ΟΦΔΛΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΤΝΣΖΡΖΖ (Computerized Maintenance Management Systems CMMS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΦΔΛΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΤΝΣΖΡΖΖ (Computerized Maintenance Management Systems CMMS)"

Transcript

1 ΟΦΔΛΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΤΝΣΖΡΖΖ (Computerized Maintenance Management Systems CMMS)

2 Δνόηηηερ πος καλύπηονηαι: * Καπηέλερ εξοπλιζμού μησανημάηων * Σήπηζη ιζηοπικού * Πποληπηική ζςνηήπηζη * Ανηαλλακηικά * Καηαζκεςέρ (έπγα) * Δξωηεπικοί ζςνεπγάηερ * Γιοίκηζη (αναθοπέρ, γπαθήμαηα, δείκηερ)

3 CMMS Μύθοι & ππαγμαηικόηηηα 1 Ο ΜΤΘΟ: «Η ζπληήξεζε είλαη κηα δεπηεξεύνπζα εξγαζία γηα ηελ νπνία ήδε δαπαλνύκε πνιιά» ΟΜΩ: Η πληήξεζε ππνζηεξίδεη νιόθιεξε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα TPM: Η παξαγσγή θαη ε ζπληήξεζε είλαη άξξεθηα δεκέλεο κεηαμύ ηνπο

4 Η ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΜΔΡΑ 95% Καηαζηαιηηθή - Απνζπαζκαηηθή πληήξεζε Μεησκέλε νξγάλσζε απνζήθεο αληαιιαθηηθώλ Διιηπήο ηεθκεξίσζε πιεξνθόξεζε Έιιεηςε πξνζαλαηνιηζκνύ ζηόρνπ

5 2 Ο ΜΤΘΟ: «Η Προληπτική σντήρηση είναι άσκοπη τις περισσότερες υορές και κοστίζει πολύ» ΟΜΩ: Κόζηνο δελ έρεη κόλν ε αμία ηνπ αληαιιαθηηθνύ Πξνιεπηηθή πληήξεζε δελ ζεκαίλεη κόλν αληηθαηάζηαζε αιιά θαη έιεγρνο

6

7 3 Ο ΜΤΘΟ: «Σα πληρουοριακά σσστήματα σσντήρησης αποτελούν μία πολστέλεια στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε» ΟΜΩ: 2 νο λόκνο Newton Αδξάλεηα: Γξάζε => Αληίδξαζε

8 CMMS: Αλαγθαηόηεηα; 1. Νηώζεηε όηη πξέπεη λα αιιάμεη ην θέληξν βάξνπο ηεο ζπληήξεζεο από ηελ θαηαζηνιή ζηελ πξόιεςε; 2. Θεσξείηαη αλαγθαία ηε κείσζε ηνπ ρξόλνπ πνπ ζπαηαιάηε γηα ηελ αλεύξεζε αληηθεηκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ; 3. Δπηζπκείηε λα εμαιείςεηε ηε γξαθεηνθξαηία πνπ απαηηνύλ ηα πξόηππα πνηόηεηαο (ISO, HACCP, θιπ); 4. Θέιεηε λα ζπιιέμεηε ηα αλαμηόπηζηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεηε ζε πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο; 5. Αληηιακβάλεζηε ηελ αλάγθε λα ζέζεηε κεηξήζηκνπο ζηόρνπο ζην ηκήκα ζπληήξεζεο; 6. Γηαπηζηώλεηε όηη επαλαιακβαλόκελεο βιάβεο κεηώλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ κεραλώλ ζαο θαη κηθξαίλνπλ ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο; 7. Πηζηεύεηε όηη έρεηε «άρξεζηα» αληαιιαθηηθά ή ππεξβνιηθέο πνζόηεηεο ζηελ απνζήθε ζαο; 8. Θεσξείηε όηη ν θαιύηεξνο ζπληνληζκόο θαη πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ηκήκαηνο ζπληήξεζεο ζα βειηίσλε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ;

9 CMMS: Πνιπηέιεηα; 1. Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ζην ηκήκα ζπληήξεζεο; 2. Δίλαη ζρεηηθά νξγαλσκέλνο ν θπζηθόο ρώξνο ηεο απνζήθεο; 3. Δθηεινύληαη έζησ θαη απνζπαζκαηηθά πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο; 4. Τπάξρεη βηβιίν ζπκβάλησλ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη εξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο; 5. Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί νπνηαδήπνηε επέλδπζε ζε ζέκαηα νξγάλσζεο ηνπ ηκήκαηνο ζπληήξεζεο ηα ηειεπηαία 3 5 ρξόληα; 6. Θα ππάξμεη ζηήξημε / εκπινθή ηεο δηνίθεζεο;

10 CMMS: Πξνϋπνζέζεηο επηηπρίαο Όρη ζηελ απιή κεραλνγξάθεζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο Σν CMMS δελ θάλεη ηα πάληα Να κελ είλαη βαξύ θαη πνιύπινθν Απαίηεζε κηθξνύ όγθνπ θαηαρσξήζεσλ ηαδηαθή εθαξκνγή Γελ είλαη απηνζθνπόο ν έιεγρνο ησλ ηερληηώλ Αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ Σν 70% ησλ CMMS απνηπραίλνπλ

11 TPM: Από ηελ πξάμε ζηε ζεσξία : (Η.Π.Α.) Πξνιεπηηθή πληήξεζε (Preventive Maintenance PM) Γηνξζσηηθή πληήξεζε (Corrective Maintenance CM) Μεραλέο ρσξίο πληήξεζε (Maintenance Prevention MP) Παξαγσγηθή πληήξεζε (Productive Maintenance PM) 1970 ήκεξα: (Ιαπσλία) Οιηθή παξαγσγηθή ζπληήξεζε (Total Productive Maintenance) Οιηθή ηέιεηα Βηνκεραληθή Παξαγσγή (Total Perfect Manufacturing) Οιηθή ηέιεηα Γηαρείξηζε (Total Perfect Management)

12 TPM: Από ηελ πξάμε ζηε ζεσξία TPM ζε εηαηξηθό επίπεδν: TOTAL ΟΛΟΙ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ Αλώηαηε δηνίθεζε Σκήκαηα παξαγσγήο Σκήκαηα ζπληήξεζεο θαη λέσλ έξγσλ Υεηξηζηέο κεραλεκάησλ Παξάιιεια ηκήκαηα (δ/ζε πξνζσπηθνύ έξεπλαο & αλάπηπμεο, πσιήζεσλ) Πξνκεζεπηέο Τιηθώλ θαη εξγαζηώλ ΣΟΥΟ: Μεδέλ αηπρήκαηα Μεδέλ πνηνηηθά πξνβιήκαηα Μεδέλ κεραληθέο βιάβεο

13

14 TPM: Από ηελ πξάμε ζηε ζεσξία

15 TPM: Από ηελ πξάμε ζηε ζεσξία

16 Life Cycle Cost

17 Life Cycle Cost

18 ΒΑΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ ΤΝΣΖΡΖΖ Γιαζθάλιζη αξιοπιζηίαρ μέζων παπαγωγήρ Έλεγσορ κόζηοςρ λειηοςπγίαρ Μεγιζηοποίηζη Ολικού Βαθμού Απόδοζηρ Ο.Β.Α. Ο.Β.Α. = δηαζεζηκόηεηα * παξαγσγηθόηεηα * πνηόηεηα Γιαθεζιμόηηηα = ο καθαπόρ σπόνορ λειηοςπγίαρ ηων μέζων παπαγωγήρ ωρ ππορ ηον ζςνολικά διαθέζιμο Παπαγωγικόηηηα = ο λόγορ ηηρ παπαγόμενηρ ποζόηηηαρ ωρ ππορ ηη δςναμικόηηηα ηων μέζων παπαγωγήρ Ποιόηηηα = ο λόγορ ηηρ ποιοηικά αποδεκηήρ ποιόηηηαρ ωρ ππορ ηο ζύνολο ηηρ παπαγόμενηρ

19 ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ Η δηαδηθαζία ε νπνία θαζνξίδεη: Σί, πώο θαη θάζε πόηε πξέπεη λα γίλεηαη θάηη ώζηε ηα κέζα παξαγσγήο λα εθηεινύλ αθξηβώο ηελ απνζηνιή ηνπο Γηεξγαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε επίπεδν: Δξγνζηαζίνπ ζπζηήκαηνο κεραλήκαηνο

20 Σι ζημαίνει αςηό; Αληηθαηάζηαζε: α) ηεο θαηαζηαιηηθήο ζπληήξεζεο θαη β) ησλ πξνγξακκάησλ ηαθηηθήο ρξνληθήο ζπληήξεζεο Με πξνλνεηηθά θαη πξνγλσζηηθά ζπζηήκαηα: α) έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο β) ζρεδηαζκό επεκβάζεσλ γ) βειηησηηθέο ελέξγεηεο

21 Αξιοπιζηία ζςνηήπηζηρ Σέζζεξηο (4) είλαη νη βαζηθέο παξαιήςεηο πνπ πξνθαινύλ ην 80% ησλ πξόσξσλ θζνξώλ θαη βιαβώλ: α) ραιάξσζε ζπλδέζκσλ, ζηεξεώζεσλ θαη αγθπξώζεσλ β) έιιεηςε δπγνζηάζκηζεο θαη επζπγξάκκηζεο γ) αθάζαξην πεξηβάιινλ θαη κόιπλζε ιηπαληηθώλ δ) αθαηάιιειε ιίπαλζε

22 Αξιοπιζηία ζςνηήπηζηρ ζηόσοι ζςζηήμαηορ Αύμεζε σθέιηκνπ θύθινπ δσήο ηνπ ηερληθνύ πιηθνύ Μείσζε δαπαλώλ ιεηηνπξγίαο Πξόιεςε θαη πεξηνξηζκόο βιαβώλ θαη θζνξώλ (>ΜΣΒF: mean time between failures) Έγθαηξνο ζρεδηαζκόο θαη πξνγξακκαηηζκόο επεκβάζεσλ (<MTTR: mean time to repair) Αύμεζε δηαζεζηκόηεηαο Αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο Δθαξκνγή ιηπαληηθώλ λεώηεξεο θαη απνηειεζκαηηθόηεξεο ηερλνινγίαο Δμνκάιπλζε απαζρόιεζεο ζπλεξγείσλ

23 CMMS

24 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΖ MDF AIMMS (Καηαγπαθή βλαβών διασείπιζη αποθήκηρ ανηαλλακηικών) ERP (Λογιζηική διασείπιζη επγοζηαζίος) HRMS (Μιζθοδοζία) MANTIS (Γιασείπιζη καηαγπαθή αποθεμάηων έηοιμος πποϊόνηορ) HMI (Υειπιζμόρ παπαγωγήρ ζε ππαγμαηικό σπόνο) PANEL-PRO (Καηαγπαθή ποζοηικών δεδομένων παπαγωγήρ) EAGLE EYE (Καηαγπαθή ποιοηικών δεδομένων παπαγωγήρ)

25

26 ΠΑΡΑΓΩΓΖ M.D.F. ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ ΔΠΔΝΓΔΓΤΜΔΝΑ ΜΔ ΞΤΛΟΦΤΛΛΑ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΠΔΝΓΔΓΤΜΔΝΑ ΜΔ ΜΔΛΑΜΗΝΖ ΛΑΚΑΡΗΣΟ MDF ΠΑΡΚΔ LAMINATE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΠΣΩΜΔΝΩΝ Μ.Δ.Α. ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΑΚΩΝ ΥΡΖΖ ΒΗΟΜΑΕΑ A ΤΛΔ ΞΤΛΔΗΑ ΤΓΚΟΛΛΖΣΗΚΔ ΟΤΗΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΘΔΡΜΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΡΓΑΣΟΩΡΔ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΩΛΖΔΗ

27 PANEL - PRO

28 Monitoring position EAGLE - EYE

29 ERP

30 HRMS

31 HRMS

32 CMMS - AIMMS

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 Α ΕΤΥΑΡΙΣΩ ΝΣΟΤΝΑ Γ. ΑΛΔΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΟΜΔΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ Α ΤΛΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΝΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ρεδηαζκφο θαη Απφθηεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ

ρεδηαζκφο θαη Απφθηεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ρεδηαζκφο θαη Απφθηεζε 1.Σν Μαθξνρξφλην ηξαηεγηθφ Πιάλν γηα ηα 1.1 Πεπιεσόμενα ενόρ Γενικού ηπαηηγικού σεδίος Πληποθοπιακών ςζηημάηων 1.2 Μεθοδολογίερ Οπιζμού Πληποθοπικών πος Τποζηηπίζοςν ηοςρ Δπισειπημαηικούρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΛΑΣΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ & ΑΦ/ΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001/2008

ΣΖ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΛΑΣΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ & ΑΦ/ΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001/2008 ΤΣΖΜΑ ΓΗΗΑΦΑΛΗΗΖ ΠΟΗΗΟΣΖΣΑ ΣΖ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001/2008 ΑΤΓΟΤΣΟ 2011 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: 05-08-11 ειίδα 2 / 33 3. ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ... 5 4. ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΜΔΡΟ... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 4η ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2006-2007 3 ος Σόμος ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ ΛΤΔΩΝ - ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ Τπο- Δργαζίας 4.Β ΤΠΟΔΡΓΑΙΑ 4.Β i. Ποιοηική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΑΝΝΙΗ ΠΤΡΟ Α.Μ. 2008102 Ερωηήζεις δεσηέροσ κεθαλαίοσ: 1) Δμεγείζηε ηη είλαη ν θύθινο δσήο ηνπ έξγνπ. Πεξηγξάςηε ηα γεληθά βήκαηα ζε έλα κνληέιν θαηαξξάθηε. Γώζηε έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο.

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Ππορ: Καβάια, 04-06-2013 Αξηζ. Πξση: 401 Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. H Οξγάλσζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. H Οξγάλσζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ H Οξγάλσζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ Γεληθά (κία πεξηήγεζε) 1. Γνκηθά ζηνηρεία ηεο Οξγάλσζεο (ζρεδηαζκόο εξγαζηώλ, ζπληνληζκόο δξαζηεξηνηήησλ, νκαδνπνίεζε/ηκεκαηνπνίεζε εξγαζηώλ, αλάζεζε αξκνδηνηήησλ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΙΣΙΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΔΠΑΛΞΗ ΓΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΔΠΑΛΞΗ ΓΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΔΠΑΛΞΗ ΓΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ www.ekpedeftikos.com 13/01/2011 Αποππέονηα θέμαηα από ηην επιμόπθωζη για ηα Αναλςηικά Ππογπάμμαηα ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 1. Γεληθό αίζζεκα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμαηικό Δπγαζηήπι 6: «Έλεγσορ ζηην παπαγωγή ηηρ βιομησανίαρ ηποθίμων και ποηών»

Θεμαηικό Δπγαζηήπι 6: «Έλεγσορ ζηην παπαγωγή ηηρ βιομησανίαρ ηποθίμων και ποηών» Θεμαηικό Δπγαζηήπι 6: «Έλεγσορ ζηην παπαγωγή ηηρ βιομησανίαρ ηποθίμων και ποηών» Αλάδνρνη Έξγνπ: Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πεξηερόκελα: Η Τθηζηάκελε Καηάζηαζε Πεξηνρέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΔ: Γατηαλάξνο Δπάγγεινο Κνπηζνύθνπ Γηνλπζία Κξηπηληίξε Υαξίθιεηα Λεηβαδάξα Μαξίλα Μαξγαξίηε Δπδνμία Παξήρζεζαλ γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποηική. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα

Ρομποηική. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα Ρομποηική Τι είναι η ρομποηική; Δίλαη ζύγρξνλνο ηερλνινγηθόο θιάδνο ηεο απηνκαηνπνίεζεο, πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ξνκπόη, θαζώο θαη ηελ έξεπλα γηα ηελ πεξαηηέξσ

Διαβάστε περισσότερα

V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξψηε γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο απφ ηα επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

16-17 Νοεμβρίοσ 2010. Εισηγητής: Κων/νος Χρσσικόποσλος

16-17 Νοεμβρίοσ 2010. Εισηγητής: Κων/νος Χρσσικόποσλος 16-17 Νοεμβρίοσ 2010 Εισηγητής: Κων/νος Χρσσικόποσλος Workshop Καηαγξαθή πξνβιεκάησλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο από ζπκκεηέρνληεο (fishbone) 2 Παξαιαβέο - Σαθηνπνίεζε 4 Παξαιαβέο Οη παξαιαβέο είλαη ε πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Thesis.net Μaintenance

Thesis.net Μaintenance Γηαρείξηζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο ζπληήξεζεο κεραλεκάηωλ/νρεκάηωλ Thesis.net Μaintenance Οινθιεξωκέλε εθαξκνγή γηα ηελ πιήξε θαη άκεζε δηαρείξηζε θαη παξαθνινύζεζε ζπληήξεζεο ηωλ κεραλεκάηωλ ή/θαη ηνπ ζηόινπ

Διαβάστε περισσότερα