ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων)."

Transcript

1 ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ - FAX ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 8 Ιοσλίοσ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Αρ. Πρωη.:ΓΔΛΑ ΔΞ2014 -Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Α -Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΜΗΜΑ Β 2. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ/ΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝ. & ΠΡΟ: Ως Π.Γ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ -Γ/ΝΗ ΓΙΑΥ.ΑΝΘΡΩΠ. ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 3.Γ/ΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ Β Σατ. Γ/νζη: Κ. ερβίας 10 Σατ. Κώδ.: Αθήνα Σηλ. : FAX : ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων). Ι. ΓΔΝΙΚΑ Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ παγίσο δίλεη πξσηαξρηθή ζεκαζία θαη πξνηεξαηόηεηα ζηε δηελέξγεηα θνξνινγηθώλ ειέγρσλ, νη νπνίνη απνζθνπνύλ ηόζν ζηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθώλ βαξώλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο ζπκκόξθσζεο, όζν θαη ζηελ αύμεζε ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ. Δηδηθά ηελ ζεξηλή πεξίνδν θαη ηδηαίηεξα ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ε εληαηηθνπνίεζε θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ειέγρσλ είλαη αθόκα πην επηηαθηηθή. Σην πιαίζην απηό νη Πξντζηάκελνη ησλ Γ.Ο.Υ. εθηόο ησλ Γ.Ο.Υ. Φ.Α.Δ. Αζελώλ, Φ.Α.Δ. Πεηξαηά, Φ.Α.Δ. Θεζζαινλίθεο, Πινίσλ θαη Καηνίθσλ Δμσηεξηθνύ ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία ζπλεξγείσλ κεξηθώλ επηηόπησλ ειέγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ πνπ θάζε έλα ζα απνηειείηαη από δύν ηνπιάρηζηνλ ππαιιήινπο. Δάλ ζηε Γ.Ο.Υ. ππεξεηεί ππάιιεινο πνπ ππεξεηνύζε ζην Σ.Γ.Ο.Δ. θαη κεηαηέζεθε ζε απηήλ κε βάζε ηελ αξηζ. πξση.γ δξ2013 / , όπσο ηζρύεη, Απόθαζε Γεληθνύ Γξακκαηέα 1

2 Γεκνζίσλ Δζόδσλ, ππνρξεσηηθά ζα ζπκκεηέρεη ζε απηά ηα Σπλεξγεία. Τα Σπλεξγεία απηά ζα δηελεξγνύλ κεξηθνύο επηηόπηνπο ειέγρνπο ηηο πξστλέο, απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο ώξεο, όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο Υπνπαξαγξάθνπ Δ1 ηεο παξαγξάθνπ Δ ηνπ λ.4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.), ηνπ λ.2859/2000, όπσο ηζρύεη, θαζώο θαη ηνπ λ.4172/2013, όπσο ηζρύεη. ΙΙ. ΔΡΓΟ ΣΩΝ ΤΝΔΡΓΔΙΩΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔΡΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ. Έξγν ησλ ελ ιόγσ ζπλεξγείσλ είλαη ε δηελέξγεηα κεξηθώλ επηηόπησλ ειέγρσλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ. Δηδηθόηεξα: Θα δηελεξγείηαη έιεγρνο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Φ.Α.Σ. (Υπνπαξάγξαθνο Δ1 ηεο παξαγξάθνπ Δ ηνπ λ.4093/2012), θπξίσο όζνλ αθνξά ηε δηαθίλεζε ησλ αγαζώλ, ηελ πώιεζε απηώλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ. Σπγθεθξηκέλα, ζα εμεηάδεηαη αλ εθδόζεθαλ ηα νξηδόκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία (Α.Λ.Π., Α.Π.Υ.,ηηκνιόγηα, έγγξαθα κε ηηκνινγεζέλησλ αγαζώλ θ.ι.π.) γηα ηε δηαθίλεζε θαη ηελ πώιεζε αγαζώλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κεηαμύ επηηεδεπκαηηώλ ή κεηαμύ επηηεδεπκαηηώλ θαη ηδησηώλθαηαλαισηώλ. Γηα ην ζθνπό απηό θάζε ζπλεξγείν κεξηθνύ επηηόπηνπ ειέγρνπ όηαλ δηαπηζηώλεη δηαθίλεζε αγαζώλ ζην δξόκν ή έμνδν πειαηώλ από θάζε είδνπο επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε πώιεζεο αγαζώλ ή παξνρήο ππεξεζηώλ, ή ειέγρνπ ζε θαηαζηήκαηα εζηίαζεο, ζα δεηά ην πξνβιεπόκελν θνξνινγηθό ζηνηρείν. Δθόζνλ δηαπηζησζεί όηη εθδόζεθε θνξνινγηθό ζηνηρείν, ζα ζεκεηώλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθδόηε (νλνκαηεπώλπκν ή επσλπκία, Α.Φ.Μ., δηεύζπλζε, αξκόδηα Γ.Ο.Υ.). Σηελ πεξίπησζε απηή δελ ππάξρεη ιόγνο γηα ηελ είζνδν ησλ κειώλ ηνπ ζπλεξγείνπ ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηία. Αληίζεηα, εθόζνλ δηαπηζηώλεηαη ε κε έθδνζε θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ, ηα κέιε ηνπ ζπλεξγείνπ ζα εηζέξρνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε, ζα αλαθέξνπλ ηελ ηδηόηεηά ηνπο, ζα επηδεηθλύνπλ ηελ εληνιή ειέγρνπ θαη ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα θαη ζα επαιεζεύνπλ ηελ παξάβαζε, ζεσξώληαο ηαπηόρξνλα ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο (εκεξνκελία ειέγρνπ, νλνκαηεπώλπκν ππαιιήισλ, ππνγξαθέο). Σηε ζπλέρεηα ζα ειέγρνπλ αλ απνδόζεθαλ νη επηξξηπηόκελνη θαη παξαθξαηνύκελνη θόξνη (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Ακνηβέο ηξίησλ θιπ.) ζα αλαδεηείηαη ε ππνβιεζείζα δήισζε θαη ε ζρεηηθή ηαπηόηεηα νθεηιήο. 2

3 Σεκεηώλεηαη όηη όηαλ ν κεξηθόο επηηόπηνο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζε επηρεηξήζεηο κε νξγαλσκέλα ινγηζηήξηα (βηβιία δηπινγξαθηθά Γ θαηεγνξίαο- Κ.Φ.Α.Σ.) ζε εκέξεο θαη ώξεο πνπ ην ινγηζηήξην απνδεδεηγκέλα δε ιεηηνπξγεί, ν έιεγρνο πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ νξζή έθδνζε ησλ πάζεο θύζεσο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ θαη λα κε δεηά γηα ζεώξεζε ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο επηρείξεζεο, νύηε λα θαηαινγίδνληαη παξαβάζεηο κε επίδεημεο ινγηζηηθώλ βηβιίσλ. Σηελ πεξίπησζε απηή αλ απαηηεζεί έιεγρνο ησλ ηεξνύκελσλ βηβιίσλ, απηόο πξέπεη λα γίλεη ζε εξγάζηκε γηα ην ηκήκα ηνπ ινγηζηεξίνπ εκέξα θαη ώξα. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δηαπηζηώλεηαη ε κε απόδνζε ή ε αλαθξηβήο απόδνζε Φ.Π.Α. θαη παξαθξαηνύκελσλ θαη επηξξηπηόκελσλ θόξσλ. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα ππνδεηθλύεηαη εγγξάθσο, κε απιή θνηλνπνίεζε ζρεηηθνύ Σεκεηώκαηνο, ζηνλ ππόρξεν λα εθπιεξώζεη ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ, ππνβάιινληαο εθπξόζεζκεο αξρηθέο ή ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο κε ηηο λόκηκεο πξνζαπμήζεηο. Γηα ηα παξαπάλσ ζα ελεκεξώλεηαη εγγξάθσο θαη ε αξκόδηα γηα ηνλ έιεγρν Γ.Ο.Υ. (εθόζνλ είλαη άιιεο αξκνδηόηεηαο) πξνθεηκέλνπ ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ πξναλαθεξόκελσλ δειώζεσλ λα πξνγξακκαηίζεη θαη δηελεξγήζεη ηνπο ζρεηηθνύο ειέγρνπο. Οη Πξντζηάκελνη ησλ Γ.Ο.Υ. πξέπεη λα κεξηκλνύλ γηα ηε δηελέξγεηα κεξηθώλ επηηόπησλ ειέγρσλ ζε εκεξήζηα βάζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ Σαββάηνπ θαη Κπξηαθήο. Σε πεξίπησζε πνπ από ηηο ππνβιεζείζεο δειώζεηο Φ.Π.Α. (εθθαζαξηζηηθέο ή πεξηνδηθέο) επηρεηξήζεσλ πνπ πσινύλ αγαζά ή παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ ππόθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνύο ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. (π.ρ. θαξκαθεία, εζηηαηόξηα θιπ.) πξνθύπηνπλ ππόλνηεο κεηαθύιεζεο ηνπ Φ.Π.Α. ζην ρακειόηεξν ζπληειεζηή, ε αξκόδηα γηα ηνλ έιεγρν Γ.Ο.Υ. ζα πξνβαίλεη ζηηο πεξαηηέξσ δηθέο ηεο ελέξγεηεο (έθδνζε εληνιήο κεξηθνύ ειέγρνπ). Αθόκε, ζεκεηώλεηαη όηη ε κε επηηόπηα επίδεημε ησλ δειώζεσλ Φ.Π.Α. θαη παξαθξαηνύκελσλ θαη επηξξηπηόκελσλ θόξσλ δελ απνηειεί θαη αξρήλ παξάβαζε. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα ππνδεηθλύεηαη επίζεο εγγξάθσο, κε απιή θνηλνπνίεζε ζηνλ επηηεδεπκαηία ηδηαίηεξνπ Σεκεηώκαηνο, λα πξνζθνκίζεη ηηο δειώζεηο ζηελ αξκόδηα γηα ηνλ έιεγρν Γ.Ο.Υ. ζε ρξόλν (εκέξα θιπ.) πνπ ζα νξίδεηαη ζαθώο ζην Σεκείσκα (ζρεη. θαη ε εγθ.πολ.1254/2001).σε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζνύλ νη ζρεηηθέο δειώζεηο ε σο άλσ Γ.Ο.Υ. ζα πξνγξακκαηίδεη ηηο πεξαηηέξσ δένπζεο ειεγθηηθέο ηεο ελέξγεηεο. Δπλόεην είλαη όηη ζηηο πεξηπηώζεηο επηρεηξήζεσλ εζηηάζεσο θαη αλαςπρήο (π.ρ. ηαβέξλεο, εζηηαηόξηα, ςεζηαξηέο, πηηζαξίεο, θαθελεία, κπαξ θ.ι.π.), ε είζνδνο εληόο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ζηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο απηνύ είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα 3

4 δηαπηζησζεί ε έθδνζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ επηηόπηα θαηαλάισζε θαγεηώλ, πνηώλ θιπ. Σεκεηώλεηαη όηη από κεηαμύ άιισλ θαηαξγήζεθαλ: α. Η ππνρξέσζε ηήξεζεο αζθαιώλ πιεξνθνξηώλ (πξόζζεηα βηβιία) από νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ππόρξεσλ π.ρ. ηαηξνί, εθπαηδεπηήξηα, ζπλεξγεία θ.ι.π.). β. Η έθδνζε δειηίνπ απνζηνιήο γηα ηηο δηαθηλήζεηο αγαζώλ. Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ απαηηείηαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ππόρξεσλ πνπ είραλ ππνρξέσζε ηήξεζεο αζθαιώλ πιεξνθνξηώλ λα δεηνύλ πιεξνθνξίεο από ηνπο εμεξρόκελνπο πειάηεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξείραλ νη παξαπάλσ επαγγεικαηίεο θνξνινγνύκελνη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ειέγρνπλ αλ εθδόζεθαλ ηα πξνβιεπόκελα από ηνλ Κ.Φ.Α.Σ. ζηνηρεία. Πεξαηηέξσ θαηά ηε δηαθίλεζε ησλ αγαζώλ ζα εμεηάδεηαη αλ είραλ εθδνζεί αληίζηνηρα ζηνηρεία αμίαο (ηηκνιόγηα ή Α.Λ.Π. ή Α.Π.Υ. ) ή έγγξαθα κε ηηκνινγεζέλησλ αγαζώλ. Η όλη διαδικαζία ελέγτοσ ζε κάθε περίπηωζη θα πρέπει να ολοκληρώνεηαι ζηον ελάτιζηο δσναηό τρόνο. Οη Πξντζηάκελνη ησλ Γ.Ο.Υ. ή νη λόκηκνη Αλαπιεξσηέο ηνπο παξαθαινύληαη γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη γηα ηελ παξνρή ελ γέλεη νδεγηώλ πξνο ηα κέιε ησλ ζπλεξγείσλ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο θαηά ηξόπν πνπ ζα δεκηνπξγεί θιίκα εκπηζηνζύλεο κεηαμύ ειεγθηώλ θαη ειεγρόκελσλ. Τέινο κε επζύλε ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γ.Ο.Υ. πξέπεη λα απνζηέιιεηαη κάθε Γεσηέρα ζπκπιεξσκέλν ειεθηξνληθό αξρείν ζηε Γηεύζπλζε Φνξνινγηθήο Σπκκόξθσζεο ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΙΚΑΣ. ΑΒΒΑΪΓΟΤ 4

5 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Όιεο νη Γ.Ο.Υ. 2. Διεγθηηθά Κέληξα 3. Όιεο νη Γ/λζεηο ηεο Κ.Υ. πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκ. Δζόδσλ εθηόο ησλ Τεισλεηαθώλ θαη Φεκηθώλ Γ/λζεσλ. ΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν Υπνπξγνύ 2. Γξαθείν Υθππνπξγνύ 3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 4. Γξαθεία Γελ. Γ/ληώλ Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, Ηιεθηξνληθήο Γηθπβέξλεζεο θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. 5. Γηεύζπλζε Δπηρεηξεζηαθνύ Σρεδηαζκνύ 6. Γηεύζπλζε Γηαρ. Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (3) 7. Γηεύζπλζε Φνξνινγηθήο Σπκκόξθσζεο Τκήκα Β (3) 8. Γηεύζπλζε Σηξαηεγηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Οηθνλ. Γηνίθεζεο (3) 9. Γηεύζπλζε Διέγρσλ Τκήκαηα Α,(3) Β', Γ, Γ 5

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα