To ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης, που λειτουργεί στο μεγαλύτερο Γερμανικό χρηματιστήριο αξιών, το German Stock Exchange - Deutsche Borse A.G.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "To ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης, που λειτουργεί στο μεγαλύτερο Γερμανικό χρηματιστήριο αξιών, το German Stock Exchange - Deutsche Borse A.G."

Transcript

1 I IBIS To ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης, που λειτουργεί στο μεγαλύτερο Γερμανικό χρηματιστήριο αξιών, το German Stock Exchange - Deutsche Borse A.G. ICCH (Βλέπε International Commodities Clearing House) Icing stock Ο όρος χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την παρτίδα των χρεογράφων που είναι δεσμευμένα, προκειμένου να μπορούν να δανειστούν στα πλαίσια ενός φορέα, ο οποίος προσφέρει οργανωμένες υπηρεσίες διαχείρισης δανεισμού χρεογράφων. Συνώνυμο με το holding stock. ICSD (Bλέπε International Central Securities Depositories) IDB (Βλέπε Inter Dealer Brokers) IF ( Βλέπε Interest Factor) IFC (Βλέπε International Finance Corporation) IMF (Βλέπε International Monetary Fund) Immediately available funds Κεφάλαια τα οποία έχουν άμεση αξία ρευστοποίησης, όπως ακριβώς τα μετρητά. Immobilization H ακινητοποίηση χαρτοφυλακίων. Ο όρος αναφέρεται κυρίως για την μαζική συγκέντρωση και φύλαξη των σωμάτων των χρεογράφων σε ένα θησαυροφυλάκιο, με σκοπό να περιοριστεί η φυσική μετακίνηση των αξιογράφων και η εν συνεχεία παρακολούθησή τους με λογιστική μορφή. Immunised portfolio Χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από επενδύσεις για τις οποίες ο κίνδυνος από μεταβολές επιτοκίων,ισοτιμιών και επανεπένδυσης κεφαλαίων (reinvestment risk), έχει περιορισθεί. Imlied repo rate Tο επιτόκιο, το οποίο συνομολογείται σε μία συμφωνία επαναγοράς χρεογράφων (repo / reverse repo). Improper accumulation Αθέμιτη συσσώρευση. Κέρδη που παρακρατήθηκαν από μια επιχείρηση με σκοπό να επιτραπεί στους μετόχους η αποφυγή φόρων ατομικού εισοδήματος. Income bond Μια ομολογία που πληρώνει τόκο μόνον εάν η επιχείρηση πραγματοποιεί κέρδη. Incremental cash flow Πρόσθετες ταμιακές ροές. Καθαρές χρηματικές ροές που οφείλονται σε κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα. Incremental cost of capital Πρόσθετο κόστος κεφαλαίου. Το σταθμικό κόστος των πρόσθετων κεφαλαίων που αντλήθηκαν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

2 Indenture 1. Το συμφωνητικό. Μια επίσημη συμφωνία μεταξύ του εκδότη ομολογιών και των ομολογιούχων. To έγγραφο, το οποίο περιγράφει όλες τις πλευρές μια έκδοσης ομολόγων και ιδιαίτερα τις υποχρεώσεις του εκδότη και τα δικαιώματα των επενδυτών (Bond indenture). 2. Το κείμενο της σύμβασης διαχείρισης περιουσίας, το οποίο περιγράφει του όρους και τις διαδικασίες, τις υποχρεώσεις του διαχειριστή και τα δικαιώματα των ιδιοκτητών (Trust Indenture). Indexed linked bonds Ομόλογα με ειδικές ρήτρες. Συνήθως το επιτόκιο των ομολόγων αυτών αναπροσαρμόζεται κάθε τοκοφόρο περίοδο, ανάλογα με την σύνδεση που κάνει ο εκδότης κατά την έναρξη της διάθεσης πχ με τον πληθωρισμό, με τα επιτόκια της διατραπεζικής αγοράς, με το LIBOR, με τον δείκτη κάποιου χρηματιστηρίου κλπ. Index swap Ένα χρηματοοικονομικό συμβόλαιο ανταλλαγών, όπου οι πληρωμές υπολογίζονται βάση δεικτών, όπως ο δείκτης τιμών καταναλωτή, χρηματιστηριακοί δείκτες και τιμές ομολόγων που αποτελούν σημείο αναφοράς στην δευτερογενή αγορά χρεογράφων (benchmark). Indices Oι χρηματιστηριακοί δείκτες όπως οι S & P s 500, Dow Jones, Nikkei, CAC 40, DAX, FTSE 100 κλπ Inflation risk O κίνδυνος ο οποίος αφορά τις επενδύσεις και που προκύπτει από τις μεταβολές του πληθωρισμού. Ο κίνδυνος μιας επένδυσης σταθερού επιτοκίου πχ ομόλογα, δάνειο από την κύμανση του πληθωρισμού σε διαφορετικά επίπεδα από αυτά του συμφωνηθέντος επιτοκίου. Initial margin 1. H αρχική κατάθεση κεφαλαίων που απαιτείται για κάθε χρηματιστή από ένα επίσημο εκκαθαριστικό φορέα (clearing house), ο οποίος διακανονίζει τις χρηματιστηριακές πράξεις. H κατάθεση αυτή γίνεται με στόχο να εξασφαλίζεται ο κίνδυνος εκκαθαρίσεων (settlement risk) από τυχόν αδυναμία κάποιου μέλους του να πληρώσει στον φορέα για τις συναλλαγές του. 2. Το αρχικό περιθώριο κεφαλαίων, το οποίο καθορίζεται ως εγγύηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Είναι ένα μέτρο ελέγχου του συστήματος και κυρίως του κινδύνου των στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών, στις περιπτώσεις διενέργειας πράξεων repo. Tο σύστημα υπονοεί ότι η εγγύηση αυτή είναι ίση με την πίστωση, πλέον ενός αρχικού περιθωρίου (initial margin), για την κάλυψη των κινδύνων των πράξεων. Το ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών θα εφαρμόζει τα αρχικά περιθώρια και θα τα διαφοροποιεί ανάλογα με τον χρόνο έκθεσης στον κίνδυνο. Initial public offering - IPO Αρχική προσφορά χρεογράφων στην πρωτογενή αγορά (δημόσια εγγραφή). Ιnside market Ο όρος χρησιμοποιείται για τις οριακές τιμές που παρουσιάζονται σε μία χρηματιστηριακή συνεδρίαση. Αναφέρεται στην υψηλοτερη τιμή ζήτησης (bid) και την χαμηλότερη τιμή προσφοράς (offer) μεταξύ όλων των φορέων που λειτουργούν ως ανταγωνιστές και δημιουργοί αγοράς (Market Makers). Ιnsider Ο όρος χαρακτηρίζει ένα στέλεχος, διευθύνοντα σύμβουλο ή ένα μεγαλομέτοχο μιας επιχείρισης, ο οποίος κατέχει ένα πολύ σηματικό ποσοστό μετοχών της (πχ πάνω από 10%) ή κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο έχει προσπέλαση σε εσωτερικές και μη δημοσιεύσιμες πληροφορίες που αφορούν την επιχείριση. Τέτοιου είδους πρόσωπα θεωρούνται επίσης τα διευθυντικά στελέχη, οι δικηγόροι, οι ειδικοί σύμβουλοι, οι λογιστές, οι εξωτερικοί ελεγκτές και κάθε συνεργάτης της επιχείρισης γενικά, που είναι δυνατόν να έχει κάποια πρόσβαση σε μία πληροφορία που σχετίζεται μαζί της και η οποία μπορεί να επιδράσει στον επηρεασμό της χρηματιστηριακής αγοράς. Ιnside(r) information

3 Η εσωτερική πληροφόρηση. Κάθε πληροφορία και στοιχείο που αφορά την επιχείριση, τα προϊόντα της και τη μετοχική της σύνθεση τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε δημόσια χρήση και των οποίων η απόκτηση μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την επιχείριση. Είναι παράνομο σε όλες τις χρηματιστηριακές αγορές για οποιονδήποτε να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους πληροφόρηση είτε για να επηρεάσει την αγορά, είτε για να κερδοσκοπήσει. Ιnsider report Μία επίσημη κατάσταση που εκδίδεται προς τις ελεγκτικές αρχές των χρηματιστηριακών αγορών, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι συναλλαγές που αφορούν τις μετοχές μιας επιχείρησης από εκείνους που θεωρούνται βασικοί ιδιοκτήτες ή κύριοι μέτοχοι (insiders). Συνήθως εκδίδεται κάθε μήνα προς τις αρμόδιες επιτροπές ή όργανα ελέγχου και επιτρέπει στους ρυθμιστές να παρακολουθούν εάν οι θεσμοθετημένες ρυθμίσεις παραβιάζονται ή όχι. Insolvency Αφερεγγυότητα. Η αδυναμία αντιμετώπισης των ληξιπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. Insurance H ασφάλιση έναντι κινδύνων, πραγμάτων, εμπορευμάτων συναλλαγών κλπ. Ο όρος είναι συνώνυμος με τον assurance o οποίος χρησιμοποιείται κυρίως για την ασφάλιση μελλοντικών κινδύνων στις ασφάλειες ζωής και συνταξιοδότησης. Interbank market Η διατραπεζική αγορά χρήματος. Διακρίνεται σε εγχώρια και διεθνή. Πρόκειται για βραχυπρόθεσμες χορηγήσεις/δανεισμούς μεταξύ τραπεζών, της(ων) κεντρικής(ων) τράπεζας(ων) και ορισμένων κατηγοριών μεγάλων θεσμικών επενδυτών. Η διάρκεια του δανεισμού είναι συνήθως βραχεία. Τα επιτόκια διατραπεζικής αγοράς παρακολουθούνται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες, λόγω της σημασίας τους για τις χρηματοπιστωτικές αγορές (αποτελούν άμεσο σημείο αναφοράς για άλλα βραχυπρόθεσμα επιτόκια και δείχνουν μία έγκυρη σφυγμομέτρηση της κάθε αγοράς ). Αποτελεί αγορά μεγάλης ρευστότητας (μεγαλύτερη ρευστότητα παρατηρείται συνήθως στις τοποθετήσεις πολύ μικρής διάρκειας). Οι τράπεζες που συμμετέχουν στην διατραπεζική αγορά επιδιώκουν κυρίως τακτοποίηση ταμειακών αναγκών τους και κέρδος από διαφορές επιτοκίων στα ποσά που δανείζουν και δανείζονται. Interbank rate Διατραπεζικό επιτόκιο. Οι τιμές των επιτοκίων που ισχύουν για τις καταθέσεις - δανεισμό σε εγχώριο νόμισμα που κάνουν οι τράπεζες μεταξύ τους, σε μία τοπική αγορά. Τα επιτόκια της διατραπεζικής αγοράς αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες ρευστότητας που επικρατούν και ενσωματώνουν προσδοκίες των πιστωτικών ιδρυμάτων για το άμεσο μέλλον. Σε ανεπτυγμένες αγορές οι ημερήσιες μεταβολές των επιτοκίων είναι μικρές. Συνήθως κάθε τράπεζα γνωστοποιεί τα επιτόκια στα οποία δανείζεται και δανείζει (bid-offer rates), μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων διαπραγμάτευσης (πχ Reuters). O μέσος όρος των επιτοκίων της κάθε χρηματαγοράς διαμορφώνει έναν επιτοκιακό δείκτη της συγκεκριμένης αγοράς με αναφορά στα κυριότερα νομίσματα, ο οποίος αποτελεί το στίγμα της κάθε αγοράς πχ ATHIBOR,LIBOR κλπ. Στις διεθνείς αγορές χρησιμοποιούνται συνήθως τα αντίστοιχα επιτόκια της αγοράς του Λονδίνου ( πχ Libor δολλαρίου, Libor στερλίνας), τα οποία έχουν πολύ μεγάλη χρήση στις διεθνείς συναλλαγές σαν σημείο αναφοράς (για παράδειγμα στην τιμολόγηση δανείων κ.λ.π.). Inter Dealer Brokers - IDB Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, οι οποίοι δρούν ως μεσολαβητές μεταξύ των κύριων διαπραγματευτών χρεογράφων της αγοράς (market makers), τους οποίους διευκολύνουν με δανεισμό κεφαλαίων ή χρεογράφων δρώντας με εχεμύθεια και ανωνυμία. Ο θεσμός αυτός ισχύει στην Μ.Βρετανία. Interest coverage Δείκτης κεφαλαιακής κάλυψης (Interest coverage ratio). Mία μέθοδος μέτρησης της ικανότητας ενός δανειζομένου να καλύψει τις πληρωμές των τόκων και τις απαιτούμενες κεφαλαιοροές (cashflow), που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση ενός δανείου ή υποχρεώσεων από έκδοση ομολόγων. Interest Factor - IF Συντελεστής επιτοκίου. Οι αριθμοί των πινάκων σύνθετου τόκου και ραντών. Interest factor parity theorem

4 Θεώρημα ισοτιμίας των επιτοκίων. Θεώρημα σύμφωνα με το οποίο ο δείκτης της εκχώριας προθεσμιακής συναλλαγματικής ισοτιμίας προς την ισοτιμία spot, σε όρους μονάδων ξένου νομίσματος ανά μονάδα εγχώριου νομίσματος, θα ισούται με τη σχέση: Interest rate differential 1 + Επιτόκιο Ξένης Χώρας 1 + Εγχώριο Επιτόκιο Η διαφορά στις τιμές των επιτοκίων που προσφέρονται για δύο διαφορετικά νομίσματα σε επενδυτές της ίδιας χρονικής διάρκειας. Interest rate risk Ο επιτοκιακός κίνδυνος. Ο κίνδυνος μεταβολής των τιμών ή/και των αποδόσεων των χρεογράφων ή άλλων χρηματοοικονομικών πράξεων που συνδέεται με μεταβολές στα επιτόκια. Interest rate sensitivity Η μέθοδος αξιολόγησης των μεταβολών των επιτοκίων. Η τεχνική με την οποία γίνεται η επιλογή των συντελεστών που επηρεάζουν την ευαισθησία των επιτοκίων, η επεξεργασία των όρων που ρυθμίζουν την κίνησή τους και η συγκριτική μελέτη της κινητικότητας που παρουσιάζουν αυτά μεταξύ τους. Interface 1. Το σημείο επαφής ή προσέγγισης μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων μερών. 2. Το πεδίο διασύνδεσης και προσαρμογής μεταξύ δύο πληροφοριακών συστημάτων που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Intermediary Διαμεσολαβητής. Οργανισμός που μεσολαβεί μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών αναλαμβάνοντας ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, ο διαμεσολαβητής σε μια συναλλαγή ανταλλαγή (SWAP) αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο των συμβαλλόμενων. Internal financing Εσωτερική χρηματοδότηση. Κεφάλαια διαθέσιμα από την κανονική δραστηριότητα της επιχείρησης. Η εσωτερική χρηματοδότηση ισούται περίπου με τα παρακρατηθέντα κέρδη συν τις αποσβέσεις. Internal Rate of - IRR Εσωτερική απόδοση. Η απόδοση μιας επένδυσης σε περιουσιακά στοιχεία. Ο όρος αναφέρεται σε μία μέθοδο υπολογισμού της εσωτερικής αξίας των επενδύσεων, σε αντίθεση με την αγοραία τους αξία που διαμορφώνεται από τις τιμές της αγοράς. Η εσωτερική απόδοση υπολογίζεται με την εύρεση του προεξοφλητικού επιτοκίου που εξισώνει την παρούσα αξία των μελλοντικών χρηματικών ροών με το κόστος των επενδύσεων. International Commodities Clearing House - ICCH Οργανισμός εκκαθάρισης συναλλαγών που λειτουργεί στο Λονδίνο και πραγματοποιεί του διακανονισμούς των χρηματιστηρίων London International Financial Futures Exchange (LIFFE), London Commodities Exchange (LCE), London Metal Exchange (LME). International Central Securities Depositories - ICSD Με τον τίτλο αυτό αναφέρονται τα δύο μεγάλα διεθνή ηλεκτρονικά αποθετήρια, τα οποία είναι και δίκτυα ταυτόχρονα εκκαθάρισης συναλλαγών χρεογράφων, το EUROCLEAR και το CEDEL. International Finance Corporation - IFC Διεθνής χρηματοδοτικός οργανισμός, θυγατρικός φορέας της Διεθνούς Τράπεζας.Τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Ιδρύθηκε το 1956 με σκοπό να εκπονήσει χρηματοδοτικά προγράμματα σε διάφορες χώρες και ιδιαίτερα τις υπανάπτυκτες. Εκδίδει για το σκοπό αυτό ομολογιακά δάνεια σε διάφορα νομίσματα, τα οποία διατίθενται μέσω

5 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην διεθνή αγορά ομολόγων, καθώς και τις τοπικές αγορές. Είναι από τους μεγαλύτερους εκδότες Ευρομολόγων. International Monetary Fund - IMF Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Διεθνής χρηματοοικονομικός οργανισμός που υπάγεται στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Ιδρύθηκε το 1946, αμέσως μετά το Β Παγκόσμιο πόλεμο, με την συμφωνία του Bretton Woods έχοντας στόχο την οικονομική βοήθεια των εθνών. Στην πορεία εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο χρηματοοικονομικό οργανισμό. Στόχος του είναι να βοηθά με χρηματοδοτικά προγράμματα, συμβουλές και εποπτεία τα κράτη μέλη του, να προωθεί την διεθνή νομισματική ισορροπία, να ενθαρρύνει το ελεύθερο διεθνές εμπόριο, να δημιουργεί προυποθέσεις για την αποφυγή συναγωνιστικής υποτίμησης των νομισμάτων και να διευκολύνει τη δημιουργία ενός πολυμελούς συστήματος διεθνών πληρωμών. Εδρεύει στις ΗΠΑ (Ουάσινγκτον). Με την ίδρυση του Δ.Ν.Τ. κάθε χώρα προσέφερε ένα ποσό κεφαλαίων, ανάλογα με τις δυνατότητές της, κατά 75% από το νόμισμά της και κατά 25% από χρυσό και δολλάρια ΗΠΑ. Από το κεφάλαιο αυτό κάθε κράτος-μέλος έχει δικαίωμα να αποσύρει ετησίως το 25% της συμμετοχής του σε ξένο νόμισμα, για την αντιμετώπιση δυσκολιών στο ισοζύγιο πληρωμών του. International Securities Identification Number - ISΙΝ O διεθνής κωδικός που συνοδεύει κάθε έκδοση χρεογράφου, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), μέσω του οποίου γίνεται αναγνωρίσιμο στα πληροφοριακά συστήματα εμπορίου και εκκαθαρίσεων. Είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα ενός τίτλου. International Securities Market Association - ISΜA Η διεθνής ένωση φορέων αγορών χρεογράφων. Οργανισμός με διεθνή παρουσία στην ρύθμιση των διεθνών αγορών χρεογράφων, στον οποίο συμμετέχουν οι κυριότεροι χρηματιστηριακοί φορείς του κόσμου. International Standards Organisation - ISO O Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. Ο οργανισμός αυτός εκδίδει πρότυπα που αφορούν την βιομηχανία, τις υπηρεσίες και το εμπόριο. Ειδικά για τα χρεόγραφα, έχει δημιουργήσει βασικές αρχές τυποποίησης όσον αφορά την απεικόνισή τους και την ονοματολογία τους. Σε κάθε χώρα υπάρχει εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ISO, ο οποίος είναι συνήθως το κεντρικό αποθετήριο χρεογράφων. Ο εξουσιοδοτημένος φορέας δίδει αμέσως μετά την έκδοση μιας μετοχής ή ενός ομολόγου έναν μοναδικό διεθνή κωδικό (ISIN), ο οποίος είναι και η διεθνής ταυτότητα του τίτλου και χρησιμοποιείται στο εμπόριο και τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης χρεογράφων για την αναγνώρισή του. International Swap Dealers Association - ISDA Η διεθνής ένωση διαπραγματευτών SWAPS INTERSETTLE Ελβετικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης που υποστηρίζεται από την ομώνυμη εταιρία, αποτελεί χωριστή επιχείρηση σε σχέση με τις τράπεζες με την μορφή δικτύου προστιθέμενης αξίας (Value Added Network - VAN) και λειτουργεί ως μέσο εκκαθάρισης χρεογράφων και πληρωμών για τις διεθνείς συναλλαγές. Δημιουργήθηκε το 1988, έχει μέλη τις 130 μεγαλύτερες τράπεζες που δρούν στην αγορά της Ελβετίας, υποστηρίζει πάνω από διαφορετικά είδη τίτλων και παραγώγων τους. Είναι συνδεδεμένο με το κεντρικό Ελβετικό αποθετήριο τίτλων SEGA, μέσω του συστήματος SECOM. Διασυνδέεται επίσης με το ΕUROCLEAR και το CEDEL. Ιn the money 1. Συναλλαγή από την οποία προκύπτει όφελος, εξ αιτίας του γεγονότος ότι η συμφωνηθείσα τιμή για ένα χρηματοοικονομικό προϊόν, είναι πάνω από την χρηματιστηριακή τιμή αγοράς του. 2. Ένα χρηματοοικονομικό δικαίωμα (option) του οποίου η τιμή άσκησης (strike price) είναι η μεγαλύτερη από την τρέχουσα τιμή της αγοράς, η οποία έχει διαμορφωθεί για το υποκείμενο σε αυτό χρηματοοικονομικό εργαλείο πχ χρεόγραφο - ομόλογο, νόμισμα κλπ. In-the-money warrants Tα Warrants, για τα οποία η τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς της μετοχής είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή.

6 In the tank Έκφραση η οποία χρησιμοποιείται όταν σε μία μετοχή ή ένα γκρούπ μετοχών χάνουν γρήγορα τη χρηματιστηριακή τους αξία. Intraday transaction / deal Η ταυτόχρονη διεξαγωγή μιάς εντολής ισόποσης αγοράς και πώλησης χρεογράφων στο χρηματιστήριο, την ίδια ημέρα και στην ίδια συνεδρίαση. Intraday credit Πίστωση παρεχόμενη και εξοφλούμενη στο διάστημα μιας ημέρας. Δυνατότητα που παρέχεται από τις κεντρικές τράπεζες στους χρηματοπιστωτικούς φορείς για κάλυψη των θέσεών τους. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών παρέχει τέτοιες πιστώσεις σε επιλεγμένους αντισυμβαλλόμενους φορείς, στα πλαίσια των συστημάτων πληρωμών του. Intrinsic value Εσωτερική αξία. Η αξία που εκτιμάται με την εφαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων σε ένα υπόδειγμα αποτίμησης. Η αξία που προσδιορίζεται έτσι μπορεί να συγκριθεί με την τρέχουσα αγοραία αξία. Investment advisor Σύμβουλος επενδύσεων.εταιρία ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί ως επαγγελματική δραστηριότητα την παροχή επενδυτικών συμβουλών. Investment bank Η επενδυτική τράπεζα, που δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές χρεογράφων, στην αναδοχή και διαχείριση αξιών. Μια τραπεζική επιχείρηση που ειδικεύεται κυρίως στην παροχή επενδυτικών συμβουλών, την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης προκειμένου να εισαχθεί αυτή σε ένα χρηματιστήριο αξιών ή να πραγματοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, την αναδοχή (underwriting) των μετοχών και γενικά τη διανομή νέων εκδόσεων χρεογράφων. Investment goals and constraints Mία αυστηρά ιεραρχημένη αναλυτική εργασία εκ μέρους ενός διαχειριστή χαρτοφυλακίου, με βάση την οποία πριν την λήψη αποφάσεων για τις επενδυτικές επιλογές απαιτείται ο καθορισμός των επενδυτικών στόχων ποσοτικά και χρονικά, καθώς και η αναγνώριση των περιορισμών και δεδομένων της αγοράς. Investment risk Επενδυτικός κίνδυνος.ο κίνδυνος μεταβολής της εξίας ενός χρεογράφου, εξ αιτίας της μεταβολής των επιτοκίων της αγοράς. Investment Services Directive - ISD Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκδόθηκε στις 1 Ιανουαρίου 1994 και αφορά την εξίσωση των όρων λειτουργίας των μη τραπεζικών εταιριών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και είναι εγκαταστημένες στην ευρωπαϊκή αγορά, με τις τράπεζες. Investment tax credit Φορολογική έκπτωση για επενδυτικές δαπάνες. Μείωση του φορολογητέου εισοδήματος που δικαιούνται οι επιχειρήσεις σε περίπτωση πραγματοποίησης επενδύσεων σε ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού τους. Investment trust Ο όρος χρησιμοποιείται για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύεων, οι οποίοι διαχειρίζονται επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Στιε αγγλοσαξωνικές αγορές χαρακτηρίζει κυρίως τις Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, κλειστού τύπου (closed-end funds) Institutional investors

7 Mε τον όρο αναφέρονται συνήθως οι θεσμικοί επενδυτές στις αγορές. Θεσμικοί επενδυτές θεωρούνται οι Τράπεζες, οι ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, οι εταιρίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων, οι εταιρίες διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), οι εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), οι ασφαλιστικές εταιρίες και γενικά οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε μακροπρόθεσμη βάση σε κινητές αξίες. Οι θεσμικοί επενδυτές είναι από τους βασικότερους επενδυτές στις κεφαλαιαγορές, στις οποίες διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο όσον αφορά την διαμόρφωσή τους. Insitutional pot Το μερίδιο των χρεογράφων που φυλάσσεται από εκείνην την τράπεζα που έχει αναλάβει τη διάθεση νέας έκδοσης και με στόχο την κάλυψη της ζήτησης εκ μέρους μεγάλων επενδυτικών οργανισμών. Interest rate exposure Κίνδυνος κέρδους ή ζημίας στον οποίο εκτίθεται ένας οργανισμός λόγω των πιθανών μεταβολών στα επίπεδα των τιμών των επιτοκίων. IPO ( Bλέπε Initial Public Offering) IRR (Bλέπε Internal Rate of Return) Irredeemable bonds Ομόλογα τα οποία δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Συνώνυμος όρος με τον perpetual bonds. ISD (Βλέπε Investment Services Directive) ISDA (Βλέπε International Swap Dealers Association) ISΙΝ (Βλέπε International Securities Identification Number) ISMA (International Securities Market Association) H νέα ονομασία του οργανισμού ΑΙΒD) ISO (Βλέπε International Standards Organisation) Issue (Issuance) 1. Μία συγκεκριμένη έκδοση ενός χρεογράφου (μετοχής, ομολόγου κ.α.), η οποία χαρακτηρίζεται από το είδος, την ποσότητα και τους λοιπούς όρους έκδοσης. 2. Η δραστηριότητα της διανομής χρεογράφων στην αγορά. Issuer Κάθε οργανισμός ή δημόσια υπηρεσία που δανείζεται χρήματα μέσω της πώλησης χρεογράφων και εκδίδει προς τούτο χρεόγραφα. Issue price Η ακαθάριστη τιμή (πριν την αφαίρεση εξόδων και προμηθειών) με την οποία αξιολογείται η έκδοση νέου ομολογιακού δανείου, εκφρασμένη ως ποσοστό επί του αρχικού κεφαλαίου. Issuing Ο όρος χρησιμοποιείται για την άμεση διαθεσιμότητα ενός χρεογράφου στην αγορά. ISΜA (Βλέπε International Securities Market Association)

Η τελική καταβολή ενός μερικά εξοφλημένου δανείου που έχει προγραμματιστεί να είναι μεγαλύτερη από τις προηγούμενες καταβολές.

Η τελική καταβολή ενός μερικά εξοφλημένου δανείου που έχει προγραμματιστεί να είναι μεγαλύτερη από τις προηγούμενες καταβολές. B Back office O χώρος και οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνουν τις διαδικασίες εκκαθάρισης και λογιστικής τακτοποίησης των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι πωλητές

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος χρησιμοποιείται για τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα πχ πιστοποιητικά, χρεόγραφα, συναλλαγματικές και άλλα οικονομικά μέσα της χρηματαγοράς.

Ο όρος χρησιμοποιείται για τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα πχ πιστοποιητικά, χρεόγραφα, συναλλαγματικές και άλλα οικονομικά μέσα της χρηματαγοράς. P Pac - Man degense Τακτική που χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η εξαγορά μιας εταιρειάς από άλλη και η οποία συνίσταται στην προσπάθεια ανάληψης του ελέγχου της επιτιθέμενης εταιρείας. Paper Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

act/365 : Όπου ο κάθε μήνας υπολογίζεται με τις πραγματικές ημέρες που έχει πχ ο Φεβρουάριος με 28, ο

act/365 : Όπου ο κάθε μήνας υπολογίζεται με τις πραγματικές ημέρες που έχει πχ ο Φεβρουάριος με 28, ο D Day count convention H συνθήκη υπoλογισμού των τοκοφόρων ημερών στα χρεόγραφα. H μέθοδος αναφέρεται στους όρους με τους οποίους υπολογίζονται ο αριθμός των ημερών σε επίπεδο μήνα/έτους, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

(β) η απόσβεση με διπλάσιο ποσοστό της γραμμικής (double declining balance) και

(β) η απόσβεση με διπλάσιο ποσοστό της γραμμικής (double declining balance) και A AAA/Aaa Ο υψηλότερος δείκτης πιστοληπτικής αξιολόγησης, που δίδεται από τους δύο μεγαλύτερους διεθνείς φορείς αξιολόγησης (credit rating), τις εταιρίες Standard & Poors Moody s αντίστοιχα. Absolute rate

Διαβάστε περισσότερα

Safety stock. Samurai bonds. Oμόλογα που εκδίδονται στην Ιαπωνική κεφαλαιαγορά, από μη Ιάπωνα εκδότη. Safe deposit box

Safety stock. Samurai bonds. Oμόλογα που εκδίδονται στην Ιαπωνική κεφαλαιαγορά, από μη Ιάπωνα εκδότη. Safe deposit box S Safety stock Απόθεμα ασφάλειας. Ποσό που προστίθεται στα αποθέματα που διατηρεί η εταιρεία ως προστασία απέναντι στην αβεβαιότητα σχετικά με τους χρόνους παράδοσης, το ρυθμό χρησιμοποίησης των αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη προ φόρων - Αμοιβές Δ.Σ. Kέρδη ανά μετοχή = Κέρδη μετά φόρων - Αμοιβές Δ.Σ. Kέρδη ανά μετοχή =

Κέρδη προ φόρων - Αμοιβές Δ.Σ. Kέρδη ανά μετοχή = Κέρδη μετά φόρων - Αμοιβές Δ.Σ. Kέρδη ανά μετοχή = EAF (Βλέπε Elektronische Abrechnung mit File Transefer) Earnings per share - EPS Κέρδη ανά μετοχή. Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει τα κέρδη του πιο πρόσφατου 12μηνου, ανά μετοχή. Ο υπολογισμός του στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, χρηματοδοτικής κάλυψης, αξιολόγησης πελατών κλπ.

Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, χρηματοδοτικής κάλυψης, αξιολόγησης πελατών κλπ. F Face value Ονομαστική αξία. Η αξία που αναγράφεται σε ένα χρεόγραφο και καθορίζεται από τον εκδότη του. Το ποσό που οφείλεται στον κάτοχο χρεογράφου την ημερομηνία λήξης του, χωρίς τους τόκους. Το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Η λήξη τους είναι συνήθως δύο εβδομάδες με δυνατότητα διαφοροποίησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η λήξη τους είναι συνήθως δύο εβδομάδες με δυνατότητα διαφοροποίησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις. M Main refinancing operations Ο όρος αναφέρεται στις διαδικασίες των βασικών πράξεων αναχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Είναι οι πλέον σημαντικές από τις πράξεις ανοιχτής αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μία γρήγορη άνοδος των χρηματιστηριακών τιμών, ακολουθούμενη από μία γενική πτώση των τιμών της αγοράς ή μιάς συγκεκριμένης μετοχής.

Μία γρήγορη άνοδος των χρηματιστηριακών τιμών, ακολουθούμενη από μία γενική πτώση των τιμών της αγοράς ή μιάς συγκεκριμένης μετοχής. R Raiders Άτομα ή ομάδες οι οποίοι προσπαθούν να αγοράσουν ή να ελέγξουν ένα πακέττο μετοχών σε μία εταιρία, με τον σκοπό την ψηφοφορία για αλλαγή της διοίκησής της και όχι για καθαρά επενδυτικούς σκοπούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ...3 2 Η VAL ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ...3 2.1 Η VAL ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ : ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΛΠΙΣ (αρ. μητρώου 13610)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑTOΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑTOΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑTOΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Περιεχόμενα 1.1 Εισαγωγή 1.2 Σπουδαιότητα και Λειτουργίες του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος 1.3 Χρηματοπιστωτικές Αγορές 1.3.1 Δομή των Χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) Διπλωματική Εργασία ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΑΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού μηχανισμού σε μια οικονομία είναι η αναδιανομή των αποταμιεύσεων των πλεονασματικών μονάδων προς τις καταλληλότερες επενδυτικές ή καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών (Βάσει της Οδηγίας MiFID - Markets in Financial Instruments Directive - Ν. 3606/2007) Σεπτέμβριος 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

I IBAN (International Bank Account Number) = ICS Internet Connection Sharing

I IBAN (International Bank Account Number) =     ICS Internet Connection Sharing I IBAN (International Bank Account Number) = Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού. Αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Τραπεζικά Πρότυπα (European Committee for Banking Standards, ECBS) και

Διαβάστε περισσότερα

I IBAN (International Bank Account Number) = ICS Internet Connection Sharing

I IBAN (International Bank Account Number) =     ICS Internet Connection Sharing I IBAN (International Bank Account Number) = Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού. Αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Τραπεζικά Πρότυπα (European Committee for Banking Standards, ECBS) και

Διαβάστε περισσότερα

1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο.

1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο. T Tail 1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο. 2. Συναλλαγή προθεσμιακής σύμβασης η οποία δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ...3 2 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ...4 2.1 Η EUROBANK ERGASIAS

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ kosmid@econ.auth.gr ΧΡΗΜΑΤΟΠΙςΤΩΤΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕς ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

M MAC Macro 1) 2) Macroeconomics Mail banking Mainframe Management buy-out, MBO =

M MAC Macro 1)   2) Macroeconomics Mail banking Mainframe Management buy-out, MBO = M MAC (Media Access Control and address) = Έλεγχος και διεύθυνση της πρόσβασης στα μέσα επικοινωνίας. Πρόκειται για μια δικτυακή τεχνολογία που παρέχει έλεγχο πρόσβασης (access control) για τους Η/Υ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΚΡΟΥΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΚΡΟΥΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ως προς την Εταιρία Τρόπος και γλώσσα επικοινωνίας Περιοδικότητα και περιεχόμενο αναφορών Κάλυψη Συνεγγυητικού Πρόσθετες πληροφορίες ως προς τη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Προσυμβατικό Πληροφοριακό

Προσυμβατικό Πληροφοριακό Προσυμβατικό Πληροφοριακό Έντυπο ΜiFID ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ MiFID Αγαπητέ Πελάτη, Με το νόμο 3606/2007 ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ... 6 1.1. Ιστορικό ίδρυσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και οργανωτική δομή.. 6 1.2. Η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Ε.Χ.Α.Ε.)... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 4 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...4 1.1.1 Επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα