KANONION TOY ETOYΣ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KANONION TOY ETOYΣ 2010"

Transcript

1 KANONION TOY ETOYΣ IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α πλ. Θ Κυριακ ς µετ τ Φ τα Κυριακ ς Μετ τ Φ τα Αδελφοί, ν κάστ ω µ ν Ακο σας Ιησο ς τι Ιωάννης... δ θη χάρις... Εφεσ. δ 7-13 Ματθ. δ αρ ς Ι Το Οσίου Αντωνίου Κυριακ ς ΙΕ Λουκ (Ζακχαίου) Πείθεσθε το ς γουµένοις µ ν... ιήρχετο Ιησο ς τ ν Ιεριχ... Ε ρ. ιγ Λουκ. ιθ πλ.δ ΙΑ Κυριακ ς ΛΓ Επιστολ ν Κυριακ ς ΙΣΤ Λουκ (Τελών. & Φαρισ.) Παρηκολο θηκάς µου... Ανθρωποι δυ νέ ησαν ε ς τ Ιερ ν... Β Τιµ. γ Λουκ. ιη α Α Κυριακ ς Λ Επιστολ ν Κυριακ ς ΙΖ Λουκ ( Ασώτου) Πάντα µο ξεστιν... Ανθρωπ ς τις ε χε δ ο υ ο ς... Α Κορ. στ Λουκ. ιε ΦEBPOYAPIOΣ 7 Β Κυριακ ς τ ς Απ κρεω Κυριακ ς της Απ κρεω Βρ µα µ ς ο παρίστησι... Οταν λθ η υ ς το νθρώπου... Α Κορ. η 8 - θ 2 Ματθ. κε γ Γ Κυριακ ς τ ς Τυριν ς Κυριακ ς της Τυριν ς Ν ν γγ τερον µ ν σωτηρία... Ε ν φ τε το ς νθρώποις... Ρωµ. ιγ 11 - ιδ 4 Ματθ. στ δ Κυριακ ς Α Νηστει ν Κυριακ ς Α Νηστει ν ( Ορθοδοξίας) ( Ορθοδοξίας) Ηθέλησεν Ιησο ς ξελθε ν... Πίστει Μωσ ς µέγας γεν µενος... Ιω. α Ε ρ. ια 24-26, πλ.α Ε Κυριακ ς Β Νηστει ν Κυριακ ς Β Νηστει ν Κατ ρχ ς σ Κ ριε τ ν γ ν Ε σ λθεν Ιησο ς ε ς θεµελίωσας... Καπερναο µ... Ε ρ. α 10-3 Μαρκ. 1-12

2 82 MAPTIOΣ 7 πλ. ΣΤ Κυριακ ς Γ Νηστει ν Κυριακ ς Γ Νηστει ν (Σταυροπροσκην σεως) (Σταυροπροσκην σεως) Εχοντες Αρχιερέα Μέγαν... Οστις θέλει πίσω µου κολουθε ν... Ε ρ. δ 14- ε 6 Μαρκ. η 34 - θ 1 14 αρ ς Ζ Κυριακ ς Νηστει ν Κυριακ ς Νηστει ν Αδελφο, τ Α ρα µ Ανθρωπ ς τις προσ λθε... παγγειλάµενος... Μάρκ. θ Ε ρ. στ πλ.δ Η Κυριακ ς Ε Νηστει ν Κυριακ ς Ε Νηστει ν Χριστ ς παραγεν µενος Παραλαµ άνει Ιησο ς ρχιερε ς... το ς δώδεκα... Ε ρ. θ Μαρκ. ι Κυριακ ς τ ν Βα ων Κυριακ ς τ ν Βα ων Χαίρετε ν Κυρί ω πάντοτε... Πρ ξ µερ ν το Πάσχα... Φιλιπ. δ 4-9 Ιω. ι 1-18 AΠPIΛIOΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τ ν µ ν πρ τον λ γον... Εν ρχ ν Λ γος... Πραξ. α 1-8 Ιω. α Α Κυριακ ς το Αντίπασχα (Θωµ ) Κυριακ ς του Αντίπασχα (Θωµά) ι τ ν χειρ ν τ ν Αποστ λων... Ο σης ψίας τ µέρ α... Πράξ. ε Ιω. κ Κυριακ ς τ ν Μυροφ ρων Κυριακ ς τ ν Μυροφ ρων Πληθυν ντων τ ν µαθητ ν... Ελθών Ιωσ φ π Αριµαθαίας... Πράξ. στ 1-7 Μαρκ. ιε 43 - ιστ 8 25 γ Ε Το Ε αγγελιστο Κυριακ ς του Παραλ του Αδελφο ταπεινώθητε π τ ν Ανέ η Ιησο ς ε ς Ιεροσ λυµα... κράτησιν... Α Κάθ. Επ. Πέτρ. ε 6-14 Ιω. ε 1-15

3 83 MAΪOΣ 2 δ Ζ Το Ιεράρχου Κυριακ ς της Σαµαρείτιδος Αδελφοί, µνηµονε ετε Ερχεται Ιησο ς ε ς τ ν γουµένων µ ν... π λιν τ ς Σαµαρείας... Ε ρ. ιγ 7-16 Ιω. δ πλ.α Η Κυριακ ς το Τυφλο Κυριακ ς του Τυφλο Εγένετο πορευοµένων µ ν... Παράγων Ιησο ς ε δεν νθρωπον... Πράξ. ιστ Ιω. θ πλ. Ι Κυριακ ς Αγ. Πατέρων Κυριακ ς Αγ. Πατέρων Εκρινεν Πα λος Επάρας Ιησο ς το ς παραπλε σαι... φθαλµο ς α το... Πράξ. κ 16-18, Ιω. ιζ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Εν τ συµπληρο σθαι Τ σχάτ η µέρ α τ µεγάλ η... τ ν µέραν... Πρ ξ Ιω. ζ 37-52, η πλ.δ Α Τ ν Αγίων Πάντων Τ ν Αγίων Πάντων Ο Αγιοι πάντες δι πίστεως... Π ς στις µολογήσει... Ε ρ. ια 33 - ι 2 Ματθ. ι 32-33, 37-38, ιθ IOYNIOΣ 6 α Β Κυριακ ς Β Επιστολ ν Κυριακ ς Β Ματθαίου ξα κα τιµή... Περιπατ ν Ιησο ς παρ τ ν θάλασσαν... Ρωµ Ματθ. δ Γ Κυριακ ς Γ Επιστολ ν Κυριακ ς Γ Ματθαίου ικαιωθέντες κ πίστεως... Ο λ χνος το σώµατος... Ρωµ. ε 1-10 Ματθ. στ γ Κυριακ ς Επιστολ ν Κυριακ ς Ματθαίου Αδελφο, λευθερωθέντες Ελθ ντι τ Ιησο... π τ ς µαρτίας... Ματθ. η 5-13 Ρωµ. στ δ Ε Κυριακ ς Ε Επιστολ ν Κυριακ ς Ε Ματθαίου H µ ν ε δοκία τ ς Ελθ ντι τ Ιησο ε ς τ ν χώραν... µ ς καρδίας... Ματθ. η 28 - θ 1 Ρωµ. ι 1-10

4 84 IOYΛIOΣ 4 πλ.α ΣΤ Κυριακ ς ΣΤ Επιστολ ν Κυριακ ς Στ Ματθαίου Αδελφοί, χοντες χαρίσµατα Εµ άς Ιησο ς... κατ τ ν χάριν... Ματθ. θ 1-8 Ρωµ. ι πλ. Ζ Μεγαλοµάρτυρος Ε φηµίας Κυριακ ς Ζ Ματθαίου Αδελφοί, συνεργο ντες Παράγοντι τ Ιησο παρακαλο µεν... κολο θησαν... Β Κορ. στ 1-10 Ματθ. θ αρ ς Η Κυριακ ς τ ν Πατέρων Κυριακ ς τ ν Πατέρων Πιστ ς λ γος... Υµε ς στε τ φ ς το κ σµου... Τ τ. γ 8-15 Ματθ. ε πλ.δ Θ Τ ς Αγίας Αννης Κυριακ ς Θ Ματθαίου Αδελφοί, Α ρα µ δυ υ ο ς σχεν... Ηνάγκασεν Ιησο ς το ς µαθητάς... Γαλ. δ Ματθ. ιδ AYΓOYΣTOΣ 1 α I Κυριακ ς Ι Επιστολ ν Κυριακ ς Ι Ματθαίου Ο Θε ς µ ς το ς Αποστ λους... Ανθρωπ ς τις προσ λθε... Α Κορ. δ 9-16 Ματθ. ιζ IA Κυριακ ς ΙΑ Επιστολ ν Κυριακ ς ΙΑ Ματθαίου Αδελφο σφραγ ς τ ς Ωµοιώθη ασιλεία τ ν µ ς ποστολ ς... ο ραν ν νθρώπ ω... Κορ. θ 2-12 Ματθ. ιη γ Τ ς ορτ ς Τ ς ορτ ς Αδελφοί, το το φρονείσθω ν µ ν... Ε σ λθεν Ιησο ς ε ς κώµην τινά... Φιλίπ Λουκ. ι και ια δ B Κυριακ ς ΙΓ Επιστολ ν Κυριακ ς ΙΓ Ματθαίου Γρηγορε τε, στήκετε ν τ πίστει... Ανθρωπ ς τις ν ο κοδεσπ της... Α Κορ. ιστ Ματθ. κα πλ. α Γ Το Προδρ µου Το Προδρ µου Εν τα ς µέραις κείναις, Ηκουσεν Ηρώδης ασιλε ς... ς πλήρου Ιωάννης... Πράξ. ιγ Μάρκ. στ 14-30

5 85 ΣEΠTEMBPIOΣ 5 πλ. Κυριακ ς ΙΕ Επιστολ ν Κυριακ ς ΙΕ Ματθαίου Αδελφοί, Θε ς ε πών Τ καιρ κείνω κ σκ τους φ ς... νοµικ ς τις προσ λθε... Β Κορ. δ 6-15 Ματθ. κ αρ ς E Κυριακ ς πρ τ ς Υψώσεως Κυριακ ς πρ τ ς Υψώσεως Ιδετε πηλίκοις µ ν Ο δε ς να έ ηκεν γράµµασιν... ε ς τ ν ο ραν ν... Γαλ. στ Ιω. γ πλ.δ ΣT Κυριακ ς µετ τ ν Υψωσιν Κυριακ ς µετ τ ν Υψωσιν Ε δ τες τι ο δικαιο ται... Οστις θέλει πίσω µου... Γαλ Μαρκ. η 34 - θ 1 26 α Z Το Ε αγγελιστο Το Ε αγγελιστο Θε ν ο δε ς πώποτε τεθέαται... Ε στήκεισαν παρ τ Σταυρ... Α Ιωάν δ Ιωάν. ιθ 25-27, κα OKTΩBPIOΣ 3 H Κυριακ ς ΙΘ Επιστολ ν Κυριακ ς Β Λουκ Αδελφοί, Θε ς κα Καθ ς θέλετε να ποι σιν... πατ ρ το Κυρίου... Λουκ. στ Β Κορ. ια καί ι 1-9) 10 γ Θ Κυριακ ς Κ Επιστολ ν Κυριακ ς Γ Λουκ Γνωρίζω µ ν τ Ε αγγέλιον... Επορε ετο Ιησο ς Γαλ. α ε ς κώµην... Να ν... Λουκ. ζ δ I Αγίων Πατέρων Κυριακ ς Λουκ (Σπορέως) Τέκνον Τίτε, πιστ ς λ γος... Εξ λθεν σπείρων το σπε ραι... Τιτ.γ 8-15 Λουκ. η πλ. α IA Κυριακ ς ΚΒ Επιστολ ν Κυριακ ς ΣΤ Λουκ Ιδετε πηλίκοις µ ν γράµµασιν... Ελθ ντι τ Ιησο ε ς τ ν χώραν... Γαλ. στ Λουκ. η πλ. A Κυριακ ς ΚΓ Επιστολ ν Κυριακ ς Ε Λουκ O Θε ς πλο σιος ν ν λέει... Ανθρωπ ς τις ν πλο σιος... Eφεσ Λουκ. ιστ 19-31

6 86 NOEMBPIOΣ 7 αρ ς B Κυριακ ς Κ Επιστολ ν Κυριακ ς Ζ Λουκ Χριστ ς στιν ε ρήνη µ ν... Ανθρωπ ς τις προσ λθε Eφεσ τ Ιησο... Ιάειρος... Λουκ. η πλ. δ Γ Το Αποστ λου Φιλίππου Κυριακ ς Η Λουκ Αδελφο, Θε ς µ ς Νοµικ ς τις προσ λθε το ς Αποστ λους... τ Ιησο... Κορ. δ 9-16 Λουκ. ι α Τ ς ορτ ς Τ ς ορτ ς Αδελφοί, ε χεν πρώτη σκηνή... Ε σ λθεν Ιησο ς ε ς κώµην τινά... E ρ. θ 1-7 Λουκ. ι 38-42, ια E Κυριακ ς ΚΖ Επιστολ ν Κυριακ ς ΙΓ Λουκ Αδελφοί, νδυναµο σθε Τ καιρ κείν ω νθρωπ ς ν Κυρί ω... τις προσ λθε τ Ιησο... Eφεσ. στ Λουκ. ιη EKEMBPIOΣ 5 γ ΣT Το Οσίου Σά α Κυριακ ς Ι Λουκ Αδελφοί, καρπ ς Hν διδάσκων Ιησο ς... το πνε µατος... Λουκ. ιγ Γαλ. ε 22 - στ 2 12 δ Z Το Ιεράρχου Κυριακ ς ΙΑ Λουκ (Προπατ ρων) Αδελφοί, ς τέκνα Ανθρωπ ς τις ποίησε φωτ ς περιπατε τε... δε πνον µέγα... Eφεσ. ε 8-19 Λουκ. ιδ πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ς Χριστο Κυριακ ς Πρ τ ς Χριστο Γεννήσεως Γεννήσεως Πίστει παρ ώκησεν A ραάµ... Βί λος γενέσεως Ιησο Χριστο... Ε ρ. ια 9-10, Ματθ. α πλ. Θ Κυριακ ς µετ τ ν Κυριακ ς Μετ τ ν Χριστο Γέννησιν Χριστο Γέννησιν Αδελφοί, γνωρίζω µ ν Αναχωρησάντων τ ν Μάγων... τ ε αγγέλιον... Γαλ. α Ματθ

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1 MHN AY OY TO EXøN HMEPA 3 1 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου. Ηχος α. Εωθιν ν Ι. Απ σήµερον ρχεται

Διαβάστε περισσότερα

MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3).

MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3). MER_B_DIATAX_MHNES 17-12-10 09:30 ΠM Σελίδα339 MHN E TEMBPIO EXøN HMEPA 3 0 1. ΠΕΜΠΤΗ. Αρχή τ ς Ινδίκτου, τοι το νέου τους. Συµεών το Στυλίτου. Ιησο το Ναυ. Σ ναξις τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου τ ν Μιασην ν.

Διαβάστε περισσότερα

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ EPIO O ã ñ IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2003 ñ ÙÂÜ Ô 1ÔÓ È ı ÓÛÈ ÂÚÈÔ ÈÎÔÜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 174, T.K. 542 49 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ñ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ªπª AI À Ãπ À \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Mάϊος 2001, Aριθµ.5 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 429 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σ ΤΟΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ 20 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τι είναι η Βιοηθική, ποιοι οι άξονές της και πο ια προ λήµατα προκ πτουν απ την εφαρµογή των επιτευγµάτων της

Διαβάστε περισσότερα

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 1INCIPIT LIBER ACTUUM APOSTOLORUM Πραξεις Αποστολων 1 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ 1) ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (απόσπασµα) Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ 9 ΠAPOYΣIAΣ ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ ΣTON KOΣMO (ΠOΛITIΣMOΣ) Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη δυναµική του Χριστιανισµο σε λες τις εκφάνσεις της ζωής και να γνωρίσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era - International conference UCL, 11-13 September 2013. Silvia Barbantani (silvia.barbantani@unicatt.it) - Hellenistic military epitaphs

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ A. πª Ωστε προσήκει το τους ε δαιμονεστάτους γε σθαι, ο τινες π ρ μεγίστων κα καλλίστων κινδυνε σαντες ο τω τ ν ίον τελε τησαν, ο κ πιτρέψαντες περ α τ ν τ τ χ η ο δ ναμείναντες

Διαβάστε περισσότερα

TO A BA I H ATPI A MOY

TO A BA I H ATPI A MOY TO A BA I H ATPI A MOY ºøTH KONTO OY TO A BA I H ATPI A MOY ιε θυνση σειράς Eλλήνων συγγραφέων: Eλένη Γκίκα Mακέτα εξωφ λλου: Nίκος Tελλίδης Φιλολογική επιµέλεια- ι ρθωση κειµένου: Hλίας Σιγαλ ς Στοιχειοθεσία-Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα