Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη"

Transcript

1 E??.?H:E. H 2/5/13 12:21 PM Page 1 Η Γη, πλ(ον, ε*ναι ιδια*τερα ευ"λωτη, +πως ε*µαστε κι εµε*ς. Αυτ) η συλλογ) των πρωτ+τυπων, ερεθιστικ;ν, µικρ;ν δοκιµ*ων που κεντρ*ζουν το ενδιαφ(ρον εστι"ζει στο ερ;τηµα τι πηγα*νει στραβ" µε τον πλαν)τη µας και στη µεγαλ,τερη πρ+κληση του αι;να µας: π;ς να σ;σουµε τη Γη απ+ τους εαυτο,ς µας. Κλιµατικ Αλλαγ - ν(α στοιχε*α που εµπν(ουν ανησυχ*α για τους κινδ,νους που αντιµετωπ*ζει ο πλαν)της και η δρ"ση που απαιτε*ται. Κατανο&ντας το Ισλ µ - γιατ* ε*ναι αντ*θετο µε τον εταιρικ+ καπιταλισµ+; Πολιτισµ νες Αξ ες - γιατ* οι ΗΠΑ, οι οπο*ες ε*ναι αφοσιωµ(νες στη δηµοκρατ*α και την ελευθερ*α στη χ;ρα τους, επεµβα*νουν (τσι ε,κολα αλλο,; Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη καλ,πτει ποικ*λα ζητ)µατα, +πως το Νερ+, τα 'πλα του Πολ(µου, την Ανισ+τητα, το Ελε,θερο Εµπ+ριο, τα Οργανικ" Προϊ+ντα και τα Γον*δια. Kαι ακ+µη: Το Τ λος της Τυρανν ας - οι Θεµελιωτ(ς της Αµερικ)ς δεν ε*χαν σχ(ση µε την τυρανν*α. Τ;ρα, η τυρανν*α των εταιρει;ν των ΗΠΑ δ(χεται νοµικ) επ*θεση απ+ (ναν "νθρωπο. «Αυτ ς ε ναι πληροφορ ες µε στ ση... θα σας κ νουν να σκεφτε τε ξαν π νω σε κ ποια απ τα µεγαλτερα επ µαχα ζητ µατα που αντιµετωπ ζει ο πλαν της» Jonathan Dimbleby, συγγραφ(ας και σχολιαστ)ς James Bruges Νανοτεχνολογ α - χειραγ;γηση του ατ+µου: ωφελο,ν τα επιστηµονικ" επιτε,γµατα την κοινων*α; Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη James Bruges Mια προκλητικ) µατι" σ (ναν πλαν)τη που βρ*σκεται σε κρ*ση

2 Το Μικρ Βιβλίο για τη Γη James Bruges Στα παιδιά του James: Ben, Clare, Kate και Bea και στα παιδιά του Alastair: Toby και Rowan

3 Tίτλος του πρωτοτ που The Little Earth Book Eκδ θηκε απ την Alastair Sawday Publishing Fourth edition (updated and revised) 2004 Copyright 2000, 2001, 2002, 2004 Alastair Sawday Publishing Co. Ltd Tίτλος: To Mικρ Bιβλίο για τη Γη Πρώτη έκδοση για την ελληνική γλώσσα Eκδ σεις KέΡΚΥΡΑ Mονοπρ σωπη EΠE ISBN Nοέµβριος 2004 / αντίτυπα Παραγωγή: Eκδ σεις KέΡΚΥΡΑ Mετάφραση: Θανάσης Aθανασίου Σχεδιασµ ς - σελιδοποίηση: Aτελιέ KέΡΚΥΡΑ Eυρετηρίαση: Mαρία Kουτρο λη - Kλεάνθης Mουστακάκης Kεντρική διάθεση: Eκδ σεις KέΡΚΥΡΑ Bλαχάβα 6-8, τηλ.: , fax: bookstoreoikonomikh τηλ.: , fax: Απαγορε εται η αναδηµοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρ ντος έργου, µε οποιονδήποτε τρ πο, τµηµατικά ή περιληπτικά, στο πρωτ τυπο ή σε µετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδ τη

4 ÂÚÈÂ fiìâó 6 Εισαγωγή 15 Βακαλάος ένα σ µβολο για την εποχή µας 20 Μην Προβλέπετε! απλώς να είστε συστηµατικοί 23 Η Στιβάδα του Όζοντος µια αχτίδα ελπίδας 26 Νερ το γλυκ νερ εξαντλείται 31 Οικολογικά Aποτυπώµατα οι πλο σιοι φοράνε µεγάλες µπ τες 34 Ένα οξ µωρο; αειφ ρος ανάπτυξη 37 Ατµοσφαιρικ ς Άνθρακας το έσχατο πλο µαζικής καταστροφής 43 Η Πολιτική της Στρουθοκαµήλου αντιµετωπίζοντας την αβεβαι τητα 48 Η Ευρώπη Ψ χεται οι τελευταίες µέρες του πράσινου και ευχάριστου πλανήτη µας; 51 Ρίο και Κι το ας το αναβάλουµε µέχρι α ριο 56 Περιστολή και Σ γκλιση η λ ση για να συνδυάσουµε την επιβίωση µε τη δικαιοσ νη 61 Eγχώρια Eµπορε σιµη Ποσ στωση (DTQ) προς την ισ τητα σε κάθε χώρα 66 Το Μέλλον του Πετρελαίου ποιος κοροϊδε ει ποιον και γιατί; 71 Η Οικονοµία του Υδρογ νου το µέλλον της ενέργειας 74 Πυρηνική Ενέργεια πολ ραδιενεργή για να τη διαχειριστο µε 79 Το Εµπ ριο Όπλων βρ µικο και αισχρ 82 Όπλα Πολέµου ο π λεµος δεν αποτελεί πλέον επιλογή 87 Εργαλεία για την Ειρήνη οι εναλλακτικές δυνατ τητες απέναντι στη βία είναι δυνατές

5 91 Ανισ τητα κληροδ τηµα του 20ο αιώνα 95 Τοκογλυφία και Απληστία θρησκευτικές διαστρεβλώσεις 98 Οικονοµική Ανάπτυξη και ο δε τερος ν µος της θερµοδυναµικής 101 Ένα Παράδοξο η ιστορία της ανάπτυξης: τα πράγµατα χειροτερε ουν 104 Το να Κάνετε Χρήµατα είναι πραγµατικά πολ απλ : δανείστε 107 Τράπεζες οι κυβερνήσεις και χι οι τράπεζες θα έπρεπε να εκδίδουν χρήµα 110 Τραπεζική Χωρίς Τ κο και νοµίσµατα µε σταθερά φθίνουσα αξία 113 Η Π λη της Αυστρίας Wörgl δεν αξίζει να κρατάµε το χρήµα 116 Παγκ σµιο Οικο-Ν µισµα τέσσερα νοµίσµατα 119 Το Εισ δηµα των Πολιτών για έναν πολιτισµένο πολιτισµ 123 ραστήριες Π λεις δηµιουργοί ευηµερίας 127 Τζαµιά και Εκκλησίες η παραν ηση πλεονάζει 130 Βασικές Ανάγκες δεν είναι, λοιπ ν, λοι τ σο ευτυχείς σο εµείς; 133 «Αυτοί» ή «Εµείς» µια καναδική προσέγγιση 137 Πλο τος στη Φτώχεια µια φυλετική άποψη

6 141 Το Απεχθές Χρέος µια ανθρωπιστική αµερικανική ιδέα 146 Το Χρέος του Τρίτου Κ σµου η άποψη των πλουσίων 149 Το Χρέος του Πρώτου Κ σµου η άποψη των φτωχών 152 Ελε θερο Εµπ ριο συγκριτικά πλεονεκτήµατα των εταιρειών 157 Απλώς Αλλάξτε συνδέοντας τον καταναλωτή µε τον παραγωγ 160 Ο ΠΟΕ µια καλ τερη κατε θυνση είναι δυνατή 165 Η Γενική Συµφωνία Εµπορίου και Υπηρεσιών (GATS) αποµάκρυνση απ τη δηµοκρατία και την ειρήνη 172 Η Στέρηση του Νερο εγκλήµατα κατά της ανθρωπ τητας 177 Η Πρώτη Πολυεθνική Εταιρεία λίγα έχουν αλλάξει 182 Το Τέλος της Τυραννίας ο αγώνας των Θεµελιωτών της Αµερικής 187 Πολιτισµένες Αξίες για κουλτο ρα, περιβάλλον και ειρήνη; 192 Η Αυτοκρατορία παραλογισµ ς πλήρους φάσµατος 198 Αυτοκρατορικ ς Φ ρος Υποτέλειας γιατί οι πλο σιοι είναι πλο σιοι και η πλειον τητα των ανθρώπων είναι φτωχοί

7 203 Βιοµιµητισµ ς το καινο ργιο συναρπαστικ σ νορο της επιστήµης 206 Έδαφος η αποθήκη της διατροφής 209 Τρέφοντας τον Κ σµο δεν υφίσταται ανεπάρκεια χρηµάτων ή τροφής 216 Οργανικά Προϊ ντα σεβ µενοι τον τρ πο της φ σης 220 Το ικαστήριο των Πολιτών οι ντ πιοι ξέρουν τι βοήθεια χρειάζονται 223 POP και EDC συνθετικές ωρολογιακές β µβες 227 Αντιβιοτικά ένα δώρο της φ σης που απορρίφθηκε 230 Μικρ βια πιο ανθεκτικά απ τους ανθρώπους 233 Γονίδια και γενετικά πειράµατα 237 ηµιουργώντας Καινο ργια Φυτά γενετικά µεταλλαγµένα ή οργανικά, τι προτιµάτε; 245 Ο Εξολοθρευτής αναγκάστε τους φτωχο ς να αγοράσουν τους σπ ρους µας 250 Η Φ ση σε Ισορροπία επιβίωση του πιο προσαρµοστικο ; 253 Πληθυσµ ς περισσ τερος ή λιγ τερος; 256 Πατεντάροντας τη Ζωή περιµένετε ένα λεπτ! ποιος την έφτιαξε; 259 Εµπορική Ευγονική ένα εναλλακτικ µέλλον για τους φτωχο ς 262 Νανοτεχνολογία η επιτυχία µπορεί να είναι το χειρ τερο σενάριο 265 Κατανοώντας τη Φ ση και επανασχεδιάζοντας τη ζωή 268 ιαίσθηση κοινή λογική, φαντασία και ηθική 271 ο Ιάπωνες Αγρ τες περισσ τερα µε λιγ τερα µια µαγευτική ιστορία 274 ιανοητικ ς Εξοπλισµ ς η πραγµατικ τητα πέρα απ τη σ λληψή µας 277 Παραποµπές, Ευρετήριο

8 8 ÈÛ ÁˆÁ Φωτογραφίες απ το ιάστηµα δείχνουν τον κ σµο µας καλυµµένο απ ένα λεπτ πέπλο ατµ σφαιρας. Αυτ το αεριώδες πέπλο είναι ο λ γος για τον οποίο υπάρχει ζωή στον πλανήτη µας και χι σε άλλους. Χωρίς αυτ, η Γη θα ήταν παγωµένη, γεµάτη κρατήρες και νεκρή, πως ο Άρης. Τα ζωντανά κ τταρα χρειάστηκαν περισσ τερο απ δ ο δισεκατοµµ ρια χρ νια για να µετασχηµατίσουν την τοξική σο πα της ατµ σφαιρας. Το οξυγ νο συνδυάστηκε µε άλλα στοιχεία για να υποθάλψει την πλο σια ποικιλοµορφία της σηµερινής ζωής. Τα αέρια επέδρασαν αµοιβαία µε βακτήρια, πλαγκτ ν και φυτά. Ο άνθρακας αιχµαλωτίστηκε µε τη διαδικασία της φωτοσ νθεσης και αποτέθηκε στην επιφάνεια της Γης ως κάρβουνο, πετρέλαιο και αέριο. Τα πολ πλοκα συστήµατα της βιοποικιλ τητας εξελίχτηκαν εν µέρει διά της συµπληρωµατικής συνεργίας εν µέρει ως ισορροπία των ανταγωνιστικών συµφερ ντων και εν µέρει διά της οριοθέτησης των ειδών που λες οι µορφές της ζωής αλληλεπιδρο ν µε τρ πους τους οποίους ποτέ δεν θα κατανοήσουµε πλήρως. Η ανθρωπ τητα κληρον µησε µια µαγευτική Γη, ένα γοητευτικ, µορφο και υγιή κ σµο σε µια κατάλληλη θερµοκρασία. Όµως εµείς αποµυζο µε µεγάλο µέρος των φυσικών π ρων και στερα τους αποβάλλουµε στην επιφάνεια της Γης και στην ατµ σφαιρα. Καταστρέφουµε τους πνε µονες του πλανήτη, τα αρχαία δάση. Προκαλο µε τη µαζική εξαφάνιση διαφ ρων ειδών και µειώνουµε τη βιοποικιλ τητα. ιαταράσσουµε την εξελιγµένη ισορροπία της ζωής δηµιουργώντας νέα χηµικά, αέρια, βακτήρια, ιο ς, φυτά και ζώα, τα οποία δεν αποτέλεσαν ποτέ µέρος της εξελι-

9 9 κτικής διαδικασίας της φ σης και τους επιτρέπουµε να εξαπλωθο ν στην επιφάνεια της Γης. Προκαλο µε παγκ σµια υπερθέρµανση σε τέτοια κλίµακα η οποία δεν έχει παρατηρηθεί απ το τέλος της πέρµιας περι δου, ταν οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα απ τα ηφαίστεια προξένησαν σειρά φαινοµένων που κατέστρεψαν, σχεδ ν, κάθε ζωή στη Γη. Η Γη επιστρέφει στο άγονο τοξικ χάος απ το οποίο ξεκίνησε. Περισσ τεροι απ επιστήµονες, συµπεριλαµβανοµένων και των τεσσάρων πέµπτων λων των βραβευµένων µε Ν µπελ, εξέδωσαν, το 1992, την περίφηµη Παγκ σµια Προειδοποίηση των Επιστηµ νων για την Ανθρωπ τητα, η οποία περιείχε τα ακ λουθα σχ λια: «Προσεγγίζουµε ταχ τατα πολλά απ τα ρια της Γης. Οι τρέχουσες οικονοµικές πρακτικές που καταστρέφουν το περιβάλλον δεν µπορο ν να συνεχιστο ν. Η µαζική µας παρέµβαση µπορεί να προκαλέσει την απρ βλεπτη κατάρρευση σηµαντικών βιολογικών συστηµάτων τα οποία δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως. Για να αποφ γουµε την τεράστια ανθρώπινη δυστυχία και για να µην ακρωτηριαστεί ανεπαν ρθωτα το παγκ σµιο σπίτι µας σ αυτ ν τον πλανήτη, είναι απαραίτητη µια µεγάλη αλλαγή στον τρ πο που διαχειριζ µαστε τη Γη και τη ζωή πάνω σ αυτήν». Κατά τη µετέπειτα δεκαετία δεν αλλάξαµε κατε θυνση. Ήδη έχει χαθεί το ένα τρίτο του «φυσικο πλο του» του πλανήτη. Η ανθρώπινη δυστυχία, σε πρωτοφανή κλίµακα, απορρέει απ την απερίσκεπτη βιασ νη των πλουσίων για παγκ σµια εκµετάλλευση. Ενδέχεται να είµαστε υπε θυνοι για το υπέρτατο έγκληµα κατά της ανθρωπ τητας, επιτρέποντας στα υποστηρικτικά συστήµατα της Γης να καταρρε σουν, ενώ απολαµβάνουµε τα προσωρινά προν µια εν ς µη βιώσιµου τρ που ζωής. Η ανθρώπινη κοινωνία καταρρέει. Οι φρικαλε τητες της 11ης Σεπτεµβρίου κατά του Παγκ σµιου Κέντρου Εµπορίου και του Πενταγώνου, συµβ λων του εταιρικο καπιταλισµο και της στρατιωτικής κυριαρχίας, ήγειραν ερωτηµατικά στο µεγαλεπήβολο σχέδιο της σης να συνενώσει λες τις κουλτο ρες του κ σµου σε µια µοναδική οικονοµική και εµπορική αυτοκρατορία στην οποία οι άνθρωποι, παντο, προσδιορίζονται χι απ την κουλτο ρα

10 12 Ò Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÂÙ Ùfi ÙÔ È Ï Ô «ŒÓ ÌÈÎÚfi ÓËÛ (Ë ÁÁÏ ) ÎÚ Ù Û ÌÂÚ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ï ÛÔ ÂÌ ÓÔ. Ó Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ıóô 300 ÂÎ ÙÔÌÌ Ú ˆÓ ÂÊ ÚÌÔ Â apple ÚfiÌÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË, ı Á ÂÚÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiappleˆ ÔÈ ÎÚ Â» Mohandas Gandhi, 1928 Μελετήστε το πως εσείς επιθυµείτε. ιαβάστε ένα µέρος τη φορά. Κάθε κεφάλαιο είναι µικρ και συγκεκριµένο και στοχε ει να σας προκαλέσει τ σο συναισθηµατικά σο και διανοητικά, άσχετα µε το αν συµφωνείτε ή χι µε λα σα λέγονται. Πολλά κεφάλαια σας παραπέµπουν σε άλλα βιβλία, αν και οι ιδέες που εκφράζονται εδώ δεν αντιπροσωπε ουν απαραίτητα τις ιδέες αυτών των βιβλίων. Ακ µη καλ τερα, προσπαθήστε να το διαβάσετε µονοµιάς ή σε δ ο φορές, ώστε οι ιδέες να παραµείνουν στη µνήµη σας και να δηµιουργήσουν ένα αλληλοσυνδε µενο σ νολο Αυτά τα παγκ σµια θέµατα δεν πρέπει να εξετάζονται µ να τους. Η στάση µας απέναντι στο περιβάλλον, στο εµπ ριο, στο µιλιταρισµ, στη γενετική καθώς και η υποκείµενη φιλοσοφία µας αλληλεπιδρο ν µεταξ τους. Παρακαλώ να µην παραλείψετε τα οικονοµικά κεφάλαια σχεδ ν τα λιγ τερο γοητευτικά, γιατί τα λανθασµένα οικονοµικά αποτελο ν τη ρίζα των περισσ τερων προβληµάτων µας και, πράγµατι, οι λ γοι δεν είναι τ σο δ σκολο να γίνουν αντιληπτοί. Σκεφτείτε πώς µπορείτε να επηρεάσετε τους αντιπροσώπους σας. εν µπορο µε να προβλέψουµε επακριβώς το µέλλον, αλλά κάθε βήµα µπορεί να πλησιάζει ή να αποµακρ νεται απ την περιβαλλοντική επιβίωση και την

11 13 κοινωνική δικαιοσ νη. εν χρειάζεται να παραδοθο µε στις λανθασµένες κατευθ νσεις των πολιτικών οµάδων οποιουδήποτε κ µµατος ένας άλλος κ σµος είναι δυνατ ς. Επίσης, σκεφτείτε τρ πους µε τους οποίους η δική σας ζωή και η ζωή της κοιν τητάς σας µπορο ν να κάνουν τη διαφορά. Όπως ο Adlai Stephenson ανέφερε για την Eleanor Roosevelt: «Προτιµο σε να ανάβει κεριά, παρά να καταριέται το σκοτάδι, και η λάµψη της ζέστανε τον κ σµο».

12 14 «πûùôú Â Ó È Ó ÁÒÓ ÌÂÙ Í ÙË ÂÎapple  ÛË Î È ÙË Î Ù ÛÙÚÔÊ» H.G. Wells

13 15 µ Î Ï Ô Ó Û Ì ÔÏÔ ÁÈ ÙËÓ ÂappleÔ Ì «ªÂÙ applefi Û, Î ÚÈ» Τα καλ τερα αλιευτικά πεδία στον κ σµο βρίσκονταν στην ακτή της Νέας Αγγλίας και το καλ τερο ψάρι ήταν ο βακαλάος. Ο Cabot, ταν επέστρεψε απ εκείνα τα µέρη το 1497, ανέφερε τι «η θάλασσα είναι γεµάτη µε ψάρια που µπορο ν να πιαστο ν χι µ νο µε το δίχτυ αλλά και µε καλάθια κατεβασµένα µε πέτρες». Εκατ χρ νια αργ τερα αναφέρον ταν βακαλάοι µεγάλοι σαν άνθρωποι και οι τ ποι ψαρέµατος εξυπηρετο σαν λη τ ην Ευρώπη. Οι βακαλάοι κολυµπο ν σε µεγάλα κοπάδια λίγο πάνω απ τον πυθµένα της θάλασσας Έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής και γεννάνε µ νο ταν, µετά τέσσερα χρ νια, είναι αρκετά µεγάλοι. Όταν παρουσιάστηκαν οι ανεµ τρατες, εξαφάνισαν µε τα δίχτυα τους λα τα ψάρια, µικρά και µεγάλα, και ελάχιστα µ νο άντεξαν αρκετά ώστε να αναπαραχθο ν. Απ τη δεκαετία του 1980 οι ψαράδες στις ακτές της Νέας Αγγλίας συνειδητο π ο ί η σ α ν τ ι ο ι β α κα λ ά ο ι ε ξα - φανίζονταν και αιτία ήταν οι µεγάλες ανεµ τρατες ανοιχτο πελάγους, αλλά η αµερικανική κυβέρνηση δεν πήρε µέτρα. Έτσι, έως το 1992 οι βακαλάοι δεν υπήρχαν πια. Μαζί µε τα ψάρια εξαφανίστηκαν και οι ψαράδες. Οι ικαν τητές τους στη ναυσιπλο α, στο ξεντέρισµα, στην επιδι ρθωση των διχτυών και στην εµπορία των ψαριών δεν τους βοήθησαν. Επίσης αποτελο σαν ένα µοναδικ είδος το οποίο δ σκολα θα αντικατασταθεί. Οι τουρίστες

14 E ÚÂÙ ÚÈÔ A Α Παγκ σµιος Π λεµος 231 Άβελ 34 Αγγλία 34, 59, 76, 153, 167, 177, 178 Αγία Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία 113 Άγιος Θωµάς ο Ακινάτης 265, 267 Αγκ λα 70, 188 Άδης 75 Αίγυπτος 30, 112 Αιθιοπία 146 Αϊνστάιν 74 Αϊτή 169 Αλ Κάιντα 129, 145, 196 Αλάσκα 120 Αµαζ νιος 33 Αµερική 82, 107, 123, 124, 125, 170, 182, 188, 216, 225, 253, 258 Ανατολική Ασία 17 Ανατολική Γερµανία 125 Ανταρκτική 23, 25, 45, 170 Αραβία 128 Αργεντινή 169, 170, 174 Άρης (πλανήτης) 8 Αρκτική 16, 23, 49, 170 Ασία 10, 48, 69, 77, 143, 175, 188, 198, 271 Ασιατική γρίπη 231 Ασουάν (φράγµα) 30 Ατλαντικ ς 16, 46, 48, 49 Αυστραλία 32, 135, 140, 251 Αυστρία 114 Αφγανιστάν 69, 78, 84, 188, 190, 193, 196 Αφρική 10, 46, 56, 70, 147, 150, 153, 188, 194, υτική Αφρική 18 µ Β Παγκ σµιος Π λεµος 136, 188, 223 Βαγδάτη 78, 188 Βαλκάνια 78 Βασιλική Επιτροπή για τη Ρ πανση του Περιβάλλοντος 58 Βασιλική Εταιρεία 209, 223, 241, 242 Βεγγάλη 177, 178, 180 Βέλγιο 223, 269 Βελιγράδι 89 Βενεζουέλα 69, 150 Βερν Ιο λιος 71 Βιετνάµ 80, 90, 188, 189 Βιοµηχανική Επανάσταση 39, 99, 101, 263 Βολιβία 172, 173 Β ρεια Θάλασσα 18 Βοστ νη 182 Βραζιλία 59, 152, 176, 248 Βρετανία 18, 50, 62, 66, 79, 80, 83, 90, 101, 106, 108, 125, 133, 168, 169, 179, 180, 196, 197, 207, 211, 212, 214, 219, 225, 228, 236, 240, 241, 251 Βρετανική Ένωση ιαβητικών 236 Βρετανική Ιατρική Εταιρεία 238 Γάγγης (ποταµ ς) 248 Γαλλία 112, 136, 167, 168, 195 Γενική Συµφωνία ασµών και Εµπορίου (GATT) 160 Γενική Συµφωνία Εµπορίου και Υπηρεσιών (GATS) 165, 166, 167, 168, 172, 173,

15 286 Γερµανία 138, 139, 222 Γη 8, 9, 10, 26, 27, 28, 32, 33, 37, 39, 41, 44, 54, 59, 66, 103, 120, 128, 150, 160, 195, 216, 230, 250 Γκάντι 33, 34, 35, 88, 133, 134, 136, 179 Γλασκ βη 138 Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εµπορικών Σηµάτων (PTO) 256, 257 Γροιλανδία 48 αλάι Λάµα 87 αµασκ ς 127 ανία 110 αρβίνος 265 είκτης Ανθρώπινης Φτώχειας 92 είκτης ιαρκο ς Οικονοµικής Ευηµερίας (ISEW) 101 είκτης της Ανθρώπινης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών 70, 85 ιεθνές Νοµισµατικ Ταµείο 85, 117, 122, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 169, 170, 173, 202 Εγχώρια Εµπορε σιµη Ποσ στωση (DTQ) 61, 63, 64 Εθνική Ακαδηµία Επιστηµών (NAS) 43, 50, 209, 239 Εθνικ Ερευνητικ Ινστιτο το Ηλεκτρικών Στοιχείων Καυσίµου 73 Εικονικ ς Πλο τος / Χρέος 98 Ειρηνικ ς ωκεαν ς 52, 198 Εκουαντ ρ 147 Ελ Σαλβαδ ρ 89 Ελβετία 141 Ελλάδα 34 Ενδοκυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίµατος (IPPC) 40, 41, 43, 51, 52, 54 Ερρίκος VIII 133 Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών 177, 178, 179, 180, 182, 183 Εταιρεία Εδάφους 216 Ευρωπαϊκή Ένωση 18, 162, 166 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 165 Ευρωπαϊκ ίκτυο Βασικο Εισοδήµατος (ΒΙΕΝ) 119 Ευρώπη 15, 48, 52, 53, 69, 79, 82, 112, 113, 119, 124, 126, 129, 139, 142, 147, 155, 162, 174, 194, 199, 200, 238, 253 Z Ζα ρ / Λαϊκή ηµοκρατία του Κονγκ 142, 188, 231 Ζάµπια 145 Ζώνη Ελε θερου Εµπορίου της Αµερικανικής Ηπείρου (FTAA) 170 Ήλιος (πλανήτης) 39, 44, 72, 150 Ηνωµένα Έθνη 78, 141, 151, 194, 225 Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ) 11, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 43, 44, 50, 52, 53, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 90, 92, 106, 108, 115, 117, 119, 124, 126, 134, 141, 142, 146, 155, 162, 166, 167, 169, 170, 174, 175, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 209, 210, 211, 215, 220, 222, 225, 226, 236, 238, 239, 240, 256, 258, Κάρτερ (πρ εδρος των ΗΠΑ) 68, 69, 87 - Κένεντι (πρ εδρος των ΗΠΑ) Κλίντον Μπιλ (πρ εδρος των ΗΠΑ) 160, 185, 234, Λίνκολν Αβραάµ (πρ εδρος των ΗΠΑ) 107, Μπους Τζορτζ (πρ εδρος των

16 287 ΗΠΑ) 84, 162, 187, 191, 196, Νίξον (πρ εδρος των ΗΠΑ) Ρέιγκαν Ρ ναλντ (πρ εδρος των ΗΠΑ) 69, Ρο σβελτ (πρ εδρος των ΗΠΑ) Τρο µαν (πρ εδρος των ΗΠΑ) 34, 35 - Τζέφερσον Τ µας (πρ εδρος των ΗΠΑ) 107, 108, 133 Ηνωµένο Βασίλειο 93, 94, 101, 106, 141 Θάτσερ 102, 153 π Ιαπωνία 69, 80, 162, 166, 199, 201, 235, 236, 240, 270, 273 Ιµαλάια 130 Ινδία 31, 34, 46, 52, 55, 56, 59, 63, 80, 94, 117, 126, 133, 137, 139, 152, 157, 168, 169, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 188, 189, 194, 201, 210, 222, 247, 251, 257, 258 Ινδονησία 188, 194 Ινδ ς (ποταµ ς) 248 Ίνκας 82 Ινστιτο το Global Commons 56 Ινστιτο το Rowett 241 Ινστιτο το Τροπικής Γεωργίας 219 Ι ς υτικο Νείλου 46, Ιράκ 69, 78, 80, 83, 187, 188, 190, 193, 194, 196, 197 Ιράν 69, 80, 188 Ισαβέλλα 129 Ισλάµ 34, 97, 127, 128, 129 Ισλανδία 71, 72 Ισπανία 129 Ιταλία 255 Κάιν 34 Καλιφ ρνια 73, 185, 240, 260 Καναδάς 28, 29, 119, 162, 166, 240 Καραϊβική 19, 85 Κασπία 69, 194 Κεντρική Αµερική 10, 147 Κένυα 34, 87, 153 Κεράλα 31, 33, 174, 188 Κίνα 25, 27, 32, 33, 34, 46, 52, 56, 59, 69, 70, 155, 194, 200, 201 Κινγκ Μάρτιν Λο θερ 90, 119 Κι το 52, 56, 59 Κολοµβία 190 Κολονία 146 Κολοράντο (ποταµ ς) 28, Κ λπος του Μεξικο 203 Κ ντρας (τροµοκρατική οµάδα) 189 Κοράνι 127, 128 Κ στα Ρίκα 85 Κο βα 141, 188, 189, 218 Κουβέιτ 187 Λάος 188 Λευκ ς Οίκος 69 Λιβ η 188 Λονδίνο 125, 135 Λουάντα 70 ª Μαθουσάλας 261 Μαλαισία 201, 231 Μαλάουι 147, 189 Μάλι 145 Μανίλα 174 Μαντέλα Νέλσον 87, 141 Μάρκος (δικτάτορας των Φιλιππίνων) 142, 188 Μασάι (φυλή) 34 Μα ρη Θάλασσα 251 Μεγάλη Ξηρασία 27 Μεθάνιο 40, 54

17 288 Μέκκα 127, 128 Μεξικ 28, 154, 184, 247 Μέση Ανατολή 10, 69, 77, 194, 207 Μεσ γειος 48 Μίδας 28 Μιλάνο 125 Μίλερ Άρθουρ 79 Μιλ σεβιτς 89 Μινγκ δυναστεία 112 Μισισιπής 27 Μογγολία 212 Μοζαµβίκη 150, 174 Μοµπο το (δικτάτορας του Ζα ρ) 142, 188 Μονσάντο 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 258 Μουσείο Οξφ ρδης 250 Μουσολίνι Μπενίτο 196 Μπαγκλαντές 46, 150 Μπαλί 34 Μπατίστα (δικτάτορας της Κο βας) 188 Μπέρκλεϊ 240 Μπιν Λάντεν Οσάµα 80, 83, 84 Μπλερ Τ νι 79, 80, 84, 241 Μπουτάν 55 Μπράιτον 251 Μωάµεθ 127, 128 Ναγκασάκι 188 Ναϊρ µπι 212 ΝΑΤΟ 88, 196 Νέα Αγγλία 15 Νέα Ζηλανδία 119 Νέα Υ ρκη 90, 232 Νείλος 30 Νεπάλ 55 Νικαράγουα 85, 145, 155, 189 Νορβηγία 16, 32, 48, 255 Ν τια Αµερική 10, 251 Ν τια Κορέα 173, 188 Ν τια Αφρική 119, 122, 126, 141 Ντε Γκολ 200 Ντ λυ 257 Οδυσσέας 76 Οθωµανική Αυτοκρατορία 129 Ολλανδία 125 Ονδο ρα 36 ΟΠΕΚ 72, 202 Ορίσα 150, 173 Ουγκάντα 153 Ουζµπεκιστάν 197 Παγκ σµια Κοιν τητα Εµπορίου 52 Παγκ σµια Προειδοποίηση των Επιστηµ νων για την Ανθρωπ τητα 9 Παγκ σµια Τράπεζα 122, 142, 143, 144, 146, 147, 154, 169, 172, 173, 175, 247 Παγκ σµιο ικαστήριο 190 Παγκ σµιο Κέντρο Εµπορίου 9 Παγκ σµιος Οργανισµ ς Εµπορίου 146, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 175, 184, 226, 269 Πακιστάν 55, 80 Πανεπιστήµιο Λος Άντζελες 257 Πανεπιστήµιο Πρίνστον 260 Πάουελ Κ λιν (υπουργ ς Εξωτερικών ΗΠΑ) 69, 171, 187 Παπο α 258 Πενσιλβάνια 185 Πεντάγωνο 9 Περιστολή και Σ γκλιση (σχέδιο) 56, 57, 58, 59, 63, 116 Περλ Χάρµπορ 193 Περο 17 Περσικ ς Κ λπος 69, 194, 195 Πιζάρο 82 Πινοτσέτ (δικτάτορας της Χιλής) 188 Πλο τωνας 75

18 289 Π λεµος του Κ λπου 78 Πορτογαλία 125, 129 Πουέρτο Ρίκο 174, 225 Πράγα 135 Πρέσκοτ 80 Πρωτ κολλο του Κι το 47, 52, 53, 56, 63, 193 Πρωτ κολλο του Μ ντρεαλ 25, 193 ƒ Ράιχσταγκ 193 Ρε µα του Κ λπου 48, 49, 50 Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία / Ρώµη 207 Ρωσία 16, 25, 28, 69, 75, 80, 112, 188, 194 Σαβίµπι (δικτάτορας της Αγκ λας) 188 Σαουδική Αραβία 69, 200 Σαχάρα 33 Σάχης (Ιράν) 188 Σεσκάτσουαν 243 Σιάτλ 124, 162 Σιβηρία 41, 50, Σιγκαπο ρη 125 Σίδνεϊ 135, 199 Σιράκ 59 Σκωτία 235, 241 Σλέσινγκερ 189 Σοβιετική Ένωση 218 Σουάνσι 251 Σουδάν 189 Σουηδία 110, 225 Σουµερία 29 Σουχάρτο (δικτάτορας της Ινδονησίας) 188 Σοφοκλής 97 Στάλιν 154 Στενά του Hormuz 69 Στρο 80 Συµβο λιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών 80 Συµβο λιο της Γης 46 Συνδιάσκεψη Κορυφής του Ρίο 40, 44, 51, 52, 53, 56 Σ νδροµο Down 260 Συνθήκη της Γενε ης 78, 194 Συρία 188 Σχέδιο Woosley 69 Σχέδιο για το Νέο Αµερικανικ Αιώνα (ΣΝΑΑ) 193 Ταϊβάν 123 Ταϊλάνδη 213 Ταϊπέι 124, 125 Ταλιµπάν 80, 196 Τανζανία 142, 146 Τ κιο 70 Τράπεζα της Αγγλίας 106 À Υπουργείο Γεωργίας ΗΠΑ 245, 246 º Φερδινάνδος 129 Φιλιππίνες 142 Ã Χαβάη 152 Χάρβαρντ 216, 239 Χιλή 188, 190 Χιροσίµα 77, 78, 188 Χίτλερ 193, 194 Χλωροφθοράνθρακες (CFC) 24, 25, 103 Χονγκ Κονγκ 125 A Aceh 80 AIDS 23, 126, 231 Al Jazeera 187, 188 Albright Madaleine 190 Alcoa 154

19 290 Alhambra 34 Alvares Mavis 219 Andhra Pradesh 220, 221 Antarctic Larsen B (υφαλοκρηπίδα) 41 Arnason Bragi 71 Arrhenius 37 AstraZeneca 246, 248 Atahuallpa 82, Avril Prosper 190 B Badawi Zaki 90 ΒΑΕs 79 Balfour Eve 216, 217 Bargi (φράγµα) 29 Barnett Thomas 198 Bataan (σταθµ ς πυρηνικής ενέργειας) 142 Bechtel 172, 173 Bradford Peace Studies 90 Bretton Woods 200, 201 Brooke Bond 137, 139 Burke Edmund 179 Byrd Robert 182 C Cabot 15 Cancu n 146, 162, 163 Cargill 248 Carlson Rachel 216 Chamrajnagar 94 CIA 189 Clive Robert 177, 179 Coke 174, 175 Compagnioni Nelso 219 D DNA 24, 233, 234, 235, 238, 240 Doha 162 Douthwaite Richard 101, 103, 116, 118 Dow Jones (δείκτης χρηµατηστηρίου) 21 DuPont 64 E Easterhouse 138 Economist 262 EPA 240 F Farley Robert 247 Fed 21, 142, 200, 202 Fertile Crescent 207 Figueres Jose 85 Fourier Joseph 37 G G21 59, 201 G8 135, 146, 147 Garcia Jose 190 Genarale des Eaux 174 George Henry 119 Glofs (πληµµ ρες απ λίµνες πάγου) 55 Gloucester 16 Greenspan Alan 21 Gudalur 137, 138, 139 Gujarat 29 H Hadley Center 40 Hagel Byrd 56 Hamilton Alexander 163 Hartmann Thom 184 Hill & Knowlton 187 HIPC (επαχθώς χρεωµένες χώρες) 144, 146 Houghton John 54 Howard Albert 207 Hubbert King M. 67 Hull 135 I IBM 20

20 291 J JAK (τράπεζα της Σουηδίας) 110, 111 Jian Song 56 Joy Bill 263, 270 K Kanbur Ravi 154 Karimov 197 Karnataka 94 Kattunayakan (φυλή) 140, 141 Kelvin 20 Keynes John Maynard 153, 201 L La Cochabamba 173 Labrador 50 Ladakh 34, 130, 132 Larios Armando 190 Lathur 133 Lietaer Bernard 111 Lord Clive 119 Lovelock James 44 M Mae-Wan 235 Max-Neef Manfred 130, 132 McGavin George 250 Meacher Michael 50 Micht (τυφώνας) 36, 46 Morales 190 Morecombe Bay 155 N NAFTA 29, 184 Naidu Chandrababu 220 Nano-bio-info-cogno (NBIC) 264 Nauru 52 Nawab 177 Nordberg Hodge Helena 130 Nordhaus William 44 Novartis 240, 246 O Oliver J. Melvin 246 Onyx (π ραυλος) 77 OSCE 88 Oxford Research Group 88 P Pacific Rim 124, 125 PCB 17, 103, 223, 224 Peace Direct 89 Pearce David 45 Pepsi 112, 173, 174, 175 Perle Richard 192 Phelps Willard 245 Plassey 179 POP (διαρκείς οργανικοί ρυπαντές) 223, 224, 225, 226, 239 Porto Alegre 176 Pot Pol 190 Prasith Thiounn 190 Pusztai Arpad 241 R Roosevelt Eleanor 13 Rowbotham Michael 106 Ruggiero Renato 146 S Sainsbury David 242, 243 San Juan (ποταµ ς) 85 Sandhurst 90 Santa Clara 183, 185 Santa Lucia 17 Santarèm 129 Sao Francisco 129 Sapiro Bob 247 Sardar Sardovar (φράγµα) 29 Saur 174 Sellafield 75, 76 Shaler 216 Shatalov Vladimir 41 Silent Spring (βιβλίο) 216

21 292 Silver Lee 260, 261 Smith Adam 156, 265 Soddy Federick 98, 99 St Lawrence 225 Stamp Josiah 106 Stephenson Adlai 13 Suez 174 Summers Laurence 175 Sun Microsystems 263, 270 Sunburn (π ραυλος) 77 T Taj 34 Thekaekara Stan and Mari 137, 138, 159 Tipu (σουλτάνος) 177 Todeschini Carlos 176 Trichur 31 TRIP (Σχετιζ µενα µε το Εµπ ριο ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας) 163 Tuke William 179 Twain Mark 32 Tyndall John 37 V Vermont 184 Vivendi 174 W Wajir 87, 90 Watson James 235 Watson Thomas 20 Wiener Norbert 266 Wolfenson (πρ εδρος της Παγκ σµιας Τράπεζας) 144 Wörgl (π λη της Αυστρίας) 113, 114 WorldCom 147 Y Yale (Πανεπιστήµιο) 44 U UV (υπεριώδης ακτινοβολία) 23 UV-B 23, 24

22 E??.?H:E. H 2/5/13 12:21 PM Page 1 Η Γη, πλ(ον, ε*ναι ιδια*τερα ευ"λωτη, +πως ε*µαστε κι εµε*ς. Αυτ) η συλλογ) των πρωτ+τυπων, ερεθιστικ;ν, µικρ;ν δοκιµ*ων που κεντρ*ζουν το ενδιαφ(ρον εστι"ζει στο ερ;τηµα τι πηγα*νει στραβ" µε τον πλαν)τη µας και στη µεγαλ,τερη πρ+κληση του αι;να µας: π;ς να σ;σουµε τη Γη απ+ τους εαυτο,ς µας. Κλιµατικ Αλλαγ - ν(α στοιχε*α που εµπν(ουν ανησυχ*α για τους κινδ,νους που αντιµετωπ*ζει ο πλαν)της και η δρ"ση που απαιτε*ται. Κατανο&ντας το Ισλ µ - γιατ* ε*ναι αντ*θετο µε τον εταιρικ+ καπιταλισµ+; Πολιτισµ νες Αξ ες - γιατ* οι ΗΠΑ, οι οπο*ες ε*ναι αφοσιωµ(νες στη δηµοκρατ*α και την ελευθερ*α στη χ;ρα τους, επεµβα*νουν (τσι ε,κολα αλλο,; Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη καλ,πτει ποικ*λα ζητ)µατα, +πως το Νερ+, τα 'πλα του Πολ(µου, την Ανισ+τητα, το Ελε,θερο Εµπ+ριο, τα Οργανικ" Προϊ+ντα και τα Γον*δια. Kαι ακ+µη: Το Τ λος της Τυρανν ας - οι Θεµελιωτ(ς της Αµερικ)ς δεν ε*χαν σχ(ση µε την τυρανν*α. Τ;ρα, η τυρανν*α των εταιρει;ν των ΗΠΑ δ(χεται νοµικ) επ*θεση απ+ (ναν "νθρωπο. «Αυτ ς ε ναι πληροφορ ες µε στ ση... θα σας κ νουν να σκεφτε τε ξαν π νω σε κ ποια απ τα µεγαλτερα επ µαχα ζητ µατα που αντιµετωπ ζει ο πλαν της» Jonathan Dimbleby, συγγραφ(ας και σχολιαστ)ς James Bruges Νανοτεχνολογ α - χειραγ;γηση του ατ+µου: ωφελο,ν τα επιστηµονικ" επιτε,γµατα την κοινων*α; Το Μικρ Βιβλ ο για τη Γη James Bruges Mια προκλητικ) µατι" σ (ναν πλαν)τη που βρ*σκεται σε κρ*ση

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Διάστημα. Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, χρειάζεται:

Διάστημα. Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, χρειάζεται: 3ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:45 μ.μ. Page 1 Διάστημα Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον εαυτό της, χρειάζεται: μια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο Αποτελέσματα από την έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2012

Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο Αποτελέσματα από την έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2012 Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο Αποτελέσματα από την έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2012 απευθυνόμενη στα μέλη της UFI*,της SISO**, της AFIDA*** και της EXSA**** * Παγκόσμια ** στις ΗΠΑ ***Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία γκάμα απειλών και προκλήσεων

Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία γκάμα απειλών και προκλήσεων Δελτίο Τύπου Ημερομηνία: 10 Νοεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user Η Μ Ο Σ Ι Α sed11sp2 Ηµ/νία: 26/10/2007 Σελίδα 1 από 10 ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ T.E.I. Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

13/6/2014 17:45 18:30 Εκπομπή «Παγκόσμιο Κύπελλο 2014» Στιγμιότυπα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13/6/2014 17:45 18:30 Εκπομπή «Παγκόσμιο Κύπελλο 2014» Στιγμιότυπα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6/2014 22:00-22:55 Pre Game ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ & ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 22:55 00:55 ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 00:55-01:20 Post Game ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 13/6/2014 18:30-18:55 Pre Game ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ 18:55 20:55 ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ήπειρος: Βόρεια Αμερική

Ήπειρος: Βόρεια Αμερική Ήπειρος: Βόρεια Αμερική 1. Τροπική Β. Εύκρατη 3. Β. Πολική Ερήμου, Ορεινό, εύκρατο, τροπικό Έρημοι, τούντρα, εύκρατα φυλλοβόλα δάση, στέπες, τάιγκα, μεσογειακή, τροπικά δάση Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ώρες τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων του Μουντιάλ στην Ελλάδα από τη ΝΕΡΙΤ

Οι ώρες τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων του Μουντιάλ στην Ελλάδα από τη ΝΕΡΙΤ Οι ώρες τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων του Μουντιάλ στην Ελλάδα από τη ΝΕΡΙΤ Πέμπτη 12 Ιουνίου «Ώρα Μουντιάλ» 23:00 00:30 ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ (ΝΕΡΙΤ και ΝΕΡΙΤ HD) 00:45 02:00 Post game εκπομπή «Ώρα Μουντιάλ»

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ 5 ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ 5 ΑΓΚΟΛΑ 5 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 3 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 5 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 5 ΑΪΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

NATO CODIFICATION BUREAU)

NATO CODIFICATION BUREAU) Απόδοση NSN 1. Ο NSN είναι ένας μοναδικός δεκατριψήφιος αριθμός, με τον οποίο αναγνωρίζεται πλήρως ένα υλικό. Είναι ένας κωδικός για της εύκολη αναζήτηση του υλικού που διευκολύνει την λογιστική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενο του Θερµοκηπίου

Φαινόµενο του Θερµοκηπίου Φαινόµενο του Θερµοκηπίου Αλεξάνδρου Αλέξανδρος, Κυριάκου Λίντα, Παυλίδης Ονήσιλος, Χαραλάµπους Εύη, Χρίστου ρόσος Φαινόµενο του θερµοκηπίου Ανακαλύφθηκε το 1824 από τον Γάλλο µαθηµατικό Fourier J. (1768)

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα Εξουσιοδοτηµένων Εγκαταστατών της PROINSO ξεπέρασε τις 2.000 συµβεβληµένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο Εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της θέση διεθνώς Από την έναρξή του το 2010, συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής Τιμοκατάλογος Περιαγωγής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Περιαγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙ ΕΨΕΙΣ Ζώνες χρέωσης Q ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Q no borders Roamer Μάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack Pay Monthly PayMonthly & PayAsYouGo International Call Saver 19% VAT 19% VAT 19% VAT Αγία Λουκία κινητό 0.2635 0.2856 0.2101 Αγία Λουκία σταθερό 0.2635 0.2635

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών..4 2. Λειτουργικό Κέρδος.7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση.. 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) Αγία Λουκία 0.2477 Αγία Λουκία κινητό 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες κινητό 0.2477 Άγιος Μαρίνος 0.0993 Άγιος Μαρίνος κινητό 0.2477 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν.

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. 1 Που συμβαίνουν οι περισσότερες βροχοπτώσεις; Κυρίως στη θάλασσα. Και μάλιστα στο Ισημερινό. Είδαμε γιατί στο προηγούμενο μάθημα. Ρίξε μία ματιά.

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 2111202005 Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 55 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 12 10 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση

Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση Εισαγωγή 2.1 Μεταβολές στην ανθρώπινη κοινωνία 2.2 Η µεταβολή στη σ γχρονη περίοδο 4 [ 49 ] ÈÛ ÁˆÁ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΕΥδιάκριτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες μη Αυστρία 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 Βέλγιο 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Βουλγαρία 1 1 1 3 3 2 3 3 3 Γαλλία 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Γερμανία 1 1

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµιο Εκθεσιακό Βαρόµετρο Αποτελέσµατα από την έρευνα που διενεργήθηκε το εκέµβριο του 2009

Παγκόσµιο Εκθεσιακό Βαρόµετρο Αποτελέσµατα από την έρευνα που διενεργήθηκε το εκέµβριο του 2009 Παγκόσµιο Εκθεσιακό Βαρόµετρο Αποτελέσµατα από την έρευνα που διενεργήθηκε το εκέµβριο του 2009 απευθυνόµενη στα µέλη της UFI*,της SISO** και της AFIDA*** * Παγκόσµια ** στις ΗΠΑ ***Κεντρική & Νότια Αµερική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Η PROINSO αρχίζει τη διανοµή συστηµάτων από την Ταϋλάνδη προς όλη τη Νοτιοανατολική Ασία

Η PROINSO αρχίζει τη διανοµή συστηµάτων από την Ταϋλάνδη προς όλη τη Νοτιοανατολική Ασία Η PROINSO αρχίζει τη διανοµή συστηµάτων από την Ταϋλάνδη προς όλη τη Νοτιοανατολική Ασία Η ισπανική πολυεθνική, που είναι εξειδικευµένη στη διανοµή ηλιακών στοιχείων και µετατροπέων για ηλιακές φωτοβολταϊκές

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... σελ. 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Free2Roam για Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων

Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2011 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Dernière MAJ 11/05/2015. Saint-Gobain, 350 χρόνια ιστορίας

Dernière MAJ 11/05/2015. Saint-Gobain, 350 χρόνια ιστορίας Dernière MAJ 11/05/2015 Saint-Gobain, 350 χρόνια ιστορίας ΜΕ ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ ηµιουργία της Παραγωγής Royale des Glaces Eφεύρεσητου χυτού γυαλιού Η Saint-Gobain επεκτείνεται στην Ευρώπη: Γερµανία, Ιταλία,

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 28 Μία Έρευνα της Manpower Manpower - Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Περιεχόµενα Q3/8 Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβείες - Προξενεία

Πρεσβείες - Προξενεία Πρεσβείες - Προξενεία ΑΙΓΥΠΤΟΣ Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 3, Αθήνα 210 3618612-3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ Λεωφόρος Συγγρού 253, Αθήνα 210 9403483, 210 9430922 ΑΙΤΗ ηµοκρίτου 5, Αθήνα 210 3610766 ΑΛΒΑΝΙΑ Καραχρήστου 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ / % / % ΙΤΑΛΙΑ 448.236.708 510.188.432-12,14% 801.193.802 1.026.085.557-21,92% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 405.150.873 441.455.128-8,22% 1.070.713.144 1.174.688.843-8,85% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 259.609.749

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση. Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον

Υπενθύμιση. Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον Υπενθύμιση Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον Φεβρουάριος 2: Ημέρα Υγροτόπων Στις 2 Φεβρουαρίου 1977 υπογράφτηκε η Σύμβαση για τους Υγροτόπους στην πόλη Ramsar του Ιράν. Στη Συνθήκη αυτή περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ Εισαγωγικό Μάθημα 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ύλη και ενέργεια Σ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας.

Διαβάστε περισσότερα

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Κατάλογος των 193 κρατών-μελών (και των 6 συνδεδεμένων κρατών μελών) της UNESCO και η ημερομηνία κατά την οποία έγιναν μέλη (ή συνδεδεμένα μέλη) του Οργανισμού, έως τον Οκτώβριο του 2007 (σε αλφαβητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οι συμμετοχές του CISV Ελλάδας σε διεθνή προγράμματα και συναντήσεις του CISV από το 1983 έως σήμερα

Οι συμμετοχές του CISV Ελλάδας σε διεθνή προγράμματα και συναντήσεις του CISV από το 1983 έως σήμερα Οι συμμετοχές του CISV Ελλάδας σε διεθνή προγράμματα και συναντήσεις του CISV από το 1983 έως σήμερα 1983 1 Χωριό (Λουξεμβούργο) 1984 1 Χωριό (Ρουμανία) 1985 2 Χωριά (Ιταλία και Σουηδία) 1 Seminar Camp

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο μεγαλόπρεπα στολίδια της Γης. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Στ Δημοτικού Αναζητώντας τα πιο μεγαλόπρεπα στολίδια Γεωγραφία

Τα πιο μεγαλόπρεπα στολίδια της Γης. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Στ Δημοτικού Αναζητώντας τα πιο μεγαλόπρεπα στολίδια Γεωγραφία Τάξη Φύλλο ς Μάθημα Στ Δημοτικού Αναζητώντας τα πιο μεγαλόπρεπα στολίδια Γεωγραφία Η Γη είναι ένας από τους οκτώ πλανήτες του ηλιακού συστήματος, ο μοναδικός πάνω στον οποίο, μέχρι σήμερα, πιστεύεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Κάιρο, 26 Νοεµβρίου 2012 Α) Γενικά σχόλια: Η Αίγυπτος παράγει µεγάλες ποσότητες νωπών φρούτων. Η εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κ. ΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΑΟΠΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κ. ΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΑΟΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κ. ΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΑΟΠΑ ΚΑΒΑΛΑ 1992 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Π τ υ χ ι α κ ή Ε ρ γ α σ ί α τ η ς Σ π ο υ δ ά ο τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ι. Πανάρετος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ι. Πανάρετος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ι. Πανάρετος ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1999 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 Α. ια Βίου Εκπαίδευση: Μια Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova Internet Τιμή ανά μήνα (με προπληρωμή 12 μηνών) 15,12 - Τιμή ανά μήνα (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015.

Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015. Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015. 2 «Τι είναι σημαντικό να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Δελτίο Τύπου ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Δελτίο Τύπου ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Επικοινωνία: Αθηνά Γκούζια Τίτλος: Senior Consultant, Communications Tηλ.: +30 210 6781 132 Email: agkouzia@deloitte.gr Deloitte - Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας στο

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807 Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 8 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 15 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλγερία ΑΛΓΕΡΙΑ 30 Αλγερία Αλγέρι

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2012 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµιο Εκθεσιακό Βαρόµετρο Αποτελέσµατα από την έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2011

Παγκόσµιο Εκθεσιακό Βαρόµετρο Αποτελέσµατα από την έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2011 Παγκόσµιο Εκθεσιακό Βαρόµετρο Αποτελέσµατα από την έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2011 απευθυνόµενη στα µέλη της UFI*,της SISO**, της AFIDA*** καιτης EXSA**** * Παγκόσµια ** στις ΗΠΑ ***Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιβάλλον

Οικονομικό Περιβάλλον Το Οικονομικό Περιβάλλον Γκίκας Χαρδούβελης* Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου,, 29 * Οικονομικός Σύμβουλος,, Eurobank EFG Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Απεριόριστα σταθερά Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα σταθερά Μηνιαίο πάγιο 28,13 Internet έως 24Mbps Απεριόριστο Nova

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα