Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Ως πληροφοριακό σύστημα (information system) ορίζεται ένα σύνολο από στοιχεία υλικού (hardware), λογισμικού (software) και ανθρώπους, το οποίο ως στόχο έχει τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διανομή πληροφοριών για την υ- ποστήριξη των διαδικασιών και των διεκπεραιωτικών λειτουργιών ενός οργανισμού (ιδιωτικού ή δημόσιου), καθώς επίσης και της διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, ένα πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από: Υλικό (Hardware): o Προσωπικούς υπολογιστές (PCs), o Μεγαλύτερους υπολογιστές, όπως π.χ. Servers, Mainframes, κ.λπ. o Δίκτυα (networks), τοπικά και ευρείας περιοχής. Λογισμικό (Software): o Λειτουργικό σύστημα και λοιπό λογισμικό συστήματος (operating system, system software), o Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management system),

2 14 Ολοκληρωμένη Μηχανογραφική Υποστήριξη Επιχειρήσεων με SAP o Λογισμικό εφαρμογών (application software). Ανθρώπους: o Χρήστες (users) διαφόρων ιεραρχικών επιπέδων, o Εξειδικευμένο προσωπικό πληροφορικής / επικοινωνιών. Δεδομένα (Data) Οι παραπάνω βασικές κατηγορίες στοιχείων ενός πληροφοριακού συστήματος φαίνονται σχηματικά στην Εικόνα 1.1. Εικόνα 1.1 Στοιχεία ενός Πληροφοριακού Συστήματος Παλαιότερα στις περισσότερες επιχειρήσεις αναπτύσσονταν πολλά μικρά πληροφοριακά συστήματα αποσπασματικά χωρίς κεντρικό σχεδιασμό. Κάθε ένα από αυτά τα πληροφοριακά συστήματα υποστήριζε κάποια σημαντική εργασία ή λειτουργία της επιχείρησης, η οποία απαιτούσε μεγάλο όγκο τυποποιημένων υπολογισμών και επεξεργασιών, όπως π.χ. γενική λογιστική, μισθοδοσία, παρακολούθηση και διαχείριση αποθέματος, κ.λπ. Τα μικρά αυτά πληροφοριακά συστήματα συνήθως αναπτύσσονταν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους με διαφορετικές τεχνολογίες το καθένα. Η παραπάνω προσέγγιση παρουσίαζε μία σειρά από μειονεκτήματα: Τα διάφορα μικρά πληροφοριακά συστήματα δε συνδέονταν μεταξύ τους, πράγμα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τα δεδομένα του ενός συστήματος να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από τα άλλα, και έτσι να απαι-

3 Κεφάλαιο 1. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 15 τούνται επανεισαγωγές δεδομένων από το ένα σύστημα στο άλλο, πολλαπλές εισαγωγές των ίδιων δεδομένων σε πολλά συστήματα ( αυξημένες δαπάνες προσωπικού), και πολύπλοκα προγράμματα μετατροπής και μεταφοράς δεδομένων από το ένα σύστημα στο άλλο. Πολλές φορές υπάρχουν ασυμφωνίες ανάμεσα στα δεδομένα των συστημάτων, καθώς τα ίδια δεδομένα μπορεί να ήταν ενημερωμένα στο ένα σύστημα, ενώ σε κάποιο άλλο όχι, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σφάλματα και δυσλειτουργίες. Δεν παρέχεται πλήρης και ολοκληρωμένη μηχανογραφική υποστήριξη του συνόλου των διαδικασιών και λειτουργιών της επιχείρησης: κάποιες εκτελούνται «ηλεκτρονικά» και κάποιες χειρονακτικά, με αποτέλεσμα να υ- πάρχει μειωμένη αποδοτικότητα. Η λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων αυτών παρουσιάζει υψηλά κόστη, καθώς εμπλέκονται πολλές τεχνολογίες, κλπ. Αδυναμία παροχής μίας ολοκληρωμένης εικόνας για την επιχείρηση καθώς επίσης και για σημαντικές οντότητες που την ενδιαφέρουν (π.χ. πελάτες, προμηθευτές, κ.λπ.). Η ανορθολογική αυτή παλαιότερη προσέγγιση, που συναντάται όμως ακόμη σε αρκετές επιχειρήσεις, ονομάστηκε «Νησίδες Αυτοματισμού» (Islands of Automation). Τα παραπάνω μειονεκτήματά της οδήγησαν βαθμιαία τις επιχειρήσεις σε μία νέα προσέγγιση στο πρόβλημα της μηχανογραφικής τους υποστήριξης: στη δημιουργία Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Πόρων Επιχείρησης (Enterprise Resource Planning (ERP) Systems). Τα συστήματα αυτά παρέχουν πλήρη υποστήριξη όλων των διαδικασιών και λειτουργιών μίας επιχείρησης, καθώς επίσης και όλων των διασυνδέσεων μεταξύ τους (π.χ. των διασυνδέσεων μεταξύ των πωλήσεων και της παραγωγής, μεταξύ των πωλήσεων και της οικονομικής λειτουργίας, κ.λπ.). Αποτελούνται από έναν αριθμό υποσυστημάτων, συνήθως ένα ή περισσότερα υποσυστήματα για κάθε λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία όλα βασίζονται σε μία κοινή βάση δεδομένων. Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε τον ακόλουθο ορισμό: Ως Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Πόρων Επιχείρησης Enterprise Resource Planning (ERP) System ορίζεται ένα πληροφοριακό σύστημα, το οποίο υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και τις μεταξύ τους διασυνδέσεις, καθιστώντας έτσι δυνατό τον ενοποιημένο προγραμματισμό χρήσης, αξιοποίηση και παρακολούθηση όλων των παραγωγικών της πόρων (π.χ. μηχανημάτων, υλικών, ανθρώπων, οικονομικών πόρων, κ.λπ.) με τελικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την επίτευξη υψηλότερων επιχειρησιακών επιδόσεων (business performance).

4 16 Ολοκληρωμένη Μηχανογραφική Υποστήριξη Επιχειρήσεων με SAP Διάφοροι ορισμοί από τη σχετική βιβλιογραφία δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1.1: Πίνακας 1.1 Ορισμοί συστημάτων ERP ERP Description An ERP system can be thought of as a company-wide Information System that tightly integrates all aspects of a business. It promises one database, one application, and a unified interface across the entire enterprise. ERP system are highly integrated enterprise wide standard Information Systems (software packages) that automate core corporate activities (business processes) such as finance, human resources, manufacturing, and supply and distribution. ERP is an integrated package of software applications designed to automate and integrate a company s business processes throughout its entire supply chain and to provide immediate access to business information. ERP systems can be thought of as a wide-ranging, general-purpose management information systems (MIS) for business ERP systems, a form of Enterprise Wide Information System (EWIS), represent sets of business applications that allow for an organization-wide management of operations. ERP systems are seen as optimization and integration tools of business processes across implemented through modern information management systems. ERP is known as a large scale, cross functional integrated, package system. ERP systems are software packages that integrate information across the entire organization. This integration removes inconsistencies and enables the organization to attain consolidated reports. ERP is an integrated comprehensive Enterprise-Wide Information System. Bingi et al., 1999 Holland et al., 1999a; Holland et al., 1999b Maher, 1999 Al Mashari, 2000 Brown et al., 2000 Shakir, 2000 Milford & Stewart, 2000

5 Κεφάλαιο 1. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 17 ERP is a comprehensive Information Technology package built on the promise that all critical information should be totally integrated in a single information database. ERP links all areas of a company with external suppliers and customers into a tightly integrated system with shared data and visibility. ERP systems are designed to solve the problem of the fragmentation of information over many legacy systems in large business organizations. ERP systems are comprehensive, fully integrated software packages that provide automated support for most of the standard business processes within organizations. An ERP system is a package business software system that enables a company to manage the efficient and effective use of resources (materials, human resources, finance, etc.) by providing a total, integrated solution for the organization s information-processing needs. It supports a process-oriented view of the business as well as business processes standardised across the enterprise. Wood & Caldas, 2001 Chen, 2001 Shanks et al., 2000 Nah et al., 2001 ERP systems allow a company to share common data and practices across the enterprise and produce and access information in a real-time environment. These systems are designed to solve the fragmentation of information in large business organizations and to integrate information flow within a company. ERP plays a critical role in improving or reengineering outdated infrastructures, gaining tighter control over internal operations, and driving down costs. Themistocleous al Turban et al et ERP consists of massive computer applications that allow a business to manage all of its operations (finance, requirements planning, human resources, and order fulfilment) on the basis of a single, integrated set of corporate data. ERP systems are large and complex integrated software packages that support standard business activities. James & Wolf, 2000 Oliver & Romm, 2000

6 18 Ολοκληρωμένη Μηχανογραφική Υποστήριξη Επιχειρήσεων με SAP 1.1 Ιστορική αναδρομή Τα συστήματα ERP αποτελούν σήμερα ιδιαίτερα σημαντικές υποδομές για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά και για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς επίσης και τη διασύνδεσή τους με πελάτες και προμηθευτές. Τα συστήματα αυτά διαμορφώθηκαν μέσα από μία μακρά εξελικτική πορεία, η οποία αναλύεται στη συνέχεια. Δεκαετία του 60: Στη δεκαετία αυτή δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ελέγχου αποθεμάτων (Inventory Control). Τα συστήματα αυτά πραγματοποιούσαν πρόγνωση της ζήτησης για τα διάφορα είδη του αποθέματος μίας επιχείρησης (π.χ. τελικά προϊόντα) με χρήση προηγμένων αλγόριθμων, και υπολόγιζαν διάφορες παραμέτρους της πολιτικής παραγγελίας τους, όπως το απόθεμα ασφάλειας, τη στάθμη αναπαραγγελίας (reorder point) και το μέγεθος των παραγγελομένων παρτίδων. Επίσης, ενημέρωναν την τρέχουσα ποσότητα κάθε είδους στο απόθεμα, μέσω επεξεργασίας των διάφορων εξαγωγών (π.χ. αποστολών προς πελάτες) και εισαγωγών του (π.χ. παραλαβές από το εργοστάσιο ή προμηθευτές) (Εικόνα 1.2), η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιείτο για την εφαρμογή της παραπάνω πολιτικής παραγγελίας του (προσδιορισμός των ειδών τα ο- ποία χρειάζονται αναπαραγγελία και των αντιστοίχων ποσοτήτων). Εικόνα 1.2 Ενημέρωση τρέχουσας ποσότητας κάθε είδους (στο αρχείο ειδών δεξιά) με βάση εξαγωγές και εισαγωγές του (στο αντίστοιχο αρχείο αριστερά) Δεκαετία του 70: Στο τέλος της δεκαετίας του 60 αναπτύχθηκαν οι πρώτες ε- φαρμογές προγραμματισμού απαιτήσεων υλικών (Materials Requirements Planning MRP). Η βασική ιδέα του MRP είναι ότι οι απαραίτητες ποσότητες και η- μερομηνίες παραγγελιών των διαφόρων πρώτων υλών και εξαρτημάτων μπορούν να υπολογιστούν με βάση τις ποσότητες και τις ημερομηνίες παράδοσης των τελικών προϊόντων. Ο υπολογισμός αυτός βασίζεται στον Κατάλογο Υλικών (Bill of Materials) του κάθε τελικού προϊόντος (βλ. Εικόνα 1.3) και στην εκτίμηση της ζήτησής του. Με βάση τα δεδομένα αυτά: Για κάθε τελικό προϊόν (π.χ. για το Α), αλλά και για κάθε ενδιάμεσο εσωτερικά κατασκευαζόμενο είδος (π.χ. για το Β και το C), προσδιορίζονται οι ποσότητες παραγωγής και οι αντίστοιχοι χρόνοι έναρξης παραγωγής και παράδοσης.

7 Κεφάλαιο 1. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 19 Για κάθε εξωτερικά προμηθευόμενο είδος (π.χ. για το D, το Ε και το F) προσδιορίζονται οι ποσότητες παραγγελίας και οι αντίστοιχοι χρόνοι υποβολής παραγγελίας στον αντίστοιχο προμηθευτή και παράδοσης. Εικόνα 1.3 Κατάλογος Υλικών τελικού προϊόντος Α Τα οφέλη από τη χρήση του MRP και των αντίστοιχων συστημάτων είναι σημαντικά, πράγμα το οποίο οδήγησε σε ευρεία διάδοσή τους: Καλύτερος σχεδιασμός και διαχείριση των αποθεμάτων Μείωση του ύψους του αποθέματος χωρίς να μειώνονται τα επίπεδα εξυπηρέτησης των πελατών αντίθετα έχουμε αύξηση των επιπέδων ικανοποίησης των πελατών λόγω της ακρίβειας στην ικανοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων παραδόσεων προϊόντων σε αυτούς Ταχύτερη απόκριση στις αλλαγές της αγοράς Βελτίωση της ποιότητας εργασίας Καλύτερη αξιοποίηση του εξοπλισμού Δεκαετία του 80 : Τα συστήματα MRP επεκτείνονται, ώστε να καλύπτουν πλέον και τον προγραμματισμό και τη διαχείριση όλων των αναγκαίων για την παραγωγή πόρων, όπως είναι η δυναμικότητα των μηχανών παραγωγής, του αναγκαίου για την παραγωγή ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων, κ.λπ., με αποτέλεσμα τη δημιουργία του MPR (Manufacturing Requirements Planning) II. Χρησιμοποιώντας τη βασική λογική του MRP, το MRP ΙΙ διαχειρίζεται όχι μόνον υλικά, αλλά και άλλες κατηγορίες πόρων, όπως είναι το εργατικό δυναμικό, οι μηχανοώρες, τα κόστη, κ.λπ. Με το MRP II μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια σε κάθε χρονική περίοδο οι απαιτήσεις για όλους τους παραγωγικούς πόρους, δηλαδή, οι ποσότητες πρώτων υλών και εξαρτημάτων, οι ώρες απασχόλησης των μέσων παραγωγής, οι αναγκαίες ανθρωποώρες, καθώς επίσης και οποιοιδήποτε άλλοι πόροι κρίνονται απαραίτητοι προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα πλάνο παραγωγής τελικών προϊόντων.

8 20 Ολοκληρωμένη Μηχανογραφική Υποστήριξη Επιχειρήσεων με SAP Δεκαετία του 90 : Η εξέλιξη των MRP II συστημάτων προς την κατεύθυνση της υποστήριξης της ενοποιημένης διαχείρισης όλων των πόρων της επιχείρησης, των αποθηκών της, καθώς επίσης και της εμπορικής διαχείρισης (τους πελάτες και τους προμηθευτές) και της ολοκληρωμένης οικονομικής διαχείρισης, οδηγεί βαθμιαία στα συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning). Τα ERP συστήματα υποστηρίζουν επίσης τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, πράγμα το οποίο αποτελεί πλέον στρατηγικό στόχο μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, μέσω υποστήριξης πολλαπλών νομισμάτων και γλωσσών. Η ιστορική αυτή αναδρομή της διαμόρφωσης των ERP συστημάτων από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα φαίνεται σχηματικά στην Εικόνα 1.4. Εικόνα 1.4 Ιστορική αναδρομή της διαμόρφωσης των ERP συστημάτων Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι βαθμιαία κινούμαστε σε μία γενιά συστημάτων ERP, η οποία - πέραν των παραπάνω δυνατοτήτων της πρώτης γενιάς των ERP συστημάτων - υποστηρίζει επί πλέον την ανταλλαγή δεδομένων και συνεργασία με προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες, καθώς επίσης και τη βελτιστοποίηση, όχι μόνον σε επίπεδο επιχείρησης, αλλά και σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας. Η νέα αυτή υπό ανάπτυξη γενιά ERP συστημάτων γενικά ονομάζεται Διευρυμένο ERP ( Extended ERP ) ή ERP II. 1.2 Τρόποι ανάπτυξης ERP συστημάτων Μία επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των πόρων της (ERP) με δύο εναλλακτικούς τρόπους / προσεγγίσεις: Ι. Μέσω εξαρχής ανάπτυξης νέου λογισμικού, το οποίο υποστηρίζει επακριβώς και πλήρως τις ανάγκες και τη λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης, με χρήση κατάλληλων γλωσσών / περιβαλλόντων προγραμματισμού.

9 Κεφάλαιο 1. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 21 ΙΙ. Χρησιμοποιώντας ως βάση ένα προϋπάρχον λογισμικό πακέτο, και διαμορφώνοντας και προσαρμόζοντας τη λειτουργία του σύμφωνα με τις ανάγκες και τη λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης, π.χ. Μέσω ρύθμισης παραμέτρων Μέσω εισαγωγής αρχικών στοιχείων Μέσω παρέμβασης στον κώδικα και τροποποίησής του Η πρώτη προσέγγιση της εξαρχής ανάπτυξης νέου λογισμικού έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Καλύπτει επακριβώς τις ανάγκες της συγκεκριμένης επιχείρησης Έχει υψηλότερο κόστος και μεγαλύτερο χρόνο υλοποίησης Έχει μεγαλύτερο κίνδυνο αποτυχίας Χαρακτηρίζεται συνήθως από ακριβή αντιγραφή σε ηλεκτρονικό επίπεδο των προϋπαρχουσών χειρονακτικών διαδικασιών, και συνεπώς από περιορισμένο επίπεδο ανασχεδιασμού διαδικασιών επιχείρησης (Business Processes Reengineering BPR), πράγμα το οποίο οδηγεί σε απώλειες ευκαιριών βελτίωσης. Αντίθετα, η δεύτερη προσέγγιση της χρησιμοποίησης ως βάσης ενός προϋπάρχοντος λογισμικού πακέτου έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Χαμηλότερο κόστος Ταχύτερη υλοποίηση Μικρότερος κίνδυνος αποτυχίας Ενσωματωμένη εμπειρία βέλτιστων πρακτικών (best practices), η οποία αποτελεί τη βάση των περισσοτέρων από τα υπάρχοντα πακέτα λογισμικού Όμως πιθανόν τα υπάρχοντα πακέτα λογισμικού χαρακτηρίζονται από μεγάλη απόσταση (= σημαντικές διαφορές) από τις ανάγκες και τη λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης Στις περιπτώσεις αυτές απαιτούνται αλλαγές στη λειτουργία της επιχείρησης, ώστε να προσαρμοστεί στις πρακτικές και τις διαδικασίες που υποστηρίζει το επιλεγέν πλησιέστερο σε αυτήν λογισμικό πακέτο. Οι αλλαγές αυτές άλλοτε είναι θετικές (και βελτιώνουν τη λειτουργία και την α- πόδοση της επιχείρησης), και άλλοτε είναι αρνητικές (δυσχεραίνουν τη λειτουργία της επιχείρησης και μειώνουν την απόδοσή της). Σε κάθε περίπτωση πάντως οι αλλαγές αυτές παρουσιάζουν δυσκολίες και προβλήματα, και συχνά αντιμετωπίζουν αντιστάσεις από τους εργαζομένους (resistance to change).

10 22 Ολοκληρωμένη Μηχανογραφική Υποστήριξη Επιχειρήσεων με SAP Από τους δύο αυτούς τρόπους / προσεγγίσεις, οι περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν τη δεύτερη, χρησιμοποιώντας ένα από τα υπάρχοντα λογισμικά πακέτα ERP συστημάτων, λόγω κυρίως του χαμηλότερου κόστους και της ταχύτερης υλοποίησης που την χαρακτηρίζουν σε σύγκριση με την εξαρχής ανάπτυξης νέου λογισμικού. Το βιβλίο αυτό εστιάζεται στο δεύτερο αυτό τρόπο / προσέγγιση: στη δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης πόρων επιχειρήσεων με βάση το SAP ERP. Για αυτόν τον λόγο στη συνέχεια του κειμένου, τόσο στο κεφάλαιο αυτό όσο και στα επόμενα κεφάλαια, με τον όρο ERP συστήματα θα εννοούμε τα διάφορα υπάρχοντα λογισμικά πακέτα ERP συστημάτων. 1.3 Γενική δομή ERP συστημάτων Αν και η δομή ενός ERP συστήματος εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από τον κλάδο αλλά και τη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων την οποία υποστηρίζει, η γενική δομή που έχει ένα ERP σύστημα μίας τυπικής επιχείρησης με παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα 1.5. Όπως βλέπουμε στην Εικόνα αυτή, ένα ERP σύστημα αποτελείται από έναν αριθμό υποσυστημάτων, ούτως ώστε κάθε λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. πωλήσεις, παραγωγή, προμήθειες, οικονομική διαχείριση, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού) να υποστηρίζεται από ένα ή περισσότερα υποσυστήματα. Τα υποσυστήματα αυτά διασυνδέονται μεταξύ τους (η διασύνδεση αυτή αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό της έννοιας του ERP συστήματος), ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα, π.χ. δεδομένα ή έξοδοι (αποτελέσματα) ενός υποσυστήματος να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλα υποσυστήματα ως είσοδοι. Για την επίτευξη της διασύνδεσης αυτής συνήθως όλα τα υποσυστήματα ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος βασίζονται σε μία κοινή βάση δεδομένων, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1.5. Με αυτόν τον τρόπο τα δεδομένα και τα αποτελέσματα από κάθε υποσύστημα αποθηκεύονται στην κοινή αυτή βάση δεδομένων, ώστε τα άλλα υποσυστήματα να μπορούν να τα διαβάσουν και να τα επεξεργαστούν. Αξίζει να επισημανθεί ότι παλαιότερα οι επιχειρήσεις διέθεταν ορισμένα μόνο από τα υποσυστήματα αυτά, τα οποία προσέφεραν λίγες μόνον δυνατότητες (δεν κάλυπταν όλες τις ανάγκες των λειτουργιών που υποστήριζαν) και είχαν χαμηλό επίπεδο διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ τους. Επίσης, είχαν αναπτυχθεί σε διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες, και η τεχνολογική αυτή ανομοιογένειά τους είχε ως αποτέλεσμα υψηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησής τους. Αντίθετα, οι σύγχρονες τάσεις στο χώρο αυτό είναι προς την κατεύθυνση της συνολικής κάλυψης των αναγκών όλων των λειτουργιών της επιχείρησης από ολοκληρωμένα ERP συστήματα που διαθέτουν όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα, και κάθε ένα από αυτά να διαθέτει πλήρη λειτουργικότητα περιλαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες δυνατότητες οι οποίες απαιτούνται για την υποστήριξη της αντίστοιχης λειτουργίας της επιχείρησης. Μεταξύ των υποσυστημάτων είναι πλέον απαραίτητο να υπάρχει πλήρης και άμεση διασύνδεση και επικοινωνία, ώστε π.χ. να είναι δυνατόν παραγγελίες

11 Κεφάλαιο 1. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 23 από το υποσύστημα πωλήσεων να χρησιμοποιηθούν από το υποσύστημα προγραμματισμού παραγωγής, και κατόπιν από υποσύστημα οικονομικής διαχείρισης για τη δημιουργία των αντίστοιχων τιμολογίων, κ.ο.κ. Εικόνα 1.5 Γενική δομή ERP συστήματος Επίσης, κατά τα τελευταία έτη ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τις επιχειρήσεις στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες τους (Customer Relationship Management CRM), η οποία ορίζεται ως ένα σύνολο στρατηγικών και πρακτικών, με υποστήριξη κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων, που στοχεύουν στην καλύτερη οργάνωση και εξορθολογισμό των σχέσεων με τους πελάτες, ώστε να βελτιστοποιηθεί η όλη εξυπηρέτηση, εμπειρία (experience) και ικανοποίησή τους. Με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνεται η σχέση των πελατών με την επιχείρηση και η πιθανότητα διατήρησής τους στο μέλλον. Προς την κατεύθυνση αυτή τα περισσό-

12 24 Ολοκληρωμένη Μηχανογραφική Υποστήριξη Επιχειρήσεων με SAP τερα ERP, πέραν του υποσυστήματος πωλήσεων, περιλαμβάνουν και ένα ιδιαίτερο υποσύστημα διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες (CRM) ο οποίο: Παρέχει τη δυνατότητα συνολικής εικόνας κάθε υφιστάμενου/υποψήφιου πελάτη, η οποία περιλαμβάνει όλες τις αλληλεπιδράσεις του με την επιχείρηση, π.χ. αγορές προϊόντων μέσω διαφόρων καναλιών διανομής, ηλεκτρονικές αγορές, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης/συντήρησης (service), τηλεφωνήματα, επιστολές, fax, , κλπ. προς/από τον πελάτη, επαφές πωλητών, αποστολή υλικού marketing, κ.λπ. Καλύπτει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη (Front Office Functions), π.χ. πωλήσεις, marketing, εξυπηρέτηση πελατών επισκευές (Service). Καλύπτει επίσης το σύνολο των αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες, μέσω όλων των καναλιών πωλήσεων επικοινωνίας με τους πελάτες, π.χ. καταστήματα, γραφεία πωλήσεων, πωλητές, έγγραφες παραγγελίες, fax, call center, Internet, κ.λπ. Υποστηρίζει τον προγραμματισμό, ανάθεση και παρακολούθηση των επαφών με υφιστάμενους/υποψήφιους πελάτες από τους πωλητές, καθώς επίσης και διαφόρων ενεργειών marketing. Επιτρέπει τη βαθύτερη ανάλυση των στοιχείων από τις παραπάνω τηρούμενες συνολικές εικόνες των πελατών, με στόχο την τμηματοποίηση της πελατειακής βάσης (= προσδιορισμός ομογενών υποομάδων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες), τον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών (profile) των πελατών των διαφόρων προϊόντων/υπηρεσιών μας, τον προσδιορισμό των καλύτερων και περισσότερο κερδοφόρων πελατών, προϊόντων/υπηρεσιών, καναλιών διανομής, κλπ. Οι δυνατότητες αυτής της κατηγορίας ονομάζονται διεθνώς Analytical CRM. Επιπλέον, τα σύγχρονα ERP συστήματα, πέραν των υποσυστημάτων υποστήριξης των τυποποιημένων διεκπεραιωτικών εργασιών της επιχείρησης (operational subsystems), περιλαμβάνουν επίσης και ένα αυτόνομο υποσύστημα υποστήριξης αποφάσεων (analytical subsystem ή decision support subsystem), το οποίο περιλαμβάνει: Ιδιαίτερο εξοπλισμό (ισχυρό ηλεκτρονικό υπολογιστή υψηλής υπολογιστικής ισχύος). Ιδιαίτερα αρχεία με έτοιμα προϋπολογισμένα συγκεντρωτικά στοιχεία για βασικά μεγέθη της επιχείρησης, π.χ. συνολικές πωλήσεις, έξοδα, κ.λπ., ως προς κάποιες σημαντικές διαστάσεις, π.χ. ως προς χρόνο, γεωγραφική περιοχή, κατηγορία πελατών, κ.λπ., τα οποία παράγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τα λεπτομερή στοιχεία (π.χ. πωλήσεων, εξόδων, κ.λπ.)

13 Κεφάλαιο 1. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 25 των αρχείων των διεκπεραιωτικών υποσυστημάτων. Τα αρχεία αυτά ο- νομάζονται Αποθήκη Δεδομένων (Data Warehouse). Ιδιαίτερα εργαλεία λογισμικού, τα οποία επιτρέπουν την επεξεργασία και παρουσίαση των συγκεντρωτικών στοιχείων της Αποθήκης Δεδομένων, αλλά και των λεπτομερών στοιχείων από τα αρχεία των διεκπεραιωτικών υποσυστημάτων (π.χ. για τον εντοπισμό τάσεων και την εξαγωγή γνώσης από αυτά), καθώς επίσης και τη δημιουργία και επίλυση μοντέλων για την υποστήριξη αποφάσεων. Οι κυριότερες κατηγορίες τέτοιων εργαλείων είναι: o Εργαλεία Αναλυτικής Επεξεργασίας (On Line Analytical Processing (OLAP) tools) o Εργαλεία Εξόρυξης Νέας Γνώσης (Data Mining Tools) o Εργαλεία Μοντελοποίησης Προβλημάτων Απόφασης (Decision Problems Modeling Tools) o Εργαλεία Μοντελοποίησης Αποτελεσματικότητας (Effectiveness Modeling Tools). Τέλος, όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 1.1, τα σύγχρονα ERP συστήματα τείνουν προς την υποστήριξη, πέραν των εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών της επιχείρησης, και της επικοινωνίας και συνεργασίας με το εξωτερικό της περιβάλλον, π.χ. με τους πελάτες και προμηθευτές της, μέσω κατάλληλων εξωστρεφών (outwards-looking) υποσυστημάτων. Το πρώτο και βασικότερο υποσύστημα το οποίο αναπτύσσεται προς την κατεύθυνση αυτή παρέχει στους υφιστάμενους/υποψήφιους πελάτες: Εκτενείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες της επιχείρησης (συνήθως κάποιες βασικές πληροφορίες ελεύθερα προσβάσιμες από όλους, και κάποιες άλλες password-protected και προσβάσιμες μόνον από όσους έχουν σχετική εξουσιοδότηση από την επιχείρηση). Δυνατότητες ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής υποβολής παραγγελιών προϊόντων/υπηρεσιών της επιχείρησης, μέχρι και πληρωμής τους (ηλεκτρονικό εμπόριο). Σε κάποιες περιπτώσεις παρέχει επίσης σε κάθε πελάτη τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης των παραγγελιών του, ώστε να μπορεί καλύτερα να προγραμματίζει τις εργασίες του. Πολλά προηγμένα ERP συστήματα περιλαμβάνουν περισσότερα εξωστρεφή υ- ποσυστήματα, τα οποία παρέχουν πλήθος δυνατοτήτων δομημένης ανταλλαγής δεδομένων και συνεργασίας με προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες, καθώς επίσης και βελτιστοποίησης δραστηριοτήτων, όχι μόνον σε επίπεδο επιχείρησης, αλλά

14 26 Ολοκληρωμένη Μηχανογραφική Υποστήριξη Επιχειρήσεων με SAP και σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας (Διευρυμένο ERP (Extended ERP) - ERP II), όπως βλέπουμε στην Εικόνα 1.6. Εικόνα 1.6 Μοντέλο Διευρυμένου ERP (Extended ERP) - ERP II 1.4 Πλεονεκτήματα των ERP συστημάτων Τα ERP συστήματα προσφέρουν τα εξής πλεονεκτήματα: Ενοποίηση όλων των τεχνολογικά ετερογενών αρχείων δεδομένων της ε- πιχείρησης σε μία μοναδική βάση δεδομένων. Αυτοματοποίηση επιτάχυνση διεκπεραιωτικών εργασιών ρουτίνας. Κατάργηση πολλαπλής εισαγωγής των ίδιων δεδομένων σε πολλά πληροφοριακά συστήματα εφαρμογές. Τυποποίηση και κεντρικός έλεγχος των βασικών εργασιών της επιχείρησης. Βελτίωση της επικοινωνίας και αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οργανωτικών μονάδων της επιχείρησης. Ενοποίηση των εμπορικών λειτουργιών (πωλήσεων και αγορών), του προγραμματισμού και παρακολούθησης παραγωγής, των οικονομικών λειτουργιών και των υπόλοιπων διοικητικών λειτουργιών σε ένα μοναδικό σύστημα.

15 Κεφάλαιο 1. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 27 Μείωση λειτουργικών εξόδων. Εξασφάλιση της άμεσης διαθεσιμότητας έγκυρης και ολοκληρωμένης πληροφόρησης στα διοικητικά στελέχη, με αποτέλεσμα τη λήψη καλύτερων αποφάσεων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, με άμεση συνέπεια τη βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης. Αύξηση αποδοτικότητας προσωπικού βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους. Καλύτερος προγραμματισμός χρήσης των πόρων της επιχείρησης και καλύτερη αξιοποίησή τους. Μείωση κόστους μηχανογραφικής υποστήριξης της επιχείρησης (λόγω κατάργησης πολλαπλών νησίδων μηχανοργάνωσης με διαφορετικές τεχνολογίες, οι οποίες αυξάνουν το κόστος λειτουργίας και συντήρησης). Δυνατότητα επανασχεδιασμού και βελτίωσης των υφιστάμενων διαδικασιών. Υποστήριξη της ανάπτυξης της επιχείρησης σε νέους πελάτες, νέες γεωγραφικές περιοχές, νέα προϊόντα, κ.λπ. Υποδομή για δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι Shang & Seddon (2000) στη δημοσίευσή τους "A Comprehensive Framework for Classifying the Benefits of ERP Systems" (Americas Conference on Information Systems (AMCIS) 2000) ομαδοποιούν τα πλεονεκτήματα και οφέλη τα οποία προσφέρουν τα ERP συστήματα σε πέντε διαστάσεις (κατηγορίες) (dimensions): λειτουργικά (operational), διοικητικά (managerial), στρατηγικά (strategic), υποδομής πληροφορικής (IT infrastructure) και οργανωσιακά (organizational). Οι διαστάσεις αυτές και οι υποδιαστάσεις (subdimensions) τους, οι οποίες αντιστοιχούν στα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα οφέλη κάθε κατηγορίας φαίνονται στον Πίνακα 1.2. Πίνακας 1.2 Πλεονεκτήματα Οφέλη των συστημάτων ERP Dimension Subdimension Explanation Operational 1.1. Cost reduction 1.2. Cycle time reduction 1.3. Productivity improvement 1.4. Quality improvement 1.5. Customer services improvement Because ERP systems automate business processes and enable process changes, one would expect ERP systems to offer all of these types of benefits.

16 28 Ολοκληρωμένη Μηχανογραφική Υποστήριξη Επιχειρήσεων με SAP Managerial Strategic IT Infrastructure Organizational 2.1. Better resource management 2.2. Improved decision making and planning 2.3. Performance improvement 3.1. Support business growth 3.2. Support business alliances 3.3. Build business innovations 3.4. Build cost leadership 3.5. Generate product differentiation (including customization) 3.6. Build external linkages (with customers and suppliers) 3.7. Worldwide expansion 3.8. Enabling e- commerce 4.1. Build business flexibility for current and future changes 4.2. IT cost reduction 4.3. Increased IT infrastructure capability 5.1. Support organizational changes 5.2. Facilitate business learning 5.3. Empowerment 5.4. Build common visions 5.5. Change employee behaviour 5.6. Better employee morale and satisfaction With centralized database and built-in data analysis capabilities, it seems likely that ERP systems will provide informational benefits to management. ERP systems, with their large-scale business involvement and internal and external integration capabilities, could assist in achieving these strategic benefits. ERP systems, with their integrated and standard application architecture, provide an infrastructure that could support this dimension. The integrated information- processing capabilities of ERP systems could affect the establishment of organizational capabilities.

17 Κεφάλαιο 1. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Μειονεκτήματα / προβλήματα των ERP συστημάτων Τα ERP συστήματα όμως παρουσιάζουν και τα εξής μειονεκτήματα / προβλήματα: Συχνά υπάρχουν ανάγκες πολυάριθμων αρχικών προσαρμογών (μέσω ρυθμίσεων κατάλληλων παραμέτρων), διασυνδέσεων με άλλα συστήματα, και τροποποιήσεων του επιλεγέντος από μία επιχείρηση ERP συστήματος, ώστε να προσαρμοσθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας της. Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζονται σημαντικές συμβουλευτικές υπηρεσίες (consulting), οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές αυξήσεις του κόστους και του χρόνου υλοποίησης του όλου έργου. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε υψηλό μετέπειτα κόστος για την υποστήριξη και συντήρηση του ERP συστήματος. Η εξειδίκευση και εμπειρία στελεχών στον προγραμματισμό και διαχείριση ERP συστημάτων είναι περιορισμένη. Υπάρχουν σημαντικές ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού της επιχείρησης, τόσο των χρηστών όσο και του εξειδικευμένου προσωπικού πληροφορικής/επικοινωνιών. Η εγκατάσταση και ανάπτυξή του σε μία επιχείρηση μπορεί να επιφέρει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης, πολλές από τις οποίες δεν είναι θετικές (= δε διευκολύνουν τη λειτουργία της επιχείρησης, αλλά αποτελούν αναγκαίο κακό για την προσαρμογή της επιχείρησης στο ERP). Τα παραπάνω δύο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικές δυσαρέσκειες και αντιστάσεις των χρηστών (resistance to change), για τη διαχείριση των οποίων απαιτείται κατάλληλο πρόγραμμα επικοινωνίας και διαχείρισης των αλλαγών (change management). 1.6 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας έργων ERP Λόγω της πολυπλοκότητας τους, αλλά και των παραπάνω μειονεκτημάτων και προβλημάτων, τα έργα υλοποίησης συστημάτων ERP σε επιχειρήσεις θεωρούνται ως έργα υψηλού κινδύνου αποτυχίας. Είναι υψηλά ποσοστά των σχετικών έργων ERP συστημάτων, τα οποία είτε εγκαταλείπονται (ολική αποτυχία), είτε παρουσιάζουν μερική αποτυχία, π.χ.: Υπέρβαση αρχικά εκτιμηθέντος κόστους Υπέρβαση αρχικού χρονοδιαγράμματος

18 30 Ολοκληρωμένη Μηχανογραφική Υποστήριξη Επιχειρήσεων με SAP Παροχή στους χρήστες λιγότερων δυνατοτήτων (περιορισμένης λειτουργικότητας) σε σχέση με τις περιγραφόμενες στις αρχικές προδιαγραφές τους. Το επίπεδο επιτυχίας των έργων ERP συστημάτων εξαρτάται από μία σειρά κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας (Critical Successful Factors CSF), οι κυριότεροι των οποίων σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία είναι: Εμπλοκή στο έργο και ενδιαφέρον ανώτερης και ανώτατης διοίκησης (Top management involvement). Κατάλληλος project manager με εμπειρία, γνώση της επιχείρησης και των λειτουργιών/διαδικασιών της, και δυνατότητες/δικαιοδοσίες λήψης αποφάσεων. Σαφής καθορισμός του έργου, μετριοπάθεια των στόχων και αποφυγή υ- περφιλόδοξων στόχων (appropriate project scope). Επιλογή κατάλληλου ERP συστήματος, του οποίου ο τρόπος λειτουργίας πλησιάζει στις λειτουργίες/διαδικασίες της επιχείρησης. Επαρκής συμμετοχή εμπλοκή των μελλοντικών χρηστών. Κατάλληλη ομάδα εργασίας (project team) με μέλη έμπειρους υπαλλήλους μελλοντικούς χρήστες από όλες τις οργανωτικές μονάδες της επιχείρησης οι οποίες θα καλυφθούν/υποστηριχθούν από το σύστημα. Κατάλληλη εξωτερική βοήθεια από έμπειρους συμβούλους επιχειρήσεων (consultants). Επαρκής εκπαίδευση (training) χρηστών και εξειδικευμένου προσωπικού πληροφορικής/επικοινωνιών. Κατάλληλο πρόγραμμα επικοινωνίας και διαχείρισης της αλλαγής (change management program), ώστε να αποφευχθούν αρνητικές αντιδράσεις και «αντιστάσεις» από τους υπαλλήλους χρήστες (resistance to change). Κατάλληλη αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων, π.χ. αναφορικά με τη μετατροπή προϋπαρχόντων ηλεκτρονικών δεδομένων (π.χ. πελατών, προμηθευτών, κ.λπ.), διασύνδεση του ERP συστήματος με άλλα προϋπάρχοντα συστήματα και εφαρμογές. Κατάλληλη στρατηγική υλοποίησης του έργου (π.χ. διαίρεση σε φάσεις, πιλοτικά, δοκιμές, κ.λπ.). Ιδιαίτερα χρήσιμο για την οργάνωση και τη διοίκηση των έργων ERP είναι το πλαίσιο κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας τέτοιων έργων (framework of ERP critical success factors), το οποίο περιγράφεται από τους Esteves & Pastor (2000) στη

19 Κεφάλαιο 1. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 31 δημοσίευσή τους Towards the unification of critical success factors for ERP implementations (10th Annual BIT Conference, Manchester, UK.). Το πλαίσιο διακρίνει τις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας με βάση το επίπεδό τους (τακτικό / στρατηγικό) και τη φύση τους (τεχνολογικοί / οργανωτικοί): I. Τακτικοί τεχνολογικοί: Επαρκής τεχνολογική υποδομή (π.χ. ισχυροί εξυπηρετητές (servers) και εσωτερικά δίκτυα) Καλή γνώση των προϋπαρχόντων ( legacy ) συστημάτων Επαρκές πλάνο δοκιμών του νέου ERP συστήματος Κατάλληλη διαδικασία μετατροπής δεδομένων από παλαιότερα συστήματα, και αποθήκευσης αυτών στη βάση δεδομένων του ERP II. Στρατηγικοί τεχνολογικοί: Κατάλληλη στρατηγική υλοποίησης Κατάλληλη επιλογή ERP και εκδόσεων (versions) αυτού Αποφυγή (όσο το δυνατόν περισσότερο) προσαρμογών (customization) του ERP σε επίπεδο κώδικα III. Τακτικοί οργανωτικοί: Κατάλληλο και πλήρως αφοσιωμένο προσωπικό ομάδας έργου Κατάλληλοι εξωτερικοί σύμβουλοι (consultants) Κατάλληλη επικοινωνία (εσωτερικά και εξωτερικά της επιχείρησης) Καλοσχεδιασμένο χρονοδιάγραμμα έργου Επαρκές πρόγραμμα εκπαίδευσης χρηστών και εξειδικευμένου προσωπικού πληροφορικής / επικοινωνιών Πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων / προβλημάτων Παροχή δικαιοδοσίας λήψης αποφάσεων στην ομάδα έργου IV. Στρατηγικοί οργανωτικοί: Συνεχής υποστήριξη ανώτατης διοίκησης Αποτελεσματική διαχείριση αλλαγών Κατάλληλη διαχείριση της έκτασης του έργου (αποφυγή τεράστιων και υπερβολικά πολύπλοκων έργων τμηματοποίηση του έργου όπου κριθεί αναγκαίο) Κατάλληλη ομάδα έργου Κατάλληλη διαχείριση του ανασχεδιασμού των διαδικασιών Εμπλοκή (συμμετοχή) χρηστών Εμπιστοσύνη μεταξύ των εμπλεκομένων στο έργο (χρηστών, τεχνικών, συμβούλων και διοίκησης)

20 32 Ολοκληρωμένη Μηχανογραφική Υποστήριξη Επιχειρήσεων με SAP 1.7 Η βιομηχανία των ERP συστημάτων Ο μεγάλος αριθμός των επιχειρήσεων, οι οποίες προχωρούν στη δημιουργία ERP συστημάτων με βάση προϋπάρχοντα λογισμικά πακέτα, οδήγησε σε σημαντική ανάπτυξη της βιομηχανίας αυτής διεθνώς. Στον Πίνακα 1.3 που ακολουθεί φαίνονται οι ετήσιες πωλήσεις (revenues) και τα ποσοστά που καταλαμβάνουν στην παγκόσμια αγορά (market share) οι κορυφαίες εταιρείες πωλητές (vendors) ERP συστημάτων. Πίνακας 1.3 Πωλητής / έτος Αναλυτικότερα τώρα, στις Εικόνες 1.7, 1.8 και 1.9 που ακολουθούν, φαίνεται το μερίδιο αγοράς που καταλαμβάνει κάθε ένας από τους βασικούς πωλητές ERP συστημάτων ανά έτος, για τα έτη 2001, 2002 και Βλέπουμε ότι η SAP έχει διαχρονικά το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, ακολουθούμενη από την ORACLE.

21 Κεφάλαιο 1. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 33 Εικόνα 1.7 Μερίδιa αγοράς βασικών πωλητών ERP συστημάτων το 2001 Εικόνα 1.8 Μερίδιa αγοράς βασικών πωλητών ERP συστημάτων το 2002

22 34 Ολοκληρωμένη Μηχανογραφική Υποστήριξη Επιχειρήσεων με SAP Εικόνα 1.9 Μερίδιa αγοράς βασικών πωλητών ERP συστημάτων το 2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Τεχνολογία, Καινοτομία και Ανάπτυξη με νέα εργαλεία Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13 1.1 Ιστορική αναδρομή...18 1.2 Τρόποι ανάπτυξης ERP συστημάτων...20 1.3 Γενική δομή ERP συστημάτων...22 1.4 Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ Μιχαήλ Γεωργιάδης Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κοζάνη 50100 Χαρακτηριστικά Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No7: 4PL & LLPs

Mega Trend No7: 4PL & LLPs Mega Trend No7: 4PL & LLPs 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Οι εταιρείες Διεθνώς επιλέγουν συνεργασίες με 3PL εταιρείες Results Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction 6% 2014 Study Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud!

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! H ελληνική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων [1.0] Eισαγωγή...15 1.0.1 Γιατί ERP?...17 1.0.2 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή...18 [1.1] Η Εξέλιξη από το MRP II στο ERP...20 1.1.1 Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS. Θάνος Αγγελόπουλος

DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS. Θάνος Αγγελόπουλος DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS Θάνος Αγγελόπουλος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ORSA ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ DATA POINT MODEL ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Reserves Pricing Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR ISV Royalty Πρόγραµµα Content created by 3 Leaf Solutions 1 ISV Royalty Licensing Program Απευθύνεται σε:: Independent Software Vendors (ISVs) εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού οι οποίες ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μέρος I. Πρόλογος του συγγραφέα... 13. Εσωτερικό περιβάλλον και διαμόρφωση στρατηγικής Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μέρος I. Πρόλογος του συγγραφέα... 13. Εσωτερικό περιβάλλον και διαμόρφωση στρατηγικής Περιεχόμενα Εσωτερικό περιβάλλον και διαμόρφωση στρατηγικής Ερευνητική αποτελέσματα διαδικασία Περιεχόμενα 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πρόλογος του συγγραφέα... 13 Μέρος I Οι αρχές... 17 Κεφάλαιο 1 Διαχείριση πελατειακών σχέσεων CRM...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3 Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον την δύναμη και την ανταγωνιστικότητα που αποκτούν με την ενσωμάτωση επιχειρηματικών εφαρμογών ευφυΐας - Business Intelligence Tools. Οι εφαρμογές B.I παρέχουν στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ Agenda Αναφορά σε στοιχεία της µελέτης «Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισµικού Επιχειρηµατικής Ευφυΐας» Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος!

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Το Galaxy Hotel αποτελεί τη λύση της SingularLogic για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. 2 Λειτουργίες Front

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 17 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 17. Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 18. Retail...

Βασικές Ενότητες... 17 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 17. Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 18. Retail... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... Retail... 4 4 5 6 7 7 7 ATLANTIS ENTRY ERP ATLANTIS Entry III

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου που ονομάζουμε δι-επιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (business-to-business electronic commerce B2B B E.C), E ή πιο απλά δι- επιχειρησιακές συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... 4 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές...

Διαβάστε περισσότερα

Company Profile. Αυτό είναι που προσφέρουμε στην iteam.

Company Profile. Αυτό είναι που προσφέρουμε στην iteam. Company Profile Operational excellence is a goal of conducting business in a manner that improves quality, obtains higher yields, faster throughput, and less waste. Also sometimes known as OpX, operational

Διαβάστε περισσότερα

Shaping the Future of HealthCare in Greece

Shaping the Future of HealthCare in Greece Shaping the Future of HealthCare in Greece Reducing cost and Optimizing hospital supply chain processes through a healthcare logistics partner: The Case of Y-LOGIMED Stella Gioni Supply Chain Director

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 19. Entry... 11 Start... 12. Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 14. Retail...

Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 19. Entry... 11 Start... 12. Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 14. Retail... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... Retail... 4 5 6 7 8 8 8 xline ERP Βασικές Ενότητες... 9 Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Παρουσίαση Κατεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Εισαγωγή Η Διοίκηση Λειτουργιών (operations management)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 18. Λογιστικές Εφαρμογές... 12. Entry... 10 Start... 11. Services...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 18. Λογιστικές Εφαρμογές... 12. Entry... 10 Start... 11. Services... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Λογιστικές Εφαρμογές... Entry... Start... Services... 4 5 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... 8 Πρόσθετες Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους Επιχειρησιακά Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. laudon, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006 1 Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα

SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα ρ. Ε.Θεοδώρου Managing Director, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Άµεση απόκριση σε απρόβλεπτες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics BI Microsoft Share Point Portal Microsoft.NET applications On

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics BI Microsoft Share Point Portal Microsoft.NET applications On Now available!!! Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics BI Microsoft Share Point Portal Microsoft.NET applications On Premises or On Cosmos Cloud! Microsoft Dynamics NAV H ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Ενότητες... 5 Πρόσθετες Ενότητες... 6 Entry... 7 Start... 8 Λογιστικές Εφαρμογές... 8 xline ERP Βασικές Ενότητες... 9 Πρόσθετες Ενότητες... 10 Entry... 11 Start... 12 Λογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτόμες λύσεις λογισμικού, για αύξηση παραγωγικότητας και βέλτιστη διαχείριση» Βασίλειος Μαρούλης MG Code www.mgcode.gr

«Καινοτόμες λύσεις λογισμικού, για αύξηση παραγωγικότητας και βέλτιστη διαχείριση» Βασίλειος Μαρούλης MG Code www.mgcode.gr «Καινοτόμες λύσεις λογισμικού, για αύξηση παραγωγικότητας και βέλτιστη διαχείριση» Βασίλειος Μαρούλης MG Code www.mgcode.gr Agenda 1 ο μέρος Σύγχρονες ανάγκες και λύσεις Πλήρης, Έγκυρη & Έγκαιρη Πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης:

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: : Επιχειρησιακές Εφαρμογές Επ. Καθ. Ευθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Στόχος Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας Πώς βοηθούν τα επιχειρησιακά συστήματα τις επιχειρήσεις να πετύχουν λειτουργική αριστεία; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

->VIDEO->VOICE->DATA->INTERNET ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ CRM/ΒSS

->VIDEO->VOICE->DATA->INTERNET ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ CRM/ΒSS ->VIDEO->VOICE->DATA->INTERNET ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ CRM/ΒSS Ηλίας Αγγελίδης Διευθυντής Επιχειρησιακής Διαχείρισης Iδιόκτητο δίκτυο κόμβων DSL. Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, Internet, Double,Triple

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Customer Reference Book

Customer Reference Book Customer Reference Book Υπηρεσίες Service One (Fourlis Group) Service Ηλεκτρικών Συσκευών Soft1 Open Enterprise Edition Digimark Α.Ε. Ταχύτερες επιχειρησιακές λειτουργίες Αύξηση της επιχειρηματικής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης

Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης Φώτης Σακελλαρίδης V.P. Europe OBI ιευθύνων Σύµβουλος Janssen-Cilag ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η πρόκληση του σήµερα Αλλαγές Αγοράς Αλλαγές Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2004 Ιστορική Αναδρομή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης που έχουν σημασία στην κατανόηση του

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 Όπως και το νέο πρότυπο ρητά αναφέρει οι αλλαγές δεν είναι μεγάλης έκτασης και δεν εισάγονται νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή Έλεγχος του Κόστους Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Ασφάλεια διαχείρισης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP Στόχος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, πως αυτά εξυπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα σελ. 1 / 5 Βιογραφικό, MSc, DIC Ημ. Γέννησης: 09 /05/ 1967 Εκπαίδευση 1992 Master of Science in Foundations of Advanced Information Technologies, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Course Outline 12 Lectures (2-hour) 12 Lab Tutorials (1-hour) In-class Case Studies Deliverables:

Διαβάστε περισσότερα

«Mobile, Cloud and Social Media Company»

«Mobile, Cloud and Social Media Company» «Mobile, Cloud and Social Media Company» «e-supply Chain: Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στις Εταιρικές Διαδικασίες» Διονύσης Γρηγορόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Logistics Way E.U. Certified Expert for Logistics

Διαβάστε περισσότερα

More than. Software as a Service

More than. Software as a Service More than Software as a Service! Software as a Service SaaS. Καινοτομία Τεχνολογία Αποτέλεσμα Το SaaS - Software as a Service ή on demand - είναι το νέο πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού που αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS Βασικές Ενότητες

ATLANTIS Βασικές Ενότητες ATLANTIS Βασικές Ενότητες 211 016 ATLANTIS - Διαχείριση Λογαριασμών Εισπρακτέων - Πληρωτέων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Έργα Πελατών, Προμηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Επιχειρηματικότητα & Τέχνη Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Janssen-Cilag A.E.B.E. Θυγατρική του ομίλου J&J Κύκλος Εργασιών 2005: 207.000.000 Εργαζόμενοι: 260 Κατάταξη στην φαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ II ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ II ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALTEC PAYROLL. ALTEC xline PAYROLL ALTEC ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ALTEC xline ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALTEC PAYROLL. ALTEC xline PAYROLL ALTEC ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ALTEC xline ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης... Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Γενική Λογιστική... Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Έσοδα Έξοδα... Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (ΕΔΕΤ, ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (ΕΔΕΤ, ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΓ3 ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (ΕΔΕΤ, ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) Σκοποί σύστασης της ομάδας Να προωθηθεί προς τις Ελληνικές επιχειρήσεις η φιλοσοφία και οι πρακτικές του οργανωμένου τρόπου διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Κεφάλαιο 2 Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. 2.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

One stop, integrated logistics services

One stop, integrated logistics services One stop, integrated logistics services by Teleresponse Α.Ε. 1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Teleresponse Α.Ε. Ιδρύθηκε το 1996 Ειδικεύεται στην εξυπηρέτηση πελατών τρίτων Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μιας στάσης Κύριο

Διαβάστε περισσότερα