Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό με αριθμ.9/ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό με αριθμ.9/30-07-10 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό με αριθμ.9/ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού σήμερα την 30 η Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΔΡ, έπειτα με την αρ.πρωτ.1446/ πρόσκληση του κ.προέδρου επιδοθείσα στον κάθε ένα από τους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία επειδή στο σύνολο ένδεκα (11)μελών βρέθηκαν παρόντες έξι (6). ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1)Tσιριγωτάκης Μιλτιάδης-Πρόεδρος, 2)κα.Ζωή Καραντιλιόν- Αντιπρόεδρος 3)Σακελλάριος Καραγιάννης, 4)Δανιηλίδου Σταματία 5)Τριανταφύλλου Βάνα, και 6)Γιώργος Αρβανίτης AΠΟΝΤΕΣ: 1) Νικολάου Μιχαήλ, 2) Μπόνη Μαρίνα, 3) Αθανάσιος Αναπολιτάνος 4)Κουμνάκης Νικόλαος, ΑΠΟΥΣΑ από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας η κα. Κολιάδη Λυδία (χωρίς δικαίωμα ψήφου). ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο <<Απόφαση ένταξης στα έκτακτα έσοδα του Οργανισμού, περικοπής μισθού λόγω συμμετοχής σε απεργία>> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 57/2010. Αριθμός απόφασης.57/2010 Περίληψη << Επιστροφή χρηματικών ποσών από την μισθοδοσία λόγω συμμετοχής σε απεργία σε βάρος των εσόδων του προϋπολογισμού >> Ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Δ.Σ την εισήγηση του Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος για την επιστροφή χρηματικών ποσών από την μισθοδοσία από παρακράτηση στις αποδοχές του προσωπικού λόγω συμμετοχής σε απεργία των μηνών Φεβρουαρίου,Μαρτίου, Απριλίου έως και Ιουλίου 2010,συνολικού ποσού εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (925,28 ),τα οποία αποδοθήκαν στο Ταμείο με τα Γραμμάτια Είσπραξης ως εξής: Νο:185 ποσό 40,07,Νο.200 ποσό 80,86, Νο.222 ποσό 153,04, Νο.5 ποσό 67,66,Νο.31 ποσό 93,14,Νο.42 ποσό 90,05 και Νο.120 ποσό 400,46 σε βάρος των εσόδων του τρέχοντος προϋπολογισμού. Συνεχίζοντας κάλεσε το Δ.Σ να εγκρίνει την αποδοχή του ποσού. Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο, μετά διαλογική συζήτηση. Αποφασίζει ομόφωνα Αποδέχεται το χρηματικό ποσόν συνολικά εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (925,28 ), όπως αναλύεται στο σκεπτικό 1

2 της απόφασης,το οποίο έχει προκύψει από επιστροφή χρηματικών ποσών από την μισθοδοσία των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, εώς και Ιουλίου 2010 λόγω συμμετοχής σε απεργία. Το παραπάνω ποσόν έχει αποδοθεί στο Ταμείο με τα Γραμμάτια είσπραξης Νο.185 ποσό 40,07,Νο.200 ποσό 80,86,Νο.222 ποσό 153,04 Νο.5 ποσό 67,66, Νο.31 ποσό 93,14,Νο.42 ποσό 90,05 και Νο.120 ποσό 400,46 σε βάρος του Κ.Α.4214 των εσόδων του τρέχοντος προϋπολογισμού. ΘΕΜΑ 2 ο <<Προέγκριση- έγκριση αποφάσεων για εκδηλώσεις>> Το θέμα αναβλήθηκε και θα συζητηθεί σε άλλη συνεδρίαση. ΘΕΜΑ 3 ο <<Αίτημα για πρόσληψη μουσικών αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης Φιλαρμονικής>> Το Δ.Σ. απέρριψε το παραπάνω αίτημα. ΘΕΜΑ 4 ο <<Ορισμός αντικαταστάτη, σε περίπτωση απουσίας του Αρχιμουσικού Φιλαρμονικής>> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 58/2010. Αριθμός απόφασης.58/2010 Περίληψη << Ορισμός Αντικαταστάτη σε περίπτωση απουσίας του Αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής του Π.Ο.Δ.Ρ. >> Ο Πρόεδρος ανέφερε στο Δ.Σ. ότι στον μουσικό μας κ.σωτήρχο Γεώργιο του Βασιλείου, ο οποίος εργάζεται στη Φιλαρμονική του Οργανισμού μας με σχέση εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, με την υπ.αριθμ.6/2010 απόφαση Προέδρου του ανατέθηκαν πρόσθετα καθήκοντα Αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής του ΠΟΔΡ, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας της Φιλαρμονικής, όπως αυτός ισχύει. Στη συνέχεια ανέφερε ότι σύμφωνα και με τον κανονισμό λειτουργίας της Φιλαρμονικής και για την εύρυθμη λειτουργία της Φιλαρμονικής μας, θα πρέπει να αποφασίσει το Δ.Σ. τον ορισμό αντικαταστάτη του κ.σωτήρχου Γεωργίου του Βασιλείου, ώστε να μπορεί να αναλαμβάνει τα πρόσθετα καθήκοντα του Αρχιμουσικού και πρότεινε την κα.εύη Κατσαρά του Σπυρίδωνος, η οποία κατέχει τίτλους σπουδών με τα απαιτούμενα προσόντα Αρχιμουσικού όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ.476/1981, όπως αυτό ισχύει και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο, μετά διαλογική συζήτηση. Αποφασίζει ομόφωνα Ορίζει την κα.ευδοκία Κατσαρά του Σπυρίδωνα, ως αντικαταστάτη του κ.σωτήρχου Γεωργίου του Βασιλείου όπου σε περίπτωση απουσίας του θα τον αντικαθιστά στα πρόσθετα καθήκοντα Αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής του Π.Ο.Δ.Ρ. 2

3 ΘΕΜΑ 5 ο <<Επισκευή μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής, σαξόφωνο- κόρνο, εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 500,00 >> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 59/2010. Αριθμός απόφασης.59/2010 Περίληψη << Προέγκριση επισκευής δύο οργάνων(ένα σαξόφωνο και ένα κόρνο) της Φιλαρμονικής του Οργανισμού, εκτιμώμενης δαπάνης περίπου 500, και να γίνει η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος ζητώντας Προσφορές >> Ο Πρόεδρος του Οργανισμού ανέφερε στο Δ.Σ. ότι μετά από συζήτηση που είχε με τον κ.σωτήρχο Γεώργιο, Αρχιμουσικό της Φιλαρμονικής μας, θα πρέπει να επισκευαστούν δύο όργανα της Φιλαρμονικής και συγκεκριμένα ένα σαξόφωνο και ένα κόρνο, εκτιμώμενης δαπάνης περίπου πεντακοσίων (500) ευρώ και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει ομόφωνα 1)Προεγκρίνει την επισκευή των δύο οργάνων (ένα σαξόφωνο και ένα κόρνο) της Φιλαρμονικής του Οργανισμού, εκτιμώμενης δαπάνης περίπου 500, 2)Να γίνει η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος ζητώντας προσφορές. ΘΕΜΑ 6 ο <<Καθορισμός διδάκτρων Ωδείου-Εργαστηρίων Οργανισμού>> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε τις παρακάτω αποφάσεις με αριθμούς 60/2010 και 61/2010. Αριθμός απόφασης.60/2010 Περίληψη << Kαθορισμός μηνιαίων διδάκτρων για τα τμήματα του Ωδείου του Οργανισμού >> Ο κ.πρόεδρος παρουσίασε στο συμβούλιο του Οργανισμού την με αριθμ.πρωτ.1458/ εισήγηση του κ.παναγιώτη Κουβαρά, Δ/ντή του Ωδείου του Οργανισμού μας, με την οποία εισηγείται για φέτος να παραμείνουν τα μηνιαία δίδακτρα του Ωδείου ίδια με τα περσυνά. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε αναλυτικά στα μηνιαία δίδακτρα του Ωδείου που είναι τα εξής: α)για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο Υπ. Πολιτισμού συγκεκριμένα τα κλασσικά όργανα πιάνο-κλασσική κιθάρα-βιολί-κλασικά κρουστά-φλάουτο και μονωδία τα μηνιαία δίδακτρα (ανάλογα με την τάξη) είναι ευρώ. β)για την Βυζαντινή μουσική που επίσης υπάγεται στο Υπ.Πολιτισμού τα μηνιαία δίδακτρα είναι σαράντα (40) ευρώ. γ)για την Μουσική Προπαιδεία τα μηνιαία δίδακτρα είναι σαράντα (40) ευρώ. δ)για το έντεχνο τραγούδι είναι πενήντα (50) ευρώ. 3

4 ε)για τα κρουστά (Ντράμς, τουμπελέκι κ.λ.π) είναι εξήντα πέντε (65) ευρώ τα ατομικά και σαράντα πέντε (45) τα ομαδικά (4 ατόμων) και στ) Για τα όργανα εκτός Υπ. Πολιτισμού συγκεκριμένα τα παραδοσιακά όργανα Λύρα-Λαούτο-Σαντούρι-Αρμόνιο-Μπουζούκι-φλογέρα κ.λ.π) τα μηνιαία δίδακτρα είναι πενήντα (50) ευρώ. Ζ) Για τα δίδακτρα ανώτερων θεωρητικών και ειδικότερα: ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ είναι ενενήντα (90) ευρώ. ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ είναι εκατό(100) και ΦΟΥΓΚΑ είναι εκατό (100)ευρώ. Τα δίδακτρα Υποχρεωτικών Θεωρητικών Μαθημάτων καθώς και τα εξέταστρα οργάνων-μονωδίας και Βυζαντινής Μουσικής να παραμείνουν ως έχουν που είναι τα εξής: ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Θεωρία Α. δέκα τρία (13) ευρώ. Θεωρία Β. δέκα πέντε (15) ευρώ. Θεωρία Γ. δέκα οκτώ (18) ευρώ. Αρμονία Α-Β-Γ είκοσι τρία (23) ευρώ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ- ΜΟΝΩΔΙΑΣ Προκαταρκτική-Κατωτέρα είκοσι πέντε (25) ευρώ. Μέση τριάντα (30) ευρώ. Ανωτέρα σαράντα πέντε (45) ευρώ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ για όλα τα έτη είκοσι πέντε (25)ευρώ. ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ-ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ-ΦΟΥΓΚΑΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ τριακόσια (300)ευρώ, ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ τετρακόσια (400)ευρώ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ (πιάνο-κιθάρα-βιολί-φλάουτο-κρουστά) τετρακόσια (400,00) ευρώ και για ΔΙΠΛΩΜΑ στα αντίστοιχα όργανα πεντακόσια (500,00)ευρώ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ δέκα πέντε (15). Να παραμείνουν ως έχουν (δωρεάν) τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα: Iστορία-Μορφολογία-Χορωδία. και τέλος ο κ.πρόεδρος πρότεινε να εγκριθεί η εισήγηση του κ.παναγιώτη Κουβαρά, Δ/ντή του Ωδείου του Οργανισμού μας και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα Καθορίζει τα μηνιαία δίδακτρα για τα τμήματα του Ωδείου του Οργανισμού μας που θα πληρώνονται κάθε μήνα από τους ενδιαφερόμενους ως εξής : α)για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο Υπ. Πολιτισμού συγκεκριμένα τα κλασσικά όργανα πιάνο-κλασσική κιθάρα-βιολί-κλασικά κρουστά-φλάουτο και μονωδία τα μηνιαία δίδακτρα (ανάλογα με την τάξη) είναι ευρώ. β)για την Βυζαντινή μουσική που επίσης υπάγεται στο Υπ.Πολιτισμού τα μηνιαία δίδακτρα είναι σαράντα (40) ευρώ. 4

5 γ)για την Μουσική Προπαιδεία τα μηνιαία δίδακτρα είναι σαράντα (40) ευρώ. δ)για το έντεχνο τραγούδι είναι πενήντα (50) ευρώ. ε)για τα κρουστά (Ντράμς, τουμπελέκι κ.λ.π) είναι εξήντα πέντε (65) ευρώ τα ατομικά και σαράντα πέντε (45) τα ομαδικά (4 ατόμων) και στ) Για τα όργανα εκτός Υπ. Πολιτισμού συγκεκριμένα τα παραδοσιακά όργανα Λύρα-Λαούτο-Σαντούρι-Αρμόνιο-Μπουζούκι-φλογέρα κ.λ.π) τα μηνιαία δίδακτρα είναι πενήντα (50) ευρώ. Ζ) Για τα δίδακτρα ανώτερων θεωρητικών και ειδικότερα: ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ είναι ενενήντα (90) ευρώ. ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ είναι εκατό(100) και ΦΟΥΓΚΑ είναι εκατό (100)ευρώ. Τα δίδακτρα Υποχρεωτικών Θεωρητικών Μαθημάτων καθώς και τα εξέταστρα οργάνων-μονωδίας και Βυζαντινής Μουσικής να παραμείνουν ως έχουν που είναι τα εξής: ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Θεωρία Α. δέκα τρία (13) ευρώ. Θεωρία Β. δέκα πέντε (15) ευρώ. Θεωρία Γ. δέκα οκτώ (18) ευρώ. Αρμονία Α-Β-Γ είκοσι τρία (23) ευρώ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ- ΜΟΝΩΔΙΑΣ Προκαταρκτική-Κατωτέρα είκοσι πέντε (25) ευρώ. Μέση τριάντα (30) ευρώ. Ανωτέρα σαράντα πέντε (45) ευρώ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ για όλα τα έτη είκοσι πέντε (25)ευρώ. ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ-ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ-ΦΟΥΓΚΑΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ τριακόσια (300)ευρώ, ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ τετρακόσια (400)ευρώ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ (πιάνο-κιθάρα-βιολί-φλάουτο-κρουστά) τετρακόσια (400,00) ευρώ και για ΔΙΠΛΩΜΑ στα αντίστοιχα όργανα πεντακόσια (500,00)ευρώ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ δέκα πέντε (15). Να παραμείνουν ως έχουν (δωρεάν) τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα: Iστορία-Μορφολογία-Χορωδία. Αριθμός απόφασης.61/09 Περίληψη << Kαθορισμός διδάκτρων στα εργαστήρια του Οργανισμού>> Ο κ. Πρόεδρος του Οργανισμού είπε στο συμβούλιο ότι θα πρέπει να πάρει το Δ.Σ. μία απόφαση για τα δίδακτρα στα εργαστήρια του Οργανισμού. Επίσης ανάφερε ότι τα δίδακτρα σε όλα τα εργαστήρια του Οργανισμού μας πληρώνονται με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου μία φορά για το συνολικό διάστημα που λειτουργούν και όχι για κάθε μήνα και πρότεινε να παραμένουν τα ίδια όπως και πέρσι τα οποία είναι τα εξής: α) για το εργαστήριο Ζωγραφικής το ποσό των εκατό (100)ευρώ για τους μεγάλους-ενήλικες και το ποσό των εβδομήντα (70)ευρώ για τα μικρά παιδιά, β)για το εργαστήριο χορού το ποσό εκατό (100) ευρώ για τους μεγάλους-ενήλικες και εβδομήντα (70) ευρώ για τα μικρά παιδιά, 5

6 και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα Καθορίζει τα δίδακτρα για τα εργαστήρια του Οργανισμού μας που θα πληρώνονται με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου μία φορά για το συνολικό διάστημα λειτουργίας των εργαστηρίων ως εξής : α) για το εργαστήριο Ζωγραφικής το ποσό των εκατό (100)ευρώ για τους μεγάλους-ενήλικες και το ποσό των εβδομήντα (70)ευρώ για τα μικρά παιδιά, β)για το εργαστήριο χορού το ποσό εκατό (100) ευρώ για τους μεγάλους-ενήλικες και εβδομήντα (70) ευρώ για τα μικρά παιδιά, ΘΕΜΑ 9 ο <<Έγκριση δικαιολογητικών των δαπανών συνολικού ποσού 499,01 που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή έτους 2010 του Οργανισμού >> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 62/2010. Αριθμός απόφασης.62/2010 Περίληψη << Έγκριση δικαιολογητικών των δαπανών συνολικού ποσού τετρακόσια ενήντα εννέα ευρώ και πέντε λεπτών (499,05 ) που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή έτους 2010 του Οργανισμού» O Πρόεδρος ανάφερε στο Δ.Σ. ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 173 παρ.2 του Ν.3463/06 και 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 <<τα δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή αφού ελεγχθούν από τη λογιστική υπηρεσία, υποβάλλονται για έγκριση στη δημαρχιακή επιτροπή ή στο κοινοτικό συμβούλιο>>, στη προκειμένη περίπτωση, οι δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή θα πρέπει να εγκριθούν από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού μας και αναλυτικά οι δαπάνες αυτές είναι : A/A/ ONOM/MO ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΣΟ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 1 Μ.ΣΑΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 10, ΚΑΥΣΙΜΑ Ο.Ε 2 Ν.ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 8, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΙΑ Ο.Ε 3 ΕΛΤΑ 138, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 4 ΚΑΡΑΒΕΛΛΑΚΗ Α.Ε 22, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤ.ΟΡΓΑΝΟΥ 5 ΤΑΜΒΑΚΑΣ ΔΗΜ ΚΑΙ 79, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ Η/Υ. 6. APLIGER 147, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜ.Η/Υ. 7. ΛΥΡΙΟΥ Γ.ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 20, ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΜΗΧ/ΚΙΟΥ 8. ΚΑΣΑΠΗΣ ΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 5, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΕ ΜΗΧ/ΚΙΟΥ 9. ΝΙΧΑΤ Ι.ΣΑΡΡΗ ΧΑΣΑΝ 14, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΩΔΕΙΟΥ (ΡΟΦΗΜΑΤΑ) 10. ΧΕΠΠΑΚΗΣ Α.Ε 43, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΨΕΚΑΣΜΑ ΡΟΔΟΝ 11. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΨΥΛΛΟΥ 12, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 6

7 Σύνολο ποσό τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πέντε λεπτών (499,05 ), και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει τα δικαιολογητικά των δαπανών συνολικού ποσού τετρακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και πέντε λεπτών (499,05 ) που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή έτους 2010 του Οργανισμού και συγκεκριμένα τα εξής: A/A/ ONOM/MO ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΣΟ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 1 Μ.ΣΑΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 10, ΚΑΥΣΙΜΑ Ο.Ε 2 Ν.ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 8, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΙΑ Ο.Ε 3 ΕΛΤΑ 138, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 4 ΚΑΡΑΒΕΛΛΑΚΗ Α.Ε 22, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤ.ΟΡΓΑΝΟΥ 5 ΤΑΜΒΑΚΑΣ ΔΗΜ ΚΑΙ 79, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ Η/Υ. 6. APLIGER 147, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜ.Η/Υ. 7. ΛΥΡΙΟΥ Γ.ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 20, ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΜΗΧ/ΚΙΟΥ 8. ΚΑΣΑΠΗΣ ΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 5, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΕ ΜΗΧ/ΚΙΟΥ 9. ΝΙΧΑΤ Ι ΣΑΡΡΗ ΧΑΣΑΝ 14, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΩΔΕΙΟΥ (ΡΟΦΗΜΑΤΑ) 10. ΧΕΠΠΑΚΗΣ Α.Ε 43, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΨΕΚΑΣΜΑ ΡΟΔΟΝ 11. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΨΥΛΛΟΥ 12, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΘΕΜΑ 10 ο <<Εκπροσώπηση του Οργανισμού σε τραπεζιτικά ιδρύματα >> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 63/2010. Αριθμός απόφασης.63/2010 Περίληψη <<Εκπροσώπηση του Οργανισμού σε τραπεζικά ιδρύματα» Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε στο Δ.Σ. ότι με βάση το Καταστατικό του Π.Ο.Δ.Ρ. (127/ τεύχος Β.)όπως αυτό ισχύει σήμερα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμ.404/ , ο Π.Ο.Δ.Ρ. ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ροδίων, διοικείται από ένδεκα (11) τακτικά και ένδεκα(11) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα και με τον Ν.3463/2006. Με την παρούσα καλείται το Σώμα να ορίσει εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ροδίων στα τραπεζιτικά ιδρύματα προκειμένου να διαχειρίζεται τραπεζιτικό λογαριασμό εσόδων και εξόδων. 7

8 Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει ομόφωνα Ορίζει ως εκπρόσωπο του Π.Ο.Δ.Ρ. στα τραπεζιτικά ιδρύματα τον εκάστοτε Πρόεδρο του που σήμερα είναι ο κ.τσιριγωτάκης Μιλτιάδης καθώς και τους κατωτέρω: 1)Την εκάστοτε Αντιπρόεδρο του Π.Ο.Δ.Ρ. που σήμερα είναι η κα.ζωή Καραντιλιόν, 2)Την κα.ελένη Γιαννά, Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικών Π.Ο.Δ.Ρ. και 3)Την κα.μαρία Βασούκου, υπάλληλο του τμήματος Οικονομικών Π.Ο.Δ.Ρ. ΘΕΜΑ 7 ο <<Καθορισμός αμοιβής συμβασιούχων Ωδείου- Εργαστηρίων- Χορωδιών >> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε τις παρακάτω αποφάσεις με αριθμούς 64/2010 και 65/2010. Αριθμός απόφασης.64/10 Περίληψη << Kαθορισμός και ψήφιση σχετικής πίστωσης για τις Αμοιβές των διδασκόντων στο Ωδείο του Οργανισμού μας>> Ο Πρόεδρος ανέφερε στο Συμβούλιο ότι από 1/9/2010 αρχίζει η λειτουργία του Ωδείου του Οργανισμού μας μέχρι και 30/6/2011 και θα πρέπει να καθοριστεί η μικτή αμοιβή για τη πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού για τη στελέχωση και την άρτια λειτουργία του Ωδείου του Π.Ο.Δ.Ρ., και αναφέρθηκε επίσης και 1) στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/ )στις διατάξεις της περ.γ.παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.301/1976, 3) στο υπ.αριθμ.οικ.18972/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την << έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου>>. 4)στις ανάγκες του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ροδίων, 5) στην με αριθμ.πρωτ.οικ.17848/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ.1 της αριθμ.6/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/Α./ ) <<Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α.και Β. βαθμού-τροποποίηση της ΠΥΣ 33/06(ΦΕΚ Α./22) εγκρίθηκαν για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας, συμβάσεις μίσθωσης έργου, για ένα (1) έτος. 6) στην υπ.αριθμ.316/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ροδίων. 7) στην υπ.αριθμ.48/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ροδίων, 8) στην βεβαίωση του ΑΣΕΠ ανά ειδικότητα και φορέα. 9) στην υπ.αριθμ.πρωτ.3979/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην οποία καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που είναι απαραίτητο να απασχοληθούν με μ ί σ θ ω σ η έ ρ γ ο υ στο Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Ροδίων και 8

9 10)στoν εσωτερικό κανονισμό Ωδείου του Π.Ο.Δ.Ρ (που εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ.37/2000 απόφαση Δ.Σ.του ΠΟΔΡ). Σημείωσε δε, ότι η σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί και θα δημοσιευθεί το συντομότερο δυνατό. Στη συνέχεια ανέφερε ότι η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 4, εδάφιο γ του άρθρου 10 του Ν.3812/2009, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του Ν.2527/97, και οι ειδικότητες αυτές ως εμπίπτουσες στην περίπτωση των <<Καλλιτεχνών όλων των ειδικοτήτων>>, εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν.3812/09, βάσει των οποίων η επιλογή προσώπων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.2190, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τον έλεγχο του ΑΣΕΠ και ανέφερε τις θέσεις που έχουν εγκριθεί από το ΥΠΕΣ όσο αφορά το Ωδείο του Π.Ο.Δ.Ρ. και είναι οι εξής: Α. ΩΔΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Καθηγητής κλασικής κιθάρας 1 Καθηγητής πιάνου 1 Καθηγητής κλασικού βιολιού 1 Καθηγητής θεωρίας κλασικής μουσικής 1 Καθηγητής κρουστών 1 Καθηγητής μουσικής προπαιδείας 1 Καθηγητής Λύρας- Λαούτου 1 Καθηγητής Μονωδίας- κλασσικού και έντεχνου 1 τραγουδιού Καθηγητής αρμονίου 1 και κάλεσε το Δ.Σ. να καθορίσει την συνολική μικτή αμοιβή των συμβασιούχων έργου που θα προσληφθούν για την διδασκαλία μαθημάτων στο Ωδείο μας, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες αντίστοιχες αμοιβές του σχολικού έτους και να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Καθορίζει τις μηνιαίες αποζημιώσεις των διδασκόντων στο Ωδείο μας ως κατωτέρω: Για τα έργα: 1) διδασκαλία στο τμήμα κλασσικής Κιθάρας, 2) Για το έργο διδασκαλία στο τμήμα πιάνου 3) Για το έργο διδασκαλία στο τμήμα κλασσικού βιολιού 4) Για το έργο διδασκαλία στο τμήμα Μονωδίας- κλασσικού και έντεχνου τραγουδιού 5) Για το έργο διδασκαλία στο τμήμα αρμονίου 6) Για το έργο διδασκαλία στο τμήμα κρουστών, του Ωδείου μας, οι προσληφθέντες συμβασιούχοι έργου θα αμείβονται με ποσοστό 90% επί των μηνιαίων διδάκτρων που θα προκύπτουν από τον αριθμό των διδασκομένων μαθητών, επί το αντίστοιχο δίδακτρο από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του Ωδείου που ορίστηκε με την υπ.αριθμ.60/2010 9

10 απόφαση Δ.Σ. του ΠΟΔΡ εφ όσον είναι καθηγητές και με ποσοστό 80% επί του ανώτερου ποσού εφ όσον είναι δάσκαλοι, (καθηγητής ή δάσκαλος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Β.Δ.16/1966) 7) Για το έργο διδασκαλία στο τμήμα Λύρας-Λαούτου (παραδοσιακά όργανα_)του Ωδείου μας, ο προσληφθείς συμβασιούχος έργου θα αμείβεται με ποσοστό 80% επί των μηνιαίων διδάκτρων που θα προκύπτουν από τον αριθμό των διδασκομένων μαθητών, επί το αντίστοιχο δίδακτρο από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του Ωδείου που ορίστηκε με την υπ.αριθμ.60/2010 απόφαση Δ.Σ. του ΠΟΔΡ, 7) Για το έργο διδασκαλία στο τμήμα Μουσικής Προπαιδείας του Ωδείου μας, ο προσληφθείς συμβασιούχος θα αμείβεται με μηνιαία μικτή αποζημίωση το ποσό των 176,00 ευρώ για κάθε τμήμα που διδάσκει και 8) Για το έργο διδασκαλία στο τμήμα Θεωρίας κλασσικής Μουσικής του Ωδείου μας, ο προσληφθείς συμβασιούχος θα αμείβεται με μηνιαία μικτή αποζημίωση το ποσό των 147,00 ευρώ για κάθε τμήμα που διδάσκει, 2)Ψηφίζει ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Οργανισμού οικονομικού έτους 2010, για τον παραπάνω σκοπό και 3)Διαθέτει την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Οργανισμού οικονομικού έτους 2010 για τον παραπάνω σκοπό. 4)Υπολογίζει την ανάλογη σχετική πίστωση από τον Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους Αριθμός απόφασης.65/10 Περίληψη << Kαθορισμός και ψήφιση σχετικής πίστωσης για τις Αμοιβές των διδασκόντων στα εργαστήρια και στις Χορωδίες του Οργανισμού μας>> Ο Πρόεδρος ανέφερε στο Συμβούλιο ότι για την εύρυθμη λειτουργία των καλλιτεχνικών εργαστηρίων και των Χορωδιών του Οργανισμού μας θα προβούμε σε ανακοίνωση και δημοσίευση αυτής για την πρόσληψη συμβασιούχων με σύμβαση μίσθωσης έργου και ανέφερε ότι η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 4, εδάφιο γ του άρθρου 10 του Ν.3812/2009, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του Ν.2527/97, και οι ειδικότητες αυτές ως εμπίπτουσες στην περίπτωση των <<Καλλιτεχνών όλων των ειδικοτήτων>>, εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν.3812/09, βάσει των οποίων η επιλογή προσώπων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.2190, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τον έλεγχο του ΑΣΕΠ και ανέφερε επίσης και τις θέσεις που έχουν εγκριθεί από το ΥΠΕΣ όσο αφορά τα καλλιτεχνικά εργαστήρια και τις Χορωδίες του Π.Ο.Δ.Ρ. και είναι οι εξής: 10

11 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Δάσκαλος ζωγραφικής 1 Δάσκαλός παραδοσιακών ελληνικών χορών 1 ΧΟΡΩΔΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Μαέστρος Μικτής Χορωδίας 1 Μαέστρος Παιδικής-Νεανικής Πειραματικής 1 Χορωδίας Στη συνέχεια είπε ότι θα πρέπει να καθοριστεί η μικτή αμοιβή για τη πρόσληψη των συμβασιούχων έργου για τη στελέχωση και την άρτια λειτουργία των καλλιτεχνικών Εργαστηρίων και Χορωδιών του Π.Ο.Δ.Ρ., και αναφέρθηκε επίσης και 1) στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/ )στις διατάξεις της περ.γ.παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.301/1976, 3) στο υπ.αριθμ.οικ.18972/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την << έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου>>. 4)στις ανάγκες του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ροδίων, 5) στην με αριθμ.πρωτ.οικ.17848/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ.1 της αριθμ.6/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/Α./ ) <<Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α.και Β. βαθμού-τροποποίηση της ΠΥΣ 33/06(ΦΕΚ Α./22) εγκρίθηκαν για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας, συμβάσεις μίσθωσης έργου, για ένα (1) έτος. 6) στην υπ.αριθμ.316/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ροδίων. 7) στην υπ.αριθμ.48/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ροδίων, 8) στην βεβαίωση του ΑΣΕΠ ανά ειδικότητα και φορέα. 9) στην υπ.αριθμ.πρωτ.3979/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην οποία καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που είναι απαραίτητο να απασχοληθούν με μ ί σ θ ω σ η έ ρ γ ο υ στο Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Ροδίων και 10)στoν Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Π.Ο.Δ.Ρ. (ΦΕΚ.174/ , τεύχος Β.). και κάλεσε το Δ.Σ. να καθορίσει την συνολική μικτή αμοιβή των συμβασιούχων έργου που θα προσληφθούν για την διδασκαλία μαθημάτων στα καλλιτεχνικά εργαστήρια μας και στις Χορωδίες μας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη οικονομική στενότητα τόσο στο Π.Ο.Δ.Ρ. όσο και στο Δήμο Ροδίων και να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 11

12 Καθορίζει τις αποζημιώσεις των συμβασιούχων έργου για τη διδασκαλία στα καλλιτεχνικά εργαστήρια και στις Χορωδίες μας ως κατωτέρω: 1) Για το έργο διδασκαλία στο εργαστήρι <<Παραδοσιακών χορών >>, του Οργανισμού μας, ο προσληφθείς συμβασιούχος έργου θα αμείβεται με συνολική μικτή αμοιβή τριακόσια πέντε (305) ευρώ ανά κάθε δημιουργηθέν τμήμα, το οποίο τμήμα θα περιλαμβάνει είκοσι(20)άτομα. Σε περίπτωση που το τμήμα περιλαμβάνει λιγότερα ή περισσότερα άτομα ο προσληφθείς συμβασιούχος έργου θα αμείβεται κατά αναλογία. Τα τμήματα θα δημιουργούνται μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Οργανισμού μας. Οι πραγματοποιηθείσες εγγραφές θα βεβαιώνονται από το αρμόδιο Πολιτιστικό Τμήμα. 2) Για το έργο διδασκαλία στο εργαστήρι <<Ζωγραφικής>>, του Οργανισμού μας, ο προσληφθείς συμβασιούχος έργου θα αμείβεται με συνολική μικτή αμοιβή εκατό πενήντα (150) ευρώ ανά κάθε δημιουργηθέν τμήμα, το οποίο τμήμα θα περιλαμβάνει έξι (6)άτομα. Σε περίπτωση που το τμήμα περιλαμβάνει λιγότερα ή περισσότερα άτομα ο προσληφθείς συμβασιούχος έργου θα αμείβεται κατά αναλογία. Τα τμήματα θα δημιουργούνται μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Οργανισμού μας. Οι πραγματοποιηθείσες εγγραφές θα βεβαιώνονται από το αρμόδιο Πολιτιστικό Τμήμα. 3) Για το έργο διδασκαλία στη Μικτή Χορωδία του Π.Ο.Δ.Ρ., Η αμοιβή του προσληφθέντος συμβασιούχου έργου(μαέστρου) θα ανέρχεται στη συνολική μικτή αμοιβή των δέκα χιλιάδων ογδόντα (10.080) ευρώ, 4) Για το έργο διδασκαλία στη Παιδική- Νεανική- Πειραματική Χορωδία του Π.Ο.Δ.Ρ., Η αμοιβή του προσληφθέντος συμβασιούχου έργου(μαέστρου) θα ανέρχεται στη συνολική μικτή αμοιβή των δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400) ευρώ, 2)Ψηφίζει ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Οργανισμού οικονομικού έτους 2010, για τον παραπάνω σκοπό και 3)Διαθέτει την ανάλογη πίστωση από τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Οργανισμού οικονομικού έτους 2010 για τον παραπάνω σκοπό. 4)Υπολογίζει την ανάλογη σχετική πίστωση από τον Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους ΘΕΜΑ 8 ο << Ενταξη Οργανισμού σε νέα ρύθμιση, οφειλής προς το ΙΚΑ >> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 66/2010. Αριθμός απόφασης.66/10 Περίληψη << Έγκριση για ένταξη σε ρύθμιση του ποσού ,00 για αποφυγή της εφάπαξ απαίτησης αυτού από το ΙΚΑ,>> 12

13 Ο Πρόεδρος ανέφερε στο Συμβούλιο σχετικά με καταλογισμό του τοπικού παραρτήματος του ΙΚΑ και στον Οργανισμό, ποσού περίπου ,00. Ο Οργανισμός, μέσω του Νομικού Συμβούλου του Δήμου έχει καταθέσει προσφυγή,γιατί στην συγκεκριμένη υπόθεση, η μόνη εμπλοκή του είναι ότι, ορισμένοι ασφαλισμένοι που αναφέρονται στα έγγραφα του καταλογισμού ήταν και είναι κάποιοι από αυτούς μουσικοί της Φιλαρμονικής. Υπενθυμίζοντας το ιστορικό ανέφερε ότι, μετά από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ροδίων και αντίστοιχες εγκρίσεις της Περιφέρειας εκταμίευαν το ποσό στο σωματείο της Φιλαρμονικής ΟΡΦΕΥΣ και το σωματείο διένεμε τα χρήματα αυτά σε μέλη του. Οι χορηγίες αυτές βοηθήματα, για το ΙΚΑ αναγνωρίσθηκαν σαν μισθός και απαιτεί σήμερα τις ασφαλιστικές εισφορές. Σημειώνεται δε ότι, ο Οργανισμός είχε ενταχθεί σε ρύθμιση τον Δεκέμβριο του 2009,η οποία όμως εξέπεσε για την μη καταβολή 3 δόσεων,ως όφειλε με υπαιτιότητα του κεντρικού Ταμείου Δήμου Ροδίων. μέχρις ότου όμως εκδικασθεί η προσφυγή του Οργανισμού και επειδή υπόλογος φέρεται ο εκάστοτε Πρόεδρος, ζητά την ένταξη σε ρύθμιση του ποσού, για αποφυγή της εφάπαξ απαίτησης αυτού από το ΙΚΑ. και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά Το συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Μέχρις όμως εκδικασθεί η προσφυγή του Οργανισμού και επειδή υπόλογος φέρεται ο εκάστοτε Πρόεδρος, ζητά την ένταξη σε ρύθμιση του ποσού, για αποφυγή της εφάπαξ απαίτησης αυτού από το ΙΚΑ. ΘΕΜΑΤΑ EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε σε πρόταση για εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του ΠΟΔΡ και το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 67/2010. Αριθμός απόφασης.67/10 Περίληψη <<Προέγκριση πραγματοποίησης δύο εκδηλώσεων από την εταιρία SHOW WHAT α)<<συναυλια ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗ >> και β)<<συναυλια ΜΑΡΙΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ>> υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ροδίων >> Ο κ. Πρόεδρος παρουσίασε στο συμβούλιο έγγραφο του κ.κρητικού Μιχάλη, με το οποίο μας γνωρίζει ότι πρόκειται να διοργανώσει με την εταιρεία SHOW WHAT δύο συναυλίες α) με την κα. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΚΟΡΚΟΛΗ, στις 28/8/2010 και β) και το κ. ΜΑΡΙΟ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ, στις 30/8/10 ή στις 1/09/2010. Οι ίδιοι θα αναλάβουν όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των δύο συναυλιών και συγκεκριμένα, τα εισιτήρια μεταφοράς μετά επιστροφής των καλλιτεχνών, την διαμονή τους σε ξενοδοχεία της πόλης και την διατροφή τους, τα μεταφορικά εισιτήρια μετά επιστροφής από Ρόδο των οργάνων και των συστημάτων που θα χρειαστούν για την πραγματοποίηση των συναυλιών, τα έξοδα για τα πνευματικά δικαιώματα ΑΕΠΙ, την διαφήμιση σε σταθμούς και εφημερίδες των δύο συναυλιών, την εκτύπωση των αφισών, την φύλαξη του χώρου όπου θα πραγματοποιηθούν οι δύο συναυλίες, και προτείνουν 13

14 να γίνουν υπό την αιγίδα του ΠΟΔΡ, αναλαμβάνοντας ο Οργανισμός μας να τους παραχωρήσει το χώρο όπου θα πραγματοποιηθούν οι συναυλίες, προσωπικό την ημέρα των συναυλιών, και να τους παραχωρήσει την εξέδρα από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δ.Ρ. καθώς και να βοηθήσει στην αφισοκόλληση στη πόλη της Ρόδου. Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε θετικά και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει ομόφωνα Προεγκρίνει την πραγματοποίηση των δύο παραπάνω αναφερομένων συναυλιών με τους κ.κ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΚΟΡΚΟΛΗ, στις 28/8/2010 και β) με το κ. ΜΑΡΙΟ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ, στις 30/8/10 ή στις 1/09/2010, από την εταιρεία SHOW WHAT υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ροδίων αναλαμβάνοντας ο Οργανισμός μας να τους παραχωρήσει το χώρο όπου θα πραγματοποιηθούν οι συναυλίες, προσωπικό την ημέρα των συναυλιών, και να τους παραχωρήσει την εξέδρα από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δ.Ρ. καθώς και να βοηθήσει στην αφισοκόλληση στη πόλη της Ρόδου. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1)κα.Ζωή Καραντιλιόν 2)Σακελλάριος Καραγιάννης, Tσιριγωτάκης Μιλτιάδης 3)Δανιηλίδου Σταματία 4)Τριανταφύλλου Βάνα, 5)Γιώργος Αρβανίτης 14

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ,

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ, ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος 14-2-2011 Πληροφ.: Θ. Παπαγεωργίου Προϊστάµενος Ν. Υπηρεσίας ήµου Ρόδου Τηλεφ. 2241046220 2241029225 6937409363 Προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Γλυνό συνηµµένα: - 6

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πράξη VII Τμήματος 247/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αγορά ακινήτου από Δήμο. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 15 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3833 Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα