ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε"

Transcript

1 ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης στον ΟΤΕ. Αποσκοπώντας στην προσαρμογή του αριθμού του προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και των Εμμίσθων δικηγόρων, στις ανάγκες του σημερινού μοντέλου λειτουργίας της Εταιρίας καθώς και στη μείωση του κόστους των λειτουργικών της εξόδων Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την εφαρμογή Προγραμμάτων Οικειοθελούς Αποχώρησης στον ΟΤΕ, με την προσφορά οικονομικών κινήτρων και παροχών, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: ΕΝΟΤΗΤΑ Α Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης Εργαζομένων και Έμμισθων Δικηγόρων που βρίσκονται Κοντά στην Συνταξιοδότηση. 1. Σε ποιους απευθύνονται τα Προγράμματα της Ενότητας Α Τα Προγράμματα της Ενότητας Α (Α1, Α2 και Α3) απευθύνονται στις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού, το οποίο με τη συμμετοχή του σε αυτά θα αποχωρήσει οικειοθελώς από την Εταιρία την : A 1 Στο προσωπικό του ΟΤΕ με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στους έμμισθους δικηγόρους της Εταιρίας, οι οποίοι θεμελιώνουν μέχρι δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης, είτε με πλήρη σύνταξη, είτε με μειωμένη σύνταξη εφ όσον δεν θεμελιώνουν μέχρι δικαίωμα συνταξιοδότησης με πλήρη σύνταξη, από τον ασφαλιστικό φορέα του προσωπικού ΟΤΕ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντασσόμενος Κλάδος Σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία, όπως ισχύει σήμερα. Α 2 Στο προσωπικό του ΟΤΕ με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στους έμμισθους δικηγόρους της Εταιρίας, που σωρευτικά: δεν εντάσσονται στο Α1 πρόγραμμα και δεν συμπληρώνουν έως χρόνο υπηρεσίας τριάντα πέντε (35) ετών με στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου στρατιωτικής θητείας, εφ όσον συμπληρώνουν έως το 58 ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και πληρούν ήδη ή θα πληρούν στις τις προβλεπόμενες για τον ασφαλιστικό φορέα του προσωπικού ΟΤΕ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντασσόμενος Κλάδος Σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ) προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με αναστολή, έως τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου ορίου ηλικίας, το οποίο και θα πρέπει να συμπληρώνουν έως την , σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στην κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία, όπως ισχύει σήμερα.

2 - 2 - Α 3 Στο προσωπικό του ΟΤΕ με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου καθώς και στους έμμισθους δικηγόρους της Εταιρίας, που σωρευτικά: δεν εντάσσονται στα Α1 και Α2 προγράμματα, και συμπληρώνουν μέχρι τουλάχιστον 10 έτη πραγματικής υπηρεσίας στον ΟΤΕ ή 10 έτη απασχόλησης ως έμμισθοι δικηγόροι στον ΟΤΕ, με στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ-εντασσόμενος Κλάδος Σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ όλα αυτά τα έτη, και έχουν ασφαλιστεί πρώτη φορά μέχρι , καθώς και θεμελιώνουν μέχρι δικαίωμα άμεσης λήψης σύνταξης (πλήρους ή μειωμένης) από τον ασφαλιστικό φορέα του προσωπικού ΟΤΕ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντασσόμενος Κλάδος Σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία, όπως ισχύει σήμερα. Για την εκτίμηση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης, άμεσης ή με αναστολή, του προσωπικού των προγραμμάτων Α1 ή Α2, αντίστοιχα, λαμβάνεται υπόψη και ολόκληρος ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας όσων έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν το 58 ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την Όσον αφορά στο προσωπικό του προγράμματος Α3, για την εκτίμηση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος άμεσης συνταξιοδότησης, λαμβάνεται υπόψη και ολόκληρος ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας όσων έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν το 58 ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το προσωπικό των προγραμμάτων Α1, Α2 και Α3 θα πρέπει, με δική του ευθύνη, να καταθέσει την αίτηση για αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμου χρόνου υποχρεωτικά πριν την ημερομηνία αποχώρησή του. Για την εκτίμηση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης, άμεσης ή με αναστολή, λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία σε σχέση με το χρόνο ασφαλισμένης εργασίας/ απασχόλησης, που θα έχουν τεθεί στη διάθεση της Εταιρίας ως και την , και αποδεικνύονται από βεβαιώσεις των οικείων ασφαλιστικών φορέων, σε περίπτωση προϋπηρεσίας εκτός ΟΤΕ ή και προϋπηρεσίας εντός ΟΤΕ με στοιχεία ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και από φωτοαντίγραφα καρτελών ενσήμων (σε περίπτωση μη έκδοσης βεβαιώσεων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα). Σε περίπτωση που το προσωπικό του προγράμματος Α3 εκτιμάται ότι έχει ήδη θεμελιώσει ή θεμελιώνει δικαίωμα άμεσης λήψης μειωμένης σύνταξης σε ημερομηνία προγενέστερη της και μέχρι την εκτιμάται ότι θεμελιώνει και δικαίωμα άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία θεμελίωσης δικαιώματος άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης. Σε περίπτωση που το προσωπικό του προγράμματος Α3 εκτιμάται ότι θεμελιώνει δικαίωμα άμεσης λήψης μειωμένης σύνταξης μέχρι με βάση δύο διαφορετικές διατάξεις της κείμενης κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία στην οποία εκτιμάται ότι θεμελιώνεται δικαίωμα άμεσης λήψης μειωμένης σύνταξης με το μικρότερο ποσοστό μείωσης της σύνταξης σε σχέση με την πλήρη σύνταξη. Διευκρινίζεται ότι αρμόδιο όργανο για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τη χορήγηση σύνταξης είναι αποκλειστικά ο ασφαλιστικός φορέας του προσωπικού (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντασσόμενος Κλάδος Σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ). Επισημαίνεται ότι τα Προγράμματα της Ενότητας Α δεν απευθύνονται στις κατηγορίες προσωπικού που προσδιορίζονται κατωτέρω (Ενότητα Γ). Επίσης, για τα Προγράμματα της Ενότητας Α ισχύουν οι κατωτέρω Γενικοί Όροι (Ενότητα Γ).

3 Χρηματικές Παροχές Προγραμμάτων της Ενότητας Α Σε όσους από τους συμμετέχοντες σε Προγράμματα της Ενότητας Α αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Εταιρία την , θα καταβληθεί ως οικονομικό κίνητρο οικειοθελούς αποχώρησης: μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) ποσό που ισούται με το ποσό της προβλεπόμενης αποζημίωσης για τον αποχωρούντα εργαζόμενο, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του την παραπάνω ημερομηνία αποχώρησής του (άρθρου 8 εδάφιο α Ν. 3198/1955 σε συνδυασμό με το Ν. 2112/1920, με το πλαφόν Α.Ν. 173/1967 ως αυτό ισχύει με τις ΕπιχΣΣΕ εφόσον πληρούνται οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις των ΕπιχΣΣΕ) ή με το ποσό της προβλεπόμενης αποζημίωσης για τον αποχωρούντα έμμισθο δικηγόρο, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης έμμισθης εντολής του (Ν. 4194/2013 άρθρο 46 παρ. 3 σε συνδυασμό με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 39 του ν. 4111/2013), πρόσθετο μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) ποσό, όπως αναλύεται στο συνημμένο Παράρτημα Π1. Με τα ανωτέρω μικτά ποσά συμψηφίζεται κάθε τυχόν χρηματική αξίωση του οικειοθελώς αποχωρούντος εργαζόμενου ή έμμισθου δικηγόρου έναντι της Εταιρίας, που συνδέεται με τη λύση της σύμβασης εργασίας του ή της έμμισθης εντολής του, αντίστοιχα. Επίσης, με το καθαρό ποσό που προκύπτει (μετά την αφαίρεση νομίμων κρατήσεων και φόρων) από τα ανωτέρω μικτά ποσά, συμψηφίζονται την ημέρα της αποχώρησης τυχόν οφειλές των οικειοθελώς αποχωρούντων προς την Εταιρία (από δάνεια, κλπ). Οι οφειλές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές στο σύνολό τους την ημέρα αποχώρησης των ανωτέρω και εξοφλούνται συμψηφιστικά ολοσχερώς. Ειδικά για την περίπτωση που ο εργαζόμενος ή ο έμμισθος δικηγόρος έχει λάβει δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και για την εξυπηρέτηση και ασφάλειά του έχει εκχωρήσει τα ¾ από την οριζόμενη από τη νομοθεσία αποζημίωση λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσης ή της σύμβασης έμμισθης εντολής, προ κάθε συμψηφισμού οφειλής προς την Εταιρία (από δάνεια κλπ), η Εταιρία θα παρακρατήσει, από το προκύπτον καθαρό ποσό των οικονομικών κινήτρων του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης, το δεσμευμένο ποσό που θα της υποδείξει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, μέχρι του ποσού των ¾ της ως άνω αποζημίωσης, και θα το καταβάλει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, αντίστοιχα. 3. Μη Χρηματικές Παροχές Προγραμμάτων της Ενότητας Α Σε όλους τους συμμετέχοντες σε Προγράμματα της Ενότητας Α που θα αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Εταιρία την , θα παρέχεται ένα ειδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφαλιστικής κάλυψης που θα περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη και ασφάλεια ζωής, καθώς και ειδικές προσφορές σε μια σειρά προϊόντων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, internet και τηλεόρασης του Ομίλου ΟΤΕ, όπως περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα Π15. Το ως άνω πρόγραμμα ομαδικής ασφαλιστικής κάλυψης θα καλύπτει τους οικειοθελώς αποχωρούντες από την 31 η Δεκεμβρίου 2013 έως: την 31 η Δεκεμβρίου 2014, για όσους από τους συμμετέχοντες θεμελιώνουν δικαίωμα άμεσης λήψης σύνταξης (πλήρους ή μειωμένης) έως και , την 31 η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου εκτιμάται ότι εμπίπτει η εκάστοτε ημερομηνία θεμελίωσης δικαιώματος άμεσης λήψης σύνταξης, για όσους από τους συμμετέχοντες θεμελιώνουν δικαίωμα άμεσης λήψης σύνταξης (πλήρους ή μειωμένης) ή θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με αναστολή και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της

4 Αίτηση υπαγωγής στα Προγράμματα της ενότητας Α Οι εργαζόμενοι ή οι έμμισθοι δικηγόροι που πληρούν τις προϋποθέσεις των Προγραμμάτων της ενότητας Α και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτά και να αποχωρήσουν οικειοθελώς λαμβάνοντας τα οικονομικά και λοιπά κίνητρα των Προγραμμάτων της Ενότητας Α, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής εντός αποκλειστικής προθεσμίας από μέχρι και , άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας και δεν επιφέρει έννομες συνέπειες. Λόγω του ότι το εγκεκριμένο ποσό που έχει προϋπολογισθεί να διατεθεί για τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης είναι συγκεκριμένο και δεν υπάρχει δυνατότητα υπέρβασής του, η ικανοποίηση των αιτήσεων οικειοθελούς αποχώρησης στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω (Ενότητα Γ). Πρόσθετοι όροι, αιρέσεις ή προθεσμίες, που αφορούν στην εν λόγω αίτηση οικειοθελούς αποχώρησης θεωρούνται ως μη γεγραμμένοι και δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες. Η Εταιρία θα διατηρήσει το δικαίωμα μη ικανοποίησης αιτημάτων οικειοθελούς αποχώρησης με συμμετοχή στα Προγράμματα της Ενότητας Α, εφόσον συντρέχουν επιχειρησιακοί λόγοι. Η αίτηση συμμετοχής στα Προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης της Ενότητας Α καθίσταται ανέκκλητη με την υπογραφή από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού, επιβεβαιωτικού της αρχικής αίτησης του προσωπικού για συμμετοχή σε Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης της Ενότητας Α και αποδοχής αυτής από τον εργοδότη (βλ. συνημμένο το Παράρτημα Π2 και, για όσους έχουν πάρει δάνειο από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Παράρτημα Π3). Σε αντιστοιχία, η αίτηση συμμετοχής στα Προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης της Ενότητας Α του έμμισθου δικηγόρου καθίσταται ανέκκλητη με την υπογραφή από την Εταιρία και τον έμμισθο δικηγόρο σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής, επιβεβαιωτικού της αρχικής αίτησης του έμμισθου δικηγόρου για συμμετοχή σε Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης της Ενότητας Α και αποδοχής αυτής από την Εταιρία/εντολέα (βλ. συνημμένο το Παράρτημα Π4 και, για όσους έχουν πάρει δάνειο από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Παράρτημα Π5). 5. Διαδικασία Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά Προγραμμάτων της Ενότητας Α Οι αιτήσεις συμμετοχής στα Προγράμματα της Ενότητας Α θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά είτε από τον ενδιαφερόμενο είτε, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει πρόσβαση στο HCM, από τον αρμόδιο υπάλληλο της Γραμματείας της Υπηρεσιακής λειτουργίας στην οποία υπάγεται, και θα λαμβάνουν αυτόματα ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, από το οποίο και θα προκύπτει η σειρά προτεραιότητας (βλ. οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης στο συνημμένο Παράρτημα Π6). Οι συμμετέχοντες στα Προγράμματα της Ενότητας Α θα υποβάλουν στην Γραμματεία τους, εντός τριών εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της αιτήσεως οικειοθελούς αποχώρησης, βεβαιώσεις των οικείων ασφαλιστικών φορέων, σε περίπτωση προϋπηρεσίας εκτός ΟΤΕ ή και προϋπηρεσίας εντός ΟΤΕ με στοιχεία ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον δεν τις έχουν καταθέσει μέχρι τώρα στην Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, θα γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα καρτελών ενσήμων. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (βεβαιώσεις ή καρτέλες) θα αποστέλλονται από τις Γραμματείες αυθημερόν στο Υπηρεσιακό της Υποδιεύθυνσης Μητρώων και Παροχών ή με fax στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (fax: , , ) και θα αποστέλλονται και ταχυδρομικά χωρίς καθυστέρηση. Πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται σε ημερομηνία μεταγενέστερη των τριών εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική

5 - 5 - υποβολή της αιτήσεως οικειοθελούς αποχώρησης, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Υπό τον προαναφερθέντα περιορισμό, της ικανοποίησης των αιτήσεων συμμετοχής στα Προγράμματα της Ενότητας Α με σειρά προτεραιότητας όπως περιγράφεται κατωτέρω (Ενότητα Γ) και εφ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ικανοποίησης αυτών, όπως περιγράφονται ως άνω, οι συμμετέχοντες σε αυτά θα καλούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ να επιβεβαιώσουν την αρχική τους βούληση για συμμετοχή τους σε Πρόγραμμα της Ενότητας Α και οικειοθελή αποχώρησή τους με την υπογραφή σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού, που περιλαμβάνει την συμφωνία των μερών και στο οποίο θα καθορίζεται και το συνολικό μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) ποσό που θα λάβουν. Τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά, που αποστέλλονται στους συμμετέχοντες στα Προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης της Ενότητας Α, θα πρέπει να υπογράφονται από αυτούς εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, θεωρείται ότι ο συμμετέχων ανακαλεί την αίτησή του και δεν έχει πλέον δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα. ΕΝΟΤΗΤΑ Β Ανοικτά Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης 1. Σε ποιους απευθύνονται τα Προγράμματα της Ενότητας Β Τα Προγράμματα της Ενότητας Β (Β1, Β2, Β3, Β4) απευθύνονται στις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού, το οποίο με τη συμμετοχή του σε αυτά θα αποχωρήσει οικειοθελώς από την Εταιρία την : Β 1 Στους εργαζόμενους του ΟΤΕ με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, το οποίο έχει ή θα έχει συμπληρώσει μέχρι τουλάχιστον 25 έτη υπηρεσίας στον ΟΤΕ και δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Εργαζομένων που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση (Προγράμματα της Ενότητας Α), Β 2 Στους έμμισθους δικηγόρους της Εταιρίας, οι οποίοι δεν κατέχουν θέση ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης και οι οποίοι συμπληρώνουν μέχρι τουλάχιστον 20 έτη συνολικής άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος (ο χρόνος άσκησης του δικηγόρου δεν λαμβάνεται υπόψη) και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Έμμισθων Δικηγόρων που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση (Προγράμματα της Ενότητας Α), Β 3 Στους εργαζόμενους υπηρεσιών καθαριότητας του ΟΤΕ (καθαρίστριες) με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, συνεχούς απασχόλησης (με πλήρες ή μειωμένο ημερήσιο ωράριο). Σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό πληροί και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Εργαζομένων που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση (Προγράμματα της Ενότητας Α), θα συμμετέχει στο ευνοϊκότερο για το προσωπικό αυτό Πρόγραμμα, και B 4 Στους εργαζόμενους ή έμμισθους δικηγόρους που έχουν ενταχθεί οικειοθελώς στο πρόγραμμα ειδικής άδειας με μειωμένες αποδοχές (Sabbatical) σύμφωνα με την Εγκύκλιο 42/336 της ή απουσιάζουν σήμερα λόγω χορήγησης άδειας για ιδιωτικούς λόγους χωρίς αποδοχές, συνολικής συνεχούς διάρκειας άνω του εξαμήνου και με λήξη μετά την , κατόπιν υποβολής αίτησης διακοπής της άδειας που έχουν λάβει και εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Εργαζομένων και Έμμισθων δικηγόρων που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση (Προγράμματα της Ενότητας Α). Επισημαίνεται ότι τα Προγράμματα της ενότητας Β δεν απευθύνονται στις κατηγορίες προσωπικού που προσδιορίζονται κατωτέρω (Ενότητα Γ). Επίσης, για τα Προγράμματα της Ενότητας Β ισχύουν οι κατωτέρω Γενικοί Όροι (Ενότητα Γ).

6 Χρηματικές Παροχές Προγραμμάτων της Ενότητας Β Σε όσους από τους συμμετέχοντες σε Προγράμματα της Ενότητας Β αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Εταιρία την , θα καταβληθεί ως οικονομικό κίνητρο οικειοθελούς αποχώρησης: μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) ποσό που ισούται με το ποσό της προβλεπόμενης αποζημίωσης για τον αποχωρούντα εργαζόμενο, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του την παραπάνω ημερομηνία αποχώρησής του (άρθρου 8 εδάφιο α Ν. 3198/1955 σε συνδυασμό με το Ν. 2112/1920, με το πλαφόν Α.Ν. 173/1967 ως αυτό ισχύει με τις ΕπιχΣΣΕ εφόσον πληρούνται οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις των ΕπιχΣΣΕ) ή με το ποσό της προβλεπόμενης αποζημίωσης για τον αποχωρούντα έμμισθο δικηγόρο, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης έμμισθης εντολής του (Ν. 4194/2013 άρθρο 46 παρ. 3 σε συνδυασμό με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 39 του ν. 4111/2013), πρόσθετο μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) ποσό, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Π7. Με τα ανωτέρω μικτά ποσά συμψηφίζεται κάθε τυχόν χρηματική αξίωση του οικειοθελώς αποχωρούντος εργαζόμενου ή έμμισθου δικηγόρου έναντι της Εταιρίας που συνδέεται με τη λύση της σύμβασης εργασίας του ή της έμμισθης εντολής του, αντίστοιχα. Επίσης, με το καθαρό ποσό που προκύπτει (μετά την αφαίρεση νομίμων κρατήσεων και φόρων) από τα ανωτέρω μικτά ποσά, συμψηφίζονται την ημέρα της αποχώρησης τυχόν οφειλές των οικειοθελώς αποχωρούντων προς την Εταιρία (από δάνεια κλπ). Οι οφειλές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές στο σύνολό τους την ημέρα αποχώρησης των ανωτέρω και εξοφλούνται συμψηφιστικά ολοσχερώς. Ειδικά για την περίπτωση που ο εργαζόμενος ή ο έμμισθος δικηγόρος έχει λάβει δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και για την εξυπηρέτηση και ασφάλειά του έχει εκχωρήσει τα ¾ από την οριζόμενη από τη νομοθεσία αποζημίωση λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσης ή της σύμβασης έμμισθης εντολής, προ κάθε συμψηφισμού οφειλής προς την Εταιρία (από δάνεια κλπ), η Εταιρία θα παρακρατήσει, από το προκύπτον καθαρό ποσό των οικονομικών κινήτρων του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης, δεσμευμένο ποσό μέχρι του ποσού των ¾ της ως άνω αποζημίωσης, και θα το καταβάλει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, αντίστοιχα. 3. Μη Χρηματικές Παροχές Προγραμμάτων της Ενότητας Β Σε όλους τους συμμετέχοντες σε Προγράμματα της ενότητας Β που θα αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Εταιρία την , θα παρέχεται ένα ειδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφαλιστικής κάλυψης που θα περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη και ασφάλεια ζωής, από την 31 η Δεκεμβρίου 2013 έως την 31 η Δεκεμβρίου του 2016, καθώς και ειδικές προσφορές σε μια σειρά προϊόντων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, internet και τηλεόρασης του Ομίλου ΟΤΕ, όπως περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα Π Αίτηση υπαγωγής στα Προγράμματα της Ενότητας Β Οι εργαζόμενοι ή οι έμμισθοι δικηγόροι που πληρούν τις προϋποθέσεις των Προγραμμάτων της Ενότητας Β και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτά και να αποχωρήσουν οικειοθελώς λαμβάνοντας τα οικονομικά και λοιπά κίνητρα του αντίστοιχου Προγράμματος, πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα (βλ. συν. Παράρτημα Π8 και Π11, αντίστοιχα) εντός αποκλειστικής προθεσμίας από μέχρι και , άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας και δεν επιφέρει έννομες συνέπειες.

7 - 7 - Η Εταιρία θα διατηρήσει το δικαίωμα μη ικανοποίησης αιτημάτων οικειοθελούς αποχώρησης με συμμετοχή σε Προγράμματα της Ενότητας Β, εφόσον συντρέχουν επιχειρησιακοί λόγοι. Λόγω του ότι το εγκεκριμένο ποσό που έχει προϋπολογισθεί να διατεθεί για τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης είναι συγκεκριμένο και δεν υπάρχει δυνατότητα υπέρβασής του, η ικανοποίηση των αιτήσεων οικειοθελούς αποχώρησης στα πλαίσια των εν λόγω προγραμμάτων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω (Ενότητα Γ). Πρόσθετοι όροι, αιρέσεις ή προθεσμίες, που τυχόν αναγραφούν στην εν λόγω αίτηση οικειοθελούς αποχώρησης θεωρούνται ως μη γεγραμμένοι και δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες. Η αίτηση συμμετοχής σε Προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης της Ενότητας Β καθίσταται ανέκκλητη με την υπογραφή από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού, επιβεβαιωτικού της αρχικής αίτησης του προσωπικού για συμμετοχή σε Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης της ενότητας Β και αποδοχής αυτής από τον εργοδότη (βλ. συνημμένο το Παράρτημα Π9 και, για όσους έχουν πάρει δάνειο από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Παράρτημα Π10). Σε αντιστοιχία, η αίτηση συμμετοχής σε Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης της Ενότητας Β του έμμισθου δικηγόρου καθίσταται ανέκκλητη με την υπογραφή από την Εταιρία και τον έμμισθο δικηγόρο σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής, επιβεβαιωτικού της αρχικής αίτησης του έμμισθου δικηγόρου για συμμετοχή σε Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης της Ενότητας Β και αποδοχής αυτής από την Εταιρία/εντολέα (βλ. συνημμένο το Παράρτημα Π11 και, για όσους έχουν πάρει δάνειο από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Παράρτημα Π12). 5. Διαδικασία Προγραμμάτων της Ενότητας Β Οι αιτήσεις συμμετοχής σε Προγράμματα της Ενότητας Β θα προωθούνται χωρίς καθυστέρηση στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ αντίγραφο αυτών θα αποστέλλεται αυθημερόν στο Υπηρεσιακό της Υποδιεύθυνσης Μεταβολών Ανθρώπινου Δυναμικού ή με fax στην ως άνω Υπηρεσία (fax: , , , ). Υπό τον προαναφερθέντα περιορισμό, της ικανοποίησης των αιτήσεων αποχώρησης σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας όπως περιγράφεται κατωτέρω (Ενότητα Γ) και εφ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ικανοποίησης αυτών, όπως περιγράφονται ως άνω, οι συμμετέχοντες στα Προγράμματα της Ενότητας Β θα καλούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΤΕ να επιβεβαιώσουν την αρχική τους βούληση για συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και οικειοθελή αποχώρησή τους με την υπογραφή σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού, στο οποίο θα καθορίζεται και το συνολικό μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) ποσό που θα λάβουν. Τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά που αποστέλλονται στους συμμετέχοντες στα Προγράμματα της Ενότητας Β θα πρέπει να υπογράφονται από αυτούς εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, θεωρείται ότι ο συμμετέχων ανακαλεί την αίτησή του και χάνει το δικαίωμα συμμετοχής του στο Πρόγραμμα. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Γενικοί Όροι Προγραμμάτων Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού ΟΤΕ Τα ανωτέρω Προγράμματα (των Ενοτήτων Α και Β) δεν απευθύνονται: στο προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, και

8 - 8 - στο προσωπικό που έως συμπληρώνει χρόνο υπηρεσίας τριάντα πέντε (35) ετών με στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης. στο προσωπικό διαλείπουσας απασχόλησης (π.χ. ορισμένες ημέρες την εβδομάδα ή το 15πενθήμερο ή το μήνα). Λόγω του ότι το εγκεκριμένο ποσό που έχει προϋπολογισθεί να διατεθεί για το σύνολο των Προγραμμάτων Οικειοθελούς Αποχώρησης είναι συγκεκριμένο και δεν υπάρχει δυνατότητα υπέρβασής του, η ικανοποίηση των αιτήσεων συμμετοχής στα Προγράμματα των Ενοτήτων Α και Β του προσωπικού που θα συμμετάσχει σε αυτά θα πραγματοποιηθεί με την εξής σειρά των προγραμμάτων: Α1, Α2, Β2, Β3, Β4, Α3 και Β1. Η ικανοποίηση των αιτήσεων συμμετεχόντων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Α3 (θεμελίωση μέχρι δικαιώματος άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης), και οι οποίοι παράλληλα θεμελιώνουν μέχρι δικαίωμα άμεσης λήψης μειωμένης σύνταξης (Πρόγραμμα Α1), θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την ικανοποίηση των αιτημάτων του Προγράμματος Α1. Η σειρά προτεραιότητας μεταξύ συμμετεχόντων στο ίδιο Πρόγραμμα καθορίζεται, με βάση τον αύξοντα αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης για τους συμμετέχοντες στα Προγράμματα της Ενότητας Α και με βάση την ημερομηνία υπηρεσιακής αρχαιότητας στον ΟΤΕ για τους συμμετέχοντες στα Προγράμματα της Ενότητας Β (προηγούνται οι αρχαιότεροι). Ουδεμία αίτηση συμμετοχής στα Προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης με τη λήψη των προβλεπόμενων σε αυτά οικονομικών κινήτρων γίνεται αποδεκτή εφόσον εκκρεμεί σε βάρος του συμμετέχοντα στα Προγράμματα πειθαρχική δίωξη για αδίκημα που επισύρει την ποινή της οριστικής απόλυσης ή του έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής απόλυσης ή έχει καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη (πλημμέλημα ή κακούργημα) για την οποία απειλείται η πειθαρχική ποινή της οριστικής απόλυσης. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα ελεύθερα: να αποφασίζει, να εξειδικεύει και να τροποποιεί τους εν γένει όρους των Προγραμμάτων Οικειοθελούς Αποχώρησης (Ενότητες Α και Β) έως την υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών με τους συμμετέχοντες, καθώς και να μεταθέτει χρονικά ή ακόμη και να ματαιώνει την υλοποίηση των Προγραμμάτων. Επισημαίνεται ότι η Εταιρία θα επιβαρυνθεί με το μικτό ποσό που ισούται με τις εισφορές προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, όπως προσδιορίζεται κατωτέρω στο Παράρτημα Π1, αποκλειστικά και μόνον για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης Α3 της Ενότητας Α. Τυχόν προβλήματα ή κενά που θα προκύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα επιλύονται από τη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ ή το Βοηθό Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, Θεμάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΤΕ και Θυγατρικών Ελλάδος. Για πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω προγράμματα μπορείτε να απευθύνεστε στο HR Helpdesk στα τηλέφωνα 1255 από σταθερό τηλέφωνο, από υπηρεσιακό σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ, από κινητό υπηρεσιακό τηλέφωνο VPN ή από σταθερό ή κινητό εκτός Διοικητικού Μεγάρου ΟΤΕ τις εργάσιμες ημέρες από ώρα μέχρι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αποδέκτες στηλών 5, 6, 7, 11, 12 & 14 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

9 - 9 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΠΟΣΟΥ (προ φόρων και κρατήσεων) ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ Το πρόσθετο μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) χρηματικό ποσό του οικονομικού κινήτρου αποχώρησης, το οποίο θα λάβει ο κάθε εργαζόμενος ή ο έμμισθος δικηγόρος που θα υπαχθεί σε Πρόγραμμα της Ενότητας Α, διαμορφώνεται ως εξής : Πρόγραμμα Α 1 :, χορηγείται πρόσθετο μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) χρηματικό ποσό ίσο με ευρώ. Πρόγραμμα Α 2 :χορηγείται πρόσθετο μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) χρηματικό ποσό που ισούται με μέρος των καθαρών αποδοχών που θα ελάμβανε ο εργαζόμενος ή ο έμμισθος δικηγόρος κατά το χρονικό διάστημα από μέχρι το τέλος του ημερολογιακού τριμήνου εντός του οποίου εκτιμάται ότι συμπληρώνει και το απαιτούμενο όριο ηλικίας και εκτιμάται ότι θα αρχίζει η καταβολή της σύνταξής του από τον ασφαλιστικό φορέα προσωπικού ΟΤΕ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντασσόμενος Κλάδος Σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ). Το μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) ποσό που θα λάβει ο οικειοθελώς αποχωρών στα πλαίσια του προγράμματος για κάθε μήνα του ανωτέρω χρονικού διαστήματος είναι το 90% των μηνιαίων καθαρών αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα Π14. Το μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) ποσό που θα λάβει ο οικειοθελώς αποχωρών στα πλαίσια του Προγράμματος Α2 για το σύνολο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, προκύπτει ως πολλαπλάσιο του ανωτέρω μικτού ποσού για κάθε μήνα, επί τον αριθμό των μηνών του παρακάτω πίνακα, αναλόγως του έτους και του ημερολογιακού τριμήνου εντός του οποίου ο εργαζόμενος ή ο έμμισθος δικηγόρος εκτιμάται ότι θα αρχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του, και πάντως όχι πέραν της Ημερολογιακό Τρίμηνο (εντός του οποίου εκτιμάται, βάσει διαθέσιμων στοιχείων, η ημερομηνία έναρξης καταβολής σύνταξης) Μήνες υπολογισμού Χρηματικού Ποσού ο τρίμηνο 3,5 17,5 31,5 45,5 59,5 73,5 87,5 2 ο τρίμηνο ο τρίμηνο 10,5 24,5 38,5 52,5 66,5 80,5 94,5 4 ο τρίμηνο Το ανωτέρω πρόσθετο μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) χρηματικό ποσό του Προγράμματος Α2 δεν θα δύναται να είναι μικρότερο των ευρώ, αλλά ούτε και να υπερβαίνει το ποσό που ισούται με τις μικτές αποδοχές τεσσάρων (4) ετών Τμηματάρχη ΠΕ4 κατηγορίας με 32 έτη υπηρεσίας, προσδιοριζόμενες αποκλειστικά από το άθροισμα του βασικού μισθού, του χρονοεπιδόματος και των εξόδων κίνησης και παράστασης Τμηματάρχη, όπως ίσχυαν το Σεπτέμβριο του Σε όσους, από τους αποχωρούντες των Προγραμμάτων Α1 και Α2, έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν μέχρι την το 58 ο έτος της ηλικίας τους και έχουν χρόνο στρατιωτικής θητείας, θα χορηγηθεί πλέον του προβλεπόμενου μικτού ποσού, αντίστοιχα, πρόσθετο μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) ποσό 15,82 ευρώ για κάθε ημέρα στρατιωτικής θητείας, μόνον εφόσον η

10 αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου απαιτείται προκειμένου να συμπληρώσουν μέχρι δικαίωμα συνταξιοδότησης άμεσης ή με αναστολή. Πρόγραμμα Α 3 : χορηγείται πρόσθετο μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) χρηματικό ποσό οικονομικού κινήτρου, που διαμορφώνεται ως ακολούθως: 1. Πρόσθετο μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) χρηματικό ποσό που ισούται με μέρος των καθαρών αποδοχών που θα ελάμβανε ο εργαζόμενος ή ο έμμισθος δικηγόρος κατά το χρονικό διάστημα από μέχρι το τέλος του ημερολογιακού τριμήνου εντός του οποίου εκτιμάται ότι ο εργαζόμενος ή ο έμμισθος δικηγόρος θεμελιώνουν δικαίωμα άμεσης λήψης σύνταξης. Το μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) ποσό που θα λάβει ο οικειοθελώς αποχωρών στα πλαίσια του Προγράμματος Α3 για κάθε μήνα του ανωτέρω χρονικού διαστήματος είναι ένα ποσοστό επί των μηνιαίων καθαρών αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα Π14. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται ανάλογα με το εκτιμώμενο έτος θεμελίωσης δικαιώματος άμεσης λήψης σύνταξης και με το εάν λαμβάνεται πλήρης ή μειωμένη σύνταξη, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Είδος Σύνταξης (εκτίμηση βάσει διαθέσιμων στοιχείων) Ποσοστό αναπλήρωσης μηνιαίων καθαρών αποδοχών, ανά ημερολογιακό έτος θεμελίωσης δικαιώματος άμεσης λήψης σύνταξης (εκτίμηση βάσει διαθέσιμων στοιχείων) Πλήρης 70% 70% 80% 80% 85% Μειωμένη 80% 80% 90% 90% 95% Το μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) ποσό που θα λάβει ο οικειοθελώς αποχωρών για το σύνολο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Α3, προκύπτει ως πολλαπλάσιο του ανωτέρω μικτού ποσού για κάθε μήνα, επί τον αριθμό των μηνών του παρακάτω πίνακα, αναλόγως του έτους και του ημερολογιακού τριμήνου εντός του οποίου ο εργαζόμενος ή ο έμμισθος δικηγόρος εκτιμάται ότι θεμελιώνει δικαίωμα άμεσης λήψης σύνταξης (πλήρη ή μειωμένη): Ημερολογιακό Τρίμηνο (εντός του οποίου εκτιμάται, βάσει διαθέσιμων στοιχείων, η ημερομηνία θεμελίωσης δικαιώματος άμεσης λήψης σύνταξης) Μήνες υπολογισμού Χρηματικού Ποσού ο τρίμηνο 3,5 17,5 31,5 45,5 59,5 2 ο τρίμηνο ο τρίμηνο 10,5 24,5 38,5 52,5 66,5 4 ο τρίμηνο Το ανωτέρω πρόσθετο μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) χρηματικό ποσό του Προγράμματος Α3 δεν θα δύναται να είναι μικρότερο των ευρώ, αλλά ούτε και να υπερβαίνει το ποσό που ισούται με τις μικτές αποδοχές τεσσάρων (4) ετών Τμηματάρχη ΠΕ4 κατηγορίας με 32 έτη υπηρεσίας, προσδιοριζόμενες αποκλειστικά από το άθροισμα του βασικού μισθού, του χρονοεπιδόματος και των εξόδων κίνησης και παράστασης Τμηματάρχη, όπως ίσχυαν το Σεπτέμβριο του Σε όσους από τους οικειοθελώς αποχωρούντες του Προγράμματος Α 3 συμπληρώνουν το 58 ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την και έχουν χρόνο στρατιωτικής θητείας, θα χορηγηθεί

11 πλέον του ανωτέρω μικτού ποσού, πρόσθετο μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) ποσό 15,82 ευρώ για κάθε ημέρα στρατιωτικής θητείας. Για τους εν λόγω εργαζόμενους ή έμμισθους δικηγόρους ως εκτιμώμενη ημερομηνία συνταξιοδότησης θεωρείται αυτή που προκύπτει από τον συνυπολογισμό ολόκληρης της στρατιωτικής θητείας και σε κάθε περίπτωση, όχι προγενέστερη της ημερομηνίας συμπλήρωσης του 58 ου έτους της ηλικίας. 3. Για όσους από τους οικειοθελώς αποχωρούντες του Προγράμματος Α 3 υποβάλουν αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισής τους, η Εταιρία θα επιβαρυνθεί με το μικτό ποσό που ισούται με τις ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) για την προαιρετική ασφάλισή τους και στους τέσσερις κλάδους ασφάλισης (κύριας και επικουρικής σύνταξης, ασθένειας και πρόνοιας), για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποχώρησης έως την εκτιμώμενη ημερομηνία συνταξιοδότησής τους (πλήρους ή μειωμένης) σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος στο οποίο εντάσσονται. Οι όροι, η διαδικασία και ο τρόπος απόδοσης του εν λόγω μικτού ποσού θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΤΕ που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Το συνολικό οικονομικό κίνητρο οικειοθελούς αποχώρησης το οποίο θα λάβει ο κάθε συμμετέχων που θα αποχωρήσει με Πρόγραμμα της Ενότητας Α, θα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια δεκάδα. Το μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) ποσό του συνολικού οικονομικού κινήτρου οικειοθελούς αποχώρησης, το οποίο θα λάβει ο κάθε συμμετέχων που θα αποχωρήσει με Πρόγραμμα της Ενότητας Α, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με ευνοϊκούς όρους (ως αποζημίωση απόλυσης).

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π2 Στο Μαρούσι, σήμερα : ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 99) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. (εφεξής: "η Εταιρία"), και Ο/Η (ονοματεπώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου, οδός, αρ., αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ (εφεξής «ο μισθωτός/η μισθωτή»), συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 1. Η Εταιρία ανακοίνωσε πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού της και προσφέρει οικονομικά κίνητρα στο προσωπικό που τυχόν επιθυμεί να αποχωρήσει οικειοθελώς. Η συμμετοχή του προσωπικού στο πρόγραμμα είναι προαιρετική. 2. O μισθωτός/η μισθωτή απασχολείται στην Εταιρία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και υπέβαλε σχετική αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Εργαζομένων και Έμμισθων Δικηγόρων που βρίσκονται Κοντά στην Συνταξιοδότηση, για την οικειοθελή αποχώρησή του/της με την λήψη των προβλεπόμενων οικονομικών κινήτρων και προσκόμισε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προϋπηρεσίας εκτός ΟΤΕ ή και προϋπηρεσίας εντός ΟΤΕ με στοιχεία ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ήδη με το παρόν και σε συνέχεια της προαναφερθείσας αίτησης του μισθωτού/της μισθωτής, τα μέρη συμφωνούν να λυθεί η μεταξύ τους υφισταμένη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου από και να αποχωρήσει οικειοθελώς ο μισθωτός/η μισθωτή από την ημερομηνία αυτή, με τη ρητή συναίνεση της Εταιρίας και με όρους πολύ ευνοϊκότερους των νομίμων. Τα μέρη παραιτούνται από κάθε τυχόν δικαίωμά τους να προσβάλουν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία το κύρος της λύσης της σύμβασης εργασίας και της παρούσας συμφωνίας. 3. Ειδικότερα, συμφωνείται ότι λόγω της λύσης της εργασιακής σχέσης με την οικειοθελή αποχώρηση του μισθωτού/της μισθωτής, θα καταβληθούν στον μισθωτό/στην μισθωτή τα ακόλουθα μικτά ποσά (προ νομίμων κρατήσεων και φόρων) ως οικονομικό κίνητρο αποχώρησης: (α) Αποζημίωση απόλυσης Προσωπικού ΟΤΕ: (Νόμιμη αποζημίωση άρθρου 8 εδάφιο α Ν. 3198/1955 σε συνδυασμό με το Ν. 2112/1920, με το πλαφόν Α.Ν. 173/1967 ως αυτό ισχύει με τις ΕπιχΣΣΕ εφόσον πληρούνται οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις των ΕπιχΣΣΕ), δηλαδή (β) Πρόσθετο μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) ποσό : ευρώ Ήτοι σύνολο (α+β) ευρώ μικτά (κατόπιν στρογγυλοποίησης στην αμέσως επόμενη ακέραια δεκάδα), ήτοι ευρώ καθαρά. Μετά τον συμψηφισμό, στο καθαρό ποσό (μετά νομίμων κρατήσεων και φόρων) των ανωτέρω οικονομικών κινήτρων αποχώρησης, τυχόν οφειλών του εργαζόμενου προς την Εταιρία (από δάνεια κλπ) που καθίστανται στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμα και απαιτητά την ημέρα της αποχώρησης του μισθωτού/της μισθωτής και εξοφλούνται συμψηφιστικά ολοσχερώς, το υπολειπόμενο καθαρό ποσό θα πιστωθεί την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού/της μισθωτής στο λογαριασμό μισθοδοσίας του /της στην Εθνική Τράπεζα. Ο/Η μισθωτός/ή αναγνωρίζει και δηλώνει ανεπιφύλακτα, ότι με την καταβολή του ανωτέρω συνολικού ποσού, κατά τα προαναφερθέντα, υπερκαλύπτεται και σε αυτό συμψηφίζεται κάθε τυχόν χρηματική αξίωση του/της οικειοθελώς αποχωρούντος/αποχωρούσας εργαζόμενου/εργαζόμενης έναντι της Εταιρίας, που συνδέεται με τη λύση της σύμβασης εργασίας του/της, καθώς και κάθε τυχόν αξίωσή του/της έναντι της Εταιρίας. 4. Ο μισθωτός/η μισθωτή εντάσσεται από 31 Δεκεμβρίου 2013 στο ειδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφαλιστικής κάλυψης που θα περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη και

13 ασφάλεια ζωής, έως την 31 η Δεκεμβρίου του έτους. 5. Επίσης, με την καταβολή της μισθοδοσίας του συνόλου του προσωπικού της Εταιρίας για το μήνα Δεκέμβριο 2013, θα καταβληθούν στο λογαριασμό μισθοδοσίας του μισθωτού/της μισθωτής στην Εθνική Τράπεζα τα ακόλουθα ποσά: (α) Δεδουλευμένες αποδοχές του μήνα λύσης της σύμβασης εργασίας και μέχρι την ημερομηνία της λύσης. (β) Αναλογία Δώρου Χριστουγέννων (γ) Καταβολή αποζημίωσης τυχόν μη ληφθείσας κανονικής αδείας. Το παρόν υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα και το κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα. Για την Εταιρία Οι συμβαλλόμενοι Ο Μισθωτός/Η Μισθωτή Για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Α 3, το παρόν δύναται να τροποποιηθεί με βάση νεότερη απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΤΕ, σε σχέση με τους όρους, τη διαδικασία και τον τρόπο απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π3 Στο Μαρούσι, σήμερα : ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 99) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. (εφεξής: "η Εταιρία"), και Ο/Η (ονοματεπώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου, οδός, αρ., αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ (εφεξής «ο μισθωτός/η μισθωτή»), συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 1. Η Εταιρία ανακοίνωσε πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού της και προσφέρει οικονομικά κίνητρα στο προσωπικό που τυχόν επιθυμεί να αποχωρήσει οικειοθελώς. Η συμμετοχή του προσωπικού στο πρόγραμμα είναι προαιρετική. 2. O μισθωτός/η μισθωτή απασχολείται στην Εταιρία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και υπέβαλε σχετική αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Εργαζομένων και Έμμισθων Δικηγόρων που βρίσκονται Κοντά στην Συνταξιοδότηση, για την οικειοθελή αποχώρησή του/της με την λήψη των προβλεπόμενων οικονομικών κινήτρων και προσκόμισε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προϋπηρεσίας εκτός ΟΤΕ ή και προϋπηρεσίας εντός ΟΤΕ με στοιχεία ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ήδη με το παρόν και σε συνέχεια της προαναφερθείσας αίτησης του μισθωτού/της μισθωτής, τα μέρη συμφωνούν να λυθεί η μεταξύ τους υφισταμένη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου από και να αποχωρήσει οικειοθελώς ο μισθωτός/η μισθωτή από την ημερομηνία αυτή, με τη ρητή συναίνεση της Εταιρίας και με όρους πολύ ευνοϊκότερους των νομίμων. Τα μέρη παραιτούνται από κάθε τυχόν δικαίωμά τους να προσβάλουν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία το κύρος της λύσης της σύμβασης εργασίας και της παρούσας συμφωνίας. 3. Ειδικότερα, συμφωνείται ότι λόγω της λύσης της εργασιακής σχέσης με την οικειοθελή αποχώρηση του μισθωτού/της μισθωτής, θα καταβληθούν στον μισθωτό/στην μισθωτή τα ακόλουθα μικτά ποσά (προ νομίμων κρατήσεων και φόρων) ως οικονομικό κίνητρο αποχώρησης: (α) Αποζημίωση απόλυσης Προσωπικού ΟΤΕ: (Νόμιμη αποζημίωση άρθρου 8 εδάφιο α Ν. 3198/1955 σε συνδυασμό με το Ν. 2112/1920, με το πλαφόν Α.Ν. 173/1967 ως αυτό ισχύει με τις ΕπιχΣΣΕ εφόσον πληρούνται οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις των ΕπιχΣΣΕ), δηλαδή (β) Πρόσθετο μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) ποσό : ευρώ Ήτοι σύνολο (α+β) ευρώ μικτά (κατόπιν στρογγυλοποίησης στην αμέσως επόμενη ακέραια δεκάδα), ήτοι ευρώ καθαρά. 4. Ο/Η μισθωτός/η έχει λάβει δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του οποίου έχει εκχωρήσει τα ¾ από την οριζόμενη από την εργατική νομοθεσία αποζημίωση λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσης. Ρητά συμφωνείται ότι: Προ κάθε συμψηφισμού οφειλής προς την Εταιρία (από δάνεια κλπ), η Εταιρία θα παρακρατήσει, από το καθαρό ποσό των οικονομικών κινήτρων του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης, δεσμευμένο ποσό μέχρι του ποσού των ¾ της ως άνω αποζημίωσης, και θα το καταβάλει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Μετά τον συμψηφισμό, στο καθαρό ποσό (μετά νομίμων κρατήσεων και φόρων) των ανωτέρω οικονομικών κινήτρων αποχώρησης, τυχόν οφειλών του εργαζόμενου προς την Εταιρία (από δάνεια κλπ) που καθίστανται στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμα και απαιτητά την ημέρα της αποχώρησης του μισθωτού/της μισθωτής και εξοφλούνται συμψηφιστικά ολοσχερώς, το υπολειπόμενο καθαρό ποσό θα πιστωθεί την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού/της μισθωτής στο λογαριασμό μισθοδοσίας του /της

15 στην Εθνική Τράπεζα Ο μισθωτός/η μισθωτή αναγνωρίζει και δηλώνει ανεπιφύλακτα, ότι με την καταβολή του ανωτέρω συνολικού ποσού υπερκαλύπτεται και σε αυτό συμψηφίζεται κάθε τυχόν χρηματική αξίωση του/της οικειοθελώς αποχωρούντος/αποχωρούσας εργαζόμενου/εργαζόμενης έναντι της Εταιρίας, που συνδέεται με τη λύση της σύμβασης εργασίας του/της, καθώς και κάθε τυχόν αξίωσή του/της έναντι της Εταιρίας. 5. Ο μισθωτός/η μισθωτή εντάσσεται από 31 Δεκεμβρίου 2013 στο ειδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφαλιστικής κάλυψης που θα περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη και ασφάλεια ζωής, έως την 31 η Δεκεμβρίου του έτους. 6. Επίσης, με την καταβολή της μισθοδοσίας του συνόλου του προσωπικού της Εταιρίας για τον μήνα Δεκέμβριο 2013, θα καταβληθούν στο λογαριασμό μισθοδοσίας του μισθωτού/της μισθωτής στην Εθνική Τράπεζα τα ακόλουθα ποσά: (α) Δεδουλευμένες αποδοχές του μήνα λύσης της σύμβασης εργασίας και μέχρι την ημερομηνία της λύσης. (β) Αναλογία Δώρου Χριστουγέννων (γ) Καταβολή αποζημίωσης τυχόν μη ληφθείσας κανονικής αδείας. Το παρόν υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα και το κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα. Για την Εταιρία Οι συμβαλλόμενοι Ο Μισθωτός/Η Μισθωτή Για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Α 3, το παρόν δύναται να τροποποιηθεί με βάση νεότερη απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΤΕ, σε σχέση με τους όρους, τη διαδικασία και τον τρόπο απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π4 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ Στο Μαρούσι, σήμερα : Η ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 99) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. (εφεξής: "η Εταιρία"), και Ο/Η (ονοματεπώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου, οδός, αρ., αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ (εφεξής «ο/η Έμμισθος Δικηγόρος»), Συμφωνούν ανεπιφύλακτα και συνομολογούν τα ακόλουθα: 1. Η Εταιρία ανακοίνωσε πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης των έμμισθων δικηγόρων και προσφέρει οικονομικά κίνητρα στους έμμισθους δικηγόρους που τυχόν επιθυμούν να αποχωρήσουν οικειοθελώς. Η συμμετοχή του προσωπικού στο πρόγραμμα είναι προαιρετική. 2. O/Η Έμμισθος Δικηγόρος απασχολείται στην Εταιρία με σύμβαση έμμισθης εντολής και υπέβαλε σχετική αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Εργαζομένων και Έμμισθων Δικηγόρων που βρίσκονται Κοντά στην Συνταξιοδότηση, για την οικειοθελή αποχώρησή του/της με την λήψη των προβλεπόμενων οικονομικών κινήτρων και προσκόμισε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προϋπηρεσίας εκτός ΟΤΕ ή και προϋπηρεσίας εντός ΟΤΕ με στοιχεία ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ήδη με το παρόν και σε συνέχεια της προαναφερθείσας αίτησης του/της Εμμίσθου Δικηγόρου, τα μέρη συμφωνούν να λυθεί η μεταξύ τους υφισταμένη σύμβαση έμμισθης εντολής από και να αποχωρήσει οικειοθελώς ο/η Έμμισθος Δικηγόρος από την ημερομηνία αυτή και με όρους πολύ ευνοϊκότερους των νομίμων. Τα μέρη παραιτούνται από κάθε τυχόν δικαίωμά τους να προσβάλουν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία το κύρος της λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής και της παρούσας συμφωνίας. 3. Ειδικότερα, συμφωνείται ότι λόγω της λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής με την οικειοθελή αποχώρηση του/της Εμμίσθου Δικηγόρου, θα καταβληθούν στον/στην Έμμισθο Δικηγόρο τα ακόλουθα μικτά ποσά (προ νομίμων κρατήσεων και φόρων) ως οικονομικό κίνητρο/αποζημίωση αποχώρησης: (α) Αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης έμμισθης εντολής (Ν. 4194/2013 άρθρο 46 παρ.3 σε συνδυασμό με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 39 του ν. 4111/2013) δηλαδή (β) Πρόσθετο μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) ποσό αποζημίωσης : ευρώ Ήτοι σύνολο (α+β) ευρώ μικτά (κατόπιν στρογγυλοποίησης στην αμέσως επόμενη ακέραια δεκάδα), ήτοι ευρώ καθαρά. Μετά τον συμψηφισμό, στο καθαρό ποσό (μετά νομίμων κρατήσεων και φόρων) των ανωτέρω οικονομικών κινήτρων/αποζημίωσης αποχώρησης, τυχόν οφειλών του του/της Εμμίσθου Δικηγόρου προς την Εταιρία (από δάνεια κλπ) που καθίστανται στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμα και απαιτητά την ημέρα της αποχώρησης του/της Εμμίσθου Δικηγόρου και εξοφλούνται συμψηφιστικά ολοσχερώς, το υπολειπόμενο καθαρό ποσό θα πιστωθεί την ημέρα αποχώρησης του/της Εμμίσθου Δικηγόρου στο λογαριασμό μισθοδοσίας του /της στην Εθνική Τράπεζα. O/Η Έμμισθος Δικηγόρος αναγνωρίζει και δηλώνει ανεπιφύλακτα, ότι με την καταβολή του ανωτέρω συνολικού ποσού υπερκαλύπτεται και σε αυτό συμψηφίζεται κάθε τυχόν χρηματική αξίωση του/της οικειοθελώς αποχωρούντος/αποχωρούσας Εμμίσθου Δικηγόρου έναντι της Εταιρίας, που συνδέεται με τη λύση της σύμβασης έμμισθης εντολής του/της.

17 O/Η Έμμισθος Δικηγόρος εντάσσεται από 31 Δεκεμβρίου 2013 στο ειδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφαλιστικής κάλυψης που θα περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη και ασφάλεια ζωής, έως την 31 η Δεκεμβρίου του έτους. 5. Επίσης, μέσω των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας, θα καταβληθούν στο λογαριασμό μισθοδοσίας του/της Εμμίσθου Δικηγόρου στην Εθνική Τράπεζα τα ακόλουθα ποσά: (α) Δεδουλευμένες αποδοχές του μήνα λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής και μέχρι την ημερομηνία της λύσης. (β) Αναλογία Δώρου Χριστουγέννων (γ) Καταβολή αποζημίωσης τυχόν μη ληφθείσας κανονικής αδείας. Το παρόν υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα και το κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα. Οι συμβαλλόμενοι Για την Εταιρία Ο/Η Έμμισθος Δικηγόρος Για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Α 3, το παρόν δύναται να τροποποιηθεί με βάση νεότερη απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΤΕ, σε σχέση με τους όρους, τη διαδικασία και τον τρόπο απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π5 Στο Μαρούσι, σήμερα : ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ Η ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 99) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. (εφεξής: "η Εταιρία"), και Ο/Η (ονοματεπώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου, οδός, αρ., αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ (εφεξής «ο/η Έμμισθος Δικηγόρος»), Συμφωνούν ανεπιφύλακτα και συνομολογούν τα ακόλουθα: 1. Η Εταιρία ανακοίνωσε πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης των έμμισθων δικηγόρων και προσφέρει οικονομικά κίνητρα στους έμμισθους δικηγόρους που τυχόν επιθυμούν να αποχωρήσουν οικειοθελώς. Η συμμετοχή του προσωπικού στο πρόγραμμα είναι προαιρετική. 2. O/Η Έμμισθος Δικηγόρος απασχολείται στην Εταιρία με σύμβαση έμμισθης εντολής και υπέβαλε σχετική αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Εργαζομένων και Έμμισθων Δικηγόρων που βρίσκονται Κοντά στην Συνταξιοδότηση, για την οικειοθελή αποχώρησή του/της με την λήψη των προβλεπόμενων οικονομικών κινήτρων και προσκόμισε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προϋπηρεσίας εκτός ΟΤΕ ή και προϋπηρεσίας εντός ΟΤΕ με στοιχεία ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ήδη με το παρόν και σε συνέχεια και σε συνέχεια της προαναφερθείσας αίτησης του/της Εμμίσθου Δικηγόρου, τα μέρη συμφωνούν να λυθεί η μεταξύ τους υφισταμένη σύμβαση έμμισθης εντολής από και να αποχωρήσει οικειοθελώς ο/η Έμμισθος Δικηγόρος από την ημερομηνία αυτή και με όρους πολύ ευνοϊκότερους των νομίμων. Τα μέρη παραιτούνται από κάθε τυχόν δικαίωμά τους να προσβάλουν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία το κύρος της λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής και της παρούσας συμφωνίας. 3. Ειδικότερα, συμφωνείται ότι λόγω της λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής με την οικειοθελή αποχώρηση του/της Εμμίσθου Δικηγόρου, θα καταβληθούν στον/στην Έμμισθο Δικηγόρο τα ακόλουθα μικτά ποσά (προ νομίμων κρατήσεων και φόρων) ως οικονομικό κίνητρο/αποζημίωση αποχώρησης: (α) Αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης έμμισθης εντολής (Ν. 4194/2013 άρθρο 46 παρ.3 σε συνδυασμό με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 39 του ν. 4111/2013), δηλαδή (β) Πρόσθετο μικτό (προ φόρων και κρατήσεων) ποσό αποζημίωσης : ευρώ Ήτοι σύνολο (α+β) ευρώ μικτά (κατόπιν στρογγυλοποίησης στην αμέσως επόμενη ακέραια δεκάδα), ήτοι ευρώ καθαρά. 4. Ο/Η Έμμισθος Δικηγόρος έχει λάβει δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του οποίου έχει εκχωρήσει τα ¾ από την οριζόμενη από την νομοθεσία αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής του. Ρητά συμφωνείται ότι: Προ κάθε συμψηφισμού οφειλής προς την Εταιρία (από δάνεια κλπ), η Εταιρία θα παρακρατήσει, από το καθαρό ποσό των οικονομικών κινήτρων του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης, δεσμευμένο ποσό μέχρι του ποσού των ¾ της ως άνω αποζημίωσης, και θα το καταβάλει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Μετά τον συμψηφισμό, στο καθαρό ποσό (μετά νομίμων κρατήσεων και φόρων) των ανωτέρω

19 οικονομικών κινήτρων αποχώρησης, τυχόν οφειλών του/της Εμμίσθου Δικηγόρου προς την Εταιρία (από δάνεια κλπ) που καθίστανται στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμα και απαιτητά την ημέρα της αποχώρησης του/της Εμμίσθου Δικηγόρου και εξοφλούνται συμψηφιστικά ολοσχερώς, το υπολειπόμενο καθαρό ποσό θα πιστωθεί την ημέρα αποχώρησης του/της Εμμίσθου Δικηγόρου στο λογαριασμό μισθοδοσίας του /της στην Εθνική Τράπεζα. Ο/Η Έμμισθος Δικηγόρος αναγνωρίζει και δηλώνει ανεπιφύλακτα, ότι με την καταβολή του ανωτέρω συνολικού ποσού υπερκαλύπτεται και σε αυτό συμψηφίζεται κάθε τυχόν χρηματική αξίωση του/της οικειοθελώς αποχωρούντος/αποχωρούσας Εμμίσθου Δικηγόρου έναντι της Εταιρίας, που συνδέεται με τη λύση της σύμβασης έμμισθης εντολής του/της. 5. Ο/Η Έμμισθος Δικηγόρος εντάσσεται από 31 Δεκεμβρίου 2013 στο ειδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφαλιστικής κάλυψης που θα περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη και ασφάλεια ζωής, έως την 31 η Δεκεμβρίου του έτους. 6. Επίσης, μέσω των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας, θα καταβληθούν στο λογαριασμό μισθοδοσίας του/της Εμμίσθου Δικηγόρου στην Εθνική Τράπεζα τα ακόλουθα ποσά: (α) Δεδουλευμένες αποδοχές του μήνα λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής και μέχρι την ημερομηνία της λύσης. (β) Αναλογία Δώρου Χριστουγέννων (γ) Καταβολή αποζημίωσης τυχόν μη ληφθείσας κανονικής αδείας. Το παρόν υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα και το κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα. Για την Εταιρία Οι συμβαλλόμενοι Ο/Η Έμμισθος Δικηγόρος Για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Α 3, το παρόν δύναται να τροποποιηθεί με βάση νεότερη απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΤΕ, σε σχέση με τους όρους, τη διαδικασία και τον τρόπο απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ (Προγράμματα Ενότητας Α) Στα πλαίσια της διαδικασίας Self Service για την καταχώρηση των αιτήσεων μέσω του HCM, ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει, αποκλειστικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης της Ενότητας Α, η οποία θα λαμβάνει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, αποδεικτικό της σειράς προτεραιότητας. Η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας και καμία αίτηση υποβληθείσα με διαφορετικό τρόπο δε θα γίνεται δεκτή. Η πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στο σύστημα HCM θα γίνεται μέσω της διεύθυνσης https://hcm.ote.gr/psp/hr/employee/hrms/?cmd=logout με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που ήδη χρησιμοποιούν για την εισαγωγή τους στο σύστημα. Υπενθυμίζεται ότι για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πρόσβαση και το πληροφοριακό σύστημα, το τηλέφωνο επικοινωνίας στο IT Help Desk είναι το ) Στην κεντρική οθόνη του HCM και στο menu «H εικόνα μου» υπάρχει ειδικό πεδίο «Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης», με την επιλογή του οποίου ξεκινάει η διαδικασία καταγραφής του αιτήματος. Απαραίτητο στοιχείο για την ολοκλήρωση της καταχώρησης της αίτησης είναι η συμπλήρωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία των αρμόδιων Υπηρεσιακών Λειτουργιών με τον προς αποχώρηση εργαζόμενο ή έμμισθο δικηγόρο για οποιαδήποτε διευκρίνιση-συμπλήρωση απαιτηθεί κατά την εξέταση της αίτησής του. 2) Στη σχετική οθόνη, πριν από την επιλογή από τον ενδιαφερόμενο του πεδίου «ΥΠΟΒΟΛΗ», εφόσον έχει χρόνο προϋπηρεσίας εκτός ΟΤΕ ή και χρόνο προϋπηρεσίας εντός ΟΤΕ με στοιχεία ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον οποίο δεν έχει γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία και ο οποίος είναι απαραίτητος για τη συνταξιοδότησή του έως , θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επιλέγει στη φόρμα της αίτησης το πεδίο με λεκτικό «Για την συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα θα καταθέσω στη Γραμματεία μου, εντός το πολύ τριών εργάσιμων ημερών, αποδεικτικά στοιχεία κύριας ασφάλισής μου σε άλλους Φορείς εκτός του ΤΑΠ-ΟΤΕ, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχω καταθέσει στην Υπηρεσία», η δε Γραμματεία πρέπει να προωθεί άμεσα μέσω ή fax τις σχετικές βεβαιώσεις στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Για την προϋπηρεσία με στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων Ταμείων πλην του ΤΑΠ-ΟΤΕ, εφόσον δεν έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, θα γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα των καρτελών ενσήμων. 3) Με την υποβολή της αίτησης, γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο ο αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και αποστέλλεται αυτόματα ενημερωτικό τόσο στον ίδιο όσο και στον άμεσο Προϊστάμενο του με το λεκτικό «Το αίτημα του Εργαζόμενου ή Έμμισθου Δικηγόρου..για συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Εργαζομένων και Έμμισθων Δικηγόρων που βρίσκονται Κοντά στην Συνταξιοδότηση, που ανακοινώθηκε με την Δ. / απόφαση της Διοίκησης, καταχωρήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου VES. σε ειδικό βιβλίο ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου». 4) Αν διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε Πρόγραμμα της Ενότητας Α, η αίτησή του θα κατατάσσεται από τη Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στην κατηγορία «ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ» και τότε, τόσο ο ενδιαφερόμενος, όσο και οι προϊστάμενοι του θα ενημερωθούν αυτόματα από το Σύστημα με σχετικό . Τέλος, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε Πρόγραμμα της Ενότητας Α και υπογράψει το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό, η αίτηση θα λάβει από τη Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τον χαρακτηρισμό «ΥΠΑΓΩΓΗ» και τότε, τόσο ο ίδιος (εάν έχει ), όσο και οι προϊστάμενοι αυτού, θα λαμβάνουν αυτόματα σχετικό ειδοποίησης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Εγκυρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα