΟΙΝΟ ΠΤΡΗΝΑ ΓΙΑΠΟΛΙΣΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ Π.3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π.3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ. Τκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Δγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α Να διαηηπηθεί μέσπι... Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα