Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P"

Transcript

1 P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της συμμετχής φρέων από την Κύπρ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ Εβδόμυ Πργράμματς Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ( ) (7P P ΠΠ). Τα στιχεία πυ αφρύν στην κυπριακή συμμετχή πηγάζυν από δεδμένα πυ συλλέγει τ Ίδρυμα Πρώθησης Ερευνας (ΙΠΕ) από την ηλεκτρνική βάση δεδμένων της Ευρωπαϊκής Επιτρπής E-CORDA για τ 7P PΠΠ. Τα απτελέσματα βασίζνται σε στιχεία και αναλύσεις για Πρτάσεις Έργων πυ υπβλήθηκαν στ πλαίσι 467 Πρσκλήσεων Υπβλής Πρτάσεων πυ ανακινώθηκαν κατά τη διάρκεια και σε Συμβόλαια Έργυ πυ έχυν υπγραφεί μέχρι και την 1P ηp Νεμβρίυ 2013 (ημερμηνία κεντρικής καταχώρησής τυς). Τα απτελέσματα αναφέρνται στα ακόλυθα Ειδικά Πργράμματα και Θεματικές Πρτεραιότητες / Δράσεις / Δραστηριότητες τυ 7P UΣυνεργασία Υγεία Τρόφιμα, Γεωργία, Αλιεία και Βιτεχνλγία Τεχνλγίες Πληρφρίας και Επικινωνιών Νανεπιστήμες, Ναντεχνλγίες, Υλικά και Νέες Τεχνλγίες Παραγωγής Ενέργεια υ PΠΠ: Περιβάλλν (Συμπεριλαμβάνεται η Κλιματική Αλλαγή) Μεταφρές (Συμπεριλαμβάνεται η Αερναυτική) Κινωνικ-ικνμικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες Διάστημα 1

2 Ασφάλεια Γενικές Δραστηριότητες Κινές Τεχνλγικές Πρωτβυλίες UΙδέες UΆνθρωπι UΙκανότητες Υπδμές Έρευνας Έρευνα πρς Όφελς των ΜΜΕ Περιφέρειες της Γνώσης Ερευνητικό Δυναμικό των Περιφερειών Σύγκλισης Επιστήμη και Κινωνία Ενίσχυση για την Ανάπτυξη Ερευνητικών Πλιτικών Διεθνής Συνεργασία UΕυρατόμ Ανάλυση Στιχείων για τη Συμμετχή της Κύπρυ στ 7P U1. Πρτάσεις πυ Υπβλήθηκαν με Κυπριακή Συμμετχή Αρ. πρτάσεων: Αρ. επιλέξιμων πρτάσεωνp0f P: 2356 Αρ. συμμετχών στις επιλέξιμες πρτάσεις: 2865 Αρ. συμμετχών ΜΜΕ στις επιλέξιμες πρτάσεις: 1305 Αρ. συμμετχών με ρόλ συντνιστή: Αιτύμενη χρηματδότηση από Ε.Ε.P1F P στις επιλέξιμες πρτάσεις: U2. Κατάλγς Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση & Κυπριακή Συμμετχή Αρ. πρτάσεων: 383 Αρ. συμμετχών: 445 Αρ. συμμετχών ΜΜΕ: 175 Αιτύμενη χρηματδότηση από Ε.Ε.: P2F3 PΠΠ 1 Επιλέξιμες πρτάσεις (eligible proposals) θεωρύνται όσες πληρύν τα κριτήρια τυ πρκαταρκτικύ ελέγχυ και πρωθύνται για επιστημνική αξιλόγηση. Όλα τα στατιστικά απτελέσματα βασίζνται στν αριθμό των επιλέξιμων πρτάσεων πυ υπβλήθηκαν. 2 Τα πσά αφρύν στην αιτύμενη χρηματδότηση από την Ε.Ε. 2

3 PU ΠΠ U3. Έργα με Κυπριακή Συμμετχή Αρ. Συμβλαίων Έργυ πυ υπγράφτηκαν: 332 Αρ. συμμετχών σε Έργα: 386 Αρ. Έργων με συντνιστή από την Κύπρ: 63 Αρ. συμμετχών ΜΜΕ: 124 Χρηματδότηση σε κυπριακύς φρείς από Ε.Ε.: ,84 Χρηματδότηση πυ δόθηκε από Ε.Ε. στις ΜΜΕ: ,49 Χρηματδότηση πυ δόθηκε από Ε.Ε. στις Επιχειρήσεις: ,93 UΚατανμή Χρηματδότησης από U7P Οργανισμί Συνεισφρά Ε.Ε. % Επί τυ Συνόλυ της Χρηματδότησης για την Κύπρ Αρ. Κυπριακών Συμμετχών στα Έργα % επί της Συνλικής Συμμετχής της Κύπρυ Δημόσια Πανεπιστήμια ,77 39, ,5 Δημόσιι Οργανισμί ,70 1,87% 21 5,44% Ερευνητικί Οργανισμί ,35 16,1 33 8,55% Ιδιωτικά Πανεπιστήμια ,08 2,5 22 5,7 Επιχειρήσεις ,93 35,72% ,56% Άλλι Οργανισμί ,01 4, , ,84 100, , Χρηματδτύμενα Έργα στην Ευρώπη Δόθηκαν Μέχρι Στιγμής περίπυ 40 δις ευρώ από Ε.Ε. Τ 7P P ΠΠ απτελεί ένα πλύ ελκυστικό πρόγραμμα για την ερευνητική κινότητα της Ευρώπης αλλά και παγκσμίως, δεδμένυ ότι υπβλήθηκαν περίπυ Πρτάσεις και χρηματδτήθηκαν σχεδόν Έργα με τη συνεισφρά από την Ε.Ε. να φτάνει τ πσό περίπυ των 40 δις ευρώ. Όπως φαίνεται και στ Σχήμα 1, η χώρα πυ κατάφερε να πάρει τ μεγαλύτερ μέρς της χρηματδότησης (πρϋπλγισμός ανά χώρα στν Κατάλγ Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση) είναι η Γερμανία με 19% επί τυ συνόλυ τυ πρϋπλγισμύ και ακλυθύν τ Ηνωμέν Βασίλει με 16%, η Γαλλία με 12%, η Ιταλία με 9% και η Ισπανία και Ολλανδία με 8%. 3 Για τις Δράσεις Marie Curie δεν υπάρχυν επαρκή στιχεία για όλες τις Πρτάσεις όσν αφρά στ πρϋπλγισμό για αυτό και επηρεάζεται τ συνλικό πσό πυ διεκδικύν ι φρείς από την Κύπρ στν Κατάλγ των Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση. 3

4 Σχήμα 1 Ireland Hungary Greece Finland 2% France 12% Latvia Malta Luxembourg Lithuania Italy 9% Spain 8% Poland Netherlands 8% Estonia Romania Portugal Denmark Κατανμή Πρϋπλγισμύ σε Χώρες Ε.Ε. (Κατάλγς Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση) Sweden 4% Germany 19% Slovenia United Kingdom 16% Slovakia Austria Bulgaria Cyprus Belgium 5% Czech Republic 79,4 εκ ευρώ Εξασφάλισαν ι Φρείς από την Κύπρ από τ 7P Υπβλήθηκαν 2356 επιλέξιμες Πρτάσεις με κυπριακή συμμετχή. Από αυτές, ι 383 πέρασαν όλα τα κριτήρια αξιλόγησης και πρωθήθηκαν στν Κατάλγ Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση (proposals retained for funding) ενώ 332 έγιναν Συμβόλαια Έργυ (Σχήμα 2α & 2β) και εξασφάλισαν για τυς φρείς από την Κύπρ περίπυ 79,4 εκ. ευρώ ( ,84). PΠΠ Σχήμα 2α Συμμετχή & Απτέλεσμα ανά Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΕΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ EYΡATOM ΣΥΝΟΛΟ Πρτάσεις πυ Υπβλήθηκαν Πρτάσεις με Κυπριακή Συμμετχή στν Κατάλγ Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση Έργα 4

5 Σχήμα 2β EΥΡΑΤΟΜ Διεθνής Συνεργασία Επιστήμη & Περιφέρειες Γνώσης Έρευνα Πρς Υπδμές Έρευνας Άνθρωπι Ιδέες JTIs Ασφάλεια Διάστημα Κιν.-ικν. & Αν. Μεταφρές Περιβάλλν Ενέργεια Νανεπιστήμες ΤΠΕ Τρόφ., Γεωργία Υγεία Πρτάσεις - Εργα Έργα Πρτάσεις πυ Υπβλήθηκαν 606 Τ πσστό επιτυχίας της Κύπρυ βάσει των συμμετχών στν Κατάλγ των Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση είναι 15,53 % (Σχήμα 3), πσστό αρκετά χαμηλότερ από τ μέσ όρ επιτυχίας των 27 της Ε.Ε. (21,9), κατατάσσντας έτσι τη χώρα μας στην πρτελευταία θέση. Τ μεγαλύτερ πσστό επιτυχίας κατέχει τ Βέλγι με 26,57%. Τ χαμηλό πσστό επιτυχίας της Κύπρυ αντικατπτρίζει τα δεδμένα εγγενή χαρακτηριστικά τυ κυπριακύ ερευνητικύ περιβάλλντς, όπως για παράδειγμα τ μικρό μέγεθς της χώρας, τ περιρισμέν ερευνητικό της δυναμικό, τη μικρή ηλικία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τη μικρή ερευνητική παράδση, την περιρισμένη βιμηχανική δραστηριότητα, τη μικρή διάδραση σε θέματα Ερευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) μεταξύ δημόσιυ και ιδιωτικύ τμέα, τη χαμηλή επένδυση τυ ιδιωτικύ τμέα στην Ε&Α κ.α. Ταυτόχρνα, υπδεικνύει την ανάγκη για πι πιτική συμμετχή των κυπριακών φρέων με ανταγωνιστικότερες Πρτάσεις και δίκτυα συνεργασίας. 5

6 Σχήμα 3 Πσστά Επιτυχίας σε Ε.Ε. (Συμμετχές στν Κατάλγ Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση) Sum for Member UK - United SK - Slovakia SI - Slovenia SE - Sweden RO - Romania PT - Portugal PL - Poland NL - Netherlands MT - Malta LV - Latvia LU - Luxembourg LT - Lithuania IT - Italy IE - Ireland HU - Hungary FR - France FI - Finland ES - Spain EL - Greece EE - Estonia DK - Denmark DE - Germany CZ - Czech Republic CY - Cyprus BG - Bulgaria BE - Belgium AT - Austria 18.08% 15.62% 14.65% 16.52% 15,53 % 16.44% 18.44% % 21.89% 18.76% 20.19% 18.54% % % % % 25.72% 25.48% % 5% 1 15% 2 25% 3 Πρόγραμμα «Συνεργασία» Δημφιλέστερ Πρόγραμμα και στην Κύπρ 46% της Συνλικής Χρηματδότησης για την Κύπρ μέσω τυ Πργράμματς Συνεργασία Κυριαρχία της Θεματικής Πρτεραιότητας Τεχνλγίες Πληρφρίας & Επικινωνιών Τ Ειδικό Πρόγραμμα Συνεργασία απτελεί τ δημφιλέστερ Πρόγραμμα για τυς κυπριακύς φρείς καθώς υπβλήθηκε σε αυτό περίπυ τ 6 των επιλέξιμων Πρτάσεων (Σχήμα 4). Παρά τ γεγνός ότι είναι τ πι δημφιλές Πρόγραμμα και απφέρει τ μεγαλύτερ μέρς της χρηματδότησης στην Κύπρ (Σχήμα 5), σημειώνει χαμηλά πσστά επιτυχίας, μόλις 13,1 (Σχήμα 6). 6

7 Σχήμα 4 Πσστό Συμμετχής ανά Πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ % ΙΔΕΕΣ 118 5% ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ % EYΡATOM 3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ % Σχήμα 5 ΑΝΘΡΩΠΟΙ 12,377,547 16% Πσά πυ Απκόμισαν Κυπριακί Φρείς από Έργα (Συνεισφρά από Ε.Ε. ΕΥΡΩ) ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 17,245,156 22% ΙΔΕΕΣ 12,999,766 16% EYΡATOM 51,731 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 36,699,550 46% Αναλύντας τα απτελέσματα ανά Θεματική Πρτεραιότητα, στ σύνλ των 2356 επιλέξιμων Πρτάσεων πυ υπβλήθηκαν, ι 606 ανήκυν στη Θεματική Πρτεραιότητα Τεχνλγίες Πληρφρίας & Επικινωνιών (ΤΠΕ). 7

8 Σχήμα 6 Πσστό Επιτυχίας ανά Πρόγραμμα (Αρ. Συμμετχών Κατάλγ Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση) ΣΥΝΟΛΟ 15.5 EYΡATOM 66.67% ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 19.75% ΑΝΘΡΩΠΟΙ 20.87% ΙΔΕΕΣ 6.98% ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σχήμα 7 Διεθνής Συνεργασία Επιστήμη & Κινωνία Περιφέρειες Γνώσης Έρευνα Πρς Όφελς ΜΜΕ Υπδμές Έρευνας Άνθρωπι Ιδέες JTIs Ασφάλεια Διάστημα Κιν.-ικν. & Αν. Επ. Πσστό Επιτυχίας (Συμμετχές στν Κατάλγ Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση) (Μ.Ο. 15,5) EΥΡΑΤΟΜ Μεταφρές Περιβάλλν Ενέργεια Νανεπιστήμες ΤΠΕ Τρόφ., Γεωργία Υγεία % 20.9% 15% 25% 6.8% 22.9% 13.2% 17.9% 22.6% % 12.9% % %

9 Αναλύντας τα πσστά επιτυχίας της Κύπρυ ως πρς τν αριθμό των Πρτάσεων πυ επιλέγνται για χρηματδότηση, διαπιστώνει κανείς ότι τ πι υψηλό πσστό επιτυχίας μεταξύ των Θεματικών Πρτεραιτήτων τυ Πργράμματς Συνεργασία καταγράφει η Θεματική Μεταφρές με 22,9% ενώ τ πι χαμηλό η Θεματική Κινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες με μόλις 6,8% (Σχήμα 7). Η Θεματική Πρτεραιότητα ΤΠΕ, όπυ σημειώθηκε και μεγαλύτερς αριθμός κυπριακών συμμετχών (σε 606 Πρτάσεις) και επμένως αναλγικά και μεγαλύτερς αριθμός Έργων πυ χρηματδτήθηκαν (60 Έργα), απέφερε στυς κυπριακύς φρείς περίπυ 19 εκ. ευρώ, πσό πυ απτελεί τ 24% τυ συνλικύ πσύ πυ εξασφάλισε η Κύπρς (Σχήμα 8). Σχήμα 8 Πσά πυ Απκόμισαν Κυπριακί Φρείς από Έργα Περιφέρειες Γνώσης 857,807 Υπδμές Έρευνας 4,801,306 6% Άνθρωπι 12,377,547 16% (Συνεισφρά από Ε.Ε.) Έρευνα Πρς Όφελς ΜΜΕ 8,686,068 1 Επιστήμη & Κινωνία 2,464,307 Διεθνής Συνεργασία 235,668 Υγεία 2,509,132 ΤΠΕ 18,793,766 24% EΥΡΑΤΟΜ 51,731 Τρόφιμα, Γεωργία, Αλιεία & Βιτεχνλγία 1,151,981 Ιδέες 12,999,766 16% Ασφάλεια 2,440,608 Διάστημα 1,067,337 Περιβάλλν 2,539,700 Μεταφρές 2,542,127 Κιν.-ικν. & Ανθρωπ. Επιστήμες 864,610 Νανεπιστήμες 2,308,287 Ενέργεια 2,413,957 Οι φρείς από την Κύπρ πυ εξασφάλισαν τη μεγαλύτερη χρηματδότηση μέσω της Θεματικής ΤΠΕ είναι τ Πανεπιστήμι Κύπρυ με σχεδόν 8,1 εκ ευρώ και ι εταιρείες Primetel με 1,9 εκ ευρώ και Sigint Solutions με 1,4 εκ. ευρώ, τ Ινστιτύτ Νευρλγίας & Γενετικής 9

10 P ΠΠ, Κύπρυ με , τ Ινστιτύτ Κύπρυ με και ι εταιρείες Nipd Genetics με και AAI Scientific Cultural Services με Γενικά, τ πσστό επιτυχίας στη Θεματική Πρτεραιότητα ΤΠΕ είναι χαμηλό, 10,, (Σχήμα 7), σε σύγκριση και με τ μέσ όρ τυ πσστύ επιτυχίας στις χώρες της Ε.Ε. (16,). Σημειώνεται, επίσης, ότι στα 65 Έργα μόν σε δύ υπάρχει Συντνιστής από την Κύπρ (CNE & Πανεπιστήμι Κύπρυ). Πρόγραμμα «Ιδέες» Χαμηλά Πσστά Επιτυχίας σε Όλη την Ευρώπη Υψηλή Ανταμιβή! 7/9 Έργα στ Πανεπιστήμι Κύπρυ Τ Πρόγραμμα Ιδέες σημειώνει πσστό επιτυχίας μόλις 7% (Σχήμα 6), πσστό χαμηλό, ωστόσ, αναμενόμεν βάσει και των συνλικών απτελεσμάτων για τις χώρες μέλη της Ε.Ε. όπυ μέσς όρς τυ πσστύ επιτυχίας είναι 1. Υψηλό πσστό επιτυχίας έχυν η Γαλλία, η Γερμανία η Αυστρία, η Ολλανδία και τ Ηνωμέν Βασίλει, χώρες με μεγάλη ερευνητική παράδση και άρτιες υπδμές έρευνας. Συνλικά, ι πρσπάθειες των ερευνητών από την Κύπρ στ Πρόγραμμα Ιδέες κρίννται πετυχημένες καθώς με συμμετχή πυ φτάνει μόλις τ 5% τυ συνόλυ των Πρτάσεων πυ υπβλήθηκαν από την Κύπρ στ 7P τ πσό πυ εξασφάλισαν ι κυπριακί φρείς με 5 Έργα αντιπρσωπεύει τ 16% ( , Σχήμα 5) της συνλικής χρηματδότησης των κυπριακών φρέων από την Ε.Ε. Σημειώνεται ότι, τα 7 από τα 9 Έργα έχυν ως Ανάδχ Φρέα τ Πανεπιστήμι Κύπρυ, 1 τ Ινστιτύτ Κύπρυ και 1 τ Ινστιτύτ Νευρλγίας και Γενετικής. Από τα 9 συνλικά Έργα, 4 Έργα είναι Υπτρφίες για Νέυς Ερευνητές, 4 είναι Υπτρφίες για Έμπειρυς Ερευνητές και 1 Έργ Proof of Concept. Τίτλς Έργυ Θεματική Περιχή Multiple Systems of Spatial Memory: Their role in Reasoning and Action Ψυχλγία 10

11 New Results on Structural Change Tests: Theory and Applications Consistent computation of the chemistry-cloud continuum and climate change in Cyprus Functional and regulatory protein networks of chromatin modifying enzymes Fault-Adaptive Monitoring and Control of Complex Distributed Dynamical Systems A Novel Non-Invasive Prenatal Diagnosis for Genetic Disorders Employment in Europe Virtual Environments in Construction and Interior Design Re-engineering the tumor microenvironment to alleviate mechanical stresses and improve chemotherapy Οικνμετρία Περιβάλλν Υγεία - Βιλγία Ηλεκτρλγική Μηχανική Υγεία Οικνμία Γνωστική Ψυχλγία - Πληρφρική Υγεία Συμπερασματικά, παρά τ γεγνός ότι τα πσστά επιτυχίας των Υπτρφιών ERC είναι εξαιρετικά χαμηλά, στις πετυχημένες περιπτώσεις η ανταμιβή για τυς δικαιύχυς είναι υψηλή. Πρόγραμμα «Άνθρωπι» Τ Υψηλότερ Πσστό Επιτυχίας Μεταξύ των Πργραμμάτων Κύρις Παίκτης τ Πανεπιστήμι Κύπρυ Όπως διαπιστώνει κανείς από τις γραφικές παραστάσεις (Σχήματα 6 & 10), συγκρίνντας μεταξύ των Πργραμμάτων τα πσστά επιτυχίας όσν αφρά στην κυπριακή συμμετχή στν Κατάλγ Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση, διαπιστώνεται ότι στ Πρόγραμμα 4 Άνθρωπι σημειώνεται τ υψηλότερ πσστόp3f P (20,9%). Από τα 54 συνλικά Συμβόλαια πυ έχυν υπγραφεί στ Πρόγραμμα Άνθρωπι, 33 είναι στ Πανεπιστήμι Κύπρυ (πρϋπλγισμό ), εκ των πίων στα 19 τ Πανεπιστήμι Κύπρυ έχει τ ρόλ τυ Συντνιστή και 9 στ Τεχνλγικό Πανεπιστήμι Κύπρυ ( ) (σε 7 Έργα τ ΤΕΠΑΚ έχει συντνιστικό ρόλ). 4 Τ πσστό τυ Πργράμματς Ευρατόμ δεν είναι ενδεικτικό της επιτυχίας καθώς έχυν υπβληθεί μόν τρεις Πρτάσεις. Τ ίδι ισχύει και για τη Δραστηριότητα τυ Πργράμματς Ικανότητες Ενίσχυση για την Ανάπτυξη Ερευνητικών Πλιτικών όπυ υπβλήθηκε μόν μία Πρόταση. 11

12 Πι πετυχημένη Δράση είναι τ «Career Integration Grant» (πρώην European Reintegration Grant, International Reintegration Grant & Reintegration Grant). Συμπεραίνει, λιπόν, κανείς πως τα δύ δημόσια Πανεπιστήμια, Πανεπιστήμι Κύπρυ και Τεχνλγικό Πανεπιστήμι, πυ κατά κύρι λόγ έχυν Έργα σε αυτή τη Δραστηριότητα, καταφέρνυν μέσω τυ Πργράμματς Άνθρωπι να εισάγυν νέυς ερευνητές στ ερευνητικό σύστημα της χώρας και εν μέρει να επαναπατρίσυν Κύπριυς ερευνητές πυ λκλήρωσαν τις σπυδές τυς στ εξωτερικό. Πρόγραμμα «Ικανότητες» Πσστό Επιτυχίας Πργράμματς 19,8% 17,2 εκ. για Κύπρ - 22% της Συνλικής Χρηματδότησης για την Κύπρ Υπδμές Έρευνας Υψηλά Πσστά Επιτυχίας στην Κύπρ 5 εκ. ευρώ Χρηματδότηση για την Κύπρ Ινστιτύτ Κύπρυ και Πανεπιστήμι Κύπρυ ι Κυρίαρχι Παίκτες Δραστηριότητα Έρευνα πρς Όφελς ΜΜΕ 8,7 εκ. ευρώ Στ Πρόγραμμα Ικανότητες αξισημείωτ είναι τ πσστό επιτυχίας στη Δραστηριότητα Υπδμές Έρευνας τ πί αγγίζει τ 54,5 % (Σχήμα 7). Η Δραστηριότητα αυτή απέφερε στην Κύπρ τ 6% τυ συνλικύ πρϋπλγισμύ (Σχήμα 8), περίπυ δηλαδή 5 εκ. ευρώ. Στην ίδια Δραστηριότητα, κυρίαρχι παίκτες από την Κύπρ είναι τ Ινστιτύτ Κύπρυ με 9 Έργα και τ Πανεπιστήμι Κύπρυ με 10 από τ σύνλ των 23 Έργων. Τ Ινστιτύτ Κύπρυ συντνίζει επιπλέν 4 από τ σύνλ των 23 Έργων με κυπριακή συμμετχή. Τίτλς Έργυ Sustainability of einfrastructures across the Mediterranean Enabling Grids for E-sciencE III Linking Scientific Computing in Europe and the Eastern Mediterranean Multi-Gigabit European Research and Education Network and Associated Services (GN3) Multi-Gigabit European Research and Education Network and Associated Services European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe Θεματική Περιχή Τεχνλγίες Πληρφρικής και Πληρφριών Τεχνλγίες Πληρφρικής και Πληρφριών Τεχνλγίες Πληρφρικής και Πληρφριών Τεχνλγίες Πληρφρικής και Πληρφριών Τεχνλγίες Πληρφρικής και Πληρφριών Τεχνλγίες Πληρφρικής και Πληρφριών 12

13 P ΠΠ. PRACE - First Implementation Phase Project PRACE - Second Implementation Phase Project PRACE - Third Implementation Phase Project Linking Scientific Computing in Europe and the Eastern Mediterranean - Phase 2 DATA REPOSITORIES AND COMPUTATIONAL INFRASTRUCTURE FOR ENVIRONMENTAL AND CLIMATE STUDIES IN THE EASTERN MEDITERRANEAN UP-GRADE BLACK SEA SCIENTIFIC NETWORK Preparatory Phase for a Deep Sea Facility in the Mediterranean for Neutrino Astronomy and Associated Sciences Τεχνλγίες Πληρφρικής και Πληρφριών Τεχνλγίες Πληρφρικής και Πληρφριών Τεχνλγίες Πληρφρικής και Πληρφριών Τεχνλγίες Πληρφρικής και Πληρφριών Περιβάλλν Περιβάλλν Περιβάλλν SeaDataNet II: Pan-European infrastructure for ocean and marine data management Gliders for Research, Ocean Observation and Management Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR ARCHAEOLOGY AND CULTURAL HERITAGE IN THE EASTERN MEDITERRANEAN Preparing for the construction of the Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities THE EUROPEAN SOLAR RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR CONCENTRATED SOLAR POWER Study of Strongly Interacting Matter Open Access Infrastructure for Research in Europe 2nd-Generation Open Access Infrastructure for Research in Europe Περιβάλλν Περιβάλλν Πλιτιστική Κληρνμιά Πλιτιστική Κληρνμιά Πλιτιστική Κληρνμιά Ενέργεια Φυσική Θετικές Επιστήμες Οριζόντι Οριζόντι Σημαντική είναι και η συμμετχή των ΜΜΕ από την Κύπρ στη Δραστηριότητα Έρευνα πρς Όφελς ΜΜΕ, γεγνός αναμενόμεν, ωστόσ, καθώς η Δραστηριότητα αυτή απευθύνεται σε ΜΜΕ για συμμετχή στ 7P Η Δραστηριότητα αυτή απτελεί τη δεύτερη δημφιλέστερη μετά τη Θεματική Πρτεραιότητα ΤΠΕ. Τ πσστό επιτυχίας στη Δραστηριότητα αυτή ανέρχεται στ 14,5 % (Σχήμα 7) ενώ ι φρείς της Κύπρυ εξασφάλισαν τ πσό των 8,7 εκ. ευρώ πυ αντιστιχεί στ 1 της συνλικής τυς χρηματδότησης (Σχήμα 8). Κατανμή Χρηματδότησης από Έργα για Κυπριακύς Φρείς Μερίδα τυ Λέντς για Δημόσια Πανεπιστήμια, Ερευνητικύς Οργανισμύς & Επιχειρήσεις 13

14 P ΠΠ P ΠΠ. 21 εκ. ευρώ για τ Πανεπιστήμι Κύπρυ 8 εκ. ευρώ για τ Ινστιτύτ Κύπρυ 23 εκ. ευρώ για τις Επιχειρήσεις Χαμηλή Συμμετχή σε Έργα των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και των Δημόσιων Φρέων Όσν αφρά στη συμμετχή φρέων από την Κύπρ στα Έργα, παρατηρεί κανείς ότι τα Δημόσια Πανεπιστήμια (κατά κύρι λόγ τ Πανεπιστήμι Κύπρυ) μαζί με τ Ινστιτύτ Κύπρυ και τις επιχειρήσεις απτελύν τυς βασικύς παίκτες και απλαμβάνυν ταυτόχρνα τη μερίδα τυ λέντς στην κατανμή της χρηματδότησης πυ εξασφάλισε η Κύπρς από τη μέχρι τώρα συμμετχή της στ 7P (Σχήματα 9 &10). Από την άλλη πλευρά, τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια (συμπεριλαμβανμένων και των ερευνητικών τυς κέντρων) δεν έχυν καταφέρει ακόμη να δημιυργήσυν δίκτυα συνεργασίας στην Ευρώπη πυ να τυς δίνυν τη δυνατότητα να συμμετάσχυν, έστω και ως συνεργαζόμενι φρείς, σε Πρτάσεις πυ υπβάλλνται. Αντίστιχα, Δημόσιι Φρείς και Φρείς τυ ευρύτερυ Δημόσιυ Τμέα (π.χ. Τμήματα Υπυργείων, Δήμι, Αρχή Ηλεκτρισμύ, Συμβύλι Απχετεύσεων) δεν κατάφεραν να εξασφαλίσυν πλύ ενεργή συμμετχή στ 7P Σχήμα 9 Ιδιωτικά Πανεπιστήμια % Ερευνητικί Οργανισμί % Κατανμή Πρϋπλγισμύ Επιχειρήσεις % Άλλι Οργανισμί % Δημόσια Πανεπιστήμια % Δημόσιι Οργανισμί % 14

15 P ΠΠ Σχήμα 10 ebos Technologies 1,928,242 2% O.M. OFFSHORE MONITORING 1,771,512 ΤΕΠΑΚ 3,746,526 5% ΙΝΓΚ 4,328,662 5% 2% HYSTORE TECHNOLOGIES 1,620,993 2% PRIMETEL 1,891,987 2% SIGINT SOLUTIONS 1,415,978 2% ΙΠΕ 1,348,740 2% WLB 1,289,297 2% S.S.F. 919,901 GEOIMAGING NOVAMECHANICS 1,166,364 1,066,840 TECHNICAL CHAMBER OF CYPRUS 918,237 ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 15,458,094 19% FELDMAN ENTERPRISES 843,519 E.P.O.S. IASIS RESEARCH AND DEVELOPMENT 846,411 RTD TALOS 763,507 SIGNALGENERIX 724,769 ARCHIMEDES POLYMER TECHNOLOGIES 832,861 NIPD GENETICS 731,041 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 27,300,400 34% ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 8,459,870 1 Φρείς με τ Μεγαλύτερ Πρϋπλγισμό Συμμετχή Επιχειρήσεων από την Κύπρ Σημαντική Συμμετχή στ 7P από τις Επιχειρήσεις 36% τυ Συνόλυ της Χρηματδότησης για την Κύπρ στις Επιχειρήσεις Ενθαρρυντικά τα Πσστά Επιτυχίας για τις ΜΜΕ Συνλικά, από τις 2865 κυπριακές συμμετχές σε Πρτάσεις πυ υπβλήθηκαν ι 1305 είναι από ΜΜΕ. Οι περισσότερες συμμετχές ΜΜΕ σημειώννται στη Θεματική Πρτεραιότητα ΤΠΕ - Πρόγραμμα Συνεργασία (721/300) με πσστό επιτυχίας 1 και στη Δραστηριότητα Έρευνα πρς Όφελς των Επιχειρήσεων - Πρόγραμμα Ικανότητες (524/423) με πσστό επιτυχίας 13,9%. 15

16 P ΠΠ Συγκρίνντας τη συμμετχή στα Ειδικά Πργράμματα, τ υψηλότερ πσστό επιτυχίας τυς σημειώνεται στ Πρόγραμμα Άνθρωπι με 19,35% (Σχήμα 11)P4F 5 P. Συνλικά, τ πσστό επιτυχίας για τις ΜΜΕ βάσει των συμμετχών στν Κατάλγ Πρτάσεων για Χρηματδότηση φτάνει περίπυ τ 13,4%. Σχήμα 11 Πσστό Επιτυχίας ΜΜΕ (Συμμετχές στν Κατάλγ Επιλεγμένων Πρτάσεων για Χρηματδότηση) Μέσς όρς Διεθνής Συνεργασία Επιστήμη & Κινωνία Περιφέρειες Γνώσης Έρευνα Πρς Όφελς ΜΜΕ Υπδμές Έρευνας Άνθρωπι JTIs Ασφάλεια Διάστημα Κιν.-ικν. & Ανθρωπ. Μεταφρές Περιβάλλν Ενέργεια Νανεπιστήμες ΤΠΕ Τρόφιμα, Γεωργία, Υγεία 7.7% % 1 9.7% % 13.9% 11.5% % 20.4% 20.7% 25% 25% % Στις επιμέρυς Θεματικές Πρτεραιότητες / Δραστηριότητες / Πργράμματα ι ΜΜΕ κατάφεραν να εξασφαλίσυν τ μεγαλύτερ μέρς της χρηματδότησής τυς μέσω της Δραστηριότητας Έρευνα πρς Όφελς των Επιχειρήσεων, περίπυ δηλαδή 6,7 εκ. ευρώ (Σχήμα 14) από τ σύνλ των 21,5 εκ. ευρώ πυ τυς αντιστιχεί. Οι επιχειρήσεις γενικότερα (ΜΜΕ & Μεγάλες επιχειρήσεις) της Κύπρυ κατάφεραν να εξασφαλίσυν συνλικά πσό πυ απτελεί τ 36% τυ συνόλυ της χρηματδότησης πυ εξασφάλισαν ι φρείς από την Κύπρ μέσω τυ 7P υ (Σχήμα 11). 5 Τ πσστό επιτυχίας στη Δραστηριότητα Υπδμές Έρευνας δεν είναι ασφαλές καθώς στην κεντρική βάση δεδμένων E-CORDA λανθασμένα έχυν καταχωρηθεί ρισμένι φρείς ως ΜΜΕ στα απτελέσματα των εν λόγω Πρσκλήσεων (π.χ. Πανεπιστήμι Κύπρυ & Ινστιτύτ Κύπρυ ως ΜΜΕ). 16

17 Έρευνα Πρς Όφελς ΜΜΕ 6,782,329 32% Σχήμα 12 Επιστήμη & Κινωνία 780,080 4% Υγεία 765,938 4% Πσά πυ Απκόμισαν ΜΜΕ ΤΠΕ 4,885,928 2 Νανεπιστήμες 1,245,713 6% Άνθρωπι 2,603,618 1 Διάστημα 1,666,868 8% Μεταφρές 1,135,313 5% Περιβάλλν 1,044,204 5% Συντνισμός Ευρωπαϊκών Έργων από Κυπριακύς Φρείς Μεγάλα Περιθώρια Βελτίωσης στ Συντνισμό Έργων από Κυπριακύς Φρείς Από τα 332 Συμβόλαια Έργων πυ έχυν υπγραφεί και συμμετέχυν κυπριακί φρείς, μόν τα 63 έχυν Συντνιστή από την Κύπρ. Επιπλέν, τα 36 Έργα από αυτά έχυν υπβληθεί στ Πρόγραμμα Άνθρωπι, εκ των πίων μόν 5 είναι Έργα με δίκτυ συνεργασίας ενώ τα υπόλιπα είναι Υπτρφίες. Επίσης, άλλα 9 έχυν υπβληθεί στ Πρόγραμμα Ιδέες όπυ ι Πρτάσεις υπβάλλνται κατά κύρι λόγ από έναν ργανισμό χωρίς να απαιτείται η δημιυργία διεθνύς δικτύυ συνεργασίας. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι στη Θεματική Πρτεραιότητα ΤΠΕ όπυ έχυμε τη μεγαλύτερη κυπριακή συμμετχή σε Έργα (72 συμμετχές) μόν σε 2 από αυτά τα Έργα συντνιστής πρέρχεται από την Κύπρ. 17

18 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ Αριθμός Κυπριακών Συμμετχών σε Έργα Αριθμός Κυπριακών Συμμετχών ως Συντνιστές σε Έργα Υγεία 11 1 Τρόφιμα, Γεωργία, Αλιεία & Βιτεχνλγία 11 0 ΤΠΕ 72 2 Νανεπιστήμες 13 0 Ενέργεια 13 0 Περιβάλλν 19 0 Μεταφρές 18 0 Κιν.-ικν. & Ανθρωπ. Επιστήμες 10 0 Διάστημα 7 1 Ασφάλεια 9 0 JTIs 3 0 Ιδέες 9 9 Άνθρωπι Υπδμές Έρευνας 25 4 Έρευνα Πρς Όφελς ΜΜΕ 65 8 Περιφέρειες Γνώσης 8 0 Ερευνητικό Δυναμικό των 0 0 Περιφερειών Σύγκλισης Επιστήμη & Κινωνία 18 1 Ενίσχυση για την Ανάπτυξη Ερευνητικών Πλιτικών 1 1 Διεθνής Συνεργασία 3 0 EΥΡΑΤΟΜ 2 0 ΣΥΝΟΛΟ Συμπεράσματα Τα απτελέσματα για τη συμμετχή της Κύπρυ κρίννται ως ενθαρρυντικά δεδμένων των περιριστικών παραγόντων πυ χαρακτηρίζυν τ ερευνητικό πεδί της χώρας. Μεινεκτήματα - Δεδμένα εγγενή χαρακτηριστικά τυ κυπριακύ ερευνητικύ περιβάλλντς μικρό μέγεθς χώρας περιρισμέν ερευνητικό δυναμικό 18

19 P μικρή ηλικία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων μικρή ερευνητική παράδση περιρισμένη βιμηχανική δραστηριότητα μικρή διάδραση σε θέματα Ερευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) μεταξύ δημόσιυ & ιδιωτικύ τμέα χαμηλή επένδυση ιδιωτικύ τμέα στην Ε&Α Πετυχημένη κρίνεται η συμμετχή των Δημόσιων Πανεπιστημίων και ερευνητικών ργανισμών σε αντιπαραβλή με τη μη ικανπιητική απόδση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων ενώ χρειάζεται περισσότερη κινητπίηση για τη συμμετχή των Δημόσιων Φρέων. Επίσης, εξαιρετικής σημασίας είναι η πρσπάθεια των επιχειρήσεων της Κύπρυ να συμμετέχυν ενεργά στ 7P ΠΠ. Συνλικά, υπάρχυν ακόμα σημαντικά περιθώρια για βελτίωση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφρά στη συμμετχή κυπριακών φρέων σε πι ανταγωνιστικές κινπραξίες καθώς και στη διεύρυνση της συμμετχής των κυπριακών φρέων ως συντνιστές των υπβαλλόμενων Πρτάσεων. Δεδμένης, ωστόσ, της μείωσης των εθνικών πόρων για πργράμματα Ε&Α, είναι αναγκαί η Κύπρς να εκμεταλλευτεί στ μέγιστ βαθμό τις ευρωπαϊκές χρηματδτικές ευκαιρίες πρκειμένυ να συνεχίσει τ δρόμ της ανάπτυξης μέσα από τη γνώση, την έρευνα και την καιντμία. 19

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου στο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου στο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου στο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αξιολόγηση της συμμετοχής φορέων από την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά της Υγείας

Τα Οικονομικά της Υγείας ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τα Οικονομικά της Υγείας (Κωδ. Μαθήματος 510076) Παναγιώτης Μανωλιτζάς, PhD Σχολή Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

12 Νοεμβρίου 2015 Δήμος Θεσσαλονίκης. metrics.ekt.gr. Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ICT. Ηρακλής Αγιοβλασίτης NCP ICT & FET

12 Νοεμβρίου 2015 Δήμος Θεσσαλονίκης. metrics.ekt.gr. Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ICT. Ηρακλής Αγιοβλασίτης NCP ICT & FET 2 Νοεμβρίου 205 Δήμος Θεσσαλονίκης metrics.ekt.gr Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ICT Ηρακλής Αγιοβλασίτης NCP ICT & FET Οι προκηρύξεις του 204 & 205 Προκήρυξη Ημερομηνία υποβολής Αριθμός προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του οικονομικά ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του ισοδύναμου πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά της Υγείας

Τα Οικονομικά της Υγείας ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τα Οικονομικά της Υγείας (Κωδ. Μαθήματος 510076) Παναγιώτης Μανωλιτζάς, PhD Σχολή Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 19-02-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-434 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 11-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 746 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD 16 Μαΐου 2013 Κυριάκος Παρπούνας Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες, σήμερα, αύριο. Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες... Δεν είναι τόσο νέα όσο νομίζουμε Πρώτο στίγμα το 1930 με ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την Έρευνα

Σχετικά με την Έρευνα Σχετικά με την Έρευνα Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφοροι οργανισμοί παρέχουν πρόσβαση και εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και άλλες υπηρεσίες για τις ομάδες που

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ 2016-2017 27.1.2017 Ειδικά καθεστώτα Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Μικρές επιχειρήσεις Καταβολή του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης Ανακυκλώσιμα απορρίμματα Κατ αποκοπή

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP» Ίδρυμα Τεχνλγίας & Έρευνας (ΙΤΕ) Εθνικό Σημεί Επαφής για τ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, 7 «Νέες ευκαιρίες χρηματδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και πρς την Βιμηχανία: Τ Έργ Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου στον «Ορίζοντα 2020» το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014 2020)

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου στον «Ορίζοντα 2020» το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014 2020) Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου στον «Ορίζοντα 2020» το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014 2020) Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αξιολόγηση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ιστορικό του φακέλου. Επόμενα βήματα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ιστορικό του φακέλου. Επόμενα βήματα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2013 Ιστορικό του φακέλου Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από την Eurostat στο πλαίσιο της έρευνας για το εργατικό δυναμικό στην ΕΕ, η οποία παρέχει δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό Τμήμα ΙΙΙ

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό Τμήμα ΙΙΙ P7_TA-PROV(2014)0247 Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τν πρϋπλγισμό 2015 - Τμήμα ΙΙΙ Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 13ης Μαρτίυ 2014 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των πρωτογενών τομέων των χωρών μελών της ΕΕ με εφαρμογή της DEA

Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των πρωτογενών τομέων των χωρών μελών της ΕΕ με εφαρμογή της DEA Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των πρωτογενών τομέων των χωρών μελών της ΕΕ με εφαρμογή της DEA Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Β Λ Ο Ν Τ Ζ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ H Μ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες στο χώρο της βιο-ιατρικής έρευνας. Δρ. Σ. Κολυβά Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Αθήνα,

Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες στο χώρο της βιο-ιατρικής έρευνας. Δρ. Σ. Κολυβά Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Αθήνα, Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες στο χώρο της βιο-ιατρικής έρευνας Δρ. Σ. Κολυβά Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Αθήνα, 20-12-2013 Country Applicants in Eligible Proposals from a Country (euro) Applicants in Retained

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 21 Νοεμβρίου 2007 0 Πέντε κύριες προτεραιότητες στη στρατηγική της ΔΕΗ Εναρμόνιση με μετο τορυθμιστικό Πλαίσιο Στρατηγική Παραγωγής Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια)

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων www.eett.gr 12 Απριλίου 2006 ΕΕΤΤ και Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Φεβρουάριος 2008 Τ. Παναγιωτόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Υγείας του Παιδιού Όροι π.χ. δημόσια υγεία του παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

13 Υπουργεία Παιδείας 7 διεθνείς ενώσεις 11 φορείς εκπαίδευσης 11 ερευνητικά/ακαδημαϊκά ιδρύματα Ερευνητές, ακαδημαϊκοί, ειδικοί

13 Υπουργεία Παιδείας 7 διεθνείς ενώσεις 11 φορείς εκπαίδευσης 11 ερευνητικά/ακαδημαϊκά ιδρύματα Ερευνητές, ακαδημαϊκοί, ειδικοί Σεμινάριο Επιμόρφωσης Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ: ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» 6-9 Μαρτίου 2014, Ρέθυμνο & Χανιά, Κρήτη Ανδρέας Κόλλιας Ομάδα Εκπαιδευτικής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΑΜΟΑ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΑΜΟΑ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΑΜΟΑ) ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 2001-2005 2005 10 5 0-5 -10-15 Πορτογαλία - 25% Σουηδία -24.5% Ολλανδία

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Σ Χ Ο Λ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Σ Χ Ο Λ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Σ Χ Ο Λ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ. 7 Ο Λύκειο Πατρών Ντίνος Αλεβιζόπουλος

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ. 7 Ο Λύκειο Πατρών Ντίνος Αλεβιζόπουλος ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ 7 Ο Λύκειο Πατρών Ντίνος Αλεβιζόπουλος Δομή παρουσίασης Το πρόγραμμα Επιστροφή στα Θρανία Λίγα λόγια για έναν απόφοιτο του 1995 Ευρωπαϊκή Ένωση: Ιστορική αναδρομή Ευρωπαϊκή Ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της Επιτροπής, για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής υπαίθρου απαιτείται καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας

Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της Επιτροπής, για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής υπαίθρου απαιτείται καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας IP/09/343 Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2009 Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της Επιτροπής, για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής υπαίθρου απαιτείται καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας Σύµφωνα µε σηµερινές

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο. Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο. Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Κατάσταση στην Κύπρο γενικός πληθυσμός (15-64 ετών) % του φύλου Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ - Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB77.2) Σύνοψη Βρυξέλλες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αποτύπωση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΣΟΠΗΚΟ ΟΥΖΚΑΣΩΛ, ΠΔΕΩΛ ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΓΟΚΩΛ ΓΗΑ ΤΣΖΚΑΣΑ ΔΠΗΒΟΖΘΖΖ ΟΓΖΓΩΛ

ΔΛΣΟΠΗΚΟ ΟΥΖΚΑΣΩΛ, ΠΔΕΩΛ ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΓΟΚΩΛ ΓΗΑ ΤΣΖΚΑΣΑ ΔΠΗΒΟΖΘΖΖ ΟΓΖΓΩΛ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΣΚΖΚΑ: ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΩΛ ΚΖΥΑΛΗΘΩΛ ΘΑΗ ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΩΛ ΤΠΟΙΟΓΗΣΩΛ Γιπλωματική εργασία τοσ υοιτητή τοσ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Τετνολογίας Υπολογιστών της Πολστετνικής

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δαπάνες διαβίωσης

Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δαπάνες διαβίωσης Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση Οι οικονομικοί κανόνες που ισχύουν για τα δύο είδη κινητικότητας προσωπικού είναι οι ίδιοι. Η υποτροφία συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570, 25.1.2002 120 Κ.Δ.Π. 33/2002 Αριθμός 33 ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 95(1) ΤΥ 2000) Ι ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΙ) ΚΑΝΝΙΣΜΙ ΤΥ 2001.7 ' :: ΐ:;ί ; ί "-'- [ Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ)

Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Γιάννης Ρουσσάκης 19/10/2016 Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Κοινωνία και Οικονομία της Γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 28-05-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1695 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 27-08-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρ.Πρωτ.: 2019 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 23 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Αθήνα, 30-10-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρ.Πρωτ.: 2834 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέυ 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρύσι Ιστσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr, 6 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης:

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Πολυτέλεια ή προτεραιότητα»; Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ Πάνελ: «Η έρευνα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σαν μοχλός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΛΛΑ Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ)

Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ευρωπαϊκές Πολιτικές και η Ελληνική Εμπειρία (ΠΤΔΕ) Γιάννης Ρουσσάκης 15/3/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ετήσια έκθεση EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΣΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) 220 Ηλεκτρλόγων ηχανικών και ηχανικών Υπλγιστών (Βόλς) http://www.inf.uth.gr/ Γενικά Τ Πρπτυχιακό Πρόγραμμα Σπυδών (Π.Π.Σ.) τυ Τμήματς έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις σε όλ τ φάσμα των τεχνλγιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 5:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Εφαρμογή Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 IP/08/618 Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 Βιντεοπαιχνίδια: η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς την προστασία των ανηλίκων σε 23 κράτη µέλη της ΕΕ, καλεί όµως τον κλάδο να βελτιώσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιο: Οι λίγοι υπάλληλοι των ευρώ θέτουν σε κίνδυνο τους μισθούς όλων

Δημόσιο: Οι λίγοι υπάλληλοι των ευρώ θέτουν σε κίνδυνο τους μισθούς όλων Δημόσι: Οι λίγι υπάλληλι των 7.000 ευρώ θέτυν σε κίνδυν τυς μισθύς όλων 15 Nov 2013 Η πιστή εφαρμγή τυ Ενιαίυ Μισθλγίυ είναι μία από τις δεσμεύσεις πυ ανέλαβε υπυργός Οικνμικών Γιάννης Στυρνάρας ενώπιν

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 18-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1533 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 31-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρ. Πρωτ.: 4364 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 17-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 18226 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Πολιτική Προοπτικές και Προκλήσεις

Αγροτική Πολιτική Προοπτικές και Προκλήσεις Αγροτική Πολιτική 2014-2020 Προοπτικές και Προκλήσεις 13 Δεκεμβρίου 2012 Χριστόδουλος Φωτίου Σύμβουλος Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος γιαθέματααγροτικήςπολιτικής 1 Περιεχόμενα 1. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων Αθήνα, 07-05-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1112 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους»

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Κωνσταντίνος Πουλιάκας Εμπειρογνώμονας, Cedefop Εναρκτήρια εκδήλωση της έρευνας PIAAC στην Ελλάδα 31

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς

Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), και συγκεκριμένα: στους αλιευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013 Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, παρέχεται δε αποκλειστικά και μόνο προς ενημέρωση. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα