ΑΠΕΙΜΡΟΙΣΙΜΑ ΣΡ ΓΝΑΤΜΩΞΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΕΙΜΡΟΙΣΙΜΑ ΣΡ ΓΝΑΤΜΩΞΑ"

Transcript

1 ΑΠΕΙΜΡΟΙΣΙΜΑ ΣΡ ΓΝΑΤΜΩΞΑ ΟΙΜΡΝΕΣΑ ΞΙΧΑΗΝΙΔΡΤ ΕΠΙΞΕΝΗΣΡΙΑ ΒϋΡΦΘΑΝΞΡΝΡΓΙΜΗ ΜΝΙΟΙΜΗ Γ.Ο.Θ Ρ ΑΓΙΡ ΔΗΞΗΣΡΙΡ 47 Ρ ΠΑΟΕΝΝΗΟΙΡ ΡΦΘΑΝΞΡΝΡΓΙΜΡ ΤΟΕΔΡΙΡ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΠΑΝΝΑ, ΘΕΑΝΡΟΙΜΗ

2 Η ΟΙΜΡΝΕΣΑ ΞΙΧΑΗΝΙΔΡΤ ΔΕΟ ΕΧΕΙ ΜΑΟΕΟΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡ ΤΞΦΕΡΡΟ ΑΠΡ ΠΡΡΛΡΟΣΑ ΜΑΙ ΦΑΡΞΑΜΕΤΣΙΜΑ ΜΕΤΑΞΑΣΑ ΠΡΤ ΑΟΑΦΕΡΡΟΣΑΙ ΣΗΟ ΠΑΡΡΤΙΑΗ ΠΡΤ ΑΜΡΝΡΤΘΕΙ

3 ΓΝΑΤΜΩΞΑ Χαρακτθρίηεται από το κάνατο των γαγγλιακϊν κυττάρων του αμφιβλθςτροειδι που εκδθλϊνεται με τθ λειτουργικι απϊλεια του οπτικοφ πεδίου Αποτελεί τθ 2 θ αιτία τφφλωςθσ παγκοςμίωσ Σο εκ. πάςχουν από γλαφκωμα 8.4 εκ. οδθγικθκαν ςτθν τφφλωςθ εκ. κα πάςχουν από γλαφκωμα Τπολογίηεται ότι το 40-90% των γλαυκωματικϊν παραμζνουν αδιάγνωςτοι

4 ΠΡΡΝΗΨΗ Μλινικι εξζταςθ με άμεςθ και ζμμεςθ οφκαλμοςκόπθςθ Ξζτρθςθ τθσ ΕΡΠ τερεοςκοπικι φωτογράφθςθ τθσ κεφαλισ του οπτικοφ δίςκου Ρπτικό πεδίο

5 ΡΠΣΙΜΡ ΠΕΔΙΡ Μακαρό ΡΠ ακόμθ και με 45% -55% απϊλειασ ΡΟ Ζχει πτωχι επαναλθψιμότθτα 1 Απαιτοφνται 3 ςυνεχι οπτικά πεδία για να επιβεβαιϊςουμε τθ διάγνωςθ 2 Είναι πικανό να χάςουμε το 55% των γλαυκωματικϊν αςκενϊν χωρίσ τθν πρόςβαςθ ςτον ΡΔ Η λειτουργικι βλάβθ προθγείται τθσ ανίχνευςθσ τθσ απϊλειασ του ΡΠ Η ποιοτικι απεικόνιςθ βοθκά ςτθν ανίχνευςθ του γλαυκϊματοσ ςε πρωϊμότερο ςτάδιο 1. Confirmation of visual field abnormalities in the Ocular Hypertension Treatment Study. Ocular Hypertension Treatment Study Group Keltner JL 1, Johnson CA, Quigg JM, Cello KE, Kass MA, Gordon MO,Arch Ophthalmol, 2000; 118: The Ocular Hypertension Treatment Study: a randomized trial determines that topical ocular hypotensive medication delays or prevents the onset of primary open-angle glaucoma.kass MA 1,Heuer DK, Higginbotham EJ, Johnson CA, Keltner JL, Miller JP, Parrish RK 2nd, Wilson MR, Gordon MO. Arch Ophthalmol Jun;120(6):701-13; discussion Visual Field Defects and Retinal Ganglion Cell Losses in Human Glaucoma Patients Ronald S. Harwerth, PhD and Harry A. Quigley, MD Arch Ophthalmol. Author manuscript; available in PMC Mar 6, The Ocular Hypertension Treatment Study: baseline factors that predict the onset of primary open-angle glaucoma.gordon MO 1, Beiser JA, Brandt JD, Heuer DK, Higginbotham EJ, Johnson CA, Keltner JL, Miller JP, Parrish RK 2nd, Wilson MR, Kass MA. Arch Ophthalmol Jun;120(6):714-20; discussion Structure versus Function in Glaucoma: An Application of a Linear Model Donald C. Hood 1, 2, Susan C. Anderson 3, Michael Wall 3 and Randy H. Kardon 3 Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. August 2007 vol. 48 no

6

7

8 ΣΤΠΡΙ OCT TD-OCT Stratus (CZMI) SD-OCT Cirrus (CZMI) Spectralis (Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany) RTView (Optovue, Fairmont, CA) TopCon (Topcon Medical Systems, Inc, Paramus, NJ) Bioptogen (Research Triangle Park, Durham, NC) FD-OCT

9

10

11

12

13

14

15 ΒΗΞΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΩΣΗ ΝΗΨΗ OCT υγκρίςιμα αποτελζςματα εξαςφαλίηονται με: Κδιο πρωτόκολλο ίδιο μθχάνθμα Ζλεγχοσ ποιότθτασ ςκαναρίςματοσ ζνταςθσ του ςιματοσ ωςτό κεντράριςμα λιψεωσ

16 ΦΩΣΕΙΟΡΣΗΣΑ

17 ΦΩΣΕΙΟΡΣΗΣΑ

18 ΜΕΟΣΡΑΡΙΞΑ

19 ΜΕΟΣΡΑΡΙΞΑ

20 ΞΕΝΕΣΗ ΕΠΕΝΙΠΗ ΓΝΑΤΜΩΞΑΣΡ Stratus NFL : 10% απϊλεια ινϊν κρίνεται ςθμαντικι αν επιβεβαιωκεί ςε επαναλαμβανόμενεσ επιςκζψεισ RTVue GCC : 5% απϊλεια ινϊν κρίνεται ςθμαντικι αν επιβεβαιωκεί ςε επαναλαμβανόμενεσ επιςκζψεισ

21 ΑΟΑΝΤΗ ΠΡΡΡΔΡΤ

22 1 ο ΠΕΡΙΣΑΣΙΜΡ-ΦΤΙΡΝΡΓΙΜΡ Γυναίκα, 62ετϊν Ρικογενειακό ιςτορικό: ελεφκερο Ατομικό ιςτορικό: ΑΤ, υπερκυρεοειδιςμόσ, ΔΙΙ από 20ετίασ υπό αγωγι per os ΡΡ ΔΡ: 10/10sc AO: 7/10 cc Θλϊντα μζςα: ΔΡ μετεγχειρθτικι ψευδοφακία Βυκόσ : κφ ΑΡ καταρράκτθσ ςε εξζλιξθ

23 1 ο ΠΕΡΙΣΑΣΙΜΡ-ΦΤΙΡΝΡΓΙΜΡ c/d ΔΡ: 0.1 ΑΡ: 0.2 ΕΡΠ ΔΡ: 14mmHg χωρίσ αγωγι ΑΡ: 16mmHg χωρίσ αγωγι Γωνιοςκοπία: γωνία ανοικτι άμφω Παχυμετρία κερατοειδι ΔΡ: 610μm ΑΡ: 600μm

24 ΡΠΣΙΜΡ ΠΕΔΙΡ

25 OCT ΡΠΣΙΜΗ ΘΗΝΗ ΔΡ

26 OCT ΡΠΣΙΜΗ ΘΗΝΗ ΑΡ

27 RNFL

28 2 ο ΠΕΡΙΣΑΣΙΜΡ-ΤΠΕΡΣΡΟΙΑ Άνδρασ, 50 ετϊν Ρικογενειακό ιςτορικό: ελεφκερο Ατομικό ιςτορικό: ελεφκερο ΡΡ ΔΡ: 10/10cc AO: 10/10 cc Θλϊντα μζςα :κφ Βυκόσ: κφ c/d ΔΡ: 0.2 ΑΡ: 0.1

29 2 ο ΠΕΡΙΣΑΣΙΜΡ-ΤΠΕΡΣΡΟΙΑ ΕΡΠ ΔΡ: 22mmHg χωρίσ αγωγι ΑΡ: 23mmHg χωρίσ αγωγι Παχυμετρία κερατοειδι ΔΡ: 565μm ΑΡ: 570μm Γωνιοςκοπία: γωνία ανοικτι άμφω

30 ΡΠΣΙΜΡ ΠΕΔΙΡ

31 ΡΠΣΙΜΗ ΘΗΝΗ ΔΡ

32 ΡΠΣΙΜΗ ΘΗΝΗ ΑΡ

33 OCT ΡΠΣΙΜΗ ΘΗΝΗ ΔΡ

34 OCT ΡΠΣΙΜΗ ΘΗΝΗ ΑΡ

35 RNFL

36 3 Ρ ΠΕΡΙΣΑΣΙΜΡ-ΑΡΧΡΞΕΟΡ ΓΝΑΤΜΩΞΑ Άνδρασ 56 ετϊν Ρικογενειακό ιςτορικό: ελεφκερο Ατομικό ιςτορικό: ελεφκερο ΡΡ ΔΡ: 9/10 sc ΑΡ: 9/10 sc ΕΡΠ ΔΡ: 20 mmhg χωρίσ αγωγι ΑΡ: 24 mmhg χωρίσ αγωγι cd ΔΡ : 0.3 ΑΡ : 0.1

37 3 Ρ ΠΕΡΙΣΑΣΙΜΡ-ΑΡΧΡΞΕΟΡ ΓΝΑΤΜΩΞΑ Παχυμετρία κερατοειδι ΔΡ: 580μm ΑΡ: 570μm Γωνιοςκοπία: γωνία ανοικτι άμφω Θλϊντα μζςα: κφ Βυκόσ: κφ άμφω

38 RNFL

39 4 ο ΠΕΡΙΣΑΣΙΜΡ-ΧΡΡΟΙΡ ΓΝΑΤΜΩΞΑ ΕΝΕΓΧΡΞΕΟΡ ΦΑΡΞΑΜΕΤΣΙΜΑ Γυναίκα 56 ετϊν Ρικογενειακό ιςτορικό: ελεφκερο Ατομικό ιςτορικό: ΑΤ ΡΡ ΔΡ: 10/10 sc AO: 10/10 sc Θλϊντα μζςα: κφ Βυκόσ: Διάςπαςθ χρωςτικισ άμφω

40 4 ο ΠΕΡΙΣΑΣΙΜΡ c/d ΔΡ: 0.2 ΑΡ: 0.3 ΕΡΠ ΔΡ: 15 mmhg υπό διπλι αγωγι ΑΡ: 18 mmhg υπό διπλι αγωγι Ξε τραβοπρόςτθ + τιμολόλθ άμφω Παχυμετρία κερατοειδι ΔΡ: 570 μm ΑΡ: 580μm

41 ΡΠΣΙΜΡ ΠΕΔΙΡ

42 OCT ΡΠΣΙΜΗ ΘΗΝΗ ΔΡ

43 OCT ΡΠΣΙΜΗ ΘΗΝΗ ΑΡ

44 RNFL

45 5 Ρ ΠΕΡΙΣΑΣΙΜΡ-ΠΡΡΧΩΡΗΞΕΟΡ ΓΝΑΤΜΩΞΑ ΞΗ ΕΝΕΓΧΡΞΕΟΡ ΦΑΡΞΑΜΕΤΣΙΜΑ Γυναίκα 70 ετϊν Ρικογενειακό ιςτορικό: ελεφκερο Ατομικό ιςτορικό: ΑΤ, Δ ΡΡ ΔΡ: 4/10 sc ΑΡ: 7/10 sc ΕΡΠ ΔΡ: 36 mmhg υπό αγωγι τραβοπρόςτθ, βριμονιδίνθ, δορηολαμίδθ -τιμολόλθ ΑΡ: 21 mmhg υπό αγωγι τραβοπρόςτθ cd ΔΡ : ΑΡ : 0.3

46 5 Ρ ΠΕΡΙΣΑΣΙΜΡ-ΠΡΡΧΩΡΗΞΕΟΡ ΓΝΑΤΜΩΞΑ ΞΗ ΕΝΕΓΧΡΞΕΟΡ ΦΑΡΞΑΜΕΤΣΙΜΑ Παχυμετρία κερατοειδι ΔΡ: 476μm ΑΡ: 502μm Γωνιοςκοπία: γωνία ανοικτι άμφω Θλϊντα μζςα: καταρράκτθσ ςε εξζλιξθ άμφω Βυκόσ: κφ άμφω Ρπτικό πεδίο : πακολογικό ςτο ΔΡ

47 RNFL

48

Γλαύκωμα. Θ. Γιαννόπουλος Ειδ. Οφθαλμίατρος Φ. Τοπούζης Αν. Καθηγητής Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Γλαύκωμα. Θ. Γιαννόπουλος Ειδ. Οφθαλμίατρος Φ. Τοπούζης Αν. Καθηγητής Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Γλαύκωμα Θ. Γιαννόπουλος Ειδ. Οφθαλμίατρος Φ. Τοπούζης Αν. Καθηγητής Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Ορισμός Χρόνια οπτική νευροπάθεια με χαρακτηριστικές βλάβες στην εμφάνιση του οπτικού δίσκου

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ

Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ Χ. Τερηίδου http://terzidou.dyndns.info e-mail: techri@hol.gr Προςζγγιςθ γλαυκωματικοφ αςκενοφσ 1. Κατάταξθ ςτο ςυνεχζσ 1. Φυςιολογικόσ ζωσ τελικοφ ςταδίου

Διαβάστε περισσότερα

H ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ

H ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ H ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ρ. Παναγιώτης Γρ. Παπαπάνος Οφθαλµολογική Κλινική Γ.Ν.Κορίνθου ΘΕΡΑΠΕΙΑΤΟΥΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ Στόχος της θεραπείας του γλαυκώµατος είναι η διατήρηση της ποιότητας ζωής του ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑΣ Χ. ΔΗΜΑΚΗΣ. Επιμελητής Β Οφθαλμολογικής Κλινικής Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων

ΑΝΔΡΕΑΣ Χ. ΔΗΜΑΚΗΣ. Επιμελητής Β Οφθαλμολογικής Κλινικής Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων ΑΝΔΡΕΑΣ Χ. ΔΗΜΑΚΗΣ Επιμελητής Β Οφθαλμολογικής Κλινικής Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων . το γλαύκωμα ορίζεται ως μία χρόνια προοδευτική οπτική νευροπάθεια με χαρακτηριστικές μεταβολές του οπτικού δίσκου και

Διαβάστε περισσότερα

Σε ανοικτή διαβούλευση μέσω

Σε ανοικτή διαβούλευση μέσω Σχέδιο Νόμου για την οργάνωση και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Σε ανοικτή διαβούλευση μέσω του site http://www.mohaw. gr του υπουργείου Υγείας έθεσε ο υπουργός Υγείας Δημήτρης Αβραμόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ςυχνότθτα του πρωτοπακοφσ υπερπαρακυρεοειδιςμοφ εμφανίηει προοδευτικι αφξθςθ με τθν πάροδο των δεκαετιϊν.

Η ςυχνότθτα του πρωτοπακοφσ υπερπαρακυρεοειδιςμοφ εμφανίηει προοδευτικι αφξθςθ με τθν πάροδο των δεκαετιϊν. Η ςυχνότθτα του πρωτοπακοφσ υπερπαρακυρεοειδιςμοφ εμφανίηει προοδευτικι αφξθςθ με τθν πάροδο των δεκαετιϊν. Σο ποςοςτό των αςκενϊν με αςυμπτωματικό πρωτοπακι υπερπαρακυρεοειδιςμόζχει αυξθκεί από 18% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ»

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» Παρακολοφθηςη τησ ανταπόκριςησ ςτη θεραπεία με anti-vegf αςθενών με αποκόλληςη του μελαγχρόου επιθηλίου και ηλικιακή εκφφλιςη

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ 13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ: «Νεότερα Δεδομζνα για την Βελτίωςη τησ Πρόγνωςησ των Παθήςεων» ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ

14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ 14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ Ακτινολογική Εταιρεία Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ Κλινικό Εργαςτήριο Ακτινολογίασ Πανεπιςτημίου Πατρών ΒΚΒΛΚΟ ΠΕΡΚΛΗΨΕΩΝ 24 25 Κουνίου 2011 Ξενοδοχείο «Mediterranee»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΟΕΙΔΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ. Φιόρθ Κοφςτα Επιμελιτρια Β Δερματολογικι Κλινικι ΕΤ, Νοςοκομείο Α. υγγρόσ

ΓΤΡΟΕΙΔΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ. Φιόρθ Κοφςτα Επιμελιτρια Β Δερματολογικι Κλινικι ΕΤ, Νοςοκομείο Α. υγγρόσ ΓΤΡΟΕΙΔΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ Φιόρθ Κοφςτα Επιμελιτρια Β Δερματολογικι Κλινικι ΕΤ, Νοςοκομείο Α. υγγρόσ ΒΑΙΚΑ ΗΜΕΙΑ Οριςμόσ: Καλοικθσ, υποτροπιάηουςα, αυτοάνοςθ, μθ ουλωτικι αλωπεκία χαρακτθριηόμενθ από εντοπιςμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΚΑΚΗ ΕΡΓΑΚΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH» ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΘΝΘ ΕΠΚΒΛΕΠONΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ*

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αθήνα, Μάιος 2015 * Το παρόν κείμενο αποτελεί μία κζςθ ομοφωνίασ με τα βαςικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευςτάκιοσ Λιάηοσ Eye Day Clinic

Ευςτάκιοσ Λιάηοσ Eye Day Clinic Ο ρόλοσ τθσ υαλοειδεκτομισ ςτισ πακιςεισ τθσ υαλοωχρικισ επιφάνειασ Ευςτάκιοσ Λιάηοσ Eye Day Clinic Αναςκόπθςθ Ανατομία Πακιςεισ υαλοωχρικισ επιφάνειασ Ρόλοσ αποτελεςματικότθτα υαλοειδεκτομισ Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

: : Ocular Hypertension Treatment Study European Glaucoma Prevention Study

: : Ocular Hypertension Treatment Study European Glaucoma Prevention Study ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΩΧΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΤΟΡΑΚΗΣ Επιµελητής Β', Οφθαλµολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή ανεπάρκεια σε ηλικιωμένους Ιδιαίτερα κλινικά και θεραπευτικά προβλήματα

Καρδιακή ανεπάρκεια σε ηλικιωμένους Ιδιαίτερα κλινικά και θεραπευτικά προβλήματα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(1):33-38 Καρδιακή ανεπάρκεια σε ηλικιωμένους Ιδιαίτερα κλινικά και θεραπευτικά προβλήματα Η καρδιακή ανεπάρκεια, με διατηρημένη ή μη συστολική λειτουργία,

Διαβάστε περισσότερα

I. ΣTOIXEIA TAYTOTHTAΣ. 713 05 Hράκλειο. Kρήτη. Tηλ.: 2810 262836 II. ΣΠOYΔΕΣ, EΠAΓΓEΛMATIKH- EΠIΣTHMONIKH ΔPAΣTHPIOTHTA.

I. ΣTOIXEIA TAYTOTHTAΣ. 713 05 Hράκλειο. Kρήτη. Tηλ.: 2810 262836 II. ΣΠOYΔΕΣ, EΠAΓΓEΛMATIKH- EΠIΣTHMONIKH ΔPAΣTHPIOTHTA. I. ΣTOIXEIA TAYTOTHTAΣ ONOMA: Mιλτιάδης Kωστ. Tσιλιμπάρης HM.ΓEN.: 21/ 5/ 1962 ΔIEYΘYNΣH KATOIKIAΣ: Mαγνησίας 7 713 05 Hράκλειο Kρήτη Tηλ.: 2810 262836 II. ΣΠOYΔΕΣ, EΠAΓΓEΛMATIKH- EΠIΣTHMONIKH ΔPAΣTHPIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

αλονικιού Ε.,Κανονίδου Ε., Κίκας Π., Λαχανάς Υ., άκκιας Γ. Οφθαλμολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

αλονικιού Ε.,Κανονίδου Ε., Κίκας Π., Λαχανάς Υ., άκκιας Γ. Οφθαλμολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ανεπιθύμητες ενέργειες τοπικής αντιγλαυκωματικής αγωγής, κυμαινόμενη ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης και αντιγλαυκωματική επέμβαση. Διλλήματα αντιμετώπισης αλονικιού Ε.,Κανονίδου Ε., Κίκας Π., Λαχανάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ξηροφθαλμία Μέρος 2 Τρέχουσες θεραπευτικές και διαχειριστικές επιλογές

Ξηροφθαλμία Μέρος 2 Τρέχουσες θεραπευτικές και διαχειριστικές επιλογές Ξηροφθαλμία Μέρος 2 Τρέχουσες θεραπευτικές και διαχειριστικές επιλογές Jennifer P. Craig Εισαγωγή Το 1 Μέρος αυτού του άρθρου παρουσίασε τις τεχνικές που έχει στη διάθεση του ο κλινικός ιατρός για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία.

Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία. Βιβλιογραφική Αναςκόπηςη Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία. Μάρκοσ-Βαλςάμησ Λυρίτςησ, MSc, Cand.PhD Φυςικοθεραπευτήσ Cert.MT Χριςτίνα Κοφτρα, MSc Φυςικοθεραπεφτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οίδημα Οπτικής Θηλής

Οίδημα Οπτικής Θηλής ΟίδημαΟπτικήςΘηλής Ζωτικής σημασίας η σωστή διάγνωση του οιδήματος της οπτικής θηλής για την αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου, της διαφύλαξης της όρασης και σε κάποιες περιπτώσεις της ζωής του ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 14 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 14 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 14 o ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ Συγγραφέας: Τούλιος Γεώργιος* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. * Associate editor, reviewer. Περίληψη: Η προεκλαμψία είναι μία σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑ, PhD, MRCOphth ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑ, PhD, MRCOphth ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑ, PhD, MRCOphth ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Αναστάσιος-Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ιδακτορικό 1990-1992 Ψυχοφυσιολογία της όρασης. δίπλωµα. Πτυχίο Ιατρικής

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ιδακτορικό 1990-1992 Ψυχοφυσιολογία της όρασης. δίπλωµα. Πτυχίο Ιατρικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Φώτης Τοπούζης ΣΠΟΥ ΕΣ / ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΙΧΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα Université Paris

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της μελέτης μας ήταν να διερευνηθεί η σχέση διαφόρων κλινικών διαβητικών

Σκοπός της μελέτης μας ήταν να διερευνηθεί η σχέση διαφόρων κλινικών διαβητικών ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 21 (2), 2010 115 Ερευνητική εργασία Research article Ε. Τσιρογιάννη, 1 Φ. Κουνιάκης, 2 Μ. Μπαλτατζή, 1 Γ. Λαυρεντιάδης, 2 Μ. Αλεβίζος 1 1 Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε παιδιϊ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα