Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη"

Transcript

1 E??.?H:E. H 2/5/13 12:21 PM Page 1 Η Γη, πλ(ον, ε*ναι ιδια*τερα ευ"λωτη, +πως ε*µαστε κι εµε*ς. Αυτ) η συλλογ) των πρωτ+τυπων, ερεθιστικ;ν, µικρ;ν δοκιµ*ων που κεντρ*ζουν το ενδιαφ(ρον εστι"ζει στο ερ;τηµα τι πηγα*νει στραβ" µε τον πλαν)τη µας και στη µεγαλ,τερη πρ+κληση του αι;να µας: π;ς να σ;σουµε τη Γη απ+ τους εαυτο,ς µας. Κλιµατικ Αλλαγ - ν(α στοιχε*α που εµπν(ουν ανησυχ*α για τους κινδ,νους που αντιµετωπ*ζει ο πλαν)της και η δρ"ση που απαιτε*ται. Κατανο&ντας το Ισλ µ - γιατ* ε*ναι αντ*θετο µε τον εταιρικ+ καπιταλισµ+; Πολιτισµ νες Αξ ες - γιατ* οι ΗΠΑ, οι οπο*ες ε*ναι αφοσιωµ(νες στη δηµοκρατ*α και την ελευθερ*α στη χ;ρα τους, επεµβα*νουν (τσι ε,κολα αλλο,; Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη καλ,πτει ποικ*λα ζητ)µατα, +πως το Νερ+, τα 'πλα του Πολ(µου, την Ανισ+τητα, το Ελε,θερο Εµπ+ριο, τα Οργανικ" Προϊ+ντα και τα Γον*δια. Kαι ακ+µη: Το Τ λος της Τυρανν ας - οι Θεµελιωτ(ς της Αµερικ)ς δεν ε*χαν σχ(ση µε την τυρανν*α. Τ;ρα, η τυρανν*α των εταιρει;ν των ΗΠΑ δ(χεται νοµικ) επ*θεση απ+ (ναν "νθρωπο. «Αυτ ς ε ναι πληροφορ ες µε στ ση... θα σας κ νουν να σκεφτε τε ξαν π νω σε κ ποια απ τα µεγαλτερα επ µαχα ζητ µατα που αντιµετωπ ζει ο πλαν της» Jonathan Dimbleby, συγγραφ(ας και σχολιαστ)ς James Bruges Νανοτεχνολογ α - χειραγ;γηση του ατ+µου: ωφελο,ν τα επιστηµονικ" επιτε,γµατα την κοινων*α; Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη James Bruges Mια προκλητικ) µατι" σ (ναν πλαν)τη που βρ*σκεται σε κρ*ση

2 Το Μικρ Βιβλίο για τη Γη James Bruges Στα παιδιά του James: Ben, Clare, Kate και Bea και στα παιδιά του Alastair: Toby και Rowan

3 Tίτλος του πρωτοτ που The Little Earth Book Eκδ θηκε απ την Alastair Sawday Publishing Fourth edition (updated and revised) 2004 Copyright 2000, 2001, 2002, 2004 Alastair Sawday Publishing Co. Ltd Tίτλος: To Mικρ Bιβλίο για τη Γη Πρώτη έκδοση για την ελληνική γλώσσα Eκδ σεις KέΡΚΥΡΑ Mονοπρ σωπη EΠE ISBN Nοέµβριος 2004 / αντίτυπα Παραγωγή: Eκδ σεις KέΡΚΥΡΑ Mετάφραση: Θανάσης Aθανασίου Σχεδιασµ ς - σελιδοποίηση: Aτελιέ KέΡΚΥΡΑ Eυρετηρίαση: Mαρία Kουτρο λη - Kλεάνθης Mουστακάκης Kεντρική διάθεση: Eκδ σεις KέΡΚΥΡΑ Bλαχάβα 6-8, τηλ.: , fax: bookstoreoikonomikh τηλ.: , fax: Απαγορε εται η αναδηµοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρ ντος έργου, µε οποιονδήποτε τρ πο, τµηµατικά ή περιληπτικά, στο πρωτ τυπο ή σε µετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδ τη

4 ÂÚÈÂ fiìâó 6 Εισαγωγή 15 Βακαλάος ένα σ µβολο για την εποχή µας 20 Μην Προβλέπετε! απλώς να είστε συστηµατικοί 23 Η Στιβάδα του Όζοντος µια αχτίδα ελπίδας 26 Νερ το γλυκ νερ εξαντλείται 31 Οικολογικά Aποτυπώµατα οι πλο σιοι φοράνε µεγάλες µπ τες 34 Ένα οξ µωρο; αειφ ρος ανάπτυξη 37 Ατµοσφαιρικ ς Άνθρακας το έσχατο πλο µαζικής καταστροφής 43 Η Πολιτική της Στρουθοκαµήλου αντιµετωπίζοντας την αβεβαι τητα 48 Η Ευρώπη Ψ χεται οι τελευταίες µέρες του πράσινου και ευχάριστου πλανήτη µας; 51 Ρίο και Κι το ας το αναβάλουµε µέχρι α ριο 56 Περιστολή και Σ γκλιση η λ ση για να συνδυάσουµε την επιβίωση µε τη δικαιοσ νη 61 Eγχώρια Eµπορε σιµη Ποσ στωση (DTQ) προς την ισ τητα σε κάθε χώρα 66 Το Μέλλον του Πετρελαίου ποιος κοροϊδε ει ποιον και γιατί; 71 Η Οικονοµία του Υδρογ νου το µέλλον της ενέργειας 74 Πυρηνική Ενέργεια πολ ραδιενεργή για να τη διαχειριστο µε 79 Το Εµπ ριο Όπλων βρ µικο και αισχρ 82 Όπλα Πολέµου ο π λεµος δεν αποτελεί πλέον επιλογή 87 Εργαλεία για την Ειρήνη οι εναλλακτικές δυνατ τητες απέναντι στη βία είναι δυνατές

5 91 Ανισ τητα κληροδ τηµα του 20ο αιώνα 95 Τοκογλυφία και Απληστία θρησκευτικές διαστρεβλώσεις 98 Οικονοµική Ανάπτυξη και ο δε τερος ν µος της θερµοδυναµικής 101 Ένα Παράδοξο η ιστορία της ανάπτυξης: τα πράγµατα χειροτερε ουν 104 Το να Κάνετε Χρήµατα είναι πραγµατικά πολ απλ : δανείστε 107 Τράπεζες οι κυβερνήσεις και χι οι τράπεζες θα έπρεπε να εκδίδουν χρήµα 110 Τραπεζική Χωρίς Τ κο και νοµίσµατα µε σταθερά φθίνουσα αξία 113 Η Π λη της Αυστρίας Wörgl δεν αξίζει να κρατάµε το χρήµα 116 Παγκ σµιο Οικο-Ν µισµα τέσσερα νοµίσµατα 119 Το Εισ δηµα των Πολιτών για έναν πολιτισµένο πολιτισµ 123 ραστήριες Π λεις δηµιουργοί ευηµερίας 127 Τζαµιά και Εκκλησίες η παραν ηση πλεονάζει 130 Βασικές Ανάγκες δεν είναι, λοιπ ν, λοι τ σο ευτυχείς σο εµείς; 133 «Αυτοί» ή «Εµείς» µια καναδική προσέγγιση 137 Πλο τος στη Φτώχεια µια φυλετική άποψη

6 141 Το Απεχθές Χρέος µια ανθρωπιστική αµερικανική ιδέα 146 Το Χρέος του Τρίτου Κ σµου η άποψη των πλουσίων 149 Το Χρέος του Πρώτου Κ σµου η άποψη των φτωχών 152 Ελε θερο Εµπ ριο συγκριτικά πλεονεκτήµατα των εταιρειών 157 Απλώς Αλλάξτε συνδέοντας τον καταναλωτή µε τον παραγωγ 160 Ο ΠΟΕ µια καλ τερη κατε θυνση είναι δυνατή 165 Η Γενική Συµφωνία Εµπορίου και Υπηρεσιών (GATS) αποµάκρυνση απ τη δηµοκρατία και την ειρήνη 172 Η Στέρηση του Νερο εγκλήµατα κατά της ανθρωπ τητας 177 Η Πρώτη Πολυεθνική Εταιρεία λίγα έχουν αλλάξει 182 Το Τέλος της Τυραννίας ο αγώνας των Θεµελιωτών της Αµερικής 187 Πολιτισµένες Αξίες για κουλτο ρα, περιβάλλον και ειρήνη; 192 Η Αυτοκρατορία παραλογισµ ς πλήρους φάσµατος 198 Αυτοκρατορικ ς Φ ρος Υποτέλειας γιατί οι πλο σιοι είναι πλο σιοι και η πλειον τητα των ανθρώπων είναι φτωχοί

7 203 Βιοµιµητισµ ς το καινο ργιο συναρπαστικ σ νορο της επιστήµης 206 Έδαφος η αποθήκη της διατροφής 209 Τρέφοντας τον Κ σµο δεν υφίσταται ανεπάρκεια χρηµάτων ή τροφής 216 Οργανικά Προϊ ντα σεβ µενοι τον τρ πο της φ σης 220 Το ικαστήριο των Πολιτών οι ντ πιοι ξέρουν τι βοήθεια χρειάζονται 223 POP και EDC συνθετικές ωρολογιακές β µβες 227 Αντιβιοτικά ένα δώρο της φ σης που απορρίφθηκε 230 Μικρ βια πιο ανθεκτικά απ τους ανθρώπους 233 Γονίδια και γενετικά πειράµατα 237 ηµιουργώντας Καινο ργια Φυτά γενετικά µεταλλαγµένα ή οργανικά, τι προτιµάτε; 245 Ο Εξολοθρευτής αναγκάστε τους φτωχο ς να αγοράσουν τους σπ ρους µας 250 Η Φ ση σε Ισορροπία επιβίωση του πιο προσαρµοστικο ; 253 Πληθυσµ ς περισσ τερος ή λιγ τερος; 256 Πατεντάροντας τη Ζωή περιµένετε ένα λεπτ! ποιος την έφτιαξε; 259 Εµπορική Ευγονική ένα εναλλακτικ µέλλον για τους φτωχο ς 262 Νανοτεχνολογία η επιτυχία µπορεί να είναι το χειρ τερο σενάριο 265 Κατανοώντας τη Φ ση και επανασχεδιάζοντας τη ζωή 268 ιαίσθηση κοινή λογική, φαντασία και ηθική 271 ο Ιάπωνες Αγρ τες περισσ τερα µε λιγ τερα µια µαγευτική ιστορία 274 ιανοητικ ς Εξοπλισµ ς η πραγµατικ τητα πέρα απ τη σ λληψή µας 277 Παραποµπές, Ευρετήριο

8 8 ÈÛ ÁˆÁ Φωτογραφίες απ το ιάστηµα δείχνουν τον κ σµο µας καλυµµένο απ ένα λεπτ πέπλο ατµ σφαιρας. Αυτ το αεριώδες πέπλο είναι ο λ γος για τον οποίο υπάρχει ζωή στον πλανήτη µας και χι σε άλλους. Χωρίς αυτ, η Γη θα ήταν παγωµένη, γεµάτη κρατήρες και νεκρή, πως ο Άρης. Τα ζωντανά κ τταρα χρειάστηκαν περισσ τερο απ δ ο δισεκατοµµ ρια χρ νια για να µετασχηµατίσουν την τοξική σο πα της ατµ σφαιρας. Το οξυγ νο συνδυάστηκε µε άλλα στοιχεία για να υποθάλψει την πλο σια ποικιλοµορφία της σηµερινής ζωής. Τα αέρια επέδρασαν αµοιβαία µε βακτήρια, πλαγκτ ν και φυτά. Ο άνθρακας αιχµαλωτίστηκε µε τη διαδικασία της φωτοσ νθεσης και αποτέθηκε στην επιφάνεια της Γης ως κάρβουνο, πετρέλαιο και αέριο. Τα πολ πλοκα συστήµατα της βιοποικιλ τητας εξελίχτηκαν εν µέρει διά της συµπληρωµατικής συνεργίας εν µέρει ως ισορροπία των ανταγωνιστικών συµφερ ντων και εν µέρει διά της οριοθέτησης των ειδών που λες οι µορφές της ζωής αλληλεπιδρο ν µε τρ πους τους οποίους ποτέ δεν θα κατανοήσουµε πλήρως. Η ανθρωπ τητα κληρον µησε µια µαγευτική Γη, ένα γοητευτικ, µορφο και υγιή κ σµο σε µια κατάλληλη θερµοκρασία. Όµως εµείς αποµυζο µε µεγάλο µέρος των φυσικών π ρων και στερα τους αποβάλλουµε στην επιφάνεια της Γης και στην ατµ σφαιρα. Καταστρέφουµε τους πνε µονες του πλανήτη, τα αρχαία δάση. Προκαλο µε τη µαζική εξαφάνιση διαφ ρων ειδών και µειώνουµε τη βιοποικιλ τητα. ιαταράσσουµε την εξελιγµένη ισορροπία της ζωής δηµιουργώντας νέα χηµικά, αέρια, βακτήρια, ιο ς, φυτά και ζώα, τα οποία δεν αποτέλεσαν ποτέ µέρος της εξελι-

9 9 κτικής διαδικασίας της φ σης και τους επιτρέπουµε να εξαπλωθο ν στην επιφάνεια της Γης. Προκαλο µε παγκ σµια υπερθέρµανση σε τέτοια κλίµακα η οποία δεν έχει παρατηρηθεί απ το τέλος της πέρµιας περι δου, ταν οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα απ τα ηφαίστεια προξένησαν σειρά φαινοµένων που κατέστρεψαν, σχεδ ν, κάθε ζωή στη Γη. Η Γη επιστρέφει στο άγονο τοξικ χάος απ το οποίο ξεκίνησε. Περισσ τεροι απ επιστήµονες, συµπεριλαµβανοµένων και των τεσσάρων πέµπτων λων των βραβευµένων µε Ν µπελ, εξέδωσαν, το 1992, την περίφηµη Παγκ σµια Προειδοποίηση των Επιστηµ νων για την Ανθρωπ τητα, η οποία περιείχε τα ακ λουθα σχ λια: «Προσεγγίζουµε ταχ τατα πολλά απ τα ρια της Γης. Οι τρέχουσες οικονοµικές πρακτικές που καταστρέφουν το περιβάλλον δεν µπορο ν να συνεχιστο ν. Η µαζική µας παρέµβαση µπορεί να προκαλέσει την απρ βλεπτη κατάρρευση σηµαντικών βιολογικών συστηµάτων τα οποία δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως. Για να αποφ γουµε την τεράστια ανθρώπινη δυστυχία και για να µην ακρωτηριαστεί ανεπαν ρθωτα το παγκ σµιο σπίτι µας σ αυτ ν τον πλανήτη, είναι απαραίτητη µια µεγάλη αλλαγή στον τρ πο που διαχειριζ µαστε τη Γη και τη ζωή πάνω σ αυτήν». Κατά τη µετέπειτα δεκαετία δεν αλλάξαµε κατε θυνση. Ήδη έχει χαθεί το ένα τρίτο του «φυσικο πλο του» του πλανήτη. Η ανθρώπινη δυστυχία, σε πρωτοφανή κλίµακα, απορρέει απ την απερίσκεπτη βιασ νη των πλουσίων για παγκ σµια εκµετάλλευση. Ενδέχεται να είµαστε υπε θυνοι για το υπέρτατο έγκληµα κατά της ανθρωπ τητας, επιτρέποντας στα υποστηρικτικά συστήµατα της Γης να καταρρε σουν, ενώ απολαµβάνουµε τα προσωρινά προν µια εν ς µη βιώσιµου τρ που ζωής. Η ανθρώπινη κοινωνία καταρρέει. Οι φρικαλε τητες της 11ης Σεπτεµβρίου κατά του Παγκ σµιου Κέντρου Εµπορίου και του Πενταγώνου, συµβ λων του εταιρικο καπιταλισµο και της στρατιωτικής κυριαρχίας, ήγειραν ερωτηµατικά στο µεγαλεπήβολο σχέδιο της σης να συνενώσει λες τις κουλτο ρες του κ σµου σε µια µοναδική οικονοµική και εµπορική αυτοκρατορία στην οποία οι άνθρωποι, παντο, προσδιορίζονται χι απ την κουλτο ρα

10 12 Ò Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÂÙ Ùfi ÙÔ È Ï Ô «ŒÓ ÌÈÎÚfi ÓËÛ (Ë ÁÁÏ ) ÎÚ Ù Û ÌÂÚ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ï ÛÔ ÂÌ ÓÔ. Ó Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ıóô 300 ÂÎ ÙÔÌÌ Ú ˆÓ ÂÊ ÚÌÔ Â apple ÚfiÌÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË, ı Á ÂÚÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiappleˆ ÔÈ ÎÚ Â» Mohandas Gandhi, 1928 Μελετήστε το πως εσείς επιθυµείτε. ιαβάστε ένα µέρος τη φορά. Κάθε κεφάλαιο είναι µικρ και συγκεκριµένο και στοχε ει να σας προκαλέσει τ σο συναισθηµατικά σο και διανοητικά, άσχετα µε το αν συµφωνείτε ή χι µε λα σα λέγονται. Πολλά κεφάλαια σας παραπέµπουν σε άλλα βιβλία, αν και οι ιδέες που εκφράζονται εδώ δεν αντιπροσωπε ουν απαραίτητα τις ιδέες αυτών των βιβλίων. Ακ µη καλ τερα, προσπαθήστε να το διαβάσετε µονοµιάς ή σε δ ο φορές, ώστε οι ιδέες να παραµείνουν στη µνήµη σας και να δηµιουργήσουν ένα αλληλοσυνδε µενο σ νολο Αυτά τα παγκ σµια θέµατα δεν πρέπει να εξετάζονται µ να τους. Η στάση µας απέναντι στο περιβάλλον, στο εµπ ριο, στο µιλιταρισµ, στη γενετική καθώς και η υποκείµενη φιλοσοφία µας αλληλεπιδρο ν µεταξ τους. Παρακαλώ να µην παραλείψετε τα οικονοµικά κεφάλαια σχεδ ν τα λιγ τερο γοητευτικά, γιατί τα λανθασµένα οικονοµικά αποτελο ν τη ρίζα των περισσ τερων προβληµάτων µας και, πράγµατι, οι λ γοι δεν είναι τ σο δ σκολο να γίνουν αντιληπτοί. Σκεφτείτε πώς µπορείτε να επηρεάσετε τους αντιπροσώπους σας. εν µπορο µε να προβλέψουµε επακριβώς το µέλλον, αλλά κάθε βήµα µπορεί να πλησιάζει ή να αποµακρ νεται απ την περιβαλλοντική επιβίωση και την

11 13 κοινωνική δικαιοσ νη. εν χρειάζεται να παραδοθο µε στις λανθασµένες κατευθ νσεις των πολιτικών οµάδων οποιουδήποτε κ µµατος ένας άλλος κ σµος είναι δυνατ ς. Επίσης, σκεφτείτε τρ πους µε τους οποίους η δική σας ζωή και η ζωή της κοιν τητάς σας µπορο ν να κάνουν τη διαφορά. Όπως ο Adlai Stephenson ανέφερε για την Eleanor Roosevelt: «Προτιµο σε να ανάβει κεριά, παρά να καταριέται το σκοτάδι, και η λάµψη της ζέστανε τον κ σµο».

12 14 «πûùôú Â Ó È Ó ÁÒÓ ÌÂÙ Í ÙË ÂÎapple  ÛË Î È ÙË Î Ù ÛÙÚÔÊ» H.G. Wells

13 15 µ Î Ï Ô Ó Û Ì ÔÏÔ ÁÈ ÙËÓ ÂappleÔ Ì «ªÂÙ applefi Û, Î ÚÈ» Τα καλ τερα αλιευτικά πεδία στον κ σµο βρίσκονταν στην ακτή της Νέας Αγγλίας και το καλ τερο ψάρι ήταν ο βακαλάος. Ο Cabot, ταν επέστρεψε απ εκείνα τα µέρη το 1497, ανέφερε τι «η θάλασσα είναι γεµάτη µε ψάρια που µπορο ν να πιαστο ν χι µ νο µε το δίχτυ αλλά και µε καλάθια κατεβασµένα µε πέτρες». Εκατ χρ νια αργ τερα αναφέρον ταν βακαλάοι µεγάλοι σαν άνθρωποι και οι τ ποι ψαρέµατος εξυπηρετο σαν λη τ ην Ευρώπη. Οι βακαλάοι κολυµπο ν σε µεγάλα κοπάδια λίγο πάνω απ τον πυθµένα της θάλασσας Έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής και γεννάνε µ νο ταν, µετά τέσσερα χρ νια, είναι αρκετά µεγάλοι. Όταν παρουσιάστηκαν οι ανεµ τρατες, εξαφάνισαν µε τα δίχτυα τους λα τα ψάρια, µικρά και µεγάλα, και ελάχιστα µ νο άντεξαν αρκετά ώστε να αναπαραχθο ν. Απ τη δεκαετία του 1980 οι ψαράδες στις ακτές της Νέας Αγγλίας συνειδητο π ο ί η σ α ν τ ι ο ι β α κα λ ά ο ι ε ξα - φανίζονταν και αιτία ήταν οι µεγάλες ανεµ τρατες ανοιχτο πελάγους, αλλά η αµερικανική κυβέρνηση δεν πήρε µέτρα. Έτσι, έως το 1992 οι βακαλάοι δεν υπήρχαν πια. Μαζί µε τα ψάρια εξαφανίστηκαν και οι ψαράδες. Οι ικαν τητές τους στη ναυσιπλο α, στο ξεντέρισµα, στην επιδι ρθωση των διχτυών και στην εµπορία των ψαριών δεν τους βοήθησαν. Επίσης αποτελο σαν ένα µοναδικ είδος το οποίο δ σκολα θα αντικατασταθεί. Οι τουρίστες

14 E ÚÂÙ ÚÈÔ A Α Παγκ σµιος Π λεµος 231 Άβελ 34 Αγγλία 34, 59, 76, 153, 167, 177, 178 Αγία Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία 113 Άγιος Θωµάς ο Ακινάτης 265, 267 Αγκ λα 70, 188 Άδης 75 Αίγυπτος 30, 112 Αιθιοπία 146 Αϊνστάιν 74 Αϊτή 169 Αλ Κάιντα 129, 145, 196 Αλάσκα 120 Αµαζ νιος 33 Αµερική 82, 107, 123, 124, 125, 170, 182, 188, 216, 225, 253, 258 Ανατολική Ασία 17 Ανατολική Γερµανία 125 Ανταρκτική 23, 25, 45, 170 Αραβία 128 Αργεντινή 169, 170, 174 Άρης (πλανήτης) 8 Αρκτική 16, 23, 49, 170 Ασία 10, 48, 69, 77, 143, 175, 188, 198, 271 Ασιατική γρίπη 231 Ασουάν (φράγµα) 30 Ατλαντικ ς 16, 46, 48, 49 Αυστραλία 32, 135, 140, 251 Αυστρία 114 Αφγανιστάν 69, 78, 84, 188, 190, 193, 196 Αφρική 10, 46, 56, 70, 147, 150, 153, 188, 194, υτική Αφρική 18 µ Β Παγκ σµιος Π λεµος 136, 188, 223 Βαγδάτη 78, 188 Βαλκάνια 78 Βασιλική Επιτροπή για τη Ρ πανση του Περιβάλλοντος 58 Βασιλική Εταιρεία 209, 223, 241, 242 Βεγγάλη 177, 178, 180 Βέλγιο 223, 269 Βελιγράδι 89 Βενεζουέλα 69, 150 Βερν Ιο λιος 71 Βιετνάµ 80, 90, 188, 189 Βιοµηχανική Επανάσταση 39, 99, 101, 263 Βολιβία 172, 173 Β ρεια Θάλασσα 18 Βοστ νη 182 Βραζιλία 59, 152, 176, 248 Βρετανία 18, 50, 62, 66, 79, 80, 83, 90, 101, 106, 108, 125, 133, 168, 169, 179, 180, 196, 197, 207, 211, 212, 214, 219, 225, 228, 236, 240, 241, 251 Βρετανική Ένωση ιαβητικών 236 Βρετανική Ιατρική Εταιρεία 238 Γάγγης (ποταµ ς) 248 Γαλλία 112, 136, 167, 168, 195 Γενική Συµφωνία ασµών και Εµπορίου (GATT) 160 Γενική Συµφωνία Εµπορίου και Υπηρεσιών (GATS) 165, 166, 167, 168, 172, 173,

15 286 Γερµανία 138, 139, 222 Γη 8, 9, 10, 26, 27, 28, 32, 33, 37, 39, 41, 44, 54, 59, 66, 103, 120, 128, 150, 160, 195, 216, 230, 250 Γκάντι 33, 34, 35, 88, 133, 134, 136, 179 Γλασκ βη 138 Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εµπορικών Σηµάτων (PTO) 256, 257 Γροιλανδία 48 αλάι Λάµα 87 αµασκ ς 127 ανία 110 αρβίνος 265 είκτης Ανθρώπινης Φτώχειας 92 είκτης ιαρκο ς Οικονοµικής Ευηµερίας (ISEW) 101 είκτης της Ανθρώπινης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών 70, 85 ιεθνές Νοµισµατικ Ταµείο 85, 117, 122, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 169, 170, 173, 202 Εγχώρια Εµπορε σιµη Ποσ στωση (DTQ) 61, 63, 64 Εθνική Ακαδηµία Επιστηµών (NAS) 43, 50, 209, 239 Εθνικ Ερευνητικ Ινστιτο το Ηλεκτρικών Στοιχείων Καυσίµου 73 Εικονικ ς Πλο τος / Χρέος 98 Ειρηνικ ς ωκεαν ς 52, 198 Εκουαντ ρ 147 Ελ Σαλβαδ ρ 89 Ελβετία 141 Ελλάδα 34 Ενδοκυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίµατος (IPPC) 40, 41, 43, 51, 52, 54 Ερρίκος VIII 133 Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών 177, 178, 179, 180, 182, 183 Εταιρεία Εδάφους 216 Ευρωπαϊκή Ένωση 18, 162, 166 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 165 Ευρωπαϊκ ίκτυο Βασικο Εισοδήµατος (ΒΙΕΝ) 119 Ευρώπη 15, 48, 52, 53, 69, 79, 82, 112, 113, 119, 124, 126, 129, 139, 142, 147, 155, 162, 174, 194, 199, 200, 238, 253 Z Ζα ρ / Λαϊκή ηµοκρατία του Κονγκ 142, 188, 231 Ζάµπια 145 Ζώνη Ελε θερου Εµπορίου της Αµερικανικής Ηπείρου (FTAA) 170 Ήλιος (πλανήτης) 39, 44, 72, 150 Ηνωµένα Έθνη 78, 141, 151, 194, 225 Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ) 11, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 43, 44, 50, 52, 53, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 90, 92, 106, 108, 115, 117, 119, 124, 126, 134, 141, 142, 146, 155, 162, 166, 167, 169, 170, 174, 175, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 209, 210, 211, 215, 220, 222, 225, 226, 236, 238, 239, 240, 256, 258, Κάρτερ (πρ εδρος των ΗΠΑ) 68, 69, 87 - Κένεντι (πρ εδρος των ΗΠΑ) Κλίντον Μπιλ (πρ εδρος των ΗΠΑ) 160, 185, 234, Λίνκολν Αβραάµ (πρ εδρος των ΗΠΑ) 107, Μπους Τζορτζ (πρ εδρος των

16 287 ΗΠΑ) 84, 162, 187, 191, 196, Νίξον (πρ εδρος των ΗΠΑ) Ρέιγκαν Ρ ναλντ (πρ εδρος των ΗΠΑ) 69, Ρο σβελτ (πρ εδρος των ΗΠΑ) Τρο µαν (πρ εδρος των ΗΠΑ) 34, 35 - Τζέφερσον Τ µας (πρ εδρος των ΗΠΑ) 107, 108, 133 Ηνωµένο Βασίλειο 93, 94, 101, 106, 141 Θάτσερ 102, 153 π Ιαπωνία 69, 80, 162, 166, 199, 201, 235, 236, 240, 270, 273 Ιµαλάια 130 Ινδία 31, 34, 46, 52, 55, 56, 59, 63, 80, 94, 117, 126, 133, 137, 139, 152, 157, 168, 169, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 188, 189, 194, 201, 210, 222, 247, 251, 257, 258 Ινδονησία 188, 194 Ινδ ς (ποταµ ς) 248 Ίνκας 82 Ινστιτο το Global Commons 56 Ινστιτο το Rowett 241 Ινστιτο το Τροπικής Γεωργίας 219 Ι ς υτικο Νείλου 46, Ιράκ 69, 78, 80, 83, 187, 188, 190, 193, 194, 196, 197 Ιράν 69, 80, 188 Ισαβέλλα 129 Ισλάµ 34, 97, 127, 128, 129 Ισλανδία 71, 72 Ισπανία 129 Ιταλία 255 Κάιν 34 Καλιφ ρνια 73, 185, 240, 260 Καναδάς 28, 29, 119, 162, 166, 240 Καραϊβική 19, 85 Κασπία 69, 194 Κεντρική Αµερική 10, 147 Κένυα 34, 87, 153 Κεράλα 31, 33, 174, 188 Κίνα 25, 27, 32, 33, 34, 46, 52, 56, 59, 69, 70, 155, 194, 200, 201 Κινγκ Μάρτιν Λο θερ 90, 119 Κι το 52, 56, 59 Κολοµβία 190 Κολονία 146 Κολοράντο (ποταµ ς) 28, Κ λπος του Μεξικο 203 Κ ντρας (τροµοκρατική οµάδα) 189 Κοράνι 127, 128 Κ στα Ρίκα 85 Κο βα 141, 188, 189, 218 Κουβέιτ 187 Λάος 188 Λευκ ς Οίκος 69 Λιβ η 188 Λονδίνο 125, 135 Λουάντα 70 ª Μαθουσάλας 261 Μαλαισία 201, 231 Μαλάουι 147, 189 Μάλι 145 Μανίλα 174 Μαντέλα Νέλσον 87, 141 Μάρκος (δικτάτορας των Φιλιππίνων) 142, 188 Μασάι (φυλή) 34 Μα ρη Θάλασσα 251 Μεγάλη Ξηρασία 27 Μεθάνιο 40, 54

17 288 Μέκκα 127, 128 Μεξικ 28, 154, 184, 247 Μέση Ανατολή 10, 69, 77, 194, 207 Μεσ γειος 48 Μίδας 28 Μιλάνο 125 Μίλερ Άρθουρ 79 Μιλ σεβιτς 89 Μινγκ δυναστεία 112 Μισισιπής 27 Μογγολία 212 Μοζαµβίκη 150, 174 Μοµπο το (δικτάτορας του Ζα ρ) 142, 188 Μονσάντο 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 258 Μουσείο Οξφ ρδης 250 Μουσολίνι Μπενίτο 196 Μπαγκλαντές 46, 150 Μπαλί 34 Μπατίστα (δικτάτορας της Κο βας) 188 Μπέρκλεϊ 240 Μπιν Λάντεν Οσάµα 80, 83, 84 Μπλερ Τ νι 79, 80, 84, 241 Μπουτάν 55 Μπράιτον 251 Μωάµεθ 127, 128 Ναγκασάκι 188 Ναϊρ µπι 212 ΝΑΤΟ 88, 196 Νέα Αγγλία 15 Νέα Ζηλανδία 119 Νέα Υ ρκη 90, 232 Νείλος 30 Νεπάλ 55 Νικαράγουα 85, 145, 155, 189 Νορβηγία 16, 32, 48, 255 Ν τια Αµερική 10, 251 Ν τια Κορέα 173, 188 Ν τια Αφρική 119, 122, 126, 141 Ντε Γκολ 200 Ντ λυ 257 Οδυσσέας 76 Οθωµανική Αυτοκρατορία 129 Ολλανδία 125 Ονδο ρα 36 ΟΠΕΚ 72, 202 Ορίσα 150, 173 Ουγκάντα 153 Ουζµπεκιστάν 197 Παγκ σµια Κοιν τητα Εµπορίου 52 Παγκ σµια Προειδοποίηση των Επιστηµ νων για την Ανθρωπ τητα 9 Παγκ σµια Τράπεζα 122, 142, 143, 144, 146, 147, 154, 169, 172, 173, 175, 247 Παγκ σµιο ικαστήριο 190 Παγκ σµιο Κέντρο Εµπορίου 9 Παγκ σµιος Οργανισµ ς Εµπορίου 146, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 175, 184, 226, 269 Πακιστάν 55, 80 Πανεπιστήµιο Λος Άντζελες 257 Πανεπιστήµιο Πρίνστον 260 Πάουελ Κ λιν (υπουργ ς Εξωτερικών ΗΠΑ) 69, 171, 187 Παπο α 258 Πενσιλβάνια 185 Πεντάγωνο 9 Περιστολή και Σ γκλιση (σχέδιο) 56, 57, 58, 59, 63, 116 Περλ Χάρµπορ 193 Περο 17 Περσικ ς Κ λπος 69, 194, 195 Πιζάρο 82 Πινοτσέτ (δικτάτορας της Χιλής) 188 Πλο τωνας 75

18 289 Π λεµος του Κ λπου 78 Πορτογαλία 125, 129 Πουέρτο Ρίκο 174, 225 Πράγα 135 Πρέσκοτ 80 Πρωτ κολλο του Κι το 47, 52, 53, 56, 63, 193 Πρωτ κολλο του Μ ντρεαλ 25, 193 ƒ Ράιχσταγκ 193 Ρε µα του Κ λπου 48, 49, 50 Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία / Ρώµη 207 Ρωσία 16, 25, 28, 69, 75, 80, 112, 188, 194 Σαβίµπι (δικτάτορας της Αγκ λας) 188 Σαουδική Αραβία 69, 200 Σαχάρα 33 Σάχης (Ιράν) 188 Σεσκάτσουαν 243 Σιάτλ 124, 162 Σιβηρία 41, 50, Σιγκαπο ρη 125 Σίδνεϊ 135, 199 Σιράκ 59 Σκωτία 235, 241 Σλέσινγκερ 189 Σοβιετική Ένωση 218 Σουάνσι 251 Σουδάν 189 Σουηδία 110, 225 Σουµερία 29 Σουχάρτο (δικτάτορας της Ινδονησίας) 188 Σοφοκλής 97 Στάλιν 154 Στενά του Hormuz 69 Στρο 80 Συµβο λιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών 80 Συµβο λιο της Γης 46 Συνδιάσκεψη Κορυφής του Ρίο 40, 44, 51, 52, 53, 56 Σ νδροµο Down 260 Συνθήκη της Γενε ης 78, 194 Συρία 188 Σχέδιο Woosley 69 Σχέδιο για το Νέο Αµερικανικ Αιώνα (ΣΝΑΑ) 193 Ταϊβάν 123 Ταϊλάνδη 213 Ταϊπέι 124, 125 Ταλιµπάν 80, 196 Τανζανία 142, 146 Τ κιο 70 Τράπεζα της Αγγλίας 106 À Υπουργείο Γεωργίας ΗΠΑ 245, 246 º Φερδινάνδος 129 Φιλιππίνες 142 Ã Χαβάη 152 Χάρβαρντ 216, 239 Χιλή 188, 190 Χιροσίµα 77, 78, 188 Χίτλερ 193, 194 Χλωροφθοράνθρακες (CFC) 24, 25, 103 Χονγκ Κονγκ 125 A Aceh 80 AIDS 23, 126, 231 Al Jazeera 187, 188 Albright Madaleine 190 Alcoa 154

19 290 Alhambra 34 Alvares Mavis 219 Andhra Pradesh 220, 221 Antarctic Larsen B (υφαλοκρηπίδα) 41 Arnason Bragi 71 Arrhenius 37 AstraZeneca 246, 248 Atahuallpa 82, Avril Prosper 190 B Badawi Zaki 90 ΒΑΕs 79 Balfour Eve 216, 217 Bargi (φράγµα) 29 Barnett Thomas 198 Bataan (σταθµ ς πυρηνικής ενέργειας) 142 Bechtel 172, 173 Bradford Peace Studies 90 Bretton Woods 200, 201 Brooke Bond 137, 139 Burke Edmund 179 Byrd Robert 182 C Cabot 15 Cancu n 146, 162, 163 Cargill 248 Carlson Rachel 216 Chamrajnagar 94 CIA 189 Clive Robert 177, 179 Coke 174, 175 Compagnioni Nelso 219 D DNA 24, 233, 234, 235, 238, 240 Doha 162 Douthwaite Richard 101, 103, 116, 118 Dow Jones (δείκτης χρηµατηστηρίου) 21 DuPont 64 E Easterhouse 138 Economist 262 EPA 240 F Farley Robert 247 Fed 21, 142, 200, 202 Fertile Crescent 207 Figueres Jose 85 Fourier Joseph 37 G G21 59, 201 G8 135, 146, 147 Garcia Jose 190 Genarale des Eaux 174 George Henry 119 Glofs (πληµµ ρες απ λίµνες πάγου) 55 Gloucester 16 Greenspan Alan 21 Gudalur 137, 138, 139 Gujarat 29 H Hadley Center 40 Hagel Byrd 56 Hamilton Alexander 163 Hartmann Thom 184 Hill & Knowlton 187 HIPC (επαχθώς χρεωµένες χώρες) 144, 146 Houghton John 54 Howard Albert 207 Hubbert King M. 67 Hull 135 I IBM 20

20 291 J JAK (τράπεζα της Σουηδίας) 110, 111 Jian Song 56 Joy Bill 263, 270 K Kanbur Ravi 154 Karimov 197 Karnataka 94 Kattunayakan (φυλή) 140, 141 Kelvin 20 Keynes John Maynard 153, 201 L La Cochabamba 173 Labrador 50 Ladakh 34, 130, 132 Larios Armando 190 Lathur 133 Lietaer Bernard 111 Lord Clive 119 Lovelock James 44 M Mae-Wan 235 Max-Neef Manfred 130, 132 McGavin George 250 Meacher Michael 50 Micht (τυφώνας) 36, 46 Morales 190 Morecombe Bay 155 N NAFTA 29, 184 Naidu Chandrababu 220 Nano-bio-info-cogno (NBIC) 264 Nauru 52 Nawab 177 Nordberg Hodge Helena 130 Nordhaus William 44 Novartis 240, 246 O Oliver J. Melvin 246 Onyx (π ραυλος) 77 OSCE 88 Oxford Research Group 88 P Pacific Rim 124, 125 PCB 17, 103, 223, 224 Peace Direct 89 Pearce David 45 Pepsi 112, 173, 174, 175 Perle Richard 192 Phelps Willard 245 Plassey 179 POP (διαρκείς οργανικοί ρυπαντές) 223, 224, 225, 226, 239 Porto Alegre 176 Pot Pol 190 Prasith Thiounn 190 Pusztai Arpad 241 R Roosevelt Eleanor 13 Rowbotham Michael 106 Ruggiero Renato 146 S Sainsbury David 242, 243 San Juan (ποταµ ς) 85 Sandhurst 90 Santa Clara 183, 185 Santa Lucia 17 Santarèm 129 Sao Francisco 129 Sapiro Bob 247 Sardar Sardovar (φράγµα) 29 Saur 174 Sellafield 75, 76 Shaler 216 Shatalov Vladimir 41 Silent Spring (βιβλίο) 216

21 292 Silver Lee 260, 261 Smith Adam 156, 265 Soddy Federick 98, 99 St Lawrence 225 Stamp Josiah 106 Stephenson Adlai 13 Suez 174 Summers Laurence 175 Sun Microsystems 263, 270 Sunburn (π ραυλος) 77 T Taj 34 Thekaekara Stan and Mari 137, 138, 159 Tipu (σουλτάνος) 177 Todeschini Carlos 176 Trichur 31 TRIP (Σχετιζ µενα µε το Εµπ ριο ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας) 163 Tuke William 179 Twain Mark 32 Tyndall John 37 V Vermont 184 Vivendi 174 W Wajir 87, 90 Watson James 235 Watson Thomas 20 Wiener Norbert 266 Wolfenson (πρ εδρος της Παγκ σµιας Τράπεζας) 144 Wörgl (π λη της Αυστρίας) 113, 114 WorldCom 147 Y Yale (Πανεπιστήµιο) 44 U UV (υπεριώδης ακτινοβολία) 23 UV-B 23, 24

22 E??.?H:E. H 2/5/13 12:21 PM Page 1 Η Γη, πλ(ον, ε*ναι ιδια*τερα ευ"λωτη, +πως ε*µαστε κι εµε*ς. Αυτ) η συλλογ) των πρωτ+τυπων, ερεθιστικ;ν, µικρ;ν δοκιµ*ων που κεντρ*ζουν το ενδιαφ(ρον εστι"ζει στο ερ;τηµα τι πηγα*νει στραβ" µε τον πλαν)τη µας και στη µεγαλ,τερη πρ+κληση του αι;να µας: π;ς να σ;σουµε τη Γη απ+ τους εαυτο,ς µας. Κλιµατικ Αλλαγ - ν(α στοιχε*α που εµπν(ουν ανησυχ*α για τους κινδ,νους που αντιµετωπ*ζει ο πλαν)της και η δρ"ση που απαιτε*ται. Κατανο&ντας το Ισλ µ - γιατ* ε*ναι αντ*θετο µε τον εταιρικ+ καπιταλισµ+; Πολιτισµ νες Αξ ες - γιατ* οι ΗΠΑ, οι οπο*ες ε*ναι αφοσιωµ(νες στη δηµοκρατ*α και την ελευθερ*α στη χ;ρα τους, επεµβα*νουν (τσι ε,κολα αλλο,; Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη καλ,πτει ποικ*λα ζητ)µατα, +πως το Νερ+, τα 'πλα του Πολ(µου, την Ανισ+τητα, το Ελε,θερο Εµπ+ριο, τα Οργανικ" Προϊ+ντα και τα Γον*δια. Kαι ακ+µη: Το Τ λος της Τυρανν ας - οι Θεµελιωτ(ς της Αµερικ)ς δεν ε*χαν σχ(ση µε την τυρανν*α. Τ;ρα, η τυρανν*α των εταιρει;ν των ΗΠΑ δ(χεται νοµικ) επ*θεση απ+ (ναν "νθρωπο. «Αυτ ς ε ναι πληροφορ ες µε στ ση... θα σας κ νουν να σκεφτε τε ξαν π νω σε κ ποια απ τα µεγαλτερα επ µαχα ζητ µατα που αντιµετωπ ζει ο πλαν της» Jonathan Dimbleby, συγγραφ(ας και σχολιαστ)ς James Bruges Νανοτεχνολογ α - χειραγ;γηση του ατ+µου: ωφελο,ν τα επιστηµονικ" επιτε,γµατα την κοινων*α; Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη James Bruges Mια προκλητικ) µατι" σ (ναν πλαν)τη που βρ*σκεται σε κρ*ση

Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το

Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το 2010-2001 Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας, οι εξαγωγές αγαθών της Αυστραλίας κατά το οικονομικό έτος 2010-11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Eπιδημιολογικά Δεδομένα Ανθεκτικής και Πολυανθεκτικής Φυματίωσης (DR και MDR-ΤΒ) Απ. Παπαβασιλείου ΑντιφυματικόΤμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.

Eπιδημιολογικά Δεδομένα Ανθεκτικής και Πολυανθεκτικής Φυματίωσης (DR και MDR-ΤΒ) Απ. Παπαβασιλείου ΑντιφυματικόΤμήμα Γ.Ν.Ν.Θ. Eπιδημιολογικά Δεδομένα Ανθεκτικής και Πολυανθεκτικής Φυματίωσης (DR και MDR-ΤΒ) Απ. Παπαβασιλείου ΑντιφυματικόΤμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ» Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) Μόλυνση (Λανθάνουσα λοίμωξη): 1.900.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγές εξαγωγές αναλυτικά Παρασκευή, 24 Ιούνιος :35 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 05 Απρίλιος :15

Eισαγωγές εξαγωγές αναλυτικά Παρασκευή, 24 Ιούνιος :35 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 05 Απρίλιος :15 Eισ Eισαγωγές - Eξαγωγές οίνου 2015(σε HL) ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΞΙΑ(ΕΥΡΩ) ΛΙΤΡΑ ΑΞΙΑ/ΛΙΤΡΟ ΙΣΛΑΝΔΙΑ 734 411 1,79 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 258.693 44.533 5,81 ΕΛΒΕΤΙΑ 821.844 184.455 4,46 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 30 2 15,00 ΤΟΥΡΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο Αποτελέσματα από την έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2012

Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο Αποτελέσματα από την έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2012 Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο Αποτελέσματα από την έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2012 απευθυνόμενη στα μέλη της UFI*,της SISO**, της AFIDA*** και της EXSA**** * Παγκόσμια ** στις ΗΠΑ ***Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών H μεγαλύτερη διεθνής έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής

Διαβάστε περισσότερα

Διάστημα. Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, χρειάζεται:

Διάστημα. Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, χρειάζεται: 3ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:45 μ.μ. Page 1 Διάστημα Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον εαυτό της, χρειάζεται: μια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 44 Μάρτιος 2007 Μέτρια επίδοση της Ελλάδας στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τοµέα Σύµφωνα µε τη νέα έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία γκάμα απειλών και προκλήσεων

Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία γκάμα απειλών και προκλήσεων Δελτίο Τύπου Ημερομηνία: 10 Νοεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user Η Μ Ο Σ Ι Α sed11sp2 Ηµ/νία: 26/10/2007 Σελίδα 1 από 10 ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ T.E.I. Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

13/6/2014 17:45 18:30 Εκπομπή «Παγκόσμιο Κύπελλο 2014» Στιγμιότυπα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13/6/2014 17:45 18:30 Εκπομπή «Παγκόσμιο Κύπελλο 2014» Στιγμιότυπα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6/2014 22:00-22:55 Pre Game ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ & ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 22:55 00:55 ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 00:55-01:20 Post Game ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 13/6/2014 18:30-18:55 Pre Game ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ 18:55 20:55 ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ήπειρος: Βόρεια Αμερική

Ήπειρος: Βόρεια Αμερική Ήπειρος: Βόρεια Αμερική 1. Τροπική Β. Εύκρατη 3. Β. Πολική Ερήμου, Ορεινό, εύκρατο, τροπικό Έρημοι, τούντρα, εύκρατα φυλλοβόλα δάση, στέπες, τάιγκα, μεσογειακή, τροπικά δάση Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ώρες τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων του Μουντιάλ στην Ελλάδα από τη ΝΕΡΙΤ

Οι ώρες τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων του Μουντιάλ στην Ελλάδα από τη ΝΕΡΙΤ Οι ώρες τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων του Μουντιάλ στην Ελλάδα από τη ΝΕΡΙΤ Πέμπτη 12 Ιουνίου «Ώρα Μουντιάλ» 23:00 00:30 ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ (ΝΕΡΙΤ και ΝΕΡΙΤ HD) 00:45 02:00 Post game εκπομπή «Ώρα Μουντιάλ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 07 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

Όπως επισηµαίνεται στον οδηγό

Όπως επισηµαίνεται στον οδηγό DIGITAL PLANT Πληροφορικής και πικοινωνιών στην λλάδα Όπως επισηµαίνεται στον οδηγό Digital Planet, διεθνώς οι δαπάνες για την παγκόσµια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και πικοινωνιών (ΤΠ), το 2008 θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ sed11sp2 Ηµ/νία: 17/06/2011 Σελίδα 1 από 10 Ώρα: 11:08:51 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ user

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ sed11sp2 Ηµ/νία: 17/06/2011 Σελίδα 1 από 10 Ώρα: 11:08:51 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ user ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ sed11sp2 Ηµ/νία: 17/06/2011 Σελίδα 1 από 10 ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ T.E.I. Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως 30/06/14 ΟΛΕΣ N/A. 10% 11/04/14 εως 09/06/14 ΟΛΕΣ (Eξαιρουμένων COLLECTIONS)

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως 30/06/14 ΟΛΕΣ N/A. 10% 11/04/14 εως 09/06/14 ΟΛΕΣ (Eξαιρουμένων COLLECTIONS) ΒΕΛΓΙΟ ΜΕΣΟΒΔΟΜΑΔΑ 10% 02/01/14 εως ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως ΟΛΕΣ N/A Διαθέσιμο μόνο σε BRUSSELS ZAVENTEM APT & MAX ΚΡΑΤΗΣΗ 14 ΗΜΕΡΕΣ 20% 02/01/14 εως ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ 20% 02/01/14 εως 13/02/14

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 48 Απρίλιος 2008 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Νέα επιδείνωση της θέσης της Ελλάδας το 2008 στον είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες χώρες

Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες χώρες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ 5 ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ 5 ΑΓΚΟΛΑ 5 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 3 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 5 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 5 ΑΪΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

NATO CODIFICATION BUREAU)

NATO CODIFICATION BUREAU) Απόδοση NSN 1. Ο NSN είναι ένας μοναδικός δεκατριψήφιος αριθμός, με τον οποίο αναγνωρίζεται πλήρως ένα υλικό. Είναι ένας κωδικός για της εύκολη αναζήτηση του υλικού που διευκολύνει την λογιστική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική κατάταξη της Ελλάδας

Συνολική κατάταξη της Ελλάδας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 45 Απρίλιος 2007 Η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται πολλών άλλων χωρών στην ετοιµότητα για χρήση νέων τεχνολογιών Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά προϊόντων αλιείας στην Τουρκία

Η αγορά προϊόντων αλιείας στην Τουρκία 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η αγορά προϊόντων αλιείας στην Τουρκία Η αγορά προϊόντων αλιείας και πιο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενο του Θερµοκηπίου

Φαινόµενο του Θερµοκηπίου Φαινόµενο του Θερµοκηπίου Αλεξάνδρου Αλέξανδρος, Κυριάκου Λίντα, Παυλίδης Ονήσιλος, Χαραλάµπους Εύη, Χρίστου ρόσος Φαινόµενο του θερµοκηπίου Ανακαλύφθηκε το 1824 από τον Γάλλο µαθηµατικό Fourier J. (1768)

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα, το παράρτηµα της απόφασης 2007/453/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Συγκεκριµένα, το παράρτηµα της απόφασης 2007/453/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 3. 8. 2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:2494/84514 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αναλυτικά αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD

Τα αναλυτικά αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD Η Ελλάδα, για το 2015, κατέγραψε σημαντική υποχώρηση στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας και πλέον βρίσκεται στην 56 η θέση μεταξύ 61 χωρών, από την 50 η θέση την οποία είχε καταλάβει κατά το προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

10% 02/01/15 έως 21/03/15. 20% 02/01/15 έως 27/03/15 ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ Collections. 20% 07/01/15 έως 24/03/15. 10% 02/01/15 έως 21/03/15

10% 02/01/15 έως 21/03/15. 20% 02/01/15 έως 27/03/15 ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ Collections. 20% 07/01/15 έως 24/03/15. 10% 02/01/15 έως 21/03/15 ) ΒΕΛΓΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 10% 02/01/15 έως 21/03/15 ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ Prestige Collection, Dreamcar Collection 20% 02/01/15 έως 27/03/15 ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ Collections ΜΕΣΟΒΔΟΜΑΔΑ 15% 02/01/15 έως 31/03/15

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την διεθνή οργάνωση Actionaid:

Λίγα λόγια για την διεθνή οργάνωση Actionaid: Τι είναι η Actionaid; Η ActionAid είναι διεθνής μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας. Λίγα λόγια για την διεθνή οργάνωση Actionaid: Η ActionAid

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΟΔΟΣ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΟΔΟΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΟΔΟΣ) ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός ανταγωνισμός σε κύρια ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα

Βασικός ανταγωνισμός σε κύρια ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα Βασικός ανταγωνισμός σε κύρια ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα Ο Πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τις 10 πρώτες κατηγορίες προϊόντων που εξήχθησαν από Ελλάδα προς τις ΗΠΑ (έτος βάσης το 2013), καθώς και τους

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο. 41 Απρίλιος 2008 Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ Ηµ/νία: 05/10/2004 Σελίδα 1 από 10 ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ T.E.I. Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 39016

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα Εξουσιοδοτηµένων Εγκαταστατών της PROINSO ξεπέρασε τις 2.000 συµβεβληµένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο Εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της θέση διεθνώς Από την έναρξή του το 2010, συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός ανταγωνισμός στα 10 πρώτα εισαγόμενα στις ΗΠΑ προϊόντα

Βασικός ανταγωνισμός στα 10 πρώτα εισαγόμενα στις ΗΠΑ προϊόντα Βασικός ανταγωνισμός στα 10 πρώτα εισαγόμενα στις ΗΠΑ προϊόντα Ο Πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τις 10 πρώτες κατηγορίες προϊόντων που εισήχθησαν στις ΗΠΑ (έτος βάσης το 2013), καθώς και τους κύριους

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής Τιμοκατάλογος Περιαγωγής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Περιαγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ροταριανα Γραμματόσημα... Ρόταρυ και φιλοτελισμός, δύο όροι παγκόσμιοι

ροταριανα Γραμματόσημα... Ρόταρυ και φιλοτελισμός, δύο όροι παγκόσμιοι ροταριανα Γραμματόσημα... Ρόταρυ και φιλοτελισμός, δύο όροι παγκόσμιοι Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Ευρώπη... 5 Αμερική... 8 Ασία... 12 Αυστραλία... 14 Αφρική... 15 2 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΡΟΤΑΡΥ Φίλες και φίλοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙ ΕΨΕΙΣ Ζώνες χρέωσης Q σελ 3 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Smart EU Combo Q no

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν.

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. 1 Που συμβαίνουν οι περισσότερες βροχοπτώσεις; Κυρίως στη θάλασσα. Και μάλιστα στο Ισημερινό. Είδαμε γιατί στο προηγούμενο μάθημα. Ρίξε μία ματιά.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙ ΕΨΕΙΣ Ζώνες χρέωσης Q ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Q no borders Roamer Μάθε

Διαβάστε περισσότερα

Α1.5 «Aνακρίνοντας» τους χάρτες

Α1.5 «Aνακρίνοντας» τους χάρτες Α1.5 «Aνακρίνοντας» τους χάρτες Ποιο Χάρτη θα χρησιμοποιήσω αν θέλω να μάθω τη θέση της Αφρικής στον κόσμο; Θα χρησιμοποιήσω τον Παγκόσμιο Χάρτη Ποια είναι η θέση της Αφρικής στον κόσμο; Η απάντηση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Οριακή βελτίωση του Mικροοικονοµικού είκτη Ανταγωνιστικότητας παρά τη χειροτέρευση του Mακροοικονοµικού

Ελλάδα Οριακή βελτίωση του Mικροοικονοµικού είκτη Ανταγωνιστικότητας παρά τη χειροτέρευση του Mακροοικονοµικού Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Νοέµβριος 2002 Ελλάδα 2002 - Οριακή βελτίωση του Mικροοικονοµικού είκτη Ανταγωνιστικότητας παρά τη χειροτέρευση του Mακροοικονοµικού Σύµφωνα µε την διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προγράμματος W

Τιμοκατάλογος Προγράμματος W Τιμοκατάλογος Προγράμματος W ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ W Μηνιαίο Πάγιο 60 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 1.500 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα 1.500 Mobile Internet 1,5GB Χρεώσεις μετά την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια εικόνα του περιβάλλοντος Θεοδότα Νάντσου WWF Ελλάς

Παγκόσµια εικόνα του περιβάλλοντος Θεοδότα Νάντσου WWF Ελλάς Παγκόσµια εικόνα του περιβάλλοντος Θεοδότα Νάντσου WWF Ελλάς Παγκόσµια προβλήµατα Αιτίες της περιβαλλοντικής καταστροφής Λύσεις Τι γίνεται στην Ελλάδα; Ορισµοί Πρόβληµα: Απώλεια βιοποικιλότητας Περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 2111202005 Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 55 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 12 10 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack Pay Monthly PayMonthly & PayAsYouGo International Call Saver 19% VAT 19% VAT 19% VAT Αγία Λουκία κινητό 0.2635 0.2856 0.2101 Αγία Λουκία σταθερό 0.2635 0.2635

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών..4 2. Λειτουργικό Κέρδος.7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση.. 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες μη Αυστρία 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 Βέλγιο 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Βουλγαρία 1 1 1 3 3 2 3 3 3 Γαλλία 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Γερμανία 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανία

Γερµανία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ sed11sp2 Ηµ/νία: 01/09/2004 Σελίδα 1 από 10 ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ T.E.I. Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) Αγία Λουκία 0.2477 Αγία Λουκία κινητό 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες κινητό 0.2477 Άγιος Μαρίνος 0.0993 Άγιος Μαρίνος κινητό 0.2477 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΣ 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Υπηρεσίες 37,20 15,13 22,07. 10,08 /μήνα. Απεριόριστο. 15,12 /μήνα. Απεριόριστα. 15,12 /μήνα. 0,0301 /λεπτό. 25,20 /μήνα.

Πρόσθετες Υπηρεσίες 37,20 15,13 22,07. 10,08 /μήνα. Απεριόριστο. 15,12 /μήνα. Απεριόριστα. 15,12 /μήνα. 0,0301 /λεπτό. 25,20 /μήνα. Μηνιαίο πάγιο Κανάλια φωνής:2 Ποσό που αναλογεί στην επικοινωνία Ποσό που αναλογεί στην τηλεόραση Internet έως 24Mbps Σταθερά (Αστικές /Υπεραστικές Κλήσεις) Κλήσεις προς όλα τα κινητά (Vodafone, Cosmote,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι λοιπές λειτουργίες του χρήµατος Τι είναι το κρυπτοχρήµα; Αποτελεί το κρυπτοχρήµα πράγµα;...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι λοιπές λειτουργίες του χρήµατος Τι είναι το κρυπτοχρήµα; Αποτελεί το κρυπτοχρήµα πράγµα;... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ...15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...17 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ...19 1. ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΧΡΗΜΑ...23 1.1. Το χρήµα και οι ιδιότητές του... 25 1.1.1. Ανάλυση του λειτουργικού ορισµού του χρήµατος...26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ Για τη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµιο Εκθεσιακό Βαρόµετρο Αποτελέσµατα από την έρευνα που διενεργήθηκε το εκέµβριο του 2009

Παγκόσµιο Εκθεσιακό Βαρόµετρο Αποτελέσµατα από την έρευνα που διενεργήθηκε το εκέµβριο του 2009 Παγκόσµιο Εκθεσιακό Βαρόµετρο Αποτελέσµατα από την έρευνα που διενεργήθηκε το εκέµβριο του 2009 απευθυνόµενη στα µέλη της UFI*,της SISO** και της AFIDA*** * Παγκόσµια ** στις ΗΠΑ ***Κεντρική & Νότια Αµερική

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ η µ ά ν σ ε ι ς

Ε π ι σ η µ ά ν σ ε ι ς Ε π ι σ η µ ά ν σ ε ι ς Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο. 63 Σεπτέµβριος 2012 Η πορεία των εξαγωγών κατά τους πρώτους έξι µήνες του 2012 (Ιανουάριος Ιούνιος) ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟΣ ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην έβδομη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

PMI. Ο κορυφαίος οικονομικός δείκτης στον κόσμο

PMI. Ο κορυφαίος οικονομικός δείκτης στον κόσμο PMI Ο κορυφαίος οικονομικός δείκτης στον κόσμο Ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών Purchasing Managers Index (PMI ) βασίζεται σε μηνιαίες έρευνες που πραγματοποιούνται σε επιλεγμένες εταιρείες οι οποίες αντιπροσωπεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Πολιτικής

Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Πολιτικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Πολιτικής Μάθημα 9 ο : Η λεκάνη το Ειρηνικού Ωκεανού Ιωάννης Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες Αγία Λουκία 5 5 3 8 3 Άγιος Βικέντιος 4 4 3 8 3 Άγιος Κίτς & Νέβις 4 4 3 7-8 3 Άγιος Πέτρος & Μικελόν 4 5 3 10 3 Αζερμπαϊτζάν 2 3 3 6 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η PROINSO αρχίζει τη διανοµή συστηµάτων από την Ταϋλάνδη προς όλη τη Νοτιοανατολική Ασία

Η PROINSO αρχίζει τη διανοµή συστηµάτων από την Ταϋλάνδη προς όλη τη Νοτιοανατολική Ασία Η PROINSO αρχίζει τη διανοµή συστηµάτων από την Ταϋλάνδη προς όλη τη Νοτιοανατολική Ασία Η ισπανική πολυεθνική, που είναι εξειδικευµένη στη διανοµή ηλιακών στοιχείων και µετατροπέων για ηλιακές φωτοβολταϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Dernière MAJ 11/05/2015. Saint-Gobain, 350 χρόνια ιστορίας

Dernière MAJ 11/05/2015. Saint-Gobain, 350 χρόνια ιστορίας Dernière MAJ 11/05/2015 Saint-Gobain, 350 χρόνια ιστορίας ΜΕ ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ ηµιουργία της Παραγωγής Royale des Glaces Eφεύρεσητου χυτού γυαλιού Η Saint-Gobain επεκτείνεται στην Ευρώπη: Γερµανία, Ιταλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... σελ. 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Free2Roam για Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp2 : 19/01/ : 12:50:11 user 2.

sed11sp2 : 19/01/ : 12:50:11 user 2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ sed11sp2 Ηµ/νία: 19/01/2007 Σελίδα 1 από 10 ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ T.E.I. Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση

Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση Εισαγωγή 2.1 Μεταβολές στην ανθρώπινη κοινωνία 2.2 Η µεταβολή στη σ γχρονη περίοδο 4 [ 49 ] ÈÛ ÁˆÁ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΕΥδιάκριτες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα