Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη"

Transcript

1 E??.?H:E. H 2/5/13 12:21 PM Page 1 Η Γη, πλ(ον, ε*ναι ιδια*τερα ευ"λωτη, +πως ε*µαστε κι εµε*ς. Αυτ) η συλλογ) των πρωτ+τυπων, ερεθιστικ;ν, µικρ;ν δοκιµ*ων που κεντρ*ζουν το ενδιαφ(ρον εστι"ζει στο ερ;τηµα τι πηγα*νει στραβ" µε τον πλαν)τη µας και στη µεγαλ,τερη πρ+κληση του αι;να µας: π;ς να σ;σουµε τη Γη απ+ τους εαυτο,ς µας. Κλιµατικ Αλλαγ - ν(α στοιχε*α που εµπν(ουν ανησυχ*α για τους κινδ,νους που αντιµετωπ*ζει ο πλαν)της και η δρ"ση που απαιτε*ται. Κατανο&ντας το Ισλ µ - γιατ* ε*ναι αντ*θετο µε τον εταιρικ+ καπιταλισµ+; Πολιτισµ νες Αξ ες - γιατ* οι ΗΠΑ, οι οπο*ες ε*ναι αφοσιωµ(νες στη δηµοκρατ*α και την ελευθερ*α στη χ;ρα τους, επεµβα*νουν (τσι ε,κολα αλλο,; Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη καλ,πτει ποικ*λα ζητ)µατα, +πως το Νερ+, τα 'πλα του Πολ(µου, την Ανισ+τητα, το Ελε,θερο Εµπ+ριο, τα Οργανικ" Προϊ+ντα και τα Γον*δια. Kαι ακ+µη: Το Τ λος της Τυρανν ας - οι Θεµελιωτ(ς της Αµερικ)ς δεν ε*χαν σχ(ση µε την τυρανν*α. Τ;ρα, η τυρανν*α των εταιρει;ν των ΗΠΑ δ(χεται νοµικ) επ*θεση απ+ (ναν "νθρωπο. «Αυτ ς ε ναι πληροφορ ες µε στ ση... θα σας κ νουν να σκεφτε τε ξαν π νω σε κ ποια απ τα µεγαλτερα επ µαχα ζητ µατα που αντιµετωπ ζει ο πλαν της» Jonathan Dimbleby, συγγραφ(ας και σχολιαστ)ς James Bruges Νανοτεχνολογ α - χειραγ;γηση του ατ+µου: ωφελο,ν τα επιστηµονικ" επιτε,γµατα την κοινων*α; Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη James Bruges Mια προκλητικ) µατι" σ (ναν πλαν)τη που βρ*σκεται σε κρ*ση

2 Το Μικρ Βιβλίο για τη Γη James Bruges Στα παιδιά του James: Ben, Clare, Kate και Bea και στα παιδιά του Alastair: Toby και Rowan

3 Tίτλος του πρωτοτ που The Little Earth Book Eκδ θηκε απ την Alastair Sawday Publishing Fourth edition (updated and revised) 2004 Copyright 2000, 2001, 2002, 2004 Alastair Sawday Publishing Co. Ltd Tίτλος: To Mικρ Bιβλίο για τη Γη Πρώτη έκδοση για την ελληνική γλώσσα Eκδ σεις KέΡΚΥΡΑ Mονοπρ σωπη EΠE ISBN Nοέµβριος 2004 / αντίτυπα Παραγωγή: Eκδ σεις KέΡΚΥΡΑ Mετάφραση: Θανάσης Aθανασίου Σχεδιασµ ς - σελιδοποίηση: Aτελιέ KέΡΚΥΡΑ Eυρετηρίαση: Mαρία Kουτρο λη - Kλεάνθης Mουστακάκης Kεντρική διάθεση: Eκδ σεις KέΡΚΥΡΑ Bλαχάβα 6-8, τηλ.: , fax: bookstoreoikonomikh τηλ.: , fax: Απαγορε εται η αναδηµοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρ ντος έργου, µε οποιονδήποτε τρ πο, τµηµατικά ή περιληπτικά, στο πρωτ τυπο ή σε µετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδ τη

4 ÂÚÈÂ fiìâó 6 Εισαγωγή 15 Βακαλάος ένα σ µβολο για την εποχή µας 20 Μην Προβλέπετε! απλώς να είστε συστηµατικοί 23 Η Στιβάδα του Όζοντος µια αχτίδα ελπίδας 26 Νερ το γλυκ νερ εξαντλείται 31 Οικολογικά Aποτυπώµατα οι πλο σιοι φοράνε µεγάλες µπ τες 34 Ένα οξ µωρο; αειφ ρος ανάπτυξη 37 Ατµοσφαιρικ ς Άνθρακας το έσχατο πλο µαζικής καταστροφής 43 Η Πολιτική της Στρουθοκαµήλου αντιµετωπίζοντας την αβεβαι τητα 48 Η Ευρώπη Ψ χεται οι τελευταίες µέρες του πράσινου και ευχάριστου πλανήτη µας; 51 Ρίο και Κι το ας το αναβάλουµε µέχρι α ριο 56 Περιστολή και Σ γκλιση η λ ση για να συνδυάσουµε την επιβίωση µε τη δικαιοσ νη 61 Eγχώρια Eµπορε σιµη Ποσ στωση (DTQ) προς την ισ τητα σε κάθε χώρα 66 Το Μέλλον του Πετρελαίου ποιος κοροϊδε ει ποιον και γιατί; 71 Η Οικονοµία του Υδρογ νου το µέλλον της ενέργειας 74 Πυρηνική Ενέργεια πολ ραδιενεργή για να τη διαχειριστο µε 79 Το Εµπ ριο Όπλων βρ µικο και αισχρ 82 Όπλα Πολέµου ο π λεµος δεν αποτελεί πλέον επιλογή 87 Εργαλεία για την Ειρήνη οι εναλλακτικές δυνατ τητες απέναντι στη βία είναι δυνατές

5 91 Ανισ τητα κληροδ τηµα του 20ο αιώνα 95 Τοκογλυφία και Απληστία θρησκευτικές διαστρεβλώσεις 98 Οικονοµική Ανάπτυξη και ο δε τερος ν µος της θερµοδυναµικής 101 Ένα Παράδοξο η ιστορία της ανάπτυξης: τα πράγµατα χειροτερε ουν 104 Το να Κάνετε Χρήµατα είναι πραγµατικά πολ απλ : δανείστε 107 Τράπεζες οι κυβερνήσεις και χι οι τράπεζες θα έπρεπε να εκδίδουν χρήµα 110 Τραπεζική Χωρίς Τ κο και νοµίσµατα µε σταθερά φθίνουσα αξία 113 Η Π λη της Αυστρίας Wörgl δεν αξίζει να κρατάµε το χρήµα 116 Παγκ σµιο Οικο-Ν µισµα τέσσερα νοµίσµατα 119 Το Εισ δηµα των Πολιτών για έναν πολιτισµένο πολιτισµ 123 ραστήριες Π λεις δηµιουργοί ευηµερίας 127 Τζαµιά και Εκκλησίες η παραν ηση πλεονάζει 130 Βασικές Ανάγκες δεν είναι, λοιπ ν, λοι τ σο ευτυχείς σο εµείς; 133 «Αυτοί» ή «Εµείς» µια καναδική προσέγγιση 137 Πλο τος στη Φτώχεια µια φυλετική άποψη

6 141 Το Απεχθές Χρέος µια ανθρωπιστική αµερικανική ιδέα 146 Το Χρέος του Τρίτου Κ σµου η άποψη των πλουσίων 149 Το Χρέος του Πρώτου Κ σµου η άποψη των φτωχών 152 Ελε θερο Εµπ ριο συγκριτικά πλεονεκτήµατα των εταιρειών 157 Απλώς Αλλάξτε συνδέοντας τον καταναλωτή µε τον παραγωγ 160 Ο ΠΟΕ µια καλ τερη κατε θυνση είναι δυνατή 165 Η Γενική Συµφωνία Εµπορίου και Υπηρεσιών (GATS) αποµάκρυνση απ τη δηµοκρατία και την ειρήνη 172 Η Στέρηση του Νερο εγκλήµατα κατά της ανθρωπ τητας 177 Η Πρώτη Πολυεθνική Εταιρεία λίγα έχουν αλλάξει 182 Το Τέλος της Τυραννίας ο αγώνας των Θεµελιωτών της Αµερικής 187 Πολιτισµένες Αξίες για κουλτο ρα, περιβάλλον και ειρήνη; 192 Η Αυτοκρατορία παραλογισµ ς πλήρους φάσµατος 198 Αυτοκρατορικ ς Φ ρος Υποτέλειας γιατί οι πλο σιοι είναι πλο σιοι και η πλειον τητα των ανθρώπων είναι φτωχοί

7 203 Βιοµιµητισµ ς το καινο ργιο συναρπαστικ σ νορο της επιστήµης 206 Έδαφος η αποθήκη της διατροφής 209 Τρέφοντας τον Κ σµο δεν υφίσταται ανεπάρκεια χρηµάτων ή τροφής 216 Οργανικά Προϊ ντα σεβ µενοι τον τρ πο της φ σης 220 Το ικαστήριο των Πολιτών οι ντ πιοι ξέρουν τι βοήθεια χρειάζονται 223 POP και EDC συνθετικές ωρολογιακές β µβες 227 Αντιβιοτικά ένα δώρο της φ σης που απορρίφθηκε 230 Μικρ βια πιο ανθεκτικά απ τους ανθρώπους 233 Γονίδια και γενετικά πειράµατα 237 ηµιουργώντας Καινο ργια Φυτά γενετικά µεταλλαγµένα ή οργανικά, τι προτιµάτε; 245 Ο Εξολοθρευτής αναγκάστε τους φτωχο ς να αγοράσουν τους σπ ρους µας 250 Η Φ ση σε Ισορροπία επιβίωση του πιο προσαρµοστικο ; 253 Πληθυσµ ς περισσ τερος ή λιγ τερος; 256 Πατεντάροντας τη Ζωή περιµένετε ένα λεπτ! ποιος την έφτιαξε; 259 Εµπορική Ευγονική ένα εναλλακτικ µέλλον για τους φτωχο ς 262 Νανοτεχνολογία η επιτυχία µπορεί να είναι το χειρ τερο σενάριο 265 Κατανοώντας τη Φ ση και επανασχεδιάζοντας τη ζωή 268 ιαίσθηση κοινή λογική, φαντασία και ηθική 271 ο Ιάπωνες Αγρ τες περισσ τερα µε λιγ τερα µια µαγευτική ιστορία 274 ιανοητικ ς Εξοπλισµ ς η πραγµατικ τητα πέρα απ τη σ λληψή µας 277 Παραποµπές, Ευρετήριο

8 8 ÈÛ ÁˆÁ Φωτογραφίες απ το ιάστηµα δείχνουν τον κ σµο µας καλυµµένο απ ένα λεπτ πέπλο ατµ σφαιρας. Αυτ το αεριώδες πέπλο είναι ο λ γος για τον οποίο υπάρχει ζωή στον πλανήτη µας και χι σε άλλους. Χωρίς αυτ, η Γη θα ήταν παγωµένη, γεµάτη κρατήρες και νεκρή, πως ο Άρης. Τα ζωντανά κ τταρα χρειάστηκαν περισσ τερο απ δ ο δισεκατοµµ ρια χρ νια για να µετασχηµατίσουν την τοξική σο πα της ατµ σφαιρας. Το οξυγ νο συνδυάστηκε µε άλλα στοιχεία για να υποθάλψει την πλο σια ποικιλοµορφία της σηµερινής ζωής. Τα αέρια επέδρασαν αµοιβαία µε βακτήρια, πλαγκτ ν και φυτά. Ο άνθρακας αιχµαλωτίστηκε µε τη διαδικασία της φωτοσ νθεσης και αποτέθηκε στην επιφάνεια της Γης ως κάρβουνο, πετρέλαιο και αέριο. Τα πολ πλοκα συστήµατα της βιοποικιλ τητας εξελίχτηκαν εν µέρει διά της συµπληρωµατικής συνεργίας εν µέρει ως ισορροπία των ανταγωνιστικών συµφερ ντων και εν µέρει διά της οριοθέτησης των ειδών που λες οι µορφές της ζωής αλληλεπιδρο ν µε τρ πους τους οποίους ποτέ δεν θα κατανοήσουµε πλήρως. Η ανθρωπ τητα κληρον µησε µια µαγευτική Γη, ένα γοητευτικ, µορφο και υγιή κ σµο σε µια κατάλληλη θερµοκρασία. Όµως εµείς αποµυζο µε µεγάλο µέρος των φυσικών π ρων και στερα τους αποβάλλουµε στην επιφάνεια της Γης και στην ατµ σφαιρα. Καταστρέφουµε τους πνε µονες του πλανήτη, τα αρχαία δάση. Προκαλο µε τη µαζική εξαφάνιση διαφ ρων ειδών και µειώνουµε τη βιοποικιλ τητα. ιαταράσσουµε την εξελιγµένη ισορροπία της ζωής δηµιουργώντας νέα χηµικά, αέρια, βακτήρια, ιο ς, φυτά και ζώα, τα οποία δεν αποτέλεσαν ποτέ µέρος της εξελι-

9 9 κτικής διαδικασίας της φ σης και τους επιτρέπουµε να εξαπλωθο ν στην επιφάνεια της Γης. Προκαλο µε παγκ σµια υπερθέρµανση σε τέτοια κλίµακα η οποία δεν έχει παρατηρηθεί απ το τέλος της πέρµιας περι δου, ταν οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα απ τα ηφαίστεια προξένησαν σειρά φαινοµένων που κατέστρεψαν, σχεδ ν, κάθε ζωή στη Γη. Η Γη επιστρέφει στο άγονο τοξικ χάος απ το οποίο ξεκίνησε. Περισσ τεροι απ επιστήµονες, συµπεριλαµβανοµένων και των τεσσάρων πέµπτων λων των βραβευµένων µε Ν µπελ, εξέδωσαν, το 1992, την περίφηµη Παγκ σµια Προειδοποίηση των Επιστηµ νων για την Ανθρωπ τητα, η οποία περιείχε τα ακ λουθα σχ λια: «Προσεγγίζουµε ταχ τατα πολλά απ τα ρια της Γης. Οι τρέχουσες οικονοµικές πρακτικές που καταστρέφουν το περιβάλλον δεν µπορο ν να συνεχιστο ν. Η µαζική µας παρέµβαση µπορεί να προκαλέσει την απρ βλεπτη κατάρρευση σηµαντικών βιολογικών συστηµάτων τα οποία δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως. Για να αποφ γουµε την τεράστια ανθρώπινη δυστυχία και για να µην ακρωτηριαστεί ανεπαν ρθωτα το παγκ σµιο σπίτι µας σ αυτ ν τον πλανήτη, είναι απαραίτητη µια µεγάλη αλλαγή στον τρ πο που διαχειριζ µαστε τη Γη και τη ζωή πάνω σ αυτήν». Κατά τη µετέπειτα δεκαετία δεν αλλάξαµε κατε θυνση. Ήδη έχει χαθεί το ένα τρίτο του «φυσικο πλο του» του πλανήτη. Η ανθρώπινη δυστυχία, σε πρωτοφανή κλίµακα, απορρέει απ την απερίσκεπτη βιασ νη των πλουσίων για παγκ σµια εκµετάλλευση. Ενδέχεται να είµαστε υπε θυνοι για το υπέρτατο έγκληµα κατά της ανθρωπ τητας, επιτρέποντας στα υποστηρικτικά συστήµατα της Γης να καταρρε σουν, ενώ απολαµβάνουµε τα προσωρινά προν µια εν ς µη βιώσιµου τρ που ζωής. Η ανθρώπινη κοινωνία καταρρέει. Οι φρικαλε τητες της 11ης Σεπτεµβρίου κατά του Παγκ σµιου Κέντρου Εµπορίου και του Πενταγώνου, συµβ λων του εταιρικο καπιταλισµο και της στρατιωτικής κυριαρχίας, ήγειραν ερωτηµατικά στο µεγαλεπήβολο σχέδιο της σης να συνενώσει λες τις κουλτο ρες του κ σµου σε µια µοναδική οικονοµική και εµπορική αυτοκρατορία στην οποία οι άνθρωποι, παντο, προσδιορίζονται χι απ την κουλτο ρα

10 12 Ò Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÂÙ Ùfi ÙÔ È Ï Ô «ŒÓ ÌÈÎÚfi ÓËÛ (Ë ÁÁÏ ) ÎÚ Ù Û ÌÂÚ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ï ÛÔ ÂÌ ÓÔ. Ó Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ıóô 300 ÂÎ ÙÔÌÌ Ú ˆÓ ÂÊ ÚÌÔ Â apple ÚfiÌÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË, ı Á ÂÚÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiappleˆ ÔÈ ÎÚ Â» Mohandas Gandhi, 1928 Μελετήστε το πως εσείς επιθυµείτε. ιαβάστε ένα µέρος τη φορά. Κάθε κεφάλαιο είναι µικρ και συγκεκριµένο και στοχε ει να σας προκαλέσει τ σο συναισθηµατικά σο και διανοητικά, άσχετα µε το αν συµφωνείτε ή χι µε λα σα λέγονται. Πολλά κεφάλαια σας παραπέµπουν σε άλλα βιβλία, αν και οι ιδέες που εκφράζονται εδώ δεν αντιπροσωπε ουν απαραίτητα τις ιδέες αυτών των βιβλίων. Ακ µη καλ τερα, προσπαθήστε να το διαβάσετε µονοµιάς ή σε δ ο φορές, ώστε οι ιδέες να παραµείνουν στη µνήµη σας και να δηµιουργήσουν ένα αλληλοσυνδε µενο σ νολο Αυτά τα παγκ σµια θέµατα δεν πρέπει να εξετάζονται µ να τους. Η στάση µας απέναντι στο περιβάλλον, στο εµπ ριο, στο µιλιταρισµ, στη γενετική καθώς και η υποκείµενη φιλοσοφία µας αλληλεπιδρο ν µεταξ τους. Παρακαλώ να µην παραλείψετε τα οικονοµικά κεφάλαια σχεδ ν τα λιγ τερο γοητευτικά, γιατί τα λανθασµένα οικονοµικά αποτελο ν τη ρίζα των περισσ τερων προβληµάτων µας και, πράγµατι, οι λ γοι δεν είναι τ σο δ σκολο να γίνουν αντιληπτοί. Σκεφτείτε πώς µπορείτε να επηρεάσετε τους αντιπροσώπους σας. εν µπορο µε να προβλέψουµε επακριβώς το µέλλον, αλλά κάθε βήµα µπορεί να πλησιάζει ή να αποµακρ νεται απ την περιβαλλοντική επιβίωση και την

11 13 κοινωνική δικαιοσ νη. εν χρειάζεται να παραδοθο µε στις λανθασµένες κατευθ νσεις των πολιτικών οµάδων οποιουδήποτε κ µµατος ένας άλλος κ σµος είναι δυνατ ς. Επίσης, σκεφτείτε τρ πους µε τους οποίους η δική σας ζωή και η ζωή της κοιν τητάς σας µπορο ν να κάνουν τη διαφορά. Όπως ο Adlai Stephenson ανέφερε για την Eleanor Roosevelt: «Προτιµο σε να ανάβει κεριά, παρά να καταριέται το σκοτάδι, και η λάµψη της ζέστανε τον κ σµο».

12 14 «πûùôú Â Ó È Ó ÁÒÓ ÌÂÙ Í ÙË ÂÎapple  ÛË Î È ÙË Î Ù ÛÙÚÔÊ» H.G. Wells

13 15 µ Î Ï Ô Ó Û Ì ÔÏÔ ÁÈ ÙËÓ ÂappleÔ Ì «ªÂÙ applefi Û, Î ÚÈ» Τα καλ τερα αλιευτικά πεδία στον κ σµο βρίσκονταν στην ακτή της Νέας Αγγλίας και το καλ τερο ψάρι ήταν ο βακαλάος. Ο Cabot, ταν επέστρεψε απ εκείνα τα µέρη το 1497, ανέφερε τι «η θάλασσα είναι γεµάτη µε ψάρια που µπορο ν να πιαστο ν χι µ νο µε το δίχτυ αλλά και µε καλάθια κατεβασµένα µε πέτρες». Εκατ χρ νια αργ τερα αναφέρον ταν βακαλάοι µεγάλοι σαν άνθρωποι και οι τ ποι ψαρέµατος εξυπηρετο σαν λη τ ην Ευρώπη. Οι βακαλάοι κολυµπο ν σε µεγάλα κοπάδια λίγο πάνω απ τον πυθµένα της θάλασσας Έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής και γεννάνε µ νο ταν, µετά τέσσερα χρ νια, είναι αρκετά µεγάλοι. Όταν παρουσιάστηκαν οι ανεµ τρατες, εξαφάνισαν µε τα δίχτυα τους λα τα ψάρια, µικρά και µεγάλα, και ελάχιστα µ νο άντεξαν αρκετά ώστε να αναπαραχθο ν. Απ τη δεκαετία του 1980 οι ψαράδες στις ακτές της Νέας Αγγλίας συνειδητο π ο ί η σ α ν τ ι ο ι β α κα λ ά ο ι ε ξα - φανίζονταν και αιτία ήταν οι µεγάλες ανεµ τρατες ανοιχτο πελάγους, αλλά η αµερικανική κυβέρνηση δεν πήρε µέτρα. Έτσι, έως το 1992 οι βακαλάοι δεν υπήρχαν πια. Μαζί µε τα ψάρια εξαφανίστηκαν και οι ψαράδες. Οι ικαν τητές τους στη ναυσιπλο α, στο ξεντέρισµα, στην επιδι ρθωση των διχτυών και στην εµπορία των ψαριών δεν τους βοήθησαν. Επίσης αποτελο σαν ένα µοναδικ είδος το οποίο δ σκολα θα αντικατασταθεί. Οι τουρίστες

14 E ÚÂÙ ÚÈÔ A Α Παγκ σµιος Π λεµος 231 Άβελ 34 Αγγλία 34, 59, 76, 153, 167, 177, 178 Αγία Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία 113 Άγιος Θωµάς ο Ακινάτης 265, 267 Αγκ λα 70, 188 Άδης 75 Αίγυπτος 30, 112 Αιθιοπία 146 Αϊνστάιν 74 Αϊτή 169 Αλ Κάιντα 129, 145, 196 Αλάσκα 120 Αµαζ νιος 33 Αµερική 82, 107, 123, 124, 125, 170, 182, 188, 216, 225, 253, 258 Ανατολική Ασία 17 Ανατολική Γερµανία 125 Ανταρκτική 23, 25, 45, 170 Αραβία 128 Αργεντινή 169, 170, 174 Άρης (πλανήτης) 8 Αρκτική 16, 23, 49, 170 Ασία 10, 48, 69, 77, 143, 175, 188, 198, 271 Ασιατική γρίπη 231 Ασουάν (φράγµα) 30 Ατλαντικ ς 16, 46, 48, 49 Αυστραλία 32, 135, 140, 251 Αυστρία 114 Αφγανιστάν 69, 78, 84, 188, 190, 193, 196 Αφρική 10, 46, 56, 70, 147, 150, 153, 188, 194, υτική Αφρική 18 µ Β Παγκ σµιος Π λεµος 136, 188, 223 Βαγδάτη 78, 188 Βαλκάνια 78 Βασιλική Επιτροπή για τη Ρ πανση του Περιβάλλοντος 58 Βασιλική Εταιρεία 209, 223, 241, 242 Βεγγάλη 177, 178, 180 Βέλγιο 223, 269 Βελιγράδι 89 Βενεζουέλα 69, 150 Βερν Ιο λιος 71 Βιετνάµ 80, 90, 188, 189 Βιοµηχανική Επανάσταση 39, 99, 101, 263 Βολιβία 172, 173 Β ρεια Θάλασσα 18 Βοστ νη 182 Βραζιλία 59, 152, 176, 248 Βρετανία 18, 50, 62, 66, 79, 80, 83, 90, 101, 106, 108, 125, 133, 168, 169, 179, 180, 196, 197, 207, 211, 212, 214, 219, 225, 228, 236, 240, 241, 251 Βρετανική Ένωση ιαβητικών 236 Βρετανική Ιατρική Εταιρεία 238 Γάγγης (ποταµ ς) 248 Γαλλία 112, 136, 167, 168, 195 Γενική Συµφωνία ασµών και Εµπορίου (GATT) 160 Γενική Συµφωνία Εµπορίου και Υπηρεσιών (GATS) 165, 166, 167, 168, 172, 173,

15 286 Γερµανία 138, 139, 222 Γη 8, 9, 10, 26, 27, 28, 32, 33, 37, 39, 41, 44, 54, 59, 66, 103, 120, 128, 150, 160, 195, 216, 230, 250 Γκάντι 33, 34, 35, 88, 133, 134, 136, 179 Γλασκ βη 138 Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εµπορικών Σηµάτων (PTO) 256, 257 Γροιλανδία 48 αλάι Λάµα 87 αµασκ ς 127 ανία 110 αρβίνος 265 είκτης Ανθρώπινης Φτώχειας 92 είκτης ιαρκο ς Οικονοµικής Ευηµερίας (ISEW) 101 είκτης της Ανθρώπινης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών 70, 85 ιεθνές Νοµισµατικ Ταµείο 85, 117, 122, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 169, 170, 173, 202 Εγχώρια Εµπορε σιµη Ποσ στωση (DTQ) 61, 63, 64 Εθνική Ακαδηµία Επιστηµών (NAS) 43, 50, 209, 239 Εθνικ Ερευνητικ Ινστιτο το Ηλεκτρικών Στοιχείων Καυσίµου 73 Εικονικ ς Πλο τος / Χρέος 98 Ειρηνικ ς ωκεαν ς 52, 198 Εκουαντ ρ 147 Ελ Σαλβαδ ρ 89 Ελβετία 141 Ελλάδα 34 Ενδοκυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίµατος (IPPC) 40, 41, 43, 51, 52, 54 Ερρίκος VIII 133 Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών 177, 178, 179, 180, 182, 183 Εταιρεία Εδάφους 216 Ευρωπαϊκή Ένωση 18, 162, 166 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 165 Ευρωπαϊκ ίκτυο Βασικο Εισοδήµατος (ΒΙΕΝ) 119 Ευρώπη 15, 48, 52, 53, 69, 79, 82, 112, 113, 119, 124, 126, 129, 139, 142, 147, 155, 162, 174, 194, 199, 200, 238, 253 Z Ζα ρ / Λαϊκή ηµοκρατία του Κονγκ 142, 188, 231 Ζάµπια 145 Ζώνη Ελε θερου Εµπορίου της Αµερικανικής Ηπείρου (FTAA) 170 Ήλιος (πλανήτης) 39, 44, 72, 150 Ηνωµένα Έθνη 78, 141, 151, 194, 225 Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ) 11, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 43, 44, 50, 52, 53, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 90, 92, 106, 108, 115, 117, 119, 124, 126, 134, 141, 142, 146, 155, 162, 166, 167, 169, 170, 174, 175, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 209, 210, 211, 215, 220, 222, 225, 226, 236, 238, 239, 240, 256, 258, Κάρτερ (πρ εδρος των ΗΠΑ) 68, 69, 87 - Κένεντι (πρ εδρος των ΗΠΑ) Κλίντον Μπιλ (πρ εδρος των ΗΠΑ) 160, 185, 234, Λίνκολν Αβραάµ (πρ εδρος των ΗΠΑ) 107, Μπους Τζορτζ (πρ εδρος των

16 287 ΗΠΑ) 84, 162, 187, 191, 196, Νίξον (πρ εδρος των ΗΠΑ) Ρέιγκαν Ρ ναλντ (πρ εδρος των ΗΠΑ) 69, Ρο σβελτ (πρ εδρος των ΗΠΑ) Τρο µαν (πρ εδρος των ΗΠΑ) 34, 35 - Τζέφερσον Τ µας (πρ εδρος των ΗΠΑ) 107, 108, 133 Ηνωµένο Βασίλειο 93, 94, 101, 106, 141 Θάτσερ 102, 153 π Ιαπωνία 69, 80, 162, 166, 199, 201, 235, 236, 240, 270, 273 Ιµαλάια 130 Ινδία 31, 34, 46, 52, 55, 56, 59, 63, 80, 94, 117, 126, 133, 137, 139, 152, 157, 168, 169, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 188, 189, 194, 201, 210, 222, 247, 251, 257, 258 Ινδονησία 188, 194 Ινδ ς (ποταµ ς) 248 Ίνκας 82 Ινστιτο το Global Commons 56 Ινστιτο το Rowett 241 Ινστιτο το Τροπικής Γεωργίας 219 Ι ς υτικο Νείλου 46, Ιράκ 69, 78, 80, 83, 187, 188, 190, 193, 194, 196, 197 Ιράν 69, 80, 188 Ισαβέλλα 129 Ισλάµ 34, 97, 127, 128, 129 Ισλανδία 71, 72 Ισπανία 129 Ιταλία 255 Κάιν 34 Καλιφ ρνια 73, 185, 240, 260 Καναδάς 28, 29, 119, 162, 166, 240 Καραϊβική 19, 85 Κασπία 69, 194 Κεντρική Αµερική 10, 147 Κένυα 34, 87, 153 Κεράλα 31, 33, 174, 188 Κίνα 25, 27, 32, 33, 34, 46, 52, 56, 59, 69, 70, 155, 194, 200, 201 Κινγκ Μάρτιν Λο θερ 90, 119 Κι το 52, 56, 59 Κολοµβία 190 Κολονία 146 Κολοράντο (ποταµ ς) 28, Κ λπος του Μεξικο 203 Κ ντρας (τροµοκρατική οµάδα) 189 Κοράνι 127, 128 Κ στα Ρίκα 85 Κο βα 141, 188, 189, 218 Κουβέιτ 187 Λάος 188 Λευκ ς Οίκος 69 Λιβ η 188 Λονδίνο 125, 135 Λουάντα 70 ª Μαθουσάλας 261 Μαλαισία 201, 231 Μαλάουι 147, 189 Μάλι 145 Μανίλα 174 Μαντέλα Νέλσον 87, 141 Μάρκος (δικτάτορας των Φιλιππίνων) 142, 188 Μασάι (φυλή) 34 Μα ρη Θάλασσα 251 Μεγάλη Ξηρασία 27 Μεθάνιο 40, 54

17 288 Μέκκα 127, 128 Μεξικ 28, 154, 184, 247 Μέση Ανατολή 10, 69, 77, 194, 207 Μεσ γειος 48 Μίδας 28 Μιλάνο 125 Μίλερ Άρθουρ 79 Μιλ σεβιτς 89 Μινγκ δυναστεία 112 Μισισιπής 27 Μογγολία 212 Μοζαµβίκη 150, 174 Μοµπο το (δικτάτορας του Ζα ρ) 142, 188 Μονσάντο 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 258 Μουσείο Οξφ ρδης 250 Μουσολίνι Μπενίτο 196 Μπαγκλαντές 46, 150 Μπαλί 34 Μπατίστα (δικτάτορας της Κο βας) 188 Μπέρκλεϊ 240 Μπιν Λάντεν Οσάµα 80, 83, 84 Μπλερ Τ νι 79, 80, 84, 241 Μπουτάν 55 Μπράιτον 251 Μωάµεθ 127, 128 Ναγκασάκι 188 Ναϊρ µπι 212 ΝΑΤΟ 88, 196 Νέα Αγγλία 15 Νέα Ζηλανδία 119 Νέα Υ ρκη 90, 232 Νείλος 30 Νεπάλ 55 Νικαράγουα 85, 145, 155, 189 Νορβηγία 16, 32, 48, 255 Ν τια Αµερική 10, 251 Ν τια Κορέα 173, 188 Ν τια Αφρική 119, 122, 126, 141 Ντε Γκολ 200 Ντ λυ 257 Οδυσσέας 76 Οθωµανική Αυτοκρατορία 129 Ολλανδία 125 Ονδο ρα 36 ΟΠΕΚ 72, 202 Ορίσα 150, 173 Ουγκάντα 153 Ουζµπεκιστάν 197 Παγκ σµια Κοιν τητα Εµπορίου 52 Παγκ σµια Προειδοποίηση των Επιστηµ νων για την Ανθρωπ τητα 9 Παγκ σµια Τράπεζα 122, 142, 143, 144, 146, 147, 154, 169, 172, 173, 175, 247 Παγκ σµιο ικαστήριο 190 Παγκ σµιο Κέντρο Εµπορίου 9 Παγκ σµιος Οργανισµ ς Εµπορίου 146, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 175, 184, 226, 269 Πακιστάν 55, 80 Πανεπιστήµιο Λος Άντζελες 257 Πανεπιστήµιο Πρίνστον 260 Πάουελ Κ λιν (υπουργ ς Εξωτερικών ΗΠΑ) 69, 171, 187 Παπο α 258 Πενσιλβάνια 185 Πεντάγωνο 9 Περιστολή και Σ γκλιση (σχέδιο) 56, 57, 58, 59, 63, 116 Περλ Χάρµπορ 193 Περο 17 Περσικ ς Κ λπος 69, 194, 195 Πιζάρο 82 Πινοτσέτ (δικτάτορας της Χιλής) 188 Πλο τωνας 75

18 289 Π λεµος του Κ λπου 78 Πορτογαλία 125, 129 Πουέρτο Ρίκο 174, 225 Πράγα 135 Πρέσκοτ 80 Πρωτ κολλο του Κι το 47, 52, 53, 56, 63, 193 Πρωτ κολλο του Μ ντρεαλ 25, 193 ƒ Ράιχσταγκ 193 Ρε µα του Κ λπου 48, 49, 50 Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία / Ρώµη 207 Ρωσία 16, 25, 28, 69, 75, 80, 112, 188, 194 Σαβίµπι (δικτάτορας της Αγκ λας) 188 Σαουδική Αραβία 69, 200 Σαχάρα 33 Σάχης (Ιράν) 188 Σεσκάτσουαν 243 Σιάτλ 124, 162 Σιβηρία 41, 50, Σιγκαπο ρη 125 Σίδνεϊ 135, 199 Σιράκ 59 Σκωτία 235, 241 Σλέσινγκερ 189 Σοβιετική Ένωση 218 Σουάνσι 251 Σουδάν 189 Σουηδία 110, 225 Σουµερία 29 Σουχάρτο (δικτάτορας της Ινδονησίας) 188 Σοφοκλής 97 Στάλιν 154 Στενά του Hormuz 69 Στρο 80 Συµβο λιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών 80 Συµβο λιο της Γης 46 Συνδιάσκεψη Κορυφής του Ρίο 40, 44, 51, 52, 53, 56 Σ νδροµο Down 260 Συνθήκη της Γενε ης 78, 194 Συρία 188 Σχέδιο Woosley 69 Σχέδιο για το Νέο Αµερικανικ Αιώνα (ΣΝΑΑ) 193 Ταϊβάν 123 Ταϊλάνδη 213 Ταϊπέι 124, 125 Ταλιµπάν 80, 196 Τανζανία 142, 146 Τ κιο 70 Τράπεζα της Αγγλίας 106 À Υπουργείο Γεωργίας ΗΠΑ 245, 246 º Φερδινάνδος 129 Φιλιππίνες 142 Ã Χαβάη 152 Χάρβαρντ 216, 239 Χιλή 188, 190 Χιροσίµα 77, 78, 188 Χίτλερ 193, 194 Χλωροφθοράνθρακες (CFC) 24, 25, 103 Χονγκ Κονγκ 125 A Aceh 80 AIDS 23, 126, 231 Al Jazeera 187, 188 Albright Madaleine 190 Alcoa 154

19 290 Alhambra 34 Alvares Mavis 219 Andhra Pradesh 220, 221 Antarctic Larsen B (υφαλοκρηπίδα) 41 Arnason Bragi 71 Arrhenius 37 AstraZeneca 246, 248 Atahuallpa 82, Avril Prosper 190 B Badawi Zaki 90 ΒΑΕs 79 Balfour Eve 216, 217 Bargi (φράγµα) 29 Barnett Thomas 198 Bataan (σταθµ ς πυρηνικής ενέργειας) 142 Bechtel 172, 173 Bradford Peace Studies 90 Bretton Woods 200, 201 Brooke Bond 137, 139 Burke Edmund 179 Byrd Robert 182 C Cabot 15 Cancu n 146, 162, 163 Cargill 248 Carlson Rachel 216 Chamrajnagar 94 CIA 189 Clive Robert 177, 179 Coke 174, 175 Compagnioni Nelso 219 D DNA 24, 233, 234, 235, 238, 240 Doha 162 Douthwaite Richard 101, 103, 116, 118 Dow Jones (δείκτης χρηµατηστηρίου) 21 DuPont 64 E Easterhouse 138 Economist 262 EPA 240 F Farley Robert 247 Fed 21, 142, 200, 202 Fertile Crescent 207 Figueres Jose 85 Fourier Joseph 37 G G21 59, 201 G8 135, 146, 147 Garcia Jose 190 Genarale des Eaux 174 George Henry 119 Glofs (πληµµ ρες απ λίµνες πάγου) 55 Gloucester 16 Greenspan Alan 21 Gudalur 137, 138, 139 Gujarat 29 H Hadley Center 40 Hagel Byrd 56 Hamilton Alexander 163 Hartmann Thom 184 Hill & Knowlton 187 HIPC (επαχθώς χρεωµένες χώρες) 144, 146 Houghton John 54 Howard Albert 207 Hubbert King M. 67 Hull 135 I IBM 20

20 291 J JAK (τράπεζα της Σουηδίας) 110, 111 Jian Song 56 Joy Bill 263, 270 K Kanbur Ravi 154 Karimov 197 Karnataka 94 Kattunayakan (φυλή) 140, 141 Kelvin 20 Keynes John Maynard 153, 201 L La Cochabamba 173 Labrador 50 Ladakh 34, 130, 132 Larios Armando 190 Lathur 133 Lietaer Bernard 111 Lord Clive 119 Lovelock James 44 M Mae-Wan 235 Max-Neef Manfred 130, 132 McGavin George 250 Meacher Michael 50 Micht (τυφώνας) 36, 46 Morales 190 Morecombe Bay 155 N NAFTA 29, 184 Naidu Chandrababu 220 Nano-bio-info-cogno (NBIC) 264 Nauru 52 Nawab 177 Nordberg Hodge Helena 130 Nordhaus William 44 Novartis 240, 246 O Oliver J. Melvin 246 Onyx (π ραυλος) 77 OSCE 88 Oxford Research Group 88 P Pacific Rim 124, 125 PCB 17, 103, 223, 224 Peace Direct 89 Pearce David 45 Pepsi 112, 173, 174, 175 Perle Richard 192 Phelps Willard 245 Plassey 179 POP (διαρκείς οργανικοί ρυπαντές) 223, 224, 225, 226, 239 Porto Alegre 176 Pot Pol 190 Prasith Thiounn 190 Pusztai Arpad 241 R Roosevelt Eleanor 13 Rowbotham Michael 106 Ruggiero Renato 146 S Sainsbury David 242, 243 San Juan (ποταµ ς) 85 Sandhurst 90 Santa Clara 183, 185 Santa Lucia 17 Santarèm 129 Sao Francisco 129 Sapiro Bob 247 Sardar Sardovar (φράγµα) 29 Saur 174 Sellafield 75, 76 Shaler 216 Shatalov Vladimir 41 Silent Spring (βιβλίο) 216

21 292 Silver Lee 260, 261 Smith Adam 156, 265 Soddy Federick 98, 99 St Lawrence 225 Stamp Josiah 106 Stephenson Adlai 13 Suez 174 Summers Laurence 175 Sun Microsystems 263, 270 Sunburn (π ραυλος) 77 T Taj 34 Thekaekara Stan and Mari 137, 138, 159 Tipu (σουλτάνος) 177 Todeschini Carlos 176 Trichur 31 TRIP (Σχετιζ µενα µε το Εµπ ριο ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας) 163 Tuke William 179 Twain Mark 32 Tyndall John 37 V Vermont 184 Vivendi 174 W Wajir 87, 90 Watson James 235 Watson Thomas 20 Wiener Norbert 266 Wolfenson (πρ εδρος της Παγκ σµιας Τράπεζας) 144 Wörgl (π λη της Αυστρίας) 113, 114 WorldCom 147 Y Yale (Πανεπιστήµιο) 44 U UV (υπεριώδης ακτινοβολία) 23 UV-B 23, 24

22 E??.?H:E. H 2/5/13 12:21 PM Page 1 Η Γη, πλ(ον, ε*ναι ιδια*τερα ευ"λωτη, +πως ε*µαστε κι εµε*ς. Αυτ) η συλλογ) των πρωτ+τυπων, ερεθιστικ;ν, µικρ;ν δοκιµ*ων που κεντρ*ζουν το ενδιαφ(ρον εστι"ζει στο ερ;τηµα τι πηγα*νει στραβ" µε τον πλαν)τη µας και στη µεγαλ,τερη πρ+κληση του αι;να µας: π;ς να σ;σουµε τη Γη απ+ τους εαυτο,ς µας. Κλιµατικ Αλλαγ - ν(α στοιχε*α που εµπν(ουν ανησυχ*α για τους κινδ,νους που αντιµετωπ*ζει ο πλαν)της και η δρ"ση που απαιτε*ται. Κατανο&ντας το Ισλ µ - γιατ* ε*ναι αντ*θετο µε τον εταιρικ+ καπιταλισµ+; Πολιτισµ νες Αξ ες - γιατ* οι ΗΠΑ, οι οπο*ες ε*ναι αφοσιωµ(νες στη δηµοκρατ*α και την ελευθερ*α στη χ;ρα τους, επεµβα*νουν (τσι ε,κολα αλλο,; Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη καλ,πτει ποικ*λα ζητ)µατα, +πως το Νερ+, τα 'πλα του Πολ(µου, την Ανισ+τητα, το Ελε,θερο Εµπ+ριο, τα Οργανικ" Προϊ+ντα και τα Γον*δια. Kαι ακ+µη: Το Τ λος της Τυρανν ας - οι Θεµελιωτ(ς της Αµερικ)ς δεν ε*χαν σχ(ση µε την τυρανν*α. Τ;ρα, η τυρανν*α των εταιρει;ν των ΗΠΑ δ(χεται νοµικ) επ*θεση απ+ (ναν "νθρωπο. «Αυτ ς ε ναι πληροφορ ες µε στ ση... θα σας κ νουν να σκεφτε τε ξαν π νω σε κ ποια απ τα µεγαλτερα επ µαχα ζητ µατα που αντιµετωπ ζει ο πλαν της» Jonathan Dimbleby, συγγραφ(ας και σχολιαστ)ς James Bruges Νανοτεχνολογ α - χειραγ;γηση του ατ+µου: ωφελο,ν τα επιστηµονικ" επιτε,γµατα την κοινων*α; Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη James Bruges Mια προκλητικ) µατι" σ (ναν πλαν)τη που βρ*σκεται σε κρ*ση

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα ËÙÒÓÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. apple ÁÎfiÛÌÈ appleúô Ï Ì Ù. Ô ÈÂıÓÂ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ Î È ÔÚÁ ÓÒÛÂÈ Á. ÓıÚÒappleÈÓ ÈÎ ÈÒÌ Ù 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË

ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË Ù ÏÏ ÛÎ ÏË appleè ÂÈÚ ÛÙÂ ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË 2Ë EK O H Παραγωγή: Εκδ σεις ΚΕΡΚΥΡΑ Συντονισµ ς: Έφη Ανδρικοπο λου ι ρθωση: Λίτσα Αχλίου Υπε θυνος παραγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ À Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - ΓIANNHΣ EN PINOΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - ΓIANNHΣ EN PINOΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - ΓIANNHΣ EN PINOΣ Â ÏÈÎÙË ÂÚÁ Û : Ó Â ÌÔÚÊ Î È appleôèfiùëù apple Û fiïëûë 4Ë Î ÔÛË ISBN: 978-960-8386-04-4 Copyright: Εκδ σεις ΚΕΡΚΥΡΑ A.E. 1η έκδοση Αθήνα, Απρίλιος 2004 2η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η κοινωνία ËÙÒÓÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. ËÓ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ. Ô Û ÔÏÂ Ô Î È ÙÔ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi Ì Û ÛÙËÌ Á. ËÓ ÎÎÏËÛ. ËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË ÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎ -appleôïèùèî ˆ 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Κωδικός Μαθήματος 120476 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Γρηγόρης Ι. Τσάλτας Γενική Επιμέλεια - Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ παρξη των άλλων διαφορετικών οντοτήτων. Αυτή είναι βασική προϋπ θεση της γενικ τερης καταν ησης που επιδιώκεται, καθώς αυτές οι τοπικές/εθνικές οντ τητες προσφέρουν καταφ γιο και ταυτ τητα στα άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 Mη φοβάσαι τίποτα HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡOΒΛΗΜΑΤΑ M ΠΑΡΜΠΑΡΑ M ΠΕΡΓΚΕΡ 1. TO MONOΠATI THΣ ΔYNAMHΣ Eίμαστε αυτ που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON:

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: ƒ µ Hª π ƒ π E ANNE THOMPSON ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Cambridge Τ ο Intermediate Greek-English Lexicon (IGL), έκδοση του Oxford University Press, αποτελεί ανατ πωση της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π GREGORY CRANE ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Tufts εν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερα νέο στην εφαρµογή της τεχνολογίας των υπολογιστών στη µελέτη των αρχαίων ελληνικών. O Theodore Brunner

Διαβάστε περισσότερα

OÈ ÛÎÔappleÔ ÙË È µ ıô ÚÔÛ ÁÁÈÛË

OÈ ÛÎÔappleÔ ÙË È µ ıô ÚÔÛ ÁÁÈÛË 158 πώς γίνονται παρ µοιες καλλιτεχνικές δραστηρι τητες και στον πραγ- µατικ κ σµο. Οι οικογένειες ενθαρρ νονται να φέρνουν στο σχολείο έργα Τέχνης απ το σπίτι, κυρίως εάν αυτά τα έργα σχετίζονται µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δυο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, µια

Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δυο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, µια ƒ ƒ ªª THESAURUS LINGUAE GRAECAE: ª µ Eªª ƒ 21Ô πø * M ƒπ ANTE IA ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ÙË K ÏÈÊfiÚÓÈ, Irvine Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δυο προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, µια µατιά στο πρ γραµµα αυτο του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Τροπικά δάση βροχής Του Ρετ Α. Μπάτλερ

Τροπικά δάση βροχής Του Ρετ Α. Μπάτλερ Τροπικά δάση βροχής Του Ρετ Α. Μπάτλερ (001) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΑΣΗ ΒΡΟΧΗΣ; Τα τροπικά δάση βροχής είναι δάση µε ψηλά δέντρα, θερµό κλίµα και άφθονες βροχοπτώσεις. Σε ορισµένα δάση βροχής, το ύψος βροχής ξεπερνάει

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή Κείµενο Πολιτικής PP 13 / Απρίλιος 2010 Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή Μπορούµε να αντιµετωπίσουµε την πρόκληση; Λουκάς Τσούκαλης, Olaf Cramme και Roger Liddle Μάιος 2010

Διαβάστε περισσότερα

OΜπίλλυ γονάτισε δίπλα στην γκαζιέρα. Στη μέση της μέρας,

OΜπίλλυ γονάτισε δίπλα στην γκαζιέρα. Στη μέση της μέρας, 23 OΜπίλλυ γονάτισε δίπλα στην γκαζιέρα. Στη μέση της μέρας, ο Ρ μπερτ είχε αποφασίσει να σταματήσουν και να κατασκηνώσουν. Καθώς ανακάτευε τη σο πα απ π δι φώκιας που θα έτρωγαν για επιδ ρπιο, ο Μπίλλυ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η επïøü τïυ Ιïυστινιανïà (6ïς αι. µ.ì.) ΘευδÛριøï απïκατàσταση της ρωµαϊκüς ïικïυµûνης Ãστρïγïτθικïà âασýλειïυ της ΙταλÝας ρüγα (rex)

2. Η επïøü τïυ Ιïυστινιανïà (6ïς αι. µ.ì.) ΘευδÛριøï απïκατàσταση της ρωµαϊκüς ïικïυµûνης Ãστρïγïτθικïà âασýλειïυ της ΙταλÝας ρüγα (rex) 2. Η εποχή του Ιουστινιανο (6ος αι. µ.χ.) Ο Ιουστινιαν ς σφράγισε µε το έργο του τον 6ο αιώνα. ιαδέχθηκε στο θρ νο το θείο του Ιουστίνο, τον οποίο είχε βοηθήσει στη διακυβέρνηση του κράτους ως σ µβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 PER-PROTOS.TELIKO 23-07-12 12:25 ÂÏ 8 ÂÚÈ fiìâó ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25 MEPO PøTO OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 ÂÓÈÎ ÂappleÈÛÎfiappleËÛË

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα