Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P"

Transcript

1 P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της συμμετχής φρέων από την Κύπρ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ Εβδόμυ Πργράμματς Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ( ) (7P P ΠΠ). Τα στιχεία πυ αφρύν στην κυπριακή συμμετχή πηγάζυν από δεδμένα πυ συλλέγει τ Ίδρυμα Πρώθησης Ερευνας (ΙΠΕ) από την ηλεκτρνική βάση δεδμένων της Ευρωπαϊκής Επιτρπής E-CORDA για τ 7P PΠΠ. Τα απτελέσματα βασίζνται σε στιχεία και αναλύσεις για Πρτάσεις Έργων πυ υπβλήθηκαν στ πλαίσι 467 Πρσκλήσεων Υπβλής Πρτάσεων πυ ανακινώθηκαν κατά τη διάρκεια και σε Συμβόλαια Έργυ πυ έχυν υπγραφεί μέχρι και την 1P ηp Νεμβρίυ 2013 (ημερμηνία κεντρικής καταχώρησής τυς). Τα απτελέσματα αναφέρνται στα ακόλυθα Ειδικά Πργράμματα και Θεματικές Πρτεραιότητες / Δράσεις / Δραστηριότητες τυ 7P UΣυνεργασία Υγεία Τρόφιμα, Γεωργία, Αλιεία και Βιτεχνλγία Τεχνλγίες Πληρφρίας και Επικινωνιών Νανεπιστήμες, Ναντεχνλγίες, Υλικά και Νέες Τεχνλγίες Παραγωγής Ενέργεια υ PΠΠ: Περιβάλλν (Συμπεριλαμβάνεται η Κλιματική Αλλαγή) Μεταφρές (Συμπεριλαμβάνεται η Αερναυτική) Κινωνικ-ικνμικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες Διάστημα 1

2 Ασφάλεια Γενικές Δραστηριότητες Κινές Τεχνλγικές Πρωτβυλίες UΙδέες UΆνθρωπι UΙκανότητες Υπδμές Έρευνας Έρευνα πρς Όφελς των ΜΜΕ Περιφέρειες της Γνώσης Ερευνητικό Δυναμικό των Περιφερειών Σύγκλισης Επιστήμη και Κινωνία Ενίσχυση για την Ανάπτυξη Ερευνητικών Πλιτικών Διεθνής Συνεργασία UΕυρατόμ Ανάλυση Στιχείων για τη Συμμετχή της Κύπρυ στ 7P U1. Πρτάσεις πυ Υπβλήθηκαν με Κυπριακή Συμμετχή Αρ. πρτάσεων: Αρ. επιλέξιμων πρτάσεωνp0f P: 2356 Αρ. συμμετχών στις επιλέξιμες πρτάσεις: 2865 Αρ. συμμετχών ΜΜΕ στις επιλέξιμες πρτάσεις: 1305 Αρ. συμμετχών με ρόλ συντνιστή: Αιτύμενη χρηματδότηση από Ε.Ε.P1F P στις επιλέξιμες πρτάσεις: U2. Κατάλγς Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση & Κυπριακή Συμμετχή Αρ. πρτάσεων: 383 Αρ. συμμετχών: 445 Αρ. συμμετχών ΜΜΕ: 175 Αιτύμενη χρηματδότηση από Ε.Ε.: P2F3 PΠΠ 1 Επιλέξιμες πρτάσεις (eligible proposals) θεωρύνται όσες πληρύν τα κριτήρια τυ πρκαταρκτικύ ελέγχυ και πρωθύνται για επιστημνική αξιλόγηση. Όλα τα στατιστικά απτελέσματα βασίζνται στν αριθμό των επιλέξιμων πρτάσεων πυ υπβλήθηκαν. 2 Τα πσά αφρύν στην αιτύμενη χρηματδότηση από την Ε.Ε. 2

3 PU ΠΠ U3. Έργα με Κυπριακή Συμμετχή Αρ. Συμβλαίων Έργυ πυ υπγράφτηκαν: 332 Αρ. συμμετχών σε Έργα: 386 Αρ. Έργων με συντνιστή από την Κύπρ: 63 Αρ. συμμετχών ΜΜΕ: 124 Χρηματδότηση σε κυπριακύς φρείς από Ε.Ε.: ,84 Χρηματδότηση πυ δόθηκε από Ε.Ε. στις ΜΜΕ: ,49 Χρηματδότηση πυ δόθηκε από Ε.Ε. στις Επιχειρήσεις: ,93 UΚατανμή Χρηματδότησης από U7P Οργανισμί Συνεισφρά Ε.Ε. % Επί τυ Συνόλυ της Χρηματδότησης για την Κύπρ Αρ. Κυπριακών Συμμετχών στα Έργα % επί της Συνλικής Συμμετχής της Κύπρυ Δημόσια Πανεπιστήμια ,77 39, ,5 Δημόσιι Οργανισμί ,70 1,87% 21 5,44% Ερευνητικί Οργανισμί ,35 16,1 33 8,55% Ιδιωτικά Πανεπιστήμια ,08 2,5 22 5,7 Επιχειρήσεις ,93 35,72% ,56% Άλλι Οργανισμί ,01 4, , ,84 100, , Χρηματδτύμενα Έργα στην Ευρώπη Δόθηκαν Μέχρι Στιγμής περίπυ 40 δις ευρώ από Ε.Ε. Τ 7P P ΠΠ απτελεί ένα πλύ ελκυστικό πρόγραμμα για την ερευνητική κινότητα της Ευρώπης αλλά και παγκσμίως, δεδμένυ ότι υπβλήθηκαν περίπυ Πρτάσεις και χρηματδτήθηκαν σχεδόν Έργα με τη συνεισφρά από την Ε.Ε. να φτάνει τ πσό περίπυ των 40 δις ευρώ. Όπως φαίνεται και στ Σχήμα 1, η χώρα πυ κατάφερε να πάρει τ μεγαλύτερ μέρς της χρηματδότησης (πρϋπλγισμός ανά χώρα στν Κατάλγ Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση) είναι η Γερμανία με 19% επί τυ συνόλυ τυ πρϋπλγισμύ και ακλυθύν τ Ηνωμέν Βασίλει με 16%, η Γαλλία με 12%, η Ιταλία με 9% και η Ισπανία και Ολλανδία με 8%. 3 Για τις Δράσεις Marie Curie δεν υπάρχυν επαρκή στιχεία για όλες τις Πρτάσεις όσν αφρά στ πρϋπλγισμό για αυτό και επηρεάζεται τ συνλικό πσό πυ διεκδικύν ι φρείς από την Κύπρ στν Κατάλγ των Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση. 3

4 Σχήμα 1 Ireland Hungary Greece Finland 2% France 12% Latvia Malta Luxembourg Lithuania Italy 9% Spain 8% Poland Netherlands 8% Estonia Romania Portugal Denmark Κατανμή Πρϋπλγισμύ σε Χώρες Ε.Ε. (Κατάλγς Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση) Sweden 4% Germany 19% Slovenia United Kingdom 16% Slovakia Austria Bulgaria Cyprus Belgium 5% Czech Republic 79,4 εκ ευρώ Εξασφάλισαν ι Φρείς από την Κύπρ από τ 7P Υπβλήθηκαν 2356 επιλέξιμες Πρτάσεις με κυπριακή συμμετχή. Από αυτές, ι 383 πέρασαν όλα τα κριτήρια αξιλόγησης και πρωθήθηκαν στν Κατάλγ Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση (proposals retained for funding) ενώ 332 έγιναν Συμβόλαια Έργυ (Σχήμα 2α & 2β) και εξασφάλισαν για τυς φρείς από την Κύπρ περίπυ 79,4 εκ. ευρώ ( ,84). PΠΠ Σχήμα 2α Συμμετχή & Απτέλεσμα ανά Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΕΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ EYΡATOM ΣΥΝΟΛΟ Πρτάσεις πυ Υπβλήθηκαν Πρτάσεις με Κυπριακή Συμμετχή στν Κατάλγ Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση Έργα 4

5 Σχήμα 2β EΥΡΑΤΟΜ Διεθνής Συνεργασία Επιστήμη & Περιφέρειες Γνώσης Έρευνα Πρς Υπδμές Έρευνας Άνθρωπι Ιδέες JTIs Ασφάλεια Διάστημα Κιν.-ικν. & Αν. Μεταφρές Περιβάλλν Ενέργεια Νανεπιστήμες ΤΠΕ Τρόφ., Γεωργία Υγεία Πρτάσεις - Εργα Έργα Πρτάσεις πυ Υπβλήθηκαν 606 Τ πσστό επιτυχίας της Κύπρυ βάσει των συμμετχών στν Κατάλγ των Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση είναι 15,53 % (Σχήμα 3), πσστό αρκετά χαμηλότερ από τ μέσ όρ επιτυχίας των 27 της Ε.Ε. (21,9), κατατάσσντας έτσι τη χώρα μας στην πρτελευταία θέση. Τ μεγαλύτερ πσστό επιτυχίας κατέχει τ Βέλγι με 26,57%. Τ χαμηλό πσστό επιτυχίας της Κύπρυ αντικατπτρίζει τα δεδμένα εγγενή χαρακτηριστικά τυ κυπριακύ ερευνητικύ περιβάλλντς, όπως για παράδειγμα τ μικρό μέγεθς της χώρας, τ περιρισμέν ερευνητικό της δυναμικό, τη μικρή ηλικία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τη μικρή ερευνητική παράδση, την περιρισμένη βιμηχανική δραστηριότητα, τη μικρή διάδραση σε θέματα Ερευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) μεταξύ δημόσιυ και ιδιωτικύ τμέα, τη χαμηλή επένδυση τυ ιδιωτικύ τμέα στην Ε&Α κ.α. Ταυτόχρνα, υπδεικνύει την ανάγκη για πι πιτική συμμετχή των κυπριακών φρέων με ανταγωνιστικότερες Πρτάσεις και δίκτυα συνεργασίας. 5

6 Σχήμα 3 Πσστά Επιτυχίας σε Ε.Ε. (Συμμετχές στν Κατάλγ Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση) Sum for Member UK - United SK - Slovakia SI - Slovenia SE - Sweden RO - Romania PT - Portugal PL - Poland NL - Netherlands MT - Malta LV - Latvia LU - Luxembourg LT - Lithuania IT - Italy IE - Ireland HU - Hungary FR - France FI - Finland ES - Spain EL - Greece EE - Estonia DK - Denmark DE - Germany CZ - Czech Republic CY - Cyprus BG - Bulgaria BE - Belgium AT - Austria 18.08% 15.62% 14.65% 16.52% 15,53 % 16.44% 18.44% % 21.89% 18.76% 20.19% 18.54% % % % % 25.72% 25.48% % 5% 1 15% 2 25% 3 Πρόγραμμα «Συνεργασία» Δημφιλέστερ Πρόγραμμα και στην Κύπρ 46% της Συνλικής Χρηματδότησης για την Κύπρ μέσω τυ Πργράμματς Συνεργασία Κυριαρχία της Θεματικής Πρτεραιότητας Τεχνλγίες Πληρφρίας & Επικινωνιών Τ Ειδικό Πρόγραμμα Συνεργασία απτελεί τ δημφιλέστερ Πρόγραμμα για τυς κυπριακύς φρείς καθώς υπβλήθηκε σε αυτό περίπυ τ 6 των επιλέξιμων Πρτάσεων (Σχήμα 4). Παρά τ γεγνός ότι είναι τ πι δημφιλές Πρόγραμμα και απφέρει τ μεγαλύτερ μέρς της χρηματδότησης στην Κύπρ (Σχήμα 5), σημειώνει χαμηλά πσστά επιτυχίας, μόλις 13,1 (Σχήμα 6). 6

7 Σχήμα 4 Πσστό Συμμετχής ανά Πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ % ΙΔΕΕΣ 118 5% ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ % EYΡATOM 3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ % Σχήμα 5 ΑΝΘΡΩΠΟΙ 12,377,547 16% Πσά πυ Απκόμισαν Κυπριακί Φρείς από Έργα (Συνεισφρά από Ε.Ε. ΕΥΡΩ) ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 17,245,156 22% ΙΔΕΕΣ 12,999,766 16% EYΡATOM 51,731 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 36,699,550 46% Αναλύντας τα απτελέσματα ανά Θεματική Πρτεραιότητα, στ σύνλ των 2356 επιλέξιμων Πρτάσεων πυ υπβλήθηκαν, ι 606 ανήκυν στη Θεματική Πρτεραιότητα Τεχνλγίες Πληρφρίας & Επικινωνιών (ΤΠΕ). 7

8 Σχήμα 6 Πσστό Επιτυχίας ανά Πρόγραμμα (Αρ. Συμμετχών Κατάλγ Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση) ΣΥΝΟΛΟ 15.5 EYΡATOM 66.67% ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 19.75% ΑΝΘΡΩΠΟΙ 20.87% ΙΔΕΕΣ 6.98% ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σχήμα 7 Διεθνής Συνεργασία Επιστήμη & Κινωνία Περιφέρειες Γνώσης Έρευνα Πρς Όφελς ΜΜΕ Υπδμές Έρευνας Άνθρωπι Ιδέες JTIs Ασφάλεια Διάστημα Κιν.-ικν. & Αν. Επ. Πσστό Επιτυχίας (Συμμετχές στν Κατάλγ Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση) (Μ.Ο. 15,5) EΥΡΑΤΟΜ Μεταφρές Περιβάλλν Ενέργεια Νανεπιστήμες ΤΠΕ Τρόφ., Γεωργία Υγεία % 20.9% 15% 25% 6.8% 22.9% 13.2% 17.9% 22.6% % 12.9% % %

9 Αναλύντας τα πσστά επιτυχίας της Κύπρυ ως πρς τν αριθμό των Πρτάσεων πυ επιλέγνται για χρηματδότηση, διαπιστώνει κανείς ότι τ πι υψηλό πσστό επιτυχίας μεταξύ των Θεματικών Πρτεραιτήτων τυ Πργράμματς Συνεργασία καταγράφει η Θεματική Μεταφρές με 22,9% ενώ τ πι χαμηλό η Θεματική Κινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες με μόλις 6,8% (Σχήμα 7). Η Θεματική Πρτεραιότητα ΤΠΕ, όπυ σημειώθηκε και μεγαλύτερς αριθμός κυπριακών συμμετχών (σε 606 Πρτάσεις) και επμένως αναλγικά και μεγαλύτερς αριθμός Έργων πυ χρηματδτήθηκαν (60 Έργα), απέφερε στυς κυπριακύς φρείς περίπυ 19 εκ. ευρώ, πσό πυ απτελεί τ 24% τυ συνλικύ πσύ πυ εξασφάλισε η Κύπρς (Σχήμα 8). Σχήμα 8 Πσά πυ Απκόμισαν Κυπριακί Φρείς από Έργα Περιφέρειες Γνώσης 857,807 Υπδμές Έρευνας 4,801,306 6% Άνθρωπι 12,377,547 16% (Συνεισφρά από Ε.Ε.) Έρευνα Πρς Όφελς ΜΜΕ 8,686,068 1 Επιστήμη & Κινωνία 2,464,307 Διεθνής Συνεργασία 235,668 Υγεία 2,509,132 ΤΠΕ 18,793,766 24% EΥΡΑΤΟΜ 51,731 Τρόφιμα, Γεωργία, Αλιεία & Βιτεχνλγία 1,151,981 Ιδέες 12,999,766 16% Ασφάλεια 2,440,608 Διάστημα 1,067,337 Περιβάλλν 2,539,700 Μεταφρές 2,542,127 Κιν.-ικν. & Ανθρωπ. Επιστήμες 864,610 Νανεπιστήμες 2,308,287 Ενέργεια 2,413,957 Οι φρείς από την Κύπρ πυ εξασφάλισαν τη μεγαλύτερη χρηματδότηση μέσω της Θεματικής ΤΠΕ είναι τ Πανεπιστήμι Κύπρυ με σχεδόν 8,1 εκ ευρώ και ι εταιρείες Primetel με 1,9 εκ ευρώ και Sigint Solutions με 1,4 εκ. ευρώ, τ Ινστιτύτ Νευρλγίας & Γενετικής 9

10 P ΠΠ, Κύπρυ με , τ Ινστιτύτ Κύπρυ με και ι εταιρείες Nipd Genetics με και AAI Scientific Cultural Services με Γενικά, τ πσστό επιτυχίας στη Θεματική Πρτεραιότητα ΤΠΕ είναι χαμηλό, 10,, (Σχήμα 7), σε σύγκριση και με τ μέσ όρ τυ πσστύ επιτυχίας στις χώρες της Ε.Ε. (16,). Σημειώνεται, επίσης, ότι στα 65 Έργα μόν σε δύ υπάρχει Συντνιστής από την Κύπρ (CNE & Πανεπιστήμι Κύπρυ). Πρόγραμμα «Ιδέες» Χαμηλά Πσστά Επιτυχίας σε Όλη την Ευρώπη Υψηλή Ανταμιβή! 7/9 Έργα στ Πανεπιστήμι Κύπρυ Τ Πρόγραμμα Ιδέες σημειώνει πσστό επιτυχίας μόλις 7% (Σχήμα 6), πσστό χαμηλό, ωστόσ, αναμενόμεν βάσει και των συνλικών απτελεσμάτων για τις χώρες μέλη της Ε.Ε. όπυ μέσς όρς τυ πσστύ επιτυχίας είναι 1. Υψηλό πσστό επιτυχίας έχυν η Γαλλία, η Γερμανία η Αυστρία, η Ολλανδία και τ Ηνωμέν Βασίλει, χώρες με μεγάλη ερευνητική παράδση και άρτιες υπδμές έρευνας. Συνλικά, ι πρσπάθειες των ερευνητών από την Κύπρ στ Πρόγραμμα Ιδέες κρίννται πετυχημένες καθώς με συμμετχή πυ φτάνει μόλις τ 5% τυ συνόλυ των Πρτάσεων πυ υπβλήθηκαν από την Κύπρ στ 7P τ πσό πυ εξασφάλισαν ι κυπριακί φρείς με 5 Έργα αντιπρσωπεύει τ 16% ( , Σχήμα 5) της συνλικής χρηματδότησης των κυπριακών φρέων από την Ε.Ε. Σημειώνεται ότι, τα 7 από τα 9 Έργα έχυν ως Ανάδχ Φρέα τ Πανεπιστήμι Κύπρυ, 1 τ Ινστιτύτ Κύπρυ και 1 τ Ινστιτύτ Νευρλγίας και Γενετικής. Από τα 9 συνλικά Έργα, 4 Έργα είναι Υπτρφίες για Νέυς Ερευνητές, 4 είναι Υπτρφίες για Έμπειρυς Ερευνητές και 1 Έργ Proof of Concept. Τίτλς Έργυ Θεματική Περιχή Multiple Systems of Spatial Memory: Their role in Reasoning and Action Ψυχλγία 10

11 New Results on Structural Change Tests: Theory and Applications Consistent computation of the chemistry-cloud continuum and climate change in Cyprus Functional and regulatory protein networks of chromatin modifying enzymes Fault-Adaptive Monitoring and Control of Complex Distributed Dynamical Systems A Novel Non-Invasive Prenatal Diagnosis for Genetic Disorders Employment in Europe Virtual Environments in Construction and Interior Design Re-engineering the tumor microenvironment to alleviate mechanical stresses and improve chemotherapy Οικνμετρία Περιβάλλν Υγεία - Βιλγία Ηλεκτρλγική Μηχανική Υγεία Οικνμία Γνωστική Ψυχλγία - Πληρφρική Υγεία Συμπερασματικά, παρά τ γεγνός ότι τα πσστά επιτυχίας των Υπτρφιών ERC είναι εξαιρετικά χαμηλά, στις πετυχημένες περιπτώσεις η ανταμιβή για τυς δικαιύχυς είναι υψηλή. Πρόγραμμα «Άνθρωπι» Τ Υψηλότερ Πσστό Επιτυχίας Μεταξύ των Πργραμμάτων Κύρις Παίκτης τ Πανεπιστήμι Κύπρυ Όπως διαπιστώνει κανείς από τις γραφικές παραστάσεις (Σχήματα 6 & 10), συγκρίνντας μεταξύ των Πργραμμάτων τα πσστά επιτυχίας όσν αφρά στην κυπριακή συμμετχή στν Κατάλγ Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση, διαπιστώνεται ότι στ Πρόγραμμα 4 Άνθρωπι σημειώνεται τ υψηλότερ πσστόp3f P (20,9%). Από τα 54 συνλικά Συμβόλαια πυ έχυν υπγραφεί στ Πρόγραμμα Άνθρωπι, 33 είναι στ Πανεπιστήμι Κύπρυ (πρϋπλγισμό ), εκ των πίων στα 19 τ Πανεπιστήμι Κύπρυ έχει τ ρόλ τυ Συντνιστή και 9 στ Τεχνλγικό Πανεπιστήμι Κύπρυ ( ) (σε 7 Έργα τ ΤΕΠΑΚ έχει συντνιστικό ρόλ). 4 Τ πσστό τυ Πργράμματς Ευρατόμ δεν είναι ενδεικτικό της επιτυχίας καθώς έχυν υπβληθεί μόν τρεις Πρτάσεις. Τ ίδι ισχύει και για τη Δραστηριότητα τυ Πργράμματς Ικανότητες Ενίσχυση για την Ανάπτυξη Ερευνητικών Πλιτικών όπυ υπβλήθηκε μόν μία Πρόταση. 11

12 Πι πετυχημένη Δράση είναι τ «Career Integration Grant» (πρώην European Reintegration Grant, International Reintegration Grant & Reintegration Grant). Συμπεραίνει, λιπόν, κανείς πως τα δύ δημόσια Πανεπιστήμια, Πανεπιστήμι Κύπρυ και Τεχνλγικό Πανεπιστήμι, πυ κατά κύρι λόγ έχυν Έργα σε αυτή τη Δραστηριότητα, καταφέρνυν μέσω τυ Πργράμματς Άνθρωπι να εισάγυν νέυς ερευνητές στ ερευνητικό σύστημα της χώρας και εν μέρει να επαναπατρίσυν Κύπριυς ερευνητές πυ λκλήρωσαν τις σπυδές τυς στ εξωτερικό. Πρόγραμμα «Ικανότητες» Πσστό Επιτυχίας Πργράμματς 19,8% 17,2 εκ. για Κύπρ - 22% της Συνλικής Χρηματδότησης για την Κύπρ Υπδμές Έρευνας Υψηλά Πσστά Επιτυχίας στην Κύπρ 5 εκ. ευρώ Χρηματδότηση για την Κύπρ Ινστιτύτ Κύπρυ και Πανεπιστήμι Κύπρυ ι Κυρίαρχι Παίκτες Δραστηριότητα Έρευνα πρς Όφελς ΜΜΕ 8,7 εκ. ευρώ Στ Πρόγραμμα Ικανότητες αξισημείωτ είναι τ πσστό επιτυχίας στη Δραστηριότητα Υπδμές Έρευνας τ πί αγγίζει τ 54,5 % (Σχήμα 7). Η Δραστηριότητα αυτή απέφερε στην Κύπρ τ 6% τυ συνλικύ πρϋπλγισμύ (Σχήμα 8), περίπυ δηλαδή 5 εκ. ευρώ. Στην ίδια Δραστηριότητα, κυρίαρχι παίκτες από την Κύπρ είναι τ Ινστιτύτ Κύπρυ με 9 Έργα και τ Πανεπιστήμι Κύπρυ με 10 από τ σύνλ των 23 Έργων. Τ Ινστιτύτ Κύπρυ συντνίζει επιπλέν 4 από τ σύνλ των 23 Έργων με κυπριακή συμμετχή. Τίτλς Έργυ Sustainability of einfrastructures across the Mediterranean Enabling Grids for E-sciencE III Linking Scientific Computing in Europe and the Eastern Mediterranean Multi-Gigabit European Research and Education Network and Associated Services (GN3) Multi-Gigabit European Research and Education Network and Associated Services European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe Θεματική Περιχή Τεχνλγίες Πληρφρικής και Πληρφριών Τεχνλγίες Πληρφρικής και Πληρφριών Τεχνλγίες Πληρφρικής και Πληρφριών Τεχνλγίες Πληρφρικής και Πληρφριών Τεχνλγίες Πληρφρικής και Πληρφριών Τεχνλγίες Πληρφρικής και Πληρφριών 12

13 P ΠΠ. PRACE - First Implementation Phase Project PRACE - Second Implementation Phase Project PRACE - Third Implementation Phase Project Linking Scientific Computing in Europe and the Eastern Mediterranean - Phase 2 DATA REPOSITORIES AND COMPUTATIONAL INFRASTRUCTURE FOR ENVIRONMENTAL AND CLIMATE STUDIES IN THE EASTERN MEDITERRANEAN UP-GRADE BLACK SEA SCIENTIFIC NETWORK Preparatory Phase for a Deep Sea Facility in the Mediterranean for Neutrino Astronomy and Associated Sciences Τεχνλγίες Πληρφρικής και Πληρφριών Τεχνλγίες Πληρφρικής και Πληρφριών Τεχνλγίες Πληρφρικής και Πληρφριών Τεχνλγίες Πληρφρικής και Πληρφριών Περιβάλλν Περιβάλλν Περιβάλλν SeaDataNet II: Pan-European infrastructure for ocean and marine data management Gliders for Research, Ocean Observation and Management Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR ARCHAEOLOGY AND CULTURAL HERITAGE IN THE EASTERN MEDITERRANEAN Preparing for the construction of the Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities THE EUROPEAN SOLAR RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR CONCENTRATED SOLAR POWER Study of Strongly Interacting Matter Open Access Infrastructure for Research in Europe 2nd-Generation Open Access Infrastructure for Research in Europe Περιβάλλν Περιβάλλν Πλιτιστική Κληρνμιά Πλιτιστική Κληρνμιά Πλιτιστική Κληρνμιά Ενέργεια Φυσική Θετικές Επιστήμες Οριζόντι Οριζόντι Σημαντική είναι και η συμμετχή των ΜΜΕ από την Κύπρ στη Δραστηριότητα Έρευνα πρς Όφελς ΜΜΕ, γεγνός αναμενόμεν, ωστόσ, καθώς η Δραστηριότητα αυτή απευθύνεται σε ΜΜΕ για συμμετχή στ 7P Η Δραστηριότητα αυτή απτελεί τη δεύτερη δημφιλέστερη μετά τη Θεματική Πρτεραιότητα ΤΠΕ. Τ πσστό επιτυχίας στη Δραστηριότητα αυτή ανέρχεται στ 14,5 % (Σχήμα 7) ενώ ι φρείς της Κύπρυ εξασφάλισαν τ πσό των 8,7 εκ. ευρώ πυ αντιστιχεί στ 1 της συνλικής τυς χρηματδότησης (Σχήμα 8). Κατανμή Χρηματδότησης από Έργα για Κυπριακύς Φρείς Μερίδα τυ Λέντς για Δημόσια Πανεπιστήμια, Ερευνητικύς Οργανισμύς & Επιχειρήσεις 13

14 P ΠΠ P ΠΠ. 21 εκ. ευρώ για τ Πανεπιστήμι Κύπρυ 8 εκ. ευρώ για τ Ινστιτύτ Κύπρυ 23 εκ. ευρώ για τις Επιχειρήσεις Χαμηλή Συμμετχή σε Έργα των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και των Δημόσιων Φρέων Όσν αφρά στη συμμετχή φρέων από την Κύπρ στα Έργα, παρατηρεί κανείς ότι τα Δημόσια Πανεπιστήμια (κατά κύρι λόγ τ Πανεπιστήμι Κύπρυ) μαζί με τ Ινστιτύτ Κύπρυ και τις επιχειρήσεις απτελύν τυς βασικύς παίκτες και απλαμβάνυν ταυτόχρνα τη μερίδα τυ λέντς στην κατανμή της χρηματδότησης πυ εξασφάλισε η Κύπρς από τη μέχρι τώρα συμμετχή της στ 7P (Σχήματα 9 &10). Από την άλλη πλευρά, τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια (συμπεριλαμβανμένων και των ερευνητικών τυς κέντρων) δεν έχυν καταφέρει ακόμη να δημιυργήσυν δίκτυα συνεργασίας στην Ευρώπη πυ να τυς δίνυν τη δυνατότητα να συμμετάσχυν, έστω και ως συνεργαζόμενι φρείς, σε Πρτάσεις πυ υπβάλλνται. Αντίστιχα, Δημόσιι Φρείς και Φρείς τυ ευρύτερυ Δημόσιυ Τμέα (π.χ. Τμήματα Υπυργείων, Δήμι, Αρχή Ηλεκτρισμύ, Συμβύλι Απχετεύσεων) δεν κατάφεραν να εξασφαλίσυν πλύ ενεργή συμμετχή στ 7P Σχήμα 9 Ιδιωτικά Πανεπιστήμια % Ερευνητικί Οργανισμί % Κατανμή Πρϋπλγισμύ Επιχειρήσεις % Άλλι Οργανισμί % Δημόσια Πανεπιστήμια % Δημόσιι Οργανισμί % 14

15 P ΠΠ Σχήμα 10 ebos Technologies 1,928,242 2% O.M. OFFSHORE MONITORING 1,771,512 ΤΕΠΑΚ 3,746,526 5% ΙΝΓΚ 4,328,662 5% 2% HYSTORE TECHNOLOGIES 1,620,993 2% PRIMETEL 1,891,987 2% SIGINT SOLUTIONS 1,415,978 2% ΙΠΕ 1,348,740 2% WLB 1,289,297 2% S.S.F. 919,901 GEOIMAGING NOVAMECHANICS 1,166,364 1,066,840 TECHNICAL CHAMBER OF CYPRUS 918,237 ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 15,458,094 19% FELDMAN ENTERPRISES 843,519 E.P.O.S. IASIS RESEARCH AND DEVELOPMENT 846,411 RTD TALOS 763,507 SIGNALGENERIX 724,769 ARCHIMEDES POLYMER TECHNOLOGIES 832,861 NIPD GENETICS 731,041 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 27,300,400 34% ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 8,459,870 1 Φρείς με τ Μεγαλύτερ Πρϋπλγισμό Συμμετχή Επιχειρήσεων από την Κύπρ Σημαντική Συμμετχή στ 7P από τις Επιχειρήσεις 36% τυ Συνόλυ της Χρηματδότησης για την Κύπρ στις Επιχειρήσεις Ενθαρρυντικά τα Πσστά Επιτυχίας για τις ΜΜΕ Συνλικά, από τις 2865 κυπριακές συμμετχές σε Πρτάσεις πυ υπβλήθηκαν ι 1305 είναι από ΜΜΕ. Οι περισσότερες συμμετχές ΜΜΕ σημειώννται στη Θεματική Πρτεραιότητα ΤΠΕ - Πρόγραμμα Συνεργασία (721/300) με πσστό επιτυχίας 1 και στη Δραστηριότητα Έρευνα πρς Όφελς των Επιχειρήσεων - Πρόγραμμα Ικανότητες (524/423) με πσστό επιτυχίας 13,9%. 15

16 P ΠΠ Συγκρίνντας τη συμμετχή στα Ειδικά Πργράμματα, τ υψηλότερ πσστό επιτυχίας τυς σημειώνεται στ Πρόγραμμα Άνθρωπι με 19,35% (Σχήμα 11)P4F 5 P. Συνλικά, τ πσστό επιτυχίας για τις ΜΜΕ βάσει των συμμετχών στν Κατάλγ Πρτάσεων για Χρηματδότηση φτάνει περίπυ τ 13,4%. Σχήμα 11 Πσστό Επιτυχίας ΜΜΕ (Συμμετχές στν Κατάλγ Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση) Μέσς όρς Διεθνής Συνεργασία Επιστήμη & Κινωνία Περιφέρειες Γνώσης Έρευνα Πρς Όφελς ΜΜΕ Υπδμές Έρευνας Άνθρωπι JTIs Ασφάλεια Διάστημα Κιν.-ικν. & Ανθρωπ. Μεταφρές Περιβάλλν Ενέργεια Νανεπιστήμες ΤΠΕ Τρόφιμα, Γεωργία, Υγεία 7.7% % 1 9.7% % 13.9% 11.5% % 20.4% 20.7% 25% 25% % Στις επιμέρυς Θεματικές Πρτεραιότητες / Δραστηριότητες / Πργράμματα ι ΜΜΕ κατάφεραν να εξασφαλίσυν τ μεγαλύτερ μέρς της χρηματδότησής τυς μέσω της Δραστηριότητας Έρευνα πρς Όφελς των Επιχειρήσεων, περίπυ δηλαδή 6,7 εκ. ευρώ (Σχήμα 14) από τ σύνλ των 21,5 εκ. ευρώ πυ τυς αντιστιχεί. Οι επιχειρήσεις γενικότερα (ΜΜΕ & Μεγάλες επιχειρήσεις) της Κύπρυ κατάφεραν να εξασφαλίσυν συνλικά πσό πυ απτελεί τ 36% τυ συνόλυ της χρηματδότησης πυ εξασφάλισαν ι φρείς από την Κύπρ μέσω τυ 7P υ (Σχήμα 11). 5 Τ πσστό επιτυχίας στη Δραστηριότητα Υπδμές Έρευνας δεν είναι ασφαλές καθώς στην κεντρική βάση δεδμένων E-CORDA λανθασμένα έχυν καταχωρηθεί ρισμένι φρείς ως ΜΜΕ στα απτελέσματα των εν λόγω Πρσκλήσεων (π.χ. Πανεπιστήμι Κύπρυ & Ινστιτύτ Κύπρυ ως ΜΜΕ). 16

17 Έρευνα Πρς Όφελς ΜΜΕ 6,782,329 32% Σχήμα 12 Επιστήμη & Κινωνία 780,080 4% Υγεία 765,938 4% Πσά πυ Απκόμισαν ΜΜΕ ΤΠΕ 4,885,928 2 Νανεπιστήμες 1,245,713 6% Άνθρωπι 2,603,618 1 Διάστημα 1,666,868 8% Μεταφρές 1,135,313 5% Περιβάλλν 1,044,204 5% Συντνισμός Ευρωπαϊκών Έργων από Κυπριακύς Φρείς Μεγάλα Περιθώρια Βελτίωσης στ Συντνισμό Έργων από Κυπριακύς Φρείς Από τα 332 Συμβόλαια Έργων πυ έχυν υπγραφεί και συμμετέχυν κυπριακί φρείς, μόν τα 63 έχυν Συντνιστή από την Κύπρ. Επιπλέν, τα 36 Έργα από αυτά έχυν υπβληθεί στ Πρόγραμμα Άνθρωπι, εκ των πίων μόν 5 είναι Έργα με δίκτυ συνεργασίας ενώ τα υπόλιπα είναι Υπτρφίες. Επίσης, άλλα 9 έχυν υπβληθεί στ Πρόγραμμα Ιδέες όπυ ι Πρτάσεις υπβάλλνται κατά κύρι λόγ από έναν ργανισμό χωρίς να απαιτείται η δημιυργία διεθνύς δικτύυ συνεργασίας. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι στη Θεματική Πρτεραιότητα ΤΠΕ όπυ έχυμε τη μεγαλύτερη κυπριακή συμμετχή σε Έργα (72 συμμετχές) μόν σε 2 από αυτά τα Έργα συντνιστής πρέρχεται από την Κύπρ. 17

18 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ Αριθμός Κυπριακών Συμμετχών σε Έργα Αριθμός Κυπριακών Συμμετχών ως Συντνιστές σε Έργα Υγεία 11 1 Τρόφιμα, Γεωργία, Αλιεία & Βιτεχνλγία 11 0 ΤΠΕ 72 2 Νανεπιστήμες 13 0 Ενέργεια 13 0 Περιβάλλν 19 0 Μεταφρές 18 0 Κιν.-ικν. & Ανθρωπ. Επιστήμες 10 0 Διάστημα 7 1 Ασφάλεια 9 0 JTIs 3 0 Ιδέες 9 9 Άνθρωπι Υπδμές Έρευνας 25 4 Έρευνα Πρς Όφελς ΜΜΕ 65 8 Περιφέρειες Γνώσης 8 0 Ερευνητικό Δυναμικό των 0 0 Περιφερειών Σύγκλισης Επιστήμη & Κινωνία 18 1 Ενίσχυση για την Ανάπτυξη Ερευνητικών Πλιτικών 1 1 Διεθνής Συνεργασία 3 0 EΥΡΑΤΟΜ 2 0 ΣΥΝΟΛΟ Συμπεράσματα Τα απτελέσματα για τη συμμετχή της Κύπρυ κρίννται ως ενθαρρυντικά δεδμένων των περιριστικών παραγόντων πυ χαρακτηρίζυν τ ερευνητικό πεδί της χώρας. Μεινεκτήματα - Δεδμένα εγγενή χαρακτηριστικά τυ κυπριακύ ερευνητικύ περιβάλλντς μικρό μέγεθς χώρας περιρισμέν ερευνητικό δυναμικό 18

19 P μικρή ηλικία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων μικρή ερευνητική παράδση περιρισμένη βιμηχανική δραστηριότητα μικρή διάδραση σε θέματα Ερευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) μεταξύ δημόσιυ & ιδιωτικύ τμέα χαμηλή επένδυση ιδιωτικύ τμέα στην Ε&Α Πετυχημένη κρίνεται η συμμετχή των Δημόσιων Πανεπιστημίων και ερευνητικών ργανισμών σε αντιπαραβλή με τη μη ικανπιητική απόδση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων ενώ χρειάζεται περισσότερη κινητπίηση για τη συμμετχή των Δημόσιων Φρέων. Επίσης, εξαιρετικής σημασίας είναι η πρσπάθεια των επιχειρήσεων της Κύπρυ να συμμετέχυν ενεργά στ 7P ΠΠ. Συνλικά, υπάρχυν ακόμα σημαντικά περιθώρια για βελτίωση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφρά στη συμμετχή κυπριακών φρέων σε πι ανταγωνιστικές κινπραξίες καθώς και στη διεύρυνση της συμμετχής των κυπριακών φρέων ως συντνιστές των υπβαλλόμενων Πρτάσεων. Δεδμένης, ωστόσ, της μείωσης των εθνικών πόρων για πργράμματα Ε&Α, είναι αναγκαί η Κύπρς να εκμεταλλευτεί στ μέγιστ βαθμό τις ευρωπαϊκές χρηματδτικές ευκαιρίες πρκειμένυ να συνεχίσει τ δρόμ της ανάπτυξης μέσα από τη γνώση, την έρευνα και την καιντμία. 19

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 904 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4.2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 2 RIS3 Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) Τίτλος Κατευθυντήριες οδηγίες για την προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙBΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΌΝΩΣΗ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΚΑΜΨΗ 4 ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ; 6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΡΆΣΙΝΩΝ ΘΈΣΕΩΝ 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ εκέµβριος 2012 Περιεχόµενα ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ... 3 1. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε Ν Α 01 EDITORIAL 02 EKETA: 15 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας Άρθρα και Μελέτες 10/2014 Φεβρουάριος, 2014 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9)

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9) Με το χέρι Κυρία Αυγή Παπαγεωργίου Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Λεωφόρος Λεμεσού 19 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 31 Δεκεμβρίου 2012 Our Reference: TP/85019314/ /85019314/Sp Αγαπητή κυρία Παπαγεωργίου Θέμα: Υποβολή Παραδοτέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2015 Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΡΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένο Εισόδημα: Μια Εισαγωγική Εννοιολογική Προσέγγιση

Εγγυημένο Εισόδημα: Μια Εισαγωγική Εννοιολογική Προσέγγιση Του Νίκου Αστρουλάκη* Εγγυημένο Εισόδημα: Μια Εισαγωγική Εννοιολογική Προσέγγιση Τον Δεκέμβριο του 2010 δημοσιεύτηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. - Παρατηρητήριο Κοινωνικών, Οικονομικών/Δημοσιονομικών

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις Γιάννα Φαρσάρη, Πουλίκος Πραστάκος Τοµέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (ΙΥΜ) Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γενικού Τμήματος Κατεύθυνση: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την ευημερία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων που έχουν ανάγκη για φροντίδα και βοήθεια Λένε

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικά δελτία για την ηλεκτροπαραγωγή με γεωθερμία

Ενημερωτικά δελτία για την ηλεκτροπαραγωγή με γεωθερμία Ενημερωτικά δελτία για την ηλεκτροπαραγωγή με γεωθερμία Ανάπτυξη της αγοράς Γεωθερμικό δυναμικό Χρηματοοικονομικά δεδομένα Απασχόληση και κατάρτιση Ρυθμιστικό πλαίσιο και κοινωνική αποδοχή Σταθμοί παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας

Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας Οι δείκτες Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) αποτελούν βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Oδηγός ΜΚΟ και Συλλόγων Μεταναστών Καταγραφή φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια σε θέματα μετανάστευσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2009 Φορείς υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα