Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών"

Transcript

1 Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214

2 Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Το Χ.Α. δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. θα αποτελούν κυριότητα του Χ.Α. και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. ανήκουν στο Χ.Α. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21)

3 Πίνακας Περιεχομένων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Γνωστοποιήσεις Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α.

4 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων Δεκ.4 Δεκ.5 Δεκ.6 Δεκ.9 Δεκ.1 Δεκ.11 Δεκ.12 Δεκ.13 Δεκ.16 Δεκ.17 Δεκ.18 Δεκ.19 Δεκ.2 Δεκ.23 Δεκ.27 Δεκ.3 Δεκ.31 Ιαν.2 Ιαν Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Συνολική Αξία Συναλλαγών (Χρεογράφων/ Παραγώγων) (χιλ Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) , ,54-312,61 -,45% ,84 32,87% 1.25,51,5% 6.31,63-354,45 Συνολικές Θέσεις σε Παράγωγα σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ ,37% σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ ,36% σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ ,68% σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ 88 1,37% σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ ,23% Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) ,94 Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) 7.743,98 Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % -22.7,21-33,46% Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % -4.44,13-36,44% Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος ,5-36,58% Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 9.964,5-61,28% Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. ) % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Πακέτων 2.56,42 Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ), Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. Τμχ) Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % Μέσος Συν/γών YtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Συναλλαγών Πακέτων (χιλ. Τεμάχια) Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια) Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος Πλήθος πακέτων Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 18.7, , ,25-53,56% 1.86,, ,45% 5 Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: ,69% Ημερήσια μεταβολή: τμχ % ,62% Μέσος Συμβ. YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος ,6% Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: ,69% Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % ,22% Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος ,87% Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων Δεκ.19 Δεκ.2 Δεκ.23 Δεκ.27 Δεκ.3 Δεκ.31 Ιαν.2 Ιαν Δεκ.19 Δεκ.2 Δεκ.23 Δεκ.27 Δεκ.3 Δεκ.31 Ιαν.2 Ιαν Συναλλαγών (χιλ. τεμάχια) Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α :3 1:45 11: 11:15 11:3 11:45 12: 12:15 12:3 12:45 13: 13:15 13:3 13:45 14: 14:15 14:3 14:45 15: 15:15 15:3 15:45 16: 16:15 16:3 16:45 17: 17:15 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 2/1/214 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 3/1/214 Ενότητα 1, 1/6

5 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 3/1/214 2/1/214 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 1.25,51 # 1.24,96,55,5% 1.199, , , ,79 3,68% # FTSE/Χ.Α. Large Cap 396,52 398,24-1,72 -,43% 395,28 398,25 386,67 4,1 3,4% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped 1.273,1 # 1.229,62 43,48 3,54% 1.273, ,1 3,54% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD 1.246,68 # 1.214,77 31,91 2,63% 1.246, ,68 2,63% # FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1.214,14 # 1.198,81 15,33 1,28% 1.191, , , ,13 4,6% # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης 139,45 141,4-1,95-1,38% 138,72 141,32 137,23 142,38 2,43% # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1.61,78 # 1.598,4 12,38,77% 1.594, , , ,53 3,86% # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 1.813,38 # 1.8,33 13,5,72% 1.794, , , ,12 4,55% # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1.365,91 # 1.326,46 39,45 2,97% 1.325, , , ,55 6,79% # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών 643,74 651,8-8,6-1,24% 64,89 655,49 638,22 655,49 -,59% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α , ,85-13,44 -,5% 2.661, , , ,19 3,64% # FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς 952,3 955,52-3,22 -,34% 948,94 955,85 928,7 959,73 3,9% # FTSE/Med ,41 # 4.569,39 52,2 1,14% 4.621, ,41 1,14% # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α ,55 # 1.744,75,8,5% 1.736, , , ,74 3,68% # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης 536,95 539,28-2,33 -,43% 536,95 539,28 1,82% # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης 1.589, ,71-6,89 -,43% 1.584, , ,3 1.64,16 3,4% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης 1.329,61 # 1.284,2 45,41 3,54% 1.329, ,61 3,54% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ 1.32,1 # 1.268,69 33,33 2,63% 1.32,1 1.32,1 2,63% # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1.49,22 # 1.471,4 18,82 1,28% 1.471,4 1.49,22 3,18% # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ. 13,13 131,95-1,82-1,38% 13,13 131,95,82% # Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης 779,66 # 774,56 5,1,66% 779,66 779,66,66% # Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap 1.167,78 # 1.154,45 13,33 1,15% 1.151,3 1.17, , ,14 4,85% # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες 184,25 186,83-2,58-1,38% 183,28 186,72 181,31 188,12 2,43% # FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες 1.411,91 # 1.39,84 21,7 1,51% 1.38, , , ,52 7,2% # FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1.856,87 # 1.837,3 19,84 1,8% 1.82, , , ,75 5,% # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 3.428,89 # 3.42,57 26,32,77% 3.4, , , ,98 5,68% # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 3.453,89 # 3.453,49,4,1% 3.414, , , ,19 4,7% # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 2.287, ,98-3,65-1,32% 2.261, , , ,51 3,19% # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 6.12,14 # 6.116,17 3,97,6% 6.11, , , ,87 3,42% # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 7.927, ,92-131,49-1,63% 7.852, , ,14 8.7,67 1,1% # FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 2.953,99 # 2.893,33 6,66 2,1% 2.873, , , ,99 7,34% # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 2.751,49 # 2.744,5 6,99,25% 2.722, , , ,2 2,6% # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 2.931, ,92-25,7 -,87% 2.91, , , ,82 2,25% # FTSE/Χ.Α. Χημικά 6.246, ,36-181,78-2,83% 6.246, , , ,24 4,17% # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 1.772,93 # 1.691,67 81,26 4,8% 1.691, , , ,93 14,83% # FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1.719,26 # 1.718,12 1,14,7% 1.75, , , ,55 2,34% # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία 81,78 812,6-1,28 -,16% 83,64 817,89 786,21 817,89 2,97% # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 2.818,63 # 2.78,1 38,53 1,39% 2.752, , , ,14 5,89% # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 3.919, ,7 -,61 -,2% 3.96, , , ,17 3,33% # FTSE/Χ.Α. Υγεία 235,11 # 231,39 3,72 1,61% 23,64 235,48 22,3 235,48 5,43% # Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α. 242,53 243,58-1,6 -,43% 242,53 243,58 3,% # Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 3 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:2 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/ΧΑ Custom Capped, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD, FTSE/ΧΑ Custom Capped ΣΑ, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 2/1/214. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ενότητα 1, 2/6

6 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 3/1/214: -,43% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 3/1/214: 1,28% Πεμ Παρ Δευ Παρ Δευ Τρι Πεμ Παρ 35 Πεμ Παρ Δευ Παρ Δευ Τρι Πεμ Παρ 14 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 3/1/214:,77% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 3/1/214:,72% Πεμ Παρ Δευ Παρ Δευ Τρι Πεμ Παρ 142 Πεμ Παρ Δευ Παρ Δευ Τρι Πεμ Παρ 155 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 3/1/214: 2,97% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 3/1/214: -,5% Πεμ Παρ Δευ Παρ Δευ Τρι Πεμ Παρ 12 Πεμ Παρ Δευ Παρ Δευ Τρι Πεμ Παρ 245 συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Ενότητα 1, 3/6

7 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλα τα Χρεόγραφα Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 85 / 51 / 19 7 / 38 / 15 3 / 3 / 2 11 / 7 / / 2 / 1 1 / 1 / 1 Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** , , ,57 419,22 Μέση Ημερήσια Αξία Συν/γών (χιλ. ) *** , ,69 7,71 93,13 35,25 Αξία Συναλλαγών Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Συναλλαγών Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: , , ,42,, , ,8, 626.,,,,,,,,,, 4 59,28 97,41 7, ,6 59,28 97,41 7,46 Μέσος Ημερήσιος Συναλλαγών *** Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων *** , , ,77 366,62,, (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται στην Κατηγορία Αναστολής. (***) Ο Συνολικός Μ.Ο. Της Αξίας Συναλλαγών, του Όγκου Συναλλαγών και του Αριθμού Πράξεων για το σύνολο της Αγοράς, δεν ταυτίζεται με το άθροισμα των επιμέρους Μέσων Όρων των Kατηγοριών καθότι η Διαπραγμάτευση των Warrants ξεκίνησε στις 11/6/213. Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Ακίνητη Περιουσία 4 / 2 / ,6,2% Ασφάλειες 1 / / ,9,2% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 1 / 7 / ,26 2,8% Δ.Α.Κ. / 2 / ,7,16% Εμπόριο 3 / 1 / ,18 8,56% Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 12 / 5 / ,4 4,85% Μέσα Ενημέρωσης 4 / / ,35,1% Πετρέλαιο & Αέριο 1 / 2 / ,99 5,89% Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 12 / 1 / ,47 4,12% Πρώτες Ύλες 8 / 5 / ,98 4,16% Ταξίδια & Αναψυχή 6 / 3 / ,26 1,67% Τεχνολογία 6 / 7 / ,2,48% Τηλεπικοινωνίες 1 / / , 11,91% Τράπεζες 3 / 5 / ,63 32,81% Τρόφιμα & Ποτά 5 / 6 / ,43 4,91% Υγεία 2 / / ,83,25% Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2 / 2 / ,69 4,47% Χημικά 2 / 3 / ,32,1% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 3 / / ,46 4,34% Ενότητα 1, 4/6

8 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 4,46 9,5% # J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1,82 7,6% # ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 2,6 6,19% # ΙΑΣΩ (ΚΟ) 1,44 4,35% # ΝΗΡΕΥΣ (ΚO),321 3,55% # QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 5,91 3,32% # LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 5,25 2,94% # UNIBIOS (ΚΟ),33 2,8% # ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ),886 2,78% # ΥΓΕΙΑ (ΚΟ),41 2,5% # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΟΤΕ (ΚΟ) 5.227,4 1,39% # ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 4.237,73-2,58% FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 3.751,7,% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 3.159,6 -,49% ΟΠΑΠ (ΚΟ) 2.947,37,% ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 2.575,16-1,69% COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 2.18,42-1,67% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 1.75,65 -,51% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 1.375,6 1,65% # ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 1.32,94 1,21% # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ),627-3,24% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1,51-2,58% ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ),641-1,69% COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 21,21-1,67% ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 1,24-1,59% EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 8,36-1,42% ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 8,34-1,3% ΔΕΗ (ΚΟ) 11, -1,8% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 3,45 -,86% ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ),253 -,78% Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,69% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,58% MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,76% # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,8% # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,49% ΟΤΕ (ΚΟ) ,39% # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ,78% ΟΠΑΠ (ΚΟ) ,% ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ,78% # ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ,86% Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Ενότητα 1, 5/6

9 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες , FTSE/Χ.Α. Large Cap , Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές ,5 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,6 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) , ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) , ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) , ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,8 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) , ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) , FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) , FRIGOGLASS (KO) , ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) , ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) , ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) , JUMBO (ΚΟ) , MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,1 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) , ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) , ΟΠΑΠ (ΚΟ) , ΟΤΕ (ΚΟ) , ΟΛΠ (ΚΟ) , ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ΔΕΗ (ΚΟ) , ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) , ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) , ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) , Δικαιώματα σε Δείκτες , FTSE/Χ.Α. Large Cap , Δικαιώματα σε Μετοχές 88, ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 58, ΟΠΑΠ (ΚΟ), ΟΤΕ (ΚΟ) 135, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ), ΔΕΗ (ΚΟ) 165, Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου , Stock Reverse Repos , Stock Repos , Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου , Συνολική Δραστηριότητα ,5 Ενότητα 1, 6/6

10 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) /6/ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 1, ,19 2/1/214 1,2 1,18 1,21 1,19 1, , ,75 1,13 1, /7/ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ),799,5 #,795 2/1/214,799,789,8,799, , ,61,78, /6/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 1,25-2,34 1,28 2/1/214 1,27 1,24 1,31 1,25 1, , ,58 1,16 1, Κύρια Αγορά , /5/21 11/7/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 6,9 1,84 # 5,98 2/1/214 5,99 5,91 6,15 6,9 6, , ,14 5,9 6, , /4/21 18/12/ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 1, ,4 2/1/ , ,12 1,4 1, , --- 1/8/27 7/4/2 --- ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ),129 3,2 #,125 2/1/214,129,129,129,129, , ,,125, , /6/29 12/7/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),322 -,31,323 2/1/214,323,33,323,322, ,2 8.5,,28, , /7/29 11/5/2 --- ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ),44-1,57,447 2/1/214,451,42,451,44, , ,15,49, , /4/21 5/3/ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 2, ,8 31/12/ , ,44 2,8 2, , /7/29 13/12/ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 1, ,79 7/11/ , 1,79 1, , /7/21 14/11/ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ), ,267 27/12/213,267,267,267,267, , ,27,267, , /6/29 15/3/2 --- ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ),762 9,64 #,695 2/1/214,762,762,762,762, , ,71,695, , /7/ /12/ ΒΙΣ (ΚΟ),969 -,1,97 2/1/214,969,969,969,969, , ,57,969, , /7/21 25/7/ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) 1, ,27 27/12/ ,75 1,27 1, , /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ),31 6,9 #,29 2/1/214,3,3,31,31, , ,67,29, , /8/28 22/7/ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ),36 ---,36 2/1/ , ,49,359, , /8/211 2/1/ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 3,45 -,86 3,48 2/1/214 3,46 3,42 3,54 3,45 3,47 -(6) , ,27 3,35 3, ,3,15, /6/213 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) 6, ,67 2/1/ , ,6 6,67 6, ,3,17 18/6/212 21/1/2 --- ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ),433 4,34 #,415 2/1/214,433,433,433,433, , ,98,415, , /7/27 18/7/2 --- ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) 1,8 5,88 # 1,7 2/1/214 1,79 1,79 1,8 1,8 1, ,3 27., 1,66 1, ,6 ---, /7/213 12/12/ ΔΕΗ (ΚΟ) 11, -1,8 11,12 2/1/214 11,17 1,98 11,21 11, 11,7 -(6) , , 1,8 11, , /6/21 1/8/ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ),334 2,77 #,325 2/1/214,333,32,338,334, , ,48,39, , /7/28 26/7/ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ), ,234 2/1/ ,53,229, , /5/28 24/5/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 4,1 -,49 4,12 2/1/214 4,12 4,4 4,13 4,1 4, , ,58 3,91 4, ,3,132, /8/213 2/9/ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),433 4,34 #,415 2/1/214,433,433,433,433,43 1, , ,18,414, , /7/21 16/6/ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ),71-3,92,739 2/1/214,768,691,768,71, , , ,5,691, , /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) 1,4 -,95 1,5 2/1/214 1,5 1,2 1,5 1,4 1, , ,87 1,2 1, , --- 7/7/29 1/9/ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO),77 1,99 #,755 2/1/214,75,75,775,77, , ,96,73, , /6/28 7/7/2 --- ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 2,6 6,19 # 1,94 2/1/214 1,91 1,91 2,6 2,6 2,2 15, , ,68 1,91 2, , /8/21 28/8/ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ),59 ---,59 2/1/ ,7,58, , /7/27 19/7/ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ),47 ---,47 31/12/ ,23,47, , /7/21 17/2/ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ),9 5,88 #,85 2/1/214,933,9,933,9, , ,32,79, , /7/211 2/12/ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 3,38 1,5 # 3,33 2/1/214 3,35 3,32 3,39 3,38 3, , ,44 3,22 3, ,6,67, /3/213 2/7/ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 15,7 2,48 # 15,32 2/1/214 15,49 15,1 15,7 15,7 15, , ,71 15, 15, , /6/28 23/8/2 --- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 1,73 -,58 1,74 2/1/214 1,72 1,72 1,73 1,73 1, , ,2 1,72 1, Ενότητα 2, 1/8

11 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά ,18,45, /8/213 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 7,8 -,51 7,84 2/1/214 7,8 7,7 7,83 7,8 7,75 24, , ,44 7,58 7, ,76,11, /6/213 25/9/ ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 8,4 1,21 # 8,3 2/1/214 8,24 8,23 8,41 8,4 8,38 37, , ,93 8,8 8, , /6/29 3/12/ ΕΛΤΟΝ (KΟ) 1, ,17 2/1/214 1,17 1,15 1,17 1,17 1,16 12, , ,32 1,13 1, , /7/211 17/1/ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 1, ,47 31/12/ ,21 1,47 1, , /12/23 24/1/ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ),28,36 #,279 2/1/214,26,26,28,28, , ,84,26, , /6/28 26/6/2 --- ΕΤΕΜ (ΚΑ),37 2,78 #,36 2/1/214,355,354,37,37, , ,41,34, ,12,188, /8/213 12/12/ ΕΥΑΘ (ΚΟ) 5,43,56 # 5,4 2/1/214 5,36 5,36 5,46 5,43 5,42 11, , , 5,28 5, ,6,5, /7/213 28/1/2 --- ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 7,97 -,25 7,99 2/1/214 7,95 7,86 8,7 7,97 7,97 18, , , 7,75 8, ,6,5, /7/213 18/1/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1,34 1,52 # 1,32 2/1/214 1,34 1,31 1,34 1,34 1,32 4, , ,93 1,28 1, , /6/21 1/12/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2,58 1,58 # 2,54 2/1/214 2,33 2,33 2,59 2,59 2, , ,54 2,32 2, , /7/21 16/7/ ΙΑΣΩ (ΚΟ) 1,44 4,35 # 1,38 2/1/214 1,34 1,34 1,45 1,44 1, , ,28 1,34 1, , /7/29 2/1/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ), ,733 2/1/214,733,733,733,733, , ,47,722, ,4,2 2/8/212 1/1/ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1,58 1,28 # 1,56 2/1/214 1,56 1,56 1,59 1,58 1,58 15, , ,56 1,49 1, , /5/29 7/12/ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ), ,429 31/12/ ,,429, , /8/1993 8/5/ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ),8-9,91,888 31/12/213,8,8,8,8, (6) , 6.638,77,8, , /7/21 3/7/ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ),359 23,37 #,291 2/1/214,31,291,362,359, , ,72,284, ,3,35, /5/213 14/11/ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 1,96,51 # 1,95 2/1/214 1,94 1,92 1,98 1,96 1,96 -(6) , ,97 1,84 1, , /7/29 31/12/ FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 24, ,5 2/1/214 24,59 24,21 24,97 24,5 24, , ,15 23,8 24, , /6/28 7/3/2 --- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ),991 23,57 #,82 2/1/214,881,794,994,994, , ,,71, , /6/21 1/4/ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) 1, ,9 2/1/214 1,9 1,89 1,9 1,9 1,89 13, , , 1,82 1, ,4,1, /8/213 14/7/2 --- ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 1, ,34 27/12/213 5, ,51 1,34 1, , /6/211 4/9/2 --- ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 4,24 3,42 # 4,1 2/1/214 4,5 4, 4,5 4,3 4,9 14, , ,32 4, 4, , /7/24 21/7/ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2, 1,1 # 1,98 2/1/214 2, 2, 2, 2, 2, , 6.61,38 1,9 2, , /7/21 29/8/ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1, ,15 3/12/ , , 1,15 1, , /5/29 9/7/ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ),6 ---,6 2/1/214,6,6,61,6, , ,53,585, , /6/25 6/1/ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ),35 ---,35 2/1/ ,54,321, , /7/28 25/4/ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ),29-5,,22 31/12/213,21,29,21,21, , ,89,29, , /6/21 28/5/ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) 3,14 1,29 # 3,1 2/1/214 3,6 3,5 3,14 3,14 3, , ,61 3,5 3, , /7/21 1/8/ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ),657 2,18 #,643 2/1/214,645,62,659,658, , ,36,597, , /6/21 12/3/ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ),323-9,27,356 2/1/214,323,323,323,323, ,5 5.14,95,35, , /8/28 16/9/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) 1, ,22 2/1/214 1,22 1,2 1,24 1,22 1,22 -(6) , ,7 1,14 1, , /8/28 18/8/ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ),627-3,24,648 2/1/214,674,585,675,627, , , ,17,585, , /7/21 1/8/ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 18, , 2/1/ , 18, 18, , /7/23 3/1/ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ), ,538 2/12/ ,33,538, , /8/27 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA), ,255 18/12/ ,89,255, ,67,435, /8/213 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ), ,566 5/12/ ,89,566, , --- 9/7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ), ,242 23/1/ ,72,242, Ενότητα 2, 2/8

12 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /6/21 2/8/ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 2,76 2,22 # 2,7 2/1/214 2,7 2,7 2,76 2,76 2,73 -(6) , ,17 2,7 2, , /8/27 9/1/ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ),29-1,2,293 31/12/213,294,29,294,29, , ,62,29, ,32,75, /5/213 21/1/ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 12,12 1,17 # 11,98 2/1/214 11,98 11,96 12,22 12,12 12,14 17, , ,27 11,5 12, , /6/29 24/7/ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ),332 2,79 #,323 2/1/214,332,332,332,332, , ,4,323, ,75,4, /6/213 4/11/ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 8,34-1,3 8,45 2/1/214 8,37 8,3 8,45 8,34 8,34 1, , ,5 8,29 8, , /7/28 2/1/2 --- ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ),185 2,78 #,18 2/1/214,185,185,185,185, , 5.954,79,174, , --- 3/6/25 17/8/ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1,7,59 # 1,69 2/1/214 1,72 1,59 1,75 1,7 1, , ,83 1,59 1, , /7/29 12/5/2 --- ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO),532,38 #,53 3/12/213,532,532,532,532, , ,15,53, , /5/29 6/7/ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 6,16 1,65 # 6,6 2/1/214 6,6 6,2 6,19 6,16 6, , ,71 5,75 6, , /11/29 12/7/2 --- ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ),76 9,97 #,642 2/1/214,76,76,76,76, , ,4,526, , /6/29 13/6/2 --- ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ),225 3,21 #,218 2/1/214,197,197,225,225, , ,44,197, , /7/28 1/11/ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO),321 3,55 #,31 2/1/214,31,31,329,32, , ,79,39, , /7/28 4/1/ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1, ,5 27/12/ ,68 1,5 1, , /7/28 23/2/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ),12 ---,12 27/12/ ,98,12, , /8/21 9/1/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ),2 ---,2 11/12/ ,98,2, ,,4 1, /7/213 27/8/ ΟΛΘ (ΚΟ) 22, ,7 2/1/214 22,9 22,65 24,18 22,65 23,47 12, , , 22,2 24, ,,1, /7/213 8/8/ ΟΛΠ (ΚΟ) 18,54,49 # 18,45 2/1/214 18,59 18,31 18,86 18,54 18,6 93, , , 17,75 18, ,3,72, /6/213 25/4/ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 9, ,86 2/1/214 9,86 9,78 9,95 9,86 9,86 6, , , 9,67 1, , /6/211 18/6/ ΟΤΕ (ΚΟ) 1,24 1,39 # 1,1 2/1/214 1,5 1, 1,26 1,24 1, , ,98 9,72 1, , /7/27 8/1/ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ),33 ---,33 11/12/ ,58,33, , /8/2 12/1/ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ),585,86 #,58 2/1/214,64,55,64,585, , ,46,55, , /5/28 5/6/ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1,51-2,58 1,55 2/1/214 1,54 1,5 1,54 1,51 1, , ,61 1,5 1, , /5/21 12/5/ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 2,6-6,36 2,2 2/1/214 2,2 1,99 2,2 2,7 2, , ,2 1,99 2, ,32,8, /5/213 3/1/2 --- ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 6,49 1,25 # 6,41 2/1/214 6,33 6,33 6,49 6,49 6,46 14, , ,2 6,28 6, ,5 ---, /6/213 1/11/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 1,24-1,59 1,26 2/1/214 1,23 1,23 1,27 1,24 1,26 7, , ,33 1,21 1, , /6/21 18/9/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 5,28 4,14 # 5,7 2/1/214 5,14 5,7 5,28 5,28 5,14 15, , ,18 4,95 5, , /7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ),181 8,38 #,167 2/1/214,172,165,181,181, ,3 4.41,78,147, , /4/211 23/2/ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ),652-2,39,668 2/1/214,65,638,69,651, , ,56,69, , /7/21 27/7/2 --- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 6,6 -,75 6,65 2/1/214 6,65 6,5 6,7 6,7 6, , ,48 6,5 6, , /8/2 5/3/ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ),777,78 #,771 2/1/214,773,773,78,78, , , ,99,771, , /6/28 17/7/2 --- ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 1,84 1,1 # 1,82 2/1/214 1,8 1,8 1,84 1,84 1, , ,79 1,79 1, , /8/26 24/11/ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ),36-1,37,365 2/1/214,359,359,36,36, , ,78,349, , /6/22 7/2/ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 2,27,89 # 2,25 2/1/214 2,26 2,22 2,3 2,27 2,27 81, , ,36 2,22 2, ,3 (,589) 28/5/212 24/1/ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 4,46 9,5 # 4,9 2/1/214 4,9 4,9 4,46 4,46 4,36 -(6) , ,22 3,9 4, , --- 3/7/26 18/8/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,69,6 # 1,68 2/1/214 1,7 1,68 1,7 1,69 1,68 -(6) , ,25 1,58 1, , /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 19,8 -,5 19,9 2/1/214 19,8 19,58 19,99 19,8 19, , ,39 19,45 19, , /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 8, ,9 2/1/214 8,67 8,66 8,9 8,9 8, , ,39 8,66 8, Ενότητα 2, 3/8

13 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /7/29 28/9/ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ),41 2,5 #,4 2/1/214,4,398,411,41, , ,3,371, , /7/27 18/1/ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ),137 1,48 #,135 2/1/214,137,122,137,136, , ,89,122, , /6/29 3/7/ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ),555 9,9 #,55 31/12/213,555,555,555,555, , ,12,55, , /6/28 14/7/ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ),886 2,78 #,862 2/1/214,86,86,888,886, , ,75,82, , /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ),16-5,32,169 2/1/214,159,159,16,16, ,97 645,59,155, , /7/21 5/6/ A.S. COMPANY (ΚΟ),42 6,33 #,395 2/1/214,42,42,42,42,42 48, , ,21,375, , /4/28 13/5/ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ),641-1,69,652 2/1/214,655,641,655,641, , ,75,631, , /6/28 1/1/ ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ),253 -,78,255 2/1/214,256,25,257,253, , ,62,247, , /7/28 1/3/ AUDIOVISUAL (ΚΟ),24 4,8 #,229 2/1/214,24,24,24,24, , ,79,29, ,32 (,45) 3/4/212 22/11/ AUTOHELLAS (ΚΟ) 7,89 1,54 # 7,77 2/1/214 7,51 7,5 7,89 7,89 7,59 14, , ,8 7,5 7, , /7/29 17/7/2 --- BYTE COMPUTER (ΚΟ),66 ---,66 2/1/214,66,66,66,66, , ,57,652, , /7/21 28/6/ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ),289 1,5 #,286 2/1/214,291,287,299,29, , , ,78,286, ,7 ---, /6/213 29/4/ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 21,21-1,67 21,57 2/1/214 21,1 21,1 21,56 21,21 21, , ,19 21, 21, , /1/25 13/2/ CPI (ΚΟ), ,266 3/12/ ,4,266, , /6/25 12/7/ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO),535-9,93,594 2/1/214,538,535,538,535, , ,69,49, , /8/21 28/11/ DIONIC (ΚΟ),268-2,19,274 2/1/214,271,263,274,268, , ,91,263, , /5/28 13/6/ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ),566 1,8 #,556 2/1/214,56,554,574,566, , ,45,554, ,13,467 23/3/212 2/11/ EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 8,36-1,42 8,48 2/1/214 8,5 8,26 8,58 8,36 8, , , 8,25 8, , /4/21 21/6/ F.G. EUROPE (ΚO),71 ---,71 31/12/213,639,639,71,71,663 8, , ,11,639, , /7/21 16/1/ FLEXOPACK (ΚΟ) 2,89-3,2 2,98 31/12/213 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 9, , ,87 2,89 2, , /6/21 16/7/ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 4,27,95 # 4,23 2/1/214 4,2 4,17 4,33 4,27 4, , ,21 4,1 4, , /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) 5,45,55 # 5,42 2/1/214 5,38 5,34 5,45 5,45 5, , ,38 5,22 5, , /9/28 12/12/ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 5,91 3,32 # 5,72 2/1/214 5,73 5,73 6,7 5,91 5, , ,4 5,3 6, , /6/211 5/5/ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 1,53-1,29 1,55 2/1/214 1,51 1,51 1,55 1,51 1, , ,91 1,51 1, , /7/27 7/1/ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ),54 -,74,544 2/1/214,541,53,547,54, , ,4,526, , /8/28 2/8/ INTRAKAT (KO),978 3,38 #,946 2/1/214,95,949,979,978, , ,86,934, , /7/211 21/2/ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1,82 7,6 # 1,7 2/1/214 1,71 1,68 1,82 1,82 1, , ,83 1,64 1, , /12/21 7/9/ JUMBO (ΚΟ) 12, , 2/1/214 12, 12, 12,2 12, 12,9 21, , ,4 11,84 12, , /7/211 23/7/ KLEEMAN HELLAS (KO) 2,12,95 # 2,1 2/1/214 2,2 2,9 2,2 2,12 2, , ,24 2,5 2, , /5/27 18/9/ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 5,25 2,94 # 5,1 2/1/214 5,1 5,1 5,35 5,25 5, , ,43 4,99 5, , /3/ LOGISMOS (ΚΟ), ,422 2/12/ ,28,422, , /4/27 1/5/ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ),4,76 #,397 2/1/214,397,392,43,4, , ,55,381, /3/212 21/5/ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 3,57-8,23 3,89 2/1/214 3,9 3,57 3,9 3,57 3, , ,26 3,57 3, , /6/28 19/12/ MEVACO (ΚΟ) 1, ,34 2/1/ , , 1,16 1, ,,25 2/3/212 23/7/ MIG REAL ESTATE (ΚΟ) 1,69,6 # 1,68 2/1/214 1,68 1,68 1,69 1,69 1, , ,6 1,68 1, , /6/21 1/11/ MINERVA (ΚΑ), ,651 3/12/ ,2,651, , /7/28 6/9/ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 3,51 -,28 3,52 2/1/214 3,6 3,38 3,6 3,51 3,47 46, , ,67 3,28 3, Ενότητα 2, 4/8

14 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /6/211 19/6/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2, ,17 31/12/213 2,17 2,17 2,17 2,17 2, , ,53 2,17 2, , /7/21 5/12/ PAPERPACK (ΚΟ),964 1,58 #,949 2/1/214,96,96,964,964, , ,78,895, , /7/29 15/11/ PROFILE (ΚΟ),888-1,33,9 2/1/214,98,88,98,88,89 17, , ,23,87, , /7/25 1/9/ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) 1,84 1,66 # 1,81 2/1/214 1,69 1,68 1,84 1,84 1, , ,76 1,68 1, , /6/28 12/6/ REDS (ΚO),565-4,88,594 2/1/214,577,559,58,565, , 32.45,71,559, , /6/21 2/8/ SPACE HELLAS (ΚΟ) 1, ,6 2/1/214 51, ,45 1,6 1, ,13,1, /4/213 22/3/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ), ,955 2/1/214,96,955,97,955, , ,27,953, , /11/1992 3/12/ UNIBIOS (ΚΟ),33 2,8 #,321 2/1/214,325,325,34,33, , ,1,313, Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) /11/ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 7,35 -,68 7,4 2/1/214 7,35 7,35 7,35 7,35 7, ,7-7,35 7, /6/ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 13, ,3 2/1/214 13,33 13,16 13,33 13,3 13, ,6-13,16 13, /1/ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 3,96 -,5 3,98 2/1/214 3,99 3,92 3,99 3,96 3, ,4-3,92 3,99 11 Χαμηλή Διασπορά , /8/24 8/3/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ),21,5 #,2 2/1/214,24,2,24,2, , ,73,2, , /6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 4, -,74 4,3 2/1/214 3,99 3,99 4,2 4, 4, , , 3,93 4, , --- 8/3/22 8/4/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 8, ,86 2/1/214 8,86 8,86 8,86 8,86 8, , ,88 8,7 9, , /7/21 21/11/ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) 1,3-3,7 1,35 31/12/213 1,3 1,3 1,3 1,3 1, , 92.47,52 1,3 1, , /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 8, ,25 3/12/ ,63 8,25 8, ,7 7,6 8, /6/213 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 195,,3 # 194,95 2/1/ , 195,195,195,195, 11, , 538.2, 194,9195, , /7/28 22/1/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 2, --- 2, 2/1/214 2, 2, 2, 2, 2, , ,8 2, 2, , /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ),28 ---,28 27/12/213 16, ,42,28, , /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 6,5,15 # 6,49 31/12/213 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 13, , 91., 6,49 6, , /7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ),532-4,49,557 2/1/214,512,512,639,532, , ,29,495, Επιτήρηση , /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ),115 3,6 #,111 2/1/214,13,11,13,115, , ,7,11, , /5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ), ,143 2/12/ ,42,143, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ),119 8,18 #,11 2/1/214,12,113,12,113, , ,3,18, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) 1, ,43 9/9/ ,3 1,43 1, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96),28 ---,28 3/12/ ,3,28, , /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ),28 16,67 #,24 31/12/213,28,28,28,28, , ,5,24, , /6/25 23/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) 1, --- 1, 5/11/ ,57 1, 1, , /6/22 21/6/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ), ,152 31/12/ ,62,152, , /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ),15 2,4 #,147 31/12/213,15,15,15,15, , 2.636,96,147, , /6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ),52 ---,52 16/1/ ,,52, , /6/28 29/12/ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ),92 ---,92 18/12/ ,68,92, Ενότητα 2, 5/8

15 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Επιτήρηση , /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ), ,399 3/12/ ,62,399, , /6/24 3/8/2 488 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ), ,645 2/12/ ,4,645, , /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 3, --- 3, 5/2/213 -(6) ,66 3, 3, , /8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ),88 8,64 #,81 2/1/214,88,88,88,88, , , ,32,8, , /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ), ,153 2/1/ ,91,153, , /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ),154-9,41,17 18/12/213,154,154,154,154, , ,28,154, , /5/27 1/4/ ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ),69-1,43,7 2/1/214,67,67,73,73, , ,84,67, , /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ), ,297 31/12/ ,48,297, , /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ),6 ---,6 3/12/ ,26,6, , /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ),12 ---,12 2/12/ ,26,12, , /6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ),9 15,39 #,78 2/1/214,9,9,9,9, , ,36,75, , /7/28 25/6/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ),17 ---,17 31/12/ ,33,17, , /6/1997 2/3/2 56 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ),145 4,32 #,139 2/1/214,143,143,145,145, ,2 2.93,47,131, , /7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO),6 7,14 #,56 2/1/214,6,6,6,6, , ,,56, , --- 1/7/28 3/7/ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ),13-2,26,133 2/1/214,134,13,134,13, , ,57,13, , /6/28 1/5/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ),418-4,78,439 3/12/213,42,41,42,41, , 4.18,,41, , /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ), ,633 3/12/ ,87,633, , /7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) 1, ,8 27/12/ , 1,8 1, , /7/29 5/8/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ), ,133 31/12/ ,47,133, , /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ),31-8,82,34 2/1/214,31,31,31,31, , ,64,31, , /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ), ,139 23/12/ ,56,139, , /6/23 1/7/ COMPUCON (ΚO),3 2, #,25 31/12/213,25,25,3,3, ,51 372,96,25, , /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO), ,359 31/12/ ,53,359, , /12/ FORTHNET (ΚΟ) 1,15-12,88 1,32 2/1/214 1,16 1,14 1,16 1,15 1, , ,76 1,14 1, , --- 2/8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ), ,155 2/1/ ,56,141, , /7/211 28/7/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ), ,487 2/1/ ,1,487, , /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ), ,237 2/1/ ,4,237, , /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ),92 19,48 #,77 2/1/214,92,92,92,92, , ,6,7, , /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ),213 9,23 #,195 2/1/214,16,16,232,232, , ,5,16, , /8/27 24/1/ SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ),12 ---,12 3/12/ ,73,12, , /6/22 1/11/ HELLAS ONLINE (ΚΟ),4-2,44,41 2/1/214,4,4,4,4, , ,11,4, , /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ), ,241 18/12/ ,18,241, Προς Διαγραφή , /7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 2, ,81 23/8/ ,66 2,81 2, , /7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 1, ,16 31/12/ ,66 1,16 1, Ενότητα 2, 6/8

16 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Σε Αναστολή , /5/28 8/12/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ), ,155 3/7/ ,11,155, , /7/ /3/23 52 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ),19 ---,19 29/8/ ,12,19, , /7/26 3/5/ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ),34 ---,34 3/3/ ,72,34, , /7/2 18/12/ ΣΑΟΣ (ΚΟ),78 ---,78 27/3/ ,74,78, , /8/27 28/9/ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ),15 ---,15 19/11/ ,14,15, , /7/2 13/11/ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ),72 ---,72 2/12/ ,92,72, , /6/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ),8 ---,8 28/5/ ,4,8, , /7/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ),14 ---,14 28/9/ ,4,14, , /7/24 28/12/ AVENIR Α.Ε. (ΚΟ),46 ---,46 3/8/ ,48,46, , /12/28 12/12/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ),48 ---,48 7/9/ ,,48, , /8/26 6/6/ ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ),26 ---,26 3/3/ ,91,26, , /7/27 13/12/ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO),14 ---,14 3/11/ ,88,14, , /1/1986 3/12/ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ),88 ---,88 27/8/ ,52,88, , /8/2 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ),4 ---,4 9/5/ ,75,4, , /7/22 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ),8 ---,8 9/5/ ,75,8, , /8/2 28/6/ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ,5 ---,5 25/2/ ,81,5, , /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ),39 ---,39 11/3/ ,9,39, , /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ),54 ---,54 15/12/ ,9,54, , /7/2 1/8/ ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ), ,132 29/3/ ,89,132, , /7/29 16/9/ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 2, ,1 23/12/ ,92 2,1 2, , /5/211 19/4/ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ),27 ---,27 15/3/ ,9,27, , /7/22 2/2/2 463 ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ),1 ---,1 3/11/ ,5,1, , /8/21 21/5/23 53 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ),1 ---,1 29/8/ ,78,1, , /8/21 21/5/23 54 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ),96 ---,96 29/8/ ,78,96, , /5/23 21/12/ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ), ,125 28/8/ ,98,125, , /6/21 3/12/ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ),26 ---,26 28/1/ ,62,26, , /7/28 21/11/ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ),2 ---,2 3/3/ ,22,2, , /7/22 1/11/ ΣΕΛΜΑΝ (ΚO),8 ---,8 19/11/ ,7,8, , /6/28 15/6/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ), ,168 3/8/ ,28,168, , /4/25 21/1/ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ),38 ---,38 23/3/ ,81,38, , /11/21 1/8/ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ),8 ---,8 23/2/ ,6,8, , /7/22 6/3/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ),6 ---,6 29/5/ ,14,6, , /7/26 24/7/ ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ), ,328 29/6/ ,14,328, , /7/ /5/ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ),12 ---,12 28/11/ ,96,12, , /6/25 5/2/ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ),26 ---,26 28/3/ ,78,26, , /7/21 12/5/ ALAPIS (ΚΟ),41 ---,41 3/3/ ,23,41, , /1/26 15/2/ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ),12 ---,12 31/3/ ,85,12, Ενότητα 2, 7/8

17 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Σε Αναστολή 5.25., /7/25 14/3/ ALSINCO (KO),43 ---,43 27/11/ ,8,43, , /6/29 2/6/ FASHION BOX (ΚΟ) 1, ,3 23/2/ ,88 1,3 1, , --- 8/7/ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ),64 ---,64 14/7/ ,26,64, , /6/27 1/8/ NUTRIART (ΚΟ),49 ---,49 21/6/ ,56,49, , /5/28 9/1/ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO),18 ---,18 7/1/ ,9,18, , /7/28 6/8/ RIDENCO (ΚΟ),32 ---,32 3/3/ ,91,32, , /7/28 24/2/ SPRIDER STORES (ΚΟ),31 ---,31 28/3/ ,14,31, , /4/28 1/3/ Τ BANK (ΚΟ),48 ---,48 3/11/ ,3,48, Ενότητα 2, 8/8

18 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης ( ) - Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών. * - Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος. [1] - Καθαρά μερίσματα. [2] - Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες. [3] - Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στο σύνολο των μετοχών [4] - Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α [5] - Η Χρηµατιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας. [6] - P/E μεγαλύτερο του 1 [7] - Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 2/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάλτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/1/211. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε,3 για τη χρήση 21, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 21 ανά μετοχή, ήτοι, Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 6/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 3/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 6/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/211. Ενότητα 2, 1/3

19 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 7/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Επιτήρησης" από 11/6/ Από 11/6/213, μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Από 7/6/213, η επωνυμία της εταιρίας "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." αλλάζει σε "FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/6/213 (15:18) Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/29. - Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΑ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/213. Ενότητα 2, 2/3

20 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης 54 - Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 3/9/ Mεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση, από 11/1/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/212. Από 21/11/213 αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. σε ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/12/ Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Αναστολή διαπραγμάτευσης από 27/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/211. Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ενότητα 2, 3/3

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε

Διαβάστε περισσότερα

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 92 ΤΡΙΤΗ, 17 ΜΑΪΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 61 ΠΕΜΠΤΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: Κα Ιωάννα Παύλου (τηλ. 210 3377223) Κος Γεώργιος Κόκκοβας (τηλ. 210 3377206) FAX: 2103377173 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών. FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών. FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 25 Οκτωβρίου 2012 Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Mε στόχο την ανάδειξη των εισηγμένων εταιρειών που έχουν έντονη διεθνή δραστηριότητα, το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 188 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 188 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ Σ Σ 905,444,444 0.720 0.1...... 19.05.08 17.05.06... ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0.93 2.20 0.91 29.09.10 0.93 0.90 0.94 0.93 0.92 0.92 15,024 0.94 42,112...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κος Γεώργιος Κόκκοβας (Τηλ: 2103377206) Fax: 2103377173 Αθήνα, 4 η Φεβρουαρίου 2014 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κα Ιωάννα Παύλου (Τηλ: 2103377223) Fax: 2103377173 Αθήνα, 28 η Ιανουαρίου 2013 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα: Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Ιούνιο 2015, για τις μετοχές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. Capping ΚΥΠΡ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 9.5 0.460212 86.0 ΑΝΕΜΟΣ ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 31.0 1.000000 30.0 ΕΣΥΜΒ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 65.0 1.000000 64.0 ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κος Σπυρίδων Σταύρου (Τηλ: 2103377247) Fax: 2103377173 Αθήνα, 1 η Μαρτίου 2012 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

FTSE/X.A. 20. Νέα Σύνθεση Δείκτη. Κωδικός. (%) Μετοχή Μετοχής

FTSE/X.A. 20. Νέα Σύνθεση Δείκτη. Κωδικός. (%) Μετοχή Μετοχής FTSE/X.A. 20 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 100.00 ΕΕΕΚ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 40.00 ΕΥΡΩΒ EUROBANK EFG (ΚΟ) 75.00 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 75.00 ΟΤΕ ΟΤΕ (ΚΟ) 75.00 ΑΛΦΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 100.00 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα: Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Οκτώβριο 2015, για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 20,000 20.10 402,000.00 12:37:33 20 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 15,000 20.10 301,500.00

Διαβάστε περισσότερα

FTSE/Χ.Α. 20. Εισαγωγές στον Δείκτη. Διαγραφές από τον Δείκτη. Αλλαγές Στάθμισης Μετοχών. Επιλαχούσες Μετοχές Δείκτη

FTSE/Χ.Α. 20. Εισαγωγές στον Δείκτη. Διαγραφές από τον Δείκτη. Αλλαγές Στάθμισης Μετοχών. Επιλαχούσες Μετοχές Δείκτη FTSE/Χ.Α. 20 Δεν Εισάγονται Μετοχές στον Δείκτη Δεν Διαγράφονται Μετοχές από τον Δείκτη Αλλαγές Μετοχών ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 40.0 50.0 ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 19 30.00 ΦΟΛΙ FOLLI - FOLLIE (KΟ) 22 75.00 ΙΝΛΟΤ ΙΝΤΡΑΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. FactSheet 1/1/21-31/12/21 3,1 2,9 2,7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 9 8 7 GRI99117A4 ΓΔ - GD.ATG ASE 2,5 2,3 2,1 6 5 4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) -.4-5.73 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ)

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Υποχρεώσεις Μακροπροθεσμα Δάνεια Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2008 2009 Δ(%) 2008 2009 Δ(%) 2009 2009 Δ(%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 31/10/2009-29/10/2010

FactSheet 31/10/2009-29/10/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 GRI99117A4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) 5.19 76.39 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια Μεταβολή (%)

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 01/12/2009-30/11/2010

FactSheet 01/12/2009-30/11/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. FactSheet 1/12/29-3/11/21 3,1 2,9 2,7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 9 8 7 GRI99117A4 ΓΔ - GD.ATG ASE 2,5 2,3 2,1 6 5 4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) -8.26-127.76 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 23 Απριλίου, 213 Τρίτη, 23 Απριλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, 214 Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124

01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124 01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 124 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 608.336 0,5680 0,6310 345.534,85 383.860,02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ 14.015 15.878 13,3% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 4.043 1.293-68,0% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3.238 2.520-22,2% Σύνολο 21.296 19.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ 14.015 15.878 13,3% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 4.043 1.293-68,0% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3.238 2.520-22,2% Σύνολο 21.296 19. 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2007 Πρόµερισµα ΤΡΑΠΕΖΕΣ Καθαρά Εσοδα από Τόκους Κέρδη προ φόρων ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 1.471.616 1.605.253 9,1% 800.757 985.263 23,0% 551.987 850.035 54,0% 0,900 ΑΣΠΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 12 Μαρτίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Τρίτη, 12 Μαρτίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις Ισολ. 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 305.865 453.966 48,4% ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 5.852 3.537-39,6% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 82.132 132.986 61,9% ΑΤΤΙΚΗΣ Ενοπ. 297 7.170

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Μεταβολή επιτοκίου δανεισμού τίτλων και αλλαγή παραμέτρων διαχείρισης κινδύνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Μεταβολή επιτοκίου δανεισμού τίτλων και αλλαγή παραμέτρων διαχείρισης κινδύνου Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεταβολή επιτοκίου δανεισμού τίτλων και αλλαγή παραμέτρων διαχείρισης κινδύνου Με την παρούσα σας ενημερώνουμε: 1. για την μεταβολή του ελάχιστου επιτοκίου δανεισμού τίτλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 305.336 0,611 0,468 186.677,10 142.897,25-43.779,85

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ Μητρ. 5.387 12.253 127,5% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Ενοπ. 1.777 3.238 82,2% Σύνολο 7.164 15.491 116,2%

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ Μητρ. 5.387 12.253 127,5% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Ενοπ. 1.777 3.238 82,2% Σύνολο 7.164 15.491 116,2% Ισολ. 2005 2006 (%) 2005 2006 (%) 2005 2006 (%) 2006 Πρόµερισµα ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 502.174 551.987 9,9% 0,75 ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 11.229 12.272 9,3% 0,06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 139.420 188.419

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (Περίοδος 01/01/2014-30/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123

01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123 01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 777,47 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,80%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,51 εκατ. εκ των οποίων 1,58 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CITIFUND ΜΕΓΑΛΗΣ METOXIKO ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/8/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.114,52 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 102,93 εκατ. εκ των οποίων 9,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΑΤΗΕΝS INDEX FUND ΜΕΤΟΧIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO % ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 66.000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Περίοδος 01/01/2013-31/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Στάση αναμονής με τις οικονομικές εξελίξεις στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Στάση αναμονής με τις οικονομικές εξελίξεις στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Ε β δ ο μ ά δ α 0 8 / 1 1-1 2 / 1 1 / 2 0 1 0 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Περιεχόμενα Απόδοση Δεικτών Χ.Α... 2 FTSE/X.A.-20: Κατάταξη Εταιριών βάσει κεφαλαιοποίησης... 3 FTSE/X.A.-40: Κατάταξη Εταιριών βάσει κεφαλαιοποίησης...

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/6/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/6/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.322,90 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 1,36%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 317,05 εκατ. εκ των οποίων 36,61 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.093,51 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,66%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 252,08 εκατ. εκ των οποίων 22,82 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 767,92 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,23%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 46,00 εκατ. εκ των οποίων 2,77 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009

EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/2009-30/06/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283 /2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2015 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2015 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2015 ΜΕΣΗ Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 100.106 2,480 2,490 248.255,90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2015 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2015 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2015 Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 495.336 0,275 0,322 136.217,40 159.498,19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2011 ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04 ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/7/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/7/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.242,82 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,08%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 60,46 εκατ. εκ των οποίων 5,95 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β 3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 436.851,18 ΣΥΝΟΛO I.1 436.851,18 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ HELLENIC REPUBLIC 17/04/2019-17/04/2019 4,75% FXD 38.000 54,2200 2.060.360,00 - Isin: GR0114028534

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/6/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/6/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.286,99 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,31%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 149,43 εκατ. εκ των οποίων 28,83 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO Alico Μετοχικό Eσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 22/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 22/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 704,74 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,33%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 107,18 εκατ. εκ των οποίων 8,33 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 138/Θέμα 3/23.3.1993 ΦΕΚ 176/Β/19.03.1993 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/7/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/7/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Ανοδικά κινήθηκε το Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε οδηγό τον ΟΠΑΠ (+ 4,91%) και τη ΕΗ (+3,07%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 622,26 µονάδες σηµειώνοντας άνοδο +1,40%. Η αξία των

Διαβάστε περισσότερα

Oι οψεισ των πλανητων στισ μετοxεσ του xαα

Oι οψεισ των πλανητων στισ μετοxεσ του xαα 228 Oι οψεισ των πλανητων στισ μετοxεσ του xαα Â Ã Ä Å Æ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΑΕΓΕΚ ΒΙΟΤΕΡ CHIPITA ALBIO ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΡ ΚΑΜΠΑΣ ΔΙΕΚΑΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΕΜ ΑΤΕΜΚΕ ΚΟΡ-ΦΙΛ ΓΕΚΑΤ ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005

INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-30/06/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND METOXIKO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2010 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04)

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100

29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100 29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 100 ΤΡΙΤΗ, 29 ΜΑΪΟΥ 2012 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015(άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015(άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96.35% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 79.45% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/7/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/7/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,21 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,50%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 97,65 εκατ. εκ των οποίων 13,82 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Sharelink Securities & Financial Services Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Σάββας Παστελής Executive Director Head Sales Marketing 4 Οκτωβρίου 2006 ΗΑΝΟΔΟΣ, Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ Χ.Α.Α (ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 814,06 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,02 εκατ. εκ των οποίων 0,70 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/4/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 806,01 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,41%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 100,53 εκατ. εκ των οποίων 3,89 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 6/5/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 6/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,23 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,85%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 96,74 εκατ. εκ των οποίων 7,39 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07-03/08/2015. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07-03/08/2015. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07-03/08/2015 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 03/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήναι 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 108/02.02.1999 ΦΕΚ 191/B/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 728,98 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 73,19 εκατ. εκ των οποίων 8,21 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 771,32 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,78%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,85 εκατ. εκ των οποίων 12,85 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα