«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»"

Transcript

1 «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Συντονιστής φορέας της Α.Σ.: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 Πλάνο Συμμετοχής Ωφελουμένων στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης Do more than belong: participate. William Arthur Ward

3 Κώδικας δεοντολογίας Βασικές αρχές που οφείλουν να τηρούν οι ωφελούμενοι Αποχή από οποιασδήποτε παραπλανητική πληροφόρηση στα δηλωθέντα κατά περίπτωση στοιχεία. Συνέπεια στις υποχρεώσεις τους κατά την διάρκεια των υλοποιούμενων δράσεων στις οποίες συμμετέχει (κατάρτιση, συμβουλευτική, δικτύωση). Επιμέλεια και ενεργή συμμετοχή στις τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης, που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτές, τους συμβούλους ή τα αρμόδια στελέχη. Συνεργασία για τη διεκπεραίωση συντονιστικών, οργανωτικών ή διαδικαστικών ζητημάτων (προσκόμιση απαραίτητων εγγράφων, συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης του Τοπικού Σχεδίου Δράσης, συμπλήρωση απαραίτητων εντύπων κλπ). Ενημέρωση του Συντονιστή Εταίρου του Τοπικού Σχεδίου Δράσης, εάν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής κάποιος ωφελούμενος εντοπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα στη συνεργασία του με άλλο εμπλεκόμενο μέρος.

4 Κώδικας δεοντολογίας Βασικές αρχές που οφείλουν να τηρούν οι φορείς υλοποίησης Σεβασμός και εφαρμογή των όρων και του πλαισίου της δράσης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Άξονας Προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σεβασμός των καταστατικών στόχων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση». Παροχή ορθής και έγκυρης ενημέρωσης προς κάθε ωφελούμενο σχετικά με το πλαίσιο συμμετοχής του στις επιμέρους ενέργειες του Τοπικού Σχεδίου Δράσης. Παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων με σκοπό την ομαλή και αποτελεσματική συμμετοχή τους στις επιμέρους ενέργειες του Τοπικού Σχεδίου Δράσης.

5 Κατάρτιση Η υλοποίηση της δράσης αυτής αποσκοπεί στην απόκτηση από τον ωφελούμενο αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ή/και πιστοποιήσεων των άτυπων προσόντων-δεξιοτήτων του Οι γενικές αρχές που διέπουν τα συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης, ακολουθούν τη σύγχρονη στροφή από τη διδασκαλία στη μάθηση, από τη παθητική μεταφορά γεγονότων και ανιαρών μηχανικών διαδικασιών, στην ενεργή εφαρμογή και επίλυση προβλημάτων. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές καθώς και οι επιμέρους διδακτικές δραστηριότητες θα ακολουθηθούν κατά περίπτωση, εναλλασσόμενες σύμφωνα με την εκπαιδευτική ενότητα, τις συνθήκες, τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων και ευρύτερα το εκπαιδευτικό περιβάλλον.

6 Κατάρτιση Μεθοδολογία υλοποίησης Η θεωρητική κατάρτιση θα διεξαχθεί σε πιστοποιημένη δομή, Η πρακτική άσκηση των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί εντός της αίθουσας σε συνθήκες προσομοίωσης, ασκήσεις και μελετών περιπτώσεων, με την καθοδήγηση κατάλληλου/ων εκπαιδευτή πρακτικής. Σε γενικές γραμμές θα ακολουθηθεί η κατάλληλη εναλλαγή θεωρητικών μαθημάτων και πρακτικής άσκησης προκειμένου να εξασφαλιστεί: πλήρης αντιστοίχιση της θεωρητικής κατάρτισης με την πρακτική άσκηση και η άμεση εφαρμογή των γνώσεων στις καθημερινές εργασίες των ωφελούμενων συνέχεια του προγράμματος, η άρρηκτη σύνδεση της διαδοχής των εκπαιδευτικών ενοτήτων και η κάλυψη / διασαφήνιση των κενών αποριών ερωτημάτων των καταρτιζόμενων Το εκπαιδευτικό υλικό που θα υποστηρίξει τη μαθησιακή διαδικασία θα είναι πολύμορφο και θα ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του συνόλου των εκπαιδευτικών ενοτήτων και στο εκπαιδευτικό προφίλ των καταρτιζόμενων του προγράμματος κατάρτισης (εναλλακτικά θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: βιβλία, σημειώσεις, ενημερωτικό και υποστηρικτικό υλικό, βιβλιογραφία κ.λπ.)

7 Κατάρτιση Αειφόρος περιβαλλοντική διαχείριση Το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Αειφόρος περιβαλλοντική διαχείριση» απευθύνεται σε 19 ωφελούμενους του Σχεδίου Δράσης και περιλαμβάνει 125 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων οι 100 είναι θεωρία και οι 25 είναι πρακτική άσκηση. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους ωφελούμενους σύγχρονες βασικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την υποστήριξη των δραστηριοτήτων, των λειτουργιών και των εργασιών με έμφαση σε ζητήματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παραμέτρων, στις διάφορες ομάδες έργων, ώστε να βελτιώσουν την δυνατότητα απασχολησιμότητας τους και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας έχοντας αυξημένα προσόντα. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης να δώσει στους καταρτιζόμενους βασικές γνώσεις για τις λειτουργίες μιας επιχείρησης σε σχέση και με τα παραπάνω ζητήματα, έτσι ώστε να μεταφέρουν την ανάλογη εμπειρία σε επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να δημιουργήσουν ή να εργαστούν ως προς τα ζητήματα περιβάλλοντος και προώθησης υπηρεσιών. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει αποφασιστικά και η πρακτική άσκηση που προβλέπεται από το πρόγραμμα και αφορά πρακτική με μορφή case studies, ασκήσεις και προσομοίωσης σε θέματα ανάλογα των αντικειμένων της εκπαίδευσης μιας σχηματικής εικονικής επιχείρησης.

8 Κατάρτιση Αειφόρος περιβαλλοντική διαχείριση Εκπαιδευτικό περιεχόμενο Τίτλος Εκπαιδευτικής Ενότητας ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 ENOTHTA 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΩΝ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 12 ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 12 ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 9. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12 ΕΝΟΤΗΤΑ 10. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 11. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 13. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 12 Σύνολο ωρών του θεωρητικού μέρους του προγράμματος 100 Σύνολο ωρών πρακτικής άσκησης 25 Γενικό σύνολο 125

9 Κατάρτιση Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων Το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων» απευθύνεται σε 19 ωφελούμενους του Σχεδίου Δράσης και περιλαμβάνει 125 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων οι 100 είναι θεωρία και οι 25 είναι πρακτική άσκηση. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους ωφελούμενους σύγχρονες βασικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την υποστήριξη των δραστηριοτήτων, των λειτουργιών και των εργασιών με έμφαση σε ζητήματα νομικής και οικονομικής συμβουλευτικής, ώστε να βελτιώσουν την δυνατότητα απασχολησιμότητάς τους και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας έχοντας αυξημένα προσόντα. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης να δώσει στους καταρτιζόμενους βασικές γνώσεις για τις λειτουργίες μιας επιχείρησης σε σχέση και με τα παραπάνω ζητήματα, έτσι ώστε να μεταφέρουν την ανάλογη εμπειρία σε επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να δημιουργήσουν ή να εργαστούν ως προς τα ζητήματα αυτά. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει αποφασιστικά και η πρακτική άσκηση που προβλέπεται από το πρόγραμμα και αφορά πρακτική με μορφή case studies, ασκήσεις και προσομοίωσης σε θέματα ανάλογα των αντικειμένων της εκπαίδευσης μιας σχηματικής - εικονικής επιχείρησης.

10 Κατάρτιση Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων Εκπαιδευτικό περιεχόμενο Τίτλος Εκπαιδευτικής Ενότητας ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 12 ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12 ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12 ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 10. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 30 Σύνολο ωρών του θεωρητικού μέρους του προγράμματος 100 Σύνολο ωρών πρακτικής άσκησης 25 Γενικό σύνολο 125

11 Κατάρτιση Κατάρτιση στελεχών στον τομέα της ενεργείας και των κατασκευών Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Κατάρτιση στελεχών στον τομέα της ενέργειας και των κατασκευών» απευθύνεται σε 20 ωφελούμενους του Σχεδίου Δράσης και περιλαμβάνει 125 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων οι 85 είναι θεωρία και οι 40 είναι πρακτική άσκηση. Σκοπός του προγράμματος, είναι η εξοικείωση των ωφελουμένων με την έννοια και τις απαιτήσεις της λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά και της επιχειρηματικότητας γενικά, και κυρίως της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας, της στρατηγικής διοίκησης και του επιχειρηματικού σχεδιασμού υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ιδέας, του οργανωτικού σχεδιασμού και των τεχνικών διοίκησης μιας κοινωνικής ή μη επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναμικού της, αλλά και όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την λειτουργία και κυρίως- το μάρκετινγκ και τις τεχνικές προώθησης των προϊόντων / υπηρεσιών της. Οι καταρτιζόμενοι, μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μπορέσουν να πάρουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας στο ευρύ πεδίο των τεχνικών και ενεργειακών ζητημάτων και υπηρεσιών.

12 Κατάρτιση Κατάρτιση στελεχών στον τομέα της ενεργείας και των κατασκευών Εκπαιδευτικό περιεχόμενο Τίτλος Εκπαιδευτικής Ενότητας ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 10 ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 12 ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12 ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 10. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 18 Σύνολο ωρών του θεωρητικού μέρους του προγράμματος 85 Σύνολο ωρών πρακτικής άσκησης 40 Γενικό σύνολο 125

13 Κατάρτιση Επιχειρηματικότητα στις υπηρεσίες απευθύνεται σε 20 ωφελούμενους του Σχεδίου Δράσης και περιλαμβάνει 125 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων οι 85 είναι θεωρία και οι 40 είναι πρακτική άσκηση. Σκοπός του προγράμματος, είναι η εξοικείωση των ωφελουμένων με την έννοια και τις απαιτήσεις της επιχειρηματικότητας γενικά, και κυρίως της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας, της στρατηγικής διοίκησης και του επιχειρηματικού σχεδιασμού υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ιδέας, του οργανωτικού σχεδιασμού και των τεχνικών διοίκησης μιας κοινωνικής ή μη επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναμικού της, αλλά και όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την λειτουργία και κυρίως- το μάρκετινγκ και τις τεχνικές προώθησης των προϊόντων / υπηρεσιών της. Οι καταρτιζόμενοι, μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μπορέσουν να πάρουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δομείται μεθοδολογικά σε επίπεδο θεωρίας και πρακτικής: την θεωρητική κατάρτιση όπου παρουσιάζονται όλες οι βασικές πτυχές της επιχειρηματικότητας και της ίδρυσης της οργάνωσης και της λειτουργίας μιας επιχείρησης / κοινωνικής επιχείρησης στο συγκεκριμένο τομέα της παροχής υπηρεσιών την πρακτική άσκηση, μέσα από την οποία οι καταρτιζόμενοι, θα κληθούν να επεξεργαστούν, να αξιολογήσουν και να παρουσιάσουν μια επιχειρηματική ιδέα μιας επιχείρησης στο συγκεκριμένο τομέα, και να προδιαγράψουν τις λειτουργίες, τις ιδιαιτερότητες και τις δραστηριότητες της, και να την παρουσιάσουν στην τελική συνάντηση του προγράμματος.

14 Κατάρτιση Επιχειρηματικότητα στις υπηρεσίες Εκπαιδευτικό περιεχόμενο Τίτλος Εκπαιδευτικής Ενότητας ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 10 ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 12 ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12 ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 10. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 18 Σύνολο ωρών του θεωρητικού μέρους του προγράμματος 85 Σύνολο ωρών πρακτικής άσκησης 40 Γενικό σύνολο 125

15 Συμβουλευτική Η υλοποίηση δράσεων της κατηγορίας αυτής αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, προσανατολισμού και υποστήριξης στους ωφελούμενους. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής συνιστά μια δυναμική παρέμβαση για την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των ωφελουμένων και τη διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενες του Τοπικού Σχεδίου Δράσης ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία θα προωθηθούν σχετικά με την προώθηση τους στην αγορά εργασίας θα συμμετάσχουν στις αντίστοιχες ενέργειες συμβουλευτικής, όπως περιγράφονται παρακάτω.

16 Συμβουλευτική Επαγγελματική συμβουλευτική Η επαγγελματική συμβουλευτική αφορά 20 ωφελούμενες, που σύμφωνα με το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους, θα προωθηθούν σε θέσεις απασχόλησης και θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους επαγγελματικούς συμβούλους με στόχο τη σκιαγράφηση του επαγγελματικού προφίλ του ανέργου μέσα από μια διαδικασία διερεύνησης και κατανόησης του εαυτού τους, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων, των πόρων και των περιορισμών του ατόμου. Στη φάση αυτή, ο επαγγελματικός σύμβουλος συνεργάζεται με τον ωφελούμενο ώστε να τον βοηθήσει στην αποτίμηση του προσωπικού και επαγγελματικού παρελθόντος του, τον καθορισμό των επαγγελματικών του στόχων, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και στην ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση του ατόμου για θέματα απασχόλησης, αγοράς εργασίας, κλπ. Σαν αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ο ωφελούμενος θα αποκτήσει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και θα αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες για την αναζήτηση εργασίας και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ζωής, καθώς και ενεργητική συμπεριφορά στην αναζήτηση εργασίας. Στο στάδιο μετά την ένταξη του ατόμου στην απασχόληση μέσω της τοποθέτησης του σε θέση εξαρτημένης εργασίας η δράση αφορά στην παρακολούθηση της πορείας του ωφελούμενου με στόχο την εξασφάλιση της διατήρησης της απασχόλησης και μετά το πέρας του έργου.

17 Επαγγελματική συμβουλευτική Συμβουλευτική Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων Υποστήριξη Σύνταξη βιογραφικού Σκιαγράφηση επαγγελματικού προφίλ Προετοιμασία για συνεντεύξεις Τοποθέτηση σε θέση εργασίας Διευκόλυνση Διεκπεραίωση συναφών θεμάτων Παρακολούθηση Κάλυψη αναγκών 3μηνη παρακολούθηση μετά την τοποθέτηση σε θέση απασχόλησης Διασφάλιση ενσωμάτωσης στο νέο περιβάλλον

18 Συμβουλευτική Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας Η Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας αφορά 18 ωφελούμενες, που σύμφωνα με το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους, θα επιλέξουν και θα προωθηθούν στο να αναπτύξουν την δική τους επιχείρηση. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι επιχειρηματικότητας, θα προετοιμάσουν τους ωφελούμενους και θα τους υποστηρίξουν κατά τη περίοδο ίδρυσης όσο και επικουρικά κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου λειτουργίας των επιχειρήσεων που δημιουργούνται από ωφελούμενους της παρέμβασης, αξιοποιώντας τα εργαλεία, τα έντυπα, τους ηλεκτρονικούς οδηγούς για το επιχειρείν και τις μεθοδολογίες που παρήχθησαν στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal, καθώς και άλλων Προγραμμάτων της Γ Προγραμματικής Περιόδου. Παράλληλα αξιοποιώντας την δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής, στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα οργανωθούν και ομαδικές συναντήσεις μεταξύ υποψηφίων και παλαιών επιχειρηματιών, ώστε αφενός να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας και αφετέρου να υποβοηθηθούν ερεθίσματα δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ αυτών. Η παρούσα δράση περιέχει, επίσης, την Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας - υπαγωγής σε άλλα προγράμματα και αφορά της επιχειρήσεις, που θα ιδρυθούν στα πλαίσια της Πράξης. Με δεδομένο ότι η παρούσα παρέμβαση δεν περιλαμβάνει χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων των ωφελουμένων, θα αξιοποιηθεί η δικτύωση και τεχνογνωσία των εταίρων, ώστε να ενημερωθούν οι ωφελούμενοι για δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω άλλων πηγών και στην συνέχεια θα προετοιμαστούν, από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη οι απαραίτητες αιτήσεις για την χρηματοδότησή τους. Από τη στιγμή που η αξιολόγηση του επιχειρηματικού πλάνου είναι θετική αρχίζει η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση είναι αρνητική τότε επανεξετάζεται το επιχειρηματικό πλάνο και πραγματοποιούνται διορθωτικές παρεμβάσεις έχοντας ως σκοπό το επιθυμητό αποτέλεσμα για την ίδρυση υγιούς επιχείρησης ή την αναδιοργάνωση επέκταση υφιστάμενης.

19 Συμβουλευτική Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων Υποστήριξη Αξιολόγηση και ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών Εκπόνηση business plan Συμπλήρωση αίτησης υπαγωγής Διευκόλυνση Διεκπεραίωση συναφών θεμάτων Παρακολούθηση Κάλυψη αναγκών 3μηνη παρακολούθηση μετά την έναρξη Διασφάλιση αξιοποίησης παραχθέντων εργαλείων

20 Συμβουλευτική Συμβουλευτική κοινωνικής επιχειρηματικότητας Με δεδομένο ότι ο Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες για την σύσταση και ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο στην Ελλάδα, αποφασίστηκε να αφορά ξεχωριστή δράση η «Συμβουλευτική κοινωνικής επιχειρηματικότητας». Οι ιδιαιτερότητες που επιβάλλουν την ιδιαίτερη αντιμετώπιση του ζητήματος της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας συνδέονται κύρια με τα εξής ζητήματα: Η ανάγκη νομικής στήριξης που συνδέεται με την οργανωτική δομή της (Τύπος καταστατικού, διαδικασίες ένταξης στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων) είναι ιδιαίτερη και απαιτεί χωριστό σχεδιασμό και μελέτη. Το μοντέλο διακυβέρνησης και λειτουργίας. Γενική συνέλευση μέλη εργαζόμενοι. Συγκρότηση διοικούσας επιτροπής. Παρόλο που και σε μια τυπική επιχείρηση, η λήψη των αποφάσεων και η εταιρικότητα είναι πολύ σημαντικές διεργασίες, στις κοινωνικές επιχειρήσεις αποκτά ακόμα πιο βαρύνουσα σημασία και εκτιμούμε ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην καλλιέργεια των στάσεων και συμπεριφορών που απαιτούνται. Η δυνατότητα σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς που θα συνάπτει η Κοινωνική Επιχείρηση με Δήμους η άλλες Δημόσιες υπηρεσίες. Η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του, υπό δημιουργία, Ταμείου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που θα παρέχει οικονομικά εργαλεία όπως μικρο-δάνεια, εγγυήσεις για τις επιχειρήσεις και τους συμμετέχοντες και μέσω της ενεργοποίησης δράσεων υποστήριξης στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Η πρόβλεψη για διάθεση μέρους των κερδών για τους σκοπούς της κοινωνικής επιχείρησης, καθώς και θέματα κινήτρων που θεσπίζονται με τον παραπάνω Νόμο, απαιτούν ιδιαίτερο σχεδιασμό, που δεν συναντάται στις τυπικές επιχειρήσεις. κ.α.

21 Συμβουλευτική Συμβουλευτική κοινωνικής επιχειρηματικότητας Έρευνα -πληροφόρηση - εργαλεία Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας Υποστήριξη Εκπόνηση business plan και πλάνου δραστηριοτήτων Διευκόλυνση Ένταξη στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. Συμπλήρωση αίτησης υπαγωγής Διεκπεραίωση συναφών θεμάτων Κάλυψη αναγκών Παρακολούθηση 3μηνη παρακολούθηση μετά την έναρξη Διασφάλιση αξιοποίησης παραχθέντων εργαλείων

22 Δικτύωση Η υλοποίηση της δράσης αυτής αφορά τη διασύνδεση ατόμων ή/και ομάδων, φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που αποσκοπεί στη συνεργασία τους για την επίτευξη κοινού οφέλους. Στόχος της, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας που προκύπτουν τόσο από την επίτευξη κοινού αποτελέσματος όσο και από την προώθηση κοινών παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Η δικτύωση, λοιπόν, είναι κάτι ανθρώπινο. Αφορά την οικοδόμηση αμοιβαία χρήσιμων σχέσεων και αποτελεί μια απολύτως απαραίτητη ικανότητα για οποιονδήποτε σκοπεύει να συμμετέχει στη ζωή. Αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι που είναι εντελώς αυτάρκεις, είναι φανερό ότι για να επιβιώσουμε χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Πρακτικά η δικτύωση επιτυγχάνεται από την παρουσία και συμμετοχή ατόμων ή ομάδων σε συναντήσεις, εκδηλώσεις και κοινωνικά γεγονότα στα οποία κάποιος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει στο ευρύτερο κοινό τον εαυτό του και τη δραστηριότητα του, να ενημερωθεί γύρω από θέματα του ενδιαφέροντος του και να ανταλλάξει απόψεις, να γνωρίσει κόσμο που ασχολείται με θέματα συναφούς ενδιαφέροντος και ενδεχομένως να ανακαλύψει τις δυνατότητες για συνεργασία που μπορεί να υπάρχουν. Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης προβλέπει την υλοποίηση μια σειράς οργανωμένων ενεργειών δικτύωσης, οι οποίες στοχεύουν στη διασύνδεση των ωφελουμένων με φορείς εκτός της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, όπως μέλη κοινωνικών επιχειρήσεων, επιχειρηματίες, τοπικούς φορείς, επαγγελματικές οργανώσεις, εργοδοτικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς που υλοποιούν άλλα προγράμματα κλπ.

23 Δικτύωση Portal & forum Ο σχεδιασμός και υλοποίηση της ηλεκτρονικής δικτύωσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης προβλέπει την επέκταση της δικτύωσης, ώστε αυτή να συμπεριλάβει και τοπικούς φορείς (π.χ., επιχειρήσεις, επιμελητήρια, αντιπροσωπευτικούς φορείς των ομάδων στόχου, κοινωνικούς εταίρους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ, ΟΤΑ, υφιστάμενες δομές στήριξης/ενίσχυσης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, δομές συμβουλευτικής, κλπ.), αλλά και τις επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια της παρέμβασης, ώστε να δοθεί έτσι η δυνατότητα ενεργοποίησης φορέων εκτός του εταιρικού σχήματος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου και παράλληλα να δημιουργηθούν όλα τα εργαλεία εκείνα, που θα διευκολύνουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την επίλυση αποριών, που μπορεί να προκύψουν στους ωφελούμενους. Παράλληλα με τη λειτουργία του Portal θα λειτουργήσει το forum του Τοπικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα στοχεύει στην ανάδειξη των σχετικών τοπικών ζητημάτων, την ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την επίλυση κοινών προβλημάτων.

24 Δικτύωση Δικτύωση για προώθηση της απασχόλησης Η συγκεκριμένη δράση αναφέρεται στη δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις, που δεν συμμετέχουν εξαρχής στην υλοποίηση της Πράξης, με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης των ωφελουμένων σε θέσεις εργασίας και περιλαμβάνει: Ανάπτυξη τοπικών συμμαχιών Τοπικά σύμφωνα συνεργασίας Οργάνωση ημερών καριέρας Προώθηση στην απασχόληση των ανέργων Πραγματοποίηση επιμέρους θεματικών εργαστηρίων, με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις (π.χ., επιχειρήσεις, επιμελητήρια, αντιπροσωπευτικούς φορείς των ομάδων στόχου, κοινωνικούς εταίρους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ, ΟΤΑ, υφιστάμενες δομές στήριξης/ενίσχυσης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, δομές συμβουλευτικής, κλπ.), καθώς και η πραγματοποίηση επιτόπιων συναντήσεων, για την προετοιμασία των θεματικών εργαστηρίων. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα ενεργοποίησης φορέων εκτός του εταιρικού σχήματος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου. Πραγματοποίηση θεματικών και κλαδικών ενημερωτικών συναντήσεων (workshops) και με μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης, που δραστηριοποιούνται στην αστική ανάπλαση, την ανάδειξη της περιοχής και την πράσινη οικονομία, την μεταποίηση και το εμπόριο, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την καινοτομία κ.λπ. Σκοπός των θεματικών αυτών εργαστηρίων θα είναι η περαιτέρω διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας και ενεργοποίησης τοπικών φορέων και επιχειρήσεων, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την ανάπτυξη πολιτικών μη διάκρισης, καθώς και για την προετοιμασία τοπικών συμφώνων απασχόλησης.

25 Δικτύωση Δικτύωση ωφελουμένωννέων επιχειρηματιών Πρώτος και βασικός στόχος της δράσης αυτής είναι η υποστήριξη των ωφελουμένων, ώστε να αναζητήσουν και να διερευνήσουν την δυνατότητα συμμετοχής ή/ και δημιουργίας συστάδων (cluster), που μπορούν να στοχεύουν στην ανάδειξη τοπικών ή και περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, όπως τα τοπικά προϊόντα, οι τουριστικές και πολιτιστικές διαδρομές. Στις συστάδες, εκτός από τις επιχειρήσεις εταίρους μπορούν να συμμετέχουν υποστηρικτικές επιχειρήσεις και φορείς, όπως ενώσεις βιομηχανιών και επαγγελματικά επιμελητήρια, τεχνολογικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια, κυβερνητικοί οργανισμοί, χρηματοδοτικοί φορείς, δικτυομεσίτες κ.ά., οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες οριζόντιου χαρακτήρα προς τους εταίρους της συστάδας. Πραγματοποίηση επιμέρους θεματικών εργαστηρίων, με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις (π.χ., επιχειρήσεις, επιμελητήρια, αντιπροσωπευτικούς φορείς των ομάδων στόχου, κοινωνικούς εταίρους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ, ΟΤΑ, υφιστάμενες δομές στήριξης/ενίσχυσης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, δομές συμβουλευτικής, κλπ.), καθώς και η πραγματοποίηση επιτόπιων συναντήσεων, για την προετοιμασία των θεματικών εργαστηρίων. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα ενεργοποίησης φορέων εκτός του εταιρικού σχήματος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου. Πραγματοποίηση θεματικών και κλαδικών ενημερωτικών συναντήσεων (workshops - αγροτική ανάπτυξη, τουρισμός, πράσινη οικονομία, νέες τεχνολογίες, ποιοτικά προϊόντα κ.λπ.). Σκοπός των θεματικών αυτών εργαστηρίων θα είναι η περαιτέρω διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας και ενεργοποίησης τοπικών φορέων και επιχειρήσεων, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την ανάπτυξη πολιτικών μη διάκρισης, την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και τη στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. Δημιουργία συνθηκών δικτύωσης και συνεργασιών μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων της Πράξης, αλλά και με άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες πολιτών, τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων της Πράξης θα οργανωθεί forum Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, αλλά και πρόγραμμα οργάνωσης επιχειρηματικών συναντήσεων και επισκέψεων, σε άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις, σε εθνικό επίπεδο.

26 Η πορεία και τα αποτελέσματα Για να επιτύχουμε το επιθυμητό για όλους μας αποτέλεσμα, την προώθηση σας στην αγορά εργασίας δηλαδή, καλούμαστε να λειτουργήσουμε συνδυαστικά. Αυτό σημαίνει ότι ήδη από τη διαδικασία επιλογής την οποία ολοκληρώσατε επιτυχώς, την ακόλουθη συμμετοχή σας στις ενέργειες κατάρτισης, συμβουλευτικής και δικτύωσης έως την επίτευξη των παραπάνω στόχων εργασιακής αποκατάστασης σας θα χρειαστεί να δουλέψουμε μαζί προς μία κατεύθυνση, προκειμένου η συμμετοχή σας να είναι αποτελεσματική. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο ελπίζουμε στην ενεργή συμμετοχή σας καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου Δράσης!

27 Τα βήματα για την επίτευξη του στόχου μας! Προώθηση στην αγορά εργασίας Συμμετοχή σε δικτύωση Υλοποίηση συμβουλευτικής Υλοποίηση κατάρτισης Ατομικό Σχέδιο Δράσης

28 Η πορεία και τα αποτελέσματα Η Φαίδρα είναι επιλεχθείσα του Τοπικού Σχεδίου Δράσης «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ». Είναι πτυχιούχος του Τμήματος «Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών» του ΤΕΙ Αθήνας και έχει φοιτήσει στην σχολή WSPC (ελληνικό παράρτημα της σχολής Wine and Spirit Education Trust της Μ. Βρετανίας ) και ολοκλήρωσε επιτυχώς το ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (Foundation Certificate Γευσιγνωσία Μονοποικιλιακών Κρασιών & Συνδυασμός Κρασιού και Φαγητού) και το ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (Intermediate Certificate Συστηματική Προσέγγιση Γευσιγνωσίας, Ευρεία Κάλυψη Ποικιλιών και Προϊόντων του Παγκόσμιου Χάρτη των Αλκοολούχων Ποτών). Πρόσφατα, απέκτησε πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Business Administration. Μιλά Αγγλικά και Ρωσικά και είναι άριστη χρήστης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (κάτοχος αναγνωρισμένων πιστοποιητικών). Είναι 31 ετών και κατοικεί στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Βασικά χαρακτηριστικά της είναι η κοινωνικότητά, η υπευθυνότητα, η φιλοδοξία, η αισιοδοξία και η αυτοπεποίθηση. Τέλος, έχει ιδιαίτερες ικανότητες πειθούς, οργάνωσης και λήψης αποφάσεων. Μέσα από τις συνεδρίες στις οποίες έλαβε μέρος κατά τη διαδικασία επιλογής και σε συνεργασία με την επαγγελματική σύμβουλο διαμόρφωσε το Ατομικό Σχέδιο Δράσης της. Σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα που διαθέτει, τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά της κατέληξε ότι την ενδιαφέρει με αφορμή το Τοπικό Σχέδιο Δράσης να κάνει κάποιο επιχειρηματικό βήμα. Για το λόγο αυτό, αποφάσισε να παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης «Επιχειρηματικότητας στις Υπηρεσίες», προκειμένου να αποκτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την υποστήριξη των δραστηριοτήτων, των λειτουργιών και των εργασιών μιας επιχείρησης, με έμφαση σε ζητήματα νομικής και οικονομικής συμβουλευτικής και να εξασκηθεί σε αυτές μέσα από την πρακτική της στη λειτουργία μιας σχηματικής - εικονικής επιχείρησης (case studies - ασκήσεις προσομοίωσης σε θέματα ανάλογα των αντικειμένων της εκπαίδευσης).

29 Η πορεία και τα αποτελέσματα Αφού ολοκλήρωσε την κατάρτιση και έχοντας αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα για τον κόσμο της επιχειρηματικότητας, άρχισαν να της γεννιούνται πολλές ιδέες για το πώς θα μπορούσε να δράσει επιχειρηματικά αξιοποιώντας τα προσωπικά χαρακτηριστικά της και τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις από την κατάρτιση. Πώς όμως θα περάσει από τη θεωρία στην πράξη; Την καθοδήγηση που αναζητούσε την βρήκε μέσα από τη συμμετοχή της στην «Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας» και τη συνεργασία της με τους εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρηματικότητας. Μέσα από τη συμβουλευτική είχε τη δυνατότητα να αξιολογήσει τις διαφορετικές ιδέες που είχε και να καταλήξει σε αυτή που θα συνδύαζε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αγάπη της για την οινολογία με το πνεύμα επιχειρηματικότητας που τη διέκρινε τη δημιουργία ενός οινολογικού εργαστηρίου. Έχοντας πλέον έναν συγκεκριμένο στόχο στο μυαλό της, άρχισε να δουλεύει υπό την καθοδήγηση των συμβούλων το business plan, το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για το ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης και περιλαμβάνει όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τον επιχειρηματία. Ξεκίνησε με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά όσο προχωρούσε η διαδικασία ερχόταν αντιμέτωπη με πρακτικά ζητήματα, διλλήματα, αποφάσεις που έπρεπε να χειριστεί για να ολοκληρώσει το business plan. Βρίσκοντας την κατάλληλη υποστήριξη από τους συμβούλους της και μαθαίνοντας συνεχώς νέα πράγματα, μπόρεσε να μάθει να σκέφτεται επιχειρηματικά και να καταρτίσει ένα εφαρμόσιμο business plan, το οποίο ανταποκρινόταν τόσο στις επιθυμίες της, όσο και στις συνθήκες της αγοράς εργασίας. Έχοντας αντιληφθεί από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις τη σημασία της δικτύωσης φρόντισε καθ όλη τη διάρκεια των παραπάνω ενεργειών να συμμετέχει σε όλες της ενέργειες δικτύωσης που οργάνωνε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Στόχος της ήταν να έρθει σε επαφή με τοπικές επιχειρήσεις από τον κλάδο της οινολογίας (οινοποιεία, οινολογικά - χημικά εργαστήρια, τοπικοί παραγωγοί, αγροτικοί συνεταιρισμοί, κάβες κλπ) και να ανταλλάξει απόψεις και τεχνογνωσία, να αποκομίσει εικόνα της τοπικής αγοράς εργασίας, να χτίσει το εν δυνάμει πελατολόγιο της, να βρει πιθανούς συνεργάτες και να μιλήσει για την ιδέα της, που σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Εν τέλει, προχώρησε στις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύσταση της επιχείρησης της και πραγματοποίησε το όνειρο της!

30 Συνοπτικό πλάνο συμμετοχής Δικτύωση Συμμετοχή σε ενέργειες συμβουλευτικής Προώθηση στην αγορά εργασίας Τρίμηνη παρακολούθηση & υποστήριξη ωφελουμένων Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων Παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης

31 Ποια είναι τα οφέλη των συμμετεχόντων Αντιμετωπίζοντας τη συμμετοχή σας στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ως μια ευκαιρία να επενδύσετε μακροπρόθεσμα στον εαυτό σας και στην επαγγελματικής σας αποκατάσταση θα λάβετε σημαντικά οφέλη μέσα από τις ενέργειες κατάρτισης, συμβουλευτικής και δικτύωσης όπως: Επαγγελματική κατάρτιση υψηλών προδιαγραφών στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό αντικείμενο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας. Υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, εντός της αίθουσας σε συνθήκες προσομοίωσης, ασκήσεις και μελετών περιπτώσεων, με την καθοδήγηση κατάλληλου/ων εκπαιδευτή πρακτικής. Επαφή και καθοδήγηση με επαγγελματίες του χώρου, εκπαιδευτές, συμβούλους και στελέχη επιχειρήσεων. Δικτύωση με φορείς και άτομα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Ενίσχυση των χαρακτηριστικών που διαμορφώνουν την απασχολησιμότητα σας. Λήψη εκπαιδευτικού επιδόματος όπως προβλέπεται βάσει του πλαισίου των Πράξεων «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

32 Στοιχεία της συνεργασίας μας Κατά τη διάρκεια του Τοπικού Σχεδίου Δράσης θα είμαστε σε τακτική επικοινωνία προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή και απρόσκοπτη συμμετοχή σας. Είναι σκόπιμο να ελέγχετε σε τακτική/ καθημερινή βάση τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, καθώς είναι ο πιο εύκολος και άμεσος τρόπος να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε για ζητήματα που προκύπτουν ή/ και τυχόν αλλαγές, να σας προωθήσουμε υλικό σχετικά με τις δράσεις που συμμετέχετε και να απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό και πάνω απ όλα εμπεριστατωμένα σε διευκρινήσεις ή απορίες που έχετε. Για την άμεση διευθέτηση τυχών ζητημάτων που προκύπτουν θα επικοινωνούμε μαζί σας και τηλεφωνικά.

33 Στοιχεία της συνεργασίας μας Οι εταίροι και τα μέλη της Ομάδας Έργου βρίσκονται στη διάθεση σας για την πραγματοποίηση προγραμματισμένων συναντήσεων, για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια χρειαστείτε κατά την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης. Συνιστούμε την αποστολή σχετικού αιτήματος στο στο οποίο θα αναφέρετε περιληπτικά το λόγο που αιτείστε μια συνάντηση, προκειμένου να διερευνήσουμε ποιο στέλεχος είναι κατάλληλο για τη διαχείριση του αιτήματος σας και στη συνέχεια θα επικοινωνούμε μαζί σας για τον προγραμματισμό σχετικής συνάντησης.

34 Σας ευχαριστώ πολύ! Ράνια Φιλοπούλου, ΑμΚΕ «Αθηνά» Υπ. Κοινωνικών Προγραμμάτων Υπ. Φυσικού Αντικειμένου Πράξης Τοπ.Σ.Α & &

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Σεπτέμβριος 2014 (Τεύχος 1 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Α εξάμηνο 2014 Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» Οδυσσέως Ανδρούτσου & 12 Αποστόλων ΤΚ 67100 Ξάνθη Τηλ.: 25410-29282, Fax: 25410-62086 Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προγραμματισμού. Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Γραφείο Προγραμματισμού. Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Οδηγός Καλών Πρακτικών Διαχείριση της ΚΠ EQUAL : Το Γραφείο Προγραμματισμού είναι η Διαχειριστική Αρχή της ΚΠ EQUAL στην Κύπρο. Η Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΟΡΙΣΜΟΙ 2 3 ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 3 ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 6 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 6 ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one-stop shop ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ Υλικό Εργαστηρίου Forum για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο. για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αθήνα

Στρατηγικό Σχέδιο. για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αθήνα Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Αθήνα Φεβρουάριος 2013 Το Στρατηγικό Σχέδιο συντάχθηκε από την Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Κοινωνική Οικονομία και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Οκτώβριος 2013 (Τεύχος 3 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προσδιορισµού προτύπου λειτουργίας και βιωσιµότητας δοµών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μελέτη προσδιορισµού προτύπου λειτουργίας και βιωσιµότητας δοµών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Ι.1 Γενικά...3 Ι.2 Μεθοδολογία προσέγγισης...3 Ι.3 Οµάδα έργου...4 Ι.4 Το περιβάλλον της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα σήµερα και ο ρόλος των οµών Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΤHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΤHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ www.ekdd.gr ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΤΉΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 Έκδοση: ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΩΝ: ΜΩΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα